Az eszközök és a források értékelési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eszközök és a források értékelési szabályzata"

Átírás

1 Az eszközök és a források értékelési szabályzata Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft. Adószám: Cégjegyzékszám: Irányítószám - Helység 0 Közterület/pontos cím/ Hatálybalépés dátuma: január. 01. Felelős vezető: Oldal 1

2 Tartalomjegyzék I. Az értékelés általános szabályai II. Az eszközök bekerülési értéke III. Az eszközök értékcsökkenése IV. Az eszközök értékvesztése V. A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése VI. A mérlegtételek sajátosságai I. Az értékelés általános szabályai Az értékelési szabályzat elkészítését a számvitelről szóló évi C. törvény 14. (5) bek. b) pontja írja elő. A kötelező belső szabályzat a számviteli politika önálló elemét képezi. A mérlegtételek értékelésénél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni. Értékelési elvek megváltoztatása A mérleg készítésénél alkalmazott értékelési elvek akkor változtathatók meg, ha a módosítást előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl - jelentkeznek. A kiegészítő mellékletben részletezni kell a változtatást előidéző tényezőket és számszerűsített hatásukat. Oldal 2

3 Az eszközöket és a kötelezettségeket Értékelési szabályzat - a leltározást követően - egyedileg kell értékelni. Egyedi értékelésnek minősül: a csoportosan nyilvántartott, azonos paraméterekkel rendelkező eszközöknél az átlagos beszerzési ár, továbbá a FIFO módszer alkalmazása is. II. Az eszközök bekerülési értéke Bekerülési (beszerzési, előállítási) érték: az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési érték: az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, a felmerült szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségeket, a közvetítői tevékenység díjait, saját vállalkozásban történt előállítás esetén a közvetlen önköltség aktivált értékét, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat és adójellegű tételeket, a vámterheket foglalja magában. Oldal 3

4 A bekerülési érték részét képezi: Értékelési szabályzat az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó illeték, hitel, kölcsön, bankgarancia díja, kezelési díj, folyósítási jutalék, rendelkezésre jutalék, közjegyzői hitelesítési díj, az eszköz üzembehelyezéséig, a készlet raktárba történő beszállításáig elszámolt kamat, biztosítási díj, devizakötelezettség árfolyam különbözete, az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, a beruházáshoz kötődő tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás díja, a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj, a vásárolt vételi opció díja. Nem része a bekerülési értéknek : a levonható ÁFA, továbbá az ellenérték arányában megosztott ÁFA le nem vonható hányada. A bekerülési értéket nem csökkenti: a beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás. Építési telek, épület beszerzése esetén: az épület beszerzési és bontási költségei, valamint a telek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák - a telek piaci értékéig -, a telek, az ezt meghaladó hányad pedig a megvalósuló beruházás értékét növeli. Oldal 4

5 A bekerülési értéket növeli: A tárgyi eszköz üzembe helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke. A bekerülési értéket csökkenti: A próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége; Ennek hiányában az állományba vételkori piaci értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett eladási ára; A bekerülési értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után kapott kamat összege. A bekerülési érték részét képező tételeket legkésőbb az üzembe helyezéskor kell számításba venni. Az eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell meghatározni: ha számla - az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig - nem érkezett meg, vagy a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, A beszerzési értéket módosítani kell: ha a ténylegesen számlázott összeg az adott eszköz értékét jelentősen módosítja. Ha a különbözet nem jelentős, akkor az összeget egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni. Értéknövelő beruházás felújítás: a meglevő eszköz bővítése átalakítása, élettartamának növelése; az elhasználódott eszköz eredeti állagának helyreállítása; saját vállalkozásban történt megvalósítása esetén az aktivált közvetlen önköltség. Oldal 5

6 Nem része a bekerülési értéknek: Értékelési szabályzat A folyamatos és biztonságos üzemeltetését szolgáló javítás, karbantartás, erdőnevelés, erdőfenntartás, erdőfelújítás, illetve saját vállalkozásban végzett megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek. Értéknövelő tételek: A használat időtartamát növelő munkafolyamatok és bérmunkadíjak. Ingatlan beszerzése esetén - az ingatlan értékébe beszámított -, bérleti jog könyv szerinti értéke. Importbeszerzés: a külkereskedelmi termékforgalomban külfölditől történő beszerzés, továbbá külföldiek által nyújtott szolgáltatás, függetlenül attól, hogy az ellenértéket milyen formában egyenlítik ki. A köz- és magánvámraktárból történő beszerzés a vámjogszabályokban rögzített feltételek szerint. Nem minősül importbeszerzésnek: az exportértékesítéshez kapcsolódóan - a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó - szállítási és rakodási-raktározási díj; a vámszabad és a tranzitterületen lévő vállalkozótól történő közvetlen beszerzés, továbbá az ezen a területen lévő vállalkozóknak egymástól történő beszerzése sem. Ha az importbeszerzés kiegyenlítése: forintban történik, akkor a számla szerinti - levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó forintérték; Oldal 6

7 külföldi pénznemben történik, akkor a számla szerinti - a levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenérték teljesítéskor érvényes árfolyamon átszámított forintérték; azonos devizaértékű exportértékesítéssel történik, az importbeszerzés forintértéke az exportértékesítés forintértékével egyenlő. Bekerülési értéknek minősül: Társaságnál alapításkor, tőkeemeléskor, jegyzett tőke fedezeteként, továbbá a jegyzési, a kibocsátási és a névérték különbözeteként, Vagyoni hozzájárulásként a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként átvett /kapott/, az eszköz létesítő okiratban meghatározott értéke. Átalakulás esetén a létesítő okiratban meghatározott érték az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében szereplő értékkel egyező. Üzleti vagy cégérték: cégvásárlás, illetve átalakulás esetén a Sztv. 3. (5) bekezdésének 1. pontja szerint meghatározott különbözet. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés: a vásárláskor fizetett ellenérték; az üzleti vagy cégértékkel csökkentett, a negatív üzleti vagy cégértékkel növelt ellenérték. alapításkor, tőkeemeléskor a létesítő okiratban a jegyzett tőke fedezeteként, valamint a jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként, a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként meghatározott vagyoni hozzájárulás együttes értéke Oldal 7

8 a ténylegesen befizetett pénzbetétnek és a rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli betétnek megfelelő összegben. Részesedést jelentő befektetés névértéke: a jegyzett tőke leszállításakor átvett eszköz bekerülési értéke a gazdasági társaság által közölt, illetve számlázott érték, a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték. Megszűnt részesedés ellenében kapott részesedés esetén: a részesedésre jutó - a megszűnt társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összege. Kiválás során a kiválással létrejött társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összege. Követelés fejében átvett eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke. Csere útján beszerzett eszköz az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára. Kamatozó értékpapír nem tartalmazhatja a kamat összegét. Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként talált eszközök esetében az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke. Oldal 8

9 Saját előállítású termék forgalmi értéke után fizetendő adó, járulék, termékdíj összegét is magában foglalja. Pénzügyi lízing keretében átadott, részlet-, vagy halasztott fizetéssel értékesített, a szerződés meghiúsulása miatt visszavett eszközök visszavételkori beszerzési értékeként az eszköz piaci értékét kell figyelembe venni. Külföldi vállalkozás fióktelepe: a működéséhez, a tartozások kiegyenlítéséhez részére biztosított nem pénzbeli hozzájárulás szerződés szerinti értéke bekerülési értéknek minősül. A fentieken túl részére biztosított eszközök számla szerinti értékét beszerzésként kell elszámolni. Az így állományba vett eszköz bekerülési értéke magában foglalja mindazon tételeket, amelyek az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók. A bekerülési érték részét képezik azok a költségek, amelyek az eszköz előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá az eszközre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók (közvetlen önköltség). a szolgáltatás teljesítése során közvetlenül felmerültek, a teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá megfelelő mutatók, jellemzők segítségével a szolgáltatásra elszámolhatók (közvetlen önköltség). Oldal 9

10 Az előállítási költségek között kell elszámolni: a vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított vásárolt anyag bekerülési értékét, továbbá a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag beépítésével, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. A közvetlen önköltség nem tartalmazhat: értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket. VI. A mérlegtételek sajátosságai Befektetett eszközök Immateriális javak Alapítás- átszervezés aktivált értéke, Kísérleti fejlesztés aktivált értéke, Vagyoni értékű jogok, Szellemi termékek, Üzleti vagy cégérték,immateriális javakra adott előlegek, Immateriális javak értékhelyesbítése A fordulónapi értékelés alapja Az értékelést befolyásoló tényezők Piaci értéken kimutatható A piaci értéken történő kimutatás feltétele A piaci értékhez kötődő mérlegsor Bekerülési érték Terv szerinti értékcsökkentés, terven felüli értékcsökkenés elszámolása, terven felüli értékcsökkenés visszaírása Vagyon értékű jog, szellemi termék Az adott eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a visszaírás utáni könyv szerinti értéket. Immateriális javak értékhelyesbítése Az értékelés módja Összehasonlítás, egyeztetés Oldal 10

11 Dokumentáció Számla, adásvételi szerződés,vegyes bizonylat, főkönyvi, illetve egyedi nyilvántartó karton Egyéb Szakértői vélemény Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, Műszaki berendezések, gépek, járművek, Egyéb berendezések, felszerelések, járművek, Tenyészállatok, Beruházások, felújítások, Beruházásra adott előlegek, Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A fordulónapi értékelés alapja Az értékelést befolyásoló tényezők Piaci értéken kimutatható A piaci értéken történő kimutatás feltétele A piaci értékhez kötődő mérlegsor Bekerülési érték Terv szerinti értékcsökkentés, terven felüli értékcsökkenés elszámolása, terven felüli értékcsökkenés visszaírása Valamennyi tárgyi eszköz, kivéve a beruházásokat és a beruházásra adott előlegeket. Az adott eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a visszaírás utáni könyv szerinti értéket. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Az értékelés módja Összehasonlítás, egyeztetés Dokumentáció Számla, hitel-, lízing, adásvételi szerződés, telekkönyvi szemle, vegyes bizonylat, főkönyvi, illetve egyedi nyilvántartó karton Ingatlanszakértői vélemény Vissza: Értékelési szabályzat Oldal 11

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 4. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számlarendről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat

Részletesebben

2014.11.10. KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA. 16 Beruházás 4. Kötelezettség. 2. Készlet 4. Kötelezettség

2014.11.10. KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA. 16 Beruházás 4. Kötelezettség. 2. Készlet 4. Kötelezettség KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA 16 Beruházás 4. Kötelezettség 4. INGATLANOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ( 90 PERC ) 2. Készlet 4. Kötelezettség Szt. 23. (1) A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. április 21., hatályba lép: 2015. április 23-án 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA

G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 13 Változat: 4 1/13 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés...

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VI. 17-TŐL Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy a számvitelről szóló, többször módosított

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

1. tétel. A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései

1. tétel. A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései 1. tétel A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései B) Immateriális javak fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Számlarend Érvényes: 2011. július 01-től SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. SZÁMLAREND Készült

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben