Hautzinger Gyula NORFOLKI EMBERÜNK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hautzinger Gyula NORFOLKI EMBERÜNK"

Átírás

1

2 Hautzinger Gyula NORFOLKI EMBERÜNK

3 Köszönet feleségemnek, és akikkel együtt az elsõk voltunk, és mindenkinek, aki segítette, hogy azok lehessünk!

4 Hautzinger Gyula NORFOLKI EMBERÜNK Kornétás Kiadó Budapest

5 Dr. Hautzinger Gyula, 2008 Az elõszót írta és a könyvet szakmailag ellenõrizte: Dr. Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes Az utószót írta: Dr. Jeszenszky Géza Lektorálta: Dr. habil. Kádas Géza Horváth István nyugállományú ezredes ISBN A Keresztül-kasul Amerikán fejezet A Nagy Utazás címû része a szerzõ lánya, Kissné Hautzinger Dóra naplójának felhasználásával készült A könyv fényképei a szerzõ saját felvételei A kiadáshoz a fényképeket digitalizálta: Ilia Pálné Kornétás Ki adó A kiadásért az ügyvezetõ igazgató felel Felelõs szer kesz tõ: Pusztay Gabriella Mûszaki szerkesztõ: Odler Péter Nyom ta és kö töt te: Grafika Press Nyomdaipari Zrt. Felelõs vezetõ: Farkas Tamás vezérigazgató

6 Elõszó Hautzinger Gyula nyugállományú ezredes szerencsés katonának tudhatja magát. Az 1967-ben életre hívott katonai fõiskola egri elsõ évfolyamán ismertem meg negy ven éve. Had táp tiszt nek ké szült. Az is lett, vé gig jár va hos szú ka to nai pá lya - futása szép állomásait. Ezek közül is kiemelkedik az a három bõ esztendõ, melyet az óceánon túl a Magyar Honvédség elsõ összekötõ tisztjeként élt meg a NATO At lan ti Fõ pa rancs nok sá gán és im már NA TO-tiszt ként ott ün ne pel het te meg a szö - vetséghez való csatlakozásunkat 1999 tavaszán. Az élet nem az, amit az em ber át élt, ha nem az, ami re vis sza em lék szik, és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni mondja Márquez, a híres író. Hautzinger ezredes is tollat ragadott, hogy leírja, elmesélje visszaemlékezéseit azokról a feledhetetlen évekrõl, melyeket feleségével együtt az Egyesült Államok virginiai, norfolki katonai bázisán és a tengerentúlon töltött. Aki jó emlékezõképességgel megáldva elõször repüli át életében az óceánt, ismeri meg iga zán, mi lyen iz gal mas él mé nyek vár nak rá a má sik par ton. Az írás szer - zõje a felfedezés hevével írja le, hogyan látta a közelmúltat, õt magát és elsõ lépéseinket az atlanti szövetségi tagság felé vezetõ úton. Nap ló sze rû köny vé ben él mény ként szá mol be ar ról, ho gyan él te meg a be il lesz - kedést az elsõk között a magyar katonák közül a számára szokatlan és ismeretlen környezetbe, mit látott, mit gondolt. Visszaemlékezése olyan pontos és objektív, hogy nagy utazása legkisebb részleteit is képszerûen idézi elénk. Minden embernek van élete, története, melyben õ a fõhõs. Van, aki fényképeket vesz elõ, gyerekeinek, unokáinak, barátainak mesél életérõl. Nem kevesen, mint Hautzinger ezredes is az írást választják az emlékezésre, üzenésre. Könyvében egy törekvõ katona gondolatai tárulnak elénk. Ahhoz, hogy a könyvben leírtakat pontosabban értse az olvasó, célszerû megismerni a döntések hátterét is. Katonai szempontból kiemelkedõ jelentõségûnek, iránymutatónak nevezhetõ az 1994 januári brüsszeli NATO-csúcson elfogadott Partnerség a békéért program, amely a ka to nai, va la mint a po li ti kai együtt mû kö dés le he tõ sé ge i nek ki szé le sí té sé - vel el in dí tot ta a tény le ges tag ság ra va ló fel ké szí tést. A had se reg vál to zás ra fo gé - kony mag já ban meg in dult a pezs gés. Tisz táz tuk az elõt tünk ál ló fel ada tok so ka sá - gát, megítéltük helyzetünket és kialakítottuk elgondolásunkat a jövõre nézve. Megalakítottuk Monsban, Belgiumban a NATO Európai Erõinek Fõparancsnoksága mellett a magyar partnerségi összekötõ irodát, melynek parancsnoka Szalai 5

7 Ist ván ez re des lett. Részt vet tünk a kö zös ren dez vé nye ken, de érez tük és tud tuk, hogy ez nem elég. Az elsõ tapasztalatok összegzése után 1995 õszén vezetésemmel a vezérkarnál megalakult a NATO integrációs munkacsoport, melynek fõ feladata a koordinálás, a NA TO-el vek, -eljárások, -szabályzatok, -standardok adap tá lá sa volt. Új fo gal - mak kal is mer ked tünk, új ka to nai szó kincs alap ja it te rem tet tük meg. Az interope - rabilitás mód ja it ta nul má nyoz tuk. A had erõ ter ve zés NA TO-mód sze re it ho no sí tot - tuk meg. Eb ben a cso port ban kez det ben kö rül be lül 50 rend kí vül ak tív, a vál to zá - sok mel lett el kö te le zett tiszt dol go zott. Köz tük volt Hautzinger ez re des is, aki a logisztikai szakterületen kapott feladatot ben a NATO madridi csúcsértekezlete jelentette az újabb fordulópontot, mely al kal mat kí nált a tel jes jo gú NA TO-tag ság ra. Bár az or szág ké szült a tag ság - ra, a szer ve zet jel le gé bõl adó dó an a had se reg fó kusz ba ke rült. Et tõl az ese mény - tõl szá mít va meg hí vott ként, ta nács ko zá si jog gal részt ve het tünk a NA TO kü lön - bözõ szervezeteiben folyó munkában. Szorosabbá vált a személyes kapcsolat a ve zér ka ri fõ nö kök, a pa rancs no kok és a ka to nai bi zott ság tag jai kö zött. A sze mé - lyes kapcsolat megteremtése után már elõtérbe került a telefonhívás és a levélváltás. Találkozásaink alkalmával partnereink inspiráltak arra, hogy a közös munka meggyorsítása, egymás jobb megismerése érdekében amilyen hamar csak lehet, küldjünk összekötõ tiszteket, csoportokat a különbözõ szervezetekhez. A meghívásnak már 1998 elsõ felében eleget tettünk. Elõször Brüsszelben, a NATOközpontban kezdte meg mûködését a Szenes Zoltán dandártábornok vezette összekötõ csoport. A Külügyminisztérium és a Katonai Felderítõ Hivatal illetékeseivel rendkívül szervezetten és pontosan összehangolt munkamegosztásra törekedtünk. Naumann tábornok, a Katonai Bizottság vezetõje példamutatónak nevezte gyorsaságunkat. A következõ lépésben a Szövetséges Erõk Európai Fõparancsnoksága mellett Monsba telepítettük összekötõinket Kalmár Ferenc ezredes vezetésével. Az Európai Szövetséges Erõk Fõ pa rancs no ka ez idõ tájt Jaulwan tá bor nok volt, majd Clark tá bor nok kö vet te ben és 1998-ban a NA TO-tag or szág ok és part ner or szá gok de le gá ci ói egy - más nak ad ták a ki lin cset, meg élén kült a ka to na dip lo má cia. Az egyik lá to ga tás so - rán Shehan tábornok, a Szövetséges Erõk Atlanti Fõparancsnoka (SACLANT) fel ve tet te az ös sze kö tõk te le pí té sét az at lan ti fõ pa rancs nok ság mel lett is. Tisz tá - ban voltunk vele, hogy a Magyar Honvédség prioritásai mások és kevés katonai kap cso lat jö het lét re a két szer ve zet kö zött, hisz az at lan ti fõ pa rancs nok ság a kon - tinentális Európában csak Portugáliában érdekelt, mégis meggyõzött. Korábban, ame ri kai ta nul má nya im alatt 1993-ban már jár tam Norfolkban. A ha di ten ge ré sze - ti bá zi so kon kí vül a kör zet ben sok más ka to nai szer ve zet is ott ta lál ha tó, mint pél - dá ul a SACLANT vagy az Egye sült Ál la mok had se reg ének Ki kép zé si és Doktrinális Parancsnoksága (TRADOC). Shehan tábornok érvei között szerepelt a pa rancs nok ság alá tar to zó erõk ki kép zé si, har ci ta pasz ta la ta, szé les kö rû együtt - mû kö dé se az at lan ti tér ség ben és óri á si lo gisz ti kai ké pes sé ge, ami vel a be vet he tõ - 6

8 ELÕSZÓ sé get és a had mû ve le tek fenn tart ha tó sá gát biz to sít ják a ha tal mas fe le lõs sé gi kör - zetükben. Tapasztalatszerzésre tehát van lehetõség bõven. A NATO különben is egy nagy család, jó ha közelrõl ismerik egymást a családtagok. A tábornok arra kért, hogy küld jek el sõ ként egy ta pasz talt lo gisz ti kai tisz tet. Vi szont lá to ga tás ra hí - vott, én pe dig meg ígér tem, hogy ad dig fel tölt jük ezt a be osz tást. Dobó tábornoknak, a vezérkar logisztikai fõnökének adtam megbízást, hogy az öszszekötõi beosztásra jelöljön tapasztalt és minden szempontból megfelelõ tisztet. Néhány nap múlva jelentette, hogy egyeztetve másokkal is Hautzinger ezredest jelöli. Nem kellett õt bemutatni, hiszen jól ismertem. A szükséges egyeztetések és elõkészítõ munka után lefolytattam vele a személyi beszélgetést. Miután észrevehetõen nagy örömmel és büszkeséggel fogadta, meghatároztam fõ feladatait. Amikor 1998 júniusában Amerikában jártam, Norfolkban találkoztam vele. Akkor már Gehman admirális váltotta Shehan tábornokot a fõparancsnoki poszton, aki nagyra értékelte, hogy a partnerek közül elsõként jelentek meg a magyar tisztek az atlanti fõparancsnokságon. Így folytatódott a munka tovább. A fõparancsnokságok után következtek a dél- és közép-európai parancsnokságok, majd a haderõnemi parancsnokságok és más szervek. A taggá válás után az összekötõk hivatalos NATO-beosztásba kerültek és újabb lehetõségek nyíltak meg a magyar katonák elõtt. A könyv és író já nak sze mé lye ak kor lesz iga zán hi te les, ha meg is mer jük a Ma gyar Honvédségben akkoriban végbement változásokat, a NATO-csatlakozás elõzményeit. A rend szer vál to zás és NA TO-csat la ko zá sunk kö zött el telt tíz esz ten dõ ( ) ko ráb ban ne he zen el kép zel he tõ vál to zá so kat ho zott a Ma gyar Hon - véd ség tör té ne té ben. Ez a tíz év dön tõ en be fo lyá sol ta a hon véd ség irány- és stra - tégiaváltoztatását, valamint jövõjét is. Ez idõ alatt a Varsói Szerzõdésbõl (VSZ) indulva a NATO-ba jutottunk. A múlt szépítése és önmagunk megtagadása lenne, ha nem is mer nénk el azt a tényt, hogy az em lí tett idõ szak ban szol gá ló ma gyar hi - vatásos katonák döntõ többsége mindkét katonai szövetség életét megismerhette. A hi deg há bo rú idõ sza kát a nagy fo kú sta bi li tás és a nagy fo kú koc ká zat jel le mez - te, ami nem volt egyen lõ a nagy fo kú biz ton ság gal. A két szem ben ál ló tömb a há - ború szakadékának szélén egyensúlyozva tartotta fenn egyre drágábban a katonai erõegyensúlyt. A szüntelen rivalizálás óriási erõforrásokat kötött le és a fegyverke zé si ver seny a VSZ ré szé rõl vég ze tes nek bi zo nyult. El ve ze tett az ös sze om lás - hoz, a kétpólusú világrend felszámolásához. A VSZ szét esé se ki tû nõ pél da ar ra, hogy a pusz tán ka to nai erõ re épü lõ biz ton - ság, vo na ko dó szö vet sé ge sek kel men nyi re meg ren dít he tõ. A ha gyo má nyos, masz - szív, szé les fron ton vég re haj tott és mé lyen lép csõ zött ka to nai tá ma dás, a szem - benálló katonai koalíciók kölcsönös elrettentésének, elmérgesedett viszonyának ideje lejárt. Az egykori ellenségek többsége együttmûködõ partnerré vált. A hidegháború utáni idõszak kiforratlan évei következtek. Térségünkben, közvet - len szomszédságunkban új nemzetállamok keletkeztek, etnikai, fegyveres konfliktusok, polgárháborúk dúltak. Válságövezetbe kerültünk. Körülöttünk új országok és 7

9 nemzeti hadseregek jöttek létre. Ez a történelmi körülmény nem tette lehetõvé az egyre elavultabbá váló hatalmas hadseregünk azonnali és teljes lebontását és egy merõben új, európai és atlanti integrációs elképzeléseinknek megfelelõ, modern, fenntartható és finanszírozható haderõ felépítését, hanem bennünket is egy önálló, független nemzeti haderõ kiépítésére ösztönzött. Eközben az ország gazdasági helyze te nem volt még elég sta bil, így a ka to nai költ ség ve tés is csök kent. Az közötti idõszakban sor került az önrendelkezését visszanyert országunk nemzeti hadseregének kialakítására. Megszülettek az önálló védelmi erõ létrehozásához szükséges politikai és törvényhozási döntések. Kidolgoztuk a biztonságpolitikai, illetve a honvédelmi alapelveket, módosítottuk az alkotmányt, elfogadtuk a honvédelmi törvényt. Befejezõdött a szovjet csapatok teljes kivonása hazánk területérõl. Sa ját erõ re tá masz ko dó, önál ló vé del mi stra té gi át dol goz tunk ki. Hos szan el - nyú ló, lép csõ ze tes át ala kí tás ra szá mí tot tunk. Meg vál toz tat tuk a diszlokációt, biz - to sí tot tuk ha tá ra ink vé del mét, csök ken tet tük a lét szá mot és fegy ver ze tet. A nem - ze ti jel leg a szim bó lu mok ban és ha gyo mány ápo lás ban is ki fe je zés re ju tott. Meg - tett lé pé se ink he lyes sé gé rõl a vi tát ma is foly tat hat nánk. Azt min den kép pen meg - ál la pít hat juk, hogy az ak ko ri ese mé nyek sod rá ban sen ki nem lát hat ta elõ re a vál - to zá sok min den kö vet kez mé nyét. Az óta a biz ton ság nem zet ál la mok ke re te in be - lüli koalíción kívüli megvalósítása is túlhaladottá vált, hisz fõleg a kis államok külön-külön erõtlennek és kevésbé életképesnek bizonyultak. A térségünkben szin te min den ál lam ugyan azok hoz a szö vet sé gi rend sze rek hez akar tar toz ni (NA - TO, EU), ezért a klasszikus területvédelem tartalmilag szinte kiürült. A NATO által 1994-ben útjára indított békepartnerségi program jelentette az áttö - rést. Új, rendkívül fontos szakasz vette kezdetét a biztonság és védelem kérdésében, ahhoz kapcsolódóan a haderõ átalakítási törekvések megfogalmazásában és elindításában. Korszakalkotó volt, mert ténylegesen magáévá tette a NATO bõvítésének gondolatát. Új biztonsági-védelmi filozófiát jelentett. Célul tûzte ki a védelmi koncepció és a haderõ teljes átalakítását. Megismerhettük a NATO mûködésének, eljárásainak, tervezési rendszerének, a különbözõ béketámogató mûveletek lefolyásának szabályait. Az új kulcsszavak az interoperabilitás és kompatibilitás lettek. A hadseregben az igazi kihívás ettõl az idõponttól számítható. Melyek voltak ezek? Elsõsorban mentális, eljárásbeli, szervezeti, technikai jellegû változások. A mentális, felfogásbeli változás a merev szabályrendszerrel körbevett katonák körében a legnehezebb. Nagy erõfeszítést jelentett a VSZ-ben tapasztalatot szerzett hivatásos állomány szemléletének átalakítása, a két eltérõ katonai filozófia összevetése, az új, de még részleteiben nem egészen világos koncepció átvétele. A támadó, majd védelmi harc helyett az expedíciós, béketámogató és humanitárius mûveletek dominálnak. A korábban szerzett jogok egy részének feladása valós vagy vélt sérelmeket indukált. A ve ze tõ ál lo mány nagy ré sze az ide gen nyel vek kö zül az oroszt be szél te, ki emel - kedõ harcászati, hadmûveleti és hadászati vezetési tapasztalattal rendelkezett. Kevés volt az angolul kommunikálók száma, az új generáció katonai, vezetõi tapasztalata 8

10 ELÕSZÓ szûkebb és eltérõ volt a korábbitól. Nehézkesen indult a tömeges angol nyelvi képzés, ami szükséges az együttmûködéshez, eszközként szolgál az új teóriák átvételéhez és az adaptációhoz. Kezdetekben a NATO is csak korlátozott segítséget nyújtott. A nyelvképzésre történõ kiválogatás nem a perspektivikus beosztásba helyezésen alapult, sok szubjektív vonást tartalmazott és háttértevékenységként folyt. Így fordulhatott elõ, hogy az elsõ külföldön sorra került partnerségi gyakorlatokon nem alegységszerû, hanem összeválogatott kötelékekkel vettünk részt. A felkészítés és kiképzés is vontatottan indult. A NATO- és PfP-programok korlátozottan tették lehetõ - vé a külföldi tanintézetekben a tisztek, tiszthelyettesek tömeges átképzését. Nem készült pályamodell, az állománykategóriák és rendfokozati rendszer még az elõzõ korszakot tükrözte. Szolgálati idõhöz és iskolai végzettséghez kötött elõléptetési rendszer létezett, mely nehezítette a helyes rendfokozati arányok kialakítását. Nehezen voltak hozzáférhetõek a NATO-ban használt különbözõ eljárások, dokt rí nák, sza bály za tok. El té rõ volt az ad dig hasz nált ok má nyok, ira tok nyel ve ze - te, tartalma. Ez késleltette a hazai átképzés beindítását végén jutottunk el az el sõ stan dar dok, do ku men tu mok át vé te lé ig. Ezt kö ve tõ en ér tel mez tük, for dí tot - tuk, adap tál tuk és ad tuk ki azo kat. Nem volt ez jobb más part ner or szá gok nál sem, sõt ebben az idõszakban e téren is élenjáró szerepet játszottunk. Ta lán tech ni kai ap ró ság nak tû nik, de más ala pú és tar tal mú tér ké pe ket al kal - maz tunk, vál toz tak az egyez mé nyes je lek. A pi ros és kék szín más ér tel me zést ka - pott. A szá mí tó gé pes szi mu lá ció he lyett na gyon sok és költ sé ges gya kor la tot tar - tot tunk. Gyor san iga zod tunk a lé gi irá nyí tás ban és a lo gisz ti ka te rü le tén hasz ná - latos eljárásokhoz. Teljesen eltérõ volt a haditechnikai parkunk. Megismertük a védelmi tervezési és felülvizsgálati folyamatok rendszerét. A különbözõ NATO-szervezetek felépítését és mûködési rendjét. Megtanultuk a költségvetési tervezés logikai rendjét és tartalmi elemeit. Egyre magasabb szinten valósítottuk meg a gyakorlati együttmûködést, annak ellenére, hogy a törvényekben foglalt döntéshozatali rendszerünk lassú volt, pénzügyi szabályaink nem illeszkedtek a szövetségéhez. Kiemelkedõ partnerségi gyakorlatokat rendeztünk Magyarországon. Elsõként ben a brit Coldstream Gárda 7. századát, a híres medvekucsmás katonákat fogadtuk Hódmezõvásárhelyen, közös kiképzésen és gyakorlaton ben a szárazföldi erõk bevonásával (Cooperative Light), majd 1996-ban Szolnokon a légierõ részvételével (Cooperative Lantern) tartottunk nagyszabású többnemzetiségû partnerségi gyakorlatot. Számos nemzetközi gyakorlaton vettünk részt. Folytatódott a hivatásos állomány elméleti és gyakorlati felkészítése. Ebben az idõszakban jelentõsen fejlõdtek a honvédség nemzetközi kapcsolatai. A nyugati katonai tanintézetekben megkezdõdött a magyar katonák továbbképzése és intenzív nyelvi képzése. Kialakultak a hazai repülõgép-vezetõi képzés feltételei és hozzákezdtünk a hazai tiszt- és tiszthelyettesképzés átalakításához. Megindult a szemlélet- és gondolkodásmód dinamikus átalakulása. Az átalakítás és intenzív felkészülés üteme hozzájárult hazánk és a hadsereg kedvezõ megítéléséhez, a NATO-ba való meghívásunk eléréséhez. 9

11 Megkezdõdtek a legfontosabb beruházások, mint az idegen-barát felismerõ rendszer vagy Veszprémben a légi irányítás kompatibilis központjának amerikai segítséggel és támogatással történõ kiépítése. A technikai korszerûsítést szûkös anyagi lehetõségeinkkel hoztuk összhangba. Komolyabb beszerzésekre nem számíthattunk. Ugyanakkor a technikai elmaradottság nemcsak az alkalmazóképességet, hanem a katonai gondolkodást is negatívan befolyásolta. A költségvetés nem tette lehetõvé a haderõ nagyarányú modernizálását. Fejlesztéseink rendre késlekedtek. Sor került az elsõ próbatételre. Az 1995-ös daytoni megállapodás után nagy létszámú mûszaki, békefenntartó kontingenst küldtünk a délszláv béke helyreállítására és fenntartására. Szakaszról századerõre bõvítettük a ciprusi békefenntartó kontingenst. Taszáron és Pécsett IFOR-erõk állomásozhattak hazánkban. Részt vállaltunk az SFOR-misszióban is. Egyre hatékonyabban használtuk a partnerségi program lehetõségeit. Tapasztalatokat szereztünk, ugyanakkor mi is gazdagítottuk a NATO-t. A PfP hallatlanul fontos gyakorlati keretet biztosított a NATO és a programban résztvevõ országok hadseregei közötti bizalom és kapcsolat építéséhez. A létszám és szer ve ze ti szû kí tést ered mé nye zõ had erõ re form után már a mi nõ sé gi át ala ku - lást hozó, a NATO által is nagyra értékelt új haderõreformot indítottunk el ben a madridi csúcson meghívást kaptunk a szövetségbe, mely a feltételek teljesülése esetén alkalmat kínált a teljes jogú NATO-tagságra. Kiemelt figyelem övezte a hadseregben végbemenõ változásokat. Intenzívvé vált a felkészülés folyamata. Mivel a NATO-tagság lehetõsége teljes garanciát még nem jelentett, fenntartottuk a még elégséges védelmet jelentõ, hadmûveleti szintû feladatok végrehajtására is alkalmazható, a területvédelem alapján álló haderõt, amely képesnek bizonyult többfunkciójú feladat ellátására, bár finanszírozása megterhelõ feladatot jelentett. A haderõ képessé vált a béketámogató mûveletekben való egyre szélesebb körû részvételre és képes volt a taggá válás alapvetõ katonai követelményeinek teljesítésére nya rán a Delta 97 gya kor la ton be is mu tat tuk az új ké pes sé ge ket. Nem tudtuk maradéktalanul teljesíteni a finanszírozhatóság és fenntarthatóság követelményeit. A korábbi tartalékainkat feléltük, a volt szovjet államadósságot technikai korszerûsítésre hasznosítottuk. A hadrendbõl kivont eszközök fölösleget képeztek, így pénzügyi erõforrásokat vontak el. A személyi és fenntartási költségek a létszámcsökkentés ellenére növekedtek. A fejlesztési terveket, felajánlásokat lassú ütemben, hiányosan teljesítettük. A költségvetés nem fedezte a szükségleteinket. Egy re ha tá ro zot tab ban kör vo na la zód tak a csat la ko zás mi ni má lis ka to nai kö ve - tel mé nyei. A leg fon to sab bak a kö vet ke zõk vol tak: a biz ton sá gi elõ írá sok tel je sí té - se, a személyi állomány átvilágítása, új ügyviteli szabályok bevezetése, a közös hír adás és a lé gi irá nyí tás leg fon to sabb fel tét ele i nek biz to sí tá sa, a kö zös ter ve zés - ben és had erõ fej lesz tés ben va ló rész vé tel. Az együtt mû kö dõ bé ke tá mo ga tó ala ku - la tok kö zött a csat la ko zás kez de té ig el kel lett ér nünk az együtt al kal ma zás meg kö - ve telt szint jét. Ké szen kel lett áll nunk a leg fon to sabb NA TO-stan dar dok al kal ma - zá sá ra, nem ze ti be fo ga dó tá mo ga tás nyúj tá sá ra, re pü lõ te rek, gya kor ló te rek, rak tá - 10

12 ELÕSZÓ rak biztosítására. Számba vettük a késõbb felajánlható erõket és körvonalaztunk bizonyos elérendõ képességeket és részképességeket. Meggyõzõdhettünk, hogy a társadalom, a közélet, a gazdasági élet, az egyházak és a kü lön bö zõ szer ve ze tek kép vi se lõi men nyi re fo gé ko nyak, el kö te le zet tek a vé - de lem ügye iránt. Ez a tár sa dal mi ér dek lõ dés a NA TO-nép sza va zás 85%-os si ke - rében fejezõdött ki március 12-én hivatalosan is az általunk választott katonai szövetség tagjai lettünk. A vissza Európába célunk elsõ fejezete sikerrel zárult. A legerõsebb és leghatékonyabb katonai szövetség tagjai lettünk. Azt az elvárást, hogy nemcsak fogyasztói, hanem hozzájárulói leszünk a közös biztonságnak, 12 nappal késõbb gyakorlatban is bizonyíthattuk. Egy új tag számára a legnagyobb kihívással néztünk szembe. Március 24-én megkezdõdtek a koszovói válság rendezése érdekében indított NA- TO-hadmûveletek. A légierõ, a légvédelem és a kijelölt szárazföldi erõk, a felderítõk, a speciális feladatok ellátására létrehozott mobil harccsoportok és más együttmûködõ erõk megállták a helyüket. Átestünk a tûzkeresztségen. Március 16-án volt Brüsszelben és az európai fõparancsnokságon Monsban az ünnepélyes zászlófelvonás. Elõzõ este Wesley Clark tábornoknak, a NATO Európai Szövetséges Erõinek Fõparancsnokának a vendége voltam. Alaposan átbeszéltük a várható fejleményeket. A beszélgetés végén megnyugtatott, hogy ne aggódjunk Magyarország biztonságáért, hisz a szövetség tagjai vagyunk, közösen gyõzõdhetünk meg a szövetség erejérõl. 78 nap elteltével meggyõzõdhettünk a szavai hitelességérõl is. Arról, hogy Magyarország biztonsága szoros összefüggésben van a kelet-közép-európai régió, az európai kontinens és az egész euro-atlanti térség biztonsági helyzetével is. A katonai beavatkozás után Koszovóban az új KFOR-békemisszióban vettünk részt. Bebizonyosodott, hogy Magyarország akkor teheti és teszi a legtöbbet a saját és környezete biztonságáért, ha a lehetõségeihez mérten, érdekeinek megfelelõen, aktívan részt vesz az egyes konfliktusok megelõzésére, illetve a béke helyreállítására irányuló nemzetközi együttmûködésben. Meggyõzõdhettünk arról is, hogy a haderõk az önként vállalt összetartozás miatt nagymértékben függnek egymástól. A közös fellépés szavahihetõséget, kiszámíthatóságot, megbízhatóságot vár el minden résztvevõtõl. Kivitelezhetõsége elszántságot, anyagi áldozatvállalást és teljes elkötelezettséget, sok területen további szakmai együttmûködést igényel. Tökéletes biztonságot egyetlen koalíció sem szavatolhat. A szolidaritás és egymás támogatása viszont erõt ad a veszélyekkel való szembeszálláshoz. Körvonalazva így léptük át a NATO küszöbét és immár nyolcéves tagságunk vis sza iga zol ta ko ráb bi fel té te le zé se ink he lyes sé gét. Ta nul tunk egy más tól. A tel - jesség igénye nélkül csokorba szedtem azokat a kihívásokat, melyekkel a Magyar Honvédség, a magyar katonák találkoztak a felkészülés és csatlakozás során. A biz ton ság po li ti ka, ma ga a biz ton ság az óta is fo lya ma tos vál to zá son megy ke resz - tül. Vál to zik a biz ton sá gi kör nye zet, a koc ká zat, vál to zik a had vi se lés, a tech no - ló gia, az esz köz rend szer, ve le együtt had erõnk és a NA TO ké pes sé gei is. Az erõk, 11

13 eszközök, parancsnokságok és szervezetek új csoportosítása jön létre, melyek job ban il lesz ked nek a vár ha tó fel ada tok hoz. Az al kal ma zott fegy ve rek és ha di - technikai eszközök jobban megfelelnek a katonai kihívásoknak. A civil-katonai közös mûveletek egyre inkább tért nyernek. Az idõ és az egyre teljesebb integráció a jelenlegi biztonsági környezetben azt is bizonyította, hogy néhány ország kivételével nincs ma szükség vagy a kisebb országok nem is képesek a gazdasági-pénzügyi stabilitás kockáztatása nélkül a védelmi erõk teljes spektrumának fenntartására. A fegyveres erõk integráltak, szakosodtak, moduláris, multifunkcionális, többnyire expedíciós jellegûekké és felépítésûekké válnak. A tagállamok legjobb képességeik felajánlásával járulnak hozzá közös biztonságunkhoz. Ugyanakkor minden tagország alkotmányos kötelezettségei szerint tart fenn vagy épít ki az aktív erõk kiegészítésére, az ország védelmére, katasztrófavédelemre alkalmas önkéntes tartalék vagy kiegészítõ katonai erõt óta az EU tag jai va gyunk. A NA TO- és EU-tagság egye dül ál ló le he tõ sé get biztosít a haderõ modernizálásának továbbvitelére. A kedvezõ biztonságpolitikai vál to zá sok fel is me ré sé vel kor mány prog ram tûz te ki cé lul a hon véd ség át ala kí tá - sának új alapokon történõ folytatását, a haderõ finanszírozható méretûvé csökkentését. A további haderõ átalakítás kisebb létszámú, mozgékonyabb, korszerûbb, a szövetségesi kötelezettséget teljesíteni képes, békemûveletekre felkészült és az új ki hí vá sok ra re a gá ló, ex pe dí ci ós had erõ el éré sét cé loz ta meg. Meg szûnt a sor ka to - na ság in téz mény rend sze re, a szer zõ dé ses ka to nák meg je le né sé vel ki ala kult a pro - fesszionális haderõ. Alkalmi szövetségben több NATO- és nem NATO-országgal részt vál lal tunk az ira ki vál ság ke ze lés ben. Ott va gyunk Af ga nisz tán ban az új tí pu - sú ci vil-ka to nai együtt mû kö dés alap ján funk ci o ná ló tar to má nyi új já é pí tõ cso port - ban. Szerepet vállalunk az EU balkáni békeépítõ mûveletében. Elõtérbe került a képességorientált haderõ kiépítésének koncepciója. Úgy gon do lom, hogy a part ner sé gi prog ram, a NA TO- és EU-taggá vá lás, a bé ke tá - mogatás, valamint a haderõépítés kapcsán szerzett katonai tapasztalatok közreadása teljesebbé teszi Hautzinger Gyula könyvének mondanivalóját. Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik érdeklõdnek a biztonságpolitika iránt, akiket kíváncsivá tesz egy katona útinaplója. Különösen ajánlom azoknak a ka to nák nak, akik el sõ kül föl di szol gá la tuk ra vagy mis szi ó juk ra ké szül nek. Az él - mé nyek ben dús be szá mo lón túl in for má ci ó kat kap hat nak a fel ké szü lés, a be il lesz - ke dés fo lya ma tá ról, a csa lád fel ké szí té sé rõl és sze re pé rõl. Olyan min den na pi te - en dõk rõl is szó esik, mint a la kás- és gépkocsibérlés, jo go sít vány szer zés vagy a banki szolgáltatások elérhetõsége. Hasznos tanácsokat ad a kapcsolatépítéshez, az adott ország kultúrájának megismeréséhez vagy éppen a szabadidõ eltöltéséhez. Vé gül bí zom ab ban, hogy lesz nek olyan ka to nák, akik e könyv ol va sá sa kap csán kedvet kapnak a saját történetük megírásához. Végh Fe renc 12

14 Ahogy kez dõ dött A MALÉV járata közeledik az Egyesült Államok partjaihoz. A csinos, mosolygós légikísérõ kiosztotta a beutazáshoz szükséges nyomtatványokat, amelyeket földet érés után New Yorkban a Ken nedy re pü lõ té ren a be ván dor lá si hi va tal mun ka tár - sának kell diplomata útlevelemmel együtt átadni, amelyben most egy értékes, a kö vet ke zõ évek re szó ló, hi va ta los NA TO-ki kül de té se met iga zo ló ví zum la pul. Át - futnak a gondolatok rajtam. Hogyan is jutottam el idáig, hogy negyvenkilenc évesen há rom év re szó ló NA TO-ki kül de tés re in du lok, ami kor még tel jes bi zo nyos - ság gal tud ni nem, csak sej te ni le het, hogy a kö zel jö võ ben Ma gyar or szág is csat - lakozik a földkerekség eddigi legsikeresebb katonai szövetségéhez. Te mész Norfolkba katonai képviselõnek! mosolygott rám a tábornok, amikor az új, év el sõ mun ka nap ján ta lál koz tunk. Hir te len meg sem tud tam szó lal ni. Már egy ide je NA TO in teg rá ci ós be osz tás - ban dolgozva természetesen kívülrõl fújtuk a NATO katonai szervezetét, de azért még is a tér kép hez kel lett men nem, hol is van ez a pa rancs nok ság, ame lyet most a Tábornok említett. Norfolk, az Egyesült Államok keleti partvidékén, a fõvárostól va la mi vel több, mint há rom száz ki lo mé ter rel dél re, Vir gi nia ál lam ban a va la mi ko - ri dé li Kon fö de rá ció te rü le tén, a Hampton Roads vagy más né ven Tidewaternek is nevezett térség központjában fekszik. Többek között arról híres, hogy itt, a James és York fo lyók At lan ti-óce án nal va ló ta lál ko zá sá nál ta lál ha tó az Egye sült Ál la - mok, de nyugodtan mondhatjuk a föld leghatalmasabb haditengerészeti kikötõje. Itt van a NATO Európán kívüli másik hadászati parancsnoksága, a Szövetségesek Atlanti Parancsnoksága, az ACLANT, más néven, ahogy a parancsnok személyérõl szo kás ne vez ni a SACLANT (Suprime Allied Commander Atlantic). Mielõtt elkezdenél csomagolni, az amerikai ECL nyelvvizsgán is sikeresen túl kell jut nod! tet te hoz zá ko moly ra for dít va a szót a Tá bor nok. Ez lesz a ne he - zebb, gon dol tam. A Tá bor nok nem tud ta, de több tár sam mal már meg pró bál koz - tunk ez zel a mén kû ne héz nyelv vizs gá val, amely most a hi va ta los ame ri kai ví zu - mot és ve le a ki uta zást je lent he ti. Ed dig ez nem si ke rült. Az ame ri kai nagy kö vet - ség munkatársa részvételével tett vizsga nem mindennapi. Itt valóban a nyelvi kész sé gek rõl kell szá mot ad ni. A bû vös ha tár a 80 pont. Ezt ed dig nem si ke rült el - érnem. Amikor negyvenhat évesen újból beültem nyelvet tanulni, már éreztem: ez 13

15 már nem a leg fo gé ko nyabb kor a nyelv ta nu lás ra. Nem úgy, mint húsz év vel ez - elõtt, amikor egy másik, homlokegyenest ellenkezõ földrajzi irányba készültem és kellett egy idegen nyelvet megtanulni. Felismertem, hogy pályafutásom delelõjén csak egy út létezik elõremenekülni. Elsajátítani a nyelvet és megfelelni az új kor követelményeinek, különben hamar az ajtón kívül találhatom magam. Már kevés a fi a ta lon be fu tott szép szak mai kar ri er, a köz ben meg szer zett egye te mi dok to rá - tus. Több kell. Nap mint nap több kell. Kü lön ben itt van nak a fi a ta lab bak, akik vall juk be fo gé ko nyab bak az új ra, mint az én kor osz tá lyom. De most egy ezredest keresnek az összekötõi feladatra. Ez bizony nem akármilyen kihívás. Ráadásul Amerikába, ahová jószerivel eddig a katonadiplomácia em be rei, és pár éve a ta nul ni ment kül föl di ka to nák jut hat tak csak el. Most va la - mi más szük sé ges. A NA TO ot ta ni pa rancs nok sá gán kell be il lesz ked ni, nem zet kö - zi kör nye zet ben dol goz ni. El sõ ként. Rep re zen tál va, be mu tat va az or szá got, ame - lyet alig vagy se ho gyan sem is mer nek az ott élõk. Mind ezt úgy, hogy be fo gad ja - nak egy összeszokott nemzetközi közösségbe. Egyelõre azonban marad a nyelv, a mun ka és a ta nu lás. Na pon ta két óra nyel vi gya kor lat és újabb si ker te len vizs ga. Csak nem elkeseredni, nem feladni. Legutóbb 78 pontot sikerült elérni. Köz ben a tá vo li pa rancs nok ság hoz zánk el ért in for má ci ó i ból to vább is mer ked - ni egy olyan szer ve zet tel, ahol ma gyar tiszt még so ha nem szol gált. Lám, jö ven - dõ kol le gá ink olyan fi gyel me sek, hogy még ma gyar ra is le for dít ják a leg szük sé - gesebb tudnivalókat. Azt már tudtuk eddig is, hogy az Atlanti Parancsnokság 1953-ban el sõ sor ban az Egye sült Ál la mok, Ka na da és Nagy-Bri tan nia meg ha tá - rozóan haditengerészeti szakembereibõl alakult. Elsõdleges feladata volt (és ma is változatlan) ellenõrzés alatt tartani a hajózási útvonalakat az Atlanti-óceánon az Északi Sarktól a Ráktérítõig, egy háborús konfliktus esetén biztosítva az európai kon ti nens re irá nyu ló után pót lás za var ta lan sá gát. De a hi deg há bo rú nak vé ge. A pa - rancsnokság is változik. Különösen az elõzõ parancsnok, Shehan tábornok óta. Õ volt az el sõ, aki nem ad mi rá lis ként, ha nem a be osz tás hoz nél kü löz he tet len négy - csillagos tábornokként vezette a parancsnokságot. Igaz, tengerészgyalogosként, ami ugye azért nincs olyan messze a haditengerészettõl? Ma ga a pa rancs nok ság csu pa kék, csu pa üveg, mo dern, a 90-es évek ele jén épült korszerû épület. A NATO tizennégy országából (Izland és Luxemburg nem rendelkezik képviselettel) megközelítõleg háromszázan teljesítenek szolgálatot ben ne. Kis pa rancs nok ság, mond hat nánk, ha ös sze ha son lít juk a bel gi u mi Monsban ta lál ha tó na gyobb, több ezer fõs és vall juk be, szá munk ra job ban is mert NA TO-ha dá sza ti pa rancs nok ság gal. Az is mer te tõ ter mé sze te sen más, az el jö ven - dõ beilleszkedést elõsegítõ információt is tartalmaz. Minden újonnan érkezõ tiszt szponzor -t kap, aki segít a kezdeti hetekben. Mert itt mindenkinek magának kell elrendeznie az életét. Bankszámlát nyitni, személyi számot szerezni, kocsit venni, házat bérelni-berendezni, elvégezni a legszükségesebb tennivalókat egy itteni kez det hez. A fe le sé gek ré szé re klub lé te zik, ahol a gye rek ne ve lé sen és a ház tar tá - 14

16 AHOGY KEZDÕDÖTT si tennivalók megbeszélésén túl egyéb érdekes programokat is kínálnak, ezzel segítve mindenkit, hogy közösségben érezze magát. John, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének munkatársa a nyelvi teszt után szó nél kül ad ta át az ös sze haj tott kis pa pír la pon az újabb, har ma dik pró - bálkozásom eredményét. Tekintetében volt valami különös, félig felhúzott válla is jelentett valamit, amit én egyelõre nem értettem. Te Úristen! Már április van, és ne kem ta lán ez az utol só le he tõ sé gem. Mi van, ha ez sem si ke rült? Fél ve nyi tot - tam ki a pa pír la pot. Fél re ért he tet le nül 83 volt rá ír va! Há rom mal több, mint a mi - nimum! Indulhatok Amerikába! Az még azért odébb volt. Elõ ször is egy sor egyéb vizs gát, vizs gá la tot is el kel - lett vé gez ni. Pszi cho ló gus, szá mí tó gép-is me ret és ter mé sze te sen min den re ki ter - jedõ egészségügyi vizsgálat, amelyre feleségemmel, Csillával együtt mentünk el. Egyszerre sokan akartak találkozni velem. Hol nap dél ben je lent kezz Szalai tá bor nok nál kö zöl te ve lem a ve zér ka ri fõ - nök helyettese. Még nem ta lál ko zott ve led és meg akar is mer ni, mi e lõtt a tá mo ga tá sod ról dön - tene folytatta az altábornagy. Szalai vezérõrnagy hadmûveleti fõcsoportfõnök, a vezérkar egyik ha nem a legfiatalabb vezetõje, éveket töltött Monsban. Sokan a legtehetségesebb tábornoknak tartják. Véleménye meghatározó lehet a kiküldetésemet illetõen. Az elõszobájában várakozva Mészáros nagykövet, a vezérkari fõnök külügyi tanácsadója lépett be, aki kedélyesen elbeszélgetett velem, és már ismerõsként kísért be Szalai tábornokhoz az elbeszélgetésre. A tábornok felhívta a figyelmemet, hogy a helyzetbõl adódóan igyekezzek minden olyan információt az óceán túlpartján megszerezni, amely elõsegítheti a csatlakozásunkat. Jól sikerülhetett a bemutatkozás, mert a végén a tábornok a támogatásáról biztosított. Ami fontos volt, hiszen ki tudja, még hányan aspirálhattak erre a valóban kihívást jelentõ beosztásra, mint ahogy a mai napig sem tudom, mi ért ép pen rám esett a vá lasz tás. Igaz, a norfolki pa rancs nok, Gehman ad mi - rális meghívólevelében ezredesi rendfokozatú összekötõ szerepelt. De miért pont én? Majd a kö vet ke zõ évek ta lán meg ad ják a vá laszt er re a kér dés re is. Április végén Végh tábornok személyi beszélgetésre hívatott. Valamikor évfolyamtársak voltunk. Elsõéves fõiskolai hallgatókként együtt kezdtük a csapatgyakorlatunkat Egerben. Azóta több mint harminc év telt el. Közben nem találkoztak pályavonalaink. Gyu la, úgy dön töt tünk, té ged kül dünk Norfolkba! hang zott el a rég várt ki - jelentés a parancsnok szájából. Kö szö nöm, nem csak a sa ját, de egész kor osz tá lyom ne vé ben, hogy le he tõ sé - get kaphatok az új kihívásoknak is megfelelni hangzott a válaszom. A beszélgetés után a Tábornokot hívtam elõször, aki idõközben hazánk NATOközponthoz kiküldött katonai összekötõ csoport vezetõjeként már Brüsszelben dolgozott, majd Dobó tábornokot, a logisztikai fõnököt. Jelentettem, hogy ugyan ál ta lá nos ös sze kö tõi fel adat tal me gyek ki, de a szak mát nem sze ret ném vég leg ott - 15

17 hagy ni. Igye kez tem mi nél több lo gisz ti ká val kap cso la tos is me re tet is ös sze gyûj - teni. Ígéretem úgy látszik, hatott. Pár nap múlva megcsörrent a mobiltelefonom: Két hét múl va lo gisz ti kai ta nács ko zás lesz Norfolkban! Men jél ki, ve gyél részt rajta, legalább körülnézel egy kicsit jövendõ állomáshelyeden tájékoztatott Dobó tábornok. Örömmel vettem a lehetõséget. A Tábornok is felhívott, hogy Amerikába menet úgy ter vez zem az uta mat, hogy ta pasz ta lat szer zés vé gett lá to gas sam meg a NA - TO-központot, és tegyek rövid vizitet Monsban is, az európai fõparancsnokságon. Öröm mel fo gad tam a le he tõ sé get. A brüs sze li re pü lõ té ren Le hel Gyu ri várt. Na - gyon megörültem a találkozásnak, legalább nem kell bolyonganom a számomra ismeretlen városban. Gyurival NATO-ügyekben dolgoztunk együtt, másokkal már õ is hó na pok óta kint van a Tá bor nok kal, kis szûk tör zset al kot va, együtt mû köd - ve a NA TO-szer vek kel, in for má ci ót gyûjt ve és to váb bít va a ve zér kar nak, elõ se gít - ve a reményeink szerinti közeli csatlakozási felkészülés katonai feladatait. Egye ne sen a NA TO-köz pont ba men tünk. Amíg a be lé põ met ki ál lí tot ták, meg il - letõdve álltam meg a bejárat elõtti jól ismert szobor mellett. A széles folyósokon nagy a sürgés-forgás. Az ember csak kapkodja a fejét a bábeli nyelvzavaron, ahogy a dol guk után si e tõ, vál to za tos egyen ru hák ban lé võ tisz te ket fi gye li. Köz - ben megérkeztünk a magyar misszió körletébe. Bizony, egyelõre kis helyen kell meghúzódni a másik két meghívott társaságában. A Simonyi András nagykövet ál tal ve ze tett csa pat ki csi, de ren ge teg a fel ada ta. Meg kell is mer ked ni en nek a ha - talmas szervezetnek a mûködésével, és a politika szintjén is haza kell küldeni mindazt az információt, amely jövõbeni csatlakozásunkat elõsegíti. Szervusz, hogy utaztál? Gyere, bemutatlak a nagykövetnek. Jeleztem, hogy érke zel. Most két bi zott sá gi ülés kö zött van tíz per ce ta lál koz ni ve led! fo ga dott a Tá - bornok kicsi, kétszemélyes szobájában, ahová eddigi kísérõm, a város zsúfolt világvárosi forgalmát rövid idõ alatt is bámulatosan megismert Gyuri már be sem fért. Simonyi nagykövettel már februárban egy, a három csatlakozásra meghívott országot felkészítõ katonai tanfolyam szervezõjeként találkoztam. Rövid beszélgetésünk során felhívta a figyelmemet az amerikai földrészen lévõ parancsnokság jelentõségére és a transzatlanti kapcsolatok fontosságára. Látszik, hogy siet, így a Tábornokkal együtt távozunk. A bemutatkozási folyamat következõ állomása az Atlanti Parancsnokság itt lévõ képviseletének vezetõjénél tett látogatás. A holland altengernagy az elsõ vezetõ, aki jövendõ parancsnokságomról fogad. A Tábornokkal láthatóan jól ismerik egymást. A rövid, elsõsorban a szervezet feladataira vonatkozó tájékoztató után behívatja egyik munkatársát, aki részletesebb felvilágosítást ad, hogyan is mûködik ez a távoli parancsnokság, amelynek véleménye nélkül semmilyen lényeges ka to nai dön tés nem szü let het. Ezért is ál lo má soz tat a SACLANT és Gehman ad mi - rális népes összekötõ csoportot Brüsszelben. Késõ délután van, mire zúgó fejjel kilé pek a köz pont ka pu ján. Most Kul csár Pis ta a kí sé rõm, aki vel elõ ször a ho tel be me - gyünk, majd gya lo go san nya kunk ba ves szük a vá rost. 16

18 AHOGY KEZDÕDÖTT Brüs szel va ló ban Eu ró pa szí ve. Igaz, má sok is igye kez nek ezt a ki fe je zést hasz nál ni, de a dol gok még is itt dõl nek el. Itt van a NA TO-köz pont, és ne künk, eu ró pa i ak nak a jö võ szem pont já ból leg alább olyan fon tos Nyu gat-eu ró pai Unió és szá mos más, Eu ró pa éle tét meg ha tá ro zó in téz mény. Az el sõ be nyo má som az, hogy Bel gi um na gyon gaz dag or szág. Fantasztikus az éj sza ka is ki vi lá gí tott, a biz ton sá gos köz le ke dést nagy ban elõ se gí tõ au tó pá lyá k összefüggõ rendszere. Csak el kell sé tál ni a Brüs szel köz pont já ban lé võ ne ve ze tes Pa lo ta tér re, vé gig - néz ni a csip ke fi nom sá gú épü le te ken, sé tál ni a bel vá ros ele gáns bevásárlóutcáin, fi gyel ve a jól öl tö zött em be re ket. Jó len ne, ha vég re mi is va la mi kor itt tart hat nánk. Más nap Mons, vagy mi vel Bel gi um két nyel vû, más né ven Bergen az úti cél. A rö vid, alig egy órás úton új ból Gyu ri az úti mar sall. A pa rancs nok sá gon Kal - már Fe renc ez re des, ka to nai ös sze kö tõnk fo gad. Tá jé koz tat ar ról a több éve fo - lyó je len lét rõl, amely fon tos se gít sé get nyújt a meg is me rés hez. Most én is ha - son ló sze rep kör be töl té sé re ké szü lök a tá vo li, ame ri kai kon ti nen sen mû kö dõ pa - rancs nok sá gon. Itt jó né hány kol lé ga se gí ti a mun kát. Ame ri ká ban egye dül le - szek. Gyõrfi Sán dor ré gi is me rõ söm a lo gisz ti ká ról a mos ta ni ame ri kai utam elõ ké szí tõ je, a NA TO lo gisz ti ká já nak vál to zá sa i ról tá jé koz tat. Ha mar el sza lad az idõ. Ar ra azért ma rad, hogy a pa rancs nok sá gon kö rül néz zünk. Ha tal mas lak - ta nyai ob jek tum, aho vá 1963-ban az eu ró pai fõ pa rancs nok ság, mi u tán a fran ci - ák ki lép tek a ka to nai szer ve zet bõl, olyan si e tõ sen Pá rizs mel lõl ide köl tö zött. Meg ta lál ha tó itt min den. A pa rancs nok ság nak ott hont adó ha tal mas épü let - komp le xum, la kó épü le tek, be vá sár ló köz pont, és ter mé sze te sen a harc ál lás pont, a csa pás vé dett bun ker, aho vá szá munk ra egy elõ re ti los a be lé pés. Majd a csat - la ko zás után. Sza bad a be já rás vi szont a Part ner sé gi Köz pont ba, ahol ma gya rok is dol goz nak. Ha za fe lé még meg ál lunk pár perc re Wa ter lo o nál. Szim bo li kus kép. Itt is szö vet ség be tar to zó or szá gok gyõz tek, bi zo nyít ván, ha azt a szük ség úgy kí ván ja: az egy ség ben rej lõ erõt. Ma az ak ko ri gyõz te sek és vesz te sek együt te sen al kot ják a kö zel öt ven esz ten de je lé te zõ, ed dig a föld ke rek ség leg si - ke re sebb po li ti kai-ka to nai szö vet sé gét, amely hez, lám most mi két má sik volt tár sunk kal a ko ráb ban má sik ol da lon ál lók kö zül csat la koz ni kí vá nunk. Így vál to zik a vi lág, és ben ne mi is. Reggel indulok ki a repülõtérre. Pár óra és Washingtonban leszek. Ott a katonai at ta sé vár, aki az egyet len olyan ma gyar ka to na lesz az Új vi lág ban, aki se gít het, ha problémám adódik, hiszen a legközelebbi fõnököm a Tábornok lesz, Brüsszelben. A Dulles repülõtéren a gép földet ér. Telefon, az attasé otthon van. Barátságosan üdvözöl, és javasolja, üljek taxiba, mondjam be a magyar nagykövetség címét, a vendégházban a gondnok majd megmutatja a szobámat. Holnapután, hétfõn majd az irodájában találkozunk. A ta xi drá ga, elég a shuttle busz is, amely jó val ke ve sebb, át szá mí tás sal itt ho - ni áron is el vi sel he tõ ös sze gért át visz a vá ros má sik fe lén, fes tõi kör nye zet ben lé - 17

19 võ nagy kö vet sé günk höz. Az el he lyez ke dés gyor san megy, az idõ is ko rai, és má - jus lé vén a ter mé szet gyö nyö rû. Hi á ba a fá rasz tó re pü lõ út, kü lön ben is arany sza - bály, hogy az óce án át re pü lé se után, he lyi idõ sze rint es te tíz nél elõbb nem sza - bad le fe küd ni. Ez Eu ró pá ban már más nap, haj na li négy óra! Meg szü le tik az el ha - tá ro zás: irány a vá ros! A met ró gyors és tisz ta. Fél óra és a köz pont ban, a Mallon sé tá lok. A Capitolium az egyik vé gén, a Fe hér Ház és a ha tal mas obe liszk, a Mo nu men tum kö zé pen. A ha tal mas tér sé get a Potomac fo lyó fe lõl a Lin coln-em lék mû zár ja. Mi nisz té ri u - mok, múzeumok mindkét oldalon, és a Vietnami fal, amely megrázóan sorolja az alig több, mint emberöltõvel ezelõtt elpusztult amerikaiak tízezreinek a nevét. Itt mindig tömegek vannak. Odalépek a neveket könyv formájában is rögzítõ névsorhoz. Kovácsok, Szabók nevei tûnnek a szemembe, bizonyítván azt, amit régen tudtam: idegen földön harcolva hányan adták magyarok, magyar származásúak az életüket más népek ügyéért. Más nap az el sõ utam Arlingtonba ve zet. Ez a hét vé ge a ke gye le té, az em lé ke - zé sé. Egy olyan or szág fi a ként, aki or szá ga sze ren csét len XX. szá za di sor sá tól ve zérel ve a szem ben ál ló ol da lon ma radt. Most meg itt bo lyong Vi et nam, Arlington em lé kei kö zött. Igen, az ösz tö nös ta lál ko zás egy ka to na szá má ra elõ - ször is ar ra döb bent rá, hogy mi lyen ha tal mas sze ren cse, hogy az a há bo rú, amely negy ven esz ten de ig tar tott, sze ren csé re csak hi deg volt. Nem töl tött meg újabb sí ro kat. A következõ reg gel az at ta sé fo gad. Szó ba sem ke rül a szom ba ti el ma radt ta lál - ko zás. Itt nem szo kás a pá tyol ga tás. Jön nek-men nek az em be rek, in té zik a dol - ga i kat a nagy vi lág ban. Il lik ne kem is meg szok nom ezt. A köl csö nös be mu tat ko - zás és tájékoztatás közben Éles hadnagy, nemrégen még tanszékvezetõként volt ta nít vá nyom top pan be. Norfolkból ér ke zett, ahol a NA TO-pa rancs nok ság szom - szédságában lévõ törzstiszti iskolán tanul. Nemsokára indulnak vissza, a kisbuszban van hely a számomra is. Megörülök, mivel holnap úgyis bonyolult repülõút vár na rám, mi re Norfolkba ér kez nék. Mi vel a lé gi tár sa sá gom nak nincs Wa shing - tonból közvetlen járata, elõször Cincinattiba kellene repülnöm, hogy jó pár ezer ki lo mé ter re pü lés után meg ér kez zem az in nen köz úton mind ös sze 320 ki lo mé ter - re lé võ vá ros ba. Gyors ös sze pa ko lás, majd in du lás. Az au tó pá lyán gyor san ma - gunk mögött hagyjuk a fõvárost, és buja zöld növényzettel szegélyezett úton érünk egyre közelebb Norfolkhoz. Ha tal mas, több ki lo mé ter hos szú, az óce á ni köz le ke dést elõ se gí tõ híd-alag út kom bi ná ció se gít sé gé vel ju tunk a tér ség kö ze pén lé võ Norfolkba. Köz ben Ta - más be szá mol az el múlt hó na pok ról. Érez he tõ en si ke rült a be il lesz ke dés. Nem cso da, fi a tal em ber. Hu szon éve sen ki nek más nak, ha nem ne kik áll a vi lág. Ko - csi ja is van. Hat száz dol lá rért vet te. Ha nem is tud ja el ad ni, há rom hó nap ra ak - kor is meg ér te, mert Ame ri ká ban na gyon ke ser ves a lét au tó nél kül. Meg ér ke zé - sünk után es te bu lit ter vez nek. Hol nap vé get ér a tan fo lyam és tár sa i val egy ét - 18

20 AHOGY KEZDÕDÖTT te rem ben sze ret nék meg ün ne pel ni a si ke res be fe je zést. Sze re tet tel vár nak. A szál lo dám ahol a hol nap után kez dõ dõ kon fe ren ci ám kez dõ dik egy golf pá lya kö ze pén fek szik. A szo bám ké sõbb rá jöt tem pon to san olyan, mint bár mely ha son ló Ame ri ka-szer te. Egy for mán azo nos el ren de zés ben ta lál ha tó min den. Kö zé pen a ha tal mas (Kingsize) mé re tû ágy áll, szem ben a TV ren ge teg csa tor - ná val, és igen, HBO-val is. De ha va la ki még ext ráb bat akar, né hány dol lá rért fi ze tõs-csa tor nán a leg fris sebb fil me ket is meg néz he ti. Zu hany zó val el lá tott kis mos dó is tar to zé ka a szo bá nak, amely nek ab la ka rend sze rint egy má sik ha - son ló ra néz. Ta más a meg be szélt idõ re meg jött. Rá né zés re ki tud ja hány éves, nagy Buickja tény leg sok ko ráb bi bol dog tu laj do no sát ki szol gál hat ta. Má jus kö ze pe kö rül tar - tunk, de a légkondicionált szobából kilépve az alkonyat ellenére megcsap a forróság. Hiába, délen vagyunk. A térképet nézegetve európai összehasonlításban Észak-Afrikával egy magasságban. Ehhez még hozzájárul az óceán közelsége, a ma gas pá ra tar ta lom, így pil la na tok alatt csa ta kos le het az ing. A meg ol dás lég - kon di ci o ná lás. Légkondi a szo bá ban, légkondi a mun ka he lyen, az üz le tek ben, Ta - más au tó já ban és ter mé sze te sen az ét te rem ben, aho vá most el sõ norfolki prog - ramként igyekezünk. Az ét te rem nemcsak ne vé ben, de mé re te i ben is ha tal mas: Great Steak. A kör - nyék hí res sült mar ha sze let gyár tó-fo gyasz tó he lye. De még ho gyan! A fõ att rak - ció, hogy a fél kilót is elérõ szeleteket mindenki maga sütögetheti. Kiválasztja a számára megfelelõ minõségû és nagyságú szeletet, és már forgathatja is az erre a célra külön helyiségbe beállított faszenes grill-tûzhelyen, amelyet egyszerre vagy hú szan is kör be áll hat nak. A sa lá ta in gye nes, üdí tõ ital fo gyasz tá sa ese tén az után - töl tés úgy szin tén. Az árak ba rát sá go sak. Bu da pes ten sem fi zet nénk sok kal ke ve - sebbet. Másnap reggel szállodai szobámból a brüsszeli SACLANT-képviseleten kapott parancsnoksági telefonszámot hívom. Tamás segítségével nyertem egy teljes napot, megpróbálom értelmesen eltölteni. Már tudnak rólam, rögtön küldik a kocsit értem. Egyenruhába öltözöm. Az érkezõ limuzinból egy tengerész egyenruhás ame ri kai ka to na hölgy ug rik ki, fe sze sen tisz te leg és nyit ja a hát só aj tót, ahol ké - nyelmes bõrülésbe süppedek. A parancsnokság elõterében rövid várakozás után korombeli tengerészkapitány, a mi szárazföldi fogalmaink szerint ezredes siet elém. A kitûzõjén olvasom: Captain Monte, a kis zászló Németországot jelzi. A neve nem túl né me tes, igaz, az én ne vem sem iga zán ma gya ros. Hó na pok kal ké sõbb tudom meg, hogy Párizsból Berlinbe menekült hugenották leszármazottja, egy tõsgyökeres berliner, akit mégis elszólított a tenger. Most a partnerségi kapcsolatokért és az új csatlakozókért is felelõs osztály vezetõje a hosszú távú tervezésekért felelõs Plans and Policy fõnökségen. Tájékoztat, hogy a fõparancsnok, Gehman admirális a NATO tavalyi madridi döntése után úgy határozott, hogy a csatlakozásra meghívott országok vezérkaraitól összekötõ tiszteket hív meg a parancsnokság- 19

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben