DEBRECEN SZ.KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK KIADVÁNYA XX. JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN SZ.KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK KIADVÁNYA XX. JELENTÉS"

Átírás

1 DEBRECEN SZ.KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK KIADVÁNYA XX. JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ZOLTAI LAJOS. HÁROM TÁBLA-KÉPPEL, KÉT ALAPRAJZZAL. DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖNYVNYOMDA-VÁLLALATA 1926.

2

3 A) Jelentés Debrecen sz. kir. város Múzeumának évi működéséről és állapotáról. Múlt évi május 15-én kereken két évtized telt el azóta, hogy Debrecen sz. kir. város Múzeuma, Csokonai halálának századik évfordulójának ünneplése keretében megnyílott, ugyanazon füvészkertuccai iskola épületében, három kis szobát foglalván el, ahol most az egész első emeletet a közművelődési könyvtár és a múzeum képtára tölti meg. A csecsemő intézet akkor kizárólag adományokból gyűlt harmadfélezer darab régiséget, néprajzi és néhány kisebb műtárgyat számlált. Ma történelmi, néprajzi és művészeti osztálya közel ötvenezer tárgyával, húsz szobában és teremben is csak zsúfoltan fér el. E fényes gyarapodás túlnyomó részének a múzeum szép- és nemes hivatását mindjobban megéitő közönség meleg érdeklődése, elismerést érdemlő áldozatkészsége volt mindmostanáig ki nem apadó forrása. Ez a számotadás sáfárkodásunkról tehát a múzeum huszadik évi működését és állapotát ösmerteti meg az érdeklődő közönséggel. I. A Déri múzeum, Kulturház építése. Tavaly végre megváltozhatatlanul eldőlt a múzeum állandó hajlékának a közművelődési ház építésének ügye, mely egyidős a múzeum keletkezésével, e húsz esztendő alatt tömérdek szó- és tollharc folyván el miatta. Főképen a hely kérdése körül támadt nehézségek és nézeteltérések miatt vajúdott sokáig az ügy* *A kulturház és múzeum elhelyezése céljára időrend szerint a következő telkek felett folytak komoly, néha már eldöntöttnek látszó tárgyalások. 1. A piacuccai Gerébi-Borsos-telkek* a mai Király ucca mellett. (1905). 2. A piacuccai sz. Szikszay- és Tábornoki ház, a városi új bérpaloták helyén. 3. A Csokonai-szobor megetti tanári lakások, melyek közül a ref. egyház birtokában levőket a presbitérium akkor is, első szóra kész volt áldozatok árán is, átengedni a városnak. ( ) 4. A múzeum jelenlegi háza, Hatvan uccában jobb- és balfelől kisajátítási jogon kibővítve a szomszédos telkekkel ( ) 5. Kossuth uccában a Komáromi és Bészler házak udvarán, hol most a pénzügyigazgatóság székel. (1910). 6. A csapóuccai 18. sz. sarok telek, Vár ucca mellett. 7. A Péterfia végén fekvő árvaházi és Moldoványi telkek. (1909). 8. A péterfiai sz. részint városi, részint olcsón megvehető magán két nagy telek. (1913).

4 2 ez alatt nem csak az olcsóbb építkezés lehetősége, a hadi kölcsönbe fektetett százezer aranykorona építési államsegély és kamatfizetésre megígért további állami évjáradék veszett el a nagy háború következtében, hanem a később váratlanul kínálkozott az a rendkívül nagy szerencse is kisiklott kezünkből, amely Déri Frigyes bőkezűségével ajándékul kinálta Debrecennek teljesen felszerelt, bár kisebb méretű kultúrpalota felépítését. Mult esztendei jelentésünk szólt már a múzeum építése ügyében beállott azon nagy fordulatról, hogy Déri Frigyes váratlan halála után Debrecen város közönsége vállalta magára a Déri- Múzeum főpatronátusságát és legsürgősebb feladatául tűzte ki olyan múzeumi épület emelését, amely a közművelődési ház hivatásának betöltésére is alkalmatos legyen. A múlt évi január 31-én tartott közgyűlés határozata alapján az állammal kötött egyezség szerint átvette a Déri-múzeum építési alapját, mely 2462.drb különféle értékpapírból áll, 5.726,800 aranykorona névértékben. Előlegezte az államnak a Bécsben őrzött gyűjtemény kiviteli illetékét és hazaszállítása költségeit, amelyek ötszázmillió papirkoronára rúgtak. Kötelezte magát a múzeum épületének felépítésére, berendezésére, aminek ellenében a múzeum telke és épülete a város tulajdonává lesz. A Déri-gyűjtemény benne állami örök letétképen nyer hajlékot. A június 12-én tartott közgyűlés dr. Magoss György polgármester indítványára elhatározta : sürgősen felépíti a múzeumot a Füvészkert helyén már eltogadott szabályozási terv szerint alakuló Déri-téren, Györgyi Dénes és Münnich Aladár budapesti műépítészek jóváhagyott tervei alapján. Megbízta a városi tanácsot, az építkezési pályázat meghirdetésével. A július 29-re összehívott közgyűlés döntött az ajánlatok felett. Tizenhárom rendbeli munkát aranykoronáért a Tóth és Sebestyén részvénytársaságnak, mely az egyetemi klinikákat is építette, az asztalos, lakatos és mázoló munkát pedig 30,409'90 aranykoronáért Harsányi István asztalosmesternek adta úgy hogy az épületet 1925 november 15-re tartoznak tető alá hozni. Néhány más munkanem kiadása későbbre maradt. Az építés irányítására, ellenőrzésére építő bizottság alakult. A tervező építészek pedig megbízattak a részletrajzok elkészítésével, a művezetéssel és felülvizsgálattal. De bármennyire siettette is a nagy munkanélküliség, mégsem foghattak mindjárt az építéshez a vállalkozók. Mert a Tóth és

5 3 Sebestyén cég megbízatását néhányan megfelebbezéssel támadták meg. Ámbár a Belügyminiszter a felebbezés elutasításával jóváhagyta a közgyűlési határozatot : az építkezésre még alkalmatos idő nagyrésze elmúlt. Közbejött más is, ami hátráltatta, sőt 1926 kora tavaszáig tolta ki az építés megkezdését. Az építőbizottság alakuló első ülésében (okt 9.) felmerült az a gondolat, melyet a közvélemény is tetszéssel fogadott : kíséreltessék meg újból a Csokonaiszobor megett fekvő kálvintéri régi tanári lakások és parochiális házak négy telkének megszerzése a Déri-múzeum számára. A városi tanács megint tárgyalni kezdett a telkek tulajdonosaival, a ref. egyház presbitériumával és a kollégium felettes hatóságával. Ámbár a város lehetőség szerint a legmesszebbmenő áldozatkészséget tanúsította, ez a harmadik kísérlet is amiatt, mert a kollégiumi szakbizottságok tagjainak többsége olyan súlyos feltételeket állított fel, amelyeket a város képviselői nem fogadhattak el, sikertelen maradt mindazok őszinte nagy sajnálatára, akik a Déri-múzeum monumentális jellegű épületével Debrecen város amaz ős kulturgócpontját emelni, szebbé tenni s a közművelődési palotának pedig az egyedül legideálisabb helyet adni szerették volna. Az építőbizottság a már említett első ülésében a múzeum tervén olyan változtatásokat is tett, amelyek, míg egyfelől az előadó terem térfogatának és az összes múzeumi helyiségek számának jelentékeny bővülését vonják maguk után, másfelől egészen összhangba hozzák a múzeum külső architektonikus kiképzését a szomszédos kollégium klassikus stílű szép homlokzatával. II. A Múzeumi Bizottság működése. A múzeumra és közművelődési könyvtárra felügyelő bizottság a mult esztendőben háromszor ülésezett: márc. 21, június 19 és szept. 9-én. Üléseinek fontosabb tárgyai ezek voltak : Déri Frigyes múzeumalapító emlékét, érdemeinek méltatásával saját jegyzőkönyvében is megörökíteni rendelte. Az elhunyt Mihalik József családjához, megemlékezvén múzeumi és könyvtári helyettes országos főfelügyelői tisztében Debrecen város múzeuma iránt tanúsított sok nagy jóakaratáról, részvétiratot intézett. Dr. Magoss György polgármestert pedig azért, hogy az ő kezdésére, buzdítására határozta el Debrecen város törvényhatósági bizottsága városi költségen való felépítését az árván maradt Déri-múzeumnak, díszes kiállítású írással üdvözölte. A törvényhatósági bizottság a Bizottság javaslatára megení*

6 4 gedte, hogy a múzeum évi jelentése is, hasonlóan az előzőkhöz, kinyomattassék és ingyen szétosztassék. A nagymélt. vallásés közoktatásügyi Minisztérium e jelentésben ösmertetett működésért elösmerését, köszönetét nyilvánította úgy a város közönségének, mint a múzeum vezetőinek. A múzeum 1923/24. évi államsegélyéről 2.015,727 kor. bevétellel, 1.312,880 kor. kiadással, az 1924/25. évi rendes államsegélyről pedig 3.702,847 kor. bevétellel és 1.625,200 korona kiadással számolt el a Múzeumi Bizottság. Az államsegélyt előre bemutatott terv szerint használtuk fel. Az 1924/25. évi segélyből megmaradt kétmillió koronát az ondódi hunn-avarkor temetőbeli ásatásra fordítottuk; míg az 1925/26. évre megígért hatmillió korona rendes államsegélyt már csak az évben költhetjük el. A város új- és névtelen utcáinak elnevezése a mult évben is foglalkoztatá a Bizottságot. A tanács azonban ezt az ügyet levette a napirendről s újabb javaslattevés végett a Bizottság tagjaiból szükebbkörű küldöttséget alakított. A Bizottság, Jókai centennariuma alkalmával, a százados nyelvemlékek és a tradíciók megbecsülésének fontosságára hivatkozva, épen a kegyelet nevében sikeresen ellenezte azt az ötletet, hogy Péterfia, Csapó, avagy Hatvan uccák valamelyike, amelyek okiratilag kimutathatóan már a XIV XV. században is ilyen néven voltak ismeretesek, Jókairól neveztessék el. Ez a névcsere annyival inkább felesleges, mert Jókai nevét 30 év óta viseli a város egyik szépen kiépült nagyobb uccája. A Bizottság javaslatot tett a városi tanácsnak, hogy az 1925 tavaszán közveszélyes állapota miatt bezárt, szakértők által lebon- tatni véleményezett ref. kistemplom iparművészeti értékkel bíró, stílusos asztalos műveinek megszerzése érdekében lépjen érintkezésbe a ref. egyházzal. Azonban a roskadozó öreg templom további sorsa felől mindezideig nem határozott a presbitérium. A Bizottság előterjesztésére megengedte a tanács, hogy az Országos Numizmatikai Társaság védőszárnyai alatt alakult helyi éremgyűjtő és régiségkedvelő csoport havi összejöveteleit a múzeumban tarthassa. A Bizottság a múzeumra való felügyelet intenzív gvakorolhatása érdekében a múzeumőr és a segédőr számára lakást kért a Füvészkert uccán épülő városi bérházban. A tanács ehelyett úgy intézkedett, hogy a Déri-múzeum földszintjén terveztessék egy háromszobás múzeurnőri lakás. A Bizottság rostáján ment keresztül Sőregi János segédőr második szabadságolása is, akit a közoktatásügyi Miniszter úr a gr. Tisza István tud. egyetem bölcsészeti karának ajánlása folytán az 1925/26. iskolai évre is felvett a bécsi Collegium Hungaricumba. A törvényhatósági közgyűlés Sőregit, a Bizottság javaslata szerint, 1925 októberétől számított tíz hónapig, két hónapi egész- és nyolc hónapi félfizetése meghagyása mellett szaktanulmányainak befejezhetése végett szabadságolta.

7 5 III. Belső munkák a múzeumban. A múzeum igazgatója és tisztviselői, a felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó ügyeken kívül, több más megbízást is teljesítettek és különböző felhívást intéztek el. E munkálatok között legfontosabb a Déri-múzeum anyagának átvétele Bécsben és annak hazaszállítása, ideiglenesen a képtár három termében elraktározása. Az osztrák kormány e gyűjtemény kihozatalát 240 millió osztrák korona kiviteli illeték ellenében megengedvén, amelyet az ugyanolyan összegű szállítási költséggel együtt, Debrecen város házi pénztára viselt, a közoktatásügyi Minisztérium megbízásából Csányi Károly orsz. iparművészeti múzeumi igazgató, dr. Lábán Antal, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója és Sőregi János múzeumi segédőrünk az egész gyűjteményt Bécsben gondosan becsomagolták; négy bútorszállító kocsiban, 170 ládában útnak is indították. A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény az iparművészeti múzeum két altisztje kísérete mellett május 20-ikán érkezett Debrecenbe. Elraktározás után, május 23-án Czakó Elemér h. államtitkár és Csányi Károly a magyar állam nevében hivatalos formák között adták át Debrecen város tanácsának Déri Frigyes nagyszerű ajándékát. Majd a tanács utasítására Zoltai és Sőregi összeírták azokat a régiségeket, műés néprajzi tárgyakat is, amelyek részint a Déri Frigyes költségén a herpályi őstelepen végzett ásatásokból és különböző gyűjtésekből származtak, részint az alapító által, életében küldettek Debrecenbe, ahol mindjárt a városi múzeum kezelése alá kerültek. Múzeumunk tanácsi engedelemmel résztvett Debrecenben tartott két szakkiállításon. Egyik a tiszántúli mezőgazdasági kamara által május án a Bika szálló nagytermében rendezett első hazai juhászati kiállítás, amelyen pásztorművészeti tárgyainkból ihutattunk be válogatott kisebb gyűjteményt. Másik a keletmagyarországi baromfi és galambtenyésztő kiállítás ugyanott december 6 8-ig, amikor is a vadászati csoportban a vadászat történelmi fejlődését igyekeztünk szemléltetővé tenni a kőkorszakbeli ősember primitiv fegyverein kezdve a gyutacsos puskáig. A tanács utasítására Debrecen város szebb részeiről, középületeiről és emlékműveiről Haranghy György, Zoltai Lajos és Zöld József tanácsnok fényképfölvételei után, 18 drb másolatot adtunk az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat Részvénytársaságnak külföldi propaganda munkájához. Déri Frigyes néprajzi képeiből, felettes hatóságaink beleegyezése után, ötven darab festményt és rajzot kölcsön adtunk a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának a magyar népművészet ösmertetéséhez. Gesztelyi Nagy Lászlónak, a duna-tiszaközi mezőgazdasági kamara igazgatójának készülő munkájához adatokat szolgáltattunk a magyar, közelebbről a debreceni tanyarendszer kialakulásáról.

8 a Összeállítottuk Debrecen város történelmének azon fontosabb mozzanatait és népéletének jeleneteit, amelyek az Orsz. Közművelődési tanács által tervezett honismertető filmfelvételnek tárgyai lehetnek. Múzeumunk vezetőinek belépésével csatlakozott az Orsz. Magyar Hadimúzeum Egyesület kezdeményezésére megalakult Debreceni Magyar Hadimúzeum Egyesülethez, miután biztosítást kaptunk arra nézve, hogy ezen társadalmi szervezkedés eredményeképen összegyűlő hadi emlékek Debrecenben maradnak. Az egyesület múzeumi szakbizottságába Löfkovits Arthur, dr. Ecsedi István és Zoltai Lajos be is választattak, utóbbira e szakbizottság előadói tisztét is reá ruházták. E helyen említjük meg: a debreceni pénzügyigazgatóság a fényűzési adómentességet 1925-re is meghosszabbította. Ellenben a közoktatásügyi minisztérium az előző évben bevezetett postadíj átalányozási rendszerrel járó kedvezményt 1925 július 1-től fogva megvonta. De beteljesedett régi kívánságunk : a kincs (érem) leletek kiválasztási jogának gyakorlásánál követendő eljárás szabályozása értelmében Debrecen város múzeumát is megilleti ezentúl a kiválasztási jog, még pedig a Nemzeti múzeum, a Budapesti egyetem éremtára és a Szegedi egyetem archeológiai intézete után negyedik helyen. Moly ellen a Déri-múzeum és a városi múzeum textíliáit, szőrmés tárgyait erélyesen védelmeztük. A múlt évben összesen 848 új szerzeményt vezettünk leltárba; számosat a leltári könyvbe be is rajzoltunk. Az iktatókönyvbe 230 ügyirat került. Posta- és kézbesítő-könyvünk szerint 463 jelentést, levelet, nyomtatványt küldtünk szét. IV. Kutatómunkák és kirándulások. Hiányos volna a múzeum működésének ösmertetése, a múzeumőrök kutató, gyűjtő, tanulmányozó kirándulásainak, útazásainak. előadásainak, irodalmi munkásságának fölemlítése nélkül. Ásatásokra tavaly két heti munkánál kevéssel többet fordíthattunk amiatt, mert a régiségtár vezetőjét, Sőrééi János segédőr csaknem egész éven át Bécsbe lévén, a múzeum adminisztrációjával, kezelésével járó összes belső munkák erősen lefoglalták, feleségének hosszas, súlyos betegsége, majd halála is zavarólag befolyásolták munkakedvét. A mult évi ásatások eredményét röviden következőleg foglaljuk össze:

9 7 1. Andaházi templomhelyen. Oláh ftáza pusztán fekvő egyik birtokán, a templomhelyet, a tőlünk kért útbaigazítás és tanácsadás szerint maga költségén megásatta és ott az alapfalak nagyobb részét megtalálta. Zoltai Lajos márc. 2, 3. napjain Oláh Mihálylól- és Jóna István szomszédosdebreceni birtokosoktól kapott munkásokkal a templom nyugoti homlokzatfa'lát is kiásván, az egész alapzat előkerült, mely a Mihály A PU5ZTA ANÙA- HÁZÍ TEMPLOM Ki- Á50TT ALAPZATA sápi gazda Andatemplomot XIII. századbeli román stílú építménynek mutatta Hortobágyi halmokon. Zoltai a tanács megbízásából március napjain jelen volt a hortobágyi Bivalyhalom tövében épült sajtgyár pincéjének kiásásánál. E halmon találta meg ugyanis Zoltai még 1905-ben a középkori Balmaz nevű falu románízlésű templomocskájának maradványait. 2 A sajtgyár építésénél csupán néhány szegény sírra bukkantak a pincét ásó munkások. Zoltai május napjain államsegélyből folytatta a hortobágyi malomház közelében fekvő Halászlaponyagok vallatását. Az előző évben megásott két A balmazi templom alaprajza. halom után ezúttal négy laponyagban kutatott őskori emlékeket. Eredmény most is kevés. Szórványosan előforduló cserepek, állati csontok újból igazolták, hogy már az őskorban, valószínűleg a bronzkor elején, nomád emberek tanyáztak itt, legalább is míg egy-egy 1 Andaházafalva is a török hódítás áldozata. Történetét röviden megírtam múzeumunk évi jelentésében. Z. L. 2 Leírtam: Múzeumok és Könyvtárak Értesítője évf lapján. Akkor még Mátafalva templomhelyét sejtettük a Bivalyhalomban. Z. L.

10 8 halotti tor tartott. Mert ezek a kis halmok zsugorítva, de mellékletek nélkül eltemetett emberi csontvázak felett domborodnak. Ugyanakkor a mátai városi major délnyugati sarkán őrködő kis halmot is megástuk, miután a közelében felismerhető házhelyek után következtetni lehetett arra, hogy ezen a halmon állott az 1554 körül elnéptelenedett Mátafalva kisded temploma vagy kápolnája. Azonban két párhuzamos kutató árok se épületmaradványokat, se kései középkori keresztyén temetkezést nem hozott napvilágra. Hanem őskori eredetű sírhalomnak bizonyull, melybe később, a Kr. u században egy barbár vitézt is beletemettek. Annak a kevéssé ösmert őskori népnek hagyatéka ez a két méter magas, negyven méter átmérőjű halom is, mely a Hortobágy és Debrecen környékén halottait csak léiig zsugorítva, t. i. nyugat keleti irányban hanyatt fektetve, többnyire kinyújtott, máskor mellre tett kezekkel, mindég felhúzott lábakkal, rendesen melléje téve egy csomó vasoxyd veres festéket, néha fehér, veres, kék, fekete színű lenyomatokat hagyó szőnyegfélével is letakarva temette el, többnyire halmok alá. Ékszert, fegyvert, szerszámot ilyen sírokban még nem találtam. De többször észrevettem a közeli tűzhely és torozás maradványait. Nem kicsiny bosszúságunkra ezt a mátai halmot délkeleti irányt követő árokkal már megbolygatták és a benne levő sírokat igen megzavarták. Az ősi sír 160 cm. mélyen került elő;, de benne csak emberi koponya töredékét, szélein kevés vasoxydot és fekete festéket leltünk. A kevert föld 210 cm. mélyen szűnt meg, ahol egy bornyú két első lábszárára és néhány gerinccsontjára akadtunk. A sírtól keletfelé, egy szintben véle, két kutya csontváza feküdt. Egyiké, oldalra eldőlve, meg volt egészen; a másiknak csak hátulsó részét találtuk meg. Míg a második kutat árokkal elértük az ebcsontokat, 70 cm. mélyen a népvándorláskor legelején eltemetett vitéz sírja tárult elibünk. Bár a sírnak épen a fej felőli déli felét dúlta szét az imént említett árok, mégis nyilvánvaló, hogy csakugyan egy harcos férfi sírja nyílt meg előttünk, akit egyenes pengéjű, két élű vaskardjával, késével együtt temettek ide hozzátartozói, olyan időben, mikor még a szomszédos római provinciákban (Dácia, Pannónia, Moesia) szép formájú agyagedényeket is gyártottak. Mert a vitéz lábafejénél a kés és valami bizonytalan rendeltetésű vastárggyal együtt gömbölyű veres csupor is^ feküdt, amely azonban első érintésre összeomlott. 3. Az ondódi hün-avar temető. A régész szemében már is nagyjelentőségűnek látszik az Ondód-pusztai Gáll-dülőben észrevett s hún-avarkori eredetűnek bizonyúit temető megkezdett feltárása. Múlt év tavaszán Molnár Károly ötvösuccai polgártársunk ondódi tanyája tövében vályogvető cigányok négy, vagy öt csontvázat találtak. A hajdúszoboszlói csendőrök kérdőre vonván a cigányokat,, ezek jellemző alakú két bronz- és egy vastárgyat elő is adtak, amelyeket Toldy Árpád csendőrfőhadnagy személyesen hozott be a Múzeumba. E biztató jelek nyomán indulva, Molnár Károly föld-

11 II. Tábla. A DEBRECEN-ONDÓDI HÚN-AVAR TEMETŐ JELLEMZŐ BRONZEMLÉKEI.

12 III. Tábla. ARANYOZOTT, ZOMÁNCOZOTT EZÜST PÁRTAÖV A DEBRECENI DOBOZY-TEMETŐ MÉLIUSZ DOMBJÁBOL. XVI XVII. SZÁZAD.

13 9 tulajdonos engedelmével Zoltai és Sőregi két ízben, augusztus 31 szeptember 1., 2. és szeptember napjain kutatás alá vették az ondódi sírmezőt, mely az eddigi megfigyelés szerint a tanya udvara déli részén terül el. Ezideig 25 sírt tártunk fel. A sírok nem egészen szabályos sorokat alkotnak ; másfél-két méter mélységűek és észak-nyugati irányban vannak ásva; vagyis a holtak feje a sír észak-nyugati végében fekszik. A legtöbb halottat szegénymódra temették el ; de még ezek sírjait is gyakran bolygatva találtuk. A sírbeli melléklet rendesen egy-egy vaskés, vascsatt, meg a lábak mellett kisebb emlős állatnak, szárnyasnak pár darab csontja. Azonban néhány sírból jellegzetes díszítésű szép bronztárgyak is kerültek elő : griffes, indás szíjvégek, lemezes csattok, csüngős taggal ellátott boglárok, szárnyas függesztők, vagyis peckek ; azután néhány gyöngyös fülbevaló, és egy karperec. A bronzleletek között feltűnést kelt egy figurális díszítésű szíjvég, amelyen kétszer ismétlődik macskafejű guggoló állaton ülő nőalak, mindkét kezében valami csavaros tárgyat, avagy leveles ágat, virágfélét lobogtatva. Hasonló díszítés a nagyszentmiklósi aranyserlegek lovas motívumaiban. a brünni híres szíjvégen és Csallány Gábor még nem publikált újabb ásatásai során előkerült szíjvégen jelentkezik. Nem kisebb érdeklődésre tarthat számot két lovassírunk ugyanezen ondódi temetőből. Kantárra való bronzboglárokon, jellegzetes formájú kengyelen, zabián kívül mindkét sírban talált ívesen hajló, összenitelt páros vaspántak különösen megragadják a régész figyelmét. Több ok szól amellett, hogy ezek a kettős pántok nyeregkápa vasalására készültek. Hampelnek a korai középkori emlékekkel foglalkozó nagy munkája még nem ösmer hún-avar időből való nyeregalkatrészt, bár a nyereg létezését e turáni népeknél valószínűnek tartja. íme, Ondód e feltevéshez tárgyi bizonyítékokat szolgáltat. (I., II. Tábla.) Az ondódi temetőbeli ásatás eddigi eredménye is úgy különösen Debrecen város Múzeumára, mint általában a hazai régészetre nézve azzal a jelentőséggel bir, hogy a Szamos, Tisza, Berettyó, hármas Kőrös által határolt országrészen először innen kerültek elő nagyobb számmal, rendszeres ásatásból hún-avafkori sírmellékletek. Debrecen város Múzeuma, a debreceni kollégium régiségtára, a szabolcsi Józsa-múzeum, sőt a Nemzeti Múzeum is ezideig erről a területről és ebből az időből csak szórványos leleteket mutathattak fel. Az ondódi temető ásatását folytatni fogjuk. Tavalyi ásatásunk idejében Molnár Károly, Sesztina Jenő, Gáli Jenő tanyabirtokos és Tokaji F. bérlő urak részéről élvezett vendégszeretetért e helyen is köszönetet mondunk. Búcsú a Dobozy-temető Méliuszdombjától. Múzeumunknak évek óta jó kiadós lelőhelye, valóságos kincsesbányája szűnt meg a mult esztendőben. A cegléduccai öreg temető

14

15 11 nagy dombja, a belváros szélén emelkedő nagy homokhegy, melybe a debreceniek a reformációtól kezdve, körülbelől 1810-ig temetkeztek, s amelyben Méliusz Péter (f 1572), Hellopoeus Bálint (f 1575), Félegyházi Tamás (f 1586) reformátoraink és rajtok kívül sok más hírneves prédikátor, professor, főbíró és senator romlandó részei enyésztek el, porrá válva, tavaly végképen eltűnt előlünk. A város mohó terjeszkedésének, ridegen számító rohamos modern fejlődésének esett áldozatul az ősök nyugvóhelye, melynek olcsó homokját legújabb középítkezések és uccakövezések nyelték el. Múzeumunk csak 1916 óta kísérte állandóan éber figyelemmel e nagy temetődomb megengedett elhordását. amikor K. Patai István lelkész cimeres sarkofágja földomlás következtében napvilágra került. Azóta Zoltai Lajos, 1923-ban Sőregi János is társul szegődvén mellé, kis kézi ásóval, nyáron-télen, hetenként kétszer-háromszor is végigtapogatta, vájogatta az omladozó, egyre fogyó domb 2 5 méter magas meredek oldalát. Ahol selyem,- bársony,- szövet- és skofium-csipkefoszlányok, koporsó korhadványok módosabb sírok fenekét árulták el, ott gyakran értékes ruhadíszek, ékszerek is lappangottak. Nagyon kellett vigyázniok, hogy a laza homokba vájt odúkban kikereshessék. Tíz év alatt párját ritkító gyűjteménye alakult e felhagyott temető helyén talált nemezsüvegeknek, aranybrokát selyemszalagnak, szövetnek, néha színarany boglárokkal díszített gyöngyös pártáknak, fejkötőnek, tömérdek ezüst- és bronzkapocsnak, dolmány- és mentegombnak, filigránmívű ezüst gombostüknek, füzőtűknek, ezüst- és aranygyűrűknek. Az aranygyűrűk legtöbbje zománccal díszített; némelyikben vésett, avagy gyémánt kő. A XVI XVIII. századbeli ötvösművészetnek miniatűr remekei. Mindmegannyi a helyi művelődéstörténet értékes, tanulságos emléke. Köztük van Bornemisza János, XVII. század első felében élt főbírónk nehéz arany pecsétgyűrűje, karneolba vésett római intaglióval. Egy türkiszköves aranyozott ezüst tollforgó stilizált madárszárnyat imitáló alakjával Báthory István lengyel királynak a krakói Czarzoriszky hercegi múzeumban őrzött tollforgójára emlékeztet. Két pártaövet is leltünk e temetői dombban. Egyik ugyan szerényen csak aranyozott bronzból készült; de a másik, mely legutoljára került elő, az elkopott domb széléből, aranyozott, zománcozott ezüst filigrán mívű pompás műremek, legértékesebb minden ott talált kincs között. Komoly vetélytársa az országos szépművészeti múzeum híres pártaövének. Háromszáz és egynéhány esztendővel

16 12 ezelőtt a legelőkelőbb debreceni polgárnők valamelyikének darázs derekán csillogott ez a pártaöv! (L. III. Táblán.) Ámbár Debrecen város Múzeuma szegényebb volna e százados temető-hely sírjaiból előkerült kincsek nélkül, mégis sajnálkozva, részvéttel szemlélgettük lassú elfogyását. Megilletődve búcsúzunk Méliusz-dombjától,, Debrecen város annyi oszlopos ; nagy emberének eléggé meg nem becsült, megzavart nyugvó helyétől. V. Tanulmányutak. Előadások. Irodalmi tevékenység. Zoltai Lajos (múzeumőr, tb. múzeumigazgató) július 27-én a nyírbátori csúcsíves korbeli ref. és r. kath. templomok építészeti emlékeit tanulmányozta és azokat a múzeum számára lerajzolta. Ugyanő dr. Ecsedivel együtt aug. 13-án a hajdúböszörményi pródi halomnál járt, hogy megnézzék Forgács Ferenc nevü juhász családjának és napszámosainak munkáját, mellyel álomlátástól felbiztatva, Attila hún király hármas érckoporsóját imádkozás és zsoltárok éneklése közben, a halom keleti oldalában heteken keresztül keresték, természetesen eredménytelenül, E halmon a 80-as évek elején Böszörmény városa is ásatott már Romer Floris jelenléte mellett. A legalsó kevert rétegekből most is sok őskori konyha hulladék, a felsőkből pedig néhány árpádkori csontváz került elő hajgyürűkkel. A leletek egy részét H. Fekete Péter polg. leányiskolái igazgató szedte össze a Böszörményben tervezett városi múzeum számára. Zoltai aug. 27-én a hajdúnánási Tedej pusztára utazott, őskori leletek hírére, amely azonban felfújt hírnek bizonyult. Igaz csak annyi, hogy a tedeji puszta templom helyén az eke gyakran vet föl különböző korbeli régiségeket. Egyik ottani földtulajdonos ígért is néhány darabot e régiségekből. De az ígéret úgy jó, ha be is váltják. A tedeji templom T dombja és környéke, mely kiszáradt nagy vízmeder szélén fekszikaz őskorban is lakott hely volt. Dr. Somossy Béla hajdúböszörményi és dr. Pénzes Mihály hajdúnánási polgármester urak a kirándulás megkönnyítéséért fogadják e helyen is a múzeum köszönetét. Zoltainak a gr. Tisza István tud. Társaság 1925 jan. 13-iki ülésében bemutatott székfoglaló értekezése a Debrecen határában kimutatható XI XV. századbeli településekről, németnyelvű ki-, vonatos szöveggel is megtoldva megjelent, mint e tudós társaság honismertető közleménye. Ezt az értekezést kiegészíti Zoltainak Eltűnt falvak és elfelejtett régi helynevek Hajdúvármegye mai területén" címfi dolgozata, mely a Debreceni Képes Kalendárium évi folyamában jelent meg ( lapon). Dr. Ecsedi István (tanítóképezdei rendes tanár, a debreceni tud. egyetemen magántanár, tb. múzeumőr és a közművelődési

17 13 könyvtár igazgatója ; a gr. Tisza István tudós társaság rendes tagja stb.) két irányban folytatott a vidéken tudományos gyűjtést és búvárkodást. Egyfelől folklorisztikai anyag, főképen pásztor- és betyár dalok gyűjtése volt gyakori kirándulásainak célja; másfelől a tárgyi néprajz köréből a halászati módokat és eszközöket tanulmányozta helyszínén, hogy Herman Ottó alapvető jeles munkáját kiegészíthesse. A népdal-gyűjtést mindig saját költségén amerikai rendszerű fonográf gépjén, többször Bodnár Lajos képezdei énekés zenetanár segítségével végezte. Ecélból augusztus december közti időben ismételten megfordult a Hortobágyon, Kecskés, Angyalháza pusztákon, Szoboszlón, Szováton. Nádudvaron, félezernél több nótát gyűjtvén így össze szöveggel és dallammal. A halászat tanulmányozása végett járt márc., ápril., május havában a Kösélymenti már megnevezett falvakban, augusztus közt a felső Tiszánál Tisza Kanyártól Bércéiig; ez útjában Sőregi János kísérte. Októberben nyolc napot töltött Tiszafüreden, Örvényen, Szőllősön, Dadán, Dobon és Szederkényen ; maga is halászgatott, horgászgatott. De távoli tanulmányútakat is tett. Május között megnézte a dunántúli múzeumokat; a bécsi császári-, az osztrák néprajzi-, a salzburgi Landes-múzeumot, a müncheni Deutsches Múzeumot és a speciális nürnbergi néprajzi múzeumot. Az év folyamán több nyilvános előadást tartott. A debreceni polgári és gazdakörben (jan., febr.) Debrecen város múltjáról hat-, az egyetem bölcsészeti karán sorozatos előadást Magyarország földrajza és néprajza" címen ; a debreceni Munkás Otthonban az ősrégészet és ősnéprajz köréből kettőt. Május 9-én a m. kir. gr. Tisza István tud. egyetemen magántanárrá avatták A hortobágyi szilaj pásztorkodás eredetedről tartott próbaelőadás alapján. November 29-én a m. tud. Akadémia centennariuma alkalmából a ref. Tanítóképezde által rendezett emlékünnepen gr. Széchenyi István és Debrecen" c. értekezését olvasta fel, mely megjelent a Magyarság dec. 25-iki számában. Osztatlan elismerést aratott Poros országútakon" c. könyve, mely magyar földrajzi- és néprajzi leírásokat tartalmaz. Kirándulásairól 15 színes tárcát közölt a Magyarság. Kisebb dolgozatai és debreceni történelmi tárgyú tárcái jelentek meg: a Népélet", Debreceni Újság", Debrecen", Hajdúföld" és a Debreceni Képes Kalendárium" hasábjain. Sőregi János múzeumi segédőr az év nagyobb részét augusztus szeptember kivételével, mint a bécsi Collegium Hungaricum stipendiariusa Bécsben töltötte, régészeti és művészettörténeti tanulmányokkal. A közoktatásügyi minisztérium megbízásából hónapokon keresztül résztvett a Déri-múzeum anyagának leltározásában, átvételében és csomagolásában. Cikkeket írott a Debrecenébe és a Debreceni Képes Kalendáriumába.

18 14 VI. A múzeum gyarapodása. Múzeumunk gyűjteménytárainak gyarapodását a múlt esztendőben is főképen ajándékozások segítették elő. Számra és értékre nézve legkülönb a városi Tanács ajándéka: az ezredéves országos ünnepélyen és Rákóczi Ferenc kassai temetésén szerepelt öt-, illetőleg kilenc tagú debreceni bandérium pompás lófelszerelését a városgazdai hivatal kezelése alul a városi múzeum gondozása alá bocsátotta. Az ajándékozásokat betűrendes sorrendben soroljuk elő, eképen: I. A könyv- és okirattárnál. a) Könyv-, hírlap-, aprónyomtatvány-ajándékok : Dr. Boldizsár Kálmántól: Hajdúszoboszló lovas népe. Bulyovszky Qusztávnétól (Tálya) : 1826., 1836-beii debreceni színlapok. Debrecen, Debreceni Független Újság, Debreceni Újság szerkesztőségeitől : e lapok egész évi számai. Debrecen város és a Tiszautuli ref. egyházkerület könyvnyomdájatói: múlt évi sajtótermékeinek egyrésze. Dr. Ecsedi Istvántól : Poros országutakon. Forgács István órástól : az osztrák-magyar bar.k debreceni fiókja megnyitásakor tartott díszehéd meghívója. Özv. Hamar Lászlónétól : néhai férjének nyomtatott 3 drb műve. Közoktatásügyi Minisztériumtól : A debr. tud. egyetem orvosi kar i c. díszalbum. Löfkovits Arthurtól : művészeti aukciók 16 drb képes katalógusa. Marton Gyula kereskedőtől: 1827., beli színlapok. Nagy Gyula tanulótól: Konc Akos Debreceni Útmutatója. Szabó Elek tb. tanácsnoktól : több helyi érdekű apró nyomtatvány. Zoltaitól : Debreceni Képes Kalendáriom évf. Települések c. értekezése. b) Kézirat-, oklevél-ajándékok : Dr. Ferenczy Gyulától : Rakovszky Dániel debr. főbíró naplója Dr. Ecsedi Istvántól: a debreceni susztercéh ártikulusai, Özv. Hamar Lászlónétól: néhai férje három színdarabjának kézirata. Dr. K. Tóth Mihálytól : helyi vonatkozású kézirat és levél. Rohoska Józseftől (Sárospatak): Révész Imre 4 levele ( ). c) Térkép-, rajz-, fénykép-ajándékok : Dalmy Barnától: a debr. nemzetközi sakkversenyre készült 7 drb fénykép. Dr. Révi Nándortól : Rubinstein Erna debr. szarmazásű hegedűművésznö angol reklámplakátja. Dr. Roncsik Jenőtől: Diáktűzoitók felszerelését ábrázoló fénykép. Takács Vincétől: 8 drb nyírbátori térkép. Dr. Thamásy Gézától: 7 drb helyi tárgyú fénykép. Zoltai Lajostól: 5 drb nánási képes levelezőlap; 16 drb toll- és ceruzarajza. Állami letétek: Révai nagy Lexiconának XVII. kötete. Régi órák kiállítása. Rhe Gyula : Veszprém vármegye avaremlékei. II. A szépművészeti osztálynál. Debrecen város tanácsától : Déri Frigyes díszpolgári oklevele (hártyára festette Zoltai Lajos). Közoktatásügyi Minisztériumtól : Petőfi centennariumi bronzplakettje ; Rerán L. müve. Dr. Láng Nándortól : A debr. Mensa Academica hálája jeléül a svéd nemzet számára Haranghy Jenő által készített allegorikus rézkarc. Pusztay Józsefnétól : Lencsés Nagy Bálint debreceni tekintélyes polgár és neje arcképei ; szénrajz ; keretelve. III. Az iparművészeti tárnál. Andaházi Szilágyi Mihály nehéz arany pecsétgyűrűje. A róla nevezett nevelőintézet gondnokságának letétje. IV. A régiség- és éremtárnál. a) Őskori ajándékok : Bartha Ferenc kőmívesmestertől : Vörösréz-csákány, hortobágy-mátai lelet. Eszenyi József földbirtokostól : Közép Laténekori

19 15 bronzfibula, I. h. Szepespuszta, Szavarhalom. Közoktatásügyi minisztériumtól : Magyarországi paleolith kőeszközök 63 drb gipszmásolata. Löfkovits Arthurtól : 8 drb különféle bronztárgy, bronzkori, s 2 drb bronzfibula, rómaikori, 1. h. Dunántul. Pócs István tiszaörvénvi halásztól : két mammutfog. b) Közép- és újkori eredetű régiségek: A csizmadia ipartársulattól: A legénytársaság két díszkardja és selyem zászlója. Debrecen város kertészetétől : Ablakkeret, faragott mészkő, a debreceni csúcsíves Szentandrás templom maradványa. Kémeri Mikó Gyulától : Két vassarló, asóél, 1. h. városi téglagyár. Özv. Komlóssy Arthurnétól: Csokaji Fenyes Lajos porcellánnyelű aranyfoglaíatú kariieo» pecsétnyomója; elefántcsontnyelű tőr; lakkozott fémdoboz, miniature festményekkel. Kovács Andor tanítóképezdésztől : címeres ezüst pecsétnyomó, I. h. T.szaszederkény. Löfkovits Arthurtól: Pannóniai fibula és bronzkarika. Máv. d ebreceni üzletvezetőségétöl : Két neme/, süveg, 1. h. Attila-tér, a boldogfalvai régi temető helye. Nagy Sándor mátai biztostól : Koponyák és téglák a hortobágyi Bivaly-halomból, az elpusztult Balmazfalva temploma és temetője helyéről. Stark Márton fakereskedőtől : Ezüst- és rézveretű kováspisztoly. Szekerka ános nyug. vasúti altiszttől : Ezüstkupakos három szép tajtékpipa. Tikos Béla erdőmérnöktől: XIV. századbeli vaszabla ; 1. h. Nagyerdő. Toldy Árpád szoboszlai csendörfőhadnagytól : Három avarkori szíjjvég, pecek bronzból és vaskés, 1. h. Ondódpuszta. Zoltai Lajostól: Emberi koponya a debr. ref. nagytemplom régi cemeteriuma területéről. c) Modern kegyeleti tárgyak: Balogh Géza vasúti tiszttől: 9 drb különféle háborús emlék. Debrecen város tanácsától: Az ezredéves ünnepen Budapesten szerepelt debreceni bandérium öt lóra való teljes felszerelése : különféle színű bogláros kantárok, kantárszárak, sziigyelők, farmatringok, hevederek, bronzzabiák, rézkengyelek, öntött álladzók, rojtos bársony nyeregtakarók. Négy lóra való kötött bogláros fekek, négy lófark. Ismét : II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai kassai temetésére küldött debreceni bandérium lófelszerelésébőí : kilenc lóra való kantár, makló, szügyelő, farmatring, kantárszár, heveder és kengyelvas. Kékszínű pitykés kötött szügyelő és hasonló két heveder. Három vaszabla. Végül - a diáktűzoltóság utolsó felszereléséből: két csáklya, rúdjával és két vaspiszka. Mondschein Árontól: az ÉME zománcos jelvénye. d) Érem- és pénzjegy-ajándékok : Balla János asztalossegédtől : II. Mátyás, II. Ferdinand 7 drb magyar dénára. 3 drb lengyel ezüstgaras, egy osztrák ezüst shilling. Csobán Endre fölevéltárostól: 10 drb újabb olasz- és osztrák ezüst- és rézpénz. Dr. Ecsedi Istvántól: Osztrák 10 garas. Gressó Béla egyetemi hallgatótól : Ezermilliárd márkás pénzjegy. Kállay Mihálytól : 8 drb magyar és osztrák bronz emlékérem ; Trajánus római dénára, 27 drb hazai és külföldi ezüst- és rézpénz. Kruppa Antaltól (a hajdúsámsoni közbirtokosság nevében) : Rudolf négyszögű tallérja, N. B. veret 1598-ból. Dr. Láng Nándor egyet, tanártól : 4y aró különféle magyar és külföldi papírpénz (egy száz dolláros, i egy ezermillió márkás). Miklósy Béla ref. főgimn. tanulótól : 41 drb magyar és idegen réz- és ezüstpénz. Muraközy Andortól : Török játékpénz. Nagy István reálisk. tanulótól: Török vitézségi bronzérem. Dr. Roncsik Jenőtől: 18 drb francia, helvét és osztrák váltópénz. Sesztina Jenőtől: 5 drb osztrák és cseh váltópénz. Smitz Lajos műépítésztől : Diokletianus ezüst dénára, I. h. Királyhída. Szikszay Jenőtől : Zsigmond király dénára, 1. h. az ebesi templom dombja. Wallisch Oszkár egyetemi lektortól: Weimári Göthe, Schiller, Hcider,Wieland emlékpénzjegy, 15 drb és 7 drb bunzlaui, waldburgi agyag váltópénz. IV. A néprajzi tárnál ajándékoztak. a) Az ősfoglalkozások köréből: Balogh József (Miklós ucca) kender- és lószörnyűgöt. Bartha Ferenc (Porcsalma) jégpatkót, lápmetszőt. Csesznok József (T.-Örvény) halászó horgokat. Debrecen város lanácsa : vaskolompot, bilyogozó vasat. Ecsedi István (Elep p.) kutyakoloncot, borjúkantárt. Hortobágyi törzsjuhászat (Molnár István és Orosz Ferenc gazdasága) vasaló, karám és kontyos kunyhó nádmodelljét. Jákób Gábor (Szoboszló) torzsolót. Kertész László rovásfát. Nagy Lajos (Tiszadob) halászkést, haltartót deszkából. Perge

20 16 Ferenc (Ágotha p.) merettyüt, merő szákot. Pócs István (Tiszaörvény) puttyogatót, szapolyt. Varga Antal (B.-Ujvaros) fakantárt, tapickát. Végh Mihály {Angyalháza p.) cifra sótartót szaruból, merítő csészét fából. b) A földmívelés köréből: Ecsedi István (Elep p.) isztikét, kaszát. c) Kismesterségek karébál: Ecsedi l&lvarv (Etep p.) régi cifra ajtósarkot, fazekas Lajos (Nádudvar) fazekas szerszámot. Gyöngyösi István (Tiszafüred)" új nyeregfát. Kovács János kömíves: régi cserép pipát. Özv. Kovács Károlyné : szürgallért reávarrott díszítéssel, hímzett szüraszalyt. Molnár István kapácskát (kerékgyártó szerszám). d) Háztartási és konyhafelszereléseket : Jóna István, Török István és Vágó Elemér. e) Ruházat köréből: Jóna István öt bársony csipkés fejkötöt, férfi selyem nyakkendőt, ezüst gombos selyem mellényt, ezüst és nikkelezett réz vendéggombokat. Szűcs Mihály mészáros : gyöngyös pártát. f) Játékok, utenziliumok : Bányai Gábor favágó: magacsinálta bakmodelt. Garabuczy Károly (Nagyrábé) szigonyt vagy kusztonyt, falábat és csontkorcsolyát. Jóna István : ket sallangos dohányzacskót. Kovács Lajos (Tiszaporoszló) : nádmuzsikát. Vásárlás után való gyarapodásunk ím ez: I. A könyv- és oklevéltárnál: Békeffi Rémig: a debr. ref. főiskola törvényei. Dr. Valics Kammerer: Magyarországi török kincstári defferek. Móricz Pál : Magyar Sirató. Kemény György : Szabolcsm. gazdasági földleírása. Kutasi Imre debreceni megszűnt kártyagyárából egy próbanyomat. Ady Endre, Baksay Sándor, Déri Frigyes, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Kubelik János, Mikszáth Kálmán, Pósa Lajos, H. Smiles, C. Spurgeon, Szász Károly, Tisza István 1 1 eredeti levele néhai K. Tóth Kálmán debreceni lelkészhez. Solymosi Elek színművész évi naplója. II. A szépművészeti osztálynál: Horthy Miklós kormányzó plakettje Klett Ede műve. Homo primigenius bronzírozott mellszobor. (Az őskori gyűjtemény számára) Haberl Viktortól. Női akt, bronzírozott gipszszobor Nagy Sándor János szobrásztól. Munkából hazafelé Balezer György olajfestménye. Tengeri hordás" Holló László olajfestménye. Rothenburgi uccarészlet" BánszkyTamás vízfestménye. Ez utóbbi négy müvet, a Debreceni Műpártoló Egyesület kiállításán vettük. Csokonai V. Mihály nagy bronz emlékérme Szántó Gergelytől. A szent korona hazahozatala Bécsből Budára Egykorú rézmetszet. III. Az iparművészeti tárnál: Ezüst pártaöv, aranyozva, zománcozva; 568 gr. súlyú ritka szép ötvösmű, amelyet a város földmunkásai találtak a Dobozy-temető Méliusz dombjában. Alakra és kidolgozásra nézve hasonlít az orsz. iparművészeti múzeumban levő pártaövhöz. (V. ö. Pulszky Radisich : Az ötvösség remekei I. k és Szalay J.: Magyarország történeti emlékei az ezredéves kiállításon. II. k. 310., ) E műtárgyat csak azért soroljuk a vételek közé, mert a találókat pénzjutalomban részesítettük. Már a Mélusz dombjától való búcsúzásnál is szóltunk róla. (L. III. T.) IV. A régiségtár számára : A hajdúböszörményi Pródi halomban talált tíz drb. őskori edénytöredék, nyolc árpádkori hajgyűrű. Aranyozott ezüst melltű, Kossuth Lajos keretbe foglat 1848-iki acélmetszetű mellképével. Réz pecsétgyűrű, melyet egyik piacuccai haz udvarán találtak. A Dobozy-temető Meliusz-dombja elhordásánál dolgozó munkásoktól jutalom ellenében átvettünk öt drb aranyozott ezüst gombot, ezüst fűző- és több cifra gombostűt, 255 gr. súlyú különféle ezüst kapcsot, fonott kis ezüzt gyűrűt, egy nemez süveget, aranycsipkéket, gyöngyös párták töredékeit. V. A néprajzi osztály számára vásárolt tárgyak : Kilenc pákász eszköz Tyúkodról (Ecsedi láp) Teszi-veszi háló és torzsoló a szoboszlai Kösi-vizéről. Lantornás (hólyag) istálló lámpás. Három fekete edény Nádudvarról. Hat személyre való barátság pipa," debreceni pipás műve. Piros bársony pruszlik. Kék selyem zsinóros pruszlik, mindkettő asszonyra való.

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a következőkben

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

1 11/1993. (III. 22.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

1 11/1993. (III. 22.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1993. (III. 22.) ÖR sz. rendelete Kerekegyháza Város címeréről, zászlójáról és pecsétjéről Módosítva: 3/2000. (III. 30.) ÖR sz. rendelet 19/2001.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról, és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításokról szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2016. december 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Telepy Károly (Debrecen, 1828 Budapest, 1906): Vihar a pusztán, 1856 (vászon, olaj, 112,5 x 173 cm, jelezve jobbra lent: Telepÿ

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 216/1999. (IX.27.) számú h a t á r o z a t a az iskolaszékekben a fenntartói képviselet módosításáról A Közgyűlés a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások Agro-Rent 70 4177 Földes, Deák F. u. 2. AKSD Városgazdálkodási 4031 Debrecen, István út 136. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Debrecen 330 000 4161 Báránd, Táncsics u. 17. Bessenyei György

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáról A többször módosított 1990 évi LXV. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. A módosítására kiadott 14/2012 (VI. 01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Debreceni Tankerülete 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fenntartói azonosító: 39011654-082000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

9/1997.(VII.17.) számú rendelete

9/1997.(VII.17.) számú rendelete Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(VII.17.) számú rendelete a községi címer és zászló alapításáról, valamint a használatának rendjéről Hatályos: 1997. július 28-tól Ásotthalom Község

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben