Varga István sk. Heizer János sk. Pákai Péter sk. MIM F ő m e n ü. Szabályzatok. Archívum. Lap archívum. Vált. kiért.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga István sk. Heizer János sk. Pákai Péter sk. MIM 06-01. F ő m e n ü. Szabályzatok. Archívum. Lap archívum. Vált. kiért."

Átírás

1 Oldalszám: 1/26 PÉLDÁNY SZÁMA KAPJA NÉV: BEOSZTÁS: F ő m e n ü Archívum Vált. kiért Szabályzatok Lap archívum Tartalomjegyzék MIM 0601 MŰSZAKI VÁLLALÁSI SZA Jelen minőségirányítási dokumentum az ÉNYKK Zrt. tulajdona. A Részvénytársaságon kívüli kiadáshoz a Vezérigazgató engedélye szükséges. Minőség üg yil eg jóvá ha gyt a : Dátum : márc ius11. Szakmailag jóvá ha gyt a: Dátum : márc ius11. Dátum : március 11. Heizer János sk. Pákai Péter sk.

2 Oldalszám: 2/26 0. TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK ALKALMAZÁSI TERÜLET FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK FELELŐSSÉGEK, HATÁSKÖRÖK LEÍRÁS Általános tájékoztató Elérhetőségek, felügyeleti szerv A vállalt szolgáltatások A vállalkozó ügyfél fogadási időpontjai Járműfenntartási üzemek műszaki vállalási szabályzata Bevezetés Vállalási feltételek A jármű átvétele javításra A jármű javítása, a megrendelés teljesítése során adódó események Az elkészült jármű átadása, számlázás Zálogjog érvényesítése A szolgáltatással szembeni panaszok intézése A minőségtanúsítás módja, a jótállás feltételei Hatósági feladatok minőségirányítási rendszere A járműjavítási tevékenység során alkalmazandó hatályos szabványok UTALÁSOK, MEGJEGYZÉSEK Vonatkozó dokumentáció Kapcsolódó dokumentumok Megjegyzések MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK...26.

3 Oldalszám: 3/26 1. CÉLOK A dokumentum a követező célok megvalósításának érdekében kerül kiadásra: 1. A dokumentum az MRF 0604 számú eljárásutasításban megfogalmazott célok elérésének érdekében kerül kiadásra. 2. Az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: mint Vállalkozó) működési területén meghatározni azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a szolgáltatási t evékenység f olytat ása és igénybevét ele során m ind a szolgáltatást nyújtót, mind pedig a szolg áltatást igénybe vevőt (továbbiakban, mint Megrendelő) megilletik. 2. ALKL AM AZ ÁSI TERÜLET Szakterületi hatály: Személyi hatály: ÉNYKK Zrt. Műszaki Igazgatóság Az 5. pont szövegezésben kerül meghatározásra. 3. FOGALOM MEGHATÁROZ ÁSOK 3.1. Megrendelő: Az a természetes vagy jogi, szem ély, aki a Vállalkozó (ÉNYKK Zrt.) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi Vállalkozó: Aki a Megrendelő részére szolgáltatásokat nyújt gépjárműjavító és karbantartó tevékenységekkel kapcsolatosan. 4. FELELŐSSÉGEK, HATÁSKÖRÖK A szabályzatban foglaltak betartása, betartatása a társaság valamennyi munkavállalója részére kötelező, maradéktalan betartásának ellenőrzéséért az adott munkahely vezetői felelősek. A vállalási szabályzatban foglaltak teljesülését a Társaság szabályzati rendszere garantálja.

4 Oldalszám: 4/26 5. LEÍRÁS 5.1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGEK, FELÜGYELETI SZERV A Társaság neve, székhelye: Felügyeleti szerv neve, címe: Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt Szombathely, Körmendi u. 92. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi u. 56. A szolgáltat ást vég ző járműf enntartási üzem ek/telepek cím eit és telef onos elérhetőségeit a MIM számú melléklet tartalmazza A VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK Az aktuális üzem által vállalt szolgáltatásokkal kapcsolatban a Megrendelő és az érintett Járműfenntartási Üzem/Telep előzetes egyeztetése szükséges. 1) Gépjárműjavítás: Gépjármű vizsgálat, műszaki szemle a Megrendelő igénye szerint. Hiba megállapítás, diagnosztika. Járművek futójavítása, fődarab és karosszéria javítása a Megrendelő igénye szerint. Járművek, fődarabok, részegységek diagnosztikája, beszabályozása. Járművek, fődarabok, részegységek javítása. Járművek kenési helyeinek zsírozása. Kenő és segédanyagok szintellenőrzése, utántöltése, cseréje.

5 Oldalszám: 5/26 2) Gépjárműápolás: Mosás, (alsó és felső mosás). Gépjármű kozmetika (polírozás). 3) Gépjárművillamosság javítás: Járművek elektromos futójavítása. Elektromos részegységek diagnosztikája, beszabályozása. Elektromos részegységek javítása, aktuális műszerezettség alapján. 4) Karosszériajavítás: Karosszéria futó, részleges javítása, elemek cseréje. Jármű felépítmény javítás, amennyiben az ÉNYKK Zrt. kapacitása megengedi. 5) Autófényezés. 6) Egyéb szolgáltatások: Gumiszerelés, kerékkiegyensúlyozás, gumiabroncs értékesítő tevékenység. Haszonjármű mentés (autómentő szolgáltatás). Menetíró készülékek (tachográfok) beépítése, illesztése, minden típusban. Sebességhatároló berendezés beépítése. Légkondicionáló berendezések javítása, hűtőközeg feltöltése. Fűtőkészülékek beszerelése, javítása. Akkumulátortöltő és értékesítő tevékenység. Forgácsoló tevékenység. Alkatrész értékesítési szolgáltatás. Alkatrész felújítási tevékenység. Kárpitos tevékenység. Műszak i vizsgára való felkészítés (személy, haszon jármű). Kenőanyagok, üzemanyag értékesítés.

6 Oldalszám: 6/ A VÁLLALKOZÓ ÜGYFÉL FOGADÁSI IDŐPONTJAI A hatósági szolgáltatásokat hatósági műszaki megvizsgálás, stb. végre nem hajtó telephelyek által végzett tevékenységeket és a telephely ügyfélfogadási időpontjait a MIM számú melléklet mutatja be. A hatósági szolgált atásokat nyújtó telephelyek listáját és nyit vat artási idejüket pedig MIM számú melléklet mutatja be. A Megrendelő f ogadás, a hatósági f eladatok, az üzemanyag és a kenőanyag, valamint az egyéb értékesítések időpontjai a Vállalkozó járműfenntartási üzemeinél/telepein kifüggesztve is megtalálhatók JÁRMŰFENNTARTÁSI ÜZEMEK/TELEPEK A BEVEZETÉS Az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. az alapító okirat és cégbírósági bejegyzés alapján közút i járműjavító és kar bantartó t evékenységet, gépjármű f enntartó szolgáltat ást, alkatrész, kenőanyag értékesítést és alkatrész felújítást vállalhat. Az ÉNYKK Zrt. járm űf enntartási üzemei/ telepei a Nem zeti Közlekedési Hatóság helyileg illetékes Igazgatóságának f eljogosítása alapj án végezhetik a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatát, valamint kijelölt vizsga állomás ként a közúti járművek időszakos műszaki vizsgázt atását, továbbá t achográf f elülvizsgálatát, illesztését, egyes, minősítésr e kötelezett alkatrészek, részegységek f elúj í tását, gépjárműbontást. A Vállalási Szabályzat az egyes javító karbant artó szol gáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/ (VIII. 27.) Kor mányrendelet figyelembevételével készült.

7 Oldalszám: 7/ VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 1.) A megrendelés f elvétele sor án a Vállalkozó megvizsgálja a szolgáltatás elvállalásának személyi, dologi, technológiai, hatósági feltételeinek meglétét. 2.) A Vállalkozó a járm űgyártók által biztosított jótállás, illet ve szavatosság keretében végzett munkákat a garanciát adó feltételei szerint teljesíti. 3.) A megrendelés f elvétele során Vállalkozó megvizsgálja a szolgáltat ás elvállalásának lehetőségét az 1/1990. (IX. 29.) KHVM sz. rendelet, valamint a hatósági f eladatok végzésére való külön f eljogosításban f oglaltak f igyelembe vételével. A társaság az Megrendelő által tudomására hozott adatokat bizalmasan kezeli. 4.) A Vállalkozó bármely járműtípus javítását vállalhatja, azonban nem vállalhat olyan jellegű munkákat, melyek a közlekedésbiztonsági berendezések módosításával (átalak ításával) járnak, kivéve, ha a Megrendelő a Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatósága által jóváhagyott műszaki dokumentációval és engedélyével rendelkezik. Ennek az engedélynek birtokában végezhető el a megrendelt javítás. 5.) Vállalkozó a megrendelés teljesítését nem vállalja, ha: a megrendelendő szolgáltatás tevékenységi körén kívül esik, a konkrét gyártmányhoz, típushoz nem rendelkezik a szükséges feltételekkel (technológia, beállítási értékek, célszerszámok, speciális mérőműszerek, stb.), a Megrendelő az általa biztosított, minősítetlen (de egyébként minősítésre kötelezett) alkatrész beépítését kívánja, a Megrendelő olyan műveletek elhagyását kéri, amelyek nélkül a jármű forgalombiztonsági és környezetvédelmi jellemzői nem állíthatók helyre, a Megrendelő olyan munkát rendel meg, amelynek elvégzése után a jármű nem felelne meg a forgalomban tartás jogszabályi feltételeinek.

8 Oldalszám: 8/26 6.) A kijelölt vizsgáló állomási (műszaki vizsgáztatási) tevékenységhez kapcsolódóan végezhető egyes szolgáltatások vállalási feltételei: A megrendelés felvétele során a Vállalkozó vizsgálja a kért szolgáltatás elvállalásának, illetve a jármű vizsgára fogadhatóságának lehetőségét az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet és a közlekedési hatóság hatályos előírásainak figyelembe vételével. Csak olyan kategóriába tartozó, és olyan gyártmányú járművek fogadhatók vizsgára, amelyek a közlekedési hatóság engedélyében szerepelnek. A jármű nem fogadható műszaki vizsgáztatásra a következő esetekben: o ha nincs hatósági jelzése, vagy ismételt forgalomba helyezésről van szó, o ha a forgalmi engedély hiányzik vagy bejegyzései olvashatatlanok, o ha a jármű azonosítási adatai (alvázszám, motorszám) nem egyeznek a forgalmi engedélyben feltüntetettel, o ha a járművön az előző vizsga óta olyan változás következett be, amely a jogszabály szerint átalakításnak minősül, o ha a gépkocsi taxiként üzemel, o ha gázüzemű, o ha oktató jármű, az ADR szerinti körbe tartozó jármű, o ha az üzembentartó a kötelező felelősségbiztosítási fedezetet fennállását nem tudja igazolni, o ha a vámelőjegyzésbe vett járműre kiadott rendszámhoz tartozó forgalmi engedélyben meghatározott visszavételi határidő lejárt, 7.) A környezetvédelmi felülvizsgálat vállalási feltételei: A megrendelés felvétele során a Vállalkozó vizsgálja a szolgáltatás elvállalásának lehetőségét a 7/2002./VI.29./GKMBMKvVM sz. rendelet és a közlekedési hatóság hatályos előírásainak figyelembe vételével. A Vállalkozó csak olyan motorrendszerrel üzemelő járműtípus, típuscsalád környezetvédelmi felülvizsgálatára vállalkozhat, melyre a közlekedési hatóság feljogosította.

9 Oldalszám: 9/26 A Vállalakozó által nem fogadható felülvizsgálatra olyan gépkocsi, amelynek azonosító adatai nem egyeznek meg a forgalmi engedély adataival. A Vállalkozó köteles a munka elvállalását megtagadni, ha a felülvizsgálat előírás szerinti elvégzésében akadályoztatva van, valamely feltétel hiányzik (pl.: személyi, technikai, vagy technológiai feltétel). 8.) A vállalás f eltételeinek az elbírálásár a, és a szükséges tájékoztatás megadására, az ÉNYKK Zrt. Járműfenntartási Igazgatóságának alábbi munkavállalói jogosultak: járműfenntartási főosztályvezető 3. Megyei Műszaki Központ vezetők 4. járműfenntartási üzemvezető/telepvezető 5. műszakvezető 6. főművezető 7. művezető 8. munkafelvevő A javítási szerződés megköthetőségéről, az adott tevékenység vállalásáról, vitathat ó esetekben a szer ződés f elvételét végző munkavállaló szer vezet i eg ységétől függően, a dönt A JÁRMŰ ÁTVÉTELE JAVÍTÁSRA 1.) Amennyiben a Vállalkozó rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a járművet műszaki szakemberével megvizsgáltatja, aki hiba f elvételezést készít majd a meg állapításokat a Vállalkozó erre rendszeresített bizonylatán rögzíti.

10 Oldalszám: 10/26 2.) A Vállalkozó a Megrendelőt a hiba felvételezés alapján tájékoztatni köteles a megállapít ható és várható legmagasabb vállalkozási díjról, a szolgáltatás várható elkészülési idejéről. 3.) Ha a Megrendelő részletes árajánlatot kér a gépjármű javításba vétele előtt, úgy külön írásbeli megbízásra díjazás ellenében a Vállalkozó azt számára elvégzi, beleért ve a hibaf eltárással kapcsolatos esetleges részleges megbontást és a műszeres vizsgálat költségeit. Amennyiben az ilyen módon elkészített árajánlat után a Megrendelő a szükséges javítások elvégzését mégsem kéri, úgy a járművön megbontott egységek visszaszerelése, illet ve a gépkocsi üzemképes állapotba hozása a Vállalkozónak nem képezi f eladatát. Ez esetben a megbontott gépkocsi elszállít ásáról a Megrendelő köteles gondoskodni. Ha a Megrendelő külön megbízást ad az eredeti állapot helyreállítására, akkor a Vállalkozó azt f elelősség nélkül, szükségjavít ás jelleg gel, díjazás ellenében elvég zi, amennyiben a hibaf eltárás során a közlekedésbiztonságot veszélyeztető hibát nem észleltek. 4.) A Megrendelő részér e készít ett árajánlat 3 naptár i napig érvényes, ha a Megrendelő gépkocsiját nem hagyja a Vállalkozó telephelyén, hanem azt tovább üzemelteti. E határidőn belül is megszűnik az érvényesség, ha a járműnél a f elvételi állapothoz képest változás következett be ( pl.: baleset, újabb meghibásodás). 5.) Ha a Megrendelő a hiba f elvételezést és árkalkulációt elf ogadja, Megrendelőt kell kiállít ani, amely tartalmazza a j ármű adatait, a kért munkákat, a várható munkadíjat és a vár ható elkészülési időt. A Megrendelőlap egyik példánya a Megrendelőé, amely egyúttal az elkészült jármű átvételére is jogosít. 6.) A jármű átvételekor ki kell tölteni a Megrendelőlap leltárjegyzék részét is, amely tartalmazza a járművel átadott tar tozékokat és alkatrészeket, az üzemanyagtank töltöttségét, valam int a járművön található sér üléseket is. A járműben hagyott, de a leltárjegyzékben nem szereplő tárgyakért a Vállalkozó f elelősséggel nem tartozik. A Megrendelőlapot mindkét fél aláírásával hitelesíteni köteles. 7.) Megrendeléskor a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére átadni a jármű kulcsait, f orgalmi engedélyét, valam int a kötelező f elelősségbiztosítás f ennál

11 Oldalszám: 11/26 lását igazoló dokumentumot is, ha a szolgáltat ás az időszakos műszaki vizsgáztatásra irányul. 8.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ÉNYKK Zrt. járműf enntartási üzemeire/telepeire vonatkozó munka és tűzvédelmi, továbbá a telephelyen belüli közlekedésre vonatkozó szabályokat a t elephelyen tartózkodás ideje alatt köteles betartani. 9.) A Megrendelő a megrendelő nyomtat vány aláírásával elf ogadja, hogy a Vállalkozó a megrendelésével összefüggésben lévő adatait az Adatvédelmi Törvény előírásai szer int rögzítse, tárolja, a megrendeléshez kapcsolódó számlázáshoz, dokumentáláshoz felhasználja A JÁRMŰ JAVÍTÁSA, A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE SORÁN ADÓDÓ ESEMÉNYEK A Megrendelő a jármű javításához szükséges alkatrészeket, és fődarabokat saját maga is biztosíthatja, kivételt képez a minősítő jelre kötelezett alkatrészek csoportja. Az Megrendelő által biztosított alkatrészt(eket) meg kell vizsgálni, amennyiben H és E jellel nem jelölt(ek), ugyanakkor az MSZ szabvány szerint minősítésre kötelezett(ek), a beépítést meg kell tagadni. Csak azon alkatrész(ek) beépítése vállalható, amely(ek) a jármű f orgalombizt onságát nem veszélyeztet ik, a cserére szoruló alkatrésszel( ekkel) csereszabatos és kif ogástalan állapotú. A Megrendelő által biztosított anyagok nem megfelelőségéből, anyaghibájából adódó meghibásodásért a Vállalkozó nem vállal felelősséget, valamint a megfelelő műbizonylat hiányában a beépítését megtagadhatja. 1.) Ha a munka végzése során a Vállalkozó olyan, előre nem látott hibát fedez fel, melynek (a) kijavítására a felek nem állapodtak meg, illetve (b) kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeg emelkedne, akkor köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ezt a munkát a Vállalkozó csak külön meg

12 Oldalszám: 12/26 rendelésre végezheti el, új elkészülési határidő kijelölése mellett a Megrendelővel egyeztetve, melyről a Megrendelőn pótlólag írásbeli feljegyzést kell készíteni a Megrendelő aláírásával is megerősítve. 2.) Az 1.) a.) és b.) pont figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás ( primer bizt onsági ber endezést ér intő hiba) meg nem rendelése esetén a hibás jármű Megrendelőnek történő átadásakor a Vállalkozó köteles írásban közölni, hogy a jármű a forgalomban nem vehet részt. A hiba pontos meghatározását a Megrendelőn külön kell feltüntetni, és a tudomásul vét elét a Megrendelővel igazoltatni kell (aláíratás). A hibás jármű elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. 3.) Amennyiben a megrendelt munka elvégzését a 2. pontban leírtakon kívül egyéb ok akadályozza (alkatrész szállítási késedelem, stb.), azt a határidő lejárta előtt a Megrendelővel közölni kell. Kivét elt képezhet olyan eset, amikor a megrendelés alkalmával a vevő a javítás megkezdéséhez szükséges alkatrész helyszínre szállítását nem biztosítja (f eltéve, hog y a javít áshoz szükséges alkatrészt a vevő biztosítja). 4.) A szolgáltatás közben okozott károkért (pl.: karosszér iális sérülés, eg yéb rongálódás) a Vállalkozó kártér ítéssel tartozik. A kártér ítési igényt a Megrendelőnek írásban kell bejelenteni. 5.) A Vállalkozó a javítás közben kicserélt (rossz) alkatrészeket, és fődarabokat a Megrendelő kérésér e köteles visszaszolgáltatni, de közös megegyezéssel azokat meg is válthatja. 6.) A Vállalkozó biztosítja, hogy a telepen a jármű mozgatását, csak a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező, és a Vállalkozó által erre a feladatra megbízott személy végzi.

13 Oldalszám: 13/26 7.) A szolgáltató biztosítja a szolgáltatás időtartalma alatt az át vett járművek tárolását, az erre kijelölt tárolótéren AZ ELKÉSZÜLT JÁRMŰ ÁTADÁSA, SZÁMLÁZÁS 1.) A Vállalkozó csak a hiba f elvételezési jegyzékben f eltüntetet t és a technológiákban előírt munkák szakszer ű elvégzése után, a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesített forgalmi engedéllyel, a leltárjegyzékbe felvett és a lecserélt alkatrészekkel együt t, a számla kiegyenlít ése után (készpénzes f izetés esetén) adhatja vissza a járművet a Megrendelőnek, vagy megbízottjának. Egyben biztosítja, hogy a keletkezett az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 10. nak megfelelő dokumentumokat visszakereshetően legalább 5 évig tárolja. 2.) A Vállalkozó az át adáskor a Megrendelőt köteles tájékoztat ni a beépített alkatrészek és f ődarabok eset leges garanciális volt áról (amennyiben az alkatrészt a Vállalkozó biztosította). 3.) A Vállalkozó a szolgáltatás elvégzése után köteles a Megrendelőnek számlát adni, a számlát a hatályos jogszabályok által meghatározott tartalommal kell elkészíteni a hatályos ÁFA kulcs alkalmazásával. 4.) A készre jelentéstől számított 5 napon belül át nem vett jármű után a Vállalkozó tárolási díj felszámítására jogosult. A készre jelentéstől számított 1 hónapon belül át nem vett és el nem szállított jármű után a tárolási díj felszámításán kívü1 Vállalkozó a vállalási díjat pótlékolja. A pótlékként elszámolt késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A 3 hónapon belül át nem vett jármű esetében a Vállalkozó jogi eljárást kezdeményez a kifizetetlen vállalási díj, a kamat, és a tárolási díj behajtására. 5.) A szám la elkészítése a munkavégzés során készült bizonylat ok (anyag kivételezési jegyek, munkaóra összesítők) alapján történik SAP rendszerben. 6.) A számlában feltüntetett díjtételek a Vállalkozó árképzési szabályai szerint kialak ított, évente kiadott "Szolgáltatási j egyzék" alapján kerülnek meghatározásra. A munkadíj a Vállalkozó által meghatározott, műszakilag indokolt ráf ordítási időből és a vállalási alapóradíjból szám ít ódik. Az alapóradíjakat, egy

14 Oldalszám: 14/26 ségdíjakat, stb. tartalmazó "Szolgáltatási jegyzék" kifüggesztve rendelkezésre áll. 7.) A Vállalkozó díjtételeket növelő felárakat alkalmazhat a következő esetekben: Sürgősségi felár munkarend szerinti időben, Munkarendtől eltérő időben végzett szolgáltatásnál. 8.) A saját raktárkészletből felhasznált anyagok, alkatrészek után a Vállalkozó anyagigazgatási költséget számít fel, amelyet az eladási árban érvényesít. 9.) A számlában (vagy mellékletében) röviden feltüntetésre kerül az elvégzett munka, a f elhasznált anyagok és alkatrészek tételes f elsorolása, a szolgáltatás díjának összege, valam int tanúsít vány arról, hogy a végzett munka megf e lelő, a felhasznált anyag és alkatrész rendeltetésszerű használatra alkalmas. 10.) Készpénzes f izetés és készpénzes előleg esetén a f izetést követően haladéktalanul, át hár ít ott adót tartalmazó számla esetén a teljesítéssel egyidejűleg, de legkésőbb 15 napon belül ki kell kibocsátani a megfelelő számlát. 11.) A számla, nyugta fő szabály szerint magyar nyelven állítandó ki. 12.) Az üzem és kenőanyag értékesítés esetén csak olyan számlát lehet kiadni, amely tartalmazza a Vállalkozó kereskedelmi jövedéki engedély számát is. 13.) Készpénzfizetés esetén a Megrendelő kérésére bővebb adattartalmú számla is kiállítható. 14.) A készpénzfizetés esetén, amennyiben a Megrendelő nem kér számlát, a befizetés igazolására nyugtát kell kiadni. 15.) A Vállalkozó a nyugtaadási kötelezettségét az üzem és kenőanyag értékesítés esetében pénztárgéppel is teljesítheti. 16.) Az üzemanyag töltő állomásoknál pénzt árgépként csak az erre a célra kialakított, kútfejjel összekötött, típusjóváhagyott pénztárgép használható, amivel a Vállalkozó is rendelkezik. 17.) Azon Megrendelőknek, akik a Vállalkozóval üzem és kenőanyag vásárlásra szerződéses jogviszonyban állnak, a szerződésben rögzített fizetési határidő megjelölésével átutalásos fizetési módú számlát kell kiállítani. 18.) Kézhez vett, jóváírt előlegről az adóalany vevő felé minden esetben számlát kell kiállítani.

15 Oldalszám: 15/26 19.) Szolgáltatás nyújtás esetén, ha a Megrendelő nem belföldi illetőségű, de az EU terület én bejegyzett adóalany, akkor részére az Áf át nem t artalmazó számlát kell kiállítani a Megrendelő közösségi adószámának feltüntetésével. 20.) A számla kibocsátásáról rendelkező törvény alapján a Vállalkozónak a Megrendelő részére adott számlán szerepeltetni kell az arra vonatkozó vámtarifa számot (VTSZ) és a szolgáltatás beazonosító számát (SZJ). 21.) A Vállalkozó és a Megrendelő előre kikötött, fix összegű vállalási díjban is megállapodhatnak. Ez esetben nem készül részletezett számla. 22.) A Vállalkozó részéről adható árengedmények: Az engedmény mért éke meghatározott, ha a Megrendelő a Vállalkozó szolgáltatását rendszeresen igénybe veszi, és a szolgáltat ási díj összege a meghatározott összeg feletti. A Vállalkozó a szolgáltatást igénybevevő Megrendelők körét fizetési mód szempontjából az alábbi szerint határozza meg: Átutalásos fizetési módot tartalmazó szerződéseknél lehet csak átutalásos számlát kiállítani. Minden más esetben csak készpénzes fizetés mellett lehet a Megrendelőt kiszolgálni. Ettől eltérni csak az adott egység vezetőjének az engedélyével lehet ZÁLOGJOG ÉRVÉNYESÍTÉSE 1.) A Vállalkozót a szolgáltatás ellenért éke biztosít ására annak mértékéig zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vag yontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek. 2.) A Vállalkozó jog osult a szolgáltat ás díjának nem f izetése esetén a zálogjog érvényesítésére. 3.) A zálogjog érvényesítését a törvényben előírtak szerint jogi úton kell elindítani ügyvéd, jogtanácsos bevonásával. 4.) A Vállalkozó törvényben biztosított joga, hogy a számla nem fizetése esetén a szolgáltatás tárgyát visszatartsa, majd az ide vonatkozó eljárási szabályok szerint értékesítse, a bef olyt vételárból a ki nem f izetett számla összegét levonja, a különbözetet a Megrendelőnek kifizesse.

16 Oldalszám: 16/26 Az értékesítés történhet: a Vállalkozó és a Megrendelő közös megegyezésével, bírósági eljárással. A bírósági eljárást a jogosult Vállalkozónak kell kezdeményezni. 5.) A Vállalkozónak kötelessége a szolgáltatási díj kif izetéséig, a különböző elj á rások befejezéséig a zálogtárgyat épségben megőrizni A SZOLGÁLTATÁSSAL SZEMBENI PANASZOK INTÉZÉSE 1.) Az elvég zett szolgáltatással kapcsolatban f elmerült minőségi kif ogások bejelentését a Megrendelőnek szóban vagy írásban kell megtennie. Amennyiben a szóban tett panasz helyben nem nyer elintézést, úgy az Megrendelő fogadóban elhelyezett panasz bejelentő formanyomtatványt kell kitöltenie a panaszosnak. A kitöltött nyomtatványt az üzemvezetőnek/telepvezetőnek / műszakvezetőnek / művezetőnek kell átadni. A Vállalkozó a kötelező jótállásról szóló 249/2004 (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján a kitöl tött munkalap és számla együttesével, mint jótállási jegygyel vállal jótállást az általa végzett munkár a. A Megrendelő a jótállási igényét a számla, és munkalap együttes bemutatásával, mint jótállási jeggyel érvényesítheti. 2.) A téves hiba felvételezés alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kif izetését a Megrendelő a gépjármű át vételekor megtagadhatja (f üggetlen külső szakértő bevonása mellett). 3.) A Megrendelő a Vállalkozó szolgálat i helyiségében kif üggesztett Vállalási Szabályzat alapján, a számára megjelölt jótállási időn belül követelheti: a hibásan, vagy hiányosan végzett munka kijavítását, a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését, az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.

17 Oldalszám: 17/26 4.) A hibás teljesítés folytán kijavítandó gépjármű beszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A Vállalkozó jótállási kötelezettségének saját telepén tesz eleget. 5.) Vállalkozó a Megrendelő kifogásait lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 nap alatt köteles megvizsgálni, és ha az alapos, a jótállásra vonatkozó r endelkezésnek megfelelően köteles azt rendezni. 6.) Amennyiben a reklamáció okát a Megrendelő által elfogadott határidőn belül a Vállalkozó alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úg y arról a Megrendelőt tájékoztatja és újabb egyeztetett határidőt ad. Ha a Vállalkozó a minőségi kifogást nem ismeri el, köteles erről a Megrendelőt írásban tájékoztatni. 7.) A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a Vállalkozó a munkaf elvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja. 8.) Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a Vállalkozó a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a munkaf elvét el alkalmával nem volt megállapítható és a Megrendelő az utólagosan tudomására hozott munka kijavítását a szolgáltatónál nem rendeli meg. 9.) A 7.) és 8.) pontban meghatározott alapelvek figyelembevételével a panasz kivizsgálása az alábbi módszer szerint történik: (a) A javítás mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban (megrendelés) rögzített és a Megrendelő tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását. (b) A jármű megbontása és javítása során előállte olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett és erről a Megrendelő kapotte tájékoztatást. (c) A számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapíthatóe a felhasznált alkatrészek és anyagok szükségessége.

18 Oldalszám: 18/26 (d) Helyesen kerülte megállapításra, a javításra vonatkozó jótállás mértéke. (e) A javítás eredményeként bekövetkezette a javított részegységek javulása, és ha a beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári, javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek. (f) A jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés, illetve a futáspróba szolgál. Ennek során vizsgálni kell az egyes szerkezeti részek működőképességét, a külső és belső szerkezeti zajokat, valamint a járműre jellem ző menettulajdonságokat. 10.) Amennyiben a panasztevő a vizsgálatkor jelen kíván lenni, úgy ezt számára a Vállalkozó biztosítja. Ha a panaszos értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy magát ki nem menti, úgy a Vállalkozó az esetet véleményegyezőségnek tekinti. A vizsgálat eredményér ől a Vállalkozó a Megrendelővel közösen jeg y zőkönyvet vesz f el, ahol mindkét f él közli a vizsgálat megtörténte utáni észrevételeit. 11.) A vizsgálat eredményéről a Vállalkozó a Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet vesz f el, ahol m indkét f él közli észr evételeit. Véleménykülönbség esetén a jegyzőkönyv egy példányát a Vállalkozó köteles a panaszt továbbiakban elbíráló külső szer v (a terület ileg illetékes Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatósága) részére megküldeni. 12.) Ha a szolgáltatás minőségével kapcsolatban, különösen a javítás módjával kapcsolatban lényeges műszaki kérdésben vita merül fel a Megrendelő és a Vállalkozó között, akkor a f elek megállapodnak a vita elrendezésének módjáról, a kifogás elbírálásához elfogadott szervezetekről. A Vállalkozó kikérheti a saját telephelye szerint területileg illetékes Közlekedési Felügyelet szak véleményét.

19 Oldalszám: 19/26 13.) Lényeges műszaki kérdésnek a következők tekinthetők: A javítás, vagy beszabályozás után a fő illetve a részegység működésében nem következett be javulás, illetve a javítással összefüggésben újabb hiba állt elő. A sérült, vag y elhasználódott járművek kocsiszekrényén végzett javítások után a jármű főbb gépészeti egységeinek (motor, futóművek, kormány, hor dozó szerkezetek, önhordó karosszéria, vagy alváz) f elfüggesztési pontjai a gyári előírásokban megengedett tűréshatáron kívülre esnek, továbbá az ajtók, ablakok zárása nem megfelelő, az utas, vagy csomagtér beázik. 14.) A minőségi kif ogás elbír álására egyéb szakértői szer vezet csak akkor vehető igénybe, ha a javítást vég ző műhely vag y területi műszaki vizsgálóállomás (Nem zet i Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóság a) f eltételi körülményei a f elek között f elmerülő vita eldöntéséhez nem megf elelőek, mert objektív szakvélemény kialakításához laboratóriumi feltételek szükségesek (anyaghibából eredő kifogások) A MINŐSÉGTANÚSÍTÁS MÓDJA, A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI 1.) A Vállalkozó az MSZ EN ISO 9001:20XX szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben végzi tevékenységét. Területei: A közúti járművek javítása. Gépjárművek műszaki, környezetvédelmi vizsgálata.

20 Oldalszám: 20/26 2.) A Vállalkozó által elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó jótállás mértéke a: 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet (az egyes tartós f ogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról), 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet (az egyes javítókarbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról), az új járművek eset ében a vevőszolgálati szer ződésben m eghatározott gyártóműi garanciavállalás (teljes jár mű+hajtáslánc) tör vényi előírásainak megfelelően történik. A Vállalkozó az ált ala elvégzett javítási munkáért és a javítás során beépített alkatrészekért kivételt képez azon járműveken elvégzett javító karbantartó szolgáltatás, amelyek gyártóműi jótállás, szavatosság hatálya alatt állnak (Márkaszerviz tevékenység keretében elvégzett vevőszolgálati szolgáltatás), az alábbi feltételek mellett jótállást vállal: A jótállás időtartama: 1. Személygépkocsik 1. Az egyes javítókarbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VI II. 27.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, a jótállás időtartama hat hónap.

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 1 Az AutoCarma Zrt. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 1. számú módosított változat Telephelyei: AutoCarma Zrt. Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: (24) 443 443 Telefax: (24) 540 350 E-mail:

Részletesebben

Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája

Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája A5_garancia.indd 1 2010.10.26. 21:45 A5_garancia.indd 2-3 2010.10.26. 21:45 Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája A motor beszerelését, beüzemelését csak márkaszerviz, vagy olyan

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Flotta szolgáltatás nyújtása keretében a K&H Autópark Kft. (1133

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT. 83.

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében 2014. tárgyú közbeszerzési eljárásban 2014.

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10.

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10. FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez A. Bevezetés Jelen vállalkozási mintaszerződések a az 1593/2012.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-szám: 735737, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI KÁBELES MŰSORJELELOSZTÓ RENDSZEREN SZOLGÁLTATOTT INTERNET IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI KÁBELES MŰSORJELELOSZTÓ RENDSZEREN SZOLGÁLTATOTT INTERNET IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI KÁBELES MŰSORJELELOSZTÓ RENDSZEREN SZOLGÁLTATOTT INTERNET IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Módosítva: 2008. november 20.

Részletesebben