WE SERVE D-119. LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WE SERVE D-119. LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 WE SERVE D-119 LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetsége,/ a továbbiakban Szövetség/ Angol nyelven: Lions Clubs Association of Hungary D119 A Szövetség székhelye: 6726, Szeged Fogarasi u. 12/B A Szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság területe 1.3. A Szövetség alapításának éve: A Szövetség önkormányzati / demokratikus / elven működő szakmai, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet. Önálló jogi személy saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással A Szövetség közhasznú szervezet, pártoktól független, azoktól sem közvetve, sem közvetlenül támogatást nem fogad el, országos képviselőjelöltet választáson nem állít és nem támogat, pártokkal politikai színezetű közös kezdeményezésekben nem vesz részt, azokat nem támogatja A Szövetség elfogadja, és működése során érvényesíti a Nemzetközi Szövetség alapszabályában rögzített elveket. Emblémája és jelvénye megegyezik a Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének emblémájával és jelvényével A lions év, összhangban a nemzetközi gyakorlattal, minden év július 1-től a következő év június 30-ig tart. A gazdasági év, a magyar törvények előírásainak megfelelően január 1-től december 31-ig tart. 2. A szövetség céljai 2.1. A barátság és kölcsönös megértés jegyében összefogja a tagságot, aktívan közreműködik a Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének munkájában. Ösztönzi a jószolgálatra kész polgárokat arra, hogy közösségüket minden személyes anyagi ellenszolgáltatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és juttassák érvényre a magasabb erkölcsi és etikai normákat Az ország polgárai gazdasági, társadalmi esélyegyenlőségének és kulturális fejlődésének szolgálata, a szociális helyzetből adódó hátrányok csökkentése a lions klubhálózat működtetésével és fejlesztésével. 2.3 A Lions Clubok gazdasági és jogi érdekképviselete országos szinten, A működés támogatása helyi szinten, valamint a nemzetközi erőforrások és lehetőségek megismerésének és felhasználásának elősegítése a klubcélok megvalósítása érdekében. 2.4 A Szövetség közhasznú céljai: egészség- és betegségmegelőzés, gyógykezelés segítése; szociálisan rászorultak támogatása; tudományos és kulturális tevékenység; hátrányos helyzetű lakosok és tehetséges fiatalok oktatása, képzésük, foglalkoztatásuk és társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése; kulturális örökség megóvása; műemlék-, természet-, állat- és környezetvédelem; emberi- és állampolgári jogok védelme; határon túli magyarság, a sport és a rehabilitációs foglalkoztatás támogatása. 2.5 A Szövetség és tagjai, a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 1

2 26 c./ pontjának 1-23 alpontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatják:: l./ egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység; 2./ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; 3./ tudományos tevékenység, kutatás; 4./ nevelés, oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés; 5./ kulturális tevékenység; 6./ kulturális örökség megóvása; 7./ műemlékvédelem; 8./ természetvédelem, állatvédelem; 9./ környezetvédelem; 10./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; 11./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 12./ emberi és állampolgári jogok védelme; 13./ a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; 14./ sport, a munkaviszonyon és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; 17./ rehabilitációs foglalkoztatás; 18./ munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 2.6 A Szövetség működése és a működés keretében kifejtett tevékenysége, továbbá az annak keretében nyújtott szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti, illetve bárki részére nyújthatók. 3. A Szövetség tevékenysége 3.1 Egységes szervezetbe tömöríti a magyarországi lions klubokat, hogy a nemzetközi lionizmus eszméjét szolgálják és célkitűzéseinek megvalósítását elősegítsék. Munkálkodnak az emberek és azok közösségei közötti megértés és együttműködés fejlesztése, a kapcsolatok építése és saját közösségük erősítése érdekében A szövetség legfőbb szerve a Kormányzósági Közgyűlés (Konvenció) /a továbbiakban Közgyűlés/. Ügyintéző és képviseleti szerve a Kormányzósági Kabinet / a továbbiakban Kabinet / 3.3. A Szövetség tartja a kapcsolatot a nemzetközi szövetséggel, hozzájárul és részt vesz a nemzetközi akciókban, valamint működése során megfelel a nemzetközi alapszabályban megfogalmazott követelményeknek. 3.4 Együttműködik a médiával annak érdekében, hogy ismertté váljon a magyarországi lions klubok tevékenysége, eredményei és ez által bővüljön a lions mozgalomban részt vevők köre. Ismertető anyagokat, kiadványokat készít és terjeszt. Tagjai számára információcserét biztosít. 3.5 A Szövetség működéséről, szolgáltatásai igénybevételéről, beszámolóiról a nyilvánosságot megfelelő gyakorisággal, interneten keresztül / a Szövetség honlapján /, valamint a Szövetség hivatalos lapjában tájékoztatja. A Szövetség iratai a Szövetség székhelyén megtekinthetők. 3.6 A Szövetség szervezeti kereteket biztosít tagjai számára az őket érdeklő problémák felvetésére, megtárgyalására és megoldására. 3.7 Országos szintű aktivitásokat szervez közhasznú tevékenysége folytatása érdekében. 3.8 A LEO Klubok a LIONS Clubok jószolgálati partnerei. 4. A szövetség tagsága 4.1 A Szövetség tagjává válik az a Magyar Köztársaság határain belül megalakult LIONS Club / a továbbiakban tag /, amelyet a magyar bíróság egyesületként bejegyzett, elfogadja a Szövetség Alapszabályát és azt magára nézve kötelezőnek tekinti. A tag a Lions Club nevet, jelvényt és emblémát a Nemzetközi Szövetség Alapszabálya értelmében csak a Szövetség hozzájárulásával viselheti. 2

3 A Szövetség csatlakozási okmányt ad ki a klub Szövetséghez való csatlakozásáról. Lions Club alapítását a Szövetség területi hatályán belül kizárólag a Szövetség hivatalos beleegyezésével és tudtával lehet kezdeményezni. Az új tag csak a bírósági bejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy azt követően kérheti a nemzetközi lions szövetségbe történő felvételét A Szövetség tagjai saját alapszabállyal rendelkező önálló társadalmi szervezetek, egyesületek, amelyek maguk határozzák meg feladataikat, tevékenységi körüket és önállóan szabályozzák működési rendjüket. 4.3 A Szövetség tagjainak képviselői választhatnak és választhatók. A Szövetség tagjai jogosultak: - választott képviselőik útján részt venni a Szövetség munkájában, a Szövetség döntéshozatalának előkészítésében, a Kabinet, a Felügyelő Bizottság megválasztásában; - kezdeményezni az Alapszabály módosítását; - választott és az előírásoknak megfelelő képviselőiket tisztségre javasolni a Kabinet, a Felügyelő Bizottság, valamint az állandó és eseti munkabizottságokba; - a klub saját célkitűzéseivel kapcsolatban önállóan eljárni és gyakorolni mindazokat a jogokat, amelyeket a klub alapító okirata lehetővé tesz; - a Kabinet segítségét kérni mindazon ügyekben, amelyek országos hatáskörű szerv közreműködését igénylik; - felvilágosítást kérni a Szövetség választott szerveinek munkájáról, észrevételt tenni és javaslattételi joggal élni, igénybe venni a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat; - szakmai segítséget kérni a Szövetség országos szerveitől. 4.4 A Szövetség tagjai kötelesek: - tevékenységük során követni a Szövetségben kialakított és elfogadott elveket, végrehajtani a határozatokat, képviselni a Szövetség álláspontját; - a Kabinetet és a munkabizottságokat ellátni mindazokkal az információkkal, amelyek a döntések megalapozásához szükségesek; - a Kabinettől kapott információkat eljuttatni azokhoz, akiknek erre munkájuk során szükségük van; - határidőben és teljes körűen eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségüknek; - a Szövetség hivatalos összejöveteleire / Közgyűlés / a küldötteket megválasztani és részvételüket biztosítani; - a nemzetközi szövetség részére adatokat szolgáltatni a tagokról (WMMR rendszerben) és befizetni a nemzetközi és hazai konvención meghatározott tagdíjakat; - A hazai tagsági díjat a tag (klub) a jogerős bejegyzés napjától kezdődően köteles fizetni. 4.5 A tagsági viszony megszűnése: - megszűnik, amennyiben a klub jogutód nélkül megszűnik, vagy saját alapszabályában foglaltaknak megfelelően ekképpen dönt, - a tag kizárásával. 4.6 Kizárást von maga után az a tény, ha a tag három hónapon keresztül nem fizeti be a hazai vagy nemzetközi tagdíját. 5. A Szövetség szervezete a Közgyűlés 5.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály és a Szervezeti Működési Szabályzat elfogadása és módosítása, - a Kabinet, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása illetve felmentése; - a Szövetség tagjainak kizárása; - a tagdíj összegének megállapítása; - az Első Alkormányzó előterjesztése alapján, a soron következő lions évre vonatkozó kormányzói program és költségvetés elfogadása; - a Kormányzósági tisztségviselők / Kormányzó, Kabinettitkár és Kabinet Kincstárnok / írásban elkészített éves beszámolóinak elfogadása; - a mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása; 3

4 - Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása; - a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy saját feloszlatásának kimondása, - minden olyan kérdés, amelyet törvény vagy a közgyűlés saját hatáskörébe utal. 5.3 A Közgyűlést a Kormányzó szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles összehívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha ezt a bíróság elrendelte illetve, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kérte. A Közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendjéről írásban értesíteni kell a tagokat, legalább a közgyűlés megkezdése előtt 30 nappal. Az éves beszámolót, a mérleget, a közhasznúsági jelentést, a tisztségviselői beszámolókat és egyéb írásos anyagokat a Közgyűlést megelőző 15. napig el kell juttatni minden tagnak 5.4 A Közgyűlés döntéseit az érintettekkel szóban és írásban / elektronikus: vagy postai úton, illetve a Szövetség hivatalos lapjában megjelentetve / közölni kell. Ha a Közgyűlés a közhasznú tevékenység körében olyan döntést hoz, amely a tagokon kívül másokat is érint, ennek rövid tartalmát a Kormányzó köteles egy országos napilapban megjelentetni. 5.5 A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok által delegálható küldöttek több mint fele - 50% + 1 fő - jelen van. A Közgyűlés nyilvános. 5.6 Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az eredeti napirendi pontok tekintetében a 30 napon belül ismételten összehívott Közgyűlés a jelenlévőkre tekintet nélkül határozatképes. Erre a meghívottakat a meghívóban figyelmeztetni kell. 5.6 Minden klub jogosult a Közgyűlésre minden 10 fő után egy küldöttet, valamint az ezt meghaladó nagyobb törtrész / 6 fő / után egy további szavazati joggal rendelkező küldöttet delegálni. A küldöttek számát a Közgyűlést megelőző 1. hónap 1-én, a nemzetközi nyilvántartásban szereplő taglétszám alapján a Kormányzó állapítja meg. 5.7 Küldöttet az a klub állíthat, amelynek tagdíjtartozása a hazai és a nemzetközi nyilvántartás alapján nem haladja meg a három hónapot. 5.8 A küldöttek listáját minden klub elnöke írásban, a Közgyűlést megelőző 15. napig köteles a Közgyűlést Szervező Bizottságnak megküldeni. 5.9 A Közgyűlés döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi döntéseket, amelyek titkos szavazással történnek A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Szövetség Nemzetközi Irodájának 60 napon belül el kell küldeni. Írásban benyújtott igényre a tagok is kérhetik a jegyzőkönyv másolatát. A jegyzőkönyv tartalmazza: a./ a közgyűlés napirendi pontjait, határozatképességét, b./ a közgyűlésen meghozott döntések tartalmát, időpontját, hatályát; c./ a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számarányát; d./ az üléseken elhangzott döntéseket, fontosabb nyilatkozatokat, eseményeket. A beterjesztett beszámolók, a mérleg, a közhasznúsági jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezik. A közgyűlésről készített jegyzőkönyvet a Levezető Elnök, a Kormányzó (éves Közgyűlés esetén a hivatalba lépő Kormányzó) és két esetileg felkért küldött aláírásával hitelesíti. A közgyűlésről hangfelvétel is készül, melyet a Kabinet irodájában (CD-re írva) egy évig meg kell őrizni. A Közgyűlés döntéseit, határozatait fel kell vezetni a Szövetség weblapján található Közgyűlési Határozatok Tárába Kabinet / vezetőség / Két Közgyűlés közötti időszakban a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve a Kabinet. A Kabinet tagjai: - a jelenlegi Kormányzó, - a jelenlegit közvetlenül megelőző Volt Kormányzó, - az Első Alkormányzó, 4

5 - a Második Alkormányzó, - a Kabinet Titkár, - a Kabinet Kincstárnok, - a Régió Elnökök - a Zóna Elnökök Kormányzó, Első Alkormányzó, Második Alkormányzó, Kabinet Titkár, Kabinet Kincstárnok, Régió Elnök, Zóna Elnök az 1989.évi II. tv. 8../1/ bekezdés alapján az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a./ magyar állampolgár, b./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c./ a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik A Kabinet feladatai: A Kabinet hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen: - a zónák és régiók kijelölése; - Közgyűlési felhatalmazással, utólagos beszámolási kötelezettséggel a tagok felvétele; - Közgyűlés elé kerülő előterjesztések, javaslatok, szakmai beszámolók, költségvetési tervezet elkészítése; - a mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés előkészítése és beterjesztése; - a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának és módosításának előkészítése és előterjesztése; - egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályzatok elkészítése; - a Közgyűlés által elfogadott költségvetés alapján a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása; - saját ügyrendjének meghatározása; - eseti bizottságok létrehozása ill. megszüntetése; - rendkívüli pénzügyi kiadások engedélyezése; - a tagok információkkal történő ellátása, amely munkájukhoz és a klubtagok tájékoztatásához szükséges A Kabinet rendes üléseit az alakuló ülését követően negyedévenként tartja, szükség szerint rendkívüli üléseket is tarthat. Az üléseket a Kormányzó 10 nappal az ülés előtt hívja össze írásban, az ülés helye, ideje és a napirend feltüntetésével A Kabinet határozathozatalához tagjainak legalább 50 % + 1 fő jelenléte szükséges. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazásra csak a Kabinet adott évre megválasztott tagjai jogosultak. Bármely tag, bármely kérdésben titkos szavazást kérhet. A volt Kormányzó a Kabinet ülésein tanácskozási joggal vesz részt A Kabinet határozataiban nem vehet részt az a személy, akivel szemben a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény ában meghatározott összeférhetetlenségi okok állnak fenn A Kabinet üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza: a./ a Kabinetülésen meghozott határozatok tartalmát, időpontját, hatályát; b./ a határozatot támogatók, ellenzők és tartózkodók számarányát; c./ az ülésen elhangzott fontosabb nyilatkozatokat. A Kabinetülés határozatait fel kell vezetni a weblapon található Kabinet Határozatok Tárába. Ha a Kabinet a közhasznú tevékenység körében olyan döntést hoz, amely a tagokon kívül másokat is érint, annak rövid tartalmát a Kormányzó köteles haladéktalanul közzétenni A Kabinet irányítását a Közgyűlés által elfogadott Kormányzói program és költségvetés, valamint a nemzetközi és jelen Alapszabály rendelkezései szerint a Kormányzó végzi A Kormányzó nemzetközi kötelezettség vállalásokat, csak a Közgyűlés által elfogadott költségvetésnek megfelelően, a Kabinet jóváhagyásával tehet. Az így keletkezett kötelezettségeket a következő Kormányzóknak sajátjukként kell kezelni, s egyben az előző Kormányzók által vállalt kötelezettségek teljesítésért felelősséggel tartoznak. 5

6 5.19 A Kormányzó a LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetségét önállóan képviseli hatósági és egyéb ügyekben. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kormányzó általános képviseleti joggal rendelkezik, beleértve a Szövetség bankszámlái feletti rendelkezési jogot is A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége bankszámlája feletti rendelkezési jog a mindenkori képviseleti joggal rendelkező Kormányzót és a mindenkori Kincstárnokot külön- külön illeti meg A Kabinet tagjainak jelen Alapszabályban nem részletezett jogait és kötelességeit a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti A Kormányzót akadályoztatása esetén az Első Alkormányzó helyettesíti. E minőségében az Első Alkormányzó a Kormányzót megillető összes jogot gyakorolja, a munkáltatói jogok kivételével A tisztségek megüresedése esetén a Kormányzónak, illetve az Első Alkormányzónak rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tisztség megüresedését követő 45 napon belül, és a jelen Alapszabályban rögzített módon a jelölési és választási folyamat lefolytatásával kell a tisztséget betölteni. 6. Jelölések és választások 6.1 A Kormányzót, az Első Alkormányzót a Második Alkormányzót, a Kabinettitkárt, a Kabinet Kincstárnokot, a Régió Elnököket és a Zóna Elnököket, a Felügyelő Bizottság / 5 fő / tagjait az évi rendes közgyűlésen kell megválasztani. A megbízatás 1 évre szól, a Felügyelő Bizottsági tagoké 3 évre. Jelölések: 6.2 A Kabinetnek a Kormányzó javaslatára, legalább 30 nappal a Közgyűlés előtt 5 tagú Jelölő Bizottságot kell kijelölni. A választottak sem a Kabinetnek, sem a Felügyelő Bizottságnak nem lehetnek tagjai. A Jelölő Bizottság tagjainak írásban jelölést kell kérni a zónához tartozó kluboktól a Zónaelnök, a régióhoz tartozó kluboktól a Régióelnök személyére, valamint a Második Alkormányzó, a Felügyelő Bizottság tagjaira és a Kabinet más funkcióinak betöltésére. A jelöléseket legalább 10 nappal a Közgyűlés előtt el kell juttatni a Jelölő Bizottsághoz. Csak olyan jelölteket lehet állítani, akik nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról. A fenti szabályozás nem érinti az Első Alkormányzó Kormányzóvá és a Második Alkormányzó Első Alkormányzóvá választását. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a LIONS hagyományok értelmében az Első Alkormányzó a következő LIONS évben Kormányzóvá válik, ezért jelölése e tisztségre automatikus. Ugyanígy a Második Alkormányzó a következő LIONS évben Első Alkormányzóvá válik, ezért jelölése e tisztségre szintén automatikus. 6.3 A Jelölő Bizottság csak azoknak a személyeknek a jelölését fogadja el, akik rendelkeznek a következő feltételekkel: - Zónaelnök - korábbi vagy tárgyévi klubelnöki múlt, - Régióelnök - korábbi vagy tárgyévi zónaelnöki múlt, - Második Alkormányzó - korábbi vagy tárgyévi zónaelnöki múlt, vagy a Kabinet szavazó tagja volt. Amennyiben a Jelölő Bizottsághoz nem érkezett valamelyik funkció betöltésére jelölés, akkor a Közgyűlésen a küldöttek bármelyike javasolhat jelöltet, de annak rendelkeznie kell az előző bekezdésben említett feltételekkel. Az Első Alkormányzó is javaslatot tehet a Kabinettitkár, és a Kabinet Kincstárnok, valamint a Zóna- és Régióelnök személyére. 6.4 Tisztségviselő csak az a személy lehet, aki klubjában aktív tag és saját klubja is javasolja a tisztségre. Választás 6.5 A tisztségviselők választásakor a Közgyűlésen a Jelölő Bizottság Szavazatszedő Bizottsággá alakul át. A tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság tagjainak választásakor a Közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező küldöttek szavazhatnak. A tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásához a jelenlévő szavazati joggal rendelkező delegált küldöttek egyszerű szótöbbsége szükséges. A választás titkos szavazással történik. 6

7 6.6 A Szövetség bármely tisztségviselőjét, Felügyelő Bizottsági tagját etikai vétség esetén a Közgyűlés visszahívhatja. A visszahíváshoz a szavazati joggal delegált küldöttek 2/3-os szótöbbsége szükséges. A visszahívást a Kormányzó, a tagok egyharmada, kezdeményezheti. 7. A Szövetség gazdálkodása 7.1 A Szövetség vagyona a tagdíjakból, jogi és magánszemélyek pénzügyi és természetbeni támogatásából, rendezvények bevételéből és a vállalkozási tevékenységek eredményéből képződik. 7.2 A Szövetség éves költségvetés alapján működik. Az éves költségvetést a Közgyűlés hagyja jóvá. A költségvetésben szereplő tételek felhasználásáról a Kormányzó dönt. 7.3 A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásaiért nem felelnek. 7.4 A Szövetség közhasznú céljainak megvalósítása érdekében közhasznú céljait nem veszélyeztetve gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat. A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait a mindenkor hatályos számviteli szabályok szerint elkülönítetten kell nyilvántartania. Az egyéb nyilvántartásokra a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 7.5 A Szövetség a meghatározott jótékonysági célra felajánlott és gyűjtött összegeket köteles a meghirdetett jótékonysági célra fordítani. 7.6 A Szövetség a hazai tagdíjakból befolyó összegből fedezi a költségvetésben a Közgyűlés által meghatározott mértékben a szokásos működési költségeket, a nemzetközi eseményeken való részvétel költségeit, a Kabinet által jóváhagyott kiadásokat. Ebből a keretből a Kormányzóság támogatásra is fordíthat összegeket. 7.7 A Szövetség a vállalkozási tevékenységéből keletkező eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységre kell fordítania. 7.8 A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt, megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Szövetség vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznúsági tevékenységét veszélyeztető hitelt nem vehet fel. A Szövetség az államháztartástól, illetve annak alrendszereitől támogatásban részesülhet, az erre irányadó szabályok szerint. Ez a támogatás hiteltörlesztésre nem fordítható A Szövetség befektetési tevékenységet nem folytathat. 7.9 A Szövetség a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján / köteles közhasznúsági jelentését közzétenni A Kormányzóság egyetlen tisztsége után sem jár semmilyen munkabér vagy tiszteletdíj. Költségtérítés a Szervezeti és Működési-, valamint a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint adható. 8. Tagdíjak 8.1 A tagok kötelesek a közgyűlés által jóváhagyott összegű hazai és nemzetközi tagdíjat fizetni. A hazai tagdíj fizetése két részletben történik július 31-ig és január 31-ig. A nemzetközi tagdíj összegéről és befizetési idejéről a LIONS Clubok Nemzetközi Szövetsége rendelkezik. 8.2 A tagdíj befizetése számla ellenében történik. A hazai tagdíjról szóló számlát a Kabinet Kincstárnok köteles a klubok részére postázni az esedékességet megelőző 15. napig. A tagdíj kiszámításának alapja a június 30-án és december 31-én a Nemzetközi Szövetség által nyilvántartott taglétszám. A nemzetközi tagdíjról a Nemzetközi Szövetség küld bizonylatot a kluboknak. 9. Felügyelő Bizottság 9.1 A Felügyelő Bizottságot a Közgyűlés választja 3 éves időtartamra. A Bizottság tagjainak száma 5 fő. A Bizottság tagjai közül alakuló ülésén maga választja meg elnökét. A Bizottság ügyrendjét saját hatáskörben állapítja meg, s jóváhagyásra a megválasztását követő közgyűlésre beterjeszti. 9.2 Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki a./ a Kabinet tagja; b./ a Szövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkavégzésben vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik; 7

8 c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő juttatást -, illetve d./ az a./ - c./ pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója A Felügyelő Bizottság feladata - a Szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzése törvényességi és célszerűségi szempontok alapján; - a közgyűlés elé terjesztett költségvetés, valamint a beszámolók /éves jelentések, közhasznúsági jelentés, mérleg / minősítése A Felügyelő Bizottság munkáját az Elnök irányítja, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit, gondoskodik a Bizottság döntéseinek végrehajtásáról A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Üléseit a Bizottság Elnöke írásban, a napirend egyidejű közlésével, 10 nappal az ülés előtt hívja össze. A határozatképességhez legalább három tagnak jelen kell lennie. Nyílt szavazással hozott határozataihoz 2/3-os többség szükséges A Felügyelő Bizottság jogosult a Kabinettől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni. Jogosult a Szövetség könyveibe, irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság tagja jogosult a Kabinet ülésein tanácskozási joggal részt venni. 9.7 A Felügyelő Bizottság köteles a Kabinet összehívását kezdeményezni, ha: a./ a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv, a Kabinet döntését teszi szükségessé; b./ a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel; c/ ha a közhasznú tevékenység gyakorlása feltételeinek megszegését észleli. Ilyen esetben a Kabinetet az indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. Ennek eltelte után a Felügyelő Bizottság Elnöke közvetlenül is jogosult a Kabinet összehívására. Ha a Kormányzóság a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottságnak haladéktalanul értesíteni kell a Szövetség törvényességi felügyeletét ellátó szervezetet. 10. Kormányzó Tiszteletbeli Bizottsága A Kormányzó azokból a volt nemzetközi tisztségviselőkből és volt kormányzókból, akik a Kormányzóságon belül működő klubok jó hírnévnek örvendő tagjai, megszervezheti a Kormányzó Tiszteletbeli Bizottságát. A bizottság áttekinti és értékeli a hazai és nemzetközi lions mozgalom helyzetét, feladatait és a Kormányzó kérésére tanácsokat ad és állást foglal a Szövetség aktuális kérdéseiben. E Bizottság üléseit a Kormányzó által meghatározott módon és időben tartja. 11. A Szövetség megszűnése 11.1 Megszűnik a Szövetség, ha - feloszlását kimondja; - más társadalmi szervezettel egyesül; - bírósági határozattal, ha a bíróság feloszlatja; - ha a bíróság megszűnését megállapítja A LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetségének megszűnése esetén, a nemzetközi tagdíjtartozás és az esetleges hitelezői igények kielégítése után, vagyonát jótékony célra adományozza. 12. Az Alapszabály módosítása 12.1 Az alapszabály módosítását a Kormányzó és bármely tag kezdeményezheti. Az Alapszabály módosítására tett javaslatot a Kormányzóhoz a Közgyűlés megkezdése előtt 30, rajta keresztül a tagokhoz a Közgyűlés megkezdése előtt 15 nappal el kell juttatni Az Alapszabály módosítására tett javaslatokat a Kormányzó által felkért eseti bizottságnak, az Alapszabály Szerkesztő Bizottságnak kell megvizsgálnia és véleményeznie. 8

9 A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Bizottság véleményét a javaslatokkal kapcsolatban a Közgyűléssel ismertetni kell, azonban eltérő vélemény esetén a javaslatok Közgyűlés elé kerülését a Bizottság nem akadályozhatja meg. A módosítást a Közgyűlésen jelenlevő küldöttek 2/3-os többséggel fogadják el. 13. Záró rendelkezések 13.1 A Szövetség közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni. A Szövetség képviselője 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a működése a közhasznú szervezetekről szóló rendelkezésekben foglalt feltételeknek nem felelt meg. A közhasznúsági nyilvántartásból történő törlésről a Bíróság jogosult dönteni Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetsége Alapszabályának módosítását a Közgyűlés február 12-én tartott ülésén fogadta el. Az Alapszabály módosítás a kihirdetéssel azonnal hatályba lép. A módosítás elfogadásával egyidejűleg a Szövetség június 2-án elfogadott és február 9-én, továbbá január 16-án, május 15-én, február 12-én módosított Alapszabálya a jelen Alapszabály módosítás elfogadásával együtt május 14-én egységes szerkezetbe foglalással lép hatályba. Miskolc, május 14. Németh István Kormányzó 9

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben