JELENTÉ se. ío&41o* *ggk\)v. az AJB-31'44 / számú ügyben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉ se. ío&41o* *ggk\)v. az AJB-31'44 / 2010. számú ügyben"

Átírás

1 ío&41o* *ggk\)v A z áljrnpolgri iogok országg1tiléi biztosánk s JELENTÉ se AJB-31'44 / számú ügyben!'l dó: dt. I(ussinszky Ánikó, dt. Lápossy Áttil Erintett szerv: Nemzetr Er forrás Miniszté rium áptilis

2 I Az áiinnol*ári j o8olr"o rsztgy Ié si biztosánk AJB'3l44/20l0. számú ügyben El dó: di. Kussinszky AIikó dr' Lápossy Attil Az eljárás megindulás A Társság szbdságjogoké(tasz) It munktfusi fordultk Hivtlomhoz HIv poztliv szemelyek terüjeti gondozásánk megoldtlnságávl ös s z e l üg g é s b e n A ' TASZ áltl teleí.onon megkeresett öt megye és öt budpesti kerület b r. és nemibeí e.g gondozói vgy nem vgy mrir lllottk ::11.:^j::1:]"jTódosí táslol. ról' de sem sztnii!, sem technikilg nem Keszú ]tek te] HIv pozitiv szemé lyek gondozásií.. Kifogásoltrik, hogy jogszbá} vé grehjtás érdekében nem születtek meg szüksé ges rent1elkezisek' ne; tetté k meg kell :::1,:.o::.l<::],u'". tu]menóen. állspon1jrrk szeriit u Jog."ut.ii i y"i."n tiuu r,ugv,u I:::1]:em (lm,1z+ ).s:rül. legmgsbb szit.tü testi és IelIi ege57sebhe7! lö jog nem lovrosl vgy no lá\o]bb llo HlV fenözöile( eseteben. lrjszen rov;bbr \em ludj;l legközejebb l*: " y.*l.': esöhejyen igé nybe veru1i szüksé ges oorgituú.t. Mindezeke.eKlnteneL ln(l]tváflyoztiik RendeIet szbályi htályosulásánk vizsgá'tát, illetve jelenlegi heiyzet. álláspontjuk sze nt lkotmií nyosn visszás voltiánk megttpitát '.. '.T:kin'"ful rr' hogy bedvrí nybn foglltk ipján -felmeriilt jogállmiság :]::1"]^"l"'''.':li:: l9s!i1in'seg követclmenyrvel. vtuminr HlV pozltiv beregek l:'g^11c.1..1"i :1]"1" tesrj,é IelL'i < egé szseghcz r ló iogávl IpcsoJtos visszáiságynú j. llfipolgn Jogok orszggyllé binosáro si szo o lc)oj évj LIx tör\é ny toblv') lo'! (2] belezdese lpjár hirtlból r iz'gáltol,nditottm és lájekoz ást ijn.. u.,.,,",' lmmuni nyos tljnetcsopolt kilkulását okozó feí zé s terjedé sé nek megel zé se éidekében sztiksé ges jnté zkedé sekr és l szí tr vizsgáltok elvé gzé sé nek rendjé r s;óló l 18/2002' (xi. rende]etben^kijelölt gondázó?j:l...,.: :' helyek -vezet it l' uimi.,t orszgos tiszti ToorvosloI es nenlzcti eró[orrás minis,/ cnul. A megállpí tott té nyállás 1.20]0 jnur 1.jé n htá]yb lé pett szelzett ií rmunliányos tiinetcsopoí kilkulását okozó Ienozes IerJedesenek mege]ózé se éídekében szüksé ges inté zkedé sek és l sz r vizsgáitok rendjé röl. wóló t3/2002. :]]:9i:.'1Tr (xii' 28.) "EszcsM."n"ú i 1u tu.lutixt*. n.; szet nt uz olldiqi ké t i té zmé nyhez ::::'::.:,,, \: ké pesl jelefi[ sen megn tt gondozás veg:csere k]eí ÓlI i4té zetek szám, mellyel jogszbályi szinten lehet vé vált tedleti gondo:ás'.a kije]ölt gondozóhe]yek (összesen 43 r1b) vezet inek többsé ge ennek el]ené re megkelesesemre dott v]szábn r.ól nyiltkozott' l]ogy gondozási feldtokt ellátni nem tudják, je]lemz en nen kptk szkmi ielkeszitesi es iiecí nitui tti.u.jny"t."* uottut' Több inté zet egyáltliin nem kpott el zetes értesítést jog.'uury -oá;.í iá.'í,ól, Mgyl Közlönyból értesült csk ról mk kihjrdeté sekor' i.gy *á nyiir mójok ítlkészülésre. "lo"et.,. A szerzett nnmunhiányos ti]nelcsoport kjlkulását okozó ferlózé s t rjedé sé nek megelózé se 5lük.é tses é.dekébe. in?/kedeskrd' es d 5Züló'ilsgá]dIok e'vé!7esenek ' ndjé ról rerde e' szóló 18/2002. (XIl.28.) Todo\í ll.ról EszcsM 9/ó ó.ö 200o (xll' 22'] LiM'e' {je el

3 2. Az orszógos tisz.ti Í Ó'.voj megkelesé semre következ k l tájé koátott: A R. módosí tásáról kotrcepciólkotás.2oo9 februárjá n kezd dott februrí r neg. és október között országos Epiderniológii i<o"poni.1ónr; hátté í nygokt turoouo'o biztosí tott kkori. Egé szsé gigyi vri.i.?te.i.''-.i.'j.".i sz r vizsgáltokról' etvegzett ltlv- illetve ok t.lrcegvonz"tirol' A' Ee;.;;g;;;ii"I;"iszté rium mrcius 23-án R. módosí tás tágyáb! ké szüh elok]é szitej megküldte. ijrvezeiet mel1et oru-nt otfl 'toei Fdoszú ly. o*'ás"" oth Jrirványügyi $id;;;"ü;ij[o'pont' vtmint Fooszt]vánk szkni á1lásporriját 'upur miniszté riumnk iorgozott mjd megküldött' Az országos tisái f otvos tudomds "Ju".. bel,ezeté se szerint el tt rcndelet hí ástnulmóny ]\em ké szült. Az országos tiszti f orvos 201' jnuór ]5-é n kett levelé ben \ mlnt felké ite országos oek, szkfe ügye]cti Módszertni Kozpont modosltásnk 1oszú rj ioiggtojt zökkenornentes R. üevezeté sé hez sziiksé ges inté zkedé s"k áegtetetere' felté telek rende]kezé sre ittet.',e állásánk leelienorzejei - 'q ;t''l;;,é.#".n.pegé szsé gügyi F oszjiilájój.oek 2olo februá!ábn kpott r"rt".".t -.", r]ogv,"jrje ne\esilen Íet renetetben bo'- es gondo7ókbn 'nemibeteg i r.,rábbixbrr:.b\ö,.u-üiv,ntos dolgozo,",-ut.,"n szemé ]}ek számát' kik Íészt vettek counseiling2 tu"ráry.on, pt[erkuttásbn' és Jáí sk A felmé rélpján s rendeletbenevesí teí 42 nné -ueí u á]lpot szerint zoro' -.ciu.i 1.l8 f dolsozoti 'HIV/AIDS.*"."J^-."*t.ji mellé kálásbn)' iií e 'ouuu,t-, 95.en voltt.n coutselling trrí blymon (ebmr j{irtsk is-;" íe.)".i"lül)' prherkuttásbn' és 147.en A {elnré rékövetóen st ox r*t"" ftlé :.i"p""liiot*1)u*..g.."r h99v- l"r"'t" mlnlszté Iium - szemé lyi felté telek m ilett -ily* módosí tásiink vé giehjtásához' Az oek r"r-e.e."itol "ey;b [i.'tiiil."i;;;;;'k i t o..i.";u.bun " n' és áprilisábn ké szültek el. inelvek trtlmtiít k is, hogy,i,"i"u.ii,e),t i tu' jnur htályb lé pteté se ]-jeí korink iizonyult'. ntve. BNG-k.' "t s)e -6i, Iobortoriuní hótteré nea Jelté Í etei, é5 tein.:re:irá )00-btn ncm kctult sor E1kóvet en országos '.', tiszti f orvos Né pegé szsógügyi F osztály megkeresé ]pján se ápriiisi eirendelte. hosv ' ANTsz itleteiel intez.eljl, regioniis f.jorvosok szketiigyelo belolásávl 2 krjeljit BNG.ben soron kí 'iili e]len rzécé s lj ]e' nnk Az megállpí tás volt' hogy küelölt BNG "1l;; inté.;jí zetekben ;;üssnk HlV szemé lyek felt zött 1fu"9P:j". gon(lozás'ihoz'.fertozorté rr"p".."'"iá."j kori k r"het sé g fe]ismeré sé hez sze.inti szüksé geszemé ]yi (orvosok és.'"i;;i;;"ók jrí Í sság) ;;;;, kepzettsé ge és tárgyi, és vlmint szkmi kömyezeti felté telek reidelkezé sre tekintettel á]nk-e, különös immunrendszer állnotánk i.n,."... szerológii sjr;t.seges lttnos, és speciális lbortóriumi. (cd4tsejtszám, "tt"no.'js"te'' CD8 sejtszám megirtározás, és egyé b 'l..sejtek stb'), vlmint kliniki vizsgtót elvjgzesenek üi"to.itilu. so.n., \'izsgá]ták gondozás lklnávil keletkeiett "u"oo.,e. megí é lel sé gé dotu."nt"iot is, t vln nt t is. hogy speciális "ge.'jgü!'i,' luortzrirr.i gykorisággl v'i.'sgrtokt milyen kerjk' hová. melvik lrbo.tóriumb kiildik, és milyen jogosultság vjzsgálrák tovább lpjifu' r ;s, trogy á ujelciit gondozókbn rendelke'é s,e llnf,-e szüksé ges u gonoz"hoz szkmi szblyoiok, á módszertni,levé l, illetve tnieko'logii 'io.i')ö Ko] é gium ált] sztm; kidott szkmi protokoll-.az Nrs2 '.gi*ri elmé res eredmen1eröj. ueg""u 2010' mjus j1-en ijeloztirák d minii., teriumot' Az ellendrzes lpján ös s z e s s é g é b ekö\ n et ezoket álloironá mec László Kórház Rendel inté zet és; se STD Centrum kivé telé í el tnitnentex sze,n'é go.ndozs ly Mfert zott nem töfté ní k' A gondozók feft zötteket. ;;.;;; utáni gondozásr i. vefiií ikálás fent ]rivtkozoí ké t inté Zetbe i.á"yí tjái, "."[ ;ili;;;ik té nyleges ;*J::ffi::* kjfejezé s itr olyn speciális tnácsdást jelent. melynek cé lj HIV feí ózé s terjedé sé nek

4 gondozást' melyhez helyben dott Z ehhez szüksé ges v]me.nyi felté 1el, beleé tve Z inrmurrrendszer állpotánk cllen rzé sé hez szüksé ges speciá1is lbortóriumi vizsgáltokt. A SE S'l.D Centrum eseté bel czcket vizsgáltokt ; se I. számú Pthológii Klinikáján biztositj ák. 2' Az eddig cení.lizált HIv ellátás mitt b Í gyógyász szkrn HlV sz ré sen kevé s, ]iivetelle] fogllkozott!1xtit ;,yt bctegek góndozásávl' Nihcs egysegesen euoqc.lott, g()ndozók ÍblddriÍ é5 kpmpeí e]\císzintjé t meghtározó szkmi sibtií yozó,,nódszefini /evé l. Az Intbkto]ógji szkmi Ko]]é gium áltl-kidott szkjni p.otokol] nen1 ut] Bondozók feidtir' gondozók egy ré sze nem is ismeri' ''3, Á yontkozó jogszbly htályb lé pé sel tí neü íörtént meg kieldtl BNc-k szemé lyzeté nek szkm.ji felkeszí té se' íújékozltós' A gondozók egy ré szi nem rendelkezik goru1ozáshoz szüké ges szemé lyi és tú rg/i íeltételekk;t' A feld:i elvé gzé sé hez dotgozók keves tpszt]ttl vgy tpsá]ttl egyá]tlán l1eln rende]kezrrek, sok helyen nincsen counsellingben (tnálsdásbn) járts munktií s' felké szüit szkszemé lyzet 4' A gondozók száfu üem tisztázottk gondozáshoz szüksé ies szkmi feldtok, kompetenciák. mint - TIIV 1é í zött betegek gondozás solán rnilyen áitlános, szelológii. és speciáis lbortóriirmi stb' vjzsgá]tok kell pácienseket küldeni' milyen lykorisággl és melyik lbortórium Íbgdj levett n1intákt. továbbá. gondozás eseté n speciális lbortóriumi vizsgltok elvé gzé sé nek helye, száilí tás módj' eredmé nyek visszjutttás. és ok éíék;lése, Ílnnszírozási ké rdé sek. - mikor sziiksé ges és kell beteget átirányittli Egyesí tett szent István és szent László Kórház Rende] inté zetbe' illetve mikor SE std centrumáb- 5. A gondozók sztné LÍ speciális szerológii és immunstátusz felmé ré sé re (CD4+seitszám' CD8 sejtszán és e$'é b T-sejtek meghtfuozás' HIV kópiszám meghtározás) lk]ms lbortóiiumi hátté r kozé p-mgyrországi ré gón kí VüI más ré gióbn, regionális szinten nem biáosiloe' '. 6. A fenti plotokollok, eljrí rásrendek hinyábn nem ké szültek e] megel sí tetten Hlv pozití v betegek gondozáshoz szüksé ges dokumentációk. 7' A megfelel dtvé delem kilkí tláshoz és biztosí tásához nem ké szültek eljogi és gykorlti szbályozók' Az rronim szüré sek kivilelezé sé hez regionális b rgyógyászt szkfelügyelet ált] szüksé ges tájé kozttók országos szinten tiikt dtek' de ei nem helyettesí ti HIV pozití v betegek gondozáshoz szüksé gá szkmi nygokt' Az egyezteté el s segí té se' szkmi protokoll, vlmint ellátáshoz sziiksé ges szemé ]yi, láigyi és szkmi kömyezeti, speciális vizsgáltokt biztosí tó lbontóriumok, dtvé delmi és finnszí rozási felté telek meghtározás4 és ennek lpján á hiányzó felté telek miel bbi pótlás érdekében oth szkni fuegbeszé lé st kezclimé nyezett országos szkfelügyeleti Módszertnj Központ, érintett szkfelügyeló f orvosok' oek' Egyesí tett Szent István és Szent Lász ó K 1ház Rendel inté zet, orh Jrirvnyiigyí F osztály ré szvé telé vel' A szkmi egyezteté sre 2()]0 jú nius ló-án oth íivtlj helyisé gé ben került sor. Az egyezteté sen elhngzott megl lú tásokól ésjvsltokól ké szült teí vezetet ré sztvev szkmi szervezetek vé lemé nyeztéme]ynek k, solán Egyesí tett Szent István és Szent László Kórhráz Rendel inté 7.et ké pvisel i és oek továibi vé lemé nyt folmált,. melyet megál1podás éi1eln]ében Z egyezteté s vlmennyi ré sztvev jé l;k *"c :J*: A kiegé szí t vé lemé nyben foglltklk eleget té ve egyezí eí es nygái megküldté k Íováb.b'á Infektológii Szkrrri Kollé gium eln<;ké nek és M ofszgos infektológus szkfelügyel f orvosnk is vé lemé nyezé sre. Emellett Plussz Egyesüieteis tájé kozlfták felmé ré sr és l' szkmi eqyez1eté sl l.

5 A szlim; szeryezetekt ] beé tkezett válszokt követ en ké szí tett és megállpí tásokt lrelyzct megoldásár. v1trmint R. nrodosí tásár tettjvs]toiirti-o'o ' tisszcrogttot szgptcmber 24-é n továbbí tották mlnlszté um elé Az egyezteté sek soí án lábbj megál]pí tások rögzí té sé.e kertllt sor: ), Sziiksé gessé és id szer vé v:ilt iz ejclig ccntrjlizáltn. suji".ti vé gzett 'nteznreny"tu.n ''gondozás lelret sé g szcrint regionáiisn -*t,?. r'iji"j''ekben decenr-,rlizls. töí óí ',2,'A reudeietben kiielölt negyci BNG-k gondozásr kije]öié siikt l clvé gzé sé ig felmé ré s eltelt idószkbn nen ]Lrcitk fe]ké sztilni'.'"t.j.'i'^.vi, lbortóriumi) tfugyi vlnrint és finnszí rozásj fulté telek n"- t"itiii"t.tá"tit " jjil'e. ré szlvevói2 u' l'ö,,eljö\öber enr.ek pótisir nenr js IIrk Iehetöscgel' "gy""te. J. A H]V Íertózött szelnelr,ek gondozásálroz elengedheteilen fe]lé tel' feidtokt hogy szkmi HIV'betegsé g e /í táú bon is'já s szkoí vos láss el' A gondozás egyik legfiibb :::1.'::1"1T*J,o*1áte.'hogy speciális immunológii (sejtlet.'ioi.u.tl.l.,,.g.irutot;. e. ].:.':]::'] l.l':, vl].usmennyrseg meghtározás. HIv gyógyszer-rezisztenci subi]pus ;é ré s, meghtálozás) ijiv vizsgltok eredmé',",,", nyé nek kompiex í í i.i)í i'i''9l9é ;Ité kelé 9 se lpján _ mikor ketl 'fert zóí Í szemé lynekí etjántini konbí nátt q,'pjl ^. 4. Jelenleg gondozási és kezelé si feldtokt szent Lász]ó Kórházbn :IY'::9'T:I."-"-!Í * KizáróLg szüé si és gondozási feldtokt lt u ií s J Ul t.o Uo'gyogyszoK c"nt.nru' vegzrk uondozást, onbn kezelé sle HIv "i fert zötteket LászIo Kórháb szent irányigt' uün ké Idé sben, hogy mely szlcrn kepnisel kipesek i gondoziisi ellátni feldtokt érintett. szkrnák,ián"ui t.otteglu,l'ink egymástól. át.pontj A B r-é s Nemibeteqsé sek Szkmi Kollé gium iei.-""y" i'".','. u o"."g "1té, gondozását. hivtkozv SF STD óentnrmár - kilkitndót std centrumokbn felké szí tett erre b Igyógyász szkorvosok ké pesek ellátni. u,'ur' r,ogy- u' rirv ntiretovirális íelt zöttek kezelé sé t, keze]é decerltrálizáhsánk s megllositásig' toübbr is szent!t''ió 19*::k.\ll vé gezni' Az Infektolólii s""k-"i L"ii;;j;-;t?g;inir., "gyon."* i::t:::-^',í :'9-"!"'.x1!"q' :, HJu pozitiv betegek gonclozái és kjzelé se inté ktológus üil:i:#.ilj.jiffi'"t ".?Tff: ffi :*fi"jhlil'r.i::11l.:í :ffi-"tn# szervek]'el kpcsoltosk, ig1 kilkú ó tiinet együttes ész]elese' Jrt.keje"e infektoiógii es elttás felkeszliltseget l gé nyej.. '' 5 problé mát J"'á!b] jelent' hogy gondozáshoz szüksé gespeciáiis...it vizsgáltokt jeienleg lbortóriumi centtlizá]tn. Budpesten r."iy".. - minimumfelté telekkel' szkml kpcitássl és finnszí roiássl rendijkez "gv íijeiolt lbortonum Az egyetemi vogzi. lbortóriumok nem rend lkeznek speciális r"'u"."ioii.-i elvé gzé sé hez vizsgáltok megfelel szkmi és fi nnszilozási Íéltételekkei' ' ',!'z ös s : : '. o q l l ólpják regisztrdlí H]I, felr zótí ek szán 900 ninináiisn f, yé Ihet en mé g 30 fen zití sze é]ynei lenne Sz:t,'sige áltpotánlt fetmé ré 'site és moni't.,rozásár. A l'enti Jotymtos betegszám megté let eiltsr u j"l"ni"gi- b"t"g.'.i*ot, szkké pzett u szemé Iyzet szár,u és nnk uú npól]ás. lbortóriuriri t"p"?,."t vé telé ve]. tigyelembe éiintett szlirni szenezeí ek lábbi e]ké pzelóst Vrázolták fel: Mindké t ' szkm ké pvisel i egyeté Í ettek bbn' hogy megyei BNG-k elts,en.!ó heiyett l1nry hrom egeltmen pé csi' r1ebreceni e,-.'"g"áij. is-í g;',;gt.u,nr1iti szlgó ltön.ú killlkiloki gndizási Íéldtokt tá "n,,iíotát. tpsáltok szkmi szerfult ngyszámú ' de kis szkellátó-r'"ly.*"r gondozrí s egyetemi centrumb tölté n szelve7é sé vel betegek jó életmin "rr""ilií ségének "n hosszú fenntrtásje]ent sen tá1,ú növelhet. AZ egyetemek lemé "nek ké peset u i" o-"ájo gondozás io. t"rtl &lté teleine u kilkí tásár. szkké pzett szemé ly)et, u nilitui e" luuo,uto.iuí ni

6 hátté I meqfelel szintri folymtos biosí tásár' A kilkí tndó Centrumok Í.eltételei vontkozásábn onbn vé iemé tryek elté rnek. A..'.. B r-é s Nemibetegsé gek szkmi Kollé gium jvs]t sze nt ké t már mú köd kijelöit inté zmé ny. SZen1 László Kórház. és u sp iro c"nt.u'no,n"rr"n újbb std Cenhumokt kellene kilkí tmi, hol n e felké szí.ett lorgygyriszok lniektológüsok közremuködé sé ve csk gondozási lbldtokt ué g."né k:,a.,ó";;;n]jk mrikodé sé nek lpvclo Ieltelelelre Jv3s]tot is dtk' A HIv Í 'ertózöttek ntiretrovirális kezelé sétovábbí t is szent Lász]ó KóÍ ház Rendel inté ze1nek kell vé eeznie. Az Infektológii szkmi Kot]é g um jávslt szerint HIv/AlDs betegek P."J9:"'1,:]1 es szolgáló-,el]átásfu újonnn kilkí tndó centrumok egyeternek InleIIoIogtl eg)5egenek kerelé ben keil. ho8) muködjenek.jvsolják rovábbá: '"'.1 1.''u o"..tiv betegek gondozás és kezelé se egyete;i centrumokbn kilkí tott lntei\lologldl eg} segek kereleben. in[ektológus erdl' 2' A szent László Kórházbn biztositott jeienjegi szkml szintet decentrtizált e]látás sorál.9s! úgy lehet biáosí tdi, }r egysé ges elvek és m köd szkmi kontloil törté nik' me]lett Teklnrettel n' hogy betegek kezilé se jöv ben is u s'"nt i."ro Kórházbn ronenl(. celszelu. hog) szkmfu ellátás elveit és gykorltát ez centum iláí yí ts és kontrc1lálj. 3. Tekintettel HIv feí ózöttek modeln kezelé s me]lett vlhtó 3-4 évtized.e megn tt élettrtmár' különböz cerrtrumokbn törté nó gondozás e betegek teljes koni fogászti' belgyógyászti 1sebé szeti. stb.) ellátásár is ki ke tú erjnie. 4' Az új centrumok ní lködé sé osk t kkor izbd megindí tni, h mií r biztosí tott ös s z e s felté tel, beleé rtve lbortóriumj hátte.et és u'rrwltós. 'it.i.u* inlektológus szkembeleket..já.uto, E fe]té telek hjány betegellii"t ler"'otos -e.teto"n veszé lyeztetí. 5' A kollé gium vé lemé nye szerint szkemberekíé]készitésében, szkmi ellátási elvek kidolgozásábn Szent László Kórházbn m köd cenhumnk meghtározó kell j szelepet átszni. - Az Infektológii Szkmi Kollé gium szerint nrennyiben ezt szkml konszedzus lehet vé teszi, újomn kilkí tndó centumok, ttól iügg en' hogy gondozásboz szüksé ges' felté leleket küelölt szolgáltáók melyii szkrni"egysé ffin ueitil kepesek kilkí tni mlí ködhetnek budpesti SE STD -Centrumán*.Ái''tZj.u uo.gyogy,"uti egyeteml egysé g kereté ben is, illetve..m ködhe.nek infektológii egyetemi egysé g kereté ben is. A CentÍ umok kilkí tásáig és tevé kenysé gtik."gtije.lí g jvsoltiik 18/2002. (x. 28') EszCsM rendeletben megyei gondozók kijelölé sé nek visszvonását ( tiin tmgntes ^HIv f It zöttek gondozását jelenleg is vé gz ké t inté zmé ny kivé telé vel) rnk :ká:'' "gy fe]tetelek hiányábrl gondozók nen kepeiek ezt feldtát e[átni' Jvso]ták B\U-k kompelenciáj l"]1::1 ":c:1 {o!ábbikbn Hl\ eí ozön szemelyek szüré sé re, KonlK]uso ( 1eIkultásr. lnácsdá.r és 7 std belegsé gek eilátásr lerjedien kr. szkmrik kepr'ise i jvsolták '..-,.-.i.":']:.:'1 i ientiet<ten fogüttákll kpcsoltos KeroeseK. Ieldtok megoldsánk miel bbi kidolgozását szkmi szenezetek, szkmi kollé giunok, országos inté zetek és szkfelügyel-et tevé kenysé gé <isszehngotlásvl. nek 3. Az országos tiszti f orvos válsz lpj in megkeres[em Nemzeti Er í ottis Mniszté rium egé szsé gügyi állntií kárát, ki rró tájé koátott, hogy R. módosí trisánk htálybté pé sé t követ en ké szü]t llpotfelmerélpján s módosí tás kihirdeté se ot ehelt i(1 nefu volt eieg?ndo hhoz' hogy L elölr bör- és nemibeleg-gondozók mindeg)ike!tj?s nerté Abeí ei Iudiun Ms:ul'n; meeerösiienen HLV pozití '.zemgjyg1g.tlleri gondlzásrir] Az á]lmtitkáiság II. Nemzeti AIDS strté gi kidolgo;ásánk el ké szí t munkálti solán szembesüit zl. hogy meglé vó' HIv fert ;öttek oivosi ellátást vjlzti inté zmé nyi

7 stí :1]ktí lr'fejlesztészo'./. ste 2011 e]só fé ]é vé ben konszeí zus egyezteté megtrtását s tervezik HIV pozití v szemé lyek teú ieti gondozásánk megn1ugtto, 'é rintett szkmák egé ttn ködé sényugvó n rcndezé se éidekében, I1. Nernzeti ÁIDs Stté gi kidolgozásánk e] ké szí t munlé ltivl prí huzmosn' A szktiirc továbbl is ci,il szervezetekkel egyeté rté sben H]v pozití y 'szemé yek gontlozásó k dekoncentrácí ój meltett íogtdl állást. Amemyiben egyezteté sen é ntett szkmák és szeúezetek megoidlí st jogszbály módosí tásábn látják, úgy tárc módosí tást ennek szel]emé ben és elózetes ré szletes htástnulmány elké szí té sé követ t en ké szí ti el' Erintett kotmányos jogok - jogállmiság elve és jogbiztonság követelmé nye: ''A Mgyr Knárssóg fi,iggetlen, demokrtibus jogállm,, Í(A kotfuíny 2. $ (1i bekezdé s]; - egé szsé ghez vló jog,,a Mg)r Kóztlirsság teruleté n él k ek joguk'tln lehet legmgsbb szint testí és lelki egé szsé ghez' Ezt jogot Mppi Köztársság munkvé delem, egé szsé gug)i íntézméhyek ás oryosi ellátós megszervezé sé vel' fendszefes testedzé s biztosí tásól) ' Almint. épített és d termiszetes kötnyezet vé delmé wl v]ósí tj me!.,, LA]lkotmány,IolD' ö (1).(2) bekezdé s]. Á kimott jogszbályok. szeí zelí immunhiányos tiinetcsopoí ki]kulását okozó feí zé s terjedé sé nek megel zé se érdekében szüksé ges inté zkedé sek és l sz r vizsgáltok elvé gzé sé nek rendjé r szóló l 18/2002' (xii. 28.) EszCsM endel t (R.) - A szerzett immunhirinyos tiinetcsopoft kilkulását okozó fert zé s terjedé sé nek megel zé se éidekében sziiksé ges inté zkedé sekr és l sár vizsgáltok elvé gzé sé nek Iendjé r szóló l 18/2002. (xi. 28') ESzCsM rendelet módosí tá;fuó], szóló 46noo9. (XII' 22.) EüM rendeiet (Rmód.)' Á Yizsgált megállpí tási l. A htáskör tekinteté ben Az állmpolg&i jogok biztosánk feldt- és htásköié t' vlmint ezek ellátáslihoz sztiksé ges vizsgálti jogosultságokt M obtv. hti] ozz meg' Az obtv 16' s (1) bekezdé se szerint országgé lé si biáoshoz bárki fordutht, b megí ié lé se szerint vimely htóság, illetve, közszolgálttást vé gz szerv ( továbbikbn együtt; htóság) tevé kenysé ge soní n bedvrí n1'1 benyrrjtó szemé ly lpvet jogivl ös s z e f u g g é s b e vissáságot r r okozott, felté ve, hogy lendelkezé sre á1ló köziggtási jogorvoslti lehet sé geket _ ide nem értve lr9zic'9z-et+i htározt bí rósági felülvizsgáltát - már kimerí tette' illetve jogorvoslti lehet sé nincs g számáiá biáosí tv. Az obtv' 16. $ (2) bekezdé se szerint orsziggyülé si biztos. lpvet jogokkl kpcsoltos visszásság megszijnteté se ádeké ben ; (1) bekezdé sben megjelölt felté teiek fennállás eseté livtlbói n is elifuht'. -A tövé ny kózszolgálttást vé gzi) szem.\oglntit nim htáfozz meg' t ombudsmni gykolll formált és ]kí tott ki. Az ombudsmni gykorlt kö'zszolgáltí óknk Íekinti htoságnk nem min süi, állmi vgy ön t o r m r í l y z t ifeldtot ellátó szerveket. különösen okt, rnelyek eseté ben ké Ielmez nek nincs lehetósé ge nnk m gválsáásiir'. hogy áitl igé nyelt szolgáttás igé nybevé telékivel Ie szerz djön, tekintettel II. hogy t csk korlátozott számil vgy kizrí rólg egyetien szent l veieti

8 igé nybe.j A közszo]gálttás lkosság ngy Ié széérinti' t vgyis jellegii közszo]gálttás tömeg s és áltlábn vlme]y lpsztiksé glctet elé gíki t Az egeszsé gügyi e]látórendszer fijleszté sé Íszóió ól évi CXXxIl' (2) törvé ny bekezdé q"nek 1' ó) pontj szelint $ egé szsé gügyi közszolgálttás u;.;i;;-""gy közpotlti egeszoen köllsé gvelé s és Eeé szsé gbiztósilsl tp É 'r,'e'" rln".,'i.'ott szolgá]ttás' egé szsé gügyi A fentick lpján o,ibudsmni s'"i";;; k;';;;;;ilá.,t köré be ué g, trtozó'li tekinti- egé szsé gügyi intjálé tryeket' ;;il;i;;" "'".u.k vizsgálti jogosultság ombüdsmn obtv. úfiskö'rii)tty"i r"í -JbJ.' ]"gyi.i"r.u"."' on".l"- 2. Áz érintett kotmányos jogok tekinteté b n Az országgy Ié biztos si _ mint erre már számos jelenté semben is felhí lm egy dott figyelmet. társdlmi problé n] mögött ájló osszeffiggé s.rendsze. reltri,s soí án objeklí v uí onóm, és neutrális módo 1, kizá]rg tpiogi lrveifelsorkozttásávl ts ös s z e v e t é s é v e l tesz e.leq9t. A]kotmánybll kpott mndátunánk. Az ombudsmru meglkulás inté zmé ny ól. ál]mpolgári jogok oezággé lé si biáos vizsgálti következetesen, soú í n zsiüóimé rté kké tlámvkocljk nt Ái"t<otmnyui.o.ág lpvet<; grnciákkl és lpjogok 1ogállmi tftinávl kpcsoltos elvi megállpiüsir! vtrnint _ ombudsmni.jogvé de em speciális vonásink megfelel en._ Llmz korlá.oz.nk lpjogok ]kotmnyos.iigjt nlegrtelni hirtorteg)"" urup;ogi.;;)i.i.i: A preyenllv ]UrilLlc emre ^ hdngsú lyt helycz ombudsmni glkorltí áilmpolgári jogok lp1é n biztos mndátum keretei k zött mrd bbn á esetben. lpjogi mikor spektusú vizsgálthoz né lkiilözhetet]en rnoon' nvttt,tii'"tjájs kereté ben konkjé lpjo sé t relmek és ezen lpú ó pnszok megel zé se érdekében - tevé kenysévizsgáltávl g ;oglklmói szoros ös s z e f í i g g é s b. e r átteiinti r relevánsjogi szbrilyozás elemeit, egyes fe]té rké pezi és jelzi joglkotó irrinyáb normszövegg.l táp?."l,o. ggályokt. egyik jellegdó,'11.:nb,udsm\inté zí.né ny sjátosság ugynis."' r'ág * o,."ggye,i blztosnk - obtv. keretei között _ reltí v szbdság ún sjt reio:i, htsköre (igy htásköii. htfuok) éltelmezésére' leglpvetóbb jogillunri uitotniány; jrté k' emberi 1ogok vé delmé nek érdekében 1. Az Alkolmánybí róság már m ködese e só eveiben elvi eilel állpltott meg, hogy Jogá]lm Ilé Ikülö,/heí et en eleme io1bi:!o:ág' A iogbizonsáb joglkoí ó _ ', áll'm. s o kötelessé gé vé teszi nnák Lizt".it.it, r'"iy.";og.e."t".iir"t"i "Ii.o.bin egyes e. - Jogszbályok is világosk' egyé rteim ek. "gei{ "!1i. iilo.e.iit"t tekini;e ki;zimí thtók és elóre]áthtók legyenek c noinr cin,í "1"i ".i-'k^.';'i.1$iiii*^7}'"il")i t"p","'",uu" - Alkotmrinybí lóság megállpí tott' hogy lnk számos ös s z e t e v j e vn: vontkozó töné nyi követelmé nyek Joglkotásr megtnás. eljfusi glnciák meg]ete, jogbiztonság, ön k é n y e s jogé rtelmezé kizáró st és jogintezmé nyet Lsz'rniurio?Lktieset viiágos biztositó és követhet normtltlom."giet"'*' ejogüio*g ié 'yegi ismé rve' joginlezme.r1ek szbál;ozá. ":"cáll". T:ll:.'1*l sorin szete"'mer.t..g"t",i.1ogor o,,o.'r u JogIkoLo szmzü. de meg ö\eieli. hog1 enrrek során AlkotÁn1 ÁndeIkezé seinek megí é ]el tlt]omml járjon e1.9 Az Álkotmánybí róság több í;;; hngsú lyozt: :-, Vö. obh ó50l/200l sámú ielenté s " VÖ' AjB.3536/2009' sámú lel fié s un', szi]ksé gessegi.rnyosságl. _ {]]:::::. tesztetj nem ]pv t jogg] megkijlórbr7eiej Ós s z e 1 üg g hátrányos eseí en d7 é5s,,eiuségi le57rel' lui1oon;og kor)tozás e.eten o..n ro'e."t.i."oi *.-* :.L5d p]',, obh )5r.)oos' osl] oiso,zoos' 2qos''zooo'iöi :jii'i.*;;;;:;;ü;ii;;;;::j:.: o 'Vö lo) Íl' l0'' AB hlározl qbh ' Ioo]' 59. y o5' Ö' 2/200,7 ' ( ' 24 ') AB htá ozat. 'osszefogllón lásd 5/l999' (l]i' 3I.)AB htározt' AtsH l j'..

9 állmszé Fezet demokrtikus m ködé se mgábn fogllj t' hogy állm, szerveinek tevé kenysé gé kel sztül n eleget tesz lpyet jogók iisztetetben"-tí tásár vonlkoxi és vé delmé Í e.rlkormányo< kcitelessegenek' qz á mnl köie escé ge u' J-fi ;ogot,e"trn. me lett 7 ewes szen ek rnú Löde\él]B) I Liepl(eni és fennlnni. hogy oi lpjogo l - l nyi igé nyöl fuggcllenü ts - biztositslr Az Alkotmánybiróság több htároztábn értelmeáe Alkotmány 70lD. legmgsbb $-ábn fogllt sziní í tes:i i és letki egé sz,sé ghez vlú jog tttlnát'1i Az' gykorlt ' 'Alkotnxinybí róság szerint. Alkotmány 70lD' $- lpján legmgsbb szintú testi és lelki egé szsé ghez vló jogká1t Áeghtározott lkotmlí Í lyi követelmé ny állmnk t lkotmányos kotelezenslgjt ;elenti' iogy nemzetgdság teherbí ó ké pessé gé hez, állm és tiirsdlom lehetdsé ieilez igoj jogi Jyn gsgi es kömyezetet telemtsen' mely leqkedvezotb felteteleí et biz.j.ffi poil.or életmódjához' életviteléhez. 12 Az lkotmánybí rósági gykorlt utl lr is, hogy,,[...] "ge.",eg". állnmk 10lD. s Q) bekezdé sben e.jog megvlósuiás érdekében megnrrozott, egé szsé gügyi inté zmé nyek és orwosi elláú s megs'zervezé séi.áyurí re 'tö,"r"""n.eg" nnyit. felté tlenül jelent' hogy állm köteles niegteremteni.gy átyn.inie,-"ny."n.'". m ködé sé nek grnciáit, meiy nrinderrki számr-biztositj..g#s"gjg;r szolgtttsot igé nybevé telé 'ehet lek sé gé t, t, ho'y szolgálttó i;te;;eiy"r. r'i.i..iu,niu,,."nti n. mrdjon e11áttlnul.'' ''Az rí iim szbdvig nem-terje oig, hog'.lií iir ii.".i',. ti egyik u. legfontosbb grncirí lis inté zmé ny trilmát, hogy heiyeie n"il tj- ulupu"to megvlósulásánk onosú yu "piti 1og bizlosité kit...i Az',Á]kotmnybiróság ugynkkor utlt l.r is, hogy '' egé szsé gügyj lntezmé nyhlózt és 2 orvosi ellátás köié ben elvontn' áltlános i."]ie.uáii.l cs.k egé szen szé ls esetekre kor]átozottn htározhtj' meg állmi kötelezettsé g kitikus ng ságát', szüksé ges, x:gl'j :.i minimumot. - m lynek hiály már lkotmffillenessegnez vezet. llyeru1ek voln m nösithet pé ldául. -á ország egtes terüleiein egeszseg1jg)i inié zmé nyrendszet és or osí ellátás eljesen hí t:inyo ','Áz A1kot.Joyii,Á,ig oru^utu. ', ilyen szé ls eseteken tú I u:nbn <otmriny 7olD.-il;;ó;rozott álmi kötelezettsé gnek nincs ikotmányos mé rré je' AZ "uuto "gá'.egn"' ;og.iiit tinrnugtun lnyi jogké nt é.telmezhetetlen, Z Alkotnány lólo' s-tzl uet""áes.et"n t.ogllt állí ni köleiezensegkent oglmódik meg. me y mgábn rogi5u -. u i i"t"..n."n... t.onu u rorvenyno,/o IestI e. -meg'.. í. leiki eges,/seg bizonyos leriileiein ányijogokr htározzon Az egé szsé gügyl szóló l évi CLIV' törvé ny (Eüt;.) II' fejezeté ben betegek szirnár számos lnyi jogot htároz meg' ezek között egé szsé gtlgyi eittáshoz vlo.1ogrol Kimondj.. hosy minden l:::19:\:::* beregrrek log un J{s)iUl)bn meshliirototr Kerele Kozon _.4 eges,/sé állpol gi ]ll indokoit. megfeieló. folymtosn hozzá é rhet<j es kö.vete]mé nyé nek megfelel Íl.:1y1:.lTnjjfu egé sisé gtigyi Lelbts pedig K]<or minosilheto megí é le]önel'. h 7 7 doll egeszsegüg}i "í t,l"iozszoigá]!ú sr vontkozó s,/kmi és eliij szbályok. iiletve irányeivek megtrtáiávi rlonlnit.'' " '"VÖ' 16 qo2'vl 0 ABh ;ro,/d.abh Ioq2..o7':'5' ;' kpcso tos :.1:F::'::g.h.:"."1:.]:cgl gykorltot ös s z e s z i lo9/20o8' (lx' 26 ) AB htározt, ::,]il: :Í '.5. ).A'ts htáí ozt, AB H 995, ' 260'270',37 l2oo ' (X' 3l ') AB htározt ABH 2oo0'293 / / '2g,7.. re'j r^l. rl.) Ats hrro,/t..' ABH.9o5, Jqo, Job_197. Az Alkotmánybiróság szerjnt ', egé szsé 8iigyi inté zmé nyhálózt és oí Vosi e]]átás szervezhet sokfé l ké ppen meg Az Aikotmánybói eí ed en '"nl.in"t sin"' unyi.;"gu."gr'ui,"zotil"rve"esr Másré szt nincs mo.u. lkotmányos ismé rv rr. hogv.enszer onmgábn.mirmyiien "!y l"klrns biáositáson betegellátlisboz lpuló vtó jogosultságok t ljesité ;t grn!álni' tjzé rt rendszer ]kotmánye]ienesseg szé söesetben csk olyn á lphhró meg, h egyé rteln'ú hogy ' rendszer eleve lk]mtin köte zerr.é gek állmot terh ló Ikotmányosn '. Áeg eiiog;hto mrnimlrnránk Íe jesité sé re.,, ABH l996' ] 7]. l88.l89' Az EÚtv 7 {(L)é s(2)bekez{tese

10 Már korábbi jelenté semben is felhí r,rm rr figyelmet, hogy joglklmási i*1'l]::^l fókuwá ó ' ombudsmn i jogré deiemne egeiisé ghez Vi; j;g blzlosilásá\l osszetuggo ]llrli kölele1etlsé peklel kpcsolrbn rcvt)bh lpjogi Aövetelmé nyek meg.oglmásór és bibontásári vll teheásé gé re' ó"^";á; r:ny, lcsonybb hogy lkotmá,nybí rósági mé rce',mitt vlmely jogsz "c;;í yi í."l rendelkeié st, szervezeti -s'.mpontiuot megoldást egé szsé ehez logi- vió log crvenyesulé se gykorlt bemuttott lpján nem min sí t lkotmányellinesnek. nem zr.ju ki.i á-ter''"toseg"t, norm, l'ogy gykollti lklmásávl, htásávl és ktivetkezmé nyeivel kpcsoltbn " egé szseghez vló joggl' vgy ennek.lnyi.jelieg ré szjogosinányávl, egeszsegtgyi ellátáshoz vló jogosultsággl osszefiigg visszás'ság.jgirlupi"i.í u I"rutjon sor' ombudsmni gykorlt lpján egé szié ghez vló jo'ggl." joggl ellátáshoz vló sszeffigg visszásiágot okí zht iz letyzé t.-ü i"é "ij""jg*y '.e"],.ei*"r átlkí Lás "' P:::r^1..*9l 'meií e.le ö., fejtc'tzté séhiónytibn nek. _ puszt.in ; i,"ll".ui.o tep"..eg," ll1111^"; j cé ]szel segj '1li91. megftntolások mitt potelciáiisn vgy tenylegesen JeIenÍ os szmu beieg kerülhel veszeir b<. ''. 3. Az ügy é rdeme tekinteí é ben A Rmód' meger sí tetten HIV pozití v szemé iyek teúleti gondozásánk jogi ]pját :::1J:1 i '::i :]], *ondozókt ki.je]ölti rendeikezé s,2ol0. :""'á'i.j!""rlep"n r'",'iryu, zlzonoó gyl(or]tbn 2 eltelt több mint egy év ltt sem tudott érvényesülni' A Rmód.?"9]9.il,::l 1-jei htájytlé pesekor kijeloltlnté zmé ny"t _ t"ttá ti"i."ie,'"r _ gondozási TeIot elltsár nem tk ké szen' rr fent tárgyltk szerint.jelenleg is lklmtlnok. A megkeresé sre dott válszokból' lefái;'ttott ellen izesr iké szí tett, vlmint.:"':?b].lih"] l:9 urí 9"- ös s z e f o g l l ók b ói tiderur, hogy Rmód. "gyé,t"l-ú "n 2010' 1i::1] '1: htlyb lepteté sé nek idópontjábn BNc-k n k;cté sé hez izüksé geszemé lyi, trg)l Jel eteleinek és lborolóriuh! h.ltté r nem vott megfelel ' nnk el zetes,!!.12:::"-.r,,y,,.felmé ré sé re 'ol' Csk. htályb lé ptetékovet st ei kezdtek rneg ; h;ásot telmereset, ::{^1',^ :'q].:u,: "9y minden. kijelöit- lnté zmé nyle kiterjed ellen izé s sorrán de.ült s7rnos. fé ny teny]e8e\ LerüleLi el átást kdályozó lpveto szkmi irán1multást i etö, szenlelyl trirgyi r bór.róriumi) :T::]Tl] -:1l"rnl"l, é. f'"-.;i,;; ; Mnyos gokr' JelKeszülctlensegrr' Meg]egyzend ezzel ös s z e f üg g é s b e n is. hogy bár mind jogsibály es, elfoedásl<or tt dott :]:.!Í 11!n.':k", volt, miid peig l"];;í ";1;;'". joglkotási rorveny ls.egyerte müen e] irj Rmód. elfogdását megelóz " err el Zetes _ ké s bb telmeru] problemkt Íne9e] z hí dstfiulmáfiy ké szí té sé nek kóí elezeí tsé géjelen t, esetben onbn ez elmrdt. A 20l0 jtiniusábn kezd d szkmi egyezteté sek lpján megfoglmott jvsltok lpján megájlpí thtó' hogy szkmi kollé giumok vé lemjrrye sietiit i Htt, pn zttek gondozósánk decentrlizálásához sziiksé 4es J'elté Í eiek kilkí s bvtibb nem hlszthí ó' ehhez onbn ké t szkm ktjzött konszlnzu'rd vn szuksé g' A kollé giumok egysé ges á]láspontj, hogy óe tegellátás bizt()n'águ irtlekebcn gondozá;decj;;l;;ál; mú ködé sé nek elindí tásához meglí tlpí tott szkmi és finnszí roz"ási felté teleket 1u u ijelöjeset. ""I,..o.oo, l-.:,".1.::l''":]il*:r.::iumok kompetenciák meghtározií sát, ; szemé lyi, táí gyi, szkml Komye7etl. ( b'\ yunlk)zó'iog:2obá )oabn ú keli wzetni',' Lásd AJB.3536/2009' számú jel nté s. ; 1i9 ]1i.áF,li:..: *é nyé böl következten 20l0, december 3I-é ig htályos joglkotásról szóló l987. évi l';t"'l]i1 f.'i i"iüifií ".:.j-.:'l::'1fá;í t,'y meglkotás e]ótt tudomány eredmé nyejr tánrszkodv Vjzsgáhi s'.bá'yoz;; vij";.#il;á;l."i:.ji:: #í :?:'1''T::ffiH":]"!;il:il.I"l;Í li'ifil."frii étcj] htályos 20l0' évi Cxxx' törvé Dy l7, s (i) és (21 uekezese renettellt,.o.i"" r'"á:^*er"..or.

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 273-488. OLDAL 2008. február 12. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben