BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó"

Átírás

1 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak számára tárgyú közbeszerzési eljárásban Budapest 2014.

2 2 Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei Tartalmi követelmények Ajánlattevőnek meg kell felelnie az ajánlati felhívás szerinti pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatot a jelen ajánlati dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és tartalommal kell benyújtani. Az ajánlatot és az ajánlathoz kapcsolódó összes dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot magyar nyelven kell elkészíteni és csatolni, azonban az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja. A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért az ajánlattevő teljes felelősséget vállal. Az ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia(/iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőt terheli. Az ajánlatban kért adatok, információk benyújtásáért, illetve azok valódiságáért az Ajánlattevő felel. Az ajánlat borítójának (kezdőlapjának) tartalmaznia kell az Ajánlattevő nevét, székhelyét teljes üzleti címét, az eljárás tárgyát és azt, hogy a papíralapon benyújtott példány eredeti. Az ajánlatot keltezéssel, aláírással kell ellátni, olyan személynek vagy személyeknek, akik kellő a cég hivatalos, a cégokmányokban is szereplő vezetője által aláírt jogosultsággal, illetve meghatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy az Ajánlattevő nevében kötelezettséget vállaljanak. Ajánlatnak közös ajánlattétel esetén tartalmaznia kell a konzorciumi megállapodást legalább a következő tartalommal: a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, és b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (vezető cég), és az azt képviselő személy (képviselő) megjelölését azzal, hogy a Képviselő meghatalmazással bír az ajánlat ellenjegyzésére, valamennyi konzorciumi tag korlátozás nélküli képviseletére, valamint jognyilatkozatok tételére és kapcsolattartásra a közbeszerzési eljárás során, illetve ahhoz kapcsolódóan d) tartalmazza, hogy a vezető cég felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket, a számlák, biztosítékok benyújtását is beleértve, e) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és f) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséért, a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, és g) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől; és h) harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától nem függ. A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését Formai követelmények Ajánlatkérő az alábbi formai követelményeket írja elő: Ajánlattevőnek magyar nyelven egy papír alapú példányban és egy elektronikus példányban kell ajánlatát benyújtani.

3 3 Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatot oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál. /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatban lévő, minden az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amely az ajánlatkérő által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálja, vagy az Ajánlattevő által elkövetett hibák javítására vonatkozik, mely esetben az ajánlatot aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt. Az ajánlatot gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni. A Kbt. 45. alapján bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 122 (5) bekezdésének megfelelően a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előzőekben meghatározott válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges. Az ajánlatkérő ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre ilyenkor is élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Ahol a Kbt. vagy a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (6) bekezdése értelmében az alábbi esetekben támaszkodhat a más szervezet kapacitásaira: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltak esetektől eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor

4 4 ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért Az ajánlatot jól lezárt csomagolásban kell benyújtani, és azokat személyesen, vagy postai úton eljuttatni a következő címre: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Központi Ellátási Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. II. em A csomagoláson/borítékon Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak egészségügyi intézmények számára közbeszerzési eljárás, határidő előtt nem bontható megjelölést fel kell tüntetni. Mivel a bontás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán történik, az épületbe történő beléptetés szabályai miatt a belépés időigényes, emiatt javasolt a megadott határidő előtt legalább 20 perccel korábban megérkezni. Az ajánlatoknak az ajánlati határidő napján történő benyújtása esetén kérjük a fentiek figyelembe vételét! A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága épületébe történő belépéskor a személyazonosság igazolása szükséges. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg ajánlatkérőhöz, úgy az érvénytelen. Az ajánlatok megadott helyre történő megérkezésének biztosítása Ajánlattevő felelőssége. Ajánlattételi határidő: december 22. Az ajánlatok felbontása és értékelése Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: december óra, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. II. em A felbontásnál jelen lehetnek a Kbt. 62. (2) bekezdés szerinti személyek. Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (a nettó ajánlati árakat). Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékét a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy - az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak, - határidőre beérkezett-e, - a csomagolás szabályos és sértetlen-e, - mind a papír alapú, mind az elektronikus példány megvan-e. Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alkalommal is hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 67 (5) bekezdés alapján, az ajánlati felhívás V.4.) Egyéb információk 2.) pontjában előírtakra tekintettel az eljárásba bevont új gazdasági szereplők tekintetében nem rendel el újabb hiánypótlást. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a Kbt. 26. nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban

5 5 alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető. A hiánypótlásokat az ajánlatok benyújtásához megadott címre kell eljuttatni. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata: Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból az ajánlatok érvényesek-e, megfelelnek-e az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció követelményeinek. Az ajánlat érvénytelensége megállapításánál ajánlatkérő a Kbt alapján jár el. Ajánlatok értékelése és összehasonlítása: Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott, feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálja el. Az eljárás eredményéről (az ajánlatok elbírálásáról) szóló összegezés megküldése és szerződéskötés Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően 60 napon belül bírálja el, mely határidőt indokolt esetben a Kbt. 65. (2) bekezdés alapján meghosszabbíthat. Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az ajánlatok elbírálásának befejezésekor elkészített írásbeli összegzés részükre történő megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - írásban köti meg a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és az előző bekezdés szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség ezen időtartama alatt köteles megkötni, a szerződés azonban nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt (8) bekezdésében foglaltak szerint. Kapcsolattartás: A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés ajánlatkérő fax-eszköze általi visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást megfelelő nyilatkozat eredeti, vagy hitelesített másolati példányának postai úton, vagy kézbesítő igénybevételével írásban kell az ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag az említett előírásnak maradéktalanul megfelelő nyilatkozat eredeti, vagy hitelesített másolati példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

6 Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot - a Kbt. eltérő rendelkezésének hiányában - postai úton vagy kézbesítő igénybevételével vagy faxon vagy en kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha: a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és a dokumentumok o az Ajánlattevő kapcsolattartója; vagy o az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja, illetőleg jogosultjai; vagy o közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők megállapodásában megnevezett képviselő cégjegyzésre jogosultja illetőleg jogosultja; vagy o az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által, cégszerűen meghatalmazott személy (ez esetben a megfelelő meghatalmazás eredeti példánya csatolandó, ha korábban még nem csatolták) aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 6

7 7 A közbeszerzés műszaki leírása A közbeszerzési eljárás mindegyik részére irányadó információk: Az ajánlatot az ártáblázatban felsorolt mennyiségekre kell megadni. Az ajánlati ár tartalmazza az Ajánlatkérő telephelyein keletkező szennyes textíliák és matracok mosását, mángorlását, vasalását, valamint a megjelölt teljesítési helyekre történő szállítási, rakodási és egyéb költségeit. A mosatási szolgáltatás keretében megajánlott tisztítási szolgáltatás(ok)nak mindenkor meg kell felelniük az MI , az MI , EÜMI 29/1-76, EÜMI számú Egészségügyi Ágazati Műszaki Irányelvekben rögzítettek szerinti fertőtlenítő előírásoknak, valamint a mindenkor hatályban lévő irányelveknek. Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a mosodai szolgáltatást, és a kimosott textíliák szállítását a hatályos előírások alapján, azoknak megfelelően végzi. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a minőség biztosítása érdekében a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 35. (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az Ajánlattevő akkreditált laboratóriumok által a és évben készített legalább megfelelő minősítésű higiénés jegyzőkönyv(ek)et, szakvélemény(ek)et, mikrobiológiai felülvizsgálati jegyzőkönyve(ke)t vagy azzal egyenértékű dokumentumo(ka)t. Ajánlattevő I. osztályú minőségű szolgáltatásra tehet ajánlatot. A szállítással, illetve a teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés tartalmazza. Ajánlati ár: A megajánlott árnak a szerződéses időszakban fixnek kell lennie és tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek a teljesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi járulékos költségét (szállítás, csomagolás, kirakodás, stb.). Áremelésre nem kerülhet sor. Ajánlatkérő a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján szociális feltételként előírja, hogy a szerződő másik fél a szerződés hatálya alatt a közbeszerzésre tett ajánlat esetén legalább 15 fő fogvatartott folyamatos foglalkoztatását biztosítsa a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységi területen. A feltételt jelenleg is teljesíteni képes ajánlattevő egyszerű másolatban csatolja a foglalkoztatásról szóló megállapodást. Egyéb esetben ajánlattevő csatolja ajánlatához a büntetés-végrehajtási intézet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén képes a fogvatartottak foglalkoztatására és szándékát a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás megkötésére. A foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás a megkötendő szerződés mellékletét képezi, betartása kötelező. A közbeszerzési eljárás egyes részeire irányadó információk: Textil mosatása ( kg/év, a szolgáltatás időtartamára, két évre vonatkozóan: kg) Matrac mosatása (2 000 db/év a szolgáltatás időtartamára, két évre vonatkozóan: db) Ajánlatkérő a teljesítés során a mennyiségtől maximum -20%-kal eltérhet. A táblázatban felsorolt mennyiségek, a textilfélék forgási mennyiségei tájékoztató jellegűek, a terméklistát és az egyes textíliák forgási mennyiséget ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében állította össze. A tényleges megrendelés az éves keretösszeg figyelembe vételével történik. Ajánlattevő legyen képes a táblázatban megjelölt textiltermékek tisztítására és a szállítására a megadott telephelyekre szállítani.

8 8 Mosodai szolgáltatásnak minősül: mosás, szárítás (technológiától függően), mángorlás, vasalás, finiselés (technológiától függően). a rendeltetésszerűen nem használható textília különválogatása és a használható textíliától elkülönített módon történő visszaszolgáltatása Megrendelőnek, szennyes és tiszta textília osztályról történő el- és osztályra történő visszaszállítása, szennyes és tiszta textília szállítása a megrendelő telephelye és a mosoda között. A mosodai szolgáltatásnak elválaszthatatlan részei azok a tevékenységek, munkafolyamatok és adminisztrációk, amelyek a szerződésszerű teljesítést megalapozzák, illetve ellenőrizhetővé teszik. A szolgáltatás ára ezen tevékenységekkel, munkafolyamatokkal és adminisztrációval együtt értendő. Ezek az alábbiak: a szennyes textília tételes átvétele, szállítólevél kitöltése 3 példányban, aláíratása az átadó osztály képviselőjével és a Kedvezményezett részéről delegált gazdasági ellenőrrel, az átvétel elismerése, a tiszta, használatra alkalmas textília szállítólevél szerinti átadása a Kedvezményezett osztályain, a szállítólevél, illetve az esetlegesen előforduló hiányos (késedelmes) teljesítés esetén kiállított hiányjegy átadó és átvevő általi aláírása, Kedvezményezett kezdeményezése esetén a tételes egyeztetési lehetőség biztosítása mindenkori szennyes és tiszta textília készletállományok alakulásáról, állapotáról, a teljesítés teljes időszaka alatti felhasználási szokásokról (szervezeti egységenként, cikkenkénti darabszám, vagy tömeg szerint, bármely időszakra lekérdezve, külön-külön és együttesen is, papíralapon és elektronikus adathordozón egyaránt) és Vállalkozó részéről az abban való részvétel, melyhez Vállalkozó rendelkezik a szükséges számítógépes készletnyilvántartó programmal. A fentiekben meghatározott szolgáltatás esetében Kedvezményezett Budai Gyermekkórház. telephelye egyetlen szervezeti egységnek számít. A szolgáltatás részletes szabályai: Vállalkozó Kedvezményezett telephelyein ütemezés szerint, amelyet előzetesen egyeztetett Kedvezményezett képviselőjével, gyűjti össze az osztályokon bekötött zsákokban előkészített szennyes textíliát. Vállalkozó az összegyűjtött, bekötött zsákokat az alleltárkezelő, vagy megbízottja által a zsákok, valamint az azokba nem helyezhető szivacsmatracok darabszámáról kiállított szállítólevél Vállalkozó által történt aláírása után saját járművével, egyéb szállítóeszközzel a szennyes-átvevő helyiségbe szállítja. A bekötött zsákokat a Kedvezményezett alleltár-kezelője és Vállalkozó képviselői az Ajánlatkérő által delegált gazdasági ellenőr felügyelete mellett a jelenlétükben bontják fel, válogatják, számolják és azokról hárompéldányos, tételes mosatási szállítólevelet állítanak ki osztályonként. A forgási napok szerint a 24, illetve 48 órás textilfajtákra külön-külön szállítólevelet kell kiállítani. A szállítólevelet Megrendelő alleltár-kezelője vagy megbízottja, a jelenlévő gazdasági ellenőr és a Vállalkozó megbízottja aláírásával igazolja. A szennyes textília átvétele számlálással megállapított darabszám alapján történik.

9 9 Vállalkozó a tárgynapot megelőző napon leadott szennyes textília mennyisége alapján konténerbe készíti a tiszta textíliákat, saját telephelyén számítógéppel készített tiszta szállítólevél kíséretében. Kedvezményezett a szennyes textília átvételét és a tiszta textília átadását ellenőrzi, az átadást - átvételt adminisztrálhatja. Az ellenőrzés és az adminisztrálás folyamatosan is történhet. A szolgáltatással szembeni elvárások: A betegekkel kapcsolatba kerülő összes textíliát potenciálisan szennyezettnek kell tekinteni. Alapelv, hogy a Kedvezményezettnél használt összes textíliát fertőtlenítő mosásnak kell alávetni és csak az ily módon előkezelt textíliát szabad alkalmazni. A mosásra kerülő textíliákat a szennyezettségi fokozatoknak megfelelő technológiával kell mosni. A betegek és a dolgozók textíliáit elkülönítetten, különböző mosógépben kell kezelni. Vállalkozó a szolgáltatást, csak és kizárólag a mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő technológia alapján végezheti, az összes szükséges engedéllyel rendelkező mosodában. A nem selejtes, de sérült, szakadt textíliát Vállalkozó köteles a mosatási rendszerből kivonni, s azt Kedvezményezett részére telephelyén javításra elkülönítetten átadni. A szennyes és mosott textíliák szállítását a Kedvezményezett és a Vállalkozó mosodája között a Vállalkozó nylonnal bélelt vagy fóliázott, rácsos, tisztítható-fertőtleníthető szállítókonténerekkel végzi. A szennyes textil gyűjtéséhez Vállalkozónak folyamatosan kell osztályonként biztosítania a kellő mennyiségű zsákot és konténert. Kórházi osztályok és a Vállalkozó kórházi raktárai közötti szennyes és tiszta textília szállítása esetén a Vállalkozó vállalja és biztosítja, hogy a Kedvezményezett székhelyén szükséges textilmozgatáshoz használatos eszközök, szállítójárművek, konténerek raktere mosható-fertőtleníthető anyagból készül, és fertőtlenítő tisztításukhoz gépi mosóberendezést biztosít. A Vállalkozó a szennyes és tiszta textíliák cseréjét Kedvezményezett székhelyén, munkanapokon 6-14 óra között végzi a jelen műszaki leírásban meghatározott szállítási helyek és időpontok tételes listája alapján. A tiszta textíliák osztályra történő szállítását az Vállalkozó által biztosított, minimum mosható és fertőtleníthető védőhuzattal (nylonnal vagy fóliázva) ellátott vagy zárt konténereivel biztosítja, munkanapokon, szervezeti egységenként meghatározott időpontokban. Tiszta textíliák tételes átadása osztályokon szállítólevél kíséretében történik, a megrendelő osztály által az előző napon (24 órával előtte) leadott szennyes ágy-, műtéti és ellátotti textília mennyiségének megfelelő darabszám szerint, valamint a kettő nappal korábban (48 órával előtte) leadott alkalmazotti textília mennyiségének megfelelő darabszám szerint. Az átadást az Vállalkozó alkalmazottja, a Kedvezményezett szervezeti egységének alleltár-kezelője, vagy megbízottja aláírásukkal igazolják. Abban az esetben, ha az átvett mennyiség nem egyezik meg a 24, illetve 48 órával korábban leadott szennyes textília szállítólevélen szereplő mennyiséggel, a hiányról Vállalkozó hárompéldányos hiányjegyet állít ki, amelyen a hiányt textília-fajtánként a pontos darabszám, illetve a hiány keletkezési okának, valamint várható kiegyenlítési határidejének megjelölésével az átadó és

10 10 az átvevő rögzíti. A hiány kiegyenlítését a szervezeti egység alleltár-kezelője, vagy megbízottja az átvételt követően a hiányjegyen igazolja. A tiszta textília hajtogatási módszerének alkalmasnak kell lennie az egyszerű, biztonságos és gyors darabszámmegállapításra. Az ellátotti, ágy- és műtéti textíliák átfutási ideje a szennyes textília átvételétől és a tiszta átadásáig 24 óra. Az alkalmazotti textíliák védőruhák, munkaruhák átfutási ideje 48 óra. Vállalkozó köteles a tiszta textília raktározásának higiénés előírásait betartani.

11 11 Szállítási he lye k és időpontok tétele s listája szennyes textília átadás-átvételi tiszta textília átadás-átvételi tiszta textília átadás-átvételi alleltári szervezeti egység megnevezése szám időpontja időpontja időpontja 005 Orthopaed-Traumatológiai osztály 8,45 7,35 naponta 103 Orthopaed Műtő 7,00 7,30 naponta 003 I. Belgyógyászat-Gastroenterológai osztály 7,30 8,25 naponta 156 I. Belgyógyászat-Endoszkópia 8,00 8,25 naponta 010 Központi Intenzív és Anaesthesiológiai osztály 7,30 8,45 naponta 019 Szülészeti-Nőgyógyászati osztály 8,00 7,10 naponta 109 Szülészeti-Nőgyógyászati Műtő 8,15 7,00 naponta 023 Szemészeti osztály 7,30 6,30 naponta 613 Szemészeti Műtő 7,40 6,30 naponta 149 Gyermeksebészeti és Égési osztály 8,00 6,55 naponta 130 Gyermeksebészeti Műtő 7,00 6,40 naponta 007 Gyermekosztály 7,45 6,50 naponta 008 Sebészeti osztály 10,00 7,55 naponta 009 Sebészeti szakrendelő egyeztetés szerint érte jön kedd, csütörtök 102 Sebészeti Műtő 8,30 7,45 naponta 013 Urológiai-Sebészeti osztály 9,30 8,10 naponta 106 Urológiai Műtő 9,25 8,10 naponta 015 Fül-Orr-Gége- és Sájsebészeti osztály 10,00 7,20 naponta 104 Fül-Orr-Gége Műtő 10,15 7,15 naponta 086 Ápolási osztály 10,30 7,20 naponta 052 Szájsebészeti Szakrendelő 11,00 egyeztetés szerint szerda 017 II. Belgyógyászat-Diabetológiai osztály 9,00 7,35 naponta 001 Mozgásszervi Rehabilitációs osztály 8,30 7,35 naponta 115 Izotóp Labor egyeztetés szerint egyeztetés szerint kedd 012 III. Belgyógyászat-Kardiológiai osztály 9,30 8,35 naponta 026 Neurológiai osztály 9,30 9,00 naponta 119 Pszichiátriai osztály 9,40 9,00 naponta 263 Krónikus Belgyógyászati osztály 10,30 7,40 naponta 031 Traumatológiai osztály 10,50 7,00 naponta 033 CT-Labor (Traumatológia) 11,20 7,00 naponta 111 Traumatológiai Műtő 10,30 7,00 naponta 076 Idegsebészeti osztály 11,20 7,00 naponta 077 Idegsebészeti Műtő 11,20 7,00 naponta 138 Budai Meddőségi Központ 7,15 egyeztetés szerint eseti 037 Pathológiai osztály 10,10 egyeztetés szerint eseti 036 Onkológiai szakrendelő egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti 039 Központi Röntgen egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti 065 Transzfúziós részleg egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti 071 Reumatológiai szakrendelő egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti Pesthidegkúti Elmerehabilitációs osztály (II., 105 Pozsonyi út) 11,30 10, Nővérszálló (Kútvölgyi út) egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti hétfő, szerda, péntek 142 Tüdőgondozó (Pethényi köz) egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti 122 Bőr- és nemibeteggondozó (Szilágyi E. fasor) egyeztetés szerint egyeztetés szerint eseti

12 12 cikk megnevezése 1 db tömege (kg) forgásnap cikkszám forgásnap cikkszám cikk megnevezése 1 db tömege (kg) 001 orvosi köpeny 2 0, lepedő, kicsi fehér 1 0, orvosi nadrág 2 0, lepedő, kicsi színes 1 0, ápolónői ruha 2 0, takaróhuzat, nagy fehér 1 0, kisegítőnői ruha 2 0, takaróhuzat, nagy színes 1 0, orvosi ing 2 0,2 031 takaróhuzat, kicsi fehér 1 0, orvosi póló 2 0, takaróhuzat, kicsi színes 1 0, orvosnői szoknya 2 0,2 033 párnahuzat, nagy fehér 1 0, orvosi tunika 2 0,2 034 párnahuzat, nagy színes 1 0, ápolónői kötény 2 0,2 035 párnahuzat, közepes fehér 1 0, ápolónői fityula 2 0, párnahuzat, közepes színes 1 0, orvosi sapka 2 0, párnahuzat, kicsi fehér 1 0,6 012 körgallér 2 1, párnahuzat, kicsi színes 1 0,6 013 takarítónői ruha 2 0, borogató, nagy fehér 1 0, munkaköpeny, kék 2 0,4 040 borogató, nagy zöld 1 0, munkaköpeny, sárga 2 0,4 041 borogató, kicsi fehér 1 0, szakácskabát 2 0, borogató, kicsi zöld 1 0, konyhakötény 2 0, pelenka 1 0,6 101 orvosi köpeny, mályva 2 0, pelenkanadrág 1 0,1 104 ápolónői köpeny 2 0, betegalátét, nagy 1 0,7 055 játszóruha 2 0,3 046 betegalátét, kicsi 1 0, műtéti alsó 2 0, törölköző 1 0, függöny, nylon 2 0, törölköző, barna 1 0, függöny, sötétítő 2 1, törölköző, gyermek 1 0, vitrázs 2 0,2 050 pizsamakabát, gyermek 1 0,1 064 tepsitakaró 2 0, pizsamanadrág, gyermek 1 0, ágytakaró 2 0,3 052 hálóing, gyermek 1 0,1 066 takaró 2 0,3 053 csecsemőing 1 0, gyerekpléd 2 0,3 054 betegköntös 1 1,2 068 csecsemőtakaró, flanel 2 0,3 058 pólyahuzat 1 0,5 069 falvédő konyharuha 1 0, fektető vászon 2 0,5 063 abrosz 1 0, kocsihuzat 2 0,5 070 kötszeres 1 0,1 076 oxigénpalackra védőhuzat 2 0,2 071 diatermiás zsák 1 0,1 077 védőhuzat szivacsmatracra 2 0,5 072 lábzsák 1 0, faliszőnyeg ledobó paravánfüggöny, fehér 2 0, műtősköpeny, zöld 1 0, műtősing, sárga 1 0,2 079 műtősing, zöld 1 0,23

13 13

14 14 A szolgáltatást ellátó dolgozókkal szemben támasztott követelmények: Vállalkozó a szolgáltatás zavartalan elvégzése, a minőség és az elvárható legmagasabb színvonal biztosítása érdekében köteles Kedvezményezett székhelyén 1 fő mosodai vagy mosodai - logisztikai tapasztalattal rendelkező szakembert alkalmazni. A fent leírt szakember feladata a szolgáltatás Kedvezményezett telephelyén végzett munkafázisainak megszervezése, irányítása, ellenőrzése és a Kedvezményezett megbízottjával történő folyamatos konzultáció és kapcsolattartás. A folyamatos ellenőrzéssel lehetőséget biztosít az észlelt és jelzett hibák lehető legrövidebb időn belül történő kijavítása érdekében. A Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítésében résztvevő dolgozókat oly módon kell kiválasztania, hogy a mosodai szolgáltatásban elvárható személyi feltételeknek megfeleljenek (megbízhatóság, fertőző betegségektől való mentesség, megfelelő személyi higiénia, stb.). Az egészségügyben dolgozók védelme érdekében a szükséges, illetve rendeletekben előírt védőoltás(ok) beadatása a Vállalkozó felelőssége, illetve feladata és kötelezettsége. Felelősség és garancia a szolgáltatás teljesítésére: A Vállalkozó kötelezettséget vállal (az üzem hétfő pénteki munkarendjének megfelelően) a szolgáltatás folyamatos, zökkenőmentes teljesítésért. Vállalja, hogy az egymást követő folyamatos pihenő, illetve munkaszüneti napok alkalmával sem lesz 2 naptári napnál hosszabb kimaradás a szennyes és tiszta textília átadás-átvételét illetően. Ilyen esetben az Ellátási Csoport vezetőjével előzetesen egyeztet a szolgáltatásból kimaradó napokról. A Vállalkozó vállalja, hogy a mosodaüzem bármely okból bekövetkezett üzemszünete esetén - Vállalkozó másik üzemegységének, vagy más vállalkozó igénybevételének segítségével - a szerződésben vállalt határidő, valamint a szolgáltatási ár változtatása nélkül teljesíti a szolgáltatást. A Vállalkozó az írásban bejelentett, megalapozott és a Vállalkozó hibájából bekövetkező minőségi kifogás esetén a textília ismételt mosását, vasalását haladéktalanul, saját költségére elvégzi. A minőségileg kifogásolt textíliák ismételt mosásáról, vasalásáról Ajánlattevő retúr szállítólevelet állít ki, mely retúr szállítólevélen külön kell feltüntetni a mosási, a vasalás reklamáció miatt újra tisztított textíliák mennyiségét. Minőségi kifogás: Szennyezettnek minősül a tiszta ruha az alábbi esetekben: - vérmaradvány található rajta - gyógyszer, illetve egyéb vegyszermaradvány található rajta - foltos a textília - nedves, gyűrött, dohos, idegen szagtól szennyezett a textília - rozsdafoltos a textília, - illetve minden egyéb szennyezettség, ami mosással eltávolítható lett volna.

15 15 Kizáró okok és a megkövetelt igazolások: Kbt. 56. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

16 16 ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Az 56. (1) bekezdésének e)-f) és i) pontjában, meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ellenőrzést az ajánlatkérő a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi határidő és az eljárás eredményéről szóló értesítés Ajánlattevőknek történő megküldése között is elvégzi. Megkövetelt igazolások a Kbt., valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12 (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján - ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56 (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Korm. rendelet 2 i) ib) alpontja és a 4 f) pont fc) alpontja szerint kell igazolnia. - alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 10 szerint kell eljárni. - Az Ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányáról. - Olyan esetekben is, ahol a Korm. rendelet azt kifejezetten nem rögzíti, az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró ok hiányát, ha azzal kapcsolatos tények, adatok ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult. Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 18. -ban meghatározott minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

17 17 Amennyiben Ajánlattevő szerepel a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén, jelezze azt ajánlatában! Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni.

18 18 Az ajánlatnak az iratokat az alábbi sorrendben kell tartalmaznia 1) Tartalomjegyzék 2) Felolvasólap (1. sz. melléklet) 3) Ajánlati nyilatkozat (a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat) (2. sz. melléklet) 4) A Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról) (3. sz. melléklet) 5) Aláírási címpéldány/aláírás-minta, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Csatolandó az ajánlatot aláíró személy aláírásra való meghatalmazása, amennyiben nem a cégkivonatban szereplő személy szignál az ajánlat elkészítése során. 6) Nyilatkozat a kapcsolattartó személyéről (4. sz. melléklet) 7) Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlattevőre vonatkozó, a Kbt. 56 szerinti kizáró okokról (5. sz. melléklet) 8) A Kbt. 40. (1) bekezdése, valamint 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek igénybe vétele vagy nemleges nyilatkozat) (6. sz. melléklet) 9) Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában, valamint az 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok tekintetében (7. sz. melléklet) 10) Nyilatkozat Kbt. 58. (3) bekezdésében foglaltak alapján (8. sz. melléklet) 11) Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bek. alapján (9. sz. melléklet) 12) Referenciaigazolás a 310/2011. Korm. rend. 16. (5) bekezdés szerint (10. sz. melléklet) 13) A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 35. (4) foglaltakra figyelemmel az Ajánlattevő akkreditált laboratóriumok által a és évben készített legalább megfelelő minősítésű higiénés jegyzőkönyv(ek), szakvélemény(ek), mikrobiológiai felülvizsgálati jegyzőkönyve(k) vagy azzal egyenértékű dokumentumo(k) 14) ISO 9001 és ISO14001 követelmény igazolása 15) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) d) alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember önéletrajza (11. sz. melléklet) 16) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségének és munkavégzésének módjának, rendelkezésre állásának igazolására becsatolt dokumentumok (12. sz. melléklet) 17) Eszközök bemutatása, rendelkezésére állásának igazolása 18) A foglalkoztatásról szóló megállapodásnak egyszerű másolata, vagy a büntetés-végrehajtási intézet erre vonatkozó nyilatkozata 19) Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányának egyezőségéről (13. sz. melléklet) 20) Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szerződéses tevékenységet hol kívánja ellátni és a használat jogosultságának igazolására szolgáló dokumentumok (tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyszerű másolata figyelemmel a fogvatartottak alkalmazásának követelményére 21) Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szolgáltatást a teljes időtartamra képes a szerződéses feltételekkel nyújtani 22)Szállítási ütemterv napi bontásban Amennyiben Ajánlattevő tud olyan elektronikus, hatósági nyilvántartásról, amelyben a benyújtásra kért igazolást Ajánlatkérő ingyenesen fellelheti, kérjük, ajánlatában hivatkozzon arra a kért igazolás becsatolásának helyén!

19 19 F E L O L V A S Ó L A P 1. sz. melléklet (Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviselője teszi) 1. Ajánlattevő neve:... Ajánlattevő címe:... Ajánlattevő telefonszáma:... Ajánlattevő telefaxszáma: Ajánlat tárgya: Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak számára 3.Az ajánlat számszerűsíthető adatai: Szolgáltatás megnevezése textília tisztítása matrac tisztítása Mennyiségi egység Összesen a két éves mennyiség kg db Mindösszesen: nettó érték/ mennyiségi egység (HUF) nettó érték összesen (HUF)* Mindösszesen nettó érték összesen (HUF)*: Számszerűsíthető adat, mely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. A nettó érték összesen tartalmazza a mosodai szolgáltatás és kapcsolódó tevékenység valamennyi költségét, kivéve az általános forgalmi adó összegét. Kelt: cégszerű aláírás 1 1 Amennyiben több Ajánlattevő közösen ad be ajánlatot, a Felolvasólapon a közös Ajánlattevőket, valamint az általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni. Közös Ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírni, úgy, hogy a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését

20 20 AJÁNLATI NYILATKOZAT A KBT. 60. (3) BEK. ALAPJÁN 2 3. sz. melléklet A Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak számára tárgyú közbeszerzési eljárásban alulírott..... mint a..... cégjegyzésre jogosult képviselője, kijelentem az alábbiakat: Az Ajánlattevő(k) neve(i) Önálló Ajánlattevő Közös Ajánlattétel esetén az egyes közös ajánlattevők adatai Vezető* Tag 1* Tag 2* * Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Alulírott mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati felhívásban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban meghatározott szabványoknak, szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésére, az ajánlat részét képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron. Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából. Kelt: cégszerű aláírás 2 Az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében a szerződésben felhatalmazott személy(ek)) tölti ki és írja alá.

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által a Szent János Kórház és Észak-budai

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( );

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ); Melléklet a 280/2014. (IX. 17.) számú önkormányzati határozathoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Vállalkozási szerződés az Olimpia megvalósíthatóságához kapcsolódó rendezvények megszervezésére és lebonyolítására.

Vállalkozási szerződés az Olimpia megvalósíthatóságához kapcsolódó rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. K I E G É S Z Í T Ő I R A T O K Vállalkozási szerződés az Olimpia megvalósíthatóságához kapcsolódó rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. tárgyú, a Kbt. Harmadik Része szerinti, 122. (4) bekezdése

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai

Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai dr. Barna Orsolya Közbeszerzési szakértő Budapest, 2011. október 5. 1 A jelen Aktuális problémák a takarítási

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

(1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) Ajánlattételi dokumentáció

(1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) Ajánlattételi dokumentáció DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) Ajánlattételi dokumentáció A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I.

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő: CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET cím: 9500 Celldömölk, Kolozsvár utca 2. képviseli: Balázs Béla egyesületi elnök e-mail: celldomolk1@vasivolan.hu 2.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( );

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ); Melléklet a 137/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozathoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás,

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ A közbeszerzési eljárás tárgya: Árubeszerzés: Dombóvár, 2015. április I. Általános információk Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlatkérőnek e dokumentáció rendelkezésre

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁM ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME. Telefon:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁM ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME. Telefon: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁM ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME Hivatalos név: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Székhely:1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Címzett: Tárgy: Felkérés árajánlat-tételre Tisztelt Hölgy/Úr! Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére tárgyú, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.

Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére tárgyú, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. R É S Z V É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére tárgyú, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. 2013. 1 A.

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK), TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE, CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

Trolibusz divízió telephelyén a gumis műhelybe ipari dugattyús kompresszor telepítése, meglévő légtartállyal történő rendszerbe állítása

Trolibusz divízió telephelyén a gumis műhelybe ipari dugattyús kompresszor telepítése, meglévő légtartállyal történő rendszerbe állítása Trolibusz divízió telephelyén a gumis műhelybe ipari dugattyús kompresszor telepítése, meglévő légtartállyal történő rendszerbe állítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-31/14. AJÁNLATI

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Riport Rendszere, valamint Kontrolling Rendszere kialakítása az ajánlatkérő által biztosított Cognos IBM szoftverekkel tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben