MRN-541 RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET I. KOLLOKVIUM SZÖVEGEK ÉS SZAKIRODALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MRN-541 RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET I. KOLLOKVIUM SZÖVEGEK ÉS SZAKIRODALOM"

Átírás

1 MRN-541 RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET I. KOLLOKVIUM SZÖVEGEK ÉS SZAKIRODALOM 1. Ősköltészet; írott irodalmunk szóbeli előzményei, kikövetkeztetett műfajai, témái és technikája (líra, hősi ének, a naiv eposz, a nagyobb epikus kompozíció lehetősége, mondák; a költői technika naiv modora: Csáti Demeter) KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Kézai, 4 5: Csodaszarvas-monda), 80 (Anonymus, 3: Turul-monda), (Képes Krónika, 28: Fehérló-monda), 114 (Kézai, 42: Botond-monda), 130 (Képes Krónika, 62: Botond-monda), 113 (Kézai, 40: Lél Lehel-monda), (Képes Krónika, 60: Lél és Bulcsú mondája), (Gellért-legenda, 8: Csanád-monda), (Csáti Demeter éneke Pannónia megvételéről). Regösénekek ( Ahol keletkezik..., Ne fuss, ne szaladj..., Porka havak esedeznek... ): Hét évszázad magyar versei, I, Bp., 1972, KÉZIKÖNYV, I, 1964, 13 32, ARANY János, Naiv eposzunk, 1860 = A. J. Összes művei, X, kiad. KERESZTURY Mária, Bp., 1962, (vagy más kiadásból). KIRÁLY György, A magyar ősköltészet, 1921 = K. Gy., A filológus kalandozásai, kiad. KENYERES Ágnes, Bp., 1980, részletek: 7 9 (Előszó), (Negyedik fejezet: a mondák). PAIS Dezső, Reg, 1948 = P. D., A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből, Bp., 1975, VARGYAS Lajos, Kutatások a népballada középkori történetében, II, A honfoglalás-kori hősi epika továbbélése balladáinkban, Ethnographia, 1960, KÉPES Géza, A magyar ősköltészet nyomairól, 1964 = K. G., Az idő körvonalai, Bp., 1976, részletek: 16 28, VARJAS Béla, Az orális költészet = V. B., A m. reneszánsz ir., 1982, KRISTÓ Gyula, Volt-e a magyaroknak ősi hun hagyományuk? = K. Gy., Tanulmányok az Árpád-korról, Bp., 1983, (Nemzet és Emlékezet). 2. Árpád-kori legendák, intelmek; Árpád- és Anjou-kori gesták, krónikák KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Szent András és Benedek legendája), (Szent István király legendája Hartvik püspöktől), (Szent Imre herceg legendája), (Szent László király legendája), (Szent István király intelmei Szent Imre herceghez), (Anonymus: Gesta Hungarorum), (Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai), (Képes Krónika), (Küküllei János: Lajos király viselt dolgai). Két választható legenda és az Intelmek, továbbá Anonymus a maga egészében kell, a többi történeti műből szabadon választott részletek ismerendők! KÉZIKÖNYV, I, 1964, 35 54, 59 62, 55 59, MEZEY László, Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata, Bp., 1979, SZŰCS Jenő, Szent István Intelmei, az első magyar államelméleti mű = Szent István és kora, szerk. GLATZ Ferenc, KARDOS József, Bp., 1988, KLANICZAY Gábor, István király legendái a középkorban = Uo., MÁLYUSZ Elemér, A Thuróczy-krónika és forrásai, Bp., 1967 (összefoglaló áttekintés középkori krónikairodalmunkról is). GYÖRFFY György bev. tanulmánya Anonymus Gestájának kiadásához, ford. PAIS Dezső, Bp., CSAPODI Csaba, Az Anonymus-kérdés története, Bp., SZŰCS Jenő, Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumában, Századok, 1973, , TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, Küküllei János és a Névtelen Minorita = T.-W. I., Humanizmus és nemzeti irodalom, Bp., 1966, A magyar nyelvű lovagi epika problémái (a Trója- és a Nagy Sándor-regény), a Toldi-monda, a történeti tárgyú ének és az archaikus balladák 1

2 RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Thuróczy János krónikája a Hédervári Kontról és társairól szerzett hősi énekről), (Tinódi Sebestyén: Zsigmond király és császárnak krónikája, részlet Tar Lőrinc pokoljárásáról; a Bitskey-féle Szgy-ből hiányzik), (Ilosvai Selymes Péter: Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről ). Balladák (Kádár Kata, Molnár Anna, Angoli Borbála, Görög Ilona, A rossz feleség): Hét évszázad magyar versei, I, Bp., 1972, 24 26, 27 30, 48 52, KÉZIKÖNYV, I, 1964, 94 99, 399, HADROVICS László, Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban, MTA I. OK, 1954, Uő., A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk, Uo., 1960, HORVÁTH Iván, A vers, Bp., 1992, KURCZ Ágnes, Lovagi kultúra Magyarországon a században, Bp., 1988, , vö. VÍZKELETY András, Megjegyzések Kurcz Ágnes könyvéhez, ItK, 1990, SOLYMOSY Sándor, A Toldi-monda keletkezése, ItK, 1924, 1 18, VARGYAS Lajos, A magyar népballada és Európa, I II, Bp., Uő., A ballada és a lovagkor = Eszmetört. tan.-ok, 1984, VARJAS Béla, Középkori orális epikánk = Uo., ZEMPLÉNYI Ferenc, A felező tizenkettes eredete, ItK, 1989, ZEMPLÉNYI Ferenc, A régi magyar irodalom és európai közköltészet, ItK, 1992, ZEMPLÉNYI Ferenc, A középkori udvari kultúra funkciójának változása a reneszánszban = A magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., A magyar nyelvű egyházi írásbeliség és irodalom kezdetei: a Halotti Beszéd és Könyörgés, az Ómagyar Máriasiralom, Szent Ferenc és Szent Margit legendája KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Halotti Beszéd és Könyörgés), (Ómagyar Mária-siralom), (Szent Ferenc életéből), (Margit-legenda). KÉZIKÖNYV, I, 1964, 64 65, , , TARNAI Andor, A Halotti Beszéd retorikája = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, szerk. SZELESTEI N. László, Bp., 1989, VAGY: MADAS Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből, Debrecen, 2002, (A szóbeliség és írásbeliség határán A Halotti Beszéd és Könyörgés műfajtörténeti helye). VÍZKELETY András, Világ világa, virágnak virága... (Ómagyar Mária-siralom), Bp., 1986, 30 41, HORVÁTH J., Kezdetek, 1931, TARNAI A., A m. ny.-et írni kezdik, 1980, BALÁZS János, Magyar deákság. Anyanyelvünk és az európai nyelvi modell, Bp., 1980, MARTINKÓ András, Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben, Bp., 1988, A késő középkori kolostori irodalom: latin (Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát) és magyar prédikációk (a Karthauzi Névtelen); a kódexekben megőrzött művek és műfajok: bibliafordítás, legenda (lásd még a 4. tételt!), példa, látomás, elmélkedés, dramatizált szöveg (vetélkedés) KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Temesvári: két Előszó), (Laskai: Előszó), (Karthauzi Névtelen: az Érdy-kódex latin és magyar előszava), (Énekek éneke, Döbrentei-kódex), , (Szent Márton-legenda, Szent Erzsébet-legenda, Érdy-kódex), , (Ez példa..., Mondj három igazat!, Példa az együgyű apácáról..., Példák könyve), (Philibertus látomása, Nádor-kódex), 469 (Petrarca első bűnbánati zsoltára, Festetics-kódex), (Az Élet és Halál párbeszéde, Haláltánc, Példák könyve), (Három körösztyén leán, Sándor-kódex). KÉZIKÖNYV, I, 1964, , HORVÁTH J., Kezdetek, 1931, PLAUSTRUM SECULI Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, szerk. BÁRCZI Ildikó, Bp., 2004 Két szabadon kiválasztott tanulmány, melyek közül csak az egyik lehet nyelvészeti tárgyú. BÁN Imre, A Karthauzi Névtelen műveltsége, Bp., TARNAI A., A m. ny.-et írni kezdik, 1984,

3 A Néma Barát megszólal. Válogatás a Karthauzi Névtelen beszédeiből, kiad., utószó MADAS Edit, Bp., 1985, 9 15, , Latin és magyar egyházi költészet: szekvenciák, himnuszok, zsolozsmák, énekek, elbeszélő költészet KÖZÉPKORI SZGY, 1992, , (Szent Imre hercegről, KOSZTOLÁNYI D. három fordítása), (Szent István verses zsolozsmája, ford. WEÖRES S.), 508 (Himnusz a felfeszített Krisztushoz), (Vásárhelyi András: Cantilena Ének Szűz Máriához), 510 (Édes anya...), 511 (Ó, kegyes Szíz Mária ), (Verses Tízparancsolat, Az asztalnak szent dicsérete, Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma Weöres Sándor szerint egy szerző: a Tíz-sorosok mestere művei), (Alexandriai Szent Katalin verses legendája). KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , HORVÁTH J., Kezdetek, 1931, BABITS Mihály, Amor Sanctus, 1932 = B. M., Esszék, tanulmányok, kiad. BELIA György, Bp., 1978, II, Josephus DANKÓ, Vetus Hymnarium ecclesiasticum Hungariae, Bp., Himnuszok könyve, bev., ford. SÍK Sándor, Bp., 1943, (utószó: RÓNAY László). WEÖRES Sándor, A Tíz-sorosok mestere = W. S., Három veréb, 1982, I, Késő középkori magyar nyelvű világi költészet: történeti epika (Jajcai énektöredék, Szabács viadala, Csáti Demeter), propagandisztikus ének (Jaksics Demeter, Szabadkai Mihály, Geszti László), világi líra (epitáfium: Szent Lászlóról, Mátyásról), vágáns szatíra (Apáti Ferenc), virágének BAROKK KORI SZGY, 1966, 224 (Jajcai énektöredék, Zrínyi Mátyás-tanulmányában). KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Szabács viadala), (Csáti Demeter éneke Pannónia megvételéről, lásd az 1. tételt is!), (Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter veszedelméről), (Geszti László éneke), (Szent László-ének), (Emlékdal Mátyás király halálára), (Apáti Ferenc Cantilenája), 548 (Soproni virágének, Körmöcbányai táncszó). RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, 140 ( Öltöznek be az erdők..., vö. HORVÁTH Iván szövegkorrekcióival: ItK, 1978, , és lásd SZABÓ Géza olvasatát: ItK, , ). HUBERT Ildikó, Dugonics András levele Gruber Antalhoz a Pannóniai énekről, ItK, 1995, Jaksics Demeter éneke Beriszló Péterről: GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Bp., 1962, Ugyanitt a tételhez tartozó többi szöveg is, értelmezésekkel; a virágénekek: , KÉZIKÖNYV, I, 1964, , GERÉZDI Rabán, I. m., HORVÁTH I., Balassi, 1982, (A vitából: ItK, , , ; 1989, ) HORVÁTH János, Hír három virágénekről, 1949 = H. J., Tanulmányok, 1956, STOLL Béla jegyzetei, további virágének-említésekkel: RMKT XVII, 3, Nr 19, Vita a virágénekről: ItK, 1987/88, , ; 1989, Janus Pannonius költészete JANUS PANNONIUS Munkái latinul és magyarul, szerk. V. KOVÁCS Sándor, Bp., 1972, (Használható kiadás még: KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982; és HUMANIZMUS SZGY, 1998.) A V. Kovács-kiadásból legalább a következő verscsoportok és versek ismerendők (az első kiadás lapszámait adjuk meg): Itáliai epigrammák, 17: Névváltoztatásáról, 19: A művészetről, Önmagáról, 23: A költő Martialishoz, 37: Vergilius tolvajára, 39: Gryllusra, 49: Költeményeinek tolvajára, 61: Philiticusra, 75: Szilviáról, 77: Mikor ártatlanságát elvesztette, 95: Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták, 113: Kikacagja a római búcsúsokat, Ugyanarról, Ugyanarról, 115: Kigúnyolja Galeotto zarándoklását, 117: Aeneas Sylviushoz, 141: Arquához, : Galeottóhoz, ajándéka viszonzásául, 169: Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata, 175: Róma vendégeihez. Magyarországi epigrammák, 193: Pannonia dicsérete, 195: Mentegetődzik, hogy nem elegyedik harcba, 211: Pál pápáról, három epigramma, 213: Miért nem vizsgálják meg manapság a pápák heréjét, mint régen?, 225: Galeottóhoz, 231: Egy dunántúli mandulafáról, : A narni Galeottóhoz, 245: Mars Istenhez a békességért. Itáliai elégiák, : Andrea Mantegna padovai festő dicsérete, : Az olasz nimfák legdicsőbbikének, Feronia istennőnek írta Janus Pannonius, visszatérőben Rómából június 9-én. Magyarországi elégiák: Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban, kiad. KOVÁCS Sándor Iván, Pécs, 1987 (KERÉNYI Grácia, NAGY László és SOMLYÓ György metrikailag hű új fordításai); a többi elégia a 3

4 V. Kovács-kiadásból, 329: A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak, 331: Nyárdél egén ragyogó üstökös, : Siratóének anyjának, Borbálának halálára, : Mikor a táborban megbetegedett, : Az álomhoz, : Lelkemhez, : Az árvíz, : A roskadozó gyümölcsfa. Hosszabb költemények (panegiriszek), 440, 442, : Dicsőítő ének a veronai Guarinóhoz (részletek: , , sor). A Marcellus-panegirisz a V. Kovács-kiadásban nem szerepel, élményszerűbb útleíró részeit lásd: Magyar utazási irodalom, század, kiad. KOVÁCS Sándor Iván, MONOK István, Bp., 1990, (Magyar Remekírók; ugyanitt a váradi búcsúvers és a Feronia-elégia, , ). A Janus Pannonius-tétel két részre bontva is kiadható (1. Az epigrammaköltő és az itáliai elégiák, 2. Magyarországi elégiák és a panegiriszek). KÉZIKÖNYV, I, 1964, SZAUDER József, Feronia istennő forrásánál Narniban, Janus Pannoniusszal, 1972-ben, Kortárs, 1973, = Sz. J., Kövek és könyvek, Bp., 1977, KOCZISZKY Éva, Ad animam suam, ItK, 1981, VAGY: JANKOVITS László, Accessus ad Janum, Bp., 2002, (Ad animam suam). HUSZTI József, Janus Pannonius, Pécs, Janus Pannonius. Tanulmányok, szerk. KARDOS Tibor, V. KOVÁCS Sándor, Bp., Marianna D. BIRNBAUM, Janus Pannonius. Poet and Politician, Zagreb, BOLLÓK János, Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében (Az epigrammák), ItK, 1994, századi latin humanista irodalom: levélírók és történetírók RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Vitéz János), (Hunyadi Mátyás), (Galeotto Marzio), (Antonio Bonfini), (Váradi Péter); vagy HUMANIZMUS SZGY, 1998, a megjelölt szerzők szemelvényei. Bővebb szemelvények: KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982, (episztolák). KULCSÁR P., Hum. tört., 1977, (Galeotto Marzio), (Antonio Bonfini). A két utóbbi antológiából csak választott szemelvények ismerendők! KÉZIKÖNYV, I, 1964, , KLANICZAY Tibor, Galeotto Marzio és Mátyás király = K. T., Pallas m. ivadékai, 1985, Magyar humanisták levelei, XV XVI. század, kiad. V. KOVÁCS Sándor, Bp., KULCSÁR Péter, Bonfini Magyar történetének forrásai és keletkezése, Bp., 1973 (Humanizmus és Reformáció, 1). KLANICZAY Tibor, Az akadémiai mozgalom és Magyarország a reneszánsz korában = K. T., Pallas m. ivadékai, századi latin humanista irodalom: költők és történetírók RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Taurinus István), (Nagyszombati Márton); vagy HUMANIZMUS SZGY, 1998, , , , , (ezek a 11. tételhez is használhatók). KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982, bővebb szemelvények, választhatóan, Taurinusból és Nagyszombatiból, továbbá: (Garázda Péter, Megyericsei János, Jacobus Piso, Hagymássy Bálint), (Adrianus Wolphardus), 323 (Georg Wernher). RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Brodarics István), (Oláh Miklós), (Szerémi György), (Zsámboky János), (Forgách Ferenc), (Istvánffy Miklós). Bővebb szemelvények: KULCSÁR P., Hum. tört., 1977, ugyanitt még részletek Verancsics Antal, Brutus János Mihály, Baranyai Decsi János, Szamosközy István műveiből; választhatóan, különös tekintettel Forgách Ferencre. KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , KLANICZAY Tibor, Humanista literatúra Magyarországon = K. T., Pallas m. ivadékai, 1985, ACSÁDY Ignác, Verancsics Antal és Szerémi György, ItK, 1894, SZÉKELY György bev. tanulmánya Szerémi György Magyarország romlásáról (Bp., 1961) és Istvánffy Miklós A magyarok történetéből (Bp., 1962); KULCSÁR Péteré Baranyai Decsi János Magyar história (Bp., 1961), SINKOVICS Istváné Szamosközy István Erdély története (Bp., 1981) c. munkája magyar fordításához. 4

5 PIRNÁT Antal, Forgách Ferenc, It, 1955, BORZSÁK István, Forgách Ferenc és Tacitus, ItK, 1977, FODOR István, Oláh Miklós Hungáriája, Bp., 1990 (Humanizmus és Reformáció, 17) századi tudós humanisták: filológusok (különösen Zsámboky János), bibliafordítók és nyelvművelők (Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Sylvester János) KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982, (Zsámboky: Három dialógus, részletek). RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Zsámboky: Előszó Janus Pannonius verseihez), (Komjáti Benedek), (Pesti Gábor), (Sylvester János). KÉZIKÖNYV, I, 1964, TÉGLÁSY Imre, A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon (Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig), Bp., 1988, 48 65, (Humanizmus és Reformáció, 15). BALÁZS János, Sylvester János és kora, Bp., Uő., Hermész nyomában, Bp., 1987, ÁCS Pál előszava és kiadása: PESTI Gábor, Esopus fabulái, Bp., századi lírai és epikus énektípusok: házasének, hegedősének, pajkos ének, históriás ének (tudósító ének), szórakoztató verses história (széphistória) RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Tar Benedek: Házasságrul való dicsiret), (Házasok éneki), (Adhortatio mulierum), (Szendrői hegedős ének), (Pajkos ének), (Moldovai Mihály deák éneke), (Cantio de militibus pulchra: Szép ének a gyulai vitézekről ), (Az vitéz Turi György haláláról), (Ráskai Gáspár, Egy szép história az vitéz Franciskórul ), (Szilágyi Mihály és Hagymási László históriája), (Az Béla királyrul és az Bankó leányáról való szép história). KÉZIKÖNYV, I, 1964, (házasének), (hegedősének, pajkos ének ), (Thuri György haláláról, Cantio de militibus pulchra), 388 (a históriás vagy tudósító ének), (széphistóriák). VARJAS B., A m. reneszánsz ir , , A tudósító históriás ének és a történeti tárgyú krónikás ének jelentékeny képviselői: Tinódi Lantos Sebestyén, Ilosvai Selymes Péter, Valkai András RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Tinódi) RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1990, (Egri históriának summája), (Ilosvai Selymes), (Valkai). Tájékoztatásul a mérvadóbb, teljes kiadások: Tinódi Krónikája, kiad. SUGÁR István, bev. SZAKÁLY Ferenc, Bp., 1984; Ilosvai Selymes összes művei: RMKT IV, kiad. SZILÁDY Áron, 1883; Valkai összes művei: RMKT IX, kiad. VARJAS Béla, LÉVAY Edit, KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , HORVÁTH J., Reformáció, 1957, (Ilosvai és a Toldi-monda). BÓTA László kísérő tanulmánya a Tinódi-Cronica hasonmás kiadásához, Bp., 1959 (BHA, 2). VARJAS Béla, Valkai András ( ) = RMKT IX, A magyar nyelvű világi reneszánsz költészet virágkora: Bogáti Fazakas Miklós (Énekek éneke), Pataki Névtelen (Euralius és Lucretia), Gergei Albert (Árgirus), Telegdi Kata (verses levél) RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, , , Az Árgirus és az Eurialus és Lucretia kritikai kiadása: RMKT IX, kiad. STOLL Béla, HORVÁTH Iván, 1990, KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , PIRNÁT Antal, Fabula és história, ItK, 1984, HORVÁTH Iván, Telegdi Kata verses levele [szövegkiadással!] = A régi m. vers, 1979,

6 KOMORÓCZY Géza utószava a Károlyi G., a Döbrentei-kódex, a Heltai G. és a Bogáti Fazakas fordításait közlő Énekek éneke c. antológiához, Bp., 1970, KARDOS Tibor, Az Árgirus-széphistória, Bp., KOMLOVSZKI Tibor, Balassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia, ItK, 1969, = K. T., A Balassivers karaktere (Tanulmányok), Bp., 1992, RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Írják gyermek-képben, ItK, 1976, HORVÁTH I, Balassi, 1982, LUDÁNYI Mária, A szerelem-kép alakulása a XVI. század végi és XVII. század eleji magyar irodalomban, ItK, 1979, B. KIS Attila, SZILASI László, Még egyszer a Pataki Névtelenről, ItK, 1992, A reformáció irodalmának műfajai és írótípusai, I: bibliafordítás, verses krónika, értekezés, történetírás; Szkhárosi Horvát András és Szegedi Gergely A Vizsolyi Biblia teljes elöljáró beszéde: Studia et Acta Ecclesiastica, szerk. BARTHA Tibor, Bp., 1973, RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Károlyi Gáspár), (Farkas András), (Batizi András), (Székely István), (Szkhárosi Horvát), (Szegedi Gergely). Teljesebb verses szövegek: VARJAS B., A 16. sz. költői, 1979, I, (Farkas A.), (Batizi A. és Szkhárosi H. A.), , (Szegedi G.): közülük egy teljes mű választandó! KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , , , , HORVÁTH J., Reformáció, 1957, (Szkhárosi H. A.), (Szegedi G.), (Károlyi G.). SZABÓ András utószava a Vizsolyi Biblia hasonmás kiadásához, Bp., 1981, PIRNÁT Antal, A kelet-közép-európai antitrinitarizmus fejlődésének vázlata az 1570-es évek elejéig = Irodalom és ideológia a században, szerk. VARJAS Béla, Bp., 1987, 9 59 (Memoria Saeculorum Hungariae). 16. A reformáció irodalmának műfajai és írótípusai, II: énekirodalom (zsoltár, dicséret, jeremiád, bibliai história, énekeskönyvek), dráma; Kecskeméti Vég Mihály, Sztárai Mihály, Bogáti Fazakas Miklós RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Luther éneke), (Jeremiás próféta könyörgéséből), (Kecskeméti Vég Mihály), (Sztárai Mihály), (Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról), (Debreceni disputa). Teljesebb verses szövegek: VARJAS B., A 16. sz. költői, 1979, I, (Batizi A.), (Dézsi A.), (Sztárai M.), (jeremiádok), II, (Bogáti Fazakas; az Énekek éneke a 14. tételben!). Két választható bibliai história és a zsoltárparafrázisok ismerendők! KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , , , , PÉCZELY László, Kecskeméti Vég Mihály, LV. psalmus = A régi m. vers, 1979, DÁN Róbert utószava a Magyar zsoltár c. Bogáti Fazakas-kötethez, kiad. SZABÓ Géza, Bp., 1979, BÓTA László, A magyar zsoltár Szenci Molnár Albert előtt = Szenci Molnár Albert és a magyar későreneszánsz, szerk. KESERŰ Bálint, Szeged, 1978, (Adattár, 4). PIRNÁT Antal, A magyar reneszánsz dráma poétikája, ItK, 1969, RITOÓK Zsigmondné, Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században, ItK, 1971, Heltai Gáspár és a népszerű próza kezdetei RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Heltai G.), (Salamon és Markalf). KÉZIKÖNYV, I, 1964, , NEMESKÜRTY István, A magyar széppróza születése, Bp., 1963, KŐSZEGHY Péter utószava a Háló c. Heltai-válogatáshoz, Bp., SZÖRÉNYI László, Heltai és az inkvizíció, Világosság, 1980, BALÁZS Mihály, Heltai Háló-jának forrásáról, ItK, 1993, Bornemisza Péter 6

7 RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, További versei: VARJAS B., A 16. sz. költői, 1979, I, (innen a bölcsődal kell!). KÉZIKÖNYV, I, 1964, NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter az ember és az író, Bp., BORZSÁK István, Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmányok), Bp., NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter, Cantio optima = A régi m. vers, 1979, SZUROMI Lajos, Bornemisza Péter, Énekecske kisgyermek rengetésére = Uo., Három Balassi-tétel: 1. Balassi kompozíciói. A költő formatörténeti helye, 2. A vallás Balassi költészetében, 3. A szerelem Balassi költészetében. A tételeket egyénileg kell összeállítani, természetesen a szövegek és a szakirodalom alapján. A költő minden versét ismerni kell. Művei közül mellőzhető a Füves kertecske és a Tíz okok, de drámája semmiképpen nem. Lehetőleg levelezésébe is tekintsünk bele. Mindezek együtt: RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, Kritikai kiadás: Összes művei, kiad. ECKHARDT Sándor, , I II. Egy érdekes próbálkozás: Összes versei, a versek helyreállított, eredeti sorrendjében, kiad. HORVÁTH Iván, Újvidék, A legújabb és a legpontosabb szövegű: Balassi Bálint Versei, kiad. KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Ugyanők a Szép magyar komédiát is kiadták, Bp., S egy friss, házi kiadvány (ún. sugárlemez [CD- ROM]), csak tájékoztatásul (a Kar félemeleti Informatikai Osztályán tanulmányozható): A Balassa-kódex, átírás VADAI István, fényképhasonmás-bevitel és kezelés SZEDMÁK Sándor, szerk. HORVÁTH Iván, Bp., KÉZIKÖNYV, I, 1964, Tudjunk tájékozódni továbbá a következő könyvekben: ECKHARDT Sándor, Balassi-tanulmányok, kiad. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., 1972 (főleg a költő irodalmi mintáiról szóló részek). Amedeo DI FRANCESCO, A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében, Bp., 1979 (főleg a szerző nézőpontja). HORVÁTH I., Balassi, 1982 (textológia, virágének-vita, poétika). KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers karaktere (Tanulmányok), Bp., 1992 (a Lucretia-história szerzősége, hangszimbolika). SZIGETI Csaba, A hímfarkas bőre. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben, Pécs, 1993 (formatörténet, főleg az első 70 lapon). KLANICZAY Tibor, A szerelem költője = K. T., Reneszánsz és barokk, Bp., 1961, BÁN Imre, Balassi Bálint platonizmusa = B. I., Eszmék és stílusok, Bp., KOVÁCS Sándor Iván, Balassi Bálint és az Óceánum, ItK, 1976, = K. S. I., Jelenlévő múlt, Bp., 1978, Balassi Bálint életműve az egri tudományos ülésszak anyaga, ItK, 1976, NÉMETH G. Béla, A könyörgés artikulációja, a reménység jegyében (Balassi Bálint, Adj már csendességet...) = N. G. B., 11 vers. Verselemzések, versértelmezések, Bp., 1977, VARJAS Béla, Balassi lírai regénye, a Nagyciklus = V. B., A m. reneszánsz ir., 1982, Nagyon nagyfokú érdeklődés esetén ajánljuk még: WALDAPFEL József, Balassi Bálint költeményeinek kronológiája, ItK, 1926, , BÓTA László, Balassi istenes verseinek kronológiájához, ItK, 1954, KLANICZAY Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához, MTA I. OK, 1957, KŐSZEGHY Péter, A Balassi-szöveghagyomány néhány kérdéséről, ItK, 1985, HORVÁTH Iván, Szöveg, 2000, 1994/11,

A régi magyarországi irodalom története Tétel- és olvasmányjegyzék a BMI-KE-101 tanegységhez KIEGÉSZÍTŐ TAGOZAT

A régi magyarországi irodalom története Tétel- és olvasmányjegyzék a BMI-KE-101 tanegységhez KIEGÉSZÍTŐ TAGOZAT 1 A régi magyarországi irodalom története Tétel- és olvasmányjegyzék a BMI-KE-101 tanegységhez KIEGÉSZÍTŐ TAGOZAT Az egyes tételeknél kötelező a szövegek és a Kézikönyv, továbbá tételenként egy választott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA. Tantárgy neve: Régi magyar irodalomtörténet

TANTÁRGYI TEMATIKA. Tantárgy neve: Régi magyar irodalomtörténet TANTÁRGYI TEMATIKA Tantárgy neve: Régi magyar irodalomtörténet Tantárgy Neptun kódja(i): BTOMA1N04, BTOMA2N02, BTOMA2N03 (E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak. A levelező képzés Neptun

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig Kronológia 1520 1566. Szulejmán szultán 1456. Nándorfehérvár eleste 1526. aug. 29. Mohács 1532. Kőszeg ostroma 1541. Buda a töröké 1552. Eger ostroma 1594. Esztergom ostroma Irodalmunk Janus Pannoniustól

Részletesebben

Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor

Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor NB. Részletesebb szakirodalom a kollokviumi jegyzékeken. A szigorlati tételek feldolgozásához szükséges

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI A kezdetektől 1800-ig A KÖTET SZERKESZTŐI Jankovits László Orlovszky Géza A SZERKESZTŐK MUNKATÁRSAI Jeney Éva Józan Ildikó Gondolat Kiadó Budapest, 2007 SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015

AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015 AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015 LEADÁSI HATÁRIDŐ: A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék oktatóinak határozata értelmében az államvizsgázó hallgatónak 2015. máj.

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához Összeállította: Kónya Franciska MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2015 Szövegkiadás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad BTK Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad BTK Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad BTK Magyar nyelv és irodalom Kulturális örökség 1. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, ismétlés; ismerkedés a tananyaggal Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

Magyar Biblia a reformáció korában

Magyar Biblia a reformáció korában Magyar Biblia a reformáció korában Komjáti Benedek Pozsonyi kanonok volt, s 1527 és 1529 között a bécsi egyetemen tanult. A török elől menekült, amint maga írja, Huszt várába. Perényiné Frangepán Katalin,

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETI NYELVTANA középmagyar kori forrásai. Ábécérendes forrásjegyzék

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETI NYELVTANA középmagyar kori forrásai. Ábécérendes forrásjegyzék 1 A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETI NYELVTANA középmagyar kori forrásai Ábécérendes forrásjegyzék Adr. Adriai tengernek Syrenaia. Zrínyi Miklós munkái. 1650/1651. Facsimile kiadás. Kiadta: Kovács Sándor Iván. Akadémiai

Részletesebben

Olvasók, könyvek, könyvtárak

Olvasók, könyvek, könyvtárak Fülöp Géza Olvasók, könyvek, könyvtárak Művelődéstörténeti olvasókönyv 10-18 éveseknek TARTALOM I. kötet A kezdetektől 1848/49-ig 1. fejezet A kézzel írott könyv 2. fejezet Kolostori, egyházi könyvtárak

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar LIMBA I LITERATURA MAGHIAR EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007 PROBA ORAL MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek Ellentétek Szomjan halok a forrás vize mellett; Tűzben égek és mégis vacogok; Parazsas kályhánál vad láz diderget; Hazám földjén is száműzött vagyok; Csupasz féreg, díszes talárt 1 kapok; Hitetlen várok,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga idtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR IRODALMI TÁRSASJÁTÉK

MAGYAR IRODALMI TÁRSASJÁTÉK MAGYAR IRODALMI TÁRSASJÁTÉK A játék száz, 1 100-ig számozott kártyalapból áll. Minden lap egyik oldalán a magyar irodalom egy-egy jelentôs alkotójának arcképe szerepel. A másik oldalon rövid ismertetô

Részletesebben

A nyelv változik, az Ige marad

A nyelv változik, az Ige marad A nyelv változik, az Ige marad Magyar bibliafordítások 1 I. A fordításokról általában Az Ige testté lett, Isten szava történéssé lett. A Biblia külső és belső történésekről számol be, a külsőt általában

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ Címer fotója SZAKÁLY Ferenc. Lantos és krónikás. Tinódi.[on-line].[idézve 2012-02-14], Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1981-02/historia-1981-02-lantos Lant képe

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatika Tanszék Informatikus könyvtáros alapképzési szak nappali tagozat ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév A

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Janus Pannonius ( ) összeállította / a cura di / compiled by Enikő Békés

Janus Pannonius ( ) összeállította / a cura di / compiled by Enikő Békés Janus Pannonius (1434 1472) Válogatott bibliográfia / Bibliografia selezionata / Selected Bibliography összeállította / a cura di / compiled by Enikő Békés Fordítások Traduzioni Translations Magyar nyelven

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA Általános kompetenciák Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék

Részletesebben

1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája. Összeállította: Kónya Franciska KÉZIRAT GYANÁNT

1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája. Összeállította: Kónya Franciska KÉZIRAT GYANÁNT 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Kónya Franciska KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

6. A reneszánsz és a humanizmus társadalmi háttere, szerepváltozásai. Magyar művelődéstörténet Biró Annamária PKE, Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány

6. A reneszánsz és a humanizmus társadalmi háttere, szerepváltozásai. Magyar művelődéstörténet Biró Annamária PKE, Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány 6. A reneszánsz és a humanizmus társadalmi háttere, szerepváltozásai Magyar művelődéstörténet Biró Annamária PKE, Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány Renaissance - újjászületés 16. század, Giorgio Vasari

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom A változat

Magyar nyelv és irodalom A változat M O N I T O R 2002 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2002 Magyar nyelv és irodalom A változat A tervezet szakfelelőse: A tervezet megvalósítása: Štátny pedagogický ústav, Bratislava EXAM,

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB Klasszikus csomag Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB É rtékelés: Még nincs értékelés Á r: Vá ltozat á r mó dosító : Alapá r á fá val együtt: Ár kedvezménnyel, Á FÁ val: 6000 Ft Fogyasztó

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 CUBE HORTOBÁGY PRÓBA 55KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 CUBE HORTOBÁGY PRÓBA 55KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 358 Bartha Gergely DKSI-Freeriderz Felnőtt 01:36:55.994 2 444 Pocsai Balázs Debreceni Sportcentrum Felnőtt 01:36:58.084 3 316 Kiss Attila DKSI-Freeriderz Master 01:36:58.932

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben