SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A RÉGI MAGYAR IRODALOMBÓL II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A RÉGI MAGYAR IRODALOMBÓL II."

Átírás

1 SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A RÉGI MAGYAR IRODALOMBÓL II. BAROKK ÉS KÉSŐ-BAROKK ROKOKÓ Szerkesztette KOVÁCS SÁNDOR IVÁN OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2003

2 TARTALOM Barokk és késő-barokk rokokó - Előszó (Kovács Sándor Iván) 15 BAROKK ZRÍNYI MIKLÓS (K. S. I.) 19 Adriai Tengernek Syrenája Gróf Zrini Miklós 34 Az olvasónak 34 I. Idilium 35 II. Idilium 39 A szigetvári ostrom leírása 41 Tállyai Pál XVII. századi kéziratos Istvánffy-fordításából 41 Szigeti veszedelem 44 Epizódok, eposzi kellékek és szerkezet Zrínyi eposzában 154 Arianna sirása 158 Fantasia poetica 162 A vadász és Echo 164 Euridicét igy siratta Orfeus 165 Epigrammata 168 Attila 168 Buda 168 Szigeti Zrini Miklós 169 Deli Vid Sarkovics 169 Radivoj és Juranics vajdák 169 Farkasics Péter 169 Feszületre 169 Peroratio * 171 A Vitéz hadnagy" kéziratában fennmaradt versek 172 Az idő és hírnév 172 Az idő szárnyon jár Nem irom pennával Befed ez a kék ég Elégia 173 Ajánlás és Előszó a prózai művekhez 175 Dedicatio 175 Az olvasónak Vitéz hadnagy 177 Mátyás király életéről való elmélkedések 190

3 TARTALOM Az török áfium ellen való orvosság avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum 194 Levelek 199 LISTIUS LÁSZLÓ (K. S. I.) 203 Magyar Mars avagy Mohács mezején történt veszedelemnek emlékezete 206 A szerencsének állhatatlanságárúl 214 A Boldogságos Szűz Máriához, Magyarország patrónájához 216 A nemes Magyarország címeréhez 218 ESTERHÁZY PÁL (K. S. I.) 220 Énekek, táncok s nóták száma, az virgínán kit tudok verni 226 Az Boldogságos Szűzről való ének 227 Kerti virágokról való versek 228 Az hadverés egyedöl Istentől van 230 Az vadászat, madarászat mulatságiról 232 Egy sólyommadárról való ének 234 Palás s Ester kedves tánca 236 Egy kis karvolymadárról való táncének 238 Egy csudálatos ének 239 Mars Hungaricus (A Magyar Mars) 246 Visszaemlékezése ifjúkorára 248 BALASSA BÁLINT (O. G.) 249 Ki hasonló nevet viselt nemzetedben Bujaságnak senki Bujkálsz, s nyilván van szépséged Átok 254 Búmra vonta, látom Bátorítsad benned bízó GYÖNGYÖSI ISTVÁN (K. S. I.) 260 Marssal társolkodó Murányi Venus 276 Porábúl megéledett Phoenix avagy Kemény János emlékezete 289 Proserpina elragadtatása 315 Kesergő Nympha 317 Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága 319 Rózsakoszorú 323 Csalárd Cupido 329 Új életre hozatott Chariclia 337 FRÁTER ISTVÁN (O. G.) 339 Az olvasóhoz 340 Paraphrasis rhitmica, azaz verses magyarázat 341 Szentírásbéli példás versek 342 Hogy sugár szárnyával

4 TARTALOM PASKÓ KRISTÓF (N. L.) 343 A nemes és régenten híres Erdélyországnak keserves és szomorú pusztításáról írt siralom 344 RÁKÓCZI-EPOSZ (N. L.) 346 SZALÁRDI JÁNOS (N. L.) 354 Siralmas magyar krónika 357 KORNIS GÁSPÁR (N. L.) 362 Erdély és családja viszontagságairól 363 ACT1O CURIOSA (CS. I.) 365 NÉVTELEN KÖLTŐK (K. S. I.) 369 Hymnus Szent Keresztről 370 Csordapásztorok midőn Betlehemben Ének a Boldogságos Szűzről 372 Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám Menj el, édes szolgám Bánotimnak örvényében Rákóczi végső búcsúzó éneke 377 HALLER JÁNOS (S. S. M.) 379 Hármas história 380 ROZSNYAI DÁVID (S. S. M.) 382 Verses fejedelemportrék 382 Bocskay István 382 Báthory Gábor 383 Bethlen Gábor 383 Brandenburgi Katalin 383 I. Rákóczi György 384 II. Rákóczi György 384 BETHLEN MIKLÓS (K. S. I.) 385 Imádságoskönyv 396 Önéletírás 400 Levelek 432 Tarczali Zsigmond levelei Bécsből Bethlen Miklós haláláról és temetéséről Bethlen Józsefnek 434 Mémoires historiques du comte Betlem-Niklos (Dominique Révérend: Bethlen Miklós gróf emlékiratai) 435

5 TARTALOM PÁPAI PÁRIZ FERENC (S. S. M.) 438 Sírfeliratok 440 Janus Pannonius 440 Descartes 440 Tótfalusi Kis Miklós 440 Clemens Marót: Az asszonyi rendhez 441 Pax animae. A lélek békességéről 442 Rudus redivivum. Romlott fal felépítése 443 Pax corporis. Az emberi testnek belső nyavalyáinak okairól 444 Ars heraldica. Címertan 445 TÓTFALUSI Kis MIKLÓS (K. S. I.) 446 Előszó a Zsoltárokhoz 454 Apológia Bibliorum (A Biblia védelmezése) 454 Mentség 455 Levelek 462 Megkövetés 463 Visszavonás 463 Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája 464 PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA (S. S. M.) 466 Sebes árvizeknek, kegyetlen szeleknek Igaz Isten, ne hagyj, tűrésre erőt adj Sokezer gondolat, jaj, óránkint fáraszt Szemfényvesztő versekre való replika 470 Minthogy verseimbe Békességes tűrést adj Könnyebséget érzek szörnyű gyötrölembe Sok titkos gondolat jaj, mely szörnyen fáraszt Németből fordított új ének 473 RÁDAY PÁL (CS. I.) 474 Recrudescunt Az háláadatosságról 477 A bűnbocsánatért való töredelmességről 478 Nemzetes Kajali Klára szívemnek s hitvesemnek írám szeretettel 479 FORGÁCH SIMON (CS. I.) évi Áfium"-kiadásának ajánlása 481 Emlékiratok 482

6 TARTALOM KESO-BAROKK ROKOKÓ FELVICZI GYÖRGY (CS.I.-K.S.I.) 487 Comico-tragoedia 490 E dolognak rövid summája 490 Az Olvasóhoz 491 Kolozsvár leírása 1706-ban 491 Az ötvesmesterségről való vetélkedés 496 ŐSZI HARMAT UTÁN..." KURUC KÖLTÉSZET (K. S. I.) 498 Az elfordult világ sorsa 500 Magyarország utolsó romláshoz közelgető állapatját kesergő ének 501 Csinóm Palkó, csinóm Jankó... [Palkó lovam, Jankó lovam...] 502 Nosza, hajdú, firge varjú Az erdélyi városokról való ének 506 A magyar városokról 507 Buga Jakab éneke 510 Egy bujdosó szegénylegény Rákóczi Ferenc buzgó éneke 512 Magyarország, Erdély, hallj új hírt Szegénylegény éneke 516 Hol vagy te most, nyalka kuruc Rákóczi Ferenc bús éneke 519 Rákóczi-nóta 519 Őszi harmat után II. RÁKÓCZI FERENC (K. S. I.) 523 Alázatos imádság 534 Gyömrői beszéd 534 Vallomások és Emlékiratok 535 Levél az Örök Igazsághoz 535 Confessio peccatoris (Egy bűnös vallomása) 536 Mémoires (Emlékiratok) 544 Levél egy francia királyi hercegnőhöz 549 KŐSZEGHY PÁL (K. S. I.) 551 Bercsényi házassága 557 MIKES KELEMEN (K. S. I.) 580 Törökországi levelek 592 Misszilis levelek 605 CSEREI MIHÁLY (K. S. I.) 608 Erdély históriája " 612

7 10 TARTALOM APOR PÉTER (K. S. I.) 620 Metamorphosis Transylvaniae (Erdély változása) 624 CZVITTINGER DÁVID (O. G.) 633 Specimen Hungáriáé litearatae (Kísérlet a magyar tudományosság összefoglalására) 635 BOD PÉTER (K.S.I.-O.G.) 637 Magyar Athenas 642 Szent Hilárius 647 BÉL MÁTYÁS (O. G.) 649 Levél lipcsei barátjának Magyarország leírásá"-ról 651 A Pozsonyban felállítandó Tudós Társaság 652 Notitia (Országismeret) 653 BETHLEN KATA (S. S. M.) 656 Életének maga által való rövid leírása 658 Védelmező erős paizs 664 Két bekezdés végrendeletéből 664 RETTEGI GYÖRGY (S. S. M.) 665 Emlékezetre méltó dolgok 666 VERESTÓI GYÖRGY (K. S. I.) 668 Alvintzi Krisztina asszony felett az Tündérország kibeszéltetett 669 HERMÁNYI DIENES JÓZSEF (K. S. I.) 676 Püspökök élete 685 Emlékirat. Hermányi Dienes József nagyenyedi első pap édes szüléiről s magáról, Ex biographia Nicolai Bethlen (Kivonat Bethlen Miklós önéletírásából) 687 Continuatio gyanánt holmi elegy-belegy, de igaz históriai observatiók 688 Nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó s hol kacagó Demokritus 689 LÁZÁR JÁNOS (S. S. M.) 704 Udvariakról 705 Florinda 706 KOHÁRY ISTVÁN (K. S. I.) 710 Üdőnk múlására, búnk távoztatására verseinket koholjuk 716 Embernek ételében mértékletesnek kell lenni Ez világot senki által nem élte, sem kedvére mindenkor, bú nélkül nem élte 723 A kegyes Olvasóhoz 725 A mostoha szerencsérűl 725

8 TARTALOM 11 Három esztendőnek Midőn az kurucok KOCSONYA MIHÁLY HÁZASSÁGA (CS. I.) ' 728 ILLEI JÁNOS (CS. I.) 733 Tornyos Péter 733 Kiss ISTVÁN (K. S. I.) 737 Jeruzsálemi utazás 742 RADVÁNSZKYJÁNOS (K. S. I.) 751 Óh, mely hamarsággal múlnak Consolatio (Vigasztalás) 754 Inventio poetica (Költői lelemény) 754 Nihil sub sole nóvum est (Nincs semmi új a Nap alatt) 756 AMADÉ ANTAL (K. S. I.) 758 Erős Murány várát Tűz és víznek leábrázolása 762 Mindnyájon jól tudjuk Kétsígbenesett szemílyrűl, megátkozott jegyesirűl 764 Elébb kiszáradnak Szent Eszternek méltó nagy dicsíretirül; el nem felejthető emlékezetirül 766 Mint páva jártam Lelovics László uram órácskája leábrázolása 768 A világ csak hívság, ippen csak múlandóság 770 Az irgalmas, kegyes, szeplőtelen szószólónkhoz, patrónánkhoz, Boldogságos Szűz Máriához való fohászkodás 771 AMADÉ LÁSZLÓ (K. S. I.) 773 A szép fényes katonának arany, gyöngy élete Szép Cicerkém Szívem csöngetője Lila moja lila Édes Dudi, Duduskám Tallalla, fallalla, jókedvem vagyon Sokan vadnak, kik sírnak Ki Bazinban, ki Modorban Mint a leesett hó, olyan fehér teste A házasság által elvesztett szabadságnak megsiratása (Nőtelen és házasélet) 790 Szűz Máriához... ' 792 Madárhangok 793 Nincs neve, kit én szerettem: ku, ku! Csallóközi dőreség kukkósági (Levél ismeretlenhez, hely és dátum nélkül) 795

9 12 TARTALOM Áldjon Isten, édes Picinyem! (Miticzky Julianna álnév alatt írt levelei öregkori kedveséhez vagy titkolt leányához) 796 FALUDI FERENC (K. S. I.) 799 Világi dalok 814 Kisztő ének (Oda Provocans) 814 Felelő ének (Oda Respondens) 814 Tavasz 815 Nádasdi 816 Clorinda 816 Addio! 817 Szerencse 818 Tündérkert 818 Tarka madár 820 Utravaló 820 A hajnal 820 Erdő 822 Szakácsének 823 Remete 824 Phyllis 825 Nincsen neve 826 Forgandó szerencse 826 A pipárul 827 Alkalmi és vegyes költemények 827 Mária Terézia királyné asszonyunkhoz 827 Méltóságos vitéz gróf Nádasdi Ferenc horvátországi bánnak 827 A tárcsái savanyó vizrül 828 Méltóságos Szily János úrnak 829 Pásztori versek 830 Ecloga prima 830 Ecloga secunda. Pásztorversengés 831 Ecloga tertia. Megint pásztorversengés 832 Ecloga quarta. Az aggódó pásztor 834 Ecloga quinta. Ismét pásztori versengés 837 Ecloga sexta. A kesergő pásztorok 839 Vallásos énekek 841 Szent István királyhoz 841 Szent Imre hercegrül 841 Az UrJézushoz 842 A Feszelethez 842 A Szűz Máriához 842 Szent Emidhez 843 Szép magyarázatok 843 Nemes ember 844 Nemes asszony 847

10 TARTALOM 13 Nemes úrfi 851 Udvari ember 854 Bölcs ember 854 Téli éjszakák 855 Történetek az Szűz Máriárúl 861 Az I II. részben szereplő szerzők és a névtelen művek jegyzéke Az irodalomtörténeti kéziköny I II. kötete (1964) és szöveggyűjteményünk (I II, 2003) bevezetőinek konkordanciája 863 Rövidítésjegyzék 865 Címleírási és hivatkozástechnikai tudnivalók 867 Szójegyzék 870

Adalékok Ráday Eszter könyvtárának rekonstrukciójához

Adalékok Ráday Eszter könyvtárának rekonstrukciójához Csikós Júlia Acta Siculica 2012 2013, 443 474 Adalékok Ráday Eszter könyvtárának rekonstrukciójához Bod Péter születésének 300. évfordulóján 1859-ben, a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium

Részletesebben

Balassi búcsúverse és a prosopopoeia a XVII XVIII. század magyar nyelvű költészetében *

Balassi búcsúverse és a prosopopoeia a XVII XVIII. század magyar nyelvű költészetében * SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA Balassi búcsúverse és a prosopopoeia a XVII XVIII. század magyar nyelvű költészetében * Balassi Bálint Óh, én édes hazám, te jó Magyarország kezdetű búcsúénekét sajnos nem ismerjük

Részletesebben

A KÉT RÁKÓCZI GYÖRGY ELLENZÉKE

A KÉT RÁKÓCZI GYÖRGY ELLENZÉKE S. Sárdi Margit A KÉT RÁKÓCZI GYÖRGY ELLENZÉKE A politika műfajai a régi magyar irodalomban Gyula, 2005. május 25 28. Mesterházy Lajos szögezte le olyan időben, amikor ennek igazságát csak félig érthettük,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI Szerkeszti KERÉNYI FERENC 5. kötet AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI (1847) KRITIKAI KIADÁS Sajtó alá rendezte KERÉNYI

Részletesebben

J f f l a r e / m e n y e d a z ö / v m á é " LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA HALOTTASKÖNYVE

J f f l a r e / m e n y e d a z ö / v m á é  LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA HALOTTASKÖNYVE J f f l a r e / m e n y e d a z ö / v m á é " LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA HALOTTASKÖNYVE J/fflar e/me/ij^ea az ó'w/nje " LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA H A L O T T A S K Ö N Y V E 1919

Részletesebben

1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Kónya Franciska KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Dedicálom ezt az munkámat magyar nemességnek, adja Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznossan néki dedicálhassam Könyv-e.hu 2010 Könyv-e.hu Elektronikus Könyvtár: www.konyv-e.hu

Részletesebben

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben.

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben. Vezérrffonall a kerreszttyén egyháziismerrett és művellődésttörrtténett sziigorrllatthoz RKS01 Refforrmáttus közösségszerrvező szak Összeállllííttotttta Drr.. Diienes Dénes Sárrospattak,, 2013.. A rréésszzl

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2006. szeptember október Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2003. NOVEMBER DECEMBER Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

Megjelenési helye: Dnam Magdalenam Madach Dono datus et allatus in perpetuam ejus memoriam) Georgio Csesznek, a benne

Megjelenési helye: Dnam Magdalenam Madach Dono datus et allatus in perpetuam ejus memoriam) Georgio Csesznek, a benne Szelestei N. László Rimay János imádságos könyve Megjelenési helye: Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok,

Részletesebben

felsőgyőri Nagy Iván (Balassagyarmat, 1824. június 18. Horpács, 1898. október 26.)

felsőgyőri Nagy Iván (Balassagyarmat, 1824. június 18. Horpács, 1898. október 26.) ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA felsőgyőri Nagy Iván (Balassagyarmat, 1824. június 18. Horpács, 1898. október 26.) genealógus, heraldikus, történész Forrás: Wikipédia,

Részletesebben

Következik a 187. oldal.

Következik a 187. oldal. Következik a 187. oldal. A díszkiadás képei Magyarország Alaptörvénye jelen díszkiadásának szövegét a magyar történelem, illetve a történelmi emlékezet többnyire jeles, olykor pedig tragikus pillanatait

Részletesebben

LVI. évfolyam 2003. február

LVI. évfolyam 2003. február LVI. évfolyam 2003. február Mátyás-napok 2003 Kecskeméthy István bibliafordítása Bocskor János énekeskönyve Tusnád 2003 A magyarszentmártoni csegézômû Népi építészeti örökség Hargita megyében Tartalom

Részletesebben

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA:

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA: KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. IRTA: HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. Alkalmam volt a H. Kovács Zsigmond ur által szerkesztett s kiadásra készen álló Kassai

Részletesebben

Tanulmányok a Verses Szentírásról

Tanulmányok a Verses Szentírásról Tanulmányok a Verses Szentírásról SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR 45. A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI 14. Szerkeszti/Redigit: Barna Gábor MTA-SZTE MTA-SZTE VALLÁSI KULTÚRAKUTATÓ CSOPORT CSOPORT TANULMÁNYOK

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter Az Összegyűjtött versek második, bővített kiadása Pomáz,

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

Balaton környékének Szép Természetjátéki! Adalékok a Balaton és Keszthely tájleíró költészetéhez

Balaton környékének Szép Természetjátéki! Adalékok a Balaton és Keszthely tájleíró költészetéhez Cséby Géza Balaton környékének Szép Természetjátéki! Adalékok a Balaton és Keszthely tájleíró költészetéhez A Balaton, ez a csodálatosan szelíd, olykor rettenetesen háborgó, szépségekben is bıvelkedı táj

Részletesebben

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -"- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -"- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -"- : Ifju fejek árnyéka. 1933.

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -- : Ifju fejek árnyéka. 1933. P Á S Z T O R T Ű Z R E P E R T Ó R I U M. 1 9 2 1-1 9 4 4 II Összeállította G A L A M B O S F E R E N C 1 9 6 4 A P Á S Z T O R T Ű Z Í R Á S A I -2- I. S z é p i r o d a l o m. 1. M a g y a r s z é p

Részletesebben

ebook Ajándék szépirodalmi művek

ebook Ajándék szépirodalmi művek Magyar szerzők művei Ábrányi Emil Ábrányi Emil költeményei összes prózai műve II. összes költeményei összes prózai műve I Sápadt emberek Amade László Amade László összes költeménye Ányos Pál Ányos Pál

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Benczur Gyula: Buda visszafoglalása

Benczur Gyula: Buda visszafoglalása Történeti háttér A magyar kultúrában a barkk stílus az 1620-as évek végén tűnik fel, s a század végére a művészet valamennyi ágában uralkdóvá válik. Pártfgói Érdekek és érdekellentétek Benczur Gyula: Buda

Részletesebben

GRÓF TELEKI JÓZSEFNÉ

GRÓF TELEKI JÓZSEFNÉ GRÓF TELEKI JÓZSEFNÉ KIRÁLYFALVI ROTH JOHANNA. EMLÉKBESZÉD. Az Ág. H. Evang. Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesületének 1913. évi május hó 14-ikén Szarvason tartott közgyűlésén elmondotta PAYR SÁNDOR soproni

Részletesebben

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN ZÁGONI MIKES KELEMEN Ha egy festő emberi formában akarná megörökíteni

Részletesebben

KILENCEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS

KILENCEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Király Katalin Ének-zene 6. osztály KILENCEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Ünnepek, jeles napok Ének Szent István királyhoz Bozóky énekeskönyv, 1797 2. Reád emlékezvén

Részletesebben

A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATÁNAK KÜLÖNSZÁMA

A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATÁNAK KÜLÖNSZÁMA l(m~ - 3 TT HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATÁNAK KÜLÖNSZÁMA HOS RÁKÓCZI NEPE" f^) MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI VETELKEDO 2004-2005 REJTVÉNYFÜZET-MUNKAFÜZET A REJTVÉNYFÜZET/MUNKAFÜZET ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám MŰHELY ItK (ItK), 113(2009). KOMLÓSSY GYÖNGYI GRISELDIS TÖRTÉNETE: A KIRÁLYI NÁSZAJÁNDÉK I. Ajándékozó és megajándékozottak Majdnem kétszáz évvel később, hogy Boccaccio megírta a Dekameron századik novelláját,

Részletesebben

A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve

A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve Igen kevés, mondhatni semmi kutatástörténeti múltja nincs ennek a könyvecskének a hazai kegyességtörténeti és lelkiségi szakirodalomban. 1 A beágyazódás

Részletesebben

Dietetika és költészet a XVII. században *

Dietetika és költészet a XVII. században * Laczházi Gyula Dietetika és költészet a XVII. században * 1. Azt, hogy a jókedv, a derű egészséges mindannyian tudjuk, s az sem szorul magyarázatra, hogy a derű felkeltésére a művészetek különösen a zene

Részletesebben