DEBRECEN SZ.KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK KIADVÁNYA XX. JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN SZ.KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK KIADVÁNYA XX. JELENTÉS"

Átírás

1 DEBRECEN SZ.KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK KIADVÁNYA XX. JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ZOLTAI LAJOS. HÁROM TÁBLA-KÉPPEL, KÉT ALAPRAJZZAL. DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖNYVNYOMDA-VÁLLALATA 1926.

2

3 A) Jelentés Debrecen sz. kir. város Múzeumának évi működéséről és állapotáról. Múlt évi május 15-én kereken két évtized telt el azóta, hogy Debrecen sz. kir. város Múzeuma, Csokonai halálának századik évfordulójának ünneplése keretében megnyílott, ugyanazon füvészkertuccai iskola épületében, három kis szobát foglalván el, ahol most az egész első emeletet a közművelődési könyvtár és a múzeum képtára tölti meg. A csecsemő intézet akkor kizárólag adományokból gyűlt harmadfélezer darab régiséget, néprajzi és néhány kisebb műtárgyat számlált. Ma történelmi, néprajzi és művészeti osztálya közel ötvenezer tárgyával, húsz szobában és teremben is csak zsúfoltan fér el. E fényes gyarapodás túlnyomó részének a múzeum szép- és nemes hivatását mindjobban megéitő közönség meleg érdeklődése, elismerést érdemlő áldozatkészsége volt mindmostanáig ki nem apadó forrása. Ez a számotadás sáfárkodásunkról tehát a múzeum huszadik évi működését és állapotát ösmerteti meg az érdeklődő közönséggel. I. A Déri múzeum, Kulturház építése. Tavaly végre megváltozhatatlanul eldőlt a múzeum állandó hajlékának a közművelődési ház építésének ügye, mely egyidős a múzeum keletkezésével, e húsz esztendő alatt tömérdek szó- és tollharc folyván el miatta. Főképen a hely kérdése körül támadt nehézségek és nézeteltérések miatt vajúdott sokáig az ügy* *A kulturház és múzeum elhelyezése céljára időrend szerint a következő telkek felett folytak komoly, néha már eldöntöttnek látszó tárgyalások. 1. A piacuccai Gerébi-Borsos-telkek* a mai Király ucca mellett. (1905). 2. A piacuccai sz. Szikszay- és Tábornoki ház, a városi új bérpaloták helyén. 3. A Csokonai-szobor megetti tanári lakások, melyek közül a ref. egyház birtokában levőket a presbitérium akkor is, első szóra kész volt áldozatok árán is, átengedni a városnak. ( ) 4. A múzeum jelenlegi háza, Hatvan uccában jobb- és balfelől kisajátítási jogon kibővítve a szomszédos telkekkel ( ) 5. Kossuth uccában a Komáromi és Bészler házak udvarán, hol most a pénzügyigazgatóság székel. (1910). 6. A csapóuccai 18. sz. sarok telek, Vár ucca mellett. 7. A Péterfia végén fekvő árvaházi és Moldoványi telkek. (1909). 8. A péterfiai sz. részint városi, részint olcsón megvehető magán két nagy telek. (1913).

4 2 ez alatt nem csak az olcsóbb építkezés lehetősége, a hadi kölcsönbe fektetett százezer aranykorona építési államsegély és kamatfizetésre megígért további állami évjáradék veszett el a nagy háború következtében, hanem a később váratlanul kínálkozott az a rendkívül nagy szerencse is kisiklott kezünkből, amely Déri Frigyes bőkezűségével ajándékul kinálta Debrecennek teljesen felszerelt, bár kisebb méretű kultúrpalota felépítését. Mult esztendei jelentésünk szólt már a múzeum építése ügyében beállott azon nagy fordulatról, hogy Déri Frigyes váratlan halála után Debrecen város közönsége vállalta magára a Déri- Múzeum főpatronátusságát és legsürgősebb feladatául tűzte ki olyan múzeumi épület emelését, amely a közművelődési ház hivatásának betöltésére is alkalmatos legyen. A múlt évi január 31-én tartott közgyűlés határozata alapján az állammal kötött egyezség szerint átvette a Déri-múzeum építési alapját, mely 2462.drb különféle értékpapírból áll, 5.726,800 aranykorona névértékben. Előlegezte az államnak a Bécsben őrzött gyűjtemény kiviteli illetékét és hazaszállítása költségeit, amelyek ötszázmillió papirkoronára rúgtak. Kötelezte magát a múzeum épületének felépítésére, berendezésére, aminek ellenében a múzeum telke és épülete a város tulajdonává lesz. A Déri-gyűjtemény benne állami örök letétképen nyer hajlékot. A június 12-én tartott közgyűlés dr. Magoss György polgármester indítványára elhatározta : sürgősen felépíti a múzeumot a Füvészkert helyén már eltogadott szabályozási terv szerint alakuló Déri-téren, Györgyi Dénes és Münnich Aladár budapesti műépítészek jóváhagyott tervei alapján. Megbízta a városi tanácsot, az építkezési pályázat meghirdetésével. A július 29-re összehívott közgyűlés döntött az ajánlatok felett. Tizenhárom rendbeli munkát aranykoronáért a Tóth és Sebestyén részvénytársaságnak, mely az egyetemi klinikákat is építette, az asztalos, lakatos és mázoló munkát pedig 30,409'90 aranykoronáért Harsányi István asztalosmesternek adta úgy hogy az épületet 1925 november 15-re tartoznak tető alá hozni. Néhány más munkanem kiadása későbbre maradt. Az építés irányítására, ellenőrzésére építő bizottság alakult. A tervező építészek pedig megbízattak a részletrajzok elkészítésével, a művezetéssel és felülvizsgálattal. De bármennyire siettette is a nagy munkanélküliség, mégsem foghattak mindjárt az építéshez a vállalkozók. Mert a Tóth és

5 3 Sebestyén cég megbízatását néhányan megfelebbezéssel támadták meg. Ámbár a Belügyminiszter a felebbezés elutasításával jóváhagyta a közgyűlési határozatot : az építkezésre még alkalmatos idő nagyrésze elmúlt. Közbejött más is, ami hátráltatta, sőt 1926 kora tavaszáig tolta ki az építés megkezdését. Az építőbizottság alakuló első ülésében (okt 9.) felmerült az a gondolat, melyet a közvélemény is tetszéssel fogadott : kíséreltessék meg újból a Csokonaiszobor megett fekvő kálvintéri régi tanári lakások és parochiális házak négy telkének megszerzése a Déri-múzeum számára. A városi tanács megint tárgyalni kezdett a telkek tulajdonosaival, a ref. egyház presbitériumával és a kollégium felettes hatóságával. Ámbár a város lehetőség szerint a legmesszebbmenő áldozatkészséget tanúsította, ez a harmadik kísérlet is amiatt, mert a kollégiumi szakbizottságok tagjainak többsége olyan súlyos feltételeket állított fel, amelyeket a város képviselői nem fogadhattak el, sikertelen maradt mindazok őszinte nagy sajnálatára, akik a Déri-múzeum monumentális jellegű épületével Debrecen város amaz ős kulturgócpontját emelni, szebbé tenni s a közművelődési palotának pedig az egyedül legideálisabb helyet adni szerették volna. Az építőbizottság a már említett első ülésében a múzeum tervén olyan változtatásokat is tett, amelyek, míg egyfelől az előadó terem térfogatának és az összes múzeumi helyiségek számának jelentékeny bővülését vonják maguk után, másfelől egészen összhangba hozzák a múzeum külső architektonikus kiképzését a szomszédos kollégium klassikus stílű szép homlokzatával. II. A Múzeumi Bizottság működése. A múzeumra és közművelődési könyvtárra felügyelő bizottság a mult esztendőben háromszor ülésezett: márc. 21, június 19 és szept. 9-én. Üléseinek fontosabb tárgyai ezek voltak : Déri Frigyes múzeumalapító emlékét, érdemeinek méltatásával saját jegyzőkönyvében is megörökíteni rendelte. Az elhunyt Mihalik József családjához, megemlékezvén múzeumi és könyvtári helyettes országos főfelügyelői tisztében Debrecen város múzeuma iránt tanúsított sok nagy jóakaratáról, részvétiratot intézett. Dr. Magoss György polgármestert pedig azért, hogy az ő kezdésére, buzdítására határozta el Debrecen város törvényhatósági bizottsága városi költségen való felépítését az árván maradt Déri-múzeumnak, díszes kiállítású írással üdvözölte. A törvényhatósági bizottság a Bizottság javaslatára megení*

6 4 gedte, hogy a múzeum évi jelentése is, hasonlóan az előzőkhöz, kinyomattassék és ingyen szétosztassék. A nagymélt. vallásés közoktatásügyi Minisztérium e jelentésben ösmertetett működésért elösmerését, köszönetét nyilvánította úgy a város közönségének, mint a múzeum vezetőinek. A múzeum 1923/24. évi államsegélyéről 2.015,727 kor. bevétellel, 1.312,880 kor. kiadással, az 1924/25. évi rendes államsegélyről pedig 3.702,847 kor. bevétellel és 1.625,200 korona kiadással számolt el a Múzeumi Bizottság. Az államsegélyt előre bemutatott terv szerint használtuk fel. Az 1924/25. évi segélyből megmaradt kétmillió koronát az ondódi hunn-avarkor temetőbeli ásatásra fordítottuk; míg az 1925/26. évre megígért hatmillió korona rendes államsegélyt már csak az évben költhetjük el. A város új- és névtelen utcáinak elnevezése a mult évben is foglalkoztatá a Bizottságot. A tanács azonban ezt az ügyet levette a napirendről s újabb javaslattevés végett a Bizottság tagjaiból szükebbkörű küldöttséget alakított. A Bizottság, Jókai centennariuma alkalmával, a százados nyelvemlékek és a tradíciók megbecsülésének fontosságára hivatkozva, épen a kegyelet nevében sikeresen ellenezte azt az ötletet, hogy Péterfia, Csapó, avagy Hatvan uccák valamelyike, amelyek okiratilag kimutathatóan már a XIV XV. században is ilyen néven voltak ismeretesek, Jókairól neveztessék el. Ez a névcsere annyival inkább felesleges, mert Jókai nevét 30 év óta viseli a város egyik szépen kiépült nagyobb uccája. A Bizottság javaslatot tett a városi tanácsnak, hogy az 1925 tavaszán közveszélyes állapota miatt bezárt, szakértők által lebon- tatni véleményezett ref. kistemplom iparművészeti értékkel bíró, stílusos asztalos műveinek megszerzése érdekében lépjen érintkezésbe a ref. egyházzal. Azonban a roskadozó öreg templom további sorsa felől mindezideig nem határozott a presbitérium. A Bizottság előterjesztésére megengedte a tanács, hogy az Országos Numizmatikai Társaság védőszárnyai alatt alakult helyi éremgyűjtő és régiségkedvelő csoport havi összejöveteleit a múzeumban tarthassa. A Bizottság a múzeumra való felügyelet intenzív gvakorolhatása érdekében a múzeumőr és a segédőr számára lakást kért a Füvészkert uccán épülő városi bérházban. A tanács ehelyett úgy intézkedett, hogy a Déri-múzeum földszintjén terveztessék egy háromszobás múzeurnőri lakás. A Bizottság rostáján ment keresztül Sőregi János segédőr második szabadságolása is, akit a közoktatásügyi Miniszter úr a gr. Tisza István tud. egyetem bölcsészeti karának ajánlása folytán az 1925/26. iskolai évre is felvett a bécsi Collegium Hungaricumba. A törvényhatósági közgyűlés Sőregit, a Bizottság javaslata szerint, 1925 októberétől számított tíz hónapig, két hónapi egész- és nyolc hónapi félfizetése meghagyása mellett szaktanulmányainak befejezhetése végett szabadságolta.

7 5 III. Belső munkák a múzeumban. A múzeum igazgatója és tisztviselői, a felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó ügyeken kívül, több más megbízást is teljesítettek és különböző felhívást intéztek el. E munkálatok között legfontosabb a Déri-múzeum anyagának átvétele Bécsben és annak hazaszállítása, ideiglenesen a képtár három termében elraktározása. Az osztrák kormány e gyűjtemény kihozatalát 240 millió osztrák korona kiviteli illeték ellenében megengedvén, amelyet az ugyanolyan összegű szállítási költséggel együtt, Debrecen város házi pénztára viselt, a közoktatásügyi Minisztérium megbízásából Csányi Károly orsz. iparművészeti múzeumi igazgató, dr. Lábán Antal, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója és Sőregi János múzeumi segédőrünk az egész gyűjteményt Bécsben gondosan becsomagolták; négy bútorszállító kocsiban, 170 ládában útnak is indították. A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény az iparművészeti múzeum két altisztje kísérete mellett május 20-ikán érkezett Debrecenbe. Elraktározás után, május 23-án Czakó Elemér h. államtitkár és Csányi Károly a magyar állam nevében hivatalos formák között adták át Debrecen város tanácsának Déri Frigyes nagyszerű ajándékát. Majd a tanács utasítására Zoltai és Sőregi összeírták azokat a régiségeket, műés néprajzi tárgyakat is, amelyek részint a Déri Frigyes költségén a herpályi őstelepen végzett ásatásokból és különböző gyűjtésekből származtak, részint az alapító által, életében küldettek Debrecenbe, ahol mindjárt a városi múzeum kezelése alá kerültek. Múzeumunk tanácsi engedelemmel résztvett Debrecenben tartott két szakkiállításon. Egyik a tiszántúli mezőgazdasági kamara által május án a Bika szálló nagytermében rendezett első hazai juhászati kiállítás, amelyen pásztorművészeti tárgyainkból ihutattunk be válogatott kisebb gyűjteményt. Másik a keletmagyarországi baromfi és galambtenyésztő kiállítás ugyanott december 6 8-ig, amikor is a vadászati csoportban a vadászat történelmi fejlődését igyekeztünk szemléltetővé tenni a kőkorszakbeli ősember primitiv fegyverein kezdve a gyutacsos puskáig. A tanács utasítására Debrecen város szebb részeiről, középületeiről és emlékműveiről Haranghy György, Zoltai Lajos és Zöld József tanácsnok fényképfölvételei után, 18 drb másolatot adtunk az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat Részvénytársaságnak külföldi propaganda munkájához. Déri Frigyes néprajzi képeiből, felettes hatóságaink beleegyezése után, ötven darab festményt és rajzot kölcsön adtunk a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának a magyar népművészet ösmertetéséhez. Gesztelyi Nagy Lászlónak, a duna-tiszaközi mezőgazdasági kamara igazgatójának készülő munkájához adatokat szolgáltattunk a magyar, közelebbről a debreceni tanyarendszer kialakulásáról.

8 a Összeállítottuk Debrecen város történelmének azon fontosabb mozzanatait és népéletének jeleneteit, amelyek az Orsz. Közművelődési tanács által tervezett honismertető filmfelvételnek tárgyai lehetnek. Múzeumunk vezetőinek belépésével csatlakozott az Orsz. Magyar Hadimúzeum Egyesület kezdeményezésére megalakult Debreceni Magyar Hadimúzeum Egyesülethez, miután biztosítást kaptunk arra nézve, hogy ezen társadalmi szervezkedés eredményeképen összegyűlő hadi emlékek Debrecenben maradnak. Az egyesület múzeumi szakbizottságába Löfkovits Arthur, dr. Ecsedi István és Zoltai Lajos be is választattak, utóbbira e szakbizottság előadói tisztét is reá ruházták. E helyen említjük meg: a debreceni pénzügyigazgatóság a fényűzési adómentességet 1925-re is meghosszabbította. Ellenben a közoktatásügyi minisztérium az előző évben bevezetett postadíj átalányozási rendszerrel járó kedvezményt 1925 július 1-től fogva megvonta. De beteljesedett régi kívánságunk : a kincs (érem) leletek kiválasztási jogának gyakorlásánál követendő eljárás szabályozása értelmében Debrecen város múzeumát is megilleti ezentúl a kiválasztási jog, még pedig a Nemzeti múzeum, a Budapesti egyetem éremtára és a Szegedi egyetem archeológiai intézete után negyedik helyen. Moly ellen a Déri-múzeum és a városi múzeum textíliáit, szőrmés tárgyait erélyesen védelmeztük. A múlt évben összesen 848 új szerzeményt vezettünk leltárba; számosat a leltári könyvbe be is rajzoltunk. Az iktatókönyvbe 230 ügyirat került. Posta- és kézbesítő-könyvünk szerint 463 jelentést, levelet, nyomtatványt küldtünk szét. IV. Kutatómunkák és kirándulások. Hiányos volna a múzeum működésének ösmertetése, a múzeumőrök kutató, gyűjtő, tanulmányozó kirándulásainak, útazásainak. előadásainak, irodalmi munkásságának fölemlítése nélkül. Ásatásokra tavaly két heti munkánál kevéssel többet fordíthattunk amiatt, mert a régiségtár vezetőjét, Sőrééi János segédőr csaknem egész éven át Bécsbe lévén, a múzeum adminisztrációjával, kezelésével járó összes belső munkák erősen lefoglalták, feleségének hosszas, súlyos betegsége, majd halála is zavarólag befolyásolták munkakedvét. A mult évi ásatások eredményét röviden következőleg foglaljuk össze:

9 7 1. Andaházi templomhelyen. Oláh ftáza pusztán fekvő egyik birtokán, a templomhelyet, a tőlünk kért útbaigazítás és tanácsadás szerint maga költségén megásatta és ott az alapfalak nagyobb részét megtalálta. Zoltai Lajos márc. 2, 3. napjain Oláh Mihálylól- és Jóna István szomszédosdebreceni birtokosoktól kapott munkásokkal a templom nyugoti homlokzatfa'lát is kiásván, az egész alapzat előkerült, mely a Mihály A PU5ZTA ANÙA- HÁZÍ TEMPLOM Ki- Á50TT ALAPZATA sápi gazda Andatemplomot XIII. századbeli román stílú építménynek mutatta Hortobágyi halmokon. Zoltai a tanács megbízásából március napjain jelen volt a hortobágyi Bivalyhalom tövében épült sajtgyár pincéjének kiásásánál. E halmon találta meg ugyanis Zoltai még 1905-ben a középkori Balmaz nevű falu románízlésű templomocskájának maradványait. 2 A sajtgyár építésénél csupán néhány szegény sírra bukkantak a pincét ásó munkások. Zoltai május napjain államsegélyből folytatta a hortobágyi malomház közelében fekvő Halászlaponyagok vallatását. Az előző évben megásott két A balmazi templom alaprajza. halom után ezúttal négy laponyagban kutatott őskori emlékeket. Eredmény most is kevés. Szórványosan előforduló cserepek, állati csontok újból igazolták, hogy már az őskorban, valószínűleg a bronzkor elején, nomád emberek tanyáztak itt, legalább is míg egy-egy 1 Andaházafalva is a török hódítás áldozata. Történetét röviden megírtam múzeumunk évi jelentésében. Z. L. 2 Leírtam: Múzeumok és Könyvtárak Értesítője évf lapján. Akkor még Mátafalva templomhelyét sejtettük a Bivalyhalomban. Z. L.

10 8 halotti tor tartott. Mert ezek a kis halmok zsugorítva, de mellékletek nélkül eltemetett emberi csontvázak felett domborodnak. Ugyanakkor a mátai városi major délnyugati sarkán őrködő kis halmot is megástuk, miután a közelében felismerhető házhelyek után következtetni lehetett arra, hogy ezen a halmon állott az 1554 körül elnéptelenedett Mátafalva kisded temploma vagy kápolnája. Azonban két párhuzamos kutató árok se épületmaradványokat, se kései középkori keresztyén temetkezést nem hozott napvilágra. Hanem őskori eredetű sírhalomnak bizonyull, melybe később, a Kr. u században egy barbár vitézt is beletemettek. Annak a kevéssé ösmert őskori népnek hagyatéka ez a két méter magas, negyven méter átmérőjű halom is, mely a Hortobágy és Debrecen környékén halottait csak léiig zsugorítva, t. i. nyugat keleti irányban hanyatt fektetve, többnyire kinyújtott, máskor mellre tett kezekkel, mindég felhúzott lábakkal, rendesen melléje téve egy csomó vasoxyd veres festéket, néha fehér, veres, kék, fekete színű lenyomatokat hagyó szőnyegfélével is letakarva temette el, többnyire halmok alá. Ékszert, fegyvert, szerszámot ilyen sírokban még nem találtam. De többször észrevettem a közeli tűzhely és torozás maradványait. Nem kicsiny bosszúságunkra ezt a mátai halmot délkeleti irányt követő árokkal már megbolygatták és a benne levő sírokat igen megzavarták. Az ősi sír 160 cm. mélyen került elő;, de benne csak emberi koponya töredékét, szélein kevés vasoxydot és fekete festéket leltünk. A kevert föld 210 cm. mélyen szűnt meg, ahol egy bornyú két első lábszárára és néhány gerinccsontjára akadtunk. A sírtól keletfelé, egy szintben véle, két kutya csontváza feküdt. Egyiké, oldalra eldőlve, meg volt egészen; a másiknak csak hátulsó részét találtuk meg. Míg a második kutat árokkal elértük az ebcsontokat, 70 cm. mélyen a népvándorláskor legelején eltemetett vitéz sírja tárult elibünk. Bár a sírnak épen a fej felőli déli felét dúlta szét az imént említett árok, mégis nyilvánvaló, hogy csakugyan egy harcos férfi sírja nyílt meg előttünk, akit egyenes pengéjű, két élű vaskardjával, késével együtt temettek ide hozzátartozói, olyan időben, mikor még a szomszédos római provinciákban (Dácia, Pannónia, Moesia) szép formájú agyagedényeket is gyártottak. Mert a vitéz lábafejénél a kés és valami bizonytalan rendeltetésű vastárggyal együtt gömbölyű veres csupor is^ feküdt, amely azonban első érintésre összeomlott. 3. Az ondódi hün-avar temető. A régész szemében már is nagyjelentőségűnek látszik az Ondód-pusztai Gáll-dülőben észrevett s hún-avarkori eredetűnek bizonyúit temető megkezdett feltárása. Múlt év tavaszán Molnár Károly ötvösuccai polgártársunk ondódi tanyája tövében vályogvető cigányok négy, vagy öt csontvázat találtak. A hajdúszoboszlói csendőrök kérdőre vonván a cigányokat,, ezek jellemző alakú két bronz- és egy vastárgyat elő is adtak, amelyeket Toldy Árpád csendőrfőhadnagy személyesen hozott be a Múzeumba. E biztató jelek nyomán indulva, Molnár Károly föld-

11 II. Tábla. A DEBRECEN-ONDÓDI HÚN-AVAR TEMETŐ JELLEMZŐ BRONZEMLÉKEI.

12 III. Tábla. ARANYOZOTT, ZOMÁNCOZOTT EZÜST PÁRTAÖV A DEBRECENI DOBOZY-TEMETŐ MÉLIUSZ DOMBJÁBOL. XVI XVII. SZÁZAD.

13 9 tulajdonos engedelmével Zoltai és Sőregi két ízben, augusztus 31 szeptember 1., 2. és szeptember napjain kutatás alá vették az ondódi sírmezőt, mely az eddigi megfigyelés szerint a tanya udvara déli részén terül el. Ezideig 25 sírt tártunk fel. A sírok nem egészen szabályos sorokat alkotnak ; másfél-két méter mélységűek és észak-nyugati irányban vannak ásva; vagyis a holtak feje a sír észak-nyugati végében fekszik. A legtöbb halottat szegénymódra temették el ; de még ezek sírjait is gyakran bolygatva találtuk. A sírbeli melléklet rendesen egy-egy vaskés, vascsatt, meg a lábak mellett kisebb emlős állatnak, szárnyasnak pár darab csontja. Azonban néhány sírból jellegzetes díszítésű szép bronztárgyak is kerültek elő : griffes, indás szíjvégek, lemezes csattok, csüngős taggal ellátott boglárok, szárnyas függesztők, vagyis peckek ; azután néhány gyöngyös fülbevaló, és egy karperec. A bronzleletek között feltűnést kelt egy figurális díszítésű szíjvég, amelyen kétszer ismétlődik macskafejű guggoló állaton ülő nőalak, mindkét kezében valami csavaros tárgyat, avagy leveles ágat, virágfélét lobogtatva. Hasonló díszítés a nagyszentmiklósi aranyserlegek lovas motívumaiban. a brünni híres szíjvégen és Csallány Gábor még nem publikált újabb ásatásai során előkerült szíjvégen jelentkezik. Nem kisebb érdeklődésre tarthat számot két lovassírunk ugyanezen ondódi temetőből. Kantárra való bronzboglárokon, jellegzetes formájú kengyelen, zabián kívül mindkét sírban talált ívesen hajló, összenitelt páros vaspántak különösen megragadják a régész figyelmét. Több ok szól amellett, hogy ezek a kettős pántok nyeregkápa vasalására készültek. Hampelnek a korai középkori emlékekkel foglalkozó nagy munkája még nem ösmer hún-avar időből való nyeregalkatrészt, bár a nyereg létezését e turáni népeknél valószínűnek tartja. íme, Ondód e feltevéshez tárgyi bizonyítékokat szolgáltat. (I., II. Tábla.) Az ondódi temetőbeli ásatás eddigi eredménye is úgy különösen Debrecen város Múzeumára, mint általában a hazai régészetre nézve azzal a jelentőséggel bir, hogy a Szamos, Tisza, Berettyó, hármas Kőrös által határolt országrészen először innen kerültek elő nagyobb számmal, rendszeres ásatásból hún-avafkori sírmellékletek. Debrecen város Múzeuma, a debreceni kollégium régiségtára, a szabolcsi Józsa-múzeum, sőt a Nemzeti Múzeum is ezideig erről a területről és ebből az időből csak szórványos leleteket mutathattak fel. Az ondódi temető ásatását folytatni fogjuk. Tavalyi ásatásunk idejében Molnár Károly, Sesztina Jenő, Gáli Jenő tanyabirtokos és Tokaji F. bérlő urak részéről élvezett vendégszeretetért e helyen is köszönetet mondunk. Búcsú a Dobozy-temető Méliuszdombjától. Múzeumunknak évek óta jó kiadós lelőhelye, valóságos kincsesbányája szűnt meg a mult esztendőben. A cegléduccai öreg temető

14

15 11 nagy dombja, a belváros szélén emelkedő nagy homokhegy, melybe a debreceniek a reformációtól kezdve, körülbelől 1810-ig temetkeztek, s amelyben Méliusz Péter (f 1572), Hellopoeus Bálint (f 1575), Félegyházi Tamás (f 1586) reformátoraink és rajtok kívül sok más hírneves prédikátor, professor, főbíró és senator romlandó részei enyésztek el, porrá válva, tavaly végképen eltűnt előlünk. A város mohó terjeszkedésének, ridegen számító rohamos modern fejlődésének esett áldozatul az ősök nyugvóhelye, melynek olcsó homokját legújabb középítkezések és uccakövezések nyelték el. Múzeumunk csak 1916 óta kísérte állandóan éber figyelemmel e nagy temetődomb megengedett elhordását. amikor K. Patai István lelkész cimeres sarkofágja földomlás következtében napvilágra került. Azóta Zoltai Lajos, 1923-ban Sőregi János is társul szegődvén mellé, kis kézi ásóval, nyáron-télen, hetenként kétszer-háromszor is végigtapogatta, vájogatta az omladozó, egyre fogyó domb 2 5 méter magas meredek oldalát. Ahol selyem,- bársony,- szövet- és skofium-csipkefoszlányok, koporsó korhadványok módosabb sírok fenekét árulták el, ott gyakran értékes ruhadíszek, ékszerek is lappangottak. Nagyon kellett vigyázniok, hogy a laza homokba vájt odúkban kikereshessék. Tíz év alatt párját ritkító gyűjteménye alakult e felhagyott temető helyén talált nemezsüvegeknek, aranybrokát selyemszalagnak, szövetnek, néha színarany boglárokkal díszített gyöngyös pártáknak, fejkötőnek, tömérdek ezüst- és bronzkapocsnak, dolmány- és mentegombnak, filigránmívű ezüst gombostüknek, füzőtűknek, ezüst- és aranygyűrűknek. Az aranygyűrűk legtöbbje zománccal díszített; némelyikben vésett, avagy gyémánt kő. A XVI XVIII. századbeli ötvösművészetnek miniatűr remekei. Mindmegannyi a helyi művelődéstörténet értékes, tanulságos emléke. Köztük van Bornemisza János, XVII. század első felében élt főbírónk nehéz arany pecsétgyűrűje, karneolba vésett római intaglióval. Egy türkiszköves aranyozott ezüst tollforgó stilizált madárszárnyat imitáló alakjával Báthory István lengyel királynak a krakói Czarzoriszky hercegi múzeumban őrzött tollforgójára emlékeztet. Két pártaövet is leltünk e temetői dombban. Egyik ugyan szerényen csak aranyozott bronzból készült; de a másik, mely legutoljára került elő, az elkopott domb széléből, aranyozott, zománcozott ezüst filigrán mívű pompás műremek, legértékesebb minden ott talált kincs között. Komoly vetélytársa az országos szépművészeti múzeum híres pártaövének. Háromszáz és egynéhány esztendővel

16 12 ezelőtt a legelőkelőbb debreceni polgárnők valamelyikének darázs derekán csillogott ez a pártaöv! (L. III. Táblán.) Ámbár Debrecen város Múzeuma szegényebb volna e százados temető-hely sírjaiból előkerült kincsek nélkül, mégis sajnálkozva, részvéttel szemlélgettük lassú elfogyását. Megilletődve búcsúzunk Méliusz-dombjától,, Debrecen város annyi oszlopos ; nagy emberének eléggé meg nem becsült, megzavart nyugvó helyétől. V. Tanulmányutak. Előadások. Irodalmi tevékenység. Zoltai Lajos (múzeumőr, tb. múzeumigazgató) július 27-én a nyírbátori csúcsíves korbeli ref. és r. kath. templomok építészeti emlékeit tanulmányozta és azokat a múzeum számára lerajzolta. Ugyanő dr. Ecsedivel együtt aug. 13-án a hajdúböszörményi pródi halomnál járt, hogy megnézzék Forgács Ferenc nevü juhász családjának és napszámosainak munkáját, mellyel álomlátástól felbiztatva, Attila hún király hármas érckoporsóját imádkozás és zsoltárok éneklése közben, a halom keleti oldalában heteken keresztül keresték, természetesen eredménytelenül, E halmon a 80-as évek elején Böszörmény városa is ásatott már Romer Floris jelenléte mellett. A legalsó kevert rétegekből most is sok őskori konyha hulladék, a felsőkből pedig néhány árpádkori csontváz került elő hajgyürűkkel. A leletek egy részét H. Fekete Péter polg. leányiskolái igazgató szedte össze a Böszörményben tervezett városi múzeum számára. Zoltai aug. 27-én a hajdúnánási Tedej pusztára utazott, őskori leletek hírére, amely azonban felfújt hírnek bizonyult. Igaz csak annyi, hogy a tedeji puszta templom helyén az eke gyakran vet föl különböző korbeli régiségeket. Egyik ottani földtulajdonos ígért is néhány darabot e régiségekből. De az ígéret úgy jó, ha be is váltják. A tedeji templom T dombja és környéke, mely kiszáradt nagy vízmeder szélén fekszikaz őskorban is lakott hely volt. Dr. Somossy Béla hajdúböszörményi és dr. Pénzes Mihály hajdúnánási polgármester urak a kirándulás megkönnyítéséért fogadják e helyen is a múzeum köszönetét. Zoltainak a gr. Tisza István tud. Társaság 1925 jan. 13-iki ülésében bemutatott székfoglaló értekezése a Debrecen határában kimutatható XI XV. századbeli településekről, németnyelvű ki-, vonatos szöveggel is megtoldva megjelent, mint e tudós társaság honismertető közleménye. Ezt az értekezést kiegészíti Zoltainak Eltűnt falvak és elfelejtett régi helynevek Hajdúvármegye mai területén" címfi dolgozata, mely a Debreceni Képes Kalendárium évi folyamában jelent meg ( lapon). Dr. Ecsedi István (tanítóképezdei rendes tanár, a debreceni tud. egyetemen magántanár, tb. múzeumőr és a közművelődési

17 13 könyvtár igazgatója ; a gr. Tisza István tudós társaság rendes tagja stb.) két irányban folytatott a vidéken tudományos gyűjtést és búvárkodást. Egyfelől folklorisztikai anyag, főképen pásztor- és betyár dalok gyűjtése volt gyakori kirándulásainak célja; másfelől a tárgyi néprajz köréből a halászati módokat és eszközöket tanulmányozta helyszínén, hogy Herman Ottó alapvető jeles munkáját kiegészíthesse. A népdal-gyűjtést mindig saját költségén amerikai rendszerű fonográf gépjén, többször Bodnár Lajos képezdei énekés zenetanár segítségével végezte. Ecélból augusztus december közti időben ismételten megfordult a Hortobágyon, Kecskés, Angyalháza pusztákon, Szoboszlón, Szováton. Nádudvaron, félezernél több nótát gyűjtvén így össze szöveggel és dallammal. A halászat tanulmányozása végett járt márc., ápril., május havában a Kösélymenti már megnevezett falvakban, augusztus közt a felső Tiszánál Tisza Kanyártól Bércéiig; ez útjában Sőregi János kísérte. Októberben nyolc napot töltött Tiszafüreden, Örvényen, Szőllősön, Dadán, Dobon és Szederkényen ; maga is halászgatott, horgászgatott. De távoli tanulmányútakat is tett. Május között megnézte a dunántúli múzeumokat; a bécsi császári-, az osztrák néprajzi-, a salzburgi Landes-múzeumot, a müncheni Deutsches Múzeumot és a speciális nürnbergi néprajzi múzeumot. Az év folyamán több nyilvános előadást tartott. A debreceni polgári és gazdakörben (jan., febr.) Debrecen város múltjáról hat-, az egyetem bölcsészeti karán sorozatos előadást Magyarország földrajza és néprajza" címen ; a debreceni Munkás Otthonban az ősrégészet és ősnéprajz köréből kettőt. Május 9-én a m. kir. gr. Tisza István tud. egyetemen magántanárrá avatták A hortobágyi szilaj pásztorkodás eredetedről tartott próbaelőadás alapján. November 29-én a m. tud. Akadémia centennariuma alkalmából a ref. Tanítóképezde által rendezett emlékünnepen gr. Széchenyi István és Debrecen" c. értekezését olvasta fel, mely megjelent a Magyarság dec. 25-iki számában. Osztatlan elismerést aratott Poros országútakon" c. könyve, mely magyar földrajzi- és néprajzi leírásokat tartalmaz. Kirándulásairól 15 színes tárcát közölt a Magyarság. Kisebb dolgozatai és debreceni történelmi tárgyú tárcái jelentek meg: a Népélet", Debreceni Újság", Debrecen", Hajdúföld" és a Debreceni Képes Kalendárium" hasábjain. Sőregi János múzeumi segédőr az év nagyobb részét augusztus szeptember kivételével, mint a bécsi Collegium Hungaricum stipendiariusa Bécsben töltötte, régészeti és művészettörténeti tanulmányokkal. A közoktatásügyi minisztérium megbízásából hónapokon keresztül résztvett a Déri-múzeum anyagának leltározásában, átvételében és csomagolásában. Cikkeket írott a Debrecenébe és a Debreceni Képes Kalendáriumába.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES

DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES DEBRECEN SZAB. KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRÁNAK 1928. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. 17. KÉPPEL. A KABAI, PUSZTAHALÁPi,

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MÚZEUMA 1908. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai Lajos: Múzeum évi jelentése. 1

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MÚZEUMA 1908. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai Lajos: Múzeum évi jelentése. 1 JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MÚZEUMA 1908. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai Lajos: Múzeum évi jelentése. 1 Ásalás a Hortobágyon, az Árkus partján fekvő Pipás nevű halmokban. 6 lí»09. vins/.. Tekintetes Városi

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Patai K. István sírköve alatt talált bronz ruhakapcsok. 1711. I. Jelentés Debreczen. szab. kir. város

Részletesebben

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása FAZEKAS MIHÁLY A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA I. A karcagi múzeum alapítása A karcagi múzeum alapításának történetéről sokan írtak már. Ezek a kutatók - Péter László, Balassa Iván, S. Kovács

Részletesebben

Lakner Lajos Vállalkozás, műgyűjtés, honszeretet 2. Tari László Víz alatti régészkedés a zentai csata színhelyén 12

Lakner Lajos Vállalkozás, műgyűjtés, honszeretet 2. Tari László Víz alatti régészkedés a zentai csata színhelyén 12 BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2013/1. (64. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032, Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

SOMOGYI MUZ6UM A SOMOGY MEGYEI MUZEOLOGIAI KUTATÁS TÖRTÉNETE

SOMOGYI MUZ6UM A SOMOGY MEGYEI MUZEOLOGIAI KUTATÁS TÖRTÉNETE SOMOGYI MUZ6UM A SOMOGY MEGYEI MUZEOLOGIAI KUTATÁS TÖRTÉNETE SOMOGYI MÚZEUM Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula FÜZETEI 1. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

ZOLTAI LAJOS: DEBRECEN VIZEI

ZOLTAI LAJOS: DEBRECEN VIZEI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 255 ZOLTAI LAJOS: DEBRECEN VIZEI FOLYÓK, FOLYÁSOK, VÖLGYEK, EREK, FOKOK. TAVAK, FERTŐK, FENEKEK, LAPOSAK, MOCSARAK, RÉTEK, TISZTÁK. ÁRKOK, CSATORNÁK, GÁTAK ÉS

Részletesebben

HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK

HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1981 HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8. M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS-ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 293 omoltai Lajos w~~n~l

Részletesebben

FERENCZI ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK (1952 KOLOZSVÁR - 2002 KOLOZSVÁR)

FERENCZI ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK (1952 KOLOZSVÁR - 2002 KOLOZSVÁR) FERENCZI ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK (1952 KOLOZSVÁR - 2002 KOLOZSVÁR) Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 3 Alapító szerkesztõk Károlyi Zita Kovács Petronella Felelõs kiadó: Zepeczaner Jenõ Erdélyi Magyar Restaurátor

Részletesebben

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 HAJDÜSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6 HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 . 5LS6»i W / HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Kápolnásnyék, története

Kápolnásnyék, története Kupi László Kápolnásnyék, története Kápolnásnyék 2000. 1 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 1. Kápolnásnyék területe és természetrajza... 4 2. A község neve... 6 3. Mióta lakott a község területe?...

Részletesebben

Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA. Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye. Juhász Sándor EGY GYÛJTÕ PORTRÉJA

Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA. Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye. Juhász Sándor EGY GYÛJTÕ PORTRÉJA Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye Juhász Sándor EGY GYÛJTÕ PORTRÉJA Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye Dr. Elischer Gyula a Vaskoronarend

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT.

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 4 AZ E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XXII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 6 HUSZONKETTEDIK JELENTÉS.

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE

A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE T. Kiss Tamás A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE A rendszerváltást követő években felbátorodó kutatók zöme Klebelsberg Kuno kultuszminiszterségének időszakát az 1920-as éveket

Részletesebben

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei gyesületünk határozott szándéka, hogy Rákosmente E határain túltekintve kapcsolatot építsen ki nem csak a környező településekkel, hanem a sokkal távolabbi, a jelenlegi

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

Városunk. Nemzeti sírkertrõl álmodozom. A fõváros árnyékában. Iparváros Újpesten. Budapesti Honismereti Híradó. Ferencváros református temploma

Városunk. Nemzeti sírkertrõl álmodozom. A fõváros árnyékában. Iparváros Újpesten. Budapesti Honismereti Híradó. Ferencváros református temploma Városunk Budapesti Honismereti Híradó IV. évfolyam 2. szám A fõváros árnyékában Kerek évfordulót jelentett a 2000. év Újpest történetében, mivel a település alapítását 1840-tõl számítja helytörténetünk.

Részletesebben

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI 1992 KAPOSVÁR SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI FÜZETEI MUZEUMOK 19 1992 KAPOSVÁR Szerkesztő SZAPU MAGDA Technikai szerkesztő FARKAS

Részletesebben

i i Ä öfwr - M *» v k B8 l s ü irs rsirfll J l!ti ts 'áske:as Í u i í 'A g Uír ' W* S S < A .5 w S S V#'^TT5 pel>t5 fea * ÏMLEîim á to Ié4?

i i Ä öfwr - M *» v k B8 l s ü irs rsirfll J l!ti ts 'áske:as Í u i í 'A g Uír ' W* S S < A .5 w S S V#'^TT5 pel>t5 fea * ÏMLEîim á to Ié4? m r ^ I ás m *. V I A A'» * # (< ^T J V J A h w Æ! r l f*» Vi ü l I A '* 4 Í." V P V *» v k B8 ts 'áske:as Í u i í r Ä S Æ KB Am %* < a* # ríl p^ > i s», 1 1

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Képek tára Pannóniában. Rippl-Rónai Ödön a múzeumalapító

JUBILEUMI KÖTET. Képek tára Pannóniában. Rippl-Rónai Ödön a múzeumalapító JUBILEUMI KÖTET Képek tára Pannóniában Rippl-Rónai Ödön a múzeumalapító Azok az igazi koldusok, akik a művészetet nem tudják élvezni. Mert az éhezőknek ételt lehet adni, hajléktalannak hajlékot, de akinek

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben