TANULMÁNYOK. Kodály Zoltán és a musica sacra. Sapszon Ferenc Kodály Zoltán Kórusiskola Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK. Kodály Zoltán és a musica sacra. Sapszon Ferenc Kodály Zoltán Kórusiskola Budapest"

Átírás

1 Kodály Zoltán és a musica sacra TANULMÁNYOK Sapszon Ferenc Kodály Zoltán Kórusiskola Budapest Ifj. Sapszon Ferenc 1952-ben Budapesten született. Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója és művészeti vezetője, Magyar Kulturális Örökségdíjas, kétszeres Kórus Olimpia-győztes. A Gregorián Társaság alelnöke, a KÓTA Művészeti Bizottsága, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagja. 1. Kodály Zoltán - a zene és a nevelés A 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zenetudósa és zenepedagógusa. Galántai és nagyszombati diákévei után egy időben volt a Zeneakadémia és a budapesti egyetem bölcsészkarának hallgatója. Barátjával, Bartók Bélával 1905-ben indult az addig ismeretlen népzene felkutatására. Ennek az életre szóló jelentőségű utazásnak az eredménye sok ezer dallam lett, amelyeknek művészi feldolgozásából remekművek születtek. A Háry Jánosban és a Székelyfonóban a népdalkincs színe-java szólal meg a színpadon. A Psalmus Hungaricus és a Budavári Te Deum a történelem századait idézi fel. A Galántai táncok és a Marosszéki táncok a falvak hangszeres muzsikáját nemesíti szimfonikus zenévé. A Fölszállott a páva énekkari és zenekari változatban hirdeti a zeneköltő szabadságszeretetét. Gyermek-, női-, férfi- és i műveiben a népdal és a költők szava szárnyal megújult erővel. Ne csak külsőségekben legyen a mi kis világunk, hanem a lelkek mélyéig, mert csak így lesz igazán a mienk. A lelkek mélye pedig különösképpen a zene országa. (Kodály Zoltán) Kodály Zoltán szűkszavú, zárkózott ember volt, aki önmagáról alig beszélt, és vallásos élményeiről hallgatott. Hite, megygyőződése, istenes gondolkozása zárt világ volt. Szinte senki sem ismerte mély, imádságos belső életét. Dr. Nádasi Alfonz bencés tanár, szerzetes (az ignis ardens, a lángoló tűz ahogyan Kodály jellemezte) volt a kevesek egyike, aki e zárt világba betekinthetett. Őt mély lelki-emberi kapcsolat fűzte Kodályhoz. (Ő temette 1958-ban Emma asszonyt, s 1967-ben Kodályt.) Rajta kívül Kodály szinte senkinek sem tárta fel Istenhez kapcsolt életét. Alfonz atya így jellemezte Kodályt: Tiszta lelkű keresztény, krisztusi ember. Hogyan alakult zenei és emberi fejlődése, mik a gyökerei lelkületének? Három tényező alakította belső világát: a szülői ház, az iskola, s végül ezek hatására saját szigorú önnevelése. 2. Szülői ház Édesanyja, Jaloveczky Paulina, aki hatgyermekes családból származott, és édesapja, Kodály Frigyes is zeneszerető, sőt zenélő emberek voltak. Édesanyja zongorázott és énekelt, édesapja hegedült. Kodály Frigyes 187

2 188 ARTICLES 13 gyermekes családból származott, és a győri Bencés Gimnáziumban érettségizett jelesen 1870-ben. A bencés atyáktól nemcsak tudományt, de igazi jellemnevelést is kapott, amiért örökké hálás volt. A családban két orsolyita rendi szerzetesnővér is volt, akikről Kodály így emlékezett: sokáig nem jutott eszembe, hogy két apáca nagynéném naponta imádkozik értem, hogy megmaradjak a hitemben. A szülők nagy gondot fordítottak a 3 gyermek nevelésére. Kodály Emíliát (Zoltán nővérét) Szobon a vincés nővérek iskolájába járatták. Az otthoni légkörben természetesen volt jelen a hit és a zene. Egy nyári alkonyatkor, amikor szobánkon vörös és aranyszínű fény ömlött el, szüleim egy darabot játszottak. Három vagy négy éves lehettem, s a zongora lábánál hevertem a padlón. Akkor ért az első és legmélyebb zenei benyomás. Később megtudtam, hogy Mozart F-dúr hegedűszonátája volt a kompozíció. A Kodály család otthonában nemcsak Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert és Mendelssohn kamaraműveinek hangjai adtak igazi, nemes szellemi táplálékot a gyermek Zoltánnak, de kisgyermek korától láthatta és élte a család hitvalló életét. Galánta, ahol gyermekkora legszebb 6 esztendejét töltötte, mindvégig éltető forrása maradt életének. Egyszerű, nemesszívű emberek körében élt. Itt tanult ul dalolni, s ez az időszak ( aranykor ) volt az, amikor megnyílt mind a klasszikus művészet, mind a népi kultúra értékei előtt. 3. Iskola 1892 májusában költözik a Kodály család Nagyszombatba, ahol Kodály az érseki főgimnázium növendéke lesz. Ez a korábban bencés, majd érseki gimnázium olyan lelkiséget árasztott, mely a növendékek egész életére óriási hatást gyakorolt. Legkedvesebb tanára, a hittanára Toldy Béla volt. Példája egész életére szóló, kitörölhetetlen nyomot hagyott benne. Mély hittel, felkészültséggel, az ősegyház szellemében oktatott, s a hittanon kívül éneket tanított, és zenekart is vezetett. Kodály maga így nyilatkozott róla: Csodálatos ember volt! Hogy ilyen a hitem, részben neki is köszönhetem. Itt az iskolában örök érvényű igazságok alakítják ki látásmódját, az évezredeket átfogó görög-latin klasszikus gondolkodás, és a keresztény, krisztusi gondolkodás. Ezek egymásba fonódva kialakítják a cáfolhatatlan gondolkodás alapját, a hit tudatos megvallását és a haza tudatos szolgálatát vallja később, amikor ezt ajánlja a Győri Bencés Gimnázium tanulóinak: tegyétek magatokéivá tanáraitok időt álló tanítását, a ezer évet. Enélkül nincs nevelés. Kodály kezdettől fogva részt vett az énekkarban, s vasárnaponként mint fiúénekes énekelt a Székesegyházban. Toldy Béla a fiatal Kodályt nemcsak mint hegedűst, majd csellistát foglalkoztatta a zenekarban, hanem kompozíciós kísérleteiben is bátorította. Kodály leginkább a komponálással szeret foglalkozni. Zenei téren önmaga nevelője volt. 10 éves korában kezd hegedülni, közben néhány zongoraórát kap egy rokontól. Iskolatársaival vonósnégyesezni szeretne, s mivel nincs csellistájuk, gyorsan megtanul csellózni is: egyszerűen egy gordonkaiskolából megtanulja a gyakorlatokat. Majd hangszert cserél: átadja egy társának a csellót, és ő folytatja a brácsával. Véletlenül ismerkedik meg Bach zenéjével. Egy özvegyasszony kottákat ad el a városban. Itt bukkan rá Kodály a Wohltemperiertes Klavier két kötetére, amit gyorsan megvesz, majd féléves zongorázás után végigjátssza a 48 prelúdiumot és fúgát. Néhány Beethoven-szonátát hallás után

3 (nővére játssza a szomszéd szobában), kotta nélkül tanul meg, egy billentyű leütése nélkül. De legnagyobb öröme a székesegyház gazdag kottatárában való búvárkodás. Hatalmas tudásszomjtól hajtva bővíti technikai és irodalmi ismereteit, és lesi el a zeneszerzés mesterségének szabályait. Az első partitúra, ami sorsdöntő hatással van rá: Beethoven C-dúr miséje, melynek kéziratos másolatát szomjasan tanulmányozta a poros székesegyházi kottatárban. (1930- ban ezt vezényli Budapesten.) Aztán kezébe kerül Liszt Esztergomi miséje. Ez a másik kedvenc tanulmánya. Zenét szerez a megismert partitúrák mintájára. Ottani szerzeményeit, miséjét s egy nyitányát előadatja Toldy Béla, a gimnázium paptanára. Míg Galántán élményeket gyűjtött, ráérzett és megnyílt az értékekre, Nagyszombatban már tudatosítja ezeket az értékeket. Kodály szeretett ministrálni. Ez számára nem romantika, hanem mély meggyőződés, a liturgiában való teljes részvétel, egy olyan eszköz, amelynek révén az oltár közelében lelkisége egyre mélyülhetett. Hamarmegtanult orgonálni is, s a diákmisék orgonistája lett. Tanulmányait jeles érettségivel zárja, majd a Zeneakadémiára és hogy látóköre minél szélesebb legyen a bölcsészettudományi kar -német szakára is jelentkezik. Emellett felvételét kéri a budapesti Eötvös-kollégiumba. TANULMÁNYOK 4. Önnevelés Nemcsak zenei téren, de szellemi-lelki fejlődésében is bámulatos, hogy éves korától kezdve milyen céltudatosan halad a maga útján. Azután 1940-től kezdődően Nádasi Alfonzzal heti 3 4 alkalommal 2 3 órán át együtt olvassák görögül és latinul a görög és latin klasszikusokat, a Szentírást, az egyházatyák írásait, és együtt imádkoznak. Ilyenkor nézték át a Graduale Romanumból a következő vasárnap miséjének változó tételeit is. Elmélyült olvasás volt ez, ahol Kodály mindig fűzött a felolvasottakhoz valami megjegyzést, kiegészítést, következtetést. Az olvasás, imádkozás, kérdezés, megbeszélés hatására lénye átalakult diákká. Csodálatos volt tudása, emlékezőtehetsége. Az ilyenkor megszólaló Kodály nem az országot nevelni akaró szakemberhez vagy a Tudományos Akadémia elnökéhez hasonlít, hanem inkább azokhoz, akiket legjobban szeretett: a gyermekekhez. Érezhető benne a tiszta szándék, az őszinteség, amelynek célja: javítani a körülöttünk lévő világot. Mindenkinek mindene akart lenni. Adakozó ember volt. Sok történet szól a jótevő, segítő Kodályról. Mindig tanult, hogy aztán műveiben, írásaiban, előadásaiban taníthasson. Bámulatosan ismerte a liturgiát, s ugyanígy a Szentírást is. A szentmisének, az egyházi év vasárnapjainak és ünnepeinek egy-egy gondolatához fűzött megjegyzése mögött érezni a rendszeres imaéletet élő és elmélkedő embert. Az imát fontosnak tartotta. Egyik alkalommal ezt mondta: Mondja meg a papoknak, hogy sokat prédikáljanak (de ne hosszan!) az ima fontosságáról. Más menedékünk nincs! A következő vallomás amelyet az 1Pt 3,8-hoz (Legyetek mindnyájan egyetértők az imádságban. fűzött bizonyítja, hogy ő maga is aktív tagja volt az imádkozók nagy közösségének: eszembe jutott, amit két orsolyita néném írt anyámnak, hogy életük végéig imádkoznak értem. Íme, megvan a közös ima, csak nélkülem. Attól kezdve újra beálltam a körbe. Nádasi Alfonz atya írja: Felesége halálos beteg volt. Előkészültünk a halálára az 189

4 190 ARTICLES egyház szentségeivel. Késő este még fölmentem hozzá a Kútvölgyi kórházba [ ] éreztem, hogy az utolsó perceiben van. Újra megáldottam, feloldoztam. Kodálylyal együtt térden állva imádkoztunk. Az ima befejezése után kitárt kézzel tovább imádkozott, idézve a Requiem Offertóriumát. (Szt. Mihály vigye a [lelkeket helyett] a lelkét az örök fénybe!) Az eredeti latint csodálatos stílusérzékkel módosítva. A Szentírás életet alakító tényező volt nála. Egyik megjegyzése pl.: milyen jó nekünk, hogy a vámos megadta viselkedésünk alapját. Az egyik egyházatya olvasásakor a katecho (jelentése: gyönyörködtet, hírül ad, tanít) szó elemzésekor lelkesen mondta: akkor én is katechéta vagyok! azaz Krisztus tanúja, aki tanításával, példájával tesz tanúságot. Máskor, az Efezusi levél olvasásakor apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok s a szegletkő maga Krisztus így szólt: Igaza volt Toldy Bélának, hogy prófétautódok vagyunk. Nemcsak azt mondják el a próféták, ami a jövőre vonatkozik, hanem azt is, ami a jelennek kell. Ez az én hivatásom, ez az én hitvallásom! A prófétára akinek vallotta magát hihetetlen felelősség szakad: kincseket bíztak reá! Érzi, mennyire éppen erre van szüksége az embereknek. Napról napra érzékeli a megtalált értékek sugárzását, a hagyaték hitelességét, s hozzá képest a hazugságokat, féligazságokat, a sekélyest, a formátlant. Tudja, tovább kell adnia az értékeket. Több templom is őrzi Kodály rendszeres látogatásainak emlékét. Így pl. a Bazilika, ahol egy oldal irányba fordított padban szokott ülni. Innen jól lehetett látni a liturgikus cselekményt, de azt is, ami a kóruson történik. Rendszeresen járt a Szondi utcai Szent Család templomba is, ahová tartozott. Ezt a templomot január elsején bombatalálat döntötte romba. Az újjáépített és 1948-ban Mindszenty által felszentelt templomban 1955-ben készült el az a márványburkolatú főoltár és szószék, amelynek költségeit Kodály Zoltán fedezte. 5. A gregorián ének Kodály erénnyé akarta nevelni liturgikus érzékét is, és alaposan megismerni ahogy ő mondta egy pannonhalmi látogatása során: minden zenei stílus ősét a gregoriánt. Nem tudtam elviselni, hogy épp a gregoriánban [ ] ne legyen biztos a tudásom mondta. Graduáléja tele volt bejegyzésekkel. A század elején bejárta azokat a bencés kolostorokat és székesegyházakat, ahol kiváló gregorián kultúra volt. Egy ferences mesélte: 1927-ben Regensburgban misén láttam Kodályt Gradualéval a kezében. Elmélyülten nézte a kottát, mint aki tanulva imádkozik, s imádkozva tanul. A 40-es években hívta fel a Naszályi Emil által vezetett zirci ciszter scholát a Zeneakadémiára, egy gregorián koncertre. Ők mindennap végigénekelték a zsolozsmát. Ajánlotta a Zeneakadémia tanárainak, menjenek le Zircre néhány napra, hallgatni, tanulmányozni a gregorián éneket. Évente gregorián éneket kért felesége gyászmiséjére. Ahogy kifejezte: Semmiféle zenei izmus ne legyen ott a liturgiában, hanem csak az Egyház ősi éneke. Ez kösse össze az időbelit az időtlennel. Később a saját gyászmiséjével kapcsolatban is azt kérte, hogy azon csak gregorián szóljon. Ha rólam is megemlékeznek valaha, így tegyék! Halála óta minden év márciusának első hétfőjén fel is hangzik a gregorián requiem a Mátyás-templomban.

5 6. Az egyházzene klasszikusai Az előzőkben már láttuk, hogy a Nagyszombati Érseki Gimnázium tanulója mily lelkesedéssel búvárkodik a partitúrák közt a székesegyházi kottatár gazdag anyagában. Beethoven C-dúr miséje, Liszt Esztergomi miséje példaként állnak előtte tól a Zeneakadémián Koessler mesteriskolájában tanul zeneszerzést, aki kiválóan ért a kórusszerkesztéshez. Később Palestrinát valósággal újra felfedezi; benne a latin mérték, a vokális polifon művészet és a vallásos tartalom kifejezésének klasszikus mesterét csodálja. 7. A népzene A népzenében Kodály olyan teljes értékű művészetet és magasrendű művészi élményt talál, mint a műzene legnagyobb alkotásaiban. Gyűjtőútjai során szoros érintkezésbe kerül a tiszta paraszti lélekkel. A hitemre gyakran a parasztoktól kaptam erősítést mondta; és itt találkozik a népének gyakorlatával is. Már első tanulmányában egy vallásos hangvételű dallamot idéz példaként (Csillagoknak teremtője). Dallam-összehasonlításaiban éppúgy hivatkozik Ilylyés Soltári énekekjére, mint a református énekeskönyvek dallamaira. Később a MTA Népzenekutató Csoportjának megalapításával hatalmas gyűjtőmunka indult, azzal a meggyőződéssel, hogy egyházi népénekeink is a népzenekincs integráns részét alkotják. Megújulás a minőség jegyében A nagy értékek, a forrás-zenék üzenete megváltó, megújító erejű lehet az egész zenei élet higiénéje és a pedagógia szempontjából is e meggyőződése találkozott a századforduló általánosabb zenei, egyházi megújulásának szellemével (a vissza a forráshoz elvvel), melynek része volt a liturgikus, patrisztikus, biblikus megújulás vagy a gregorián reform. Vallásos énekben TANULMÁNYOK nem válogat felekezet szerint, de szigorúan kizárja a ponyvairodalmat. Minden mondatán átüt az alapvető és személyes értékélmény. Tudja, hogy az ember csak az értékkel való belső, alkotó találkozásban, az értékek légkörében és csak ilyen táplálékon nőhet naggyá. A nagyok szellemével való találkozás szabadít ki a kisszerűségből, s rendezetlenségünkben a rend szépséges útjait kell megízlelnünk vallja. Minden munkájában az értékelkötelezettség, az igényesség és a hit vezette. Nem elsősorban egyházzenész, nem népzenész volt, hanem egyetemes értékű alkotó, aki sok mindennel foglalkozott, és abban mind maradandót teremtett. Művészete egyszerre nemzeti és vallásos, mert alapja a hit: hit Istenben, hit az emberben és nemzete jövőjében. Tulajdonképpen majd minden alkotása úgy, mint Bachnak vallásos jellegű. Egy csellószonáta vagy Bach 3 korálelőjátéka csellóra, zongorára ugyanúgy, mint pl. a Hegyi éjszakák. Nádasi A. így ír: A Mester a hegyeket is bevonta liturgiájába... Kozmikus méretekben akarta az egész világot hangzóvá tenni. Szinte belefülelt a naplementébe, ha valamelyik hegy tetején voltunk. Ahogy elcsendesedett a világ, és hanyatlott a nap, annál zengőbb lett ő belül... Lefelé jövet, az élmény befejeztével szólalt meg: Micsoda harmóniák! Így imádkozik a természet! Kapcsolatot lát egyházi és világi művészet között, hisz»mindkettő az egy és oszthatatlan emberi lélek megnyilatkozása«. A fontos, hogy»élet legyen benne«, mert amiben nincs, az nem jó se vallásosnak, se világinak. Minden emberi érzést magáénak ismer: a vallásos hang fenségét csakúgy, mint a szerelem tavaszi zsendülését, hiszen érzi, eredetük közös: a mindent átfogó nagy szeretet! Zenekultúrát teremteni csak a minden idők legnagyobb zenei szellemeinek alko- 191

6 192 ARTICLES tásai alapján lehet. Szigorúan ki kell küszöbölni minden selejtest, hazugot. A muzsikusnak mintegy belső fogadalmat kell tenni, hogy soha, semmilyen körülmények közt nem fog rossz zenét énekelni vagy játszani írja. A templomi zene színvonalának emelésével a vallási életet mélyítjük. A rossz templomi zene a vallásos életet is megmérgezi vallotta. Az egyházi zenének mint Pázmány mondja a jó tanítóról nem arra kell nézni, hogy őt csodálják, hanem hogy az ő szavai tüzesek legyenek, melyekkel felgerjedjen a hallgatók szíve; ösztökélő bot legyenek, melyek jóra izgassák a késedelmeseket; erős nyilak legyenek, melyek a szívek keménységét megszaggassák. Az egyházzene mélységes tisztelete vezérli az orgonistákkal szembeni igényességben is: Az istentisztelet művészi egység, az kell, hogy legyen a zenéje is. A gyakorlott orgonista percre tudja, mennyi ideje van: tessék azt előre átgondolni, és nem értelmetlen zagyvalékkal betölteni. Az orgonairodalomnak elég hosszabbrövidebb remeke van. Vagy tessék a sorrakerülő a cappella-énekek motívumait előre kidolgozni! Sok a bárgyú, vagy felelőtlen, frivol rögtönzés [ ] Egy-egy rikító harmóniára összerezzen az érzékenyebb hallgató. Készüljön írásban az orgonista! Ha pedig improvizálni akar, ha rászületett (csak akkor akarhat joggal), tanulja meg ezt a mesterséget. Orgonistáink közt még igen kevés ébredt tudatára, hogy az ő működése is szolgálat, szoros összeműködésben a papéval. Ebből első következmény volna a felelősségérzet, hogy az orgona minden megszólalása öszszefüggjön, s hangulati visszhangban legyen az áldozat minden mozzanatával. Ezt az összhangot megzavarja minden oda nem való, mégoly nemes, értékes zenemű is. De még inkább az a se-füle-se-farka, zenétlen zenélés, amivel a legtöbb orgonista az időt eltölti. Vajon nem gondolja meg egyikük sem, hogy ez a dallam, ritmus, értelem és logikai összefüggés nélküli orgonálás, folytonos akkordfűzés, amihez képest a legszürkébb összhangzattani tankönyv gyakorlatai klasszikus remekművek, áhítatában zavarja, bosszantja, végül felháborítja még a legzeneértetlenebb hallgatót is! Palestrina mellé Frescobaldit, Beethoven mellé még Rincket is inkább, mint Üresfejű János sületlen rögtönzéseit. Nem áll ki készületlenül egy lelkiismeretes pap se, aki méltó akar lenni a szószékhez. Vajon nem követelhető meg az orgonistától is joggal, hogy készüljön a misére? Ugyanez a felelős, aggódó igényesség jellemzi a kórusokkal s az istentiszteletek műsorával kapcsolatos feljegyzéseit is. Templomjáró naplójában pl. ilyeneket olvashatunk: Kispap: Ite missa est! hamis, végén lecsúszik. Kórus: Szoprán konokul negyedhanggal az orgona alatt. Orgona mindig túl erős. A cappella-betét: azért hamis, mert az orgona nem kísér. A többi azért, mert kísér. Bazilika: Pange linguamise g-ben. Elég jó tempók, sok hirtelen lassítás. Néha hamis női hang. Kikerülhetetlen, hogy minden kórus neveljen magának egy tucat énekesfiút. Hogy értessük meg a papokkal, hogy a csúnyaság szentségtörés? A gondolat sokszor kísér a néma templomokban is, hát még, ha megszólal a zene! Méreg a rossz zene. Vade retro satana (Távozz sátán)! Mindebben példát is mutatott: Egyszer Galyatetőre, a hegyi kápolnába a téli havazás miatt, a kántor nem tudott felmenni Gyöngyösről, ezért telefonon helyettesítésre kérte meg Kodály Zoltánt. A Mester a szentmisén nem akart improvizálni, ezért lelkiismeretesen

7 felkészült. Segédkántorként készített jegyzeteit később büszkén mutatta meg Alfonz atyának, belőlük születtek meg századunk liturgikus remekei, az Orgonamise majd a Missa brevis. TANULMÁNYOK 8. Kodály egyházzenéje Tekintsük most át vázlatosan Kodály egyházzenéjét. Kb. 50 mű, ha nem számítjuk: a sok változatot (Pl. Ének Szent István királyhoz 6 változat + a Vértanúk sírján c. műben is elhangzik); Adventi ének és Első áldozás ének-zongora és i változat; a biciniumokat, amelyekre Szedő Dénes vagy Balás Endre írt szöveget; a korai, kéziratos vagy elveszett műveket (Mise-részletek 1897 előtt), Ave Maria ének-zongora, Ave Maria -orgona) ha az Öt Tantum ergo-t egy műnek számítjuk. A kodályi musica sacra sokféle szövegforrásból merít. Csoportosítsuk a műveket e szerint. Liturgia: 9 mű. Idetartoznak a misék: Az Orgonamise, majd a háború alatt megírt Missa brevis. Aztán az új nyelvű misefordítás megszületése után a Magyar Katolikus Püspöki Kar felkérésére született Magyar mise. 1 sz. + orgona. 2 Ave Maria: a 16 évesen komponált, vonósokkal és orgonával kísért (orgonás változatban is), ill. az 1935-ben született mű. A Stabat Mater sequentia fiatalkori megzenésítése, illetve későbbi változatai (Férfikarra, illetve ra); A Mária mennybevétele ünnepének liturgikus szövegére készült fiatalkori Assumpta est. Aquinói Szent Tamás himnuszára (Úrnapja ünnepe) készült 5 Tantum ergo, majd annak nagy ra és orgonára készített változata, a Pange lingua. Mindkettő kedves tanárának, Toldy Bélának ajánlva. Budavári Te Deum 1936 latin Miatyánk 2 szólamú. Biblia: 2 mű 2 újszövetségi jelenet: Jézus és a kufárok (1934); valamint a Jézus és a gyermekek 1 szólam + orgona. Utóbbi keletkezéséről így vall a szövegíró Szedő Dénes ferences: Kodály hiányolta, hogy egyetlen templomi énekünk sem tükrözi Jézusnak a gyermekekhez fűződő kapcsolatát. Biztatott rá, írjak ilyesféle énekszöveget. Két bibliai témát ajánlott. Első az»engedjétek hozzám a kisdedeket«jelenete volt; a másik: miképp viszonozták a gyermekek Jézus rokonszenvét, amikor a szent városba bevonult. Megírtam mind a kettőt. Kodály az elsőt tisztelte meg azzal, hogy szépséges zenei köntöst szabott rá. Zsoltár: 9 mű. latin szövegű a kettős kórusra írt 50. zs., a Miserere (1903). Kodály a teljes t feldolgozó hatalmas 9 tételes kompozíciót tervezett, amelyből néhány tétel kéziratos vázlatban maradt fenn, s csak az első 6 verset tartalmazó I. tétel készült el. Mutatja, hogy a 21 éves Kodály a kórusirodalom nagy mestereitől mennyit tanult (Bach, Lotti, Bruckner) ban készült a Psalmus Hungaricus Kecskeméti Végh Mihály fordítását felhasználva nyelven Szintén szöveggel a genfi dallamokra készült 7 mű. 3 bicinium, a 150. genfi zs. női karra; a 121. és 50. genfi ra és az Arany Sándor kérésére készült 114. genfi ra + orgonára. 193

8 ARTICLES Héber ima 1946-ban kis t adott a kezembe, emlékezett Szedő Dénes, akkoriban írta egy ötfokú héber dallamból. Próbáljak mondotta valami szerű szöveget írni a hangjegyek alá. Így született az Adorationból a Naphimnusz címen ismert kórusmű. Népi fohász 1944 decemberétől február első napjaiig Bors Irma segítségével a Teréz Intézetben (Próféta u., irgalmas rend) vészelik át Kodályék Budapest ostromának napjait. Itt születik a háromszólamú Könyörgés c. mű a csodásérmen található és azóta elterjedt ima szövegére: Ó bűn nélkül. 9. Népénekek Pl. Vízkereszt; Harmatozzatok; Ének Szent István királyhoz; de mára már azzá vált az Ó-antifónák szövegére épülő Adventi ének is. Versek Sík Sándor (Te Deum, Vízkereszt); Szedő Dénes (Jézus és a gyermekek, Miatyánk, Adventi ének, Első áldozás, Naphimnusz); Balassi Bálint istenes verse (Szép könyörgés); Batizi András: Jövel Szentlélek Úristen; Szkhárosi Horváth András: Sëmmit në bánkódjál (férfi, női, ); vagy Szent Ambrus himnusza Sík S. fordításában: a Szent Ágnes ünnepére (1945, a zárdafőnöknő névnapjára). A népi kompozíciók is telve vannak egyházi vonatkozásokkal, illetve népszokásdallamok feldolgozásai. Pünkösdölő (pünkösdi cantio); Jelenti magát Jézus; Esti dal; Angyalok és pásztorok; Karácsonyi pásztortánc; Újesztendőt köszöntő (női, illetve vegyes karra); vagy Lengyel László Boldogasszony-kórus Gregorián kapcsolatok Első áldozás; de pl. a Sík Sándor Te Deuma alapkoncepciójában, szerkezetében és dallamával is utal a gregorián Te Deumra. (A Hála légyen refrén az 1531-es Cantus Catholici Feltámadási népénekére is utal) 10. Végezetül tekintsük át Kodály egyházzenei műveit: A kiadók rövidítése: BH= Boosey and Hawkes; MK=Magyar Kórus; OUP=Oxford University Press; UE=Universal Edition; ZMK=Zeneműkiadó Vállalat 194 Ave Maria Cím Előadók Évszám Szövegforrás Nyelv Megjelenés Egyéb Stabat Mater Assumpta est offertórium Miserere Psalmus Hungaricus op. 13 Jelenti magát Jézus 5 Tantum ergo nőikar, vonósok, orgona Ffi; vegyes Bar. szóló, v.kar, zenekar Kettős T. szóló; vkar; gy.kar, zkar, orgona. Gyermekkar Férfikar gy.kar; orgona 1898 Liturgia Latin ZMK Négy iatalkori kórusmű Liturgia Latin 1997 ZMK 1901 Liturgia Latin 1997 ZMK vers Latin 1997 ZMK 55. Kecskeméti Vég Mihály UE; ZMK népi liturgia, Aqui. szt. Tamás latin UE; OUP; MK 1944 MK UE; MK; ZMK Pünkösdölő gyermekkar 1929 népi, + kanció OUP; MK Kézirata: Mátyás templom kottatár Vegyeskari letét: Bárdos L ill. Sulyok Imre Kézirata: Mátyás templom kottatár Pest-Buda egyesítése 50. évf Vigadó nov. 19 vezényel: Dohnányi Toldy Bélának ajánlva. (Elé org. preludium ben)

9 TANULMÁNYOK Újesztendőt köszöntő Cím Előadók Évszám Szövegforrás Nyelv Megjelenés Egyéb gyermekkar Vegyeskar népi 1929 OUP; MK 1961 OUP Pange lingua Gyk.+org liturgia, Aqui v.kar, 0rgona szt. Tamás latin UE Vízkereszt gyermekkar 1933 Népének, Sík S UE; OUP; MK Jézus és a kufárok 1934 Biblia UE; MK Ave Maria női kar 1935 Liturgia latin UE; MK Harmatozzatok gy. v nőikar 1935 népének, Sík S. MK Angyalok és latin kettős gy.kar 1935 népi pásztorok UE; MK Karácsonyi gy.kar + pásztortánc furulya 1935 népi MK; 1936 UE Budavári Te Deum A 150. genfi Ének Szent István királyhoz (Esti dal) Sëmmit në bánkódjál Boldogasszony köszöntője; Szent Mihály Admonicionis Diacodi Örvendjen az egész világ. Miatyánk (Boldog Isten ) Krisztus feltámada Az Izrael ezt nyilván mondhatja Bocsásd meg Úristen Nosza, ti istenfélő hívek Mikor a fogságból Isten Ha megsokasodik a bűn 4 szóló; v.kar; zenekar; org. gy. ill. női kar a) 1sz + org. b) Férfikar c) női kar d) nagy vegyes e) fiú-vegyes f) kisebb Gy.kar; Ffi, férfikar női kar 2 sz. gyermekkar 1936 Liturgia ének zg népének Bozóky énekeskönyv Latin, francia UE; MK MK; ZMK; BH népdal MK; Szkhárosi Horváth A. 16.sz (Szedő D.) /Később: Első áldozás/ Latin Karácsonyi népi Szedő D. Cantus Cath genfi 1551 Balassa B. XVI. sz. dallam 33. genfi 126. genfi Misz Tótfalusi Kis Miklós MK; BH A Naptestvér éneke c. füzet MK MK. Bicinia Hungarica I/1 Bic. H. I/60 3 sz. Szent István Társulat Bic H. III/114 Bic. H. III/115 Bic. H III/116 Bic. H. III/116 Bic. H. III/118 Bic. H. III/120 Bem: Mátyás tpl szept. 2 vez: Sugár Viktor Buda visszavétele 250. évf. Theodor de Béze Szenci M. Albert Szt. I. halálának 900. évford. Eredeti címe: Esti ima Vegyeskari letét Bárdos L. Vegyeskari változat Arany S. kérésére ben készült változat 3 szólamra: Tóth J. Megjelent: Kórusok Könyve 1977 M. Tótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz

10 ARTICLES 196 Néhány mű a Biciniából Cím Előadók Évszám Szövegforrás Nyelv Megjelenés Egyéb Csendes mise Első áldozás (Szép Könyörgés) Adventi ének A 121. genfi Missa brevis 2 sz. gy.kar orgona Organoedia ad missam c. átdolgozott vált Ének - orgona Ének - orgona; vegyerkar 1943 Vegyeskar; org. v. zenekar Könyörgés 3 sz. egynemű 1945 Szent Ágnes ünnepére Jézus és a gyermekek Adoration /később: Naphimnusz/ Az 50. genfi A 114. genfi Jövel Szentlélek Úristen Sík Sándor Te Deum 3 sz. egynemű Szedő D. szövegével Szedő D.XII. sz i greg. dallam Balassi B. Istenes verse XVIII. sz-i francia misekönyv liturgia, ó antifona Szedő D. fordítása ; Szenci M. A. latin; A Szép Jézus ban MK. MK 1947 BH MK; BH MK; BH MK; BH MK; BH 1944 Liturgia Latin BH; ZMK 1945 Csodásérem fohász Szt. Ambrus Sik S. ének - org 1947 Biblia, Szedő D. vegyes 1948 Zsidó lit. dallam héber ill. Magyar Szedő Dénes Kézirat; 1972 ZMK Kerényi- Szedő: Kirelejszom Cserépfalvi 1948 MK + orgona Batizi András ZMK 1958 BH Kézirat; 1968 Baptista Egyh. Evangéliumi Vegyeskarok 1961 Sík S. verse BH Media vita 1962 vers; a cím liturg. responzorium középkori könyörgés nyomán latin;, Lukin L.) Magyar mise ének - orgona 1966 Liturgia (Laudes organi) Vegyeskar - orgona 1966 XII. sz-i szekvencia latin BH Szent István Társulat BH. ZMK Hol legeltetsz; Reszket a rózsafa; Rossz a Jézus kis csizmája; Tücsök szól; Búza, aranyszemű búza Bem: máj. 7 Bazilika Bem: (org) febr. 11 Opera alsó ruhatár. Hangsz: 1948 Bem: szept. 9. Worcester, Katedrális vez: Kodály Clement Marot Szenci M. Albert szöveg Sík S. aranymiséjére Seiber Mátyás halálára Bem: Egyetemi tpl. 66. okt. 11 Kistétényi M; vez: Tóth J. Bem. 1966, Atlanta (1967 Pécs)

11 ÖSSZEFOGLALÓ Azt, hogy Magyarországnak mondanivalója van a zenekultúrában és az egyházzenében, hogy normák vannak, és hogy nem szabad megalkudni a minőség dolgában, azt mind Kodály Zoltánnak köszönhetjük. Zeneszerzői munkáját ugyanúgy, mint nemzetét felemelni akaró pedagógiai tevékenységét értékelkötelezettség, hit és prófétai hivatástudat irányította. Ez tette lehetővé, hogy az egyházzene területén is új utat jelöljön ki, és korszakalkotó, a minőség iránt elkötelezett megújító munkát végezzen. Célja volt: Eljuttatni mindenkihez a nagy zenék üzenetét, s ezáltal boldogabbakká és jobbakká tenni az embereket. Felfakasztani és mindenki számára hozzáférhetővé tenni a zene öröm- és erőforrását, hogy abból merítve az emberek teljesebb életet éljenek. TANULMÁNYOK SUMMARY It is all to the merit of Kodály Zoltán that Hungary has a say in global musical culture and religious music, that there are norms to follow and one cannot be lenient as to(regards) the matter of quality. His work as a composer as well as his educational intention to raise his nation was directed by a strong commitment to value, his deep belief and prophetic mission-awareness. This is what made it possible for him to mark a new path in the field of religious music, and carry out a renewal with total commitment to quality that defined a whole period. His aim was: to carry the message of great music over to everyone, thus making people better and happier; to reveal and make accessible to all people music s spring of joy and power so that people could live a more complete life by drawing from that source. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Budapest. 197

ifj. Sapszon Ferenc: KODÁLY ZOLTÁN ÉS A MUSICA SACRA

ifj. Sapszon Ferenc: KODÁLY ZOLTÁN ÉS A MUSICA SACRA ifj. Sapszon Ferenc: KODÁLY ZOLTÁN ÉS A MUSICA SACRA Az imádkozó Kodály Sík Sándor aranymiséjén, kezében a Misszáléval. Szűkszavú, zárkózott ember volt, aki önmagáról alig beszélt, és vallásos élményeiről

Részletesebben

SAPSZON FERENC* KODÁLY ZOLTÁN ÉS A MUSICA SACRA

SAPSZON FERENC* KODÁLY ZOLTÁN ÉS A MUSICA SACRA 1 SAPSZON FERENC* KODÁLY ZOLTÁN ÉS A MUSICA SACRA Szűkszavú, zárkózott ember volt, aki önmagáról alig beszélt, és vallásos élményeiről hallgatott. Hite, meggyőződése, istenes gondolkozása zárt világ volt.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő. Érd, I. forduló Tudod-e sűrítmény

Megyei Jogú Városok Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő. Érd, I. forduló Tudod-e sűrítmény Megyei Jogú Városok Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő Érd, 2016-2017 I. forduló Tudod-e sűrítmény Kodály Zoltán főbb tevékenységi körei: zeneszerző zenetudós népzenekutató népzenegyűjtő a Magyar

Részletesebben

Bónis Ferenc. Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus

Bónis Ferenc. Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus Bónis Ferenc Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus A nép-művelés, ha olyan egyetemes gondolkodó vállalja feladatának, mint Kodály Zoltán tette, cél is meg eszköz is. A kottaírás és -olvasás elemeinek

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő. I. forduló - szöveges felkészülési anyag

Megyei Jogú Városok Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő. I. forduló - szöveges felkészülési anyag Megyei Jogú Városok Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő Érd, 2016-2017 I. forduló - szöveges felkészülési anyag Kodály Zoltán főbb tevékenységi körei: zeneszerző zenetudós népzenekutató népzenegyűjtő

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián 1992. szept. 13., vasárnap, 19.30 Védnökök: Dr. Franz König bíboros, Bécs nyugalmazott

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY A verseny időpontja: 2015. március 12. Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor:

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: A kánon művészete a hangversenye (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: Mozart: Ave Maria Ismeretlen szerző: Benedicta sit sancta trinitas Ockeghem: Prenez sur moi Bach: Goldberg-variációk

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv

LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv Szerkesztette: Laczó Zoltán Vince 2014 Elszó Az eddig megjelent Liturgikus énektár hittanárok részére cím munkámat, illetve az ehhez tartozó Orgonakönyvet és Zenekari

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése: Orgona A művészeti iskola intézményegység vezetője: Herczeg István Intézményegység

Részletesebben

A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA

A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA :: 2007 Kedves Jelentkező! Örömmel látjuk Önt a Liszt Ferenc

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

LACZKÓNÉ PÁLFI ALOJZIA* KISS ÁRON MAGYAR GYERMEKJÁTÉK GYŰJTEMÉNYÉNEK HATÁSA A 20. SZÁZAD ZENEI NEVELÉSÉRE**

LACZKÓNÉ PÁLFI ALOJZIA* KISS ÁRON MAGYAR GYERMEKJÁTÉK GYŰJTEMÉNYÉNEK HATÁSA A 20. SZÁZAD ZENEI NEVELÉSÉRE** LACZKÓNÉ PÁLFI ALOJZIA* KISS ÁRON MAGYAR GYERMEKJÁTÉK GYŰJTEMÉNYÉNEK HATÁSA A 20. SZÁZAD ZENEI NEVELÉSÉRE** A hazai óvodapedagógus és tanítóképzésben a zenei nevelésre való felkészítés elengedhetetlen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Reméljük, sikerült közös játékra csábítani az olvasót: játsszunk két szólamban!

Reméljük, sikerült közös játékra csábítani az olvasót: játsszunk két szólamban! Kiadásra került Beischer-Matyó Tamás bicíniumkötete, melynek címe: Játék két szólamban. A darabok kalandos utat jártak be, míg végül a Kontrapunkt kiadó gondozásában a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén

Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének nyílt napjára, amely 2014. december 9-én, kedden 11-18 óra között lesz a Régi Zeneakadémián

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865 Pesti Vigadó Műsorfüzet 1865 MEGNYÍLT A VIGARDA! N agy örömmel tesszük közzé, hogy majd tizenhat évnyi várakozás után Pest városa ismét rendelkezik olyan fényes, európai színvonalú épülettel, ahol reményeink

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET 2007. október 15. 19.00 Mozart: Varázsfuvola-nyitány Mozart: A-dúr zongoraverseny K.488 Schumann: III. (Esz-dúr) Rajnai szimfónia Szegedi Szimfonikus Zenekar Zongora: Kassai

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Keresztény élmény, magyarság

Keresztény élmény, magyarság Keresztény élmény, magyarság ÚTON BABITSHOZ, KODÁLYHOZ ÉS UTÓDAIKHOZ A humanista nem azért nyúl vissza a régihez, mert sokallja az újat, hanem mert kevesli írta Babits. A mûvészet jelen idejû. Régi és

Részletesebben

PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA

PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA SZEKSZÁRD MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZOKTATÁSI,MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT OSZTÁLY 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA 1 A SZEKSZÁRDI MADRIGÁLKÓRUS

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Szabó Csaba előadói díj - pályadíj énekkarok részére

Szabó Csaba előadói díj - pályadíj énekkarok részére Szabó Csaba előadói díj - pályadíj énekkarok részére Pályázati felhívás: Szabó Csaba születésének 76. évfordulója alkalmából, a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság pályázatot hirdet énekkarok részére, kategóriákban:

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben