MRN-541 RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET I. KOLLOKVIUM SZÖVEGEK ÉS SZAKIRODALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MRN-541 RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET I. KOLLOKVIUM SZÖVEGEK ÉS SZAKIRODALOM"

Átírás

1 MRN-541 RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET I. KOLLOKVIUM SZÖVEGEK ÉS SZAKIRODALOM 1. Ősköltészet; írott irodalmunk szóbeli előzményei, kikövetkeztetett műfajai, témái és technikája (líra, hősi ének, a naiv eposz, a nagyobb epikus kompozíció lehetősége, mondák; a költői technika naiv modora: Csáti Demeter) KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Kézai, 4 5: Csodaszarvas-monda), 80 (Anonymus, 3: Turul-monda), (Képes Krónika, 28: Fehérló-monda), 114 (Kézai, 42: Botond-monda), 130 (Képes Krónika, 62: Botond-monda), 113 (Kézai, 40: Lél Lehel-monda), (Képes Krónika, 60: Lél és Bulcsú mondája), (Gellért-legenda, 8: Csanád-monda), (Csáti Demeter éneke Pannónia megvételéről). Regösénekek ( Ahol keletkezik..., Ne fuss, ne szaladj..., Porka havak esedeznek... ): Hét évszázad magyar versei, I, Bp., 1972, KÉZIKÖNYV, I, 1964, 13 32, ARANY János, Naiv eposzunk, 1860 = A. J. Összes művei, X, kiad. KERESZTURY Mária, Bp., 1962, (vagy más kiadásból). KIRÁLY György, A magyar ősköltészet, 1921 = K. Gy., A filológus kalandozásai, kiad. KENYERES Ágnes, Bp., 1980, részletek: 7 9 (Előszó), (Negyedik fejezet: a mondák). PAIS Dezső, Reg, 1948 = P. D., A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből, Bp., 1975, VARGYAS Lajos, Kutatások a népballada középkori történetében, II, A honfoglalás-kori hősi epika továbbélése balladáinkban, Ethnographia, 1960, KÉPES Géza, A magyar ősköltészet nyomairól, 1964 = K. G., Az idő körvonalai, Bp., 1976, részletek: 16 28, VARJAS Béla, Az orális költészet = V. B., A m. reneszánsz ir., 1982, KRISTÓ Gyula, Volt-e a magyaroknak ősi hun hagyományuk? = K. Gy., Tanulmányok az Árpád-korról, Bp., 1983, (Nemzet és Emlékezet). 2. Árpád-kori legendák, intelmek; Árpád- és Anjou-kori gesták, krónikák KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Szent András és Benedek legendája), (Szent István király legendája Hartvik püspöktől), (Szent Imre herceg legendája), (Szent László király legendája), (Szent István király intelmei Szent Imre herceghez), (Anonymus: Gesta Hungarorum), (Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai), (Képes Krónika), (Küküllei János: Lajos király viselt dolgai). Két választható legenda és az Intelmek, továbbá Anonymus a maga egészében kell, a többi történeti műből szabadon választott részletek ismerendők! KÉZIKÖNYV, I, 1964, 35 54, 59 62, 55 59, MEZEY László, Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata, Bp., 1979, SZŰCS Jenő, Szent István Intelmei, az első magyar államelméleti mű = Szent István és kora, szerk. GLATZ Ferenc, KARDOS József, Bp., 1988, KLANICZAY Gábor, István király legendái a középkorban = Uo., MÁLYUSZ Elemér, A Thuróczy-krónika és forrásai, Bp., 1967 (összefoglaló áttekintés középkori krónikairodalmunkról is). GYÖRFFY György bev. tanulmánya Anonymus Gestájának kiadásához, ford. PAIS Dezső, Bp., CSAPODI Csaba, Az Anonymus-kérdés története, Bp., SZŰCS Jenő, Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumában, Századok, 1973, , TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, Küküllei János és a Névtelen Minorita = T.-W. I., Humanizmus és nemzeti irodalom, Bp., 1966, A magyar nyelvű lovagi epika problémái (a Trója- és a Nagy Sándor-regény), a Toldi-monda, a történeti tárgyú ének és az archaikus balladák 1

2 RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Thuróczy János krónikája a Hédervári Kontról és társairól szerzett hősi énekről), (Tinódi Sebestyén: Zsigmond király és császárnak krónikája, részlet Tar Lőrinc pokoljárásáról; a Bitskey-féle Szgy-ből hiányzik), (Ilosvai Selymes Péter: Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről ). Balladák (Kádár Kata, Molnár Anna, Angoli Borbála, Görög Ilona, A rossz feleség): Hét évszázad magyar versei, I, Bp., 1972, 24 26, 27 30, 48 52, KÉZIKÖNYV, I, 1964, 94 99, 399, HADROVICS László, Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban, MTA I. OK, 1954, Uő., A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk, Uo., 1960, HORVÁTH Iván, A vers, Bp., 1992, KURCZ Ágnes, Lovagi kultúra Magyarországon a században, Bp., 1988, , vö. VÍZKELETY András, Megjegyzések Kurcz Ágnes könyvéhez, ItK, 1990, SOLYMOSY Sándor, A Toldi-monda keletkezése, ItK, 1924, 1 18, VARGYAS Lajos, A magyar népballada és Európa, I II, Bp., Uő., A ballada és a lovagkor = Eszmetört. tan.-ok, 1984, VARJAS Béla, Középkori orális epikánk = Uo., ZEMPLÉNYI Ferenc, A felező tizenkettes eredete, ItK, 1989, ZEMPLÉNYI Ferenc, A régi magyar irodalom és európai közköltészet, ItK, 1992, ZEMPLÉNYI Ferenc, A középkori udvari kultúra funkciójának változása a reneszánszban = A magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., A magyar nyelvű egyházi írásbeliség és irodalom kezdetei: a Halotti Beszéd és Könyörgés, az Ómagyar Máriasiralom, Szent Ferenc és Szent Margit legendája KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Halotti Beszéd és Könyörgés), (Ómagyar Mária-siralom), (Szent Ferenc életéből), (Margit-legenda). KÉZIKÖNYV, I, 1964, 64 65, , , TARNAI Andor, A Halotti Beszéd retorikája = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, szerk. SZELESTEI N. László, Bp., 1989, VAGY: MADAS Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből, Debrecen, 2002, (A szóbeliség és írásbeliség határán A Halotti Beszéd és Könyörgés műfajtörténeti helye). VÍZKELETY András, Világ világa, virágnak virága... (Ómagyar Mária-siralom), Bp., 1986, 30 41, HORVÁTH J., Kezdetek, 1931, TARNAI A., A m. ny.-et írni kezdik, 1980, BALÁZS János, Magyar deákság. Anyanyelvünk és az európai nyelvi modell, Bp., 1980, MARTINKÓ András, Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben, Bp., 1988, A késő középkori kolostori irodalom: latin (Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát) és magyar prédikációk (a Karthauzi Névtelen); a kódexekben megőrzött művek és műfajok: bibliafordítás, legenda (lásd még a 4. tételt!), példa, látomás, elmélkedés, dramatizált szöveg (vetélkedés) KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Temesvári: két Előszó), (Laskai: Előszó), (Karthauzi Névtelen: az Érdy-kódex latin és magyar előszava), (Énekek éneke, Döbrentei-kódex), , (Szent Márton-legenda, Szent Erzsébet-legenda, Érdy-kódex), , (Ez példa..., Mondj három igazat!, Példa az együgyű apácáról..., Példák könyve), (Philibertus látomása, Nádor-kódex), 469 (Petrarca első bűnbánati zsoltára, Festetics-kódex), (Az Élet és Halál párbeszéde, Haláltánc, Példák könyve), (Három körösztyén leán, Sándor-kódex). KÉZIKÖNYV, I, 1964, , HORVÁTH J., Kezdetek, 1931, PLAUSTRUM SECULI Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, szerk. BÁRCZI Ildikó, Bp., 2004 Két szabadon kiválasztott tanulmány, melyek közül csak az egyik lehet nyelvészeti tárgyú. BÁN Imre, A Karthauzi Névtelen műveltsége, Bp., TARNAI A., A m. ny.-et írni kezdik, 1984,

3 A Néma Barát megszólal. Válogatás a Karthauzi Névtelen beszédeiből, kiad., utószó MADAS Edit, Bp., 1985, 9 15, , Latin és magyar egyházi költészet: szekvenciák, himnuszok, zsolozsmák, énekek, elbeszélő költészet KÖZÉPKORI SZGY, 1992, , (Szent Imre hercegről, KOSZTOLÁNYI D. három fordítása), (Szent István verses zsolozsmája, ford. WEÖRES S.), 508 (Himnusz a felfeszített Krisztushoz), (Vásárhelyi András: Cantilena Ének Szűz Máriához), 510 (Édes anya...), 511 (Ó, kegyes Szíz Mária ), (Verses Tízparancsolat, Az asztalnak szent dicsérete, Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma Weöres Sándor szerint egy szerző: a Tíz-sorosok mestere művei), (Alexandriai Szent Katalin verses legendája). KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , HORVÁTH J., Kezdetek, 1931, BABITS Mihály, Amor Sanctus, 1932 = B. M., Esszék, tanulmányok, kiad. BELIA György, Bp., 1978, II, Josephus DANKÓ, Vetus Hymnarium ecclesiasticum Hungariae, Bp., Himnuszok könyve, bev., ford. SÍK Sándor, Bp., 1943, (utószó: RÓNAY László). WEÖRES Sándor, A Tíz-sorosok mestere = W. S., Három veréb, 1982, I, Késő középkori magyar nyelvű világi költészet: történeti epika (Jajcai énektöredék, Szabács viadala, Csáti Demeter), propagandisztikus ének (Jaksics Demeter, Szabadkai Mihály, Geszti László), világi líra (epitáfium: Szent Lászlóról, Mátyásról), vágáns szatíra (Apáti Ferenc), virágének BAROKK KORI SZGY, 1966, 224 (Jajcai énektöredék, Zrínyi Mátyás-tanulmányában). KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Szabács viadala), (Csáti Demeter éneke Pannónia megvételéről, lásd az 1. tételt is!), (Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter veszedelméről), (Geszti László éneke), (Szent László-ének), (Emlékdal Mátyás király halálára), (Apáti Ferenc Cantilenája), 548 (Soproni virágének, Körmöcbányai táncszó). RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, 140 ( Öltöznek be az erdők..., vö. HORVÁTH Iván szövegkorrekcióival: ItK, 1978, , és lásd SZABÓ Géza olvasatát: ItK, , ). HUBERT Ildikó, Dugonics András levele Gruber Antalhoz a Pannóniai énekről, ItK, 1995, Jaksics Demeter éneke Beriszló Péterről: GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Bp., 1962, Ugyanitt a tételhez tartozó többi szöveg is, értelmezésekkel; a virágénekek: , KÉZIKÖNYV, I, 1964, , GERÉZDI Rabán, I. m., HORVÁTH I., Balassi, 1982, (A vitából: ItK, , , ; 1989, ) HORVÁTH János, Hír három virágénekről, 1949 = H. J., Tanulmányok, 1956, STOLL Béla jegyzetei, további virágének-említésekkel: RMKT XVII, 3, Nr 19, Vita a virágénekről: ItK, 1987/88, , ; 1989, Janus Pannonius költészete JANUS PANNONIUS Munkái latinul és magyarul, szerk. V. KOVÁCS Sándor, Bp., 1972, (Használható kiadás még: KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982; és HUMANIZMUS SZGY, 1998.) A V. Kovács-kiadásból legalább a következő verscsoportok és versek ismerendők (az első kiadás lapszámait adjuk meg): Itáliai epigrammák, 17: Névváltoztatásáról, 19: A művészetről, Önmagáról, 23: A költő Martialishoz, 37: Vergilius tolvajára, 39: Gryllusra, 49: Költeményeinek tolvajára, 61: Philiticusra, 75: Szilviáról, 77: Mikor ártatlanságát elvesztette, 95: Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták, 113: Kikacagja a római búcsúsokat, Ugyanarról, Ugyanarról, 115: Kigúnyolja Galeotto zarándoklását, 117: Aeneas Sylviushoz, 141: Arquához, : Galeottóhoz, ajándéka viszonzásául, 169: Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata, 175: Róma vendégeihez. Magyarországi epigrammák, 193: Pannonia dicsérete, 195: Mentegetődzik, hogy nem elegyedik harcba, 211: Pál pápáról, három epigramma, 213: Miért nem vizsgálják meg manapság a pápák heréjét, mint régen?, 225: Galeottóhoz, 231: Egy dunántúli mandulafáról, : A narni Galeottóhoz, 245: Mars Istenhez a békességért. Itáliai elégiák, : Andrea Mantegna padovai festő dicsérete, : Az olasz nimfák legdicsőbbikének, Feronia istennőnek írta Janus Pannonius, visszatérőben Rómából június 9-én. Magyarországi elégiák: Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban, kiad. KOVÁCS Sándor Iván, Pécs, 1987 (KERÉNYI Grácia, NAGY László és SOMLYÓ György metrikailag hű új fordításai); a többi elégia a 3

4 V. Kovács-kiadásból, 329: A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak, 331: Nyárdél egén ragyogó üstökös, : Siratóének anyjának, Borbálának halálára, : Mikor a táborban megbetegedett, : Az álomhoz, : Lelkemhez, : Az árvíz, : A roskadozó gyümölcsfa. Hosszabb költemények (panegiriszek), 440, 442, : Dicsőítő ének a veronai Guarinóhoz (részletek: , , sor). A Marcellus-panegirisz a V. Kovács-kiadásban nem szerepel, élményszerűbb útleíró részeit lásd: Magyar utazási irodalom, század, kiad. KOVÁCS Sándor Iván, MONOK István, Bp., 1990, (Magyar Remekírók; ugyanitt a váradi búcsúvers és a Feronia-elégia, , ). A Janus Pannonius-tétel két részre bontva is kiadható (1. Az epigrammaköltő és az itáliai elégiák, 2. Magyarországi elégiák és a panegiriszek). KÉZIKÖNYV, I, 1964, SZAUDER József, Feronia istennő forrásánál Narniban, Janus Pannoniusszal, 1972-ben, Kortárs, 1973, = Sz. J., Kövek és könyvek, Bp., 1977, KOCZISZKY Éva, Ad animam suam, ItK, 1981, VAGY: JANKOVITS László, Accessus ad Janum, Bp., 2002, (Ad animam suam). HUSZTI József, Janus Pannonius, Pécs, Janus Pannonius. Tanulmányok, szerk. KARDOS Tibor, V. KOVÁCS Sándor, Bp., Marianna D. BIRNBAUM, Janus Pannonius. Poet and Politician, Zagreb, BOLLÓK János, Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében (Az epigrammák), ItK, 1994, századi latin humanista irodalom: levélírók és történetírók RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Vitéz János), (Hunyadi Mátyás), (Galeotto Marzio), (Antonio Bonfini), (Váradi Péter); vagy HUMANIZMUS SZGY, 1998, a megjelölt szerzők szemelvényei. Bővebb szemelvények: KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982, (episztolák). KULCSÁR P., Hum. tört., 1977, (Galeotto Marzio), (Antonio Bonfini). A két utóbbi antológiából csak választott szemelvények ismerendők! KÉZIKÖNYV, I, 1964, , KLANICZAY Tibor, Galeotto Marzio és Mátyás király = K. T., Pallas m. ivadékai, 1985, Magyar humanisták levelei, XV XVI. század, kiad. V. KOVÁCS Sándor, Bp., KULCSÁR Péter, Bonfini Magyar történetének forrásai és keletkezése, Bp., 1973 (Humanizmus és Reformáció, 1). KLANICZAY Tibor, Az akadémiai mozgalom és Magyarország a reneszánsz korában = K. T., Pallas m. ivadékai, századi latin humanista irodalom: költők és történetírók RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Taurinus István), (Nagyszombati Márton); vagy HUMANIZMUS SZGY, 1998, , , , , (ezek a 11. tételhez is használhatók). KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982, bővebb szemelvények, választhatóan, Taurinusból és Nagyszombatiból, továbbá: (Garázda Péter, Megyericsei János, Jacobus Piso, Hagymássy Bálint), (Adrianus Wolphardus), 323 (Georg Wernher). RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Brodarics István), (Oláh Miklós), (Szerémi György), (Zsámboky János), (Forgách Ferenc), (Istvánffy Miklós). Bővebb szemelvények: KULCSÁR P., Hum. tört., 1977, ugyanitt még részletek Verancsics Antal, Brutus János Mihály, Baranyai Decsi János, Szamosközy István műveiből; választhatóan, különös tekintettel Forgách Ferencre. KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , KLANICZAY Tibor, Humanista literatúra Magyarországon = K. T., Pallas m. ivadékai, 1985, ACSÁDY Ignác, Verancsics Antal és Szerémi György, ItK, 1894, SZÉKELY György bev. tanulmánya Szerémi György Magyarország romlásáról (Bp., 1961) és Istvánffy Miklós A magyarok történetéből (Bp., 1962); KULCSÁR Péteré Baranyai Decsi János Magyar história (Bp., 1961), SINKOVICS Istváné Szamosközy István Erdély története (Bp., 1981) c. munkája magyar fordításához. 4

5 PIRNÁT Antal, Forgách Ferenc, It, 1955, BORZSÁK István, Forgách Ferenc és Tacitus, ItK, 1977, FODOR István, Oláh Miklós Hungáriája, Bp., 1990 (Humanizmus és Reformáció, 17) századi tudós humanisták: filológusok (különösen Zsámboky János), bibliafordítók és nyelvművelők (Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Sylvester János) KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982, (Zsámboky: Három dialógus, részletek). RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Zsámboky: Előszó Janus Pannonius verseihez), (Komjáti Benedek), (Pesti Gábor), (Sylvester János). KÉZIKÖNYV, I, 1964, TÉGLÁSY Imre, A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon (Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig), Bp., 1988, 48 65, (Humanizmus és Reformáció, 15). BALÁZS János, Sylvester János és kora, Bp., Uő., Hermész nyomában, Bp., 1987, ÁCS Pál előszava és kiadása: PESTI Gábor, Esopus fabulái, Bp., századi lírai és epikus énektípusok: házasének, hegedősének, pajkos ének, históriás ének (tudósító ének), szórakoztató verses história (széphistória) RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Tar Benedek: Házasságrul való dicsiret), (Házasok éneki), (Adhortatio mulierum), (Szendrői hegedős ének), (Pajkos ének), (Moldovai Mihály deák éneke), (Cantio de militibus pulchra: Szép ének a gyulai vitézekről ), (Az vitéz Turi György haláláról), (Ráskai Gáspár, Egy szép história az vitéz Franciskórul ), (Szilágyi Mihály és Hagymási László históriája), (Az Béla királyrul és az Bankó leányáról való szép história). KÉZIKÖNYV, I, 1964, (házasének), (hegedősének, pajkos ének ), (Thuri György haláláról, Cantio de militibus pulchra), 388 (a históriás vagy tudósító ének), (széphistóriák). VARJAS B., A m. reneszánsz ir , , A tudósító históriás ének és a történeti tárgyú krónikás ének jelentékeny képviselői: Tinódi Lantos Sebestyén, Ilosvai Selymes Péter, Valkai András RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Tinódi) RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1990, (Egri históriának summája), (Ilosvai Selymes), (Valkai). Tájékoztatásul a mérvadóbb, teljes kiadások: Tinódi Krónikája, kiad. SUGÁR István, bev. SZAKÁLY Ferenc, Bp., 1984; Ilosvai Selymes összes művei: RMKT IV, kiad. SZILÁDY Áron, 1883; Valkai összes művei: RMKT IX, kiad. VARJAS Béla, LÉVAY Edit, KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , HORVÁTH J., Reformáció, 1957, (Ilosvai és a Toldi-monda). BÓTA László kísérő tanulmánya a Tinódi-Cronica hasonmás kiadásához, Bp., 1959 (BHA, 2). VARJAS Béla, Valkai András ( ) = RMKT IX, A magyar nyelvű világi reneszánsz költészet virágkora: Bogáti Fazakas Miklós (Énekek éneke), Pataki Névtelen (Euralius és Lucretia), Gergei Albert (Árgirus), Telegdi Kata (verses levél) RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, , , Az Árgirus és az Eurialus és Lucretia kritikai kiadása: RMKT IX, kiad. STOLL Béla, HORVÁTH Iván, 1990, KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , PIRNÁT Antal, Fabula és história, ItK, 1984, HORVÁTH Iván, Telegdi Kata verses levele [szövegkiadással!] = A régi m. vers, 1979,

6 KOMORÓCZY Géza utószava a Károlyi G., a Döbrentei-kódex, a Heltai G. és a Bogáti Fazakas fordításait közlő Énekek éneke c. antológiához, Bp., 1970, KARDOS Tibor, Az Árgirus-széphistória, Bp., KOMLOVSZKI Tibor, Balassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia, ItK, 1969, = K. T., A Balassivers karaktere (Tanulmányok), Bp., 1992, RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Írják gyermek-képben, ItK, 1976, HORVÁTH I, Balassi, 1982, LUDÁNYI Mária, A szerelem-kép alakulása a XVI. század végi és XVII. század eleji magyar irodalomban, ItK, 1979, B. KIS Attila, SZILASI László, Még egyszer a Pataki Névtelenről, ItK, 1992, A reformáció irodalmának műfajai és írótípusai, I: bibliafordítás, verses krónika, értekezés, történetírás; Szkhárosi Horvát András és Szegedi Gergely A Vizsolyi Biblia teljes elöljáró beszéde: Studia et Acta Ecclesiastica, szerk. BARTHA Tibor, Bp., 1973, RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Károlyi Gáspár), (Farkas András), (Batizi András), (Székely István), (Szkhárosi Horvát), (Szegedi Gergely). Teljesebb verses szövegek: VARJAS B., A 16. sz. költői, 1979, I, (Farkas A.), (Batizi A. és Szkhárosi H. A.), , (Szegedi G.): közülük egy teljes mű választandó! KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , , , , HORVÁTH J., Reformáció, 1957, (Szkhárosi H. A.), (Szegedi G.), (Károlyi G.). SZABÓ András utószava a Vizsolyi Biblia hasonmás kiadásához, Bp., 1981, PIRNÁT Antal, A kelet-közép-európai antitrinitarizmus fejlődésének vázlata az 1570-es évek elejéig = Irodalom és ideológia a században, szerk. VARJAS Béla, Bp., 1987, 9 59 (Memoria Saeculorum Hungariae). 16. A reformáció irodalmának műfajai és írótípusai, II: énekirodalom (zsoltár, dicséret, jeremiád, bibliai história, énekeskönyvek), dráma; Kecskeméti Vég Mihály, Sztárai Mihály, Bogáti Fazakas Miklós RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Luther éneke), (Jeremiás próféta könyörgéséből), (Kecskeméti Vég Mihály), (Sztárai Mihály), (Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról), (Debreceni disputa). Teljesebb verses szövegek: VARJAS B., A 16. sz. költői, 1979, I, (Batizi A.), (Dézsi A.), (Sztárai M.), (jeremiádok), II, (Bogáti Fazakas; az Énekek éneke a 14. tételben!). Két választható bibliai história és a zsoltárparafrázisok ismerendők! KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , , , , PÉCZELY László, Kecskeméti Vég Mihály, LV. psalmus = A régi m. vers, 1979, DÁN Róbert utószava a Magyar zsoltár c. Bogáti Fazakas-kötethez, kiad. SZABÓ Géza, Bp., 1979, BÓTA László, A magyar zsoltár Szenci Molnár Albert előtt = Szenci Molnár Albert és a magyar későreneszánsz, szerk. KESERŰ Bálint, Szeged, 1978, (Adattár, 4). PIRNÁT Antal, A magyar reneszánsz dráma poétikája, ItK, 1969, RITOÓK Zsigmondné, Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században, ItK, 1971, Heltai Gáspár és a népszerű próza kezdetei RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Heltai G.), (Salamon és Markalf). KÉZIKÖNYV, I, 1964, , NEMESKÜRTY István, A magyar széppróza születése, Bp., 1963, KŐSZEGHY Péter utószava a Háló c. Heltai-válogatáshoz, Bp., SZÖRÉNYI László, Heltai és az inkvizíció, Világosság, 1980, BALÁZS Mihály, Heltai Háló-jának forrásáról, ItK, 1993, Bornemisza Péter 6

7 RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, További versei: VARJAS B., A 16. sz. költői, 1979, I, (innen a bölcsődal kell!). KÉZIKÖNYV, I, 1964, NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter az ember és az író, Bp., BORZSÁK István, Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmányok), Bp., NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter, Cantio optima = A régi m. vers, 1979, SZUROMI Lajos, Bornemisza Péter, Énekecske kisgyermek rengetésére = Uo., Három Balassi-tétel: 1. Balassi kompozíciói. A költő formatörténeti helye, 2. A vallás Balassi költészetében, 3. A szerelem Balassi költészetében. A tételeket egyénileg kell összeállítani, természetesen a szövegek és a szakirodalom alapján. A költő minden versét ismerni kell. Művei közül mellőzhető a Füves kertecske és a Tíz okok, de drámája semmiképpen nem. Lehetőleg levelezésébe is tekintsünk bele. Mindezek együtt: RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, Kritikai kiadás: Összes művei, kiad. ECKHARDT Sándor, , I II. Egy érdekes próbálkozás: Összes versei, a versek helyreállított, eredeti sorrendjében, kiad. HORVÁTH Iván, Újvidék, A legújabb és a legpontosabb szövegű: Balassi Bálint Versei, kiad. KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Ugyanők a Szép magyar komédiát is kiadták, Bp., S egy friss, házi kiadvány (ún. sugárlemez [CD- ROM]), csak tájékoztatásul (a Kar félemeleti Informatikai Osztályán tanulmányozható): A Balassa-kódex, átírás VADAI István, fényképhasonmás-bevitel és kezelés SZEDMÁK Sándor, szerk. HORVÁTH Iván, Bp., KÉZIKÖNYV, I, 1964, Tudjunk tájékozódni továbbá a következő könyvekben: ECKHARDT Sándor, Balassi-tanulmányok, kiad. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., 1972 (főleg a költő irodalmi mintáiról szóló részek). Amedeo DI FRANCESCO, A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében, Bp., 1979 (főleg a szerző nézőpontja). HORVÁTH I., Balassi, 1982 (textológia, virágének-vita, poétika). KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers karaktere (Tanulmányok), Bp., 1992 (a Lucretia-história szerzősége, hangszimbolika). SZIGETI Csaba, A hímfarkas bőre. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben, Pécs, 1993 (formatörténet, főleg az első 70 lapon). KLANICZAY Tibor, A szerelem költője = K. T., Reneszánsz és barokk, Bp., 1961, BÁN Imre, Balassi Bálint platonizmusa = B. I., Eszmék és stílusok, Bp., KOVÁCS Sándor Iván, Balassi Bálint és az Óceánum, ItK, 1976, = K. S. I., Jelenlévő múlt, Bp., 1978, Balassi Bálint életműve az egri tudományos ülésszak anyaga, ItK, 1976, NÉMETH G. Béla, A könyörgés artikulációja, a reménység jegyében (Balassi Bálint, Adj már csendességet...) = N. G. B., 11 vers. Verselemzések, versértelmezések, Bp., 1977, VARJAS Béla, Balassi lírai regénye, a Nagyciklus = V. B., A m. reneszánsz ir., 1982, Nagyon nagyfokú érdeklődés esetén ajánljuk még: WALDAPFEL József, Balassi Bálint költeményeinek kronológiája, ItK, 1926, , BÓTA László, Balassi istenes verseinek kronológiájához, ItK, 1954, KLANICZAY Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához, MTA I. OK, 1957, KŐSZEGHY Péter, A Balassi-szöveghagyomány néhány kérdéséről, ItK, 1985, HORVÁTH Iván, Szöveg, 2000, 1994/11,

1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Kónya Franciska KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Bogár Judit KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

Pap Balázs. Históriák és énekek. doktori értekezés. SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola. Témavezető: Prof. Dr. Balázs Mihály

Pap Balázs. Históriák és énekek. doktori értekezés. SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola. Témavezető: Prof. Dr. Balázs Mihály Pap Balázs Históriák és énekek doktori értekezés SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Balázs Mihály Szeged, 2011 Tartalom Bevezetés... 3 1. A históriás ének műfajfogalma... 6

Részletesebben

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok)

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok) Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok) Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN

Részletesebben

c.) Az intézmények rövidítéseit a bevett gyakorlat szerint kell használni (pl. OL, OSZK, PIM stb.).

c.) Az intézmények rövidítéseit a bevett gyakorlat szerint kell használni (pl. OL, OSZK, PIM stb.). A szakirodalmi hivatkozás és az irodalomjegyzék formai követelményei az ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet azon hallgatói számára, akik irodalomból írnak szakdolgozatot 1. A dolgozat főszövegét

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Következik a 187. oldal.

Következik a 187. oldal. Következik a 187. oldal. A díszkiadás képei Magyarország Alaptörvénye jelen díszkiadásának szövegét a magyar történelem, illetve a történelmi emlékezet többnyire jeles, olykor pedig tragikus pillanatait

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

Kríza Ildikó Mátyás kultusz és a nemzeti identitás

Kríza Ildikó Mátyás kultusz és a nemzeti identitás Kríza Ildikó Mátyás kultusz és a nemzeti identitás A magyar folklórban a legnépszerűbb történeti hős Mátyás király. De nem csak a magyar, hanem a Kárpát medence minden népe ismeri a folklórhősként Hunyadi

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője

Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője Lőkös Péter Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője Az 1552-es egri ostrom történetét több 16. századi költő és krónikás is feldolgozta. Mindenekelőtt Tinódi Sebestyént kell megemlítenünk,

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) Megjegyzések A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám SZEMLE ItK (ItK), 110(2006). BALASSI BÁLINT ÉS A RENESZÁNSZ KULTÚRA. FIATAL KUTATÓK BALASSI-KONFERENCIÁJA, BUDAPEST, 2004. NOVEMBER 8 9. Szerkesztette Kiss Farkas Gábor, Budapest, ELTE BTK Régi Magyar

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Balassi búcsúverse és a prosopopoeia a XVII XVIII. század magyar nyelvű költészetében *

Balassi búcsúverse és a prosopopoeia a XVII XVIII. század magyar nyelvű költészetében * SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA Balassi búcsúverse és a prosopopoeia a XVII XVIII. század magyar nyelvű költészetében * Balassi Bálint Óh, én édes hazám, te jó Magyarország kezdetű búcsúénekét sajnos nem ismerjük

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám MŰHELY ItK (ItK), 113(2009). KOMLÓSSY GYÖNGYI GRISELDIS TÖRTÉNETE: A KIRÁLYI NÁSZAJÁNDÉK I. Ajándékozó és megajándékozottak Majdnem kétszáz évvel később, hogy Boccaccio megírta a Dekameron századik novelláját,

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK MAGYARORSZÁGI RENESZÁNSZ KUTATÁSÁRÓL

ÁTTEKINTÉS AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK MAGYARORSZÁGI RENESZÁNSZ KUTATÁSÁRÓL ÁTTEKINTÉS AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK MAGYARORSZÁGI RENESZÁNSZ KUTATÁSÁRÓL Firenze, Villa I Tatti, 2007 SZÖRÉNYI LÁSZLÓ Pajorin Klárának nagyon sok szeretettel, úgy is, mint ugyanezen firenzei konferencia résztvevőjének.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés)

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés) MIKÓ ÁRPÁD A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (akadémiai doktori értekezés) BUDAPEST 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés (4) ELSŐ RÉSZ I. AZ ELŐZMÉNYEK. VITÉZ JÁNOS, JANUS PANNONIUS ÉS KÖRÜK (8)

Részletesebben

T A R T A L O M felépítés

T A R T A L O M felépítés T A R T A L O M felépítés I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf 2. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Csorba Dávid: Tancredustól Diodatiig: kálvinista értelmiségiek itáliai olvasmányai a kora újkorban

Csorba Dávid: Tancredustól Diodatiig: kálvinista értelmiségiek itáliai olvasmányai a kora újkorban Csorba Dávid: Tancredustól Diodatiig: kálvinista értelmiségiek itáliai olvasmányai a kora újkorban Az elmúlt 150 év italianisztikai kutatásai és a jelenlegi forrásadottságok alapján kimondható a premissza:

Részletesebben

Kríza Ildikó A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI

Kríza Ildikó A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI Történelemtanárok Egylete Kossuth Klub 2008. október 4. Kríza Ildikó A MÁTYÁS-HAGYOMÁNY ÉVSZÁZADAI A Mátyás-hagyomány múltja több mint ötszáz éves. Ezen idő alatt különböző műfajokban, különböző módon

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS

AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS AZ ISMERETLEN KISMARJAI BOCSKAI CSALÁD SZABÓ ANDRÁS Egy ismeretteijesztő könyv 1 megírása miatt az elmúlt időszakban olyan kutatási területre tévedtem, amelyen korábban nem voltam otthon: ez Bocskai István

Részletesebben

Megjelenési helye: Dnam Magdalenam Madach Dono datus et allatus in perpetuam ejus memoriam) Georgio Csesznek, a benne

Megjelenési helye: Dnam Magdalenam Madach Dono datus et allatus in perpetuam ejus memoriam) Georgio Csesznek, a benne Szelestei N. László Rimay János imádságos könyve Megjelenési helye: Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok,

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben