Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak Előző év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év"

Átírás

1 Abbázia Idegenforgalmi NyRt Statisztikai számjel 1/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése év(ek) Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 Sorszám Keltezés: Keszthely, 2015.február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Abbázia Idegenforgalmi NyRt Statisztikai számjel 2/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése év(ek) Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 Sorszám 56 Eszközök összesen Keltezés: Keszthely, 2015.február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Abbázia Idegenforgalmi NyRt Statisztikai számjel 3/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Beszámolási időszak Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: Keszthely, 2015.február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Abbázia Idegenforgalmi NyRt Statisztikai számjel 4/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése év(ek) Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással Sorszám 94 Rövid szemben lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: Keszthely, 2015.február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Abbázia Idegenforgalmi NyRt Statisztikai számjel 5/6. oldal Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Sorszám Keltezés: Keszthely, 2014.február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Abbázia Idegenforgalmi NyRt Statisztikai számjel 6/6. oldal Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Sorszám Keltezés: Keszthely, 2015.február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Abbázia Idegenforgalmi NyRt Statisztikai számjel 1/1. oldal Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése a b c d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás (Működési előtti cash eredmény flow, ± sorok) Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli ± elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Előző évekkel kapcsolatos saját tőke növekmény Kapott osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési Befektetett eszközök cash flow, beszerzése sorok) Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, (Finanszírozási cash tőkebevonás flow, bevétele sorok) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Hitel kibocsátásának és kölcsön bevétele felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett Hosszú bankbetétek lejáratra törlesztése, nyújtott megszüntetése, egyéb kötelezettségek beváltása bankbetétek Véglegesen törlesztése, megszüntetése, kapott pénzeszköz beváltása Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Hitel visszafizetése kölcsön - törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett Véglegesen bankbetétek átadott - pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú IV. Pénzeszközök kötelezettségek változása (±I±II±III. ± sorok) ± Keltezés: Keszthely, 2015.február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 ABBÁZIA Idegenforgalmi NYRt Keszthely, Arany János u. 1. Kiegészítő melléklet a december 31-i évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Abbázia Idegenforgalmi NyRt. 2. Általános adatok: Alakulás időpontja: november 22. Székhelye: Keszthely, Arany János u. 1. Alapítói vagyon: ,- Ft Honlap:abbazia-apartman.hu 3. A cég rövid története, tevékenységének rövid bemutatása: A társaság az Abbázia Idegenforgalmi Kft. 70 %-os és a Pláninvest Kft. 30 %-os tulajdoni hányaddal, zártkörű alapítással jött létre. Alapításkor db, egyenként ,- Ft-os névértékű névre szóló törzsrészvény került kibocsátásra. Az alapítók a tulajdonukat képező részvényeiket decemberében nyilvános forgalomba hozatal révén megvételre felajánlották , 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., és évben a társaság alaptőke-emelést hajtott végre, amelynek eredményeképpen a jegyzett tőke nagysága ,- Ft, amely db, egyenként ,- Ft-os névértékű törzsrészvényből áll. Az alaptőke emelések a következőképpen történtek: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft

9 A társaság létrehozásának alapvető célja az volt, hogy a tagjai részére üdülési jogot biztosítson. A társaság fő tevékenysége a tagok részére nyújtott szálláshely szolgáltatás, amelyért a tagok bérleti díjat fizetnek. A szálláshely értékesítése korlátozott, ezért jelentős árbevétel és nyereség elérésére nem lehet számítani. A társaság más tevékenységet nem folytat. A piaci helyzetet az üdülési jog cseréjének lehetősége minősíti, amely az alakulás óta eltelt időszakban jó volt, az elkövetkező években sem számítunk a cserejogok korlátozásával. Képviseletre jogosult személy: Dr. Koltai Péter, (an.:görgey Márta) 8372 Cserszegtomaj Hévizi út.1. Igazgatóság: Dr. Koltai Péter, (an.:görgey Márta) 8372 Cserszegtomaj Hévizi út 1. Gróf Anna (an.: Petrovics Eszter) 1158 Budapest, Budapesti út 3. Berei Katalin (an: Magyari Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek u. 48. Felügyelő bizottság: Horváth Tibor (an.:németh Erzsébet) 8360 Keszthely, Hunyadi u.1. Molnár Tibor (an.: Szabó Eszter) 1114 Budapest, Eszék u Németh Krisztina (an: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. Kapcsolt vállalkozás Helikoninvest Kft., 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. SPRT Kft, 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21 HCH Invest Kft 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u.21. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás: Abbázia Country Club Kft., 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Rentinvest Kft Keszthely, Erzsébet királyné u. 23. Corner System Kft Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. T.S. Apartman Club NyRt., 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Abbázia Apartman NyRt., 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Abbázia Apartman Kft., 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Petneházy Nyrt Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. II. A számviteli politika rövid ismertetése: A társaság kettős könyvvezetésre kötelezett. Az éves könyvviteli zárlat időpontja január 31. Az éves beszámoló eredménykimutatás "A" típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a ,- Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek. 2

10 Jelentős összegű hiba Ha a hiba évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot akkor az 1 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. A vevőként, adósként kisösszegű követelések értéke Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 50 e Ft-ot. A rendkívüli tételek évben a beszámolóban rendkívüli tétel nem szerepelt. Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel. Alkalmazott leírási módszer Az évenként elszámolható értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használatára, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megszervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételről, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Maradványérték nagysága Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a könyv szerinti értékét, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet az 3

11 eszközök között Értékhelyesbítés -ként, a saját tőkén belül Értékelési tartalék -ként mutatjuk ki. A 2014-ben a nyilvánosan működő részvénytársaság a számviteli törvényben meghatározott értékelési eljárásokat alkalmazza. III. A nyilvánosan működő részvénytársaság vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzete 1.) A társaság vagyoni struktúrájának alakulása: % Befektetett eszközök ,78 immateriális javak tárgyi eszköz ,73 befektetett pü. eszk ,07 Forgóeszközök ,85 követelések ,47 pénzeszközök ,01 Aktív időbeli elhatárolások ,83 Saját tőke ,15 jegyzett tőke jegyzett, de be nem fiz. tőke eredménytartalék ,24 értékelési tartalék mérleg szerinti eredmény ,94 Céltartalék Kötelezettségek ,50 Passzív időbeli elhatárolás ,10 A mérleg alapján a társaság vagyoni pénzügyi helyzetét az alábbi mutatószámok reprezentálják: Vagyoni helyzet: ) befektetett eszközök aránya befektetett eszköz összes eszköz = 97,26% = 96,89 % 4

12 ) forgóeszközök aránya forgóeszköz + aktív idb. elhat összes eszköz = 2,74 % = 3,11 % 3.) saját tőke aránya saját tőke összes forrás = 99,94 % = 99,93 % 4.) eladósodási mutatók összes kötelezettség saját tőke = 0,035 % = 0,053 % Pénzügyi helyzet Működő tőke és a forgótőke alakulása, az értékelési tartalékkal: jegyzett tőke jegyzett, be nem fizetett eredménytartalék mérleg szerinti eredmény működő tőke Működő tőke aránya a források között működő tőke összes forrás = 99,94 % = 99,93 % Befektetett eszközök fedezettsége: működő tőke befektetett eszköz = 102,75 % = 103,14 % Likviditási mutatók: likvid pénzeszköz rövid lej. kötelezettség 884 = ,43% = 7.170,20 % összes pénzeszköz + követelések rövid lejáratú kötelezettség 884 = ,09 % = 7.822,16 % 5

13 A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk A társaság jegyzett tőkéjét évig ingatlanvásárlásra, ettől kezdve közgyűlési felhatalmazással üzletrész vásárlására fordította. 1.) Ingatlanvásárlások: bruttó érték Tul. hányad (%) Keszthely, Arany J. u e Ft 100,0 Keszthely, Erzsébet kné. u e Ft 70,0 Keszthely, Vörösmarty u e Ft 41,0 Keszthely, Vörösmarty u e Ft 40,0 Egyéb építmények e Ft Összesen: e Ft 2.) Befektetések: (%) Üzletrészvásárlások: Helikoninvest Kft e Ft 53,29 Rentinvest Kft e Ft 19,23 Abbázia Country Club Kft e Ft 13,37 SPRT Kft e Ft Corner System Kft e Ft 4,07 HCH Inv. KFT e Ft 7,99 TS D. részvények e Ft 0,61 Zalai Hitelszöv. KTA r 10 e Ft Abbázia Invest Kft e Ft 53,00 Befektetett eszközök összesen: e Ft Részesedés kapcsolt vállalkozásban e Ft Egyéb tartós részesedés e Ft. A saját ingatlanok mellett az üzletrészvásárlással érintett társaságok tulajdonában lévő, valamint a cégcsoporthoz tartozó társaságok ingatlanaiban történik vendégeink kiszolgálása: Club Dobogómajorban (Cserszegtomaj) - Helikoninvest Kft. tulajdonában lévő 5 apartmanház, - Rentinvest Kft. tulajdonában lévő 6 bioház, a Szállás I., II., III., IV., V., VI., VII. a strand-büfé, lóistálló, lovarda, teniszcsarnok, - SPRT Kft tulajdonában lévő a H-0 apartmanház van. 6

14 Hévízen - Helikoninvest Kft. tulajdonában az ApartHotel, - HCH Invest Kft. tulajdonában a évben átadott Hotel KALMA szálloda épület, valamint a Kalma Villa Apartmanház van. Keszthelyen - Helikoninvest Kft. tulajdonában az Ezüst I., és Ezüst II., valamint a Zöld apartmanház, - T.S. Apartman Club NyRt. tulajdonában lévő Fehér apartmanház 59 %-a a PI. épület 100 %-a, PII. épület 60 %-a, a KÉK apartmanház 30 %-a. Abbázia Country Club Nemesnépen - Abbázia Country Club Kft. tulajdonában lévő Fogadóépület és Hotelépület, Konferenciaterem, valamint lovarda, lóistálló, strandmedence áll a vendégek rendelkezésére a szabadidő hasznos eltöltésére. Részvényeseinket ugyanazon jogok illetik meg fentieknél, mint saját épületeinkben évben a tárgyi eszközök értéke a következőképpen alakult: Tárgyi eszköz változása e Ft Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Ingatlanok Berendez. felszer Kis ért.t.eszk Összesen: Megnevezés Értékcsökkenés változás Tárgyi eszköz nyitó növekedés csökkenés záró nettó értéke Immateriális javak Ingatlanok Berendez.felszer Kis ért.t.eszk Összesen Forgóeszköz állományunk e Ft-ról e Ft-ra nőtt. A követelések állománya, e Ft-ról e Ft-ra csökkent. 7

15 Utóbbi részleteiben: Követelések december 31-i e Ft Vevők Köv.kapcsolt váll. Köv.egyéb rész. Egyéb követelés Vevők Rövid kölcsön TAO EÜ hozzájárulás Összesen Belföldi követelésekre képzett értékvesztés : az éven túli követeléseinkre 20 % értékvesztést számoltunk el, ami 2014-es évben 97e Ft volt. Ezt az összeget egyéb ráfordításként számoltuk el. Pénzeszközök záró állománya e Ft. Aktív időbeli elhatárolások 252 e Ft Források értékelése A saját tőke és a mérlegfőösszeg aránya 99,92 % mutatja, hogy a társaság majdnem teljes egészében saját forrásból gazdálkodik, az idegen forrás minimális szerepet játszik a vállalkozás gazdálkodásában. A évi e Ft mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék javára lett elszámolva a közgyűlés döntése alapján így ennek összege e Ft-ra nőtt. A évi mérleg szerinti eredmény e Ft. Rövidlejáratú kötelezettségeink összege e Ft Kötelezettségek 2014.december 31-én Egyéb Szállítók Köt.kapcsolt.váll. Köt.egyéb rész. kötelezetts. Szállítók Inovációs járulák ÁFA Visszajött túlfizetés 1 1 Össesen

16 Hosszú lejáratú kötelezettségek eft. A passzív időbeli elhatárolások összege 695 e Ft, melyből Könyvvizsgálat Hírdetés Közüzemi díjak Szoftverfelügyelet Bank költség 167 e Ft 463 e Ft 25 e Ft 32 e Ft 8 e Ft Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk I. A belföldi értékesítés nettó árbevétele e Ft, melynek részei: Részvényesek által kiszámlázott bérleti díj e Ft Üzemeltetés bevétele e Ft Üzemeltetési költségek továbbszámlázása e Ft A bérleti díj a működési és fenntartási költségeket fedezi. A Szállodák üzemeltetését a Helikoninvest Kft. szerződés alapján végzi, melyért évben 15,4 millió Ft-ot fizetett. A magánszemélyek felé kiszámlázott bérleti díj e Ft összegben a működési és fenntartási költségek fedezetére szolgál, mely átutalásra került a Helikoninvest Kft. részére. II. Az egyéb bevételek 47 e Ft, ez áll visszaírt értékvesztés késedelmi kamatból 32 e Ft 15 e Ft III. Anyagjellegű ráfordítások az előző évi e Ft-ról e Ft-ra változtak Anyagköltség 2 e Ft 0 e Ft 2. Igénybe vett szolgáltatások e Ft e Ft Hirdetés e Ft e Ft Számviteli szolgáltatás e Ft e Ft Könyvvizsgálói díj e Ft e Ft Jogi szolgáltatás 7 e Ft 50 e Ft Postadíj 83 e Ft 124 e Ft Nyomdai munkák 12 e Ft 3 e Ft Konferenciaterem bérlet 29 e Ft 34 e Ft Informatikai szolgáltatás 377 e Ft 374 e Ft Egyéb 4 e Ft 9

17 Egyéb szolgáltatások értéke 688 e Ft 759 e Ft Bankköltség 105 e Ft 158 e Ft Értékpapír számlavezetés 68 e Ft 68 e Ft Hatósági díjak, illetékek 98 e Ft 92 e Ft Biztosítási díjak 412 e Ft 441 e Ft Egyéb 5 e Ft 0 e Ft 4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke e Ft e Ft Továbbszámlázott költség e Ft e Ft Bérleti díjak e Ft e Ft IV. Személyi jellegű ráfordítások 911 e Ft 916 e Ft 1. Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 911 e Ft 916 e Ft Gépkocsi költségtérítés 911 e Ft 916 e Ft Tiszteletdíj 0 e Ft 0 e Ft Tisztségviselő költségtérítése Bérjárulékok 0 e Ft 0 e Ft V. Értékcsökkenési leírás e Ft e Ft VI. Egyéb ráfordítások e Ft e Ft Követelések értékvesztése 86 e Ft 97 e Ft Önkormányzati adók e Ft e Ft Innovációs járulék 47 e Ft 47 e Ft Adóalap növelő költség 0 e Ft 0 e Ft Behajthatatlan követelés leírása 0 e Ft 107 e Ft Vissza nem ig.áfa 110 e Ft 0 e Ft Egyéb 0 e Ft 8 e Ft VII. Pénzügyi műveletek bevételei e Ft e Ft Kapott osztalék e Ft e Ft Kamatok e Ft e Ft VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - A nyilvánosan működő nyrt-nek állományi létszáma nincs. A igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok részére év folyamán tiszteletdíj kifizetésére nem került sor Adózás előtti eredmény e Ft e Ft Eredményt csökkentő tételek e Ft e Ft Eredményt növelő tételek e Ft e Ft Adóalap e Ft e Ft TAO nyereség minimum alap 522 e Ft 541 e Ft Adó fizetési köt. 0 e Ft 0 e Ft Adózott eredmény e Ft 6.081e Ft 10

18 Adóalap korrekció Adóalap növelő Számv.tv.szerinti ÉCS leírás Értékvesztés Behajthatatlan követelés e Ft e Ft 97 e Ft 107 e Ft Adóalap csökkentő Terv szerinti ÉCS leírás Visszaírt értékvesztés Kapott osztalék TAO szerinti értékvesztés e Ft e Ft 16 e Ft e Ft 54 e Ft A követelések nagyságrendje nem indokolja a céltartalék képzését. A tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 0 A részvénytársaság alkalmazottat nem foglalkoztatott, így bérköltség sem került elszámolásra évben a társaság a környezetre veszélyes anyagot nem használt ezzel kapcsolatos költség nem merült fel. A nyilvánosan működő részvénytársaságnak kötelező független könyvvizsgáló foglalkoztatása, mely feladatok elvégzésére a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-vel kötött megállapodást. A KÓGENS Kft. - székhelye: 9022 Győr, Újvilág u. 6. I/6. - cégjegyzékszáma: könyvvizsgálatért személyében felelős Csémyné Virányi Éva okl. könyvvizsgáló 9021 Győr, Újvilág u. 6. I/6. A nyilvánosan működő részvénytársaság számviteli, -adózási és ezzel kapcsolatos feladatait a Helikon Utazási Iroda Kft. (Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., adósz.: ) végzi, mely társaság felelős számviteli vezetője Berei Katalin főkönyvelő, aki rendelkezik a évi C tv bek. rendelkezéseivel. Keszthely, február 16. dr. Koltai Péter elnök-igazgató 11

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz Planinvest Bróker Zrt. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 21 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. december 31. adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző ev(ek)

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához 1 A vállalkozás alapadatai, általános cégbemutató Cég megnevezése: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt A vállalkozás címe, telefonszáma: 2545

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2010. évi Éves beszámoló Budapest, 2010. március

Részletesebben