Árpád-kori Szent Imre Himnusz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árpád-kori Szent Imre Himnusz"

Átírás

1 A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA Árpád-kori Szent Imre Himnusz Ó napnál fényesebb nagy tisztaság, Ó hónál ékesebb virágos ág. E megújult haza tündöklő csillaga Szent Imre te! Légy egyre körülünk, Légy a mi tükörünk. Néped esengve kér, Légy te vezér! XII/ Szent Imre-nap Régi Szent Imre ének Üdvözlégy dicső Szent Imre, Tekints reánk is e földre, E kis magyar nemzetre. Az isteni szeretetben Add, kövessük ez életben, Hogy jussunk az örömben. Nyerj nékünk is tisztaságot, Hogy utáljunk minden mocskot, Fertelmes undokságot. Mert ugyanis akik tiszták, Isten színét azok látják, (Krisztus szava) és bírják. Már te látod Isten színét, Esedezz, hogy mi is innét Kikelvén, lássuk színét, Ámen.

2 Szent Imrére emlékezünk Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és feleségének, Boldog Gizellának a hagyomány szerint több gyermeke volt. Így a Képes Krónika több fiúról tesz említést. A gyermekek azonban nagyobbrészt már kiskorukban meghaltak, nevét is csak kettőnek ismerjük. Volt egy Ottó nevű fiuk, aki valószínűleg még 1000 előtt született és korán elhunyt. A másik fiú, Imre nevét anyai nagybátyjától, II. Szent Henrik császártól vette (Henricus, Enricus, Emericus, Emreh, Imreh, Imre). Hogy melyik évben született, nem tudjuk biztosan. Általában az 1007-es évet szokták elfogadni, de a legújabb történetírás az 1000 és 1007 közötti évekre teszi születésének idejét, helyét pedig Székesfehérvárra. Bizonyos, hogy a trónörökös nevelésére rendkívül nagy gondot fordítottak. A legendaíró szerint,,már gyermekkorában is szorgalmas őrködés alatt nevelkedve fejlődött. Első nevelői mindenesetre a szülei voltak, akik mindketten az életszentség útján jártak, s az ő hatásuk alatt érlelődött meg a kis királyfiban az az életideál és az az út, amelyet járni megtanult. Mint a korabeli íróknál olvassuk, István szenvedélyesen szerette fiát, nevét nap nap után belefoglalta imádságos megemlékezésébe, és nem szűnt meg Krisztus kegyes pártfogásába és a mindenkor szeplőtelen Szűz anyai oltalmába ajánlani. Gyökeres változás állott be Imre herceg nevelésében 1015-ben, amikor Gellért bencés szerzetes Velencéből jövet -- eredeti szándékát, hogy a Szentföldre utazzék, megváltoztatva -- Pannóniába érkezett. Itt István udvarába vezették. A magyarok királya azonnal fölismerte benne a kiváltságos, nagy tudományú, szent életű szerzetest, aki elmondhatta magáról:,,nincs könyv, amelyet ne olvastam volna, és fia nevelőjévé tette. Imre királyfi hét éven keresztül tanult kiváló mestere irányítása mellett. Elvégezte az akkori kor iskolafokozatait, a triviumot és quadriviumot, megtanult latinul, s anyjától föltehetőleg németül is. Azt mondja a legenda, hogy Imre a,,grammatikai mesterségnek minden tudományával betelt. Egy velencei krónika szerint,,tudós és szent volt. A világi tudományok mellett Gellért apát bizonyára beavatta őt a lelki élet magasabb iskolájának titkaiba is. Így érthető, hogy olyan ifjú lett belőle,,,akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek, mint a krónika mondja róla. 2 Tizenöt éves korától atyja vette maga mellé, huszonhárom éves korában befejezettnek látta nevelését. Imrétől mint jövendő uralkodótól elvárták, hogy rangjának megfelelő házasságot kössön, s biztosítsa a dinasztia fennmaradását utódaiban. István őt jelölte ki utódjául. Nem volt kétséges, hogy nemcsak a főpapság és István közvetlen hívei, hanem az egész hívő magyar nép egy emberként fog fia mögé sorakozni és őt királyának elismerni. Ezért a nemzete jövőjéért annyira aggódó szent király gondosan fölkészítette fiát jövendő uralkodói feladataira. Mint 11. századi életrajzírójától tudjuk, gondoskodott róla,,hogy a nehéz kormány terhének viselésére igazhitű férfiak tanítása által minél alkalmatosabb legyen, s azok tanításait vele naponként figyelmesen hallgattatá. Atyja szerelmének buzgóságától indíttatva maga is ír a számára egy könyvet az erkölcsök neveléséről (Intelmek), melyben híven és nyájasan intőleg szól hozzá, oktatván, hogy tartsa tiszteletben a püspökök méltóságát, szeresse az országnagyokat és vitézeket, szolgáltasson igazságot, ügyeljen minden tettében a türelemre, tanács nélkül semmit se tegyen, őseit szüntelenül szeme előtt tartsa és példa gyanánt vegye, az imádkozás kötelességét teljesítse, a kegyességet és irgalmat a többi erényekkel együtt gyakorolja. Az,,Intelmek könyve, amelyet István király fia számára készíttetett (a megfogalmazás valószínűleg nem tőle való, de a gondolatok föltétlenül), később a magyar törvénytár élére kerül, s fölveszik a Corpus Juris Hungariciba. Imrével kapcsolatban még meg kell említenünk II. Konrád német császárnak Magyarország elleni hadjáratát ban, amely teljes kudarccal végződött. Egyes történetírók valószínűnek tartják, hogy a győri csatát Imre vezette. A magyar sereg előtt nyitva állt Bajorország kapuja, de a magyar királytól távol állt a hódítás szándéka. Békét ajánlott a császárnak, aki a szégyenletes kudarc után nem akart maga tárgyalásokba bocsátkozni, s a békekötést 13 éves fiára bízta. Henrik bajor herceg -- a későbbi III. Henrik császár tavaszán Esztergomba érkezett,,az igazságtalanul megbántott magyar király megkövetésére, s a Lajta és Fischa folyó köze újra visszakerült Magyarországhoz a Morvamezővel együtt.

3 Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló ifjúságában magasztaltad föl szentjeid közé, kérünk add, hogy ő, aki egészen neked szentelhette magát, mindörökké segítsen minket színed előtt! Imrének a békekötésben való részvételére -- talán atyja megbízottaként -- a hildesheimi évkönyvek engednek következtetni, amelyek őt Dux Ruisiorum néven említik (Ruisia, Rugia, szlávul Rakzia valószínűleg a meghódított Ausztria egy része). István ekkor (1031-ben) hatalmának és tekintélyének tetőpontján Székesfehérvárott koronázásra készült. Egyetlen életben maradt fiát akarta megkoronáztatni, hogy trónját és országában a kereszténység zsenge vetését a jövő számára biztosítsa. Valószínűleg erre az alkalomra készült Gizella királyné keze munkájával és irányítása alatt az a miseruha, amelyet később átalakítva koronázási palástnak használtak 900 esztendőn keresztül: az egész királyi család képe rá van hímezve. Ebben az ünnepélyes hangulatban jött a szomorú hír: Imre herceget vadászat közben egy földühödött vadkan halálra sebezte, és sebeibe szeptember 2-án belehalt. A gyászhír hatását a krónika így érzékelteti:,,siratta őt Szent István és egész Magyarország vigasztalhatatlanul, nagy sírással... Szent László király Szent Imrét atyjával, Istvánnal, és nevelőjével, Gellért püspökkel 1083-ban az ország főpapjai és világi nagyjai jelenlétében oltárra emeltette (ez felelt meg akkor a szentté avatásnak). Azóta példaképe a magyarságnak, elsősorban a magyar ifjúságnak. Az Intelmekből:,, U r a l k o d j á l mindnyáju k nak f e l e t t e b é k e s s é g e s e n, a l á z a t o s a n, szelíden, haragnak, kevélynek és gyűlölségnek nélküle, mindiglen elmédben tarván, hogy mind az embereknek egy állapotjuk vagyon, és hogy semmi föl nem emel, hanemha az alázatosság, és hogy semmi meg nem aláz, hanemha a kevélység és gyűlölség. Ha békességes lész, akkor királynak mondatol és király fiának, és szeretve lész mind a vitézektől. Ha haragos, kevély, gyűlölködő, békétlen lész, nyakadat az ispánoknak és fő jobbágy uraknak felébe felemeled, bizony a vitézeknek ereje a királyi méltóságoknak lankadására lészen és idegeneknek adatik a te országod. Ettől félvén, az ispánoknak életét jó erkölcsöknek rendtartásával kormányozzad, hogy is szereteteddel felövezetten a királyság méltóságához mindiglen hívségest ragaszkodjanak, hogy országlásod mindiglen békességes legyen. Ha bírni akarod a királyságnak tisztességét, szeressed az igaz ítéletet. Ha bírni akarod a te lelkedet, légy türelmes... mert a békességtűrő királyok uralkodnak, a türelmetlenek pedig kegyetlenkednek. Valamikor is adatik néked valamiben ítélned, mi te méltóságodhoz illő, békességes tűréssel és irgalmassággal, avagy szánakodással ítéljed meg, hogy dicséretes és ékes legyen a te koronád. Azért tehát, szerelmetes fiam, én szívemnek édessége, jövendő sarjak reménysége, kérlek, parancsolom, hogy mindenütt és mindenben malaszttól gyámolíttatva nemcsak atyádfiaihoz és rokonaidhoz, avagy fő emberekhez vagy vezérekhez, vagy szomszédokhoz és lakosokhoz légy kegyelmes, hanemha az idegenekhez is és mindenekhez, kik te hozzád jőnek. Mert a kegyességnek míve téged mindeneknél n a g y o b b b o l d o g s á g r a vezet. Anselment Tízián és Kurinszky Gábor 5.b 3

4 Magyarország virága Árpádházi Szent Erzsébet Idén ünnepli születésének 800. évfordulóját a világ. II. Endre magyar király és Gertrúd királyné harmadik gyermeke mindössze huszonnégy esztendőt élt, ám ő a katolikus egyház legnépszerűbb szentjeinek egyike, és alighanem a legszélesebb körben ismert magyar. Erzsébet mindössze négyesztendős volt, amikor édesanyja elindította Türingiába, hogy I. Hermann birodalmi gróf fiának, Hermannak a jegyese legyen. Gertrúd igyekezett gondoskodni a kislányról, gazdag hozománnyal küldte el. (A feljegyzések szerint a 13 málhás szekérnyi drágaság között még egy színezüst fürdőkád is volt.) Az elválás azonban akkor nem lehetett könnyű egyiküknek sem. A kor szokásai megkövetelték a gyermek korai elválasztását szüleitől, hogy jövendő férje otthonában nevelkedhessen leendő anyósa e l k é p z e l é s e i szerint. Az ifjú jegyes, Hermann korán meghalt, így az ő testvérével, L a j o s s a l jegyezték el a kis Erzsébetet. Szent Erzsébet é l e t r a j z a i megemlítik, hogy már kisgyermekként az imádság és a jótékonykodás volt életének legfőbb jellemzője. A híres rózsacsodát még magyarországi éveire teszik. Tizennégy éves korában lett a huszonegy éves Türingiai Lajos felesége. Egy év múlva megszületett első gyermekük Hermann, s Erzsébet hálából menhelyet alapított árva gyerekek részére. Két évvel később megszületett Zsófia, ekkor kórházat építtetett, amelyben maga is segített a betegek ápolásában. Erzsébet kora nagyasszonyaitól eltérően szó szerint 4 követte hitvallását, miszerint boldoggá kell tennünk az embereket minden tőlünk telhető módon. Harmadik gyermekük, Gertrúd születése előtt Lajos meghalt. Kétezer lovagja élén II. Frigyes császár oldalán elindult a Szentföldre. Erzsébet maga varrta föl férje ruháira a keresztet, majd a búcsú után balsejtelmében gyászba öltözött. Erzsébet húszesztendősen özvegy lett. A vagyont kezelő rokonok, félve az özvegy túlzott jótékonykodásaitól, szinte mindenétől megfosztották. Egyszerű szürke köntöst öltött magára, A ferences harmadrendiek ruháját novemberében hirtelen megbetegedett, és 17-re virradó éjjel elhunyt. Szentté avatása a precízen feljegyzett első hatvan csoda ellenére sem ment könnyen. Szent Erzsébet ünnepét a világegyházban november 17-én, hazánkban nov. 19-én tartják. Legendája magyar nyelven először az É r d y - k ó d e x b e n tűnt fel, írója egy karthausi szerzetes volt. Szent Erzsébet alakját számtalan világhírű művész örökítette meg f e s t m é n y e k e n, s z í n e s ü v e g a b l a k o k o n és zeneműben. (Sokakat ejt ámulatba a mai napig Murillo híres festménye vagy Liszt Ferenc csodálatos oratóriuma.) Néphagyományunkban is gyakran megjelenik Erzsébet alakja pünkösdi királynéként, Szent Örzsébet asszony néven.

5 A hit mint pajzs A régi iskolámban nem tudtam olyan jól gyakorolni a hitem, mint ahogy azt egy igazi katolikus embernek kellene. De amióta ebbe a keresztény iskolába járok hétköznap is elmehetek szentmisére. Hívő emberekkel lehetek. Azt veszem észre, hogy amióta elkezdődött az iskola kevesebb bűnt követek el. Ezt annak is köszönhetem, hogy katolikus iskolába járok. (Köszönöm a szüleimnek is.) Az osztálytársaim nem csúfolnak azért mert keresztény vagyok, hisz ők is azok. Nem szabad az emberek fölött ítélkeznünk, az Isten feladata. Isten azért teremtett minket, hogy Őt imádjuk és csak neki éljünk. Ne a pénznek, a hatalomnak, mert az úgyis elmúlik, de Isten nem. Higgyünk, szeressük embertársainkat és legyünk békességben. Jézus mondja: Aki hisz az üdvözül. Tehát higgyünk Jézusban és a Katolikus Anyaszentegyházban. Sibak Bettina 7.b Istenre minden embernek szüksége van, Istenhez pedig hit kell. A hit mint pajzs véd minket a gonosz erőktől. Erről a pajzsról lepattan a bűn, ellenáll minden álnokságnak, a gonosz ereje nem vesz erőt rajta. Ez a pajzs jobban véd minden ember által készített tárgynál, nincs ennél hatalmasabb fegyver.aki ezt a pajzsot viseli, annak nem kell a bűn börtönében élnie, mert a bűn bilincse lepattan a kezéről és a porba hull, nem vesz többé erőt rajta. De a pajzs nélkül senki sem tud megküzdeni a világ sötétségével, ez meghaladja az ember erejét. De ez a pajzs csak akkor a tiéd, ha te Istené vagy. Csigi Máté 7.b Ebben a fogalmazásban arról szeretnék írni, hogy h o g y a n veszi körül és védi meg családunkat a hit. E g y - e g y gondoktól és f e l a d a t o k t ó l t ú l t e r h e l t napon, amikor f á r a d t a k v a g y u n k, bizony előfordul, hogy türelmetlenül beszélünk egymással. Az ilyen rossz hangulatú, veszekedős napok után különösen nagy ajándék számunkra a közös esti imádság. Ilyenkor amikor mindenki a pislákoló gyertya köré gyűlik és elmondjuk Istennek és egymásnak örömeinket és gondjainkat, Isten megbocsátó szeretete ölel minket körül. Napközben is érezzük az Ő gondoskodó jelenlétét, különösen akkor, amikor nehézségekkel küzdünk. Ilyenkor hozzá imádkozunk és tudjuk, hogy szeretete pajzsként védelmez minket. Örülök, hogy Isten közelségében élhetek és teljesen rábízhatom életemet. Juniki Anna 7.b Ebben a tanévben Szent Imrére emlékezve felidézzük Szent István fiához írt intelmeit. Ennek jegyében születtek a fentebb olvasható gondolatok, melyeket a 7.b osztály tanulói osztanak meg diáktársaikkal. 5

6 Tanáraink Tóth Katalin 6 40 éve (ugye nem is gondoltátok volna) láttam meg a napvilágot. Apai ágon tősgyökeres gödöllői református vagyok. Általános iskolába a Petőfi S. Ált. Isk.- ba jártam, majd a Török Ignác Óvónői S z a k k ö z é p i s k o l a és a Budapesti Tanítóképző Főiskola elvégzése után ott is kezdtem tanítói pályámat Gyenes Károlyné Márti néni oldalán. Ő az én példaképem mint tanító, anya, feleség, szakácsnő, Az együtt letanított 10 év alatt nagyon szoros barátság alakult ki közöttünk. A Szent Imre iskola indulásakor együtt jöttünk át a Petőfiből, ahonnan néhány gyerek is követett bennünket ban született Boldizsár nevű fiam, aki veletek együtt koptatja iskolánkban a padokat. Blanka kislányomat a tavaszi szél hozta 2003-ban. Két gyermekem születése között visszajöttem angolt tanítani iskolánkba. Tavaly, a 2006/2007-es tanévben kezdtem újra a tanítást, remélem a mostani 5.a-sok nem túl nagy fájdalmára, ugyanis náluk vettem át Klárika néni helyét. Jelenleg az 1.b-ben 28 aranyos elsős kisdiákot próbálok iskolánk életébe bevezetni, a matematikát megszerettetni(lehet ezt?) és a szívemhez közel álló kézműves technikákkal megismertetni. Angol szódolgozatokat a 4.a-ban és a 5.a-ban íratoka gyerekek külön kérésére! L e g f o n t o s a b b s z á m o m r a a családom és boldog vagyok, hogy a tanítványaim mellett SAJÁT gyermekeim is lehetnek. Liszkainé Seres Mária Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy turai ovis kislány, aki ebéd után mesével altatta el társait körül egy gyönyörű parkkal körülvett óvodában. A kastély mellett játszottunk nap mint nap, így könnyű volt magunkat királylánynak, udvarhölgynek, hercegnek képzelni a soktornyú palota tövében. Általános iskolásként énekeltem a templomi és az iskolai kórusban, délutánonként a tornateremben gyakoroltam a gerendán vagy a korláton, s ha volt időm, akkor olvastam és olvastam. Szívesen szerepeltem kisebb darabokban, rendeztem meglepetésműsort a szociális otthon lakóinak, vetélkedőt osztálytársaimnak. Sokáig ilyen irányú terveim voltak a jövőről. Azokban az években Magyarországon csak nyolc egyházi iskola működhetett. Így kerültem Debrecenbe, a SSND kedves nővérek Svetits Gimnáziumában érettségiztem még a rendszerváltozás előtt. Az akkori politikai helyzetnek köszönhetem, hogy most matematika és fizika szakos tanár vagyok, mivel világnézetileg alkalmatlannak tartottak történelem és a magyar tanítására. Úgy gondolták, hogy a 2x2-t nem befolyásolhatom hívő mivoltommal. Így szereztem diplomát Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán ben. Nem bántam meg, hiszen nekem az okoz igazán örömöt, ha látom a szemetekben, hogy megértettetek valami újat, és tudok segíteni egy problémás feladatban. A zsámboki általános iskolában tanítottam korábban, majd 9 évvel ezelőtt jöttem ide a Szent Imrébe, amit már a gyermekeim iskolájaként nagyon szerettem. Jó ide tartozni, ebbe a nagy családba, s nagy öröm, ha az utcán régi diákjaim mosolyognak rám, mondják el új élményeiket. Köszönöm a veletek töltött vidám napokat az erdei iskolákban, a nyári napközis táborokban. Kérem az Urat, hogy adjon nekem türelmet, megbocsátó szeretetet, bölcsességet ahhoz, hogy még sokáig terelgethessem a rám bízottakat otthon és az iskolában egyaránt. A családomat ismeritek, hiszen a fiaink Szent Imré-s(ek) voltak. A férjem is sokat segít, ha a számítógépekkel k e r ü l ö k nézeteltérésbe a könyvtárban. Nélküle ez a néhány sor sem jöhetett volna létre Köszönöm, hogy vannak nekem.

7 Korgó bendőbe Amikor a főzés szórakoztat is! Gesztenyés édesség 1 csomag édes gesztenyemassza 1-2 evőkanál porcukor 1-2 evőkanál rum kevés meleg tej 5 dkg puha vaj 1 tábla étcsokoládé a bevonathoz magozott meggy A gesztenyemasszát nyomkodd szét villával, majd dolgozd össze a rummal, a vajjal, és ha szükségesnek látod, ízesítsd még porcukorral. Alaposan gyúrd át a masszát, majd vegyél ki belőle egy kisebb adagot, tegyél a közepébe meggyszemet, és formázd golyó alakúvá. Hempergesd meg a reszelt csokoládéban. Diós süti 7 db tojás 17 dkg cukor 17 dkg darált dió 2 evőkanál kakaó 2 evőkanál rétesliszt ½ kiskanál sütőpor A diókrémhez: 15 dkg porcukor 15 dkg darált dió 15 dkg puha margarin 1 dl tej 3 evőkanál rum A piskótához verd fel a tojásfehérjét félkemény habbá, amikor már kemény, de még lazább állagú, akkor szórd bele a cukrot, és verd fel jó sűrűvé a habot, hogy a kanál megálljon benne. Ekkor add hozzá egyenként a tojások sárgáját, szórd bele a darált diót, a kakaóport és a szódabikarbónával elkevert réteslisztet. Tedd be előmelegített sütőbe, és süsd úgy 30 percig (az első 5 percben magasabb hőfokon, majd csökkentsd takaréklángra). Végezz tűpróbát a vége felé, ha a tészta nem ragad a tűre, akkor kész a piskóta. Nyitott sütőajtóban hagyd kihűlni. A diókrémhez a darált diót a tejjel főzd sűrűre. Amíg hűl, egy robotgéppel keverd habosra a margarint a cukorral, öntsd hozzá a rumot, majd keverd simára a diókrémmel. A piskótát vágd félbe, töltsd meg a krém felével, a maradékot pedig kend a tetejére és az oldalára. Díszítésül megszórhatod darált dióval. Gesztenyés párnák 25dkg gesztenyepüré, 3 evőkanál rum, tojás, porcukor Hozzávalók: 50dkg vajastészta, A kész vajastésztát kb.3mm vastagra nyújtjuk, majd 7cm átmérőjű köröket szaggatunk belőle. A gesztenyepürét a rummal elkeverjük, és 1 teáskanálnyit t e s z ü n k a körök közepére. A tészta szélét m e g k e n j ü k t o j á s s a l. S ü t ő l a p o n 180 fokon előmelegített sütőben 20 percig sütjük. Még melegen megszórjuk porcukorral. Megyeri Janka 5.b, Kurinszky Gábor 5.b, Benke Balázs 6.a 7

8 Erdei iskolák 5. a osztály Mi Királyrétre mentünk erdei iskolába. Hétfőn gyülekeztünk a Művelődési ház előtt. Gödöllőről Vácra mentünk busszal. Vácról Kismarosra vonattal. Kismarosról Királyrétre kisvasúttal utaztunk. A Turistaszállóban telepedtünk le. Nemsokára bevittük a csomagjainkat a szobákba. Aki akart, átöltözhetett vagy focizhatott és partizánozhatott. Két óra múlva elsétáltunk a Bajdázi tóhoz, a királyréti halastóhoz és a Bajdázói kőbányába. Ott alakítottuk ki a csapatokat.3 csapatot alakítottunk. A három csoport neve: Fatuskók, Rock and roll, Cápák. Indulót és csatakiáltást kellet kitalálnunk. Következő nap számháborúztunk. Este meglepetés programba lett részünk. Egy túravezető éjszakai túrán voltunk lámpa nélkül az erdőben. A kirándulás vége felé lidércfényt láthattunk és bátorságpróbában vettünk részt. Szerdán elmaradt az egész napos visegrádi túra, mert a kompok nem működtek.helyette sorversenyek, daltanulás és számháború volt. Csütörtökön kisragadozókról szerezhettünk tudomást. Utána gyalog elmentünk Szokolyára, a Kacár-tanyára. A kenyér útjával ismerkedhettünk meg és néhány népi játékkal. Estefelé íjászat volt. A nap utolsó programja egy népi táncház volt. Pénteken eredményhirdetést tartottunk a szobák és a csapatok között. Ezután siettünka kisvasúthoz, mellyel Kismarosra utaztunk. A vonatozásnak még nem volt vége, hiszen innen Vácra, majd Veresegyházra utaztunk. Végül buszra szálltunk és befutottunk Gödöllőre. Szüleink már nagyon vártak minket, mi pedig sok élménynyel árasztottuk el őket. 5. b osztály Az idei erdei iskolára mindenki várakozással gondolt, hiszen ez volt az első alkalom, hogy új osztályfőnökünkkel, Andi nénivel és új osztálytársainkkal hosszabb időt tölthetünk együtt. Alig kezdődött el az iskola, már a buszon találtuk magunkat Kétbodony felé robogva. Feltűnően oldott volt a hangulat, az én barátnőm például viccekkel szórakoztatta a körülötte ülő társaságot. Szálláshelyünkre érve, a szobák elfoglalása után kisebb kört tettünk a hintóval a faluban. Ezután a közelünkben fekvő szőlőskertbe látogattunk el, ahol előadásokat hallgattunk az állatok életmódjáról. Most már a vacsora következett. Mindenki farkas éhes volt, sőt néhány gyerek annyira nagy hévvel rakta tányérjára és tömte szájába az ételt, mintha 3 éve nem evett volna, és mintha 1 szelet kenyeret és 1 szelet párizsit szántak volna a konyhás nénik az egész osztálynak, és attól féltek volna, 8 hogy elkobozzák tőlük. A fürdés következett, aztán az osztály összegyűlt a szórakozásra, amit 4 dallal nyitottunk meg. A király-bírót sem hagyhattuk ki, és Vera néni meséje se maradhatott el egyik este sem. Imádság után Andi néni takarodót fújt. Lámpaoltás után halk, szűnni nem akaró sutyorgás és néhány vidám kacaj árulkodott arról, hogy a szobákban igen csak jó a hangulat. A következő napokban a 88 éves Pál bácsi dudált nekünk népdalokat, Ica nénitől pedig palóc meséket hallgattunk. Elgyalogoltunk Romhányba, a romhányi csata színhelyére, és megtekintettük a II. Rákóczi Ferenc által ültetett mogyorófát. Horpácson Mikszáth Kálmán életrajzát hallgattuk meg rövidem, és megnéztük a kúriát is. Kétbodonyban megtanulmányoztuk, hogyan dolgozik a bognár. A méta és a foci nagy sikert aratott. Mindenki belejött a játékba, sőt néhányan (köztük jómagam is) úgy szurkoltak társaiknak, hogy kis idő múlva berekedtek. A számháborút is élvezte az osztály. Szóval tökéletesen megismertük társainkat, és jól mulattunk. (Vámosi Lívia 5.b) 6. a osztály Első nap 8-kor indultunk az iskola mögötti parkolóból. Az út kicsit hosszú volt, de megérte, mert szép helyeket láttunk. Megérkeztünk Parádfürdőre! Mikor a busz kitett minket, akkor még gyalogolnunk kellett a szállásig egy kicsit. Ott Gábor bácsi várt minket. Először mindenki elment a szobájába és lepakolt. Azután elmentünk és körülnéztünk egy kicsit. A kert végében egy kis patak csörgedezett. Itt hidakat, gátakat, zsiliprendszereket kezdtünk el építeni. Délután Parádfürdőn sétáltunk. Este pedig mindenki nagy élvezettel ette meg a vacsorát. A vacsora után melegítőt vettünk fel és elindultunk az éjszakai túrára. Nagyon nehéz terepen mentünk, de jól éreztük magunkat. Este meg mindenki álmosan dőlt az ágyba. Másnap reggel 7-kor ébresztettek. Reggeli után átsétáltunk Parádra. Megnéztük a tájházat, Aztalos Joachim fafaragómester kiállítását és a parádi kosárfonóműhelyt. Délután elmentünk a kocsimúzeumba. Este pedig leültünk a társalgóba és beszélgettünk, játszottunk, nevettünk sokat és megbeszéltük, ami azon a napon történt. Ha szerda, akkor NAGY TÚRA! Hát igen a nagy túrán is nagyon nehéz terepen kellet mennünk, de cserébe olyanokat láttunk ami nem mindennapi események. Például

9 Erdei iskolák nem mindennap, lát az ember foltos szalamandrát. Olyan (szép) gyönyörű vízesést láttunk, amit én még soha nem láttam. Majd amitől féltem bekövetkezett. Sziklákon kellett másznunk! Hát nem volt semmi! De voltak könnyebb terepek is. Majd a túra végét egy számháborúval zártuk. Este mindenki nagyon éhes volt. Alig vártuk, hogy megkapjuk a vacsorát. Majd este megint játszottunk megbeszéltük az őrangyalokat. Ma egy kicsit korábban feküdtünk le, mert mindenki nagyon álmos volt a nagy túra után. A következő nap az üveggyárat látogattuk meg. Sajnos már kezdték lebontani. Miután meghallgattuk, amit a bácsi mondott az üvegkészítésről mindenki vehetett magának egy kis emléket. Ebéd után, aki akart elmehetett focizni, aki akart a boltba ment vásárolni. Míg a többiek focizni voltak a boltos csapat egy viperával találkozott. Este játszottunk és őrangyaloztunk. Utolsó nap felmentünk a Kékestetőre, ahonnan haza döcögtünk a busszal. Nagyon jó volt ez az erdei iskola. Sokan sokat fejlőttek lelkileg is! Hála istennek nem esett senkinek semmi komolyabb baja pár megfázáson kívül. (Margitházi Tímea, Juniki Ádám 6.a) 6. b osztály Szeptember 10-én a gödöllői MÁV állomásra 8: 35-kor érkező vonattal indultunk Bogácsra A bogácsi Diáktanyán szálltunk meg. Két szobánk volt egy a lányoknak és egy a fiúknak. Fürdőszobából is csak egy volt, amiben 4 WC és 3 zuhanyfülke volt, ezért a lányok egy másik épületbe jártak át reggel és este mosakodni. Hétfőn termálfürdőben voltunk, ahol azzal kezdtük, hogy kizavartak minket a gyerekmedencéből, utána pedig az egyik termálvízből. Kedden volt a túranapunk ahol megnéztük a bogácsi tájházat és a kilátót, egy tavat és voltunk borospincében ahol ihattunk ingyen mustot, és voltunk még egy erdőben is. Szerdán Egerben voltunk, ahová sajnos Kati és Peti nem jöhettek velünk, mert haza kellett vinni őket betegség miatt. Voltunk az egri templomba és a tanárképzőben is. A tanárképzőben voltunk a varázsteremben ahol egy csomó érdekes fizikai kísérletet és játékot mutattak nekünk. Voltunk még az ottani csillagászati teremben is. Ez volt az a nap, amikor Mcdonald sban ebédeltünk. Csütörtök Délelőtt a lányok feladatokat készítettek a fiúknak. Az első feladat szagláspróba, a második rímfaragás, a harmadik szerenád a negyedik pedig lány ruhákban lévő divatbemutató volt Délután pedig a bogácsi általános iskolások ellen kosaraztak a lányok és a fiúk, pedig fociztak. Sajnos mivel hetedikesek ellen kosaraztunk nagyon elvertek minket, kb.: 64: 8 lett az állás a bogácsiak javára. Drenyovszki Máté, ha bár nem is focizott mégis azzal kezdte, hogy kilőtte a labdát a kerítésen túlra, a patak partjára. A fociban viszont a mi osztályunk fiúcsapata nyert. Mikor véget ért ez a kis sportdélután elmentünk egy szabadtéri focipályára, ahol akadt egy kis gondunk néhány cigánnyal. Pénteken úgyszintén termálfürdőben voltunk ahol lángost ebédeltünk, kivéve én és Eszter, mert mi nem szeretjük a lángost, ezért mi két darab palacsintát, kaptunk. Szeptember 14.-én 17:30-kor érkeztünk meg a gödöllői MÁV állomásra. (Szekeres Orsolya 6.b) 7. a osztály 5 napot töltöttünk Bagolyírtáson, egy mátrai kisfaluban. Első nap sokat játszottunk és bejártuk Bagolyírtást. Kedden bebarangoltuk a Kékest és felmentünk a TV-toronyba. Szerdán megnéztük a Mátra Múzeumot, a csillagvizsgálót és kirándultunk Galyatetőn. Másnap a 7.b osztállyal, buszszal bejártuk Parádfürdőt, Recsket, Sirokot és boboztunk a sástói bobpályán. Pénteken sütés-főzés volt délelőtt és ebédre lakoma. Délután kellemes élményekkel indultunk haza. Nagyon szép és tartalmas volt a tábor, és örülünk hogy az osztály együtt lehetett. 7. b osztály Mátraszentimrén voltunk erdei iskolában, csodálatosan szép természeti környezetben. Nagyon sok érdekes helyen jártunk, felfedeztük Mátraszentimrét és környékét. Erre az 5 napra mindenki 1-1 kiselőadással készült a környező falvak, nevezetességek történetéből. Mi a Darázshegyi Fogadóban laktunk és a Kemencés Csárdában ettünk. Sokat kirándultunk és nagyon sok természeti ismerettel tértünk haza. ellátogattunk egy csillagvizsgálóba, Sirok várába, a Vöröskő kilátóba. Játszottunk falufelfedező játékot, sok hegyet megmásztunk. Esténként énekeltünk és osztályfőnökünk, Trixi néni olvasott nekünk Az én utam című könyvből. Köszönöm Istennek, hogy megőrzött minket és a mátrai levegővel tüdőnkben térhettünk haza. A tábor ideje alatt sokan megtaláltuk saját utunkat. (Oláh Judit 7.b) 9

10 Erdei iskolák 8. a osztály Idén mi Tokajba utaztunk erdei iskolába. Délután, miután megérkeztünk mindenki elfoglalta szobáját. Egy kis pihenés után elindultunk a Kopasz-hegyere. Útközben találkoztunk egy égből pottyant cickánnyal, aki tudomásunk szerint egy madár szájából esett ki. Sajnos nem tudtunk a hegytetőre felmenni, mert eltévedtünk, de a panoráma gyönyörű volt. Miután visszaértünk a szállásra, igen finom vacsora várt minket. Kedden rossz időnk volt, ezért minden szabadtéri programot töröltünk. Viszont ellátogattunk a bormúzeumba, ahol megismerkedtünk a borkészítés rejtelmeivel. Este misére mentünk. Szerdán enyhült az idő, így egész napos kirándulásra Sárospatakra utaztunk. Csütörtökön Szerencsre mentünk a Cukorgyárba, délután pedig biciklitúráztunk Az utolsó napon délelőtt hajókirándulást tettünk Szabolcs községbe. Ez volt az utolsó erdei táborunk. Nagyon sajnáljuk, hogy többé nem lesz így együtt az osztály. Hiányozni fognak a közös élmények, de emlékeinket nem felejtjük soha! 8. b osztály Az utolsó Erdei iskolánk!.patak a kert végében, focipálya 5 percre és erdő is van jó túrákhoz. Mi kell még? Szép idő! Szokolyán a kisvasút pont a szállásunk előtt állt meg. Szép udvar, tágas szobák, ebédlő finom bőséges ételek és kedves szállásadók fogadtak minket. Péter Atya délután éppen akkor érkezett, amikor Barbi egy hatalmas békát fogott a patakban. Alaposan felfedeztük a környéket. Ágacskákat szedtünk útközben (Eszter fél fát hozott), hogy este ezekből keresztet kötve jelképesen Istennek átadjuk godjainkat. Este játékokkal, Péter Atya gitárkíséretével közös énekléssel búcsúztunk, majd Györgyi néninél jelentkeztünk aktuális gyógyszereink, vitaminjaink kiosztására. IDÉN SENKI SEM LETT BETEG! A Kacár tanyán patkót kovácsoltunk, és megtanultuk a 10 kenyér becsületét. Csülköt vetettünk, gólyalábaztunk, szamarat kényeztettünk. Nagy túrákon vettünk rész, szenvedéseinket Istennek ajánlottuk fel. Amikor azt hittük, hogy Nógrádról végre vonattal mehetünk Szokolyára, Tünde néni az erdő felé mutatta az irányt. A túristajelzéseket már régen benőtték a bokrok, de keresgélés után végül midig megtaláltuk a helyes utat. Sajnos Péter Atya és Roli ekkor már nem voltak velünk. Dávid egy törött széket talált az egyik bokorban, ezt cipelte egész úton, hogy fáradtságát ülve pihenhesse ki. Láttunk foltos szalamandrát, siklót fogtunk és egy őz is átvágtatott előttünk. A környék összes macskájával, kutyájával és lovával barátságot kötöttünk. A legszebb az őszi kikericsekkel borított mező volt. Éjszakai túránkon Mónika M betűjét találtuk meg a csillagok közt. Nem jöhetett velünk, mivel a számháború közben megrándult a bokája. A sötétben Barbi is félrelépett.bár labdánk nem volt, sokat métáztunk pattogó labdával, fociztunk a sebtapasszal foltozott labdánkkal,az ebédlőasztalokból épített ping-pong asztalon nagy csatákat vívtunk esténként. Tudtátok, hogy Szokolyán született Mányoki Ádám és Visky János festőművész? Az emlékkiállításon Zsófinál a legnagyobb sikert a lovak ábrázolása aratta. Gyorsan elteltek a napok, vidáman, sok élménnyel értünk haza.

11 Városi futóverseny Szeptember második szombatján városi futóversenyt szerveztek a Sörfesztivál keretében. Iskolánk tanulóinak a 39%- a részt vett a versenyen. Helyezések: -legfiatalabb futónk a 2 éves Csernyánszky Máté osztályosok között 3. hely Szedmák Márton 4.b osztályosok között 3.hely Zsíros Zsanett 8.a -Felnőttek között 3. hely Várnai apuka Szervezők: Janosik Györgyi, Gáspárné Kolozs Julianna, Pál István Aki tud, az tud! Versenyeredmények Labdarúgó bajnokság Okóber 1-én keresztény szervezésű labdarúgó bajnokság volt 8 csapat részvételével. Kíváló rendezés mellett iskolánk 7-8. osztályos csapata 1. helyezést ért el. Csapattagok: Tóth Barna 7.a, Székely Dániel 7.b, Rózsavölgyi Dávid 7.b, Juhász Gergő 8.a, Madarász András 8.a, Gróf Roland 8.b, Kocsis Dávid 8.b A legjobb mezőnyjátékos: Madarász András Legtöbb gólt lőtte: Tóth Barna Csapatvezető: Pál István Akire egy ország büszke Szávay Ágnes (Kiskunhalas, december 29. ) magyar teniszező. Már hatévesen elkezdett teniszezni, édesanyja és édesapja voltak első edzői és menedzserei. Mai edzője Kuhárszky Zoltán. Magyarul és angolul beszél. 171 cm magas, 63 kg, jobbkezes játékos, a fonákot a legtöbb női teniszezőhöz hasonlóan ő is két kézzel üti. Hazai és nemzetközi ismertségre a 2007-es évben tett szert igazán. Még 2006-ban a Vasas igazolt játékosa lett, melynek feltétele volt, hogy egy év leforgása alatt bekerüljön a WTA-világranglista legjobb 128 helyezettje közé. Ez minden bizonynyal sikerült is volna, ha nem szerez egy hosszadalmas deréksérülést 2006 nyarán, ami miatt fél évet ki kellett hagynia tavaszán kezdett újra belelendülni a játékba. Több nála erősebb ellenfél elleni győzelme már jelezte: nagy esélye van arra, hogy betörjön a világranglista első 100 helyezettje közé. A fokozott figyelem közepette Szávay a US Openen egészen a negyeddöntőig menetelt, menet közben legyőzte a 7. kiemelt Nadja Petrovát. Élete első Grand Slam-negyeddöntőjén ismét Kuznyecovával találkozott, ezt a mecscset azonban már nem tudta megnyerni, 1:6 4:6 arányban maradt alul. Pompás teljesítményének köszönhetően az egyéni ranglista 23. helyén találta magát szeptember 23-án addigi legnagyobb sikerét aratta, amikor a pekingi Tier II. torna döntőjében egy izgalmas, fordulatos meccsen, klasszisjátékot nyújtva, és meccslabdát hárítva 6-7(7), 7-5, 6-2 arányban legyőzte a világranglistán akkor 3. helyen álló, 2. kiemelt Jelena Jankovicot. Teljesítményével a világranglista első 20 helyezettje közé került. 11

12 Őszi ötlettár November, ber, ber ber, Morcos bús vénember Ugye tudjátok, hogy a madarak téli etetése a madárvédelem legfontosabb tennivalója? Ez számukra létfontosságú, mert a természetben nem mindig találnak annyi élelmet, amivel átvészelhetik ezt a zord évszakot! Fontos, hogy aki madáretetésbe kezd, az tavaszig folyamatosan lássa el elemózsiával az etetőt, hogy szárnyas barátainknak ne kelljen éhesen távozniuk a környékről. A legjobb és legízletesebb madáreleségek az olajos magvak (dióbél, tök-, napraforgó- és kendermag) vagy bőrös sótlan szalonna, faggyú stb. Egyszerű madáretető Egy ötlet arra, hogy saját madáretetőd legyen. Ezt egy jól kimosott és kiszárított olajos-, ecetes- vagy öblítős flakonból készítheted. Az aljától háromujjnyi távolságra vágj egy nagyobbacska nyílást a flakon oldalán. Máris készen van az etetőd. Ezután dróttal vagy madzaggal jó erősen rögzítsd egy nagyobb ághoz. Teheted ablakpárkányra is, de akkor tegyél a flakon aljába nehezéket (pl. követ), vagy pedig erősítsd az ablakotokhoz. Amint felfedezték a madarak, rendszeresen visszajárnak. Csendesen, néhány méter távolságból megfigyelheted őket. Milyen madarakra számíthatunk? Az etetőn a cinegék közül a szén-, kék-, barátés fenyvescinege, a csuszka, a nagy-, közép- és kistarkaharkály, pintyfélékből az erdei-, fenyőpinty, meggyvágó, zöldike, tengelic és csíz, a sármányokból a citromsármány szokott megjelenni leggyakrabban. Ha a földön is etetünk, vagy oda lehull a maradék, akkor fekete rigó, sőt egy-egy áttelelő vörösbegy, ritkán barátposzáta is szemünk elé kerülhet. Madáritató A madaraknak fontos az ivóvíz is, ahol kerti itatóban folyamatosan biztosítunk számukra friss vizet, ott szívesebben költenek tavasszal. Ráadásul fürdeni is szeretnek, de az átázott tollruhával nehezen repülnek föl. Emiatt jobb, ha az itató-fürdetőt nyílt füves területre, bokroktól távolabb tesszük, ahonnan már nagyobb távolságból észreveszik a macskát. Ha télen minden reggel friss vizet öntünk ki nekik, hamar megtanulják, hogy addig jöjjenek inni, míg meg nem fagy a víz. Széncinege Októberben nagy esemény történt negyedikes tanulóink életében. Először találkoztak Jézussal az Eukarisztiában. Hamarosan megjelenő karácsonyi számunkban biztosan sok megható pillanatot idéznek majd a beszámolók, fényképek. A kiadásért felel: Rétfalvi Antalné Szerkesztik: Dohanicsné Vígh Adrienn és az iskola szorgalmas diákjai Tördelés : Indasoft Bt. Levilágítás: Joyprint Stúdió Nyomdai munkák: Kamipress Nyomda és Könyvkötészet, Mogyoród

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 8. szám Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. bajnokcsapataink Bajnok

Részletesebben

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna Pancake Day vagy palacsintanap a böjt előtti utolsó nap, nálunk húshagyó keddnek hívják. Ezzel zárjuk le a farsangi időszakot. Az angol nyelvű országokban ezen a napon palacsintát esznek, mert olyan hozzávalókat

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Élménybeszámoló Juillé, 2011.

Élménybeszámoló Juillé, 2011. Élménybeszámoló Juillé, 2011. Augusztus elején négyen nekivágtunk a nagy útnak, elindultunk Franciaország felé. Párizsig repülővel utaztunk, de mivel Juillé nevű falu Poitou Charante régióban van, Közép

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2014 Bogács- Eger. Bogácson kirándultunk!

2014 Bogács- Eger. Bogácson kirándultunk! 2014 Bogács- Eger Bogácson kirándultunk! Bogácson kirándultunk! A Csanádpalotai lakásotthon gyermekeivel lehetőségünk volt a múlt héten egy háromnapos kirándulásra. A kirándulás úti célja az észak magyarországi

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011.

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Gyakorlati madárvédelem a ház körül 4. Téli madáretetés Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Mikor etessünk? Téli madáretetés - a tartós fagyok beálltával, ezek megszűntéig (novembertől

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

NYITOTT ABLAK. Dunaszentpál Község Önkormányzatának információs lapja 2015/OKTÓBER

NYITOTT ABLAK. Dunaszentpál Község Önkormányzatának információs lapja 2015/OKTÓBER NYITOTT ABLAK Dunaszentpál Község Önkormányzatának információs lapja 2015/OKTÓBER 1 Október Mindszent hava Sok gyümölcsöt Mindszent hava tartogat Sötét télben jó kedvére kiket felhordhat. október 4. Assisi

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

KIFiNFO K I F I. Kedves Olvasónk! 2008. december Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület

KIFiNFO K I F I. Kedves Olvasónk! 2008. december Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület KIFiNFO K I F I 2008. december Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület Kedves Olvasónk! A KIFI hét éves működése után szükségesnek látjuk, hogy munkánkról rendszeres tájékoztatást adjunk mindazok számára,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Palatábla 2015. április május. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL!

Palatábla 2015. április május. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL! Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL! 1 Versenyeredmények Tanítványaink közül többen is részt vettek a tavaszi tanulmányi versenyeken, amelyeket komoly felkészülés előzött meg. Költészetnapi szavalóverseny:

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi IV. számhoz EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Ifjúsági programok NÉPSZERÛ A VÍZICSATA 10-13 évesek tábora

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Közmeghallgatás. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. december XIII. évfolyam 11. szám

Közmeghallgatás. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. december XIII. évfolyam 11. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. december XIII. évfolyam 11. szám Közmeghallgatás Közmeghallgatást tartottak november 9-én Vértesszőlősön. A fórumra közel százan érkeztek, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap Megkezdődött a második évünk a suliban, amit nagyon vártunk is, meg kicsit nem is. Jó volt a nyári szünet, a sok alvás, az élmény, de izgatottságunk az újév kapcsán mégiscsak erősebb volt. Már szeptemberben

Részletesebben