2015. évi 7. szám március 27. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi 7. szám 2015. március 27. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2015. évi 7. szám március 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásban résztvevő Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Heréd, Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nagykökényes Önkormányzata Képviselőtestületének hozzájárulásával a következőket rendeli el: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Jelen rendelet hatálya a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton és Zagyvaszántó települések közigazgatási területére terjed ki. 2. (1) A R. 3. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) A települési támogatás megállapítása egyszerűsített határozattal történik. (3) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, havi rendszerességgel nyújtható támogatásra, gyógyszerkiadási támogatásra, rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint gondoskodik az általa lakott ingatlan és az ingatlanához tartozó közterület tisztántartásáról. (2) A R. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) E rendelkezést az ellátások megállapítása során kell alkalmazni. (3) A R. 3. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, havi rendszerességgel nyújtható támogatás, gyógyszerkiadási támogatás, rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmezőnek Hatvan Város Önkormányzata felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása, továbbá önkormányzati bérlakás bérlőjének, vagy a bérlakásban élő jogosultnak az üzemeltető felé lakbér, lakáshasználati díj, külön szolgáltatási díj, és egyéb, lakáshasználattal kapcsolatos tartozása nincs, valamint a kérelmező és családtagjai vagyonnal nem rendelkeznek. 3. A R. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Kérelemre havi rendszerességgel támogatás állapítható meg: a) egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme a nyugdíjminimum összegének 160 %-át, vagy b) a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum összegének 130 %-át nem haladja meg. 4. A R. 7. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges, az Szt ában meghatározott, a közgyógyellátás megállapítása során figyelembe vehető gyógyító ellátást lehet feltüntetni. 5. A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Kérelemre alkalmanként pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg: a) az egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme a nyugdíjminimum összegének a 160 %-át, vagy b) a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum összegének 130 %-át nem haladja meg. 6. A R. 20. (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: j) Johanita Segítő Szolgálat delegáltja, 7. (1) A R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A R. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép (4) A R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba, és április 2-án hatályát veszti. Hatvan, március 26. dr. Szikszai Márta jegyző Horváth Richárd polgármester (A 9/2015. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

3 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI : 150/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester N A P I R E N D NYÍLT ÜLÉS: 1. Előterjesztés Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről szóló együttműködési megállapodás megújításáról 2. Beszámoló Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről 3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjáról 4. Előterjesztés Hatvan Város Településfejlesztési Koncepciójának aktualizálásáról 5. Előterjesztés művészeti alkotások közterületen való elhelyezéséről 6. Előterjesztés az új vasúti híd elnevezésének kezdeményezéséről 7. Előterjesztés közterületek elnevezéséről 8. Előterjesztés szándéknyilatkozat benyújtásáról Tourinform Iroda létesítése céljából 9. Előterjesztés a Tourinform Iroda létesítéséhez szükséges bérleti szerződésről 10. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti szerződés módosításáról 11. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 12. Előterjesztés létesítményüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges ingóságok megvásárlásáról 13. Előterjesztés önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások elszámolásáról 14. Előterjesztés vagyonkezelési szerződést módosító okirat utólagos jóváhagyásáról 15. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról 16. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 17. Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról 18. Előterjesztés a Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó iskolaorvossal megkötött iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 19. Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 20. Előterjesztés a DIGI távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodásról 21. Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződésről 22. Előterjesztés megbízási szerződés megkötésének utólagos jóváhagyásáról 23. Előterjesztés a Civil Alap évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 24. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 25. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról 26. Előterjesztés a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközséggel megkötendő kölcsönszerződés előkészítéséről és megkötéséről 27. Előterjesztés piac tervezéssel kapcsolatos döntésekről 28. Előterjesztés a Kerékpárosbarát Település című pályázaton való indulásról 29. Előterjesztés a Multifunkcionális közösségi központ létrehozása, fejlesztése tárgyú pályázattal összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindításáról 30. Előterjesztés épületenergetikai pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről 31. Előterjesztés A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása, illetve A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása tárgyú közbeszerzési eljárások megindításáról 32. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről 33. Előterjesztés a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani járásban című pályázattal kapcsolatos döntésekről 34. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak útjavítási munkáinak elvégzésével kapcsolatos döntésről 35. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról lakástakarékpénztári számla megnyitásához 36. Előterjesztés a hatvani 2991 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 37. Előterjesztés a hatvani Szúnyog szigeten található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról 38. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

4 39. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 40. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról 41. Beszámoló a évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felhasználására Előterjesztő, előadó az napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 42. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 43. Egyebek : 151/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110. (II. 13.), 147., 149., 151., 153., 224. (II. 27.), 639. (VIII. 19.), 707. (IX. 11.), 874., 875., 876., 877., 887., 905., 915., 923. (XI. 27.), 957., 958., 959., 960., 964., 986., 989., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., (XII. 11.) évi; 3. (I. 15.), 6., 7., 8., 12., 13., 22., 23., 27., 29., 30., 38., 44., 45., 46., 47., 48. (I. 29.), 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 59., 61. (II. 12.), 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 74. (II. 18.), 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 95., 96., 97., 98., 99., 101., 103., 105., 107., 108., 130., 132. (II. 26.) évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. : 152/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 2. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával szeptember 27-én kötött együttműködési megállapodás jelen együttműködési megállapodás aláírásával hatályát veszti. : március 26. (megállapodás aláírására) : Hatvan város polgármestere Együttműködési Megállapodás mely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. képviseli : Horváth Richárd polgármester kapcsolattartó: Philipp Frigyes városi főépítész telefon: 06-37/ mint Önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat, másrészről: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara révén cím: Budapest, Thököly út 74. képviseli : Dr. Tőzsér János rektor intézményi azonosító: F kapcsolattartó: Dr. Kiss Gyula vállalkozási és gazdálkodási dékán-helyettes telefon: 06/ mint Egyetem, a továbbiakban Egyetem, együttesen Együttműködő Felek. között alulírott helyen, időben, és feltételek mellett: 1.) A megállapodás célja: Jelen megállapodás célja, hogy Hatvan város fejlesztéseit, beruházásait segítse az Egyetem építészeti, várostervezési és mérnöki vonatkozású szakértői tevékenységével. Ennek érdekében a Felek a következőkben megállapodnak: 1.1. Az Együttműködő Felek Hatvan város épített környezetének alakítása, fejlesztése és védelme érdekében kívánnak együttműködni.

5 1.2. Az Együttműködő Felek közösen tevékenykednek azon, hogy a város professzionális tervezői háttérrel tudja megvalósítani fejlesztéseit Az Együttműködő Felek céljaik megvalósítása érdekében közösen keresik a lehetőséget pályázati források bevonására, kiemeltképpen a kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) területen Az Egyetem városfejlesztési koncepciók, stratégiák, tervek készítésénél azonnali tanácsadással segíti az Önkormányzat munkáját Az Egyetem esetenként tervezési munkák előkészítésével, véleményezésével, az oktatásba való integrálásával szakmai hátteret biztosít az Önkormányzat részére Az Egyetem szükség szerint segítséget nyújt szakmai egyeztetések lebonyolításában Az Önkormányzat rendszeresen lehetőséget biztosít az Egyetem diákjainak a városban történő megjelenésre, kiállítások, kerekasztal-beszélgetések keretében. Az Önkormányzat elő kívánja segíteni az Egyetemen tanulók számára Hatvan által kínált lehetőségek megismerését a piaci szereplők bevonásával. 2.) A megállapodás időtartama: Az Együttműködő Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, melyet 30 napos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhat. 3.) Egyebek: Együttműködő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen együttműködési szerződést a Szent István Egyetem szenátusának jóvá kell hagynia, a megállapodás ezen jóváhagyással lép hatályba. A szeptember 26-án keltezett korábbi megállapodás ezen megállapodás aláírásával hatályát veszti. Együttműködő Felek ezen Együttműködési Megállapodást áttanulmányozták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 példányban a hivatalos aláírásukkal ellátták. Hatvan, március hó 26. Budapest, március hó 26. Horváth Richárd polgármester Dr. Tőzsér János rektor Figler Kálmán kancellár Önkormányzat képviseletében Egyetem képviseletében : 153/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltóság által benyújtott, Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. : március 31. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 154/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete évekre vonatkozó Gazdasági Programját elfogadja. (A 154/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 155/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Hatvan város Településfejlesztési Koncepciója aktualizálásának megindításához. 2. A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft.-t (1016 Budapest, Gellérthegy u ) bízza meg a feladat elvégzésével bruttó Ft összegért. 3. A képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat évi költségvetésében a Településfejlesztési koncepció aktualizálása költséghelyen biztosítja. : azonnal és folyamatos : Hatvan város polgármestere a főépítész útján

6 : 156/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. és 21. sz. főközlekedési utak találkozásánál lévő csomópont közelében, a Mészáros Lázár utca és a Rákóczi út kereszteződésénél a Históriás oszlopok felújításával és elhelyezésével a beérkezett ajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, Laczik Csabát bízza meg bruttó Ft összegért. A képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat évi költségvetésében a felhalmozási kiadások költséghelyen biztosítja. : május 31. : Hatvan város polgármestere a főépítész útján : 157/2015. ((III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. és 21. sz. főközlekedési utak találkozásánál lévő csomópontnál, az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola épülete előtt elhelyezésre kerülő Hősök emlékoszlopa elkészítésével a beérkezett ajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az ARTEUM-TENDER Kft.-t (3012 Nagykökényes, Klapka Gy. u. 17.) bízza meg bruttó Ft összegért. A képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat évi költségvetésében a felhalmozási kiadások költséghelyen biztosítja. : május 31. : Hatvan város polgármestere a főépítész útján : 158/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. és 21. sz. főközlekedési utak találkozásánál lévő csomópontban elhelyezésre kerülő Városi jel elkészítésével a beérkezett ajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az ARTEUM-TENDER Kft.-t (3012 Nagykökényes, Klapka Gy. u. 17.) bízza meg bruttó Ft összegért. A képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat évi költségvetésében a felhalmozási kiadások költséghelyen biztosítja. : május 31. : Hatvan város polgármestere a főépítész útján : 159/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV 80. és 81. számú fővonala felett, a 3. számú főúton épülő vasúti híd elnevezésére országos jelentőségű közlekedési és hírközlési névként a Meszlényi-híd nevet javasolja, emléket állítva ezzel a Hatvanban született és boldoggá avatott Meszlényi Zoltán Lajos püspöknek és vértanúnak. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezi a Földrajzinév-bizottság hatáskörébe tartozó nevek megállapítására javaslattevő jogkörrel rendelkező nemzeti fejlesztési miniszter intézkedését, hogy tegyen javaslatot a Hatvan városban megépülő vasúti híd nevének megállapítására a Meszlényi-híd elnevezéssel. : március 31. (a javaslat felterjesztésével kapcsolatos intézkedés megtételére) : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján : 160/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 1-jétől a hatvani 041/1. hrsz.-ú országos közutat, és ennek természetes folytatásaként a hatvani 10194/2. hrsz.-ú országos közutat Gyepre járó kertsor névvel látja el. : április 1. (döntés közzétételére, közlésére) : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján : 161/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 1-jétől a hatvani 11140/4. hrsz.-ú közutat Dézsmaszék kertsor névvel látja el. : április 1. (döntés közzétételére, közlésére) : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

7 : 162/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot nyújt be a Magyar Turizmus Zrt.-hez Tourinform iroda létesítése és üzemeltetése céljából. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szándéknyilatkozat aláírására : március 31. : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján : 163/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5224 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Mártírok útja 2. sz. alatti kivett üzletház, udvar megnevezésű 4642 m 2 nagyságú ingatlanban a Kossuth tér és Szent Mihály út sarkán található 52 m 2 -es helyiséget tourinform iroda kialakítása céljára az ALKOTRADE 60 Ingatlanberuházó és Bérbeadó Kft.-től (székhelye: 3000 Hatvan, Mártírok útja 2., adószám: , képviseli Varga Lászlóné ügyvezető igazgató) jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján bérbe veszi, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja. : április 15. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján Amely létrejött egyrészről: BÉRLETI SZERZŐDÉS ALKOTRADE 60 Ingatlanberuházó és Bérbeadó Kft. székhelye: 3000 Hatvan, Mártírok útja 2. cégjegyzékszáma: adószáma: képviseli: Varga Lászlóné ügyvezető igazgató mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) másrészről: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. AHTI azonosító: statisztikai számjele: adószáma: képviseli: Horváth Richárd polgármester mint bérbe vevő (továbbiakban: Bérlő) (együtt a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon a következő feltételek szerint: I. Általános rendelkezések l./ A bérbeadó kijelenti, hogy a kizárólagos tulajdonát képezi jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanban található helyiség. 2./ Felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó a hatvani 5224 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Mártírok útja 2. sz. alatti kivett üzletház, udvar megnevezésű 4642 m 2 nagyságú ingatlanból a Kossuth tér és a Szent Mihály utca sarkán lévő külön bejárattal és 1 db Kossuth térre néző kirakattal rendelkező 52 m 2 -es helyiséget bérbe ad. II. A bérleti szerződés tárgya 1./ Jelen okirat aláírásával a bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a jelen szerződés I.1.2/ pontjában meghatározott ingatlanrészt április 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra. 2./ Bérlő az üzlethelyiségben saját jogán és saját költségére folytathat tevékenységet. Bérlő kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik, illetőleg az engedély megszerzésének kockázata egyedül őt terheli. A tevékenység megváltoztatásához a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye szükséges.

8 III. A bérleti szerződés időtartama 1./ Jelen bérleti szerződést április 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra kötik. IV. Bérleti díj fizetési feltételek 1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt bérlő bérleti díj fizetésére köteles a bérleti díj (nettó: Ft. + áfa) bruttó ,- Ft/hó, azaz Kilencvenkettőezer-négyszázötvenhat forint/hó. Bérlő a bérleti díjat havonta, a tárgy hónapot megelőző hó 15. napjáig köteles bérbeadó számlájára átutalni. Felek megegyeznek abban, hogy a szolgáltatás teljesítésének a számla esedékességnek a napja. 2./ A bérleti jogviszony kezdetének első hónapjában bérlő 2 havi bérleti díjat köteles megfizetni, bérbeadó számlája alapján. Késedelmes fizetés esetén egy fizetési felszólítást követően a bérleti szerződés azonnal felmondható. Bérbeadó jogosult a késedelmesen fizetett számlák utána a mindenkori hatályos Ptk, szerinti késedelmi kamatot felszámítani. 3./ Bérbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy a bérleti díj összegét évente egy alkalommal emelje. Az emelés mértéke a KSH által kiadott fogyasztói árviszonyoknak előző évi növekedése, vagy maximum 6% lehet. A díjemelés mértékéről bérbeadó a bérleti díj fizetésének esedékessége előtt 30 nappal bérlőt írásban értesíti. V. A szerződés felmondása és megszűnése 1./ Szerződő felek jogosultak jelen bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetni. 2./ A bérbeadó az alábbi esetekben jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amelynek alapján a szerződés a felmondás közlése napján megszűnik: a./ A bérleti szerződés tárgyának bérlő részéről történő szándékos rongálása, abban történő szándékos, vagy ismételten előforduló súlyos gondatlanságra visszavezethető károkozás, b./ Amennyiben a bérlő a szerződésben meghatározott bérleti díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, 3./ Rendes felmondás 60 napos felmondási idő közbeiktatásával. VI. Záró rendelkezések 1./Bérlő a bérleményt saját költségén bérbeadó által ellenőrzött és jóváhagyott módon kialakíthatja. Jelen szerződéssel bérelt üzlethelyiségen Tourinform irodát üzemeltethet. 2./ A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén bérlő semmilyen kártalanításra, vagy cserehelyiségre nem jogosult. 3./ Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi számlák értékét (fűtés, világítás, telefon, szemétszállítás, víz). A költségszámlát bérbeadó havonta elkészíti. Fizetési határidő a számlán feltüntetett időpont. Késedelmes fizetés esetén a szerződés V. részében rögzítettek szerint kell eljárni. 4./ Felek e szerződést annak tudatában kötik, hogy a bérleti díj szabad megállapodás tárgya. 5./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések eldöntésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Hatvan, március ALKOTRADE 60 Ingatlanberuházó és Bérbeadó Kft. képviseli: Varga Lászlóné ügyvezető igazgató Bérbeadó Hatvan Város Önkormányzata képviseli: Horváth Richárd polgármester Bérlő : 164/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a

9 Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal július 24. napján a konyhaként és étkezőként működő ingatlanrészek tárgyában megkötött bérleti szerződést jelen határozat mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetben módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződés aláírására. (A 164/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 165/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 2. A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. : március 27. : Hatvan város polgármestere (A 165/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 166/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában álló, a Hatvani Városgondnokság és a Hatvani Szolgáltató Intézmény feladatellátáshoz szükséges ingóságok tulajdonjogának bruttó ,- Ft, azaz Harmincmillió háromszázötvenháromezer forint vételáron történő megszerzésével, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingóságok tulajdonjogának megszerzése érdekében adásvételi szerződést kössön, a szükséges jognyilatkozatot megtegye, valamint az adásvételi szerződést aláírja. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben biztosítja. : március 31. (adásvételi szerződés megkötésére) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján : 167/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által önkormányzati tulajdonon végzett beruházások vonatkozásában jelen határozat melléklete szerinti értékbecslés alapján elszámol a gazdasági társasággal bruttó ,- Ft, azaz Huszonnégymillió-háromszáznegyvenötezernegyvenhárom forint értéken, számla kiállítása ellenében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben biztosítja. : április 15. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján (A 167/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 168/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában levő hatvani 2602 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/b. sz. alatt található kivett középiskola megnevezésű, 3580 m 2 nagyságú ingatlannak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u ; adóazonosíó száma: ; statisztikai számjele: ) részére történő vagyonkezelésbe adására vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosító okiratot a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja. : március 26. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján amely létrejött egyrészről VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása

10 Hatvan Város Önkormányzata székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. képviseli: Horváth Richárd polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32. képviseli: Ballagó Zoltán Egri tankerületi igazgató adóigazgatási azonosító száma: előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjele: mint átvevő (a továbbiakban KLIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel 1. Felek rögzítik, hogy közöttük napján vagyonkezelési szerződés jött létre a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, a közoktatási feladatok ellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon KLIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülése tárgyában. A Felek között a vagyonkezelési szerződés június 28-án módosításra, kiegészítésre került. 2. Felek közös megegyezéssel a szerződés 1. pontját az 1.b ponttal kiegészítik és az alábbiak szerint módosítják: 1.b Az Önkormányzat a 90/2015. (II.26.) sz. képviselő-testületi határozat szerint ingyenes vagyonkezelésbe adja, a KLIK ingyenes vagyonkezelésbe veszi a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a hatvani 2602 hrsz-ú természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/6. sz. alatt található, kivett középiskola megnevezésű, 3580 m2 nagyságú ingatlant. 3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott és június 28-án már módosított vagyonkezelési szerződésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 4. A vagyonkezelési szerződés ezen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Ezen okirat 11 eredeti példányban készült, melyből 6 példány a KLIK-et, 5 példány az Önkormányzatot illeti meg. A szerződés módosítást Felek elolvasás és megértés után mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Kelt: Hatvan, március Eger, március... Hatvan Város Önkormányzata képviseletében Horváth Richárd polgármester Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviseletében Ballagó Zoltán tankerületi igazgató ellenjegyzem: Önkormányzat KLIK : 169/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., továbbiakban: Társulás) tagönkormányzat képviselő-testülete, a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását és mellékleteit az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásra (a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény), valamint egyes tagönkormányzatok indítványára figyelemmel a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja, valamint elfogadja a Társulási Megállapodásnak a módosításokkal

2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események, engedélyezéséről, valamint

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK. 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK. 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 16/2014. (IV.

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2013. Március 6. II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésén hozott határozatok 4

2013. Március 6. II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésén hozott határozatok 4 Érdi III. évfolyam. 5. szám 2013. Március 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 8/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2015. évi támogatásairól

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2015. évi támogatásairól Sorszám Tájékoztató támogatásairól 1. FC Hatvan Egyesület működési támogatás 21 800 Hatvan 2. Polgárőrség működési támogatás 1 200 Hatvan 3. Liszt Ferenc Művelődési Központ működési támogatás 1 000 Hatvan

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Baranyai-Bőgér Katalin Előterjesztő:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 96. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu Pápa Város Önkormányzata tulajdonában áll a pápai, 6596/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben