MINTA INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINTA INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 MINTA INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a FÓT RESORT Ingatlanközvetítő és hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2151 Fót, Fótliget lakópark 5351/314. hrsz., időközbeni székhelyváltozás miatti új székhelye: 1013 Budapest, Attila út 39. II./2. (bejegyzés alatt), KSHszáma: , cégjegyzékszáma: , adószáma: , képviseli: Rozsos Edit ügyvezető), mint eladó (a továbbiakban: Eladó) másrészről... KFT, mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között az alábbi feltételek mellett: Az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlant: Település: Fót Helyrajzi száma: 5351/ Fekvése: Belterület Megnevezése (művelésibeépítetlen terület ág): Nagysága: M Az ingatlanhoz az alábbi nagyságú közmű-kontingensek tartoznak: Közmű: Szolgáltató: Kontingens: ivóvíz DMRV Rt. 0,7 m3/nap csatorna DMRV Rt. 0,7 m3/nap gáz TIGÁZ Rt. 1,2 m3/óra villany 1 x 3 x 32 A 1.3. Felek rögzítik, hogy az ingatlant terheli a... Bank Rt. javára...ft tőke + kamatai és egyéb járulékai erejéig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyetemleges jelzálogjog Valkó Csaba... Bank Rt-vel kötött kölcsönszerződése alapján. Eladó tájékoztat arról, hogy a jelzálogjogjogosult nyilatkozata alapján az 1/1 pontban meghatározott ingatlanra vonatkozóan napján fennálló tartozás összege:...ft, azaz...forint tőketartozás. A jelzálogjogosult tájékoztatása szerint a jelzálogjogra vonatkozó törlési engedélyt a jelzálogjog által biztosított kölcsön - kiegyenlítésével egyidejűleg adja ki, s a jelzálogjog törlése iránti kérelem eredeti példányát közvetlenül küldi meg az illetékes Földhivatalhoz. 1. oldal

2 2. Eladó az ingatlannak a szerződéskori jogi és fizikai állapotáról, illetve az ingatlant érintő korlátozásokról és terhelésekről a következők szerint tájékoztatja a Vevőket: 2.1. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Fótliget elnevezésű lakóterület (melyen az adásvétel tárgyát képező telekingatlan is elhelyezkedik) zárt lakóparkként működik, több szolgáltatást (pl. Portaszolgálat, közös zöldterületek gondozása, az utak, járdák és csapadékvízelvezető árkok tisztítása és karbantartása, térvlágítás üzemeltetése és karbantartása, szemétszállítás, stb.) minden ingatlantulajdonosnak a megkötendő, 2.4. pont szerinti üzemeltetési szerződésben meghatározásra kerülő díjtételek megfizetése mellett kötelező igénybe vennni a terület üzemeltetését végző társaságtól Az ingatlannak a szomszédos 5351/... és 5351/... hrsz-ú ingatlanokkal közös telekhatárain az Eladó kerítést (faoszlopkon elhelyezett, festett, ponthegesztett háló) épített ki, amely természetben kijelöli az ingatlan határait. Vevő tudomásul veszi, hogy a kerítések adott szakaszai a jelen adásvétel tárgyát képező ingatlan és a szomszédos ingatlan közös tartozékát képezi, ezért azokat lebontani, újraépíteni, bármilyen módon megváltoztatni, stb. Csak a szomszédos ingatlanok mindenkori tulajdonosaival egyetértésben lehet Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a Fótliget lakópark ingatlan-fejlesztését végző FÓTLIGET Ingatlanközvetítő és Ingatlanhasznosító Kft. (a továbbiakban: FÓTLIGET Kft.). Az 5351/... hrsz-ú úton a későbbi szilárd burkolatú út első rétegét (útalap) elkészítette. A FÓTLIGET Kft. Az adott utcáról nyíló ingatlanok tulajdonosainak telekméret szerint számított többsége által meghozott döntést követően kezdi meg a végleges burkolat építését oly módon, hogy az adott év április hónap 30. napjáig hozzá írásban eljuttatott tulajdonosi döntés esetén november 30. napjáig vállalja az elkészült út átadását. Amennyiben a tulajdonosok döntése április 30. napja után, de szeptember 30. napja előtt érkezik meg a FÓTLIGET Kft.-hez, a kivitelezés határideje a bejelentést követő év július 31.napja. Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a telekhez tartozó kocsibejárót a FÓTLIGET Kft. térítés ellenében vállalja elkészíteni. Az út átadását követően az üzemeltető az utcában 7,5 tonnás súlykorlátozást fog elrendelni. A lakópark üzemeltetését végző társaság előzetes bejelentés után egyedi engedélyt adhat ki legfeljebb 20 t össztömegű járművek behajtására Vevő vállalja, hogy a jelen adásvételi szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül általa már ismert tartalmú és feltételrendszerű üzemeltetési szerződést köt a FÓTLIGET-LAKÓPARK Ingatlankezelő Kht.-vel (székhelye: 2151 Fót, 5351/314 hrsz.), mely társaság a Fótliget lakóterület üzemeltetését végzi. Vevő tudomásul veszi, hogy e szerződés hatálybalépése ( az üzemeltetési szerződés aláírása ) napjától számítva az ingatlanra jutó üzemeltetési költség őt terheli, melynek összegét részletesen az üzemeltetési szerződés tartalmazza. 2. oldal

3 2.5. Eladó tájékoztat arról, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanon bármilyen céllal kutat fúrni kizárólag a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság engedélyével lehet Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant is magában foglaló Fótliget elnevezésű lakóterületre vonatkozó beépítési szabályokat és korlátozásokat részletesen a Fót Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete által meghozott 19/2000.(XI.20.) KTr. számú rendelet (Helyi Építési Szabályzat, a továbbiakban: HÉSZ) tartalmazza. Az adásvétel tárgyát képező ingatlan e rendelet 5. (2) bekezdése szerinti KEL-... jelű építési övezetbe tartozó építési telek, amelyre kizárólag lakóépületek és sportlétesítmények építhetőek. Eladó tájékoztat továbbá arról, hogy a FÓTLIGET Kft. kezdeményezi az önkormányzatnál a területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítását azzal, hogy a módosított új Helyi Építési Szabályzat az érintett KEL-... építési övezetben a maximális építménymagasságot a jelenlegi 10 m-ről (KEL-2. övezet esetén 7,5 m-ről) 6 m-re, a maximális szintterületi sűrűséget 0,6-ról 0,5-re csökkentse, az oldalkert minimális méretét pedig a már kialakult gyakorlatnak megfelelően 5 m-ben állapítsa meg. Vevő kijelenti, hogy a Fótliget Kft-nek ezzel a szándékával egyetért, és kifejezetten lemond arról, hogy a későbbiekben - akár a megvásárolt ingatlannak a beépítési korlátozások növekedése miatti értékcsökkenésére, akár bármilyen más jogcímre hivatkozva - kártérítési igénnyel lépjen fel akár az Eladó, akár a FÓTLIGET Kft., akár a Fót Nagyközség Önkormányzatával szemben. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a FÓTLIGET Kft. fenti tartalmú kérelmének benyújtásakor a szükséges hozzájáruló nyilatkozatot aláírja, és tudomásul veszi, hogy ennek megtagadása esetén Eladó jogosult a jelen adásvételi szerződéstől - a Vevőnek felróható okra hivatkozva - azonnali hatállyal elállni, és a Vevő által kifizetett foglaló megtartásával az eredeti állapotot helyreállítani, vagy kárai megtérítését követelni. Vevő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy függetlenül attól, hogy az Önkormányzat módosította-e már a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó szabályozásait, amennyiben építési engedély kérelmet nyújtanak be, a tervdokumentációt már úgy készíttetik el, hogy az megfeleljen a módosítás utáni korlátozásoknak is. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult a Vevőnek felróható okra hivatkozva a jelen adásvételi szerződéstől elállni, ha a Vevő olyan tervdokumentációt nyújt be engedélyeztetésre, amely szerint a tervezett épület bármely paramétere meghaladja a módosításra javasolt csökkentett értéket Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanon áruforgalommal vagy ügyfélforgalommal járó vállalkozási tevékenységet folytatni tilos Az ingatlan az adásvétel napján rendelkezik mindazokkal a szükséges közműcsatlakozásokkal, amelyek rendeltetésszerű használatához szükségesek. Valamennyi közmű (ivóvíz, öntözővíz, szennyvíz-csatorna, elektromos áram, gáz) csatlakozása a telekhatáron belül található, cső- vagy kábelvég szabványos lezárásával, vízóraakna és szennyvíztisztító-akna kiépítéssel és mérőórákkal, árammérő és gázmérő kiépítés 3. oldal

4 nélkül Az ingatlanon a birtokbaadás idején fellelhető, 16 cm-nél vastagabb törzsátmérőjű fákról az Eladó a birtokbaadás során részletes leltárt ad át a Vevőnek, amely alapját képezi az ingatlan favédelmi tervének. Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy az ingatlanon fellelhető, 16 cm-nél vastagabb törzsátmérőjű fákról a HÉSZ rendelkezése értelmében az építési engedélyezési tervdokumentáció részeként ún favédelmi tervet kell készíteni, amelyen meg kell jelölni az építkezés során kivágásra kerülő, illetve megmaradó fákat A Vevő az ingatlant megtekintette, azt jelenlegi formájában és állapotában - az Eladónak a további fejlesztésekről a fent részletezett tájékoztatásának figyelembevételével - vételre alkalmasnak találta Vevő tudomásul veszi, hogy rendelkezési joga gyakorlásánál a fenti szabályokat be kell tartania és be kell tartatnia, fenti kötelezettségeket a tulajdonjog átruházása esetén az új tulajdonossal el kell fogadtatnia Felek az ingatlan vételárát..., Ft + ÁFA ban, (azaz:...forint + ÁFA ban), mindösszesen..., Ft, azaz...forintban határozzák meg. A vételár összege a földterület vételárán kívül tartalmazza a víz- és csatornakontingens ( Ft), a gázkontingens (8.640 Ft), a kerítések ( Ft), illetve 1 x 3 x 32A elektromos teljesítmény vételezésére való jogosultság ( Ft) ellenértékét is. Ezen vételár tartalmazza az egyszeri közművesítés Eladó által viselt költségeit Vevő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Eladó képviselője részére készpénzben átadott ,- Ft-ot (azaz: Hárommillió forintot), mely foglalónak minősül. Eladó a ,- Ft átvételét a jelen adásvételi szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. Felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetét ismerik és megértették. Szerződésszerű teljesítés esetén a foglaló a vételárba beleszámít Vevő a jelen szerződés 1.3. pontjában írt,...,- Ft összeget a 3.2. pontban írt foglalón felül - a...bank Zrt. jelzálogjogosult javára május 04. napjáig -az Eladó kifejezett rendelkezése alapján- Valkó Csaba...Bank Zrt.-nél vezetett...számú számlájára átutalással megfizeti, mely összeg.1 (első) vételárrészletnek minősül. Valkó Csaba köteles az így átutalt összeg tekintetében előtörlesztési megbízást adni a...bank Zrt. részére a 1.3 pontban foglaltak szerinti jelzálogjog törlése érdekében Vevő köteles a vételárból további...ft-ot, (azaz...forintot), mint 2. (második) vételárrészletet napjáig Eladó..Bank Rt.-nél vezetett... sz. bankszámlájára történő átutalással megfizetni Vevő köteles a vételárból fennmaradó-... Ft-ot, (azaz...forintot), mint utolsó vételárrészletet napjáig Eladó...Bank Rt.-nél vezetett... sz. bankszámlájára történő átutalással megfizetni. 4. oldal

5 3.6. Eladó a teljes vételár kiegyenlítéséig a tulajdonjogát fenntartja, s a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban írt ingatlannal kapcsolatosan a tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye az ingatlannyilvántartásba feljegyzésre kerüljön október 28. napjáig az Inytv.... alapján Eladó a teljes vételár kiegyenlítését követő legkésőbb 5 munkanapon belül köteles külön, ügyvéd által ellenjegyzett okirattal hozzájárulni ahhoz, hogy Vevő tulajdonjoga az 1. pontban írt ingatlanra vétel jogcímén, 1/1 arányban bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba Az adásvétel tárgyát képező ingatlant az Eladó a 3.5. pontban írt utolsó vételárrészlet bankszámláján történő jóváírását követően azonnal a Vevő birtokába bocsátja. Vevő a birtokbaadás napjától jogosult az ingatlan használatára, szedi annak hasznait, s száll át rá a kárveszély is Felek a birtokbaadáskor az ingatlant közösen bejárják, jegyzőkönyvben rögzítik a fogyasztásmérő órák állását, az ingatlan szerződésszerű állapotát, illetve az egyéb lényeges körülményeket. 5. Az ingatlanhoz távközlési alépítmény csatlakozás kiépítésére kerül majd sor, a kiépítés határidejéről azonban a Fótliget Kft. csak a távközlési szolgáltató végleges kiválasztása és a beruházás megtervezése után tudja tájékoztatni a Vevőt. 6. Vevő az alábbi kötelezettségeket vállalja: 6.1. Vevő vállalja, hogy a jelen adásvételi szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül - általa már ismert tartalmú és feltételrendszerű - üzemeltetési szerződést köt a FÓTLIGET-LAKÓPARK Ingatlankezelő Kht.-val (székhelye: 2151 Fót, 5351/314 hrsz.), amely társaság Fótliget lakóterület üzemeltetését végzi. Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálybalépése napjától számítva az ingatlanra jutó üzemeltetési költség őt terheli, amelynek összegét részletesen az üzemeltetési szerződés tartalmazza. Vevő tudomásul veszi továbbbá, hogy a tulajdonosok közössége által létrehozott Szervezeti és Működési Szabályzat és Házirend rendelkezései rá nézve is kötelező. Vevő kijelenti, hogy ezen szabályzatot ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti Eladó kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, a jelen szerződés megkötésének személyével szemben akadálya nincs. Eladó a cégiratai és képviselője képviseleti jogára vonatkozó iratai 1-1 eredeti példányát a Vevő részére átadta. Eladó kijelenti továbbá, hogy a jelen adásvételi szerződés megkötéséhez taggyűlési hozzájárulásra a társasági szerződése szerint szükség nincs Vevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, a jelen szerződés megkötésének személyével szemben akadálya nincs. Vevő a cégiratai és 5. oldal

6 képviselője képviseleti jogára vonatkozó iratai 1-1 eredeti példányát Eladó részére bemutatta. Vevő kijelenti továbbá, hogy főtevékenységként ingatlanforgalmazással foglalkozik és a... szerinti kedvezménynel élni kíván. Vevő kijelenti továbbá, hogy a jelen adásvételi szerződés megkötéséhez taggyűlési hozzájárulásra a társasági szerződése szerint szükség nincs. 8. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy az 1.3. pontban írt jelzálogjogon kívül - jelen adásvétel tárgyát képező ingatlan per-, teher- és igénymentes, nem terheli másnak olyan joga, ami a Vevő tulajdonszerzését akadályozná, gátolná. 9. A jelen adásvételi szerződés annak aláírásának napjától érvényes, de csak az ingatlan üzemeltetésére vonatkozó 6.1. pont szerinti üzemeltetési szerződés Vevő általi megkötésével lép hatályba. 10. A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. Felek kijelentik, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban peren kívül kívánják rendezni. Amennyiben ez sikertelen marad, a Szerződő Felek illetékes bíróságnak az adásvétel tárgyát képező ingatlan fekvése szerint illetékes bíróságot jelölik meg. 11. Felek a jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, földhivatali eljárásban történő képviseletükkel dr.kovács Erika ügyvédet (Dr. Kovács Erika Ügyvédi Iroda 1055 Budapest, Szalay u. 4. II/2.) bízzák és egyben hatalmazzák meg. 12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő vagyonszerzési és egyéb illeték a Vevőt terhelik, a 11. pont szerinti jogi költségeket pedig az Eladó vállalja viselni. Minden egyéb költségeiket Felek maguk viselik. 13. Felek figyelemmel a...bank Rt. által benyújtott jelzálogjog törlése iránti kérelmére már most hozzájárulnak a teher törlése okán felmerülő esetleges rangsorcseréhez. Felek a jelen adásvételi szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá alulírott napon és helyen. Budapest, FÓT-RESORT Kft. képv.: Rozsos Edit ügyvezető... Vevő 6. oldal

7 Eladó Ellenjegyzem: Budapest, április 28. Dr. Kovács Erika ügyvéd Dr. Kovács Erika Ügyvédi Iroda 1055 Budapest, Szalay u. 4. II/2. 7. oldal

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg.14-09-308269;

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről a TerraZóna Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszám: 01-09-737496, adószám: 13481953-2-43, KSH-szám: 13481953-7012-113-01,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről OLIVA INVEST Kft. (cg. 01-09-920819, székhely 1039 Budapest Pünkösdfürdő u. 38., adószáma 14807381-2-41, stat.sz.jele 14807381-6810-113-01, képviseli:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Polgárdi Város Önkormányzata nyílt versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlant: Nettó induló ár Ft

HIRDETMÉNY. Polgárdi Város Önkormányzata nyílt versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlant: Nettó induló ár Ft HIRDETMÉNY Polgárdi Város Önkormányzata nyílt versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlant: Cím (hrsz) Megnevezés Alapterület m 2 Nettó induló ár Ft ÁFA Ft Bruttó induló ár Ft Ajánlati biztosíték

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 11-09-013351, székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6.,

Részletesebben

az Ipari Parkban levő, salgótarjáni 6225/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Tisztelt Közgyűlés!

az Ipari Parkban levő, salgótarjáni 6225/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Tisztelt Közgyűlés! 14250590 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.^ 'r.?.'?.../ 2 0 1 4. Javaslat az Ipari Parkban levő, salgótarjáni 6225/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés 1 Ingatlan Adásvételi Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl: SPECIÁL 99 Külkereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg.: 01-09-683625, 1173 Budapest, Géczi József u.21., adószám: 11926290-2-42., statisztikai

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése

Tárgy: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése Az elıterjesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi -2306/129, 2306/130, 2306/131, 2306/132, 2306/133, 2306/136, 2306/137, 2306/138, 2306/139 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEi (ÁSZF) TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT LAKÁSINGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/549-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása az Ipari Park 10405/44

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 82/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben