Árpád-kori Szent Imre Himnusz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árpád-kori Szent Imre Himnusz"

Átírás

1 A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA Árpád-kori Szent Imre Himnusz Ó napnál fényesebb nagy tisztaság, Ó hónál ékesebb virágos ág. E megújult haza tündöklő csillaga Szent Imre te! Légy egyre körülünk, Légy a mi tükörünk. Néped esengve kér, Légy te vezér! XII/ Szent Imre-nap Régi Szent Imre ének Üdvözlégy dicső Szent Imre, Tekints reánk is e földre, E kis magyar nemzetre. Az isteni szeretetben Add, kövessük ez életben, Hogy jussunk az örömben. Nyerj nékünk is tisztaságot, Hogy utáljunk minden mocskot, Fertelmes undokságot. Mert ugyanis akik tiszták, Isten színét azok látják, (Krisztus szava) és bírják. Már te látod Isten színét, Esedezz, hogy mi is innét Kikelvén, lássuk színét, Ámen.

2 Szent Imrére emlékezünk Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és feleségének, Boldog Gizellának a hagyomány szerint több gyermeke volt. Így a Képes Krónika több fiúról tesz említést. A gyermekek azonban nagyobbrészt már kiskorukban meghaltak, nevét is csak kettőnek ismerjük. Volt egy Ottó nevű fiuk, aki valószínűleg még 1000 előtt született és korán elhunyt. A másik fiú, Imre nevét anyai nagybátyjától, II. Szent Henrik császártól vette (Henricus, Enricus, Emericus, Emreh, Imreh, Imre). Hogy melyik évben született, nem tudjuk biztosan. Általában az 1007-es évet szokták elfogadni, de a legújabb történetírás az 1000 és 1007 közötti évekre teszi születésének idejét, helyét pedig Székesfehérvárra. Bizonyos, hogy a trónörökös nevelésére rendkívül nagy gondot fordítottak. A legendaíró szerint,,már gyermekkorában is szorgalmas őrködés alatt nevelkedve fejlődött. Első nevelői mindenesetre a szülei voltak, akik mindketten az életszentség útján jártak, s az ő hatásuk alatt érlelődött meg a kis királyfiban az az életideál és az az út, amelyet járni megtanult. Mint a korabeli íróknál olvassuk, István szenvedélyesen szerette fiát, nevét nap nap után belefoglalta imádságos megemlékezésébe, és nem szűnt meg Krisztus kegyes pártfogásába és a mindenkor szeplőtelen Szűz anyai oltalmába ajánlani. Gyökeres változás állott be Imre herceg nevelésében 1015-ben, amikor Gellért bencés szerzetes Velencéből jövet -- eredeti szándékát, hogy a Szentföldre utazzék, megváltoztatva -- Pannóniába érkezett. Itt István udvarába vezették. A magyarok királya azonnal fölismerte benne a kiváltságos, nagy tudományú, szent életű szerzetest, aki elmondhatta magáról:,,nincs könyv, amelyet ne olvastam volna, és fia nevelőjévé tette. Imre királyfi hét éven keresztül tanult kiváló mestere irányítása mellett. Elvégezte az akkori kor iskolafokozatait, a triviumot és quadriviumot, megtanult latinul, s anyjától föltehetőleg németül is. Azt mondja a legenda, hogy Imre a,,grammatikai mesterségnek minden tudományával betelt. Egy velencei krónika szerint,,tudós és szent volt. A világi tudományok mellett Gellért apát bizonyára beavatta őt a lelki élet magasabb iskolájának titkaiba is. Így érthető, hogy olyan ifjú lett belőle,,,akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek, mint a krónika mondja róla. 2 Tizenöt éves korától atyja vette maga mellé, huszonhárom éves korában befejezettnek látta nevelését. Imrétől mint jövendő uralkodótól elvárták, hogy rangjának megfelelő házasságot kössön, s biztosítsa a dinasztia fennmaradását utódaiban. István őt jelölte ki utódjául. Nem volt kétséges, hogy nemcsak a főpapság és István közvetlen hívei, hanem az egész hívő magyar nép egy emberként fog fia mögé sorakozni és őt királyának elismerni. Ezért a nemzete jövőjéért annyira aggódó szent király gondosan fölkészítette fiát jövendő uralkodói feladataira. Mint 11. századi életrajzírójától tudjuk, gondoskodott róla,,hogy a nehéz kormány terhének viselésére igazhitű férfiak tanítása által minél alkalmatosabb legyen, s azok tanításait vele naponként figyelmesen hallgattatá. Atyja szerelmének buzgóságától indíttatva maga is ír a számára egy könyvet az erkölcsök neveléséről (Intelmek), melyben híven és nyájasan intőleg szól hozzá, oktatván, hogy tartsa tiszteletben a püspökök méltóságát, szeresse az országnagyokat és vitézeket, szolgáltasson igazságot, ügyeljen minden tettében a türelemre, tanács nélkül semmit se tegyen, őseit szüntelenül szeme előtt tartsa és példa gyanánt vegye, az imádkozás kötelességét teljesítse, a kegyességet és irgalmat a többi erényekkel együtt gyakorolja. Az,,Intelmek könyve, amelyet István király fia számára készíttetett (a megfogalmazás valószínűleg nem tőle való, de a gondolatok föltétlenül), később a magyar törvénytár élére kerül, s fölveszik a Corpus Juris Hungariciba. Imrével kapcsolatban még meg kell említenünk II. Konrád német császárnak Magyarország elleni hadjáratát ban, amely teljes kudarccal végződött. Egyes történetírók valószínűnek tartják, hogy a győri csatát Imre vezette. A magyar sereg előtt nyitva állt Bajorország kapuja, de a magyar királytól távol állt a hódítás szándéka. Békét ajánlott a császárnak, aki a szégyenletes kudarc után nem akart maga tárgyalásokba bocsátkozni, s a békekötést 13 éves fiára bízta. Henrik bajor herceg -- a későbbi III. Henrik császár tavaszán Esztergomba érkezett,,az igazságtalanul megbántott magyar király megkövetésére, s a Lajta és Fischa folyó köze újra visszakerült Magyarországhoz a Morvamezővel együtt.

3 Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló ifjúságában magasztaltad föl szentjeid közé, kérünk add, hogy ő, aki egészen neked szentelhette magát, mindörökké segítsen minket színed előtt! Imrének a békekötésben való részvételére -- talán atyja megbízottaként -- a hildesheimi évkönyvek engednek következtetni, amelyek őt Dux Ruisiorum néven említik (Ruisia, Rugia, szlávul Rakzia valószínűleg a meghódított Ausztria egy része). István ekkor (1031-ben) hatalmának és tekintélyének tetőpontján Székesfehérvárott koronázásra készült. Egyetlen életben maradt fiát akarta megkoronáztatni, hogy trónját és országában a kereszténység zsenge vetését a jövő számára biztosítsa. Valószínűleg erre az alkalomra készült Gizella királyné keze munkájával és irányítása alatt az a miseruha, amelyet később átalakítva koronázási palástnak használtak 900 esztendőn keresztül: az egész királyi család képe rá van hímezve. Ebben az ünnepélyes hangulatban jött a szomorú hír: Imre herceget vadászat közben egy földühödött vadkan halálra sebezte, és sebeibe szeptember 2-án belehalt. A gyászhír hatását a krónika így érzékelteti:,,siratta őt Szent István és egész Magyarország vigasztalhatatlanul, nagy sírással... Szent László király Szent Imrét atyjával, Istvánnal, és nevelőjével, Gellért püspökkel 1083-ban az ország főpapjai és világi nagyjai jelenlétében oltárra emeltette (ez felelt meg akkor a szentté avatásnak). Azóta példaképe a magyarságnak, elsősorban a magyar ifjúságnak. Az Intelmekből:,, U r a l k o d j á l mindnyáju k nak f e l e t t e b é k e s s é g e s e n, a l á z a t o s a n, szelíden, haragnak, kevélynek és gyűlölségnek nélküle, mindiglen elmédben tarván, hogy mind az embereknek egy állapotjuk vagyon, és hogy semmi föl nem emel, hanemha az alázatosság, és hogy semmi meg nem aláz, hanemha a kevélység és gyűlölség. Ha békességes lész, akkor királynak mondatol és király fiának, és szeretve lész mind a vitézektől. Ha haragos, kevély, gyűlölködő, békétlen lész, nyakadat az ispánoknak és fő jobbágy uraknak felébe felemeled, bizony a vitézeknek ereje a királyi méltóságoknak lankadására lészen és idegeneknek adatik a te országod. Ettől félvén, az ispánoknak életét jó erkölcsöknek rendtartásával kormányozzad, hogy is szereteteddel felövezetten a királyság méltóságához mindiglen hívségest ragaszkodjanak, hogy országlásod mindiglen békességes legyen. Ha bírni akarod a királyságnak tisztességét, szeressed az igaz ítéletet. Ha bírni akarod a te lelkedet, légy türelmes... mert a békességtűrő királyok uralkodnak, a türelmetlenek pedig kegyetlenkednek. Valamikor is adatik néked valamiben ítélned, mi te méltóságodhoz illő, békességes tűréssel és irgalmassággal, avagy szánakodással ítéljed meg, hogy dicséretes és ékes legyen a te koronád. Azért tehát, szerelmetes fiam, én szívemnek édessége, jövendő sarjak reménysége, kérlek, parancsolom, hogy mindenütt és mindenben malaszttól gyámolíttatva nemcsak atyádfiaihoz és rokonaidhoz, avagy fő emberekhez vagy vezérekhez, vagy szomszédokhoz és lakosokhoz légy kegyelmes, hanemha az idegenekhez is és mindenekhez, kik te hozzád jőnek. Mert a kegyességnek míve téged mindeneknél n a g y o b b b o l d o g s á g r a vezet. Anselment Tízián és Kurinszky Gábor 5.b 3

4 Magyarország virága Árpádházi Szent Erzsébet Idén ünnepli születésének 800. évfordulóját a világ. II. Endre magyar király és Gertrúd királyné harmadik gyermeke mindössze huszonnégy esztendőt élt, ám ő a katolikus egyház legnépszerűbb szentjeinek egyike, és alighanem a legszélesebb körben ismert magyar. Erzsébet mindössze négyesztendős volt, amikor édesanyja elindította Türingiába, hogy I. Hermann birodalmi gróf fiának, Hermannak a jegyese legyen. Gertrúd igyekezett gondoskodni a kislányról, gazdag hozománnyal küldte el. (A feljegyzések szerint a 13 málhás szekérnyi drágaság között még egy színezüst fürdőkád is volt.) Az elválás azonban akkor nem lehetett könnyű egyiküknek sem. A kor szokásai megkövetelték a gyermek korai elválasztását szüleitől, hogy jövendő férje otthonában nevelkedhessen leendő anyósa e l k é p z e l é s e i szerint. Az ifjú jegyes, Hermann korán meghalt, így az ő testvérével, L a j o s s a l jegyezték el a kis Erzsébetet. Szent Erzsébet é l e t r a j z a i megemlítik, hogy már kisgyermekként az imádság és a jótékonykodás volt életének legfőbb jellemzője. A híres rózsacsodát még magyarországi éveire teszik. Tizennégy éves korában lett a huszonegy éves Türingiai Lajos felesége. Egy év múlva megszületett első gyermekük Hermann, s Erzsébet hálából menhelyet alapított árva gyerekek részére. Két évvel később megszületett Zsófia, ekkor kórházat építtetett, amelyben maga is segített a betegek ápolásában. Erzsébet kora nagyasszonyaitól eltérően szó szerint 4 követte hitvallását, miszerint boldoggá kell tennünk az embereket minden tőlünk telhető módon. Harmadik gyermekük, Gertrúd születése előtt Lajos meghalt. Kétezer lovagja élén II. Frigyes császár oldalán elindult a Szentföldre. Erzsébet maga varrta föl férje ruháira a keresztet, majd a búcsú után balsejtelmében gyászba öltözött. Erzsébet húszesztendősen özvegy lett. A vagyont kezelő rokonok, félve az özvegy túlzott jótékonykodásaitól, szinte mindenétől megfosztották. Egyszerű szürke köntöst öltött magára, A ferences harmadrendiek ruháját novemberében hirtelen megbetegedett, és 17-re virradó éjjel elhunyt. Szentté avatása a precízen feljegyzett első hatvan csoda ellenére sem ment könnyen. Szent Erzsébet ünnepét a világegyházban november 17-én, hazánkban nov. 19-én tartják. Legendája magyar nyelven először az É r d y - k ó d e x b e n tűnt fel, írója egy karthausi szerzetes volt. Szent Erzsébet alakját számtalan világhírű művész örökítette meg f e s t m é n y e k e n, s z í n e s ü v e g a b l a k o k o n és zeneműben. (Sokakat ejt ámulatba a mai napig Murillo híres festménye vagy Liszt Ferenc csodálatos oratóriuma.) Néphagyományunkban is gyakran megjelenik Erzsébet alakja pünkösdi királynéként, Szent Örzsébet asszony néven.

5 A hit mint pajzs A régi iskolámban nem tudtam olyan jól gyakorolni a hitem, mint ahogy azt egy igazi katolikus embernek kellene. De amióta ebbe a keresztény iskolába járok hétköznap is elmehetek szentmisére. Hívő emberekkel lehetek. Azt veszem észre, hogy amióta elkezdődött az iskola kevesebb bűnt követek el. Ezt annak is köszönhetem, hogy katolikus iskolába járok. (Köszönöm a szüleimnek is.) Az osztálytársaim nem csúfolnak azért mert keresztény vagyok, hisz ők is azok. Nem szabad az emberek fölött ítélkeznünk, az Isten feladata. Isten azért teremtett minket, hogy Őt imádjuk és csak neki éljünk. Ne a pénznek, a hatalomnak, mert az úgyis elmúlik, de Isten nem. Higgyünk, szeressük embertársainkat és legyünk békességben. Jézus mondja: Aki hisz az üdvözül. Tehát higgyünk Jézusban és a Katolikus Anyaszentegyházban. Sibak Bettina 7.b Istenre minden embernek szüksége van, Istenhez pedig hit kell. A hit mint pajzs véd minket a gonosz erőktől. Erről a pajzsról lepattan a bűn, ellenáll minden álnokságnak, a gonosz ereje nem vesz erőt rajta. Ez a pajzs jobban véd minden ember által készített tárgynál, nincs ennél hatalmasabb fegyver.aki ezt a pajzsot viseli, annak nem kell a bűn börtönében élnie, mert a bűn bilincse lepattan a kezéről és a porba hull, nem vesz többé erőt rajta. De a pajzs nélkül senki sem tud megküzdeni a világ sötétségével, ez meghaladja az ember erejét. De ez a pajzs csak akkor a tiéd, ha te Istené vagy. Csigi Máté 7.b Ebben a fogalmazásban arról szeretnék írni, hogy h o g y a n veszi körül és védi meg családunkat a hit. E g y - e g y gondoktól és f e l a d a t o k t ó l t ú l t e r h e l t napon, amikor f á r a d t a k v a g y u n k, bizony előfordul, hogy türelmetlenül beszélünk egymással. Az ilyen rossz hangulatú, veszekedős napok után különösen nagy ajándék számunkra a közös esti imádság. Ilyenkor amikor mindenki a pislákoló gyertya köré gyűlik és elmondjuk Istennek és egymásnak örömeinket és gondjainkat, Isten megbocsátó szeretete ölel minket körül. Napközben is érezzük az Ő gondoskodó jelenlétét, különösen akkor, amikor nehézségekkel küzdünk. Ilyenkor hozzá imádkozunk és tudjuk, hogy szeretete pajzsként védelmez minket. Örülök, hogy Isten közelségében élhetek és teljesen rábízhatom életemet. Juniki Anna 7.b Ebben a tanévben Szent Imrére emlékezve felidézzük Szent István fiához írt intelmeit. Ennek jegyében születtek a fentebb olvasható gondolatok, melyeket a 7.b osztály tanulói osztanak meg diáktársaikkal. 5

6 Tanáraink Tóth Katalin 6 40 éve (ugye nem is gondoltátok volna) láttam meg a napvilágot. Apai ágon tősgyökeres gödöllői református vagyok. Általános iskolába a Petőfi S. Ált. Isk.- ba jártam, majd a Török Ignác Óvónői S z a k k ö z é p i s k o l a és a Budapesti Tanítóképző Főiskola elvégzése után ott is kezdtem tanítói pályámat Gyenes Károlyné Márti néni oldalán. Ő az én példaképem mint tanító, anya, feleség, szakácsnő, Az együtt letanított 10 év alatt nagyon szoros barátság alakult ki közöttünk. A Szent Imre iskola indulásakor együtt jöttünk át a Petőfiből, ahonnan néhány gyerek is követett bennünket ban született Boldizsár nevű fiam, aki veletek együtt koptatja iskolánkban a padokat. Blanka kislányomat a tavaszi szél hozta 2003-ban. Két gyermekem születése között visszajöttem angolt tanítani iskolánkba. Tavaly, a 2006/2007-es tanévben kezdtem újra a tanítást, remélem a mostani 5.a-sok nem túl nagy fájdalmára, ugyanis náluk vettem át Klárika néni helyét. Jelenleg az 1.b-ben 28 aranyos elsős kisdiákot próbálok iskolánk életébe bevezetni, a matematikát megszerettetni(lehet ezt?) és a szívemhez közel álló kézműves technikákkal megismertetni. Angol szódolgozatokat a 4.a-ban és a 5.a-ban íratoka gyerekek külön kérésére! L e g f o n t o s a b b s z á m o m r a a családom és boldog vagyok, hogy a tanítványaim mellett SAJÁT gyermekeim is lehetnek. Liszkainé Seres Mária Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy turai ovis kislány, aki ebéd után mesével altatta el társait körül egy gyönyörű parkkal körülvett óvodában. A kastély mellett játszottunk nap mint nap, így könnyű volt magunkat királylánynak, udvarhölgynek, hercegnek képzelni a soktornyú palota tövében. Általános iskolásként énekeltem a templomi és az iskolai kórusban, délutánonként a tornateremben gyakoroltam a gerendán vagy a korláton, s ha volt időm, akkor olvastam és olvastam. Szívesen szerepeltem kisebb darabokban, rendeztem meglepetésműsort a szociális otthon lakóinak, vetélkedőt osztálytársaimnak. Sokáig ilyen irányú terveim voltak a jövőről. Azokban az években Magyarországon csak nyolc egyházi iskola működhetett. Így kerültem Debrecenbe, a SSND kedves nővérek Svetits Gimnáziumában érettségiztem még a rendszerváltozás előtt. Az akkori politikai helyzetnek köszönhetem, hogy most matematika és fizika szakos tanár vagyok, mivel világnézetileg alkalmatlannak tartottak történelem és a magyar tanítására. Úgy gondolták, hogy a 2x2-t nem befolyásolhatom hívő mivoltommal. Így szereztem diplomát Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán ben. Nem bántam meg, hiszen nekem az okoz igazán örömöt, ha látom a szemetekben, hogy megértettetek valami újat, és tudok segíteni egy problémás feladatban. A zsámboki általános iskolában tanítottam korábban, majd 9 évvel ezelőtt jöttem ide a Szent Imrébe, amit már a gyermekeim iskolájaként nagyon szerettem. Jó ide tartozni, ebbe a nagy családba, s nagy öröm, ha az utcán régi diákjaim mosolyognak rám, mondják el új élményeiket. Köszönöm a veletek töltött vidám napokat az erdei iskolákban, a nyári napközis táborokban. Kérem az Urat, hogy adjon nekem türelmet, megbocsátó szeretetet, bölcsességet ahhoz, hogy még sokáig terelgethessem a rám bízottakat otthon és az iskolában egyaránt. A családomat ismeritek, hiszen a fiaink Szent Imré-s(ek) voltak. A férjem is sokat segít, ha a számítógépekkel k e r ü l ö k nézeteltérésbe a könyvtárban. Nélküle ez a néhány sor sem jöhetett volna létre Köszönöm, hogy vannak nekem.

7 Korgó bendőbe Amikor a főzés szórakoztat is! Gesztenyés édesség 1 csomag édes gesztenyemassza 1-2 evőkanál porcukor 1-2 evőkanál rum kevés meleg tej 5 dkg puha vaj 1 tábla étcsokoládé a bevonathoz magozott meggy A gesztenyemasszát nyomkodd szét villával, majd dolgozd össze a rummal, a vajjal, és ha szükségesnek látod, ízesítsd még porcukorral. Alaposan gyúrd át a masszát, majd vegyél ki belőle egy kisebb adagot, tegyél a közepébe meggyszemet, és formázd golyó alakúvá. Hempergesd meg a reszelt csokoládéban. Diós süti 7 db tojás 17 dkg cukor 17 dkg darált dió 2 evőkanál kakaó 2 evőkanál rétesliszt ½ kiskanál sütőpor A diókrémhez: 15 dkg porcukor 15 dkg darált dió 15 dkg puha margarin 1 dl tej 3 evőkanál rum A piskótához verd fel a tojásfehérjét félkemény habbá, amikor már kemény, de még lazább állagú, akkor szórd bele a cukrot, és verd fel jó sűrűvé a habot, hogy a kanál megálljon benne. Ekkor add hozzá egyenként a tojások sárgáját, szórd bele a darált diót, a kakaóport és a szódabikarbónával elkevert réteslisztet. Tedd be előmelegített sütőbe, és süsd úgy 30 percig (az első 5 percben magasabb hőfokon, majd csökkentsd takaréklángra). Végezz tűpróbát a vége felé, ha a tészta nem ragad a tűre, akkor kész a piskóta. Nyitott sütőajtóban hagyd kihűlni. A diókrémhez a darált diót a tejjel főzd sűrűre. Amíg hűl, egy robotgéppel keverd habosra a margarint a cukorral, öntsd hozzá a rumot, majd keverd simára a diókrémmel. A piskótát vágd félbe, töltsd meg a krém felével, a maradékot pedig kend a tetejére és az oldalára. Díszítésül megszórhatod darált dióval. Gesztenyés párnák 25dkg gesztenyepüré, 3 evőkanál rum, tojás, porcukor Hozzávalók: 50dkg vajastészta, A kész vajastésztát kb.3mm vastagra nyújtjuk, majd 7cm átmérőjű köröket szaggatunk belőle. A gesztenyepürét a rummal elkeverjük, és 1 teáskanálnyit t e s z ü n k a körök közepére. A tészta szélét m e g k e n j ü k t o j á s s a l. S ü t ő l a p o n 180 fokon előmelegített sütőben 20 percig sütjük. Még melegen megszórjuk porcukorral. Megyeri Janka 5.b, Kurinszky Gábor 5.b, Benke Balázs 6.a 7

8 Erdei iskolák 5. a osztály Mi Királyrétre mentünk erdei iskolába. Hétfőn gyülekeztünk a Művelődési ház előtt. Gödöllőről Vácra mentünk busszal. Vácról Kismarosra vonattal. Kismarosról Királyrétre kisvasúttal utaztunk. A Turistaszállóban telepedtünk le. Nemsokára bevittük a csomagjainkat a szobákba. Aki akart, átöltözhetett vagy focizhatott és partizánozhatott. Két óra múlva elsétáltunk a Bajdázi tóhoz, a királyréti halastóhoz és a Bajdázói kőbányába. Ott alakítottuk ki a csapatokat.3 csapatot alakítottunk. A három csoport neve: Fatuskók, Rock and roll, Cápák. Indulót és csatakiáltást kellet kitalálnunk. Következő nap számháborúztunk. Este meglepetés programba lett részünk. Egy túravezető éjszakai túrán voltunk lámpa nélkül az erdőben. A kirándulás vége felé lidércfényt láthattunk és bátorságpróbában vettünk részt. Szerdán elmaradt az egész napos visegrádi túra, mert a kompok nem működtek.helyette sorversenyek, daltanulás és számháború volt. Csütörtökön kisragadozókról szerezhettünk tudomást. Utána gyalog elmentünk Szokolyára, a Kacár-tanyára. A kenyér útjával ismerkedhettünk meg és néhány népi játékkal. Estefelé íjászat volt. A nap utolsó programja egy népi táncház volt. Pénteken eredményhirdetést tartottunk a szobák és a csapatok között. Ezután siettünka kisvasúthoz, mellyel Kismarosra utaztunk. A vonatozásnak még nem volt vége, hiszen innen Vácra, majd Veresegyházra utaztunk. Végül buszra szálltunk és befutottunk Gödöllőre. Szüleink már nagyon vártak minket, mi pedig sok élménynyel árasztottuk el őket. 5. b osztály Az idei erdei iskolára mindenki várakozással gondolt, hiszen ez volt az első alkalom, hogy új osztályfőnökünkkel, Andi nénivel és új osztálytársainkkal hosszabb időt tölthetünk együtt. Alig kezdődött el az iskola, már a buszon találtuk magunkat Kétbodony felé robogva. Feltűnően oldott volt a hangulat, az én barátnőm például viccekkel szórakoztatta a körülötte ülő társaságot. Szálláshelyünkre érve, a szobák elfoglalása után kisebb kört tettünk a hintóval a faluban. Ezután a közelünkben fekvő szőlőskertbe látogattunk el, ahol előadásokat hallgattunk az állatok életmódjáról. Most már a vacsora következett. Mindenki farkas éhes volt, sőt néhány gyerek annyira nagy hévvel rakta tányérjára és tömte szájába az ételt, mintha 3 éve nem evett volna, és mintha 1 szelet kenyeret és 1 szelet párizsit szántak volna a konyhás nénik az egész osztálynak, és attól féltek volna, 8 hogy elkobozzák tőlük. A fürdés következett, aztán az osztály összegyűlt a szórakozásra, amit 4 dallal nyitottunk meg. A király-bírót sem hagyhattuk ki, és Vera néni meséje se maradhatott el egyik este sem. Imádság után Andi néni takarodót fújt. Lámpaoltás után halk, szűnni nem akaró sutyorgás és néhány vidám kacaj árulkodott arról, hogy a szobákban igen csak jó a hangulat. A következő napokban a 88 éves Pál bácsi dudált nekünk népdalokat, Ica nénitől pedig palóc meséket hallgattunk. Elgyalogoltunk Romhányba, a romhányi csata színhelyére, és megtekintettük a II. Rákóczi Ferenc által ültetett mogyorófát. Horpácson Mikszáth Kálmán életrajzát hallgattuk meg rövidem, és megnéztük a kúriát is. Kétbodonyban megtanulmányoztuk, hogyan dolgozik a bognár. A méta és a foci nagy sikert aratott. Mindenki belejött a játékba, sőt néhányan (köztük jómagam is) úgy szurkoltak társaiknak, hogy kis idő múlva berekedtek. A számháborút is élvezte az osztály. Szóval tökéletesen megismertük társainkat, és jól mulattunk. (Vámosi Lívia 5.b) 6. a osztály Első nap 8-kor indultunk az iskola mögötti parkolóból. Az út kicsit hosszú volt, de megérte, mert szép helyeket láttunk. Megérkeztünk Parádfürdőre! Mikor a busz kitett minket, akkor még gyalogolnunk kellett a szállásig egy kicsit. Ott Gábor bácsi várt minket. Először mindenki elment a szobájába és lepakolt. Azután elmentünk és körülnéztünk egy kicsit. A kert végében egy kis patak csörgedezett. Itt hidakat, gátakat, zsiliprendszereket kezdtünk el építeni. Délután Parádfürdőn sétáltunk. Este pedig mindenki nagy élvezettel ette meg a vacsorát. A vacsora után melegítőt vettünk fel és elindultunk az éjszakai túrára. Nagyon nehéz terepen mentünk, de jól éreztük magunkat. Este meg mindenki álmosan dőlt az ágyba. Másnap reggel 7-kor ébresztettek. Reggeli után átsétáltunk Parádra. Megnéztük a tájházat, Aztalos Joachim fafaragómester kiállítását és a parádi kosárfonóműhelyt. Délután elmentünk a kocsimúzeumba. Este pedig leültünk a társalgóba és beszélgettünk, játszottunk, nevettünk sokat és megbeszéltük, ami azon a napon történt. Ha szerda, akkor NAGY TÚRA! Hát igen a nagy túrán is nagyon nehéz terepen kellet mennünk, de cserébe olyanokat láttunk ami nem mindennapi események. Például

9 Erdei iskolák nem mindennap, lát az ember foltos szalamandrát. Olyan (szép) gyönyörű vízesést láttunk, amit én még soha nem láttam. Majd amitől féltem bekövetkezett. Sziklákon kellett másznunk! Hát nem volt semmi! De voltak könnyebb terepek is. Majd a túra végét egy számháborúval zártuk. Este mindenki nagyon éhes volt. Alig vártuk, hogy megkapjuk a vacsorát. Majd este megint játszottunk megbeszéltük az őrangyalokat. Ma egy kicsit korábban feküdtünk le, mert mindenki nagyon álmos volt a nagy túra után. A következő nap az üveggyárat látogattuk meg. Sajnos már kezdték lebontani. Miután meghallgattuk, amit a bácsi mondott az üvegkészítésről mindenki vehetett magának egy kis emléket. Ebéd után, aki akart elmehetett focizni, aki akart a boltba ment vásárolni. Míg a többiek focizni voltak a boltos csapat egy viperával találkozott. Este játszottunk és őrangyaloztunk. Utolsó nap felmentünk a Kékestetőre, ahonnan haza döcögtünk a busszal. Nagyon jó volt ez az erdei iskola. Sokan sokat fejlőttek lelkileg is! Hála istennek nem esett senkinek semmi komolyabb baja pár megfázáson kívül. (Margitházi Tímea, Juniki Ádám 6.a) 6. b osztály Szeptember 10-én a gödöllői MÁV állomásra 8: 35-kor érkező vonattal indultunk Bogácsra A bogácsi Diáktanyán szálltunk meg. Két szobánk volt egy a lányoknak és egy a fiúknak. Fürdőszobából is csak egy volt, amiben 4 WC és 3 zuhanyfülke volt, ezért a lányok egy másik épületbe jártak át reggel és este mosakodni. Hétfőn termálfürdőben voltunk, ahol azzal kezdtük, hogy kizavartak minket a gyerekmedencéből, utána pedig az egyik termálvízből. Kedden volt a túranapunk ahol megnéztük a bogácsi tájházat és a kilátót, egy tavat és voltunk borospincében ahol ihattunk ingyen mustot, és voltunk még egy erdőben is. Szerdán Egerben voltunk, ahová sajnos Kati és Peti nem jöhettek velünk, mert haza kellett vinni őket betegség miatt. Voltunk az egri templomba és a tanárképzőben is. A tanárképzőben voltunk a varázsteremben ahol egy csomó érdekes fizikai kísérletet és játékot mutattak nekünk. Voltunk még az ottani csillagászati teremben is. Ez volt az a nap, amikor Mcdonald sban ebédeltünk. Csütörtök Délelőtt a lányok feladatokat készítettek a fiúknak. Az első feladat szagláspróba, a második rímfaragás, a harmadik szerenád a negyedik pedig lány ruhákban lévő divatbemutató volt Délután pedig a bogácsi általános iskolások ellen kosaraztak a lányok és a fiúk, pedig fociztak. Sajnos mivel hetedikesek ellen kosaraztunk nagyon elvertek minket, kb.: 64: 8 lett az állás a bogácsiak javára. Drenyovszki Máté, ha bár nem is focizott mégis azzal kezdte, hogy kilőtte a labdát a kerítésen túlra, a patak partjára. A fociban viszont a mi osztályunk fiúcsapata nyert. Mikor véget ért ez a kis sportdélután elmentünk egy szabadtéri focipályára, ahol akadt egy kis gondunk néhány cigánnyal. Pénteken úgyszintén termálfürdőben voltunk ahol lángost ebédeltünk, kivéve én és Eszter, mert mi nem szeretjük a lángost, ezért mi két darab palacsintát, kaptunk. Szeptember 14.-én 17:30-kor érkeztünk meg a gödöllői MÁV állomásra. (Szekeres Orsolya 6.b) 7. a osztály 5 napot töltöttünk Bagolyírtáson, egy mátrai kisfaluban. Első nap sokat játszottunk és bejártuk Bagolyírtást. Kedden bebarangoltuk a Kékest és felmentünk a TV-toronyba. Szerdán megnéztük a Mátra Múzeumot, a csillagvizsgálót és kirándultunk Galyatetőn. Másnap a 7.b osztállyal, buszszal bejártuk Parádfürdőt, Recsket, Sirokot és boboztunk a sástói bobpályán. Pénteken sütés-főzés volt délelőtt és ebédre lakoma. Délután kellemes élményekkel indultunk haza. Nagyon szép és tartalmas volt a tábor, és örülünk hogy az osztály együtt lehetett. 7. b osztály Mátraszentimrén voltunk erdei iskolában, csodálatosan szép természeti környezetben. Nagyon sok érdekes helyen jártunk, felfedeztük Mátraszentimrét és környékét. Erre az 5 napra mindenki 1-1 kiselőadással készült a környező falvak, nevezetességek történetéből. Mi a Darázshegyi Fogadóban laktunk és a Kemencés Csárdában ettünk. Sokat kirándultunk és nagyon sok természeti ismerettel tértünk haza. ellátogattunk egy csillagvizsgálóba, Sirok várába, a Vöröskő kilátóba. Játszottunk falufelfedező játékot, sok hegyet megmásztunk. Esténként énekeltünk és osztályfőnökünk, Trixi néni olvasott nekünk Az én utam című könyvből. Köszönöm Istennek, hogy megőrzött minket és a mátrai levegővel tüdőnkben térhettünk haza. A tábor ideje alatt sokan megtaláltuk saját utunkat. (Oláh Judit 7.b) 9

10 Erdei iskolák 8. a osztály Idén mi Tokajba utaztunk erdei iskolába. Délután, miután megérkeztünk mindenki elfoglalta szobáját. Egy kis pihenés után elindultunk a Kopasz-hegyere. Útközben találkoztunk egy égből pottyant cickánnyal, aki tudomásunk szerint egy madár szájából esett ki. Sajnos nem tudtunk a hegytetőre felmenni, mert eltévedtünk, de a panoráma gyönyörű volt. Miután visszaértünk a szállásra, igen finom vacsora várt minket. Kedden rossz időnk volt, ezért minden szabadtéri programot töröltünk. Viszont ellátogattunk a bormúzeumba, ahol megismerkedtünk a borkészítés rejtelmeivel. Este misére mentünk. Szerdán enyhült az idő, így egész napos kirándulásra Sárospatakra utaztunk. Csütörtökön Szerencsre mentünk a Cukorgyárba, délután pedig biciklitúráztunk Az utolsó napon délelőtt hajókirándulást tettünk Szabolcs községbe. Ez volt az utolsó erdei táborunk. Nagyon sajnáljuk, hogy többé nem lesz így együtt az osztály. Hiányozni fognak a közös élmények, de emlékeinket nem felejtjük soha! 8. b osztály Az utolsó Erdei iskolánk!.patak a kert végében, focipálya 5 percre és erdő is van jó túrákhoz. Mi kell még? Szép idő! Szokolyán a kisvasút pont a szállásunk előtt állt meg. Szép udvar, tágas szobák, ebédlő finom bőséges ételek és kedves szállásadók fogadtak minket. Péter Atya délután éppen akkor érkezett, amikor Barbi egy hatalmas békát fogott a patakban. Alaposan felfedeztük a környéket. Ágacskákat szedtünk útközben (Eszter fél fát hozott), hogy este ezekből keresztet kötve jelképesen Istennek átadjuk godjainkat. Este játékokkal, Péter Atya gitárkíséretével közös énekléssel búcsúztunk, majd Györgyi néninél jelentkeztünk aktuális gyógyszereink, vitaminjaink kiosztására. IDÉN SENKI SEM LETT BETEG! A Kacár tanyán patkót kovácsoltunk, és megtanultuk a 10 kenyér becsületét. Csülköt vetettünk, gólyalábaztunk, szamarat kényeztettünk. Nagy túrákon vettünk rész, szenvedéseinket Istennek ajánlottuk fel. Amikor azt hittük, hogy Nógrádról végre vonattal mehetünk Szokolyára, Tünde néni az erdő felé mutatta az irányt. A túristajelzéseket már régen benőtték a bokrok, de keresgélés után végül midig megtaláltuk a helyes utat. Sajnos Péter Atya és Roli ekkor már nem voltak velünk. Dávid egy törött széket talált az egyik bokorban, ezt cipelte egész úton, hogy fáradtságát ülve pihenhesse ki. Láttunk foltos szalamandrát, siklót fogtunk és egy őz is átvágtatott előttünk. A környék összes macskájával, kutyájával és lovával barátságot kötöttünk. A legszebb az őszi kikericsekkel borított mező volt. Éjszakai túránkon Mónika M betűjét találtuk meg a csillagok közt. Nem jöhetett velünk, mivel a számháború közben megrándult a bokája. A sötétben Barbi is félrelépett.bár labdánk nem volt, sokat métáztunk pattogó labdával, fociztunk a sebtapasszal foltozott labdánkkal,az ebédlőasztalokból épített ping-pong asztalon nagy csatákat vívtunk esténként. Tudtátok, hogy Szokolyán született Mányoki Ádám és Visky János festőművész? Az emlékkiállításon Zsófinál a legnagyobb sikert a lovak ábrázolása aratta. Gyorsan elteltek a napok, vidáman, sok élménnyel értünk haza.

11 Városi futóverseny Szeptember második szombatján városi futóversenyt szerveztek a Sörfesztivál keretében. Iskolánk tanulóinak a 39%- a részt vett a versenyen. Helyezések: -legfiatalabb futónk a 2 éves Csernyánszky Máté osztályosok között 3. hely Szedmák Márton 4.b osztályosok között 3.hely Zsíros Zsanett 8.a -Felnőttek között 3. hely Várnai apuka Szervezők: Janosik Györgyi, Gáspárné Kolozs Julianna, Pál István Aki tud, az tud! Versenyeredmények Labdarúgó bajnokság Okóber 1-én keresztény szervezésű labdarúgó bajnokság volt 8 csapat részvételével. Kíváló rendezés mellett iskolánk 7-8. osztályos csapata 1. helyezést ért el. Csapattagok: Tóth Barna 7.a, Székely Dániel 7.b, Rózsavölgyi Dávid 7.b, Juhász Gergő 8.a, Madarász András 8.a, Gróf Roland 8.b, Kocsis Dávid 8.b A legjobb mezőnyjátékos: Madarász András Legtöbb gólt lőtte: Tóth Barna Csapatvezető: Pál István Akire egy ország büszke Szávay Ágnes (Kiskunhalas, december 29. ) magyar teniszező. Már hatévesen elkezdett teniszezni, édesanyja és édesapja voltak első edzői és menedzserei. Mai edzője Kuhárszky Zoltán. Magyarul és angolul beszél. 171 cm magas, 63 kg, jobbkezes játékos, a fonákot a legtöbb női teniszezőhöz hasonlóan ő is két kézzel üti. Hazai és nemzetközi ismertségre a 2007-es évben tett szert igazán. Még 2006-ban a Vasas igazolt játékosa lett, melynek feltétele volt, hogy egy év leforgása alatt bekerüljön a WTA-világranglista legjobb 128 helyezettje közé. Ez minden bizonynyal sikerült is volna, ha nem szerez egy hosszadalmas deréksérülést 2006 nyarán, ami miatt fél évet ki kellett hagynia tavaszán kezdett újra belelendülni a játékba. Több nála erősebb ellenfél elleni győzelme már jelezte: nagy esélye van arra, hogy betörjön a világranglista első 100 helyezettje közé. A fokozott figyelem közepette Szávay a US Openen egészen a negyeddöntőig menetelt, menet közben legyőzte a 7. kiemelt Nadja Petrovát. Élete első Grand Slam-negyeddöntőjén ismét Kuznyecovával találkozott, ezt a mecscset azonban már nem tudta megnyerni, 1:6 4:6 arányban maradt alul. Pompás teljesítményének köszönhetően az egyéni ranglista 23. helyén találta magát szeptember 23-án addigi legnagyobb sikerét aratta, amikor a pekingi Tier II. torna döntőjében egy izgalmas, fordulatos meccsen, klasszisjátékot nyújtva, és meccslabdát hárítva 6-7(7), 7-5, 6-2 arányban legyőzte a világranglistán akkor 3. helyen álló, 2. kiemelt Jelena Jankovicot. Teljesítményével a világranglista első 20 helyezettje közé került. 11

12 Őszi ötlettár November, ber, ber ber, Morcos bús vénember Ugye tudjátok, hogy a madarak téli etetése a madárvédelem legfontosabb tennivalója? Ez számukra létfontosságú, mert a természetben nem mindig találnak annyi élelmet, amivel átvészelhetik ezt a zord évszakot! Fontos, hogy aki madáretetésbe kezd, az tavaszig folyamatosan lássa el elemózsiával az etetőt, hogy szárnyas barátainknak ne kelljen éhesen távozniuk a környékről. A legjobb és legízletesebb madáreleségek az olajos magvak (dióbél, tök-, napraforgó- és kendermag) vagy bőrös sótlan szalonna, faggyú stb. Egyszerű madáretető Egy ötlet arra, hogy saját madáretetőd legyen. Ezt egy jól kimosott és kiszárított olajos-, ecetes- vagy öblítős flakonból készítheted. Az aljától háromujjnyi távolságra vágj egy nagyobbacska nyílást a flakon oldalán. Máris készen van az etetőd. Ezután dróttal vagy madzaggal jó erősen rögzítsd egy nagyobb ághoz. Teheted ablakpárkányra is, de akkor tegyél a flakon aljába nehezéket (pl. követ), vagy pedig erősítsd az ablakotokhoz. Amint felfedezték a madarak, rendszeresen visszajárnak. Csendesen, néhány méter távolságból megfigyelheted őket. Milyen madarakra számíthatunk? Az etetőn a cinegék közül a szén-, kék-, barátés fenyvescinege, a csuszka, a nagy-, közép- és kistarkaharkály, pintyfélékből az erdei-, fenyőpinty, meggyvágó, zöldike, tengelic és csíz, a sármányokból a citromsármány szokott megjelenni leggyakrabban. Ha a földön is etetünk, vagy oda lehull a maradék, akkor fekete rigó, sőt egy-egy áttelelő vörösbegy, ritkán barátposzáta is szemünk elé kerülhet. Madáritató A madaraknak fontos az ivóvíz is, ahol kerti itatóban folyamatosan biztosítunk számukra friss vizet, ott szívesebben költenek tavasszal. Ráadásul fürdeni is szeretnek, de az átázott tollruhával nehezen repülnek föl. Emiatt jobb, ha az itató-fürdetőt nyílt füves területre, bokroktól távolabb tesszük, ahonnan már nagyobb távolságból észreveszik a macskát. Ha télen minden reggel friss vizet öntünk ki nekik, hamar megtanulják, hogy addig jöjjenek inni, míg meg nem fagy a víz. Széncinege Októberben nagy esemény történt negyedikes tanulóink életében. Először találkoztak Jézussal az Eukarisztiában. Hamarosan megjelenő karácsonyi számunkban biztosan sok megható pillanatot idéznek majd a beszámolók, fényképek. A kiadásért felel: Rétfalvi Antalné Szerkesztik: Dohanicsné Vígh Adrienn és az iskola szorgalmas diákjai Tördelés : Indasoft Bt. Levilágítás: Joyprint Stúdió Nyomdai munkák: Kamipress Nyomda és Könyvkötészet, Mogyoród

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2011. NOVEMBER TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 4 Hitélet... 10 Múltidéz õ... 14 Gyermeksarok...

Részletesebben

Szívből jöjjön a karácsony. Falukarácsony. Keresnünk kell az örömet, hogy megtaláljuk! Karácsonyi népszokások a régi Sárisápon

Szívből jöjjön a karácsony. Falukarácsony. Keresnünk kell az örömet, hogy megtaláljuk! Karácsonyi népszokások a régi Sárisápon SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ 13. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. DECEMBER Szívből jöjjön a karácsony Készülődés, ünnepi fények, meglepetések, ajándékok és mézes illatok. Sok gyermek

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIV/2. 2009. karácsony. Karácsony küszöbén

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIV/2. 2009. karácsony. Karácsony küszöbén A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XIV/2. 2009. karácsony Karácsony küszöbén Hó szitál és Karácsony jön. Az utcán hömpölyög a nép özön és szinte árad, kicsattan a mosoly, a vágy

Részletesebben

MUSTÁRMAG A SZENT HELY SZÜLETÉSE

MUSTÁRMAG A SZENT HELY SZÜLETÉSE MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2011/5. SZÁM AUGUSZTUS 20. A SZENT HELY SZÜLETÉSE Plébánia táborunkban eljutottunk egy Csaroda nevű faluba,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/2. 2008. karácsony

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/2. 2008. karácsony A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XIII/2. 2008. karácsony Betlehemi csillag Betlehem csillaga vezet három királyt köszöntve Mária újszülött kis Fiát. Karácsony este van csend honol

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja IX. évf. 3. sz. 2002. VENI SANCTE EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja A 80 éves a Ciszterci Diákszövetség

Részletesebben

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim...

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim... www.gyongyos.ofm.hu Karács on y XVI. évf. 3. szám 2011. december Az élet öröme Cserkészavatás Régi és új kincsek Katekumenjeink Lássátok meg testvéreim... K ö s z ö n t ő Már többször nekiugrottam a köszöntőnek,

Részletesebben

Zelk Zoltán: Vakáció

Zelk Zoltán: Vakáció A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2011. május-június Zelk Zoltán: Vakáció Hova menjünk, milyen tájra? Hegyre talán vagy pusztára? Folyópartra vagy erdőre? Faluszéli zöld mezőre? Lepkét fogjunk vagy

Részletesebben

József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja

József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám Ára: 70Ft A 2004-2005-ös tanév iskolánkban az IRODALOM ÉVE. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja E számunk tartalmából: József Attila:

Részletesebben

XVI. évfolyam 1. szám 2014. Október

XVI. évfolyam 1. szám 2014. Október A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola lapja XVI. évfolyam 1. szám 2014. Október Törekedj az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül

Részletesebben

XIII. évfolyam 1. szám 2011. október

XIII. évfolyam 1. szám 2011. október Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolájak lapja XIII. évfolyam 1. szám 2011. október "Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog ember az, aki õ benne

Részletesebben

XIV. évfolyam 1. szám 2012. október

XIV. évfolyam 1. szám 2012. október A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola lapja XIV. évfolyam 1. szám 2012. október Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. /Róma 14,19 / Szeretettel

Részletesebben

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal exkluzív VOLUNTAS A KAPOsváRI TánCsICs mihály gimnázium lapja 7 Xl. ÉvfOlyAm, 2. szám 7 2009. november parlamenti ifjúsági nap 2. oldal a szerencsés 13 3. oldal 10 perc Kitüntették Dr. Miklós Endréné tanárnőt

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz A Farkasréti Általános Iskola diáklapja Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 2012. április-május-június Hogy mit láttam? Elmondhatom. De legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László

Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László Nyári élmények 2014 Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető 15.092 Lajosmizse 2015 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja 2015. június A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja XI. évfolyam 6. szám 2014/2015: A MEGÚJULÁS ÉVE TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYÁRI SZÜNETET

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

Letette az esküt az új testület

Letette az esküt az új testület Letette az esküt az új testület Az öt évre megválasztott testület október 22-én tartotta alakuló ülését. Kovács Zsolt Vilmos polgármester, aki második ciklusát kezdi, és a megválasztott képviselők - Módenszieder

Részletesebben

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2013. január február március Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág Csilingel a kis gyöngyvirág. Fehér a ruhája, meghívja a virágokat tavaszesti bálra. Öltözködik

Részletesebben

2015. PORCIUNKULA. Porciunkula kápolna Assisiben XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2015. PORCIUNKULA. Porciunkula kápolna Assisiben XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2015. PORCIUNKULA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Porciunkula kápolna Assisiben P. Buczkó Lajos Atanáz OFM P. Kalmár Özséb OFM P. Németh Lúcius OFM köszöntõ elmélkedés

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Gellért, a tudós vértanú

Gellért, a tudós vértanú 2011. Szeptember - XVI. évfolyam 4. (125.) szám TARTALOM A csavargó plébános................2 Képzelt riport a Szentlélek pünkösdi látogatásáról......................3 Találkozni szeretnénk Jézussal.......4

Részletesebben

HÖKI BALLAGÓ. A Máriaremete Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola lapja XXIV. évfolyam, különszám

HÖKI BALLAGÓ. A Máriaremete Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola lapja XXIV. évfolyam, különszám HÖKI BALLAGÓ A Máriaremete Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola lapja XXIV. évfolyam, különszám 2015. június Mandula Puli Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért Fák, csillagok, állatok és kövek szeressétek

Részletesebben

MUSTÁRMAG ÉLNI ISTEN TENYERÉN

MUSTÁRMAG ÉLNI ISTEN TENYERÉN MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2014/4. SZÁM AUGUSZTUS 20. ÉLNI ISTEN TENYERÉN Szent István király ünnepe plébániai közösségünk búcsúünnepe

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet

Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet Kiliti Évszakok Szüreti felvonulás és bál Kilitin Zarándok út Andocsra 2011. II. Évfolyam, IV. szám, 2011. Október Nyitott templomok éjszakája Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet Szavazzatok a

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/4. 2009. nyár. Nyári rajz

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/4. 2009. nyár. Nyári rajz A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XIII/4. 2009. nyár Nyári rajz Hogy mit láttam? Elmondhatom. De legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a jobb kezem.

Részletesebben

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja. Karácsonyi körlevél. Sulihívogató

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja. Karácsonyi körlevél. Sulihívogató A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja XVI. évf. 4. szám Advent - Karácsony Karácsonyi körlevél 2009. december Sulihívogató 2009. december Egyszer volt, hol nem volt A kisgyermekek

Részletesebben