TANULMÁNYOK. Kodály Zoltán és a musica sacra. Sapszon Ferenc Kodály Zoltán Kórusiskola Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK. Kodály Zoltán és a musica sacra. Sapszon Ferenc Kodály Zoltán Kórusiskola Budapest"

Átírás

1 Kodály Zoltán és a musica sacra TANULMÁNYOK Sapszon Ferenc Kodály Zoltán Kórusiskola Budapest Ifj. Sapszon Ferenc 1952-ben Budapesten született. Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója és művészeti vezetője, Magyar Kulturális Örökségdíjas, kétszeres Kórus Olimpia-győztes. A Gregorián Társaság alelnöke, a KÓTA Művészeti Bizottsága, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagja. 1. Kodály Zoltán - a zene és a nevelés A 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zenetudósa és zenepedagógusa. Galántai és nagyszombati diákévei után egy időben volt a Zeneakadémia és a budapesti egyetem bölcsészkarának hallgatója. Barátjával, Bartók Bélával 1905-ben indult az addig ismeretlen népzene felkutatására. Ennek az életre szóló jelentőségű utazásnak az eredménye sok ezer dallam lett, amelyeknek művészi feldolgozásából remekművek születtek. A Háry Jánosban és a Székelyfonóban a népdalkincs színe-java szólal meg a színpadon. A Psalmus Hungaricus és a Budavári Te Deum a történelem századait idézi fel. A Galántai táncok és a Marosszéki táncok a falvak hangszeres muzsikáját nemesíti szimfonikus zenévé. A Fölszállott a páva énekkari és zenekari változatban hirdeti a zeneköltő szabadságszeretetét. Gyermek-, női-, férfi- és i műveiben a népdal és a költők szava szárnyal megújult erővel. Ne csak külsőségekben legyen a mi kis világunk, hanem a lelkek mélyéig, mert csak így lesz igazán a mienk. A lelkek mélye pedig különösképpen a zene országa. (Kodály Zoltán) Kodály Zoltán szűkszavú, zárkózott ember volt, aki önmagáról alig beszélt, és vallásos élményeiről hallgatott. Hite, megygyőződése, istenes gondolkozása zárt világ volt. Szinte senki sem ismerte mély, imádságos belső életét. Dr. Nádasi Alfonz bencés tanár, szerzetes (az ignis ardens, a lángoló tűz ahogyan Kodály jellemezte) volt a kevesek egyike, aki e zárt világba betekinthetett. Őt mély lelki-emberi kapcsolat fűzte Kodályhoz. (Ő temette 1958-ban Emma asszonyt, s 1967-ben Kodályt.) Rajta kívül Kodály szinte senkinek sem tárta fel Istenhez kapcsolt életét. Alfonz atya így jellemezte Kodályt: Tiszta lelkű keresztény, krisztusi ember. Hogyan alakult zenei és emberi fejlődése, mik a gyökerei lelkületének? Három tényező alakította belső világát: a szülői ház, az iskola, s végül ezek hatására saját szigorú önnevelése. 2. Szülői ház Édesanyja, Jaloveczky Paulina, aki hatgyermekes családból származott, és édesapja, Kodály Frigyes is zeneszerető, sőt zenélő emberek voltak. Édesanyja zongorázott és énekelt, édesapja hegedült. Kodály Frigyes 187

2 188 ARTICLES 13 gyermekes családból származott, és a győri Bencés Gimnáziumban érettségizett jelesen 1870-ben. A bencés atyáktól nemcsak tudományt, de igazi jellemnevelést is kapott, amiért örökké hálás volt. A családban két orsolyita rendi szerzetesnővér is volt, akikről Kodály így emlékezett: sokáig nem jutott eszembe, hogy két apáca nagynéném naponta imádkozik értem, hogy megmaradjak a hitemben. A szülők nagy gondot fordítottak a 3 gyermek nevelésére. Kodály Emíliát (Zoltán nővérét) Szobon a vincés nővérek iskolájába járatták. Az otthoni légkörben természetesen volt jelen a hit és a zene. Egy nyári alkonyatkor, amikor szobánkon vörös és aranyszínű fény ömlött el, szüleim egy darabot játszottak. Három vagy négy éves lehettem, s a zongora lábánál hevertem a padlón. Akkor ért az első és legmélyebb zenei benyomás. Később megtudtam, hogy Mozart F-dúr hegedűszonátája volt a kompozíció. A Kodály család otthonában nemcsak Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert és Mendelssohn kamaraműveinek hangjai adtak igazi, nemes szellemi táplálékot a gyermek Zoltánnak, de kisgyermek korától láthatta és élte a család hitvalló életét. Galánta, ahol gyermekkora legszebb 6 esztendejét töltötte, mindvégig éltető forrása maradt életének. Egyszerű, nemesszívű emberek körében élt. Itt tanult ul dalolni, s ez az időszak ( aranykor ) volt az, amikor megnyílt mind a klasszikus művészet, mind a népi kultúra értékei előtt. 3. Iskola 1892 májusában költözik a Kodály család Nagyszombatba, ahol Kodály az érseki főgimnázium növendéke lesz. Ez a korábban bencés, majd érseki gimnázium olyan lelkiséget árasztott, mely a növendékek egész életére óriási hatást gyakorolt. Legkedvesebb tanára, a hittanára Toldy Béla volt. Példája egész életére szóló, kitörölhetetlen nyomot hagyott benne. Mély hittel, felkészültséggel, az ősegyház szellemében oktatott, s a hittanon kívül éneket tanított, és zenekart is vezetett. Kodály maga így nyilatkozott róla: Csodálatos ember volt! Hogy ilyen a hitem, részben neki is köszönhetem. Itt az iskolában örök érvényű igazságok alakítják ki látásmódját, az évezredeket átfogó görög-latin klasszikus gondolkodás, és a keresztény, krisztusi gondolkodás. Ezek egymásba fonódva kialakítják a cáfolhatatlan gondolkodás alapját, a hit tudatos megvallását és a haza tudatos szolgálatát vallja később, amikor ezt ajánlja a Győri Bencés Gimnázium tanulóinak: tegyétek magatokéivá tanáraitok időt álló tanítását, a ezer évet. Enélkül nincs nevelés. Kodály kezdettől fogva részt vett az énekkarban, s vasárnaponként mint fiúénekes énekelt a Székesegyházban. Toldy Béla a fiatal Kodályt nemcsak mint hegedűst, majd csellistát foglalkoztatta a zenekarban, hanem kompozíciós kísérleteiben is bátorította. Kodály leginkább a komponálással szeret foglalkozni. Zenei téren önmaga nevelője volt. 10 éves korában kezd hegedülni, közben néhány zongoraórát kap egy rokontól. Iskolatársaival vonósnégyesezni szeretne, s mivel nincs csellistájuk, gyorsan megtanul csellózni is: egyszerűen egy gordonkaiskolából megtanulja a gyakorlatokat. Majd hangszert cserél: átadja egy társának a csellót, és ő folytatja a brácsával. Véletlenül ismerkedik meg Bach zenéjével. Egy özvegyasszony kottákat ad el a városban. Itt bukkan rá Kodály a Wohltemperiertes Klavier két kötetére, amit gyorsan megvesz, majd féléves zongorázás után végigjátssza a 48 prelúdiumot és fúgát. Néhány Beethoven-szonátát hallás után

3 (nővére játssza a szomszéd szobában), kotta nélkül tanul meg, egy billentyű leütése nélkül. De legnagyobb öröme a székesegyház gazdag kottatárában való búvárkodás. Hatalmas tudásszomjtól hajtva bővíti technikai és irodalmi ismereteit, és lesi el a zeneszerzés mesterségének szabályait. Az első partitúra, ami sorsdöntő hatással van rá: Beethoven C-dúr miséje, melynek kéziratos másolatát szomjasan tanulmányozta a poros székesegyházi kottatárban. (1930- ban ezt vezényli Budapesten.) Aztán kezébe kerül Liszt Esztergomi miséje. Ez a másik kedvenc tanulmánya. Zenét szerez a megismert partitúrák mintájára. Ottani szerzeményeit, miséjét s egy nyitányát előadatja Toldy Béla, a gimnázium paptanára. Míg Galántán élményeket gyűjtött, ráérzett és megnyílt az értékekre, Nagyszombatban már tudatosítja ezeket az értékeket. Kodály szeretett ministrálni. Ez számára nem romantika, hanem mély meggyőződés, a liturgiában való teljes részvétel, egy olyan eszköz, amelynek révén az oltár közelében lelkisége egyre mélyülhetett. Hamarmegtanult orgonálni is, s a diákmisék orgonistája lett. Tanulmányait jeles érettségivel zárja, majd a Zeneakadémiára és hogy látóköre minél szélesebb legyen a bölcsészettudományi kar -német szakára is jelentkezik. Emellett felvételét kéri a budapesti Eötvös-kollégiumba. TANULMÁNYOK 4. Önnevelés Nemcsak zenei téren, de szellemi-lelki fejlődésében is bámulatos, hogy éves korától kezdve milyen céltudatosan halad a maga útján. Azután 1940-től kezdődően Nádasi Alfonzzal heti 3 4 alkalommal 2 3 órán át együtt olvassák görögül és latinul a görög és latin klasszikusokat, a Szentírást, az egyházatyák írásait, és együtt imádkoznak. Ilyenkor nézték át a Graduale Romanumból a következő vasárnap miséjének változó tételeit is. Elmélyült olvasás volt ez, ahol Kodály mindig fűzött a felolvasottakhoz valami megjegyzést, kiegészítést, következtetést. Az olvasás, imádkozás, kérdezés, megbeszélés hatására lénye átalakult diákká. Csodálatos volt tudása, emlékezőtehetsége. Az ilyenkor megszólaló Kodály nem az országot nevelni akaró szakemberhez vagy a Tudományos Akadémia elnökéhez hasonlít, hanem inkább azokhoz, akiket legjobban szeretett: a gyermekekhez. Érezhető benne a tiszta szándék, az őszinteség, amelynek célja: javítani a körülöttünk lévő világot. Mindenkinek mindene akart lenni. Adakozó ember volt. Sok történet szól a jótevő, segítő Kodályról. Mindig tanult, hogy aztán műveiben, írásaiban, előadásaiban taníthasson. Bámulatosan ismerte a liturgiát, s ugyanígy a Szentírást is. A szentmisének, az egyházi év vasárnapjainak és ünnepeinek egy-egy gondolatához fűzött megjegyzése mögött érezni a rendszeres imaéletet élő és elmélkedő embert. Az imát fontosnak tartotta. Egyik alkalommal ezt mondta: Mondja meg a papoknak, hogy sokat prédikáljanak (de ne hosszan!) az ima fontosságáról. Más menedékünk nincs! A következő vallomás amelyet az 1Pt 3,8-hoz (Legyetek mindnyájan egyetértők az imádságban. fűzött bizonyítja, hogy ő maga is aktív tagja volt az imádkozók nagy közösségének: eszembe jutott, amit két orsolyita néném írt anyámnak, hogy életük végéig imádkoznak értem. Íme, megvan a közös ima, csak nélkülem. Attól kezdve újra beálltam a körbe. Nádasi Alfonz atya írja: Felesége halálos beteg volt. Előkészültünk a halálára az 189

4 190 ARTICLES egyház szentségeivel. Késő este még fölmentem hozzá a Kútvölgyi kórházba [ ] éreztem, hogy az utolsó perceiben van. Újra megáldottam, feloldoztam. Kodálylyal együtt térden állva imádkoztunk. Az ima befejezése után kitárt kézzel tovább imádkozott, idézve a Requiem Offertóriumát. (Szt. Mihály vigye a [lelkeket helyett] a lelkét az örök fénybe!) Az eredeti latint csodálatos stílusérzékkel módosítva. A Szentírás életet alakító tényező volt nála. Egyik megjegyzése pl.: milyen jó nekünk, hogy a vámos megadta viselkedésünk alapját. Az egyik egyházatya olvasásakor a katecho (jelentése: gyönyörködtet, hírül ad, tanít) szó elemzésekor lelkesen mondta: akkor én is katechéta vagyok! azaz Krisztus tanúja, aki tanításával, példájával tesz tanúságot. Máskor, az Efezusi levél olvasásakor apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok s a szegletkő maga Krisztus így szólt: Igaza volt Toldy Bélának, hogy prófétautódok vagyunk. Nemcsak azt mondják el a próféták, ami a jövőre vonatkozik, hanem azt is, ami a jelennek kell. Ez az én hivatásom, ez az én hitvallásom! A prófétára akinek vallotta magát hihetetlen felelősség szakad: kincseket bíztak reá! Érzi, mennyire éppen erre van szüksége az embereknek. Napról napra érzékeli a megtalált értékek sugárzását, a hagyaték hitelességét, s hozzá képest a hazugságokat, féligazságokat, a sekélyest, a formátlant. Tudja, tovább kell adnia az értékeket. Több templom is őrzi Kodály rendszeres látogatásainak emlékét. Így pl. a Bazilika, ahol egy oldal irányba fordított padban szokott ülni. Innen jól lehetett látni a liturgikus cselekményt, de azt is, ami a kóruson történik. Rendszeresen járt a Szondi utcai Szent Család templomba is, ahová tartozott. Ezt a templomot január elsején bombatalálat döntötte romba. Az újjáépített és 1948-ban Mindszenty által felszentelt templomban 1955-ben készült el az a márványburkolatú főoltár és szószék, amelynek költségeit Kodály Zoltán fedezte. 5. A gregorián ének Kodály erénnyé akarta nevelni liturgikus érzékét is, és alaposan megismerni ahogy ő mondta egy pannonhalmi látogatása során: minden zenei stílus ősét a gregoriánt. Nem tudtam elviselni, hogy épp a gregoriánban [ ] ne legyen biztos a tudásom mondta. Graduáléja tele volt bejegyzésekkel. A század elején bejárta azokat a bencés kolostorokat és székesegyházakat, ahol kiváló gregorián kultúra volt. Egy ferences mesélte: 1927-ben Regensburgban misén láttam Kodályt Gradualéval a kezében. Elmélyülten nézte a kottát, mint aki tanulva imádkozik, s imádkozva tanul. A 40-es években hívta fel a Naszályi Emil által vezetett zirci ciszter scholát a Zeneakadémiára, egy gregorián koncertre. Ők mindennap végigénekelték a zsolozsmát. Ajánlotta a Zeneakadémia tanárainak, menjenek le Zircre néhány napra, hallgatni, tanulmányozni a gregorián éneket. Évente gregorián éneket kért felesége gyászmiséjére. Ahogy kifejezte: Semmiféle zenei izmus ne legyen ott a liturgiában, hanem csak az Egyház ősi éneke. Ez kösse össze az időbelit az időtlennel. Később a saját gyászmiséjével kapcsolatban is azt kérte, hogy azon csak gregorián szóljon. Ha rólam is megemlékeznek valaha, így tegyék! Halála óta minden év márciusának első hétfőjén fel is hangzik a gregorián requiem a Mátyás-templomban.

5 6. Az egyházzene klasszikusai Az előzőkben már láttuk, hogy a Nagyszombati Érseki Gimnázium tanulója mily lelkesedéssel búvárkodik a partitúrák közt a székesegyházi kottatár gazdag anyagában. Beethoven C-dúr miséje, Liszt Esztergomi miséje példaként állnak előtte tól a Zeneakadémián Koessler mesteriskolájában tanul zeneszerzést, aki kiválóan ért a kórusszerkesztéshez. Később Palestrinát valósággal újra felfedezi; benne a latin mérték, a vokális polifon művészet és a vallásos tartalom kifejezésének klasszikus mesterét csodálja. 7. A népzene A népzenében Kodály olyan teljes értékű művészetet és magasrendű művészi élményt talál, mint a műzene legnagyobb alkotásaiban. Gyűjtőútjai során szoros érintkezésbe kerül a tiszta paraszti lélekkel. A hitemre gyakran a parasztoktól kaptam erősítést mondta; és itt találkozik a népének gyakorlatával is. Már első tanulmányában egy vallásos hangvételű dallamot idéz példaként (Csillagoknak teremtője). Dallam-összehasonlításaiban éppúgy hivatkozik Ilylyés Soltári énekekjére, mint a református énekeskönyvek dallamaira. Később a MTA Népzenekutató Csoportjának megalapításával hatalmas gyűjtőmunka indult, azzal a meggyőződéssel, hogy egyházi népénekeink is a népzenekincs integráns részét alkotják. Megújulás a minőség jegyében A nagy értékek, a forrás-zenék üzenete megváltó, megújító erejű lehet az egész zenei élet higiénéje és a pedagógia szempontjából is e meggyőződése találkozott a századforduló általánosabb zenei, egyházi megújulásának szellemével (a vissza a forráshoz elvvel), melynek része volt a liturgikus, patrisztikus, biblikus megújulás vagy a gregorián reform. Vallásos énekben TANULMÁNYOK nem válogat felekezet szerint, de szigorúan kizárja a ponyvairodalmat. Minden mondatán átüt az alapvető és személyes értékélmény. Tudja, hogy az ember csak az értékkel való belső, alkotó találkozásban, az értékek légkörében és csak ilyen táplálékon nőhet naggyá. A nagyok szellemével való találkozás szabadít ki a kisszerűségből, s rendezetlenségünkben a rend szépséges útjait kell megízlelnünk vallja. Minden munkájában az értékelkötelezettség, az igényesség és a hit vezette. Nem elsősorban egyházzenész, nem népzenész volt, hanem egyetemes értékű alkotó, aki sok mindennel foglalkozott, és abban mind maradandót teremtett. Művészete egyszerre nemzeti és vallásos, mert alapja a hit: hit Istenben, hit az emberben és nemzete jövőjében. Tulajdonképpen majd minden alkotása úgy, mint Bachnak vallásos jellegű. Egy csellószonáta vagy Bach 3 korálelőjátéka csellóra, zongorára ugyanúgy, mint pl. a Hegyi éjszakák. Nádasi A. így ír: A Mester a hegyeket is bevonta liturgiájába... Kozmikus méretekben akarta az egész világot hangzóvá tenni. Szinte belefülelt a naplementébe, ha valamelyik hegy tetején voltunk. Ahogy elcsendesedett a világ, és hanyatlott a nap, annál zengőbb lett ő belül... Lefelé jövet, az élmény befejeztével szólalt meg: Micsoda harmóniák! Így imádkozik a természet! Kapcsolatot lát egyházi és világi művészet között, hisz»mindkettő az egy és oszthatatlan emberi lélek megnyilatkozása«. A fontos, hogy»élet legyen benne«, mert amiben nincs, az nem jó se vallásosnak, se világinak. Minden emberi érzést magáénak ismer: a vallásos hang fenségét csakúgy, mint a szerelem tavaszi zsendülését, hiszen érzi, eredetük közös: a mindent átfogó nagy szeretet! Zenekultúrát teremteni csak a minden idők legnagyobb zenei szellemeinek alko- 191

6 192 ARTICLES tásai alapján lehet. Szigorúan ki kell küszöbölni minden selejtest, hazugot. A muzsikusnak mintegy belső fogadalmat kell tenni, hogy soha, semmilyen körülmények közt nem fog rossz zenét énekelni vagy játszani írja. A templomi zene színvonalának emelésével a vallási életet mélyítjük. A rossz templomi zene a vallásos életet is megmérgezi vallotta. Az egyházi zenének mint Pázmány mondja a jó tanítóról nem arra kell nézni, hogy őt csodálják, hanem hogy az ő szavai tüzesek legyenek, melyekkel felgerjedjen a hallgatók szíve; ösztökélő bot legyenek, melyek jóra izgassák a késedelmeseket; erős nyilak legyenek, melyek a szívek keménységét megszaggassák. Az egyházzene mélységes tisztelete vezérli az orgonistákkal szembeni igényességben is: Az istentisztelet művészi egység, az kell, hogy legyen a zenéje is. A gyakorlott orgonista percre tudja, mennyi ideje van: tessék azt előre átgondolni, és nem értelmetlen zagyvalékkal betölteni. Az orgonairodalomnak elég hosszabbrövidebb remeke van. Vagy tessék a sorrakerülő a cappella-énekek motívumait előre kidolgozni! Sok a bárgyú, vagy felelőtlen, frivol rögtönzés [ ] Egy-egy rikító harmóniára összerezzen az érzékenyebb hallgató. Készüljön írásban az orgonista! Ha pedig improvizálni akar, ha rászületett (csak akkor akarhat joggal), tanulja meg ezt a mesterséget. Orgonistáink közt még igen kevés ébredt tudatára, hogy az ő működése is szolgálat, szoros összeműködésben a papéval. Ebből első következmény volna a felelősségérzet, hogy az orgona minden megszólalása öszszefüggjön, s hangulati visszhangban legyen az áldozat minden mozzanatával. Ezt az összhangot megzavarja minden oda nem való, mégoly nemes, értékes zenemű is. De még inkább az a se-füle-se-farka, zenétlen zenélés, amivel a legtöbb orgonista az időt eltölti. Vajon nem gondolja meg egyikük sem, hogy ez a dallam, ritmus, értelem és logikai összefüggés nélküli orgonálás, folytonos akkordfűzés, amihez képest a legszürkébb összhangzattani tankönyv gyakorlatai klasszikus remekművek, áhítatában zavarja, bosszantja, végül felháborítja még a legzeneértetlenebb hallgatót is! Palestrina mellé Frescobaldit, Beethoven mellé még Rincket is inkább, mint Üresfejű János sületlen rögtönzéseit. Nem áll ki készületlenül egy lelkiismeretes pap se, aki méltó akar lenni a szószékhez. Vajon nem követelhető meg az orgonistától is joggal, hogy készüljön a misére? Ugyanez a felelős, aggódó igényesség jellemzi a kórusokkal s az istentiszteletek műsorával kapcsolatos feljegyzéseit is. Templomjáró naplójában pl. ilyeneket olvashatunk: Kispap: Ite missa est! hamis, végén lecsúszik. Kórus: Szoprán konokul negyedhanggal az orgona alatt. Orgona mindig túl erős. A cappella-betét: azért hamis, mert az orgona nem kísér. A többi azért, mert kísér. Bazilika: Pange linguamise g-ben. Elég jó tempók, sok hirtelen lassítás. Néha hamis női hang. Kikerülhetetlen, hogy minden kórus neveljen magának egy tucat énekesfiút. Hogy értessük meg a papokkal, hogy a csúnyaság szentségtörés? A gondolat sokszor kísér a néma templomokban is, hát még, ha megszólal a zene! Méreg a rossz zene. Vade retro satana (Távozz sátán)! Mindebben példát is mutatott: Egyszer Galyatetőre, a hegyi kápolnába a téli havazás miatt, a kántor nem tudott felmenni Gyöngyösről, ezért telefonon helyettesítésre kérte meg Kodály Zoltánt. A Mester a szentmisén nem akart improvizálni, ezért lelkiismeretesen

7 felkészült. Segédkántorként készített jegyzeteit később büszkén mutatta meg Alfonz atyának, belőlük születtek meg századunk liturgikus remekei, az Orgonamise majd a Missa brevis. TANULMÁNYOK 8. Kodály egyházzenéje Tekintsük most át vázlatosan Kodály egyházzenéjét. Kb. 50 mű, ha nem számítjuk: a sok változatot (Pl. Ének Szent István királyhoz 6 változat + a Vértanúk sírján c. műben is elhangzik); Adventi ének és Első áldozás ének-zongora és i változat; a biciniumokat, amelyekre Szedő Dénes vagy Balás Endre írt szöveget; a korai, kéziratos vagy elveszett műveket (Mise-részletek 1897 előtt), Ave Maria ének-zongora, Ave Maria -orgona) ha az Öt Tantum ergo-t egy műnek számítjuk. A kodályi musica sacra sokféle szövegforrásból merít. Csoportosítsuk a műveket e szerint. Liturgia: 9 mű. Idetartoznak a misék: Az Orgonamise, majd a háború alatt megírt Missa brevis. Aztán az új nyelvű misefordítás megszületése után a Magyar Katolikus Püspöki Kar felkérésére született Magyar mise. 1 sz. + orgona. 2 Ave Maria: a 16 évesen komponált, vonósokkal és orgonával kísért (orgonás változatban is), ill. az 1935-ben született mű. A Stabat Mater sequentia fiatalkori megzenésítése, illetve későbbi változatai (Férfikarra, illetve ra); A Mária mennybevétele ünnepének liturgikus szövegére készült fiatalkori Assumpta est. Aquinói Szent Tamás himnuszára (Úrnapja ünnepe) készült 5 Tantum ergo, majd annak nagy ra és orgonára készített változata, a Pange lingua. Mindkettő kedves tanárának, Toldy Bélának ajánlva. Budavári Te Deum 1936 latin Miatyánk 2 szólamú. Biblia: 2 mű 2 újszövetségi jelenet: Jézus és a kufárok (1934); valamint a Jézus és a gyermekek 1 szólam + orgona. Utóbbi keletkezéséről így vall a szövegíró Szedő Dénes ferences: Kodály hiányolta, hogy egyetlen templomi énekünk sem tükrözi Jézusnak a gyermekekhez fűződő kapcsolatát. Biztatott rá, írjak ilyesféle énekszöveget. Két bibliai témát ajánlott. Első az»engedjétek hozzám a kisdedeket«jelenete volt; a másik: miképp viszonozták a gyermekek Jézus rokonszenvét, amikor a szent városba bevonult. Megírtam mind a kettőt. Kodály az elsőt tisztelte meg azzal, hogy szépséges zenei köntöst szabott rá. Zsoltár: 9 mű. latin szövegű a kettős kórusra írt 50. zs., a Miserere (1903). Kodály a teljes t feldolgozó hatalmas 9 tételes kompozíciót tervezett, amelyből néhány tétel kéziratos vázlatban maradt fenn, s csak az első 6 verset tartalmazó I. tétel készült el. Mutatja, hogy a 21 éves Kodály a kórusirodalom nagy mestereitől mennyit tanult (Bach, Lotti, Bruckner) ban készült a Psalmus Hungaricus Kecskeméti Végh Mihály fordítását felhasználva nyelven Szintén szöveggel a genfi dallamokra készült 7 mű. 3 bicinium, a 150. genfi zs. női karra; a 121. és 50. genfi ra és az Arany Sándor kérésére készült 114. genfi ra + orgonára. 193

8 ARTICLES Héber ima 1946-ban kis t adott a kezembe, emlékezett Szedő Dénes, akkoriban írta egy ötfokú héber dallamból. Próbáljak mondotta valami szerű szöveget írni a hangjegyek alá. Így született az Adorationból a Naphimnusz címen ismert kórusmű. Népi fohász 1944 decemberétől február első napjaiig Bors Irma segítségével a Teréz Intézetben (Próféta u., irgalmas rend) vészelik át Kodályék Budapest ostromának napjait. Itt születik a háromszólamú Könyörgés c. mű a csodásérmen található és azóta elterjedt ima szövegére: Ó bűn nélkül. 9. Népénekek Pl. Vízkereszt; Harmatozzatok; Ének Szent István királyhoz; de mára már azzá vált az Ó-antifónák szövegére épülő Adventi ének is. Versek Sík Sándor (Te Deum, Vízkereszt); Szedő Dénes (Jézus és a gyermekek, Miatyánk, Adventi ének, Első áldozás, Naphimnusz); Balassi Bálint istenes verse (Szép könyörgés); Batizi András: Jövel Szentlélek Úristen; Szkhárosi Horváth András: Sëmmit në bánkódjál (férfi, női, ); vagy Szent Ambrus himnusza Sík S. fordításában: a Szent Ágnes ünnepére (1945, a zárdafőnöknő névnapjára). A népi kompozíciók is telve vannak egyházi vonatkozásokkal, illetve népszokásdallamok feldolgozásai. Pünkösdölő (pünkösdi cantio); Jelenti magát Jézus; Esti dal; Angyalok és pásztorok; Karácsonyi pásztortánc; Újesztendőt köszöntő (női, illetve vegyes karra); vagy Lengyel László Boldogasszony-kórus Gregorián kapcsolatok Első áldozás; de pl. a Sík Sándor Te Deuma alapkoncepciójában, szerkezetében és dallamával is utal a gregorián Te Deumra. (A Hála légyen refrén az 1531-es Cantus Catholici Feltámadási népénekére is utal) 10. Végezetül tekintsük át Kodály egyházzenei műveit: A kiadók rövidítése: BH= Boosey and Hawkes; MK=Magyar Kórus; OUP=Oxford University Press; UE=Universal Edition; ZMK=Zeneműkiadó Vállalat 194 Ave Maria Cím Előadók Évszám Szövegforrás Nyelv Megjelenés Egyéb Stabat Mater Assumpta est offertórium Miserere Psalmus Hungaricus op. 13 Jelenti magát Jézus 5 Tantum ergo nőikar, vonósok, orgona Ffi; vegyes Bar. szóló, v.kar, zenekar Kettős T. szóló; vkar; gy.kar, zkar, orgona. Gyermekkar Férfikar gy.kar; orgona 1898 Liturgia Latin ZMK Négy iatalkori kórusmű Liturgia Latin 1997 ZMK 1901 Liturgia Latin 1997 ZMK vers Latin 1997 ZMK 55. Kecskeméti Vég Mihály UE; ZMK népi liturgia, Aqui. szt. Tamás latin UE; OUP; MK 1944 MK UE; MK; ZMK Pünkösdölő gyermekkar 1929 népi, + kanció OUP; MK Kézirata: Mátyás templom kottatár Vegyeskari letét: Bárdos L ill. Sulyok Imre Kézirata: Mátyás templom kottatár Pest-Buda egyesítése 50. évf Vigadó nov. 19 vezényel: Dohnányi Toldy Bélának ajánlva. (Elé org. preludium ben)

9 TANULMÁNYOK Újesztendőt köszöntő Cím Előadók Évszám Szövegforrás Nyelv Megjelenés Egyéb gyermekkar Vegyeskar népi 1929 OUP; MK 1961 OUP Pange lingua Gyk.+org liturgia, Aqui v.kar, 0rgona szt. Tamás latin UE Vízkereszt gyermekkar 1933 Népének, Sík S UE; OUP; MK Jézus és a kufárok 1934 Biblia UE; MK Ave Maria női kar 1935 Liturgia latin UE; MK Harmatozzatok gy. v nőikar 1935 népének, Sík S. MK Angyalok és latin kettős gy.kar 1935 népi pásztorok UE; MK Karácsonyi gy.kar + pásztortánc furulya 1935 népi MK; 1936 UE Budavári Te Deum A 150. genfi Ének Szent István királyhoz (Esti dal) Sëmmit në bánkódjál Boldogasszony köszöntője; Szent Mihály Admonicionis Diacodi Örvendjen az egész világ. Miatyánk (Boldog Isten ) Krisztus feltámada Az Izrael ezt nyilván mondhatja Bocsásd meg Úristen Nosza, ti istenfélő hívek Mikor a fogságból Isten Ha megsokasodik a bűn 4 szóló; v.kar; zenekar; org. gy. ill. női kar a) 1sz + org. b) Férfikar c) női kar d) nagy vegyes e) fiú-vegyes f) kisebb Gy.kar; Ffi, férfikar női kar 2 sz. gyermekkar 1936 Liturgia ének zg népének Bozóky énekeskönyv Latin, francia UE; MK MK; ZMK; BH népdal MK; Szkhárosi Horváth A. 16.sz (Szedő D.) /Később: Első áldozás/ Latin Karácsonyi népi Szedő D. Cantus Cath genfi 1551 Balassa B. XVI. sz. dallam 33. genfi 126. genfi Misz Tótfalusi Kis Miklós MK; BH A Naptestvér éneke c. füzet MK MK. Bicinia Hungarica I/1 Bic. H. I/60 3 sz. Szent István Társulat Bic H. III/114 Bic. H. III/115 Bic. H III/116 Bic. H. III/116 Bic. H. III/118 Bic. H. III/120 Bem: Mátyás tpl szept. 2 vez: Sugár Viktor Buda visszavétele 250. évf. Theodor de Béze Szenci M. Albert Szt. I. halálának 900. évford. Eredeti címe: Esti ima Vegyeskari letét Bárdos L. Vegyeskari változat Arany S. kérésére ben készült változat 3 szólamra: Tóth J. Megjelent: Kórusok Könyve 1977 M. Tótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz

10 ARTICLES 196 Néhány mű a Biciniából Cím Előadók Évszám Szövegforrás Nyelv Megjelenés Egyéb Csendes mise Első áldozás (Szép Könyörgés) Adventi ének A 121. genfi Missa brevis 2 sz. gy.kar orgona Organoedia ad missam c. átdolgozott vált Ének - orgona Ének - orgona; vegyerkar 1943 Vegyeskar; org. v. zenekar Könyörgés 3 sz. egynemű 1945 Szent Ágnes ünnepére Jézus és a gyermekek Adoration /később: Naphimnusz/ Az 50. genfi A 114. genfi Jövel Szentlélek Úristen Sík Sándor Te Deum 3 sz. egynemű Szedő D. szövegével Szedő D.XII. sz i greg. dallam Balassi B. Istenes verse XVIII. sz-i francia misekönyv liturgia, ó antifona Szedő D. fordítása ; Szenci M. A. latin; A Szép Jézus ban MK. MK 1947 BH MK; BH MK; BH MK; BH MK; BH 1944 Liturgia Latin BH; ZMK 1945 Csodásérem fohász Szt. Ambrus Sik S. ének - org 1947 Biblia, Szedő D. vegyes 1948 Zsidó lit. dallam héber ill. Magyar Szedő Dénes Kézirat; 1972 ZMK Kerényi- Szedő: Kirelejszom Cserépfalvi 1948 MK + orgona Batizi András ZMK 1958 BH Kézirat; 1968 Baptista Egyh. Evangéliumi Vegyeskarok 1961 Sík S. verse BH Media vita 1962 vers; a cím liturg. responzorium középkori könyörgés nyomán latin;, Lukin L.) Magyar mise ének - orgona 1966 Liturgia (Laudes organi) Vegyeskar - orgona 1966 XII. sz-i szekvencia latin BH Szent István Társulat BH. ZMK Hol legeltetsz; Reszket a rózsafa; Rossz a Jézus kis csizmája; Tücsök szól; Búza, aranyszemű búza Bem: máj. 7 Bazilika Bem: (org) febr. 11 Opera alsó ruhatár. Hangsz: 1948 Bem: szept. 9. Worcester, Katedrális vez: Kodály Clement Marot Szenci M. Albert szöveg Sík S. aranymiséjére Seiber Mátyás halálára Bem: Egyetemi tpl. 66. okt. 11 Kistétényi M; vez: Tóth J. Bem. 1966, Atlanta (1967 Pécs)

11 ÖSSZEFOGLALÓ Azt, hogy Magyarországnak mondanivalója van a zenekultúrában és az egyházzenében, hogy normák vannak, és hogy nem szabad megalkudni a minőség dolgában, azt mind Kodály Zoltánnak köszönhetjük. Zeneszerzői munkáját ugyanúgy, mint nemzetét felemelni akaró pedagógiai tevékenységét értékelkötelezettség, hit és prófétai hivatástudat irányította. Ez tette lehetővé, hogy az egyházzene területén is új utat jelöljön ki, és korszakalkotó, a minőség iránt elkötelezett megújító munkát végezzen. Célja volt: Eljuttatni mindenkihez a nagy zenék üzenetét, s ezáltal boldogabbakká és jobbakká tenni az embereket. Felfakasztani és mindenki számára hozzáférhetővé tenni a zene öröm- és erőforrását, hogy abból merítve az emberek teljesebb életet éljenek. TANULMÁNYOK SUMMARY It is all to the merit of Kodály Zoltán that Hungary has a say in global musical culture and religious music, that there are norms to follow and one cannot be lenient as to(regards) the matter of quality. His work as a composer as well as his educational intention to raise his nation was directed by a strong commitment to value, his deep belief and prophetic mission-awareness. This is what made it possible for him to mark a new path in the field of religious music, and carry out a renewal with total commitment to quality that defined a whole period. His aim was: to carry the message of great music over to everyone, thus making people better and happier; to reveal and make accessible to all people music s spring of joy and power so that people could live a more complete life by drawing from that source. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Budapest. 197

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/3 szeptember Tartalom Kodály Zoltán Utam a zenéhez: Lutz Besch Bónis Ferenc Márkusné Natter-Nád Klára.................................

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/4

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/4 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXV. évfolyam 2014/4 Emlékezés Vargyas Lajos születésének CENTENÁRIUMA ALKALMÁBÓL Az MTA BTK Néprajztudományi és Zenetudományi Intézetei 2014. szeptember 29-én az MTA Székház

Részletesebben

A KEZDET TITKA. Kodály Zoltán gyerekkori emlékei. (részletek a szerző ERRE LELTEM FÖLDNEK NYOMÁT. című készülő könyvéből)

A KEZDET TITKA. Kodály Zoltán gyerekkori emlékei. (részletek a szerző ERRE LELTEM FÖLDNEK NYOMÁT. című készülő könyvéből) Móser Zoltán A KEZDET TITKA Kodály Zoltán gyerekkori emlékei (részletek a szerző ERRE LELTEM FÖLDNEK NYOMÁT című készülő könyvéből) I. Galánta Állomások és vonatok (megérkezések és elindulások), énekszó

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/4 november Tartalom Kodály Zoltán 130. évfordulójára Szubjektív megemlékezés Szőnyi Erzsébet............................................

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/1 március Tartalom Emlékezés Kodály Zoltánra 2012. december 16-án Hartyányi Judit... 4 Kodály Zoltán és Gyulai

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/2 június Tartalom Országos Kamaraének találkozó Kodály Zoltán tiszteletére Igó Lenke Zárszó Kollár Éva..........................................

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/3

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/3 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXV. évfolyam 2014/3 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI SZERKESZTI: Márkusné Natter-Nád Klára XXXV. évfolyam 2014/3 szeptember TARTALOM Kodály Zoltán szoboravatás Galyatetőn

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5.

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. A REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL története lassú, de biztos fejlődést mutat minden tekintetben. Soha ennyi helyszín és program nem adatott meg a fesztivál

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

Te Deum laudamus! Sík Sándor: Nyári zsongás

Te Deum laudamus! Sík Sándor: Nyári zsongás 2012. Június - XVII. évfolyam 2. (129.) szám TARTALOM Sík Sándor: Te Deum...........2 Lauda Sion Salvatorem..........2 Keresztény Édesanyák Országos találkozója....................3 Tavaszi Családi Nap...........4-5

Részletesebben

LITURGIKUS HANYATLÁS ÉS MEGÚJULÁS A NÉPÉNEKLÉS TÜKRÉBEN 1797TŐL A II. VATIKÁNI ZSINATIG, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL EGY SZŰKEBB

LITURGIKUS HANYATLÁS ÉS MEGÚJULÁS A NÉPÉNEKLÉS TÜKRÉBEN 1797TŐL A II. VATIKÁNI ZSINATIG, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL EGY SZŰKEBB LITURGIKUS HANYATLÁS ÉS MEGÚJULÁS A NÉPÉNEKLÉS TÜKRÉBEN 1797TŐL A II. VATIKÁNI ZSINATIG, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL EGY SZŰKEBB HAZAI TÁJEGYSÉGRE 1. BEVEZETÉS 1.1. Tudományos célkitűzés Eredeti elképzelés szerint

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011/7. ESÔ ESETÉN: FEDETT HELYSZÍN INFO: PERIFERICRECORDS.COM TEL.. 06 30 814 2290 VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3 4 5. BP. IX. BAKÁTS TÉR RÁDAY U. KÁLVIN TÉR LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Vavrinecz Mór zeneszerző, a Mátyás templom egykori karnagya (1858 1913)

Vavrinecz Mór zeneszerző, a Mátyás templom egykori karnagya (1858 1913) Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 371 390 Göblyös Péter Vavrinecz Mór zeneszerző, a Mátyás templom egykori karnagya (1858 1913) Halálának 100. évfordulóján A budavári Nagyboldogasszony-templom (régebben

Részletesebben

2013. SARLÓS BOLDOGASSZONY XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Énekelek és zsoltárt zengek

2013. SARLÓS BOLDOGASSZONY XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Énekelek és zsoltárt zengek 2013. SARLÓS BOLDOGASSZONY XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Énekelek és zsoltárt zengek Legyen meg a te akaratod Akik az Úr Jézust szeretitek... fotó: Hegede

Részletesebben

A századforduló zenéje

A századforduló zenéje A századforduló zenéje A századforduló zenéjének uralkodó irányzata kezdetben még a romantika. Ennek képviselői túlfokozzák a romantika érzéstartalmát, és kifejező eszközeit, és ezzel számos olyan művészi

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII. FORGALMAZÓ: Stereo Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-264757) 1114 Budapest Bartók Béla út 59. Tel/Fax: 36-1-385-6343, 36-1-466-9674 e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu honlap: www.perifericrecords.com REFORMÁTUS

Részletesebben

ZeneSzó ÉVFORDULÓK A VOX MIRABILIS KAMARAKÓRUS A ZADARI NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENYEN. ZeneSzó. 2014 - A 4. szám tartalomjegyzéke:

ZeneSzó ÉVFORDULÓK A VOX MIRABILIS KAMARAKÓRUS A ZADARI NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENYEN. ZeneSzó. 2014 - A 4. szám tartalomjegyzéke: 2014 - A 4. szám tartalomjegyzéke: Címlap: 115 éve született Bárdos Lajos Címlap: Gál Béla Bárdos Szimpózium - Debrecen (Márkusné Natter-Nád Klára).................................................. 3 4.

Részletesebben

engedünk a kiáltásnak: Feszítsd

engedünk a kiáltásnak: Feszítsd AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 03. 09. - XXIV. ÉVF. 1. SZ. Pilátus elítéli Jézust Nagyböjt péntekjein keresztutat járunk, hogy elmélkedjünk a szenvedés titkáról,

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

1991/6 VEZÉRCIKK. A remény színe Dénes Ferenc. {k19916a}

1991/6 VEZÉRCIKK. A remény színe Dénes Ferenc. {k19916a} {k19916a} 1991/6 VEZÉRCIKK A remény színe Dénes Ferenc Szürke a remény színe. Legalábbis ezt állítja Irina Ratusinszkaja, akinek regényrészletét és versét igazi szenzációként közölheti az Élő Víz: Magyarországon

Részletesebben

A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA

A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA FÜGEDI-BÁRD JUDIT A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA Vass Lajos pedagógiai munkássága DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2008 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6 Zeneművészet) A XX. SZÁZAD UTOLSÓ

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XX. évfolyam 2. szám VIRÁGVASÁRNAP 2013. március - április Tartalom Virágvasárnap...1 Megalakult egyházközségünk új képviselőtestülete...2

Részletesebben

REND programfuzet A6_Layout 2 2012.06.01. 13:03 Page 2. Székesvehérvár város

REND programfuzet A6_Layout 2 2012.06.01. 13:03 Page 2. Székesvehérvár város REND programfuzet A6_Layout 2 2012.06.01. 13:03 Page 2 Székesvehérvár város 2 REND programfuzet A6_Layout 2 2012.06.01. 13:04 Page 3 Programfüzet Tartalomjegyzék: Előszó...4. Bemutatkozás...7. Bemutatkoznak

Részletesebben

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs 12-15. oldal Tartalom Gál Károly: Kalandra fel! 1-2 Mohay Réka (10. B): A szeretet iskolája 2-9 Családunk hírei 8 Mohay Réka (10. B): Naponta küzdeni a hitért 9-12 Fehér/Fekete 13-24 Pető Judit (11. A):

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben