A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt kezdeményezés küldetésére, a stratégiára és a piaci lehetıségek elemzésére. Annak bemutatása, hogy a célokat a tulajdonos önkormányzat a lehetséges partnerekkel/befektetıkkel hogyan fogja elérni. Az összefoglalás kiterjed a következı háttér információkra: KKV-k fejlesztése, az üzleti inkubáció jelenlegi helyzete, a javasolt szolgáltatások az innovációs központban. Javaslat a megkülönböztetı szolgáltatásokra? A legfontosabb tevékenységek nevesítése? Kik lesznek a stratégiai partnerek? Milyen lesz az üzleti bevétel? Lenti városa Délnyugat-Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban, Zala megyében található a szlovén határ közelében. Lenti közlekedés-földrajzi fekvése jó. A várostól 12 km távolságban halad el az M70-es autóút, amely közvetlen kapcsolatot teremt Szlovénia és Budapest irányába. A ritkán lakott térségben (népsőrőség 33,7 fı/km2) magas fokú az erdısültség (27 %). Lenti városának lakossága fı. Lenti a térség gazdasági, közigazgatási központja. A lenti kistérségben az 1000 fıre jutó vállalkozások száma 135. A mőködı vállalkozások között jelentıs a mezıgazdaság, és a szolgáltatások aránya. A válság hatására Lentiben több tradicionális gyár is bezárta kapuit. A gazdasági szervezetek tıkehiánnyal küzdenek. A térségben kevés cég tagja beszállítói hálózatoknak, klasztereknek. A város kitörési pontjai az egészségiparhoz, a zöldgazdaság-fejlesztéshez, a foglakoztatáshoz és a vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódnak. A térségi szinten gyenge innovációs potenciált fejleszteni szükséges. A 36 hektáros alapterülető lenti Bottyán János Laktanya és környezete a várostól keletre, mintegy 5 km távolságban található a 75 sz. fıút mellett. Az ingatlan megközelíthetısége jó. A tervezett zöld gazdaság fejlesztések célpiacát a helyi vállalatok, önkormányzatok, intézmények és a lakosság alkotja. A beruházásokat követıen a Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park három ország környezetében nyújt innovációs szolgáltatásokat a megújuló energiák hasznosításhoz, olyan új vállalkozásokat vonz a térségbe, melyek a helyi adottságokra építve kínálnak megoldásokat a vidéki térségek fejlesztéséhez a logisztikai háttér, a telephely, a rendelkezésre álló, betanítható munkaerı felhasználásával. Az innovációs park meghatározó szerepet tölt be a zöld gazdasághoz kapcsolódó kereskedelemi-, szolgáltató-, termelı-, piaci-, innovációs és logisztikai szervezetek mőködésében Délnyugat-Magyarországon, tevékenységei során integrálja a szociális és a versenyszféra munkahelyteremtı elképzeléseit. Az Innovációs Park javasolt fejlesztési területei: a. Inkubátorház (business incubator) kiépített szolgáltatás rendszerrel b. Mesterségek Tere Második Esély Iskola és Szociálökonómiai Üzem megfelelıen képzett munkaerı c. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása újrahasznosítható hulladékok mind teljesebb feldolgozása d. Biomassza üzem kialakítása térségi alapanyagokra építı feldolgozás e. Innovációs Park logisztikai bázis f. Szociális bérlakás program g. Bottány Ifjúsági Szálló és Közösségi Épület h. Biomassza ültetvény

2 Stratégia partnerek: Lenti Város Önkormányzata, a laktanya tulajdonosa, Lenti Városüzemeltetı Nonprofit Kft, a laktanya jelenlegi üzemeltetıje, konzorciumi tag. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség, a térség fejlesztését, pályázatait koordináló konzorciumi tag Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Enterprise Europa Hálózat tagja, Cseszt Regélı Nonprofit Kft, a térség munkaerı-piaci együttmőködését koordináló hálózat irányítója, konzorciumi tag, 2. Menedzsment: az irányító csapat bemutatása Lenti Város Önkormányzata: feladata a meglévı laktanyai területek értékesítésének felügyelete, a szociális gazdaság program ellenırzése, a laktanyában hatósági feladatok ellátása. Zala Megyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány: feladata az inkubációs elemek elıkészítése, vállalkozások toborzása, általános vállalkozói szaktanácsadás, vállalkozásfejlesztési ismeretek nyújtása. Lenti Városüzemeltetı Nonprofit Kft: feladata az innovációs park üzemeltetése (bérlet, takarítás, terület-karbantartás), valamint a hulladékkezelés és zöld energiák felhasználási lehetıségeinek feltárása, projekt elıkészítése, szakmai tanácsadás. Lenti és Vidéke Nonprofit Kft: feladata az általános projektfejlesztés és szaktanácsadás, valamint a nemzetközi kapcsolatépítés. Cseszt Regélı Nonprofit Kft: feladata a környezettudatos magatartáshoz kapcsolódó tevékenységek népszerősítése, valamint a felnıttképzési és foglalkoztatási programok szakmai koordinációja. 3. Elırejelzések: vállalkozói növekedés és a pénzügyi fenntarthatóság, hosszú és rövid távú célok (pl. vállalkozók száma és a KKV-k, földrajzi jelenlét, a foglalkoztatás és a bevételek növekedése Hosszú távú célok: A földrajzi adottságok figyelembevételével Lentiben a fenntartható fejlıdés elveire épülı gazdaság felépítése, a térség innovációs készségének és vállalkozó kedvének növelése, a térség népesség megtartó képességének növelése, a humánerıforrás fejlesztése. Rövid távú célok: Zöld gazdaság -gal foglalkozó vállalkozások megerısítése, vállalkozások létrehozása (KKV-k), a laktanyában inkubátorház kialakításával, megújuló energiákra alapozott beruházási programokkal a térség foglalkoztatási szintjének növelése, új munkahely teremtése, a kihasználatlan területek gazdasági célú hasznosítása biomassza alapanyag termelésére. 4. Összefoglaló pénzügyi információk. A beruházáshoz szükséges összeg, költségek, bevételek, finanszírozási források. A részvényesi szerkezet és az igazgatósági részvétel Az Inkubátorház felújítása, kialakítása építési költség nettó Ft (405,400 ), bruttó Ft ( ), az inkubátorhoz kapcsolódó közmő-fejlesztések költsége Ft (6.809 ), bruttó Ft (8.511 ). Az inkubátor teljes körő felszerelése, a szükséges IT-eszközök biztosítása nettó Ft ( ), Ft ( ). A közmő-kialakítás költsége nettó Ft ( ), bruttó Ft, Együttes költsége nettó Ft ( ), bruttó Ft, Fenntartáshoz szükséges mőködési kiadások és bevételek: Inkubátor éves árbevétele (15 irodával számolva) bruttó Ft,

3 Inkubátorház fenntartási költségei: bruttó Ft, A fenntartást konzorciumi szervezet biztosítja, melynek Lenti Város Önkormányzata a vezetıje. Helyzetfelmérés és BI/BSC (innovációs park/üzleti inkubátor) lehetőségek analízise 1.1 Vállalkozói kontextus és innovációs lehetőségek Gazdasági, szociális és területi helyzetkép a régióban és a kistérségben (népesség, méret, gazdasági aktivitás, fejlesztési lehetıségek a régióban, fejlesztésben résztvevı szervezetek, stb.) Jelen fejezet a Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítóinak más tanulmányaira épül (termálfürdı hasznosítása, foglalkoztatási programok, hálózatépítési projektek), ezért hivatkozáslista csak az egyes táblázatokra készült. Földrajzi helyzetkép: Lenti városa Délnyugat-Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban, Zala megyében található a szlovén határ közelében. A terület a trianoni békeszerzıdések után Magyarország egyik külsı perifériájává vált, a hidegháború idıszakában pedig az ország egyik szigorúan védett határövezete volt, ahova stratégiai iparágak nem települtek. Az elzártság miatt féloldalasan fejlıdött a gazdaság, de a környezet állapota kiváló. Lenti távolsága a megyeszékhelytıl, Zalaegerszegtıl 39 km, a Balatontól 70 km, Budapesttıl 238 km. Három nemzetközi határátkelıhelyhez is közel van: Rédics (Szlovénia felé) 6 km, Letenye (Horvátország felé) 33 km, Szentgotthárd (Ausztria felé) 51 km távolságban található. A települést megközelíthetısége mind belföldrıl, mind külföldrıl kiváló. Természeti viszonyok: Lenti környékének felszíne nagyrészt síkság, amit szelíd dombok törnek meg. Jelenlegi felszíne fıleg az İs-Kerka elteregetett hordalékából és löszbıl képzıdött. Ez a kavics- és homokbányászatnak kedvezı alapanyagot teremtett. A felszín alatt több helyütt magas hıfokú termálmezık húzódnak méter mélységben, amelyeket az olajkutatás mélyfúrásai tártak fel. A térségben a tengerszint feletti magasság általában méter között mozog. Az itt elterülı föld nagy része mővelhetı terület. A földtani adottságokat figyelembe véve a kistérség ásványkincsek tekintetében szegény terület. A hévíz adta lehetıségeket egyelıre csak a Lenti termálfürdıben hasznosítják, holott a térségben jelentıs hıtartalmú hévizek kerültek feltárásra. Jelentıs ásványkincsnek ezek mellett az agyag tekinthetı, amelyre épült a Creaton Hungary kft. tetıcserép gyára, és erre alapul a közeli İrség fazekassága is. A térségben található kavicsvagyon kitermelése folyamatos, elsısorban Lenti és Máhomfa térségében. A bıséges csapadék következtében gazdag vízhálózat alakult ki a térségben. Az évi vízfelesleg mm, ami erodálja a talajt és esetenként károsítja a növényzetet. A környék folyója a Kerka, amely Szlovéniában ered, mintegy 60 km hosszú. Vízgyőjtı területe 1598 km2. Vízjárása nagyon ingadozó. Számos vízfolyást, patakot győjt magába, köztük a legnagyobbak: a Cupi-patak, Sárberek, Liponyak és a Cserta. A Kerka Muraszemenye után a Murába ömlik. A felszíni vizek a tiszta kategóriába tartoznak. Ezeket jelentıs mértékben szennyezı ipari forrás nincs a térségben. A talajvíz 2-4 m között mindenhol elérhetı, kémiai összetételükben a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg mellett a nátrium is elıfordul.

4 Zala megye területének 27 %-át erdı borítja, ez jelentısen meghaladja a l8 %-os országos átlagot. A megyén belül is kiemelt helyet foglal el Lenti térsége, ahol az erdıterület eléri a 38 %-ot. Fıként a gyertyán, tölgy, bükk határozza meg a természetes növénytakarót, de a fenyıerdı állomány is jelentıs. A Kerka völgyet egy lehetséges Tájvédelmi Körzet területének jelölték ki, amely mintegy ökológiai folyosóként összekötné az İrségi Nemzeti Park területét a Mura-menti Tájvédelmi Körzettel. A város közigazgatási területén védett terület az 1 hektáros lentiszombathelyi tölgyes (TT). A Kerka völgyben három terület érintett a Natura 2000 hálózatban: Nyugat- Göcsej (kód: HUBF20039), Vétyem (kód: HUBF20040), Kerka-mente (kód: HUBF20044). A városban és környezetében a levegı minısége jó, a távolabbról érkezı légszennyezés mértéke sem számottevı. Infrastruktúra: Lenti közlekedés-földrajzi fekvése jó. A várostól 12 km távolságban halad el az M70-es autóút, amely közvetlen kapcsolatot teremt Szlovénia és Budapest irányába. A 86-os út összeköti a térséget Vas és Gyır-Moson-Sopron megyékkel, valamint a szlovén határral. A 86-os út határmetszési pontjától indul a Szlovéniát átszelı autópálya, mely kapcsolatot teremt a nagy adriai kikötıkkel. A városon átmenı 75-ös fı közlekedési út jelenti a kapcsolatot a Balaton-régióval és a megyeszékhellyel. Az utak állapota a magyar átlaggal megegyezı, több nyomvályús, kátyús útszakasz is található a városban és vonzáskörzetében. Lentiben országos szinten is kiépített a kerékpárút-hálózat, a városrészeket kerékpárutak kötik össze a centrummal. Zalaegerszeg és Rédics között húzódik a 23-as számú vasúti fıvonal, amely az elképzelések szerint Szlovénia irányába (meglévı nyomvonal) meghosszabbításra kerül. A vonalas infrastruktúrát tekintve Lenti városa kedvezı helyzetbe van. A villamos alaphálózat, egyben tranzitrendszer átszeli a térséget és jelenleg már két 120 kv-os betáplálás biztosítja az ellátást. A város minden részén elérhetı a földgáz-hálózat. A vezetékes vízhálózattal párhuzamosan kiépült a szennyvíz-elvezetı rendszer és a tisztítómő. A szennyvízelvezetı hálózatba nem csatlakozó ingatlanok esetén a keletkezett folyékony hulladék győjtésérıl, kezelésérıl és rendszeres elszállításáról a külön jogszabályban meghatározott mőszaki és közegészségügyi elıírások alapján a tulajdonos köteles gondoskodni. Lentiben az internet elérése mindenütt megoldott (optikai hálózatok, mobilnet, kábeles rendszerek, wifi). A köztisztasággal, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl a Lenti Hulladékkezelı Kft, a közterületek tisztán tartásáról a Le-Ko Kft és a Lenti Városüzemeltetı Nonprofit Kft. gondoskodik. A települési szilárd hulladék inert lerakóban kerül elhelyezésre. Szelektív hulladékgyőjtés a városban évtıl van. Épített környezet: Rendezett településkörnyezeti megjelenés, gondozott utcák jellemzik a települést. Az épített környezet különleges eleme az önkormányzati vagyonleltárba vett ingatlanok (intézmények), és egyéb területek.

5 Lenti város Önkormányzata bölcsıdét, óvodát (tagóvodát), 2 általános iskolát és a zeneiskolát tart fenn. A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelıintézet mellett a 4 háziorvosi rendelıt, a Városi Mővelıdési Központot és a Könyvtárat üzemelteti. Az Önkormányzat tulajdonában lévı Polgármesteri Hivatal mellett az önkormányzati vagyon része több más ingatlan is (közösségi célú, ill. lakóingatlanok). A város gazdasági területe lehet a volt Bottyán János Laktanya épületkomplexuma, a kapcsolódó 37 Ha-os területtel, valamint a város által egyéb, jelenleg használatba venni kívánt honvédségi területek. Lakosság, demográfia, népmozgalom: A 663 km2 területő Lenti Kistérség 51 településén a i adatok alapján fı él. Lenti városának lakossága fı, 41 település 500 fı alatti aprófalu. A településszerkezetbıl adódóan a falvakban közszolgáltatásokat társulási formákban látják el (oktatás, közigazgatás, egészségügy, szociális ellátások), Lenti az alapfokú oktatás biztosításról intézményi társulás formájában gondoskodik. A térség 51 településébıl 24 falu hátrányos helyzető. A projektterület jellemzıen rurális vidék, ritkán lakott térség (népsőrőség 33,7 fı/km2, az országos átlag harmada). A kistérség lakossága folyamatosan csökken, változása a évihez viszonyítva -6,1 %. Lenti népessége kisebb mértékben, de szintén fogy. Az elöregedı lakónépességő, aprófalvas kistérség nagy problémája, hogy a fiatalok, különösen a magasabb iskolai végzettségőek elvándorolnak. Az elvándorlás következménye, hogy a lakosság iskolázottságát tekintve Zala megyében a kedvezıtlen helyzetben áll a lenti kistérség. Gazdaság: A lenti kistérségben az 1000 fıre jutó vállalkozások száma 135. A mőködı vállalkozások között jelentıs a mezıgazdaság, illetve a szolgáltatások aránya, a térség meghatározó gazdasági ágazata a mezıgazdaság, az erdıgazdálkodás és a fafeldolgozás. A tradicionális fa-, és bútoripar mellett a gépgyártás, a textilipar és a cserépgyártás jelentıs, de a foglalkoztatottak jelentıs hányada a szolgáltatási szektorban (kereskedelem, turizmus, közszolgáltatások) dolgozik. A vállalkozások között a társas vállalkozások aránya kevéssel több, mint 20 %. Ezzel szemben jelentıs az egyéni vállalkozások száma (önfoglalkoztatók, mikrovállalkozások). Az egy fıre jutó belföldi jövedelem minden idıszakban elmaradt az országos, a megyei, és az országos átlagot meghaladó régiós átlagtól (2007-ben régiós átlag 795 e Ft, országos átlag 765 e Ft, megyei mutató 715 e Ft, kistérségi mutató 630 e Ft). A térség iparára a sokféleség, és az elaprózódottság a jellemzı. Az ipar ágazati szerkezetében még csekély részarányt képviselnek a korszerő, természet- és környezetkímélı technológiák. Az iparon belül a legjelentısebb foglalkoztató ágazat a gépipar, a faipar és részben a könnyőipar (textilipar). A faipar területén a legnagyobb foglalkoztató az osztrák ADA Möbel GmbH.-hez tartozó novai Nova Bútorgyár Kft., a lenti Németh-Fa Kft., Jeld-Wen Kft. és a Zalaerdı Zrt. A nagyobb vállalkozások mellett több kisebb, 2-3 fıs faipari vállalkozás mőködik még a térségben (Alsószenterzsébet, Kerkabarabás, Csesztreg, Csömödér, Páka, Tornyiszentmiklós, Lenti). A faipari vállalkozások egy része a faipari hulladékot feldolgozza (Németh-Fa Kft pelletgyártás), vagy a telephely főtésére használja fel. A gépipar területén a két legnagyobb foglalkoztató Csesztregen található. A Femat-Hungária Kft. autóipari, cementipari területre készít gyártóberendezéseket, míg a Hoffmann-Carbon Kft. üvegszál erısítéső győrő és különbözı keferendszerek gyártását végzi. Az olajiparhoz kapcsolódóan a legnagyobb foglalkoztató a lovászi Oiltech Kft.

6 A könnyőiparon belül a textiliparhoz kapcsolódóan a legnagyobb foglalkoztató a CAR-Inside Kft. lenti telephelye, ahol 300 fıt foglalkoztatnak, szinte kizárólag nıi munkaerıt. A textiliparban Lentiben, Pákán és Lovásziban mőködnek még kisebb varrodák, amelyek a nıi munkaerı foglalkoztatásában jelentenek fontos szerepet. Az ipari termelı vállalkozások közül fontos még kiemelni a Lenti határában mőködı Creaton Hungary Kft.-t, ahol 120 fıt foglalkoztatnak. Foglalkoztatóként emellett még jelentıs az építıipar területén a lenti Le-Ko Kft. (közel 200 fınek biztosít munkát). Az Integrált Városfejlesztési Stratégia szerint a településen az ipari termelés jelentıs fejlıdése várható. A meglévı ipari üzemek fejlesztése illetve új ipari üzemek létrehozása érdekében az iparterületek bıvítésére van szükség (Lenti DNy-i részén, Zajdai laktanya területén). Az ipari tevékenység fejlesztését hivatott elımozdítani a Lenti Ipari Park, azonban jelenleg a gazdaság- és területfejlesztési hatása nem jelentıs mértékő. A Lenti Ipari Parkban található vállalkozások: CONCORDIA Bt. (gabona nagykereskedés), ERDİGÉP Kft. (gépjavítás), Kerkatáp Kft. (takarmánykeverı üzem), JELD_WEN Magyarország Kft. (faipari termékgyártás), Linzer Agro Trade H. Kft. (vegyianyag kereskedelem), Lukács Béláné (vendéglátás), Magyar Közútkezelı (közútkezelés), PANTHA Kft. (gépjavítás), Pálfy Kálmán (építıanyag kereskedés), SIPOS Kft. (építıanyag kereskedés), TRIDENT KKT, Vulcanus Kft., Zalai Erdészeti Rt. (erdıgazdálkodás) A térségben a mezıgazdaság területén találhatók nagyobb foglalkoztatók, bár a terület gépesítésével a munkaerıigény jelentısen lecsökkent. A mezıgazdaságon belül elsısorban a növénytermesztés jellemzı, de néhány állattartó (hússzarvasmarha, pulyka, csirke, mangalica) vállalkozás is munkalehetıséget biztosít a térségben élıknek. A növénytermesztésben fıként a külterjes gazdálkodás jellemzı. A növénytermesztés fı termékei a kukorica, búza, árpa, de sajátosan itt termesztett növények (pl.: olajtök) termesztésével is foglalkoznak. Rédics és Resznek térségében végzi tevékenységét a Gólicza Kft, illetve a Kerka Genetics Kft., Kerkafalva térségében a Nemes Farm Kft., Csesztregen az Agro-Metz Kft., Lentiben a Kerka-Agro Bt., a Négy Agro-Ász Kft., Tornyiszentmiklóson az Organic Food Kft, a Határmenti Korona Kft, Nova és Csömödér térségében a Cserta Tej Kft. és a Krisztina Tej Kft. Emellett kisebb, elsısorban családi gazdaságok dolgoznak a mezıgazdaság területén, valamint néhány mezıgazdasági határterületen mőködı vállalkozás mőködik a térségben, mint amilyen az almatermesztéssel foglalkozó alsószenterzsébeti TÉSZ, illetve a novai Szalay Díszfaiskola Kertészet és a Novaplant, amelyek szintén foglalkoztatók. A kertes mezıgazdasági mővelési ágban nyilvántartott területek Bárszentmihályfától keletre és a Lentihegyen helyezkednek el összesen 204 ha nagyságú területen. A körzet mővelésbe nem vont mezıgazdasági területei, illetve egyes alacsony aranykorona értékő mővelt területei a sok csapadék miatt kiválóan alkalmasak biomassza-ültetvények kialakítására. Már jelenleg is több gazdálkodó telepített energiaültetvényt, de a környéken még nem hasznosítják a zöld energiát (osztrák, szlovén erımővek vásárolják fel). Foglalkoztatási szempontból a harmadik legnagyobb terület a szolgáltató szektor, amely munkalehetıséget teremt a térség munkavállalói számára. Ezen a szektoron belül a kereskedelem és az idegenforgalom a két legjelentısebb foglalkoztató ágazat. Az idegenforgalom területén Lentiben található a legtöbb vállalkozás és a legnagyobb foglalkoztató is. A Lenti Gyógyfürdı Kft. biztosítja a legtöbb munkahelyet az aktív korúaknak, emellett néhány nagyobb vendéglátó-, illetve szálláshely foglalkoztat nagyobb létszámban (Balogh Csemege Kft., Novatábor Kft. stb.).

7 A kereskedelem területén a nagyobb foglalkoztatók a térség központjában, Lentiben mőködnek. Emellett a mikro-térségi központokban találhatók még kereskedelmi vállalkozások, de a kistelepüléseken szinte egyáltalán nincs ilyen jellegő vállalkozás. A pénzügyi és postai szolgáltatások a településen belül koncentráltan helyezkedik el, valamennyi intézmény a városközpontban található. AEGON Biztosító Rt. Lenti Kirendeltsége, ALLIANZ Hungária Biztosító, ERSTE Bank Nyrt, Dél- Zalai Egyesült Takarékszövetkezet, K&H Bank, Magyar Posta Zrt. Lenti Hivatala, OTP Bank Nyrt, Volksbank Zrt, Zalai Hitelszövetkezet Lenti a térség gazdasági, közigazgatási központja, mely kiemelkedı lehetıségeket nyújt a gazdaság fejlesztésére, a befektetıi kör megnyerésére. Ipari park található Lentiben és Rédicsen, de több település is tervezi a befektetıi körének bıvítését. A Lenti kistérségben jelentıs foglalkoztatónak számítanak az önkormányzatok, melyek a közigazgatási feladatok ellátásán kívül az általuk fenntartott intézményekben (oktatási, közmővelıdési, egészségügyi), illetve a közfoglalkoztatás keretében biztosítanak munkalehetıséget az aktív korúak részére. Munkaerı-piaci helyzet: A kistérségre az elöregedı, aprófalvas településszerkezet a jellemzı. Mindezek ellenére számos jól képzett szakember dolgozik a gazdaság különbözı szektoraiban, pl. mezıgazdaság, faipar, gépipar, közigazgatás. A kistérség közel 15 ezres munkaképes korú népességébıl fı a Munkaügyi Központ által nyilvántartott álláskeresı (hektikus munkaerı-piac, nagy kilengésekkel). Az álláskeresık korcsoport és iskolai végzettség szerinti megoszlását vizsgálva kijelenthetı, hogy mind a férfiak, mind a nık esetében az alacsony iskolai végzettségőek (max. szakmunkásképzı) számaránya kiemelkedı (férfiak 81 %-a, nık 66 %-a). Különös gond, hogy a térségben jelenleg (2011. április) bejelentett üres álláshelyek száma 121, a zalaegerszegi betanított munkakörő állásajánlatokkal együtt ez 300 feletti álláslehetıséget jelent. A térségben elérhetı célcsoport e zárt térben, futószalag mellett végzendı munkára nem jelentkezik, ami a térségben található cégeknek komoly problémát okoz (alföldi, észak-magyarországi munkavállalók toborzása). A Munkaügyi Központ Lenti Kirendeltségének jelentıs szerepe van a munkanélküliek segítésében, és munkába állításában, a vállalkozások munkaerıigényének kielégítésében. A szervezet térségen kívüli képzéseket szervez Zalaegerszegen és Nagykanizsán azok számára, akik kénytelenek szakmát váltani az elhelyezkedés érdekében. A felnıttoktatásban a Lámfalussy Szakközépiskola és a Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezete és a Cseszt Regélı Nonprofit Kft. is fontos szerepet játszik. Ennek ellenére több cég kénytelen a dolgozói oktatását saját keretei között biztosítani, mivel nem található megfelelı munkaerı, fıleg a fémipar területén. Ennek kiküszöbölésére lehetıséget jelenthet a vállalatok és a képzıintézetek szoros együttmőködése a megfelelı munkaerı elıteremtéséhez, mely által nıhet a foglalkoztatottság szintje. Közoktatás: Térségi szinten Lentin kívül Rédicsen, Lovásziban, Pákán és Csesztregen mőködik általános iskola (a pákai jelenleg még gutorföldi, novai és csömödéri tagiskolákkal), Lentiben van két középiskola (Gönczi Ferenc Gimnázium, Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola). Felsıoktatási intézmény a térségben nincs.

8 A kisvállalkozásokhoz kapcsolódó kihívások, a piaci kereslet és a lehetıségek. Vállalkozások rendelkezésére álló irodai infrastruktúra, a hiányzó vagy elérhetetlen üzleti fejlesztési szolgáltatások a piacon. A mikro-, kis- és középvállalkozások gondjainak nagy része csak komplex gazdasági, szabályozási, oktatási, intézményi reformok és infrastrukturális intézkedések révén oldható meg. A magyar kis- és középvállalkozások adó- és járulékterhei a legmagasabbak közé tartoznak Európában. Tevékenységüket nehezíti a gazdasági bürokrácia és az adminisztrációs elvárások. A magas jegybanki alapkamat következtében magasak a hazai hitelfelvétel költségei, és a vállalkozások jelentıs részét pénzügyileg lényegében ellehetetleníti a körbetartozások elviselhetetlenül magas állománya. Kormányzati szinten kitőzött feladat a vállalkozások esetében a vállalkozások hitelezési költségeinek csökkentése, az adminisztrációs és bürokratikus terhelés csökkentése, a vállalkozásélénkítés és a munkahelyek számának gyarapodása (Széll Kálmán Terv). Az Új Magyarország Fejlesztési Terv átalakítása és az Új Széchenyi Terv (USZT) hét kitörési pontja biztosítja a foglalkoztatás bıvítését, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését, és hazánk versenyképességének javítását. A Lenti Kistérségben különösen fontos e kitörési pontok közül az egészségiparhoz, a zöldgazdaság-fejlesztéshez, a vállalkozásfejlesztéshez és a foglakoztatáshoz kapcsolódó prioritások. A térségi szinten eddig gyenge innovációs potenciált is fejleszteni szükséges. A gazdasági válság Lentiben is éreztette hatását, több tradicionális gyár is bezárta kapuit, sokan a termékszerkezetüket alakították át. A gazdasági szervezetek Lentiben, hasonlóan Magyarországhoz tıkehiánnyal küzdenek, fejlesztéseiket jellemzıen uniós támogatások, pályázatok felhasználásával bonyolítják. Gondot okoz, hogy a térségben kevés cég tagja beszállítói hálózatoknak, klasztereknek. Lentiben 2002-tıl van Ipari Park, mely a városon kelet-nyugati irányban áthaladó 75. sz. fıút két oldalán fekszik, a város nyugati részén. Az Ipari Park területe összesen 41,97 hektár, melybıl 3,97 hektár az önkormányzat tulajdonában lévı terület (fıként utak). Szükség esetén a terület 14,19 hektár tartalék területtel bıvíthetı, melyre zöldmezıs beruházások települhetnek. Az ipari park menedzsmentje nem alakult meg, hatása a város életére nincs. Jelenleg vállalkozói csoportok az ipari park területén bevásárló-szórakoztató negyed kialakítását tervezik külföldi és hazai befektetık bevonásával. A Varázskapu elnevezéső komplexum becsült költsége hárommilliárd forint értékő, amely révén 158 munkahely létesülésével számolnak Lentiben. Magánszemélyek a város északi részén, a kápolnai városrésznél alakítottak ki közmővesített telkeket ipari célra. A 10 hektárt meghaladó területen mezıgazdasági, építıipari és kereskedelmi cégek telepedtek meg. Mikro- és kisvállalkozások számára irodai infrastruktúrát biztosít a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány lenti Inkubátorháza (17 helyiség, 500 m2). A városban az inkubátorházon kívül is van több épület, ahol telephelyet kaptak a kkv-k. A már mőködı, városközpontban található inkubátorház miatt fontos átgondolni, hogy a laktanyában ilyen jellegő szolgáltatásra milyen mértékben van szükség, illetve összehangolandó a meglévı inkubációs szervezet (ZMVA) és a laktanya hasznosítását segítı menedzsment munkája. Vállalkozásfejlesztési különleges lehetıségeket, például kapcsolódó specifikus csoportok bizonyos ágazatokban, amelyek jelentıs növekedési potenciállal bírnak és/vagy a helyi gazdaságfejlesztésben meghatározóak. Arra kell összpontosítani, amire szükség és igény van. Az elvárások, illetve lehetıségek bemutatásához Lenti város városfejlesztési stratégiáját, valamint az MT részét képezı kérdıíves felmérés adatait használtuk fel.

9 2009 decemberében került elfogadásra a Városközpont funkcióbıvítı megújítása Lentiben c. projekthez a végleges akcióterületi terv (Dexinvest Magyarország Kft), mely felfogható a város integrált városfejlesztési stratégiájának. A stratégia minden eleme a gazdaság fejlesztését tőzi ki célul, ezért a vállalkozói igények körvonalazása elıtt az Önkormányzat által kiemelten fontosnak tartott célok ismertetését foglaljuk össze. A Városfejlesztési Stratégia alapján a helyi gazdaság-fejlesztés eszközei: iparterületek, kereskedelmi területek, lakóterületek kialakítása, külterületek belterületbe vonása vállalkozói övezet kialakítása, Zajda térségi laktanya hasznosítása helyi vállalkozások megtartása, fejlesztéseik támogatása új technológiák megjelenítése a meglevı szeméttelep rekultivációja és bıvítése turisztikai szolgáltató-csomagok kialakítása a közlekedési hálózat fejlesztése, kerékpárutak építése az információs és kommunikációs infrastruktúra fejlesztése a városközpont megújítása, a fiatalság letelepedésének elısegítése Az Akcióterületi Terv alapján Lenti városának középtávú irányai, stratégiai céljai (7-8 év) a következık: 1. Gazdaságfejlesztés, kiszámítható gazdasági növekedés megvalósítása 2. Idegenforgalom fejlesztése 3. Foglalkoztatás bıvítése 4. Lenti Város elöregedésének megállítása, a demográfiai válság megakadályozása 5. Élhetı városi környezet kialakítása az itt lakóknak, letelepedni vágyóknak, turistáknak 6. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése és környezeti tudatosság erısítése 7. A Város térségi központi szerepvállalásának megtartása és erısítése A Városfejlesztési Stratégia a Lenti-Zajdai volt laktanya esetében a következı fejlesztési lehetıségeket emeli ki: Gazdasági célú hasznosítás Ipari park létrehozása Szálláshelyek létesítése Üzemi egységek létrehozása A stratégia a laktanya egyes épületeinek hasznosítására a következıket javasolja: a korábban alakulótér kamionok számára is kényelmes parkolási lehetıséget biztosít a 2000 fıt befogadó legénységi étkezde nagy helyigényő szerelıcsarnok kialakítására is alkalmas a 4 db legénységi épület jó lehetıséget biztosít üzemek kialakítására szálláshelyek létesítésére alkalmasak a nıtlen tiszti szálló épületei. A fentiek alapján a Városfejlesztési Stratégia kiemelt célként kezeli a volt laktanya revitalizációs programját és a területén ipari park/iparterület kialakítását, összhangban a kormány céljaival (gazdasági kapcsolatok fejlesztése, az innovációs tevékenység élénkítése és az ezeket támogató infrastruktúra kiépítése, az ipari parkokban elérhetı szolgáltatások kialakítása és minıségi fejlesztése). A kisvállalkozások elvárásait a FATE projekt során elvégzett célcsoport-kutatás alapján dolgoztuk fel. A leendı innovációs park fejlesztési elképzeléseit 1 nyilvános workshop mellett

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5 ALAPVONAL FELMÉRÉS (Baseline Review) Vezetıi összefoglaló (Az Integrált Környezetirányítási Rendszer Stratégiai Programjának ) elkészítéséhez. 1. Bevezetés Balatonfüred 13.300 fı állandó lakosú település,

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei 4.1.1. Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben