HELYI ADÓK, TELEPÜLÉSI ADÓ, CÉGAUTÓADÓ, NETA, ILLETÉKEK, REKLÁMADÓ évtől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ADÓK, TELEPÜLÉSI ADÓ, CÉGAUTÓADÓ, NETA, ILLETÉKEK, REKLÁMADÓ 2015. évtől"

Átírás

1 HELYI ADÓK, TELEPÜLÉSI ADÓ, CÉGAUTÓADÓ, NETA, ILLETÉKEK, REKLÁMADÓ évtől

2 Helyi adók évközi Bizalmi vagyonkezelés új Ptk. és Biva. tv. - tárgyi adók -> tulajdonátruházás általános szabály - iparűzési adó + az adó alanya kezelt vagyon + telephely (hasznosított ingatlan), székhely + adóalap-megosztás

3 Helyi adók évközi Szövegváltozás a telekadóban febr. 1- től Érdemi, tartalmi változást nem eredményez Építmény helyett újra épület, épületrész Htv. 19. a) pont, pont

4 Helyi adók 2015-től Építményadó: + nem lakás célú épület fogalma (minden, ami nem lakás!) hiánypótló, de eddig is értelmezhető Telekadó: + 1 ha alatti belterületi földterület mentességi feltétele szigorodik > gyomtalanítás, kaszálás nem minősül mezőgazdasági művelésnek + hatályos szabályozás gyakorlata NAK közreműködése

5 Iparűzési adó kapcsolt vállalkozásokra méltányosabb adómegállapítási szabály (korábban teljes évi adóalap, most csak időarányos) beszerző, értékesítő szövetkezet mentessége + fogalom-meghatározás (adóévi nettó árbevétel 95%-a saját tagjai termékeinek/tagjai részére történő termékértékesítésből származik) + csekély összegű támogatás (naptári évet megelőző 3 évben max. 200 ezer euro állami támogatás) EU szab.

6 Helyi adók Országos Adatbázis + tartalma bővül (települési adó, pénzforgalmi jelzőszám) + adórendelet hatálybalépését megelőző hónap 5. napjáig való adatszolgáltatás + önkormányzat honlapján való közzététel (nem a kihirdetéstől számított 5 nap!) Egyéb + adó-feldolgozási programrendszer -> MÁK által fejlesztett 2016-tól alkalmazandó + új Ptk. > szétválás, egyesülés nem átalakulás!

7 Adómaximum Építményadó: 1 852,1 Ft/m 2 Telekadó: 336,7 Ft/m 2 Magánszemély kommunális adója ,3 Ft/adótárgy Idegenforgalmi adó 505,1 Ft/vendégéjszaka Valorizáció : (Htv. 6. c) pont: 2005-től, az adóvet két évvel megelőző évek adatai alapján)

8 Települési adó 2015-től helyi adótörvényben szabályozott új adónem (amit törvény nem tilt) a Htv. két korlátot szab: + tv-ben szabályozott közteher hatálya alá tartozó adótárgyra nem terjedhet ki (pl. kp. adó, helyi adó, illeték tárgyára) + alanya kizárólag magánszemély lehet (állam, Ök, szervezet, vállalkozás nem!) lehetséges adótárgyak részletszabály (pl. adóalap-, mérték, önadózás/kivetés (Arttól eltérés), bevallás, fizetési határidő) adóigazgatási feladatokat az önk. adóhatóság látja el Saját bevétel: szociális, fejlesztési célra.

9 Jövedéki helyi adó +magánfőzés (lakóhelyen/gyümölcsös helyén max. 100 l űrtartalmú desztillálóberendezés max. 50 liter/év) + magánfőző (saját tulajdonú gyümölcs/alapanyag és saját tulajdonú desztillálóberendezés) Ft/évi adó (kötelező) + e párlatot kizárólag a magánfőző, családtagjai, vendégei fogyaszthatják, értékesíteni nem lehet + bejelentés a berendezés tul.szerzéséről (15 nap) 2015-ben meglevőnél is! + bevallás tárgyévet követő év január 15-ig + önk-i adóhatósági adatszolgáltatás a vámhatóságnak

10 Cégautó-adó 2015-től magyar állam tulajdonában (pl. öröklés útján) lévő szgk. esetén adóalany a vagyonkezelő (MNV Zrt.) + ha ilyen van: más használati jogot gyakorló személy + az állam által törvényes örökléssel megszerzett szgk: mentes, de csak addig, amíg az örökösi jogállást gyakorló MNV Zrt. a vagyonkezelői vagy használati jogot nem adja át; a hónap utolsó napjáig örökléssel megszerzett szgk. > bevallási határidő változás_ hagyatékátadó végzés negyedévét követő hónap 20 napja. adómentes szgk. esetén nincs adóbevallás Egyéb Gjt. Módosítások: - környezetvédelmi osztályjelzés egységes fogalom - Pénzügyi lízing fogalma :Hptv

11 Illetékek évközi bizalmi vagyonkezelés (Biva. tv., új Ptk.) + a tv. az ajándékozási illeték tárgyi hatálya alól kivonja a vagyonkezelő vagyonszerzését -> kivéve, ha ő a kezelt vagyon részbeni kedvezményezettje + kezelt vagyon és annak hasznait - a kedvezményezett szerzi meg, akkor azt mintha közvetlenül a vagyonrendelőtől szerezte volna -> egyenes ági rokonság esetén illetékmentes - vagyonrendelő szerzi meg, akkor nem képezi tárgyát az ajándékozási illetéknek + visszterhes jogviszony esetén ennek megfelelő az illeték

12 Illetékek évközi Módosítások az új Ptk okán - a merev hivatkozások kicserélése - Zrt. Nyrt-vé alakulása esetén Ft illeték (Nyrt. már nem alapítható, csak átalakulhat) - gazdálkodó szervezetre saját fogalom, azonos a rési Ptk. fogalommal.

13 Illetékek évközi termőföldvásárlás illetékmentessége, csak, ha földműves szerzi meg (05.01-től) (korábban őstermelő mg. Egyéni váll, családi gazdálkodó) + földműves fogalma (szakképzettség, 3 éves gyakorlat, min. 25 %-os résztulajdonosként személyes közreműködés) A mentesség csak akkor, ha nyilatkozik: - 5 évig nem adja el, vagyoni értékű joggal nem terheli meg és műveli (ha nem teljesül, az illeték kétszeresét) + a tv-i feltétel teljesülhet, a használat, hasznosítás közeli hozzátartozó részére való átengedése esetén is

14 Illetékek 2015-től Diplomáciai viszonosság pontosítása: csak szolg. köt. esetén. bizalmi vagyonkelezési szerződés kedvezményezettje illetékköt. keletkezése a vagyon de facto megszerzése, nem a szerződéskötés Zárt végű lízingszerződés igazolása: az ingatlannyilvántartásbeli tényfeljegyzés mellett a szerződést is be kell mutatnia a pénzügyi lízingcégnek

15 Illetékek 2015-től cserét pótló vétel esetén, ha a vétel megelőzi az eladást magánszemély esetén! + csak kérelemre +12 havi pótlékmentes fizetési halasztás kérhető a vagyonszerzés földhivatali bejelentéséig + az eladási szándékról nyilatkozni kell + adóhatósági eljárás > a forgalmi értéket megállapítják, de nincs fizetési meghagyás + az eladás igazolása esetén illetékalap a különbözet: kiszabás ekkor + ha nem teljesül a vállalás: ill. kedvezmény hiányában pótilletéket is fizetni kell a mindenkori jegybanki alapkamat 2X-rese eredeti esedékességtől)

16 Kapcsolt vállalkozások közötti jogügyletek részesedésszerzés mellett kapcsolt vállalkozások közötti visszterhes ingatlanszerzés is mentes, ha + a vagyonszerző szerzéskori főtevékenysége (pl. saját ingatlan bérbeadása, üzemeltetése) Itv. 23/A. szerinti vállalkozó nem teljesíti a kedv-i feltételt ingatlan kapcs. váll-ra való átruházásával (ideértve az ügyvezetés azonosságára tekintettel létrejött kapcsolt váll. viszonyt is) Tao. tv. fogalma kiegészül -> ügyvezetés egyezősége is kapcsolt vállalkozás ilyen esetben kapcs. váll-ra való tulajdonátruházás esetén az ingatlanszerzési illmentesség nem érvényesíthető

17 Eljárási illetékek közig. eljárásban az ügyfél fizethet illetékbélyeg lerovásával vagy átutalással (ügyszámra hivatkozással, határidőben) Ha nem ró le illetéket, a hatóság 8 napon belül felhívja: ügyszám, illetékösszeg megjelölésével 8 napon belül kell megfizetni mulasztási bírság nélkül vagy bélyeggel vagy átutalással Ha nem: - Ket. Szerint eljárás megszüntetése vagy - Lelet készítése (illeték, felhívás ktg-e és mulasztási bírság) Járási hivatal, kormányablak: készpénz-átutalási megbízás útján, vagy átutalással, vagy készpénzzel vagy bankkártyával

18 Eljárási illetékek bírósági elj Ft-ot meghaladó illeték, ha a Pp. szerinti keresetindítási határidő min. 31 nap + önadózás: elektronikus bírósági eljárási illeték-bevételi számlára illeték elektronikus bevallás (perbeli adatokról) automatikus ügyszámküldés átutalás (bevallást követő nap, közleményben az ügszám is) adóhatóság papír alapú igazolást ad 8 napon belül az ügyfél/bíróság részére, feltétel: max Ft önadózással teljesítendő bírósági eljárási illetéktartozás) + átutalással megfizetett illeték visszatérítése, ha az ügyfél nem kezdeményezett bírósági eljárást az adott ügyszámon, feltéve, ezt a bíróság igazolta

19 Eljárási illetékek Változatlan: forintot meghaladó eljárási illeték: kiszabás alapján, készpénz-átutalási megbízás útján, számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető Illetékköteles irat: NAV-hoz Változás: az adóhatóság az eredeti iratra felvezeti az ügy adóhatósági ügyszámát is és A bejelentés alapján hozott fizetési meghagyást annak jogerőre emelkedését követő 8 munkanapon belül az eljáró bíróságnak is megküldi

20 Illetékek gazdálkodó szervezet belföldi ingatlantartó társaság tv-beli fogalmának megfeleléséhez (mérlegben kimutatott eszközök 75%- os arányszámához) az aktív időbeli elhatárolás és kölcsön összegét sem kell figyelembe venni MNB nyilvántartásában szerepelő pénzügyi lízingcég vagyonszerzése mentes akkor is, ha az 50%-os nettó árbevételkitétel nem teljesül esetében illetékmentes vagyonszerzés esetén a NAV nem ad ki fizetési meghagyást/ügyiratra jegyzi fel a döntést NAV fizetési felhívásában közölt bírósági eljárási illeték a közléstől számított 30. napon esedékes.

21 Népegészségügyi termékadó 2015-től új adóköteles termékkör - alkoholos italok + Jöt. szerinti alkoholterméknek minősülő ital, ide nem értve, a Jöt. szerinti gyógyszert, gyógyhatású készítményt, gyümölcspárlatot, adalékanyagot nem tartalmazó, min. 7 gyógynövény felhasználásával készült italt -> értelmezők (adalékanyag, gyümölcspárlat gyógynövény) + adómérték alkoholtartalom függő, sávos differenciált ( ft/liter) mentes a legalább 20%-nyi mézet, de max. 40% cukrot tartalmazó cukrozott készítmény (pl. mézeskalács) (fogalom a mézhez) átmeneti szabály (első értékesítés év) szabad-forgalomba bocsátás év) -> adókötelezettség a szabad forgalomba bocsátáshoz kötődik

22 Reklámadó háttérjogszabály: Mttv. és Reklámtv. fogalmak: adóköteles reklám: + gazdasági reklám + kereskedelmi közlemény nem adóköteles: társadalmi/politikai reklám, közérdekű közlemény tárgyi, személyi, területi hatály általánosságban

23 Adóköteles tényállások reklám közzététele: + médiaszolgáltatásban + Mo-on kiadott, terjesztett sajtótermékben (pl. napilap) + szabadtéri reklámhordozón + bármely járművön, ingatlanon + nyomtatott anyagon (pl. katalógus, szórólap, direkt marketing) beazonosítási célú infó nem adóköteles + interneten reklám-közzététel megrendelése, ha a közzétevő nem ad nyilatkozatot

24 Adóalany, adóalap A reklám közzététele esetén a reklám-közzétevő, a reklám-közzététel megrendelése esetén pedig a reklám megrendelője (a vele a közzétételre szerződő fél) Adóalap: reklám-közzétételből származó korrigálta nettó árbevétel vagy a reklám-közzététel ellenértéke

25 Adómérték Reklám-közzétevő adóévi adóalapja után 0,5 Mrd Ft-ig 0% 0,5 Mrd Ft 5 Mrd Ft 1 % 5 Mrd Ft 10 Mrd Ft 10% 10 Mrd Ft 15 Mrd Ft 20 % 15 Mrd Ft 20 Mrd Ft 30 % 20 Mrd Ft feletti rész után 40 % Megrendelő esetén a 2,5 M Ft/havi adóalapot meghaladó rész után 20%

26 Reklámadó 2015-től Fogalmi pontosítások: 1. reklám-közzététel: a reklám-közzététel attól függetlenül adóköteles, hogy a felek (megrendelő és közzétevő) közti szerződés alapján a reklám közzététel helye, ideje és módja a közzétevő honlapján vagy műsoridejében előre meghatározott-e vagy sem. (kiemelt hirdetés, műsorsáv) > az ezért fizetett felár adaóalap 2. adóalany. Az adóalanyiság független a honosságtól (eddig is így értelmezhető: csak ráerősítés)

27 Reklámadó 2015-től Enyhítés a megrendelőnek: A megrendelő adóalanyisága és kötelezettsége (nyilatkozat hiányában) akkor sem áll be, ha + a közzétevőtől nyilatkozat kiadását kéri és ezt igazolni tudja, feltéve, azt a számla kiadástól számított10 munkanapon belül nem kapta meg és bejelentést tesz a NAV felé (nyilatkozatkérésről, közzétevőről, ellenértékről) + olyan közzétevőtől rendeli meg a reklámot, aki szerepel a NAV honlapján közzétett nyilvántartásban Enyhítés a közzétevőnek: nem kell nyilatkozat, ha szerepel a NAV nyilvántartásban

28 Reklámadó 2015-től NAV nyilvántartás a reklám-közzétevőkről ( től) Rtv. 7/A. + csak kérelemre, ha: teljesíti adókötelezettségét vagy nyilatkozik, hogy az adóévben nincs adókötelezettsége (500 millió árbevétel alatt) + nyilvántartásból való törlés esetei: 6 eset a NAV az adatváltozást az adatváltozásról való tudomásszerzés napján átvezeti a nyilvántartáson, s a megváltozott nyilvántartást az átvezetést követő hónap első napján a honlapján közzéteszi. + sportszövetség/-szervezet adómentes közzététel (a szponzoráció egyes eseteiben nem képződik adóalap a szponzoráltnál) Válogatott mérkőzés, amatőrverseny, utánpótlás-nevelés

29 Reklámadó adómegállapítás, ha az adóalany adóéve 12 hónapnál rövidebb, időarányosan (tört adóévi adóalapot évesíteni kell, az adómértéket arra vetíteni és az adót időarányosan megállapítani) adómérték 20 Mrd Ft feletti adóalapra 50% kapcsolt vállalkozások -> csak a kapcsolt jogviszony idejére vonatkozó adatok számítandók össze átmeneti adóév a naptári évtől eltérő üzleti éves adózóra, ha az adóköt. tev-et előtt kezdte meg: január 1-jétől a éves üzleti év végéig. Adóelőleg: január 15-ig kell megállapítani és bevallani, két egyenlő részletben, január 15-ig és az átmeneti adóév utolsó napjáig kell megfizetni.

30 Reklámadó Tao-val összefüggő szabályozás + nem elszámolható a közzététel költsége, ha annak összege az adóévben a 30 M Ft-ot meghaladja és - a tao-alany nem rendelkezik nyilatkozattal, nem igazolja annak kérését, a megrendelés időpontjában nem szerepel a NAV honlapján közzé tett nyilvántartásban

31 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Helyi adók 2014. évközi. Helyi adók 2015-től. Helyi adók 2014. évközi. HELYI ADÓK, TELEPÜLÉSI ADÓ, CÉGAUTÓADÓ, NETA, ILLETÉKEK, REKLÁMADÓ 2015.

Helyi adók 2014. évközi. Helyi adók 2015-től. Helyi adók 2014. évközi. HELYI ADÓK, TELEPÜLÉSI ADÓ, CÉGAUTÓADÓ, NETA, ILLETÉKEK, REKLÁMADÓ 2015. Helyi adók 2014. évközi HELYI ADÓK, TELEPÜLÉSI ADÓ, CÉGAUTÓADÓ, NETA, ILLETÉKEK, REKLÁMADÓ 2015. évtől Bizalmi vagyonkezelés új Ptk. és Biva. tv. - tárgyi adók -> tulajdonátruházás általános szabály -

Részletesebben

Helyi adók, települési adó, jövedéki helyi adó, adózás rendje 2015-től. Aktualitások. Dr. Kovács Attila

Helyi adók, települési adó, jövedéki helyi adó, adózás rendje 2015-től. Aktualitások. Dr. Kovács Attila Helyi adók, települési adó, jövedéki helyi adó, adózás rendje 2015-től Aktualitások Dr. Kovács Attila Helyi adók 2014. évközi Telekadó: - telekfogalom = épülettel, épületrésszel be nem épített földterület

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra

A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra 2015. június 25. dr. Németh Nóra 1 Jogforrás A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] o Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben)

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1.

Részletesebben

A reklámadó. 2014. október 6. dr. Németh Nóra

A reklámadó. 2014. október 6. dr. Németh Nóra A reklámadó 2014. október 6. dr. Németh Nóra 1 Jogforrás A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én jelent meg, rendelkezései a 2014. évi XXXIV.

Részletesebben

Reklámadó 2014. Reklámadó 2014

Reklámadó 2014. Reklámadó 2014 Törvényi háttér: a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], Módosította: a 2014. évi XXXIV. törvény Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én jelent meg. 2014. augusztus 15-étől hatályos.

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Hogyan adózunk 2015-ben?

Hogyan adózunk 2015-ben? Hogyan adózunk 2015-ben? Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is megkímélte a jogalkotó az adózókat a nagyobb horderejű változásoktól, és nem kell elejétől a végéig újratanulni az adótörvényeket. Ez ugyanakkor

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

2015. évi adóváltozások

2015. évi adóváltozások 2015. évi adóváltozások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Társasági adó 2015. évi változásai 1 Adóalanyokban bekövetkezett változás Új adóalany 2014. 03. 15-től: a bizalmi vagyonkezelési

Részletesebben

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai 2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Időszakos elszámolású ügyletek Mégsem 2015. 01. 01-től Fokozatos bevezetés: 2015. 07. 01-től könyvviteli,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, 2014.

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, 2014. KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, 2014. I. Kisadózó vállalkozások tételes adójának változásai (KATA) 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 2 1. A főállású kisadózó 2014.

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A számla és a nyugta azonosításáról,

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz Tervezet! A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni? AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Ajándékozással történt

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Társasági adó 2015. évi változásai

Társasági adó 2015. évi változásai Társasági adó 2015. évi változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Adóalanyokban bekövetkezett változás Új adóalany 2014. 03. 15-től: a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben