HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA"

Átírás

1 HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA SZEPTEMBER OKTÓBER SZÖVETSÉGÜNK ALAPÍTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁN ALAPÍTÓNKRA DR. KRASSÓ GYÖRGYRE, SZABADSÁGHARCUNKRA ÉS A MEGTORLÁSRA EMLÉKEZÜNK.

2 KOMMENTÁR NÉLKÜL IX. 4. AB HATÁROZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG A LEGFELSİBB BÍRÓSÁG ÉS A LEGFİBB ÜGYÉSZNEK JOGSZABÁLY ALKOTMÁNY ELLENESSÉGÉNEK UTÓLAGOS VIZSGÁLATÁRA IRÁNYULÓ INDITVÁNYA ALAPJÁN HOZTA A KÖVETKEZİ HATÁROZATOT.AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG MEGÁLLAPÍTJA, HOGY AZ OKTÓBERI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC SORÁN ELKÖVETETT EGYES BŐNCSELEKMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ ÉVI XC. TÖRVÉNY ALKOTMÁNYELLENES, EZÉRT AZT A HATÁROZAT KIHIRDETÉSÉNEK NAPJÁVAL MEGSEMMISÍTI. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG EZT A HATÁROZATÁT A MAGYAR KÖZLÖNYBEN KÖZZÉTESZI. DR.SÓLYOM LÁSZLÓ AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELNÖKE, ELİADÓ BÍRÓ DR.KILÉNYI GÉZA DR.LÁBADY TAMÁS DR.SCHMIDT PÁL DR.SZABÓ ANDRÁS DR.TERSZTYÁNSZKY ÖDÖN DR.VÖRÖS IMRE DR.ZLINSZKY JÁNOS ALKOTMÁNYBÍRÓK. TISZTELT OLVASÓINK TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY AZ ÁLTALUNK KÖZÖLT HIVATALOS IRATOK AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRÁBAN, VALAMINT AZ OPEN SOCIETY ARRCHIVES LEVÉLTÁRBAN MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETİ TITKOSÍTÁS ALÓL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT EREDETIK MÁSOLATA. FAZEKAS JÁNOS LÁSZLÓ FELELİS KIADÓ.

3

4 2010. AUGUSZTUS 20. TISZTAVATÁS A HİSÖK TERÉN Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Bajtársak, Katonák! (dr.schmitt Pál köztársasági elnök úr ünnepi beszéde) Jó lesz újra hallani, több mint hat évtized után ezt az eltökélt, derék hitvallást. Jó újra hallani, mert talán nincs ebben a hazában olyan család, ahol ne lettek volna katonák, akik valaha e három rövid, de annál erısebb szóval indultak neki az életnek. Megannyi egyenes, erényes ember, példaképek mindannyiunk számára. Igen, mert a katonaember példakép, a gyermekvágyak egyik netovábbja, ahogy József Attila gyönyörő versében olvashatjuk: Tőzoltó leszel, s katona, vadakat terelı juhász. Miért szeretne minden gyerek tüzet oltani, katonáskodni, vadakkal megbirkózni? Mert az egészséges gyereklélekben ott bújik egy erény: a bátorság. Az arany közép két szélsıség: a gyávaság és a vakmerıség között. A katonaember legfıbb erénye ez. A Bátorság, a Vitézség, az Emberség így, csupa nagybetővel. A katonalét vágya benne él mindenkiben. Aztán évek múlásával szőnik, átalakul az érdeklıdési kör. Van, aki megvalósítja álmait. Mindenkibıl más és más lesz, máshol találja meg a boldogulását. De egy dolgot senkinek sem szabadna szem elıl tévesztenie, egyetlen hivatásban sem: A HAZÁÉRT, MINDHALÁLIG! Azt, amit Önök bátran kiáltanak ma minden magyarnak innen, történelmünk Fıhadiszállásáról, a Hısök terérıl. Nekünk, pedig meg kell hallanunk, mindenhol, bárhol, bármilyen hivatást teljesítünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Magyar Barátaim! Magyarország, mi, magyarok, csak akkor leszünk ismét erısek, ha lélekben mindannyiunk hitvallása, vállalása ez a két szó lesz. Ebben nincs mellébeszélés, megalkuvás, nincs kibúvó, nincs könnyítés. Mert a haza mindannyian vagyunk, éljünk bárhol a világban. A haza, a magasban, a lelki magaslatban levı, bátor, erényes magyarok közössége, ahol mindenki állapotbeli kötelességének, vállalt hivatásának a legjobban akar megfelelni. Mert csak így, együtt leszünk újra sikeresek. Múljon el az egymás méregetése, az irigység szelleme közülünk, teljesítse be mindenki saját küldetését, gyarapítsa a maga talentumait, ne a máséra vágyjon! Mindenki a maga életútját akarja és szeresse, mindenki a legjobb tudása szerint fussa meg azt a bizonyos pályát, ami neki adatott! Tisztelt Bajtársaim, Magyar Katonák! Önökre példakép-szerep vár. A katona, a bátor, az erényes magyar ember kiállása. Az elıbb említett, minden magyaroknak szóló példamutatás mellett legyen ez az életpályavonzó, és igen, Önökön múlik, leszneke követık. Életpályát mondtam, és ezt nagyon fontosnak gondolom. A honvédségnek korszerő, de hagyományokon nyugvó, erıs, megtartó háttérre van szüksége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szép hagyomány, hogy a magyar tisztek augusztus 20-án tesznek esküt. Nagyszerő gondolat, mert ez által összeér az egyéni és a közösségi ünnep. Erısítik egymást, megajándékozzák egymást. A katonák életében ez egy rendkívül fontos, büszkeségre okot adó, személyes pillanat. Az ünnepnap távlatot ad hozzá: elhelyezi az embert abban a kötelékben, amelyben az életét éli, a hivatását teljesíti. Önök a nemzet katonái. A parancsot a felettesüktıl kapják, de a megbízatásukat, a bizalmat egy egész ország adja. Az ünnepekkel kapcsolatban különfélék a gondolataink, különfélék az érzéseink. Ami a közelmúlt történelme, arról azt szokás mondani: túl közeli még. Ami pedig régen volt, olyan megfoghatatlan, olyan elérhetetlenül távol van. Ezért nem árt tudatosítanunk, hogy az ünnepek tegnap és ma arról szólnak, ami különleges bennünk, magyarokban, s a velünk egy hazában, élı nemzetiségekben. Ami máshogy volt itt, a Kárpátmedencében, mint a világ bármely más pontjain. Szent Istvánéhoz hasonló intelmeket, okításokat a középkorban sokan papírra vetettek. De egy sem ilyen bensıséges, vallomásos, ilyen szeretın atyai: Az uralom negyedik dísze a fıemberek, ispánok, vitézek hősége, erıssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ık országod védı falai, a gyengék oltalmazói Igen, ezek is mi vagyunk! Az érzelmek áradása, a lélek húrjai. Szent István, amikor Magyarországot megalapította törvényeit és intelmeit a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a tisztességesek ellen

5 vétık szigorú megbüntetése, a hit megtartása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás szellemében alkotta. Céljai elérésében segítették derék katonái. Szeressük hát, ami különleges bennünk! Mert az örülnivaló augusztus 21-én is, és az év minden napján! Márai Sándor egy rövid gondolata a hazáról így szól: Hazaszeretetre nem lehet senkit tanítani, egyszerően ırült az, aki önmagát tagadja! Hát ne legyünk ırültek! Legyünk bölcsek! És ne tagadjuk meg magunkat! Ne dobjuk el a hagyományainkat, mert saját magunkat dobnánk el vele! A magyar hadsereg bölcs, amiért keresi hagyományait, mert csak ezzel együtt végezheti jól, hően feladatát. Hiszen a honvédelem tudomány, szakszerőség, technológia és megannyi más. Mindenekelıtt azonban hőség, ragaszkodás, és becsület! A múlthoz úgy van közünk, hogy bennünk folytatódik. A részünk: lelkünk, gondolataink, mozdulataink, szokásaink része mindaz, ami történt velünk. Ezek vagyunk mi. Zavar és szemlesütés nélkül mondhatjuk: mi Szent István népe vagyunk. Itt, a Hısök terén, bárhol az országban, vagy magyar közösségekben a határainkon túl. A magunk 21. századi örömeivel és bánataival, céljaival és feladataival. Én hiszek benne, hogy újra nagyszerő dolgok elıtt állunk! Valami megmozdult a magyar lelkekben. Valami, ami valóságos, igazi, mélyrıl fakadó változást hozhat az életünkben: nagyobbat és fontosabbat, mint amire a politika, vagy a gazdaság képes. Olyan változást, ami szívbıl jövı, mégis tudatosan vezeti el a magyarokat egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb világba. Oda, ahol a remény visszahódítja a helyét közöttünk, ahol tiszták a tekintetek, ahol bizakodók az arcok, kiegyenesednek a gerincek. Ahol derővel tervezhetı, kiszámíthatóbb a jövı a fiatalok, a családok számára. Ahol mindenki élvezheti saját munkája gyümölcsét. Az ünnepek ezért fontosak: mert megláthatjuk bennük az erıt, amire szükségünk van a lelkek megerısítéséhez, a holnaphoz. Az erıt, ami csak a miénk, magyaroké. Tisztelt Ünneplı Közösség! Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed éneklik majd ma délután a Szent István Bazilikánál ünneplık ezrei. És én úgy gondolom, nyugodtan elhihetjük, hogy az a nemzet, amely ennyi szent királyt érdemelt, igazán egyedi és különleges. Nekünk, magyaroknak van küldetésünk, van hivatásunk a világban. Egy nemzet sorsa történelmi alkalmazkodóképességén múlik. Miként él a lehetıségeivel, hogy helyezi el magát a nemzetek között, hogyan közelít másokhoz. Sikeres nemzetnek, pedig azok bizonyulnak, amelyek meg tudják ırizni sajátosságaikat, és kellı önbecsüléssel, de nyitottan fordulnak mások felé. Jó érzéssel tölthet el mindannyiunkat, hogy ma lépett hatályba a kettıs állampolgárságról szóló törvény, amely nem csak szimbolizálja a magyar nemzet összetartozását, hanem meg is testesíti. Magyar Katonák, Barátaim! Legyenek büszkék hivatásukra! Szeressék azt, adjanak Önök ennek a XX. században elfáradt nemzetnek az elıttünk álló idıre vitézségbıl, emberségbıl példát, önbizalmat, bátorságot! A HAZÁÉRT, MINDHALÁLIG! Bevonulás a Hısök terére Schmitt Pál ünnepi beszéde Eskütétel

6 Orbán Viktor miniszterelnök úr beszéde a kormány fennállásának 100. napján Tisztelettel köszöntöm Önöket, Hölgyeim és Uraim! Én ugyan szerettem volna pontosan kezdeni, de Hámori professzor úr ragaszkodott az akadémiai tíz perchez. Mindenesetre köszönöm a kitartó türelmüket. Én is hadd kezdjem azzal, amivel Professzor úr befejezte: tudatában vagyok annak, hogy mekkora elismeréssel és köszönettel tartozom, tartozik az a politikai közösség, amelyet itt képviselek, a Professzorok Batthyány Körének. Régebbre még az általad említett, kedves Professzor úr, régebbi idıkre nyúlik vissza igazából az a fajta egymást segítı, támogató együttmőködés, amely, mondjuk úgy, hogy a polgári, nemzeti, kereszténydemokrata politikai közösség és a számára szellemi, tudományos muníciót biztosító tudományos közösség között áll fenn. Én még jól emlékszem 1994-re és l995-re is, amikor éppen a Professzorok Batthyány Köre volt az egyik legfontosabb támogatója annak a gondolatnak, hogy a szétszabdalt polgári oldal helyett jöjjön létre az együttmőködés, az összefogás. Ez vezetett el aztán el az elsı polgári kormány megalakulásához, majd a 2002-es választások elveszítését követıen az Önök által kidolgozott Szent István Terv jelentett hosszú idın keresztül egyfajta szakmai, tudományos, értelmiségi muníciót a közéleti küzdelmekhez. Ezt már - mint az ilyen természető muníciót - Magyarországon általában alá szokták becsülni. A nyers politikai küzdelem, valahogy meg a nyers politikai muszkli nagyobb elismerést váltanak ki, mint a bajvíváshoz szolgáltatott szellemi muníció. De a politikában azért az mégiscsak úgy van, ahogy valamikor régen Margaret Thatcher mondta, hogy aki meg akarja nyerni a politikai birkózást, a politikai küzdelmet, annak az érvek csatáját is meg kell nyernie. Az érvek csatájához, pedig muníció szükséges, és én megtisztelve érzem magam és magunkat, hogy az elmúlt években, e tekintetben mindig számíthattunk Önökre. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy a Professzorok Batthyány Köre idınként közvetlen baráti segítséget is nyújt egy-egy polgári kormánynak, hiszen Hámori professzor úr minisztere volt az egyik ilyen kormánynak, és most is az egyik legfontosabb területet, államtitkári rangban éppen a Professzorok Batthyány Körének kitüntetett, megbecsült tagja és vezetıje viszi. Nos, tehát köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, erre a mai találkozóra. Örülök, hogy itt állhatok Önök elıtt, mert ez azt jelenti, hogy mégiscsak volt már száz napja a polgári, nemzeti és kereszténydemokrata kormánynak. Ritka alkalom, hogy az elsı száz napról számot lehet adni. Olyan ritka, hogy négyévente csak egyszer nyílik rá lehetıség. Ráadásul most van is mirıl beszélgetnünk, mert a mögöttünk hagyott száz nap igencsak sőrőre sikeredett. A teatralitást kedvelık okkal mondhatják azt, hogy ez a száz nap történelmi volt. A politikusok, mint Önök is tapasztalhatták, szeretnek így fogalmazni, hiszen a döntések világában élik az életüket, értik a legrejtettebb összefüggéseket, és látják a döntések közép- és hosszú távú következményeit is. Így hát ık könnyen cimborálnak a történelemmel. A választók azonban más ritmusban élnek, más tölti ki az életüket, és a jövıt is inkább akkor hiszik, ha látják Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Idén, 2010 nyarán azonban mindez egy kicsit másként volt. Még a leginkább közömbösek, még a közéletnek legszívesebben háttal állók is érezték, hogy valami megváltozott, hogy stílszerő legyek, valahogy más a politika, és érezhették, hogy nagy dolgok vannak készülıben. Nos, ha így érezték, nem is tévedtek. Mert van az úgy, ahogy professzor úr is mondta, hogy az idı felgyorsul. Én hadd fogalmazzak úgy, hogy az idı összesőrősödik. Van, hogy néhány nap történéseinek több oldalt szentelnek a történelemkönyvekben, mint akár több teljes évtizednek. Nekünk, magyaroknak e tekintetben van bıségesen tapasztalatunk. Tudjuk, milyen az, amikor néhány nap alatt hosszú évekre eldılhet a sorsunk. Tudjuk, milyenek a forradalmi változások óta tudjuk, milyen a fegyveres forradalom óta tudjuk, milyen az alkotmányos forradalom, és 2010-tıl már azt is tudjuk, hogy milyen kétharmados forradalom. Nos, az az érzés, hogy ma az idınek különösen erıs a sodrása, hogy a történelem mintha összesőrősödne, nem kizárólag a magyarok életérzése. Most az egész világon sok tíz millióan éreznek ugyanígy. Az Európai Unió bizottságának elnöke, Barroso úr ma délelıtti beszédében, ahol az Európai Unió helyzetérıl szólt, ezt a sok tíz milliók által osztott hangulatot a következı keresetlen mondattal fejezte ki: ez a pillanat Európa számára az igazság pillanata: vagy együtt úszunk, vagy egyenként süllyedünk el. Nos, valóban, bármerre tekintünk: politikai, gazdasági és társadalmi változások egész sorát látjuk. Nagy történelmi régiók - sajnos a minket is, magába foglaló Nyugat is ideértendı - veszített szédítı sebességgel sokat, nagyon sokat egykori befolyásából. Míg mások Keleten és Délen hasonló tempóval emelkednek fel és törnek elıre. Egyszerően elintézhetnénk persze ezeket a tapasztalatainkat azzal, hogy a Nyugatot megrázta egy súlyos pénzügyi gazdasági váltság, és ennek a következményeit látjuk magunk elıtt. Meggyızıdésem azonban, s ebbıl kellett a kormánynak is kiindulnia, amikor elsı száznapos munkáját megkezdte, hogy ennél sokkal többrıl van szó. Amikor a történelem összesőrősödik, rendszerint egy új, nyilvánvaló, de korábban kimondhatatlan igazság fogalmazódik meg kritikus tömegő ember tudatában. Ma is látunk egy ilyen igazságot kikristályosodni, amely nyilvánvalósága ellenére új, és eddig sokan nem tekintették kimondhatónak. Ez az igazság így szól nagyjából: utópiákban reménykedni, virtuális valóságban élni csak ideig-óráig lehet, a valóság elıbb-utóbb visszaköveteli a jogait, elıbb-utóbb kiköveteli, hogy szembesüljünk vele. Amikor ma én Önök elıtt egy utópia bukásáról beszélek, akkor a mögöttünk álló két év nemzetközi és magyar, pénzügyi és gazdasági válságáról is beszélek. Igaz, merıben másképp, mint a pénzügyi válság menedzserek szoktak. Vannak, akik úgy vélik, hogy a válság a Lehman Brothers Bank csıdjével kezdıdött. Vagyis egy balesetrıl van szó, egy elkerülhetı rossz döntés következményei rázták meg, és rázzák az óta is a világot. Én azonban inkább úgy látom, hogy a nyugati világ eljutott egy olyan pontig, amelynél az utópia, amelynek burkában éltünk, hatalmas erıvel

7 beleütközött a valóságba, és apró darabokra tört. A most darabjaira tört világban úgy tartották, hogy a piac mindenható. Úgy tartották, hogy mindent, még az emberek értékét is pénzben lehet mérni. Úgy tartották, hogy értékteremtés és munka nélkül is lehet gyarapodni. Úgy tartották, hogy lehet pénzbıl munka nélkül is pénzt csinálni. Úgy tartották, hogy spekulációra, vagyis valódi értéket nélkülözı alapokra is fel lehet építeni egy ország, sıt egy egész világ gazdaságát. Ebben a most lehanyatló világban azt gondolták, hogy a piac nem csak profitot termel, de erkölcsös is. Ezért nincs szükség közjóra, és a közjót képviselı államra, mert helyettük majd a piac láthatatlan keze mindent bölcsen elrendez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Valójában nem ilyen-e a természete a történelem minden korábbi megbukott utópiájának? Nem tőnik-e úgy, hogy emberöltık óta az emberiség újabb és újabb utópikus drogok rabjává válik, és egyre keservesebb a kijózanodás, ha a valóság végül szembejön? A nagy politikai utópiák összeomlása után társadalmi és gazdasági értelemben is mindig nyomasztó feladat volt a felépülés és a talpra állás. Elég, ha csak a II. világháború utáni Németországra, vagy, hogy egy közelebbi példát mondjak, a szovjet megszállási övezet állapotára gondolunk, közvetlenül a Szovjetunió bukása után. A fasizmus, a kommunizmus és a szocializmus utópiáinak összeomlása egyaránt nemzedékek életét tette tönkre itt, Magyarországon is. Lehetnek persze emlékeink a történelembıl a gazdasági utópiák leomlását követı idıszakokról is. Itt van például ez a száznapos szokás. Száznapos beszédet 1933-ban mondtak elıször, talán egy fél évvel korábban, amint az amerikai elnökválasztást követıen Roosevelt elnök összehívta a törvényalkotókat, és egy száznapos vitát indított meg, amelynek eredményeképpen létrejött a New Deal, amely akkor radikálisan megváltoztatta az amerikai, illetve a nyugati világ által követelt gazdaságpolitikát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A harmincas évek elején is egy utópisztikus gazdasági elképzelés romjai felett kellett rendet teremteni. Akkor is egy nagy gazdasági válság után volt a világ, hogy mi utána vagyunk-e már ez még kérdéses. Arról a nagy gazdasági válságról késıbb a nagy gazdasági világválság név terjedt el, és persze igaz, hogy különbözı történelmi korszakok között az összevetés mindig kockázatos, hiszen soha sincs tökéletes megfelelés, így az akkori és a mai válságok között sincs, mindig akad azonban néhány fontos párhuzam. Itt van az, amit már említettem, hogy 1933-ban is az Egyesült Államokban éppen az elsı száz nap megfeszített törvényhozói munkája teremtette meg egy teljesen új gazdaságpolitika sikereinek az alapjait. Ugyanígy mi is azt reméljük Magyarországon, hogy a munka, amelyet május óta elvégeztünk, a holnap sikereit fektette le. Nos, Magyarország utolsó száz napjában, ebben a megfeszített munkával töltött idıszakban valóban egymásra torlódtak az események, idınként szinte zavaróan összefolytak a napok, és összesőrősödött az idı. A megelızı nyolc év reményvesztettségével, keserőségével leszámolva rég nem látott egységben hoztak fontos döntéseket a magyar emberek. Emberek kritikus tömegei értették meg Magyarországon a valóságot, és vállalták, hogy szembenéznek a realitásokkal az utóbbi évek utópiájának delíriuma után. Összeállt Magyarországon is a tisztánlátó emberek kritikus tömege, akik lezárták a "hazudtunk reggel, délben, meg este" szocialista politikáját, és félrelökték a bukott hazugságokat. Én úgy érzem, büszkék lehetünk arra, hogy milyen gyorsan és milyen széles körben, milyen széles egyetértésben szakítottak a magyar emberek az utópiák korszakával, és tették le az alapjait egy új, valóságra épülı rendszernek, amelyet mi nemzeti együttmőködés rendszerének hívunk. Sehol máshol, még ott sem, ahol a gazdaság bajai súlyosabbak a miénknél, nem sikerült ilyen széles körő együttmőködést létrehozni. Ennek megfelelıen nekünk, magyaroknak jó esélyünk van arra, hogy mi tudjuk a legkorábban és a leggyorsabban eltakarítani a bukott korszak romjait és lerakni egy új, a valóság tiszteletén nyugvó gazdasági rendszer alapjait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Professzor Hölgyek és Urak! Nem olyan hosszú idı száz nap, hogy ne tudnánk felidézni, milyen állapotban volt Magyarország, mielıtt a magyar emberek elsöprı többsége a gyökeres változások mellett döntött. Mélyponton, a szakadék szélén tántorgott a gazdaság. Történelmi csúcsponton volt a munkanélküliség. A rossz gazdaságpolitika és a szégyenteljes rablógazdálkodás következtében hatalmas adósságtömeget görgettünk magunk elıtt tıl egészen 2002-ig élt egy közmegegyezés Magyarországon a politikai pártok között. Errıl hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, pedig ezt még a szocialisták is betartották, így érdemes arra, hogy megjegyezzük. Ez a megállapodás úgy hangzott, hogy soha többet nem fordulhat elı, hogy az aktuális kormányok külföldrıl felvett hitelekbıl jóléti kiadásokat finanszírozzanak, mert akkor úgy fogunk járni, ahogy jártunk egyébként a nyolcvanas évek második felétıl kezdıdıen a kilencvenes évek elejéig. Ezt a megállapodást mindenki betartotta, egészen 2002-ig ben azonban egy politikai bőnt követtek el az ország akkori vezetıi, és megkezdıdött az ország újabb kori teljes eladósítása. A számok brutálisak, ha megengedik, én nem untatom Önöket ezzel, csak a nagyságrend érzékeltetése kedvéért mondom: 2011-ben az elıttünk álló költségvetési évben 2858 milliárd forintot kell majd visszafizetnünk ben nagyjából ennél valamivel kevesebbet, és 2013-ban, pedig még ennél is többet: több mint 3000 milliárd forintot. Csak hogy értsük, hogy mirıl beszélünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim: ha valaki átböngészi a magyar költségvetés szerkezetét tükrözı számokat, akkor azt tudjuk mondani, hogy az egy évben visszafizetendı összeg jóval meghaladja azt a személyijövedelemadó-összeget, amit egy év alatt a magyarok befizetnek egyébként a költségvetésbe. De azt is mondhatom nyugodtan Önöknek, hogy az egy évben visszafizetendı államadósság jóval meghaladja például az egészségügyre egész évben költött összeget vagy az oktatásra egész évben költött összeget. Sıt, ebben a bizonyos harmadik, 2012-es évben meg fogja haladni azt az összeget, amit egész évben a nyugdíjra fizetünk ki. Úgy kell tehát elképzelnünk, hogy a munkánk gyümölcsének egy tekintélyes részét, akkora összeget, mint amibıl egy egész oktatási rendszert, egészségügyi rendszert vagy nyugdíjrendszert lehet mőködtetni, az elhibázott gazdaságpolitika következtében az ország eladósítása miatt visszafizetés formájában a hitelezık ki fognak vonni a magyar gazdaságból.

8 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez az a helyzet, amelyet száz nappal ezelıtt a mostani kormány és vele együtt egész Magyarország megörökölt. Azonban az aktuális gazdasági nehézségeknél is talán nagyobb gondot jelentett, hogy a magyarok már nem vagy alig reménykedtek a jövıben, lényegében szinte minden bizalmukat elvesztették a politikában és a közös intézményeinkben is. Olyan alacsony szintre esett a közbizalom, amely lényegében már a közösségeink napi mőködését veszélyeztette. Ezért Magyarország a magyar államiság a szétesés, a szétcsúszás határán egyensúlyozott. Világos, hogy haladéktalanul cselekedni kellett. Nem volt idınk sem hosszan szemlélıdni, sem ráérısen tőnıdni a teendıkön. Fel kellett tőrnünk az ingünk ujját, fel is tőrtük, és azonnal hozzá is fogtunk a munkához. A pusztításhoz nem kell sok idı. Gondoljanak csak abba bele, hogy négy évvel ezelıtt az akkori kormány elsı száz napját követıen milyen állapotban volt Magyarország. Emlékszünk rá, ez volt az ıszödi hazugságbeszéd idıszaka. Száz nap alatt sikerült Magyarország lakosságának teljes bizalmi tıkéjét felélni. Akkor négy évvel ezelıtt néhány nap is elegendınek bizonyult ahhoz, hogy a mindennapi életünk alapját jelentı dolgokban elbizonytalanodjunk. Elbizonytalanodjunk az igazmondásban, a rendben, a biztonságban. Nos, a dolgokat visszafordítani, a káosz helyén rendet teremteni, a rombolás helyén építkezni, ehhez már sokkal több idıre, energiára, tudásra és kitartásra van szükség, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Száz nap arra lehet, és sajnos csak arra is volt elegendı, hogy a káosz és a szétesés helyén letegyük az alapjait egy új, erıs, magabiztos és reményteli Magyarországnak, amely erejét, magabiztosságát és reményeit nem utópiákból, nem lázálmokból, hanem valóságos, megtapasztalható lehetıségekbıl és eredményekbıl meríti május 29-én alakult meg a magyar választók akaratából a nemzeti ügyek kormánya - így hívjuk magunkat - az új magyar demokrácia történetének legnagyobb választói felhatalmazásával. Támogatottsága különleges. De a nemzeti ügyek kormánya sok más tekintetben is rendhagyó. Egyik ilyen, hogy ez az elsı kormány, amelynek a programja, mármint a kormány programja megegyezik a kormánypárt választási programjával. Amikor a kormányprogramot írtam, sokat gondolkodtam a választási program és a kormányprogram viszonyáról, és végül úgy döntöttem, hogy az a legegyszerőbb megoldás, hogy Rejtı Jenıvel éljek: kézenfekvı, hogy a választási programot úgy, ahogy van, beleillesztem a kormányprogramba. Így most elıször van Magyarországnak egy olyan kormányprogramja, amelynek része teljes egészében a választásokon bizalmat kapott párt választási programja. Ez azt jelenti, hogy a mostani kormány egy valóságos programra kapott felhatalmazást. Vagyis ez a kormány azt teszi, azt kell tennie, amit az emberekkel a választások elıtt megbeszélt. Ez 180 fokos fordulat az elızı nyolc év gyakorlatához képest, amelyben hamis illúziók és keserves csalódások váltották egymást. Mostantól ennek az új kormányprogramnak az elfogadásától kezdıdıen egyetlen politikus sem takarózhat azzal, hogy más dolog a választás és más a kormányzás. Mi, magyarok ezzel a nemzeti egységgel kiharcoltuk, hogy a jövıben többé nem kell illúziókra szavaznunk, amelyek a választások után akár napokon belül szertefoszlanak. Éppúgy, mint ahogy ez 2006-ban történt. Én ezzel magyarázom, hogy száz nap elteltével a kormány iránti bizalom és támogatottság mértéke lényegében megegyezik, vagy talán még nagyobb is azzal a bizalommal és támogatottsággal, mint amellyel a választási programunkat kitüntették a választópolgárok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Visszatérve az utópiákhoz. Leszámoltunk tehát egy újabb XX. századi, afféle szakértıi gıgbıl fakadó technokrata utópiával, amely szerint lehetséges az emberek nevében, az emberek ellenére kormányozni. Hiszen régebben úgy volt, hogy jött egy politikai hatalom, kigondolt ezt-azt, meg volt gyızıdve a saját szakmai igazáról, ez lehetett jó vagy rossz, utána - függetlenül, hogy az emberek támogatták-e ezeket az intézkedéseket, ezeket korábban reformnak nevezték - átverték a társadalmat, a szakmai csoportok, az érintettek tiltakozása ellenére is. Nos, ez egy szakértıi gıgbıl fakadó technokrata utópia volt, amelynek lényege abban áll, hogy lehetséges úgy az emberek érdekében kormányozni, hogy közben az emberek ellenére kormányzunk. Nos, mi inkább szeretnénk visszatérni ahhoz a régi nyugati hagyományhoz, ahhoz a régi eszményhez, amely úgy hangzik, hogy az emberektıl kapott felhatalmazással, az emberekkel és az emberekért kell kormányozni. Az elsı és legfontosabb eredmény, amit az elmúlt száz napban rögzíteni szeretnék az, hogy az emberekkel együttmőködve hoztuk létre, és most építjük ki a nemzeti együttmőködés rendszerét. Valójában az elmúlt száz nap ezért nem egyszerően a magyar kormány száz napja, hanem a megújuló Magyarország elsı száz napja. Építjük a nemzeti együttmőködés politikai rendszerét. Építjük a nemzeti együttmőködés közigazgatási rendszerét. Építjük a nemzeti együttmőködés gazdasági rendszerét, és építjük a nemzeti együttmőködés erkölcsi rendszerét is, amelynek fıbb tételeit reményeink szerint majd az Alkotmány foglal össze. Szintén újdonság, tisztelt Professzor Hölgyek és Urak, hogy 1990 óta soha nem volt ilyen kevés minisztérium és miniszter. Hozzáteszem, hogy nem a számszerő csökkentés volt az elsıdleges cél, hanem hogy a kormányzat hatékonyabb, rugalmasabb legyen, mőködése, pedig átláthatóbb. Létrehoztunk tehát egy új, korszerőbb kormányzati struktúrát, amilyen 1945 óta nem volt Magyarországon, és úgy látom, hogy ez eddigi tapasztalataink alapján mondhatom, hogy inkább megfelel a mai kor követelményeinek. Ennek az új rendszernek a hatékonyságát az is bizonyíthatja a kétkedık szemében, hogy a kormány elsı száz napja alatt 55 törvényt fogadott el az Országgyőlés. Csak a nagyságrendet érzékeltetendı: négy évvel ezelıtt ez a szám 19 volt, most pedig 55. És milyen törvények, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek után nézzük, hogy az új kormány megalakulása után mi mindent változtattunk meg száz nap alatt. Nos, ha a történelem összesőrősödik, és az idı felgyorsul, akkor az általában nem kíméli a tabukat. A mi kétharmados forradalmunk sem kímélte. Olyan tabukat döntöttünk le együtt május óta, amelyeket csak egy akkora nemzeti egység képes ledönteni, mint ami létrejött ez év áprilisában. Az elsı ilyen tabu után úgy összegezhetı, hogy a politikai osztály érinthetetlen. Mi bebizonyítottuk, hogy ez nem így van. Mi arra kaptunk felhatalmazást tavasszal a választóinktól, hogy a politikai osztály érinthetetlenségének vessünk véget. Ezért elsı intézkedéseink között volt a politikusok számának felére csökkentése. Húsz éven át a nyilvánosság elıtt szinte mindenki egyetértett abban, hogy az 1990-es politikai megállapodások eredményeképpen létrejött országgyőlés és önkormányzati rendszer méretében messze van az ideálistól. Változtatni kellene rajta. De soha senkinek nem sikerült ennek szellemében cselekednie. Most ez megtörtént. A magyar választók három

9 hét múlva már a kisebb létszámú helyi testületek összetételérıl dönthetnek, és a következı országgyőlési választásokon, pedig a mintegy 200 fıs parlamentbe választhatunk majd képviselıket. Tabunak számított az állami vezetık fizetése is korábban. Ez sok igazságtalanságot takart, és nagyon sok jogos ellenérzést szült. Most ezen a területen is változtattunk, korlátoztuk a legmagasabb béreket. Megszüntettük az erkölcstelen végkielégítések kifizetésének rendszerét. Az egyik, leginkább érinthetetlen kérdés Magyarországon a szocialista kormányok alatt a határon túli magyarság ügye volt. Mindig kellemes és meggyızı retorikai képességeik birtokában magyarázták el nekünk, hogy tulajdonképpen miért az a jó, ha minden úgy marad, ahogy van. És miért hoznánk a fejünkre sokkal nagyobb bajt, mint hasznot akkor, ha megmozdulnánk, és végre egyszer elmondanánk, hogy mit gondolunk, és mit tartunk helyesnek ebben az ügyben. Nos, azonban nekünk súlyos adósságunk halmozódott fel a határon túl élı magyar nemzettársaink felé, és december 5-ének szégyenfoltja megtisztításra várt, nem tőrt halasztást, ezért meg is alkottuk a szükséges törvényt. Letelepedés, Magyarországon való letelepedés nélkül is lehetséges a világ valamennyi magyarja számára a magyar állampolgárság megszerzése. Nyomasztó lelki terhet vettünk le ezzel a döntéssel a saját és a nemzet vállairól is. Sıt, én azt remélem, nemcsak terheket vettünk le, hanem olyan energiákat szabadítunk fel, amelyek sikeresebbé tehetik a magyarokat Magyarországon és a külföldön élı magyarokat egyaránt. Nos, talán ezek fényében nem tőnik túlzásnak, ha azt mondom Önöknek, hogy száz nap alatt a mostani kormány a nemzeti ügyek tekintetében több változást hajtott végre, több eredményt ért el, mint amennyi eredmény és változás történt a megelızı nyolc évben. Ami a nemzeti ügyeket illeti, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek között a kormányprogram is elsı helyen a gazdaság talpra állítását és az új munkahelyek teremtését jegyzi. Az elmúlt nyolc év politikája arra az utópiára épült, hogy hitelekbıl is lehet hosszabb távon jóléti rendszert finanszírozni. Mi azonban valóságot építünk, és a valóságban - tudjuk jól - csak tisztességes munkából és tisztességes vállalkozásból születhet bármilyen érték. Ezért minden intézkedésünk középpontjában a vállalkozás és a munkahelyteremtés támogatása, a munkavállalás könnyítése és megbecsülése áll. A gazdaság megerısítéséhez és a munkahelyek megteremtéséhez meggyızıdésünk szerint három dologra van szükség: a valósághoz igazodó adórendszerre, felelıs vagyongazdálkodásra és biztos pénzügyi alapokra. A teljesség igénye nélkül most szeretnék az Önök emlékezetébe idézni néhány fontos döntést, ami az elmúlt száz napban született. Elıször is bevezettük minden idık legalacsonyabb tízszázalékos társasági adóját, és elıkészítettük minden idık legalacsonyabb személyi jövedelemadó rendszerének bevezetését is a következı év elejétıl. Eltöröltünk tíz adófajtát. A hazai beruházások ösztönzése érdekében negyven százalékkal csökkentettük a beruházásokhoz szükséges állami engedélyek számát. A hazai kis- és középvállalkozások támogatása érdekében kibıvítettük a Széchenyi-kártya programot. A pályázati források nagyobb arányú kihasználása érdekében elıkészítettük, és nemzeti konzultációra bocsátottuk a Széchenyi Önerı Hitelprogramot és magát az Új Széchenyi Tervet is. Bevezettük az egyszerősített alkalmi foglalkoztatást. Az új törvénnyel, egy sokkal egyszerőbb és ésszerőbb rendszer lépett hatályba a mezıgazdasági és idegenforgalmi területen dolgozók életében. Az alkalmi munkára vonatkozóan ez közel félmillió munkavállaló és alkalmi munkaadó életét teszi könnyebbé. A magyar vállalkozások számára könnyebbé és eredményesebbé tettük a közbeszerzésekben való részvételt. Lehetıvé tettük a kistermelık számára, hogy termékeiket könnyebben értékesítsék. Ez nem tőnik nagy horderejő nemzetgazdasági átalakulásnak, de idınként a kis dolgok nagyobb változásokat eredményeznek, mint a hatalmas nagy makrogazdasági átalakítások. Hadd idézzem az Önök emlékezetébe azt, hogy közbeszerzési kötelezettség a most megalkotott módosítás után már nem vonatkozik olyasmire, mint a nyershús, zöldség, gyümölcs, tej, tejtermék, méz, tojás és gabona. Vagyis szeptember 15-tıl a közétkeztetést végzı intézmények, bölcsıdék, óvodák, iskolák, hivatalok, egészségügyi intézmények közbeszerzés nélkül, közvetlenül a helyi termelıtıl megvásárolhatják ezeket a termékeket. Törvényt hoztunk a körbetartozás felszámolásáról, bevezettük a másodlagos élelmiszervizsgálatot, hogy Magyarország ne legyen többé más országok élelmiszerszemetének lerakóhelye. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, bevezettük az új szabályt a földbirtok védelem érdekében, ahol elıvásárlási jogot adtunk a magyar államnak, és így megakadályoztuk, hogy a magyar termıföld külföldi spekulánsok kezébe jusson. S ez a védelem akkor is eredményes lesz majd a jövıben, hogyha Brüsszelben az általunk kért újabb, külföldiekre vonatkozó földvásárlási moratóriumot esetleg nem hosszabbítják meg. Tehát a magyar föld biztonságban van Magyarországon külföldi spekulánsok termıföldet nem fognak vásárolni akkor sem, ha Brüsszel így vagy éppen úgy dönt, mert ez a mi hatáskörünk, és mi ismerjük azokat az eszközöket, amelyekkel más országok sikeresen védték meg egyébként a saját gazdálkodóikat és mezıgazdaságukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elızı kormány valótlan számokra épülı költségvetése rendkívül veszélyes helyzetbe sodorta az országot, s ezért számos intézkedést kellett hoznunk a pénzügyi rendszer stabilizálása érdekében. Én tudom, hogy a legtöbb ember fejében itt a bankadó tőnik fel elıször, legtöbben ezért szokták meglapogatni a hátamat és megszorongatni a kezemet, hogyha járom az országot, és én nem tudom elmagyarázni, úgyhogy fel is adtam, hogy én valójában sosem vágytam a bankrendszerrel szembeni küzdelem Che Guevarájának szerepére. Ez nem szerepelt az életem tervei között, egész egyszerően Magyarország abban a pénzügyi helyzetben volt, egy olyan örökséget vettünk át, hogy kénytelenek voltunk meghozni néhány olyan döntést, amely ráadásul úgy tőnik, még a magyarok igazságérzetével is találkozott. Egy jó politikai döntésnek az értékét növeli, hogyha nemcsak ésszerő, hanem még találkozik a választópolgárok igazságérzetével is. Nos, éppen ezért a következı lépéseket kellett tennünk a pénzügyi rendszer stabilizálása érdekében. Elıször is ki kellett világosan nyilvánítanunk, erre jó volt a bankadó, és jó volt a Nemzetközi Valutalappal folytatott tárgyalás története is, hogy kinyilváníthassuk, hogy a nemzeti ügyek kormánya kitart a pénzügyi függetlenség és a gazdasági önrendelkezés visszaszerzése mellett. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a világgazdaság bonyolult módon szervezıdik, és minden nemzetgazdaság egyben része a világgazdaságnak, de a

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten.

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. 100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Hölgyeim és Uraim! Én ugyan

Részletesebben

2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló

2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája / SZÁSZFALVI LÁSZLÓ SZÁSZFALVI LÁSZLÓ

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

Gazdaságpolitikai alternatíva nélkül. (3. rész) Mi mindenrıl kell szólnia az alternatív programnak?

Gazdaságpolitikai alternatíva nélkül. (3. rész) Mi mindenrıl kell szólnia az alternatív programnak? A Fidesz készen áll a kormányzásra, arra, hogy programjával megvédje a munkahelyeket, helyreállítsa a közbiztonságot, és megfékezze az államadósság növekedését, visszafordítsa az eladósodás folyamatát."

Részletesebben

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Új Alaptörvénye van Magyarországnak Egy esztendeje, hogy a választópolgárok a választások második fordulójában korábban példátlan,

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. EMLÉKEZTÜNK 2011. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER KOMMENTÁR NÉLKÜL 36-1996. IX. 4. AB HATÁROZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG A LEGFELSİBB BÍRÓSÁG ÉS A LEGFİBB ÜGYÉSZNEK JOGSZABÁLY

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Fidesz március 19-i kongresszusán

Orbán Viktor beszéde a Fidesz március 19-i kongresszusán Orbán Viktor beszéde a Fidesz március 19-i kongresszusán Jó napot kívánok. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a Tisztelt Kongresszust. Köszönöm a szavazatokban kifejezett bizalmat.

Részletesebben

A Mikróvállalkozások jövıjérıl - İszintén

A Mikróvállalkozások jövıjérıl - İszintén A Mikróvállalkozások jövıjérıl - İszintén Elıszó helyett: Az Élet Himnusza Az élet az egyetlen esély - vedd komolyan! Az élet szépség - csodáld meg! Az élet boldogság - ízleld! Az élet álom - tedd valósággá!

Részletesebben

Újabb megállapodást kötött a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával

Újabb megállapodást kötött a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával XVI. évfolyam 2014. 3. szám Újabb megállapodást kötött a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával Parragh László kamarai elnök beszédét hallgatja Orbán Viktor miniszterelnök és Varga Mihály nemzetgazdasági

Részletesebben

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen I. évfolyam 2. szám, 2011. március Diktátumokat kényszerítenek az országra Alkotmányos puccs zajlik hazánkban Mesterházy Attila szerint alkotmányos puccs zajlik Magyarországon, amelyet csak közös erővel,

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

(A www.hirtv.hu teljes szövegéből szerkesztve)

(A www.hirtv.hu teljes szövegéből szerkesztve) (A www.hirtv.hu teljes szövegéből szerkesztve)... Emlékezzenek vissza, hogyan kezdtük el a tavalyi évértékelő beszélgetést. Akkor azt mondtuk, hogy a szokásunk lényege az, hogy minden esztendőben odaállunk,

Részletesebben

KINÕTTÜNK A TINIKORBÓL

KINÕTTÜNK A TINIKORBÓL A BRDSZ LAPJA 2009. DECEMBER KINÕTTÜNK A TINIKORBÓL Szakszervezetalapítók: Balika Lászlóné, Bíró Ödönné, Bíró Rozália, Borbély Csabáné, Borbély Zoltán, Bosznyák Péterné, Czáder Imréné, Csajbók Lászlóné,

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 20 éves a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Jubileumi kiadvány Budapest 2013 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, 2013 Kiadja: a Magyar Felsıoktatási

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN,

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, ESÉLYEGYENLİSÉGI PRIORITÁSOK - Tanulmány - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. október 31. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ÉS

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Biztosítók Szövetségének nemzetközi konferenciáján

Orbán Viktor beszéde a Magyar Biztosítók Szövetségének nemzetközi konferenciáján Orbán Viktor beszéde a Magyar Biztosítók Szövetségének nemzetközi konferenciáján 2011. október 19. Budapest Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a szervezőknek, hogy voltak olyan

Részletesebben

Hazánk. Házelnöki búcsú Csépe Bélától. A falurombolás. utolsó hónapjait. Az értékek irányába kell elmozdítani a társadalmat

Hazánk. Házelnöki búcsú Csépe Bélától. A falurombolás. utolsó hónapjait. Az értékek irányába kell elmozdítani a társadalmat K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Kormányzásra készen Ülésezett a KDNP Országos Választmánya K Ö Z É L E T Jó hangulatban, eredményes évet záró ülést tartott az Országos Választmány

Részletesebben

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. MÁRCIUS Az IKSZ részvételével zajlott a fiatal gazdák konferenciája Ugyanakkor nem egy hitbuzgalmi kezdeményezés indult szögezte le a KDNP

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Hatvan éves a NATO Középpontban a nemzetbiztonság A megfigyelés és az információgyőjtés múltja, jelene és jövıje A non-profit

Részletesebben

J e g y zık ö n y v. Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zık ö n y v. Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés) J e g y zık ö n y v az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottságának 2012. október 2-án, kedden, 16 óra 4 perckor a Képviselıi Irodaház

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 12.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 12. PEDAGÓGUSOK LAPJA 12. LXVI. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2010. DECEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN JUS MURMURANDI Értünk szólt a dal december 4-én, azon a kristályhideg, mégis

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS Surján László átvette az EP-alelnöki stafétát Tőkés Lászlótól Tizenöt év után újra van irodája a KDNP-nek Szombathelyen A magyarság

Részletesebben

A különféle menedzsment technikákról

A különféle menedzsment technikákról Takáts Péter A különféle menedzsment technikákról A kelet-nyugati dialógus A kelet - nyugati mentalitásbeli és gondolkodásbeli különbözıség egyik oka az eltérı múltból fakad, mert Európa két részének különbözı

Részletesebben

Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése

Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése Készítette: Sinka Edit 2008. március 1 Az OFSTED brit tanügyi felügyelet mőködése... 1 Bevezetés... 2 Az OFSTED kialakulása... 3 Az OFSTED elıdje, a HMI... 4

Részletesebben

Négy változat egy témára

Négy változat egy témára Négy változat egy témára A neoliberalizmus továbbéltetési változatai az MDF-SzDSz, FIDESz, a JOBBIK és az MSzP választási programjában A Magyar Nemzeti Ígéretbehajtók kézikönyve Szent Koronát Szolgálók

Részletesebben

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját?

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját? A TARTALOMBÓL: Milliókért vizsgálják az õszödi beszéd... 2 média visszhangját Hallgass az eszedre! Szavazz a zsebedre!. 3 Egy meghívott vendég gondolatai a..... 4 Munkáspárt 2006 kongresszusáról A polgári

Részletesebben