PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U Postafiók 61 (06-72) , Fax: Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács I. : (06-72) /216 : (06-72) Ez a határozat július 18-án lett jogerős A papír alapú határozat záradékolása pecsételéssel és ügyintézői aláírással megtörtént Sala Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt Zalaegerszeg, Kis u. 1. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T A Pécsi Bányakapitányság felülvizsgálta a Sala Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt (8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1.) által benyújtott, Tornyiszentmiklós VIII. (Lókai dülő) kavics, homok védnevű, 5296/ 25/2007. Bk. számú bányatelken üzemelő bánya évekre vonatkozó műszaki - műszaki üzemi tervét. A Bányakapitányság a felülvizsgálat megállapításainak, valamint az ügyben rendelkezésére álló iratok, adatok figyelembevételével a műszaki üzemi tervet a következő feltételekkel és jogkövetkezményekkel járó megállapításokkal 2013 december 31.-ig kiterjedő érvényességgel j ó v á h a g y j a : 1. A Pécsi Bányakapitányság saját hatáskörében tett intézkedései, megállapításai: 1.1. A tervidőszakban a bányaművelés és tájrendezés a Tornyiszentmiklós 077/6 hrsz ingatlanon végezhető. A bányaüzemi területhez tartozik a tervtérképen ábrázoltak szerint a bányatelek Keleti határánál az határpontok környezetében a bányateleken kívül jelölt ideiglenes humuszdepó. Kitermelhető haszonanyag az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról 1/a. számú melléklete szerinti 4300 kódszámú kavics -ból: m 3, a 4200 kódszámú homok -ból m 3. A tervciklusban összesen m 3 fedőanyag letakarítását tervezik, mely teljes mennyiségében humuszos fedőréteg. Az ásványvagyon veszteség nem haladhatja meg az elfogadott kutatási zárójelentésben rögzített maximum 10%-ot. Engedélyezett termelvény veszteség: 0 %.

2 2 A bányaművelés során a munkaszintek magassága vízszint felett max. 3,0 m, vízszint alatt max. 7,0 m. A munkaszint szélessége vízszint felett min. 5,0 m, vízszint alatt min. 10,0 m. a művelés alatti munkarézsű értéke max. 45, művelést követően a végleges rézsű/határ rézsű megengedett legnagyobb dőlésszög értéke: max 30 lehet. A tervciklus tájrendezési tevékenységei: műszaki tájrendezés (part rendezése, végrézsű kialakítása 30-ra ) humusz visszaterítése. Fejtési mód: víz alóli külfejtés jövesztő rakodógéppel. Laza kőzet (pl. kavics, homok, agyag, murva stb.) esetén a bányafalak magasságát és dőlésszögét mérési adatok és rézsűstabilitási vizsgálatok alapján kell megállapítani. A megállapítás alapjául figyelembe vett méréseket, vizsgálatokat dokumentálni kell. A kőzetviszonyok kedvezőtlen változása esetén a bánya felelős műszaki vezetőjének haladéktalanul gondoskodnia kell a rézsűk előzetesen meghatározott dőlésszögének, a védő- és határpillérek megfelelőségének felülvizsgálatáról és a szükséges biztonsági intézkedések megtételéről 1.2. A tervidőszakban a bányászati tevékenységet a Tornyiszentmiklós 077/6 ingatlan más célú hasznosításra engedélyezett területrészein lehet végezni A kitermelés során ténylegesen bekövetkező ásványvagyon-, ill. termelvény veszteségeket, azok indokait dokumentálni kell. Az engedélyezett ásványvagyon veszteség túllépése esetén a veszendőbe ment ásványi nyersanyag után is meg kell fizetni a bányajáradékot. Nem tekintendő veszteségnek azon nyilvántartott, a jóváhagyott technológia alkalmazásával kitermelt ásványi nyersanyagrész, amelyre ugyan a Bányavállalkozó jogosultsága nem terjed ki, de amelynek kitermelése (áthelyezése) után is biztosított az értékmegőrzés, a szelektív hozzáférés és így a későbbi hasznosítás lehetősége Amennyiben a Műszaki Üzemi Terv végrehajtására adott időn belül bármely, a Bányavállalkozó által művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetőleg megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a rá kirótt bírságot nem fizeti meg, úgy a Bk. a Műszaki Üzemi Terv végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja A Bányavállalkozó által a tervciklusban kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1/a. számú melléklete szerinti 4300 kódszámú kavics és 4200 kódszámú homok megnevezésű ásványi nyersanyagok. A Bányavállalkozó ezen csoportra vonatkozó fajlagos érték figyelembevételével köteles a bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tenni A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában foglalkoztatni tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó oktatás módját, időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az oktatás szervezeti körülményeit, valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg kell határozni. A

3 munkavállalókat a rájuk vonatkozó munkavédelmi, műszakibiztonsági és alapvető elsősegély-nyújtási követelmények elsajátításáig a bányában önállóan foglalkoztatni nem lehet A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, ill. kivizsgálása során a 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelettel hatályba léptetett biztonsági szabályzat szerint kell eljárni A végrézsűk munkaszintjeinek tájrendezési, újrahasznosítási célja a bányagödör helyén vizes élőhely, tó kialakítása. A bányató végrézsűit a fejtés során 30 dőlésszögűre kell kialakítani A bányában a tájrendezési munkákat a kitermeléssel párhuzamosan, folyamatosan kell végezni a tervben, ill. a tárgyi határozattal jóváhagyott tervdokumentációban megadott időütemezés betartásával A Bk. elfogadja a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére vonatkozó ajánlatát, mely szerint a bánya tárgyi tervciklusban legkedvezőtlenebb termelési helyzetére számított tájrendezési költség fedezetére bruttó Ft, azaz Ötszázezer Forint összeget ajánl fel óvadékként. Az óvadék elhelyezését/meglétét követően a (Magyar Bányászati Hivatal részéről a) Pécsi Bányakapitánysággal a határozat jogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül óvadéki szerződést kell megkötni. A Bányavállalkozó a műszaki üzemi terv szerinti tevékenységet csak a bányahatóság által elfogadott biztosíték megléte esetén folytathatja, ill. kezdheti meg A tárgyi Műszaki Üzemi Tervet a Bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és az esetleg megváltozott viszonyok esetén annak módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható, a Bányavállalkozó kérelmére A Bányavállalkozó köteles a tervciklus minden termelési évében a kitermelt ásványi nyersanyagok mennyiségét és minőségét a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni. Külfejtés esetén az adott jelentésnek teljes anyagmérleget (teljes kitermelt anyag mennyiséget, ebből: ipari vagyon, ipari ásványvagyon veszteség, nem ipari vagyon meddőhányóra került része, meddőanyag tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része, meddőanyag meddőhányóra került része, humuszos feltalaj mentett része, humuszos feltalaj tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része) is tartalmaznia kell A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatában foglalt előírásokat A Bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, akár mérleg telepítésével is, hogy a bányában a tehergépjárműveket csak az 3

4 4 okmányaikban megengedett legnagyobb össztömeg eléréséig rakják meg. Ennek végrehajtását üzemi utasításban is szabályozni kell A bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a továbbiakban együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a vállalkozó jogosult, aki (amely) az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz. A vállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a bányakapitányságnak be kell jelenteni Az előző pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat a) a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét; b) a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását); c) a tevékenység helyét; d) az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét: e) a vállalkozó e bekezdés szerinti alkalmasságának igazolását. A bejelentésben ki kell térni a bánya műszaki felügyeleti ellenőrzési rendjének személyekre lebontott ismertetésére, továbbá a (közvetlen) felügyeleti teendőket ellátó személyek 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet, továbbá a 60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet által előírt feltételeinek teljesülésére is A Bk. a Tornyiszentmiklós VIII. (Lókai dülő) kavics, homok védnevű bányatelken üzemelő bányához Szirányi Zoltán (lakcím 8300 Tapolca, Véndeki u. 53. sz., ), okl. földmérő üzemmérnök felelős műszaki vezető helyettesi kijelölésével kapcsolatos bejelentést elfogadja, és a bányaüzemi felelős műszaki vezető helyettesek nyilvántartásába PBK/482-20/ szám alatt bevezeti A Bk. elfogadja a Bányavállalkozó által benyújtott bányászati hulladékgazdálkodási tervet és engedélyezi a bányatelken lévő bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetését az alábbiak szerint: Hulladékkezelő létesítmény megnevezése: humusz depó A hulladékkezelő létesítmény helye: a Tornyiszentmiklós VIII. (Lókai dülő) kavics, homok védnevű bányatelken kívül, attól K-re a sarokpont környezetében, Tornyiszentmiklós 077/6 hrsz ingatlanon, A hulladékkezelő létesítményben tárolt anyag minősége, besorolása: nem A osztályú, inert hulladék, Területe: 1500 m 2 Tárolt anyagmennyiség: 2012 júniusban: kb m 3, Rézsűszöge: max: 30 fok, Magassága: 1,7 m, Anyaga: haszonanyag feletti humuszos fedőtalaj, Súlyponti koordinátái: y= m x= m, Tárolási időtartam: Három évet meghaladta, A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése: nem szennyezett talajanyaga a bányatelek tájrendezése során kerül felhasználásra.

5 A hulladékkezelő létesítmény megnevezése: K-i oldal ideiglenes meddődepó A hulladékkezelő létesítmény helye: A Tornyiszentmiklós VIII. (Lókai dülő) kavics, homok védnevű bányatelek K-i határának É-i felén, az sarokpont környezetében részben a bányatelek területén, részben attól K-re, Tornyiszentmiklós 077/6 hrsz ingatlanon, A hulladékkezelő létesítményben tárolt anyag minősége, besorolása: nem A osztályú, inert hulladék, Alapterülete: kb m 2, Tárolt anyagmennyiség: 2012 júniusban:kb m 3, Rézsűszöge: max: 30 fok, Magassága: max: 2,8 m, Anyaga: haszonanyag feletti (kőzetliszt, agyag, kavics, homok iszap alkotórészekből áll, nem tartalmaz 60%-nál nagyobb arányban egynemű ásványi nyersanyagot), Súlyponti koordinátái: Y = 458,397 m; X = 132,413 m, Tárolási időtartam: Egy évet meghaladta, A hulladékkezelő létesítmények üzemeltetése: piaci igény esetén a műszaki üzemi tervben engedélyezettek szerint értékesíthető, a tervciklus során végleges elhelyezése nem tervezett Az hulladékkezelő létesítmények üzemeltetője: Sala Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1.) Az Az hulladékkezelő létesítmények üzemeltetéséért felelős személy: Tornyiszentmiklós VIII. (Lókai dülő) kavics, homok védnevű bánya felelős műszaki vezetője Az üzemeltetőnek a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet legalább ötévenként felül kell vizsgálnia. Az esetleg megváltozott viszonyok esetén az üzemeltető köteles annak módosítását kezdeményezni. A Bk. felhívja a bányavállalkozó figyelmét arra, hogy új műszaki üzemi terv jóváhagyás esetén mindig a dokumentáció részét kell képeznie a felülvizsgált, aktualizált hulladékgazdálkodási tervnek. 2. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint a Tornyiszentmiklós külterületen található 095/6, 074/1 és 091/17 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok vagyonkezelője G-2/ /2011. hiv. sz. nyilatkozatában foglaltak figyelembe vételével tett bányafelügyeleti intézkedések: 2.1. A szállítást úgy kell megoldani, hogy az autóútra szennyeződés (por, kavics stb.) ne kerülhessen a tehergépjárműveket is le kell takarítani, a murvás és földes részt locsolással pormentessé kell tenni, kátyúsodás esetén javítani kell A vadvédő kerítésre fokozottan vigyázni kell, azon semmilyen sérülés nem keletkezhet. Amennyiben a védőkerítésen mégis kár keletkezik, úgy annak helyreállítási költségét a kérelmezőnek viselnie kell. A védőkerítés állapotát az ÁAK útellenőrei folyamatosan ellenőrzik A kavicsszállítás befejezése utána szállító útvonal állapotának meg kell egyeznie a szállítás megkezdése előtti állapotokkal. Az esetleges károk helyreállítása kérelmező feladata, melyet a szállítási tevékenység befejezése után, előre rögzített időpontban a vagyonkezelő ellenőriz. A szállítási tevékenység végzése közben a szállítási útvonal eredeti forgalmát

6 6 biztosítani kell, ha kavicsszállítási tevékenységből eredően a mezőgazdasági területek használóinak kára keletkezik, a károk rendezése kérelmező feladata. 3. Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belterületet elkerülő 065, 066, 090/3 hrsz-ú utak vonatkozásában adott /2011. hiv. sz. nyilatkozatában foglaltak figyelembe vételével tett bányafelügyeleti intézkedések: 3.1. A szállítás időtartama alatta helyi közlekedést folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról az igénybevevőnek folyamatosan gondoskodni kell. A szállítás befejezése után az igénybevett utakat az igénybevevő a saját költségén köteles az eredeti állapotba visszaállítani A 080/3, 080/1, 196 hrsz-ú utak igénybevételéhez az Önkormányzat nem járul hozzá. A fenti utak a Petőfi utcára ( sz. közút) csatlakoznak, azonban erre az útra 3,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben A súlykorlátozás feloldását sem Magyar Közút Nonprofit Zrt. sem Tornyiszentmiklós önkormányzata nem engedélyezi. 4. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-Dunántúli Területi Főmérnökség Zala megyei Igazgatósága ZAL-715/2/2011. hiv. sz. nyilatkozatában foglaltak figyelembe vételével tett bányafelügyeleti intézkedések: 4.1. A bányaterület az országot közúthálózatról a j Tornyiszentmiklós határátkelőhelyhez vezető út km szelvény bal oldalán, illetve a 7538.j. Letenye- Lenti összekötő út km szelvény bal oldalán lévő kiépített útcsatlakozásokon közelíthető meg. Egyéb mát közúti kapcsolat igénybevétele nem engedélyezett A bányatevékenységre visszavezethető, az országos közút állagában bekövetkező bárminemű állagromlás esetén a bányatulajdonos teljes körű felelősséggel tartozik. A kár bekövetkezése esetén a közútban és tartozékaiban bekövetkezett károkat meg kelt téríteni A szállításokat úgy szervezni, hagy azok az úthálózaton, ennek műtárgyain és tartozékain a legkevesebb károsodást eredményezzék.a településeken lakók nyugalmát e legkisebb mértékben zavarja az út mellett lévő épületek állagát ne rongálja A kitermelt anyagok kiszállítása csak olyan szállítóeszközökkel történhet, melyek útvonalengedélyre nem kötelezettek, illetve a sz. bekötő úton és a 7538.j. Letenye- Lentit összekötő úton lévő Súlykorlátozás hatálya alá nem esnek Magyar Közút Nonprofit Zrt fenntartja azon jogunkát, hogy amennyiben a közutakban a bányakitermeléssel összefüggő szállítás miatt a közúti forgalombiztonságot is veszélyeztető állapotromlás következik be, abban az esetben tengelysúly korlátozást, összsúly-korlátozást, vagy sebességkorlátozást fog bevezetni A szállító gépjárművekről esetlegesen lehulló földhantokat, illetve szennyeződéseket a burkolatról folyamatosan el kell távolítani. 5. ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ Zrt /2011-ÁAK-FHO.406/2 hiv. sz. Tornyiszentmiklós, 091/17 hrsz-ú szervizút használata közútkezelői hozzájárulásában foglaltak figyelembe vételével tett bányafelügyeleti intézkedések:

7 A szállítást úgy kelt megoldani, hogy az autóútra szennyeződés (por, kavics, stb.) ne kerülhessen. (a tehergépjárműveket le kell takarni) 5.2. A védőkerítésre fokozottan vigyázni kelt, azon semmilyen nemű sérülés nem keletkezhet. Amennyiben a védőkerítésben mégis kár keletkezik, úgy annak helyreállítási költségét a kérelmezőnek kelt viselnie. A védőkerítés állapotát útellenőreink folyamatosan ellenőrzik. 6. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /1/2012. Ikt. számon adott állásfoglalásában foglaltak alapján: 6.1. A kitermelés és rekultiváció során törekedni kell arra, hogy a kialakított partvonal ne legyen szabályos alakú, túlzottan merev, egyenes vonalakkal jellemezhető, ennek érdekében a végrézsűt a tervezett határok mentén szabálytalan vonalvezetéssel kell kialakítani, mely meddőanyag visszatöltéssel is megvalósítható A bányatelek területén belül folyamatosan gondoskodni kell az invázív fajok elterjedésének megakadályozásáról A bányában üzemanyag-feltöltés csak kármentő tálca mellett történhet A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető A vízminőség folyamatos és rendszeres ellenőrzésére a bánya területén kialakuló tóból évente kétszeri alkalommal (száraz és csapadékos időszakban) akkreditált laboratórium által vízminőség-vizsgálatot kell végezni. A vizsgálati eredményeket értékeléssel együtt minden év január 31-ig meg kell küldeni a Felügyelőség részére. Vizsgálandó komponensek: ph, fajlagos vezetőképesség, KOIp, oldott oxigén, összes foszfor, nitrát, ammónia, TPH. 7. Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság XX-F /1-TAL/2012/T34. Ikt. számon adott állásfoglalásában foglaltak alapján: 7.1. A bányászati tevékenység során biztosítani kell, hogy a munkavégzés a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon, azok művelhetőségét ne korlátozza A mentett humuszos termőréteget eredeti funkciójának megfelelően kell hasznosítani, a mentett humuszos termőrétegből védőtöltés nem építhető A bányászati tevékenység végzése során a MÁRK 96. Kft. által készített, hivatkozott dokumentációban, valamint az igénybevételre kerülő termőföld más célú hasznosításához az AGROLABOR-Z Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.) által készített, 124/2011. munkaszámú, Bányatelek kialakítását megelőző humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv Tornyiszentmiklós 077/6 hrsz. című talajvédelmi tervben meghatározottak szerint kell gondoskodnia termőréteg megmentéséről, felhasználásáról A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a mentett humusz mennyiségét, felhasználás előtti deponálásának helyét, módját, valamint felhasználásának pontos helyét, módját

8 Ezen szakhatósági hozzájárulás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az érdemi határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 8. ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ZALAEGERSZEG 20000/2630-1/2012/ált. számon adott állásfoglalásában foglaltak alapján: 8.1. A munkálatok során gondoskodjanak arról, hogy határrendsértés ne következzen be, tartsák be az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény és az évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett határrendi egyezmény előírásait! 8.2. A munkavégzés során fokozottan ügyeljenek, hogy környezetszennyezést ne okozzanak, határjeleket nem mozdíthatnak el, gondoskodjanak azok megóvásáról! 8.3. Az államhatár közelében tartózkodás során olyan magatartást kell tanúsítani, hogy az ne sértse, vagy károsítsa a szomszéd államot, annak területét és az ott tartózkodó személyeket A munkálatokban résztvevők rendelkezzenek a jelen szakhatósági hozzájárulással! 8.5. Határrendsértés bekövetkezése esetén a helyszín változatlanul hagyása mellett értesítse a legközelebbi rendőrjárőrt, vagy a területileg illetékes Lenti Rendőrkapitányságot! 8.6. A munkaterületen történő átjárást a Rendőrség részére biztosítani köteles Szakhatósági hozzájárulásom csak a Magyar Köztársaság területére érvényes. 9. A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatala XVIII-P- 001/1171-2/2012 számon adott állásfoglalásában foglaltak alapján: A korábbi szakhatósági állásfoglalásunknak (410/1307/005/2008) megfelelően, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága által és években próbafeltárással pontosított területen a kitermelés megkezdése előtt el kell végezni a megelőző régészeti feltárásokat. 10. A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Körzeti Földhivatal /2012. számon szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül adta meg. 11. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL /2012/hho Nyt. sz. végzésében szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette. Jelen határozatban előírtak végrehajtásáért felelős személy: Sala Gazdaságés Vidékfejlesztő Innovációs Zrt. vezérigazgatója A Bk. felhívja a figyelmet arra, hogy a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést és végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció megküldését követően lehet megkezdeni, a kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól, a jelen határozatban elrendeltek teljesítésének elmaradása esetén, ha az a Bányavállalkozónak felróható, eljárási bírságot szabhat ki, amelynek összege Ft, azaz ötszázezer forintig terjedhet.

9 9 Amennyiben a Bányavállalkozó a Bk. figyelemfelhívása ellenére továbbra is a Műszaki Üzemi Tervben foglaltaktól eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bányakapitányság az így szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, illetve a Bányavállalkozót Ft-ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bk.-nál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz Ft. A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, ill. A055 számú kódszámát. A Bányavállalkozó a tárgyévben fizetendő felügyeleti díj mértékéig mentesül az igazgatási-szolgáltatási díjak így a jogorvoslati eljárási díj - megfizetési kötelezettsége alól. I N D O K O L Á S A Sala Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt án benyújtott kérelmében Tornyiszentmiklós VIII. (Lókai dülő) kavics, homok védnevű, 5296/ 25/2007. Bk. számú bányatelken üzemelő bánya műszaki üzemi tervének jóváhagyását kérte 2012 december 31-ig terjedő érvényességgel. A Bk. az eljárás megindításáról a 482-3/2011. sz. végzéssel elektronikus útón- öt civil szervezetet értesített a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 43/A. (2), ill. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 29. (3) bekezdésének b) pontja, (10) bekezdései szerint. A megkeresett civil szervezetek az eljárás során iratbetekintést nem kértek, észrevételt nem tettek. A Bk. a kérelem előzetes felülvizsgálata során megállapította, hogy az elbírálás érdekében annak kiegészítése szükséges, ezért a án kelt 482-2/2011. Bk. sz. levélben a hiányosságok pótlására szólította fel a Kft.-t az alábbiak szerint: 1. A tervezett tevékenységgel összefüggésben várható kötelezettségekről és ezek számított költségeiről elkészítendő kimutatást a Bk. nem fogadja el, azt át kell dolgozni oly módon, hogy a tájrendezendő területet ki kell terjeszteni a tervidőszakban bányászati tevékenységgel érintett teljes területre (partvonal szakaszra), felületre és az összesített területnagyságra vonatkozóan a növényesítést, felelős műszaki vezetői irányítást is költségelve kell a dokumentáció költségkalkulációjába beépíteni. A költségszámítást ki kell egészíteni a számítások részleteinek ismertetésével is, reális piaci költségadatokkal, vagy vállalkozói árajánlatokkal (az egyes

10 10 költségtételek ellenőrizhetősége érdekében fel kell tüntetni azok származtatási helyét/módját. (fajlagos értéknél az összköltség függ a távolság/felület/térfogat nagyságtól. A Bk. a költségtervben kéri meghatározni műszaki és egyértelműen rögzített biológiai rekultiváció főbb munkafolyamatainak a tájrendezendő területek nagyságával történő ismertetését is. A Pécsi Bányakapitányság a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosítékot abban az esetben fogadja el megfelelőnek, amennyiben a bányavállalkozó a szükséges tájrendezési feladatok részletes számbavételével, költségbecsléssel igazolja, hogy biztosíték fedezni tudja a mindenkori tájrendezési munkálatok költségeit. A Bk. elfogadja a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére vonatkozó ajánlatának módjaként az OTP Bank Nyrt. Déldunántúli Régió (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy Sándor u ) bankfiók által kiadott fedezetigazolást. 2. A kérelmet ki kell egészíteni az országosan számozott (két számjegyű) közút megközelítéséhez igénybevenni tervezett utak tulajdonosi viszonyait igazoló tulajdoni lapokkal és a kezelőitől (tulajdonosaitól) beszerzett útkezelői hozzájárulással, esetlegesen annak megtagadását tartalmazó nyilatkozattal, továbbá a bányavállalkozói arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a közútkezelői (tulajdonosi) hozzájárulásban előírt feltételekkel egyetért, vagy sérelmesnek tartja azokat. 3. A Bk. kéri beterjeszteni a jelen elsőfokú államigazgatási eljárásban szakhatóságként megkeresendő a Lenti Földhivatal részére a ,- Ft igazgatási szolgáltatási díj (Zala Megyei Földhivatal) számlaszámra való átutalásának továbbá a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a ,- Ft igazgatási szolgáltatási díj számlaszámra való átutalásának megtörténtét (1-1 példányban). A bányahatóság a megindított eljárásban akkor keresi meg a szakhatóságokat, ha az Ügyfél a hiánypótlást teljesítette. 4. A dokumentáció V.2. fejezetében ismertetett haszonanyagok meghatározását a hatályos 54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet 1/a. melléklete szerint kell elvégezni, a kitermelni tervezett mennyiségeket pedig összhangba kell hozni a 3543/2/2010. számú határozat 7. pont szerint mellékletében (Összefoglaló készletszámítás a 3543/2/2010. iktatási számú határozattal jóváhagyott bányászati jog átruházása tárgyát képező Tornyiszentmiklós VIII. (Lókai dülő) kavics, homok védnevű, 5296/ 25/2007. Bk. számú bányatelek i, az átruházás napja szerinti ásványvagyonáról) rögzített mennyiségekkel. Ásványi nyersanyag fajtánként külön kell a dokumentációban feltüntetni a -bánya korábbi engedélyeiben szereplő értékekkel összhangban - a kitermeléssel érintett területen (térrészben) nyilvántartott ásványvagyonból visszahagyni tervezett ásványi nyersanyag mennyiségét (ásványvagyon-veszteség), indokolását és a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét érintő veszteséget (termelvényveszteség) 5. A dokumentációt hulladékgazdálkodási tervvel kell kiegészíteni. 6. A dokumentációt ki kell egészíteni az előző műszaki üzemi terv teljesítésére vonatkozó beszámolóval.

11 11 A kérelmező a felhívást nem teljeskörűen teljesítette, ezért én a Bk /2001. számon ismételt hiánypótlási felhívást tett és a bányavállalkozó kérelme szerint 2011.május 31.-re módosította a teljesítési határidőt a én kelt alábbiak szerinti PBK/482-5/2011 sz. végzésével: 1. A Bk. a 482-2/2011. Bk. sz. hiánypótlási felhívásban határidőként rögzített 2011 március 16. határidőt május 31.-re módosítja. 2. A Bk. nem fogadja el a tervezett tevékenységgel összefüggésben várható kötelezettségekről és ezek számított költségeiről elkészített kimutatást (melynek eredményeképpen kb. 500 e Ft lett a javasolt biztosíték nagysága). Az ajánlatot át kell dolgozni oly módon, hogy a tájrendezendő területet újra fel kell mérni és ki kell terjeszteni a tervidőszakban bányászati tevékenységgel érintett teljes területre (a távvezeték védőpillér kialakítás során keletkező partszakaszokat is ideértve) és az összesített (egyéb nyitott és még nem tájrendezett) területnagyságra vonatkozóan. Az adatok ellenőrizhetősége érdekében, amennyiben szükséges, a térképen is jelölni kell a már tájrendezett és a tájrendezési igényű területrészeket. A bánya vonatkozásában elhelyezett biztosítékul hitelintézettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított - garanciát tartalmazó - biztosítói kötelezvény, hitelintézet vagy biztosító szerződésben vállalt készfizető kezessége), zálogjog, óvadék vagy a bányászatért felelős miniszter által kezelt, a bányabezárásra fordítandó központi költségvetési előirányzat alapján, támogatási szerződéssel lekötött keretösszeg szolgálhat. A Bk. a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére vonatkozó ajánlatát az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy Sándor u ) bankfiók által dátummal kiadott banki igazolásban leírtak szerint óvadékként fogadja el azzal, hogy tárgyi eljárás jogerős határozattal történő lezárását követően kell (a tevékenység megkezdése előtt) a bányavállalkozó és a pénzintézet között létrejött - bányahatóság által elfogadott mértékű letéti szerződést bemutatni és a letéti szerződésre vonatkozóan a bányavállalkozó és a Pécsi Bányakapitányság közötti óvadéki szerződést megkötni. 3. A kérelmet a bányaüzemre vonatkozó, a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet alapján elkészített bányászatihulladékgazdálkodási tervvel is ki kell kiegészíteni. A bányászatihulladékgazdálkodási terv tartalmazza különösen a bányászati hulladékok minősítését, a hulladékkezelő létesítmény (pl.: meddőhányó) baleseti kockázatának értékelését. A bányászati hulladékok minősítésénél vegye figyelembe a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének közleményét az inert bányászati hulladékok listájáról. 4. A kérelmet ki kell egészíteni a Tornyiszentmiklós 077/6. hrsz tervciklus kitermelésével érintett teljes területrésze vonatkozásában a Körzeti Földhivatal által kiadott jogerős - más célú hasznosítási engedély(ek) másolatával. A Bk. ezt követően, a kérelmező újabb indoklással ellátott kérésére a én kelt PBK/482-7/2011. sz. végzésben új, határidőt állapított meg.

12 12 A Bk. tudomására jutott, hogy án kezdeményezték a Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Körzeti Földhivatalnál, Tornyiszentmiklós 077/6 hrsz más célú hasznosításának engedélyezését, a Földhivatal én érkeztetett átiratát követően erre tekintettel a Bk án kelt PBK/482-8/2011 sz. végzésével a műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárást felfüggesztette a bányászati igénybevételre tervezett ingatlan más célú hasznosítását engedélyező jogerős ingatlanügyi hatósági határozatnak a Pécsi Bányakapitányságra történő beterjesztéséig. A bányavállalkozó én azzal a kéréssel küldte meg a Bk.-ra a Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Körzeti Földhivatal, Tornyiszentmiklós 077/6 hrsz-ből 1,629 ha 3. min osztályú szántó művelési ágú termőföld más célú hasznosítását anyagbánya céljára engedélyező /3/2011. sz. határozatot, hogy Az engedélyeztetéssel kapcsolatos kiegészítő ügyintézés sajnálatos elhúzódása miatt a MÜT tervidőszak kérelmezett ideje: évek helyett kétéves periódusra tolódik, ezért kérjük az engedély érvényességi idejét december 31-ig jóváhagyni. A kérelem felfüggesztésének indoka így megszűnt a Bk. a én kelt PBK/482-10/2011. sz. végzés 1. pontjában intézkedett az eljárás folytatásáról és újabb hiánypótlási felhívást tett az alábbiak szerint: 1. A Bk. hiánypótlási felhívás keretében felszólítja fel a bányavállalkozót, hogy a jóváhagyásra ( es érvényességgel) benyújtott dokumentáció szöveges és térképi részét hozza összhangba az eljárás során kért érvényességi idő időtartamra történő változtatásával. 2. A Bk. a dokumentáció ismételt felülvizsgálata során megállapította, hogy a Sala Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt. által kezdeményezett eljárásban szakhatóságként részt vesz a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is, ezért további szolgáltatási díjat kell lerónia a Kft-nek az alábbiak szerinti részletezett módon: szakhatóság számlaszám díj Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Ft Felügyelőség Az igazgatási szolgáltatási díj megadott számlaszámra történő utalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell teljesítenie a kérelmezőnek. Az utalás vagy befizetés esetén a kérelmezett eljárás megnevezését Tornyiszentmiklós VIII. (Lókai dülő) kavics, homok bányatelek műszaki üzemi tervének bányászati szakigazgatási eljárása) fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a BK.-ra meg kell küldeni. A bányavállalkozó a hiánypótlások teljesítése és a földhivatali eljárás miatt elhúzódó eljárás miatt kérte megváltoztatott (érvényesség) tartalommal a műszaki üzemi terv jóváhagyását, ezért volt szükséges 2. pont szerint, a szakhatósági megkeresések előtt, a megfelelő példányszámú, aktualizált érvényességű dokumentációk bekérése.

13 13 A Bk. a kérelem az ügy iratainak ismételt felülvizsgálata során állapította meg, hogy a NyDKTVF, Szombathely: /20/2007. sz irata, melyben érvényességi határidő nélkül megállapításra került: a tervezett kavicsbánya működése esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás nem helyettesíti a környezetvédelmi engedélyt ill. egységes környezethasználati engedélyt, ezért szükséges az eljárási díj megfizetés igazolása mellett - a zöldhatóság szakhatóságként történő megkeresése. A Sala Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt. mint kérelmező án nyújtotta be az eljáró hatósághoz a kiegészített, átdolgozott dokumentációt. A Bk. ezt követően a án kelt PBK/482-13/2011. sz végzéssel kereste meg a 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A. (2) bek. előírása ill. az ott hivatkozott 3. melléklet alapján szakhatóságokat és jogsegély keretében további hatóságokat. A hiánypótlással többszörösen kiegészített műszaki üzemi tervdokumentáció felülvizsgálata során az alábbiakat állapította meg. A jóváhagyásra beterjesztett műszaki üzemi terv a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban Vhr.) 13. (3) bekezdés szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz. Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MÜT szöveges részével. Az igénybevételre tervezett ingatlan tulajdonjogi helyzetét, az ingatlantulajdonos ingatlan igénybevételi hozzájárulását ismertette az engedélyezési dokumentáció. A terv tartalmazza a bányaüzem meghatározását, veszélyességi besorolását is, mely szerint a bányaüzem nem porveszélyes minősítésű. A Bányavállalkozó védő- ill. határpillér lefejtését nem tervezte a tervciklusban. A tervciklusban a kitermeléssel párhuzamosan végez rekultivációs tevékenységet a Bányavállalkozó. A Bányavállalkozó ajánlatot tett az Őt terhelő kötelezettségek teljesítésére (tájrendezés, bányakár) vonatkozó biztosítékadás módjára. A tervezett kitermeléshez a kitermelhető ipari ásványvagyon rendelkezésre áll. Földtani körülmények a kitermelést nem akadályozzák. A kérelem tartalmazza a Tornyiszentmiklós 077/6 hrsz tulajdonosának ügyvéd által ellenjegyzett hozzájáruló nyilatkozatát. A kérelem tartalmazza a kiszállítási útvonal vonatkozásában az út tulajdonosok, ill. kezelők feltételeit, melyekkel kapcsolatosan a kérelmező kifogást nem tett. A Bányakapitányság a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartásában ellenőrizte a bányajáradék-fizetési kötelezettség teljesítésével, az esetleges bányászati bírság, és felügyeleti díj megfizetésével kapcsolatos adatokat, és megállapította, hogy a június 20-i állapotnak megfelelően a Bányavállalkozónak nincs tartozása. A Bk. az igazgatási szolgáltatási díjról számlát állított ki, amelynek végösszege ,- Ft. A műszaki üzemi tervet a bánya felelős műszaki vezetője jegyezte ellen, a kérelmet és annak kiegészítését a bányavállalkozó cégszerűen aláírta.

14 14 A műszaki üzemi tervhez mellékelték a tervciklusra kiegészített tervtérképet metszetekkel. A tervtérkép külön jelöléssel ábrázolja a bányaüzemi területet. A tervtérkép a műszaki üzemi terv szöveges részével összhangban van. A rendelkező részben hozott intézkedések indokolása, jogszabályi hivatkozása a következő: 1.1. pont: A kitermelési Műszaki Üzemi Tervben engedélyezett tevékenység alap paramétereinek rögzítése a Bt (3) bekezdése és a Vhr.) 13.. (3) e., b és h. pontjaira tekintettel, 1.2. pont: a évi CXXIX. tv. (A termőföld védelméről) 9.. (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével rögzített feltétel, 1.3. pont: Bt (3) bekezdése Vhr (3) bekezdése h.) pontja alapján, 1.4. pont szerinti figyelemfelhívást a Bt. 41. (2), (3) bekezdésben leírtak értelmében tette a Bk pont: az 54/2008. (III.20.) Korm. rend. 2. (1) a) pontja alapján, A 1.6. pont: a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (Mvt.) 55. és a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról) 10. (1), (3) bekezdés alapján, 1.7. pont a 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet alapján, 1.8. pont szerint a bánya tájrendezési újrahasznosítási céljának megadása érdekében, a Vhr (1) bekezdése alapján, 1.9. pontban foglaltakról a Bt (1) bekezdése alapján, pont: a bányavállalkozó a Vhr. 25. (5) bekezdés előírásának megfelelően a kérelemhez mellékelte a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát. A kiegészített ajánlatában benyújtott költségterv alapján a Bk. megfelelőnek találta a biztosíték összegét. A biztosítékadás módja óvadék megfelel a Vhr. 25. (7) bekezdésének, 1.11.pont: a Vhr (3) bekezdése alapján, pont szerint a Vhr. 9.. (3) bekezdése alapján rendelkezett a Bk pont szerint a Bt. 34. (1) és (2) bekezdése és a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet alapján rendelkezett a Bk pont szerint a Bt (2) bekezdése, ill. a Vhr (1) bekezdése alapján rendelkezett a Bk pont: Vhr (5-8) bekezdései, a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet, továbbá a 60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet (a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról) előírásai alapján; 1.17 pont szerint a bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 25/1994. (X.14.) IKM rendelet előírásai figyelembe vételével rendelkezett a Bk. A nyilvántartásba vétel eljárási díjáról kiállított számviteli bizonylatot a határozat mellékleteként küldi meg a Bk. a kérelmező részére pont szerint a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet a Vhr. 13. (3) bek. i) pontja és a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet 4. (4) bekezdése

15 15 alapján hagyta jóvá, mert az alkalmas a 4. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítására és tartalmazza az ennek megállapításához szükséges adatokat és leírásokat. 2.pont: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint a Tornyiszentmiklós külterületen található 095/6, 074/1 és 091/17 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok vagyonkezelője, a bányavállalkozó megkeresésére kiadott G-2/ /2011. sz. állásfoglalásához a feltételeken túl a következő megállapításokat fűzte hozzá: Tájékoztatjuk, hogy tárgyi ügyben nem szükséges az évi I. törvény 29 -a szerinti építtető bevonása a beruházásba. Jelen vagyonkezelői nyilatkozata hivatkozott közútkezelői hozzájárulás lejártáig, de legfeljebb 2 évig érvényes. Jelen nyilatkozat munkavégzésre nem jogosít. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a szerint a beruházó kártérítési felelőssége fennáll, ás köteles az általa okozott kárt megtéríteni. Tájékoztatjuk, hogy vagyonkezelői hozzájáruláshoz szükséges a tulajdonosi hozzájárulás is. 3.pont: Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belterületet elkerülő 065, 066, 090/3 hrsz-ú utak vonatkozásában adott /2011. hiv. sz. nyilatkozatában leírtak figyelembe vételével tett feltételek. 4.pont: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-Dunántúli Területi Főmérnökség Zala megyei Igazgatósága ZAL-715/2/2011. hiv. sz. nyilatkozatában leírtak figyelembe vételével tett feltételek. 5.pont: Az ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ Zrt /2011-ÁAK-FHO.406/2 hiv. sz. Tornyiszentmiklós, 091/17 hrsz-ú szervizút használata közútkezelői hozzájárulásában foglaltak figyelembe vételével tett vételével tett feltételek. A szakhatósági állásfoglalások indokolása 6.pont: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /1/2012. Ikt. számon adott állásfoglalásához: A Pécsi Bányakapitányság a PBK/482-13/2011. számú végzésével megkereste felügyelőségünket azzal, hogy a Tornyiszentmiklós VIII. (Lókai dűlő) kavics, homok védnevű bányateleken működő kavics- és homokbánya évekre szóló műszaki üzemi terv jóváhagyásához szükséges szakhatósági állásfoglalást beszerezze. Megkereséséhez csatolta az engedélyes által elkészített műszaki dokumentációt is. Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg. A bányatelek engedélyese a Sala Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt. (Zalaegerszeg, Kis u. 1. I/26.). A bányatelek területén tervezett tevékenység vonatkozásában elkészített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Felügyelőség /20/2007. számú határozatával elfogadta. A határozatban megállapításra került, hogy a tervezett bánya működése esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. A bányatelek területe nem áll országos, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A bánya működése nem veszélyezteti a közeli Natura 2000-es területek élővilágát. Kismértékű zavaró hatás nem kizárható, de a tevékenység felhagyása után a vizes élőhely létrehozásával a tájléptékű

16 16 diverzitás várhatóan növekszik, a migrációs útvonalak, ökológiai folyosók kialakulásával fokozódik a hasonló jellegű élőhelyek között az átjárhatóság. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 7. (2) bekezdés f) pontja szerint a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket, a 43. (1) bekezdése kimondja, hogy tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő-, vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A szakhatósági állásfoglalásban előírásra került természetvédelmi feltételekkel és azok betartásával biztosíthatóak a NATURA 2000 terület megőrzésével, fenntartásával kapcsolatos célkitűzések. Az érintett terület a Lendva és a Kerka vízfolyások mélyebben fekvő közös árterületén található. A bányatelek a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. (4) bekezdés alapján, érzékeny területen található. A bánya tervezett üzemszerű működése nem veszélyezteti a földtani közeget, a felszíni-, és a felszín alatti vizeket. Tekintve, hogy a tevékenység során felszínre kerül a felszín alatti víz, a bányászati tevékenység környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzésére a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 4. -ában megfogalmazott elővigyázatosság elvét figyelembe véve, a bánya területén kialakuló bányató vízminőségének nyomon követése érdekében vízminőség vizsgálat végzését írtam elő. A bánya működéséből és a szállításból eredően a légszennyezés környezetterhelése minimális, a legközelebbi védendő lakóterület légszennyezettségi állapota a tevékenységből eredően nem változik meg. Az alkalmazott munkagépek üzeme a legközelebbi védendő lakóépületeknél határérték alatti zajterhelést okoz. A szállítási útvonal lakott területeket nem érint. Állásfoglalásomat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése alapján adtam meg. A Felügyelőség hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. b) pontján, 28. c) pontján és 32. (1) bekezdésén, illetékessége a rendelet 1. számú mellékletén alapul. 7.pont: A Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság XX-F /1-TAL/2012/T34. Ikt. számon adott állásfoglalásához: A szakhatósági véleményt a Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József A. u. 5.) hivatkozott számú megkeresésére a 267/2006, (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése és 3. sz. melléklete 4. pontja alapján adtam ki. Illetékességem a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésén alapul. 8.pont: A ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ZALAEGERSZEG 20000/2630-1/2012/ált. számon adott állásfoglalásához: A Pécsi Bányakapitányság részéről április 23-án érkezett megkeresés a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysághoz, a Tornyiszentmiklós VIII. Lókai dűlő - kavics, homok védnevű bánya és évekre vonatkozó műszaki üzemtervéhez. Szakhatósági hozzájárulásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL.

17 17 törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. -ában, valamint a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII23.) IRM rendelet 16. c/ pontjában foglaltak alapján adtam meg. Illetékességemet a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.) IRM rendelet állapítja meg. Hozzájárulásom más hatósági, szakhatósági engedélyeket nem pótol, csak azokkal együtt érvényes. Döntésem ellen a kézbesítést követő naptól számított tizenöt napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést az Országos Rendőr-főkapitánysághoz (1139 Budapest, Teve utca 4-6.) címezve, de a Zala Megyei Rendőrfőkapitányságnál kell benyújtani. A fellebbezés illetékköteles, mértéke 5000 Ft, amelyet a fellebbezésen illetékbélyegben kell megfizetni. (Az illetékbélyeget fel kell ragasztani a fellebbezésre.) 9.pont: A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatala XVIII-P-001/1171-2/2012 számon adott állásfoglalásához: Az eljárásom során külön illetékfizetési, illetve költségtérítésre való igény nem merült fel. Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A Pécsi Bányakapitányság április 23-án kelt, fent hivatkozott Számú megkeresésében belföldi jogsegélyt kért irodánktól a Tornyiszentmiklós VIII. (Lókai dűló) kavics, homok védnevű bányatelken lévő bánya kitermelési MÜT jóváhagyási eljárásával kapcsolatosan. A MÜT jóváhagyásával szemben örökségvédelmi szempontból kifogás nem merült fel ezért a augusztus 6-án kiadott 410/1307/005/2008. Számú szakhatósági állásfoglalásunkban írtakat továbbra is fenntartjuk, azzal az eltéréssel, hogy a kitermelést megelőző régészeti feltárásokat a Zala Megyei Múzeumok által elvégzett és évi próbafeltárások által pontosított területen kell elvégezni. Jelen belföldi jogsegély a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 26. -án alapul. Joghatóságom a Ket (1) bekezdésén alapul: hatáskörömet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális Örökségvédelmi szakigazgatási szervekről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. (1-2) bekezdése és 2. (1) bekezdése, illetékességemet 1. számú melléklete állapítja meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. (2) bekezdése alapján zártam ki arra való tekintettel, hogy jogorvoslattal az ügy érdemében hozandó hatósági döntés ellen lehet élni. 10.pont: A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Körzeti Földhivatal /2012. számon az alábbiak szerinti szakhatósági állásfoglalást adta. A Sala Gazdaság-és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt. / 8900 Zalaegerszeg Kis út 1./ által beterjesztett, a Tornyiszentmiktós VIII. /Lókai dülő/ kavics, homok védnevű bányatelken lévő anyagbánya évi kitermelési műszaki Üzemi tervének jóváhagyásához szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

18 18 INDOKOLÁS A Pécsi Bányakapitányság megkereste hivatalunkat, hogy a Sala Zrt. áltat beterjesztett kitermelési műszaki Üzemi tervének jóváhagyásához szakhatósági állásfoglalásomat adjam meg. A megkereséshez mellékelt dokumentációból és nyilvántartásunkból megállapítottam, hogy a Tornyiszentmiklós külterület 077/6 hrsz-ú földrészletből 1 ha 6290 m2 szántó művelési ágú termőföld más célú hasznosítását anyagbánya céljára /2011, számú határozatunkban engedélyeztük. A határozat 2011, szeptember 14-én jogerőre emelkedett. Az önálló fellebbezés lehetőségét a évi CXL. tv /2/bekezdése alapján zártam ki. Szakhatósági nyilatkozatomat a 267/2006. /XII.20./ Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján adtam ki. A földhivatal hatásköre a 338/2006. /XII.30,/Korm. rendelet 1.. /1/bekezdésén, illetékessége a 3.. /4/ bekezdésén alapul. 11.pont: A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL /2012/hho Nyt. sz. alábbiak végzést hozta: A Pécsi Bányakapitányság (7601 Pécs Pf. 61) PBK/482-13/2011 hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a Sala Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1.) által kérelmezett Tornyiszentmiklós VIII (Lókai dülő) - kavics, homok védnevű bánya kitermelési műszaki üzemi terve tárgyában az alábbi végzést hoztam: A megkeresés szerinti ügyben indított szakhatósági eljárást hatáskör hiányában MEGSZÜNTETEM. Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Indokolás A Pécsi Bányakapitányság PBK/482-13/2011 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Tornyiszentmiklós VIII (Lókai dülő) - kavics, homok védnevű bánya kitermelési műszaki Üzemi terve tárgyában. A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. -ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 10. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket ának (9) bekezdése tartalmazza. A Bk., mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelési műszaki üzemi tervet a kérelem beérkezésekor hatályos évi XLVIII. tv (4) bekezdés és a Vhr. 15. (1) bekezdés előírásaira tekintettel alapján hagyta jóvá. A Bk. a án indult ügy döntését a 25. napon hozta meg, mely számításba nem tartoznak bele a hiánypótlás kiírása, azt követően a többszörös határidő módosítást követő részleges-, ill. újabb felhívást követő

19 19 teljeskörű teljesítése ( és ), továbbá az eljárás felfüggesztése ( ) során eltelt munkanapok. Fentiek figyelembe vételével az ügyintézési határidő én telik le. A Bk. Ket (1) d) pont alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében tartotta szükségesnek a kiszabható bírság lehetőségére történő figyelemfelhívást, a határozat rendelkező részében. A bírság mértékét a hivatkozott törvény 61. (2) bekezdése rögzíti. A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a Ket 98., 99., okban előírtak szerint biztosította. A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet alapján állapította meg. A Pécsi Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 44. (1) a) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése határozza meg. Pécs, június 22. dr. Riedl István bányakapitány A határozatot kapják hivatali kapun keresztül: 1. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 9701 Szombathely Pf A határozatot kapják postai úton: 2. Sala Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt Zalaegerszeg, Kis u Horváth Gyula János (ingatlan tulajdonos) 4. ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ Zrt Budapest, Váci u Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője, 1885 Budapest, Pf Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, Lövőház u Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-Dunántúli Területi Főmérnökség Zala megyei Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata 8877 Tornyiszentmiklós, Kossuth L. u Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatala 9700 Szombathely, Kőszegi u Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Körzeti Földhivatal 8960 Lenti Pf.: Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 8901 Zalaegerszeg Balatoni út Dr. Márk Erika (fmv) útján 14. Irattár Jogerőre emelkedést követően záradékolt tervdokumentációt kap: 1. Sala Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt Zalaegerszeg, Kis u Irattár

A tervciklusban letakarításra kerülő humuszos fedőréteg mennyisége: 4.400 [m 3 /tervidőszak], Engedélyezett ásványvagyon veszteség: 0 % Engedélyezett

A tervciklusban letakarításra kerülő humuszos fedőréteg mennyisége: 4.400 [m 3 /tervidőszak], Engedélyezett ásványvagyon veszteség: 0 % Engedélyezett PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/29-11/2012 Üi.: Nagy Endre (tel.:72/ 314 952/212) Rácz Krisztián

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/3218-13/2012. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: 4416/14/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2572-17/2011 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály JOGERŐS 2010. február 10-től. BBK/48/4/2010. Üi.: Szalai Ferenc Tel.: +3613731807 Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása SZŰCS-FUVAR

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1993-11/2011. 2011. október 15.-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

KETÉCE Kft. Jogerős: 2010.03.31.

KETÉCE Kft. Jogerős: 2010.03.31. Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: Üi.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991) KETÉCE Kft.

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó SZILÁRD ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó SZILÁRD ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó A SZILÁRD ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS 2009. év folyamán című adatlap kitöltéséhez BUDAPEST, 2010. 1 Az alábbi útmutatások részletes

Részletesebben

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2198-3/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 10.

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A célkitermelőhely a Dör 099 hrsz.-ú ingatlanon, az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen

HATÁROZAT. 1. A célkitermelőhely a Dör 099 hrsz.-ú ingatlanon, az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2104-15/2012. Ügyintéző: Eper Gábor :(06-88) 576-643 :(06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Dör CVK-A-006/M85 célkitermelőhely

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2675-8/2012. A döntés jogerős 2012. november 27. Aradi László :(06-88) 576-630; : (06-88) 576-646 E-mail: laszlo_aradi@mbfh.hu Tárgy:

Részletesebben

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/172-32/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2014. június

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/1129-8/2011. jogerős: 2011.06.17. Üi: Virág István HATÁROZAT

Ikt. sz.: MBK/1129-8/2011. jogerős: 2011.06.17. Üi: Virág István HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/1129-8/2011. jogerős: 2011.06.17. Üi: Virág István

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8200 Veszprém Házgyári út 26.

PRACTICAL Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/171-6/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu Tárgy: Hajmáskér I. - dolomit

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. június 16-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1215-10/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6015-4/2012. Tárgy: A Dunaharaszti IV. kavics, homok védnevű

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Jogerős: 2014. 09.04. Ikt.sz.: MBK/1588-11/2014. ü.i.: Buócz Tamás

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL E L N Ö K PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK/2.399-4/2011. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-827/2011.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k u t a t á s i e n g e d é l y t a d.

H A T Á R O Z A T. k u t a t á s i e n g e d é l y t a d. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Ügyiratszám: 10.255-5/2013. célú hasznosításának engedélyezése H A T Á R O Z A T

Ügyiratszám: 10.255-5/2013. célú hasznosításának engedélyezése H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MAKÓI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI FÖLDHIVATALA Ügyiratszám: 10.255-5/2013. Ügyintéző: Molnár Zsolt Tel.: 62 / 211-422 Tárgy: Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó A NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS 2013. ÉV FOLYAMÁN CÍMŰ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2014 Az alábbi útmutatások részletes tájékoztatást

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK /403-10/2011. Üi: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-139/2011.

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 18389-8-8/2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

VBK/2427-6/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. :(06-88) 576-642 Jogerős: 2012.12.11. E-mail: robert.kappel@mbfh.hu H A T Á R O Z A T

VBK/2427-6/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. :(06-88) 576-642 Jogerős: 2012.12.11. E-mail: robert.kappel@mbfh.hu H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2427-6/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. :(06-88) 576-642 Jogerős: 2012.12.11. E-mail: robert.kappel@mbfh.hu Tárgy: Műszaki Üzemi Terv

Részletesebben

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése II. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese 2013. április 15-16.

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

{0rVszámú előterjesztés

{0rVszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {0rVszámú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., volt l. sz. törzsgyári agyagbánya területén vízjogi

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 28/2003. (V.14.) ök. sz. rendelet módosítására

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK / 1.760-10/2011. Üi: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-541/2011.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. június 23-án Mészkő és Dolomit Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Magyar Horizont Energia Kft. 1126 Budapest Nagy Jenő u. 12. VI. em.

Magyar Horizont Energia Kft. 1126 Budapest Nagy Jenő u. 12. VI. em. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK /4.227-9/2012. Hiv. szám:. Üi: Bogdán Gyula Ügyintézőjük: Járai Zoltán : 06-56-512-321 Melléklet: MÜT dokumentáció 1 pld

Részletesebben

Tárgy: Apátfalva-Magyarcsanád CSK-H-008/M43 célkitermelőhely létesítése HATÁROZAT

Tárgy: Apátfalva-Magyarcsanád CSK-H-008/M43 célkitermelőhely létesítése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1118-26/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió A határozat jogerős: 2012. december 28. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. HATÁROZAT

MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió A határozat jogerős: 2012. december 28. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/2514-22/2012. /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatos leveleiben, bejelentéseiben

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. június 19-én MOL-RAG West Kft. Iktatószám: PBK/492-21/2013

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VíZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VíZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VíZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6974-3/2008. Előadó: dr. Felföldi Aliz Dr. Kalotás Zsolt Tárgy: Dél-Nyírség-Bihari Táj védelmi és Kulturális Értékőrző

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Ügyiratszám: 3289/ 4 /2011. Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné Telefon: 88/424-866 Tárgy: Esztergom, Palatinus-tó fürdővíz profil megállapítása

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben