Szociális gazdagság. Serafin József. fıosztályvezetı-helyettes november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális gazdagság. Serafin József. fıosztályvezetı-helyettes. 2010. november"

Átírás

1 Szociális gazdagság Serafin József fıosztályvezetı-helyettes november

2 A szociális gazdaság - tág fogalom Spanyolországban pl. a GDP több, mint 20%-kát a szociális gazdaság termeli ki, ahol a szociális gazdaság feltételrendszerének háttere jogszabályban van rögzítve. Az egész mezıgazdaság az Eu-ban Szociális gazdaság fogalma: Olyan kezdeményezéseket sorolunk ide, amelyek célja a nehezen elhelyezhetı emberek integrálása a munka világába, foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését és tanácsadást kínálva számukra. (kézikönyv szinopszis) fekete gazdaság, árnyék gazdaság / második munkaerıpiac / harmadik szektor, / negyedik szektor / non-profit szféra Szociális intézmény háztartás gazdálkodás (Gyönk borospince) 2010 szakmai mőhely 2

3 Eu. Az Európai Unió értelmezésében a szociális gazdaság szervezeteinek általános jellemzıi, hogy: helyi csoportokkal és egyénekkel dolgoznak gazdasági, szociális és a közérdekő célok megvalósulásáért; olyan szükségletekre reagálnak, melyeket sem az állami, sem pedig a forprofit szektor nem elégít ki, illetve kielégítését közvetlenül nem finanszírozza; nonprofit alapon szervezıdnek; saját, önálló menedzsmentjük van, melynek munkájába igyekeznek bevonni az alkalmazottakat, önkénteseket stb. is szakmai mőhely 3

4 foglalkoztatás? azonosítottunk 183 szervezetet, melyek a magyarországi szociális gazdaság tágabb keretét, a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek mintegy felétharmadát jelentik. A szőrı, válogató, elemzı munka eredményeként 183 szervezet adódott, melyek regionális elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja. A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek térségi eloszlása Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, Felnõttképzési Kutatási Füzetek Budapest, 2005 NFI 2010 szakmai mőhely 4

5 Szociális gazdaság szőkebb értelmezésben A szociális gazdaság olyan szociális-közösségi vállalkozásokból áll, amelyek helyi szinten összekapcsolják a kielégítetlen szükségleteket a kihasználatlan munkaerıvel, mégpedig úgy, hogy: köztes helyet foglalnak el az állam és a piac között gazdasági és szociális küldetést egyaránt teljesítenek közérdeket szolgálnak céljuk nem a profit felosztása, hanem újrahasznosítása, szociális küldetésüknek alárendelten (dr. Frey Mária) 2010 szakmai mőhely 5

6 Fogalom gyakoriság foglalkoztatás, hátrányos helyzet, nonprofit, szükséglet, szociális cél, nem piaci, közérdek, közösség, szövetkezet, helyi, foglalkoztatási rehabilitáció, munkaerıpiac, integráció, munka világa, fejlesztés, önkéntes, 2010 szakmai mőhely 6

7 tágítás A helyi társadalomban lévı emberi erıforrások bıvítése a tartós jólét emelésének érdekében. A lehetı legtöbb ember aktivizálása értékteremtı tevékenységre szakmai mőhely 7

8 A háztartás mint értékteremtı 2010 szakmai mőhely 8

9 A háztartási definíciók Weber: folytatólagosan megvalósuló, önellátásra, ill. a mások által elıállított javak felhasználására irányuló alkalmazási, illetve beszerzési (termelés vagy csere útján) tevékenységek komplex rendszere Schweitzer: a háztartási termelés, értékelıállítás feladatai: az élet fenntartása, a személyiség-fejlıdés elısegítése, a viselkedési normák kialakítása és betartása Glatzer: együtt élı és közösen gazdálkodó egyének társadalmi-gazdasága 2010 szakmai mőhely 9

10 A háztartási definíciók KSH: a háztartás olyan személyek összessége, akik függetlenül a rokoni kapcsolatoktól egy jövedelmi, illetve fogyasztói közösséget képeznek, folyamatos költségeiket részben vagy egészben közösen viselik. A háztartás fogalma nem azonos a családdal. Sík: a háztartás egy vagy több független egyén alkotta primer szervezet, amely egy adott idıszakban változatlan összetételben végzi a mindennapos megélhetéshez szükséges tevékenységeket 2010 szakmai mőhely 10

11 A háztartási definíciók Guth: a háztartást mikroökonómiai rendszerként fogja fel, amelynek feladata a háztartástagok létfeltételeinek biztosítása. Vasa: a magánháztartás individuális szükségletekkel rendelkezı gazdasági szereplık (egyének) olyan életviteli- és lakóközössége, amely saját erıforrásainak felhasználásával kapcsolatos döntéseit kollektív és háztartás-specifikus módon hozza meg. Az élet színvonalát az erıforrások felhasználásának hatékonysága határozza meg. Dr. Vasa László egyetemi adjunktus SZIE elıadási anyagából 2010 szakmai mőhely 11

12 Háztartási munka definíció Háztartási termelés az a fizetetlen tevékenység, amit egy családtag a másik családtag számára végez, ami helyettesíthetı lenne piaci termékkel vagy szolgáltatásokkal, ha a körülmények (jövedelem, piaci feltételek, személyes ambíciók) lehetıvé teszik azt háztartási csoporton kívülrıl megszerezni." A definíció lényeges eleme a harmadik személy, vagyis olyan termék és szolgáltatás elıállítása tartozik ide, amit háztartáson kívüli, harmadik személy is elvégezhetne. (8.o.) Sík Endre Szép Katalin: A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 21. Budapest, szakmai mőhely 12

13 Láthatatlan gazdaság Két ország vagy két idıszak teljesítményeinek összehasonlítása téves eredményekre vezethet, ha nem vesszük figyelembe a nem-piaci módon folyó és/vagy nem pénzben mért, illetve a statisztikailag számba nem vett termelés nagyságát és szerkezetét. Ennek két legjellemzıbb esete a háztartási termelés és az informális gazdaság teljesítménye, de sok más tevékenység ide sorolható még. Ha például az informális gazdaságbeli tevékenységek mértéke különbözik két országban vagy egy adott gazdaság két idıszakában, akkor értelemszerően az ezt elhanyagoló összehasonlítások hamisak lesznek (lásd Sik, 1996). A háztartásban felhasznált munkaerı (az otthoni munka) esetében a fenti probléma lényege az, hogy a GDPszámítások egy adott társadalom teljes munkamennyiségének csak egy részét a gazdaság fejlettségének és szervezeti összetételének függvényében kisebb vagy nagyobb részét, a piaci javakat bérmunkával elıállító szegmensét képesek kimutatni. (5.o.) 2010 szakmai mőhely 13

14 . Ilyen torzulások a foglalkoztatottság és a termelékenység szintje, amelynek hivatalos és valóságos számai nagyon eltérhetnek, s ami a növekedés mértékének és forrásának hamis megítélését eredményezheti. A szegénység és a jövedelemegyenlıtlenség mértéke az otthon végzett munka értéke és a pénzben mért munkából származó jövedelem arányától is függ, márpedig ezek az arányok nem csupán jövedelem decilisenként, de egyes társadalmi csoportok szerint is eltérhetnek. (6.o.) 2010 szakmai mőhely 14

15 Jövedelem kiegyenlítés A háztartási munka jövedelemkiegyenlítı szerepe azt támasztja alá, hogy a háztartások maguk is sokat tehetnek hátrányos jövedelmi helyzetük javításáért a társadalmilag nem szervezett (háztartási) munka terén, továbbá ez fokozhatja a számukra juttatott társadalmi segítség (segély, támogatás) hasznosulását. (17.o.) 2010 szakmai mőhely 15

16 Erıforrás pótlás szükségessége a háztartásgazdasági termelésben a középsı társadalmi rétegek tőntek a legaktívabbnak. Ezt azzal magyarázzák, hogy az intenzív háztartásgazdasági termeléshez manapság sokféle háztartási gépre és piacról vásárolt "közbülsı" termékre van szükség. Még ha van is szabad munkaerejük a legszegényebbeknek, nem tudnak otthon sokféle munkát végezni, mert nincs elég pénzük a szükséges erıforrások (kisgépek, anyagok, föld stb.) megszerzéséhez. Mindezek alapján úgy tőnik, hogy az intenzív háztartásgazdaság nem a szegények és a társadalom többi rétege közötti egyenlıtlenségeket csökkenti, hanem a középsı rétegek számára teszi lehetıvé a felsı csoportoktól való távolság mérséklését. Spéder Zsolt: Háztartásgazdaság: 0-24 óráig Ökotáj szakmai mőhely 16

17 A szociális földprogram mint a háztartás gazdaság támogatása Mertl Attila 2010 szakmai mőhely 17

18 Kezdetek A szociális földprogramot, mint aktív szociálpolitikai eszközt a Népjóléti Minisztérium vezette be 1992-ben, majd a szociális ügyekért felelıs minisztériumok folytatták. Ezt megelızıen a magyar szociálpolitika történetében a századfordulón Kárpátalján és a II. világháború elıtt folytak hasonló elvi alapokon álló produktív szociálpolitikai programok szakmai mőhely 18

19 Egán Ede A hegyvidéki akció Kárpátalján Az akció központjául Szolyvát jelölték ki, ott alakították ki az úgynevezett hegyvidéki kirendeltséget. Ez az intézmény a görög katolikus papság segítségével, mely kezdettıl szorgalmazta az akciót, több intézkedést vezetett be, hogy elısegítse a ruszinok gazdasági fejlıdését. Például vetımagot osztott ki, tenyészállatokat szerzett be, legelıket szerzett több községnek, igyekezett elısegíteni a háziipart, fogyasztási és hitelszövetkezeteket létesített, aratómunkásokat közvetített az Alföldre, fellépett az uzsora ellen stb. Egán tevékenysége azonban nem tartott hosszú ideig, szeptember 20-án tisztázatlan körülmények között életét vesztette. Váratlan és rejtélyes halálával kapcsolatban számos találgatás látott napvilágot. Jellemzı az esettel kapcsolatos bizonytalanságra, illetve találgatásokra az a német-magyar eredető internetes forrás, amely említést tesz az üggyel összefüggésben egy bizonyos Rochlitz Nándorról, Ung vármegye törvényhatósági bizottságának tagjáról, aki akkoriban a hegyvidéki kirendeltség Ung megyei megbízottja volt. Eszerint halálának napján gyors lovas fogaton Ungvárról Munkácsra mentek. Útközben Egán Edét halálos lövés érte. A hivatalos nyomozás öngyilkosságot, ill. balesetet állapított meg. Rochlitz Nándort ugyanakkor állítólag névtelen fenyegetés érte, hogy családját kiirtják, ha ı nem öngyilkosságról vall, ezért csak 1913-ban, halálos ágyán mondta el két tanú elıtt az igazságot az esetrıl, hogy bőntény történt szakmai mőhely 19

20 A jelenlegi támogatási program kiinduló pontját az 1992-ben a Minisztériumhoz beérkezett önkormányzati igények jelentették. Számos kistelepülés kért termıföld-használatot, szaporítóanyagot, munkagépet és egyéb eszközt mezıgazdasági tevékenység végzéséhez. Az eseti igények, szükségletekre adott válaszként született a program, mely tól meghívásos pályázati formában elsıként Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod- Abaúj-Zemplén megyében indult el.

21 Általános cél Mezıgazdasági termelésre alkalmas környezetben élı, azonban mezıgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal nem elégséges mértékben rendelkezı és azt hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzető családok megélhetését segíteni, életminıségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni A program céljainak eléréséhez kedvezményes szolgáltatásokkal, juttatásokkal mint természetbeni szociális szolgáltatás lehetıséget teremt háztáji jellegő mezıgazdasági kistermelésre, ill. állattartásra, az egyéni és közösségi, valamint hátrányos helyzető családok munkára történı aktivizálásával, a helyi erıforrások kihasználásával 2010 szakmai mőhely 21

22 A célcsoport jellemzı összetétele tartósan munkanélküliek alacsony jövedelmő háztartások sokgyermekes családok idısek megváltozott munkaképességőek romák 2010 szakmai mőhely 22

23 A program egyedisége, viszonya a többi szociálpolitikai eszközhöz A passzív szociális ellátások (pénzbeli segélyezés) és a munkahelyteremtés között helyezkedik el A földprogram keretében a támogatott család a támogatásból származó fogyasztásnak jelentıs részét maga termeli meg A támogatott tevékenységbıl származó eredmény vagy jövedelem nem elégséges a családok teljes megélhetéséhez, de a passzív ellátásokhoz képest jelentısebb mértékben tud hozzájárulni a megélhetéshez A szociális földprogram jelentısen különbözik az általános természetbeni támogatásoktól: a természetbeni támogatások többsége egyszeri vagy néhányszor ismétlıdı alkalommal biztosít juttatást, addig a szociális földprogram keretében folyamatos tevékenységő szervezet jön létre, mely szervezi, bonyolítja a támogatásokat, gazdálkodik, felügyeli a folyamatot 2010 szakmai mőhely 23

24 Mőködés keretei Az évi III. tv. 47 -a szerint a családi gazdálkodás támogatása természetbeni szociális ellátás - törvényi szabályozás Az önkormányzatok rendeletet alkotnak a mőködésrıl, a kedvezményezettség feltételeirıl, a résztvevık kötelezettségeirıl, jogairól - önkormányzati rendelet A hátrányos helyzető családok egyénileg kötött szerzıdések alapján juthatnak hozzá a program által biztosított juttatásokhoz - egyéni szerzıdések a kedvezményezettekkel 2010 szakmai mőhely 24

25 Mőködtetık Döntıen települési önkormányzatok vagy azok társulásai Települési önkormányzat által létrehozott szociális célú közhasznú szervezetek (alapítvány, közalapítvány, non-profit kft. ) 2010 szakmai mőhely 25

26 A szociális földprogram jellemzıi Családok aktivizálása A családok önsegítı képességeinek és munkavégzı készségeinek megerısítése Egyének, családok célzott szociális segítségnyújtása Helyi erıforrások optimális kihasználása a gazdálkodási folyamatban Illeszkedés a helyi szociálpolitikához Egzisztenciateremtés Helyi sajátosságok érvényesülése Szerzıdéses viszonyok Környezetvédelem 2010 szakmai mőhely 26

27 Konkrét támogatások a kedvezményezetteknek Az egyedi pályázati támogatásból a programot mőködtetık a következı típusú kiadásokat biztosítják a programban: Termelést szolgáló juttatás, szolgáltatás: földhasználat, ill. bérlet, szaporítóanyag, kemikália, gépi talajmunkák, állattartás támogatása Termelésszervezés: gépkölcsönzés, termeltetés, értékesítés szervezés, termény-feldolgozás, tárolás, szállítás, intenzív termelés vagy háziipar eszközeinek biztosítása Résztvevıkre irányuló szolgáltatások: szaktanácsadás, képzések, rendezvények, közösségfejlesztés, önsegítı csoportok, háztartás és életmód-alakítás, termelési és egyéb célú szövetkezés segítése 2010 szakmai mőhely 27

28 2010 szakmai mőhely 28 Szociális földprogramok Magyarországon között 16,11% ,7% ,89% Össz 15,57% ,80% ,00% 3 3 DD 9,77% ,73% ,33% 1 3 NYD 0,00% ,00% ,00% 0 3 KD 0,00% ,00% ,00% 0 1 KM 8,66% ,00% ,67% 2 3 DA 34,19% ,88% ,00% 3 3 ÉA 30,66% ,57% ,67% 2 3 ÉM % érintett összes % érintett összes % érintett össz es település térség megye régió

29 2010 szakmai mőhely 29

30 Szociális földprogram támogatása évenként eft ( ) 2010 szakmai mőhely 30

31 Szociális fölprogram támogatása megyénként, összesen (eft) szakmai mőhely 31

32 Szociális gazdaság Közhasznú szervezetek szintje Nonprofit szervezetek, szociális szövetkezet, szociális szolgáltatások, önkormányzati vállalkozások, stb. (Belecska, Tiszaadony ) Háztartások szintje Szervezett helyi gazdaság Szociális földprogram 2010 szakmai mőhely 32

33 Eredmény A láthatatlan felzárkózás Nem mérhetı teljesen gazdasági mutatókkal, de vannak indikátorai 2010 szakmai mőhely 33

34 Köszönöm figyelmüket! 2010 szakmai mőhely 34

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21. Sik Endre Szép Katalin: A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA II.

GAZDASÁGPOLITIKA II. GAZDASÁGPOLITIKA II. 1 A költségvetés gazdaságpolitikai szerepe Költségvetés (központi költségvetés): a kormányzat pénzügyi terve, amely egy évre vonatkozóan meghatározza a központi kormányzat bevételeit

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés egy borsodi településen

Gazdaságfejlesztés egy borsodi településen Gazdaságfejlesztés egy borsodi településen Az 1600 lelkes település borsodban található. A település szőkebb régiója, az encsi kistérség tipikusan aprófalvas település-szerkezető, a régió 55 településébıl

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról

Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról Készítette a Fenntarthatóság Felé Egyesület, a Zöld Fejlesztéspolitikai Munkacsoport

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA fórum Ferencz Jácint Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA A munka és a munkaviszony újraértelmezése az atipikus munkaviszonyokon keresztül azért indokolt,

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben