BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó"

Átírás

1 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak számára tárgyú közbeszerzési eljárásban Budapest 2014.

2 2 Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei Tartalmi követelmények Ajánlattevőnek meg kell felelnie az ajánlati felhívás szerinti pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatot a jelen ajánlati dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és tartalommal kell benyújtani. Az ajánlatot és az ajánlathoz kapcsolódó összes dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot magyar nyelven kell elkészíteni és csatolni, azonban az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja. A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért az ajánlattevő teljes felelősséget vállal. Az ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia(/iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőt terheli. Az ajánlatban kért adatok, információk benyújtásáért, illetve azok valódiságáért az Ajánlattevő felel. Az ajánlat borítójának (kezdőlapjának) tartalmaznia kell az Ajánlattevő nevét, székhelyét teljes üzleti címét, az eljárás tárgyát és azt, hogy a papíralapon benyújtott példány eredeti. Az ajánlatot keltezéssel, aláírással kell ellátni, olyan személynek vagy személyeknek, akik kellő a cég hivatalos, a cégokmányokban is szereplő vezetője által aláírt jogosultsággal, illetve meghatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy az Ajánlattevő nevében kötelezettséget vállaljanak. Ajánlatnak közös ajánlattétel esetén tartalmaznia kell a konzorciumi megállapodást legalább a következő tartalommal: a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, és b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (vezető cég), és az azt képviselő személy (képviselő) megjelölését azzal, hogy a Képviselő meghatalmazással bír az ajánlat ellenjegyzésére, valamennyi konzorciumi tag korlátozás nélküli képviseletére, valamint jognyilatkozatok tételére és kapcsolattartásra a közbeszerzési eljárás során, illetve ahhoz kapcsolódóan d) tartalmazza, hogy a vezető cég felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket, a számlák, biztosítékok benyújtását is beleértve, e) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és f) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséért, a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, és g) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől; és h) harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától nem függ. A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését Formai követelmények Ajánlatkérő az alábbi formai követelményeket írja elő: Ajánlattevőnek magyar nyelven egy papír alapú példányban és egy elektronikus példányban kell ajánlatát benyújtani.

3 3 Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatot oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál. /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatban lévő, minden az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amely az ajánlatkérő által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálja, vagy az Ajánlattevő által elkövetett hibák javítására vonatkozik, mely esetben az ajánlatot aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt. Az ajánlatot gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni. A Kbt. 45. alapján bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 122 (5) bekezdésének megfelelően a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előzőekben meghatározott válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges. Az ajánlatkérő ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre ilyenkor is élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Ahol a Kbt. vagy a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (6) bekezdése értelmében az alábbi esetekben támaszkodhat a más szervezet kapacitásaira: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltak esetektől eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor

4 4 ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért Az ajánlatot jól lezárt csomagolásban kell benyújtani, és azokat személyesen, vagy postai úton eljuttatni a következő címre: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Központi Ellátási Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. II. em A csomagoláson/borítékon Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak egészségügyi intézmények számára közbeszerzési eljárás, határidő előtt nem bontható megjelölést fel kell tüntetni. Mivel a bontás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán történik, az épületbe történő beléptetés szabályai miatt a belépés időigényes, emiatt javasolt a megadott határidő előtt legalább 20 perccel korábban megérkezni. Az ajánlatoknak az ajánlati határidő napján történő benyújtása esetén kérjük a fentiek figyelembe vételét! A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága épületébe történő belépéskor a személyazonosság igazolása szükséges. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg ajánlatkérőhöz, úgy az érvénytelen. Az ajánlatok megadott helyre történő megérkezésének biztosítása Ajánlattevő felelőssége. Ajánlattételi határidő: december 22. Az ajánlatok felbontása és értékelése Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: december óra, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. II. em A felbontásnál jelen lehetnek a Kbt. 62. (2) bekezdés szerinti személyek. Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (a nettó ajánlati árakat). Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékét a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy - az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak, - határidőre beérkezett-e, - a csomagolás szabályos és sértetlen-e, - mind a papír alapú, mind az elektronikus példány megvan-e. Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alkalommal is hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 67 (5) bekezdés alapján, az ajánlati felhívás V.4.) Egyéb információk 2.) pontjában előírtakra tekintettel az eljárásba bevont új gazdasági szereplők tekintetében nem rendel el újabb hiánypótlást. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a Kbt. 26. nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban

5 5 alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető. A hiánypótlásokat az ajánlatok benyújtásához megadott címre kell eljuttatni. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata: Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból az ajánlatok érvényesek-e, megfelelnek-e az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció követelményeinek. Az ajánlat érvénytelensége megállapításánál ajánlatkérő a Kbt alapján jár el. Ajánlatok értékelése és összehasonlítása: Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott, feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálja el. Az eljárás eredményéről (az ajánlatok elbírálásáról) szóló összegezés megküldése és szerződéskötés Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően 60 napon belül bírálja el, mely határidőt indokolt esetben a Kbt. 65. (2) bekezdés alapján meghosszabbíthat. Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az ajánlatok elbírálásának befejezésekor elkészített írásbeli összegzés részükre történő megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - írásban köti meg a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és az előző bekezdés szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség ezen időtartama alatt köteles megkötni, a szerződés azonban nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt (8) bekezdésében foglaltak szerint. Kapcsolattartás: A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés ajánlatkérő fax-eszköze általi visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást megfelelő nyilatkozat eredeti, vagy hitelesített másolati példányának postai úton, vagy kézbesítő igénybevételével írásban kell az ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag az említett előírásnak maradéktalanul megfelelő nyilatkozat eredeti, vagy hitelesített másolati példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

6 Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot - a Kbt. eltérő rendelkezésének hiányában - postai úton vagy kézbesítő igénybevételével vagy faxon vagy en kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha: a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és a dokumentumok o az Ajánlattevő kapcsolattartója; vagy o az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja, illetőleg jogosultjai; vagy o közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők megállapodásában megnevezett képviselő cégjegyzésre jogosultja illetőleg jogosultja; vagy o az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által, cégszerűen meghatalmazott személy (ez esetben a megfelelő meghatalmazás eredeti példánya csatolandó, ha korábban még nem csatolták) aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 6

7 7 A közbeszerzés műszaki leírása A közbeszerzési eljárás mindegyik részére irányadó információk: Az ajánlatot az ártáblázatban felsorolt mennyiségekre kell megadni. Az ajánlati ár tartalmazza az Ajánlatkérő telephelyein keletkező szennyes textíliák és matracok mosását, mángorlását, vasalását, valamint a megjelölt teljesítési helyekre történő szállítási, rakodási és egyéb költségeit. A mosatási szolgáltatás keretében megajánlott tisztítási szolgáltatás(ok)nak mindenkor meg kell felelniük az MI , az MI , EÜMI 29/1-76, EÜMI számú Egészségügyi Ágazati Műszaki Irányelvekben rögzítettek szerinti fertőtlenítő előírásoknak, valamint a mindenkor hatályban lévő irányelveknek. Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a mosodai szolgáltatást, és a kimosott textíliák szállítását a hatályos előírások alapján, azoknak megfelelően végzi. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a minőség biztosítása érdekében a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 35. (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az Ajánlattevő akkreditált laboratóriumok által a és évben készített legalább megfelelő minősítésű higiénés jegyzőkönyv(ek)et, szakvélemény(ek)et, mikrobiológiai felülvizsgálati jegyzőkönyve(ke)t vagy azzal egyenértékű dokumentumo(ka)t. Ajánlattevő I. osztályú minőségű szolgáltatásra tehet ajánlatot. A szállítással, illetve a teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés tartalmazza. Ajánlati ár: A megajánlott árnak a szerződéses időszakban fixnek kell lennie és tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek a teljesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi járulékos költségét (szállítás, csomagolás, kirakodás, stb.). Áremelésre nem kerülhet sor. Ajánlatkérő a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján szociális feltételként előírja, hogy a szerződő másik fél a szerződés hatálya alatt a közbeszerzésre tett ajánlat esetén legalább 15 fő fogvatartott folyamatos foglalkoztatását biztosítsa a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységi területen. A feltételt jelenleg is teljesíteni képes ajánlattevő egyszerű másolatban csatolja a foglalkoztatásról szóló megállapodást. Egyéb esetben ajánlattevő csatolja ajánlatához a büntetés-végrehajtási intézet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén képes a fogvatartottak foglalkoztatására és szándékát a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás megkötésére. A foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás a megkötendő szerződés mellékletét képezi, betartása kötelező. A közbeszerzési eljárás egyes részeire irányadó információk: Textil mosatása ( kg/év, a szolgáltatás időtartamára, két évre vonatkozóan: kg) Matrac mosatása (2 000 db/év a szolgáltatás időtartamára, két évre vonatkozóan: db) Ajánlatkérő a teljesítés során a mennyiségtől maximum -20%-kal eltérhet. A táblázatban felsorolt mennyiségek, a textilfélék forgási mennyiségei tájékoztató jellegűek, a terméklistát és az egyes textíliák forgási mennyiséget ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében állította össze. A tényleges megrendelés az éves keretösszeg figyelembe vételével történik. Ajánlattevő legyen képes a táblázatban megjelölt textiltermékek tisztítására és a szállítására a megadott telephelyekre szállítani.

8 8 Mosodai szolgáltatásnak minősül: mosás, szárítás (technológiától függően), mángorlás, vasalás, finiselés (technológiától függően). a rendeltetésszerűen nem használható textília különválogatása és a használható textíliától elkülönített módon történő visszaszolgáltatása Megrendelőnek, szennyes és tiszta textília osztályról történő el- és osztályra történő visszaszállítása, szennyes és tiszta textília szállítása a megrendelő telephelye és a mosoda között. A mosodai szolgáltatásnak elválaszthatatlan részei azok a tevékenységek, munkafolyamatok és adminisztrációk, amelyek a szerződésszerű teljesítést megalapozzák, illetve ellenőrizhetővé teszik. A szolgáltatás ára ezen tevékenységekkel, munkafolyamatokkal és adminisztrációval együtt értendő. Ezek az alábbiak: a szennyes textília tételes átvétele, szállítólevél kitöltése 3 példányban, aláíratása az átadó osztály képviselőjével és a Kedvezményezett részéről delegált gazdasági ellenőrrel, az átvétel elismerése, a tiszta, használatra alkalmas textília szállítólevél szerinti átadása a Kedvezményezett osztályain, a szállítólevél, illetve az esetlegesen előforduló hiányos (késedelmes) teljesítés esetén kiállított hiányjegy átadó és átvevő általi aláírása, Kedvezményezett kezdeményezése esetén a tételes egyeztetési lehetőség biztosítása mindenkori szennyes és tiszta textília készletállományok alakulásáról, állapotáról, a teljesítés teljes időszaka alatti felhasználási szokásokról (szervezeti egységenként, cikkenkénti darabszám, vagy tömeg szerint, bármely időszakra lekérdezve, külön-külön és együttesen is, papíralapon és elektronikus adathordozón egyaránt) és Vállalkozó részéről az abban való részvétel, melyhez Vállalkozó rendelkezik a szükséges számítógépes készletnyilvántartó programmal. A fentiekben meghatározott szolgáltatás esetében Kedvezményezett Budai Gyermekkórház. telephelye egyetlen szervezeti egységnek számít. A szolgáltatás részletes szabályai: Vállalkozó Kedvezményezett telephelyein ütemezés szerint, amelyet előzetesen egyeztetett Kedvezményezett képviselőjével, gyűjti össze az osztályokon bekötött zsákokban előkészített szennyes textíliát. Vállalkozó az összegyűjtött, bekötött zsákokat az alleltárkezelő, vagy megbízottja által a zsákok, valamint az azokba nem helyezhető szivacsmatracok darabszámáról kiállított szállítólevél Vállalkozó által történt aláírása után saját járművével, egyéb szállítóeszközzel a szennyes-átvevő helyiségbe szállítja. A bekötött zsákokat a Kedvezményezett alleltár-kezelője és Vállalkozó képviselői az Ajánlatkérő által delegált gazdasági ellenőr felügyelete mellett a jelenlétükben bontják fel, válogatják, számolják és azokról hárompéldányos, tételes mosatási szállítólevelet állítanak ki osztályonként. A forgási napok szerint a 24, illetve 48 órás textilfajtákra külön-külön szállítólevelet kell kiállítani. A szállítólevelet Megrendelő alleltár-kezelője vagy megbízottja, a jelenlévő gazdasági ellenőr és a Vállalkozó megbízottja aláírásával igazolja. A szennyes textília átvétele számlálással megállapított darabszám alapján történik.

9 9 Vállalkozó a tárgynapot megelőző napon leadott szennyes textília mennyisége alapján konténerbe készíti a tiszta textíliákat, saját telephelyén számítógéppel készített tiszta szállítólevél kíséretében. Kedvezményezett a szennyes textília átvételét és a tiszta textília átadását ellenőrzi, az átadást - átvételt adminisztrálhatja. Az ellenőrzés és az adminisztrálás folyamatosan is történhet. A szolgáltatással szembeni elvárások: A betegekkel kapcsolatba kerülő összes textíliát potenciálisan szennyezettnek kell tekinteni. Alapelv, hogy a Kedvezményezettnél használt összes textíliát fertőtlenítő mosásnak kell alávetni és csak az ily módon előkezelt textíliát szabad alkalmazni. A mosásra kerülő textíliákat a szennyezettségi fokozatoknak megfelelő technológiával kell mosni. A betegek és a dolgozók textíliáit elkülönítetten, különböző mosógépben kell kezelni. Vállalkozó a szolgáltatást, csak és kizárólag a mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő technológia alapján végezheti, az összes szükséges engedéllyel rendelkező mosodában. A nem selejtes, de sérült, szakadt textíliát Vállalkozó köteles a mosatási rendszerből kivonni, s azt Kedvezményezett részére telephelyén javításra elkülönítetten átadni. A szennyes és mosott textíliák szállítását a Kedvezményezett és a Vállalkozó mosodája között a Vállalkozó nylonnal bélelt vagy fóliázott, rácsos, tisztítható-fertőtleníthető szállítókonténerekkel végzi. A szennyes textil gyűjtéséhez Vállalkozónak folyamatosan kell osztályonként biztosítania a kellő mennyiségű zsákot és konténert. Kórházi osztályok és a Vállalkozó kórházi raktárai közötti szennyes és tiszta textília szállítása esetén a Vállalkozó vállalja és biztosítja, hogy a Kedvezményezett székhelyén szükséges textilmozgatáshoz használatos eszközök, szállítójárművek, konténerek raktere mosható-fertőtleníthető anyagból készül, és fertőtlenítő tisztításukhoz gépi mosóberendezést biztosít. A Vállalkozó a szennyes és tiszta textíliák cseréjét Kedvezményezett székhelyén, munkanapokon 6-14 óra között végzi a jelen műszaki leírásban meghatározott szállítási helyek és időpontok tételes listája alapján. A tiszta textíliák osztályra történő szállítását az Vállalkozó által biztosított, minimum mosható és fertőtleníthető védőhuzattal (nylonnal vagy fóliázva) ellátott vagy zárt konténereivel biztosítja, munkanapokon, szervezeti egységenként meghatározott időpontokban. Tiszta textíliák tételes átadása osztályokon szállítólevél kíséretében történik, a megrendelő osztály által az előző napon (24 órával előtte) leadott szennyes ágy-, műtéti és ellátotti textília mennyiségének megfelelő darabszám szerint, valamint a kettő nappal korábban (48 órával előtte) leadott alkalmazotti textília mennyiségének megfelelő darabszám szerint. Az átadást az Vállalkozó alkalmazottja, a Kedvezményezett szervezeti egységének alleltár-kezelője, vagy megbízottja aláírásukkal igazolják. Abban az esetben, ha az átvett mennyiség nem egyezik meg a 24, illetve 48 órával korábban leadott szennyes textília szállítólevélen szereplő mennyiséggel, a hiányról Vállalkozó hárompéldányos hiányjegyet állít ki, amelyen a hiányt textília-fajtánként a pontos darabszám, illetve a hiány keletkezési okának, valamint várható kiegyenlítési határidejének megjelölésével az átadó és

10 10 az átvevő rögzíti. A hiány kiegyenlítését a szervezeti egység alleltár-kezelője, vagy megbízottja az átvételt követően a hiányjegyen igazolja. A tiszta textília hajtogatási módszerének alkalmasnak kell lennie az egyszerű, biztonságos és gyors darabszámmegállapításra. Az ellátotti, ágy- és műtéti textíliák átfutási ideje a szennyes textília átvételétől és a tiszta átadásáig 24 óra. Az alkalmazotti textíliák védőruhák, munkaruhák átfutási ideje 48 óra. Vállalkozó köteles a tiszta textília raktározásának higiénés előírásait betartani.

11 11 Szállítási he lye k és időpontok tétele s listája szennyes textília átadás-átvételi tiszta textília átadás-átvételi tiszta textília átadás-átvételi alleltári szervezeti egység megnevezése szám időpontja időpontja időpontja 005 Orthopaed-Traumatológiai osztály 8,45 7,35 naponta 103 Orthopaed Műtő 7,00 7,30 naponta 003 I. Belgyógyászat-Gastroenterológai osztály 7,30 8,25 naponta 156 I. Belgyógyászat-Endoszkópia 8,00 8,25 naponta 010 Központi Intenzív és Anaesthesiológiai osztály 7,30 8,45 naponta 019 Szülészeti-Nőgyógyászati osztály 8,00 7,10 naponta 109 Szülészeti-Nőgyógyászati Műtő 8,15 7,00 naponta 023 Szemészeti osztály 7,30 6,30 naponta 613 Szemészeti Műtő 7,40 6,30 naponta 149 Gyermeksebészeti és Égési osztály 8,00 6,55 naponta 130 Gyermeksebészeti Műtő 7,00 6,40 naponta 007 Gyermekosztály 7,45 6,50 naponta 008 Sebészeti osztály 10,00 7,55 naponta 009 Sebészeti szakrendelő egyeztetés szerint érte jön kedd, csütörtök 102 Sebészeti Műtő 8,30 7,45 naponta 013 Urológiai-Sebészeti osztály 9,30 8,10 naponta 106 Urológiai Műtő 9,25 8,10 naponta 015 Fül-Orr-Gége- és Sájsebészeti osztály 10,00 7,20 naponta 104 Fül-Orr-Gége Műtő 10,15 7,15 naponta 086 Ápolási osztály 10,30 7,20 naponta 052 Szájsebészeti Szakrendelő 11,00 egyeztetés szerint szerda 017 II. Belgyógyászat-Diabetológiai osztály 9,00 7,35 naponta 001 Mozgásszervi Rehabilitációs osztály 8,30 7,35 naponta 115 Izotóp Labor egyeztetés szerint egyeztetés szerint kedd 012 III. Belgyógyászat-Kardiológiai osztály 9,30 8,35 naponta 026 Neurológiai osztály 9,30 9,00 naponta 119 Pszichiátriai osztály 9,40 9,00 naponta 263 Krónikus Belgyógyászati osztály 10,30 7,40 naponta 031 Traumatológiai osztály 10,50 7,00 naponta 033 CT-Labor (Traumatológia) 11,20 7,00 naponta 111 Traumatológiai Műtő 10,30 7,00 naponta 076 Idegsebészeti osztály 11,20 7,00 naponta 077 Idegsebészeti Műtő 11,20 7,00 naponta 138 Budai Meddőségi Központ 7,15 egyeztetés szerint eseti 037 Pathológiai osztály 10,10 egyeztetés szerint eseti 036 Onkológiai szakrendelő egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti 039 Központi Röntgen egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti 065 Transzfúziós részleg egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti 071 Reumatológiai szakrendelő egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti Pesthidegkúti Elmerehabilitációs osztály (II., 105 Pozsonyi út) 11,30 10, Nővérszálló (Kútvölgyi út) egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti hétfő, szerda, péntek 142 Tüdőgondozó (Pethényi köz) egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti 122 Bőr- és nemibeteggondozó (Szilágyi E. fasor) egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti

12 12 cikk megnevezése 1 db tömege (kg) forgásnap cikkszám forgásnap cikkszám cikk megnevezése 1 db tömege (kg) 001 orvosi köpeny 2 0, lepedő, kicsi fehér 1 0, orvosi nadrág 2 0, lepedő, kicsi színes 1 0, ápolónői ruha 2 0, takaróhuzat, nagy fehér 1 0, kisegítőnői ruha 2 0, takaróhuzat, nagy színes 1 0, orvosi ing 2 0,2 031 takaróhuzat, kicsi fehér 1 0, orvosi póló 2 0, takaróhuzat, kicsi színes 1 0, orvosnői szoknya 2 0,2 033 párnahuzat, nagy fehér 1 0, orvosi tunika 2 0,2 034 párnahuzat, nagy színes 1 0, ápolónői kötény 2 0,2 035 párnahuzat, közepes fehér 1 0, ápolónői fityula 2 0, párnahuzat, közepes színes 1 0, orvosi sapka 2 0, párnahuzat, kicsi fehér 1 0,6 012 körgallér 2 1, párnahuzat, kicsi színes 1 0,6 013 takarítónői ruha 2 0, borogató, nagy fehér 1 0, munkaköpeny, kék 2 0,4 040 borogató, nagy zöld 1 0, munkaköpeny, sárga 2 0,4 041 borogató, kicsi fehér 1 0, szakácskabát 2 0, borogató, kicsi zöld 1 0, konyhakötény 2 0, pelenka 1 0,6 101 orvosi köpeny, mályva 2 0, pelenkanadrág 1 0,1 104 ápolónői köpeny 2 0, betegalátét, nagy 1 0,7 055 játszóruha 2 0,3 046 betegalátét, kicsi 1 0, műtéti alsó 2 0, törölköző 1 0, függöny, nylon 2 0, törölköző, barna 1 0, függöny, sötétítő 2 1, törölköző, gyermek 1 0, vitrázs 2 0,2 050 pizsamakabát, gyermek 1 0,1 064 tepsitakaró 2 0, pizsamanadrág, gyermek 1 0, ágytakaró 2 0,3 052 hálóing, gyermek 1 0,1 066 takaró 2 0,3 053 csecsemőing 1 0, gyerekpléd 2 0,3 054 betegköntös 1 1,2 068 csecsemőtakaró, flanel 2 0,3 058 pólyahuzat 1 0,5 069 falvédő konyharuha 1 0, fektető vászon 2 0,5 063 abrosz 1 0, kocsihuzat 2 0,5 070 kötszeres 1 0,1 076 oxigénpalackra védőhuzat 2 0,2 071 diatermiás zsák 1 0,1 077 védőhuzat szivacsmatracra 2 0,5 072 lábzsák 1 0, faliszőnyeg ledobó paravánfüggöny, fehér 2 0, műtősköpeny, zöld 1 0, műtősing, sárga 1 0,2 079 műtősing, zöld 1 0,23

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó é s k i e g é s z í t ő i r a t o k Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ A közbeszerzési eljárás tárgya: Árubeszerzés: Dombóvár, 2015. április I. Általános információk Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlatkérőnek e dokumentáció rendelkezésre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására Magyar Olimpiai Bizottság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KNAUS TABBERT Kft. TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a Knaus Tabbert Kft-nél című projekt keretében képzések megtartása tárgyú, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 KIEGÉSZÍTŐ IRATOK Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-157. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. szeptember 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA 2014. május 16. 2014 57 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése tárgyú, közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2010. november 1. oldal, összesen: 46 TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben