TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK 2008"

Átírás

1 TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK 2008

2 KERESSE AJÁNLATAINKAT AZ AUTOCLUB TRAVEL IRODÁIBAN IS! Tengeri hajós körutazások 17 hajótársasággal az alábbi térségekben és útvonalakon: Földközi-tenger Északi-tenger Karib-térség Távol-Kelet Alaszka Transzatlanti útvonalak Földkörüli utak Nemzetközi kompjegyek 40 komptársasággal Észak- és Dél-Európában, valamint Észak-Afrikába Tengeri luxusyacht bérlés a világ tengerein és óceánjain MAHART Tours, a MAHART PassNave Kft. utazási irodája 1056 Budapest, Belgrád rakpart (az 5. Nemzetközi Hajóállomásnál, a Szabadság hídhoz közel) Telefon: (1) Fax: (1) Web: A VIZEK ÓRIÁSA

3 AUTOCLUB TRAVEL UTAZÁSI FELTÉTELEK szervezett utazásokra és egyéni szállásfoglalásokra A Magyar Autóklub (székhelye: 1024 Budapest, Rómer F. u. 4/A., bej. száma: Fővárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek nyilvántartása: 433) utazási irodája, a Magyar Autóklub Autoclub Travel Utazási Iroda (1132 Budapest, Visegrádi u. 17., bej. száma: R-199/1992/1999, adószáma: , vagyoni biztosíték: QBE Atlasz Biztosító Rt.) továbbiakban utazási iroda által szervezett utazásokra a Ptk. ide vonatkozó rendeletei, valamint az utazási és az utazást közvetítő szerződésről szóló, a többször módosított 214/1996. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint e szerződésben foglaltak az irányadók. 1. Az Autoclub Travel évi utazási programfüzetei tartalmazzák az utazási iroda nevét, székhelyét, a GKM által történt nyilvántartásba vétel számát, telefonszámát, adószámát, az általa szervezett utazások programját, időtartamát, az egyes szolgáltatások és minőségük meghatározását, a teljesítés módját, a részvételi vagy szállásdíjat és annak megfizetési rendjét. 2. Az utazási szerződés az utazás írásbeli megrendelésével, az előleg befizetésével és ezzel egyidejűleg az utazási feltételek elfogadásával és aláírásával jön létre. Lekérés (írásban megrendelt, helyhiány miatt vagy más okból csak feltételesen elfogadott jelentkezés) esetén az előző feltételek teljesülésén túl az írásbeli vagy szóbeli visszaigazolás (tehát az utas jelentkezésének feltétel nélküli elfogadása) után válik hatályossá a szerződés. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszavonhatja, az iroda a befizetett előleget visszafizeti, csakúgy, mint sikertelen visszaigazolás esetén. 3. Ha nem az utas, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, az iroda nem köteles megvizsgálni, hogy e 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast, a 3. személyt az utas képviselőjének tekinti. A szerződésből eredő kötelezettségek és jogok a 3. személyt terhelik ill. illetik. 4. A programfüzetben található utak esetében a részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatásokat, a szervezés költségeit, az áfát, a sztornóbiztosítást valamint a foglalási díjat foglalja magában. Egyes utaknál a helyszínen további költségeket kell fizetni (pl. idegenforgalmi adó, végső takarítás, kaució), az erre vonatkozó információkat az utazási iroda a programfüzetében vagy az utastájékoztatóban teszi közzé. Ha az utas a programfüzetben nem szereplő kiegészítő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen köteles megfizetni. A részvételi díj nem tartalmazza a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. A programfüzetben lévő fotók tájékoztató jellegűek és nem képezik a szerződés tárgyát. 11. A kompjegyek, vasúti- és buszjegyek megrendelésénél, valamint a katalógusban szereplő, más utazási iroda által szervezett utak esetében az adott társaságok utazási feltételei az irányadók (különös tekintettel a módosításokra, fizetési ütemezésre ill. lemondási feltételekre). Így az esetleges késésekért, járatkimaradásért, menetrendváltozásért, valamint programválzotásokért és az abból adódó károkért, többletköltségért az irodát felelősség nem terheli. 12. Az utazási iroda felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért, akkor is, ha azt közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti, kivételt képeznek a 11. pontban megjelölt szolgáltatók, mivel a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utazási iroda a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt megtéríti, de mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Hibás teljesítés esetén az utas köteles a törvényes előírások keretein belül a szolgáltatóval együttműködni az esetleges károk elkerülése, ill. mértékének korlátozása érdekében. Az utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles a helyszínen a helyszíni szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni és arról jegyzőkönyvet felvetetni. Ha az utas kifogásait a helyszínen nem rendezik és az utasnak oka van a panasztételre, úgy azonnal értesítenie kell a voucheren szereplő partnerirodát és az Autoclub Travel irodáját az ügyeleti mobiltelefon számon (20/ ). Az utas a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követő legkésőbb 8 napon belül az irodánál írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg. Az utas csak ez esetben tarthat igényt a részvételi díj arányos visszatérítésére. Az utas által késedelmesen bejelentett kárigény esetén ill. akkor, ha a késedelmes bejelentés miatt a tényállás pontos felderítése nem lehetséges, az utazási iroda mentesül a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az utazási iroda kártérítési kötelezettségének felső határa maximum a részvételi díj erejéig terjed. Az iroda nem felel a hibás teljesítéséből eredő olyan károkért, melyek nem az ő, illetve nem az általa igénybe vett közreműködő magatartására vezethető vissza, különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas vagy harmadik személy magatartására vezethetők vissza; azonban az utazási iroda ilyen esetben ill. vis major esetén is köteles segíteni az utasnak, amennyiben annak nehézségei támadnak. Az utazási iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a résztvevő valamelyik szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. 5. Az utazási iroda a részvételi díjat indokolt esetben (hatósági árváltozás, a fuvardíj, egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték miatt) legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig arányosan felemelheti. Ha a díjemelés mértéke a 10 %-ot meghaladja, illetőleg az iroda az utazási szerződésben foglalt szolgáltatásokat utólagosan jelentősen módosítja, erről az utast 3 napon belül értesíti. Az utas az értesítés kézhezvételétől számítva 3 napon belül írásban jogosult nyilatkozatot tenni, mely szerint amennyiben az utazási irodának lehetősége van, úgy az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra tart igényt vagy jogosult írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni és ez esetben az utazási iroda köteles az utas által befizetett díjat annak törvényes kamatával együtt visszafizetni. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazási iroda köteles a díjkülönbözetet az utas részére megtéríteni. 6. Jelentkezéskor előlegként a teljes részvételi díj 40 %-át kell megfizetni. A fennmaradó összeget az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon köteles megfizetni. Ettől az iroda akkor térhet el, ha az iroda és külföldi közreműködője ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A jelzett fizetési határidő be nem tartása a szerződés megszűnését eredményezi. Az utas ez esetben köteles az iroda költségeit a lemondásra vonatkozó szabályzás szerint megtéríteni. Az utazást megelőző 30 napban történő jelentkezés esetén szerződéskötéskor a részvételi díj 100 %-át kell megfizetni. 7. Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti, illetve ha a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges minimális utaslétszámot nem éri el. 8. Amennyiben az utas nem a 10 %-ot meghaladó díjemelés, vagy lényeges programváltozás miatt áll el a szerződéstől, az alábbi költségtérítés fizetendő: - 35 és 14 nap között a részvételi díj 40 %-a, - 13 és 7 nap között a részvételi díj 60 %-a, - 6 napon belül, vagy le nem mondás, illetőleg meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a. Az utas aláírásával tudomásul veszi, hogy az indulást megelőző 35. nap előtt történő elállás esetében az utazási irodát Ft-os foglalási díj illeti. A lemondási kötbért akkor is meg kell fizetni, ha az utazást az utazási okmányok hiányában vagy hatósági elutasítás (vám, deviza és egészségügyi rendelkezések megsértése, stb.) miatt nem tudja megkezdeni. 13. Az utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazási iroda vagy közreműködője (pl. fuvarozóvállalata) átvette. 14. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 15. Az iroda által szervezett összes egyéni és csoportos társasutazás, mely a programfüzetben szerepel, tartalmazza az útlemondási biztosítást, melynek szabályzatáról az utas a jelentkezés helyén kap tájékoztatást. A szerződés feltételei szerint az útlemondási biztosítás kizárólag a biztosítottra, valamint közvetlen hozzátartozójára terjed ki utazásképtelensége (súlyos betegsége, balesete vagy halála, az utas tulajdonában lévő ingatlanban történt betörés, elemi kár) esetén. A biztosítási káresemény a hivatalos (kórházi, rendőrségi) dokumentumok alapján kerül elbírálásra. A biztosítás feltételezi, hogy a biztosítási okok az utazási szerződés megkötésekor még nem állottak fent. A biztosítási káresemény bekövetkezte esetén az utas által fizetendő önrész a részvételi díj kötbérének 20 %-a. Az utas az igazolt utazásképtelenségének napjától számított két munkanapon belül az útlemondási szándékát írásban az utazási irodánál és a biztosítónál be kell jelentse. Az iroda katalógusában nem szereplő szállások megrendelése esetén fakultatív útlemondási biztosítás köthető a szerződéskötéskor, díja az alap részvételi díj 5 %-a. 16. Az utas hozzájárul ahhoz, hogy a MAK a szükséges adatokat alvállalkozói részére továbbítsa. A MAK garantálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. ill. a kutatás és közvetlen üzletszerzésről szóló évi CXIX. tv-ben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz. 17. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Az utazási iroda kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények rendezésére. Az utazási programfüzetben lévő esetleges elírásokért és nyomdai hibákért az utazási iroda nem vállal felelősséget. Jogvita esetén a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 18. Az utazási iroda hivatalos weboldalán (www.autoclubtravel.hu) megrendelt szolgáltatásokra eltérő feltételek vonatkoznak, melyek részletei az internetes oldalon érhetők el. A fentieket és az útlemondás-biztosítási szabályzatot tudomásul vettem: 9. Az utas a kötbérmentes lemondási határidőn kívül jelezheti módosítási kérelmét, egyéb kívánságait, melyet az iroda lehetőségei szerint teljesít. Az utas köteles ennek költségét az iroda számára megtéríteni, de min Ft/szoba v. apartman/alkalom módosítási díjat fizetni. Az utas kéréseit (pl. egymás melletti elhelyezés, ágyak típusa, emelet stb.) az utazási iroda lehetősége szerint teljesíti szerződéses partnereiken keresztül, de ezek a kérések nem képezik a megrendelés és szerződés alapját, illetve reklamáció tárgyát. utas aláírása 10. Az utazási iroda nem vállal felelősséget a vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok következtében meghiúsuló vagy módosuló utazásból adódó károkért; az ezekből származó esetleges többletköltségek az utast terhelik. Az iroda fenntartja a jogot rendkívüli esetekben a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való cserélésére. lakcíme dátum

4 freytag & berndt A tökéletes választás! Freytag-Berndt Budapest Kft Budapest Alabástrom u. 45. Tel Fax freytag & berndt térképbolt Szabadidos- és kerékpáros térképek Keresse kiadványainkat az Autoclub Travel irodáiban is! Tel Budapest, Kálvin tér 5. Nyitva tartás: H-P Szo

5 AUTOCLUB TRAVEL - TÖBB, MINT EGY UTAZÁSI IRODA! KEDVES UTASAINK! Örömmel nyújtjuk át Tengerparti Üdülések 2008 katalógusunkat, amely az Önök igényeihez igazodva a legkedveltebb nyári üdülőhelyek ajánlatait tartalmazza. Hosszú évek óta arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkkal kellemessé tegyük az Önök pihenését. A könnyebb áttekinthetőség érdekében idén a külföldi nyári ajánlatainkat két külön katalógusban találják. Ebben a prospektusban a tengerparti üdüléseink közül válogathat, másik programfüzetünkben pedig buszos társasutazások, városlátogató programok, hegyvidéki és tóparti szállások között böngészhet. Állandóan megújuló kínálatunk mellett megtalálja az évek óta közkedvelt ajánlatokat is. Az idei év újdonságaként repülős és buszos üdülések közül is választhat. Nem csak az utazások típusait bővítettük, hanem új úticélokat is kínálunk, ezek között szerepel Törökország (Alanya, Side) és Görögország égei-tengeri szigetvilága. TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA 4 FRANCIAORSZÁG 10 GÖRÖGORSZÁG 17 Idén is országszerte várjuk irodáinkban, de 2008-tól a gyorsabb elérhetőség érdekében honlapunkon is folyamatosan tájékozódhat kínálatunkról és akár ott is lefoglalhatja utazását. Látogasson el megújult honlapunkra, a -ra! Reméljük, hogy idén is utasaink között üdvözölhetjük! Czeiszing Miklós igazgató és az Autoclub Travel csapata HORVÁTORSZÁG 22 OLASZORSZÁG 35 PORTUGÁLIA 55 Utazási és ügyfélszolgálati irodáinkban továbbra is megtalál minden olyan terméket, szolgáltatást és információt, mely külföldi útjához nélkülözhetetlen: SPANYOLORSZÁG 58 Személyre szabott szállásajánlatok, legyen szó szállodáról, apartmanról, kempingről, ifjúsági vagy tranzitszállásról, a katalógusban szereplő kínálaton túl számos ajánlattal rendelkezünk. Repülőjegyek akár menetrend szerinti, akár diszkont járatokra megkeressük önnek a legkedvezőbb árú ajánlatot. Kompjegyek Európa térségében. Euro-tunnel (Csalagút) jegy (a leggyorsabb, legkényelmesebb megoldás). Múzeumbérletek, regionális kártyák. Utasbiztosítások. Személygépkocsihoz kötődő, műszaki meghibásodás esetén érvényes biztosítások. Térképek, útikönyvek nagy választékban (autós atlaszok, várostérképek, útikönyvek). Autópálya matricák (magyar, osztrák, csek, szlovák) ill. autópályadíj- és üzemanyagár információ. Kempingkártya (számos európai kempingben jogosít kedvezményre). Meghatalmazás, ha céges vagy kölcsönautóval utazik. Fényvisszaverő mellény (Európa számos országában kötelező!). Utazási kiegészítők nagy választékban. TÖRÖKORSZÁG 64 UTAZÁSI FELTÉTELEK 67 Kedvezményrendszerünk nemcsak klubtagjainkat, hanem törzsutasainkat is figyelembe veszi. A kedvezmények a teljes foglalásra vonatkoznak és nem összevonhatóak. Törzsutasaink idén is 5 % kedvezményben részesülnek. Törzsutasnak minősül minden olyan ügyfelünk, aki óta évenként minimum 1 hetes saját szervezésű üdülést foglalt irodáinkban. DISZKONT DISZKONT PLUSZ STANDARD RÉGI KÉK TÖRZSUTAS KOMFORT Ft-ig 400,- 600,- 800, , Ft-ig 600, , , , Ft-ig 800, , , , Ft-ig 1 000, , , , Ft-ig 1 200, , , , Ft felett 1 400, , , ,- Az AUTOCLUB TRAVEL utazási- és ügyfélszolgálati irodái 1132 Budapest Visegrádi u / Budapest Rómer Flóris u. 4/A 1 / Budapest Etele út / Békéscsaba Szarvasi út / Debrecen Halköz Üzletház, Simonffy u / Eger Jókai u / Miskolc Győri kapu / / Nyíregyháza Dózsa Gy. u / Pécs Ferencesek u / Szeged Bartók B. tér / Székesfehérvár József A. u. 2/A 22 / Zalaegerszeg Alsóerdei út 3/A 92 / ENGEDÉLYSZÁM: R-0199/1992/1999 Felelős kiadó: Autoclub Travel-Czeiszing Miklós Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: Poster Press Kft.

6 BULGÁRIA BULGÁRIA NAPOSPART TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK HOTEL KALOFER*** a legjobb ajánlat! (akadálymentesített!) BG0201 Fekvés: Napospart központjában, frekventált helyen, a tengerparttól mindössze 80 méterre épült új, modern szálloda. Szolgáltatás: étterem, felnőtt- és gyermekmedence, napozóágyak és napernyők a medencénél (korlátozott számban), masszázs, fitness, jacuzzi, SPA center, értékmegőrző. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, + 2 ággyal pótágyazható, balkonos, zu/wc-s szobákban. SAT TV, minibár, hajszárító, telefon. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, ingyenesen. Kedvezmények: pótágyon első gyermek 12 éves korig a szállás reggelivel INGYENES (félpanzió Ft/fő/hét), második gyermek 12 éves korig 50%, főágyon ( ig és től) 12 éves korig egy felnőttel 50%. 12 éves kor fölött az első pótágyon 20%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció és ig 7=5 és 14= és ig 7=6 és 14=12 fő/hét reggelivel félpanzióval , , , , , , , ,- HOTEL PLISKA*** BG0201 Fekvés: a 2006-ban teljeskörűen felújított szálloda a központtól pár perc sétára, a strandtól 50 méterre található. Szolgáltatás: étterem, játszótér, értékmegőrző, pénzváltó. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, pótágyazható, zu/ WC-s, balkonos szobákban. SAT TV, minibár, telefon. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, ingyenesen. Kedvezmények: pótágyon 12 éves korig a szállás reggelivel INGYENES (félpanzió Ft/fő/hét), 12 éves kor fölött pótágyon 20%, 12 éves korig főágyon egy felnőttel 50%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció és ig 7=5 és 14=10 fő/hét reggelivel félpanzióval , , , , , ,- 4

7 TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK HOTEL REGATTA*** BULGÁRIA BG0201 Fekvés: az új építésű, 24 szobával rendelkező családias hangulatú szálloda Napospart déli részén, a tengertől 200 méterre található. Szolgáltatás: étterem, bár, felnőtt-és gyermekmedence, játszótér. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas,+2 ággyal pótágyazható standard (kisebb) és lux (nagyobb) szobákban. Minibár, SAT TV, telefon. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában. Kedvezmények: első gyermek 12 éves korig pótágyon szállás reggelivel INGYENES (félpanzió Ft/fő/hét), második gyermek 12 éves korig pótágyon 50%, 12 éves kor fölött az első pótágyon 30%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció és ig 7=5 és 14= ig 7=6 és 14=12 fő/hét standard reggelivel standard félpanzióval lux reggelivel lux félpanzióval , , , , , , , , , , , ,- HOTEL BOHEMI*** + BG0201 Fekvés: központtól 500 méterre, a tengerparttól 200 méterre épült, szép kerttel rendelkező modern szálloda. Szolgáltatás: nagy étterem kerthelyiséggel, bár, felnőttés gyermekmedence. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, pótágyazható, zu/wc-s, balkonos szobákban. SAT TV, telefon. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda mellett. Kedvezmények: 12 éves korig pótágyon INGYENES, 12 éves korig főágyon egy felnőttel 50%, 12 éves kor fölött pótágyon 20%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció és ig 7=5 és 14=10 fő/hét reggelivel félpanzióval , , , , , ,- GRENADA HOTEL**** ÉS APARTHOTEL**** BG0201 Fekvés: Napospart déli részén, a központtól kb. 800 méterre, nyugodt környezetben épült új szálloda, a tengerparttól 50 méterre. Szolgáltatás: étterem, bár, pool-bár, felnőtt- és gyermekmedence, napozóágyak a medencéknél (korlátozott számban), masszázs, játszótér, animáció. Elhelyezés: légkondicionált, balkonos hotelszobákban (kétágyas, pótágyazható, zu/wc, SAT TV, hűtőszekrény), valamint szintén légkondicionált, balkonos, 1 hálószobás (max. 4 fő egy hálószoba, nappali étkezővel és kihúzható dívánnyal, felszerelt konyha, hűtőszekrény, zu/wc, SAT TV) és 2 hálószobás (max. 6 fő két hálószoba, nappali étkezővel és kihúzható dívánnyal, felszerelt konyha, hűtőszekrény, zu/wc, SAT TV) apartmanokban. Ellátás: a hotelben félpanzió, az apartmanok esetében önellátás. Parkolás: a szálloda parkolójában. Kedvezmények: a hotelszobákban 12 éves korig pótágyon INGYENES, 12 éves kor fölött 30%, 12 éves korig főágyon egy felnőttel 50%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció (csak a hotelszobákra érvényes) és ig 7=6 és 14=12 fő/hét félpanzióval apartman/hét 1 hálószobás (max. 4 fő) 2 hálószobás (max. 6 fő) , , , , , , , , , , ,- 5

8 BULGÁRIA AMFORA BEACH HOTEL*** ALL INCLUSIVE TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK BG0201 Fekvés: az Imperial-Amfora komplex 3 csillagos tagja, Napospart déli részén, a tengerparttól 80 méterre, az UNESCO világörökség részét képező homokdűnék között épült, felújított szálloda. Napospart központja és Neszebár óvárosa (1,5 km) egyaránt könnyen megközelíthető. Szolgáltatás: étterem, kávézó, felnőtt- és gyermekmedence, pool-bár, strandröplabda pálya, játszótér, szépségszalon, masszázs, szupermarket, pénzváltó. Elhelyezés: kétágyas, pótágyazható, balkonos, zu/wc-s, SAT TV-s szobákban. Ellátás: all inclusive - svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, óráig snack-bár (szendvicsek, pizzaszeletek), óráig délutáni csemegék (tea, kávé, sütemények és fagyi). A bár nyitvatartási ideje alatt bolgár alkoholos italok (sör, bor), illetve üdítők korlátlan fogyasztása. Sportolási lehetőségek: a biliárdterem és a ping-pong ingyenes használata, napi 1 óra ingyenes biciklibérlés. Parkolás: a komplexum parkolójában. Kedvezmények: pótágyon 12 éves korig INGYENES, 12 éves kor fölött 30%, főágyon 12 éves korig egy felnőttel 50 %. Klubtravel előfoglalási kedvezmény SZUPER KEDVEZMÉNY: 12 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) fő/hét kétágyasban AI , , ,- HOTEL IMPERIAL**** + ALL INCLUSIVE BG0201 Fekvés: az Amfora-Imperial komplex 4+ csillagos tagja, Napospart déli részén, a tengerparttól 100 méterre, az UNESCO világörökség részét képező homokdűnék között épült. Az új, egyiptomi stílusban kialakított elegáns és nagyon jól felszerelt szállodából Napospart központja és Neszebár óvárosa (1,5 km) egyaránt könnyen megközelíthető. Szolgáltatás: éttermek (Versailles-XIV. Lajos stílusában, Lingotto-olasz látványkonyha), koktélbár, pool-bár, internet café, felnőtt- és gyermekmedence, fedett medence, SPA center: jacuzzi, infraszauna, finn szauna, masszázs, aromaterápia, fitness terem; gyógyszertár, bolt, autókölcsönző, konferenciaterem. Elhelyezés: légkondicionált kétágyas, pótágyazható, balkonos, zu/wc-s szobákban illetve 4 fős stúdiókban. SAT TV, telefon, minibár, hajszárító. Ellátás: all inclusive - svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, óráig snack-bár (szendvicsek, pizzaszeletek), óráig délutáni csemegék (tea, kávé, sütemények és fagyi). A bár nyitvatartási ideje alatt bolgár alkoholos italok (sör, bor), illetve üdítők korlátlan fogyasztása. Parkolás: a komplexum parkolójában. Kedvezmények: kétágyas szobában pótágyon 12 éves korig INGYENES, 12 éves kor fölött 30%, főágyon 12 éves korig egy felnőttel 50 %. Felárak: tengerre néző szoba felára Ft/szoba/hét. Klubtravel előfoglalási kedvezmény SZUPER KEDVEZMÉNY: 12 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) fő/hét kétágyasban AI stúdió 2+2 AI (min. 4 fő) , , , , , ,- 6

9 TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK HOTEL CHAIKA BEACH**** + a legjobb helyen! BULGÁRIA BG0201 Fekvés: Napospart nyüzsgő főutcáján, a központban, közvetlenül a homokos tengerparton épült, nagyon kellemes stílusú szálloda. Szolgáltatás: éttermek (Antique-nemzetközi konyha, bolgár különlegességek; Pizza Restaurant Castle-olasz specialitások, pizzák, fantasztikus panorámával), extravagáns kialakítású bárok (Mystic-különleges belső tér, profi DJ-k; Caribbean-egy kalózhajóban kialakított szórakozóhely a tengerparti dűnéken; Dino bár a legkisebbeknek, valódi kőkorszaki stílusban valamint pool-bár és lobby-bár) felnőtt- és gyermekmedence, napozóágyak a medence mellett, masszázs. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, pótágyazható, balkonos, zuhany vagy kád/wc-s szobákban. SAT TV, minibár, telefon, hajszárító. Ellátás: bőséges félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, ingyenesen. Kedvezmények: 2 éves korig INGYENES, pótágyon 12 éves korig 70%, 12 éves kor fölött 20%, 12 éves korig főágyon egy felnőttel 50%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) fő/hét kétágyasban , , ,- EFIR APARTMANHOTEL*** BG0202 Fekvés: Napospart központjában, tengerparttól 100 méterre épült, mediterrán stílusú, nagyon igényes, szép apartmankomplexum. Szolgáltatás: felnőtt- és gyermekmedence (forrásvízzel töltött), napozóágyak és napernyők a medence körül, bár, pool-bár, minimarket. Elhelyezés: légkondicionált, egy és két hálószobás apartmanokban, valamint egylégterű stúdiókban. Felszerelt konyha, zu/wc, balkon, SAT TV, hajszárító, széf. A szobákat minden nap takarítják, naponta törölközőcsere, 3 naponta ágyneműhuzat-csere. Ellátás: önellátás. Parkolás: a komplexum őrzött parkolójában. Kaució: 100 /apartman. Klubtravel előfoglalási kedvezmény és időszakokra 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) apartman/hét stúdió (max. 2 fő) 1 hálószobás (max. 4 fő) 2 hálószobás (max. 6 fő) , , , , , , , , ,- ROYAL SUN HOLIDAY COMPLEX**** BG0202 Fekvés: a 2007-ben épült, modern, kellemes kialakítású apartmankomplex a központtól nem messze, a tengerparttól kb. 400 méterre található. Szolgáltatás: bár, snack-bár, pool-bár, felnőtt- és gyermekmedencék, fedett medence, játszótér, mini klub, szauna, fitness terem, masszázs, jacuzzi, whirlpool. Elhelyezés: modernül berendezett, kitűnően felszerelt, egy- és két hálószobás, valamint stúdió típusú, légkondicionált apartmanokban. Mindegyikben felszerelt konyha, zu/wc és SAT TV található. A szobákat minden nap takarítják, naponta törölközőcsere, 3 naponta ágyneműhuzat-csere. Ellátás: önellátás. Parkolás: a komplexum parkolójában. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció: ig 7=5 és 14=10 apartman/hét stúdió (max. 2 fő) 1 hálószobás (max. 4 fő) 2 hálószobás (max. 6 fő) , , , , , , , , ,- 7

10 BULGÁRIA SUNNY BEAUTY APARTMANHOTEL*** TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK BG0202 Fekvés: a 2005-ben épült, egyedi kialakítású design-hotel frekventált helyen, a központtól és a tengerparttól is mindössze 300 méterre található. Szolgáltatás: kávézó, pool-bár, felnőtt- és gyermekmedence, szauna, fitness-terem, jacuzzi, whirlpool, TV-terem. Elhelyezés: légkondicionált, egy- és két hálószobás, teraszos apartmanokban. Mindegyikben található nappali étkezővel, felszerelt konyha, zu/wc, SAT TV és hajszárító. A szobákat minden nap takarítják, naponta törölközőcsere, 3 naponta ágyneműhuzat-csere. Ellátás: önellátás. Parkolás: a hotel mellett. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) apartman/hét hálószobás (max. 4 fő) 2 hálószobás (max. 6 fő) , , , , , ,- SVETI VLAS - PRIMASOL SINEVA BEACH**** - ALL INCLUSIVE BG0201 Fekvés: Napospart központjától 4 kilométerre, a kedvelt üdülőtelepülés, Sveti Vlas tengerpartján épült szálloda, fantasztikus kilátással a tengerre, Napospartra és Neszebárra. Szolgáltatás: éttermek, bárok, pool-bár, snack-bár a tengerparton, animációs programok, felnőtt-és gyermekmedence, fedett medence, jacuzzi, szauna, gőzfürdő, fitnessterem, teniszpálya, mini klub (12 éves korig gyermekfelügyelet képzett animátorokkal, ugrálóvár, gyermekmedencék, játszótér), szépségszalon, strandröplabda-pálya, minigolf, biciklikölcsönző, 24 órás orvosi szolgálat, jet-ski, vízisí, vizibicikli kölcsönzési lehetőség a strandon. Elhelyezés: tágas, légkondicionált, kétágyas, pótágyazható, erkélyes, zu/ WC-s szobákban, SAT TV, telefon, hajszárító. Ellátás: all inclusive büféreggeli-ebéd és vacsora, délutáni tea, kávé, szendvicsek és sütemények, ig helyi alkoholos és alkoholmentes italok korlátlan fogyasztása a bárban és az éttermekben. Parkolás: a szálloda parkolójában, ingyenesen. Kedvezmények: pótágyon 12 éves korig INGYENES, 12 éves kor fölött 20%, egy felnőttel 2 12 év alatti gyermek esetén a gyermekeknek 50%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció ig 7=5 és 14=10 fő/hét kétágyasban AI , , ,- SVETI VLAS - HOTEL PANORAMA*** - a legolcsóbb ajánlat! BG0201 Fekvés: szép parkos környezetben, a tengertől mindössze 60 méterre épült családias hangulatú, 16 szobás szálloda, gyönyörű kilátással a tengerre. Szolgáltatás: étterem kerthelyiséggel, pool-bár, medence napozóágyakkal és napernyőkkel, masszázs, biliárd, ping-pong. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, +2 ággyal bővíthető, zu/wc-s, balkonos szobákban. SAT TV, telefon, hűtőszekrény. Ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, ingyenesen. Kedvezmények: első gyermek pótágyon 12 éves korig INGYENES, második gyermek 50%, 12 éves kor fölött az első pótágyon 20%, főágyon 12 éves korig egy felnőttel 50%. Klubtravel előfoglalási kedvezmény 10 % (foglalás ig, teljes összeg befizetése ig) Klubtravel akció és ig 7=5 és 14= ig 7=6 és 14=12 fő/hét reggelivel félpanzióval , , , , , ,- 8

PIHENÉS HAZAI TÁJAKON

PIHENÉS HAZAI TÁJAKON PIHENÉS HAZAI TÁJAKON 2008 AUTOCLUB TRAVEL UTAZÁSI FELTÉTELEK szervezett utazásokra és egyéni szállásfoglalásokra A Magyar Autóklub (székhelye: 1024 Budapest, Rómer F. u. 4/A., bej. száma: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

ZAKYNTHOS LAGANAS. Villa Phoenix Stúdiók. Maria Stúdiók

ZAKYNTHOS LAGANAS. Villa Phoenix Stúdiók. Maria Stúdiók ZAKYNTHOS ΖάκυνθοςUtazz a Jón paradicsom jól... velünk Fakultatív programok Felnőtt Gyermek 1. Egész napos buszkirándulás 25 13 2. Egész napos hajókirándulás: a Kék-barlangok és a hajóroncs felfedezése

Részletesebben

BUSZOS UTAZÁSOK VÁROSLÁTOGATÁSOK HEGYVIDÉKI ÉS TÓPARTI ÜDÜLÉSEK

BUSZOS UTAZÁSOK VÁROSLÁTOGATÁSOK HEGYVIDÉKI ÉS TÓPARTI ÜDÜLÉSEK BUSZOS UTAZÁSOK VÁROSLÁTOGATÁSOK HEGYVIDÉKI ÉS TÓPARTI ÜDÜLÉSEK 2008 freytag & berndt www.freytagberndt.hu A tökéletes választás! Freytag-Berndt Budapest Kft. 1116 Budapest Alabástrom u. 45. Tel. +36-1-424-8195

Részletesebben

általános információ Kedves Utasunk, tisztelt olvasó! Tartalom: Utazási Utalvány Biztosítás

általános információ Kedves Utasunk, tisztelt olvasó! Tartalom: Utazási Utalvány Biztosítás Előkatalógus Kedves Utasunk, tisztelt olvasó! A hűvös, téli hétköznapokban jó dolog a hűsítő habokra, a homokos tengerpartra, a meleg nyárra gondolni és tervezni a pihenést, kikapcsolódást. Előkatalógusunkban

Részletesebben

AUTOCLUB TRAVEL. Több, mint egy utazási iroda

AUTOCLUB TRAVEL. Több, mint egy utazási iroda AUTOCLUB TRAVEL Több, mint egy utazási iroda 2015. évi egyéni utazások AUTOCLUB TRAVEL Több, mint egy utazási iroda Kedves Utasaink! Az Autoclub Travel országszerte 11 ügyfélszolgálati ponton várja a Magyar

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG Hotelek, apartmanok óriási választékban, valamennyi üdülőrégióban Busszal is!

HORVÁTORSZÁG Hotelek, apartmanok óriási választékban, valamennyi üdülőrégióban Busszal is! alapítva: 1991 Egyéni üdülések 2014 nyár HORVÁTORSZÁG Hotelek, apartmanok óriási választékban, valamennyi üdülőrégióban Busszal is! inő sé g M 23 éve az utasokért n o k kiváló ára OLASZ ADRIA! FRANCIA

Részletesebben

Paralia. Platamon. Olympic Beach. Görögország MAGÁNAPARTMANOK 3*-OS HOTELEK MAGÁNAPARTMANOK

Paralia. Platamon. Olympic Beach. Görögország MAGÁNAPARTMANOK 3*-OS HOTELEK MAGÁNAPARTMANOK G Ö R Ö G O R S Z Á G Paralia Olympic Beach Észak-Görögország legismertebb nyaralóhelye az Olimposz hegy lábánál. A turisták körében hosszú, homokos tengerpartja, a késő éjszakáig nyitva tartó üzletek,

Részletesebben

Minőség kiváló árakon! foglaljon online

Minőség kiváló árakon! foglaljon online Minőség kiváló árakon! foglaljon Online TARTALOMJEGYZÉK HORVÁTORSZÁG Isztria Umag 6 Rovinj Porec 8 Novigrad 9 Pula 13 Rabac 11 Kvarner-öböl Opatija 12 Crikvenica Kraljevica 13 Selce 14 Szigetek Rab San

Részletesebben

tisztelt utasaink, partnereink!

tisztelt utasaink, partnereink! tisztelt utasaink, partnereink! Egyiptom, teljes nevén Egyiptomi Arab Köztársaság, Észak-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában, a Sínai-félszigeten fekszik. Az egyetlen olyan afrikai ország, amely szárazföldi

Részletesebben

BULGÁRIA Bolgár Úticéljaink aranyhomok, Sveti konstantin & Elena Várna, napospart, neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol UtazáS:

BULGÁRIA Bolgár Úticéljaink aranyhomok, Sveti konstantin & Elena Várna, napospart, neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol UtazáS: TAVALY ITT VOLTUNK NYARALNI, A PARTON DÖMÉVEL EGY EGÉSZ VÁROST HOMOKOZTUNK ÖSSZE. Bulgária Bolgár Úticéljaink Aranyhomok, Sveti Konstantin & Elena Várna, Napospart, Neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol

Részletesebben

õ reggeli º ± medence Ö www.personaltours.hu 1 Jelmagyarázat

õ reggeli º ± medence Ö www.personaltours.hu 1 Jelmagyarázat Kedvezmények: Előfoglalási kedvezmény: foglalja le utazását First Minute áron irodáinkban 2015. április 30-ig! A First Minute ár olyan kedvezményes csomagár, amely tartalmazza a 7 éjszaka szállás és a

Részletesebben

Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország

Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország Alapítva: 1995 2013 Kultúra, tenger, napfény... Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország www.personaltours.hu Kedves Törzsutasunk, Tisztelt Jövendőbeli

Részletesebben

Ha Nászút, akkor Coral Tours!

Ha Nászút, akkor Coral Tours! nu_prosi_01110:coral_nu 200.12.0. 9:55 Page 2 Ha Nászút, akkor Coral Tours! Magyarország első nászutazási irodája, ahol mindent egy helyen megtalál! Kedves Nászutas Pár! Köszönjük bizalmukat, amellyel

Részletesebben

MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG KIVÁLÓ ÁRAK

MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG KIVÁLÓ ÁRAK 2013 UNITRAVEL Repülős és buszos üdülések Mediterrán nyár MÁLTA CIPRUS Spanyolország MALLORCA COSTA BRAVA IBIZA Olaszország SZICÍLIA SORRENTO 22 ÉVE AZ UTAZÓK SZOLGÁLATÁBAN First minute kedvezmények április

Részletesebben

téli szállásajánlatok 2013 / 2014

téli szállásajánlatok 2013 / 2014 téli szállásajánlatok 2013 / 2014 RAVASCLETTO ravasclettosi.hu SAPPADA sappadasi.hu PIANCAVALLO piancavallosi.hu BEMUTATKOZÓ A Sítanoda csapata egy mosolygós, profi csapat, aki segít Neked és családodnak

Részletesebben

A FIRST MINUTE ÁR 2012. április 16-ig érvényes.

A FIRST MINUTE ÁR 2012. április 16-ig érvényes. FIRST MINUTE ÁR olyan kedvezményes csomagár, mely tartalmazza a szállás és a közlekedés (repülő vagy autóbusz) költségeit, szállodáknál a jelzett ellátást is. A FIRST MINUTE ÁR-on foglalók a katalógus

Részletesebben

Irodánk már 19 éve tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ), és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarának (BKIK).

Irodánk már 19 éve tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ), és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarának (BKIK). előfoglalási kedvezmények Foglalja le utazását First Minute áron 2014. április 30-ig! A First Minute ár olyan kedvezményes csomagár, amely tartalmazza a 7 éjszaka szállás és a közlekedés (repülő vagy autóbusz)

Részletesebben

2010 KIRÁNDULÁSOK NYARALÁSOK

2010 KIRÁNDULÁSOK NYARALÁSOK 2010 kirándulások nyaralások www.keneditravel.hu NYÍLÁSZÁRÓK 5 légkamrás ALUPLAST 4000 IDEAL nyílászárók 30 60% kedvezménnyel, beszereléssel a legjobb áron. LAKÁSSZERVIZ SZOLGÁLATUNK FELÚJÍT ÉS MEGJAVÍT

Részletesebben

BAHAMA SZIGETEK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

BAHAMA SZIGETEK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK BAHAMA SZIGETEK A Bahama-szigeteket Kolumbusz Kristóf fedezte fel 1492-ben. Hamar a vakációk kedvenc helyszínévé vált, meleg időjárása, az Egyesült Államokhoz való közelsége, valamint a bennszülöttek barátságos

Részletesebben

NYÁR TÖRÖKORSZÁG, EGYIPTOM, TUNÉZIA, RODOSZ, www.dinoclub.hu www.bestreisen.hu

NYÁR TÖRÖKORSZÁG, EGYIPTOM, TUNÉZIA, RODOSZ, www.dinoclub.hu www.bestreisen.hu 2012 NYÁR DINOCLUB TÖRÖKORSZÁG, EGYIPTOM, TUNÉZIA, RODOSZ, MALLORCA, HORVÁTORSZÁG, ORSZÁG, VELENCEI-TÓ www.bestreisen.hu DINO KIDS Csodás tengerparti nyaralóhelyek, kiváló szállodai szolgáltatások, all

Részletesebben

Áraink Elô- és utószezon Részvételi díjak Ellátás Idegenvezetés Szállodák, elhelyezés Felárak Repülôtéri illeték Gyermekkedvezmény, gyermekár Akciók

Áraink Elô- és utószezon Részvételi díjak Ellátás Idegenvezetés Szállodák, elhelyezés Felárak Repülôtéri illeték Gyermekkedvezmény, gyermekár Akciók Á l t a l á n o s i n f o r m á c i ó k Minden olyan kérdésben, melyet katalógusunk nem tartalmaz, a szolgáltatásainkra vonatkozó, a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusai, az utazási és utazást közvetítô

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Ciprus és Málta Specialista Utazás és Esküvőszervező Kft., mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda, Székhelye: 1124 Budapest, Deres u. 12., Telefon: 06-30-2973482,

Részletesebben

Alapítva: 1990. Loire völgye Disneyland Giverny. járatokkal

Alapítva: 1990. Loire völgye Disneyland Giverny. járatokkal Alapítva: 1990 Loire völgye Disneyland Giverny járatokkal Kedves Utasunk! Amit kínálunk: - 24 év tapasztalata az utazásszervezésben több, mint 50.000 megelégedett utassal - országos jelenlét az utazásközvetítôi

Részletesebben

AUTOCLUB TRAVEL. Több, mint egy utazási iroda

AUTOCLUB TRAVEL. Több, mint egy utazási iroda AUTOCLUB TRAVEL Több, mint egy utazási iroda 2015. évi csoportos utazások AUTOCLUB TRAVEL Több, mint egy utazási iroda Kedves Utasaink! Az Autoclub Travel országszerte 11 ügyfélszolgálati ponton várja

Részletesebben

kedvezmény az október 1-ig beérkezett foglalásokra Best TAKARÉKOS

kedvezmény az október 1-ig beérkezett foglalásokra Best TAKARÉKOS EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK TÉL / TAVASZ 2010/11 Egzotikus üdülések Útmutató Általános információk....................... 3 4 Kuba...................................... 5 Hasznos információk.........................

Részletesebben

A DINOCLUB ingyenes programcsomagjának keretében szakképzett animátorok gondoskodnak kicsik és nagyok egész napos magyar nyelvû szórakoztatásáról.

A DINOCLUB ingyenes programcsomagjának keretében szakképzett animátorok gondoskodnak kicsik és nagyok egész napos magyar nyelvû szórakoztatásáról. DINOCLUB Nyaralás az egész családnak! Közvetlen tengerparti nyaralóhelyek, ellátás és gyermekbarát környezet. egy Dino Club üdülés gondtalan pihenést jelent a család minden tagja számára! A DINOCLUB ingyenes

Részletesebben

Tartalom. Általános információk

Tartalom. Általános információk Tartalom Általános információk Ariadne fonala, elérhetőségeink 4 Kedvezmények, egyéb tudnivalók 5 Hasznos tudnivalók, gyakori kérdések 6 Kiegészítő információk 7 Utazási szerződés 8 Városlátogatások anglia

Részletesebben

199,- /fő ártól REPÜLŐS UTAZÁSOK. 2013 Nyár TENGERPARTI NYARALÁSOK SPANYOLORSZÁG GÖRÖGORSZÁG TUNÉZIA EGYIPTOM BULGÁRIA TÖRÖKORSZÁG

199,- /fő ártól REPÜLŐS UTAZÁSOK. 2013 Nyár TENGERPARTI NYARALÁSOK SPANYOLORSZÁG GÖRÖGORSZÁG TUNÉZIA EGYIPTOM BULGÁRIA TÖRÖKORSZÁG 2013 Nyár REPÜLŐS UTAZÁSOK 199,- /fő ártól (61.690,- Ft/fő ártól) 1 hét repülővel, reggelivel A fenti ekkel csökkentett ár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket és a biztosítások díját. TENGERPARTI NYARALÁSOK

Részletesebben

Málta Dél-Ciprus Észak-Ciprus Korfu Zakynthos Kréta Rodosz Madeira Marokkó Spanyolország Horvátország India Nepál Izrael Irán

Málta Dél-Ciprus Észak-Ciprus Korfu Zakynthos Kréta Rodosz Madeira Marokkó Spanyolország Horvátország India Nepál Izrael Irán 2015 Tavasz, Nyár és Ősz Málta Dél-Ciprus Észak-Ciprus Korfu Zakynthos Kréta Rodosz Madeira Marokkó Spanyolország Horvátország India Nepál Izrael Irán Utazás negyed századon át A Budavár Tours története

Részletesebben

1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu. Téli PROGRAMOK

1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu. Téli PROGRAMOK 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu Téli PROGRAMOK 2010+2011 Isten hozta az Alpesi Clubban! Az Alpesi Club, immár hagyományosan, minden évben megjelenô katalógusát

Részletesebben