TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK 2008"

Átírás

1 TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK 2008

2 KERESSE AJÁNLATAINKAT AZ AUTOCLUB TRAVEL IRODÁIBAN IS! Tengeri hajós körutazások 17 hajótársasággal az alábbi térségekben és útvonalakon: Földközi-tenger Északi-tenger Karib-térség Távol-Kelet Alaszka Transzatlanti útvonalak Földkörüli utak Nemzetközi kompjegyek 40 komptársasággal Észak- és Dél-Európában, valamint Észak-Afrikába Tengeri luxusyacht bérlés a világ tengerein és óceánjain MAHART Tours, a MAHART PassNave Kft. utazási irodája 1056 Budapest, Belgrád rakpart (az 5. Nemzetközi Hajóállomásnál, a Szabadság hídhoz közel) Telefon: (1) Fax: (1) Web: A VIZEK ÓRIÁSA

3 AUTOCLUB TRAVEL UTAZÁSI FELTÉTELEK szervezett utazásokra és egyéni szállásfoglalásokra A Magyar Autóklub (székhelye: 1024 Budapest, Rómer F. u. 4/A., bej. száma: Fővárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek nyilvántartása: 433) utazási irodája, a Magyar Autóklub Autoclub Travel Utazási Iroda (1132 Budapest, Visegrádi u. 17., bej. száma: R-199/1992/1999, adószáma: , vagyoni biztosíték: QBE Atlasz Biztosító Rt.) továbbiakban utazási iroda által szervezett utazásokra a Ptk. ide vonatkozó rendeletei, valamint az utazási és az utazást közvetítő szerződésről szóló, a többször módosított 214/1996. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint e szerződésben foglaltak az irányadók. 1. Az Autoclub Travel évi utazási programfüzetei tartalmazzák az utazási iroda nevét, székhelyét, a GKM által történt nyilvántartásba vétel számát, telefonszámát, adószámát, az általa szervezett utazások programját, időtartamát, az egyes szolgáltatások és minőségük meghatározását, a teljesítés módját, a részvételi vagy szállásdíjat és annak megfizetési rendjét. 2. Az utazási szerződés az utazás írásbeli megrendelésével, az előleg befizetésével és ezzel egyidejűleg az utazási feltételek elfogadásával és aláírásával jön létre. Lekérés (írásban megrendelt, helyhiány miatt vagy más okból csak feltételesen elfogadott jelentkezés) esetén az előző feltételek teljesülésén túl az írásbeli vagy szóbeli visszaigazolás (tehát az utas jelentkezésének feltétel nélküli elfogadása) után válik hatályossá a szerződés. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszavonhatja, az iroda a befizetett előleget visszafizeti, csakúgy, mint sikertelen visszaigazolás esetén. 3. Ha nem az utas, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, az iroda nem köteles megvizsgálni, hogy e 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast, a 3. személyt az utas képviselőjének tekinti. A szerződésből eredő kötelezettségek és jogok a 3. személyt terhelik ill. illetik. 4. A programfüzetben található utak esetében a részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatásokat, a szervezés költségeit, az áfát, a sztornóbiztosítást valamint a foglalási díjat foglalja magában. Egyes utaknál a helyszínen további költségeket kell fizetni (pl. idegenforgalmi adó, végső takarítás, kaució), az erre vonatkozó információkat az utazási iroda a programfüzetében vagy az utastájékoztatóban teszi közzé. Ha az utas a programfüzetben nem szereplő kiegészítő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen köteles megfizetni. A részvételi díj nem tartalmazza a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. A programfüzetben lévő fotók tájékoztató jellegűek és nem képezik a szerződés tárgyát. 11. A kompjegyek, vasúti- és buszjegyek megrendelésénél, valamint a katalógusban szereplő, más utazási iroda által szervezett utak esetében az adott társaságok utazási feltételei az irányadók (különös tekintettel a módosításokra, fizetési ütemezésre ill. lemondási feltételekre). Így az esetleges késésekért, járatkimaradásért, menetrendváltozásért, valamint programválzotásokért és az abból adódó károkért, többletköltségért az irodát felelősség nem terheli. 12. Az utazási iroda felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért, akkor is, ha azt közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti, kivételt képeznek a 11. pontban megjelölt szolgáltatók, mivel a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utazási iroda a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt megtéríti, de mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Hibás teljesítés esetén az utas köteles a törvényes előírások keretein belül a szolgáltatóval együttműködni az esetleges károk elkerülése, ill. mértékének korlátozása érdekében. Az utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles a helyszínen a helyszíni szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni és arról jegyzőkönyvet felvetetni. Ha az utas kifogásait a helyszínen nem rendezik és az utasnak oka van a panasztételre, úgy azonnal értesítenie kell a voucheren szereplő partnerirodát és az Autoclub Travel irodáját az ügyeleti mobiltelefon számon (20/ ). Az utas a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követő legkésőbb 8 napon belül az irodánál írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg. Az utas csak ez esetben tarthat igényt a részvételi díj arányos visszatérítésére. Az utas által késedelmesen bejelentett kárigény esetén ill. akkor, ha a késedelmes bejelentés miatt a tényállás pontos felderítése nem lehetséges, az utazási iroda mentesül a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az utazási iroda kártérítési kötelezettségének felső határa maximum a részvételi díj erejéig terjed. Az iroda nem felel a hibás teljesítéséből eredő olyan károkért, melyek nem az ő, illetve nem az általa igénybe vett közreműködő magatartására vezethető vissza, különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas vagy harmadik személy magatartására vezethetők vissza; azonban az utazási iroda ilyen esetben ill. vis major esetén is köteles segíteni az utasnak, amennyiben annak nehézségei támadnak. Az utazási iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a résztvevő valamelyik szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. 5. Az utazási iroda a részvételi díjat indokolt esetben (hatósági árváltozás, a fuvardíj, egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték miatt) legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig arányosan felemelheti. Ha a díjemelés mértéke a 10 %-ot meghaladja, illetőleg az iroda az utazási szerződésben foglalt szolgáltatásokat utólagosan jelentősen módosítja, erről az utast 3 napon belül értesíti. Az utas az értesítés kézhezvételétől számítva 3 napon belül írásban jogosult nyilatkozatot tenni, mely szerint amennyiben az utazási irodának lehetősége van, úgy az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra tart igényt vagy jogosult írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni és ez esetben az utazási iroda köteles az utas által befizetett díjat annak törvényes kamatával együtt visszafizetni. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazási iroda köteles a díjkülönbözetet az utas részére megtéríteni. 6. Jelentkezéskor előlegként a teljes részvételi díj 40 %-át kell megfizetni. A fennmaradó összeget az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon köteles megfizetni. Ettől az iroda akkor térhet el, ha az iroda és külföldi közreműködője ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A jelzett fizetési határidő be nem tartása a szerződés megszűnését eredményezi. Az utas ez esetben köteles az iroda költségeit a lemondásra vonatkozó szabályzás szerint megtéríteni. Az utazást megelőző 30 napban történő jelentkezés esetén szerződéskötéskor a részvételi díj 100 %-át kell megfizetni. 7. Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti, illetve ha a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges minimális utaslétszámot nem éri el. 8. Amennyiben az utas nem a 10 %-ot meghaladó díjemelés, vagy lényeges programváltozás miatt áll el a szerződéstől, az alábbi költségtérítés fizetendő: - 35 és 14 nap között a részvételi díj 40 %-a, - 13 és 7 nap között a részvételi díj 60 %-a, - 6 napon belül, vagy le nem mondás, illetőleg meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a. Az utas aláírásával tudomásul veszi, hogy az indulást megelőző 35. nap előtt történő elállás esetében az utazási irodát Ft-os foglalási díj illeti. A lemondási kötbért akkor is meg kell fizetni, ha az utazást az utazási okmányok hiányában vagy hatósági elutasítás (vám, deviza és egészségügyi rendelkezések megsértése, stb.) miatt nem tudja megkezdeni. 13. Az utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazási iroda vagy közreműködője (pl. fuvarozóvállalata) átvette. 14. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 15. Az iroda által szervezett összes egyéni és csoportos társasutazás, mely a programfüzetben szerepel, tartalmazza az útlemondási biztosítást, melynek szabályzatáról az utas a jelentkezés helyén kap tájékoztatást. A szerződés feltételei szerint az útlemondási biztosítás kizárólag a biztosítottra, valamint közvetlen hozzátartozójára terjed ki utazásképtelensége (súlyos betegsége, balesete vagy halála, az utas tulajdonában lévő ingatlanban történt betörés, elemi kár) esetén. A biztosítási káresemény a hivatalos (kórházi, rendőrségi) dokumentumok alapján kerül elbírálásra. A biztosítás feltételezi, hogy a biztosítási okok az utazási szerződés megkötésekor még nem állottak fent. A biztosítási káresemény bekövetkezte esetén az utas által fizetendő önrész a részvételi díj kötbérének 20 %-a. Az utas az igazolt utazásképtelenségének napjától számított két munkanapon belül az útlemondási szándékát írásban az utazási irodánál és a biztosítónál be kell jelentse. Az iroda katalógusában nem szereplő szállások megrendelése esetén fakultatív útlemondási biztosítás köthető a szerződéskötéskor, díja az alap részvételi díj 5 %-a. 16. Az utas hozzájárul ahhoz, hogy a MAK a szükséges adatokat alvállalkozói részére továbbítsa. A MAK garantálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. ill. a kutatás és közvetlen üzletszerzésről szóló évi CXIX. tv-ben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz. 17. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Az utazási iroda kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények rendezésére. Az utazási programfüzetben lévő esetleges elírásokért és nyomdai hibákért az utazási iroda nem vállal felelősséget. Jogvita esetén a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 18. Az utazási iroda hivatalos weboldalán ( megrendelt szolgáltatásokra eltérő feltételek vonatkoznak, melyek részletei az internetes oldalon érhetők el. A fentieket és az útlemondás-biztosítási szabályzatot tudomásul vettem: 9. Az utas a kötbérmentes lemondási határidőn kívül jelezheti módosítási kérelmét, egyéb kívánságait, melyet az iroda lehetőségei szerint teljesít. Az utas köteles ennek költségét az iroda számára megtéríteni, de min Ft/szoba v. apartman/alkalom módosítási díjat fizetni. Az utas kéréseit (pl. egymás melletti elhelyezés, ágyak típusa, emelet stb.) az utazási iroda lehetősége szerint teljesíti szerződéses partnereiken keresztül, de ezek a kérések nem képezik a megrendelés és szerződés alapját, illetve reklamáció tárgyát. utas aláírása 10. Az utazási iroda nem vállal felelősséget a vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok következtében meghiúsuló vagy módosuló utazásból adódó károkért; az ezekből származó esetleges többletköltségek az utast terhelik. Az iroda fenntartja a jogot rendkívüli esetekben a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való cserélésére. lakcíme dátum

4 freytag & berndt A tökéletes választás! Freytag-Berndt Budapest Kft Budapest Alabástrom u. 45. Tel Fax freytag & berndt térképbolt Szabadidos- és kerékpáros térképek Keresse kiadványainkat az Autoclub Travel irodáiban is! Tel Budapest, Kálvin tér 5. Nyitva tartás: H-P Szo

5 AUTOCLUB TRAVEL - TÖBB, MINT EGY UTAZÁSI IRODA! KEDVES UTASAINK! Örömmel nyújtjuk át Tengerparti Üdülések 2008 katalógusunkat, amely az Önök igényeihez igazodva a legkedveltebb nyári üdülőhelyek ajánlatait tartalmazza. Hosszú évek óta arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkkal kellemessé tegyük az Önök pihenését. A könnyebb áttekinthetőség érdekében idén a külföldi nyári ajánlatainkat két külön katalógusban találják. Ebben a prospektusban a tengerparti üdüléseink közül válogathat, másik programfüzetünkben pedig buszos társasutazások, városlátogató programok, hegyvidéki és tóparti szállások között böngészhet. Állandóan megújuló kínálatunk mellett megtalálja az évek óta közkedvelt ajánlatokat is. Az idei év újdonságaként repülős és buszos üdülések közül is választhat. Nem csak az utazások típusait bővítettük, hanem új úticélokat is kínálunk, ezek között szerepel Törökország (Alanya, Side) és Görögország égei-tengeri szigetvilága. TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA 4 FRANCIAORSZÁG 10 GÖRÖGORSZÁG 17 Idén is országszerte várjuk irodáinkban, de 2008-tól a gyorsabb elérhetőség érdekében honlapunkon is folyamatosan tájékozódhat kínálatunkról és akár ott is lefoglalhatja utazását. Látogasson el megújult honlapunkra, a -ra! Reméljük, hogy idén is utasaink között üdvözölhetjük! Czeiszing Miklós igazgató és az Autoclub Travel csapata HORVÁTORSZÁG 22 OLASZORSZÁG 35 PORTUGÁLIA 55 Utazási és ügyfélszolgálati irodáinkban továbbra is megtalál minden olyan terméket, szolgáltatást és információt, mely külföldi útjához nélkülözhetetlen: SPANYOLORSZÁG 58 Személyre szabott szállásajánlatok, legyen szó szállodáról, apartmanról, kempingről, ifjúsági vagy tranzitszállásról, a katalógusban szereplő kínálaton túl számos ajánlattal rendelkezünk. Repülőjegyek akár menetrend szerinti, akár diszkont járatokra megkeressük önnek a legkedvezőbb árú ajánlatot. Kompjegyek Európa térségében. Euro-tunnel (Csalagút) jegy (a leggyorsabb, legkényelmesebb megoldás). Múzeumbérletek, regionális kártyák. Utasbiztosítások. Személygépkocsihoz kötődő, műszaki meghibásodás esetén érvényes biztosítások. Térképek, útikönyvek nagy választékban (autós atlaszok, várostérképek, útikönyvek). Autópálya matricák (magyar, osztrák, csek, szlovák) ill. autópályadíj- és üzemanyagár információ. Kempingkártya (számos európai kempingben jogosít kedvezményre). Meghatalmazás, ha céges vagy kölcsönautóval utazik. Fényvisszaverő mellény (Európa számos országában kötelező!). Utazási kiegészítők nagy választékban. TÖRÖKORSZÁG 64 UTAZÁSI FELTÉTELEK 67 Kedvezményrendszerünk nemcsak klubtagjainkat, hanem törzsutasainkat is figyelembe veszi. A kedvezmények a teljes foglalásra vonatkoznak és nem összevonhatóak. Törzsutasaink idén is 5 % kedvezményben részesülnek. Törzsutasnak minősül minden olyan ügyfelünk, aki óta évenként minimum 1 hetes saját szervezésű üdülést foglalt irodáinkban. DISZKONT DISZKONT PLUSZ STANDARD RÉGI KÉK TÖRZSUTAS KOMFORT Ft-ig 400,- 600,- 800, , Ft-ig 600, , , , Ft-ig 800, , , , Ft-ig 1 000, , , , Ft-ig 1 200, , , , Ft felett 1 400, , , ,- Az AUTOCLUB TRAVEL utazási- és ügyfélszolgálati irodái 1132 Budapest Visegrádi u / Budapest Rómer Flóris u. 4/A 1 / Budapest Etele út / Békéscsaba Szarvasi út / Debrecen Halköz Üzletház, Simonffy u / Eger Jókai u / Miskolc Győri kapu / / Nyíregyháza Dózsa Gy. u / Pécs Ferencesek u / Szeged Bartók B. tér / Székesfehérvár József A. u. 2/A 22 / Zalaegerszeg Alsóerdei út 3/A 92 / ENGEDÉLYSZÁM: R-0199/1992/1999 Felelős kiadó: Autoclub Travel-Czeiszing Miklós Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: Poster Press Kft.

6 BULGÁRIA BULGÁRIA NAPOSPART TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK HOTEL KALOFER*** a legjobb ajánlat! (akadálymentesített!) BG0201 Fekvés: Napospart központjában, frekventált helyen, a tengerparttól mindössze 80 méterre épült új, modern szálloda. Szolgáltatás: étterem, felnőtt- és gyermekmedence, napozóágyak és napernyők a medencénél (korlátozott számban), masszázs, fitness, jacuzzi, SPA center, értékmegőrző. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, + 2 ággyal pótágyazható, balkonos, zu/wc-s szobákban. SAT TV, minibár, hajszárító, telefon. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, ingyenesen. Kedvezmények: pótágyon első gyermek 12 éves korig a szállás reggelivel INGYENES (félpanzió Ft/fő/hét), második gyermek 12 éves korig 50%, főágyon ( ig és től) 12 éves korig egy felnőttel 50%. 12 éves kor fölött az első pótágyon 20%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció és ig 7=5 és 14= és ig 7=6 és 14=12 fő/hét reggelivel félpanzióval , , , , , , , ,- HOTEL PLISKA*** BG0201 Fekvés: a 2006-ban teljeskörűen felújított szálloda a központtól pár perc sétára, a strandtól 50 méterre található. Szolgáltatás: étterem, játszótér, értékmegőrző, pénzváltó. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, pótágyazható, zu/ WC-s, balkonos szobákban. SAT TV, minibár, telefon. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, ingyenesen. Kedvezmények: pótágyon 12 éves korig a szállás reggelivel INGYENES (félpanzió Ft/fő/hét), 12 éves kor fölött pótágyon 20%, 12 éves korig főágyon egy felnőttel 50%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció és ig 7=5 és 14=10 fő/hét reggelivel félpanzióval , , , , , ,- 4

7 TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK HOTEL REGATTA*** BULGÁRIA BG0201 Fekvés: az új építésű, 24 szobával rendelkező családias hangulatú szálloda Napospart déli részén, a tengertől 200 méterre található. Szolgáltatás: étterem, bár, felnőtt-és gyermekmedence, játszótér. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas,+2 ággyal pótágyazható standard (kisebb) és lux (nagyobb) szobákban. Minibár, SAT TV, telefon. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában. Kedvezmények: első gyermek 12 éves korig pótágyon szállás reggelivel INGYENES (félpanzió Ft/fő/hét), második gyermek 12 éves korig pótágyon 50%, 12 éves kor fölött az első pótágyon 30%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció és ig 7=5 és 14= ig 7=6 és 14=12 fő/hét standard reggelivel standard félpanzióval lux reggelivel lux félpanzióval , , , , , , , , , , , ,- HOTEL BOHEMI*** + BG0201 Fekvés: központtól 500 méterre, a tengerparttól 200 méterre épült, szép kerttel rendelkező modern szálloda. Szolgáltatás: nagy étterem kerthelyiséggel, bár, felnőttés gyermekmedence. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, pótágyazható, zu/wc-s, balkonos szobákban. SAT TV, telefon. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda mellett. Kedvezmények: 12 éves korig pótágyon INGYENES, 12 éves korig főágyon egy felnőttel 50%, 12 éves kor fölött pótágyon 20%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció és ig 7=5 és 14=10 fő/hét reggelivel félpanzióval , , , , , ,- GRENADA HOTEL**** ÉS APARTHOTEL**** BG0201 Fekvés: Napospart déli részén, a központtól kb. 800 méterre, nyugodt környezetben épült új szálloda, a tengerparttól 50 méterre. Szolgáltatás: étterem, bár, pool-bár, felnőtt- és gyermekmedence, napozóágyak a medencéknél (korlátozott számban), masszázs, játszótér, animáció. Elhelyezés: légkondicionált, balkonos hotelszobákban (kétágyas, pótágyazható, zu/wc, SAT TV, hűtőszekrény), valamint szintén légkondicionált, balkonos, 1 hálószobás (max. 4 fő egy hálószoba, nappali étkezővel és kihúzható dívánnyal, felszerelt konyha, hűtőszekrény, zu/wc, SAT TV) és 2 hálószobás (max. 6 fő két hálószoba, nappali étkezővel és kihúzható dívánnyal, felszerelt konyha, hűtőszekrény, zu/wc, SAT TV) apartmanokban. Ellátás: a hotelben félpanzió, az apartmanok esetében önellátás. Parkolás: a szálloda parkolójában. Kedvezmények: a hotelszobákban 12 éves korig pótágyon INGYENES, 12 éves kor fölött 30%, 12 éves korig főágyon egy felnőttel 50%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció (csak a hotelszobákra érvényes) és ig 7=6 és 14=12 fő/hét félpanzióval apartman/hét 1 hálószobás (max. 4 fő) 2 hálószobás (max. 6 fő) , , , , , , , , , , ,- 5

8 BULGÁRIA AMFORA BEACH HOTEL*** ALL INCLUSIVE TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK BG0201 Fekvés: az Imperial-Amfora komplex 3 csillagos tagja, Napospart déli részén, a tengerparttól 80 méterre, az UNESCO világörökség részét képező homokdűnék között épült, felújított szálloda. Napospart központja és Neszebár óvárosa (1,5 km) egyaránt könnyen megközelíthető. Szolgáltatás: étterem, kávézó, felnőtt- és gyermekmedence, pool-bár, strandröplabda pálya, játszótér, szépségszalon, masszázs, szupermarket, pénzváltó. Elhelyezés: kétágyas, pótágyazható, balkonos, zu/wc-s, SAT TV-s szobákban. Ellátás: all inclusive - svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, óráig snack-bár (szendvicsek, pizzaszeletek), óráig délutáni csemegék (tea, kávé, sütemények és fagyi). A bár nyitvatartási ideje alatt bolgár alkoholos italok (sör, bor), illetve üdítők korlátlan fogyasztása. Sportolási lehetőségek: a biliárdterem és a ping-pong ingyenes használata, napi 1 óra ingyenes biciklibérlés. Parkolás: a komplexum parkolójában. Kedvezmények: pótágyon 12 éves korig INGYENES, 12 éves kor fölött 30%, főágyon 12 éves korig egy felnőttel 50 %. Klubtravel előfoglalási kedvezmény SZUPER KEDVEZMÉNY: 12 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) fő/hét kétágyasban AI , , ,- HOTEL IMPERIAL**** + ALL INCLUSIVE BG0201 Fekvés: az Amfora-Imperial komplex 4+ csillagos tagja, Napospart déli részén, a tengerparttól 100 méterre, az UNESCO világörökség részét képező homokdűnék között épült. Az új, egyiptomi stílusban kialakított elegáns és nagyon jól felszerelt szállodából Napospart központja és Neszebár óvárosa (1,5 km) egyaránt könnyen megközelíthető. Szolgáltatás: éttermek (Versailles-XIV. Lajos stílusában, Lingotto-olasz látványkonyha), koktélbár, pool-bár, internet café, felnőtt- és gyermekmedence, fedett medence, SPA center: jacuzzi, infraszauna, finn szauna, masszázs, aromaterápia, fitness terem; gyógyszertár, bolt, autókölcsönző, konferenciaterem. Elhelyezés: légkondicionált kétágyas, pótágyazható, balkonos, zu/wc-s szobákban illetve 4 fős stúdiókban. SAT TV, telefon, minibár, hajszárító. Ellátás: all inclusive - svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, óráig snack-bár (szendvicsek, pizzaszeletek), óráig délutáni csemegék (tea, kávé, sütemények és fagyi). A bár nyitvatartási ideje alatt bolgár alkoholos italok (sör, bor), illetve üdítők korlátlan fogyasztása. Parkolás: a komplexum parkolójában. Kedvezmények: kétágyas szobában pótágyon 12 éves korig INGYENES, 12 éves kor fölött 30%, főágyon 12 éves korig egy felnőttel 50 %. Felárak: tengerre néző szoba felára Ft/szoba/hét. Klubtravel előfoglalási kedvezmény SZUPER KEDVEZMÉNY: 12 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) fő/hét kétágyasban AI stúdió 2+2 AI (min. 4 fő) , , , , , ,- 6

9 TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK HOTEL CHAIKA BEACH**** + a legjobb helyen! BULGÁRIA BG0201 Fekvés: Napospart nyüzsgő főutcáján, a központban, közvetlenül a homokos tengerparton épült, nagyon kellemes stílusú szálloda. Szolgáltatás: éttermek (Antique-nemzetközi konyha, bolgár különlegességek; Pizza Restaurant Castle-olasz specialitások, pizzák, fantasztikus panorámával), extravagáns kialakítású bárok (Mystic-különleges belső tér, profi DJ-k; Caribbean-egy kalózhajóban kialakított szórakozóhely a tengerparti dűnéken; Dino bár a legkisebbeknek, valódi kőkorszaki stílusban valamint pool-bár és lobby-bár) felnőtt- és gyermekmedence, napozóágyak a medence mellett, masszázs. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, pótágyazható, balkonos, zuhany vagy kád/wc-s szobákban. SAT TV, minibár, telefon, hajszárító. Ellátás: bőséges félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, ingyenesen. Kedvezmények: 2 éves korig INGYENES, pótágyon 12 éves korig 70%, 12 éves kor fölött 20%, 12 éves korig főágyon egy felnőttel 50%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) fő/hét kétágyasban , , ,- EFIR APARTMANHOTEL*** BG0202 Fekvés: Napospart központjában, tengerparttól 100 méterre épült, mediterrán stílusú, nagyon igényes, szép apartmankomplexum. Szolgáltatás: felnőtt- és gyermekmedence (forrásvízzel töltött), napozóágyak és napernyők a medence körül, bár, pool-bár, minimarket. Elhelyezés: légkondicionált, egy és két hálószobás apartmanokban, valamint egylégterű stúdiókban. Felszerelt konyha, zu/wc, balkon, SAT TV, hajszárító, széf. A szobákat minden nap takarítják, naponta törölközőcsere, 3 naponta ágyneműhuzat-csere. Ellátás: önellátás. Parkolás: a komplexum őrzött parkolójában. Kaució: 100 /apartman. Klubtravel előfoglalási kedvezmény és időszakokra 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) apartman/hét stúdió (max. 2 fő) 1 hálószobás (max. 4 fő) 2 hálószobás (max. 6 fő) , , , , , , , , ,- ROYAL SUN HOLIDAY COMPLEX**** BG0202 Fekvés: a 2007-ben épült, modern, kellemes kialakítású apartmankomplex a központtól nem messze, a tengerparttól kb. 400 méterre található. Szolgáltatás: bár, snack-bár, pool-bár, felnőtt- és gyermekmedencék, fedett medence, játszótér, mini klub, szauna, fitness terem, masszázs, jacuzzi, whirlpool. Elhelyezés: modernül berendezett, kitűnően felszerelt, egy- és két hálószobás, valamint stúdió típusú, légkondicionált apartmanokban. Mindegyikben felszerelt konyha, zu/wc és SAT TV található. A szobákat minden nap takarítják, naponta törölközőcsere, 3 naponta ágyneműhuzat-csere. Ellátás: önellátás. Parkolás: a komplexum parkolójában. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció: ig 7=5 és 14=10 apartman/hét stúdió (max. 2 fő) 1 hálószobás (max. 4 fő) 2 hálószobás (max. 6 fő) , , , , , , , , ,- 7

10 BULGÁRIA SUNNY BEAUTY APARTMANHOTEL*** TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK BG0202 Fekvés: a 2005-ben épült, egyedi kialakítású design-hotel frekventált helyen, a központtól és a tengerparttól is mindössze 300 méterre található. Szolgáltatás: kávézó, pool-bár, felnőtt- és gyermekmedence, szauna, fitness-terem, jacuzzi, whirlpool, TV-terem. Elhelyezés: légkondicionált, egy- és két hálószobás, teraszos apartmanokban. Mindegyikben található nappali étkezővel, felszerelt konyha, zu/wc, SAT TV és hajszárító. A szobákat minden nap takarítják, naponta törölközőcsere, 3 naponta ágyneműhuzat-csere. Ellátás: önellátás. Parkolás: a hotel mellett. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) apartman/hét hálószobás (max. 4 fő) 2 hálószobás (max. 6 fő) , , , , , ,- SVETI VLAS - PRIMASOL SINEVA BEACH**** - ALL INCLUSIVE BG0201 Fekvés: Napospart központjától 4 kilométerre, a kedvelt üdülőtelepülés, Sveti Vlas tengerpartján épült szálloda, fantasztikus kilátással a tengerre, Napospartra és Neszebárra. Szolgáltatás: éttermek, bárok, pool-bár, snack-bár a tengerparton, animációs programok, felnőtt-és gyermekmedence, fedett medence, jacuzzi, szauna, gőzfürdő, fitnessterem, teniszpálya, mini klub (12 éves korig gyermekfelügyelet képzett animátorokkal, ugrálóvár, gyermekmedencék, játszótér), szépségszalon, strandröplabda-pálya, minigolf, biciklikölcsönző, 24 órás orvosi szolgálat, jet-ski, vízisí, vizibicikli kölcsönzési lehetőség a strandon. Elhelyezés: tágas, légkondicionált, kétágyas, pótágyazható, erkélyes, zu/ WC-s szobákban, SAT TV, telefon, hajszárító. Ellátás: all inclusive büféreggeli-ebéd és vacsora, délutáni tea, kávé, szendvicsek és sütemények, ig helyi alkoholos és alkoholmentes italok korlátlan fogyasztása a bárban és az éttermekben. Parkolás: a szálloda parkolójában, ingyenesen. Kedvezmények: pótágyon 12 éves korig INGYENES, 12 éves kor fölött 20%, egy felnőttel 2 12 év alatti gyermek esetén a gyermekeknek 50%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció ig 7=5 és 14=10 fő/hét kétágyasban AI , , ,- SVETI VLAS - HOTEL PANORAMA*** - a legolcsóbb ajánlat! BG0201 Fekvés: szép parkos környezetben, a tengertől mindössze 60 méterre épült családias hangulatú, 16 szobás szálloda, gyönyörű kilátással a tengerre. Szolgáltatás: étterem kerthelyiséggel, pool-bár, medence napozóágyakkal és napernyőkkel, masszázs, biliárd, ping-pong. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, +2 ággyal bővíthető, zu/wc-s, balkonos szobákban. SAT TV, telefon, hűtőszekrény. Ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, ingyenesen. Kedvezmények: első gyermek pótágyon 12 éves korig INGYENES, második gyermek 50%, 12 éves kor fölött az első pótágyon 20%, főágyon 12 éves korig egy felnőttel 50%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció és ig 7=5 és 14= ig 7=6 és 14=12 fő/hét reggelivel félpanzióval , , , , , ,- 8

11 TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK SVETI VLAS - SOUTH BEACH / BREEZE / LAZUR / KAMBANI APARTMANHOTELEK **** Fekvés: a második hotelsorban, a tengerparttól méterre, gyönyörűen parkosított környezetben található színvonalas, új építésű luxusapartmanházak. Szolgáltatás: 24 órás recepció, éttermek, bárok, nagy medencék, sportolási lehetőségek, fitness- és wellness szolgáltatások, animációs programok gyerekeknek és felnőtteknek, játszóterek. Elhelyezés: légkondicionált, egy és két hálószobás, modernül berendezett, 2-4 valamint 4-6 fő elhelyezésére alkalmas, felszerelt konyhával, zu/wc-vel rendelkező, balkonos apartmanokban. A szobákat minden nap takarítják, naponta törölközőcsere, 3 naponta ágyneműhuzat-csere. Ellátás: önellátás. Parkolás: a komplexumok területén, ingyenesen. BULGÁRIA BG0202 apartman/hét hálószobás (max. 4 fő) 2 hálószobás (max 6 fő) , , , , , ,- NESZEBÁR - TRINITY SMALL LUXURY HOTEL *** BG0201 Fekvés: az UNESCO világörökség részét képező múzeumváros, Neszebár óvárosának északi részén, tradicionális stílusban épült szálloda, csodálatos panorámával az öbölre és Napospartra. Szolgáltatás: étterem (tradicionális bolgár különlegességekkel és halételekkel), bár. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, pótágyazható, zu/wc-s szobákban. Minibár, SAT TV, telefon, internet-kapcsolat, hajszárító. Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda előtt. Kedvezmények: pótágyon 12 éves korig INGYENES, 12 éves kor fölött 60%, főágyon 12 éves korig egy felnőttel 50%. fő/éj kétágyasban 8 800, , , ,- Minden bolgár foglalásnál 12 éves kor fölött Ft/fő, 12 éves kor alatt Ft/fő idegenforgalmi adó fizetendő irodánkban. TRANSZFERÁRAK Érkezésnél az Autoclub Travel utasait a reptéren képviselőnk várja (táblával, melyen az utas neve szerepel), hazaindulásnál a szállás recepcióján találkoznak ismét. retúr ár/autó, kisbusz személyautó (1-3 fő) kisbusz (max. 5 fő) kisbusz (max. 11 fő) Burgasz reptér-napospart, Sveti Vlas , , ,- 12, illetve több fő esetén egységesen Ft/fő a transzfer ára. 9

12 FRANCIAORSZÁG FRANCIAORSZÁG CÔTE D AZUR MENTON RESIDENCE LES CITRONNIERS*** FR0202 Fekvés: Menton sajátos szubtrópusi mikroklímájáról és páratlan kertjeiről nevezetes. Több, mint 316 napsütéses nap évente Keresse fel a 10 km-re fekvő Sainte-Angnès középkori utcáit, kézművesek üzleteit, művészek galériáit is A felújított 4 szintes apartmanház Menton központjában található, az óvárostól és a régi kikötőtől 500, a strandtól 300 m-re, üzletek közelében. Szolgáltatás: animáció. Városi vízisport-központ 600 m-re, nemzetközi búvárközpont 1500 m-re. Elhelyezés: 2-4 fős légkondicionált stúdiókban; mindegyik felszerelt konyhasarokkal (elektromos tűzhellyel, hűtővel, mikróval, mosogatóval, kávéfőzővel), TV-vel, telefonnal (mindkettő térítés ellenében), kis loggiával rendelkezik. apartman/hét fős st , , , ,- 4 fős st , , , ,- 2 fős stúdió (kb. 22 m 2 ): nappali kihúzható kanapéval. 4 fős stúdió (kb. 26 m 2 ): nappali kihúzható kanapéval, előszobában emeletes ágy, mely a nappalitól ajtóval szeparált. Ágynemű van, törölköző bérelhető. Ellátás: önellátás. Parkolás: az apartmanház parkolójában 48 /hét. Helyszínen fizetendő: kaució 200, , ,- idegenforgalmi adó (kb. 0,8 /fő/nap), végső , ,- takarítás egyénileg vagy kb. 30. Érkezési , , , , , ,- nap: és között szombattól szombatig, egyébként szabadon választható, min. 2 éj (ár lekérésre) , , , , , , , ,- Klubtravel kedvezmény: , és között 2 vagy 3 egymást követő hét foglalása esetén - 20 %! NIZZA HOTEL NICEA** + FR0201 Fekvés: a családi működtetésű kis szálloda Nizza egyik csendes mellékutcájában bújik meg, néhány lépésnyire a főpályaudvartól. A központi fekvésű szállodától minden látnivaló sétával megközelíthető. Egész évben élvezheti az életteli környezetet a kiállításokat, a karnevált, a jazz fesztivált Szolgáltatás: tetőterasz, ahol nyaranta a vendégek elkölthetik reggelijüket, napozóterasz, széf a recepción. Elhelyezés: légkondicionált, fő/éj kétágyasban háromágyasban * 8 700, , * , , , ,- sat TV-vel, telefonnal, hajszárítóval rendelkező fürdőszobás szobákban. Ellátás: kontinentális reggeli. Felár: * és között ár lekérésre. Kedvezmény: egy 6-12 év közötti gyermek szállása -50 % a szülők szobájában, 6 éves kor alatt ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó (kb. 0,8 /fő/éj). 10

13 TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK FRANCIAORSZÁG ANTIBES - JUAN-LES-PINS RESIDENCE LE MADRAS FR0202 Fekvés: az apartmanház 300 m-re fekszik a tengerparttól, az óváros közelében; üzletektől 1000 m-re. Környékbeli látnivalók: Marineland Antibes-ban, a francia riviéra gyöngyszemei: Cannes, St-Tropez, Nizza, Monaco Biot és üvegfújói, Grasse, a parfümváros, a környékbeli kis falvak: Opio, Saint-Paul de Vence a De Lérins-szigetek. Szolgáltatás: kert és napozóterasz, ping-pong. Elhelyezés: 2005-ben felújított, 2 fős stúdiókban vagy 4 fős apartmanokban: mindegyik balkonos, konyhasarokkal (elektromos tűzhely, mikró, hűtő, mosogatógép), telefonnal, TV-vel, fürdőszobával rendelkezik; ágyneművel, törölközővel ellátott. 2 fős stúdió (kb. 35 m 2 ) franciaággyal, 4 fős apartman (kb. 48 m 2 ): nappali kihúzható ággyal, hálószoba 2 külön ággyal. Tágas (62 m 2 ) superior apartmanok is foglalhatók. Ellátás: önellátás. Parkolás: díjmentesen felszíni parkolóban. Felár: kisállat (33 /hét). Érkezési nap: között szombattól szombatig, ezen kívül választható, min. 4 éj. Helyszínen fizetendő: 250 kaució, idegenforgalmi adó (kb. 1 /fő/éj 12 éves kor felett), végső takarítás opcionális (egyénileg vagy 45 ). Egyéb: egyedi módosítási és lemondási feltételek érvényesek. Klubtravel kedvezmény: között 2 egymást követő hét foglalása esetén - 20 %, és között - 15 %. apartman/hét 2 fős stúdió 4 fős apartman standard superior , , , , , , , , , , , , , , ,- GOLFE JUAN RESIDENCE OPEN GOLFE JUAN*** FR0202 Egy csipet francia luxus: kezdje a napot a teraszon elköltött reggelivel, töltse a délelőttöt tengerparti sétával vagy kiránduljon Provence illatos dombjain; délután vásároljon Cannes-ban vagy bóklásszon Antibes középkori árkádjai alatt és igyon meg egy italt a kikötőben. Este pedig, készítsen ínyencséget a piacon vásárolt friss termékekből, vagy dőljön hátra kényelmesen és vacsorázzon a 100 éves pálmafák alatti étteremben Fekvés: a Côte d Azur szívében Cannes és Nizza között, a pálmafák között fekvő apartmanház, 300 m-re a parttól. Szolgáltatás: úszómedence, gyerekmedence, saját strand (300 m), társalgó, éttermek (mediterrán terasz ill. tengerparti), bár, játszótér, tenisz, pétanque, biliárd, ping-pong, fitness, szauna, csomagmegőrző, pénzváltás. Üzletek 300 m-re. Elhelyezés: 4-6 fős erkélyes vagy teraszos apartmanokban, melyek konyhasarokkal (elektromos főzőlap, sütő, hűtő), fürdőszobával, szeparált WC-vel, sat TV-vel és telefonnal felszereltek. 4 fős comfort apartman (32 m 2 ): nappali 2 kihúzható kanapéval, hálószoba 2 ággyal. 4 fős felújított superior apartman (2 szobás, m 2 ): nappali kihúzható ággyal, háló 2 ággyal, a konyhában mosogatógép. 6 fős apartman (2 szobás, 40 m 2 ): nappali 2 kihúzható ággyal, háló és hálófülke 2-2 ággyal. Ellátás: önellátás. Parkolás: felszíni parkolóban díjmentesen vagy garázsban (előre foglalandó, kb /hét). Felár: széfhasználat; ágyneműhuzatot, törölközőt vinni kell vagy a helyszínen bérelhető (10 ill. 6 ), strandszerviz. Helyszínen fizetendő: kaució 160, idegenforgalmi adó (kb. 1 /fő/éj), végső takarítás egyénileg (vagy ). A superior apartmanok esetében az ár tartalmazza a széfhasználatot, a végső takarítást (a konyha kivételével), törölközőt és ágyneműhuzatot is! Egyéb: egyedi módosítási és lemondási feltételek érvényesek. apartman/hét 4 fős apt. 6 fős apt. comfort superior , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- CANNES HOTEL CANNES RIVIERA*** FR0201 Fekvés: Cannes központjában, a parttól néhány lépésnyire fekszik a színes, provence-i hangulatú szálloda, melyet 2002-ben újítottak fel. A híres Croisette 300 m-re, az óváros 500 m-re található. Szolgáltatás: úszómedencés tetőterasz, ahonnan a város lenyűgöző panorámája tárul a vendégek elé, étterem, koktélbár, valutaváltás, internet, business center, ruhatisztítás, széf-bérlés. Elhelyezés: légkondicionált, hangszigetelt ablakkal, sat TV-vel, telefonnal, hajszárítóval, WiFi-vel rendelkező standard zu/wc-s szobákban. Ellátás: büféreggeli. Parkolás: saját garázs (kb. 14 /éj). Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó (kb. 1 /fő/nap). Kedvezmény: egy 3 év alatti gyerek szállása ingyenes a szülők szobájában, 3-11 éves kor között 4 500,-/nap. fő/éj kétágyasban , , , , ,- 11

14 FRANCIAORSZÁG TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK THÉOULE-SUR-MER RESIDENCE HORIZON BLEU** FR0202 Fekvés: az apartmanház az Esterel-masszívum oldalában, a Corniche d Or -on található, 2,5 km-re a strandtól. Érdekességekben bővelkedik a környék: yachtkikötő, kastély, korábbi szappangyár, Gardanne-barlang, a csipkézett partvonal, kézműves falvak a környéken pl. Vallauris fazekastermékei 18 km-re Szolgáltatás: 2 úszómedence, animáció, 5 km-re búvárközpont. Főszezonban ingyenes shuttle busz! Elhelyezés: az 5 épületből álló, zöld környezetben álló komplexum apartmanjaiban. Mindegyik felszerelt konyhasarokkal (elektromos tűzhely, hűtő, minisütő vagy mikró, mosogatógép, kávéfőző), TV-vel, telefonnal (mindkettő térítés ellenében) és terasszal vagy erkéllyel rendelkezik. 4 fős apartman (kb. 34 m 2 ): nappali kihúzható ággyal, hálószoba két ággyal. Tengerre néző típusa felár (kb. 10%) ellenében rendelhető. 6 fős apartman (kb. 40 m 2 ): nappali kihúzható ággyal, hálószoba két ággyal, hálófülke emeletes ággyal. 8 fős apartman (kb. 60 m 2 ): nappali kihúzható ággyal, hálószoba két ággyal, galéria 2 ággyal és hálófülke emeletes ággyal. Néhány apartmanban hálófülke helyett is hálószoba található. Ellátás: önellátás. Parkolás: fedett parkolóban (48 /hét). Felár: kisállat (47 /hét). Comfort+ forma rendelhető: törölközőt, végső takarítást, takarító-csomagot és TV-bérlést tartalmaz): egyszeri 6 800,-/felnőtt, 4 800,-/gyerek (4-11 év). Helyszínen fizetendő: kaució 200, idegenforgalmi adó (18 éves kor felett kb. 0,8 /fő/éj), végső takarítás egyénileg vagy kb Érkezési nap: között szombattól szombatig, egyébként min 2 éj, szabadon választható (ár lekérésre). Előfoglalási kedvezmény: - 15 %, ha min. 90 nappal indulás előtt legalább egy hetes üdülést foglal vagy között! Klubtravel kedvezmény: és között 2 egymást követő hét foglalása esetén -10 %, 3 hét esetén -20 % A kedvezmények összevonhatóak! apartman/hét 4 fős apt. 6 fős apt. 8 fős apt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- SAINT TROPEZ-I ÖBÖL AGAY RESIDENCE LE NAUTIC FR0202 apartman/hét 6 fős apartman 7 fős apartman , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Fekvés: Agay gyönyörű homokos öböl, a "Corniche d'or", az "Arany párkányút"-ként ismert partszakasz része St. Raphäel (12 km) és Cannes (30 km) között, kőhajításnyira Frejustől. A bájos tengerparti üdülőhely hírnevét természeti szépségének a tengernek, a partvonalának és a védett Esterel masszívumnak köszönheti. Az apartmanház az üdülőhely központjához közel fekszik az Agay folyó partján, mindössze 150 m-re a strandtól. Szolgáltatás: a környéken számos sportolási lehetőség (hegyikerékpár, golf, sziklamászás, siklóernyőzés, vízisportok). Elhelyezés: 6-7 fős kényelmes apartmanokban, melyek mindegyike felszerelt konyhasarokkal (elektromos tűzhely, mosogatógép, hűtő, sütő vagy mikró), fürdőszobával rendelkezik, ágyneművel ellátott, terasz vagy kis kert tartozik hozzá. 6 fős apartman (kb. 38 m 2 ): nappali-étkező kihúzható kanapéval és két külön ággyal, hálószoba franciaággyal. 7 fős apartman (kb. 48 m 2 ): nappali-étkező kihúzható kanapéval + 1 ággyal, 2 hálószoba 2-2 ággyal. Ellátás: önellátás. Parkolás: nyitott parkolóban díjmentesen vagy fedett parkolóban (térítés ellenében, korlátozott számban). Felár: TV-bérlés, kisállat (30 /hét). Helyszínen fizetendő: kaució 300, idegenforgalmi adó (kb. 1 /fő/nap), végső takarítás egyénileg (vagy 52 ). Egyéb: egyedi módosítási és lemondási feltételek érvényesek. Klubtravel kedvezmény: és között 2 egymást követő hét foglalása esetén - 20%, és között - 15% kedvezmény! 12

15 TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK FRANCIAORSZÁG LE LAVANDOU RESIDENCE LE LAVAND OR FR0202 Fekvés: Le Lavandou festői kis falu 35 km-re Saint-Tropeztől és 22 km-re Hyèrestől, nyüzsgő kis utcákkal, provencei piaccal, árnyékos teraszokkal és finomhomokos stranddal. Az aparmanház 800 m-re található a legnagyobb strandtól, közel Le Lavandou központjához. Szolgáltatás: külső úszómedence ( ); a környéken rengeteg vízisportra nyílik lehetőség: vitorlázás, szörfözés, vízisízés Elhelyezés: a kis, 3 szintes épület 4-7 fős stúdióiban ill. apartmanjaiban: mindegyikhez felszerelt konyhasarok (elektromos tűzhely, minisütő, hűtő), fürdőszoba, terasz vagy kis kert tartozik, ágyneművel ellátott. 4 fős stúdió: nappali kihúzható ággyal, hálófülke emeletes ággyal, 6 fős apartman: nappali kihúzható ággyal, hálószoba 2 ággyal, hálófülke emeletes ággyal; 7 fős apartman: nappali + 2 háló franciaággyal, egyikben + 1 ággyal. Ellátás: önellátás. Parkolás: nyitott parkolóban díjmentesen. Felár: TV-bérlés, kisállat. Helyszínen fizetendő: kaució 300, végső takarítás egyénileg vagy 52, idegenforgalmi adó. Egyéb: egyedi módosítási és lemondási feltételek érvényesek. Klubtravel kedvezmény: , és között 2 egymást követő hét foglalása esetén - 10 %! apartman/hét 4 fős stúdió 6 fős apartman 7 fős apartman , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- FRÉJUS RESIDENCE LES CAMPANETTES FR0202 Fekvés: az apartmanház csendes környéken fekszik, 900 m-re a finomhomokos strandtól, Frejus óvárosának közelében, Cannes és St. Tropez között félúton. A város gazdag történeti és művészeti örökséggel rendelkezik, érdemes római kori maradványait, székesegyházát s az V. századi keresztelőkápolnáját apartman/hét fős st , , , , , , , , , , , , , , , ,- 4 fős apt , , , , , , , , , , , , , , , ,- 5 fős apt , , , , , , , , , , , , , , , ,- megtekinteni. Szolgáltatás: 3 szintes liftes épület, külső úszómedence ( ), mosoda. Elhelyezés: 2 vagy 4 fős stúdiókban, ill. 4-5 fős apartmanokban: mindegyikhez felszerelt konyhasarok (elektromos tűzhely, sütő, hűtő), fürdőszoba, erkély vagy terasz tartozik kerti bútorral; ágyneművel ellátott. 2 fős stúdió (kb. 23 m 2 ): nappali kihúzható ággyal, 4-5 fős apartman (kb m 2 ): nappali kihúzható ággyal + hálószoba 2 ággyal, 5 fős apartman: + 1 ágy az egyik szobában. Ellátás: önellátás. Parkolás: nyitott parkolóban díjmentesen (helyek korlátozott számban). Felár: TV-bérlés, kisállat (30 /hét). Helyszínen fizetendő: kaució 300, végső takarítás egyénileg (vagy 52 ), idegenforgalmi adó. Egyéb: egyedi módosítási és lemondási feltételek érvényesek. Klubtravel kedvezmény: , és között 2 egymást követő hét foglalása esetén - 20 %! HÉTFŐI ÉRKEZÉS IS VÁLASZTHATÓ! 13

16 FRANCIAORSZÁG TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK CÔTE D AMÉTHYSTE LE GRAU DU ROI RESIDENCE LE VIDOURLE FR0202 Fekvés: Languedoc régióban, közvetlenül a tengerparton, 3 hektáros parkban fekvő, 2005-ben hagyományos camargue stílusban felújított üdülőközpont. Nagyobb üzletek m-re. Felfedeznivaló: Arles, Montpellier, Sète, Nîmes, a Seaquarium, a Pont du Gard, stb. Szolgáltatás: recepció, úszómedence, gyerekmedence, napozóterasz, széles körű animáció, étterem, mosoda, gyerekmegőrző, széfbérlés, sportpályák (többnyire ingyenes használattal). Áprilisban, júliusaugusztusban különböző estek, karaoke, showműsorok. Közelben katamarán-, vitorlás- és kenubérlés. Elhelyezés: 2-3 szintes épületek felújított, balkonos, tágas, 3-4 vagy 6 fős igényes apartmanjaiban: mindegyik panorámaablakkal, konyhasarokkal (elektromos tűzhely, sütő, hűtő, mosogatógép, kávéfőző, pirítóssütő, stb.), fürdőszobával rendelkezik, ágyneművel ellátottak. Törölközőt vinni kell vagy bérelhető. 3-4 fős apartman (kb m 2 ): nappali kihúzható ággyal 1 vagy 2 főre, hálószoba 2 külön ággyal. 6 fős apartman (kb. 46 m 2 ): nappali kihúzható ággyal 1 vagy 2 főre, 2 hálószoba 2 külön ággyal. Ellátás: önellátás. Parkolás: díjmentesen a komplexum területén. Felár: TV-bérlés (38 /hét). Érkezési nap: között szombattól szombatig, ezen kívül választható, min. 4 éj. Helyszínen fizetendő: 250 kaució, idegenforgalmi adó (kb. 0,5 /fő/éj 12 éves kor felett), végső takarítás egyénileg vagy 45. Klubtravel kedvezmény: között 2 egymást követő hét foglalása esetén - 20 %, és között - 15 %. apartman/hét 3 fős apartman 4 fős apartman , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- OROSZLÁN-ÖBÖL CAP D AGDE RESIDENCE LES TERRASSES DE RICHELIEU FR0202 Fekvés: Languedoc régió kedvelt üdülővárosa 14 km finomhomokos parttal büszkélkedhet, melyen ösvények és bicikliutak haladnak keresztül. Az apartmankomplexum két épületből áll (Les Terrasses du grand Bleu és Sopraland), a Richelieu part és az Aquapark közelében. Érdemes felkeresni Agde városának erődítményszerű, festői árkádsoros román kori katedrálisát, Bagnas természetvédelmi területét, Ephèbe múzeumát vagy Tamarissière, a part és a Hérault folyó között békésen fekvő apró, mediterrán falut is. Szolgáltatás: úszómedence ( ), étterem, söröző, night club, vizisportok, golf, lovaglás; üzletek 300 m-re. Elhelyezés: 4-6 fős apartmanokban, amelyek felszerelt konyhasarokkal (elektromos tűzhely, sütő, hűtő) és zu/wc-vel rendelkeznek, ágyneművel ellátottak. Erkély, terasz vagy kis kert tartozik az apartmanhoz. 4 fős apartman (28 m 2 ): nappali kinyitható ággyal, hálószoba egy dupla- vagy 2 különálló ággyal. 6 fős apartman (35 m 2 ): nappali kinyitható kanapéval, hálószoba (2 külön ággyal) és hálófülke (2 különálló vagy emeletes ággyal); mosogatógép. Ellátás: önellátás. Parkolás: külső parkolóban térítés ellenében (előre foglalandó). Felár: gyerekágy, TV-bérlés, kisállat (30 /hét). Helyszínen fizetendő: kaució 300, végső takarítás egyénileg vagy 52, idegenforgalmi adó. Egyéb: egyedi módosítási és lemondási feltételek érvényesek. Klubtravel kedvezmény: , és között 2 egymást követő hét esetén - 20%! apartman/hét fős , ,- 6 fős , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 14

17 TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK FRANCIAORSZÁG CÔTE VERMEILLE CANET PLAGE RESIDENCE COPACABANA FR0202 Fekvés: Canet en Roussillon területén húzódik a Mediterránum egyik legjobb és leghosszabb strandja, mely számos szórakozási lehetőséget nyújt. A finom, aranyló homok széles, 9 km hosszú sávja és a parthoz közel húzódó tavak és flamingói lenyűgözik az odalátogatókat. Canet a katalán vidék szívében fekszik, 17 km-re Perpignan történelmi városától. Az apartmanház közvetlenül a parton fekszik Canet Plage falujában, 50 m-re az üzletektől. Szolgáltatás: úszómedence ( ), vízisport-klub, búvárklub, minigolf, mosoda, szörf- és biciklitároló. Elhelyezés: 2-4 fős stúdiókban ill. 4-6 fős apartmanokban. Mindegyik felszerelt konyhasarokkal (mini-sütő, villanytűzhely, hűtő) és zu/wc-vel rendelkezik, ágyneművel ellátottak, balkon és kerti bútor tartozik hozzájuk. 2 fős stúdió (18 m 2 ): nappali kinyitható ággyal, 4 fős stúdió (20 m 2 ): nappali kinyitható kanapéval, hálófülke emeletes ággyal, 4 fős apartman (24 m 2 ): nappali kinyitható ággyal, hálószoba két külön ággyal. 6 fős apartman (38 m 2 ): nappali kinyitható ággyal, 2 hálószoba 2-2 ággyal. Ellátás: önellátás. Parkolás: fedett vagy kültéri parkolóban (kb. 45 /hét), korlátozott számban (előre foglalandó). Felár: tengerre néző apartman (kb. 10%), baba-felszerelés, TV-bérlés, kisállat (30 /hét). Helyszínen fizetendő: kaució 300, végső takarítás egyénileg (vagy 52 ), idegenforgalmi adó (kb. 1 /fő/éj). Egyéb: egyedi módosítási és lemondási feltételek érvényesek. Klubtravel kedvezmény: és között két egymást követő hét esetén - 15%! apartman/hét 2 fős st. 4 fős st. 4 fős apt. 6 fős apt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- ATLANTI-PART ANGLET - BIARRITZ RESIDENCE EUGÉNIE*** FR0302 Fekvés: öbölre nyíló kilátást kínál az óceánparton, a felkapott baszk üdülőváros déli részén található apartmanház, az óceán, a hegyek és golfpályák között. A szörf francia szülővárosa ideális kiindulópont Baszkföld vidékének, hagyományainak és kultúrájának, a Pireneusoknak és Spanyolországnak a felfedezésére is. Városközpont 2 km, üzletek 50 m-re. Szolgáltatás: úszómedence, teniszpálya, minigolf, játszótér, a közelben 18 lyukú golfpálya. Elhelyezés: felszerelt konyhasarokkal (elektromos tűzhely, hűtő, minisütő, kávéfőző, mosogatógép), TV-vel, telefonnal, terasszal rendelkező fürdőszobás apartmanokban. 2 fős stúdió (kb. 22 m 2 ): nappali kihúzható kanapéval. 4 fős apartman (30-39 m 2 ): nappali kihúzható kanapéval, hálószoba franciaággyal. 6 fős apartman (kb. 33 m 2 ): nappali kihúzható kanapéval, hálószoba franciaággyal (vagy különálló ággyal), hálófülke emeletes ággyal vagy hálófülke helyett galéria két ággyal. Ellátás: önellátás. apartman/hét fős st ,- 4 fős apt ,- 6 fős apt ,- Parkolás: az apartmanház parkolójában ingyenesen. Felár: kisállat (45 /hét). Helyszínen fizetendő: kaució 200, idegenforgalmi adó (12 éves kor felett kb. 1,7 /fő/éj), végső takarítás egyénileg vagy kb Érkezési nap: között szombattól , , ,- szombatig, egyébként szabadon választható, min. 2 éj (ár lekérésre) , , ,- Klubtravel kedvezmény: és között 2 egymást követő hét , , ,- foglalása esetén - 10 %, 3 egymást követő hét foglalása esetén - 20 %! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 15

18 FRANCIAORSZÁG KORZIKA TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK BORGO RESIDENCE PINÉTO FR0302 Fekvés: Bastia közelében, 18 hektáros mediterrán fenyőligetben, közvetlenül a vízparton fekvő üdülőközpont, saját finomhomokos stranddal, 400 m-re az üzletektől. Szolgáltatás: nagy úszómedence a pálmafák között, recepció, animáció, étterem, beach-bár, TV-szoba, könyvtár, mosoda, internet-kapcsolat a recepción, szabadidős felszerelések, sportpályák (többnyire ingyenes használattal). Áprilisban, július-augusztusban különböző estek, showműsorok. Elhelyezés: felújított bungalók 4-5 fős apartmanjaiban: mindegyik új konyhasarokkal (elektromos tűzhely, mikró, hűtő, fagyasztó, mosogatógép, kávéfőző, pirítóssütő), TV-vel és felújított fürdőszobával rendelkezik, ágyneművel ellátottak. Törölközőt vinni kell vagy bérelhető. 4 fős apartman (kb. 30 m 2 ): nappali kihúzható ággyal 1 főre, hálószoba franciaággyal, egy pici szoba 1 ággyal. 5 fős apartman (kb. 33 m 2 ): nappali kihúzható ággyal 1 főre, 2 hálószoba, egyik francia-, másik emeletes ággyal. Ellátás: önellátás. Büfévacsora rendelhető ( Ft/fő/hét). Parkolás: díjmentesen a komplexum területén. Érkezési nap: között szombattól szombatig, ezen kívül választható, min. 4 éj. Helyszínen fizetendő: 250 kaució, idegenforgalmi adó (kb. 1 /fő/éj 12 éves kor felett), végső takarítás egyénileg vagy 45. Klubtravel kedvezmény: között 2 egymást követő hét foglalása esetén - 20 %, és között - 15 %. Előfoglalási kedvezmény: ig a és a közötti foglalások áraiból - 10 %! apartman/hét 4 fős apartman 5 fős apartman , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- HAJÓZÁS AZ ÉGEI-TENGEREN ÉS NYARALÁS TOLÓBAN GÖRÖGORSZÁG TÖRÖKORSZÁG 11 nap/10 éj Indulási időpontok: június 22., július 27., szeptember 7. Utazás: a Malév menetrendszerinti járatával Athénba, majd a Louise Cruise hajójával. Elhelyezés: Athénban központi 3*-os szállodában kétágyas szobában (1 éj), a hajón ablakos kétágyas kabinban (4 éj), Tolóban 3*-os közvetlen tengerparti szállodában kétágyas szobában (5 éj). Ellátás: a szállodában Athénban és Tolóban reggeli, a hajón teljes ellátás (napi ötszöri étkezés), igény esetén a Tolói szállodában félpanzió kérhető ( Ft/fő). Idegenvezetés: az athéni reptértől a hajóút és a nyaralás alatt is magyar csoportkísérők állnak utasaink rendelkezésére. PROGRAM: 1. nap: utazás Athénba a Malév menetrendszerinti járatával. Transzfer a szállodába, este szabad program. 2. nap: reggel transzfer a kikötőbe. Hajóutunk első megállója a kora esti órákban Mykonosz, mely a görög és nemzetközi hírességek egyik kedvenc pihenőhelye. 3. nap: reggeli érkezés Kusadasiba, a Török Riviéra egyik ismert üdülőhelyére. Továbbindulás, majd a délutáni órákban érkezés Patmosz szigetére. Fővárosa Chora a Szt. János Kolostorral és az Apokalipszis-barlanggal az UNESCO világörökség részét képezik. 4. nap: reggeli érkezés Rodoszra, mely Helios napisten szigeteként vált ismertté. Szobra, a Kolosszus, az ókori világ hét csodájának egyike volt. A késő középkorban a johannita lovagrend fennhatósága, majd később a török hódoltság is nyomot hagyott a főváros, Rodosz városának építészetében. Itt található Európa legnagyobb középkori vára, melyet mindenképpen érdemes meglátogatni. 5. nap: érkezés a kora reggeli órákban Krétára. A sziget több évszázadig velencei uralom alatt állt, ennek nyomát őrzik fővárosának, Heraklionnak hangulatos utcái. Délután továbbhajózás Szantorini szigetére. A csodaszép sziget kék kupolás templomai, kék zsalugáteres házai felejthetetlen látványt nyújtanak az idelátogatóknak. 6. nap: reggeli érkezés Pireuszba, ahonnan autóbusszal folytatjuk utunkat a Peloponnészoszi-félsziget legkedveltebb üdülőhelyére, Tolóba nap: szabad program, pihenés ill. fakultatív kirándulási lehetőségek. 11. nap: transzfer az athéni repülőtérre és hazautazás. Részvételi dij ablakos kabinban (2 ágyas elhelyezés esetén) Engedmény belső kabinos elhelyezés esetén Repülőtéri és kikötői illetékek Ft/fő Ft/fő Ft/fő A részvételi díj nem tartalmazza: betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, kötelező útlemondási biztositást (1,8 %), a hajón a fakultatív kirándulásokat és a kötelező borravalót. A helyszínen fizetendő kötelező borravaló összege 8 /fő/éj, mely az MKB január 10-i (1 euró = 254,35,-Ft) deviza középárfolyamán számolva 2.034,80 Ft-nak felel meg. A program minimum 20 fő jelentkezése esetén indul. MAHART TOURS 16

19 GÖRÖGORSZÁG AUTÓBUSZOS és REPÜLOS UTAK AUTÓBUSZOS UTAK PARALIA ANNA-RITA APARTMAN Fekvés: a családi tulajdonban lévő apartmanház a homokos tengerparttól kb. 100, a központtól kb. 150 méterre fekszik. Közelében éttermek, bárok, üzletek találhatók. Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban (max. 4 fő elhelyezésére alkalmasak), melyek mindegyike TV-vel, felszerelt konyhasarokkal, zu/wc-vel és balkonnal rendelkezik. Néhány szoba légkondicionált. Ellátás: önellátás. Reggeli (kontinentális) Ft/fő/hét, vacsora (menüválasztásos) Ft/fő/hét vagy félpanzió Ft/fő/hét befizethető. Felár: légkondicionálás 5 / stúdió/nap (helyszínen fizetendő). Kedvezmény: első gyeremek 16 éves korig INGYENES (3 fős stúdióban 3. ágyon érvényesíthető - 2 felnőtt+1 gyermek. A felnőttek a 2 fős stúdió árát fizetik). Családi kedvezmény: két gyermek 16 éves korig INGYENES (4 fős családi stúdióban - 2 felnőtt+1 vagy 2 gyermek. A felnőttek a 2 fős stúdió árát fizetik. TURNUSVÁLTÁS: KEDD. AUTÓBUSZ INDULÁS: HÉTFŐ. UTAZÁS: autóbusszal a Budapest-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged-Paralia-Szeged-Kiskunfélegyháza-Kecskemét- Budapest útvonalon. Felszállási lehetőségek (felár nélkül): Budapest, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged. További felszállási lehetőségek (felárral): Kaposvár, Pécs, Győr, Veszprém: Ft. Szekszárd, Baja, Székesfehérvár, Komárom, Tatabánya: Ft. A first minute árak a vidéki felszállás felárát nem tartalmazzák! fő/hét FIRST MINUTE ÁR az utazási költséget is 2 fős stúdió 3 fős stúdió tartalmazza (autóbusz) , , , , , , , , , , , , , , ,- autóbusz indulási időpontok (minden hétfőn) május 19., 26. szeptember 15.,22. június 02., 09., 16. augusztus 25. szeptember. 01., 08. június 23., 30. július 07., 14., 21., 28. augusztus 04., 11., 18. felnőtt ár retúr/fő gyerekár (12 éves korig) APOLLON TRAVEL / APOLLO egy útra/fő felnőtt és gyerekár , , , , , , , , ,- LEFKADA (NIDRI) GATSOULIS APARTMAN APOLLON TRAVEL / APOLLO Fekvés: Nidri központjától kb 250 méterre, a homokos, apró kavicsos strandtól kb. 150 méterre épült szép apartmanház, csendes környezetben. A központban éttermek, bárok és szórakozóhelyek várják a vedégeket. Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, vagy 4 fős apartmanokban, melyek zu/wc-vel, konyhasarokkal, balkonnal, TV-vel és légkondicionálóval felszereltek (a légkondi térítés ellenében a helyszínen igényelhető). Ellátás: önellátás. egy gyeremek 16 éves korig INGYENES. 3 fős stúdióban 3. ágyon érvényesíthető (2 felnőtt+1 gyermek). A felnőttek a 2 fős stúdió árát fizetik. TURNUSVÁLTÁS: KEDD. AUTÓBUSZ INDULÁS: HÉTFŐ. UTAZÁS: autóbusszal a Budapest-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged-Sarti-Szeged-Kiskunfélegyháza-Kecskemét- Budapest útvonalon. Felszállási lehetőségek: Budapest, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged. fő/hét FIRST MINUTE ÁR az utazási költséget is tartalmazza (autóbusz) 2 fős stúdió 3 fős stúdió 4 fős apartman , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- autóbusz inulási időpontok (minden hétfőn) május 19., 26. szeptember 15., 22. június 2., 9., 16. augusztus 25. szeptember 1., 8. június 23., 30. július 7., 14., 21., 28. augusztus 4., 11., 18. felnőtt ár retúr/fő gyerekár (12 éves korig) egy útra/fő felnőtt ár , , , , , , , , ,- 17

20 GÖRÖGORSZÁG SARTI KOSMAS APARTMAN fő/hét FIRST MINUTE ÁR az utazási költséget is tartalmazza (autóbusz) légkondi légkondival nélkül légkondi nélkül TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK APOLLON TRAVEL / APOLLO Fekvés: Sarti központjától kb. 600, a homokos tengerparttól kb. 100 méterre található. Az apartmanház 2002-ben épült, szépen, igényesen berendezett. Elhelyezés: 2, 3 és 4 fős stúdiókban, melyek felszerelt konyhasarokkal, tu/wc-val, balkonnal rendelkeznek. A 4 fős stúdiókban emeletes ágy található. Néhány stúdió légkondicionált (felár ellenében). Ellátás: önellátás. Reggeli (kontinentális) Ft/fő/hét, vacsora (menüválasztásos) Ft/fő/hét vagy félpanzió Ft/fő/hét befizethető, melyet egy közeli tavernában biztosítunk. Kedvezmény: légkondi nélküli stúdiókban első gyeremek 16 éves korig INGYENES (3 fős stúdióban 3. ágyon érvényesíthető - 2 felnőtt+1 gyermek. A felnőttek a 2 fős stúdió árát fizetik). Családi kedvezmény: két gyermek 16 éves korig INGYENES (4 fős családi stúdióban - 2 felnőtt+2 gyermek. A felnőttek a 2 fős stúdió árát fizetik). TURNUSVÁLTÁS: SZOMBAT. AUTÓBUSZ INDULÁS: PÉNTEK. UTAZÁS: autóbusszal a Budapest-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged-Sarti-Szeged-Kiskunfélegyháza- Kecskemét-Budapest útvonalon. Felszállási lehetőségek (felár nélkül): Budapest, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged. További felszállási lehetőségek (felárral): Kaposvár, Pécs, Győr, Veszprém: Ft. Szekszárd, Baja, Székesfehérvár, Komárom, Tatabánya Ft. A first minute árak a vidéki felszállás felárát nem tartalmazzák! 2 fős stúdió 3 fős stúdió légkondi nélkül légkondival légkondival , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- autóbusz inulási időpontok (minden pénteken) május 23. szeptember 19., 26. május 30. június 06., 13., 20. augusztus 29. szeptember 05., 12. június 27., július 04., 11., 18., 25. augusztus 01., 08., 15., 22. felnőtt ár retúr/fő gyerekár (12 éves korig) egy útra/fő felnőtt és gyerekár , , , , , , , , ,- STAVROS ALEXANDROS PALACE APARTMAN APOLLON TRAVEL / APOLLO Fekvés: Stavros központjától kb.300, a tengerparttól kb. 250 méterre épült új apartmanház. Szolgáltatás: recepció, társalgó TV-vel, szép kert, úszómedence. Elhelyezés: 2 és 3 fős, szépen berendezett stúdiókban, amelyek mindegyike felszerelt konyhasarokkal, zu/wc-vel, balkonnal vagy terasszal rendelkezik. Néhány stúdió légkondicionált. Ellátás: önellátás. Reggeli (kontinentális) Ft/fő/hét, vacsora (menüválasztásos) Ft/fő/hét vagy félpanzió Ft/fő/hét befizethető, melyet egy közeli tavernában biztosítunk. Kedvezmény: egy gyeremek 16 éves korig INGYENES. 3 fős stúdióban 3. ágyon érvényesíthető (2 felnőtt+1 gyermek). A felnőttek a 2 fős stúdió árát fizetik. TURNUSVÁLTÁS: SZOMBAT. AUTÓBUSZ INDULÁS: PÉNTEK. UTAZÁS: autóbusszal a Budapest-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged-Stavros-Szeged-Kiskunfélegyháza- Kecskemét-Budapest útvonalon. Felszállási lehetőségek (felár nélkül): Budapest, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged. További felszállási lehetőségek (felárral): Kaposvár, Pécs, Győr, Veszprém: Ft Szekszárd, Baja, Székesfehérvár, Komárom, Tatabánya Ft A first minute árak a vidéki felszállás felárát nem tartalmazzák! fő/hét FIRST MINUTE ÁR az utazási költséget is tartalmazza (autóbusz) 2 fős stúdió 3 fős stúdió , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- autóbusz inulási időpontok (minden pénteken) május 23. szeptember 19., 26. május 30. június 06., 13., 20. augusztus. 29. szeptember 05., 12. június 27. július 04., 11., 18., 25. augusztus 01., 08., 15., 22. felnőtt ár retúr/fő gyerekár (12 éves korig) egy útra/fő felnőtt és gyerekár , , , , , , , , ,- 18

franciaország franciaország CÔTE D AZUR TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK MENTON - Residence LES CITRONNIERS*** FR0202 www.autoclubtravel.hu

franciaország franciaország CÔTE D AZUR TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK MENTON - Residence LES CITRONNIERS*** FR0202 www.autoclubtravel.hu TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK CÔTE D AZUR MENTON - Residence LES CITRONNIERS*** FR0202 Leírás: Menton sajátos szubtrópusi mikroklímájáról és páratlan kertjeiről nevezetes. A felújított 4 szintes apartmanház Menton

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG MENTON - MAEVA LES CITRONNIERS*** MENTON - HOTEL MEDITERRANEE*** FR0202

FRANCIAORSZÁG MENTON - MAEVA LES CITRONNIERS*** MENTON - HOTEL MEDITERRANEE*** FR0202 FRANCIAORSZÁG MENTON - MAEVA LES CITRONNIERS*** Leírás: Menton sajátos szubtrópusi mikroklímájáról és páratlan kertjeiről nevezetes. A felújított 4 szintes ház Menton központjában található, az óvárostól

Részletesebben

Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás 04.30-ig, teljes összeg befizetése 05.15-ig)

Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás 04.30-ig, teljes összeg befizetése 05.15-ig) TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK NAPOSPART Minden bolgár foglalásnál 12 éves kor fölött 4 400 Ft/fő, 12 éves kor alatt 2 200 Ft/fő üdülőhelyi díj fizetendő irodánkban. A díj egyszeri, és a teljes tartózkodásra értendő.

Részletesebben

BULGÁRIA. Napospart FLORA - ZVETE - RODOPI HOTELKOMPLEXUM **** HOTEL DIAMOND**** - Félpanzió

BULGÁRIA. Napospart FLORA - ZVETE - RODOPI HOTELKOMPLEXUM **** HOTEL DIAMOND**** - Félpanzió BULGÁRIA Napospart NAPOSPART Minden bolgár foglalásnál 12 éves kor fölött 3 600 Ft/fő, 12 éves kor alatt 1 800 Ft/fő üdülőhelyi díj fizetendő irodánkban. A díj egyszeri, és a teljes tartózkodásra értendő.

Részletesebben

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS***

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** 2015 *CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** CAMPING FIORI*** RABAC - Isztriai félsziget Horvátország 560 km-re Bp-től

Részletesebben

November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA. FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure*****

November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA. FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure***** November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA Hotel Falcon Hills*** FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure***** AI 143.000,- Ft/fő standard kétágyas szoba Hotel

Részletesebben

Család, szórakozás és pihenés...

Család, szórakozás és pihenés... Család, szórakozás és pihenés... UMAG I VILLAGE SOL GARDEN ISTRA 4* CSALÁDI AJÁNLAT 2015.10.23-11.01. családi szobában 2 felnőtt + 2 gyermek 101 700 Ft/CSALÁD/3 éj félpanzióval családi szoba: két összenyitható

Részletesebben

900 m. (térítés ellenében). Babaágyak ingyenesen igényelhetők. Napágyak és napernyők ingyenesen használhatóak a medencénél. 800 m

900 m. (térítés ellenében). Babaágyak ingyenesen igényelhetők. Napágyak és napernyők ingyenesen használhatóak a medencénél. 800 m Napospart Burgasztól 36 km-re északra terül el a bolgár tengerpart legnagyobb, legismertebb üdülőközpontja. 8 km hosszú, kb. 150 m széles homokos strandja és lassan mélyülő vize kisgyermekek fürdőzésére

Részletesebben

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu Balatontourist Platán Panzió Balaton 2013 H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. H Balatontourist Platán Panzió H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. Foglalás: Tel.: (36) 84/314-388, (36) 30/758-4575 (36) 30/742-2107

Részletesebben

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI A hotel közvetlen tengerparton található, közelében postahivatal, bank és benzinkút, a városközpont kb. 10 perc. A kétágyas szobák mindegyikben zuhany/wc, SAT TV, telefon.

Részletesebben

Időpontok: 2015. május-október között 7 éjszaka, 8 napos időtartamban

Időpontok: 2015. május-október között 7 éjszaka, 8 napos időtartamban Üdülés Szicília szigetén Utazás: egyénileg Időpontok: 2015. május-október között 7 éjszaka, 8 napos időtartamban Catania környéke ( repülőtéri transzfer: Catania repülőtere) Santa Lucia α Le Sabbie d Oro

Részletesebben

CA NOGHERA - CAMPING ALBA D ORO

CA NOGHERA - CAMPING ALBA D ORO CA NOGHERA - CAMPING ALBA D ORO IT0205 Leírás: a kemping a Marco Polo reptér közelében fekszik 15 km-re Velencétől. Szolgáltatás: étterem, élelmiszerüzlet, bár, parkoló, internet lehetőség.elhelyezés:

Részletesebben

Érkezések: szombatonként (Június, július, augusztusban 17:00 20:00 óráig, májusban és szeptemberben 16:00-19:00-ig.) Elutazás: 09:00 óráig

Érkezések: szombatonként (Június, július, augusztusban 17:00 20:00 óráig, májusban és szeptemberben 16:00-19:00-ig.) Elutazás: 09:00 óráig lignano Lignano az észak-adriai tengerpart legszebb része. Igazi nyüzsgő, modern tengerparti üdülőhely, aranyszínű homokos tengerparttal, hatalmas zöld területekkel, természetesen meghagyott fenyőerdőkkel,

Részletesebben

2015 NYÁR COSTA BLANCA BENIDORM ELÖFOGLALÁS AKCIÓ

2015 NYÁR COSTA BLANCA BENIDORM ELÖFOGLALÁS AKCIÓ 2015 NYÁR COSTA BLANCA BENIDORM ELÖFOGLALÁS AKCIÓ Spanyolország Benidorm Árak Ft/fő repülővel Július 5 12 19, 26 Augusztus 2,9,16 ELŐFOGLALÁSI ÁRAK Ellátás 8 nap / 7éj 8 nap / 7éj 8 nap / 7éj Gemelos 2-4

Részletesebben

PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK

PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK Szobaáraink 2013: áraink Forintban egy főre, egy éjszakára értendőek Normál kétágyas szobában (2 fő +1 pótágy): 9720 Ft/fő/éj, -10% kedvezmény

Részletesebben

MEDITERRÁN VAKÁCIÓ CIPRUSON

MEDITERRÁN VAKÁCIÓ CIPRUSON MEDITERRÁN VAKÁCIÓ CIPRUSON Utazás: Budapest Larnaca Budapest útvonalon Malév menetrendszerinti járataival, egyénileg. Időpont: választott időpontban és időtartamra. Idegenvezetés: helyi magyar nyelvű

Részletesebben

Foglalását kérem a piknik@piknik.hu e-mail címen írja meg

Foglalását kérem a piknik@piknik.hu e-mail címen írja meg PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK Siófok, Honvéd u. 73. Szobaáraink 2013: áraink Forintban egy főre, egy éjszakára értendőek Normál kétágyas szobában (2 fő +1 pótágy): 9720 Ft/fő/éj,

Részletesebben

ADMIRAL TRAVEL UTAZÁSI CENTRUM Tel : 06-53-311-500, E-mail : admiraltravel@t-online.hu, www.admiraltravel.hu

ADMIRAL TRAVEL UTAZÁSI CENTRUM Tel : 06-53-311-500, E-mail : admiraltravel@t-online.hu, www.admiraltravel.hu ZANTE LAGANAS ARGASSI ZANTE LAGANAS ARGASSI ZANTE LAGANAS ARGASSI ZANTE 2015 NYÁR ELÖFOGLALÁS AKCIÓ Görögország Zakynthos Szeptember 7 14 21 Árak Ft/fő repülővel ELŐFOGLALÁSI AJÁNLATOK Ellátás 8 nap /

Részletesebben

Rimini Viserbella. Hotel Cadiz*** vagy hasonló

Rimini Viserbella. Hotel Cadiz*** vagy hasonló Rimini Viserbella Hotel Cadiz*** vagy hasonló Hotel Alsen, Hotel Baia, Hotel Isabel A pezsgő Viserbella nyugalmat és vidám életérzést sugárzó környezetben, Riminitől mindössze 5, az új expótól pedig 3

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben

Gerlitzen (1000-1911 m)

Gerlitzen (1000-1911 m) Gerlitzen Gerlitzen (1000-1911 m) A gerlitzeni sícentrumot a legjobb családi síterületként tartják számon. Karintiában ez az egyetlen olyan síközpont, amely bizonyítvánnyal rendelkezik arról, hogy kifejezetten

Részletesebben

08.08-08.15. Ár/fő/éj

08.08-08.15. Ár/fő/éj Közép Adriához, turisztikailag Marche, Abruzzo és Molise tartományokat soroljuk. Legismertebb és kedveltebb üdülőhelyei kellemes, mediterrán klímával és változó tengerparttal (homokos és kavicsos) várja

Részletesebben

Apartmanok 2 0 1 5 Lido di Jesolo

Apartmanok 2 0 1 5 Lido di Jesolo Apartmanok 2 0 1 5 Lido di Jesolo LIDO DI JESOLO az Adriai tengerpart egyik legfőbb üdülőhelye, mindössze 21 km-re található az egyedülálló várostól, a nemzetközi kulturális események színházától, Velencétől.

Részletesebben

KORFU VÁROS. Glifada. Perama. Benitses. Moraitika Messonghi. jún. 9., 16. szept. 15,. 22. Repülőjegy

KORFU VÁROS. Glifada. Perama. Benitses. Moraitika Messonghi. jún. 9., 16. szept. 15,. 22. Repülőjegy Átlaghőmérséklet Június Július Augusztus Szeptember Nappal 28 31 32 28 Éjszaka 16 18 18 16 Víz 21 23 24 23 Napos órák száma 12 13 11 9 Görögország legzöldebb szigete, Odüsszeusz és Sissy királynő kedvenc

Részletesebben

2015. május RIO 2016 OLIMPIA

2015. május RIO 2016 OLIMPIA Engedélyszám: U 000390 Molnár Kriszta sportutak Tel: +361 999 1446 Fax: +361 345 1566 E-mail: kmolnar@tensi.hu Kovács Mónika sportutak Tel: +361 345 1589 Fax: +361 345 1566 E-mail: mkovacs@tensi.hu 2015.

Részletesebben

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka Központi szállodaépület (nyitva: június 15 - augusztus 29.) Az üdülőközpont 2012-ben felújított központi épületében több szinten helyezkednek el a szálláshelyek, melyek 1, 2 és 3 ágyasak. Ezek a szobák

Részletesebben

KORFU MELLÉKLET. Sidari

KORFU MELLÉKLET. Sidari KORFU MELLÉKLET Sidari Kód: FAX 54118 Link: http://www.neckermann.hu/szallas/smartline-mimosa/54118 A szálloda nyüzsgő hangulatú, központi helyen fekszik, csak egy kis utca választja el a gyönyörű homokos

Részletesebben

MEDULIN. Apartman Ferry Pula 10 km, Rabac 53 km. www.greenhorvat.hu KIEMELT AJÁNLAT! Elhelyezkedés: Medulinban, egy csendes mellékutcában,

MEDULIN. Apartman Ferry Pula 10 km, Rabac 53 km. www.greenhorvat.hu KIEMELT AJÁNLAT! Elhelyezkedés: Medulinban, egy csendes mellékutcában, MEDULIN KIEMELT 15 Apartman Ferry Pula 10 km, Rabac 53 km Elhelyezkedés: Medulinban, egy csendes mellékutcában, szépen gondozott kertben, a központtól kb. 200 m-re. Strand: homokos, kavicsos kb. 600 m-re;

Részletesebben

TENERIFE. 2* Tropical Park

TENERIFE. 2* Tropical Park TENERIFE 2008. június 6., 13. 2* Tropical Park Fekvés: A szálloda Callao Salvajén található, a repülőtér kb. 25 km távolságra van. A tengerparttól mindössze 150 méterre található apartmanokból csodálatos

Részletesebben

Egyéni síutak Ausztria

Egyéni síutak Ausztria Gasthof Meyer Egyéni síutak Ausztria Annabergben található, kitűnő elhelyezkedésű, barátságos, kétcsillagos panzió, amely csoportok részére is ideális választás. Sílift: 2 üléses felvonótól 50 méterre.

Részletesebben

Madrid KÉRJEN IRODÁNKTÓL AJÁNLATOT! Hotel Tryp Gran Via***

Madrid KÉRJEN IRODÁNKTÓL AJÁNLATOT! Hotel Tryp Gran Via*** Madrid KÉRJEN IRODÁNKTÓL AJÁNLATOT! Hotel Tryp Gran Via*** Fekvése: központi helyen, Madrid legnagyobb bevásárló utcáján, a Gran Vián fekszik. Ideális kiindulópont a történelmi Madrid felfedezéséhez, a

Részletesebben

Ho t e l Pl aya Go l f ««««

Ho t e l Pl aya Go l f «««« MALLORCA NYÁR NYÁR Mallorca Spanyolország északi része elõtt húzódik a különbözõ földrajzi adottságokkal, kultúrával, valamint konyhával rendelkezõ öt szigetbõl álló Baleár-szigetvilág. Legnagyobb és egyben

Részletesebben

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel.

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel. Üdvözöljük A Hunor Szálloda Budapest egyik legszebb kerületében Óbudán, Békásmegyeren a Duna-parttól 500 m-re található. 140 kétágyas komfortos klimatizált szobával és tíz apartmannal várja egyéni és csoportos

Részletesebben

Sarti. 4 férőhelyű. 3 férőhelyű

Sarti. 4 férőhelyű. 3 férőhelyű Sarti Napjainkban Sarti a Sithonia-félsziget egyik legkedveltebb települése, ahol a tenger kékje egyesül a kristálytiszta vizű, homokos tengerparttal. Ez a kép teszi feledhetetlenné az itt eltöltött vakációt.

Részletesebben

Repülövel: Utazási lehetőség: Budapest-Korfu-Budapest és Debrecen-Korfu-Debrecen 1 hetes charterjárattal

Repülövel: Utazási lehetőség: Budapest-Korfu-Budapest és Debrecen-Korfu-Debrecen 1 hetes charterjárattal Korfu - Moraitika/Messonghi Repülövel: Utazási lehetőség: Budapest-Korfu-Budapest és Debrecen-Korfu-Debrecen 1 hetes charterjárattal Máj. 31.* Jún. 7.*, 11., 18., 25. Júl. 2., 9., 16., 23., 30. Aug. 6.,

Részletesebben

2014 KÜLÖNLEGESSÉGE! A TITOKZATOS EGZOTIKUM ÉSZAK-CIPRUS

2014 KÜLÖNLEGESSÉGE! A TITOKZATOS EGZOTIKUM ÉSZAK-CIPRUS 2014 KÜLÖNLEGESSÉGE! A TITOKZATOS EGZOTIKUM ÉSZAK-CIPRUS A gyönyörű sziget észak-keleti részén található a török ciprióták ún. Észak-Ciprusi Török Köztársasága. Szép és érintetlen strandjai, homokos partjai,

Részletesebben

BALATONI VAKÁCIÓ CLUB ALIGA*** - BALATONVILÁGOS-ALIGA ANNA MÁRIA VILLA HOTEL BALATONFÖLDVÁR

BALATONI VAKÁCIÓ CLUB ALIGA*** - BALATONVILÁGOS-ALIGA ANNA MÁRIA VILLA HOTEL BALATONFÖLDVÁR BALATONI VAKÁCIÓ CLUB ALIGA*** - BALATONVILÁGOS-ALIGA A Balaton kapujában Budapesttől csupán 90 km-re található balatonaligai szállás-, és üdülőközpont, melynek 10 hektáros strandja 2 km hosszan nyúlik

Részletesebben

FRUIT LOGISTICA SZAKVÁSÁR. Berlin / 2013. február 06-08. Utazási ajánlat

FRUIT LOGISTICA SZAKVÁSÁR. Berlin / 2013. február 06-08. Utazási ajánlat PROKO TRAVEL Hungary 1037 Budapest, Katona J. u. 14. Tel: 1 354 1300 Fax: 1 354 1301 www.prokotravel.hu budapest@prokotravel.hu Engedélyszám: R 0857/1993 Utazás repülővel: 1/ Kiutazás egyénileg FRUIT LOGISTICA

Részletesebben

BULGÁRIA A rózsák földje

BULGÁRIA A rózsák földje BULGÁRIA A rózsák földje A Fekete-tenger bolgár partszakaszának üdülőhelyeit nem csupán a kristálytiszta víz, a lassan mélyülő homokos strandok miatt érdemes felkeresni. A zöldellő környezetben újonnan

Részletesebben

Korfu. Benitses. Moraitika Messonghi. Dassia. www.personaltours.hu 1

Korfu. Benitses. Moraitika Messonghi. Dassia. www.personaltours.hu 1 Átlaghőmérséklet Június Július Augusztus Szeptember Nappal 28 31 32 28 Éjszaka 16 18 18 16 Víz 21 23 24 23 Napos órák száma 12 12 11 9 Görögország legzöldebb szigete, Odüsszeusz és Sissy királynő kedvenc

Részletesebben

Apartmanok a Schladming-Dachstein régióban www.sissipark.at

Apartmanok a Schladming-Dachstein régióban www.sissipark.at SISSIPARK Apartmanok a Schladming-Dachstein régióban 1 Apartmanok Studió plusz A stúdió plusz egy légterű, nappali/hálószobás apartman dupla ággyal és kihúzható kanapéval. A stúdiókhoz étkező, teljesen

Részletesebben

Zöld Béka vendégház 4200 Hajdúszoboszló Tessedik S. u. 28.

Zöld Béka vendégház 4200 Hajdúszoboszló Tessedik S. u. 28. Zöld Béka vendégház 4200 Hajdúszoboszló Tessedik S. u. 28. SZOBA ÁRAK: ELŐ ÉS UTÓSZEZONBAN Erkélyes thai szoba 2 fő részére 2013.május 01.- június 01.-ig 2013. augusztus 29.- december 31.-ig 7000 Ft/ éj

Részletesebben

Toscana. www.timtravel.hu TOSCANA

Toscana. www.timtravel.hu TOSCANA Toscana Toszkána az etruszkok egykori hazája elvarázsolja a látogatót szelíd lankáival és kulturális kincseinek gazdagságával. A nagy műemlékvárosok (Firenze, Lucca, Pisa és Siena) és az egész tartomány

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A VTRAVEL Utazási Kft. (Székhely: 1193 Budapest, Szigligeti u. 6., adószám: 23789063-2-43, cégjegyzék szám: Cg.01-09-977976, MKEH engedély szám: U-001352) által szervezett

Részletesebben

06.09.,09.08. 06.16. 06.23.,30., 08.25. 06.09.,09.08. 06.16. 06.23.,30., 08.25.

06.09.,09.08. 06.16. 06.23.,30., 08.25. 06.09.,09.08. 06.16. 06.23.,30., 08.25. 1. OLDAL ALBENA - REPÜLŐVEL Hotel Laguna Mare **** 06.09.,09.08. 06.16. 06.23.,30., 08.25. 07.07.,14.,21.,28.,08.04.,11. 08.18. 09.01. 2 ágyas szobában 112 200 114 000 123 800 142 200 131 800 115 600 felnőtt

Részletesebben

EGÉSZNAPOS KIRÁNDULÁS

EGÉSZNAPOS KIRÁNDULÁS 165 BULGÁRIA Bulgária a rózsák földje Bulgária hallatán sokak nosztalgiával gondolnak vissza a múlt rendszer kedvelt üdülôhelyeire, az ott töltött nyaralásokra, építôtáborokra. Van, akiknek a Napospart

Részletesebben

Fedezze fel Baselt 3 nap alatt!

Fedezze fel Baselt 3 nap alatt! Fedezze fel Baselt 3 nap alatt! HOTEL MÜNCHNERHOF*** 3 nap/2 éjszaka A csomag foglalható: 2008.02.01-11.01. között tetszőlegesen. A csomag tartalma: szállás a Hotel Münchnerhof-ban, mely Kleinbasel városrészben,

Részletesebben

BULGÁRIA Bolgár Úticéljaink aranyhomok, Sveti konstantin & Elena Várna, napospart, neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol UtazáS:

BULGÁRIA Bolgár Úticéljaink aranyhomok, Sveti konstantin & Elena Várna, napospart, neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol UtazáS: TAVALY ITT VOLTUNK NYARALNI, A PARTON DÖMÉVEL EGY EGÉSZ VÁROST HOMOKOZTUNK ÖSSZE. Bulgária Bolgár Úticéljaink Aranyhomok, Sveti Konstantin & Elena Várna, Napospart, Neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol

Részletesebben

OLASZORSZÁG. Lignano. Lignano Riviera - Verdemare apartmanház. Lignano Pineta - Delle Palme apartmanház. www.autoclubtravel.hu 33

OLASZORSZÁG. Lignano. Lignano Riviera - Verdemare apartmanház. Lignano Pineta - Delle Palme apartmanház. www.autoclubtravel.hu 33 Lignano Lignano Riviera - Verdemare apartmanház Leírás: az elegáns apartmanház Lignano Pineta és Riviera határán található, körülbelül 250 méterre a tengerparttól. Szolgáltatás: lift, kert, mosoda, parkoló,

Részletesebben

superior márc. 1. 20., nov. 22. dec. 20.

superior márc. 1. 20., nov. 22. dec. 20. Hévíz HOTEL EURÓPA FIT Gyógyulás, wellness, családbarát környezet, három generáció számára ideális környezet. Az elmúlt évben látványosan megújult szálloda Hévíz központjában, a világhírű gyógytótól 400

Részletesebben

Olasz Riviera. www.timtravel.hu OLASZ RIVIERA

Olasz Riviera. www.timtravel.hu OLASZ RIVIERA Olasz Riviera Az Olasz Rivierát Liguria tartomány alkotja, melyet délről a Ligur-tenger, nyugatról Franciaország, keletről Toszkána határolja. Genovától nyugatra a Riviera dei Fiori partja nyúlik el szűk,

Részletesebben

karpathos karpathos ammoopi www.ibusz.hu

karpathos karpathos ammoopi www.ibusz.hu Karpathos KARPATHOS AMMOOPI Húú, ez újdonság! Azt olvastam a katalógusban, hogy most már erre a csodás görög szigetre is elmehetünk, ráadásul közvetlen járattal. Azt írják, hogy Karpathos a szenvedélyek

Részletesebben

AI AI. 250-700 m FREE FREE FREE

AI AI. 250-700 m FREE FREE FREE POREC Egyike a leglátogatottabb isztriai fürdőhelyeknek. A tengerpart legrégibb városai közé tartozik. Művészettörténeti ritkasága a VI. századból származó, bizánci stílusban épített, mozaikokkal díszített

Részletesebben

Hotel Makár Sport & Wellness***/**** 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.

Hotel Makár Sport & Wellness***/**** 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4. SZÁLLÁSFOGLALÁS A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. július 30-ig beérkezett

Részletesebben

Szállást a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Laterum Kollégiumába tud foglalni.

Szállást a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Laterum Kollégiumába tud foglalni. SZÁLLÁSFOGLALÁS A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. július 30-ig beérkezett

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG 2015 MEDULIN: NARANCSMAG APARTMANOK

HORVÁTORSZÁG 2015 MEDULIN: NARANCSMAG APARTMANOK HORVÁTORSZÁG 2015 MEDULIN: NARANCSMAG APARTMANOK Strandhoz közel fekvő, kényelmes, pénztárcabarát apartmanok. Fekvése: a barátságos apartmanház Medulinban található. Tengerpart: aprókavicsos, lassan mélyülő

Részletesebben

Lido di Jesolo. www.timtravel.hu LIDO DI JESOLO

Lido di Jesolo. www.timtravel.hu LIDO DI JESOLO mindössze 21 km-re található Velencétől. 15 km homokos strand, rengeteg sportolási (bicikli, szörf), szórakozási (diszkók, vizividámparkok, kiállítások), vásárlási lehetőség és éjjel-nappal lüktető élet

Részletesebben

OLASZORSZÁG LIGNANO SABBIADORO - LORELAY APARTMANOK LIGNANO PINETA - PRATI APARTMANOK IT0202

OLASZORSZÁG LIGNANO SABBIADORO - LORELAY APARTMANOK LIGNANO PINETA - PRATI APARTMANOK IT0202 OLASZORSZÁG LIGNANO SABBIADORO - LORELAY APARTMANOK Leírás: az apartmanház Lignano Sabbiadoro központjában fekszik kb. 80 méterre a tengerparttól. Elhelyezés: A3: nappali konyhasarokkal és egy kétszemélyes

Részletesebben

ÁRPARÁDÉ. Mediterrán Nyaralások októberig 2009 NYÁR. Hihetetlen ajánlatok parádés árakon. 124 900 Ft. HOTEL KaYa BELEk ***** AI. már.

ÁRPARÁDÉ. Mediterrán Nyaralások októberig 2009 NYÁR. Hihetetlen ajánlatok parádés árakon. 124 900 Ft. HOTEL KaYa BELEk ***** AI. már. 2009 NYÁR ÁRPARÁDÉ Mediterrán Nyaralások októberig Hihetetlen ajánlatok parádés árakon. Törökország Antalya Belek HOTEL KaYa BELEk ***** AI Közvetlenül a tengerpartnál, Antalya repülőtere kb. 27 km távolságra

Részletesebben

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL HH RÉPCE***+ BÜKFÜRDŐ Érvényes: 2012.08.17-ig / 2 3 éjszaka foglalással Ár: 11.970 Ft / fő / éjszaka Ár: 10.440 Ft / fő / éjszaka 4 éj foglalással Szállás 2ágyas szobában

Részletesebben

BULGÁRIA. A Bulgáriába utazó vendégek számára elsősorban a Feketetenger

BULGÁRIA. A Bulgáriába utazó vendégek számára elsősorban a Feketetenger BULGÁRIA A Bulgáriába utazó vendégek számára elsősorban a Feketetenger hűs hullámai, a hoszszan elnyúló, széles tengerpart aranyszínű homokstrandjai jelentik a vonzerőt. Az ország keleti határát alkotó

Részletesebben

UTAZÁS. Repülővel (charterjárattal) Budapest-Rodosz-Budapest útvonalon (minden csütörtökön)

UTAZÁS. Repülővel (charterjárattal) Budapest-Rodosz-Budapest útvonalon (minden csütörtökön) RODOSZ Repülővel (charterjárattal) Budapest-Rodosz-Budapest útvonalon (minden csütörtökön) Repülőjegy árak/fő oda-vissza Indulási időpontok (minden csütörtökön) gyerekár gyerekár felnőtt ár 2-12 éves korig

Részletesebben

2012.06.08. / TENSI HOLIDAY

2012.06.08. / TENSI HOLIDAY LUX* Hotel Gran Gaube (Legends)***** Mauritius / Grand Gaube Sokféle szolgáltatással rendelkező szálloda, az aktív pihenést keresők számára ideális. Fekvése A LUX* Island Resorts szállodalánc tagja Grand

Részletesebben

MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől,

MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől, MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől, Ez a méltán népszerű sziget az egyik legrégebben átadott üdülőhely. Eredetileg

Részletesebben

AMBRÓZIA ÉTTEREM ÉS PANZIÓ*** H-3700, Kazincbarcika, Egressy Béni út 41. facebook.com/ambróziaétterem és Panzió***

AMBRÓZIA ÉTTEREM ÉS PANZIÓ*** H-3700, Kazincbarcika, Egressy Béni út 41.  facebook.com/ambróziaétterem és Panzió*** AMBRÓZIA ÉTTEREM ÉS PANZIÓ*** H-3700, Kazincbarcika, Egressy Béni út 41. www.ambroziapanzio.hu facebook.com/ambróziaétterem és Panzió*** AKTUÁLIS SZÁLLÁS ALAPÁRAK érvényes 2017. január 01-től (július és

Részletesebben

Lignano. www.timtravel.hu LIGNANO

Lignano. www.timtravel.hu LIGNANO LIGNANO Velencétől kb. 90 km-re található egyik legkedveltebb észak adriai nyaralóhely. A lignanói félsziget 8 km hosszú és 3 részből áll, melyet végig homokos tengerpart szegélyez. Sabbiadroro az élet

Részletesebben

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE A várostól 4 km-re, a Vadkerti tó üdülőövezetének központjában a strand főbejáratától 200 m-re található a BUDA-HOLD Kft. által üzemeltetett 3 szintes

Részletesebben

Villa MELITA Sabbiadoro

Villa MELITA Sabbiadoro Villa TERESA Sabbiadoro Fekvés: A hangulatos kis apartmanház csendes környezetben található, kb. 500 m-re a központtól. Szolgáltatások: Kert, parkoló. Apartmanok: egyszerûen berendezett és felszerelt,

Részletesebben

Reggeli FP Executive

Reggeli FP Executive Az Olasz Rivierát Liguria tartomány alkotja, melyet délről a Ligur-tenger, nyugatról Franciaország, keletről Toszkána határolja. Genovától nyugatra a Riviera dei Fiori partja nyúlik el szűk, homokos strandokkal,

Részletesebben

Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete!

Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete! Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. Szállodánk Balatonszárszón az egyik legkedveltebb üdülőövezetben

Részletesebben

UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK. Indulási időpontok egyénileg, autóval (kedd): Ind. időpontok autóbusszal (indulás hétfőn, érkezés kedden): 19., 26. 18., 25.

UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK. Indulási időpontok egyénileg, autóval (kedd): Ind. időpontok autóbusszal (indulás hétfőn, érkezés kedden): 19., 26. 18., 25. OLYMPOS Az Olympos-hegy lábánál fekvő, közismert, hosszan húzódó riviéra Thesszalonikitől mindössze 60-100 km-re található. Elsősorban azoknak ajánljuk ezt a régiót, s annak üdülőhelyeit Paraliát, Olympic

Részletesebben

SZÁLLÁS AJÁNLATOK (saját ügyintézésben!) a 2015. évi Országos Molnárnapokhoz VESZPRÉM

SZÁLLÁS AJÁNLATOK (saját ügyintézésben!) a 2015. évi Országos Molnárnapokhoz VESZPRÉM 1 Péter Pál Panzió Veszprém, Dózsa Gy. út 3. Tel/Fax: 88/328-091 www.peterpal.hu E-mail: info@peterpal.hu SZÁLLÁS AJÁNLATOK (saját ügyintézésben!) a 2015. évi Országos Molnárnapokhoz VESZPRÉM Szobák száma:

Részletesebben

2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS

2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS 2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS PIROSKA HOTEL*** BÜK Érvényes: 2012.06. 01 30.között, a hét bármely napján! Ár: 8.126 Ft / fő / éj 2 éjszaka foglalással Ár: 7.460 Ft / fő / éj 3 éjszaka foglalással Szállás kétágyas

Részletesebben

I. Az utazási szerződés

I. Az utazási szerződés Utazási Feltételek I. Az utazási szerződés 1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. paragrafusa, és a 2009. évi

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó

Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó Aktív hétvégére várjuk a sportszerető családokat! Ezt a hétvégét olyan családoknak vagy egyéneknek ajánljuk, akik szeretnének egy sportos

Részletesebben

Spanyolország árlista

Spanyolország árlista 2015 Tavasz, Nyár és Ősz /spanyolorszag Spanyolország árlista érvényes: 2015. június 30-ig. t l a n t i - ó c e á n Spanyolország Madrid Valencia MLLOR n g e r enidorm licante osta lanca ordoba Murcia

Részletesebben

Napi ár: ELŐ-, UTÓSZEZON 2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22.

Napi ár: ELŐ-, UTÓSZEZON 2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22. Napi ár: Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj Kétágyas standard szoba:

Részletesebben

Montenegro a fekete hegyek országa

Montenegro a fekete hegyek országa 198 Montenegro a fekete hegyek országa HERCEG NOVI RISAN TIVAT BUDVA BECICI BAR ULCINJ Montenegró Szerbia szomszédságában található, itt szinte a fellegeket érik a Dinári hegység legmagasabb csúcsai. Önállóvá

Részletesebben

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható.

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható. Napi ár: Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj Kétágyas standard szoba:

Részletesebben

Vakáció, Vízpart, Wellness 2016 nyár itthon!

Vakáció, Vízpart, Wellness 2016 nyár itthon! Vakáció, Vízpart, Wellness 2016 nyár itthon! Balatonon Badacsony Balatonalmádi Balatonfüred Balatonkenese Balatonlelle - Csopak Siófok Zamárdi Velencei tó partján Gárdony Velence Tisza tónál Tiszafüred

Részletesebben

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL Az üdülést igénybe veheti: a Szövetség tagsága, a tagok hozzátartozói (férj, feleség, élettárs és maximum két nem nagykorú unoka), valamint

Részletesebben

Szezonzáró sízés Ausztriában

Szezonzáró sízés Ausztriában Szezonzáró sízés Ausztriában Síkalandok Ischgl-ben Május elejéig! Búcsúztasd a 2013/14-es síszezont egy fergeteges bulival. ISCHGL, Tirol - Szezonzáró 2014. ápr. 27-máj. 4. Május 3.-án élő Robbie Williams

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

Tunézia - monastiri járatok

Tunézia - monastiri járatok Tunézia - monastiri járatok Útvonal: Budapest Monastir v. Enfidha Budapest 11/12 napos charterjárat (péntek/kedd) 11/12 napos turnus 5. 16. 5. 20. 5. 23. 5. 27. 5. 30. 6. 3. 6. 6. 6. 10. 6. 13. 6. 17.

Részletesebben

Hotel GRAN SAN BERNARDO*** - Riccione

Hotel GRAN SAN BERNARDO*** - Riccione Hotel GRAN SAN BERNARDO*** - Riccione Tengertől való távolság: 50 m homokos (Strandszervíz a helyszínen fizetendő). Elhelyezkedés: 1,5 km-re a Viale Ceccarinitől és kb.3 km-re Riccione Spatól. Szolgáltatások:

Részletesebben

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az IT Utazás Kft. utazásszervező, székhelye 4031 Debrecen, István út 112) központi irodája 4024 Debrecen, Csapó u.

Részletesebben

Costa del Sol COSTA DEL SOL

Costa del Sol COSTA DEL SOL Costa del Sol Évek óta kedvelt nyaralóhely országunkból is Spanyolország. Azonban az Ibériai-félsziget déli partszakasza, amelyet Costa del Sol-nak hívnak csak az utóbbi években kapott nagyobb figyelmet.

Részletesebben

Ár/apartman/7éj. Ár/apartman/7éj 05.02-06.06.

Ár/apartman/7éj. Ár/apartman/7éj 05.02-06.06. BELLARIA-IGEA MARINA nyüzsgő, színes forgatagával, Olaszország, az észak-olasz partvidék és Emiglia Romagna tartomány legkedveltebb üdülőhelye. Hosszú homokos tengerparttal rendelkezik. A kedvező éghajlata

Részletesebben

4 és 5 SZÁLLODÁK. Az árak EUR-ban/fő. Forintban történő fizetésnél alkalmazott árfolyam: Kereskedelemi és Hitelbank napi valuta eladási jegyzése.

4 és 5 SZÁLLODÁK. Az árak EUR-ban/fő. Forintban történő fizetésnél alkalmazott árfolyam: Kereskedelemi és Hitelbank napi valuta eladási jegyzése. 1000 ÚT Utazási Iroda HORVÁTORSZÁG 2007. 4 és 5 SZÁLLODÁK Az árak EUR-ban/fő. Forintban történő fizetésnél alkalmazott árfolyam: Kereskedelemi és Hitelbank napi valuta eladási jegyzése. RÖVIDíTÉSEK: 1/2

Részletesebben

Utazási le he tô sé gek:

Utazási le he tô sé gek: 140 Szicília a tûz szigete PALERMO MESSINA SAN ALESSIO TAORMINA GIARDINI-NAXOS CATANIA SIRACUSA NOTO Utazási le he tô sé gek: A 25.000 négyzetkilométeres háromszög alakú szigetet a helyiek a Nap szigetének

Részletesebben

Rovinj Horvátország. 19 500 Ft. 3 éjszaka. hotel **, reggelivel, kétágyas szobában. Clubcard pont

Rovinj Horvátország. 19 500 Ft. 3 éjszaka. hotel **, reggelivel, kétágyas szobában. Clubcard pont Önnek is jár a kikap kapcsolódá ás 2012. május - június www.tescoutazas.hu 06 40 525 552 Rovinj Horvátország 19 500 Ft 3 éjszaka hotel **, reggelivel, kétágyas szobában 97 Clubcard pont Önnek is jár a

Részletesebben

NYARALÁS, TENGERPART

NYARALÁS, TENGERPART NYARALÁS, TENGERPART HORVÁTORSZÁG PORECS LANTERNA APARTMANTELEP Árlista 2010. BUSSZAL FT/FŐ/HÉT Kétszobás apartman 2 3 4 5 EGYÉNILEG FT/APP/HÉT Kétszobás apartman 2 3 4 5 Junius 12-19. 32900 31900 30900

Részletesebben

A szobák felszereltsége: klíma, LCD TV, vezeték nélküli (WIFI) internet, minibár, szobai széf, hajszárító.

A szobák felszereltsége: klíma, LCD TV, vezeték nélküli (WIFI) internet, minibár, szobai széf, hajszárító. SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Hunguest Hotel Forrás****SUPERIOR Gyógy- és Wellness Szálloda 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u.16-24. A kongresszus helyszíne. A légkondicionált szálloda 196 szobája között kétágyas

Részletesebben

KLEOPATRA MELISSA HOTEL

KLEOPATRA MELISSA HOTEL Szálloda / Ellátás / Üdülőrész Árak: Ft / fő-től: KLEOPATRA MELISSA HOTEL 3*, Al, Alanya A Kleoptára strandtól csak egy út választja el. 94.185 ARTEMIS PRINCESS HOTEL 4*, All, Alanya Tengerpart közeli,

Részletesebben

Szállodák ** / *** 2 0 1 5 Lido di Jesolo

Szállodák ** / *** 2 0 1 5 Lido di Jesolo Szállodák ** / *** 2 0 1 5 Lido di Jesolo Hotel International ** A 2 csillagos szálloda mintegy 50 m-re található a strandtól. Minden szoba zuhanyzós, WC vel, hajszárítóval. A szobákban, telefon, széf,

Részletesebben

Belek. Antalya. Side. Alanya

Belek. Antalya. Side. Alanya TÖRÖK RIVIÉRA A Török Riviérán, a Földközi-tenger festői déli partvidékén lépten-nyomon tapintható közelségben van a történelem és a mitológia, ugyanakkor a természeti szépségek valódi kincsestára. A balzsamosan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1.) Angkor Tours Utazási Iroda Szolgáltató neve: ANGKOR TOURS Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szolgáltató jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság Székhely:

Részletesebben