A MINISZTERELNÖKI HIVATAL HELYE ÉS SZEREPE A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MINISZTERELNÖKI HIVATAL HELYE ÉS SZEREPE A"

Átírás

1 A MINISZTERELNÖKI HIVATAL HELYE ÉS SZEREPE A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN SZERVEZETI ÉS HATÁSKÖRI VÁLTOZÁSOK A RENDSZERVÁLTOZÁS FOLYAMATÁTÓL 2006-IG Írta: Németh Attila Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Politológia IV. évfolyam Kutatói szeminárium, Kern Tamás március 31. 1

2 1. Bevezetés A rendszerváltást megelızıen hazánkban szocializmus volt. A marxista-leninista autoriter politikai rendszerben a korábbiakhoz képest az államigazgatás szerepe megváltozott, szervezete átalakult. Magyarország szovjetizációjával a közigazgatáson belüli különbségek feloldódtak, a decentralizációt garantáló demokratikus berendezkedés megszőnt. Az önkormányzati (területi) közigazgatás és a központi közigazgatás (államigazgatás) eggyé vált, a területi szinten felállított tanácsrendszer az államhatalom felülrıl irányított, helyi szerve lett. Az 1936-ban Buharin belügyminiszter által beterjesztett alkotmány paragrafusait a szovjetek ráhúzták a II. Világháborúban felszabadított, és csatlóssá tett országokra is. Így 1949-ben hazánkban is elfogadta az ellenzék nélküli parlament a Magyar Népköztársaság Alkotmányát, mely - a történelmi távlatból kijelenthetı - hosszú távra antidemokratikus, mondjuk ki, diktatórikus berendezkedést állandósított. A Magyar Népköztársaság Alkotmányának 4. fejezete az államigazgatás legfelsıbb szervével, a Minisztertanáccsal foglalkozik. A minisztertanács minden más államigazgatási szerv vagy az államhatalom helyi szervei által hozott minden olyan jogszabályt, határozatot vagy intézkedést megsemmisíthet, illetıleg megváltoztathat, amely az alkotmányba ütközik, vagy a dolgozó nép érdekeit sérti 1 írja a dokumentum. Az államhatalom helyi szerveire megyei, járási, városi, községi és kerületi tanácsok vonatkozólag pedig megállapítja, hogy azok csak az alkotmányban rögzített jogszabályok és felsıbb határozatokban rögzített keretek között gyakorolhatják tevékenységüket. Ezzel tehát alapvetıen a Minisztertanács nevet viselı kormány megkerülhetetlen és teljhatalmú államhatalmi szervvé vált, vezetıje a miniszterelnöki funkciót betöltı Minisztertanács elnöke a titkárság, a tanácsi hivatal és a tájékoztatási hivatal segítségével végezte feladatát. A Minisztertanács Titkársága a kor szokásainak megfelelın statútumát nem publikus határozatban szabályozta, önmagát pedig olyan szervként definiálta, melyre az 1 In: évi XX. törvény. A Magyar Népköztársaság Alkotmánya, 25. (4) (http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8365) 2

3 országos hatáskörő szervek jogállását szabályozó rendelkezések irányadók 2. Vezetıjét a Minisztertanács Tanácsi és Tájékoztatási Hivatalát vezetı elnökeivel szemben nem illette meg államtitkári rang. A Minisztertanács Titkársága fıként a kormányzáshoz kapcsolódó alapfeladatokat látta el, mint a kormányzás mőködésével kapcsolatos jogi és igazgatási feladatok, a döntés-elıkészítés, a hivatalos lapok szerkesztése, a kormányzati mőködéshez szükséges gazdasági és mőszaki feltételek biztosítása, valamint a kormánytagok és más állami vezetık személyzeti ügyeinek intézése. Ezek mellett kormányzati szinten hozzájárult az államigazgatási tevékenység fejlesztéséhez, valamint az állami személyzeti munka irányításával kapcsolatos teendık elvégzéséhez is. Költségvetési szempontból a Minisztertanács Titkárságához tartozott a Tanácsi és a Tájékoztatási Hivatal is, bár ezek önálló kormányszervek voltak saját szervezettel és vezetéssel. Tekintve, hogy a pártállamban mőködı állampárt, az MSZMP és annak vezetı szervei minden döntést saját kezükbe vontak, a döntések elıkészítésében és megvitatásában a Minisztertanács Titkárságának csak formális szerepe volt. Valójában a párton belül megvitatott és elfogadott intézkedéseket kellett a legkisebb módosításokkal érvényesítenie. Néhány kérdésben pedig a miniszterelnök-helyettesek által vezetett kormánybizottságok voltak hivatottak eljárni a nevében október 23-án leomlott a Magyar Népköztársaság és kikiáltották a köztársaságot. Az ezt megelızı két évben már komoly változás volt megfigyelhetı a kormányzás minıségében és rendszerében. Grósz Károly és Németh Miklós kormányfıi regnálása idején már csírájában megjelent a politikai ellenzék, így a kormányzat a korábbi évtizedekben megszokott gyakorlattal ellentétben noha demokratikus választások kiírása még nem volt napirenden saját pozíciójának megırzésére is kényszerült. Fokozatosan ki kellett lépnie a pusztán koordinációs és már-már automatizált döntéshozatali tevékenysége mögül, és politikai szerepet kellett vállalnia. Intézkedéseinek meghozatalakor pedig figyelemmel kellett lennie a már aktívan mőködı parlamentre és az országgyőlésen kívüli erıkre, érdekvédelmi tömörülésekre is. Az országgyőlés és a kormány közötti munkamegosztás, valamint a kormányzaton belüli döntéshozatal rendjét nagyban befolyásolta az évi XI. törvény. A jogalkotási törvény amellett, hogy az államfıi feladatokat ellátó Elnöki Tanács súlyát csökkentette, strukturális átalakításokra kényszerítette a kormányt, melyek révén az erısítette széttagolt pozícióját a kormányzati szervezeten belül. A 2 ld. 3584/1977 MT határozat In: Müller, 2008:16 3

4 korábban miniszterelnök-helyettesek által vezetett kormánybizottságok ( kiskormányok ) számát és hatásköreit csökkentették, a miniszterelnök-helyettesek és minisztériumok önállóságát pedig letörték, a miniszteri rendeletkiadást felhatalmazáshoz kötötték. Mindez lehetıvé tette az egyes kérdések kormány, és nem miniszteri szintő szabályozását. A leépítésekkel egy idıben azonban új típusú kormánytestületek is létrejöttek. A kormánybizottságok döntés-elıkészítési, egyeztetési feladatainak pótlására kollégiumokat és tanácsadó testületeket állítottak fel, a Némethkormány idején pedig felállították a Minisztertanács Kabinetjét, mely a politikai döntések kialakításában játszott fontos szerepet. Ezen folyamatok betetızésének tekinthetı a Miniszterelnöki Hivatal (továbbiakban: MeH) elıdjének, a Minisztertanács Hivatalának létrejötte. 2. A Minisztertanács Hivatalától a Miniszterelnöki Hivatalig: a kormányfıi apparátus szervezeti alakulása az átmeneti Németh-, és a gyıztes Antallkormány idején 1988-tól tehát a Minisztertanács Titkársága kibıvített hatáskörökkel és új néven mőködött tovább. Az új szerv magába olvasztotta a kormányfı közelében korábban dolgozó apparátus nagy részét. Így a Minisztertanács Hivatalába kerültek a korábban megszőntetett kormánybizottságok titkárságai, a felszámolt Tájékoztatási Hivatal kormányszóvivıi és sajtóigazgatási feladatai, melyek kiegészültek a kormány és az országgyőlés kapcsolatainak koordinálásával. A hivatal vezetıje államtitkári kinevezést kapott, egyes részlegek azonban továbbra is a kormányfı vagy a kormányfı-helyettesek irányításával mőködtek. A Németh-kormány tovább szélesítette a Minisztertanács Hivatalának apparátusát. Integrálta a hivatalba az államminiszteri titkárságokat, a kollégiumok és tanácsadó testületek titkárságait, valamint a Védelmi Irodát és a Szocialista Együttmőködési Irodát is. Ezek az alegységek miniszterelnöki, miniszterelnök-helyettesi vagy államminiszteri irányítás alatt álltak, de ténylegesen a Minisztertanács Hivatalának elnökhelyettesei vezették azokat. A Grósz-kormány idején integrált sajtóigazgatási feladatok ugyanakkor a mővelıdési tárcához kerültek második felétıl már az átalakulás állt a politikai közélet origójában, ekkor a hivatali 4

5 munka jelentısége lecsökkent, a törvények tartalmi elıkészítése ugyanis a minisztériumokból a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokra tevıdött át. Az átmenet idején módosításra került az 1949-ben elfogadott szovjet típusú alkotmány. A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon részt vevık eredeti szándéka szerint a módosításokkal elfogadott és életbe lépett Magyar Köztársaság alkotmánya csak ideiglenes, a békés átmenetet garantáló, a politikai intézményeket az új rendszerbe demokratikusan átmentı dokumentum lett volna. Az elmúlt húsz évben több kísérlet is volt az alkotmány átfogó reformjára, részleges változtatások kivételével azonban mindeddig érintetlen maradt a szöveg. 3 Az 1989-ben módosított alkotmány mindenesetre több ponton is átrendezte a hatalmi erıviszonyokat. Egyrészt megnıtt az országgyőlés a kormányt legitimáló és ellenırzı szerepe 4, másrészt az államfıi jogkört betöltı, az országgyőlés hatásköreivel összemosott feladatokat ellátó Elnöki Tanács 5 is megszőnt; helyét a népképviseleten alapuló országgyőlés többsége által választott köztársasági elnök vette át. Érdemes megvizsgálni, hogyan lett az átmeneti Németh-kormány idején regnáló Minisztertanács Hivatalából az Antall-kormány megválasztásának idejére Miniszterelnöki Hivatal. Vagyis hogyan és minek a hatására lett egy kormányapparátusból kormányfıi apparátus. Az alkotmányozás folyamatában természetesen a kabinet befolyásának és hatalmának csökkentésére is sor került. Az új alkotmány a német mintákat alapul véve kancellári típusú kormányberendezkedést és duális végrehajtó hatalmat állandósított. Ebben a végrehajtó hatalom feje a kormányfı, akinek nemcsak kinevezése, de bizonyos intézkedései is a köztársasági elnök formális ellenjegyzéséhez kötött. A legfontosabb változás azonban a kormányfı kabineten belüli pozíciójának erısítése volt. Az Alkotmány 33/A. értelmében ugyanis a kormány megbízatása egyebek mellett a miniszterelnök lemondásával, halálával, választójogának elvesztésével, vagy összeférhetetlenségének megállapításával megszőnik, tehát személye legitimáló erıvel bír minisztereinek mőködésére, akikkel ugyanakkor a kormányfı nem vállal kollektív felelısséget. 3 Ezekre a módosításokra fıként Magyarország euroatlanti az EU és a NATO szerepvállalásaiból eredı kötelezettségei késztették a parlamentet 4 In: évi XX. törvény (A Magyar Köztársaság Alkotmánya) 19. (3) b) e) k) 5 A Tanács feladata tulajdonképpen az országgyőlés kikapcsolása volt a törvényhozás folyamatából. A sztálini alkotmány kimondta, hogy amikor az országgyőlés nem ülésezik, jogköreit az Elnöki Tanács gyakorolja (20. (4)). Ezen kívül joga volt nemzetközi szerzıdések kötése (20. (1) e)) és megerısítése (20. (1) f)), valamint (20. (3)) az államhatalom helyi szerveinek feloszlatása, melyek ma az országgyőlést illetik meg. 5

6 Ahogy a fenti rövid alkotmányjogi fejtegetéssel bizonyítani szerettem volna, az alkotmánymódosítással a korábban formálisan egyenrangú miniszterekbıl álló Minisztertanácsról a miniszterelnök által vezetett kormányra álltunk át. Ez tehát már önmagában magyarázat lehetne a Minisztertanács Hivatalának megszőnésére és a Miniszterelnöki Hivatal létrejöttére. Azonban véleményem szerint nem pusztán a végrehajtó hatalom átalakulása, hanem az Antall-kormány centralizációs, és személyesen Antall József miniszterelnök személye, hatalomkoncentráló képessége vezetett ide. Sárközy Tamás tanulmányában úgy véli, azzal, hogy Antall szakspecialisták helyett inkább politikai minisztereket állított a minisztériumok élére, valamint a belügyminiszter személyében csak alkalmi helyettesét jelölte meg, megelevenedett az egyszemélyes kormányzás eszméje. Leszögezi ugyanakkor, hogy ez a felállás önmagában persze nem ítélhetı meg negatívan, de a kellı következtetéseket ebbıl le kell vonni, tudniillik új típusú elınyökkel és hátrányokkal jár. (Sárközy, 1991.) Bihari ezzel szemben vagy ezt kiegészítve azt írja, a kormány erıs ellenérzést és ellenállást kiváltó hatalomkoncentrációs folyamatokat indított el, elhanyagolva a kormányzóképességhez feltétlenül szükséges kvalifikált vezetık kinevezését, racionális szervezeti struktúra kialakítását, és azt, hogy a politikai konfliktusokat minimalizálja, és csak a stratégiai jelentıségő feladatok és konfliktusok megoldásával foglalkozzon. (Bihari, 1991) A miniszterelnök hatalomkoncentráló képessége ugyanakkor nemcsak a kormányzaton, hanem saját pártján belül is megfigyelhetı volt. Az MDF választási gyızelme után ugyanis lényegében egyszemélyes párttá vált, a pártelnök fenntartotta magának a pártszervezet operatív irányítását ellátó ügyvezetı alelnök kinevezését, sajátos prezidenciális vezetést kialakítva a párton belül. Ezzel ugyanakkor egy tekintélyuralmon alapuló vezetési struktúra jött létre, mellyel kapcsolatban Bihari már a rendszerváltás idején megjósolta: a párt sorsa így a pártelnök-kormányfı személyes képességeihez és sorsához kötıdik, abban fog osztozni. (uo.) A kormányról alkotott véleménye pedig az, hogy a személyi hatalmi koncentráció egyszemélyes hatalmi szervezetté formálta a kormányzati hatalmat, melyet átörökíteni nem lehet, a kormányfı személyének változása után könnyen széteshet. (uo.) Tizenhat évvel az MDF bukása után részben igazat kell adjunk Biharinak, ám a párt azóta is tartó mélyrepülését számtalan más tényezı is befolyásolta. Az azonban kétségtelen tény, 6

7 hogy a rendszerváltó nyugodt erı 6 volt és jelenlegi képviselıi egyaránt az antalliörökségre hivatkozva alakítják politikájukat a mai napig, noha más-más módon értelmezik azt. Az 1990-es rendszerváltó választások kiírásával a hivatalnoki kar nagy része munkahelyének elvesztésére készült. Erre minden oka meg volt, hiszen a gyızelemre esélyes két párt erre utaló üzeneteket küldött a hivatalnoki szféra és a választók felé. 7 A hivatalnoki réteg megtisztításának ellenzéki szándéka mögött feltehetıen a hatalomváltás legteljesebb megvalósítása állhatott. Ahogy Bihari Mihály írja, akkor beszélhetünk a politikai rendszer egészét átalakító, rendszerváltást elıidézı hatalomváltásról, ha a változások sorozata az intézményesült hatalmi rendszer minden lényeges összetevıjét érinti. (Bihari, 1991) Ennek megfelelıen a tavaszi választásokat követıen melyek a 386 tagú parlamentbe 350 új képviselıt juttattak a politikai elit 80-90%-ban kicserélıdött. A változások következtében mintegy 10 ezer új ember került a vezetésbe az év elsı felében 8. A személyi cserék mellett azonban a hivatalnoki kar számbeli duzzasztására is sor került. Általában megszőnt az a tudatos munka, amely a kormányzati szervek számának, létszámának csökkentésére irányult fıleg a minisztériumok keretében mőködı vagy azoknak alárendelt hivatalok számának növekedése tapasztalható. (Sárközy, 1991) Fıleg a Miniszterelnöki Hivatal létszámának növekedése volt megfigyelhetı, mely mögött az Antall-kormány centralizációs, a hatalom koncentrálását célzó lépései álltak. A szakmailag indokoltnál több tárca nélküli miniszter és politikai államtitkár dolgozott a MeH-ben, a kormánybizottságokkal és a különbözı kabinetekkel pedig duplikált ágazati minisztériumi rendszer, és kettıs döntési struktúra alakult ki. Az 1990-ben átalakult Miniszterelnöki Hivatal legfıbb problémája azonban nem ez, hanem az volt, hogy alapvetı átszervezéseket nem hajtott végre a kormányfı a szervezetben. Lényegében a korábbihoz hasonló módon mőködött, azzal a különbséggel, hogy nem a kormány apparátusát, hanem a kormányfı politikai stábját, a tárca nélküli minisztereket, az államtitkárok apparátusait fogta egybe. Azt a központi szerepet, amelyet a kancellári 6 Antall József használta ezt a kifejezést pártjára 7 Müller György könyvében így ír errıl: Ahogy másokat, engem sem vonzott a pályán maradásra a két nagy rendszerváltó pártnak a kormányzatban a késıi Kádár-korszakban dolgozó hivatalnok számára nem bíztató jövıt, hanem a közigazgatásban is nagyobb szabású személyi változtatást és politikai tisztogatást sejtetı, de legalábbis az ilyen értelmezést megengedı radikális választási szlogenjei, úgymint tavaszi nagytakarítás (MDF) és pincétıl a padlásig (SZDSZ). (In: Müller, 2008:30) 8 In: Bihari, uo. 7

8 modell biztosíthatott volna számára, nem kapta meg, csupán alapfunkciókat látott el. Hogy emögött a konzervatív kormánypárt antimodernizációs eszmevilága, vagy az idı rövidsége állt-e, azt nehéz volna megmondani. 3. A Miniszterelnöki Hivatal elméleti megerısítése a Horn-kormány idıszakában Sárközy Tamás 1995-ben több pontban sorolta fel a kormányzat technikai hibáit 9. Szerinte a legfıbb probléma, hogy a konkrét problémák megoldására nem létezik kormányzati stratégia, jellemzı a döntésképtelenség, a lassúság, a bizonytalanság és az intézkedések alacsony színvonala, melyek mögött a kormányzati koordináció akadozása, az Antall-kormányból örökölt tradicionális szervezetrendszer, valamint a tisztségviselık tapasztalatlansága, túlterheltsége említhetı fı okként. Sárközy szerint az elsıdleges strukturális hibaforrás a túlméretezett államapparátus, mely koordinálhatatlan, költséges, alulszabályozott és erısen átpolitizált. Ennek letörése pedig bár a társadalomban megfogalmazódtak erre vonatkozó igények 1994 után sem történt meg, mi több, az indokolatlan koalíciókötést követıen megindult a pozíciók osztogatása a kormánypártok között. A vezetıi szintek megtöbbszörözıdtek, nıtt a fıcsoportfınökök és a csoportfınökök száma, az államtitkári besorolású vezetık száma 10, és a Bokros-csomag lefaragó intézkedései ellenére a minisztériumokban dolgozó különbözı minıségő államtitkárok száma is. Persze mindez érthetıvé válik, ha megnézzük a két kormánypárt egymáshoz való viszonyát. A rendszerváltás hajnalán még erısen élt a szabad demokrata képviselıkben is az általános tartózkodás az MSZMP jogutód pártja, az MSZP ellen. Meghatározó volt az a törésvonal, mely a kommunista antikommunista ideológia mentén jött létre, és különített el egymástól csoportokat a parlamentben, vagy embereket az utcán. Ez alapján a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon tapasztalt felállás érvényesült, a magukat felújító történelmi pártok és az újonnan szervezıdött választási- vagy győjtıpártok álltak szemben a kommunistának tartott, és ezért még mindig antidemokratikusnak tartott MSZP-vel. Az elsı kormányzati ciklus azonban sok kérdésben változást hozott. A mérsékelt konzervatív MDF súlya gyengült, a rendszerváltásban csalódott tömegek 9 In: Sárközy, ben a megyei közigazgatási hivatalok vezetıi pl. helyettes államtitkári rangot kaptak. 8

9 nosztalgiával emlékeztek a Kádár-korszakra, miközben a liberalizmustól már fokozatosan elhatárolódó Fidesz kemény magja szétszakadt, és a párt egyre inkább a jobbközép felé sodródott. Az 1994-es Charta-tüntetésen egyre világosabban kezdett kirajzolódni a konzervatív-liberális, falu-város törésvonal, a kozmopolita értékrendet azonban már a szocialisták is magukénak mondták, akikben így a szabad demokraták természetes szövetségesüket látták. Noha 1994-ben az MSZP stabil többséggel alakíthatott volna kormányt, zsákmányszerzı koalíciót kötött az SZDSZ-szel, akik ezt azzal indokolták, hogy ellenırizni akarják belülrıl a szocialista kormányzatot, mintegy biztosítva annak demokratikus voltát. Hogy ez a legitimáció nem csak az MSZP-nek volt elınyös, azt épp a fent leírt pozícióosztás igazolja. A szabad demokraták tényleges kormányzati súlyuknál ugyanis nagyobb beleszólást kaptak a kormányban, a vegyes minisztériumi rendszernek köszönhetıen minden területen jelen lehettek, ráadásul a koalíciós megállapodás rendkívül széles körő koalíciós egyeztetı mechanizmust írt elı kormányzati ügyekben (Sárközy, 1995.), ami a kancellári típusú kormányzás lényegével tulajdonképpen ellentétes, hiszen a kormányzati döntések jelentıs része kormányon kívül dıl el. 11 Mindezek mellett azonban a miniszterelnök jelentıs befolyása az ügyvitelre megmaradt, bár az egymás mellett mőködı szervezetek vezetésével a kormányfı feleslegesen túlterhelıdött. 12 Sárközy Tamás több tekintetben is változásokat tartott fontosnak. Szerinte a kormányzati koordináció hatékonyságához nagymértékben hozzájárulna a szerepek tisztázása, vagyis ha elhatárolódna egymástól a koalíciós pártok vezetése, a kormány, valamint a parlamenti frakciók hatáskörei. Ezeken felül a MeH jogosítványainak jelentıs erısítését tartotta fontosnak, hogy a szervezet képes legyen a kormányzat parlamenti munkájának összehangolására, a döntés-elıkészítés szakmai színvonalának emelésére, valamint az összehangolt kormányzati kommunikáció kezelésére. Ennek érdekében Sárközy már 1995-ben felveti, hogy fontos lenne, ha a hivatal vezetıje 11 A Koalíciós Egyeztetı Tanács egy olyan politikai testület volt, mely a más formában nem rendezhetı egyeztetések lefolytatására, vitás kérdések tisztázására jött létre. Tagjai a miniszterelnök és a belügyminiszter mellett a koalíciós pártok elnökei, parlamenti frakcióvezetıi, valamint a kormánypártok által delegált egy-egy képviselı voltak. Szervezeti és mőködési szabályait a koalíciós megállapodás tartalmazta. 12 A miniszterelnök vezette a Tudománypolitikai Kollégiumot, a Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanácsot, valamint az 1995-ben létrejött egyház-politikai szervezet is a MeH-be került. In: Sarközy,

10 miniszteri rangot kapna, az erre vonatkozó törvényjavaslatot azonban csak 1997-ben fogadja majd el a parlament. A MeH-t ekkoriban azonban még közigazgatási államtitkár irányítja, akinek elsıdleges feladata a kormány részére nála benyújtott törvényjavaslatok, elıterjesztések, mint kormányiratok ügyviteli, adminisztratív kezelése. 13 A kormány általános jellegő döntés-elıkészítı testülete a közigazgatási államtitkári értekezlet, melyet a MeH közigazgatási államtitkára hív össze, szervez és vezet, valamint ı állapítja meg az értekezlet napirendjét is. A megbeszélésein állandó jelleggel részt vesz a MeH helyettes államtitkára, a minisztériumok közigazgatási államtitkárai, valamint a tárca nélküli miniszterek kabinetfınökei. Állandó meghívott továbbá a belügyminiszter, mint a koalíciós miniszterelnök-helyettes kabinetfınöke, valamint a miniszterelnök kabinetfınökének helyettese is. Az államtitkári értekezlet a napirendre tőzött elıterjesztéseket megvitatja, és azok tárgyában javaslatot fogalmaz meg a kormány számára. Kvázi azt mondhatni, hogy a MeH-t vezetı államtitkár irányítása alatt betölti a legfıbb döntés-elıkészítı szerv szerepét. A közigazgatási államtitkári értekezleten kívül a kormány mellett mőködı kabinetek is fontos szerepet játszanak a döntéshozatalban. Az 1995-ben mőködı kabinetek 14 bizonyos kiemelt kormányzati kérdéseket illetıen konzultatív, koordinatív vagy a döntés-elıkészítés stratégiai irányító fórumaiként funkcionálnak. (Bánsági, 1995.) Olyan miniszteri összetételő testületek, melyek tagjai a kabinet feladatköre által leginkább érintett kormánytagok. Egyes kabinetek vezetıje személyesen a miniszterelnök (pl. kormánykabinet). Szintén a döntés-elıkészítésben játszanak szerepet a kormánybizottságok, azonban a kabinetekkel ellentétben ezek már a kormány nevében gyakorolt önálló döntési jogkörrel is rendelkeznek. (uo.) Ezeken kívül mőködnek a meghatározott feladatok ellátására létrehozott kollégiumok és tanácsadó testületek, melyek a ciklusban inkább elvi, mint gyakorlati lehetıségként funkcionáltak. Illetıleg a miniszterelnök, valamint helyettese, a belügyminiszter javaslatára felállított ad hoc jellegő szakértıi bizottságok, melyek feladata egyes elıterjesztések kapcsán a javasolt jogi szabályozás indokoltságának vizsgálata. (uo.) Saját hatáskörében, önállóan vesz részt továbbá a döntés-elıkészítés folyamatában a kormánybiztos, mely a kormány nevében jár el meghatározott ügyekben, és annak beszámolási kötelezettséggel 13 In: Bánsági, Kormánykabinet, Gazdasági Kabinet, Európai Integrációs Kabinet, Nemzetbiztonsági Kabinet 10

11 tartozik. Mindezen döntés-elıkészítı mechanizmusok eredményeinek összegzését és ezek alapján a kormányülés napirendi javaslatát a MeH közigazgatási államtitkára dolgozta ki és tárta a kormány elé, a végleges napirendrıl való döntés azonban a kormány feladata volt, amely döntési hatáskörét testületként, a miniszterelnök vezetésével gyakorolta. Hogy az elızetes várakozásokkal és a legnagyobb kormánypárt korábbi szándékával ellentétben mennyire nem került sor az apparátus létszámának csökkentésére, azt az is bizonyítja, hogy Horn Gyula saját helyettesítésére is külön posztot akart létrehozni 15. Ez a terv azonban a koalíciós partner ellenállásán elbukott, az SZDSZ ugyanis megvalósítása esetére a koalíció felmondását helyezte kilátásba. Végül Horn lemondott terveirıl, a koalícióban viszont feszültségek keletkeztek, melyek hosszú távon meghatározták a kormányzás minıségét. A miniszterelnök népszerősége visszaesett, a stratégiailag fontos döntések meghozatala késett, az alkotmányban is garantált lehetıségeihez képest 16 a kormány gyengesége volt jellemzı a kormányzás elsı évében. Mindezt némileg feloldotta, amikor Kuncze Gábor belügyminiszter lett a kormányfı-helyettese, ám a munka hatékonyságán keveset javított. Nem is mindig a két kormányzópárt közötti politikai vagy személyi viták miatt, hanem egyszerően a kormányzati szerkezet nehézkessége és a szükséges koordináció hiánya következtében. (Ágh, 1995.) A Miniszterelnöki Hivatallal kapcsolatos két kérdés az volt, vajon a miniszterelnök eredeti szándékának megfelelıen, létrejön-e a gazdasági válság kezelése szempontjából is fontos gazdaságpolitikai titkárság a MeH-ben, illetve milyen módon sikerül változtatni a hivatal törvényelıkészítı munkáján. A kormányzati munka hatékonyságának növelése érdekében felvetıdött a MeH erıs kancelláriává való átalakításának ötlete is, ezt azonban a kölcsönös koalíciós gyanakvások miatt elvetették. Így végsı soron nem változott a hivatal koordinációs szerepe, ahogy a munka hatékonysága sem nıtt jelentısen. A lényegi változás decemberére következett be. Ekkor ugyan még mindig nem kapott minisztériumi besorolást a MeH, azonban a hivatal a döntés-elıkészítéssel kapcsolatos tevékenysége során már komplex az alkotmányossági és jogi mellett gazdaságpolitikai szakvéleményt készített a kormány napirendjén szereplı 15 A gazdasági miniszterelnök-helyettes Nagy Sándor (MSZP) lett volna. 16 ti. kancellári típusú kormányzás (ld. korábban) 11

12 elıterjesztésekrıl. Bár a hivatal, mint a miniszterelnök munkaszervezete, elsıszámú feladata továbbra is a kormányfı munkájának mindenre kiterjedı 17 segítése volt, közremőködött a kormány parlamenti munkájának összehangolásában, a kormány és szervei mőködéséhez szükséges gazdasági és mőszaki feltételek biztosításában, a kormányapparátusban dolgozók személyi anyagának kezelésében 18, valamint a kormányszóvivıi feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásában. A hivatal vezetıje továbbra is közigazgatási államtitkári besorolást kapott, akit a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezett ki. A MeH-et vezetı közigazgatási államtitkár a hivatal szervezeti egységei tekintetében gondoskodik a kormányzati munka általános követelményei, az egységes személyügyi és közszolgálati elvek illetıleg gyakorlat érvényesítésérıl (Kodela-Szilvásy, 1996.) Szintén az államtitkár feladata volt a kormány közvetlen irányítása alatt álló Kormányzati Ellenırzési Iroda részbeni felügyelete is 19, valamint - az igazságügy miniszterrel közösen a hivatalos jogszabálygyőjtemények kiadása. Megmaradt a MeH illetékes politikai államtitkárai által felügyelt, 1990-ben létrehozott Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, valamint az 1992-ben felállított Határon Túli Magyarok Hivatala is. A kancellária további elméleti erısítésének lehetıségét az 1997-ben elfogadott a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelısségérıl szóló törvény teremtette meg. A törvény melyet az Alkotmány 39. -a (2) bekezdésének végrehajtására alkottak minden állami vezetıre miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok kiterjed. Meghatározza a központi közigazgatásban a politikai vezetık miniszterelnök, miniszter, politikai államtitkár és a szakmai vezetık közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár körét. Ezek mellett pedig deklarálja, hogy a Miniszterelnöki Hivatal élén a miniszterelnök elıterjesztésének megfelelıen miniszter vagy közigazgatási államtitkár áll. (39. (1)) Ez tehát egy nagyon lényeges változás volt, hiszen lehetıvé tette a kormányfı számára, hogy saját hivatala vezetıjét miniszteri státusszal ruházza fel, ezáltal pedig kvázi minisztériumi szintre emelkedhetett a Miniszterelnöki Hivatal, így felértékelve annak központi szerepét, és a benne zajló döntés-elıkészítı munkát. A törvény elıírta, hogy a Miniszterelnöki Hivatalban abban az esetben is, ha a Hivatalt miniszter vezeti, közigazgatási államtitkár, politikai és 17 pl. címek adományozása, köztársasági elnök hatáskörébe tartozó elıterjesztések benyújtása, beérkezı panaszok elbírálása, parlamenti munka 18 Ezzel összefüggésben: gondoskodott a miniszterelnök által meghatározott személyügyi feladatokról is. 19 Ezt a tevékenységét az iroda elnökével közösen látja el 12

13 helyettes államtitkárok mőködnek, valamint hogy ha a Hivatal élén közigazgatási államtitkár áll, a minisztert egyébként megilletı jogköröket a miniszterelnök gyakorolja. 20 Ha az utóbbi mondaton egy picit elidızünk, világossá válik, hogy a törvény szinte kívánatossá teszi a hivatalt vezetı személy miniszteri megbízását, amennyiben bizonyos fontos hatásköröket csak ennek birtokában láthat el, mintegy elısegítve a miniszterelnök munkáját, aki ugyanakkor egy közigazgatási államtitkár által vezetett hivatal mellett újabb feladatokkal terhelıdne. Emellett azonban gyakorlati jelentısége és fontossága is van a hivatalt vezetı személy titulusának. A kormány tagjai ugyanis a miniszterelnök és a miniszterek, mint politikai vezetık, a közigazgatási államtitkár pedig szakmai vezetıi minıségében a minisztériumok hivatali apparátusát irányítja, és azok szakmai munkájáért felel. A Közigazgatási államtitkár csak a politikai államtitkár akadályoztatása esetén vehet részt a kormányüléseken, és akkor is csupán tanácskozási joggal. (12. b)) A minisztereknek ellenben beleszólása van a kormány döntéseibe, ugyanúgy irányt szabhatnak a kormányzásnak, mint a miniszterelnök. Mindezek után érthetetlen, hogy bár a törvényi szabályozás lehetıvé tette volna, a Horn-kormány miért nem kezdett bele a kancellária radikális átalakításába. Ágh Attila egy helyütt azt írja, az egész kormányzati tevékenységet a szőklátókörő pragmatizmus hatotta át. A középtávú tervek és a hosszabb távú vízió hiánya végigvonult az egész kormányzati perióduson, de különösen jellemzı volt annak második felére. (Ágh, 1998.) Ágh szerint legszembetőnıbb módon ez a Miniszterelnöki Hivatal esetében látszott, amelynek radikális átalakítása nem történt meg a kancellári kormányzás alkotmányos struktúrájának megfelelın, továbbá a kormányfıi karmesteri szerep is hiányzott. A koordináció ugyan javult a hivatal és némely más minisztérium között, azonban nem volt egy jelentıs befolyású intézmény, mely az egész kodifikációs folyamatért felelıs lett volna. Nem csak a minisztériumok, hanem a kormány és a parlament közötti kapcsolattartás is akadozott, ami mögött végül is a megfelelıen kialakított Miniszterelnöki Hivatal hiánya húzódott meg. 20 Pl. a miniszter helyett gyakorolja a közigazgatási államtitkár tekintetében a munkáltatói jogokat (25. (2)), a miniszter javaslata helyett saját megfontolására és elıterjesztésére javasolja a köztársasági elnöknek az államtitkár kinevezését (26. ), illetve felmentését (29. (1)) 13

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata Ványi Éva A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata Politikatudományi Intézet Témavezetı: Ilonszki Gabriella, az MTA doktora Ványi Éva Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 20 éves a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Jubileumi kiadvány Budapest 2013 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, 2013 Kiadja: a Magyar Felsıoktatási

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése

Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése Készítette: Sinka Edit 2008. március 1 Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése... 1 Bevezetés... 2 Az OFSTED kialakulása... 3 Az OFSTED elıdje, a HMI... 4

Részletesebben

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.)

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) 1/20 LEHETSÉGES MODELL AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) Készítette: Simsa Péter Simsa Péter Levélcím:1410.Budapest, Pf.125 gsm:(36)(06)209346292; e.mail: simsa@simsa.hu 2/20 TARTALOM:

Részletesebben

MAGYAROSZÁG A NEMZETKÖZI TÉRBEN

MAGYAROSZÁG A NEMZETKÖZI TÉRBEN MAGYARORSZÁG A NEMZETKÖZI TÉRBEN SZEGED, 2010 1 Magyarország a nemzetközi térben - Konferenciakötet - Innoratio Kutatómőhely 2010 2 Készítette és kiadja: Innoratio Kutatómőhely Csongrád Megyei Gazdaság-

Részletesebben

Monostori Katalin. Környezettudatosság Magyarországon - Attitőd és cselekvés a szelektív hulladékgyőjtésben-

Monostori Katalin. Környezettudatosság Magyarországon - Attitőd és cselekvés a szelektív hulladékgyőjtésben- Monostori Katalin Környezettudatosság Magyarországon - Attitőd és cselekvés a szelektív hulladékgyőjtésben- Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet Témavezetı: Janky Béla PhD Monostori Katalin Budapesti

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 2. TÉMATERÜLET 2.1. A megye belsı kapcsolatrendszere, érdekérvényesítés 2.1.1. A MEGYE

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai

A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai PhD értekezés Dr. Szalai András Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2013 Témavezető Dr. Trócsányi László, egyetemi tanár Dr. Téglási

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÉRDEKEGYEZTETÉS TÖRTÉNETE

A MAGYARORSZÁGI ÉRDEKEGYEZTETÉS TÖRTÉNETE A MAGYARORSZÁGI ÉRDEKEGYEZTETÉS TÖRTÉNETE ÉS HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE A RENDSZERVÁLTÁSTÓL 2010-IG (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZSZOLGÁLTATÓ SZEKTORRA) Szerző: UNIO 2004 Consulting Kft. Készült a MAT támogatásával,

Részletesebben

Gazdaságpolitikai alternatíva nélkül. (3. rész) Mi mindenrıl kell szólnia az alternatív programnak?

Gazdaságpolitikai alternatíva nélkül. (3. rész) Mi mindenrıl kell szólnia az alternatív programnak? A Fidesz készen áll a kormányzásra, arra, hogy programjával megvédje a munkahelyeket, helyreállítsa a közbiztonságot, és megfékezze az államadósság növekedését, visszafordítsa az eladósodás folyamatát."

Részletesebben

A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere

A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Hatvan éves a NATO Középpontban a nemzetbiztonság A megfigyelés és az információgyőjtés múltja, jelene és jövıje A non-profit

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A NONPROFIT SZERVEZETEK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSRE

FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A NONPROFIT SZERVEZETEK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSRE FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A NONPROFIT SZERVEZETEK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSRE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BUCHER ESZTER TÉMAVEZETİ: DR. LÁSZLÓ MÁRIA,

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak.

Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak. 29. FEJEZET Civilek és az önkormányzatok Mit jelent civilnek lenni? Ha személyrıl van szó, könnyebb a válasz: odaadást, szolgálatot, önzetlenséget és önkéntességet, függetlenséget és bátorságot-azt a bizonyos

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló

2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája / SZÁSZFALVI LÁSZLÓ SZÁSZFALVI LÁSZLÓ

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA

A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA Bárdi Nándor, Misovicz Tibor A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA A jelen tanulmány célja a határon túli magyarok támogatására vonatkozó tapasztalatok öszszegezése, a célok és a feladatok

Részletesebben

Ismerkedj a NATO-val!

Ismerkedj a NATO-val! Ismerkedj a NATO-val! Kiadja a Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület Telefon: 061/336-1657 E-mail: fek@message.hu A kiadvány megjelenését támogatta a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma A kiadvány

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése 11 A kiindulópont: gazdaságirányítási válság Magyarországon mindenekelıtt gazdaságirányítási válság van. A gazdaság súlyos zavarai, gyenge teljesítménye, a fejlett világtól való folyamatos és gyorsuló

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben