JELENTÉ se. ío&41o* *ggk\)v. az AJB-31'44 / számú ügyben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉ se. ío&41o* *ggk\)v. az AJB-31'44 / 2010. számú ügyben"

Átírás

1 ío&41o* *ggk\)v A z áljrnpolgri iogok országg1tiléi biztosánk s JELENTÉ se AJB-31'44 / számú ügyben!'l dó: dt. I(ussinszky Ánikó, dt. Lápossy Áttil Erintett szerv: Nemzetr Er forrás Miniszté rium áptilis

2 I Az áiinnol*ári j o8olr"o rsztgy Ié si biztosánk AJB'3l44/20l0. számú ügyben El dó: di. Kussinszky AIikó dr' Lápossy Attil Az eljárás megindulás A Társság szbdságjogoké(tasz) It munktfusi fordultk Hivtlomhoz HIv poztliv szemelyek terüjeti gondozásánk megoldtlnságávl ös s z e l üg g é s b e n A ' TASZ áltl teleí.onon megkeresett öt megye és öt budpesti kerület b r. és nemibeí e.g gondozói vgy nem vgy mrir lllottk ::11.:^j::1:]"jTódosí táslol. ról' de sem sztnii!, sem technikilg nem Keszú ]tek te] HIv pozitiv szemé lyek gondozásií.. Kifogásoltrik, hogy jogszbá} vé grehjtás érdekében nem születtek meg szüksé ges rent1elkezisek' ne; tetté k meg kell :::1,:.o::.l<::],u'". tu]menóen. állspon1jrrk szeriit u Jog."ut.ii i y"i."n tiuu r,ugv,u I:::1]:em (lm,1z+ ).s:rül. legmgsbb szit.tü testi és IelIi ege57sebhe7! lö jog nem lovrosl vgy no lá\o]bb llo HlV fenözöile( eseteben. lrjszen rov;bbr \em ludj;l legközejebb l*: " y.*l.': esöhejyen igé nybe veru1i szüksé ges oorgituú.t. Mindezeke.eKlnteneL ln(l]tváflyoztiik RendeIet szbályi htályosulásánk vizsgá'tát, illetve jelenlegi heiyzet. álláspontjuk sze nt lkotmií nyosn visszás voltiánk megttpitát '.. '.T:kin'"ful rr' hogy bedvrí nybn foglltk ipján -felmeriilt jogállmiság :]::1"]^"l"'''.':li:: l9s!i1in'seg követclmenyrvel. vtuminr HlV pozltiv beregek l:'g^11c.1..1"i :1]"1" tesrj,é IelL'i < egé szseghcz r ló iogávl IpcsoJtos visszáiságynú j. llfipolgn Jogok orszggyllé binosáro si szo o lc)oj évj LIx tör\é ny toblv') lo'! (2] belezdese lpjár hirtlból r iz'gáltol,nditottm és lájekoz ást ijn.. u.,.,,",' lmmuni nyos tljnetcsopolt kilkulását okozó feí zé s terjedé sé nek megel zé se éidekében sztiksé ges jnté zkedé sekr és l szí tr vizsgáltok elvé gzé sé nek rendjé r s;óló l 18/2002' (xi. rende]etben^kijelölt gondázó?j:l...,.: :' helyek -vezet it l' uimi.,t orszgos tiszti ToorvosloI es nenlzcti eró[orrás minis,/ cnul. A megállpí tott té nyállás 1.20]0 jnur 1.jé n htá]yb lé pett szelzett ií rmunliányos tiinetcsopoí kilkulását okozó Ienozes IerJedesenek mege]ózé se éídekében szüksé ges inté zkedé sek és l sz r vizsgáitok rendjé röl. wóló t3/2002. :]]:9i:.'1Tr (xii' 28.) "EszcsM."n"ú i 1u tu.lutixt*. n.; szet nt uz olldiqi ké t i té zmé nyhez ::::'::.:,,, \: ké pesl jelefi[ sen megn tt gondozás veg:csere k]eí ÓlI i4té zetek szám, mellyel jogszbályi szinten lehet vé vált tedleti gondo:ás'.a kije]ölt gondozóhe]yek (összesen 43 r1b) vezet inek többsé ge ennek el]ené re megkelesesemre dott v]szábn r.ól nyiltkozott' l]ogy gondozási feldtokt ellátni nem tudják, je]lemz en nen kptk szkmi ielkeszitesi es iiecí nitui tti.u.jny"t."* uottut' Több inté zet egyáltliin nem kpott el zetes értesítést jog.'uury -oá;.í iá.'í,ól, Mgyl Közlönyból értesült csk ról mk kihjrdeté sekor' i.gy *á nyiir mójok ítlkészülésre. "lo"et.,. A szerzett nnmunhiányos ti]nelcsoport kjlkulását okozó ferlózé s t rjedé sé nek megelózé se 5lük.é tses é.dekébe. in?/kedeskrd' es d 5Züló'ilsgá]dIok e'vé!7esenek ' ndjé ról rerde e' szóló 18/2002. (XIl.28.) Todo\í ll.ról EszcsM 9/ó ó.ö 200o (xll' 22'] LiM'e' {je el

3 2. Az orszógos tisz.ti Í Ó'.voj megkelesé semre következ k l tájé koátott: A R. módosí tásáról kotrcepciólkotás.2oo9 februárjá n kezd dott februrí r neg. és október között országos Epiderniológii i<o"poni.1ónr; hátté í nygokt turoouo'o biztosí tott kkori. Egé szsé gigyi vri.i.?te.i.''-.i.'j.".i sz r vizsgáltokról' etvegzett ltlv- illetve ok t.lrcegvonz"tirol' A' Ee;.;;g;;;ii"I;"iszté rium mrcius 23-án R. módosí tás tágyáb! ké szüh elok]é szitej megküldte. ijrvezeiet mel1et oru-nt otfl 'toei Fdoszú ly. o*'ás"" oth Jrirványügyi $id;;;"ü;ij[o'pont' vtmint Fooszt]vánk szkni á1lásporriját 'upur miniszté riumnk iorgozott mjd megküldött' Az országos tisái f otvos tudomds "Ju".. bel,ezeté se szerint el tt rcndelet hí ástnulmóny ]\em ké szült. Az országos tiszti f orvos 201' jnuór ]5-é n kett levelé ben \ mlnt felké ite országos oek, szkfe ügye]cti Módszertni Kozpont modosltásnk 1oszú rj ioiggtojt zökkenornentes R. üevezeté sé hez sziiksé ges inté zkedé s"k áegtetetere' felté telek rende]kezé sre ittet.',e állásánk leelienorzejei - 'q ;t''l;;,é.#".n.pegé szsé gügyi F oszjiilájój.oek 2olo februá!ábn kpott r"rt".".t -.", r]ogv,"jrje ne\esilen Íet renetetben bo'- es gondo7ókbn 'nemibeteg i r.,rábbixbrr:.b\ö,.u-üiv,ntos dolgozo,",-ut.,"n szemé ]}ek számát' kik Íészt vettek counseiling2 tu"ráry.on, pt[erkuttásbn' és Jáí sk A felmé rélpján s rendeletbenevesí teí 42 nné -ueí u á]lpot szerint zoro' -.ciu.i 1.l8 f dolsozoti 'HIV/AIDS.*"."J^-."*t.ji mellé kálásbn)' iií e 'ouuu,t-, 95.en voltt.n coutselling trrí blymon (ebmr j{irtsk is-;" íe.)".i"lül)' prherkuttásbn' és 147.en A {elnré rékövetóen st ox r*t"" ftlé :.i"p""liiot*1)u*..g.."r h99v- l"r"'t" mlnlszté Iium - szemé lyi felté telek m ilett -ily* módosí tásiink vé giehjtásához' Az oek r"r-e.e."itol "ey;b [i.'tiiil."i;;;;;'k i t o..i.";u.bun " n' és áprilisábn ké szültek el. inelvek trtlmtiít k is, hogy,i,"i"u.ii,e),t i tu' jnur htályb lé pteté se ]-jeí korink iizonyult'. ntve. BNG-k.' "t s)e -6i, Iobortoriuní hótteré nea Jelté Í etei, é5 tein.:re:irá )00-btn ncm kctult sor E1kóvet en országos '.', tiszti f orvos Né pegé szsógügyi F osztály megkeresé ]pján se ápriiisi eirendelte. hosv ' ANTsz itleteiel intez.eljl, regioniis f.jorvosok szketiigyelo belolásávl 2 krjeljit BNG.ben soron kí 'iili e]len rzécé s lj ]e' nnk Az megállpí tás volt' hogy küelölt BNG "1l;; inté.;jí zetekben ;;üssnk HlV szemé lyek felt zött 1fu"9P:j". gon(lozás'ihoz'.fertozorté rr"p".."'"iá."j kori k r"het sé g fe]ismeré sé hez sze.inti szüksé geszemé ]yi (orvosok és.'"i;;i;;"ók jrí Í sság) ;;;;, kepzettsé ge és tárgyi, és vlmint szkmi kömyezeti felté telek reidelkezé sre tekintettel á]nk-e, különös immunrendszer állnotánk i.n,."... szerológii sjr;t.seges lttnos, és speciális lbortóriumi. (cd4tsejtszám, "tt"no.'js"te'' CD8 sejtszám megirtározás, és egyé b 'l..sejtek stb'), vlmint kliniki vizsgtót elvjgzesenek üi"to.itilu. so.n., \'izsgá]ták gondozás lklnávil keletkeiett "u"oo.,e. megí é lel sé gé dotu."nt"iot is, t vln nt t is. hogy speciális "ge.'jgü!'i,' luortzrirr.i gykorisággl v'i.'sgrtokt milyen kerjk' hová. melvik lrbo.tóriumb kiildik, és milyen jogosultság vjzsgálrák tovább lpjifu' r ;s, trogy á ujelciit gondozókbn rendelke'é s,e llnf,-e szüksé ges u gonoz"hoz szkmi szblyoiok, á módszertni,levé l, illetve tnieko'logii 'io.i')ö Ko] é gium ált] sztm; kidott szkmi protokoll-.az Nrs2 '.gi*ri elmé res eredmen1eröj. ueg""u 2010' mjus j1-en ijeloztirák d minii., teriumot' Az ellendrzes lpján ös s z e s s é g é b ekö\ n et ezoket álloironá mec László Kórház Rendel inté zet és; se STD Centrum kivé telé í el tnitnentex sze,n'é go.ndozs ly Mfert zott nem töfté ní k' A gondozók feft zötteket. ;;.;;; utáni gondozásr i. vefiií ikálás fent ]rivtkozoí ké t inté Zetbe i.á"yí tjái, "."[ ;ili;;;ik té nyleges ;*J::ffi::* kjfejezé s itr olyn speciális tnácsdást jelent. melynek cé lj HIV feí ózé s terjedé sé nek

4 gondozást' melyhez helyben dott Z ehhez szüksé ges v]me.nyi felté 1el, beleé tve Z inrmurrrendszer állpotánk cllen rzé sé hez szüksé ges speciá1is lbortóriumi vizsgáltokt. A SE S'l.D Centrum eseté bel czcket vizsgáltokt ; se I. számú Pthológii Klinikáján biztositj ák. 2' Az eddig cení.lizált HIv ellátás mitt b Í gyógyász szkrn HlV sz ré sen kevé s, ]iivetelle] fogllkozott!1xtit ;,yt bctegek góndozásávl' Nihcs egysegesen euoqc.lott, g()ndozók ÍblddriÍ é5 kpmpeí e]\císzintjé t meghtározó szkmi sibtií yozó,,nódszefini /evé l. Az Intbkto]ógji szkmi Ko]]é gium áltl-kidott szkjni p.otokol] nen1 ut] Bondozók feidtir' gondozók egy ré sze nem is ismeri' ''3, Á yontkozó jogszbly htályb lé pé sel tí neü íörtént meg kieldtl BNc-k szemé lyzeté nek szkm.ji felkeszí té se' íújékozltós' A gondozók egy ré szi nem rendelkezik goru1ozáshoz szüké ges szemé lyi és tú rg/i íeltételekk;t' A feld:i elvé gzé sé hez dotgozók keves tpszt]ttl vgy tpsá]ttl egyá]tlán l1eln rende]kezrrek, sok helyen nincsen counsellingben (tnálsdásbn) járts munktií s' felké szüit szkszemé lyzet 4' A gondozók száfu üem tisztázottk gondozáshoz szüksé ies szkmi feldtok, kompetenciák. mint - TIIV 1é í zött betegek gondozás solán rnilyen áitlános, szelológii. és speciáis lbortóriirmi stb' vjzsgá]tok kell pácienseket küldeni' milyen lykorisággl és melyik lbortórium Íbgdj levett n1intákt. továbbá. gondozás eseté n speciális lbortóriumi vizsgltok elvé gzé sé nek helye, száilí tás módj' eredmé nyek visszjutttás. és ok éíék;lése, Ílnnszírozási ké rdé sek. - mikor sziiksé ges és kell beteget átirányittli Egyesí tett szent István és szent László Kórház Rende] inté zetbe' illetve mikor SE std centrumáb- 5. A gondozók sztné LÍ speciális szerológii és immunstátusz felmé ré sé re (CD4+seitszám' CD8 sejtszán és e$'é b T-sejtek meghtfuozás' HIV kópiszám meghtározás) lk]ms lbortóiiumi hátté r kozé p-mgyrországi ré gón kí VüI más ré gióbn, regionális szinten nem biáosiloe' '. 6. A fenti plotokollok, eljrí rásrendek hinyábn nem ké szültek e] megel sí tetten Hlv pozití v betegek gondozáshoz szüksé ges dokumentációk. 7' A megfelel dtvé delem kilkí tláshoz és biztosí tásához nem ké szültek eljogi és gykorlti szbályozók' Az rronim szüré sek kivilelezé sé hez regionális b rgyógyászt szkfelügyelet ált] szüksé ges tájé kozttók országos szinten tiikt dtek' de ei nem helyettesí ti HIV pozití v betegek gondozáshoz szüksé gá szkmi nygokt' Az egyezteté el s segí té se' szkmi protokoll, vlmint ellátáshoz sziiksé ges szemé ]yi, láigyi és szkmi kömyezeti, speciális vizsgáltokt biztosí tó lbontóriumok, dtvé delmi és finnszí rozási felté telek meghtározás4 és ennek lpján á hiányzó felté telek miel bbi pótlás érdekében oth szkni fuegbeszé lé st kezclimé nyezett országos szkfelügyeleti Módszertnj Központ, érintett szkfelügyeló f orvosok' oek' Egyesí tett Szent István és Szent Lász ó K 1ház Rendel inté zet, orh Jrirvnyiigyí F osztály ré szvé telé vel' A szkmi egyezteté sre 2()]0 jú nius ló-án oth íivtlj helyisé gé ben került sor. Az egyezteté sen elhngzott megl lú tásokól ésjvsltokól ké szült teí vezetet ré sztvev szkmi szervezetek vé lemé nyeztéme]ynek k, solán Egyesí tett Szent István és Szent László Kórhráz Rendel inté 7.et ké pvisel i és oek továibi vé lemé nyt folmált,. melyet megál1podás éi1eln]ében Z egyezteté s vlmennyi ré sztvev jé l;k *"c :J*: A kiegé szí t vé lemé nyben foglltklk eleget té ve egyezí eí es nygái megküldté k Íováb.b'á Infektológii Szkrrri Kollé gium eln<;ké nek és M ofszgos infektológus szkfelügyel f orvosnk is vé lemé nyezé sre. Emellett Plussz Egyesüieteis tájé kozlfták felmé ré sr és l' szkmi eqyez1eté sl l.

5 A szlim; szeryezetekt ] beé tkezett válszokt követ en ké szí tett és megállpí tásokt lrelyzct megoldásár. v1trmint R. nrodosí tásár tettjvs]toiirti-o'o ' tisszcrogttot szgptcmber 24-é n továbbí tották mlnlszté um elé Az egyezteté sek soí án lábbj megál]pí tások rögzí té sé.e kertllt sor: ), Sziiksé gessé és id szer vé v:ilt iz ejclig ccntrjlizáltn. suji".ti vé gzett 'nteznreny"tu.n ''gondozás lelret sé g szcrint regionáiisn -*t,?. r'iji"j''ekben decenr-,rlizls. töí óí ',2,'A reudeietben kiielölt negyci BNG-k gondozásr kije]öié siikt l clvé gzé sé ig felmé ré s eltelt idószkbn nen ]Lrcitk fe]ké sztilni'.'"t.j.'i'^.vi, lbortóriumi) tfugyi vlnrint és finnszí rozásj fulté telek n"- t"itiii"t.tá"tit " jjil'e. ré szlvevói2 u' l'ö,,eljö\öber enr.ek pótisir nenr js IIrk Iehetöscgel' "gy""te. J. A H]V Íertózött szelnelr,ek gondozásálroz elengedheteilen fe]lé tel' feidtokt hogy szkmi HIV'betegsé g e /í táú bon is'já s szkoí vos láss el' A gondozás egyik legfiibb :::1.'::1"1T*J,o*1áte.'hogy speciális immunológii (sejtlet.'ioi.u.tl.l.,,.g.irutot;. e. ].:.':]::'] l.l':, vl].usmennyrseg meghtározás. HIv gyógyszer-rezisztenci subi]pus ;é ré s, meghtálozás) ijiv vizsgltok eredmé',",,", nyé nek kompiex í í i.i)í i'i''9l9é ;Ité kelé 9 se lpján _ mikor ketl 'fert zóí Í szemé lynekí etjántini konbí nátt q,'pjl ^. 4. Jelenleg gondozási és kezelé si feldtokt szent Lász]ó Kórházbn :IY'::9'T:I."-"-!Í * KizáróLg szüé si és gondozási feldtokt lt u ií s J Ul t.o Uo'gyogyszoK c"nt.nru' vegzrk uondozást, onbn kezelé sle HIv "i fert zötteket LászIo Kórháb szent irányigt' uün ké Idé sben, hogy mely szlcrn kepnisel kipesek i gondoziisi ellátni feldtokt érintett. szkrnák,ián"ui t.otteglu,l'ink egymástól. át.pontj A B r-é s Nemibeteqsé sek Szkmi Kollé gium iei.-""y" i'".','. u o"."g "1té, gondozását. hivtkozv SF STD óentnrmár - kilkitndót std centrumokbn felké szí tett erre b Igyógyász szkorvosok ké pesek ellátni. u,'ur' r,ogy- u' rirv ntiretovirális íelt zöttek kezelé sé t, keze]é decerltrálizáhsánk s megllositásig' toübbr is szent!t''ió 19*::k.\ll vé gezni' Az Infektolólii s""k-"i L"ii;;j;-;t?g;inir., "gyon."* i::t:::-^',í :'9-"!"'.x1!"q' :, HJu pozitiv betegek gonclozái és kjzelé se inté ktológus üil:i:#.ilj.jiffi'"t ".?Tff: ffi :*fi"jhlil'r.i::11l.:í :ffi-"tn# szervek]'el kpcsoltosk, ig1 kilkú ó tiinet együttes ész]elese' Jrt.keje"e infektoiógii es elttás felkeszliltseget l gé nyej.. '' 5 problé mát J"'á!b] jelent' hogy gondozáshoz szüksé gespeciáiis...it vizsgáltokt jeienleg lbortóriumi centtlizá]tn. Budpesten r."iy".. - minimumfelté telekkel' szkml kpcitássl és finnszí roiássl rendijkez "gv íijeiolt lbortonum Az egyetemi vogzi. lbortóriumok nem rend lkeznek speciális r"'u"."ioii.-i elvé gzé sé hez vizsgáltok megfelel szkmi és fi nnszilozási Íéltételekkei' ' ',!'z ös s : : '. o q l l ólpják regisztrdlí H]I, felr zótí ek szán 900 ninináiisn f, yé Ihet en mé g 30 fen zití sze é]ynei lenne Sz:t,'sige áltpotánlt fetmé ré 'site és moni't.,rozásár. A l'enti Jotymtos betegszám megté let eiltsr u j"l"ni"gi- b"t"g.'.i*ot, szkké pzett u szemé Iyzet szár,u és nnk uú npól]ás. lbortóriuriri t"p"?,."t vé telé ve]. tigyelembe éiintett szlirni szenezeí ek lábbi e]ké pzelóst Vrázolták fel: Mindké t ' szkm ké pvisel i egyeté Í ettek bbn' hogy megyei BNG-k elts,en.!ó heiyett l1nry hrom egeltmen pé csi' r1ebreceni e,-.'"g"áij. is-í g;',;gt.u,nr1iti szlgó ltön.ú killlkiloki gndizási Íéldtokt tá "n,,iíotát. tpsáltok szkmi szerfult ngyszámú ' de kis szkellátó-r'"ly.*"r gondozrí s egyetemi centrumb tölté n szelve7é sé vel betegek jó életmin "rr""ilií ségének "n hosszú fenntrtásje]ent sen tá1,ú növelhet. AZ egyetemek lemé "nek ké peset u i" o-"ájo gondozás io. t"rtl &lté teleine u kilkí tásár. szkké pzett szemé ly)et, u nilitui e" luuo,uto.iuí ni

6 hátté I meqfelel szintri folymtos biosí tásár' A kilkí tndó Centrumok Í.eltételei vontkozásábn onbn vé iemé tryek elté rnek. A..'.. B r-é s Nemibetegsé gek szkmi Kollé gium jvs]t sze nt ké t már mú köd kijelöit inté zmé ny. SZen1 László Kórház. és u sp iro c"nt.u'no,n"rr"n újbb std Cenhumokt kellene kilkí tmi, hol n e felké szí.ett lorgygyriszok lniektológüsok közremuködé sé ve csk gondozási lbldtokt ué g."né k:,a.,ó";;;n]jk mrikodé sé nek lpvclo Ieltelelelre Jv3s]tot is dtk' A HIv Í 'ertózöttek ntiretrovirális kezelé sétovábbí t is szent Lász]ó KóÍ ház Rendel inté ze1nek kell vé eeznie. Az Infektológii szkmi Kot]é g um jávslt szerint HIv/AlDs betegek P."J9:"'1,:]1 es szolgáló-,el]átásfu újonnn kilkí tndó centrumok egyeternek InleIIoIogtl eg)5egenek kerelé ben keil. ho8) muködjenek.jvsolják rovábbá: '"'.1 1.''u o"..tiv betegek gondozás és kezelé se egyete;i centrumokbn kilkí tott lntei\lologldl eg} segek kereleben. in[ektológus erdl' 2' A szent László Kórházbn biztositott jeienjegi szkml szintet decentrtizált e]látás sorál.9s! úgy lehet biáosí tdi, }r egysé ges elvek és m köd szkmi kontloil törté nik' me]lett Teklnrettel n' hogy betegek kezilé se jöv ben is u s'"nt i."ro Kórházbn ronenl(. celszelu. hog) szkmfu ellátás elveit és gykorltát ez centum iláí yí ts és kontrc1lálj. 3. Tekintettel HIv feí ózöttek modeln kezelé s me]lett vlhtó 3-4 évtized.e megn tt élettrtmár' különböz cerrtrumokbn törté nó gondozás e betegek teljes koni fogászti' belgyógyászti 1sebé szeti. stb.) ellátásár is ki ke tú erjnie. 4' Az új centrumok ní lködé sé osk t kkor izbd megindí tni, h mií r biztosí tott ös s z e s felté tel, beleé rtve lbortóriumj hátte.et és u'rrwltós. 'it.i.u* inlektológus szkembeleket..já.uto, E fe]té telek hjány betegellii"t ler"'otos -e.teto"n veszé lyeztetí. 5' A kollé gium vé lemé nye szerint szkemberekíé]készitésében, szkmi ellátási elvek kidolgozásábn Szent László Kórházbn m köd cenhumnk meghtározó kell j szelepet átszni. - Az Infektológii Szkmi Kollé gium szerint nrennyiben ezt szkml konszedzus lehet vé teszi, újomn kilkí tndó centumok, ttól iügg en' hogy gondozásboz szüksé ges' felté leleket küelölt szolgáltáók melyii szkrni"egysé ffin ueitil kepesek kilkí tni mlí ködhetnek budpesti SE STD -Centrumán*.Ái''tZj.u uo.gyogy,"uti egyeteml egysé g kereté ben is, illetve..m ködhe.nek infektológii egyetemi egysé g kereté ben is. A CentÍ umok kilkí tásáig és tevé kenysé gtik."gtije.lí g jvsoltiik 18/2002. (x. 28') EszCsM rendeletben megyei gondozók kijelölé sé nek visszvonását ( tiin tmgntes ^HIv f It zöttek gondozását jelenleg is vé gz ké t inté zmé ny kivé telé vel) rnk :ká:'' "gy fe]tetelek hiányábrl gondozók nen kepeiek ezt feldtát e[átni' Jvso]ták B\U-k kompelenciáj l"]1::1 ":c:1 {o!ábbikbn Hl\ eí ozön szemelyek szüré sé re, KonlK]uso ( 1eIkultásr. lnácsdá.r és 7 std belegsé gek eilátásr lerjedien kr. szkmrik kepr'ise i jvsolták '..-,.-.i.":']:.:'1 i ientiet<ten fogüttákll kpcsoltos KeroeseK. Ieldtok megoldsánk miel bbi kidolgozását szkmi szenezetek, szkmi kollé giunok, országos inté zetek és szkfelügyel-et tevé kenysé gé <isszehngotlásvl. nek 3. Az országos tiszti f orvos válsz lpj in megkeres[em Nemzeti Er í ottis Mniszté rium egé szsé gügyi állntií kárát, ki rró tájé koátott, hogy R. módosí trisánk htálybté pé sé t követ en ké szü]t llpotfelmerélpján s módosí tás kihirdeté se ot ehelt i(1 nefu volt eieg?ndo hhoz' hogy L elölr bör- és nemibeleg-gondozók mindeg)ike!tj?s nerté Abeí ei Iudiun Ms:ul'n; meeerösiienen HLV pozití '.zemgjyg1g.tlleri gondlzásrir] Az á]lmtitkáiság II. Nemzeti AIDS strté gi kidolgo;ásánk el ké szí t munkálti solán szembesüit zl. hogy meglé vó' HIv fert ;öttek oivosi ellátást vjlzti inté zmé nyi

7 stí :1]ktí lr'fejlesztészo'./. ste 2011 e]só fé ]é vé ben konszeí zus egyezteté megtrtását s tervezik HIV pozití v szemé lyek teú ieti gondozásánk megn1ugtto, 'é rintett szkmák egé ttn ködé sényugvó n rcndezé se éidekében, I1. Nernzeti ÁIDs Stté gi kidolgozásánk e] ké szí t munlé ltivl prí huzmosn' A szktiirc továbbl is ci,il szervezetekkel egyeté rté sben H]v pozití y 'szemé yek gontlozásó k dekoncentrácí ój meltett íogtdl állást. Amemyiben egyezteté sen é ntett szkmák és szeúezetek megoidlí st jogszbály módosí tásábn látják, úgy tárc módosí tást ennek szel]emé ben és elózetes ré szletes htástnulmány elké szí té sé követ t en ké szí ti el' Erintett kotmányos jogok - jogállmiság elve és jogbiztonság követelmé nye: ''A Mgyr Knárssóg fi,iggetlen, demokrtibus jogállm,, Í(A kotfuíny 2. $ (1i bekezdé s]; - egé szsé ghez vló jog,,a Mg)r Kóztlirsság teruleté n él k ek joguk'tln lehet legmgsbb szint testí és lelki egé szsé ghez' Ezt jogot Mppi Köztársság munkvé delem, egé szsé gug)i íntézméhyek ás oryosi ellátós megszervezé sé vel' fendszefes testedzé s biztosí tásól) ' Almint. épített és d termiszetes kötnyezet vé delmé wl v]ósí tj me!.,, LA]lkotmány,IolD' ö (1).(2) bekezdé s]. Á kimott jogszbályok. szeí zelí immunhiányos tiinetcsopoí ki]kulását okozó feí zé s terjedé sé nek megel zé se érdekében szüksé ges inté zkedé sek és l sz r vizsgáltok elvé gzé sé nek rendjé r szóló l 18/2002' (xii. 28.) EszCsM endel t (R.) - A szerzett immunhirinyos tiinetcsopoft kilkulását okozó fert zé s terjedé sé nek megel zé se éidekében sziiksé ges inté zkedé sekr és l sár vizsgáltok elvé gzé sé nek Iendjé r szóló l 18/2002. (xi. 28') ESzCsM rendelet módosí tá;fuó], szóló 46noo9. (XII' 22.) EüM rendeiet (Rmód.)' Á Yizsgált megállpí tási l. A htáskör tekinteté ben Az állmpolg&i jogok biztosánk feldt- és htásköié t' vlmint ezek ellátáslihoz sztiksé ges vizsgálti jogosultságokt M obtv. hti] ozz meg' Az obtv 16' s (1) bekezdé se szerint országgé lé si biáoshoz bárki fordutht, b megí ié lé se szerint vimely htóság, illetve, közszolgálttást vé gz szerv ( továbbikbn együtt; htóság) tevé kenysé ge soní n bedvrí n1'1 benyrrjtó szemé ly lpvet jogivl ös s z e f u g g é s b e vissáságot r r okozott, felté ve, hogy lendelkezé sre á1ló köziggtási jogorvoslti lehet sé geket _ ide nem értve lr9zic'9z-et+i htározt bí rósági felülvizsgáltát - már kimerí tette' illetve jogorvoslti lehet sé nincs g számáiá biáosí tv. Az obtv' 16. $ (2) bekezdé se szerint orsziggyülé si biztos. lpvet jogokkl kpcsoltos visszásság megszijnteté se ádeké ben ; (1) bekezdé sben megjelölt felté teiek fennállás eseté livtlbói n is elifuht'. -A tövé ny kózszolgálttást vé gzi) szem.\oglntit nim htáfozz meg' t ombudsmni gykolll formált és ]kí tott ki. Az ombudsmni gykorlt kö'zszolgáltí óknk Íekinti htoságnk nem min süi, állmi vgy ön t o r m r í l y z t ifeldtot ellátó szerveket. különösen okt, rnelyek eseté ben ké Ielmez nek nincs lehetósé ge nnk m gválsáásiir'. hogy áitl igé nyelt szolgáttás igé nybevé telékivel Ie szerz djön, tekintettel II. hogy t csk korlátozott számil vgy kizrí rólg egyetien szent l veieti

8 igé nybe.j A közszo]gálttás lkosság ngy Ié széérinti' t vgyis jellegii közszo]gálttás tömeg s és áltlábn vlme]y lpsztiksé glctet elé gíki t Az egeszsé gügyi e]látórendszer fijleszté sé Íszóió ól évi CXXxIl' (2) törvé ny bekezdé q"nek 1' ó) pontj szelint $ egé szsé gügyi közszolgálttás u;.;i;;-""gy közpotlti egeszoen köllsé gvelé s és Eeé szsé gbiztósilsl tp É 'r,'e'" rln".,'i.'ott szolgá]ttás' egé szsé gügyi A fentick lpján o,ibudsmni s'"i";;; k;';;;;;ilá.,t köré be ué g, trtozó'li tekinti- egé szsé gügyi intjálé tryeket' ;;il;i;;" "'".u.k vizsgálti jogosultság ombüdsmn obtv. úfiskö'rii)tty"i r"í -JbJ.' ]"gyi.i"r.u"."' on".l"- 2. Áz érintett kotmányos jogok tekinteté b n Az országgy Ié biztos si _ mint erre már számos jelenté semben is felhí lm egy dott figyelmet. társdlmi problé n] mögött ájló osszeffiggé s.rendsze. reltri,s soí án objeklí v uí onóm, és neutrális módo 1, kizá]rg tpiogi lrveifelsorkozttásávl ts ös s z e v e t é s é v e l tesz e.leq9t. A]kotmánybll kpott mndátunánk. Az ombudsmru meglkulás inté zmé ny ól. ál]mpolgári jogok oezággé lé si biáos vizsgálti következetesen, soú í n zsiüóimé rté kké tlámvkocljk nt Ái"t<otmnyui.o.ág lpvet<; grnciákkl és lpjogok 1ogállmi tftinávl kpcsoltos elvi megállpiüsir! vtrnint _ ombudsmni.jogvé de em speciális vonásink megfelel en._ Llmz korlá.oz.nk lpjogok ]kotmnyos.iigjt nlegrtelni hirtorteg)"" urup;ogi.;;)i.i.i: A preyenllv ]UrilLlc emre ^ hdngsú lyt helycz ombudsmni glkorltí áilmpolgári jogok lp1é n biztos mndátum keretei k zött mrd bbn á esetben. lpjogi mikor spektusú vizsgálthoz né lkiilözhetet]en rnoon' nvttt,tii'"tjájs kereté ben konkjé lpjo sé t relmek és ezen lpú ó pnszok megel zé se érdekében - tevé kenysévizsgáltávl g ;oglklmói szoros ös s z e f í i g g é s b. e r átteiinti r relevánsjogi szbrilyozás elemeit, egyes fe]té rké pezi és jelzi joglkotó irrinyáb normszövegg.l táp?."l,o. ggályokt. egyik jellegdó,'11.:nb,udsm\inté zí.né ny sjátosság ugynis."' r'ág * o,."ggye,i blztosnk - obtv. keretei között _ reltí v szbdság ún sjt reio:i, htsköre (igy htásköii. htfuok) éltelmezésére' leglpvetóbb jogillunri uitotniány; jrté k' emberi 1ogok vé delmé nek érdekében 1. Az Alkolmánybí róság már m ködese e só eveiben elvi eilel állpltott meg, hogy Jogá]lm Ilé Ikülö,/heí et en eleme io1bi:!o:ág' A iogbizonsáb joglkoí ó _ ', áll'm. s o kötelessé gé vé teszi nnák Lizt".it.it, r'"iy.";og.e."t".iir"t"i "Ii.o.bin egyes e. - Jogszbályok is világosk' egyé rteim ek. "gei{ "!1i. iilo.e.iit"t tekini;e ki;zimí thtók és elóre]áthtók legyenek c noinr cin,í "1"i ".i-'k^.';'i.1$iiii*^7}'"il")i t"p","'",uu" - Alkotmrinybí lóság megállpí tott' hogy lnk számos ös s z e t e v j e vn: vontkozó töné nyi követelmé nyek Joglkotásr megtnás. eljfusi glnciák meg]ete, jogbiztonság, ön k é n y e s jogé rtelmezé kizáró st és jogintezmé nyet Lsz'rniurio?Lktieset viiágos biztositó és követhet normtltlom."giet"'*' ejogüio*g ié 'yegi ismé rve' joginlezme.r1ek szbál;ozá. ":"cáll". T:ll:.'1*l sorin szete"'mer.t..g"t",i.1ogor o,,o.'r u JogIkoLo szmzü. de meg ö\eieli. hog1 enrrek során AlkotÁn1 ÁndeIkezé seinek megí é ]el tlt]omml járjon e1.9 Az Álkotmánybí róság több í;;; hngsú lyozt: :-, Vö. obh ó50l/200l sámú ielenté s " VÖ' AjB.3536/2009' sámú lel fié s un', szi]ksé gessegi.rnyosságl. _ {]]:::::. tesztetj nem ]pv t jogg] megkijlórbr7eiej Ós s z e 1 üg g hátrányos eseí en d7 é5s,,eiuségi le57rel' lui1oon;og kor)tozás e.eten o..n ro'e."t.i."oi *.-* :.L5d p]',, obh )5r.)oos' osl] oiso,zoos' 2qos''zooo'iöi :jii'i.*;;;;:;;ü;ii;;;;::j:.: o 'Vö lo) Íl' l0'' AB hlározl qbh ' Ioo]' 59. y o5' Ö' 2/200,7 ' ( ' 24 ') AB htá ozat. 'osszefogllón lásd 5/l999' (l]i' 3I.)AB htározt' AtsH l j'..

9 állmszé Fezet demokrtikus m ködé se mgábn fogllj t' hogy állm, szerveinek tevé kenysé gé kel sztül n eleget tesz lpyet jogók iisztetetben"-tí tásár vonlkoxi és vé delmé Í e.rlkormányo< kcitelessegenek' qz á mnl köie escé ge u' J-fi ;ogot,e"trn. me lett 7 ewes szen ek rnú Löde\él]B) I Liepl(eni és fennlnni. hogy oi lpjogo l - l nyi igé nyöl fuggcllenü ts - biztositslr Az Alkotmánybiróság több htároztábn értelmeáe Alkotmány 70lD. legmgsbb $-ábn fogllt sziní í tes:i i és letki egé sz,sé ghez vlú jog tttlnát'1i Az' gykorlt ' 'Alkotnxinybí róság szerint. Alkotmány 70lD' $- lpján legmgsbb szintú testi és lelki egé szsé ghez vló jogká1t Áeghtározott lkotmlí Í lyi követelmé ny állmnk t lkotmányos kotelezenslgjt ;elenti' iogy nemzetgdság teherbí ó ké pessé gé hez, állm és tiirsdlom lehetdsé ieilez igoj jogi Jyn gsgi es kömyezetet telemtsen' mely leqkedvezotb felteteleí et biz.j.ffi poil.or életmódjához' életviteléhez. 12 Az lkotmánybí rósági gykorlt utl lr is, hogy,,[...] "ge.",eg". állnmk 10lD. s Q) bekezdé sben e.jog megvlósuiás érdekében megnrrozott, egé szsé gügyi inté zmé nyek és orwosi elláú s megs'zervezé séi.áyurí re 'tö,"r"""n.eg" nnyit. felté tlenül jelent' hogy állm köteles niegteremteni.gy átyn.inie,-"ny."n.'". m ködé sé nek grnciáit, meiy nrinderrki számr-biztositj..g#s"gjg;r szolgtttsot igé nybevé telé 'ehet lek sé gé t, t, ho'y szolgálttó i;te;;eiy"r. r'i.i..iu,niu,,."nti n. mrdjon e11áttlnul.'' ''Az rí iim szbdvig nem-terje oig, hog'.lií iir ii.".i',. ti egyik u. legfontosbb grncirí lis inté zmé ny trilmát, hogy heiyeie n"il tj- ulupu"to megvlósulásánk onosú yu "piti 1og bizlosité kit...i Az',Á]kotmnybiróság ugynkkor utlt l.r is, hogy '' egé szsé gügyj lntezmé nyhlózt és 2 orvosi ellátás köié ben elvontn' áltlános i."]ie.uáii.l cs.k egé szen szé ls esetekre kor]átozottn htározhtj' meg állmi kötelezettsé g kitikus ng ságát', szüksé ges, x:gl'j :.i minimumot. - m lynek hiály már lkotmffillenessegnez vezet. llyeru1ek voln m nösithet pé ldául. -á ország egtes terüleiein egeszseg1jg)i inié zmé nyrendszet és or osí ellátás eljesen hí t:inyo ','Áz A1kot.Joyii,Á,ig oru^utu. ', ilyen szé ls eseteken tú I u:nbn <otmriny 7olD.-il;;ó;rozott álmi kötelezettsé gnek nincs ikotmányos mé rré je' AZ "uuto "gá'.egn"' ;og.iiit tinrnugtun lnyi jogké nt é.telmezhetetlen, Z Alkotnány lólo' s-tzl uet""áes.et"n t.ogllt állí ni köleiezensegkent oglmódik meg. me y mgábn rogi5u -. u i i"t"..n."n... t.onu u rorvenyno,/o IestI e. -meg'.. í. leiki eges,/seg bizonyos leriileiein ányijogokr htározzon Az egé szsé gügyl szóló l évi CLIV' törvé ny (Eüt;.) II' fejezeté ben betegek szirnár számos lnyi jogot htároz meg' ezek között egé szsé gtlgyi eittáshoz vlo.1ogrol Kimondj.. hosy minden l:::19:\:::* beregrrek log un J{s)iUl)bn meshliirototr Kerele Kozon _.4 eges,/sé állpol gi ]ll indokoit. megfeieló. folymtosn hozzá é rhet<j es kö.vete]mé nyé nek megfelel Íl.:1y1:.lTnjjfu egé sisé gtigyi Lelbts pedig K]<or minosilheto megí é le]önel'. h 7 7 doll egeszsegüg}i "í t,l"iozszoigá]!ú sr vontkozó s,/kmi és eliij szbályok. iiletve irányeivek megtrtáiávi rlonlnit.'' " '"VÖ' 16 qo2'vl 0 ABh ;ro,/d.abh Ioq2..o7':'5' ;' kpcso tos :.1:F::'::g.h.:"."1:.]:cgl gykorltot ös s z e s z i lo9/20o8' (lx' 26 ) AB htározt, ::,]il: :Í '.5. ).A'ts htáí ozt, AB H 995, ' 260'270',37 l2oo ' (X' 3l ') AB htározt ABH 2oo0'293 / / '2g,7.. re'j r^l. rl.) Ats hrro,/t..' ABH.9o5, Jqo, Job_197. Az Alkotmánybiróság szerjnt ', egé szsé 8iigyi inté zmé nyhálózt és oí Vosi e]]átás szervezhet sokfé l ké ppen meg Az Aikotmánybói eí ed en '"nl.in"t sin"' unyi.;"gu."gr'ui,"zotil"rve"esr Másré szt nincs mo.u. lkotmányos ismé rv rr. hogv.enszer onmgábn.mirmyiien "!y l"klrns biáositáson betegellátlisboz lpuló vtó jogosultságok t ljesité ;t grn!álni' tjzé rt rendszer ]kotmánye]ienesseg szé söesetben csk olyn á lphhró meg, h egyé rteln'ú hogy ' rendszer eleve lk]mtin köte zerr.é gek állmot terh ló Ikotmányosn '. Áeg eiiog;hto mrnimlrnránk Íe jesité sé re.,, ABH l996' ] 7]. l88.l89' Az EÚtv 7 {(L)é s(2)bekez{tese

10 Már korábbi jelenté semben is felhí r,rm rr figyelmet, hogy joglklmási i*1'l]::^l fókuwá ó ' ombudsmn i jogré deiemne egeiisé ghez Vi; j;g blzlosilásá\l osszetuggo ]llrli kölele1etlsé peklel kpcsolrbn rcvt)bh lpjogi Aövetelmé nyek meg.oglmásór és bibontásári vll teheásé gé re' ó"^";á; r:ny, lcsonybb hogy lkotmá,nybí rósági mé rce',mitt vlmely jogsz "c;;í yi í."l rendelkeié st, szervezeti -s'.mpontiuot megoldást egé szsé ehez logi- vió log crvenyesulé se gykorlt bemuttott lpján nem min sí t lkotmányellinesnek. nem zr.ju ki.i á-ter''"toseg"t, norm, l'ogy gykollti lklmásávl, htásávl és ktivetkezmé nyeivel kpcsoltbn " egé szseghez vló joggl' vgy ennek.lnyi.jelieg ré szjogosinányávl, egeszsegtgyi ellátáshoz vló jogosultsággl osszefiigg visszás'ság.jgirlupi"i.í u I"rutjon sor' ombudsmni gykorlt lpján egé szié ghez vló jo'ggl." joggl ellátáshoz vló sszeffigg visszásiágot okí zht iz letyzé t.-ü i"é "ij""jg*y '.e"],.ei*"r átlkí Lás "' P:::r^1..*9l 'meií e.le ö., fejtc'tzté séhiónytibn nek. _ puszt.in ; i,"ll".ui.o tep"..eg," ll1111^"; j cé ]szel segj '1li91. megftntolások mitt potelciáiisn vgy tenylegesen JeIenÍ os szmu beieg kerülhel veszeir b<. ''. 3. Az ügy é rdeme tekinteí é ben A Rmód' meger sí tetten HIV pozití v szemé iyek teúleti gondozásánk jogi ]pját :::1J:1 i '::i :]], *ondozókt ki.je]ölti rendeikezé s,2ol0. :""'á'i.j!""rlep"n r'",'iryu, zlzonoó gyl(or]tbn 2 eltelt több mint egy év ltt sem tudott érvényesülni' A Rmód.?"9]9.il,::l 1-jei htájytlé pesekor kijeloltlnté zmé ny"t _ t"ttá ti"i."ie,'"r _ gondozási TeIot elltsár nem tk ké szen' rr fent tárgyltk szerint.jelenleg is lklmtlnok. A megkeresé sre dott válszokból' lefái;'ttott ellen izesr iké szí tett, vlmint.:"':?b].lih"] l:9 urí 9"- ös s z e f o g l l ók b ói tiderur, hogy Rmód. "gyé,t"l-ú "n 2010' 1i::1] '1: htlyb lepteté sé nek idópontjábn BNc-k n k;cté sé hez izüksé geszemé lyi, trg)l Jel eteleinek és lborolóriuh! h.ltté r nem vott megfelel ' nnk el zetes,!!.12:::"-.r,,y,,.felmé ré sé re 'ol' Csk. htályb lé ptetékovet st ei kezdtek rneg ; h;ásot telmereset, ::{^1',^ :'q].:u,: "9y minden. kijelöit- lnté zmé nyle kiterjed ellen izé s sorrán de.ült s7rnos. fé ny teny]e8e\ LerüleLi el átást kdályozó lpveto szkmi irán1multást i etö, szenlelyl trirgyi r bór.róriumi) :T::]Tl] -:1l"rnl"l, é. f'"-.;i,;; ; Mnyos gokr' JelKeszülctlensegrr' Meg]egyzend ezzel ös s z e f üg g é s b e n is. hogy bár mind jogsibály es, elfoedásl<or tt dott :]:.!Í 11!n.':k", volt, miid peig l"];;í ";1;;'". joglkotási rorveny ls.egyerte müen e] irj Rmód. elfogdását megelóz " err el Zetes _ ké s bb telmeru] problemkt Íne9e] z hí dstfiulmáfiy ké szí té sé nek kóí elezeí tsé géjelen t, esetben onbn ez elmrdt. A 20l0 jtiniusábn kezd d szkmi egyezteté sek lpján megfoglmott jvsltok lpján megájlpí thtó' hogy szkmi kollé giumok vé lemjrrye sietiit i Htt, pn zttek gondozósánk decentrlizálásához sziiksé 4es J'elté Í eiek kilkí s bvtibb nem hlszthí ó' ehhez onbn ké t szkm ktjzött konszlnzu'rd vn szuksé g' A kollé giumok egysé ges á]láspontj, hogy óe tegellátás bizt()n'águ irtlekebcn gondozá;decj;;l;;ál; mú ködé sé nek elindí tásához meglí tlpí tott szkmi és finnszí roz"ási felté teleket 1u u ijelöjeset. ""I,..o.oo, l-.:,".1.::l''":]il*:r.::iumok kompetenciák meghtározií sát, ; szemé lyi, táí gyi, szkml Komye7etl. ( b'\ yunlk)zó'iog:2obá )oabn ú keli wzetni',' Lásd AJB.3536/2009' számú jel nté s. ; 1i9 ]1i.áF,li:..: *é nyé böl következten 20l0, december 3I-é ig htályos joglkotásról szóló l987. évi l';t"'l]i1 f.'i i"iüifií ".:.j-.:'l::'1fá;í t,'y meglkotás e]ótt tudomány eredmé nyejr tánrszkodv Vjzsgáhi s'.bá'yoz;; vij";.#il;á;l."i:.ji:: #í :?:'1''T::ffiH":]"!;il:il.I"l;Í li'ifil."frii étcj] htályos 20l0' évi Cxxx' törvé Dy l7, s (i) és (21 uekezese renettellt,.o.i"" r'"á:^*er"..or.

11 A n1egkelesé sie dott válsz lpjáh 2olo májusábn bekövetkezó kolmlin}'váltást egé szsé gügyé It ::5::1 Í -fclelos. úemzeti p.or".i' problemvl' vi.i.'ie.ijnri Az el tdsi,s s'e*uesutt oroblé mk hiányosságok észlelése rendelkezé semre o," tálj."gy ál1ó ev infor.mációk telt ei, és o".ini zo i i ;ij;;b* i;;;,;'"i "kó tto.u o yun ::^T1:-:::' egyezteté negtrtását, s me]y HIv p""ití ".;;;;';k;.üiet] gondozí "gy sánk ffegnyugttó' é ntett szlmák ml ro s- sótegi kiffi '"iók#.- tt:i:l ;;.';ffi j1'"i"1nffií ;tr":jí j: :fffi J;ffi : szktárcá továbbr is szkmi os.,civil szerr,ezetetkel szemé I}ek gondo7sánl HIv pozití v dekoncenrrácioi meiien ogll állásl' "ey",.*é ;u"" Nem hgyhtó ugyn kor fiqyeimen kí viil' f,ogy betegek ffivároson gondozásí ir kí vtil é1 20] HIv pozití v O-et mese.l Zóeí f&á."j";'k;iil;;t "."k " sol, Rmód. i2jj:::::1: :'*emuttó és poiití v moon épperre Klvnm 'te'riiilj megszüntetni. áüi,i,""gouronuoo*uu A HIv Dozití betegek v területi "geo.egiigyi uí ro joiu ellálí s e'vi lehet sé eé "ttt.ho" o"rn hnem t. u -té nyé ges í"";áfé;;;;;;i;#"i's mgun ".up* kell' hogy fogj j: eleve kiszo]gáittolt helyzetiiknéfogv l biáosí lni keli, hogy eliátáshoz vló :í :1".'":Ti. ielentsen.lányt]n terhet' szánud (kc'lt.é ;"k..;t;;'.;?fis' e]lts dekoncentrációj. köttözé s). Az ellátó helyek vlmint 'számánk,..,uuu,go, szkmi kilkí tásábn, módszertn éívényesítésében jogttoio "i"i'"ly""t"jáe""t ug}n.k].or.'er", d eru",, Jogszbálvbn röezí Át'' AIt"r;;;''";";jen én) esülesenek é"r.áyesiito jogok biáo.itásr nrindá e.erben kiemelt figyeimer kái iordlrni' Minrlezek dlpjdn fueglilldí tom, hog) ' EIV pozií í v löbb betegek mihr teiileti eg). gotldoqisd éve hftilyo\ té tilps jogszib,ityi i,d'"i, ít;),"i"ii"ii*,". ::::!!,:: 1 Í*,:,!ó jogi.hetylet, 'i Ai;1ip-mgy,,,',ie.i.ti;"*'iot "tt",l," e oi\ dkul megoldotlnsdp, o gondoujli tovtibbti' gonioztisí i*e*",yig"f szbály.ozók."gitdrozó hií tnl, '"gé 1;i;.i;;l"'"thtáshoz szkmi érintett s1'emé Iyei egé sué ghez jogd,l, t',lmifit jogbiztonstí g vló követel mé nyt,"i í''.7pi,sed,í l,li*.e;í i "*i". Inté zkedé s im '-,,. A jelenté semben feltáí lkotmányos joggl jöv beni osszefugg visszásság megel zé se orvoslás érdekében és obtv. 20. s (4) bekezdé se el forrás. lpjrin felké rcm nemzetr.minisztert, hogy érintett ;il;i-- k;ié ilí,,1;kü: együtrmliködve szervezetekke] hldektinul tesve meg szüksé ges inté zk;dé seket hogy HlV pozitiv í'* é.d.kéb.n, betegek gondozá tetint"tet"n jslzóóz. htályos szbályink 1iir")s'; iö".,r, meefelelöen.."n"r". biztosí ottk legyenek.decentrí JÁt niili<oes, {r.egionrilis vgy :.-:*'*.:.!:9."' meg.v^ei szint ; elláú s elindí tásához s1emelyl. sziiksé trgyi. Vlmint geszkmi, fi nnszirozási feiteteiel. e,,, Budpest. 20l 1. áplilis lj.,:í.i",* Proi DI. szbó Máté É' m. ii ü.5's. -:i t'-.r.,.-tt "

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék Speciális bútorok Laborbútor Oktatási bútor Ipari bútor Mérlegasztal Laborszék JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldá sokát kíná l

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k 102. sz m TARTALOMJEGYZ K Oldal 153/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A p nz gyi szek tor ban r v nye s lд fo gyasz t v de lem

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben