WE SERVE D-119. LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WE SERVE D-119. LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 WE SERVE D-119 LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetsége,/ a továbbiakban Szövetség/ Angol nyelven: Lions Clubs Association of Hungary D119 A Szövetség székhelye: 6726, Szeged Fogarasi u. 12/B A Szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság területe 1.3. A Szövetség alapításának éve: A Szövetség önkormányzati / demokratikus / elven működő szakmai, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet. Önálló jogi személy saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással A Szövetség közhasznú szervezet, pártoktól független, azoktól sem közvetve, sem közvetlenül támogatást nem fogad el, országos képviselőjelöltet választáson nem állít és nem támogat, pártokkal politikai színezetű közös kezdeményezésekben nem vesz részt, azokat nem támogatja A Szövetség elfogadja, és működése során érvényesíti a Nemzetközi Szövetség alapszabályában rögzített elveket. Emblémája és jelvénye megegyezik a Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének emblémájával és jelvényével A lions év, összhangban a nemzetközi gyakorlattal, minden év július 1-től a következő év június 30-ig tart. A gazdasági év, a magyar törvények előírásainak megfelelően január 1-től december 31-ig tart. 2. A szövetség céljai 2.1. A barátság és kölcsönös megértés jegyében összefogja a tagságot, aktívan közreműködik a Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének munkájában. Ösztönzi a jószolgálatra kész polgárokat arra, hogy közösségüket minden személyes anyagi ellenszolgáltatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és juttassák érvényre a magasabb erkölcsi és etikai normákat Az ország polgárai gazdasági, társadalmi esélyegyenlőségének és kulturális fejlődésének szolgálata, a szociális helyzetből adódó hátrányok csökkentése a lions klubhálózat működtetésével és fejlesztésével. 2.3 A Lions Clubok gazdasági és jogi érdekképviselete országos szinten, A működés támogatása helyi szinten, valamint a nemzetközi erőforrások és lehetőségek megismerésének és felhasználásának elősegítése a klubcélok megvalósítása érdekében. 2.4 A Szövetség közhasznú céljai: egészség- és betegségmegelőzés, gyógykezelés segítése; szociálisan rászorultak támogatása; tudományos és kulturális tevékenység; hátrányos helyzetű lakosok és tehetséges fiatalok oktatása, képzésük, foglalkoztatásuk és társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése; kulturális örökség megóvása; műemlék-, természet-, állat- és környezetvédelem; emberi- és állampolgári jogok védelme; határon túli magyarság, a sport és a rehabilitációs foglalkoztatás támogatása. 2.5 A Szövetség és tagjai, a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 1

2 26 c./ pontjának 1-23 alpontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatják:: l./ egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység; 2./ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; 3./ tudományos tevékenység, kutatás; 4./ nevelés, oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés; 5./ kulturális tevékenység; 6./ kulturális örökség megóvása; 7./ műemlékvédelem; 8./ természetvédelem, állatvédelem; 9./ környezetvédelem; 10./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; 11./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 12./ emberi és állampolgári jogok védelme; 13./ a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; 14./ sport, a munkaviszonyon és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; 17./ rehabilitációs foglalkoztatás; 18./ munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 2.6 A Szövetség működése és a működés keretében kifejtett tevékenysége, továbbá az annak keretében nyújtott szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti, illetve bárki részére nyújthatók. 3. A Szövetség tevékenysége 3.1 Egységes szervezetbe tömöríti a magyarországi lions klubokat, hogy a nemzetközi lionizmus eszméjét szolgálják és célkitűzéseinek megvalósítását elősegítsék. Munkálkodnak az emberek és azok közösségei közötti megértés és együttműködés fejlesztése, a kapcsolatok építése és saját közösségük erősítése érdekében A szövetség legfőbb szerve a Kormányzósági Közgyűlés (Konvenció) /a továbbiakban Közgyűlés/. Ügyintéző és képviseleti szerve a Kormányzósági Kabinet / a továbbiakban Kabinet / 3.3. A Szövetség tartja a kapcsolatot a nemzetközi szövetséggel, hozzájárul és részt vesz a nemzetközi akciókban, valamint működése során megfelel a nemzetközi alapszabályban megfogalmazott követelményeknek. 3.4 Együttműködik a médiával annak érdekében, hogy ismertté váljon a magyarországi lions klubok tevékenysége, eredményei és ez által bővüljön a lions mozgalomban részt vevők köre. Ismertető anyagokat, kiadványokat készít és terjeszt. Tagjai számára információcserét biztosít. 3.5 A Szövetség működéséről, szolgáltatásai igénybevételéről, beszámolóiról a nyilvánosságot megfelelő gyakorisággal, interneten keresztül / a Szövetség honlapján /, valamint a Szövetség hivatalos lapjában tájékoztatja. A Szövetség iratai a Szövetség székhelyén megtekinthetők. 3.6 A Szövetség szervezeti kereteket biztosít tagjai számára az őket érdeklő problémák felvetésére, megtárgyalására és megoldására. 3.7 Országos szintű aktivitásokat szervez közhasznú tevékenysége folytatása érdekében. 3.8 A LEO Klubok a LIONS Clubok jószolgálati partnerei. 4. A szövetség tagsága 4.1 A Szövetség tagjává válik az a Magyar Köztársaság határain belül megalakult LIONS Club / a továbbiakban tag /, amelyet a magyar bíróság egyesületként bejegyzett, elfogadja a Szövetség Alapszabályát és azt magára nézve kötelezőnek tekinti. A tag a Lions Club nevet, jelvényt és emblémát a Nemzetközi Szövetség Alapszabálya értelmében csak a Szövetség hozzájárulásával viselheti. 2

3 A Szövetség csatlakozási okmányt ad ki a klub Szövetséghez való csatlakozásáról. Lions Club alapítását a Szövetség területi hatályán belül kizárólag a Szövetség hivatalos beleegyezésével és tudtával lehet kezdeményezni. Az új tag csak a bírósági bejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy azt követően kérheti a nemzetközi lions szövetségbe történő felvételét A Szövetség tagjai saját alapszabállyal rendelkező önálló társadalmi szervezetek, egyesületek, amelyek maguk határozzák meg feladataikat, tevékenységi körüket és önállóan szabályozzák működési rendjüket. 4.3 A Szövetség tagjainak képviselői választhatnak és választhatók. A Szövetség tagjai jogosultak: - választott képviselőik útján részt venni a Szövetség munkájában, a Szövetség döntéshozatalának előkészítésében, a Kabinet, a Felügyelő Bizottság megválasztásában; - kezdeményezni az Alapszabály módosítását; - választott és az előírásoknak megfelelő képviselőiket tisztségre javasolni a Kabinet, a Felügyelő Bizottság, valamint az állandó és eseti munkabizottságokba; - a klub saját célkitűzéseivel kapcsolatban önállóan eljárni és gyakorolni mindazokat a jogokat, amelyeket a klub alapító okirata lehetővé tesz; - a Kabinet segítségét kérni mindazon ügyekben, amelyek országos hatáskörű szerv közreműködését igénylik; - felvilágosítást kérni a Szövetség választott szerveinek munkájáról, észrevételt tenni és javaslattételi joggal élni, igénybe venni a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat; - szakmai segítséget kérni a Szövetség országos szerveitől. 4.4 A Szövetség tagjai kötelesek: - tevékenységük során követni a Szövetségben kialakított és elfogadott elveket, végrehajtani a határozatokat, képviselni a Szövetség álláspontját; - a Kabinetet és a munkabizottságokat ellátni mindazokkal az információkkal, amelyek a döntések megalapozásához szükségesek; - a Kabinettől kapott információkat eljuttatni azokhoz, akiknek erre munkájuk során szükségük van; - határidőben és teljes körűen eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségüknek; - a Szövetség hivatalos összejöveteleire / Közgyűlés / a küldötteket megválasztani és részvételüket biztosítani; - a nemzetközi szövetség részére adatokat szolgáltatni a tagokról (WMMR rendszerben) és befizetni a nemzetközi és hazai konvención meghatározott tagdíjakat; - A hazai tagsági díjat a tag (klub) a jogerős bejegyzés napjától kezdődően köteles fizetni. 4.5 A tagsági viszony megszűnése: - megszűnik, amennyiben a klub jogutód nélkül megszűnik, vagy saját alapszabályában foglaltaknak megfelelően ekképpen dönt, - a tag kizárásával. 4.6 Kizárást von maga után az a tény, ha a tag három hónapon keresztül nem fizeti be a hazai vagy nemzetközi tagdíját. 5. A Szövetség szervezete a Közgyűlés 5.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály és a Szervezeti Működési Szabályzat elfogadása és módosítása, - a Kabinet, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása illetve felmentése; - a Szövetség tagjainak kizárása; - a tagdíj összegének megállapítása; - az Első Alkormányzó előterjesztése alapján, a soron következő lions évre vonatkozó kormányzói program és költségvetés elfogadása; - a Kormányzósági tisztségviselők / Kormányzó, Kabinettitkár és Kabinet Kincstárnok / írásban elkészített éves beszámolóinak elfogadása; - a mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása; 3

4 - Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása; - a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy saját feloszlatásának kimondása, - minden olyan kérdés, amelyet törvény vagy a közgyűlés saját hatáskörébe utal. 5.3 A Közgyűlést a Kormányzó szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles összehívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha ezt a bíróság elrendelte illetve, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kérte. A Közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendjéről írásban értesíteni kell a tagokat, legalább a közgyűlés megkezdése előtt 30 nappal. Az éves beszámolót, a mérleget, a közhasznúsági jelentést, a tisztségviselői beszámolókat és egyéb írásos anyagokat a Közgyűlést megelőző 15. napig el kell juttatni minden tagnak 5.4 A Közgyűlés döntéseit az érintettekkel szóban és írásban / elektronikus: vagy postai úton, illetve a Szövetség hivatalos lapjában megjelentetve / közölni kell. Ha a Közgyűlés a közhasznú tevékenység körében olyan döntést hoz, amely a tagokon kívül másokat is érint, ennek rövid tartalmát a Kormányzó köteles egy országos napilapban megjelentetni. 5.5 A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok által delegálható küldöttek több mint fele - 50% + 1 fő - jelen van. A Közgyűlés nyilvános. 5.6 Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az eredeti napirendi pontok tekintetében a 30 napon belül ismételten összehívott Közgyűlés a jelenlévőkre tekintet nélkül határozatképes. Erre a meghívottakat a meghívóban figyelmeztetni kell. 5.6 Minden klub jogosult a Közgyűlésre minden 10 fő után egy küldöttet, valamint az ezt meghaladó nagyobb törtrész / 6 fő / után egy további szavazati joggal rendelkező küldöttet delegálni. A küldöttek számát a Közgyűlést megelőző 1. hónap 1-én, a nemzetközi nyilvántartásban szereplő taglétszám alapján a Kormányzó állapítja meg. 5.7 Küldöttet az a klub állíthat, amelynek tagdíjtartozása a hazai és a nemzetközi nyilvántartás alapján nem haladja meg a három hónapot. 5.8 A küldöttek listáját minden klub elnöke írásban, a Közgyűlést megelőző 15. napig köteles a Közgyűlést Szervező Bizottságnak megküldeni. 5.9 A Közgyűlés döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi döntéseket, amelyek titkos szavazással történnek A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Szövetség Nemzetközi Irodájának 60 napon belül el kell küldeni. Írásban benyújtott igényre a tagok is kérhetik a jegyzőkönyv másolatát. A jegyzőkönyv tartalmazza: a./ a közgyűlés napirendi pontjait, határozatképességét, b./ a közgyűlésen meghozott döntések tartalmát, időpontját, hatályát; c./ a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számarányát; d./ az üléseken elhangzott döntéseket, fontosabb nyilatkozatokat, eseményeket. A beterjesztett beszámolók, a mérleg, a közhasznúsági jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezik. A közgyűlésről készített jegyzőkönyvet a Levezető Elnök, a Kormányzó (éves Közgyűlés esetén a hivatalba lépő Kormányzó) és két esetileg felkért küldött aláírásával hitelesíti. A közgyűlésről hangfelvétel is készül, melyet a Kabinet irodájában (CD-re írva) egy évig meg kell őrizni. A Közgyűlés döntéseit, határozatait fel kell vezetni a Szövetség weblapján található Közgyűlési Határozatok Tárába Kabinet / vezetőség / Két Közgyűlés közötti időszakban a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve a Kabinet. A Kabinet tagjai: - a jelenlegi Kormányzó, - a jelenlegit közvetlenül megelőző Volt Kormányzó, - az Első Alkormányzó, 4

5 - a Második Alkormányzó, - a Kabinet Titkár, - a Kabinet Kincstárnok, - a Régió Elnökök - a Zóna Elnökök Kormányzó, Első Alkormányzó, Második Alkormányzó, Kabinet Titkár, Kabinet Kincstárnok, Régió Elnök, Zóna Elnök az 1989.évi II. tv. 8../1/ bekezdés alapján az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a./ magyar állampolgár, b./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c./ a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik A Kabinet feladatai: A Kabinet hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen: - a zónák és régiók kijelölése; - Közgyűlési felhatalmazással, utólagos beszámolási kötelezettséggel a tagok felvétele; - Közgyűlés elé kerülő előterjesztések, javaslatok, szakmai beszámolók, költségvetési tervezet elkészítése; - a mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés előkészítése és beterjesztése; - a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának és módosításának előkészítése és előterjesztése; - egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályzatok elkészítése; - a Közgyűlés által elfogadott költségvetés alapján a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása; - saját ügyrendjének meghatározása; - eseti bizottságok létrehozása ill. megszüntetése; - rendkívüli pénzügyi kiadások engedélyezése; - a tagok információkkal történő ellátása, amely munkájukhoz és a klubtagok tájékoztatásához szükséges A Kabinet rendes üléseit az alakuló ülését követően negyedévenként tartja, szükség szerint rendkívüli üléseket is tarthat. Az üléseket a Kormányzó 10 nappal az ülés előtt hívja össze írásban, az ülés helye, ideje és a napirend feltüntetésével A Kabinet határozathozatalához tagjainak legalább 50 % + 1 fő jelenléte szükséges. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazásra csak a Kabinet adott évre megválasztott tagjai jogosultak. Bármely tag, bármely kérdésben titkos szavazást kérhet. A volt Kormányzó a Kabinet ülésein tanácskozási joggal vesz részt A Kabinet határozataiban nem vehet részt az a személy, akivel szemben a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény ában meghatározott összeférhetetlenségi okok állnak fenn A Kabinet üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza: a./ a Kabinetülésen meghozott határozatok tartalmát, időpontját, hatályát; b./ a határozatot támogatók, ellenzők és tartózkodók számarányát; c./ az ülésen elhangzott fontosabb nyilatkozatokat. A Kabinetülés határozatait fel kell vezetni a weblapon található Kabinet Határozatok Tárába. Ha a Kabinet a közhasznú tevékenység körében olyan döntést hoz, amely a tagokon kívül másokat is érint, annak rövid tartalmát a Kormányzó köteles haladéktalanul közzétenni A Kabinet irányítását a Közgyűlés által elfogadott Kormányzói program és költségvetés, valamint a nemzetközi és jelen Alapszabály rendelkezései szerint a Kormányzó végzi A Kormányzó nemzetközi kötelezettség vállalásokat, csak a Közgyűlés által elfogadott költségvetésnek megfelelően, a Kabinet jóváhagyásával tehet. Az így keletkezett kötelezettségeket a következő Kormányzóknak sajátjukként kell kezelni, s egyben az előző Kormányzók által vállalt kötelezettségek teljesítésért felelősséggel tartoznak. 5

6 5.19 A Kormányzó a LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetségét önállóan képviseli hatósági és egyéb ügyekben. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kormányzó általános képviseleti joggal rendelkezik, beleértve a Szövetség bankszámlái feletti rendelkezési jogot is A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége bankszámlája feletti rendelkezési jog a mindenkori képviseleti joggal rendelkező Kormányzót és a mindenkori Kincstárnokot külön- külön illeti meg A Kabinet tagjainak jelen Alapszabályban nem részletezett jogait és kötelességeit a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti A Kormányzót akadályoztatása esetén az Első Alkormányzó helyettesíti. E minőségében az Első Alkormányzó a Kormányzót megillető összes jogot gyakorolja, a munkáltatói jogok kivételével A tisztségek megüresedése esetén a Kormányzónak, illetve az Első Alkormányzónak rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tisztség megüresedését követő 45 napon belül, és a jelen Alapszabályban rögzített módon a jelölési és választási folyamat lefolytatásával kell a tisztséget betölteni. 6. Jelölések és választások 6.1 A Kormányzót, az Első Alkormányzót a Második Alkormányzót, a Kabinettitkárt, a Kabinet Kincstárnokot, a Régió Elnököket és a Zóna Elnököket, a Felügyelő Bizottság / 5 fő / tagjait az évi rendes közgyűlésen kell megválasztani. A megbízatás 1 évre szól, a Felügyelő Bizottsági tagoké 3 évre. Jelölések: 6.2 A Kabinetnek a Kormányzó javaslatára, legalább 30 nappal a Közgyűlés előtt 5 tagú Jelölő Bizottságot kell kijelölni. A választottak sem a Kabinetnek, sem a Felügyelő Bizottságnak nem lehetnek tagjai. A Jelölő Bizottság tagjainak írásban jelölést kell kérni a zónához tartozó kluboktól a Zónaelnök, a régióhoz tartozó kluboktól a Régióelnök személyére, valamint a Második Alkormányzó, a Felügyelő Bizottság tagjaira és a Kabinet más funkcióinak betöltésére. A jelöléseket legalább 10 nappal a Közgyűlés előtt el kell juttatni a Jelölő Bizottsághoz. Csak olyan jelölteket lehet állítani, akik nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról. A fenti szabályozás nem érinti az Első Alkormányzó Kormányzóvá és a Második Alkormányzó Első Alkormányzóvá választását. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a LIONS hagyományok értelmében az Első Alkormányzó a következő LIONS évben Kormányzóvá válik, ezért jelölése e tisztségre automatikus. Ugyanígy a Második Alkormányzó a következő LIONS évben Első Alkormányzóvá válik, ezért jelölése e tisztségre szintén automatikus. 6.3 A Jelölő Bizottság csak azoknak a személyeknek a jelölését fogadja el, akik rendelkeznek a következő feltételekkel: - Zónaelnök - korábbi vagy tárgyévi klubelnöki múlt, - Régióelnök - korábbi vagy tárgyévi zónaelnöki múlt, - Második Alkormányzó - korábbi vagy tárgyévi zónaelnöki múlt, vagy a Kabinet szavazó tagja volt. Amennyiben a Jelölő Bizottsághoz nem érkezett valamelyik funkció betöltésére jelölés, akkor a Közgyűlésen a küldöttek bármelyike javasolhat jelöltet, de annak rendelkeznie kell az előző bekezdésben említett feltételekkel. Az Első Alkormányzó is javaslatot tehet a Kabinettitkár, és a Kabinet Kincstárnok, valamint a Zóna- és Régióelnök személyére. 6.4 Tisztségviselő csak az a személy lehet, aki klubjában aktív tag és saját klubja is javasolja a tisztségre. Választás 6.5 A tisztségviselők választásakor a Közgyűlésen a Jelölő Bizottság Szavazatszedő Bizottsággá alakul át. A tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság tagjainak választásakor a Közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező küldöttek szavazhatnak. A tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásához a jelenlévő szavazati joggal rendelkező delegált küldöttek egyszerű szótöbbsége szükséges. A választás titkos szavazással történik. 6

7 6.6 A Szövetség bármely tisztségviselőjét, Felügyelő Bizottsági tagját etikai vétség esetén a Közgyűlés visszahívhatja. A visszahíváshoz a szavazati joggal delegált küldöttek 2/3-os szótöbbsége szükséges. A visszahívást a Kormányzó, a tagok egyharmada, kezdeményezheti. 7. A Szövetség gazdálkodása 7.1 A Szövetség vagyona a tagdíjakból, jogi és magánszemélyek pénzügyi és természetbeni támogatásából, rendezvények bevételéből és a vállalkozási tevékenységek eredményéből képződik. 7.2 A Szövetség éves költségvetés alapján működik. Az éves költségvetést a Közgyűlés hagyja jóvá. A költségvetésben szereplő tételek felhasználásáról a Kormányzó dönt. 7.3 A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásaiért nem felelnek. 7.4 A Szövetség közhasznú céljainak megvalósítása érdekében közhasznú céljait nem veszélyeztetve gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat. A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait a mindenkor hatályos számviteli szabályok szerint elkülönítetten kell nyilvántartania. Az egyéb nyilvántartásokra a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 7.5 A Szövetség a meghatározott jótékonysági célra felajánlott és gyűjtött összegeket köteles a meghirdetett jótékonysági célra fordítani. 7.6 A Szövetség a hazai tagdíjakból befolyó összegből fedezi a költségvetésben a Közgyűlés által meghatározott mértékben a szokásos működési költségeket, a nemzetközi eseményeken való részvétel költségeit, a Kabinet által jóváhagyott kiadásokat. Ebből a keretből a Kormányzóság támogatásra is fordíthat összegeket. 7.7 A Szövetség a vállalkozási tevékenységéből keletkező eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységre kell fordítania. 7.8 A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt, megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Szövetség vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznúsági tevékenységét veszélyeztető hitelt nem vehet fel. A Szövetség az államháztartástól, illetve annak alrendszereitől támogatásban részesülhet, az erre irányadó szabályok szerint. Ez a támogatás hiteltörlesztésre nem fordítható A Szövetség befektetési tevékenységet nem folytathat. 7.9 A Szövetség a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján / köteles közhasznúsági jelentését közzétenni A Kormányzóság egyetlen tisztsége után sem jár semmilyen munkabér vagy tiszteletdíj. Költségtérítés a Szervezeti és Működési-, valamint a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint adható. 8. Tagdíjak 8.1 A tagok kötelesek a közgyűlés által jóváhagyott összegű hazai és nemzetközi tagdíjat fizetni. A hazai tagdíj fizetése két részletben történik július 31-ig és január 31-ig. A nemzetközi tagdíj összegéről és befizetési idejéről a LIONS Clubok Nemzetközi Szövetsége rendelkezik. 8.2 A tagdíj befizetése számla ellenében történik. A hazai tagdíjról szóló számlát a Kabinet Kincstárnok köteles a klubok részére postázni az esedékességet megelőző 15. napig. A tagdíj kiszámításának alapja a június 30-án és december 31-én a Nemzetközi Szövetség által nyilvántartott taglétszám. A nemzetközi tagdíjról a Nemzetközi Szövetség küld bizonylatot a kluboknak. 9. Felügyelő Bizottság 9.1 A Felügyelő Bizottságot a Közgyűlés választja 3 éves időtartamra. A Bizottság tagjainak száma 5 fő. A Bizottság tagjai közül alakuló ülésén maga választja meg elnökét. A Bizottság ügyrendjét saját hatáskörben állapítja meg, s jóváhagyásra a megválasztását követő közgyűlésre beterjeszti. 9.2 Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki a./ a Kabinet tagja; b./ a Szövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkavégzésben vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik; 7

8 c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő juttatást -, illetve d./ az a./ - c./ pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója A Felügyelő Bizottság feladata - a Szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzése törvényességi és célszerűségi szempontok alapján; - a közgyűlés elé terjesztett költségvetés, valamint a beszámolók /éves jelentések, közhasznúsági jelentés, mérleg / minősítése A Felügyelő Bizottság munkáját az Elnök irányítja, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit, gondoskodik a Bizottság döntéseinek végrehajtásáról A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Üléseit a Bizottság Elnöke írásban, a napirend egyidejű közlésével, 10 nappal az ülés előtt hívja össze. A határozatképességhez legalább három tagnak jelen kell lennie. Nyílt szavazással hozott határozataihoz 2/3-os többség szükséges A Felügyelő Bizottság jogosult a Kabinettől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni. Jogosult a Szövetség könyveibe, irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság tagja jogosult a Kabinet ülésein tanácskozási joggal részt venni. 9.7 A Felügyelő Bizottság köteles a Kabinet összehívását kezdeményezni, ha: a./ a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv, a Kabinet döntését teszi szükségessé; b./ a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel; c/ ha a közhasznú tevékenység gyakorlása feltételeinek megszegését észleli. Ilyen esetben a Kabinetet az indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. Ennek eltelte után a Felügyelő Bizottság Elnöke közvetlenül is jogosult a Kabinet összehívására. Ha a Kormányzóság a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottságnak haladéktalanul értesíteni kell a Szövetség törvényességi felügyeletét ellátó szervezetet. 10. Kormányzó Tiszteletbeli Bizottsága A Kormányzó azokból a volt nemzetközi tisztségviselőkből és volt kormányzókból, akik a Kormányzóságon belül működő klubok jó hírnévnek örvendő tagjai, megszervezheti a Kormányzó Tiszteletbeli Bizottságát. A bizottság áttekinti és értékeli a hazai és nemzetközi lions mozgalom helyzetét, feladatait és a Kormányzó kérésére tanácsokat ad és állást foglal a Szövetség aktuális kérdéseiben. E Bizottság üléseit a Kormányzó által meghatározott módon és időben tartja. 11. A Szövetség megszűnése 11.1 Megszűnik a Szövetség, ha - feloszlását kimondja; - más társadalmi szervezettel egyesül; - bírósági határozattal, ha a bíróság feloszlatja; - ha a bíróság megszűnését megállapítja A LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetségének megszűnése esetén, a nemzetközi tagdíjtartozás és az esetleges hitelezői igények kielégítése után, vagyonát jótékony célra adományozza. 12. Az Alapszabály módosítása 12.1 Az alapszabály módosítását a Kormányzó és bármely tag kezdeményezheti. Az Alapszabály módosítására tett javaslatot a Kormányzóhoz a Közgyűlés megkezdése előtt 30, rajta keresztül a tagokhoz a Közgyűlés megkezdése előtt 15 nappal el kell juttatni Az Alapszabály módosítására tett javaslatokat a Kormányzó által felkért eseti bizottságnak, az Alapszabály Szerkesztő Bizottságnak kell megvizsgálnia és véleményeznie. 8

9 A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Bizottság véleményét a javaslatokkal kapcsolatban a Közgyűléssel ismertetni kell, azonban eltérő vélemény esetén a javaslatok Közgyűlés elé kerülését a Bizottság nem akadályozhatja meg. A módosítást a Közgyűlésen jelenlevő küldöttek 2/3-os többséggel fogadják el. 13. Záró rendelkezések 13.1 A Szövetség közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni. A Szövetség képviselője 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a működése a közhasznú szervezetekről szóló rendelkezésekben foglalt feltételeknek nem felelt meg. A közhasznúsági nyilvántartásból történő törlésről a Bíróság jogosult dönteni Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetsége Alapszabályának módosítását a Közgyűlés február 12-én tartott ülésén fogadta el. Az Alapszabály módosítás a kihirdetéssel azonnal hatályba lép. A módosítás elfogadásával egyidejűleg a Szövetség június 2-án elfogadott és február 9-én, továbbá január 16-án, május 15-én, február 12-én módosított Alapszabálya a jelen Alapszabály módosítás elfogadásával együtt május 14-én egységes szerkezetbe foglalással lép hatályba. Miskolc, május 14. Németh István Kormányzó 9

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja Nők Civilben Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Nők Civilben Egyesület Székhelye: Pásztó, Régi vásártér út. 26. 1. 2. Az Egyesület célja Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének alapszabálya 2013.

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének alapszabálya 2013. Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének alapszabálya I FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség), a Magyarországon működő,

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabály Elfogadva: 2005. június 16. Zirc Kiegészítve: 2005. november 27. Zirc Módosítva: 2006.február 12. Bakonybél 2007. augusztus 19. Bakonybél 2009.május 22. Bakonybél

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása: Alapszabály Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Alapszabálya 2010 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a hegy-, a szikla-,

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben