ÉRTÉKORIENTÁLT PEDAGÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTÉKORIENTÁLT PEDAGÓGIA"

Átírás

1 ÉRTÉKORIENTÁLT PEDAGÓGIA A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT TANKÖNYVI SEGÉDANYAGAI ÉS TANÁRI SEGÉDKÖNYVEI (1 12. ) A Szent István Társulat tankönyvkiadói tevékenysége közel 150 éve, az Eötvösféle népoktatási törvény nyomán kezdődött meg. Simor János hercegprímás ezekkel a szavakkal bízta meg a Társulatot a munkával: Fontos, hogy a törvény által előírt mindegyik tantárgyban jó tankönyveink legyenek, melyek mind a tudomány haladásának, mind az Egyház hitelveinek megfeleljenek. A Szent István Társulat a jelenkori sürgető igényeknek megfelelve, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával új kiegészítő tankönyvsorozatot indított Értékorientált Pedagógia címmel. A sorozat kötetei felölelik a közoktatási tantárgyak osztályainak szinte mindegyikét, azzal a céllal, hogy munkatankönyvek és tanári segédkönyvek által a keresztény értékrend alapján tárgyalják egy-egy tantárgy anyagát. A keresztény értékrend ugyanis áthatja az élet minden területét, így a különféle tantárgyak keretében oktatott tartalmakban is szükséges megjeleníteni. Ezt támogatja az Értékorientált Pedagógia program, amely segítséget nyújt az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításában a katolikus iskoláknak és más akár határon túli intézményeknek is. A sorozatot Fülöpné Dr. Erdő Mária, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora szerkeszti.

2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 2. DR. GASPARICSNÉ DR. KOVÁCS ERZSÉBET PETI OLVAS (Munkatankönyv az 1 2. osztály számára) Illusztrálta: Benkő T. Sándor A könyv az életkori sajátosságokat figyelembe véve az év ünnepeit és ünnepi időszakait mutatja be a gyerekeknek, elsősorban a nemzeti értékekre és a keresztény vonatkozásokra híva fel a figyelmet. A kötetben szereplő versek és prózarészletek a kortárs gyermekirodalom kistükreként is felfoghatók, s mindezt nagyszerűen kiegészítik a színes grafikák DR. GASPARICSNÉ DR. KOVÁCS ERZSÉBET PETI ÉS BARÁTAI (Munkatankönyv a 3 4. osztály számára) Illusztrálta: Benkő T. Sándor Ez a kötet az egyházi év további ünnepeit (halottak napja, vízkereszt, Gyertyaszentelő Boldogasszony stb) és a szentek ünnepnapjait mutatja be, más szempontok szerint, mint az 1 2. osztályban. Hangsúlyos helyet kapnak a magyarság ünnepei, mint pl. az aradi vértanúk napja vagy a költészet napja. A szövegek, a versek és az írásbeli feladatok itt már hosszabbak, hiszen a gyermekek ekkor már tudnak olvasni. Az idézetek hűen reprezentálják a klasszikus és a kortárs gyermekirodalmat. 160 oldal 144 oldal 1300 Ft Ft ELŐKÉSZÜLETBEN L E E 5 6. DR. GASPARICSNÉ DR. KOVÁCS ERZSÉBET IRODALOM I. (Munkatankönyv az 5 6. osztály számára) A szerző az általános tananyagot követve korszakonként bemutatja a magyar és a világirodalom keresztény vonatkozásait. Elsőként a Bibliával ismerteti meg a diákokat, majd a középkor vallásos irodalmával, kiemelt hangsúlyt helyezve a magyar nyelvemlékekre. Ezután a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus magyar irodalmát tárgyalja, elsősorban azt mutatva be, hogy az ismert írók és költők hogyan viszonyultak műveikben a kereszténységhez. 2

3 7 8. PAPP MIKLÓS IRODALOM II. (Munkatankönyv a 7 8. osztály számára) A magyar és a világirodalom bemutatása az önkényuralom éveitől napjainkig. A szerző elsősorban arra helyezi a hangsúlyt, hogy megismertesse a diákokat azokkal a hazai és külföldi írókkal és költőkkel, akik keresztény elkötelezettségük miatt nem szerepelnek a világi tankönyvekben (Ipolyi Arnold, Rónay György, Mauriac stb). Egyúttal hangsúlyt helyez arra is, hogy ismertesse azon szerzők keresztény szellemiségű műveit, akik ugyan közismertek, de világnézetükről nem írnak a tankönyvek (Gárdonyi Géza, Kodolányi János, Fekete István stb) Ft 136 oldal PAPP MIKLÓS IRODALOM I. (Munkatankönyv a osztály számára) A szerző az irodalom-értékelése kiindulópontjának II. János Pál pápa művészekhez írt levelét tekinti. A középkor egyházi irodalmától a romantika koráig tekinti át a magyar és a világirodalom történetét, mindenütt azt vizsgálva, hogy a keresztény szellemiség miként jelent meg az adott korszak és az egyes szerzők műveiben Ft 132 oldal VARGA JÓZSEFNÉ DR. HORVÁTH MÁRIA IRODALOM II. (Munkatankönyv a osztály számára) A osztály tananyaga három felé osztva a 19. századtól mutatja be a magyar irodalmat: hitvalló költők, istenkeresők, vívódók, a hit megtalálásáért küzdők, majd külön kategóriában a nem keresztény, de keresztény szellemiséget közvetítő műveket. 3 ELŐKÉSZÜLETBEN L E E

4 TÖRTÉNELEM 5 6. KOZICZ JÁNOS TÖRTÉNELEM I. E jelben győzni fogsz! (Munkatankönyv az 5 6. osztály számára) A szerző arra törekszik, hogy a magyar és a világtörténelem nagy eseményeihez kapcsolva bemutassa az egyháztörténelem korszakait is. Elsőként a keresztény ókort tárgyalja, majd a keresztény Európa kialakulását; bemutatja a szerzetesi életet a virágzó középkorban, a keresztes háborúk korát, a reformációt és a katolikus megújulást, s emellett a magyar történelem kereszténységet érintő eseményeit az államalapítástól a török hódoltság alóli szabadulásig. A könyv erénye, hogy a magyar nemzeti és a keresztény eszméket úgy köti a köztörténethez, hogy azok egymást kiegészítő, szerves egységként jelennek meg. 136 oldal 1400 Ft KOZICZ JÁNOS TÖRTÉNELEM II. Veletek vagyok a világ végezetéig! (Munkatankönyv a 7 8. osztály számára) A szerző az első kötethez hasonlóan itt is arra törekszik, hogy a köztörténet eseményeit összehangolja az egyháztörténelem nagy korszakaival, a felvilágosodás korától napjainkig. Közben rávilágít azokra a történelmi tévhitekre és vádakra, amelyek méltatlanul érték a Katolikus Egyházat (a jezsuita rend feloszlatása, a francia forradalom stb). Közben bemutatja azt is, hogy mit tett az Egyház az olyan nagy horderejű történelmi események idején, mint amilyen például az es magyar forradalom és szabadságharc vagy a fasizmus. A könyv egyedülálló abban, hogy megismerteti a diákokat a 20. századi diktatúrák egyházüldözéseivel, s azzal, hogy egyes keresztények (Salkaházi Sára, Apor Vilmos stb.) hogyan tudtak mégis hősiesen helytállni. 136 oldal 1400 Ft

5 9 10. FORGÓ ANDRÁS GIANONE ANDRÁS GUITMAN BARNABÁS SZILÁGYI CSABA TÖRTÉNELEM I. (Munkatankönyv a osztály számára) A kötet tíz téma köré csoportosítva bemutatja a kereszténység szerepét és sorsát az ókortól a 18. század végéig, az egyetemes illetve a magyar történelemben. A rövidebb törzsszöveget terjedelmesebb forrás- és feladattár követi, amely segít jobban megismerni és megérteni az adott korszakot. Ugyanakkor közvetlenül a törzsszövegbe került számos kiegészítő információ, valamint néhány fogalommagyarázat és képi illusztráció. A tanulást segítik a törzsszövegre vonatkozó kérdések és az adattár. A feladatok megoldásai a könyv végére kerültek Ft 92 oldal CSÍKY BALÁZS FORGÓ ANDRÁS GIANONE ANDRÁS MÓZESSY GERGELY SOÓS VIKTOR ATTILA SZILÁGYI CSABA TÖRTÉNELEM II. (Munkatankönyv a osztály számára) A történelem keresztény vonatkozásai a francia forradalomtól napjainkig. A könyv hangsúlyt helyez arra, hogy a diákok reálisan lássák, milyen szerepet vállalt az Egyház a történelem nagy korszakai, eseményei idején, s bemutatja azokat a folyamatokat, eseményeket is, melyek más történelemkönyvekből hiányoznak. Az Egyház politikai befolyása ugyan csökkent az elmúlt 200 évben, ugyanakkor Európa és Amerika lakosságának döntő többsége ebben a korszakban is kereszténynek vallotta magát, és az Egyház továbbra is fontos szerepet játszott a társadalom életében. A kötet többek között új szemléletmóddal közelíti meg a Horthy-korszakot, feltárja a 20. századi totalitárius rendszerek egyházüldöző tevékenységét, s olyan témákra is kitér, mint a II. Vatikáni Zsinat vagy az Egyház társadalmi tanítása. 100 oldal 1200 Ft

6 ÉNEK-ZENE A szakrális zene tanítása 1 4. BLAZSEK ANDREA ÉNEK-ZENE (Tanári segédkönyv az 1 4. osztály számára) A szerző miután megismertet a szakrális zene fogalmával és a népénekkel, sorra veszi a nemzeti ünnepeinket (március 15., október 6., október 23. stb), és ezekhez kötődő énekeket ajánl, majd ugyanígy az egyházi év ünnepeihez, a jeles napokhoz (kiszézés, villőzés, balázsolás, lucázás), végül az egyéb énekes alkalmainkhoz is. Mindezt úgy teszi, hogy évről évre egyre nehezebb dalokat választ, míg végül a tanulók eljuthatnak a többszólamú éneklésig (taizéi énekek). Az óravázlatok azt szeretnék bemutatni, hogy egy-egy szakrális éneket (népéneket, taizéi éneket, szakrális népszokás dallamát) hogyan lehet beleépíteni egy hagyományos énekórába. 980 Ft 112 oldal BLAZSEK ANDREA HEIM LÁSZLÓ ÉNEK-ZENE (Tanári segédkönyv az 5 8. osztály számára) A kötet először a szakrális énektanítás alapjaival ismertet meg, majd a magyar történelmi ünnepekhez ajánl énekeket. A jeles napokból minden évfolyamban bemutat egy-egy olyat, amelyhez énekes hagyományok is fűződnek (pünkösdölés, regölés, betlehemes, Szent Iván-éj). Ezután zenetörténeti rész következik, a zene őskori eredetétől napjainkig. A barokk zene korától külön is bemutatja egy-egy korszak meghatározó zeneszerzőjét, főként a szakrális zenei műfajokra helyezve a hangsúlyt (motetták, oratóriumok, mise-tételek, requiemek stb) Ft 176 oldal

7 1 2. KÖRNYEZETISMERET MEGYERINÉ DR. RUNYÓ ANNA CSODÁLATOS VILÁG (Munkatankönyv az 1 2. osztály számára) A könyv egészét áthatja a környezettudatos életmódra nevelés szemlélete. Kiemelendő a zöld jeles napok megjelenése és feldolgozása, ugyanakkor helyet kapnak az egyházi év fontosabb ünnepeit, szentjeit, illetve a néphagyományokat, népszokásokat bemutató részek. A szerző játékos feladatokkal törekszik a tapasztalatszerzésen alapuló készség- és képességfejlesztésre. ELŐKÉSZÜLETBEN L E E A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT WEBÁRUHÁZA Folyamatosan bővülő és megújuló kínálat, akciós könyvek széles választéka, antikvárium W W K. 7

8 Postai rendelés SZENT ISTVÁN TÁRSULAT 1364 Budapest, Pf TUDÁSHÁLÓ Honlapunk mint az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozat kiegészítője az internet tág lehetőségeivel élve a világhálón át szeretné eljuttatni a keresztény értékeket a közoktatási tartalmakba illesztve mindenkinek, aki érdeklődik a magyar nyelven elérhető keresztény kultúra iránt. Megtalálhatók itt a korszerű oktatást segítő különféle dokumentumok (filmek, zenei anyagok, képek, szövegek, térképek stb). A sorozat köteteibe virtuálisan belelapozhatunk, tanulmányozhatjuk a tartalomjegyzéket; tanmenetek segítik egy-egy téma illesztését az adott tantárgy tananyagához. A folyamatosan bővülő e-könyvtár olyan kiadványokat tesz közkinccsé, melyek nélkülözhetetlenek egy-egy témakör megismertetéséhez, de esetleg már nincsenek forgalomban, vagy nyomtatásban egyáltalán nem jelentek meg. Megrendelését elküldheti postán, telefonon vagy -ben Telefon 06/ ; 06/ /13 Fax 06/ Webáruház 2015

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN. 166 éve. a katolikus hitoktatás szolgálatában

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN. 166 éve. a katolikus hitoktatás szolgálatában SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA ALAPÍTVA: 1848-BAN 166 éve a katolikus hitoktatás szolgálatában A Szent István Társulat hittankönyveirôl A Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék

Részletesebben

Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak. Középiskolásoknak

Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak. Középiskolásoknak ANK ÖNYVKIADÓ Tartalom Környezet- és természetismeret, hon- és népismeret Környezetismeret Természetismeret Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak SNI tanulóknak Középiskolásoknak Szakiskolásoknak

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként. Célok és feladatok

Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként. Célok és feladatok EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként A tantárgy heti és éves óraszáma évfolyamonként (táblázat) 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti óraszám

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

KÖNYVAJÁNLÓ TÉMAVÁZLATOK. SEGÉDANYAG A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM MŰVELTSÉGTERÜLETEINEK FELDOLGOZÁSÁHOZ

KÖNYVAJÁNLÓ TÉMAVÁZLATOK. SEGÉDANYAG A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM MŰVELTSÉGTERÜLETEINEK FELDOLGOZÁSÁHOZ TÉMAVÁZLATOK. SEGÉDANYAG A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM MŰVELTSÉGTERÜLETEINEK FELDOLGOZÁSÁHOZ Az 1981-ben kiadott, a középfokú diákotthonok nevelési munkáját előíró nevelési terv után húsz évet kellett várni

Részletesebben

A JELES NAPOK CÍMŰ MULTIMÉDIÁS OKTATÁSI SEGÉDANYAG BEMUTATÁSA AZ OSZK MEK EGYIK ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSA A GYAKORLATBAN

A JELES NAPOK CÍMŰ MULTIMÉDIÁS OKTATÁSI SEGÉDANYAG BEMUTATÁSA AZ OSZK MEK EGYIK ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSA A GYAKORLATBAN MultiMédia az Oktatásban 2007 konferencia Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24. A JELES NAPOK CÍMŰ MULTIMÉDIÁS OKTATÁSI SEGÉDANYAG BEMUTATÁSA AZ OSZK MEK EGYIK ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSA A

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. alapján 9-10. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

Komplex humán ismeretek helyi tanterv

Komplex humán ismeretek helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Komplex humán ismeretek helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/AJTP

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

MOROSITS ESZTER A tökéletes tükör

MOROSITS ESZTER A tökéletes tükör MOROSITS ESZTER A tökéletes tükör Mi legyen a mérce? Elsősorban talán az őszinteség. Olyan könyveket, amelyek, hazug, hamis, giccses képet festenek a világról, ne olvassunk! És olyat se, amely a stílusával,

Részletesebben

Kedves Olvasók! dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató

Kedves Olvasók! dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató Kedves Olvasók! A februári lapszámunk cikkeinek, tudósításainak összeállításakor is figyeltünk arra, hogy helyt adjunk az olyan újításokat, újdonságokat bemutató írásoknak, melyek hozzásegítik olvasóinkat

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/strobl-terezia-hat-es-nyolc-evfolyamos-gimnaziumitortenelem-kerettanterv-03-02-12/

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti

Részletesebben

www.1823.hu KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 1%-át NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM KEREKES BARNABÁS

www.1823.hu KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 1%-át NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM KEREKES BARNABÁS Û Û ÞĈ ± ± ĭ ÚJ 1823 KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 70. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS ÞĈ ó ± ± ± ± technikai száma: 1823,*$õ+!É%(ú8'É%&'8 ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK NEMZETI TEHETSÉG

Részletesebben

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a TÖRTÉNELEM A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek

Részletesebben

Szakmai vitaanyag TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport. Magyarországi Evangélikus Egyház

Szakmai vitaanyag TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport. Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Hit- és erkölcstan tantárgyi kerettanterve az 1-8. évfolyamok számára, valamint Hittan tanterve a 9-12. évfolyamok számára TERVEZET Készítették a Katechetikai Munkacsoport

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított

Részletesebben

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

Részletesebben

KÖZNEVELÉS KEREKES BARNABÁS ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG TEHETSÉGGONDOZÁS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP

KÖZNEVELÉS KEREKES BARNABÁS ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG TEHETSÉGGONDOZÁS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 70. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG TEHETSÉGGONDOZÁS CSÉPE VALÉRIA, CHESTER E. FINN, BONIS BONA

Részletesebben