A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEI"

Átírás

1 SZENTGOTTHÁRD VÁROSKÖZPONTJÁNAK MEGÚJÍTÁSA CIVIL ÉS VÁLLALKOZÓI PARTNERSÉGBEN (NYDOP /A) A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEI ELVI ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ M! S Z A K I L E Í R Á S ALTUS SAVARIA TERVEZ! IRODA KFT SZOMBATHELY, WELTHER K. U. 31. TEL.: FAX.: WEB: RÁPLI PÁL OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, FELEL!S TERVEZ! - E SZANYI TIBOR MAGASÉPÍT! TECHNIKUS MEGBÍZÓ: SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9970 SZENTGOTTHÁRD, SZÉLL KÁLMÁN TÉR

2 TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK M!SZAKI LEÍRÁS 1. A MEGLÉV! ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 2. TERVEZÉSI PROGRAM 3. TERVEZ!I NYILATKOZAT M!SZAKI TERVEK D1-0 FELMÉRÉSI TERV- ÉS FOTÓDOKUMENTÁCIÓ M=1:200 D1-1 TET!SZERKEZET ÉS HÉJALÁS FELÚJÍTÁSI TERVEI M=1:200 D1-2 FELÚJÍTANDÓ NYÍLÁSZÁRÓK KONCEPCIÓTERVE M=1:20 MEGJEGYZÉS Az épület akadálymentesítésének tervei külön tervben, a szerz"k által összeállított és jegyzett dokumentációban kerülnek közreadásra. 2

3 M!SZAKI LEÍRÁS 1. A MEGLÉV" ÁLLAPOT 1.1. EL!ZMÉNYEK - AVAGY EGY 263 ÉVES ÉPÜLET ÉLETCIKLUSAINAK BEMUTATÁSA A Polgármesteri Hivatal épületét 1746-ban a Ciszterci Rend építette. A tervezési feladat tárgyát képez" épület szárnyak eredetileg rendházként szolgáltak, a szomszédos templommal építészeti és funkcionális egységet képezve. Kés"bb az épületegyüttes ezen szárnyai új szerepet kaptak. Míg a használati mód változása következtében a bels" terek aprózódása következett be, addig a technikai fejl"dés hatátásaként a vízellátás, szennyvízelvezetés és a f#tési hálózat kiépülésének korszaka követelt új és újabb beavatkozásokat az épület struktúrájába A MEGLÉV! ÁLLAPOT Az állami tulajdonban lév" épületszárny állagmegóvását, felújítását többször készítette el" tervezési tevékenység, a kivitelezés során azonban a komplex megoldás helyett, sajnos csak az éppen elodázhatatlanná váló problémák kezelésére nyílott lehet"ség. (Jellemz" például, hogy a 90-es évek faanyagvédelmi szakleírása is már a 80-as évek tanulmányára kellett, hogy támaszkodjon, hiszen már az akkor esedékes feladatok sem lettek maradéktalanul elvégezve az épületen.) László Ildikó építész üzemmérnök 1 készített utoljára szakvéleményt a Polgármesteri Hivatal tet"szerkezetének vizsgálatára. A szerz" már a Tartalomjegyzékben jelzi, hogy: A szakvélemény elkészítéséhez a költségkímélés érdekében az 1983-ban készített T.Sz: 81/2437 számú faanyagvizsgálatot a hivatal rendelkezésemre bocsájtotta. Mára új kihívások instruálják a halaszthatatlan felújítási folyamatot: Egyrész, dacolva a könny# sikert ígér", homlokzati szépre festés látszat-eredményével, inkább ütemezett, egymásra szakszer#en épül" munkafázisok következetes megvalósítására a cél. Másrészt, f"leg az akadálymentesítés szociális igénye és az informatikai fejlesztések m#szaki követelményeink kielégítése kapcsán megoldást kell találni a z elektrotechnikai hálózatok és -eszközök melléktermékeként keletkeztetett elektroszmog káros hatásainak semlegesítésére is. Miközben a résztvev!knek fel kell tárniuk annak titkát, hogy a mai épít!ipar egy-két évtizedet felvállaló távlatával szemben, hogyan alapozhatjuk meg mégis az épületegyüttes fennállásának következ! 263 évét! 1. ZALAKI BT. László Ildikó üzemmérnök, É október 18. 3

4 2. A TERVEZÉSI PROGRAM 2.1. A TET"SZERKEZET REKONSTRUKCIÓJA Az el"zmények alapján jól érzékelhet", hogy a m#emlék épület felújítása elodázhatatlan. Ugyannakkor tudomásul kell venni azon körülményt is, hogy annak teljes, egy ütem# rekonstrukciója - még a várható támogatások fényében is - meghaladja a Város teherbíró képességét. Ezért a felújítás több lépcs"s ütemezése a szakmai prioritási sorrend és a mozgósítható pénzügyi források összehangolása alapján került véglegezésre. Fentiek alapján, a projekt keretében el#ször a tet#szerkezet komplex felújítására, h#szigetelésére, valamint a f$tött terek homlokzati nyílászáróinak felújítására és h#szigetel# képességük fokozására, valamint akadálymentes ügyfélpont kialakítására kerül sor A FEDÉLSZÉK JAVÍTÁSA, KONZERVÁLÁSA A Kolostor-szárny tet"szerkezete ciszterci kövezetkezetességgel kialakított, dupla székoszlopos, feszít"m#ves, szelemenes fedélszék, mely a szokásosnál s#r#bb f"állásokkal és méretesebb keresztmetszeti értékekkel lett megvalósítva. A hosszirányú merevítést tekintélyes mellszorítók szigorú rendje biztosítja és minden köt"gerenda alafalazással gyámolított. A fedélszék egyszer# szemrevételezéssel elfogadható állapotban van, jelent"s beázások, csomóponti elcsúszások nem érzékelhet"k. A f"állások felmérése az egyes szárnyak viszonylatában is csak néhány centiméteres eltérést mutat. Komolyabb szerkezeti problémák a szomszédos templomhajójó boltozatának terpeszt" er"i kapcsán jelentkeznek csak. Ezek közvetlenül a kolostor-szárnyakat károsan nem érintik, de a horizontális er" ket megköt" vonórudakat és feszít" m#vek a tervezési területen is megjelennek. Ezek állagvédelmére különös gondot kell fordítani! M i n d e z e k e l l e n é r e, a k o r á b b i s z a k v é l e m é n y e k, v a l a m i n t a templomtér fölötti tet"szerkezet közelmúltban elvégzett felújításának kedvez"tlen tapasztalatai óvatosságra intenek bennünket. Valószín#síthet" ugyanis, hogy leginkább a faszerkezetek rovarok és gombák által okozott felszíni, illetve szerkezeten bel#li károsodására számítani lehet. Sajnos érzékelhet" m á r a k o r á b b a n becserélt, gyengébb rostszerkezet# pótlások károsodása is. 4

5 A faanyagvédelmi- és a statikai szakvélemények aktualizásálása az építési engedélyezési tervek el#készítését meg kell, hogy el#zzék. Az alapelvek azonban már most is leszögezhet"k: - nem ismert olyan m#szaki, illetve más, használatból ered" ok, amely a tet"szerkezet rendszerének, geometriájának megváltoztatását indokolná; - ragaszkodni kell az eredetileg beépített szerkezeti anyagok megmentéséhez, ugyanis ezen gesztfa-szerkezetek több mint kétszáz év után is jobban teljesítenek, mint a vegyszerekkel kezelt laza rostszerkezet# utódaik; - a helyreállítás technológiájának lehet"ség szerint meg kell közelítenie az építés korára jellemz" megoldásokat. Kerülni kell azt, hogy a beállt anyagok káros hatású, modern helyettesít" termékekkel érintkezzenek (cementek, m#anyagok, gyapot és hálós szövetek); - a ciszterci épít"mesteri talentum tiszteleteként törekedni kell a szerkezeti pótlások helyes polaritás szerinti szabására, beillesztésére és - legalább a nagyobb lépték# szerkezeti meger"sítéseknél - kovácsolt vas pántok, vonórudak alkalmazására az acéllemez szerkezetek helyett FELÉPÍTMÉNYEK, KÉMÉNYEK, SZELL!Z!K Tisztázni kell a tet!térbe szell!z! falazott kürt"k szerepét. A már funkcióját veszetett küt"ket, elhúzásokat visszabontással meg lehet szüntetni. A kürt"ket ebben az esetben teljes magasságában meszes homokkal kell visszatölteni, azért, hogy abban légrések, légdugók ne maradhassanak. A tet!héjaláson áttör!, eredeti felépítmények akkor is felújítandók és megtartandók, ha azok id"közben már üzemen kívül helyeztettettek. Az épület történeti megjelenéséhez ezek ritmusa ugyanis legalább annyira hozzátartozik, mint a vakolathímes homlokzat tagozatai. Ezek esetében - különösen, ha azok nem funkcionálnak már eredeti rendeltetésük szerint - feltétlenül gondoskodni kell a folyamatos, gravitációs átszell"zésükr"l. Nem lehet része a projektnek, de építészként kötelességem felhívni a figyelmet arra, hogy a ciszterci templom szentélyének hatósugarában létesített, mintegy 3 megawatt teljesítmény" kazán áthelyezésér!l minél el!bb gondoskodni kell. Nem szokványos eleme ez a szakrális tereknek, mint ahogy a felépítményként megjelen!, robosztus kéményt sem lehet megfelel!en illeszteni a m"emlékegyüttes lelkületéhez HÉJALÁS, ALÁTÉT FÓLIÁZÁS Az 1996-os szakvélemény igen plasztikusan írja le a héjazat állapotát. Sajnos a körülmények azóta sem javultak: A valamikori hódfarkú cserépfedés a folyamatos javítgatás eredményeként jelenleg olyan vegyes cseréppel fedett tet!felületté alakult át, melyben megtalálható az építést!l évt!l a mai napig gyártott összes cserép típus. Ez a vegyes cserepezés azt eredményezteti, hogy a cserepek nem tudnak egymáshoz illeszkedni, így még az ép cserepek mellett is bejut a csapadék a padlástérbe. 5

6 A tet"héjalás teljes cserére szorul. Sajnos a szükséges mennyiség#, autentikus, bontott cserép beszerzése nem garantálható, így helyettesít" anyagként a mai ipari termékek közül kell választani. Kézenfekv" lenne a templomhajó fedéséhez használt TONDACH égetettcserép használata, de a tartósság érdekében mégis inkább valódi, 1200 C-on égetett, kerámiacserép alkalmazását javasoljuk - természetesen formailag az el"z"höz hasonló megjelenéssel ELEKTROMOS SZERELÉS, HÍRKÖZLÉS, INFORMATIKA Szerencsésnek mondható, hogy a padlástérben az elektronikai elemek elenyész" mennyiségben fordulnak el". Maga a padlás világítási hálózata jelenleg m#ködésképtelen, az informatikai területet pedig egyetlen, huzalain függ" D-LINK-router reprezentálja. Ahhoz hogy a Kolostor természeti környezetbe illesztked", finomenergetikai tere érintetlen maradjon és az elmúlt évtizedben bekövetkezett, robbanásszer# technikai fejl"dés hatása kompenzálódhasson, a tet"tér villamos szerelvényzését - természetesen a vonatkozó szabványok és szakmai irányelvek alkalmazásának kötelmével - az alábbiak szerint javasoljuk elvégezni: - minden hálózatot kötésmentes, koax védelm#, rézvezetékkel kell szerelni; - amennyiben a fektetési irány 15/15 cm keresztmetszetnél nagyobb átmér"j# tartószerkezeten, hosszában kell, hogy haladjon, úgy ezen szakaszokon földeléssel ellátott réz véd" cs" alkalmazása is indokolt; - javasolt a 12V-os egyenáramú hálózat kiépítése, mely a helyi világítás biztosítására teljesen megfelel", miközben a mikrokörnyezet mágneses terét legkevésbé befolyásolja (nem gerjeszti) A ZÁRÓFÖDÉM UTÓLAGOS HÖSZIGETELÉSE A felújítás várható beruházási és üzemeltetési költségeinek optimalizálása a tervezési feladat fontos részét képezi. A környezet-tudatos technológiák extrém változatai helyett a helyes tervezési módszerekkel elért passzív megoldásokat részesítettük el"nyben, többek között azért, mert csak így garantálható a m#emléki környeztbe illeszthet", autentikus megjelenés és a több száz éves épületszerkezeteket konzerváló képesség követelményének együttes kielégítése. Fent leírt alapelv alapján a zárófödém cellulózrost h#szigetelése mellett döntöttünk. 6

7 Ez a bór-sókkal kezelt, hulladék-hasznosításból nyert anyag ugyanis olyan páragazdálkodási-, filtrációs- és t#zvédelmi jellemz"kkel bír, melyek hatása kifejezetten kedvez" a történelmi szerkezetekre. Nagy el"nye a megoldásnak, hogy a termék kézzel mozgatható kiszerelésben is kapható, a padláslépcs"kön is a padlástérbe juttatható vagy a szarufák közt beemelhet". Elterítéséhez speciális szerszám nem szükséges, mint ahogy nem igényel alátét- és záró fóliát sem. Mivel ömleszett anyag, minden rést h"hídmentesen tömíteni lehet vele. A padlás járhatósága - kémények, szell"z"k megközelítése - pallósorra helyezett deszka padozattal biztosítható. (Jelen esetben a középf" fal menti járható padozatot a köt"gerendák alátét falazatára ültetett feszített hidakkal kívánjuk megoldani.) Nem utolsó szempont m#emlék szerkezeteknél az sem, hogy a cellulózrost liter/m 2 vízzel képes gazdálkodni, így a padlástérbe jutó párát, nedvességet elvonja a védend" szerkezett"l (faanyagok, vakolatok, vonórudak és más vasalatok, stb. A cellulóz rost kezelésére használt természetes sók jelenléte miatt a rágcsálók, rovarok nem fészkelnek be az évek során paplanná nemezel"d" h"szigetel" rétegbe A HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK FELÚJÍTÁSÁNAK RENDJE Az épületek homlokzatának legsérülékenyebb elemei a nyílászárószerkezetek. Részletes diagnosztikai vizsgálatok nélkül is kijelenthet", hogy a Kolostor ablakainak felújítása tovább nem halogatható. A kor gyakorlatának megfelel"en (kb. a XVIII. század végéig) az ablakok befelé-kifelé nyíló szárnyakkal készültek, így a homlokzati vakolat síkján elhelyezett küls" részek az id"járási viszontagságoknak er"sen kitettek. Ebb"l persze nem következne még károsodás, hiszen el"deink a rendszeres karbantartást természetesnek tartották. A kapuzatok viszonylagosan jó állapota nemcsak a véd" keretezésüknek köszönhet", hanem annak is, hogy funkcionális okból azok karbantartását id"r"l id"re muszáj volt elvégezni. Ahogy a karcsú szerkezetek gyártása is több szakma együttm#ködését igényli, felújításuk is komplex szemléletet igényel. Néhány tévhittel is le kell számolnunk, hogy egyértelm# legyen: a történeti nyílászárók felújítása nemcsak m#emléki-értékvédelmi szempontból szükséges, de költséghatékonyság szempontjából is a legkedvez"bb megoldás. 7

8 Néhány példa, az alapelvek alátámasztására: - a régi szerkezetek h"átbocsátási értéke sokkal jobb, mint a szakirodalomban közölt U=4-6 W/m 2 K érték, mivel rendszerint a felújítás nélküli, tömítettlen, rosszul záródó balakszerkezeteket mérik - elrettent" példaként. A valós érték U=2,4 W/m 2 K érték alatt van, ami nem áll olyan távol az 1,6-os szabvány követelményt"l; - ma már gyártanak ún. low-e (alacsony sugárzású, l á t h a t a t l a n, v é k o n y e z ü s t r é t e g g e l e l l á t o t t h"szigetel") üvegezést, amely a bels" ablakszárnyak tapasztaljában is elfér és alkalmazásával a h"szigetel" képesség értéke akár 1,1 W/m 2 K értékre is csökkenhet. - a gotthárdi példán is jó látható, hogy a közelmúltban pótlásként elhelyezett küls" szárnyak és azok szegez"-lakatos munkái rosszabb állapotban vannak, mint többszáz éves el"deik. Tehát a csere sem jelent feltétlenül hosszútávú megoldást. Hangsúlyoznunk kell, hogy a rekonstrukció fogalmába nemcsak az egyszeri megmentés mozzanata tartozik, hanem az újjá született érték karbantartásához, meg!rzéséhez szükséges tudás és az anyagi hátteret biztosító gazdasági potenciál újjászervezése is... 8

9 A Kolostor-szárnyak nyílászáróinak felújítása alapos diagnosztikai vizsgálatokon kell, hogy alapuljon. Ennek során ki kell derüljön: - a felhasznált faanyagok fajtája, eredeti kezelése, jelenlegi állapota; - a szárnyak, tokok, rácsok eredeti színezése; - a jellemz" profilozások nyilvántartásba vétele; - a vasalatok állapota, szerkezete; - a szükséges javítások, elem cserék mértéke, módja; - a végs" helyreállítás technológiája; - az utólagos h"szigetel" üvegezés és a bels" szárnyak tömítésének megoldása. Ezt követ"en kerülhet sor a nyílászárók felújításának egyedi konszignálására és helyszíni, valamint m#helyi körülmények között történ" restaurálására AKADÁLYMENTES ÜGYFÉLPONT KIALAKÍTÁSA Az oldalsó, déli bejáratnál kialakítandó akadálymentes bejáraton érkez" fogyatékkal él" és egészséges ügyfelek, babakocsival érkez" kismamák már közvetlenül a bejáratnál intézhetik egyszer#bb hivatali ügyeiket. A megnyitott folyosón keresztül valamennyi földszinti hatósági irodát elérhetik. Elhelyezésre kerül egy ügyfélszolgálati pult is, ahol segítséget, nyomtatványokat kaphatnak a porta szolgálattól. Az emeleti hatósági irodák pl. gyámhivatal, lakásügy, adócsoport, építéshatóság ügyintéz"it a portás hívja le szükség esetén a földszinti helyiségbe. A közigazgatási funkció szempontjából komoly igény, hogy a szolgáltatás és funkciób"vítés, valamint akadálymentesítés a felvázolt formában megvalósuljon. Kelt: Szombathelyen, év Karácsony havának Luca napján Rápli Pál felel!s tervez! 9

10 3. TERVEZ"I NYILATKOZAT Építés helye, ingatlan címe: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. A környezet meghatározó jellemz"i, védettségi min"sítése: Országos m#emléki védettség Alulírott tervez" tervez"i fele"sségem tudatában nyilatkozom, hogy A./ 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 19. (1) bek. el"írása szerint (tov.: Ép. kódex) az építészeti-m#szaki tervmentációt annak az állásfoglaláshoz szükséges tartalmát, példányszámát az érdekelt szakhatóságokkal, (és - a Ép. kódex 28. (5) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben - az érintett útkezel"vel) nem kellett, hogy egyeztessek. B./ Az építészeti-m#szaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közm#-szolgáltatóval és a kéménysepr"-ipari közszolgáltatóval - a Ép kódex 19. (2) bekezdésben meghatározott követel-mények tekintetében, / az 19. (1) bekezdés b) pontja szerint a ba) be) pontoknak megfelel"en egyeztetésre kiterjed"en/ - szintén nem kellett, hogy egyeztessek. C./ továbbá az építészeti-m#szaki dokumentációt illet"en: a) a tervezett építészeti-m#szaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvény# és eseti el"írásoknak, így különösen a környezetvédelmi el"írásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezet"kre vonatkozó követelményeknek, továbbá az égéstermék-elvezet"kre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában egyeztetett-e az érintett kéménysepr"-ipari közszolgáltatóval, b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem volt szükséges / szükséges volt c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltér" m#szaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenérték#, és d) az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmazott a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes kör#en alkalmaztam, e) az építmény tervezésekor alkalmazott m#szaki megoldás az Étv. 31. (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, illet"leg f) az (1) bekezdés szerinti egyeztetés megtörtént, továbbá annak tartalmáról, illetve a követelmények teljesítése módjának a m#szaki leírásban történ" igazolásáról, g) jogszabályban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó jóváhagyott m#szaki specifikáció típusáról és számáról, h) az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény tartalmaz azbesztet / nem tartalmaz. ( a szükséges rész aláhúzandó, ill. áthuzandó) Felel"s tervez" neve: Képesítés: Kam. névjegyzék száma: Rápli Pál okl. építészmérnök, okleveles városépítési, városgazdasági szakmérnök É Levelezési cím: 9700 Szombathely, Welther K. u. 31. Szombathely, december 13. Rápli Pál felel!s tervez! 10

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló

Részletesebben

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE.../2013.(....) HATÁROZATÁVAL 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 6 A TERVLAPOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

A gazdaságos felújítás

A gazdaságos felújítás A gazdaságos felújítás Részletes tájékoztató a költség-optimalizált energetikai korszerűsítésről magánépíttetők és intézmény üzemeltetői számára Energetikai felújítást fontolóknak Kiadó: Belügyminisztérium

Részletesebben

MESTERSÉGES VADTENYÉSZTÉS I.- II.

MESTERSÉGES VADTENYÉSZTÉS I.- II. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. pályázat MESTERSÉGES VADTENYÉSZTÉS I.- II. Modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította:

Részletesebben

Elmulasztott lehetségek felzárkózási esélyek

Elmulasztott lehetségek felzárkózási esélyek Elmulasztott lehetségek felzárkózási esélyek A magyarországi napkollektoros piac jelene és jövje 2020-ig az európai tendenciák és a hazai támogatáspolitika tükrében. Készítette: a! " #$%% &'(% &' )))%

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK A projektszemlélet ersítése OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február Tartalomjegyzék

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 1. melléklet a 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT::

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért?

Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért? Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért? Energiafogyasztás-energiatakarékosság... 2 Ftési rendszerek hatékony üzemletetése... 2 Kapcsolt épületek szétválasztása...

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz ÉPÍTÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/A Az Országos Kardiológiai

Részletesebben

Bevezetés az Európai Unió politi1 1 10/17/2011 12:34:47 PM

Bevezetés az Európai Unió politi1 1 10/17/2011 12:34:47 PM 7.FEJEZET Közbeszerzési politika 1. Bevezetés 321 2. Az Európai Közösség közbeszerzési szabályozásának kialakulása, rendszere 324 3. A hatályos közbeszerzési irányelvek szabályai 329 4. A közbeszerzési

Részletesebben

Audit jelentés TARTALOMJEGYZÉK

Audit jelentés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Elzmények... 3 1.2. A projekt bemutatása... 3 1.2.1. A projekt megnevezése... 3 1.2.2. A projekt célja... 3 1.2.3. A projekt fázisai... 4 2. A felülvizsgálatok tapasztalatai...

Részletesebben

Ingatlan. Az ingatlanpiac a hitelválság után

Ingatlan. Az ingatlanpiac a hitelválság után Ingatlan Az ingatlanpiac a hitelválság után Az amerikai másodlagos jelzáloghitel-piac bedőlésével indult hitelpiaci válság természetesen hatással van az egyre inkább globalizálódó ingatlanpiacra is. A

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITZTE AZ ORSZÁGGYLÉSI KÉPVISELK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. ÁPRILIS 6. A szavazás

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE BUDAPESTI MSZAKI ÉS GAZDASÁGGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE A BME Mszaki

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM 2011. január hó Törzsszám: 2-08-542.

Részletesebben

ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN

ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN JAVÍTOTT példány ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE ÉS MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN Készült a Közlekedési Koordinációs Központ

Részletesebben

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Készítette: Németh József Kamarai nyilvántartási szám: 09-1072 A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció

Településfejlesztési koncepció Településfejlesztési koncepció Andocs község településrendezési terve Tartalom Kreatív Mérnöki Iroda 1.) Elzmények 4. oldal 2.) Településfejlesztés 4. oldal 3.) Andocs község rövid története 4. oldal 4.)

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ a Budapest XXII. ker., Deák F. utca 36., HRSZ: 231060 meglév oldalhatáron álló épület b vítésével kétlakásos családi ház kialakításához 2011. március 21. 1 ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához

Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához ÚTMUTATÓ ÉPÍTETT ÉS TÁRGYI ÖRÖKSÉGÜNK MEGÓVÁSÁHOZ Szerkesztette: Káldi Gyula és Várallyay Réka Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Teleki László Alapítvány

Részletesebben

MEZFALVA NAGYKÖZSÉG. Településrendezési terv FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

MEZFALVA NAGYKÖZSÉG. Településrendezési terv FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Megbízó: Mezfalva Nagyközség Önkormányzata 2422 Mezfalva Kinizsi u. 44. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. MEZFALVA NAGYKÖZSÉG Településrendezési terv FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben