MRN-541 RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET I. KOLLOKVIUM SZÖVEGEK ÉS SZAKIRODALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MRN-541 RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET I. KOLLOKVIUM SZÖVEGEK ÉS SZAKIRODALOM"

Átírás

1 MRN-541 RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET I. KOLLOKVIUM SZÖVEGEK ÉS SZAKIRODALOM 1. Ősköltészet; írott irodalmunk szóbeli előzményei, kikövetkeztetett műfajai, témái és technikája (líra, hősi ének, a naiv eposz, a nagyobb epikus kompozíció lehetősége, mondák; a költői technika naiv modora: Csáti Demeter) KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Kézai, 4 5: Csodaszarvas-monda), 80 (Anonymus, 3: Turul-monda), (Képes Krónika, 28: Fehérló-monda), 114 (Kézai, 42: Botond-monda), 130 (Képes Krónika, 62: Botond-monda), 113 (Kézai, 40: Lél Lehel-monda), (Képes Krónika, 60: Lél és Bulcsú mondája), (Gellért-legenda, 8: Csanád-monda), (Csáti Demeter éneke Pannónia megvételéről). Regösénekek ( Ahol keletkezik..., Ne fuss, ne szaladj..., Porka havak esedeznek... ): Hét évszázad magyar versei, I, Bp., 1972, KÉZIKÖNYV, I, 1964, 13 32, ARANY János, Naiv eposzunk, 1860 = A. J. Összes művei, X, kiad. KERESZTURY Mária, Bp., 1962, (vagy más kiadásból). KIRÁLY György, A magyar ősköltészet, 1921 = K. Gy., A filológus kalandozásai, kiad. KENYERES Ágnes, Bp., 1980, részletek: 7 9 (Előszó), (Negyedik fejezet: a mondák). PAIS Dezső, Reg, 1948 = P. D., A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből, Bp., 1975, VARGYAS Lajos, Kutatások a népballada középkori történetében, II, A honfoglalás-kori hősi epika továbbélése balladáinkban, Ethnographia, 1960, KÉPES Géza, A magyar ősköltészet nyomairól, 1964 = K. G., Az idő körvonalai, Bp., 1976, részletek: 16 28, VARJAS Béla, Az orális költészet = V. B., A m. reneszánsz ir., 1982, KRISTÓ Gyula, Volt-e a magyaroknak ősi hun hagyományuk? = K. Gy., Tanulmányok az Árpád-korról, Bp., 1983, (Nemzet és Emlékezet). 2. Árpád-kori legendák, intelmek; Árpád- és Anjou-kori gesták, krónikák KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Szent András és Benedek legendája), (Szent István király legendája Hartvik püspöktől), (Szent Imre herceg legendája), (Szent László király legendája), (Szent István király intelmei Szent Imre herceghez), (Anonymus: Gesta Hungarorum), (Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai), (Képes Krónika), (Küküllei János: Lajos király viselt dolgai). Két választható legenda és az Intelmek, továbbá Anonymus a maga egészében kell, a többi történeti műből szabadon választott részletek ismerendők! KÉZIKÖNYV, I, 1964, 35 54, 59 62, 55 59, MEZEY László, Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata, Bp., 1979, SZŰCS Jenő, Szent István Intelmei, az első magyar államelméleti mű = Szent István és kora, szerk. GLATZ Ferenc, KARDOS József, Bp., 1988, KLANICZAY Gábor, István király legendái a középkorban = Uo., MÁLYUSZ Elemér, A Thuróczy-krónika és forrásai, Bp., 1967 (összefoglaló áttekintés középkori krónikairodalmunkról is). GYÖRFFY György bev. tanulmánya Anonymus Gestájának kiadásához, ford. PAIS Dezső, Bp., CSAPODI Csaba, Az Anonymus-kérdés története, Bp., SZŰCS Jenő, Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumában, Századok, 1973, , TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, Küküllei János és a Névtelen Minorita = T.-W. I., Humanizmus és nemzeti irodalom, Bp., 1966, A magyar nyelvű lovagi epika problémái (a Trója- és a Nagy Sándor-regény), a Toldi-monda, a történeti tárgyú ének és az archaikus balladák 1

2 RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Thuróczy János krónikája a Hédervári Kontról és társairól szerzett hősi énekről), (Tinódi Sebestyén: Zsigmond király és császárnak krónikája, részlet Tar Lőrinc pokoljárásáról; a Bitskey-féle Szgy-ből hiányzik), (Ilosvai Selymes Péter: Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről ). Balladák (Kádár Kata, Molnár Anna, Angoli Borbála, Görög Ilona, A rossz feleség): Hét évszázad magyar versei, I, Bp., 1972, 24 26, 27 30, 48 52, KÉZIKÖNYV, I, 1964, 94 99, 399, HADROVICS László, Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban, MTA I. OK, 1954, Uő., A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk, Uo., 1960, HORVÁTH Iván, A vers, Bp., 1992, KURCZ Ágnes, Lovagi kultúra Magyarországon a században, Bp., 1988, , vö. VÍZKELETY András, Megjegyzések Kurcz Ágnes könyvéhez, ItK, 1990, SOLYMOSY Sándor, A Toldi-monda keletkezése, ItK, 1924, 1 18, VARGYAS Lajos, A magyar népballada és Európa, I II, Bp., Uő., A ballada és a lovagkor = Eszmetört. tan.-ok, 1984, VARJAS Béla, Középkori orális epikánk = Uo., ZEMPLÉNYI Ferenc, A felező tizenkettes eredete, ItK, 1989, ZEMPLÉNYI Ferenc, A régi magyar irodalom és európai közköltészet, ItK, 1992, ZEMPLÉNYI Ferenc, A középkori udvari kultúra funkciójának változása a reneszánszban = A magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., A magyar nyelvű egyházi írásbeliség és irodalom kezdetei: a Halotti Beszéd és Könyörgés, az Ómagyar Máriasiralom, Szent Ferenc és Szent Margit legendája KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Halotti Beszéd és Könyörgés), (Ómagyar Mária-siralom), (Szent Ferenc életéből), (Margit-legenda). KÉZIKÖNYV, I, 1964, 64 65, , , TARNAI Andor, A Halotti Beszéd retorikája = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, szerk. SZELESTEI N. László, Bp., 1989, VAGY: MADAS Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből, Debrecen, 2002, (A szóbeliség és írásbeliség határán A Halotti Beszéd és Könyörgés műfajtörténeti helye). VÍZKELETY András, Világ világa, virágnak virága... (Ómagyar Mária-siralom), Bp., 1986, 30 41, HORVÁTH J., Kezdetek, 1931, TARNAI A., A m. ny.-et írni kezdik, 1980, BALÁZS János, Magyar deákság. Anyanyelvünk és az európai nyelvi modell, Bp., 1980, MARTINKÓ András, Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben, Bp., 1988, A késő középkori kolostori irodalom: latin (Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát) és magyar prédikációk (a Karthauzi Névtelen); a kódexekben megőrzött művek és műfajok: bibliafordítás, legenda (lásd még a 4. tételt!), példa, látomás, elmélkedés, dramatizált szöveg (vetélkedés) KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Temesvári: két Előszó), (Laskai: Előszó), (Karthauzi Névtelen: az Érdy-kódex latin és magyar előszava), (Énekek éneke, Döbrentei-kódex), , (Szent Márton-legenda, Szent Erzsébet-legenda, Érdy-kódex), , (Ez példa..., Mondj három igazat!, Példa az együgyű apácáról..., Példák könyve), (Philibertus látomása, Nádor-kódex), 469 (Petrarca első bűnbánati zsoltára, Festetics-kódex), (Az Élet és Halál párbeszéde, Haláltánc, Példák könyve), (Három körösztyén leán, Sándor-kódex). KÉZIKÖNYV, I, 1964, , HORVÁTH J., Kezdetek, 1931, PLAUSTRUM SECULI Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, szerk. BÁRCZI Ildikó, Bp., 2004 Két szabadon kiválasztott tanulmány, melyek közül csak az egyik lehet nyelvészeti tárgyú. BÁN Imre, A Karthauzi Névtelen műveltsége, Bp., TARNAI A., A m. ny.-et írni kezdik, 1984,

3 A Néma Barát megszólal. Válogatás a Karthauzi Névtelen beszédeiből, kiad., utószó MADAS Edit, Bp., 1985, 9 15, , Latin és magyar egyházi költészet: szekvenciák, himnuszok, zsolozsmák, énekek, elbeszélő költészet KÖZÉPKORI SZGY, 1992, , (Szent Imre hercegről, KOSZTOLÁNYI D. három fordítása), (Szent István verses zsolozsmája, ford. WEÖRES S.), 508 (Himnusz a felfeszített Krisztushoz), (Vásárhelyi András: Cantilena Ének Szűz Máriához), 510 (Édes anya...), 511 (Ó, kegyes Szíz Mária ), (Verses Tízparancsolat, Az asztalnak szent dicsérete, Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma Weöres Sándor szerint egy szerző: a Tíz-sorosok mestere művei), (Alexandriai Szent Katalin verses legendája). KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , HORVÁTH J., Kezdetek, 1931, BABITS Mihály, Amor Sanctus, 1932 = B. M., Esszék, tanulmányok, kiad. BELIA György, Bp., 1978, II, Josephus DANKÓ, Vetus Hymnarium ecclesiasticum Hungariae, Bp., Himnuszok könyve, bev., ford. SÍK Sándor, Bp., 1943, (utószó: RÓNAY László). WEÖRES Sándor, A Tíz-sorosok mestere = W. S., Három veréb, 1982, I, Késő középkori magyar nyelvű világi költészet: történeti epika (Jajcai énektöredék, Szabács viadala, Csáti Demeter), propagandisztikus ének (Jaksics Demeter, Szabadkai Mihály, Geszti László), világi líra (epitáfium: Szent Lászlóról, Mátyásról), vágáns szatíra (Apáti Ferenc), virágének BAROKK KORI SZGY, 1966, 224 (Jajcai énektöredék, Zrínyi Mátyás-tanulmányában). KÖZÉPKORI SZGY, 1992, (Szabács viadala), (Csáti Demeter éneke Pannónia megvételéről, lásd az 1. tételt is!), (Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter veszedelméről), (Geszti László éneke), (Szent László-ének), (Emlékdal Mátyás király halálára), (Apáti Ferenc Cantilenája), 548 (Soproni virágének, Körmöcbányai táncszó). RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, 140 ( Öltöznek be az erdők..., vö. HORVÁTH Iván szövegkorrekcióival: ItK, 1978, , és lásd SZABÓ Géza olvasatát: ItK, , ). HUBERT Ildikó, Dugonics András levele Gruber Antalhoz a Pannóniai énekről, ItK, 1995, Jaksics Demeter éneke Beriszló Péterről: GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Bp., 1962, Ugyanitt a tételhez tartozó többi szöveg is, értelmezésekkel; a virágénekek: , KÉZIKÖNYV, I, 1964, , GERÉZDI Rabán, I. m., HORVÁTH I., Balassi, 1982, (A vitából: ItK, , , ; 1989, ) HORVÁTH János, Hír három virágénekről, 1949 = H. J., Tanulmányok, 1956, STOLL Béla jegyzetei, további virágének-említésekkel: RMKT XVII, 3, Nr 19, Vita a virágénekről: ItK, 1987/88, , ; 1989, Janus Pannonius költészete JANUS PANNONIUS Munkái latinul és magyarul, szerk. V. KOVÁCS Sándor, Bp., 1972, (Használható kiadás még: KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982; és HUMANIZMUS SZGY, 1998.) A V. Kovács-kiadásból legalább a következő verscsoportok és versek ismerendők (az első kiadás lapszámait adjuk meg): Itáliai epigrammák, 17: Névváltoztatásáról, 19: A művészetről, Önmagáról, 23: A költő Martialishoz, 37: Vergilius tolvajára, 39: Gryllusra, 49: Költeményeinek tolvajára, 61: Philiticusra, 75: Szilviáról, 77: Mikor ártatlanságát elvesztette, 95: Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták, 113: Kikacagja a római búcsúsokat, Ugyanarról, Ugyanarról, 115: Kigúnyolja Galeotto zarándoklását, 117: Aeneas Sylviushoz, 141: Arquához, : Galeottóhoz, ajándéka viszonzásául, 169: Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata, 175: Róma vendégeihez. Magyarországi epigrammák, 193: Pannonia dicsérete, 195: Mentegetődzik, hogy nem elegyedik harcba, 211: Pál pápáról, három epigramma, 213: Miért nem vizsgálják meg manapság a pápák heréjét, mint régen?, 225: Galeottóhoz, 231: Egy dunántúli mandulafáról, : A narni Galeottóhoz, 245: Mars Istenhez a békességért. Itáliai elégiák, : Andrea Mantegna padovai festő dicsérete, : Az olasz nimfák legdicsőbbikének, Feronia istennőnek írta Janus Pannonius, visszatérőben Rómából június 9-én. Magyarországi elégiák: Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban, kiad. KOVÁCS Sándor Iván, Pécs, 1987 (KERÉNYI Grácia, NAGY László és SOMLYÓ György metrikailag hű új fordításai); a többi elégia a 3

4 V. Kovács-kiadásból, 329: A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak, 331: Nyárdél egén ragyogó üstökös, : Siratóének anyjának, Borbálának halálára, : Mikor a táborban megbetegedett, : Az álomhoz, : Lelkemhez, : Az árvíz, : A roskadozó gyümölcsfa. Hosszabb költemények (panegiriszek), 440, 442, : Dicsőítő ének a veronai Guarinóhoz (részletek: , , sor). A Marcellus-panegirisz a V. Kovács-kiadásban nem szerepel, élményszerűbb útleíró részeit lásd: Magyar utazási irodalom, század, kiad. KOVÁCS Sándor Iván, MONOK István, Bp., 1990, (Magyar Remekírók; ugyanitt a váradi búcsúvers és a Feronia-elégia, , ). A Janus Pannonius-tétel két részre bontva is kiadható (1. Az epigrammaköltő és az itáliai elégiák, 2. Magyarországi elégiák és a panegiriszek). KÉZIKÖNYV, I, 1964, SZAUDER József, Feronia istennő forrásánál Narniban, Janus Pannoniusszal, 1972-ben, Kortárs, 1973, = Sz. J., Kövek és könyvek, Bp., 1977, KOCZISZKY Éva, Ad animam suam, ItK, 1981, VAGY: JANKOVITS László, Accessus ad Janum, Bp., 2002, (Ad animam suam). HUSZTI József, Janus Pannonius, Pécs, Janus Pannonius. Tanulmányok, szerk. KARDOS Tibor, V. KOVÁCS Sándor, Bp., Marianna D. BIRNBAUM, Janus Pannonius. Poet and Politician, Zagreb, BOLLÓK János, Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében (Az epigrammák), ItK, 1994, századi latin humanista irodalom: levélírók és történetírók RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Vitéz János), (Hunyadi Mátyás), (Galeotto Marzio), (Antonio Bonfini), (Váradi Péter); vagy HUMANIZMUS SZGY, 1998, a megjelölt szerzők szemelvényei. Bővebb szemelvények: KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982, (episztolák). KULCSÁR P., Hum. tört., 1977, (Galeotto Marzio), (Antonio Bonfini). A két utóbbi antológiából csak választott szemelvények ismerendők! KÉZIKÖNYV, I, 1964, , KLANICZAY Tibor, Galeotto Marzio és Mátyás király = K. T., Pallas m. ivadékai, 1985, Magyar humanisták levelei, XV XVI. század, kiad. V. KOVÁCS Sándor, Bp., KULCSÁR Péter, Bonfini Magyar történetének forrásai és keletkezése, Bp., 1973 (Humanizmus és Reformáció, 1). KLANICZAY Tibor, Az akadémiai mozgalom és Magyarország a reneszánsz korában = K. T., Pallas m. ivadékai, századi latin humanista irodalom: költők és történetírók RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Taurinus István), (Nagyszombati Márton); vagy HUMANIZMUS SZGY, 1998, , , , , (ezek a 11. tételhez is használhatók). KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982, bővebb szemelvények, választhatóan, Taurinusból és Nagyszombatiból, továbbá: (Garázda Péter, Megyericsei János, Jacobus Piso, Hagymássy Bálint), (Adrianus Wolphardus), 323 (Georg Wernher). RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Brodarics István), (Oláh Miklós), (Szerémi György), (Zsámboky János), (Forgách Ferenc), (Istvánffy Miklós). Bővebb szemelvények: KULCSÁR P., Hum. tört., 1977, ugyanitt még részletek Verancsics Antal, Brutus János Mihály, Baranyai Decsi János, Szamosközy István műveiből; választhatóan, különös tekintettel Forgách Ferencre. KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , KLANICZAY Tibor, Humanista literatúra Magyarországon = K. T., Pallas m. ivadékai, 1985, ACSÁDY Ignác, Verancsics Antal és Szerémi György, ItK, 1894, SZÉKELY György bev. tanulmánya Szerémi György Magyarország romlásáról (Bp., 1961) és Istvánffy Miklós A magyarok történetéből (Bp., 1962); KULCSÁR Péteré Baranyai Decsi János Magyar história (Bp., 1961), SINKOVICS Istváné Szamosközy István Erdély története (Bp., 1981) c. munkája magyar fordításához. 4

5 PIRNÁT Antal, Forgách Ferenc, It, 1955, BORZSÁK István, Forgách Ferenc és Tacitus, ItK, 1977, FODOR István, Oláh Miklós Hungáriája, Bp., 1990 (Humanizmus és Reformáció, 17) századi tudós humanisták: filológusok (különösen Zsámboky János), bibliafordítók és nyelvművelők (Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Sylvester János) KLANICZAY T., J. P., Mo.-i hum., 1982, (Zsámboky: Három dialógus, részletek). RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Zsámboky: Előszó Janus Pannonius verseihez), (Komjáti Benedek), (Pesti Gábor), (Sylvester János). KÉZIKÖNYV, I, 1964, TÉGLÁSY Imre, A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon (Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig), Bp., 1988, 48 65, (Humanizmus és Reformáció, 15). BALÁZS János, Sylvester János és kora, Bp., Uő., Hermész nyomában, Bp., 1987, ÁCS Pál előszava és kiadása: PESTI Gábor, Esopus fabulái, Bp., századi lírai és epikus énektípusok: házasének, hegedősének, pajkos ének, históriás ének (tudósító ének), szórakoztató verses história (széphistória) RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Tar Benedek: Házasságrul való dicsiret), (Házasok éneki), (Adhortatio mulierum), (Szendrői hegedős ének), (Pajkos ének), (Moldovai Mihály deák éneke), (Cantio de militibus pulchra: Szép ének a gyulai vitézekről ), (Az vitéz Turi György haláláról), (Ráskai Gáspár, Egy szép história az vitéz Franciskórul ), (Szilágyi Mihály és Hagymási László históriája), (Az Béla királyrul és az Bankó leányáról való szép história). KÉZIKÖNYV, I, 1964, (házasének), (hegedősének, pajkos ének ), (Thuri György haláláról, Cantio de militibus pulchra), 388 (a históriás vagy tudósító ének), (széphistóriák). VARJAS B., A m. reneszánsz ir , , A tudósító históriás ének és a történeti tárgyú krónikás ének jelentékeny képviselői: Tinódi Lantos Sebestyén, Ilosvai Selymes Péter, Valkai András RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Tinódi) RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1990, (Egri históriának summája), (Ilosvai Selymes), (Valkai). Tájékoztatásul a mérvadóbb, teljes kiadások: Tinódi Krónikája, kiad. SUGÁR István, bev. SZAKÁLY Ferenc, Bp., 1984; Ilosvai Selymes összes művei: RMKT IV, kiad. SZILÁDY Áron, 1883; Valkai összes művei: RMKT IX, kiad. VARJAS Béla, LÉVAY Edit, KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , HORVÁTH J., Reformáció, 1957, (Ilosvai és a Toldi-monda). BÓTA László kísérő tanulmánya a Tinódi-Cronica hasonmás kiadásához, Bp., 1959 (BHA, 2). VARJAS Béla, Valkai András ( ) = RMKT IX, A magyar nyelvű világi reneszánsz költészet virágkora: Bogáti Fazakas Miklós (Énekek éneke), Pataki Névtelen (Euralius és Lucretia), Gergei Albert (Árgirus), Telegdi Kata (verses levél) RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, , , Az Árgirus és az Eurialus és Lucretia kritikai kiadása: RMKT IX, kiad. STOLL Béla, HORVÁTH Iván, 1990, KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , PIRNÁT Antal, Fabula és história, ItK, 1984, HORVÁTH Iván, Telegdi Kata verses levele [szövegkiadással!] = A régi m. vers, 1979,

6 KOMORÓCZY Géza utószava a Károlyi G., a Döbrentei-kódex, a Heltai G. és a Bogáti Fazakas fordításait közlő Énekek éneke c. antológiához, Bp., 1970, KARDOS Tibor, Az Árgirus-széphistória, Bp., KOMLOVSZKI Tibor, Balassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia, ItK, 1969, = K. T., A Balassivers karaktere (Tanulmányok), Bp., 1992, RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Írják gyermek-képben, ItK, 1976, HORVÁTH I, Balassi, 1982, LUDÁNYI Mária, A szerelem-kép alakulása a XVI. század végi és XVII. század eleji magyar irodalomban, ItK, 1979, B. KIS Attila, SZILASI László, Még egyszer a Pataki Névtelenről, ItK, 1992, A reformáció irodalmának műfajai és írótípusai, I: bibliafordítás, verses krónika, értekezés, történetírás; Szkhárosi Horvát András és Szegedi Gergely A Vizsolyi Biblia teljes elöljáró beszéde: Studia et Acta Ecclesiastica, szerk. BARTHA Tibor, Bp., 1973, RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Károlyi Gáspár), (Farkas András), (Batizi András), (Székely István), (Szkhárosi Horvát), (Szegedi Gergely). Teljesebb verses szövegek: VARJAS B., A 16. sz. költői, 1979, I, (Farkas A.), (Batizi A. és Szkhárosi H. A.), , (Szegedi G.): közülük egy teljes mű választandó! KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , , , , HORVÁTH J., Reformáció, 1957, (Szkhárosi H. A.), (Szegedi G.), (Károlyi G.). SZABÓ András utószava a Vizsolyi Biblia hasonmás kiadásához, Bp., 1981, PIRNÁT Antal, A kelet-közép-európai antitrinitarizmus fejlődésének vázlata az 1570-es évek elejéig = Irodalom és ideológia a században, szerk. VARJAS Béla, Bp., 1987, 9 59 (Memoria Saeculorum Hungariae). 16. A reformáció irodalmának műfajai és írótípusai, II: énekirodalom (zsoltár, dicséret, jeremiád, bibliai história, énekeskönyvek), dráma; Kecskeméti Vég Mihály, Sztárai Mihály, Bogáti Fazakas Miklós RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Luther éneke), (Jeremiás próféta könyörgéséből), (Kecskeméti Vég Mihály), (Sztárai Mihály), (Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról), (Debreceni disputa). Teljesebb verses szövegek: VARJAS B., A 16. sz. költői, 1979, I, (Batizi A.), (Dézsi A.), (Sztárai M.), (jeremiádok), II, (Bogáti Fazakas; az Énekek éneke a 14. tételben!). Két választható bibliai história és a zsoltárparafrázisok ismerendők! KÉZIKÖNYV, I, 1964, , , , , , PÉCZELY László, Kecskeméti Vég Mihály, LV. psalmus = A régi m. vers, 1979, DÁN Róbert utószava a Magyar zsoltár c. Bogáti Fazakas-kötethez, kiad. SZABÓ Géza, Bp., 1979, BÓTA László, A magyar zsoltár Szenci Molnár Albert előtt = Szenci Molnár Albert és a magyar későreneszánsz, szerk. KESERŰ Bálint, Szeged, 1978, (Adattár, 4). PIRNÁT Antal, A magyar reneszánsz dráma poétikája, ItK, 1969, RITOÓK Zsigmondné, Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században, ItK, 1971, Heltai Gáspár és a népszerű próza kezdetei RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, (Heltai G.), (Salamon és Markalf). KÉZIKÖNYV, I, 1964, , NEMESKÜRTY István, A magyar széppróza születése, Bp., 1963, KŐSZEGHY Péter utószava a Háló c. Heltai-válogatáshoz, Bp., SZÖRÉNYI László, Heltai és az inkvizíció, Világosság, 1980, BALÁZS Mihály, Heltai Háló-jának forrásáról, ItK, 1993, Bornemisza Péter 6

7 RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, További versei: VARJAS B., A 16. sz. költői, 1979, I, (innen a bölcsődal kell!). KÉZIKÖNYV, I, 1964, NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter az ember és az író, Bp., BORZSÁK István, Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmányok), Bp., NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter, Cantio optima = A régi m. vers, 1979, SZUROMI Lajos, Bornemisza Péter, Énekecske kisgyermek rengetésére = Uo., Három Balassi-tétel: 1. Balassi kompozíciói. A költő formatörténeti helye, 2. A vallás Balassi költészetében, 3. A szerelem Balassi költészetében. A tételeket egyénileg kell összeállítani, természetesen a szövegek és a szakirodalom alapján. A költő minden versét ismerni kell. Művei közül mellőzhető a Füves kertecske és a Tíz okok, de drámája semmiképpen nem. Lehetőleg levelezésébe is tekintsünk bele. Mindezek együtt: RENESZÁNSZ KORI SZGY, 1963, Kritikai kiadás: Összes művei, kiad. ECKHARDT Sándor, , I II. Egy érdekes próbálkozás: Összes versei, a versek helyreállított, eredeti sorrendjében, kiad. HORVÁTH Iván, Újvidék, A legújabb és a legpontosabb szövegű: Balassi Bálint Versei, kiad. KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Ugyanők a Szép magyar komédiát is kiadták, Bp., S egy friss, házi kiadvány (ún. sugárlemez [CD- ROM]), csak tájékoztatásul (a Kar félemeleti Informatikai Osztályán tanulmányozható): A Balassa-kódex, átírás VADAI István, fényképhasonmás-bevitel és kezelés SZEDMÁK Sándor, szerk. HORVÁTH Iván, Bp., KÉZIKÖNYV, I, 1964, Tudjunk tájékozódni továbbá a következő könyvekben: ECKHARDT Sándor, Balassi-tanulmányok, kiad. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., 1972 (főleg a költő irodalmi mintáiról szóló részek). Amedeo DI FRANCESCO, A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében, Bp., 1979 (főleg a szerző nézőpontja). HORVÁTH I., Balassi, 1982 (textológia, virágének-vita, poétika). KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers karaktere (Tanulmányok), Bp., 1992 (a Lucretia-história szerzősége, hangszimbolika). SZIGETI Csaba, A hímfarkas bőre. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben, Pécs, 1993 (formatörténet, főleg az első 70 lapon). KLANICZAY Tibor, A szerelem költője = K. T., Reneszánsz és barokk, Bp., 1961, BÁN Imre, Balassi Bálint platonizmusa = B. I., Eszmék és stílusok, Bp., KOVÁCS Sándor Iván, Balassi Bálint és az Óceánum, ItK, 1976, = K. S. I., Jelenlévő múlt, Bp., 1978, Balassi Bálint életműve az egri tudományos ülésszak anyaga, ItK, 1976, NÉMETH G. Béla, A könyörgés artikulációja, a reménység jegyében (Balassi Bálint, Adj már csendességet...) = N. G. B., 11 vers. Verselemzések, versértelmezések, Bp., 1977, VARJAS Béla, Balassi lírai regénye, a Nagyciklus = V. B., A m. reneszánsz ir., 1982, Nagyon nagyfokú érdeklődés esetén ajánljuk még: WALDAPFEL József, Balassi Bálint költeményeinek kronológiája, ItK, 1926, , BÓTA László, Balassi istenes verseinek kronológiájához, ItK, 1954, KLANICZAY Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához, MTA I. OK, 1957, KŐSZEGHY Péter, A Balassi-szöveghagyomány néhány kérdéséről, ItK, 1985, HORVÁTH Iván, Szöveg, 2000, 1994/11,

A régi magyarországi irodalom története Tétel- és olvasmányjegyzék a BMI-KE-101 tanegységhez KIEGÉSZÍTŐ TAGOZAT

A régi magyarországi irodalom története Tétel- és olvasmányjegyzék a BMI-KE-101 tanegységhez KIEGÉSZÍTŐ TAGOZAT 1 A régi magyarországi irodalom története Tétel- és olvasmányjegyzék a BMI-KE-101 tanegységhez KIEGÉSZÍTŐ TAGOZAT Az egyes tételeknél kötelező a szövegek és a Kézikönyv, továbbá tételenként egy választott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA. Tantárgy neve: Régi magyar irodalomtörténet

TANTÁRGYI TEMATIKA. Tantárgy neve: Régi magyar irodalomtörténet TANTÁRGYI TEMATIKA Tantárgy neve: Régi magyar irodalomtörténet Tantárgy Neptun kódja(i): BTMAN301, BTMAN207, BTMAN302 (E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak. A levelező képzés Neptun

Részletesebben

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL Tartalom I. A SZÉPIRODALOM Az irodalmi nyelv 12 Érték és értékelés 16 Az élmény 17 Mûnemek és mûfajok 18 Az epika 18 A líra 19 A dráma 20 Mû és befogadó 20 Egy epikai mû Kosztolányi Dezsõ: A kulcs 21 Egy

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor

Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor NB. Részletesebb szakirodalom a kollokviumi jegyzékeken. A szigorlati tételek feldolgozásához szükséges

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA. Tantárgy neve: Régi magyar irodalomtörténet

TANTÁRGYI TEMATIKA. Tantárgy neve: Régi magyar irodalomtörténet TANTÁRGYI TEMATIKA Tantárgy neve: Régi magyar irodalomtörténet Tantárgy Neptun kódja(i): BTOMA1N04, BTOMA2N02, BTOMA2N03 (E Neptun kód(ok) a nappali képzésre vonatkozik/vonatkoznak. A levelező képzés Neptun

Részletesebben

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig Kronológia 1520 1566. Szulejmán szultán 1456. Nándorfehérvár eleste 1526. aug. 29. Mohács 1532. Kőszeg ostroma 1541. Buda a töröké 1552. Eger ostroma 1594. Esztergom ostroma Irodalmunk Janus Pannoniustól

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI A kezdetektől 1800-ig A KÖTET SZERKESZTŐI Jankovits László Orlovszky Géza A SZERKESZTŐK MUNKATÁRSAI Jeney Éva Józan Ildikó Gondolat Kiadó Budapest, 2007 SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Retorikák, poétikák, drámaelméletek konferencia Miskolc, május

Retorikák, poétikák, drámaelméletek konferencia Miskolc, május Retorikák, poétikák, drámaelméletek konferencia Miskolc, 1995. május 22 25. RETORIKÁK, POÉTIKÁK, DRÁMAELMÉLETEK konferencia Miskolc, 1995. május 22 25. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015

AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015 AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015 LEADÁSI HATÁRIDŐ: A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék oktatóinak határozata értelmében az államvizsgázó hallgatónak 2015. máj.

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma 9. osztály Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a

Részletesebben

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához Összeállította: Kónya Franciska MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2015 Szövegkiadás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad BTK Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad BTK Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad BTK Magyar nyelv és irodalom Kulturális örökség 1. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert emlékezete

Szenczi Molnár Albert emlékezete Szenczi Molnár Albert emlékezete Összeállította, a szöveget gondozta, a szómagyarázatot készítette, a képanyagot válogatta, a kötetet tervezte Zalabai Zsigmond Lilium Aunun Dunaszerdahely 2001 í - i '

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Plenáris ülésen való összesített részvétel

Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Név Idő Ágh Péter (Fidesz) 46:37:36 Ander Balázs (Jobbik) 173:48:48 Apáti István (Jobbik) 105:41:30 Dr. Aradszki András

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, ismétlés; ismerkedés a tananyaggal Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Magyar Biblia a reformáció korában

Magyar Biblia a reformáció korában Magyar Biblia a reformáció korában Komjáti Benedek Pozsonyi kanonok volt, s 1527 és 1529 között a bécsi egyetemen tanult. A török elől menekült, amint maga írja, Huszt várába. Perényiné Frangepán Katalin,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához

Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához 1. Az ötvenes hatvanas évek lírája 1. Az allegorikus beszédmód lírai formái és a balladaforma Allegória: VÖRÖSMARTY

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Erdei Lajos 1942 HUN 736538 2404 00.00.1955 senior 2 Bende Sandor 1900 HUN 729191 2396 00.00.1965 3 Kovacs Attila Istvan 1841 HUN 711195 8793 00.00.1971 4 Nagy Sandor 1845

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETI NYELVTANA középmagyar kori forrásai. Ábécérendes forrásjegyzék

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETI NYELVTANA középmagyar kori forrásai. Ábécérendes forrásjegyzék 1 A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETI NYELVTANA középmagyar kori forrásai Ábécérendes forrásjegyzék Adr. Adriai tengernek Syrenaia. Zrínyi Miklós munkái. 1650/1651. Facsimile kiadás. Kiadta: Kovács Sándor Iván. Akadémiai

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Olvasók, könyvek, könyvtárak

Olvasók, könyvek, könyvtárak Fülöp Géza Olvasók, könyvek, könyvtárak Művelődéstörténeti olvasókönyv 10-18 éveseknek TARTALOM I. kötet A kezdetektől 1848/49-ig 1. fejezet A kézzel írott könyv 2. fejezet Kolostori, egyházi könyvtárak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek Ellentétek Szomjan halok a forrás vize mellett; Tűzben égek és mégis vacogok; Parazsas kályhánál vad láz diderget; Hazám földjén is száműzött vagyok; Csupasz féreg, díszes talárt 1 kapok; Hitetlen várok,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye 1. napi eredmények: II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye Kecskemét, Fedett uszoda 2008. július 5-6 (8 pályás, 50 méteres medence, elektromos időmérés) hely versenyszám / név egyesület

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben