T Á RS A DAL M I. I RO D ALM I É S KR I TI KAI S Z E M L E október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á RS A DAL M I. I RO D ALM I É S KR I TI KAI S Z E M L E. 1950 október"

Átírás

1 Poštarina plaćena u gotovu T Á RS A DAL M I. I RO D ALM I É S KR I TI KAI S Z E M L E 1950 október T A R T A L O M Sinkó E.: Kulturális örökség és szocialista realizmus (633) Csépe Imre: Tavaszi reggel (643) Csépe Imre: Delelőn túl Falum fölött süt a Nap (644) Majtényi Mihály: Száz forint (Regényrészlet) (645) Major Nándor: Hejh, otthon ilyenkor... Fürjét fogott öregapám (656) Miroszláv Krlezsa: A Bisztrica-lesznai ütközet (Sinkó Irma fordítása) (659) Borús Erzsébet: Józan és megbocsátó arccal (680) Újlaki Frigyes: Rokonoknál" (Regényrészlet) (681) Jován Jovánovics Zmáj: A kácsa és a béka (Gál László fordítása) (693) Safer Pál: Keresztúton (694). FIGYELŐ Jean Cassou: Üzenet a jugoszláv értelmiségnek (701) Lőrinc Péter: Népi kultúra népies kultúra (704) huták István: Szterijadarab a magyar színpadon (707) Bori Imre: Sinkó Ervin elbeszései (710) Toldi György: A vajdasági magyar nyelvről (715) Bori Imre: Jimmie Higgins (könyvbírálat) (718). KRÓNIKA KÉPM ELLÉKLETEK: Á c s József: Vázlat (655). Morzsolóasszony (657). Kukoricahordás (692). XIV. évfolyam Ára 20 Dinár

2 Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Ernyes György Szerkesztőség: Noviszád, Njegoteva utca 2/1. Telefon: Kiadóhivatal: Noviszád, Jován Gyorgyevics utca 2 Telefon: Előfizetési dij: Egy évre 120 dinár, fél évre 65 dinár Postatakarékszámla Lapzárta minden hó 10-én Kéziratokat nem őrizünk meg és nem adunk vissza Kiadja s Vajdasági Ku i túrszövetség magyar esztálya

3 XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM SINKÓ T Á R S A H A L M!, I R O D A L M! ÉS!\ R I T í kl A I S Z E AA L E ERVIN: Kulturális örökség és szocialista realizmus (Megjelent Sinkó Ervin: Knyizsevne sztudije cimű könyvében) (Folytatás) V. Fel lehetne vetni a kérdést: vájjon a nagy novellisták tudták-e, mért épp novellákat írnak, mért épp ezt a műfajt választották a maguk kifejezési formájául? Igen valószínű, hogy sok mindent sejtettek, ámde mégis kétségtelenül messze voltak attól, hogy ismerjék azt a történelmi folyamatot, mely őket magával ragadta és, amely műveikben tükröződött. Bizonyos, hogy volt érzékük az iránt, amit a zenében ellenponténak nevezngk, érezték azokat az ellentéteket, azt a kettősséget, melyből az egységes egész keletkezik. Semmikép se puszta véletlen, hogy Dante kortársa és barátja a képzőművészetben bajtársa is Giotto és semmikép sem puszta véletlen, hogy punctum contra punctum, az ellenpont fogalma maga a novella első és legnagyobb mesterének, Boccaccionak korában születik meg. Boccaccio maga élettel teli novellái hátteréül és keretéül azt a szörnyű pestist választja, amely 1348-ban dühöngött Firenze nevezetes városában", abban a városban, amely Olaszország minden városánál szebb 41 és ahol a pestis négy hónap alatt százezer polgártársát pusztította el. Boccaccio Dekameron-ja előszavában a pestist különösen abból a szempontból írja le, hogy milyen pusztító a hatása az^mberek egymásközti viszonyára. Leírja, hogyan álcázza le a halál közelsége az embereket, hogyan semmisít meg minden irgalmat, az élet minden eladdig kialakult formáját, minden szemérmet, mindazt, ami azelőtt a polgárosult keresztény társadalom életétől elválaszthatatlannak látszott. Előkelő, szép és ifjú (hölgyek, számszerint heten és három ifjú gavallér elhatározzák, hogy elhagyják a várost, amelyben csak a halál és az élvezetek féktelen vágya uralkodik, ök a természet ölébe menekülnek, ahogy négyszáz évvel később menekülni akar minden romantikusok atyja, Jean Jacques Rousseau is.

4 Csakhogy a különbség lényegbevágó: Rousseau a természetet szembeállítja a társadalommal; az ö számára a természet a jó erkölcs elvének képviselője, míg a társadálom mindennek, ami emberi, a megtestesült tagadása. Nem így Boccaccio. Az ő számára és az ő hősei számára csak egy kirándulásról van szó; ők egy kalandot szerveznek meg arra az időre, amíg meg nem szűnik a pestis dühöngése. Senki közülük még álmában se gondol rá, hogy a pestis elmúltával ne térjen vissza a városba és ne folytassa ott előbbi életét. Sőt: míg távol a várostól, a természetben időznek, ahol hallani lelhet a kicsi madárkák énekszavát, ahol látni lehet a dombok és a sík föld zöldjét és a tengerként hullámzó búzaföldeket", ebben á térmészetheti ők azzal szórakoznak, hogy* egymást felváltva novellákat mesélnek egymásnak. Novellákat, vagyis valami szokatlan eseményt éspedig főleg közönséges emberek életéből, akik társadalmi helyzete majdnem pontosan meg van határozva; olyan emberek történetét, mint amilyenek ők maguk, emberekét, akik az ő polgártársaik az ideiglenesen elhagyott Firenze városában. Azok, akik a történeteket mesélik, magát a pestist úgy élték át, mint valami kalandot s ez az ideiglenes, vidám életük és ez a kirándulásuk a természetbe szintén kaland s amit mesélnek, az is mások kalandjairól szól. Az egész élet semmi más, mint kalandok sorozata, vagyis eseményeké, amelyeket nem lehet előrelátni és amelyek mögött semmiféle gondviselés se rejtőzik. Események, amelyek nem alkotnak értelmes egészet, összefüggő élettartalmat. Kaland minden, az élet és á halál is az, de épp ezért szenvedélyes érdeklődést érdemel az élet. Megszűnt az értékek zárt rendszere. Az ember, akit semmi se köt már, szabadon lélegzik, szabadon nevet és élvezi saját szellemének ezt a szabadságát. Minden ajtó nyitva áll előtte s az egész világ felfedező úton jár. Hódítók ezek az emberek, kielégíthetetlenek és ámulnak felfedezéseiken és minden, amit az ember lát, hall, érint, ízlel és szagol, csábító és érdekes. A középkori igazságoknak tegnapi hatalmas épülete rombadőlt. Most, csak most vált szabaddá a láthatár és nyílt meg az út és minden valami boldog meglepetésben él. Az, ami felülkerekedett, a korlátlan lehetőségeknek, minden emberi és minden földi valóság vonzóerejének és érdekességének érzése. Mi minden van a Dekameronban! Kezdve a jobbágy életétől a mindenható hűbérúrig, a XIV. századbeli társadalom legkülönbözőbb rétegeinek és foglalkozási ágainak férfi és női képviselő? valamennyien meg vannak festve. Világos, hogy mint minden nagy művésznek, Boccaccionak is az a legfőbb törekvése, hogy ^ fölébekerekedjék a valóságnak az által, hogy kifejezi és a kifejezés erejével megismeri a valóságot. Csakhogy ezt a novellaíró nem érheti el a novella minőségének segítségével. Minden novella, még a legtökéletesebb is, töredék csupán, az áttekinthetetlen egésznek egyik darabja. A novellaírónak nincs más lehetősége, mint a kidolgozott töredékek halmozása és az egész valóság átfogását csak úgy közelítheti meg, hogy sok részletet,

5 mennyiségileg sokat dolgoz ki, hogy halmozza végtelenül a minőségileg kidolgozott töredékeket. A novellistának ebben a törekvésében, hogy a részek sokasága által teremtse meg az egész egységét, van valami, ami titáni. Goethe ezt forrongó ifjúsága idején felülmúlhatatlan erővel így fejezte ki:»jjnd was der ganzen Menschheit zugéjeilt ist, WiV- ich in m.einen innem Selbst geniessen, Miit rr+einem Geist das Höchst' und Tiefste greifen, Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen háufen, Und so mein eigen Sélbst zu Itwem Sélbst erweitern Und wie sic seflíbst, ÜTÍI End auch ich zerscheitcrn.* Szerelem, féltékenység, gyűlölet, bölcsesség, ravaszság, hiszékenység, butaság, fösvénység, részvét, nagylelkűség, a bánatnak és örömnek minden fajtája, minden, amit ember érez, ami, az embert megindítja, boldoggá vagy boldogtalanná teszi, minden megszólal a novellákban. Az egyes novellák közt az a kapcsolat, hogy ez is és az is megesett. Egyik novella nem világítja meg a másikat, csak a térben sorakoznak egymás mellé és ez minden. Pontosabban: mi látjuk, hogy mindezek a sorsok a társadalom egyik meghatározott korszakába tartoznak, de ők maguk egymás számára némák; aki őket elbeszéli, annak számára esetek és semmi több. Mindent a véletlen kormányoz, az az esetlegesség, melyet lehet szerencsének vagy szerencsétlenségnek nevezni. Igen, a klasszikus novella istenének igazi neve a Véletlen. Nincs törvény, csak a véletlenek sokasága a való; véletlenek sokasága, melyek aztán annak számára, akit érnek, szükségszerűséggé alakulnak át, sorssá és ezért az egész emberi élet, az egyén és az emberiség életének eseményei úgy jelennek meg, mint érdekes novellák" sereglése. Így keletkezett a novella, mint a XIV. századbeli polgári társadalom és polgári öntudat irodalmi tükrözése. A novella ez osztály tagjainak világérzéséből, a módból, ahogy ők átélték a valóságot, nőtt ki és megmaradt, mint a polgári irodalom alapvető műfaja, hogy aztán a polgári társadalom magasabb fejlettségi fokán novellából szatirikus realista regénnyé alakuljon át. A novella megmaradt a polgári irodalom alapvető formájának egész a szatirikus realista regény és a modern dráma egyidőben történő megjelenéséig. A novella megmaradt uralkodó irodalmi műfajnak, mert az ifjú polgári osztály öntudatának és élményeinek, megélési módjának, élménytartalmainak, világérzésének különösen megfelelő kifejezési formája volt. A novella abban a korszakban termett, amelyben Engels szavai szerint az ifjú polgári osztály megtörte az egyház szellemi diktatúráját" s mint műfaj megfelel annak a polgári osztálynak, mely hordozója s végrehajtója a legnagyobb progresszív átalakulásnak, amelyet eladdig az emberiség átélt. Ez az a kor volt, amely óriásokat követelt és óriásokat szült, óriásokat a gondolkodás, a szenvedély és a jellem, a sokoldalúság és a tanultság tekinteté-

6 ben" folytatja Engels és nem felejti el, hogy kiemelje egyik olyan jellemvonását ez óriásoknak, amely a novella helyes megértése szempontjából döntő fontosságú: f,az embereket, akik a burzsoázia modern uralmát megalapították, kisebb vagy nagyobb mértékben ennek a korszaknak kalandor* szelleme ihlette meg."( x ) A novella mint irodalmi műfaj a polgári irodalom ősformája: magán viseli a polgári individualizmus jellegét és dinamikáját; ez a műfaj a közösség és egyén szerves összetartozásának tagadása, mint ahogy a szerves összetartozás tagadása maga a polgári társadalom; ez a műfaj a fejlődés azon fokának kifejezése, amelyen az egész anyagi élet úgy tűnik az embereknek, mint emberfeletti, démonikus hatalmak uralmának játéka; ez a műfaj az árutermelés kifejlődésének következménye, annak a termelési formának, amelyben a termelők elvesztették hatalmukat életkörük egész termelőmunkája felett, amikor a termékek és a termelés a véletlen uralma alá kerülnek.t) Az élet démonikus hatalomnak tűnik, mely nem tűr semmiféle tudatos ellenőrzést. A véletlen uralkodik, a társadalom emberi társadalom, de úgy tűnik, 'hogy emberen kívüli hatalmak kormányozzák. Hatalmak, amelyek egyre erőszakosabban, ellenállhatatlan megrázó erővel nyilvánulnak meg az egyének és az összesség életében. A polgári társadalom fejlődése azoknak az ellentmondásoknak á kifejlődése, melyeken a polgári társadalom nem képes úrrá lenni. A világ, amelyben az ember él, nem emberi; az ember és az ő világa nem értik meg egymást; az ember egyedül van, magános a saját világában. A novella már ennek a magányosságnak a tükröződése. De amikor ez a magányosság központi élménnyé válik, amikor az egyéni öntudat már megszűnik a saját ereje felett boldogan ámulni, amikor az egyén magánossá és tehetetlenné lesz, amikor a polgári társadalom, melyet a polgár harcolt ki magának, ezzel a polgárral szemben emberfeletti hatalommá növekszik, mint valami megoldhatatlan rejtély akkor a novella szatirikus reálista regénnyé és ugyanakkor modern drámává terebélyesedik. Ahogy a patriarchális katonai demokráciának rabszolgatartó államba való átmenetével megmutatkoztak a naiv eposz tematikájának belső ellentmondásai és a belső ellentmondások által épp a naiv eposz vált a nagy görög, tragédia témaforrásává, ugyanúgy a polgári osztály fejlődésével, amikor a kereskedelmi tőke a feudalizmus alapjait aláássa és az abszolút monarchia védőszárnyai alatt felépül a tőke uralma, a novellista tematikája felfedi a maga tragikus magvát és a nagy humanista dráma témaforrásává válik. Köztudomású, hogy se a görög tragédia-írók, se Shakespeare, egyetlen művüknek sem maguk gondolták ki a témáját. Ahogy a görög tragédia-írók az eposz mythológiai világából, Shakespeare témáit különböző novellákból vette. És az, amit e témákhoz hozzátett", amivel azoknak halhatatlan, új életet adott, az ő új öntu- *) Engels: A természet dialektikája, Moszkva oldal. 2 ) Engels: Anti-Dühring, horvát kiadás 285. oldal.

7 data, a polgári individualizmusnak az a teremtő öntudata, mely már a tragikumot az emberi viszonyok elkerülhetetlen, szükséges megnyilatkozásának tartja, mely a tragikumban az emberi nagyság és méltóság sorsszerű megnyilatkozását látja. Az első modern regény, Cervantes Don Quijote-ja szintén novellából indult ki. Don Quijote esetéből, ebből a rendkívüli esetből. Csakhogy itt a novella szétveti saj,át kereteit, nem marad bezárva önmagába, hanem az egyéni eset epikus szélességgel kerül összeütközésbe a külső világgal. Rendkívül jelentőséges, hogy az egységes külső világnak ez a megnyilvánulása egész sor majdnem önálló kalandon keresztül játszódik le; a második oldalon pedig a főhős a költő kezében a társadalommal szemben egy szellemi agent provocateur szerepét tölti be. Az egyén és a társadalom szembenállnak egymással. Don Quijote a külső világ számára az ő elvarázsoltságában éppoly megközelíthetetlen, mint ahogy Don Quijote számára az egész külső világ az.... Nem akarta tovább halasztani szándékának megvalósítását, mert attól tartott, l hogy ez a halogatás a világra veszélyes következményekkel járhatna. Fejébe vette, hogy megbosszulja a sérelmeket, hogy az elnyomottakat jogaikhoz segíti, hogy az igazságtalanságokat jóváteszi, hogy minden hatalommal való visszaélésnek elejét veszi és a bűnösöket megbünteti. Ez okból egy napon, anélkül, hogy bárkinek is megvallaná szándékát, mielőtt még felkelt a nap, nehogy bárki is megláthassa, Don Quijote de la Mancha lóra ült és világgá indult. Egy gondolat tartja megszállva, egy eszme. Békés falusi kúriájából nem a világhoz való konkrét viszony, hanem, egy eszme tereli az CTszágútra. Csak az ideáljához ragaszkodik, mely a lovagideál; a világ az ő számára csak színtér ennek az idálnak a megvalósításához. Don Quijote nem vet számot a valósággal. Ez. azonban nem azt jelenti, hogy csak arról van szó és nem másról, mint hogy Don Quijote nem korszerű ember. Vájjon lehetséges-e csak elgondolni is egy kórt, amelyben Don Quijote korszerű volna? Több mint biztos, hogy világbolondjának nézték volna még akkor is, ha a lovagkor virágkorában, a keresztes hadjáratok idején születik, mert ő minden történelmi életfeltétel megtestesült tagadása. Az ő számára egyedüli valóság az ő eszméje. Ha teljesítményei valóságos hősök teljesítményeivel érnének is fel, mégse volnának hőstettek. Don Quijote hőstettei azért hatnak komikusan, mert épp azáltal, hogy felidézik igazi hősök hőstetteinek képét, felfedik a szakadékot, amely az ő és az igazi hősök tettei között tátong. Ez a szakadék a különbségből keletkezik, amely Don Quijote és az igazi hős szándékait és azoknak hatását elválasztja egymástól. Don Quijote hiába veti magát harcba egymaga száz ellen, hasztalan szabadítja meg gályarabságra hurcolt emberek tömegét, nem emelkedik fel a magasztosig, mert azt, amit tesz, nem teszi magáért az ügyért és nem egy megfelelően átélt eszme érdekében. Ö nem teszi azt, amit tesz, szeretettől indíttatva, mások iránti tényleges, szerény tiszteletből, hanem teszi azért, mert utánozza, utánozni akarja a szeretetet, a szerény tiszteletet és a nagylelkűséget s még azt sem azért,

8 hogy jót tegyen, hanem egy elvont eszmétől sarkallva, dicsőségvágyból. Híres lovaggá akar válni, akinek teljesítményeiről majd a krónikások lelkesen szólnak. A spontanitás kívülesik Don Quijote lehetőségein, ö tehát szükségképpen a komédiás típusához van legközelebb, mert akkor is, mikor egyedül van, képzelt közönség előtt beszél, sóhajtozik, vezekel és harcol. Don Quijote és az igazi lovag között nem az a különbség, hogy az igazi lovag szerelmének tárgya valóságos hercegnő, míg Don Quijote imádott ja csak egy tenyerestalpas parasztlány, akit csak az ő képzelete alakít át hercegnővé. Nem az a különbség, hogy Don Quijote Rozinanteja csak öreg gebe, mert Oroszlánszívű Richárd is lovagolhatna még soványabb öreg gebén és mégis igazi lovag volna. Az igazi, valóságos különbség az igazi és a Don Quijote-féle lovag között az, hogy az igazi lovagot teljes'en elfoglalja feladata és hogy csak a nem-lovagi néző viszonya a.lovaghoz szentimentális viszony. Don Quijote viszonya a lovag-ideálhoz mindenekelőtt esztétikai viszony, amit Cervantes olymódon fejez ki, hogy Don Quijotetal lovagregényeket olvastat és ezeket a lovagregényeket teszi felelőssé árért, hogy Don Quijote utánozni akarja az egykori lovagokat. Űtja végén Don Quijote'a szó mind valódi, mind átvitt értelmében megtöretett csontokkal nemcsak kétségbeesik, hanem megvilágosodva 4 * meg is békül istennel. Van-e ebben a megtérésben csak egy morzsányi felelet is a nyitvamaradt kérdésre? Arra a kérdésre, hogy van-e gyógyfű a sebre, melyet ilyen élet ütött az embernek a világhoz való viszonyán? Don Quijote szemszögéből nézve a közönségéé emberek tömegének élete azoknak az élete, akik az elhagyatott, túlsó parton élnek úgy jielenik meg, mint értelmes élet, magával elégé détt, ellentétben a megszállott rajongóval, aki a maga egyéni voltával különvált a közösségtől. Ez az elhibázott élet, mely elvesztette értelmét, még kivé.teles állapotnak tűnik, egyéni, rossz bűvölet következményének, amellyel szemben az általános, a közönséges élet értelmesnek és egyensúlyozottnak mutatkozik. A kóbor lovag békétlen, sovány alakja szemléletesen tükrözi az ellentétet a hiábavaló, egyéni tévelygés és a termékeny, rendezett élet között. A túlsó partról nézve különcködés következménye és csak különcködésé, ha valaki keresi a maga helyét. Ekkor még, a túlsó partról nézve,, mindenkinek megvan az adott világban a maga megfelelő helye. Cervantes maga ironikusan függőben hagyja a kérdést: viszszavonul a krónikás inkognitójába, ő csak elbeszél és nem magyaráz. Cervantes lángesze nyilvánul meg abban, hogy az embert, aki meg akarja váltani" a világot, aki a maga egyéni öntudatávai akar hatni a korabeli társadalom életformáira, bolondnak ábrázolja. Cervantes olyan embert mutat be, aki elmerült annak a hűbéri társadalomnak az ideológiájába, amelyben a személyek társadalmi viszonyai úgy jelennek meg munkáikban mint személyes viszonyaik és nincsenek a. dolgok, a munkatermékek társadalmi viszonyaival álcázva 4 '.'O Cervantes ilyen emberen keresztül mutatja be korának tár-

9 sadalmát, amelyben, Marx ragyogóan világos szavaival a társadalmi viszonyok nem úgy jelennek meg, mint maguknak az embereknek közvetlen társadalmi viszonyai, hanem ellenkezőleg, mint dolgok viszonyai, mint dolgok közti társadalmi viszonyok".( 2 ) Így sikerül Cervantesnek megformálni a polgári társadalomnak azt a fejlődési fokát, amelyen már láthatóan megjelenik a szakadék, mely az emberiséget a maga egészében szembeállítja a valósággal. Így mutatja be az emberi és a polgári közötti szakadékot, mely áthidalhatatlanná vált az emberi igazság és a polgári társadalom valóságának igazsága, az ember és kezének műve között* A polgári osztály, amely tudott teremteni sokkal különb csodákat, mint az egyiptomi piramisok, római vízvezetékek és gótikus székesegyházak", a polgári osztály amely a maga alig százéves osztályuralma alatt tömegesebb és hatalmasabb termelőerőket hívott életre, mint valamennyi elmúlt nemzedék együttvéve" (Kommunista kiáltvány) ez az osztály és művészete nem volt képes egész fejlődése folyamán egyetlen műalkotást sem teremteni, amely azoknak az alapvető problémáknak megoldási lehetőségét mutatta volna meg, amelyek már a polgári művészet legkezdetén kiélezett formákban ütköznek ki. A kapitalizmus fejiődése folyamán ezeknek az ellentéteknek a megoldhatatlansága eléri a tetőfokot. Ezért e megoldhatatlan problémák, a polgári és általában az osztálytársadalom megoldhatatlan ellentmondásai úgy jelennek meg, mint örök emberi ellentétek. Hirtelen virágzásának és feloszlásának folyamán a polgári művészet mintegy elvarázsolt körben mozog. Nem tud szabadulni egy kérdéstől. Állandóan az egyénnek a társadalomhoz való viszonya, a benső életnek a közélethez való viszonya körül forog. Azzal a kérdéssel kínlódik, mely az értelmes és egész, egységes életre törekvő egyéni akarat s a társadalmi valóság lelketlen korlátainak összeütközéséből adódik. A polgári művészetnek és természetesen a polgári existenciának és gondolatnak egész történetét meg lehetne írni abból a szemszögből, mely szerint ez az egész történet egy azon témavariációiból áll: az érzelem és értelem áthidalhatatlan ellentétének, az embernek és valóságos életének, a vágy és lehetőségek, az érzékek és gondolatok, a szándékok és megvalósítások, a látszat és valóság ellentétének témájából; variációk a témáról, mely szerint minden ellentmondás magában az emberben is ellentmondás s ez az ellentmondás magának a polgári társadalomnak, annak a társadalomnak a visszfénye, mely azon az alapvető antagonizmuson épül, hogy az ember áruforgalom tárgyává vált, árúvá vált maga is. Effajta történelem megmutatná, hogy a polgári művészet különféle képviselői különféle módon egyazon problémával vívódtak, a problematikával, mely az egész polgári kultúra tengelye. Ezen az elvarázsolt körön belül természetesen óriásiak a különbségek. A virágzás idején, amikor a polgári osztály hübéruralom elleni harcában az egész elnyomott társadalmat, minden elnyomottat képviselt, ennek l ) ée *) Marx: Kapital, első kötet, Kultúra kiadása 37. oldal.

10 az osztálynak a művészete akkor merészen tárja fel minden ellentmondásával együtt a valóságot. A hűbéruralom ellen folyó harca idején nemcsak hogy nem fél a valóságtól, hanem minden erejével arra törekszik, hogy megkeresse, meglássa és megmutassa, feltárja azt; akkor a valóságban tudja a maga erejét, a valóság lázadásának és reményeinek egyaránt kiapadhatatlan erőforrása. A maga felbomlása idején a polgári művészet lemond az egész valóság átfogására irányuló törekvéseiről. Ez időben mindinkább korlátozza a területet, melyet át akar fogni. A valóság elszigetelt részleteire összpontosítja figyelmét, hogy azután beérje a társadalmi valóságon kívül eső problémák keresésével és hogy ezen az úton érje el a látóhatár elködösítését, minthogy nem hisz már sajátmagában, nem hisz magában az emberben és az ember teremtő erejében. A polgári művészet ránkmaradt örökségének nagysága az osztálytársadalom embere problematikájának felfedésében és kifejezésében rejlik. Ennek a problematikának a megoldása a forradalmi proletariátusnak, a szocialista társadalomnak és művészetének: a szocialista realizmusnak a történelmi feladata. VI. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a művészet iskolai feladat. Teljesen hamis volna úgy fogni fel az elmondottakat, hogy a polgári művészet eredménye" abban és csak abban rejlik, hogy ez a művészet kifejezte a problémákat, míg a szocialista realizmus ezeknek a problémáknak a kész megoldását jelenti. A szocialista realizmusnak valóban az a feladata, hogy megoldja ezeket a problémákat, sőt hogy fölébük kerekedjék, de csakis a polgári művészet elért eredményeinek, a polgári művészet vívmányainak alapjain. A szocialista realizmusban a ipolgári művészet Hegel terminológiájával aufgehoben", ami azt jelenti, hogy a szocialista realizmus nem szünteti meg a polgári művészet tartalmait, hanem úgy haladja túl őket, hogy bekebelezi minden értéküket. Mert a polgári művészet és általában az osztálytársadalom ryűvészete nem csak megoldatlan problémák ránkszállt örökségét jelenti. Ennek az örökségnek sok olyan eleme van, amelyek az ember belső életének kitörülhetetlen tartozékaivá váltak s amelyek az emberi lelki érzékenység, az emberi érzékek, a szenzibiliíás kifejlődésében meg nem történtté nem tehető állomást jelentenek. Történelmi út eredményei ezek az elemek; az egész emberiség eddigi munkájának, tapasztalatának és szenvedéseinek eredményét jelentik. Az öt emberi érzék megformálásán a világ egész eddigi történelme dolgozott" írta Marx (*), és a szocialista realizmus nemhogy nem a tagadása, hanem csak további terméke ennek a hosszú fejlődési útnak. Ahogy a kapitalizmus már a maga méhében megteremtette a szocialista társadalom megvalósításához szükséges előfeltételeket, úgy bennünket a polgári művészet olyan lelki, erkölcsi és esztétikai értékekkel gazdagított, hogy ezeknek az értékeknek a meg nem be- *) Marx: Oekonomlsch phil. Manuskript 120. oldal.

11 csülése vagy épp semmibevevése egyértelmű volna azzal a kísérlettel, hogy a fejlődésnek egy, a polgári művészetnél alacsonyabb fokára térjünk vissza. Nem fogjuk szétrombolni a gépeket azért, mert a kapitalista termelési viszonyok között a munkás kizsákmányolásának leghatalmasabb eszközéül szolgálnak s ugyanúgy nem leszünk azon, hogy az emberiség olyan fejlődési fokra hátráljon vissza, amelyen az egyéni benső élet könnyebben kielégíthető, a maga fejletlenségében kevésbbé igényes. A feladat épp az, hogy értékeket, melyek meghatározott társadalmi adottságuk között nem tudnak érvényesülni, vagy pedig romboló hatásúak, felszabadítsuk azoknak a körülményeknek az uralma alól, melyek ez értékeket eltorzítják. Minden kultúrának előfeltétele, hogy megőrizze az előbbi kultúrákkal való produktív folytonosságot. A marxizmus mint a forradalmi proletariátus ideológiája, azáltal vívta ki magának a világtörténelmi jelentőséget, hogy semmikép se vetette el a burzsoá korszak legértékesebb eredményeit, hanem épp ellenkezőleg, magáévá tett és feldolgozott mindent, ami értékes a több mint kétezer éves emberi gondolat és kultúra fejlődésében. Csak az ezen az alapon és ebben az irányban folyó további munkát, mely a proletárdiktatúrának, mint minden kizsákmányolás ellen folyó utolsó harcnak, a pratikus tapasztalataiban valósul meg. csak ezt lehet elismerni valóban a proletárkultúra további fejlődésének". $ Tehát szó sincs arról, hogy gépiesen folytassuk azt, ami a múltban volt. A mult és elmúlt kultúrák csak annyiban folytatódnak igazán, amennyiben a jelen alkotó, teremtő erejéből alakúinak át. Még az is, ami a múltban negatív volt és amit meghatározott társadalmi adottságok között tagadnunk kellett, új társadalmi viszonyok között termékenyítő erővé válhat, gazdagodás és új teljesítmények forrásává lehet. A szocialista társadalom a haladó kapitalizmus még létező világában ma történelmi tény. Ma az emberiség előtt az osztálytársadalom megszűntetése, az emberiség őstörténetének" megszűntetése a feladat. Ma az egész kulturális életet két világ harca uralja: az új születése és a magát túlélt régi felbomlása. E harc világméreteket ölt. Ma döntő jelentőségű feladat, hogy máskép és újraértékeljük a ránkszállt kulturális örökséget s természetesen ezt a feladatot helyesen megoldani csak azon megismerés alapján lehet, hogy a művészet alapproblémáiban a társadalom alapvető anyagi problémái tükröződnek. Ez még nem magának a szocialista realizmusnak, sem pedig művészeti elveinek a definíciója". Ez csak a kiindulási pont meghatározása. Annak a kiinduló pontnak, amelyből el lehet és el kell végezni a polgári és általában az osztálytársadalom művészetének átértékelését. A kiinduló pont az, hogy magunkévá kell tenni és értékként kell elismerni mindazt, ami az emberi életet meggazdagítja 41 - jtfd l ) Lenin művei XXV. 'kötet, 409. oldal (aláhúzta S. E.)

12 és az emberek egymásközti viszonyának erejét, tartalmát és szépségét elmélyíti; mindazt, ami az ember alakját, az ember teremtő akaratát, az embertelen ellen való harcát felmagasztosítja. A kiinduló pont az, hogy magunkévá tegyük és értékként ismerjük el mindazt, ami megnehezíti és lehetetlenné teszi az embernek, hogy kevéssel beérje, hogy lemondjon a maga méltóságáról, a maga igényeiről s arról a szükségletről, hogy teljes és gazdag életet éljen. S elfogadva ezt a kiinduló pontot, már meg is közelítettük a szocialista realizmus művésze állásfoglalásának fogalmi meghatározását. A szocialista realizmusnak ezek szerint csak az lehet az alapja, amit az emberiség egész eddigi fejlődési útján elért s ezen az alapon fogja keresni az ember és a társadalom, az egyén és a közelség közti ellentét megoldását. Annak az ellentétnek a megoldását, arftéty a polgári társadalomban és ezért a polgári öntudatban és művészetben is megoldhatatlan problémaként jelentkezik. '* A művész, aki megérdemli a szocialista realizmus művészének nevét, küzd ezeknek az ellentéteknek a megoldásáért. Abban látja feladatát, hogy konkréten, realisztikusan megvalósítsa ez ellentét feloldását. De hangsúlyozni kell a szót: a realisztikusan. Vagyis nem úgy, nem azon az áron, hogy csökkenti az egyénit. Nem ugy, nem azon az áron keresi a szintézist, a megbékülést az egyén és a közösség között, hogy letagadja az élő egyéni problémákat és követeléseket. Nem úgy és nem azon az áron, hogy a látszólagos megoldás érdekében szegénnyé teszi, leegyszerűsíti az egyéni l%lket. Nem úgy és nem azon az áron, hogy meghamisítja az egyéni ember valóságát és a sokrétű, ellentmondásokkal teli, való lelki élet helyett ideális" hős-sémákkal operál. A polgári művészet a maga hanyatlása korában ugyanezt tette és teszi, csakhogy ellenkező irányban: semmibe veszi vagy meghamisítja a társadalom valóságát az egyéni pszihológia kimélyítésének örve alatt és ilymódon elhanyagolva a társadalom döntő szerepének ábrázolását és csak egy tényezőre irányítva minden figyelmét, meghamisítja, mert elszigetelte ezt az egy tényezőt is. O Realisztikusan, a szocialista realizmus szellemében megoldani az ellentéteket azt jelenti, hogy az ilyen látszólagos megoldások eszközeit, amilyenekkel a hanyatló polgári művészet dolgozott, el kell vetni. Azt jelenti, hogy a nagy polgári realisták útján kell járni, de szemünk előtt más távlatokkal, az ő útjukon, de azzal a boldog öntudattal, hogy korunk döntő fordulópont az ember történetében. l )»Korunk írója, a drámaíró olyan emiberrel áll szemben, aki századokon keresztül az osztályharc adottságai között nevelődött. Olyan emberrel, aki mélységesen meg van fertőzve zoológiai individaulizmussal és aki általában rendkívüli ellentmondásokkal teli, komplikált és sokszínű jelenség. Ezért ha azt akarjuk, hogy útjjáneveljük a mai embert és mi ezt akarjuk akkor nem szabad őt leegyszerűsítenünk, hanem meg kell neki magának mutatnunk őt magát, egész belső meghasonlásának,zavarának, szive és elméje ellentmondásainak szépségében...»az osztályjelleget«nem szaíbad kívülről ragasztani az élő emberre... az osztáilyjelleg nem holmi szemölcs, hanem bent az emberben, az idegeiben, az agyában, az élettani lényében élo valósága (Gorkij: A színészetről).

13 lavaszi reggel Szivárványpántlikát kötött az ég S meíéltuzte bokrétának á napot. Az ébredő reggel fejébe vágta, Mint pávatollas, díszes kalapot. Nagyilomhán elindwu a tájak fölé, Szélesrehúzva derült mosolyát, Kacagó kedvében, sugárujjaival Árnyakra tépte az éjszakát, ÁsUva riad álmából a bimbó, Harmatcseppel hűsíti horrmkát, Szellő úrfi perdül át a kerten, Táncra kéri a kicsi ibolyát. Árnyából kilépve kacag a szegfű, Harnwtba mártja mosdani levélét, A lenge szellőbe törölköző jácint Kiloccsantja kelyhe iiwaimelegét. Karcsú szárán a tuupán is illeg, Andalgót lejt, bálong, hafftong, Szűz kelyhébe egy méhe tér be Kosarával szuszog, hajlong. KankaUn guggol az ösvény mellett, Égre eme\m mézzel tétit kelyhét, Bódult illatárban fürdik a kamilla, Méhecske keféli poros kis fejét. Harmat tükörben hangya fésülködik, összetöri, fűre csurran, utánna kap. Pelyhes kis rügyek hin\táznak az ágon, M&eg sugarát öntözi rájuk a nap. Az ablak mögött muskátli tetszeleg, Sürög, forog, vörös haját tűzi, bontja, Nézi magát az ablaküvegbe Tetszik neki a fodros szoknya. Talpát nyálazva pendül a dongó Háromszor körülszáü az almafán, Sarkantyús lepke imbolyog a kertben S ájulva zuhan le, virágok illatán.

14 Delelőn túl Hiába áltattok ti bukó fények, Nyúlik az árnyék s az idő ha^ad. Hazatér, ki pihenni vágyik, Valamit fülébe súg az alkonyat... Delelöm ehnulom, Árnyékomat lassan túlnövöm, Nyakamba akasztom tarisznyám És kiiszom megmaradt örömöm... Itt már úgysincs mit keresnem, Nagy faluba vesző Szabadkán, Mennyit könyörögtem egy kis emberségért, Sajnálni elveszített időmet szabad tán. Maradék erőmmel útnak feszülök, Ígéreteknek újra fel nem ülök, Falumba érek még az éj eüott, Körülölelem az öreg temetőt. Két alajmécslángú szememmel Kikeresem a helyemet, őseim között az ismeret rögön Hajítom le fáradt fejemet. Falum fölött süt a Nap Az emdékek felröppennek bennem, Mint tarkatollú cifra madarak, Puhafészkű kisfalumnak BőMatú akácfáin ringanak. Belecsiripelnek a vattás csöndbe, A mezőn napsugár aranyfátyla száll, Szülőfalumnak daloékedvű népe Mézetgyűjtő rajként aratásra vár. Bőtermést ígér a búzatábla Nem a földesúré, övék a határ, Néznek a káiásztringató tájra, Nem robog azon már úri batár. Dúsillaiú virágok méze a kehelyben Annyi sok szépet lútok és e helyben, Fájt a jaj, panasszal volt jegyes Űj élete virradt, boldog lesz Kishegyes...

15 MAJTÉNYI MIHÁLY: Száz forint Regényrészlet Csöndes, derűs szeptember vég borult a falura; az árokparton rucák fürödtek, testüket, szárnyukat áztatva a mocskos fekete vízben/nem volt egy lélek sehol az utcákon aki csak épkézláb ember akadt, mind a kukoricát törte valahol a határban. A nyitott iskolaablakból kiszüremkedett a tanítás zaja, az ütemes á-bé-ap" meg az egyszeregy éneke. Hatszor nyolc az negyvennyolc, hétszer nyolc az ötvenhat, nyolcszor nyolc az hatvannégy üvöltött kórusban a gyereksereg, eltartott vagy félórát a különös ének, a bontakozó tudás zaja. Hibátlanul pattogott danája az iskolamester pálcájának csapkodó ütemére: kétséges persze, ha nem kórusban üvölti a gyereksereg és egyenként szólítanak fel valakit, meg tud-e felelni arra a kérdésre, mennyi hatszor nyolc? Ilyenkor a gyerek húzódozva és szipogva állt fel helyéről és egyre csak ismételte makacsul a kérdést: hatszor nyolc, hatszor nyolc az annyi mint... háromszor is belekezdett de sohasem tudott ráhibázni. Pedig a mester pálcájának csapkodása nyomán hogy fújta már a kórusban, együtt a többivel... Hiába no, elfáradtak a gyerekek kulcsolta az eredménytelenségből Kocsmánk iskolamester. Tanítási módszerében egy percig sem kételkedett, hogy talán abban van a hiba. A gyerek az gonosz kis kártevő hajtogatta, ha haragudott. Fáradtak már szegények ezt akkor mondta, ha enyhe hangulat lett úrrá rajta és gondolatai neki is másfelé szálltak. Most például ülepét tapogatta és úgy érezte, hogy kopik már a régi folt a nadrágján; aztán cipőjére vetett reménytelen pillantást.derék lálbbeli volt, eráris, obsitba helyezése óta hűséges szolgálója. Igaz, kétszer is veretett rá talpat most azonban, úgylátszik, végleg elhagyja. Kissé hajlott hátát nem nyomta ma,gas életkor az iskolamesternek, ha kiegyenesedett, akkor látni csak, bogy izmos, szálas ember, alig ötven felé járó. Defhát mikor volt neki kedve, kihúzni magát, felegyenesedni s főleg: ki előtt egyenesedne ki? A gyereksereg, az nem számít, a parasztember az maga is hajlott-görbe ebben a korban, a főtisztelendő úr előtt meg jobb ha így jár ihajlottan, siránkozva örökké, mert amint gangosabbrangosabb érzés jelét adja, mindjárt rákezd mármint a főúr, a plébános kevés a stóla, a párbér, nem hoz a föld sem ám, sok az a húsz forint, lelkem mester uram. Mármint a mester fizetése,

16 azt sokallja állandóan: a duplájáért ő képzett, rendes tanítót is kapna, aki orgonálni is tud.s a hajjdani császári és királyi káplár, az iskolamester, az obsitos ilyenkor fnindig zsugorodott, még.púposabban járt, s még hangosabban fiíjatta a gyerekekkel az ábécét, az egyszeregyet, imád hallja az tgé&z falu még ha nem képzőt járt tanító is nála lelkiismeretes* igaz munka folyik. De most nem volt kedve tovább vesződni a gyerekekkel. Abbahagyjuk mondta sztentori hangján, amely olyan volt örökké, mintha bakaszázadot vezényelne. Ez volt a kincse, tőkéje, erejie, ez a pompás, mély hang, amelyen egész érzésskála vibrált. Ha haragudott, megremegtek a falak és úgy megbú t a gyerek, mint a kisegér. Ez ám a jó mester" mondták ilyenkor az ablak alatt elhaladó falusiák. Ha még Jókedvében érte a nap, sokat mesélt, egyre mesélt a kicsinyeknek, távoli világról, sok csodáról, melyek a négy világtájon leledzenek s melyekből ő, Kacsmarik Gyula katonakorában mennyi sok ctodát átélt... Abbahagyjuk ismételte el a kiáltást és a vigyázók felugrottak s megkezdték a gyerekek kiterelését. Mert ebben ís katonás rendszert honosított meg az obsitos, a vigyázók voltak az altisztek, a parancs azoknak szólt és ők közvetítették aztán pajtásaiknak: Emelkedj már Bíró!... Előre Szekula! Vidám, zajos és pattogó völt mindig az ilyen óravég s ő örömmel legeltette szemét a gyerekhadon. No csak kifele harsogta s a gyerekeket nem is nagyon kellett biztatni. Mikor az utolsó iskolás is kívül volt hogy aztán a hosszú utcasoron meginduljon a víjogó kergetőzés, csapkodás a mester most már teljes tenyerével tapogatta nadrágja fenekét. Gyanúja nem csalt, a folt végig kirepedt, oldalt meg vásik. Lyukas megint a nadrágja. Most már csak egy van, a kékposztó, a lyukasat Kati néne gondjaira kell bízni: vaksi szemével képes lesz-efélig-meddig Tiasználhatói állapotba hozni? Erősen kételkedett benne; új nadrág pedig aligha kerül egyhamar testére. Bezárta a tantermet, a kulcsot felakasztotta a magas szegre a félfa mellett, ő maga pedig megindult az árokszélen, a tollászkodó rucasereg szomszédságában, amely zajongott és hápogott. Nem volt messzi útja a mesternek, itt a faluszéle mindjárt özvegy Kalapos Katalinné birodalma. Mesterlak, tanítólak még csak ilyen akadt a faluban, dőltfalú, vályogos az iskola maga is átépített hájdani bikaistálló, egyetlen terem mindössze. Egyetlen terem, agyonfaragott padokkal és egy kecskelábú asztal: ez volt az iskola, működésének színtere. Törékeny, töpörödött asszony kuporgott az ajtóküszöbön, a vaksi Kati. Réglezárult élet, emberszámba alig ment már, inkább úgy tapogatózva halad a sírgödör felé. Ha markába nyomtak valamit közelemelte el6bb a szeméhez és hunyorgatott rá; csak úgy látott már, egészen közelről. A koldusbottól az új iskolamester mentetté meg, rábízta testi ellátását, főzést, mosást, takarítást Zsörtölődve

17 tett-vett egész nap a földes, kis.házban, nyomorult habarcsokat főzött csempe fazékjaibán, egynéhány lábasában. Az ő mosása nyomán úgy beleette magát a kosz a mester szegényes fehérneműjébe, hogy azt onnan többé kifőzni nem lehetett. összerugták a port minden héten, ilyenkor a Kati sírva szedte össze holmiját, batyuját, fazekait, hogyhát: indul. Valahol a harmadik faluban élt valaimi húga, ahhoz készült mindig, halált várni, ahogy ő mondta. De azért ott maradt mégis, a mester oldalán. Babot szemezett éppen Kati néne és csak úgy a léptekiből találta ki, hogy ki az érkező', hogy kosztosa az, aki hazatért. Már gyün? elégedetlenkedett feléje hát hun van még a dél! Baj történt hangzott a baljóslatú válasz. Baj, ugyan, baj? Hát lehet is más, mint baj ez lapult vaksi Kati tekintetében. Más sincs, mint baj s akkor meg minek mondja? Kilyukadt a pantalló, ehol ni, a folt tetején tisztázta mindjárt az ijesztő bevezetőt a ház ura. Le is vetette menten a ruhadarabot, ott parádézva hosszú alsójában, amelyet pántlika szorított alul a lábához. Kati meg a szeméhez emelte a nadrágot, tapogatta, nézegette, aztán felvetve tekintetét, kimondta a szentenciát: Majd töszök rá új foltot. Hessegette a nyomorult kendermagost, az egyetlent, onnan az ajtóküszöbről a mester meg lépegetett befelé villogó alsójában, a füstszagú konyhán át, amely fedetlen kéményt tárt az ég felé. Lépegetett be a szobába. Lóca, asztal, ágy meg nagyláda, ez volt minden bútorzat, a nagyládán kalamáris és teméntelen sok faragott lúdtoll az írószerekről a gyereksereg gondoskodott, koppasztva mind a ludat a falu határában. A tollak metszésében mester volt a hajdani altiszt, még a jegyző is küldött olykor egy nyalábbal ócska ojtókésével, egyetlen mozdulattal avatta fel az írószerszámot Kacsmarik mester s tette irótollá a legócskább lúdtollat; öröm volt vele az írás. Előbb jót húzott a kancsóból a szobábalépő, aztán végigfeküdt az ágyon, lábát magasraemelte, tekintete a nyüzsgő, haldokló őszi legyeket követte. őrajta, nagy nyomorúságban több dolog is segíthetne. Először néhány kövér, zsíros halott, hárompapos temetés ilyenkor a szomszédfalu káplánjait is mozgósítják s az ilyen temetés meghozná az ő új ruháját. Becstelen gondolat, halálba kívánni egy-két nagygazdát, de hasznos gondolat. Dé a ruha még nem minden. Kellene némi készpénztőke, forgatható forintok az ördög szánkázna azon, aki azt kitalálta, hogy csak pénzzel a zsebben jön meg a becsület. A.forgatható forintokon beállíthatna aztán tíz-tizenkét malacot. Ól az lenne, hely hozáá, a malacok híznának s mire kigömbölyödne a hízó, olyan élénk kereskedés indulhatna, hogy összegyűlne hamar a száz forint. Száz forint, az már ugródeszka: ó, haj, száz forint az már beszél, sájnban bankóban, ezüstben barátságos szép 'hangja van. Lehetne bérelni földet a Dudvásban vagy a slájszparton egy pár iga, eke, vagy

18 ami kell hozzá. A bérlet adná a kukoricát... a hízók száma most már száz körül járt képzeletében... Gamósbot a kézbe és előre a vásárra. Hegyes nincs messze, odajár a pesti nagykupec, szemre vásárol, nem súlyra, viszi aztán a jószágot Szegednek... Bugyellár a zsebbe és velemenni! Mert attól tanulhatni, a nagykupectől számadást, seftet, ahogy az csinálja. Lábfejét bámulta és a madzagot a bokáján, amely szorítja a' gatyaszárat. Benne volt a levegőben mindenfelé a gondolat hogy: gazdagodni. Csak az első száz forint, az első ezer forint, amellyel elindulhat az ember, az okoz keserves fejtörést. Mi űzi a szegénylegényt az út mellé, mi ihajtja a vásárost de még a földes parasztot is napesti munkára gondolta Kacsmarik mester. Az a száz, vagy ezer forint nyilván, a forgótőke és az alap megszerzése, Megrohanni a vásárost, vagy feleségül venni az ördög öreganyját is, mindegy, csak a száz forint meglegyen. S aztán ő, Kacsmarik Gyula már járna is a tollasodás útján. Ha ő kiállna az országútra és elordítaná magát: kocsi alá mind úgy reszketne a vásári nép, hogy menten ideadná a pénzét... Vagy ha ő forgatná szemét a szomszéd falvak gazdag özvegyei előtt.megszédülnének rgég ki is húzná derekát a kedvükért. Lábfejét bámulta, meg is vakarta egyszerű és sima dolog ez mind, ez a képzelődés, a száz forint meg a tollasodás körül, de csak így gondolatban persze, heverve az ágyon. A valóságban jaj hát a valóság, az egészen más. Csak tegnap látta a községi koterben azt a két szegénylegényt, akit a pandúrok fogtak el és kisértek, hajtottak á város felé. Félszeme kiverve az egyiknek, szennyes kendővel bugyolálta, arca dagadt volt és éktelenül kék. A másik meg nyiszlett volt, a másik betyár, nyiszlett és kehes ezek ugyan megadták mindketten, akasztófa vár rájuk odabent. S akkor minek a száz forint vagy ezer, ha ilyen sorsra jut az ember? Hajaj sóhajtott az iskolamester; nem volt vigasztaló a foghíjas özvegyasszonyok képe sem, akiktől házasság révén kívánta megszerezni a százast. Mert az ám belebeszél az ember dolgába, ha oda is adja a pénzt ha ugyan adja tanító úrhoz ment ő férjhez, nem kupechez! S mit ér végül az egész álmodozás, ha nem szól az öregharang és nem hirdet zsíros halottat, akiből az új ruha kitelik a búcsúztatóért... maradt hát a foltos nadrág odakint a Kati kezén. Nagyon hallgat a banya, még befűzni sem hítta, tűt cérnát befűzni, talán még foltot sem lelt? Egyszeriben elfogta a mélabú s lepattant az ágyról: kihalászta a ládából a kéknadrágot most már az egyetlent : nem nyugszik ő itt na, megy a falu felé! Utálkozó pillantást vetett a Kati főztjére a füstös konyhában, a nyitott tűzhelyre. Na, megyek vetette oda a szájtátó öregasszonynak. Pedig most készült éppen bíbelődni a lyukasfenekű nadrággal Haza se várjon mondta bolondul és gorombán. S tolta kifelé a szekere rúdját, az árokparton át a nagyutca felé; még fütyült is hetyke katonanótát, zsiványosat: az ördög tud eligazodni ilyen bolond emberen, mint ez a mester.

19 A jegyző kibámult a községháza ablakán és messziről megismerte a vonuló iskolamester alakját. Ni a Kacsmarik" mormolta magában, ennek sem lehet terülj asztalkám, ha déli harangszó idején toronyiránt vonul, vagyis a falu felé. Ismerték ezt a tüntető vonulást, ilyenkor a taníttt tudatni kívánta a falu népével: szabad vagyok, nézzétek emberek, szabad, mint a madár, unom a vaksi Kati puliszkáját, meg a babot mert örökké azt főz, valamelyiket a kettő közül hijjatok meg már, ahol valami jobb készül. Ünneplő kékpantallója most egyenesen hirdette a kínálkozást. A jegyző a foszlós diósbélesre gondolt, deihogy felezi azt meg valakivel. S ráhajtotta aztán fejét az előttefekvő ügyiratra nem Kacsmarik, ma nem ebédelsz a jegyzőnél, nem lesz diósbéles. A plébános, aki az egyházfit leste, hozza-e már a toronykulcsot, az is hamar visszahúzódott az ablakból: majd még én etetem, nem elég, hogy fizetem ilyesmit morgott. A telkesgazdák közül egy sem mutatkozott, a szegények azok munkán mind, ott se járja más, mint puliszka, veszedelmesen olyan mint vaksi Katié; ezzel aztán ki is lenne a falu. A Nagyutca másik fele, az már a szerbeké, a szakállas pap birodalma, ott meg idegenként vonulhat akár egy álló óráig. Oc nc-olta már, hogy megfordul s Icpeget v : sszamé, szégyenszemre, Kati főztjére, saját otthonába, mikor felötlött benne a távoli slájsz képe: az ám, a gátbiztos! Hos?y erre nem gondolt! A slájsz tövében szép kis házikó, muskátlis ablaka, az udvaron tyúk kapirgál, liba gágog, malac röfög, a töltés tövében hosszú kaszáló, azon tehén legelészik: se nem úr, se nem paraszt a gátbiztos, éppen mint ő. Kacskakezű volt hajókormányos, két gyermek!s van a háznál, az egyik már tapossa az iskolát... S csak ki kell lépnie, éppen ti* perc járás a vízig hej hogy éppefi ez nem jutott'eszébe! Rótta az irtat az istentelen porban, arca verejtékes lett, a nap éppen úgy tűzött, mint nyáron. S már fel is tűnt a kis szőlőskert a víz partján. S a víz felől kiáltozás szállt feléje: Hoó, hééé! Ladik ringott a sírna víztükrön és evezőjével integetett a gátbiztos: jövök már! S néhány csapással partrahozta a csónakot. Ni a mestör! Nézzed csak asszony, a mestör jár erre. Bajnak mindig baj, iha éppen délre vetődik vendég, de a menyecske nem mutatta a bosszúságot. Inkább odacsatlakozott lelkendező urához. Kántor és pap inkább ebéden, mint gyásztoron. Ez volt a meghívás, a régf szólásmondás. Oldalasért hamar a kamrába, borért a pincébe! S ott kotlottak az ebéd fölött hamarosan, teli ház, férfi, asszony, gyerek, vendég. Kanalazták a levest. A hús benne bár tavalyi füstölés, de semmi szaga még. Szurkálták a nagy tálból a szilvásgombócot: no még biztatták a várattan vendéget, a mestert. A téglatetős kőház úgy tapadt a töltéshez, a vízmederhez, mintha jelezné: én ide tartozok, a faluhoz kevés a közöm. S valóban, ez már másik birodalom, a vízé, a csatornáé, azt már más felsőbbség igazgatja. A jegyző írása körúton érkezik csak ide, a plé-

20 bános, az sem tudja, hivei-e azok ott a pirostetős gátbiztosi lakban. Pandúr és fegyveres kopogtatva jön ide, hisz gazdája maga is állami ember. Azért jól esnek a hírek onnan a falu felől, de inkább csak kíváncsiságból. Hogy forr a nép tagosítás miatt. Mondja a szegénység, megint csak mi húzzuk a rövidebbet, a krisztusmáriáját! Hogy zsugori a plébános, siránkozik, sokallja a pénzt a nemzeti művelődésre, inkább a papgazdasszony családját hizlalná, két fattyat urasítaná. Ügy mesélt a vendég, teli szájjal. Épséges kék nadrágjában, annak fenekét nem kellett aggódva tapogatnia. Szegénylegényt hajtottak a falun át a város felé, iszonyú nagy rablókat, úgy mondják. Ó a pogányok hajtogatta a menyecske de nem derült ki, kire is érti, a rablóra vagy a pandúrra. Azért, hogy ez állami ház, mégsem mondhatta Gyula mester, 'hogy velük a részvéte s hogy tán ők is csak azt a száz vagy ezer forintot kergették valami nagy kupeckodáshoz. Nem, ezt nem mondhatta, inkább lenyelt még egy gombócot s arra gondolt, jó lenne ki se menni ebből a "háziból, ahol így megbecsülik. A hír a rablókról egészen felvillanyozta a gátbiztost. Az én öregapám mesélte az víziember volt, tudja, hajósember volt. De nem ám ilyen hitvány vízen, mint én, nem a slájsz körül nem is volt meg talán erre a hajók útja, úgymondta. Hanem arrafelé napnyugatnak, ott hajózott ő a Dunán, az öregapám. Kiveti egyszer a hálóját éppen a falu alatt, hogy fog egy kis zsákmányt vacsorára, hát egyszercsak... beleakadt a fenékháló valamibe. Húzza, húzza nem megy. Odainti a legényt is, mert ketcen vannak a hajón mindig, tudja, húzzák ketten hű, fene nagy hal lehet, mondogatják egymásnak és rángatják ki a dobóhálót. Ki is gyütt,de nem volt azon hal. Hanem ember. Ember? Ember, vagyis: halott. Halott ember. Nyakába drót. S nyilván hogy kő volt a dróton, csak lesodródott és feljött a halott. Mondták a parti népek mert dangubált a hajó valahol Apatin alatt mondták azok: nem más ez, mint a Klasz Matyi, a gazdag kenderkereskedő. Nosza a pandúrok, körülszimatolták a falut mi lett a Klasz Matyival, mi lett a pénzivei? Agyon vágták valahol a parton az embert, holttestét meg nagy káposztáskővel zsupsza, bele a Dunába. Ütból jött éppen a Matyi, Bajáról és lehetett nála a tarisznyájában vagy tízezer forint, mind merő ezüst. Hová lett a pénz, az ezüstpénz, csak nem olvadt el valahol a Dunában? Hehe, jól mondták, hogy elolvadt a pénz... Ügy mondták s keresték a pénzt, a tarisznyát, de nem került elő. Soha? Soha bizony: jó helyre vándorolt az. Nagyon is jó helyre. Vagyis volt ott egy másik kereskedő m csakhogy annak bizony baj volt és gond az élet, gyereke sok, pénze semmi. Két balkeze volt, akármihez nyúlt. S csodák csodája, mióta a megdrótozott holttest

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Száz forint. Regényrészlet

Száz forint. Regényrészlet MAJTÉNYI MIHÁLY: Száz forint Regényrészlet Csöndes, derűs szeptember vég borult a falura; az árokparton rucák fürödtek, testüket, szárnyukat áztatva a mocskos fekete vízben/nem volt egy lélek sehol az

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich *

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich * Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70 PSZICHOANALÍZIS ÉS SZOCIALIZMUS Wilhelm Reich * Ha a pszichoanalízist szociológiai vizsgálódás tárgyának tekintjük, úgy a következõ kérdésekkel találjuk magunkat szemben:

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011 TATAY SÁNDOR Bakonyi krónika 2011 1. Hazatérés Ki tudja, hányadszor járom az utat Badacsony és Bakonytamási között? Legelőször lovaskocsin tettem meg, közel ötven évvel ezelőtt. Azután jó néhányszor vonattal,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Sebők zsigmond. Színfoltok

Sebők zsigmond. Színfoltok Sebők zsigmond Színfoltok 2011 Felolvasás közben A minap egy fölolvasáson voltam. Nagy közönség volt jelen, különösen sok elegáns asszony, a fővárosnak ama rétegéből, mely toalettjében egyesíti az ízlés

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Jelige: Gaál E. Ottó Tarka fonál

Jelige: Gaál E. Ottó Tarka fonál Jelige: Gaál E. Ottó Tarka fonál Ezerszínü öltözetét, nosza ölti fel Iris, fut le, szokott ívvel vetvén jelt fönt, ahol ível: felleg alatt rejlő fejedelmet fölkeresendő. Iris, Juno szavainak hű hírüladója,

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta 2007. 01. 21. 2007. 01. 22. 2007. 01. 27. 2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta Ötszáz jelentkezőből lett az

Részletesebben