Szakmai Program. Mosolyvár Bölcsıde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. Mosolyvár Bölcsıde"

Átírás

1 Szakmai Program Mosolyvár Bölcsıde Készítette: Schäfer Andrásné Bölcsıdevezetı 2014

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezetés Minőségpolitikánk Hitvallás Általános rész (R.4/A. (1) b) A bölcsőde felvételi rendje Az igénybevétel, lemondás módja (R.4/A. (1) e) Ellátandó célcsoport (R.4/A. (1) b) Intézmény bemutatás (R.4/A. 1. a ) Épület bemutatása Működési feltételek Működési pozíció Bölcsődei gondozás nevelés alap programja Rendelkező hivatkozás Szakmai cél, feladat (R.4/A (1) c) Szakmai felkészültség biztosítása (R.4/A. (1) h) Bölcsődei gondozás nevelés alapelvei (R.4/A.(1) c) A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermeki személyiség tiszteletének elve A gondozás és nevelés egységének elve Az egyéni bánásmód elve A biztonság és stabilitás elve

3 3.6.Az aktivitás, az önállóság segítésének elve A pozitívumokra támaszkodás elve Az egységes nevelő hatások elve A rendszeresség elve A fokozatosság elve Jogok és kötelezettségek, érdekképviselet (R.4/A. (1).g) Szülői jogok és kötelezettségek Gyermeki jogok Szülői érdekképviseleti fórum Személyes gondoskodást végzők jogai, kötelezettségei (R.4/A. (1) g) Tájékoztatási kötelezettség (R.4/A. (1) f) A bölcsődei élet megszervezésének elvei (R.4/A: (1) d) Kapcsolattartás a szülőkkel Beszoktatás (adaptáció) Saját nevelő Gyermekcsoport szervezése, napirendje A gondozás nevelés feladatai (R.4/A. (1) d) Egészséges életmódra nevelés Egészségvédelem Kulturhigiénés szokások kialakítása Érzelmi fejlődés, szocializáció Szociális viselkedési szabályok kialakulása, pozitív megerősítés

4 Nevelői módszerek Kommunikáció Értelmi fejlődés, a megismerési folyamatok fejlődése A Bölcsődei gondozás - nevelés főbb helyzetei (R.4/A. (1) d) Gondozás, önállóságra nevelés Játék Ének-zenei vers, mese Környezeti nevelés Matematikai nevelés Alkotó tevékenység Egyéb tevékenység Mozgás Tanulás Ünnepek, események A bölcsődei nevelő - gondozó munka eredménye Fejlesztési tervek Bölcsődei dokumentáció Bölcsődében levő dokumentumok Bölcsődevezetői dokumentáció Intézményre vonatkozó: Gyermekekre vonatkozó: Kisgyermeknevelői dokumentáció:

5 Bölcsődeorvos által vezetett dokumentumok Konyhai dolgozók dokumentációja Kapcsolati rendszerek (R.4/A. (1) cd) Belső kapcsolat Külső kapcsolati rendszerek Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal Védőnőkkel Óvodákkal Fenntartóval Szakigazgatási szervvel Társintézményekkel Érvényességi rendelkezések Melléklet jegyzék Felhasznált irodalom Törvények, jogszabályok

6 Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. (Véghelyi Balázs) 6

7 1. Bevezetés 1.1. Minőségpolitikánk Minden embernek, legyen az felnıtt vagy gyerek, joga van ahhoz, hogy értékes egyénként (emberként) komolyan vegyék. 1 Budakeszi Város lakosságának igényeihez igazodó, a bölcsıdei kereteken belül megvalósuló Jó színvonalú napközbeni kisgyermekellátás biztosítása, alapellátás során. Családi nevelés támogatása. Szakmai kötelességünk a szülık segítségére lenni, átadni a tapasztalatainkat, tudásunkat, hogy a legjobban meg tudjanak felelni a szülıi szerepüknek, hiszen Jó neveltetésre utal az embernek az a képessége, hogy meg tud birkózni az életben adódó számtalan akadállyal és súlyos nehézséggel, elsısorban azért, mert bízik önmagában. (Bettelheim) Hitvallás Nevelésrıl Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi. ( Szabó Magda) Gyermekekrıl Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. (kínai közmondás) 1 KENESSEYNÉ melléklet: Nevelıi attitődök 7

8 Családról "A gyermekek olyanok, mint a tükör. Ha szeretettel veszik körül ıket, ık is szeretetet sugároznak. Ha azonban a szeretet hiányzik, akkor semmit sem tudnak visszaadni." (Anthony de Mello) Gyermekkép Szent kincs a gyermek teste-lelke, Szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltı gonddal, hogy tiszta, jó, erıs legyen. (Szemlér Ferenc) 1.2. Általános rész (R.4/A. (1) b) A bölcsıde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. Az egészségügyi és szociális alapellátás részeként, a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését végzi az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi. törvény 42. (1) bekezdése értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követı augusztus 31.-ig nevelhetı és gondozható a bölcsıdében A bölcsőde felvételi rendje A bölcsıdébe felvehetı minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelıi valamilyen ok miatt nem tudják biztosítania napközbeni ellátást. Elınyben kell részesíteni azt, akinek szociális-, vagy egyéb ok miatt az egészséges fejlıdése nem biztosított. A gyermek bölcsıdei felvétele a szülı írásbeli kérelme alapján történik. A gyermek bölcsıdébe történı felvételét kezdeményezheti a szülı hozzájárulásával: a) a körzeti védını, b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, c) a szociális, illetve családgondozó, d) a gyermekjóléti szolgálat, e) a gyámhatóság 8

9 Az igénybevétel, lemondás módja (R.4/A. (1) e) A bölcsıdei ellátás igénybevétele önkéntes. A beiratkozás idıpontjával kapcsolatban a szülık informálódhatnak személyesen a bölcsıdében, telefonon, weboldalon, ill. a Budakeszi Hírmondó helyi lapban. A beiratkozás személyesen, a Konth M. u 2. sz. alatti bölcsıdében történik. Beiratáshoz szükséges: -bejelentett Budakeszi lakás, -lakcím kártya - gyermek személyi lapja vagy születési anyakönyvi kivonata - személyi igazolvány -orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségben nevelhetı. Beíratás elıtti intézménylátogatásra, elızetes bejelentkezés után lehetıséget biztosítunk. A felvételrıl, az ellátás igénybevételének lemondásáról, megszüntetésérıl a Budakeszi Város Képviselı Testülete által elfogadott Felvételi Szabályzat rendelkezik. A bölcsıdei térítési díjjakról 328/2011. sz. Kormányrendelet figyelembe vételével a képviselı testület dönt Ellátandó célcsoport (R.4/A. (1) b) A három éven aluli Budakeszi lakcímmel rendelkezı családok gyermekeinek gondozása-nevelése. A gyermek nevelése elsısorban a szülık, a család joga és kötelessége. Az intézményes nevelés ehhez ad segítséget. A bölcsıdének, családnak közös feladata felelısséget vállalni a gyermek gondozásában, nevelésében, ezért arra kell törekedni, hogy összhangot teremtsünk a bölcsıdei és családi nevelés között" (1) A bölcsıdei szakembereknek gondozás- nevelés során az alapvetı szükségleteket (fizikai-, biztonság-, érzelmi szükséglet, megbecsültség, önállósodás elısegítése) kell minıségi 9

10 módon kielégíteni, hogy a késıbbi életszakaszokban ezek hiánya ne akadályozza a személyiség egészséges fejlıdését, kibontakozását. A bölcsıde az elsı intézményi szocializációs közeg, melynek hatása jelentısen befolyásolja a késıbbi társas kapcsolatok alakulását. Rendkívül nagy a felelısségük a bölcsıdéknek, hogy ne gyermekmegırzık legyenek, hanem a családot szociális tanulás szempontjából minél inkább kiegészítı közeg. A bölcsıde feladata ma a kisgyermek egészséges személyiségfejlıdésének támogatása, családok segítése, önállóságra nevelés, az élethosszig tartó tanulás folyamatának megalapozása. Bölcsıdénk alap programja a fent leírtakon alapulnak Intézmény bemutatás (R.4/A. 1. a ) Budakeszi Város Önkormányzata 45 férıhelyes bölcsıdét üzemeltet a városban. Az utóbbi években fokozott igény mutatkozott a bölcsıdei ellátás iránt, amit a meglévı bölcsıde nem tudott kielégíteni évben az Önkormányzat Bölcsıdei ellátás kapacitásfejlesztése címen Európai Uniós pályázatot nyert, egy új, 56 férıhelyes bölcsıde építésére. A bölcsıde megnyitásának várható idıpontja szeptember 1. Az Intézmény neve: Mosolyvár Bölcsıde Az intézmény székhelye: Budakeszi Kont Miklós u. 2 Fenntartó: Budakeszi Város Önkormányzata Férıhely: 56 fı Épület bemutatása A kelet-nyugati irányú fıtengely az épületközlekedı folyosója, amelyet súlyponti helyén a Konth Miklós utca felıl található a fıbejárat, szemben a feltáruló belsı udvarral. Ez a fogadó elıtér egy folyosói tér bıvüléssel gazdagodik a babakocsi-tárolást is segítve. Ebbıl a tér bıvültbıl nyílik a vendég (mozgássérült) mosdó is. A fıbejárat mellett gépészeti és elektromos mérıfogadó helyiséget helyeztünk el. A fıtengely északi oldalán a kiszolgáló blokkokat soroltuk, - képletszerően, önálló funkcionális egységekként -, egymástól apró zöld udvarokkal elválasztva. A nyugati oldalon a gazdasági bejárat mellé került a melegítı 10

11 konyha és kiszolgáló egységei a dolgozói étkezıvel, - a következı egység a mosoda és a nıi öltözı blokkja. A fıbejárat mellett, központi helyre került az irodasor, - a gyerekzsivajtól védve egy intim folyosó szakaszról nyílóan -, az utcára- és egy kis zöld udvarra tájoltan. A tengely északi oldalának utolsó (keleti) eleme az üzemeltetési- raktározási blokk. Ide kerül a raktárak, a karbantartó mőhely, a férfiöltözı és a gépészet. A két keresztszárny egy-egy gondozási egység, amely 2-2 duplex csoportszobából áll, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel: a közös gyermekátadóval, a csoportonkénti fürösztı-bilizı helyiségekkel, amelyek az átadóhoz és a csoportszobákhoz egyaránt kapcsolódnak, a gyerekszobai játék, heverı, ágynemő és textilraktárakkal csoportszobánként, a takarítószer tárolóval, a kerti gyermek WC - vel, és a kerti játék- és matractárolóval. Az udvaron biztosított minden gyermek számára a törvényileg elıírt minimumot meghaladóan 10 m 2 szabad tér. Mindkét gondozási egység része 13,6m 2 pancsoló. es homokozó és 4,52m 2 - es vízpermetezıs Csoportszobák A csoportszobák 55,50 m 2 alapterületőek, a bútorzat és a játék a Bölcsıdei nevelés- gondozás szakmai szabályai - nak figyelembevételével lett beszerezve Működési feltételek Bölcsıdénk önállóan mőködı költségvetési szerv, költségvetését a Képviselı Testület rendeletben határozza meg. A költségvetési szerv alapításának éve: A költségvetési szerv alaptevékenysége: Bölcsıdei ellátás A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: Bölcsıdei ellátás A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: Gyermekek napközbeni ellátása 11

12 A költségvetési szerv mőködési köre: Budakeszi Város közigazgatási területe A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye: Budakeszi Város Önkormányzat képviselı-testülete 2092 Budakeszi, Fı u A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Budakeszi Város Képviselı-testülete pályázat útján bízza meg 5 év határozott idıre. A bölcsıdevezetı munkáltatói jogkörrel rendelkezik Működési pozíció Az intézmény foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: közalkalmazottak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony Személyi feltételek: A dolgozói állomány létszáma 13 fı 1 fı intézményvezetı 8 fı kisgyermeknevelı (2 fı/gyermekcsoport) 1 fı mosónı 2 fı takarítónı (1 fı/gondozási egység) 1 fı tálalókonyhai személyzet A 15/1998.IV. 30 NM rend pontja határozza meg a gyermekcsoport létszámát. Az ellátás 12 fıs csoportokban történik, amennyiben a csoportban 2 éven aluli gyermek van. Ha a gyermekek betöltötték a második életévet, a csoportban 14 gyermek nevelhetı, gondozható. Szakmai munkánkat a szakmai felügyeleti szerv által elıírt módszertani levelek alapján szervezzük és végezzük. A kisgyermeknevelık szakképzettsége a törvényi elıírásnak megfelelı. 12

13 A bölcsıde mőködésének törvényi feltétele helyi házi gyermekorvos és üzemorvos alkalmazása. Étkeztetés A kisgyermek életkorának megfelelı, korszerő, egészséges táplálékot a Budakeszi Bölcsıde konyhája biztosítja. Az intézményi térítési díjat a Budakeszi Város Képviselı Testületet rendeletben határozza meg. Nyitva tartás: A bölcsıde munkanapokon 6h- 18h ig tart nyitva, óra között ügyelet van. Ezen idıponton belül a gyermekek, a szülık igénye és elfoglaltsága szerint (az étkezési idıt leszámítva) 10h-ig érkezhetnek, illetve bármikor távozhatnak. Házirend 3. sz. melléklet 2. Bölcsődei gondozás nevelés alap programja 2.1. Rendelkező hivatkozás A bölcsıdei nevelés gondozás szakmai szabályai Módszertani levél Módszertani levelek, útmutatók, standardok Általános emberi, etikai alapelvek a pszichológiai és pedagógiai kutatások eredményei, a 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerése, a bölcsıdei gondozás-nevelés története alatt felhalmozódott értékek, ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól évi LXIV. tv évi XXXI. tv a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 13

14 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataitól és mőködésük feltételeirıl. 14/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 235/1997. (XII.17.) kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésérıl és szociális szakvizsgáról évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı Testületének 9/2004. (II.27.) Ör. Számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl. 282/2014. Képviselı Testület határozata A törvényi elıírások betartása és a bölcsıdei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlatának alkalmazása a szakmai munka minimum követelménye Szakmai cél, feladat (R.4/A (1) c) A gyermekek napközbeni ellátásának célja, hogy rugalmas, a kisgyermek egyéni igényeihez, érdekeihez igazodó jó minıségő ellátást biztosítson. A családi nevelést kiegészítı, a szülıkkel együttmőködı, értékeket közvetítı szeretetteljes, biztonságot nyújtó, toleráns, gyermekközpontú bölcsıdei élet megteremtésére és fenntartására törekszünk. Közvetítıi és mintái kívánunk lenni a kisgyermeknevelés tudományos kutatásaira épülı új nevelési elveknek, módszereknek. A kora gyermekkori intézményes nevelés egyik feladata, hogy erısítse a szülıi kompetenciát és szakértelemmel segítse a szülıket a nevelési problémák megoldásában. Ehhez nagyon fontos, hogy kölcsönösségen alapuló szoros együttmőködés alakuljon ki. Célunk, hogy elısegítsük a kisgyermek egészséges személyiség fejlıdését. 14

15 Egészséges személyiség csak olyan közegben bontakozhat ki, ahol a kisgyermek biztonságban érzi magát. Bizalmat, megértést, odafigyelést érez, segítséget kap. Ezt csak olyan közeg képes biztosítani, amely tiszteletben tartja a gyermek életkori sajátosságait, egyéniségét, képességeit, jogait, és tudatosan épít az aktivitására és felnıni akarására. Legfontosabb feladatunk, hogy a bölcsıdébe kerülı, az otthon biztonságából kiszakadó kisgyermeket minél kevesebb pszicho-szomatikus károsodás érje. A bölcsıdei munka színvonalát a kisgyermeknevelı személyisége határozza meg. Az a személy alkalmas a gondozónıi munkára, aki jól kialakult stabil szakmai és morális emberi értékrenddel bír. A gyerekekkel, szülıkkel való kapcsolatban meghatározó a kisgyermeknevelı lelkileg érett személyisége, segítı, támogató magatartása, az ilyen nevelı mindig belsı etikai parancs és lelkiismeret alapján végzi a munkáját. Általános feladatok A bölcsıdei ellátás, tervezett szolgáltatás kidolgozása, figyelemmel kísérése Az ellátás jó szervezettségének megteremtése A mőködés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása Prevenció, balesetvédelem Panaszjog gyakorlásának biztosítása Fenntartó-, és társintézményekkel való együttmőködés feltételinek megteremtése Minıségi élelmezés feltételeinek biztosítása Infrastruktúra feltételeinek biztosítása Kínálat szükséglet összehangolása A magas színvonalú ellátást biztosítja a jó munkahelyi légkör, ahol az ellátottak és ellátók is jól érzik magukat. Szakmai felkészültség biztosítása (R.4/A. (1) h) Az 1993.évi III. Törvény tartalmazza, valamint a 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet részletesen szabályozza a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végzı szakemberek számára kötelezı a szakmai továbbképzését és teljesítés lehetıségét. 15

16 A képzési ciklus alatt felsıfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni. Akkreditált képzések az ötéves tervezetnek megfelelıen történnek. Kiemelt feladatat a munkatársak felkészítése az új feladatokra, elvárásokra. Ennek érdekében hangsúlyt fektetünk a továbbképzésére, folyamatos képzésre, önképzésre. Az önképzés biztosítására szakmai könyvtár létrehozását célozzuk meg. 3.Bölcsődei gondozás nevelés alapelvei (R.4/A.(1) c) 3.1. A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermek nevelése elsı sorban a szülı, a család joga és kötelessége. A bölcsıde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetıség szerint erısítve vesz részt a gondozásban, nevelésben A gyermeki személyiség tiszteletének elve A gyermeket mint fejlıdı személyiséget- kisebb fokú kompetenciájából fakadó nagyobb segítségigénye, ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. A bölcsıdei nevelés gondozás értékközvetítı és értékteremtı folyamat, amely a személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, szociális és kognitív kompetenciák kifejlıdésének segítésére irányul, az emberi jogok és alapvetı személyiségjogok tiszteletben tartásával A gondozás és nevelés egységének elve A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szőkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetıségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre Az egyéni bánásmód elve A kisgyermeknevelı meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlıdését A biztonság és stabilitás elve 16

17 A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága ( saját gondozónı-rendszer, felmenırendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot Az aktivitás, az önállóság segítésének elve A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendı idı biztosítása, a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerése, támogató, az igényekhez igazodó segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat A pozitívumokra támaszkodás elve A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerısítése, elismerése Az egységes nevelő hatások elve A gyermekkel foglalkozó felnıttek a közöttük lévı személyiségbeli különbözıségek tiszteletben tartásával a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvetı erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelıi gyakorlatukat egymáshoz közelítik A rendszeresség elve Az ismétlıdés, rendszeresség tájékozódási lehetıséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét A fokozatosság elve A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. 4. Jogok és kötelezettségek, érdekképviselet (R.4/A. (1).g) Minden gyermeknek joga van egészséges, boldog, tartalmas gyerekkort élnie, hogy kiegyensúlyozott, a nehézségekkel, problémákkal bátran szembenézı, azokat elviselni, 17

18 megoldani képes, boldog felnıttekké váljanak. Ennek elérése céljából biztosítjuk a gyermekek mindenekfelett álló érdekének és jogainak érvényesítését, a diszkrimináció tilalmát és az esélyegyenlıség biztosítását. A bölcsıdei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlıdését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülıi jogok és kötelességek figyelembe vételével végzi Szülői jogok és kötelezettségek A szülı joga, hogy megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását-nevelését bízza, megismerhesse a gyermekcsoportok életét, megismerje a gondozási-nevelési elveket, tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gondozónıtıl, a bölcsıde mőködését illetıen mondjon véleményt és tegyen javaslatot, megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. A szülı kötelessége, hogy a gyermeke ellátásában közremőködı személyekkel és intézményekkel együttmőködjön, az intézmény házirendjét betartsa Gyermeki jogok A gyermek joga, hogy segítséget kapjon a saját családjában történı nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlıdését veszélyeztetı helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, sérülés, tartós betegség esetén a fejlıdését és személyisége kibontakozását segítı különleges ellátásban részesüljön, a fejlıdésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön, 18

19 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erıszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön, a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban - nevelésben részesüljön Szülői érdekképviseleti fórum A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatóságról szóló évi. XXXI. törvény 35. alapján a bölcsıdei ellátásban részesülık érdekeinek védelmében az Intézmény Érdekképviseleti Fórumot mőködtet. Szülıi fórum célja. A bölcsıdével, a Bölcsıdei felvételi szabályzat alapján intézményi jogviszonyban álló gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez segítségnyújtás. A Szülıi fórum feladata. A bölcsıdei gondozás, nevelés minimum feltételei és a szakmai munka részletes szempontjai"- címmel kiadott módszertani levélben megfogalmazottak szerint, a bölcsıde kapcsolatairól szóló gyermeki és szülıi jogok és kötelezettségek érvényesülésének figyelemmel kísérése. A gyermek szülıje vagy más törvényes képviselıje, valamint a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szerveknek az ellátást érintı kifogások orvoslása érdekében, illetıleg a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézményi dolgozók kötelezettségszegése miatt,- a házirendben megfogalmazottak szerint- benyújtott panasz kivizsgálása, és a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról való tájékoztatás adása a panaszt tevı részére. Részt vesz a család és bölcsıde együttmőködését szolgáló rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Szervezi és aktivizálja a szülıket a bölcsıdei program támogatására. Megvizsgálja az elıterjesztett panaszokat, és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenırzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkezı szervnél. 19

20 15 napon belül írásban értesíti a panasztevıt. Tagjai: Intézmény fenntartói körébıl: 2 fı Intézmény dolgozói részrıl: 2 fı Szülıi oldalról: 4 fı, akiket az elsı szülıi értekezleten a szülık megválasztanak. A tagok neve, elérhetısége megtalálható az információs táblákon Személyes gondoskodást végzők jogai, kötelezettségei (R.4/A. (1) g) A szociális ágazatban dolgozó személyek számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelı munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. Kötelezettsége, hogy magas szintő, biztonságot nyújtó ellátásban részesítse a rábízott gyermekeket. az épület állagát védje a házirend betartására felhívja a szülık figyelmét Szakmai programunk kapcsolódik az ENSZ Egyezmény a gyermekek Jogairól címő dokumentumokban rögzített és az általános emberi és etika alapelvekhez. A gyermekek érdekérvényesítése, a gondozásban nevelésben részt vevı személy számára törvényi kötelezettséget jelent Tájékoztatási kötelezettség (R.4/A. (1) f) A jogok és tájékoztatási kötelezettség vállalását a bölcsıdei felvételkor kötött megállapodás rögzíti. Tájékoztatást kapnak az érdeklıdık elektronikusan, (honlapok) fizikálisan (újság), és személyesen. Beiratkozással kapcsolatban: Budakeszi Város Önkormányzata hivatalos honlapjáról Budakeszi Hírmondó/ helyi újságból Szakmai munkáról: Elsı találkozáskor 20

21 Szülıi értekezleten Gyermek fejlıdésérıl: Üzenı füzetben A szakmai program a bölcsıdevezetı irodájában és minden gyermekcsoportban megtalálható. A beszoktatási idıszak alatt, amíg a szülı várakozik, megkapja elolvasásra a szakmai programot. 5. A bölcsődei élet megszervezésének elvei (R.4/A: (1) d) 5.1. Kapcsolattartás a szülőkkel A gyermek nevelése elsısorban a szülık, a család joga és kötelessége. Az intézményes nevelés ehhez ad segítséget. A bölcsıdének, családnak közös feladata felelısséget vállalni a gyermek gondozásában, nevelésében, ezért arra kell törekedni, hogy összhangot teremtsünk a bölcsıdei és családi nevelés között" (Tardos Anna) A bölcsıdébe kerülés minden gyermek és szülı számára nehézségekkel teli idıszak. A bölcsıdének, kisgyermeknevelınek elsıdleges feladata átsegíteni a családot ezeken a nehézségeken. A bölcsıde iránt érdeklıdı családokkal együtt kell mőködni a gyermek érdekében. A bölcsıdék a szülıvel szimmetrikus kapcsolatot kialakító magas színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkezı nevelıpartnerként mőködnek. A szülıkkel való jó kapcsolat kialakításában az egyéni és csoportos beszélgetések kiemelkedı jelentıségőek. 2 Szakmai igényünk, hogy olyan partneri viszony alakuljon ki a szülık és a kisgyermeknevelık, a bölcsıde között, ami a gyermek egészséges személyiség fejlıdését, a bizalom elnyerését szolgálja Ez akkor lehetséges, ha a bölcsıdék kinyitják a kapuikat a szülık elıtt. Tardos Anna szavaival élve: A nyitottság nem csak a bölcsıde ajtajának kitárásán múlik, hanem elsısorban azon, hogy a szülı és a gondozónı nyitott legyen egymás iránt. Hogy a gondozónı és a szülı kapcsolatát egyik oldalról se jellemezze kioktatás. Hogy a gyermek 2 GYN old 21

22 érdekében próbáljanak meg együtt megoldást keresni, s egymás érveire figyelni, egymás segítségére lenni. Ehhez kölcsönösen keresni kell a közeledés módját. 3 A közeledést, a partneri viszonyt tudatosan kell alakítani az egész bölcsıdei élet alatt. Ehhez az alábbi lehetıséget biztosítjuk. Elsı találkozás A szülı bölcsıdei ellátás iránti igényét jelenti be. Ekkor rövid tájékoztatás kap a bölcsıdében folyó szakmai munkáról, a felvétel feltételeirıl és módjáról, valamint betekintést nyerhet az intézmény életébe. Gyermekfelvétel A bölcsıdei jelentkezés és felvétel rendjét a Felvételi szabályzat rögzíti. A bölcsıdei beíratás minden év áprilisában történik, az idıpontot a régi bölcsıde vezetésével egyeztetve határozzuk meg. A jelentkezık és a felvételre javasolt gyermekek listáját elküldjük a felvételi bizottsághoz. A felvételrıl a szülıket a felvételi szabályzatban meghatározottak alapján értesítjük. Szülıi értekezlet A felvételt nyer szülıknek kezdı szülıértekezletet tartunk, ahol részletesen megismerhetik az intézmény mőködését, szakmai munkáját, gondozónıket, csoportokat, csoportbeosztást, a beszoktatási ütemtervet. Az év folyamán az aktualitásnak megfelelıen tartunk szülıi értekezletet, melyrıl a szülıket írásban értesítjük. Bölcsıdekóstolgató A felvételt nyert gyermekeket és szüleit ismerkedésre hívjuk augusztus hónapban. Célunk, hogy a gyermekeket sok pozitív élmény érje, az ismerıs környezet enyhítse az adaptációs nehézségeket. 3 ANKÉT old. 22

23 Szülıcsoportos beszélgetések A bölcsıdének, a kisgyermeknevelınek, a szülıket - mint a gyermek elsıdleges nevelıjét - a családi nevelés értékeinek tudatosítása által, segítenie kell abban, hogy szülıi szerepükben megerısödjenek. Szükség esetén, a lehetıségekhez mérten törekedni kell a nevelési hiányosságok kompenzálására, korrigálására. Véleményem szerint minél korábban nyújtunk segítséget, annál nagyobb az esély arra, hogy a gyermekek egészséges személyiséggé fejlıdjenek, boldog gyermekkort éljenek, s a szülıknek minél több örömet okozzon a gyermek, a gyermeknevelés. A nevelési helyzetek megvitatása a szülıi álláspontot vagy megerısítheti, vagy módosíthatja a szülı belátása alapján. (KISSNÉ 2010) Ehhez ajánljuk a szülıcsoportos beszélgetéseket, melyeken aktuális, a szülıket érdeklı nevelési kérdések kerülnek megvitatásra a kisgyermeknevelık vezetésével. A témák iránti igényt az elsı szülıi értekezleten mérjük fel. Családlátogatás. A családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek otthoni környezetben való megismerése segíti az adaptációt. Törekszünk arra, hogy a családlátogatásra a beszoktatás megkezdése elıtt kerüljön sor. Elengedhetetlen, hogy a kisgyermeknevelı ismerje a családlátogatás jelentıségét, a családlátogatáson hivatásának megfelelıen viselkedjen, a szülık felé hitelesen képviselje azt, hogy a családlátogatás elınyös a gyermek szempontjából. A családlátogatást a módszertani ajánlás szempontjai szerint végezzük. Fogadó órák A személyes jellegő problémák megbeszélésére biztosítjuk, elızetes bejelentés esetén, szülık igénye alapján, idıpont egyeztetés után Beszoktatás (adaptáció) A beszoktatást minden esetben a módszertani irányelvek alkalmazásával végezzük. Beszoktatási lehetıségek: anyával, szülıvel történı beszoktatás fokozatos beszoktatás szülı nélkül. 23

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde HÁZIREND Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bölcsıdei ellátása 6775 Kiszombor, Kossuth Lajos utca 13. sz. Telefon: (62) 297-070 Az intézmény vezetıje: Egyesített

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Szakmai program-nevelési terv

Szakmai program-nevelési terv Szakmai program-nevelési terv BÖCSİDEI ELLÁTÁS 1. Bölcsıdénk alapelve Szeretetteljes, biztonságot adó, érzelem gazdag bölcsıdei élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy biztonságot,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület és Bizottsági Tagok!

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület és Bizottsági Tagok! Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület és Bizottsági Tagok! 2013. október - 2014.szeptember Szervezeti feltételek Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. Véghelyi Balázs A bölcsıdék önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Félévzárás módja: gyakorlati jegy. Tantárgy jellege:kötelezı

Félévzárás módja: gyakorlati jegy. Tantárgy jellege:kötelezı A tantárgyelem megnevezése: A kisgyermekkor pedagógiája A tantárgy oktatója: Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes fıiskolai docens Neveléstudományi és Módszertani Intézet Heti óraszám: nappali tagozat: 60

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 22. számú mellékletét képezi. I. SZÜLİK ÉS GYERMEKEK HÁZIRENDJE

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben