TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR NOVEMBER-DECEMBER (V. ÉVFOLYAM)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2008. NOVEMBER-DECEMBER (V. ÉVFOLYAM)"

Átírás

1 Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta II. TUDOMÁNYOS ÉLET I. SZERVEZETI HÍREK A Munkatársi képzések a Debreceni Egyetemen címő HEFOP / /1.0 pályázat keretében két kurzust indítottunk augusztus 28. és szeptember 13. között A lineáris felsıoktatási rendszer az orvos- és egészségtudományi képzésekben, különös tekintettel a minıségügyi vonatkozásokra címmel a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának szervezésében, debreceni és nyíregyházi helyszínnel, azonos tematika szerint. A kurzusokon 94 fı vett részt, közülük sikeres vizsgát tett 87 fı. A résztvevık a továbbképzést rendkívül hasznosnak ítélték meg, az ETI pedig 10 továbbképzési ponttal jutalmazta a részvételt. Célunk volt a bolognai folyamat sajátságainak és minıségügyi követelményeinek megismertetése az egészségtudományi elméleti és gyakorlati képzésekben résztvevı oktatókkal. A kurzusokat az egészségtudományi képzésekben résztvevı orvosok és szakdolgozók számára szerveztük, akik a gyakorlati képzésben vesznek részt. Elıadók: Dr. Cseri Julianna, Dr. Fábián Gergely, Dr. Kalapos István és Dr. Zagyi Bertalan voltak. A Szociális Munka Napja alkalmából került elsı alkalommal megrendezésre Budapesten november 12-én a Szociális Expo 2008, amelyen karunk szociális képzései is képviseltették magukat. A rendezvényen Szoboszlai Katalin fıiskolai docens workshopot tartott Utcai szociális munka témában, illetve Patyán László kollégájával közösen a Doktori kutatások a szociális munkában elnevezéső workshopban beszéltek kutatási témáikról és eredményeikrıl. Szeptember án került sor a 14. MultiMédia az oktatásban címő konferencia megrendezésére Budapesten, a Zsigmond Király Fıiskolán. Karunkat az Egészségügyi Szervezı alapszak oktatói képviselték a következı elıadásokkal: Kristóf Zsolt Csajbók Zoltán Takács Péter Bodnár Károly Dr. Ködmön József: Azonosítón alapuló kriptográfiai rendszerek alkalmazása elearning környezetben. Bodnár Károly dr. Ködmön József Kristof Zsolt: Felhasználó-azonosítás alternatívái e-learning rendszerekben. Október 22-én került megrendezésre karunkon a Felelısséggel az utódokért címő konferencia, melyet Dr. Kalapos István dékán nyitott meg. A megnyitót követı elsı elıadó Dr. Kósa Zsigmond volt, elıadásának címe pedig Magyarország demográfiai helyzetének elemzése. Ezt követıen hangzott el Dr. Dicsı Ferenc A korai hazaadás problémái a védınıi munka szempontjából, illetve Nagy Józsefné Az életben legnagyobb ajándék (reprodukciós jövıkép) címő elıadása. A délelıtti elıadásokat követı vita után délután a következı elıadások hangzottak el: Dr. Kovács Katalin:.Hogy Biztos legyen a KEZDET. Dr. Kissné Lengyel Csilla: Jöttödre várva (a mesterséges megtermékenyítésrıl). A pszichiátriai rehabilitációról napjainkban címmel tartott konferenciát és országos szakmai továbbképzést Nagykál-lóban a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház, amelyen Papp Katalin fıiskolai docens is elıadást tartott, bemutatva az egészségügyi rehabilitációs menedzser új szakirányú továbbképzést. Szoboszlai Katalin fıiskolai docens elıadást tartott a A támogatott lakhatási 1

2 program tapasztalatai, jó gyakorlatai Nyíregyházán címmel a Hajléktalanokért Közalapítvány regionális szakmai rendezvényén november 6-án Debrecenben. Nyíregyházán került megrendezésre november 7-8. között a Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának kongresszusa, amelyen Dr. Semsei Imre, tudományos fımunkatárs, a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ igazgatója is elıadást tartott Az öregedés természetérıl címmel. Az amerikai NASW (National Association of Social Workers), a Cancercare elnevezéső szervezet és karunk közös szervezésében valósult meg A pszichoszociális onkológia legjobb gyakorlatai címő amerikai-magyar közös konferencia november 8-9. között. A szervezık nevében a konferencia plenáris ülését Karyn Walsh (NASW), Floyd Allen (Cancercare), valamint Dr. Fábián Gergely és Pattyán László nyitották meg. Az ülésen amerikai és magyar szakemberek tartottak elıadást a pszichoszociális onkológia jellemzıirıl, felkért hozzászólóként Szakmai irányelvek szükségessége a rákbetegek szociális segítésében szociális munkás nézıpontból címmel Pattyán László, fıiskolai docens, valamint Hospice és palliatív ellátás címmel Dr. Ellen L. Csikai, karunk korábbi Fulbright ösztöndíjas vendégprofesszora is elıadást tartott. A konferencia résztvevıi ezután szekcióüléseken vitatták meg a legjobb gyakorlatok jellemzıit, a konferencia zárásaként pedig egy hazánkra vonatkozó akciótervet fogadtak el azokról a sürgıs fejlesztési területekrıl, amelyek segíthetik a magyarországi pszichoszociális onkológia fejlıdését. Budapesten rendezte meg II. Tudományos Konferenciáját november 13-án a Délborsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter Az alapellátás lehetıségei a szőrés, primer prevenció területén elnevezéssel. A konferencián meghívott elıadóként hangzott el Dr. Semsei Imre elıadása Az öregedés természete, a preventív gerontológia címmel. Kollégánk hasonló témában tartott elıadást a Verıcén megrendezett és az öregedéskutatás hazai helyzetét feltáró IV. Gerontológiai és Geriátriai Szinpoziumon is. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ szervezésében tartottak szakmai tanácskozást a felnıttképzés aktuális kérdéseirıl Törökszentmiklóson november 20- án, ahol karunk képviseletében Dr. Fábián Gergely dékánhelyettes is elıadást tartott A felnıttképzés kompetencia alapú megközelítése, sajátosságai címmel. Dr. Sipos László novemberben a Bécsi Egyetemen tartott mőemlékvédelmi tanácskozáson Die Zivilorganisationen und der Denkmalschutz in Ungarn címmel tartott korreferátumot. A Nyíregyházi Fıiskola rendezésében valósult meg november 21-én a II. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia, amely hagyományteremtı szándékkal karunk kezdeményezésére jött létre az elmúlt évben. A konferencia a három nyíregyházi felsıoktatási intézmény (Nyír-egyházi Fıiskola, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola és karunk) közös rendezvénye. A résztvevıket a rendezık nevében Dr. Kerekes Benedek kutatásszervezıi fıigazgató, Dr. Sikolya László, a konferenciának helyet adó Mőszaki és Mezıgazdasági Fıiskolai Kar dékánja, a társrendezık képviseletében Dr. Soltész János rektor és Dr. Fábián Gergely dékánhelyettes köszöntötték. A plenáris ülésen tartott elıadást Dr. Kocsis Miklós, a Doktoranduszok Országos Szövetségének új elnöke is, aki a szervezet tevékenységét mutatta be. A konferencián négy szekcióban összesen 54 elıadás hangzott el. Karunk kép- 2

3 viseletében két szekció vezetését Dr. Lukácskó Zsolt és Dr. Hajnal Béla fıiskolai tanárok látták el. Doktori tanulmányaikat folytató kollégáink az alábbi elıadásokkal képviselték karunkat: Huszti Éva: A szociometriától a network naplóig. Az egyéni kapcsolati hálók mérése. Szoboszlai Katalin: Hajléktalan nık a társadalomban. Rusinné Fedor Anita: A részmunkaidıs foglalkoztatás, mint a család és munka közötti egyensúly megteremtésének egyik lehetısége. Árokszállási Andrea: A pályakép alakulása az egészségügyben. Dr. Horváth László: Fogyatékos gyermekek és családjaik szociális segítése. Lıw Gábor: Egészségügyi szociális munkás kompetenciáinak vizsgálata, kutatási tapasztalatok. Csajbók Zoltán: Orvosi protokollok információtechnológiai reprezentációja. Takács Péter: A Kudo-Mathuria protokoll vizsgálata az AVISPA protokollellenörzı rendszerben. Csajbók Zoltán Takács Péter Bodnár Károly Kristóf Zsolt: Elearning rendszerek biztonsági jellemzıinek vizsgálata. Gyulai Anikó Nagy Attila Prof. Ádány Róza Vokó Zoltán: A háziorvosok szerepe a méhnyakrákszőrés hatékonyságának növelésében. Dr. Lipóczki Imre: Egy akupunktúrás orvos, mint doktorandusz hallgató útkeresései és gyötrelmei a PhD-munkájának összeállításában. Ujváriné Siket Adrienn: A humánerıforrás helyzete, összefüggése a pályaelhagyással az egészségügyben. A konferencián elhangzott elıadások anyagai a közeljövıben egy önálló tanulmánykötet formájában kerülnek kiadásra. A Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ és a Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság közös szervezésében került sor karunkon november között a Szociális gerontológia a mai Magyarországon címő konferenciára. A rendezvényt Dr. Kalapos István dékán, Dr. Semsei Imre a GTKK igazgatója és Dr. Fábián Gergely tudományos dékánhelyettes nyitották meg. A plenáris ülésen került elsıként bemutatásra a Dr. Semsei Imre által szerkesztett Gerontológia címő jegyzet. A konferencián karunk oktatói is számos elıadást tartottak, amelyek a következık voltak: Dr. Semsei Imre: Szociális gerontológia a mai Magyarországon. Dr. Fábián Gergely: Akkor most van vagy nincs? Idıskorúak szegénysége a mai Magyarországon. Dr. Molnár Péter: Evolúciós és fejlıdéslélektani szempontok kötıdéstörténetünk záró szakasza értelmezéséhez. Dr. Kósa Zsigmond: Halandóság és betegségteher idıs korban. Dr. Horváth László: Az idısgondozás szociális innovációja. Papp Katalin: Holisztikus szemlélet az idısek ellátásában. Ujváriné Siket Adrienn: A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálata. Patyán László: A szükségleten alapuló idısgondozás kérdései. Oktatóink közül többen Dr. Horváth László, Dr. Fábián Gergely, Dr. Semsei Imre, Patyán László láttak el szekcióvezetıi feladatokat is. A konferencia zárása után került sor a Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság közgyőlésére. A társaság elnöke Dr. Semsei Imre, titkára pedig Dr. Fábián Gergely lett. A közgyőlés megvitatta a 2009-ben induló Magyar Gerontológia címő folyóirat jellemzıit is. Karunk szociális képzései idén is részt vesznek az Iskola és demokrácia címő országos kutatás lebonyolításában, amely az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezdeményezésére jött létre két évvel ezelıtt. Az adatfelvételben a Szociális Munka Alapszak I. évfolyamos, levelezıs hallgatói mőködnek közre. Ismételten karunk adott otthont a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szakdolgozók Tudományos 3

4 Napjának, amely negyedik alkalommal került megrendezésre december 4-én. A résztvevıket intézményünk nevében Dr. Kalapos István dékán köszöntötte. Az egyes szekciókban oktatóink is tartottak elıadásokat, az alábbi témakörökben: Papp Katalin Ujváriné Siket Adrienn Törı Viktória Farkas Nóra: Tevékenységi körök a betegellátásban. Nagy Józsefné: Minden cseppje érték. III. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK November 7-én, Bécsben került sor a SOWOSEC elnevezéső nemzetközi közös képzés ünnepélyes tanévnyitójára, amelyen a programban résztvevı nyolc ország felsıoktatási intézményeinek képviselıi vettek részt. A képzés bemutatása mellett az európai mesterképzést üdvözölték az osztrák kormány, az Európai Unió oktatási biztosság, valamint a gyakorlati intézmények képviselıi. A rendezvényen karunkat Dr. Kalapos István dékán és Dr. Fábián Gergely dékánhelyettes képviselte. Utóbbi ünnepi évnyitó köszöntı beszédet is tartott. Az ünnepségen mutatták be hivatalosan elıször a képzési programról készült filmet. A finnországi Poriban lévı Satakunta University of Applied Sciences Nemzetközi Hetet rendezett, melyen közel 40 külföldi oktató vett részt. Karunkat Dr. Sárváry Attila képviselte. A Nemzetközi Héten az egyes országok képviselıi az ápolóképzés specifikumait, a kutatás lehetıségeit, a probléma orientált oktatás tapasztalatait osztották meg egymással. Intézményi látogatás keretében a résztvevık meglátogatták az egyetem kórházát, illetve a Raumában lévı kihelyezett kart. Ezen kívül minden résztvevı elıadást tartott a helyi ápoló szakos hallgatóknak is. IV. KIADVÁNYOK, PUBLIKÁCIÓK Az MTA Politikai Tudományok Intézete kiadásában, Bódi Ferenc szerkesztésében jelent meg a Helyi szociális ellátórendszer címő tanulmánykötet ez év ıszén. A könyvben karunk oktatói három tanulmánnyal szerepelnek, amelyek a következık: Jóna György: Szociális ellátórendszer az Európai Unióban. Fábián Gergely: Globalizáció és lokalizáció az egészségügyben. Fábián Gergely Szoboszlai Katalin Hüse Lajos: A kamatos pénz. Dr. Sipos László megyei fıügyészhelyettessel, karunk docensével készített interjút a De JURE, a jogászok magazinja számára B. Papp László Gyermekbőnözés: Sok felnıttnek fájdul bele a feje címmel. (De JURE 2008/ p.) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Központi Statisztikai Hivatal közös kiadásában jelent meg az az ünnepi tanulmánykötet, amellyel a 60. születésnapját ünneplı Katona Tamást köszöntötték kollégái és pályatársai. A kötetben került közlésre Dr. Hajnal Béla fıiskolai tanár A regionális demográfiai folyamatok néhány sajátossága Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és az észak-alföldi régióban címő tanulmánya. A Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2008/4- es számában jelent meg Dr. Sipos László fıiskolai docens Tudományos alapítványok és egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében címő tanulmánya. Dr. Semsei Imre szerkesztésében Gerontológia címmel jelent meg az Egészségügyi Kari Jegyzetek sorozatunk 15. kötete. A könyvben számos hazai és külföldi szerzı tanulmánya szerepel, átfogva a biogerontológia, a geriátria, a szociális gerontológia és a prevenció témaköreit. Karunk részérıl Dr. Semsei Imre több tanulmánya mellett az alábbi oktatók szere- 4

5 pelnek a kötet szerzıi között: Dr. Szegedi János: Idıs kor és vesebetegség. Dr. Molnár Péter: Az idısekkel kapcsolatos attitődök komplex szemlélete. Dr. Fábián Gergely: İszülı társadalmak. Patyán László: Az idıspolitika dimenziói. Dr. Horváth László: Az idıs emberek szociális ellátása. Dr. Csikai Ellen: A haldokló gondozása hospice által és palliatív gondozással. Nagy Péter fıiskolai adjunktus, az Egészségügyi szervezı alapszakon Csajbók Zoltán fıiskolai adjunktus, az Ápolás és betegellátás alapszakon Kulja András fıiskolai adjunktus, az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon Gyulai Anikó fıiskolai tanársegéd. VI. VISSZAPILLANTÁS V. PÁLYÁZATI LEHETİSÉGEK Faced with a food and energy crisis, how can society improve its well-being címmel hirdette meg a UN Comission for Sustainable Development (Vinyl 2010) hallgatók számára szóló, angol nyelvő esszéírói pályázatát. A pályázatról részletes információ található a címen. Az esszék beadási határideje: január 31. Tudományos Diákköri Pályamunkák Felhívás hallgatóink részére Karunk 2009-ben is megrendezi Tudományos Diákköri Konferenciáját. A pályamunkák beadási határideje: január 15. Az elıadások rövid összefoglalóinak beadási határideje: február 11. A TDK tevékenysége iránt érdeklıdı hallgatók honlapunkon megtalálják a Tudományos Diákkör szabályzatát, amely segít a szervezeti felépítés és a munkafolyamat megismerésében. Karunkon a Tudományos Diákköri Tanács szervezi, felügyeli és irányítja a tudományos diákköri tevékenységet, melynek elnöke Dr. Fábián Gergely fıiskolai tanár, tanszékvezetı, tudományos dékánhelyettes, titkára Jávorné Erdei Renáta fıiskolai tanársegéd. Az érdeklıdı hallgatók jelentkezését az alapszaki TDK koordinátorok várják: a Szociális munka alapszakon és az Egészségügyi Szociális Munka mesterszakon Dr. Dr. Birinyi László, szakfelelıs, egyetemi adjunktus elıadása a Születés Hete rendezvénysorozaton. Dr. Kalapos István dékán megnyitója az októberben megrendezett Nyíregyházi Sürgısségi Napokon, amely egyben karunk mentıtiszt képzésének 10 éves jubileumi ünnepsége is volt. A rendezvény adott otthont a mentıtiszt hallgatók országos versenyének is. 5

6 Karyn Walsh az amerikai NASW (National Association of Social Workers) szervezet képviseletében üdvözli A pszichoszociális onkológia legjobb gyakorlatai címő, novemberben megrendezett amerikai-magyar közös konferencia résztvevıit. Dr. Kiss János a Debreceni Egyetem díszudvarán a november 29-én megtartott doktoravató ünnepségen. Kollégánk ekkor vehette át PhD fokozatát. Dr. Semsei Imre megnyitója a Szociális gerontológia a mai Magyarországon elnevezéső országos konferencia plenáris ülésén. Ezúton kívánunk minden kedves olvasónknak Békés Karácsonyi Ünnepeket, sikerekben gazdag vizsgaidıszakot és Boldog Új Évet! Hírlevelünk legközelebbi száma február végén jelenik meg. 6

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

Fıiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusa

Fıiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusa Fıiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusa 2010. április 29-30. Nyíregyháza PROGRAMFÜZET Védnökök: Dr. Csák Réka Borbála Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai Fıosztály osztályvezetıje

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

PROGRAM I. ORSZÁGOS GERONTOLÓGIA-OKTATÁSI SZAKMAI KEREKASZTAL 2010

PROGRAM I. ORSZÁGOS GERONTOLÓGIA-OKTATÁSI SZAKMAI KEREKASZTAL 2010 PROGRAM I. ORSZÁGOS GERONTOLÓGIA-OKTATÁSI SZAKMAI KEREKASZTAL 2010 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ és a Preventív Gerontológiai és Geriátriai

Részletesebben

I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s

I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: 10 év 8 konferencia 1 A MELLearN konferencia után 2 A tanulás minısége 5 Roma fiatalok és felnıttek szak- és továbbképzése

Részletesebben

SZOCIÁLIS GERONTOLÓGIA A MAI MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS GERONTOLÓGIA A MAI MAGYARORSZÁGON DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIAI TUDOMÁNYOS KORDINÁCIÓS KÖZPONT H-4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4 Tel/Fax: (36-42) 404411/408656; Email: semsei@de-efk.hu

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ. 2006-2007-es tanév

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ. 2006-2007-es tanév DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ 2006-2007-es tanév NYÍREGYHÁZA DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ 2006-2007 NYÍREGYHÁZA Szerkesztette: Dr. Kalapos

Részletesebben

Húsz év A DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR JUBILEUMI LAPJA. Két évtized gyümölcse érett be - Dr. Horváth László.

Húsz év A DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR JUBILEUMI LAPJA. Két évtized gyümölcse érett be - Dr. Horváth László. Húsz év 2010. április 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Szedlák Richárd (1941-2002) Szedlák Richárd igazgató úr vasárnap délután elrendezte

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA)

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA) SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA) A szakdolgozati témajavaslatok azonosak a szak TDK témajavaslatával Balogh Erzsébet Szegénység segélyezés Szociális szolgáltatások fejlesztése Szociálpolitikai folyamatok,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: Adószám: 18241611-2-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevé

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevé HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevé rlevél III. évfolyam, 11. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

Főtitkári jelentés az. 2012. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az. 2012. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2012. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az erdélyi tudományos élet keretintézményeként az évek során sok olyan eredménnyel büszkélkedhetett, melyek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

Kedves Kollégák! 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám

Kedves Kollégák! 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám Kedves Kollégák! A z év zárása, a karácsonyi készülõdés, az újévvárás hangulatában készült ünnepi Hírmondóval köszöntjük Önöket. A

Részletesebben

2013. szeptember HÍREK

2013. szeptember HÍREK Tanévnyitó ünnepség a Budapesti Gazdasági Főiskolán A BGF központi tanévnyitó ünnepségére 2013. szeptember 9-én került sor a Pénzügyi és Számviteli Karon. Az ünnepséget Sándorné dr. Kriszt Éva, a Budapesti

Részletesebben

2014. április-május HÍREK

2014. április-május HÍREK HÍREK Elkészült a napelemmodulokból álló kiserőmű a BGF zalaegerszegi Karán Elkészült a 204 napelemmodulból álló kiserőmű a Budapesti Gazdasági Főiskola zalaegerszegi Gazdálkodási Karán. Az Európai Unió

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) A DE OEC Minőségirányítási rendszerének 2007. évi fejlesztési terve szerint, mely 2007. március 5-én került elfogadásra, a Centrum,

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

2013.május HÍREK. Nemzedékek Találkozója kulturális- és sportnap 2013

2013.május HÍREK. Nemzedékek Találkozója kulturális- és sportnap 2013 Nemzedékek Találkozója kulturális- és sportnap 2013 A BGF idén május 17-én tartotta a Nemzedékek Találkozóját. A hatodik alkalommal megrendezett kulturális- és sportnapon számos rendezvény és verseny várta

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2011 tavasza

FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2011 tavasza FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2011 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos

Részletesebben

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16.

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16. 2 TARTALOMALOM Orvosnapok: kitüntetések, elismerések Tanévnyitó az orvoskaron (Németh Péter dékán) A PTE tanévnyitó ünnepségérõl Aváros és az egyetem napja szeptember 1-je Az új dékáni vezetés Újonnan

Részletesebben