ESETI DÖNTÉSEK. SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME (1-10. számú jogesetek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESETI DÖNTÉSEK. SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME (1-10. számú jogesetek)"

Átírás

1 ESETI DÖNTÉSEK SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME (1-10. számú jogesetek) 1. Pf.II /2011.: A pénzintézet általános szerződési feltételnek minősülő üzletszabályzatának az a kikötése, amely a megbízó utasításairól készült hangfelvételek megismerésének jogát a szerződő felek számára nem azonos feltételekkel biztosítja, sérti a szerződő felek egyenjogúságát és mellérendeltségét. Amennyiben a pénzintézet kizárólag a saját helyiségében teszi lehetővé a fogyasztó számára a hangfelvételek visszahallgatását, és annak írásos formátumát csak a bíróság megkeresése alapján rendeli kiadni, a fogyasztó számára indokolatlan, egyoldalúan hátrányos feltételt fogalmaz meg, ami tisztességtelen. A fogyasztóval kötött szerződésben a tisztességtelen kikötés semmis, amelyet a bíróság a másodfokú eljárásban is hivatalból észlel. 2. Pf.II /2011.: I. A hangfelvétel készítése vagy felhasználása akkor nem minősül visszaélésnek, ha arra közvetlenül fenyegető vagy már bekövetkezett jogsértés bizonyítása érdekében közérdekből vagy jogos magánérdekből kerül sor, feltéve, hogy a hangfelvétel készítése vagy felhasználása a bizonyítani kívánt jogsértéshez képest nem okoz aránytalan sérelmet. II. A perbeli képviseletet ellátó ügyvédet nem terheli polgári jogi felelősség az e minőségében tett nyilatkozatai miatt. Magatartása a képviselt eljárásának minősül, s amennyiben az nem lépi túl a képviselet kereteit, az e minőségében megvalósított esetleges személyiségi jogsértés nem róható a terhére. 3. Pf.II /2012.: I. A bírónak a tárgyalás befejezését követően elhangzott, de az üggyel összefüggő nyilatkozata a jogi személy bíróság magatartásának minősül, ezért a bíróval szemben közvetlenül a fél személyiségvédelmi igénnyel eredményesen nem léphet fel. II. A bíró kizárási kérelmében az elfogultsága indokaként megfogalmazott nyilatkozat nem tényállításnak, hanem véleménynyilvánításnak minősül, ezért ha kifejezésmódjában nem kifogásolható személyhez fűződő jog megsértésére nem alkalmas. 4. Pf.II /2012.: A gyámhatóság jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés iránti per megindításához szükséges elmeorvosi szakértői vélemény, illetve a környezettanulmány beszerzése iránt intézkedik. Jogszerűen jár el akkor is, ha a gondnokság alá helyezendő személy perlekedési hajlamára vonatkozóan a bíróságoktól szerzi be a szükséges adatokat. A jogszabályban írt kötelezettség teljesítése a jogellenességet kizárja. 5. Pf.II /2012.: A közérdekű bejelentés, büntető feljelentés tétele, szabálysértési vagy más hatósági eljárás kezdeményezése önmagában személyiségvédelmi per megindítására nem ad alapot. A jóhiszemű joggyakorlás követelménye azonban a feljelentőt is terheli, így joggal való visszaélést valósít meg, ha tudatosan tesz valótlan tartalmú bejelentést vagy feljelentést. Ez esetben az immunitás már nem illeti meg, és a sérelmet szenvedett személy alappal tarthat igényt a személyiségvédelmi eszközök alkalmazására.

2 Pf.II /2012.: I. Önmagában az a körülmény, hogy a magánvádas eljárás során az ügyész a vád képviseletét a magánvádlótól átvette és az ügyben nyomozást rendelt el, nem jelenti azt, hogy a nyomozás konkrét személy gyanúsítottal szemben folyik. Az ilyen tényállítás weboldalon történő közzététele a jóhírnév sérelmét megalapozhatja. II. Bocsánatkérést, megbánást kifejező nyilatkozattételre a jogsértő nem kötelezhető, ilyen tartalmú marasztalás ugyanis önkéntes teljesítés hiányában nem kényszeríthető ki, nem végrehajtható. A megfelelő elégtételadásnak azonban általában nélkülözhetetlen tartalmi eleme a jogsértés tényének és mibenlétének ismertetése, abban kifejezésre juthat a jogsértő megbánása, bocsánatkérése is. 7. Pf.II /2012.: IAz ujj- és tenyérlenyomat az érintett személy azonosítására alkalmas személyes adat, amely akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény közérdeken alapuló célból rendeli. Ha az ujj- és tenyérlenyomat jogellenesen szerepel a bűnügyi nyilvántartásban, a károsult az eredeti állapot helyreállítása körében kérheti az adatkezelőtől az ujj- és tenyérnyomatának törlését. 8. Pf.II /2012.: Sajtó helyreigazításnak akkor lehet helye, ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak vagy híresztelnek. A véleményt, bírálatot, kritikát megfogalmazó sajtóközlemény sajtó helyreigazítás alapjául nem szolgálhat akkor sem, ha az egyébként a személyiségi jogok sérelmével jár. Ha a sajtóközleményben megjelenő véleménynyilvánítás oly módon sértő, bántó, vagy megalázó, hogy az személyiségi jogot sért, úgy annak orvoslása más jogi eszközök útján lehetséges. 9. Pf.II /2011.: A véleményalkotási szabadság keretein kívül esik, ha a megfogalmazott kritika kifejezésmódjában indokolatlanul sértő, bántó, a fogyatékosságot kifejező tulajdonságok együttes felsorolása azok valóságtartalmától függetlenül megalázó, alkalmas a becsület megsértésére. 10. Pf.II /2012.: A köztemető meghatározott sírhelyére kiváltott sírhelyhasználati jog birtoklási jogosultságot keletkeztet, az e jogosítványt megtestesítő sírbolt igazolvány átvételével a jogosult az érintett sírhely birtokosává válik. A sírhelyhasználat sajátos kegyeleti jellegű jogviszonyt teremt, amelynek keretében a kegyeleti jog biztosítása magában foglalja a tisztességes eltemettetés, a sírhely megközelíthetőségének, az elhunyt földi maradványai tiszteletben tartásának követelményét. A kegyeleti jog megsértése abban is megvalósulhat, ha a sírhely megközelíthetősége akadályokba ütközik. TULAJDONJOG. ÖRÖKLÉSI JOG. CSALÁDJOGI VAGYONJOG ( számú jogesetek) 11. Pf.II /2011.: I. Amennyiben az egyik házastársnak a házasságkötést megelőzően szerzett tanácsi lakás az önálló bérleményét képezte, a másik házastárs azonban a házasságkötéssel az akkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a tanácsi lakás bérlőtársává vált, a lakásért kapott térítés a házastársak, mint bérlőtársak közös vagyonához tartozik. II. A lakásból elköltöző házastárs a lakásban maradótól a tulajdoni hányadát meghaladó használatért többlethasználati díjat akkor követelhet, ha a bennmaradó összeférhetetlen magatartása miatt kényszerült eltávozni, vagy a közös használatot a

3 - 3 - bennmaradó más módon akadályozta meg. Nem jár többlethasználati díj általában annak a házastársnak, aki önként, kényszerű körülmények nélkül költözött el. 12. Pf.II /2011.: I. A házastársakat a közös építkezés folytán az ingatlanból megillető tulajdoni hányaduk meghatározásához szükséges megállapítani a telek forgalmi értékét, valamint az építkezés műszaki megvalósítási (ún. bekerülési) költségét, és az arra fordított közös, illetve külön vagyon arányát. II. Az ingatlan-nyilvántartáson kívül tulajdonjogot szerzett házastárs hozzájárulása nélkül kötött adásvételi szerződés a külső jogviszonyban, a nem szerződő házastárs egyetértési jogának megsértése miatt nem érvénytelen. A házastársak egymás közötti (belső) viszonyában a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján azonban le kell vonni annak jogkövetkezményét, hogy a közös vagyonnak minősülő ingatlanról az egyik házastárs a másik egyetértése nélkül rendelkezett. 13. Pf.II /2012.: Az élettársak az együttélésük alatt szerzett ingatlanon a közreműködésük arányában szereznek közös tulajdont. Amennyiben a szerzésben való közreműködés arányának meghatározására nem áll rendelkezésre kellő bizonyíték, a közreműködés arányát azonosnak kell tekinteni akkor is, ha a felek hozzájárulása a külön vagyonukból történik. 14. Pf.II /2012.: I. Az ingatlanon fennálló közös tulajdon természetbeli megosztása csak akkor vizsgálható, ha a fél csatolta az építésügyi hatóság telekalakítást engedélyező jogerős határozatát és a földhivatal által záradékolt telekalakítási tervet. Önmagában az a körülmény, hogy az ingatlan használata megosztható, nem jelenti egyidejűleg a természetbeli megoszthatóságát is. II. A haszonélvezeti jog csak a haszonélvező hozzájárulása (lemondó nyilatkozata) folytán szűnhet meg, a lemondást a haszonélvezetre jogosult akarat ellenére bírósági ítélettel a közös tulajdon megszüntetése esetén sem kikényszeríteni nem lehet. 15. Pf.II /2011.: Az önkormányzat tulajdonába az egyéb jogszabályi feltételek mellett sem kerülhet az olyan ingatlan, amely január 1. után egyháztól kártalanítás nélkül került állami tulajdonba. 16. Pf.II /2011.: A kötelesrész alapjaként a hagyaték tiszta értéke számítása során az öröklési illeték hagyatéki tehernek nem minősül. Az öröklési illeték megfizetése a hagyaték megszerzésének nem feltétele, hanem annak következménye, ezért nem esik a hagyaték megszerzésével járó költség fogalma alá. Az öröklési illeték hagyatéki teherként a hagyatéki vagyon értékéből nem helyezhető levonásba, azonban az örökös a kötelesrészre jogosultat megillető hagyaték után az öröklési illeték összegét az illetékes adóhatóságtól visszaigényelheti. KÁRTÉRÍTÉSI JOG ( számú jogesetek) 17. Gf.I /2012.: I. Az önkormányzat nem hatósági (közigazgatási) jogkörben jár el, ha az ellátási feladatkörébe tartozó személyszállítási szolgáltatásra a közszolgáltatási szerződés megkötése, a szolgáltató kiválasztása érdekében pályázatot ír ki. Ennek során ugyanis az ajánlattevőkkel, majd a kiválasztott másik szerződő féllel nem

4 - 4 - közigazgatási-hatósági, hanem szerződéskötésre irányuló polgári jogi kapcsolatba kerül. Amennyiben a pályáztatásra vonatkozó szabályok megsértésével vagy tisztességtelen eljárással a pályázóknak kárt okoz, a szerződésen kívüli kártérítési felelősségi szabályok az irányadók. II. A versenyeztetési eljárásra (pályázat, árverés) általánosan irányadó rendelkezéseket sem a Ptk., sem más törvény nem tartalmaz; a menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését megelőző pályáztatási szabályokat kizárólag az erre vonatkozó külön törvény tartalmazza. 18. Pf.II /2011.: I. Az ingatlan-nyilvántartási hatóság közigazgatási jogkörben okozott kártérítés címén felelősséggel tartozik, ha a rangsor elvét és a széljegyeket figyelmen kívül hagyva jegyzi be az ingatlanra a tulajdonjogot, és ezzel okozati összefüggésben egy adásvételi szerződés vevőjének kárt okoz. II. Ha a szerződéses jogosult kárát egyrészt a kötelezett szerződésszegése okozta, vagy az a szerződés érvénytelenségére vezethető vissza, másrészről viszont a kár bekövetkeztében valamely hatóság is közrehatott, a kárt objektív hatásában többek magatartása okozta, így közös károkozásról van szó. A közös károkozók egyetemleges felelősségéből következik, hogy a károsult választásától függ, kárigényét mindkét károkozóval, avagy csak egyikükkel szemben érvényesíti. III. A kárigény érvényesítésének előfeltétele a kár bekövetkezte. Amíg a jogosultnak a szerződéses partnerével szemben nincs érvényesíthető kárigénye, nem állhat fenn ilyen igénye szerződésen kívül sem. Szerződéses jogviszony esetén a jogosult a szolgáltatás teljesítését, illetve amennyiben a szerződés érvénytelen, az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását követelheti, és kárigénye csak a teljesítés vagy az eredeti állapot helyreállításának meghiúsulásával keletkezik. Mindaddig, amíg a jogosult a szerződéses kötelezettel szemben nem kártérítési, hanem más jellegű kötelmi igényeket érvényesíthet, addig esedékes kár hiányában idő előtti a szerződésen kívüli kártérítési igénye. 19. Pf.I /2011.: Termékfelelősség alapján a gyártó a hibás termék által más dologban okozott, ún. következménykárok megtérítésére kötelezhető. A szolgáltatás tárgyában, a termékben bekövetkezett károkkal kapcsolatban a termékfelelősség nem alkalmazható. A gépkocsiba beépített elektromos panel és maga a gépjármű nem minősül más, elkülönült dolognak, ha a hibás panel már az értékesítés előtt a gépkocsi alkotórésze volt. 20. Pf.I /2011.: I. A szomszédjogi sérelemre alapított, a szükségtelen zavarástól való tartózkodás tilalmának megsértésével keletkezett károk megtérítése iránti követeléseket a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó általános szabályok alapján kell elbírálni. II. Az üdülő- és lakóingatlanok közvetlen közelében épített fémszerkezetű mobilátjátszótorony több szempontból és jelentős mértékben zavarja a szomszédos ingatlanok használóit, amely zavarás az ésszerű tűrési határokon kívül esik. A zavarás jogkövetkezményeként elégséges, arányos és méltányos, ha a birtoklásában zavart fél vagyoni kompenzációt kap; a jelentős költséggel megvalósult közérdekű beruházás esetén túlzó, aránytalan és szükségtelen az építmény elbontása. III. Az értékcsökkenésben jelentkező kár nem szűkíthető le az ingatlan forgalmi értékének csökkenésére. Az olyan ingatlan használati értéke, amelynek közvetlen

5 - 5 - közelében egy magas fémszerkezetű mobil-átjátszótorony létesült a zavarás ténye folytán alacsonyabb, mint amelynek közelében ilyen nem épült, és a zavaró hatás nem érvényesül. A vagyoni hátrány akkor is beáll, ha egyéb tényezők miatt az ingatlanforgalom csekély, a forgalmi értékvesztés adatokkal nehezebben alátámasztható. A kár összegszerűsége körében mérlegelni kell azt is, hogy a mobil-átjátszótorony építése során a lefedettség értéknövelő hatású, a mobiltelefon és mobil-internet használatának lehetősége pozitív irányban befolyásolja az ingatlanok értékét. 21. Pf.III /2011.: A lakóingatlanok közvetlen közelébe épített, a szomszédos ingatlan tetőzetén elhelyezett mobil-átjátszótorony jelentős mértékben zavarja a lakásingatlanok használóit, amely az érintettek jogos érdekeinek összemérése eredményeként az ésszerű tűrési határon kívül eső szükségtelen zavarásnak minősül. A torony közelléte olyan hátrány, amely az ingatlanok használati és forgalmi értékvesztését eredményezi. Az értékcsökkenés mérlegelése során nemcsak az objektív, de a szubjektív tényezőknek is szerepe lehet. 22. Pf.III /2012.: I. Amennyiben a dologi jogi jellegű szomszédjogi előírások megsértésével összefüggésben kár keletkezik, a károkozás kárkötelmi viszonyt keletkeztet a károkozó és a károsult között, ezért a szükségtelen zavarástól való tartózkodás tilalmának megsértésével keletkezett károk megtérítése iránti követeléseket a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó általános szabályok alapján kell elbírálni. II. Az ingatlanokban keletkezett értékcsökkenés mértéke szempontjából az egyéb tényezők mellett jelentősége van annak is, hogy az ingatlanok az átjátszótoronyhoz képest milyen távolságra helyezkednek el. A kár számítása során a tolerancia határok közötti értékcsökkenés sem hagyható figyelmen kívül. A mobiltelefon térerő lefedettség másfelől az ingatlanok használati értékét növeli, az értéknövekedésben megjelenő káronszerzést az értékcsökkenés, a kár összegszerűsége körében mérlegelni kell. 23. Pf.II /2012.: A Polgári Törvénykönyv nem ismeri a bűncselekménnyel okozott kár deliktuális törvényi tényállását. A polgári jogi kártérítési felelősség akkor állapítható meg, ha alapvető feltételei jogellenesség, kár, okozati összefüggés, felróhatóság fennállnak, függetlenül attól, hogy az adott károkozó magatartás bűncselekmény törvényi tényállását is megvalósítja. Az okozati összefüggés szempontjából az az ok tekinthető relevánsnak, amely az események rendszerinti lefolyása mellett alkalmas az eredmény létrehozására, és a károkozásra vezető eseménysor elindítója a bekövetkező eredményt előre látta, illetve láthatta. 24. Pf.II /2012.: A bíróság kártérítési felelősséggel tartozik, ha az irányadó jogszabályi rendelkezések megsértésével állapítja meg, hogy a gazdasági társaság felszámolását elrendelő végzése jogerőre emelkedett, s ezzel összefüggésben jogszabálysértő módon intézkedik a felszámolás megindulásának Cégközlönyben való közzétételéről. A károsult gazdasági társaság az emiatt keletkezett vagyoni kárát és összegét bizonyítani köteles. A társaság neve melletti f. a. jelzés közhiteles cégnyilvántartásban történő feltüntetése alkalmas lehet a bizalomvesztés előidézésére, a felszámolás téves közzététele együtt járhat az üzleti életben kialakult értékítélet hátrányos

6 - 6 - megváltozásával. A jóhírnévhez fűződő jog megsértése azonban önmagában nem alapozza meg a sérelmet szenvedett jogi személy nem vagyoni kártérítési igényét. 25. Pf.II /2011.: A jogerős ítélet anyagi jogereje minden más, később eljáró szervet is köt; a jogerős ítélet megváltoztatására csak rendkívüli perorvoslat eredményeként kerülhet sor. Az eljárt bírósággal szemben indított kártérítési per nem eredményezhet új jogorvoslati fórumot a fél számára a kedvezőtlen döntést tartalmazó jogerős ítélet felülvizsgálatához. 26. Pf.III /2011.: A bíróság nem tartozik kártérítési kötelezettséggel a kirendelt szakértő irányában, ha a szakértői díj előlegezése és megfizetése érdekében a jogszabályban előírt intézkedéseket megtette, a szakértő azonban szakértői díjához adott esetben a kötelezett fél felszámolása miatt nem jut hozzá. 27. Pf.III /2012.: A rendőri egység kártérítési felelőssége fennáll, ha a nyomozati cselekmények elvégzésével súlyosan késlekedik, azok utóbb eredményesen nem pótolhatók, és emiatt a nyomozati eljárás eredményre nem vezet. 28. Pf.III /2012.: A fürdő üzemeltetője kártérítési felelősséggel tartozik a balesetért, ha a leeresztett kültéri medence üres állapotára, mint veszélyforrásra megfelelő módon a figyelmet nem hívja fel. 29. Pf.III /2012.: A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie. Elháríthatatlan körülménynek minősül, ha a gyalogos meg nem engedett helyen és módon közlekedik, és őt az adott látási viszonyok mellett a gépjármű vezetője csupán féktávolságon belül észlelheti. 30. Pf.III /2011.: A Kártalanítási Számla kezelője a károsult követelésének kielégítésével kapcsolatban felmerült összes ráfordítása és költsége megtérítését követelheti a biztosítással nem rendelkező gépjármű üzembentartójától. A megtérítési igény tényállási elemei eltérnek a kártérítési felelősség feltételeitől. A megtérítési igény érvényesítésekor a kezelőre nem a kár tételes bizonyításának kötelezettsége hárul, hanem elegendő azt igazolnia, hogy akár szakvélemény beszerzése útján vizsgálta a károsult igényének alaposságát. Ezzel szemben az üzembentartónak kell bizonyítania, hogy a károsultnak kifizetett kártérítés valamelyik tétele szükségtelen, vagy az összege eltúlzott volt. 31. Pf.III /2011.: Önmagában az a körülmény, hogy az önkormányzat beépítésre szánt területnek minősít ingatlanokat, nem alkalmas annak megállapítására, hogy ott természetveszélyeztető, illetve természetkárosító magatartást tanúsít. A védett növény és állatfaj egyedek károsítását, veszélyeztetését, vagy jogellenes zavarását a konkrét építési vagy telekalakítási engedélyezési eljárás keretében lehet vizsgálni és kifogásolni. 32. Pf.III /2012.: Az egészségügyi szolgáltatási jogviszonyban ha a beteg egészségügyi állapotának hátrányos változása az egészségügyi szolgáltató által nyújtott kezelés során következett be, az egészségügyi intézménynek kell bizonyítani a gyógyulási esély elvesztése miatti felelősség alóli kimentés körében, hogy nem terheli felróhatóság, a kezelési tevékenysége során a beteget a szakmai és etikai szabályok, irányelvek betartásával az eljárásban résztvevőktől elvárható gondossággal látta el.

7 - 7 - Ha az egészségügyi intézmény a szükséges vizsgálatokat elmulasztja, önmagát fosztja meg annak bizonyítási lehetőségétől, hogy helyes diagnózis felállítása esetén sem lehetett volna kellő terápiával a kialakult káros eredményt megakadályozni. 33. Pf.III /2012.: A kártérítési felelősség jogalapjának jogerős közbenső ítélettel történt megállapítását követően az egészségügyi intézmény felelősségének fennállása nem vitatható. A közeli hozzátartozó orvosi tevékenységgel összefüggő halála esetén megbomlik a fennálló családi kapcsolat rendje, sérül a hozzátartozó családi kapcsolathoz való joga, a teljes családban éléshez való személyhez fűző jog megsértése nem vagyoni kártérítés alapjául szolgálhat. 34. Pf.III /2012.: Amennyiben az egészségkárosodás miatt az egészségügyi intézménnyel szemben indított kártérítési per alatt az egészségügyi intézménnyel szemben felszámolási eljárást rendelnek el, a károsultnak a hitelezői nyilvántartásba vételhez a felszámolást megelőzően indult per esetében is szükséges a hitelezői igény bejelentése, valamint a regisztrációs díj befizetése. A hitelezői igény bejelentése és a nyilvántartásba vételi díj befizetése időben elválhat egymástól; a regisztrációs díj befizetésének elmulasztásához jogvesztést a törvény nem fűz. FELSZÁMOLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGVITÁK ( számú jogesetek) 35. Gf.I /2011.: I. A felszámolás alá került gazdasági társaság ügyvezetője köteles elszámolni a felszámolás alá került cég vagyonával; a tevékenységet lezáró mérleg aláírásával annak tartalmáért felelősséget vállal, elismeri a valódiságát. Az ügyvezető a kártérítési felelősségének kimentése körében a saját számviteli, adózási szabályokat sértő eljárására sikeresen nem hivatkozhat. II. Nem színlelt a gazdasági társaság és az ügyvezető között létrejött olyan megállapodás, amelyben az ügyvezető tartozásának jogcímét a pénztárban fennálló hiány miatti kártérítési kötelezettségről kölcsöntartozásra változtatják meg. 36. Gf.I /2011.: A felszámolás alá került gazdasági társaság ügyvezetőjét elszámolási kötelezettség terheli; amennyiben az adós vagyonával nem tud elszámolni, helytállási kötelezettségét ez önmagában megalapozza. A társaság működése során keletkezett esetleges veszteségért a vezető tisztségviselőt önmagában nem terheli felelősség, csak akkor, ha intézkedéseivel a társaságnak felróhatóan okozott kárt. A gazdasági társaság ügyvezetőjétől az általában elvárható mércéhez képest ugyanakkor elfogadhatatlan a kiadások (költségek) és a bevételek bizonylatolásának hiánya, a számviteli elvek figyelmen kívül hagyása. Az ügyvezető kártérítési felelősségének kimentése körében ezért a saját számviteli, adózási szabályokat megsértő eljárására eredményesen nem hivatkozhat. 37. Fpkf.I /2012.: Az egyszerű kezessel szemben benyújtott felszámolási kérelem elbírálása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a jogosult hitelező nem igazolja, hogy a főkötelezettel szemben a követelés behajtása eredménytelen. A hitelezőnek ezért már az egyszerű kezes teljesítésre felszólításakor köteles igazolni azt is, hogy a főkötelezettel szemben a követelést érvényesítette, behajtása azonban eredménytelennek bizonyult.

8 Fpkf.I /2012.: Az egyszerű kezes adóssal szembeni követelést a hitelezőnek olyan tartalmú felszólítással kell külön lejárttá tennie, amelyből kitűnik, hogy a főadóssal szemben a követelés behajtása eredménytelen volt. A kezes mögöttes helytállási kötelezettségéhez igazodó írásbeli fizetési felszólítás, a behajthatatlanság okirati bizonyítása hiányában a kezes adóskénti felszámolása nem rendelhető el. 39. Fpkhf.I /2011.: A felszámolási eljárást kezdeményező hitelező nem köteles a kirendelt felszámolónak ismételten bejelenteni a hitelezői igényét, mivel a felszámolási eljárásnak annak megindításától kezdve, mindvégig alanya marad. A felszámolási kérelmet előterjesztő hitelezőnek a követelését a regisztrációs díj befizetése után akkor is határidőben érkezettként kell nyilvántartásba venni, ha a követelését a felszámolóhoz az előírt határidőben nem jelentette be. 40. Fpkf.I /2011.: A munkaviszonyból eredő követeléseket a felszámoló akkor köteles igénybejelentés hiányában is nyilvántartásba venni, ha a munkaviszonyról tudomása van. A munkavállalónak legkésőbb a zárómérleg elkészítéséig kell igazolnia munkaviszonyát annak érdekében, hogy a munkaviszonyból származó igényeket a felszámoló értékelje. 41. Fpkhf.I /2012.: I. A felszámoló pályázati hirdetménye akkor felel meg a törvényi követelményeknek, ha a felhívásban tájékoztatja a potenciális vevőket, hogy az ingatlanon milyen felülépítmények vannak, azokat bérlő használja, a tárgyi eszközökkel, berendezésekkel milyen ipari tevékenység folyik. Az adós ipari célú ingatlankomplexumának bérlet útján való hasznosítása önmagában nem minősül értékcsökkentő tényezőnek. II. A bérleti szerződés érvénytelensége iránt indított per nem indokolja a felszámolás során az értékesítés peres eljárás jogerős befejezéséig történő felfüggesztését; a felszámolónak tájékoztatni kell azonban a vevőket arról, hogy a bérleti szerződés érvénytelensége iránt peres eljárás van folyamatban. 42. Fpkhf.I /2012.: A felszámolási eljárás felfüggesztése ellenére a felszámoló köteles az adós tulajdonában álló vagyontárgyak megóvásáról, megőrzéséről gondoskodni, amennyiben az ehhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. A kötelezettsége vonatkozik a zár alá vett vagyontárgyakra is, a zár alá vétel ugyanis kizárólag a rendelkezési jogot korlátozza. 43. Fpkhf.I /2012.: A perbíróság hatáskörébe tartozik annak elbírálása, hogy az adós gazdálkodó szervezet által a felszámolás elrendelése előtt kötött előszerződést a felszámoló jogosult-e felmondani, illetve a végleges szerződés megkötését megtagadni. A felszámolási eljárásban megállapításra irányuló kifogásnak nincs helye, az előszerződést kötő fél a felmondás jogszerűtlenségének megállapítására irányuló kifogással ezért nem élhet. 44. Fpkf.I /2012.: A tőketartozás késedelmes kiegyenlítése esetén a szerződésszegés miatti késedelmi kamat önálló követeléssé válik, amelynek megfizetésére a hitelezőnek az adóst részletes, ellenőrizhető számítás mellett teljesítési határidőt szabva fel kell szólítania. Az adós számára ekkor nyílik meg a lehetőség arra, hogy késedelmi kamattartozását vitássá tegye.

9 Fpkhf.I /2012.: A felszámolási eljárásban a zálogtárgy értékesítése folytán a zálogjoggal biztosított követelés 50 %-ának a kiegyenlítését követően fennmaradt követelés-különbözet változatlanul privilegizált kategóriába tartozik. A biztosított követelés fennmaradó 50 %-ának kielégítése a felszámolási költségek kiegyenlítését követően az adós más vagyonelemeiből is lehetséges. 46. Fpkhf.I /2012.: Az adóhatóság az illeték visszatérítése címén keletkezett tartozásába nem számíthatja be a hitelezői követelését, ha visszatérítési kötelezettsége amiatt keletkezett, mert az adós az utóbb jogszabálysértőnek bizonyult adóhatósági határozat megfellebbezésére kényszerült, és részére a lerótt fellebbezési illeték visszajár. 47. Fpkhf.I /2012.: A felszámolási eljárás befejezésekor a be nem hajtott követelések engedményezése kivételes lehetőség, a vagyonfelosztás során erre tett javaslatot ezért a felszámolónak indokolnia kell. Ha a több éve tartó felszámolás lezárásának egyéb akadálya nincs, a felszámolási eljárás befejezése általában nem tehető függővé az adósi követelés érvényesítése iránti per befejezésétől. A zárómérlegben a követelést a per során érvényesített összegben kell meghatározni és a mérlegbe beállítani. Nincs arra lehetőség, hogy a peresített, meg nem ítélt és be nem hajtott követelést a felszámoló a várhatóan megtérülő összegben szerepeltesse a zárómérlegben. TÁRSASÁGI JOG. CÉGNEK NEM MINŐSÜLŐ SZERVEZETEK ( számú jogesetek) 48. Pf.III /2011.: A szakmai kamarákról szóló törvényi szabályozás megváltozását megelőzően a Magyar Orvosi Kamara alapszabálya nem rendelkezett arról, hogy az orvosi tagdíjból befolyó bevételből az országos és területi szervhez történt meghatározott arányú befizetés után a helyi szervezeteknél megmaradó rész kinek a tulajdonába kerül. Az önkormányzatiság elvéből adódóan a gazdasági önállóság folytán a helyi kamarák ezért az így felhalmozott készpénz felett jogszerűen, szabadon rendelkezhettek. 49. Gf.III /2012.: I. Amennyiben a változásbejegyzési kérelem elbírálásának időpontjában a cégbíróság előtt nem merült fel olyan adat, amelynek alapján a jogszabálysértést a cégbíróságnak a végzés meghozatala előtt észlelnie kellett volna, utóbb a társasági határozatok bírósági felülvizsgálata iránti megalapozott kereseti kérelem jogkövetkezményeként sincs mód a változásbejegyzést elrendelő végzés hatályon kívül helyezésére. A cégbíróságnak a társasági határozat hatályon kívül helyezése esetén törvényességi felügyeleti eljárásban kell kikényszerítenie a jogsértő helyzet kiküszöbölését, azonban a társasági határozat felülvizsgálata iránti perben hozott ítélet cégbírósági végrehajtásának kötelezettségéből nem következik a változásbejegyzést elrendelő végzés hatályon kívül helyezése. II. A társasági határozat jogszabályba ütközik, ha az elfogadásáról döntő taggyűlés nem volt határozatképes. A határozatképesség számításánál a törvény, vagy a létesítő okirat alapján szavazati joggal nem rendelkező tagot a határozatképesség szempontjából is figyelmen kívül kell hagyni.

10 Gf.III /2012.: Ha az érintett tag vezető tisztségviselő, úgy e társasági jogi jogviszonyának létesítésére, módosítására, vagy megszűnésére vonatkozó taggyűlési határozat tekintetében e tagot a szavazásból kizárt tagnak kell tekinteni. A társasággal fennálló társasági jogi jogviszony fogalmi körébe nem csupán a tagsági jogviszony tartozik, hanem a vezető tisztségviselői jogviszony is. 51. Gf.III /2012.: A korlátolt felelősségű társaság bármely tagjának joga, hogy a taggyűlés napirendjének kiegészítését, általa megjelölt további napirendi pontok taggyűlés elé vitelét kérje. A kiegészítő napirendi pontok közé sorolt kérdéseket azonban csak akkor tárgyalhatja a taggyűlés, ha a taggyűlésen valamennyi tag megjelent és a napirendben előzőleg nem szereplő kérdések megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárultak. A napirendi kezdeményezés határozat nélkül nem válik automatikusan a napirend részévé. 52. Cgtf.III /2012.: A cégbíróság törvényességi eljárása nem terjed ki olyan ügyre, amelyben más bírósági eljárásnak van helye. A cégbíróság törvényességi felügyeleti jogköre nem terjed ki ezért a társaság által meghozott határozatok felülvizsgálatára, függetlenül attól, hogy a kérelmező jogi érdekeltsége fennáll-e, illetve a határozatok esetleg jogsértőnek bizonyulnak. 53. Gf.III /2011.: A taggyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó alaki és tartalmi szabályok megsértésének önmagában a meghozott határozatok érvényességére kiható jogkövetkezménye nincs, ezért a taggyűlési jegyzőkönyv hiányossága a taggyűlési határozat hatályon kívül helyezésének ténybeli alapjaként nem szolgálhat. 54. Cgf.III /2012.: Amennyiben a korlátolt felelősségű társaság felügyelőbizottsága külföldi lakóhellyel rendelkező magánszemélyekből áll, kézbesítési megbízottjukként maga a belföldi székhelyű cég nem jelölhető meg. 55. Pkf.III /2012.: Nem sérti a demokratikus önkormányzati működés elvét, ha az egyesület alapszabálya a kizárási okok felsorolása mellett csak azt határozza meg, hogy a tag kizárására az egyesület mely szervének van hatásköre és ellene milyen jogorvoslatnak van helye. Ebben az esetben azonban a tag kizárásának részletes eljárási szabályait, a fegyelmi eljárás rendjét más belső szabályzatnak kell tartalmaznia. ELJÁRÁSI JOG ( számú jogesetek) 56. Gf.I /2012.: A választottbírósági kikötés betarthatatlannak minősül, ha a választottbírósági eljárás az adott jogi helyzetben a fél részére olyan súlyos érdeksérelmet jelent, amely miatt az az eljárás céljával összeegyeztethetetlen, az igény érvényesítését jelentősen gátolja. A felszámolás alá került, fizetésképtelen adós választottbíróság előtti, felperesként történő igényérvényesítése a felszámolási eljárás céljával, a hitelezők érdekeivel ellentétes, ezért a választottbírósági kikötés annak betarthatatlansága miatt nem alkalmazható.

11 Pf.III /2012.: Az Emberi Jogok Európai Bírósága a nemzeti bíróságoknak nem fellebbviteli fóruma, hatáskörébe nem a nemzeti bírói határozatok felülvizsgálata, hanem az Emberi Jogok Európai Egyezményének megsértése miatti panaszok elbírálása tartozik. Az alapjogi jogsértést megállapító, Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott határozat nem vonja automatikusan maga után az érintett peres eljárások újratárgyalását, hanem adott esetben kérelemre induló rendkívüli jogorvoslati eljárás kezdeményezésének alapja lehet. A perújítási határidő kezdő időpontjaként az Emberi Jogok Európai Bírósága határozatának kelte nem vehető figyelembe. 58. Pkf.III /2012.: A kötelező jogi képviselet nem érinti az Alaptörvénynek az igazságszolgáltatáshoz való jogokat biztosító egyik részjogosítványát így a bíróság előtti egyenlőséget, a jogorvoslathoz fűződő jogot sem. Az a körülmény, hogy a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyekben az ügy érdemében hozott határozatokkal szembeni jogorvoslat jogának gyakorlásához a jogi képviselet kötelező, a fellebbezéshez fűződő alapjogot nem korlátozza. 59. Pkk.II /2012.: Az eshetőlegesen előterjesztett kereseti kérelem esetén a bíróságnak a hatásköri és illetékességi szabályokat az adott, vizsgált kérelem vonatkozásában kell alkalmaznia. Ha az elsődleges kereseti kérelem alapján a bíróságnak fennáll a hatásköre és illetékessége, nincs jelentősége, hogy a további eshetőleges kereseti kérelmek között szerepel olyan, amelyre nézve a bíróság hatásköre vagy illetékessége nem állapítható meg. Amennyiben a bíróság olyan kereseti kérelem vizsgálatához jut el, amelyet a törvény valamely más bíróság hatáskörébe, illetőleg kizárólagos illetékessége alá utal, akkor a már elbírált kérelmekről részítéletet kell hoznia, és a soron következő kérelemre tekintettel a keresetlevél áttételéről kell határoznia. 60. Pf.II /2012.: Az EGT államban székhellyel rendelkező, pénzügyi szektorhoz tartozó külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe perbeli jogképességgel nem rendelkezik, a perben csak az alapítót képviselheti. A pénzügyi fióktelep alperessel szemben benyújtott keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül kell elutasítani. 61. Gf.I /2011.: A bíróság a perbehívást köteles közölni a perbehívottal és az ellenféllel. Ha nem kézbesítési a kérelmet a perbehívott részére és nem tájékoztatja a beavatkozás lehetőségéről, ezzel olyan lényeges eljárási szabálysértést valósít meg, amely az ítélet hatályon kívül helyezésére ad alapot. Eljárási szabályt sért a másodfokú bíróság is, ha érdemben bírálja felül azt az ítéletet, amelyet az elsőfokú bíróság a perbehívási kérelemnek a perbehívottal való közlése nélkül hozott meg. 62. Gkk.I /2012.: A bíróság önmagában amiatt, mert a meghatalmazott ügyvédi irodának mint jogi személynek van olyan tagja, akivel összefüggésben kizárási ok áll fenn, az ügy elintézéséből nincs kizárva. A jogi személy ügyvédi iroda ugyanis hozzátartozó (házastárs) fogalmilag nem lehet. Ilyen helyzet csak akkor állhat elő, ha az eljárásban az iroda részéről ténylegesen az érintett ügyvéd jár el ügyintézőként. 63. Pkf.III /2012.: A jogtanácsos megbízási szerződés alapján gazdasági társaságot nem képviselhet; ilyen megbízási jogviszony a jogtanácsosi igazolványába sem jegyezhető be (BDT 2012/12/226.).

12 Gf.I /2012.: A fizetési meghagyással indult eljárásban a perré alakulást az ellentmondás előterjesztését közvetlenül követően ha a felperes a keresetét leszállítja, csak a leszállított keresetnek megfelelő illetékkiegészítésnek van helye. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, mintha a fél a közjegyzői eljárásban a leszállított pertárgyérték 3 %-át teljesítette volna, a módosított pertárgy érték után a további illeték megfizetésére azonban ez esetben is köteles. 65. Pkf.II /2012.: A pénzbírságot kiszabó végzés ellen előterjesztett fellebbezés illetéke perköltségnek nem tekinthető. Az ellenérdekű félre történő áthárítására, illetve az állam illetékviselésének megállapítására a fellebbezés sikere esetén sincs jogi lehetőség, e költség a fellebbező felet terheli.

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél Kártérítési felelősség Kártérítési jog Dr. Kenderes Andrea Ptk. 339. -361. Kontraktuális Szerződésszegés Deliktuális Szerződésen kívüli károkozás Lényegében azonosak Ptk. 339. Aki másnak jogellenesen kárt

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN ELŐADÓ: DR. KOVÁCS ZSOLT XXIII. ALTENBURGER GYULA SZIMPÓZIUM BALATONVILÁGOS, 2013. MÁJUS 31. A KONTRAKTUÁLIS ÉS A DELIKTUÁLIS FELELŐSSÉG

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra!

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! - 2 - KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSOK

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. POLGÁRI JOG A jogalanyok ( ) vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény MIKOR LÉPETT HATÁLYBA? MEGALKOTÁSÁNAK

Részletesebben

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény I-XVIII. fejezetei, a 2005.évi

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a behajthatatlannak minősülő követelések leírásának rendjéről és a pénzügyi követelések elengedéséről szóló 25/2013. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai

A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai Dr. Pajor Dávid ügyvéd Ifj. dr. Nemessuri Péter tanácsadó Az előadás tematikája Kik a vezető tisztségviselők? Ügyvezetők, igazgatósági tagok, vezérigazgatók

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra)

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) 1 DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A munkadíj függ az ügy bonyolultságától,

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT. AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV JELLEMZŐI A GAZDASÁGI JOG KÓDEXE Kódex jelleg erősítése A társasági jog, a nonprofit szektor jogának beemelése a törvénybe, modern

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A hatósági eljárás megindítása

A hatósági eljárás megindítása A hatósági eljárás megindítása eljárási feltételek; a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása; az eljárás megszüntetése; az eljárás felfüggesztése. A hatósági eljárás szakaszai Az alapeljárás az az

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések

Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések 3. sz. melléklet Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések I. A Ptké-hez kapcsolódó javaslatok és észrevételek: 1) A Ptké. 53. -hoz: 1.1. Javaslat: A Ptké. 53. -a az alábbiak szerint módosul: 53. A Ptk. hatálybalépése

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok ÍH 2012/1/39. A vezető tisztségviselői megbízatás automatikusan nem hosszabbodik meg, ahhoz

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben