Szakmai Program. Mosolyvár Bölcsıde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. Mosolyvár Bölcsıde"

Átírás

1 Szakmai Program Mosolyvár Bölcsıde Készítette: Schäfer Andrásné Bölcsıdevezetı 2014

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezetés Minőségpolitikánk Hitvallás Általános rész (R.4/A. (1) b) A bölcsőde felvételi rendje Az igénybevétel, lemondás módja (R.4/A. (1) e) Ellátandó célcsoport (R.4/A. (1) b) Intézmény bemutatás (R.4/A. 1. a ) Épület bemutatása Működési feltételek Működési pozíció Bölcsődei gondozás nevelés alap programja Rendelkező hivatkozás Szakmai cél, feladat (R.4/A (1) c) Szakmai felkészültség biztosítása (R.4/A. (1) h) Bölcsődei gondozás nevelés alapelvei (R.4/A.(1) c) A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermeki személyiség tiszteletének elve A gondozás és nevelés egységének elve Az egyéni bánásmód elve A biztonság és stabilitás elve

3 3.6.Az aktivitás, az önállóság segítésének elve A pozitívumokra támaszkodás elve Az egységes nevelő hatások elve A rendszeresség elve A fokozatosság elve Jogok és kötelezettségek, érdekképviselet (R.4/A. (1).g) Szülői jogok és kötelezettségek Gyermeki jogok Szülői érdekképviseleti fórum Személyes gondoskodást végzők jogai, kötelezettségei (R.4/A. (1) g) Tájékoztatási kötelezettség (R.4/A. (1) f) A bölcsődei élet megszervezésének elvei (R.4/A: (1) d) Kapcsolattartás a szülőkkel Beszoktatás (adaptáció) Saját nevelő Gyermekcsoport szervezése, napirendje A gondozás nevelés feladatai (R.4/A. (1) d) Egészséges életmódra nevelés Egészségvédelem Kulturhigiénés szokások kialakítása Érzelmi fejlődés, szocializáció Szociális viselkedési szabályok kialakulása, pozitív megerősítés

4 Nevelői módszerek Kommunikáció Értelmi fejlődés, a megismerési folyamatok fejlődése A Bölcsődei gondozás - nevelés főbb helyzetei (R.4/A. (1) d) Gondozás, önállóságra nevelés Játék Ének-zenei vers, mese Környezeti nevelés Matematikai nevelés Alkotó tevékenység Egyéb tevékenység Mozgás Tanulás Ünnepek, események A bölcsődei nevelő - gondozó munka eredménye Fejlesztési tervek Bölcsődei dokumentáció Bölcsődében levő dokumentumok Bölcsődevezetői dokumentáció Intézményre vonatkozó: Gyermekekre vonatkozó: Kisgyermeknevelői dokumentáció:

5 Bölcsődeorvos által vezetett dokumentumok Konyhai dolgozók dokumentációja Kapcsolati rendszerek (R.4/A. (1) cd) Belső kapcsolat Külső kapcsolati rendszerek Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal Védőnőkkel Óvodákkal Fenntartóval Szakigazgatási szervvel Társintézményekkel Érvényességi rendelkezések Melléklet jegyzék Felhasznált irodalom Törvények, jogszabályok

6 Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. (Véghelyi Balázs) 6

7 1. Bevezetés 1.1. Minőségpolitikánk Minden embernek, legyen az felnıtt vagy gyerek, joga van ahhoz, hogy értékes egyénként (emberként) komolyan vegyék. 1 Budakeszi Város lakosságának igényeihez igazodó, a bölcsıdei kereteken belül megvalósuló Jó színvonalú napközbeni kisgyermekellátás biztosítása, alapellátás során. Családi nevelés támogatása. Szakmai kötelességünk a szülık segítségére lenni, átadni a tapasztalatainkat, tudásunkat, hogy a legjobban meg tudjanak felelni a szülıi szerepüknek, hiszen Jó neveltetésre utal az embernek az a képessége, hogy meg tud birkózni az életben adódó számtalan akadállyal és súlyos nehézséggel, elsısorban azért, mert bízik önmagában. (Bettelheim) Hitvallás Nevelésrıl Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi. ( Szabó Magda) Gyermekekrıl Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. (kínai közmondás) 1 KENESSEYNÉ melléklet: Nevelıi attitődök 7

8 Családról "A gyermekek olyanok, mint a tükör. Ha szeretettel veszik körül ıket, ık is szeretetet sugároznak. Ha azonban a szeretet hiányzik, akkor semmit sem tudnak visszaadni." (Anthony de Mello) Gyermekkép Szent kincs a gyermek teste-lelke, Szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltı gonddal, hogy tiszta, jó, erıs legyen. (Szemlér Ferenc) 1.2. Általános rész (R.4/A. (1) b) A bölcsıde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. Az egészségügyi és szociális alapellátás részeként, a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését végzi az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi. törvény 42. (1) bekezdése értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követı augusztus 31.-ig nevelhetı és gondozható a bölcsıdében A bölcsőde felvételi rendje A bölcsıdébe felvehetı minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelıi valamilyen ok miatt nem tudják biztosítania napközbeni ellátást. Elınyben kell részesíteni azt, akinek szociális-, vagy egyéb ok miatt az egészséges fejlıdése nem biztosított. A gyermek bölcsıdei felvétele a szülı írásbeli kérelme alapján történik. A gyermek bölcsıdébe történı felvételét kezdeményezheti a szülı hozzájárulásával: a) a körzeti védını, b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, c) a szociális, illetve családgondozó, d) a gyermekjóléti szolgálat, e) a gyámhatóság 8

9 Az igénybevétel, lemondás módja (R.4/A. (1) e) A bölcsıdei ellátás igénybevétele önkéntes. A beiratkozás idıpontjával kapcsolatban a szülık informálódhatnak személyesen a bölcsıdében, telefonon, weboldalon, ill. a Budakeszi Hírmondó helyi lapban. A beiratkozás személyesen, a Konth M. u 2. sz. alatti bölcsıdében történik. Beiratáshoz szükséges: -bejelentett Budakeszi lakás, -lakcím kártya - gyermek személyi lapja vagy születési anyakönyvi kivonata - személyi igazolvány -orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségben nevelhetı. Beíratás elıtti intézménylátogatásra, elızetes bejelentkezés után lehetıséget biztosítunk. A felvételrıl, az ellátás igénybevételének lemondásáról, megszüntetésérıl a Budakeszi Város Képviselı Testülete által elfogadott Felvételi Szabályzat rendelkezik. A bölcsıdei térítési díjjakról 328/2011. sz. Kormányrendelet figyelembe vételével a képviselı testület dönt Ellátandó célcsoport (R.4/A. (1) b) A három éven aluli Budakeszi lakcímmel rendelkezı családok gyermekeinek gondozása-nevelése. A gyermek nevelése elsısorban a szülık, a család joga és kötelessége. Az intézményes nevelés ehhez ad segítséget. A bölcsıdének, családnak közös feladata felelısséget vállalni a gyermek gondozásában, nevelésében, ezért arra kell törekedni, hogy összhangot teremtsünk a bölcsıdei és családi nevelés között" (1) A bölcsıdei szakembereknek gondozás- nevelés során az alapvetı szükségleteket (fizikai-, biztonság-, érzelmi szükséglet, megbecsültség, önállósodás elısegítése) kell minıségi 9

10 módon kielégíteni, hogy a késıbbi életszakaszokban ezek hiánya ne akadályozza a személyiség egészséges fejlıdését, kibontakozását. A bölcsıde az elsı intézményi szocializációs közeg, melynek hatása jelentısen befolyásolja a késıbbi társas kapcsolatok alakulását. Rendkívül nagy a felelısségük a bölcsıdéknek, hogy ne gyermekmegırzık legyenek, hanem a családot szociális tanulás szempontjából minél inkább kiegészítı közeg. A bölcsıde feladata ma a kisgyermek egészséges személyiségfejlıdésének támogatása, családok segítése, önállóságra nevelés, az élethosszig tartó tanulás folyamatának megalapozása. Bölcsıdénk alap programja a fent leírtakon alapulnak Intézmény bemutatás (R.4/A. 1. a ) Budakeszi Város Önkormányzata 45 férıhelyes bölcsıdét üzemeltet a városban. Az utóbbi években fokozott igény mutatkozott a bölcsıdei ellátás iránt, amit a meglévı bölcsıde nem tudott kielégíteni évben az Önkormányzat Bölcsıdei ellátás kapacitásfejlesztése címen Európai Uniós pályázatot nyert, egy új, 56 férıhelyes bölcsıde építésére. A bölcsıde megnyitásának várható idıpontja szeptember 1. Az Intézmény neve: Mosolyvár Bölcsıde Az intézmény székhelye: Budakeszi Kont Miklós u. 2 Fenntartó: Budakeszi Város Önkormányzata Férıhely: 56 fı Épület bemutatása A kelet-nyugati irányú fıtengely az épületközlekedı folyosója, amelyet súlyponti helyén a Konth Miklós utca felıl található a fıbejárat, szemben a feltáruló belsı udvarral. Ez a fogadó elıtér egy folyosói tér bıvüléssel gazdagodik a babakocsi-tárolást is segítve. Ebbıl a tér bıvültbıl nyílik a vendég (mozgássérült) mosdó is. A fıbejárat mellett gépészeti és elektromos mérıfogadó helyiséget helyeztünk el. A fıtengely északi oldalán a kiszolgáló blokkokat soroltuk, - képletszerően, önálló funkcionális egységekként -, egymástól apró zöld udvarokkal elválasztva. A nyugati oldalon a gazdasági bejárat mellé került a melegítı 10

11 konyha és kiszolgáló egységei a dolgozói étkezıvel, - a következı egység a mosoda és a nıi öltözı blokkja. A fıbejárat mellett, központi helyre került az irodasor, - a gyerekzsivajtól védve egy intim folyosó szakaszról nyílóan -, az utcára- és egy kis zöld udvarra tájoltan. A tengely északi oldalának utolsó (keleti) eleme az üzemeltetési- raktározási blokk. Ide kerül a raktárak, a karbantartó mőhely, a férfiöltözı és a gépészet. A két keresztszárny egy-egy gondozási egység, amely 2-2 duplex csoportszobából áll, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel: a közös gyermekátadóval, a csoportonkénti fürösztı-bilizı helyiségekkel, amelyek az átadóhoz és a csoportszobákhoz egyaránt kapcsolódnak, a gyerekszobai játék, heverı, ágynemő és textilraktárakkal csoportszobánként, a takarítószer tárolóval, a kerti gyermek WC - vel, és a kerti játék- és matractárolóval. Az udvaron biztosított minden gyermek számára a törvényileg elıírt minimumot meghaladóan 10 m 2 szabad tér. Mindkét gondozási egység része 13,6m 2 pancsoló. es homokozó és 4,52m 2 - es vízpermetezıs Csoportszobák A csoportszobák 55,50 m 2 alapterületőek, a bútorzat és a játék a Bölcsıdei nevelés- gondozás szakmai szabályai - nak figyelembevételével lett beszerezve Működési feltételek Bölcsıdénk önállóan mőködı költségvetési szerv, költségvetését a Képviselı Testület rendeletben határozza meg. A költségvetési szerv alapításának éve: A költségvetési szerv alaptevékenysége: Bölcsıdei ellátás A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: Bölcsıdei ellátás A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: Gyermekek napközbeni ellátása 11

12 A költségvetési szerv mőködési köre: Budakeszi Város közigazgatási területe A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye: Budakeszi Város Önkormányzat képviselı-testülete 2092 Budakeszi, Fı u A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Budakeszi Város Képviselı-testülete pályázat útján bízza meg 5 év határozott idıre. A bölcsıdevezetı munkáltatói jogkörrel rendelkezik Működési pozíció Az intézmény foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: közalkalmazottak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony Személyi feltételek: A dolgozói állomány létszáma 13 fı 1 fı intézményvezetı 8 fı kisgyermeknevelı (2 fı/gyermekcsoport) 1 fı mosónı 2 fı takarítónı (1 fı/gondozási egység) 1 fı tálalókonyhai személyzet A 15/1998.IV. 30 NM rend pontja határozza meg a gyermekcsoport létszámát. Az ellátás 12 fıs csoportokban történik, amennyiben a csoportban 2 éven aluli gyermek van. Ha a gyermekek betöltötték a második életévet, a csoportban 14 gyermek nevelhetı, gondozható. Szakmai munkánkat a szakmai felügyeleti szerv által elıírt módszertani levelek alapján szervezzük és végezzük. A kisgyermeknevelık szakképzettsége a törvényi elıírásnak megfelelı. 12

13 A bölcsıde mőködésének törvényi feltétele helyi házi gyermekorvos és üzemorvos alkalmazása. Étkeztetés A kisgyermek életkorának megfelelı, korszerő, egészséges táplálékot a Budakeszi Bölcsıde konyhája biztosítja. Az intézményi térítési díjat a Budakeszi Város Képviselı Testületet rendeletben határozza meg. Nyitva tartás: A bölcsıde munkanapokon 6h- 18h ig tart nyitva, óra között ügyelet van. Ezen idıponton belül a gyermekek, a szülık igénye és elfoglaltsága szerint (az étkezési idıt leszámítva) 10h-ig érkezhetnek, illetve bármikor távozhatnak. Házirend 3. sz. melléklet 2. Bölcsődei gondozás nevelés alap programja 2.1. Rendelkező hivatkozás A bölcsıdei nevelés gondozás szakmai szabályai Módszertani levél Módszertani levelek, útmutatók, standardok Általános emberi, etikai alapelvek a pszichológiai és pedagógiai kutatások eredményei, a 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerése, a bölcsıdei gondozás-nevelés története alatt felhalmozódott értékek, ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól évi LXIV. tv évi XXXI. tv a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 13

14 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataitól és mőködésük feltételeirıl. 14/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 235/1997. (XII.17.) kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésérıl és szociális szakvizsgáról évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı Testületének 9/2004. (II.27.) Ör. Számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl. 282/2014. Képviselı Testület határozata A törvényi elıírások betartása és a bölcsıdei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlatának alkalmazása a szakmai munka minimum követelménye Szakmai cél, feladat (R.4/A (1) c) A gyermekek napközbeni ellátásának célja, hogy rugalmas, a kisgyermek egyéni igényeihez, érdekeihez igazodó jó minıségő ellátást biztosítson. A családi nevelést kiegészítı, a szülıkkel együttmőködı, értékeket közvetítı szeretetteljes, biztonságot nyújtó, toleráns, gyermekközpontú bölcsıdei élet megteremtésére és fenntartására törekszünk. Közvetítıi és mintái kívánunk lenni a kisgyermeknevelés tudományos kutatásaira épülı új nevelési elveknek, módszereknek. A kora gyermekkori intézményes nevelés egyik feladata, hogy erısítse a szülıi kompetenciát és szakértelemmel segítse a szülıket a nevelési problémák megoldásában. Ehhez nagyon fontos, hogy kölcsönösségen alapuló szoros együttmőködés alakuljon ki. Célunk, hogy elısegítsük a kisgyermek egészséges személyiség fejlıdését. 14

15 Egészséges személyiség csak olyan közegben bontakozhat ki, ahol a kisgyermek biztonságban érzi magát. Bizalmat, megértést, odafigyelést érez, segítséget kap. Ezt csak olyan közeg képes biztosítani, amely tiszteletben tartja a gyermek életkori sajátosságait, egyéniségét, képességeit, jogait, és tudatosan épít az aktivitására és felnıni akarására. Legfontosabb feladatunk, hogy a bölcsıdébe kerülı, az otthon biztonságából kiszakadó kisgyermeket minél kevesebb pszicho-szomatikus károsodás érje. A bölcsıdei munka színvonalát a kisgyermeknevelı személyisége határozza meg. Az a személy alkalmas a gondozónıi munkára, aki jól kialakult stabil szakmai és morális emberi értékrenddel bír. A gyerekekkel, szülıkkel való kapcsolatban meghatározó a kisgyermeknevelı lelkileg érett személyisége, segítı, támogató magatartása, az ilyen nevelı mindig belsı etikai parancs és lelkiismeret alapján végzi a munkáját. Általános feladatok A bölcsıdei ellátás, tervezett szolgáltatás kidolgozása, figyelemmel kísérése Az ellátás jó szervezettségének megteremtése A mőködés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása Prevenció, balesetvédelem Panaszjog gyakorlásának biztosítása Fenntartó-, és társintézményekkel való együttmőködés feltételinek megteremtése Minıségi élelmezés feltételeinek biztosítása Infrastruktúra feltételeinek biztosítása Kínálat szükséglet összehangolása A magas színvonalú ellátást biztosítja a jó munkahelyi légkör, ahol az ellátottak és ellátók is jól érzik magukat. Szakmai felkészültség biztosítása (R.4/A. (1) h) Az 1993.évi III. Törvény tartalmazza, valamint a 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet részletesen szabályozza a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végzı szakemberek számára kötelezı a szakmai továbbképzését és teljesítés lehetıségét. 15

16 A képzési ciklus alatt felsıfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni. Akkreditált képzések az ötéves tervezetnek megfelelıen történnek. Kiemelt feladatat a munkatársak felkészítése az új feladatokra, elvárásokra. Ennek érdekében hangsúlyt fektetünk a továbbképzésére, folyamatos képzésre, önképzésre. Az önképzés biztosítására szakmai könyvtár létrehozását célozzuk meg. 3.Bölcsődei gondozás nevelés alapelvei (R.4/A.(1) c) 3.1. A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermek nevelése elsı sorban a szülı, a család joga és kötelessége. A bölcsıde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetıség szerint erısítve vesz részt a gondozásban, nevelésben A gyermeki személyiség tiszteletének elve A gyermeket mint fejlıdı személyiséget- kisebb fokú kompetenciájából fakadó nagyobb segítségigénye, ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. A bölcsıdei nevelés gondozás értékközvetítı és értékteremtı folyamat, amely a személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, szociális és kognitív kompetenciák kifejlıdésének segítésére irányul, az emberi jogok és alapvetı személyiségjogok tiszteletben tartásával A gondozás és nevelés egységének elve A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szőkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetıségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre Az egyéni bánásmód elve A kisgyermeknevelı meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlıdését A biztonság és stabilitás elve 16

17 A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága ( saját gondozónı-rendszer, felmenırendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot Az aktivitás, az önállóság segítésének elve A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendı idı biztosítása, a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerése, támogató, az igényekhez igazodó segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat A pozitívumokra támaszkodás elve A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerısítése, elismerése Az egységes nevelő hatások elve A gyermekkel foglalkozó felnıttek a közöttük lévı személyiségbeli különbözıségek tiszteletben tartásával a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvetı erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelıi gyakorlatukat egymáshoz közelítik A rendszeresség elve Az ismétlıdés, rendszeresség tájékozódási lehetıséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét A fokozatosság elve A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. 4. Jogok és kötelezettségek, érdekképviselet (R.4/A. (1).g) Minden gyermeknek joga van egészséges, boldog, tartalmas gyerekkort élnie, hogy kiegyensúlyozott, a nehézségekkel, problémákkal bátran szembenézı, azokat elviselni, 17

18 megoldani képes, boldog felnıttekké váljanak. Ennek elérése céljából biztosítjuk a gyermekek mindenekfelett álló érdekének és jogainak érvényesítését, a diszkrimináció tilalmát és az esélyegyenlıség biztosítását. A bölcsıdei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlıdését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülıi jogok és kötelességek figyelembe vételével végzi Szülői jogok és kötelezettségek A szülı joga, hogy megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását-nevelését bízza, megismerhesse a gyermekcsoportok életét, megismerje a gondozási-nevelési elveket, tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gondozónıtıl, a bölcsıde mőködését illetıen mondjon véleményt és tegyen javaslatot, megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. A szülı kötelessége, hogy a gyermeke ellátásában közremőködı személyekkel és intézményekkel együttmőködjön, az intézmény házirendjét betartsa Gyermeki jogok A gyermek joga, hogy segítséget kapjon a saját családjában történı nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlıdését veszélyeztetı helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, sérülés, tartós betegség esetén a fejlıdését és személyisége kibontakozását segítı különleges ellátásban részesüljön, a fejlıdésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön, 18

19 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erıszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön, a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban - nevelésben részesüljön Szülői érdekképviseleti fórum A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatóságról szóló évi. XXXI. törvény 35. alapján a bölcsıdei ellátásban részesülık érdekeinek védelmében az Intézmény Érdekképviseleti Fórumot mőködtet. Szülıi fórum célja. A bölcsıdével, a Bölcsıdei felvételi szabályzat alapján intézményi jogviszonyban álló gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez segítségnyújtás. A Szülıi fórum feladata. A bölcsıdei gondozás, nevelés minimum feltételei és a szakmai munka részletes szempontjai"- címmel kiadott módszertani levélben megfogalmazottak szerint, a bölcsıde kapcsolatairól szóló gyermeki és szülıi jogok és kötelezettségek érvényesülésének figyelemmel kísérése. A gyermek szülıje vagy más törvényes képviselıje, valamint a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szerveknek az ellátást érintı kifogások orvoslása érdekében, illetıleg a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézményi dolgozók kötelezettségszegése miatt,- a házirendben megfogalmazottak szerint- benyújtott panasz kivizsgálása, és a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról való tájékoztatás adása a panaszt tevı részére. Részt vesz a család és bölcsıde együttmőködését szolgáló rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Szervezi és aktivizálja a szülıket a bölcsıdei program támogatására. Megvizsgálja az elıterjesztett panaszokat, és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenırzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkezı szervnél. 19

20 15 napon belül írásban értesíti a panasztevıt. Tagjai: Intézmény fenntartói körébıl: 2 fı Intézmény dolgozói részrıl: 2 fı Szülıi oldalról: 4 fı, akiket az elsı szülıi értekezleten a szülık megválasztanak. A tagok neve, elérhetısége megtalálható az információs táblákon Személyes gondoskodást végzők jogai, kötelezettségei (R.4/A. (1) g) A szociális ágazatban dolgozó személyek számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelı munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. Kötelezettsége, hogy magas szintő, biztonságot nyújtó ellátásban részesítse a rábízott gyermekeket. az épület állagát védje a házirend betartására felhívja a szülık figyelmét Szakmai programunk kapcsolódik az ENSZ Egyezmény a gyermekek Jogairól címő dokumentumokban rögzített és az általános emberi és etika alapelvekhez. A gyermekek érdekérvényesítése, a gondozásban nevelésben részt vevı személy számára törvényi kötelezettséget jelent Tájékoztatási kötelezettség (R.4/A. (1) f) A jogok és tájékoztatási kötelezettség vállalását a bölcsıdei felvételkor kötött megállapodás rögzíti. Tájékoztatást kapnak az érdeklıdık elektronikusan, (honlapok) fizikálisan (újság), és személyesen. Beiratkozással kapcsolatban: Budakeszi Város Önkormányzata hivatalos honlapjáról Budakeszi Hírmondó/ helyi újságból Szakmai munkáról: Elsı találkozáskor 20

21 Szülıi értekezleten Gyermek fejlıdésérıl: Üzenı füzetben A szakmai program a bölcsıdevezetı irodájában és minden gyermekcsoportban megtalálható. A beszoktatási idıszak alatt, amíg a szülı várakozik, megkapja elolvasásra a szakmai programot. 5. A bölcsődei élet megszervezésének elvei (R.4/A: (1) d) 5.1. Kapcsolattartás a szülőkkel A gyermek nevelése elsısorban a szülık, a család joga és kötelessége. Az intézményes nevelés ehhez ad segítséget. A bölcsıdének, családnak közös feladata felelısséget vállalni a gyermek gondozásában, nevelésében, ezért arra kell törekedni, hogy összhangot teremtsünk a bölcsıdei és családi nevelés között" (Tardos Anna) A bölcsıdébe kerülés minden gyermek és szülı számára nehézségekkel teli idıszak. A bölcsıdének, kisgyermeknevelınek elsıdleges feladata átsegíteni a családot ezeken a nehézségeken. A bölcsıde iránt érdeklıdı családokkal együtt kell mőködni a gyermek érdekében. A bölcsıdék a szülıvel szimmetrikus kapcsolatot kialakító magas színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkezı nevelıpartnerként mőködnek. A szülıkkel való jó kapcsolat kialakításában az egyéni és csoportos beszélgetések kiemelkedı jelentıségőek. 2 Szakmai igényünk, hogy olyan partneri viszony alakuljon ki a szülık és a kisgyermeknevelık, a bölcsıde között, ami a gyermek egészséges személyiség fejlıdését, a bizalom elnyerését szolgálja Ez akkor lehetséges, ha a bölcsıdék kinyitják a kapuikat a szülık elıtt. Tardos Anna szavaival élve: A nyitottság nem csak a bölcsıde ajtajának kitárásán múlik, hanem elsısorban azon, hogy a szülı és a gondozónı nyitott legyen egymás iránt. Hogy a gondozónı és a szülı kapcsolatát egyik oldalról se jellemezze kioktatás. Hogy a gyermek 2 GYN old 21

22 érdekében próbáljanak meg együtt megoldást keresni, s egymás érveire figyelni, egymás segítségére lenni. Ehhez kölcsönösen keresni kell a közeledés módját. 3 A közeledést, a partneri viszonyt tudatosan kell alakítani az egész bölcsıdei élet alatt. Ehhez az alábbi lehetıséget biztosítjuk. Elsı találkozás A szülı bölcsıdei ellátás iránti igényét jelenti be. Ekkor rövid tájékoztatás kap a bölcsıdében folyó szakmai munkáról, a felvétel feltételeirıl és módjáról, valamint betekintést nyerhet az intézmény életébe. Gyermekfelvétel A bölcsıdei jelentkezés és felvétel rendjét a Felvételi szabályzat rögzíti. A bölcsıdei beíratás minden év áprilisában történik, az idıpontot a régi bölcsıde vezetésével egyeztetve határozzuk meg. A jelentkezık és a felvételre javasolt gyermekek listáját elküldjük a felvételi bizottsághoz. A felvételrıl a szülıket a felvételi szabályzatban meghatározottak alapján értesítjük. Szülıi értekezlet A felvételt nyer szülıknek kezdı szülıértekezletet tartunk, ahol részletesen megismerhetik az intézmény mőködését, szakmai munkáját, gondozónıket, csoportokat, csoportbeosztást, a beszoktatási ütemtervet. Az év folyamán az aktualitásnak megfelelıen tartunk szülıi értekezletet, melyrıl a szülıket írásban értesítjük. Bölcsıdekóstolgató A felvételt nyert gyermekeket és szüleit ismerkedésre hívjuk augusztus hónapban. Célunk, hogy a gyermekeket sok pozitív élmény érje, az ismerıs környezet enyhítse az adaptációs nehézségeket. 3 ANKÉT old. 22

23 Szülıcsoportos beszélgetések A bölcsıdének, a kisgyermeknevelınek, a szülıket - mint a gyermek elsıdleges nevelıjét - a családi nevelés értékeinek tudatosítása által, segítenie kell abban, hogy szülıi szerepükben megerısödjenek. Szükség esetén, a lehetıségekhez mérten törekedni kell a nevelési hiányosságok kompenzálására, korrigálására. Véleményem szerint minél korábban nyújtunk segítséget, annál nagyobb az esély arra, hogy a gyermekek egészséges személyiséggé fejlıdjenek, boldog gyermekkort éljenek, s a szülıknek minél több örömet okozzon a gyermek, a gyermeknevelés. A nevelési helyzetek megvitatása a szülıi álláspontot vagy megerısítheti, vagy módosíthatja a szülı belátása alapján. (KISSNÉ 2010) Ehhez ajánljuk a szülıcsoportos beszélgetéseket, melyeken aktuális, a szülıket érdeklı nevelési kérdések kerülnek megvitatásra a kisgyermeknevelık vezetésével. A témák iránti igényt az elsı szülıi értekezleten mérjük fel. Családlátogatás. A családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek otthoni környezetben való megismerése segíti az adaptációt. Törekszünk arra, hogy a családlátogatásra a beszoktatás megkezdése elıtt kerüljön sor. Elengedhetetlen, hogy a kisgyermeknevelı ismerje a családlátogatás jelentıségét, a családlátogatáson hivatásának megfelelıen viselkedjen, a szülık felé hitelesen képviselje azt, hogy a családlátogatás elınyös a gyermek szempontjából. A családlátogatást a módszertani ajánlás szempontjai szerint végezzük. Fogadó órák A személyes jellegő problémák megbeszélésére biztosítjuk, elızetes bejelentés esetén, szülık igénye alapján, idıpont egyeztetés után Beszoktatás (adaptáció) A beszoktatást minden esetben a módszertani irányelvek alkalmazásával végezzük. Beszoktatási lehetıségek: anyával, szülıvel történı beszoktatás fokozatos beszoktatás szülı nélkül. 23

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA MANÓVÁR BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI SZAKMAI PROGRAMJA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA MANÓVÁR BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI SZAKMAI PROGRAMJA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI SZAKMAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM CÍM: OLDAL: I. FEJEZET 5. 1. Bevezetés 5.

Részletesebben

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram Szakmai alapprogram Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges. Egyik az elfogadó közösség, a másik az érzelmi biztonság. (Buda Béla) Összeállította:

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa 1 A bölcsőde bemutatása 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő szolgáltatások

Részletesebben

BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA

BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 7940 Szentlőrinc Liszt Ferenc u. 2. OM azonosító: 202346 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA Hatályba lépés ideje: 2013. 09. 01. Módosítás dátuma: 2014.01.

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA 2011 1 Intézmény neve: Egyesített Bölcsődék címe: 1191 Budapest, Eötvös u. 11. telefon: 280-30-39 tel/fax: 282-64-74 E mail:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT BÖLCSİDE SAJÓSZENTPÉTER SZAKMAI PROGRAM

TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT BÖLCSİDE SAJÓSZENTPÉTER SZAKMAI PROGRAM A 16/2011.(I.20.) KT határozat melléklete TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS BÖLCSİDE SAJÓSZENTPÉTER SZAKMAI PROGRAM 2 Az intézmény célja és feladatai A bölcsıde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 1 TARTALOM Az intézmény bemutatása 4 Napirend 5 BEVEZETÉS 6 1. Jogi keretek 7 2. A bölcsőde definíciója és funkciója 8 I. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS SZAKMAI PROGRAMJA 10

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

S Z A K M A I P R O G R A MJA

S Z A K M A I P R O G R A MJA A gyermek fejlődésének a szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen hagyjuk, hanem, hogy segítő szeretettel köréje emeljük a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Kompetencia: piros Törvény: türkizkék háttér Újonnan betett részek: sárga háttér

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde Telephely: 1047

Részletesebben

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai Dusnok-Fajsz Társult Általános Mővelıdési Központ, Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai nevelési programja

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46. 1. számú melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46. Szakmai program jóváhagyta az ESZSB: /2015. (VI.17.)

Részletesebben

Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata

Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata Törvényi Háttér Alapító okirat 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrıl 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésrıl szóló módosításról 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Csak boldog gyermekbıl lehet boldog felnıtt, s csak ezekbıl lehet boldog ország Kodály Zoltán VÁROSI ÓVODA 2010. június Újszász TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı...4 I.1. Pedagógiai

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/ 3. sz. Aradi utcai Bölcsőde Székhelye:1041 Budapest, Lőrinc

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták:

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták: SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel: 465-5000, 465-5001 Fax: 465-6027 e-mail: gyermekvedelem@szmi.hu; istvan.szikulai@szmi.hu; Gyermekvédelmi Főosztály A BÖLCSŐDEI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE 6725 SZEGED SZABADKAI ÚT 18. Tel./Fax: 62/567-177 Tel.:62/421-477 Fenntartó: PICK Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Szakmai Program 2015-2018

Szakmai Program 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV./9.sz. Munkásotthon Bölcsőde Szakmai Program 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/9 Munkásotthon Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben