/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)"

Átírás

1 T.S.Apartman Club NyRt Statisztikai számjel 1/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 Keltezés: Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 T.S.Apartman Club NyRt Statisztikai számjel 2/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen

3 Keltezés: Keszthely, 2015.február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) T.S.Apartman Club NyRt Statisztikai számjel 3/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0

4 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Keltezés: Keszthely, 2015.február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) T.S.Apartman Club NyRt Statisztikai számjel 4/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám Beszámolási időszak A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: Keszthely, 2015.február 16.

5 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 T.S.Apartman Club NyRt Statisztikai számjel 5/6. oldal Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám Beszámolási időszak A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Keltezés: Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 T.S.Apartman Club NyRt Statisztikai számjel 6/6. oldal Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám Beszámolási időszak A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

8 Keltezés: Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) T.S.Apartman Club NyRt Statisztikai számjel 1/1. oldal Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése a b c d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás (Működési előtti cash eredmény flow, ± sorok) Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) Aktív változása időbeli ± elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Előző évekkel kapcsolatos saját tőke növekmény Kapott osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési Befektetett eszközök cash flow, beszerzése sorok) Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, (Finanszírozási cash tőkebevonás flow, bevétele sorok) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Hitel kibocsátásának és kölcsön bevétele felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett Hosszú bankbetétek lejáratra törlesztése, nyújtott megszüntetése, egyéb kötelezettségek beváltása bankbetétek Véglegesen törlesztése, megszüntetése, kapott pénzeszköz beváltása Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)- 0 0

9 29 26 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Hitel visszafizetése kölcsön - törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett Véglegesen bankbetétek átadott - pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú IV. Pénzeszközök kötelezettségek változása (±I±II±III. ± sorok) ± Keltezés: Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 T.S. Apartman Club NYRt Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet az évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: T.S. Apartman Club NYRt. 2. Általános adatok: Alakulás időpontja: december 12. Székhelye: Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Alapítói vagyon: ,- Ft Honlap: 3. A cég rövid története, tevékenységének rövid bemutatása: A T. S. Apartman Club NyRt december 12-én alakult ,- Ft jegyzett tőkével. A társaság 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., és évben alaptőke-emelést hajtott végre, amelynek eredményeképpen jelenleg a jegyzett tőke nagysága ,- Ft, amely db, egyenként ,- Ft-os névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Az alaptőke emelések a következőképpen történtek: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft

11 A társaság létrehozásának alapvető célja az volt, hogy a tagjai részére bérleti díj ellenében üdülési lehetőséget biztosít. A társaság fő tevékenysége a tagok részére nyújtott szálláshely szolgáltatás, amelyért a tagok bérleti díjat fizetnek. A szálláshely értékesítése korlátozott, ezért jelentős árbevétel és nyereség elérésére nem lehet számítani. A társaság más tevékenységet nem folytat. A piaci helyzetet az üdülési jog cseréjének lehetősége minősíti, amely az alakulás óta eltelt időszakban jó volt, az elkövetkező években sem számolunk a cserejogok korlátozásával. Képviseletre jogosult személy: Dr. Koltai Péter, (an.:görgey Márta) 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. Igazgatóság: Dr. Koltai Péter, (an.:görgey Márta) 8373, Cserszegtomaj, Hévízi út 1. Sonja Jiricek (an:crista Bauer) 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. Németh Krisztina (an: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. Felügyelő bizottság: Horváth Tibor (an.:németh Erzsébet) 8360 Keszthely, Hunyadi u.1. Molnár Tibor (an.: Szabó Eszter) 1114 Budapest, Eszék u Berei Katalin (an: Magyari Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek u. 48. Kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás: Abbázia Idegenforgalmi NyRt Keszthely, Arany J. u. 1. Abbázia Apartman Club NyRt Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. SPRT Kft Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. Abbázia Apartman Kft Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. Helikoninvest Kft Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Rentinvest Kft Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Abbázia Country Club Kft Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. HCH Invest Kft Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Corner System Kft Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Petneházy Nyrt Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. II. A számviteli politika rövid ismertetése: A társaság kettős könyvvezetésre kötelezett. Az éves könyvviteli zárlat időpontja január 31. Az éves beszámoló eredménykimutatása "A" típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. 2

12 Jelentős összegű hiba Ha a hiba évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot akkor az 1 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. A vevőként, adósként kisösszegű követelések értéke Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 50 e Ft-ot. A rendkívüli tételek évben a beszámolóban rendkívüli tétel nem szerepelt. Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel. Alkalmazott leírási módszer Az évenként elszámolható értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használatára, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megszervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételről, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Maradványérték nagysága Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. 3

13 Értékhelyesbítés, értékelési tartalék Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a könyv szerinti értékét, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet az eszközök között Értékhelyesbítés -ként, a saját tőkén belül Értékelési tartalék -ként mutatjuk ki ban a nyilvánosan működő részvénytársaság a számviteli politikában meghatározott értékelési eljárásokat alkalmazta. III. A nyilvánosan működő részvénytársaság vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzete 1.) A társaság vagyoni struktúrájának alakulása: % Befektetett eszközök ,81 immateriális javak ,00 tárgyi eszközök ,90 befektetett pü. eszközök ,08 Forgóeszközök ,52 követelések ,41 értékpapírok pénzeszközök ,93 Aktív időbeli elhatárolások ,38 Saját tőke ,09 jegyzett tőke ,00 jegyzett, de be nem fizetett eredménytartalék ,98 mérleg szerinti eredmény ,32 Céltartalék Kötelezettségek ,41 Passzív időbeli elhatárolás ,83 A társaság 1995 évtől kezdődően üzletrészvásárlásra fordította a jegyzett tőke nagy részét. A fel nem használt pénzeszközök a forgóeszközök között jelennek meg. 4

14 A mérleg alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése: Vagyoni helyzet: ) befektetett eszközök aránya befektetett eszköz összes eszköz = 97,73 % = 97,41 % 2.) forgóeszközök aránya forgóeszk. + aktív idb. elhat összes eszköz = 2,27 % = 2,59 % 3.) saját tőke aránya saját tőke összes forrás = 99,96 % = 99,92 % 4.) eladósodási mutatók összes kötelezettség saját tőke = 0,01 % = 0,04 % Pénzügyi helyzet Működő tőke és a forgótőke alakulása: jegyzett tőke jegyzett, be nem fizetett - eredménytartalék mérl. szer. eredm működő tőke Működő tőke aránya a források között működő tőke összes forrás = 99,96 % = 99,92 % Befektetett eszközök fedezettsége: működő tőke befektetett eszközök = 102,28 % = 102,57 % 5

15 Likviditási mutatók: likvid pénzeszközök rövid lej. kötelez. 371 = ,71 % 841 = 9.575,03 % vevő állomány szállító állomány 8 = ----% 398 = 72,86 % IV. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk Eszközök Társaság a jegyzett tőkéjét évig ingatlanvásárlásra, ettől kezdve közgyűlési felhatalmazással üzletrész vásárlásra használta fel. 1.) Ingatlanok Bruttó érték Tul.hányad % Keszthely, Vörösmarty u e Ft 59,0 % Keszthely, Vörösmarty u e Ft 100,0 % Keszthely, Vörösmarty u e Ft 60,0 % Keszthely, Erzsébet királyné u e Ft 30,0 % Egyéb építmények e Ft A saját ingatlanok mellett az üzletrészvásárlással érintett társaságok tulajdonában lévő, valamint a cégcsoporthoz tartozó társaságok ingatlanaiban történik vendégeink kiszolgálása: Club Dobogómajorban (Cserszegtomaj) - Helikoninvest Kft. tulajdonában lévő 5 apartmanház, - Rentinvest Kft. tulajdonában lévő 6 bioház, a Szállás I., II., III., IV., V., VI., VII. a strand-büfé, lóistálló, lovarda, teniszcsarnok, - SPRT Kft tulajdonában lévő a H-0 apartmanház van. Hévízen - Helikoninvest Kft. tulajdonában az ApartHotel, - HCH Invest Kft. tulajdonában a évben átadott Hotel KALMA szálloda épület és a Kalma Villa Apartmanház van. Keszthelyen - Helikoninvest Kft. tulajdonában az Ezüst I., és Ezüst II., valamint a Zöld apartmanház, - Abbázia NyRt. tulajdonában a Sárga apartmanház, Fehér apartmanház 41 %-a és a PII. épület 40 %-a, a KÉK apartmanház 70 %-a. 6

16 Abbázia Country Club Nemesnépen - Abbázia Country Club Kft. tulajdonában lévő Fogadóépület és Hotelépület, konferenciaterem, valamint lovarda, lóistálló, strandmedence áll a vendégek rendelkezésére a szabadidő hasznos eltöltésére. Részvényeseinket ugyanazon jogok illetik meg fentieknél, mint saját épületeinkben évben a tárgyi eszközök bruttó értéke a következőképpen alakult: Megnevezés Tárgyi eszköz változás e Ft nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Berendez.felszer Kis ért. eszk Összesen Megnevezés Értékcsökkenés változás e Ft nyitó növekedés csökkenés záró nettó érték Immateriális javak Ingatlanok Berendez.felszer Kis ért. eszk Összesen ) Befektetések: e Ft, melyből a.) üzletrész vásárlás: Helikoninvest Kft e Ft 46,71 % Abbázia Country Club Kft e Ft 20,70 % Rentinvest Kft e Ft 20,64 % SPRT Kft e Ft 12,62 % HCH Inv.Kft e Ft 13,61 % Abbázia Invest Kft e Ft 47,00 % b.) részvény vásárlások: Zala Hitel Szövetkezet 10 e Ft 3.) Forgóeszközök e Ft Forgóeszköz állományunk e Ft-ról e Ft-ra nőtt, mely növekedést pénz készleteink növekedése okozott. 7

17 Követelések december 31-én e Ft Vevők Köv.kapcsolt váll. Köv.egyéb rész. Egyéb követelés Vevők Szállító 0 Társasági adó Összesen Belföldi követelésekre képzett értékvesztés évben belföldi követelésekre 20 % értékvesztést számoltunk el éven túli kintlévőségeinkre. Ez 46 e Ft-os értéken szerepel eredmény kimutatásunkban az egyéb ráfordítások között. Pénzeszközök záró állománya e Ft. 3.) Aktív időbeli elhatárolás 784 e Ft, melyet vagyonbiztosítás,közüzemi díjak és bankkamat elhatárolása képez. Források értékelése 1.) Saját tőke: e Ft A nyilvánosan működő részvénytársaság jegyzett tőkéje e Ft. Az előző évi e Ft mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba lett helyezve, melynek összege e Ft-ra változott. A évi mérleg szerinti eredmény e Ft. A saját tőke és a mérleg főösszeg aránya 99,92 % mutatja, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaság majd nem teljes egészében saját forrásból gazdálkodik, az idegen forrás minimális szerepet játszik a vállalkozás gazdálkodásában. 8

18 Kötelezettségek december 31-én rövid lejáratú kötelezettségek, e Ft, az alábbiak szerint: Egyéb Szállítók Köt.kapcsolt.váll. Köt.egyéb rész. kötelezetts. Szállítók Innovációs jár. 9 9 ÁFA Visszajött bérleti díj 1 1 Idegen pénz Össesen ) A passzív időbeli elhatárolások összege: e Ft, melyből Könyvvizsgálói díj 167 e Ft Rendszer karbantartási díj 31 e Ft Közüzemi díjak 620 e Ft Hírdetés 463 e Ft Bank költség, sikerdíj 12 e Ft V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk I.) Belföldi értékesítés árbevételei: e Ft, melynek részei: Részvényesek által befizetett bérleti díj e Ft Üzemi költségek tovább számlázás e Ft Üzemeltetés bevétele e Ft A Szállodák üzemeltetését szerződés alapján a Helikoninvest Kft. végzi. Az üzemeltetési díj össszege évben 11 millió Ft. A magánszemélyek felé kiszámlázott bérleti díj e Ft összegben a működési és fenntartási költségek fedezetére szolgál, mely átutalásra került a Helikoninvest Kft. részére. II.) Egyéb bevételek: 43 e Ft Értékvesztés visszaírása 21 e Ft Magánszemélyektől késedelmi.kamat 17 e Ft Peres ügyek bevétele 5 e Ft 9

19 III.) Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Az anyagjellegű ráfordítások az előző évi e Ft-ról e Ft-ra nőttek Anyagköltség 2 e Ft 0 e Ft 2. Igénybe vett szolgáltatások e Ft e Ft Hirdetés e Ft e Ft Könyvvizsgálat e Ft e Ft Postadíj 63 e Ft 77 e Ft Telefon 0 e Ft 0 e Ft Jogi szolgáltatás 5 e Ft 8 e Ft Informatikai szolgáltatás 365 e Ft 364 e Ft Számviteli szolgáltatás e Ft e Ft Konferenciaterem bérlet 29 e Ft 34 e Ft Egyéb szolgáltatások 2 e Ft 4 e Ft Nyomdai munkák 24 e Ft 2 e Ft 3. Egyéb szolgáltatások értéke 516 e Ft 543 e Ft Bankköltség 104 e Ft 165 e Ft Hatósági díj 89 e Ft 8 e Ft Biztosítási díjak 317 e Ft 317 e Ft Illeték 0 e Ft 53 e Ft Egyéb költség 6 e Ft 0 e Ft 4. Eladott közvetített szolgáltatások e Ft e Ft értéke Bérleti díjak e Ft e Ft Üzemi költség továbbszámlázása e Ft e Ft IV. személyi jellegű ráfordítások e Ft 981 e Ft 1. Tiszteletdíj Személyi jellegű egyéb kifizetések e Ft 981 e Ft Gépkocsi költségtérítés e Ft 981 e Ft Tiszteletdíj Bérjárulékok - - V. Értékcsökkenési leírás e Ft e Ft VI. Egyéb ráfordítások 751 e Ft 802 e Ft Követelések értékvesztése 44 e Ft 46 e Ft Önkormányzati adók 650 e Ft 650 e Ft Innovációs járulék Behajthatatlan követelés 34 e Ft 34 e Ft 70 e Ft Egyéb ráfordítás 23 e Ft 2 e Ft VII. Pénzügyi műveletek bevételei e Ft e Ft VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai Fizetett kamat

20 Adózás előtti eredmény e Ft e Ft Adóalap növelő korrekció e Ft e Ft Adóalap csökkentő korrekció e Ft e Ft Adóalap e Ft e Ft Nyereség minimum 394 e Ft 52 e Ft Adófizetési kötelezettség 0 e Ft 0 e Ft Adózott eredmény e Ft e Ft Adóalap korrekció Adóalap növelő Számv. Tv. szerinti ÉCS leírás Elszámolt értékvesztés Behajthatatlan követelés e Ft e Ft 46 e Ft 70 e Ft Adóalap csökkentő Adótörvény szerint figyelembe vett ÉCS leírás Kapott osztalék Elszámolt értékvesztés Visszaírt értékvesztés e Ft e Ft e Ft 33 e Ft 21 e Ft A követelések nagyságrendje nem indokolja a céltartalék képzését. A tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 0 A részvénytársaság alkalmazottat nem foglalkoztatott, így bérköltség sem került elszámolásra évben a társaság a környezetre veszélyes anyagot nem használt ezzel kapcsolatos költség nem merült fel. A nyilvánosan működő részvénytársaságnak kötelező független könyvvizsgáló foglalkoztatása, mely feladatok elvégzésére a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-vel kötött megállapodást. A KÓGENS Kft. székhelye: Győr, Újvilág u.6. I/6 cégjegyzékszáma: könyvvizsgálatért személyében felelős Csémyné Virányi Éva okl. könyvvizsgáló 9021 Győr,Újvilág u. 6. I/6. A nyilvánosan működő részvénytársaság számviteli, adózási és ezzel kapcsolatos feladatait a Helikon Utazási Iroda Kft. (Keszthely, Erzsébet királyné u. 21., adósz.: ) végzi, mely társaság felelős számviteli vezetője Berei Katalin főkönyvelő, aki rendelkezik a évi C tv bek. rendelkezésével. Keszthely, február 16. dr. Koltai Péter elnök-igazgató 11

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz Planinvest Bróker Zrt. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 21 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. december 31. adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző ev(ek)

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához 1 A vállalkozás alapadatai, általános cégbemutató Cég megnevezése: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 7 2 6 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék száma NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe 2006.december 31. Éves beszámoló Kelt:

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt A vállalkozás címe, telefonszáma: 2545

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2010. évi Éves beszámoló Budapest, 2010. március

Részletesebben