Varga István sk. Heizer János sk. Pákai Péter sk. MIM F ő m e n ü. Szabályzatok. Archívum. Lap archívum. Vált. kiért.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga István sk. Heizer János sk. Pákai Péter sk. MIM 06-01. F ő m e n ü. Szabályzatok. Archívum. Lap archívum. Vált. kiért."

Átírás

1 Oldalszám: 1/26 PÉLDÁNY SZÁMA KAPJA NÉV: BEOSZTÁS: F ő m e n ü Archívum Vált. kiért Szabályzatok Lap archívum Tartalomjegyzék MIM 0601 MŰSZAKI VÁLLALÁSI SZA Jelen minőségirányítási dokumentum az ÉNYKK Zrt. tulajdona. A Részvénytársaságon kívüli kiadáshoz a Vezérigazgató engedélye szükséges. Minőség üg yil eg jóvá ha gyt a : Dátum : márc ius11. Szakmailag jóvá ha gyt a: Dátum : márc ius11. Dátum : március 11. Heizer János sk. Pákai Péter sk.

2 Oldalszám: 2/26 0. TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK ALKALMAZÁSI TERÜLET FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK FELELŐSSÉGEK, HATÁSKÖRÖK LEÍRÁS Általános tájékoztató Elérhetőségek, felügyeleti szerv A vállalt szolgáltatások A vállalkozó ügyfél fogadási időpontjai Járműfenntartási üzemek műszaki vállalási szabályzata Bevezetés Vállalási feltételek A jármű átvétele javításra A jármű javítása, a megrendelés teljesítése során adódó események Az elkészült jármű átadása, számlázás Zálogjog érvényesítése A szolgáltatással szembeni panaszok intézése A minőségtanúsítás módja, a jótállás feltételei Hatósági feladatok minőségirányítási rendszere A járműjavítási tevékenység során alkalmazandó hatályos szabványok UTALÁSOK, MEGJEGYZÉSEK Vonatkozó dokumentáció Kapcsolódó dokumentumok Megjegyzések MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK...26.

3 Oldalszám: 3/26 1. CÉLOK A dokumentum a követező célok megvalósításának érdekében kerül kiadásra: 1. A dokumentum az MRF 0604 számú eljárásutasításban megfogalmazott célok elérésének érdekében kerül kiadásra. 2. Az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: mint Vállalkozó) működési területén meghatározni azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a szolgáltatási t evékenység f olytat ása és igénybevét ele során m ind a szolgáltatást nyújtót, mind pedig a szolg áltatást igénybe vevőt (továbbiakban, mint Megrendelő) megilletik. 2. ALKL AM AZ ÁSI TERÜLET Szakterületi hatály: Személyi hatály: ÉNYKK Zrt. Műszaki Igazgatóság Az 5. pont szövegezésben kerül meghatározásra. 3. FOGALOM MEGHATÁROZ ÁSOK 3.1. Megrendelő: Az a természetes vagy jogi, szem ély, aki a Vállalkozó (ÉNYKK Zrt.) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi Vállalkozó: Aki a Megrendelő részére szolgáltatásokat nyújt gépjárműjavító és karbantartó tevékenységekkel kapcsolatosan. 4. FELELŐSSÉGEK, HATÁSKÖRÖK A szabályzatban foglaltak betartása, betartatása a társaság valamennyi munkavállalója részére kötelező, maradéktalan betartásának ellenőrzéséért az adott munkahely vezetői felelősek. A vállalási szabályzatban foglaltak teljesülését a Társaság szabályzati rendszere garantálja.

4 Oldalszám: 4/26 5. LEÍRÁS 5.1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGEK, FELÜGYELETI SZERV A Társaság neve, székhelye: Felügyeleti szerv neve, címe: Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt Szombathely, Körmendi u. 92. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi u. 56. A szolgáltat ást vég ző járműf enntartási üzem ek/telepek cím eit és telef onos elérhetőségeit a MIM számú melléklet tartalmazza A VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK Az aktuális üzem által vállalt szolgáltatásokkal kapcsolatban a Megrendelő és az érintett Járműfenntartási Üzem/Telep előzetes egyeztetése szükséges. 1) Gépjárműjavítás: Gépjármű vizsgálat, műszaki szemle a Megrendelő igénye szerint. Hiba megállapítás, diagnosztika. Járművek futójavítása, fődarab és karosszéria javítása a Megrendelő igénye szerint. Járművek, fődarabok, részegységek diagnosztikája, beszabályozása. Járművek, fődarabok, részegységek javítása. Járművek kenési helyeinek zsírozása. Kenő és segédanyagok szintellenőrzése, utántöltése, cseréje.

5 Oldalszám: 5/26 2) Gépjárműápolás: Mosás, (alsó és felső mosás). Gépjármű kozmetika (polírozás). 3) Gépjárművillamosság javítás: Járművek elektromos futójavítása. Elektromos részegységek diagnosztikája, beszabályozása. Elektromos részegységek javítása, aktuális műszerezettség alapján. 4) Karosszériajavítás: Karosszéria futó, részleges javítása, elemek cseréje. Jármű felépítmény javítás, amennyiben az ÉNYKK Zrt. kapacitása megengedi. 5) Autófényezés. 6) Egyéb szolgáltatások: Gumiszerelés, kerékkiegyensúlyozás, gumiabroncs értékesítő tevékenység. Haszonjármű mentés (autómentő szolgáltatás). Menetíró készülékek (tachográfok) beépítése, illesztése, minden típusban. Sebességhatároló berendezés beépítése. Légkondicionáló berendezések javítása, hűtőközeg feltöltése. Fűtőkészülékek beszerelése, javítása. Akkumulátortöltő és értékesítő tevékenység. Forgácsoló tevékenység. Alkatrész értékesítési szolgáltatás. Alkatrész felújítási tevékenység. Kárpitos tevékenység. Műszak i vizsgára való felkészítés (személy, haszon jármű). Kenőanyagok, üzemanyag értékesítés.

6 Oldalszám: 6/ A VÁLLALKOZÓ ÜGYFÉL FOGADÁSI IDŐPONTJAI A hatósági szolgáltatásokat hatósági műszaki megvizsgálás, stb. végre nem hajtó telephelyek által végzett tevékenységeket és a telephely ügyfélfogadási időpontjait a MIM számú melléklet mutatja be. A hatósági szolgált atásokat nyújtó telephelyek listáját és nyit vat artási idejüket pedig MIM számú melléklet mutatja be. A Megrendelő f ogadás, a hatósági f eladatok, az üzemanyag és a kenőanyag, valamint az egyéb értékesítések időpontjai a Vállalkozó járműfenntartási üzemeinél/telepein kifüggesztve is megtalálhatók JÁRMŰFENNTARTÁSI ÜZEMEK/TELEPEK A BEVEZETÉS Az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. az alapító okirat és cégbírósági bejegyzés alapján közút i járműjavító és kar bantartó t evékenységet, gépjármű f enntartó szolgáltat ást, alkatrész, kenőanyag értékesítést és alkatrész felújítást vállalhat. Az ÉNYKK Zrt. járm űf enntartási üzemei/ telepei a Nem zeti Közlekedési Hatóság helyileg illetékes Igazgatóságának f eljogosítása alapj án végezhetik a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatát, valamint kijelölt vizsga állomás ként a közúti járművek időszakos műszaki vizsgázt atását, továbbá t achográf f elülvizsgálatát, illesztését, egyes, minősítésr e kötelezett alkatrészek, részegységek f elúj í tását, gépjárműbontást. A Vállalási Szabályzat az egyes javító karbant artó szol gáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/ (VIII. 27.) Kor mányrendelet figyelembevételével készült.

7 Oldalszám: 7/ VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 1.) A megrendelés f elvétele sor án a Vállalkozó megvizsgálja a szolgáltatás elvállalásának személyi, dologi, technológiai, hatósági feltételeinek meglétét. 2.) A Vállalkozó a járm űgyártók által biztosított jótállás, illet ve szavatosság keretében végzett munkákat a garanciát adó feltételei szerint teljesíti. 3.) A megrendelés f elvétele során Vállalkozó megvizsgálja a szolgáltat ás elvállalásának lehetőségét az 1/1990. (IX. 29.) KHVM sz. rendelet, valamint a hatósági f eladatok végzésére való külön f eljogosításban f oglaltak f igyelembe vételével. A társaság az Megrendelő által tudomására hozott adatokat bizalmasan kezeli. 4.) A Vállalkozó bármely járműtípus javítását vállalhatja, azonban nem vállalhat olyan jellegű munkákat, melyek a közlekedésbiztonsági berendezések módosításával (átalak ításával) járnak, kivéve, ha a Megrendelő a Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatósága által jóváhagyott műszaki dokumentációval és engedélyével rendelkezik. Ennek az engedélynek birtokában végezhető el a megrendelt javítás. 5.) Vállalkozó a megrendelés teljesítését nem vállalja, ha: a megrendelendő szolgáltatás tevékenységi körén kívül esik, a konkrét gyártmányhoz, típushoz nem rendelkezik a szükséges feltételekkel (technológia, beállítási értékek, célszerszámok, speciális mérőműszerek, stb.), a Megrendelő az általa biztosított, minősítetlen (de egyébként minősítésre kötelezett) alkatrész beépítését kívánja, a Megrendelő olyan műveletek elhagyását kéri, amelyek nélkül a jármű forgalombiztonsági és környezetvédelmi jellemzői nem állíthatók helyre, a Megrendelő olyan munkát rendel meg, amelynek elvégzése után a jármű nem felelne meg a forgalomban tartás jogszabályi feltételeinek.

8 Oldalszám: 8/26 6.) A kijelölt vizsgáló állomási (műszaki vizsgáztatási) tevékenységhez kapcsolódóan végezhető egyes szolgáltatások vállalási feltételei: A megrendelés felvétele során a Vállalkozó vizsgálja a kért szolgáltatás elvállalásának, illetve a jármű vizsgára fogadhatóságának lehetőségét az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet és a közlekedési hatóság hatályos előírásainak figyelembe vételével. Csak olyan kategóriába tartozó, és olyan gyártmányú járművek fogadhatók vizsgára, amelyek a közlekedési hatóság engedélyében szerepelnek. A jármű nem fogadható műszaki vizsgáztatásra a következő esetekben: o ha nincs hatósági jelzése, vagy ismételt forgalomba helyezésről van szó, o ha a forgalmi engedély hiányzik vagy bejegyzései olvashatatlanok, o ha a jármű azonosítási adatai (alvázszám, motorszám) nem egyeznek a forgalmi engedélyben feltüntetettel, o ha a járművön az előző vizsga óta olyan változás következett be, amely a jogszabály szerint átalakításnak minősül, o ha a gépkocsi taxiként üzemel, o ha gázüzemű, o ha oktató jármű, az ADR szerinti körbe tartozó jármű, o ha az üzembentartó a kötelező felelősségbiztosítási fedezetet fennállását nem tudja igazolni, o ha a vámelőjegyzésbe vett járműre kiadott rendszámhoz tartozó forgalmi engedélyben meghatározott visszavételi határidő lejárt, 7.) A környezetvédelmi felülvizsgálat vállalási feltételei: A megrendelés felvétele során a Vállalkozó vizsgálja a szolgáltatás elvállalásának lehetőségét a 7/2002./VI.29./GKMBMKvVM sz. rendelet és a közlekedési hatóság hatályos előírásainak figyelembe vételével. A Vállalkozó csak olyan motorrendszerrel üzemelő járműtípus, típuscsalád környezetvédelmi felülvizsgálatára vállalkozhat, melyre a közlekedési hatóság feljogosította.

9 Oldalszám: 9/26 A Vállalakozó által nem fogadható felülvizsgálatra olyan gépkocsi, amelynek azonosító adatai nem egyeznek meg a forgalmi engedély adataival. A Vállalkozó köteles a munka elvállalását megtagadni, ha a felülvizsgálat előírás szerinti elvégzésében akadályoztatva van, valamely feltétel hiányzik (pl.: személyi, technikai, vagy technológiai feltétel). 8.) A vállalás f eltételeinek az elbírálásár a, és a szükséges tájékoztatás megadására, az ÉNYKK Zrt. Járműfenntartási Igazgatóságának alábbi munkavállalói jogosultak: járműfenntartási főosztályvezető 3. Megyei Műszaki Központ vezetők 4. járműfenntartási üzemvezető/telepvezető 5. műszakvezető 6. főművezető 7. művezető 8. munkafelvevő A javítási szerződés megköthetőségéről, az adott tevékenység vállalásáról, vitathat ó esetekben a szer ződés f elvételét végző munkavállaló szer vezet i eg ységétől függően, a dönt A JÁRMŰ ÁTVÉTELE JAVÍTÁSRA 1.) Amennyiben a Vállalkozó rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a járművet műszaki szakemberével megvizsgáltatja, aki hiba f elvételezést készít majd a meg állapításokat a Vállalkozó erre rendszeresített bizonylatán rögzíti.

10 Oldalszám: 10/26 2.) A Vállalkozó a Megrendelőt a hiba felvételezés alapján tájékoztatni köteles a megállapít ható és várható legmagasabb vállalkozási díjról, a szolgáltatás várható elkészülési idejéről. 3.) Ha a Megrendelő részletes árajánlatot kér a gépjármű javításba vétele előtt, úgy külön írásbeli megbízásra díjazás ellenében a Vállalkozó azt számára elvégzi, beleért ve a hibaf eltárással kapcsolatos esetleges részleges megbontást és a műszeres vizsgálat költségeit. Amennyiben az ilyen módon elkészített árajánlat után a Megrendelő a szükséges javítások elvégzését mégsem kéri, úgy a járművön megbontott egységek visszaszerelése, illet ve a gépkocsi üzemképes állapotba hozása a Vállalkozónak nem képezi f eladatát. Ez esetben a megbontott gépkocsi elszállít ásáról a Megrendelő köteles gondoskodni. Ha a Megrendelő külön megbízást ad az eredeti állapot helyreállítására, akkor a Vállalkozó azt f elelősség nélkül, szükségjavít ás jelleg gel, díjazás ellenében elvég zi, amennyiben a hibaf eltárás során a közlekedésbiztonságot veszélyeztető hibát nem észleltek. 4.) A Megrendelő részér e készít ett árajánlat 3 naptár i napig érvényes, ha a Megrendelő gépkocsiját nem hagyja a Vállalkozó telephelyén, hanem azt tovább üzemelteti. E határidőn belül is megszűnik az érvényesség, ha a járműnél a f elvételi állapothoz képest változás következett be ( pl.: baleset, újabb meghibásodás). 5.) Ha a Megrendelő a hiba f elvételezést és árkalkulációt elf ogadja, Megrendelőt kell kiállít ani, amely tartalmazza a j ármű adatait, a kért munkákat, a várható munkadíjat és a vár ható elkészülési időt. A Megrendelőlap egyik példánya a Megrendelőé, amely egyúttal az elkészült jármű átvételére is jogosít. 6.) A jármű átvételekor ki kell tölteni a Megrendelőlap leltárjegyzék részét is, amely tartalmazza a járművel átadott tar tozékokat és alkatrészeket, az üzemanyagtank töltöttségét, valam int a járművön található sér üléseket is. A járműben hagyott, de a leltárjegyzékben nem szereplő tárgyakért a Vállalkozó f elelősséggel nem tartozik. A Megrendelőlapot mindkét fél aláírásával hitelesíteni köteles. 7.) Megrendeléskor a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére átadni a jármű kulcsait, f orgalmi engedélyét, valam int a kötelező f elelősségbiztosítás f ennál

11 Oldalszám: 11/26 lását igazoló dokumentumot is, ha a szolgáltat ás az időszakos műszaki vizsgáztatásra irányul. 8.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ÉNYKK Zrt. járműf enntartási üzemeire/telepeire vonatkozó munka és tűzvédelmi, továbbá a telephelyen belüli közlekedésre vonatkozó szabályokat a t elephelyen tartózkodás ideje alatt köteles betartani. 9.) A Megrendelő a megrendelő nyomtat vány aláírásával elf ogadja, hogy a Vállalkozó a megrendelésével összefüggésben lévő adatait az Adatvédelmi Törvény előírásai szer int rögzítse, tárolja, a megrendeléshez kapcsolódó számlázáshoz, dokumentáláshoz felhasználja A JÁRMŰ JAVÍTÁSA, A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE SORÁN ADÓDÓ ESEMÉNYEK A Megrendelő a jármű javításához szükséges alkatrészeket, és fődarabokat saját maga is biztosíthatja, kivételt képez a minősítő jelre kötelezett alkatrészek csoportja. Az Megrendelő által biztosított alkatrészt(eket) meg kell vizsgálni, amennyiben H és E jellel nem jelölt(ek), ugyanakkor az MSZ szabvány szerint minősítésre kötelezett(ek), a beépítést meg kell tagadni. Csak azon alkatrész(ek) beépítése vállalható, amely(ek) a jármű f orgalombizt onságát nem veszélyeztet ik, a cserére szoruló alkatrésszel( ekkel) csereszabatos és kif ogástalan állapotú. A Megrendelő által biztosított anyagok nem megfelelőségéből, anyaghibájából adódó meghibásodásért a Vállalkozó nem vállal felelősséget, valamint a megfelelő műbizonylat hiányában a beépítését megtagadhatja. 1.) Ha a munka végzése során a Vállalkozó olyan, előre nem látott hibát fedez fel, melynek (a) kijavítására a felek nem állapodtak meg, illetve (b) kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeg emelkedne, akkor köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ezt a munkát a Vállalkozó csak külön meg

12 Oldalszám: 12/26 rendelésre végezheti el, új elkészülési határidő kijelölése mellett a Megrendelővel egyeztetve, melyről a Megrendelőn pótlólag írásbeli feljegyzést kell készíteni a Megrendelő aláírásával is megerősítve. 2.) Az 1.) a.) és b.) pont figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás ( primer bizt onsági ber endezést ér intő hiba) meg nem rendelése esetén a hibás jármű Megrendelőnek történő átadásakor a Vállalkozó köteles írásban közölni, hogy a jármű a forgalomban nem vehet részt. A hiba pontos meghatározását a Megrendelőn külön kell feltüntetni, és a tudomásul vét elét a Megrendelővel igazoltatni kell (aláíratás). A hibás jármű elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. 3.) Amennyiben a megrendelt munka elvégzését a 2. pontban leírtakon kívül egyéb ok akadályozza (alkatrész szállítási késedelem, stb.), azt a határidő lejárta előtt a Megrendelővel közölni kell. Kivét elt képezhet olyan eset, amikor a megrendelés alkalmával a vevő a javítás megkezdéséhez szükséges alkatrész helyszínre szállítását nem biztosítja (f eltéve, hog y a javít áshoz szükséges alkatrészt a vevő biztosítja). 4.) A szolgáltatás közben okozott károkért (pl.: karosszér iális sérülés, eg yéb rongálódás) a Vállalkozó kártér ítéssel tartozik. A kártér ítési igényt a Megrendelőnek írásban kell bejelenteni. 5.) A Vállalkozó a javítás közben kicserélt (rossz) alkatrészeket, és fődarabokat a Megrendelő kérésér e köteles visszaszolgáltatni, de közös megegyezéssel azokat meg is válthatja. 6.) A Vállalkozó biztosítja, hogy a telepen a jármű mozgatását, csak a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező, és a Vállalkozó által erre a feladatra megbízott személy végzi.

13 Oldalszám: 13/26 7.) A szolgáltató biztosítja a szolgáltatás időtartalma alatt az át vett járművek tárolását, az erre kijelölt tárolótéren AZ ELKÉSZÜLT JÁRMŰ ÁTADÁSA, SZÁMLÁZÁS 1.) A Vállalkozó csak a hiba f elvételezési jegyzékben f eltüntetet t és a technológiákban előírt munkák szakszer ű elvégzése után, a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesített forgalmi engedéllyel, a leltárjegyzékbe felvett és a lecserélt alkatrészekkel együt t, a számla kiegyenlít ése után (készpénzes f izetés esetén) adhatja vissza a járművet a Megrendelőnek, vagy megbízottjának. Egyben biztosítja, hogy a keletkezett az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 10. nak megfelelő dokumentumokat visszakereshetően legalább 5 évig tárolja. 2.) A Vállalkozó az át adáskor a Megrendelőt köteles tájékoztat ni a beépített alkatrészek és f ődarabok eset leges garanciális volt áról (amennyiben az alkatrészt a Vállalkozó biztosította). 3.) A Vállalkozó a szolgáltatás elvégzése után köteles a Megrendelőnek számlát adni, a számlát a hatályos jogszabályok által meghatározott tartalommal kell elkészíteni a hatályos ÁFA kulcs alkalmazásával. 4.) A készre jelentéstől számított 5 napon belül át nem vett jármű után a Vállalkozó tárolási díj felszámítására jogosult. A készre jelentéstől számított 1 hónapon belül át nem vett és el nem szállított jármű után a tárolási díj felszámításán kívü1 Vállalkozó a vállalási díjat pótlékolja. A pótlékként elszámolt késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A 3 hónapon belül át nem vett jármű esetében a Vállalkozó jogi eljárást kezdeményez a kifizetetlen vállalási díj, a kamat, és a tárolási díj behajtására. 5.) A szám la elkészítése a munkavégzés során készült bizonylat ok (anyag kivételezési jegyek, munkaóra összesítők) alapján történik SAP rendszerben. 6.) A számlában feltüntetett díjtételek a Vállalkozó árképzési szabályai szerint kialak ított, évente kiadott "Szolgáltatási j egyzék" alapján kerülnek meghatározásra. A munkadíj a Vállalkozó által meghatározott, műszakilag indokolt ráf ordítási időből és a vállalási alapóradíjból szám ít ódik. Az alapóradíjakat, egy

14 Oldalszám: 14/26 ségdíjakat, stb. tartalmazó "Szolgáltatási jegyzék" kifüggesztve rendelkezésre áll. 7.) A Vállalkozó díjtételeket növelő felárakat alkalmazhat a következő esetekben: Sürgősségi felár munkarend szerinti időben, Munkarendtől eltérő időben végzett szolgáltatásnál. 8.) A saját raktárkészletből felhasznált anyagok, alkatrészek után a Vállalkozó anyagigazgatási költséget számít fel, amelyet az eladási árban érvényesít. 9.) A számlában (vagy mellékletében) röviden feltüntetésre kerül az elvégzett munka, a f elhasznált anyagok és alkatrészek tételes f elsorolása, a szolgáltatás díjának összege, valam int tanúsít vány arról, hogy a végzett munka megf e lelő, a felhasznált anyag és alkatrész rendeltetésszerű használatra alkalmas. 10.) Készpénzes f izetés és készpénzes előleg esetén a f izetést követően haladéktalanul, át hár ít ott adót tartalmazó számla esetén a teljesítéssel egyidejűleg, de legkésőbb 15 napon belül ki kell kibocsátani a megfelelő számlát. 11.) A számla, nyugta fő szabály szerint magyar nyelven állítandó ki. 12.) Az üzem és kenőanyag értékesítés esetén csak olyan számlát lehet kiadni, amely tartalmazza a Vállalkozó kereskedelmi jövedéki engedély számát is. 13.) Készpénzfizetés esetén a Megrendelő kérésére bővebb adattartalmú számla is kiállítható. 14.) A készpénzfizetés esetén, amennyiben a Megrendelő nem kér számlát, a befizetés igazolására nyugtát kell kiadni. 15.) A Vállalkozó a nyugtaadási kötelezettségét az üzem és kenőanyag értékesítés esetében pénztárgéppel is teljesítheti. 16.) Az üzemanyag töltő állomásoknál pénzt árgépként csak az erre a célra kialakított, kútfejjel összekötött, típusjóváhagyott pénztárgép használható, amivel a Vállalkozó is rendelkezik. 17.) Azon Megrendelőknek, akik a Vállalkozóval üzem és kenőanyag vásárlásra szerződéses jogviszonyban állnak, a szerződésben rögzített fizetési határidő megjelölésével átutalásos fizetési módú számlát kell kiállítani. 18.) Kézhez vett, jóváírt előlegről az adóalany vevő felé minden esetben számlát kell kiállítani.

15 Oldalszám: 15/26 19.) Szolgáltatás nyújtás esetén, ha a Megrendelő nem belföldi illetőségű, de az EU terület én bejegyzett adóalany, akkor részére az Áf át nem t artalmazó számlát kell kiállítani a Megrendelő közösségi adószámának feltüntetésével. 20.) A számla kibocsátásáról rendelkező törvény alapján a Vállalkozónak a Megrendelő részére adott számlán szerepeltetni kell az arra vonatkozó vámtarifa számot (VTSZ) és a szolgáltatás beazonosító számát (SZJ). 21.) A Vállalkozó és a Megrendelő előre kikötött, fix összegű vállalási díjban is megállapodhatnak. Ez esetben nem készül részletezett számla. 22.) A Vállalkozó részéről adható árengedmények: Az engedmény mért éke meghatározott, ha a Megrendelő a Vállalkozó szolgáltatását rendszeresen igénybe veszi, és a szolgáltat ási díj összege a meghatározott összeg feletti. A Vállalkozó a szolgáltatást igénybevevő Megrendelők körét fizetési mód szempontjából az alábbi szerint határozza meg: Átutalásos fizetési módot tartalmazó szerződéseknél lehet csak átutalásos számlát kiállítani. Minden más esetben csak készpénzes fizetés mellett lehet a Megrendelőt kiszolgálni. Ettől eltérni csak az adott egység vezetőjének az engedélyével lehet ZÁLOGJOG ÉRVÉNYESÍTÉSE 1.) A Vállalkozót a szolgáltatás ellenért éke biztosít ására annak mértékéig zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vag yontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek. 2.) A Vállalkozó jog osult a szolgáltat ás díjának nem f izetése esetén a zálogjog érvényesítésére. 3.) A zálogjog érvényesítését a törvényben előírtak szerint jogi úton kell elindítani ügyvéd, jogtanácsos bevonásával. 4.) A Vállalkozó törvényben biztosított joga, hogy a számla nem fizetése esetén a szolgáltatás tárgyát visszatartsa, majd az ide vonatkozó eljárási szabályok szerint értékesítse, a bef olyt vételárból a ki nem f izetett számla összegét levonja, a különbözetet a Megrendelőnek kifizesse.

16 Oldalszám: 16/26 Az értékesítés történhet: a Vállalkozó és a Megrendelő közös megegyezésével, bírósági eljárással. A bírósági eljárást a jogosult Vállalkozónak kell kezdeményezni. 5.) A Vállalkozónak kötelessége a szolgáltatási díj kif izetéséig, a különböző elj á rások befejezéséig a zálogtárgyat épségben megőrizni A SZOLGÁLTATÁSSAL SZEMBENI PANASZOK INTÉZÉSE 1.) Az elvég zett szolgáltatással kapcsolatban f elmerült minőségi kif ogások bejelentését a Megrendelőnek szóban vagy írásban kell megtennie. Amennyiben a szóban tett panasz helyben nem nyer elintézést, úgy az Megrendelő fogadóban elhelyezett panasz bejelentő formanyomtatványt kell kitöltenie a panaszosnak. A kitöltött nyomtatványt az üzemvezetőnek/telepvezetőnek / műszakvezetőnek / művezetőnek kell átadni. A Vállalkozó a kötelező jótállásról szóló 249/2004 (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján a kitöl tött munkalap és számla együttesével, mint jótállási jegygyel vállal jótállást az általa végzett munkár a. A Megrendelő a jótállási igényét a számla, és munkalap együttes bemutatásával, mint jótállási jeggyel érvényesítheti. 2.) A téves hiba felvételezés alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kif izetését a Megrendelő a gépjármű át vételekor megtagadhatja (f üggetlen külső szakértő bevonása mellett). 3.) A Megrendelő a Vállalkozó szolgálat i helyiségében kif üggesztett Vállalási Szabályzat alapján, a számára megjelölt jótállási időn belül követelheti: a hibásan, vagy hiányosan végzett munka kijavítását, a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését, az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.

17 Oldalszám: 17/26 4.) A hibás teljesítés folytán kijavítandó gépjármű beszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A Vállalkozó jótállási kötelezettségének saját telepén tesz eleget. 5.) Vállalkozó a Megrendelő kifogásait lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 nap alatt köteles megvizsgálni, és ha az alapos, a jótállásra vonatkozó r endelkezésnek megfelelően köteles azt rendezni. 6.) Amennyiben a reklamáció okát a Megrendelő által elfogadott határidőn belül a Vállalkozó alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úg y arról a Megrendelőt tájékoztatja és újabb egyeztetett határidőt ad. Ha a Vállalkozó a minőségi kifogást nem ismeri el, köteles erről a Megrendelőt írásban tájékoztatni. 7.) A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a Vállalkozó a munkaf elvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja. 8.) Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a Vállalkozó a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a munkaf elvét el alkalmával nem volt megállapítható és a Megrendelő az utólagosan tudomására hozott munka kijavítását a szolgáltatónál nem rendeli meg. 9.) A 7.) és 8.) pontban meghatározott alapelvek figyelembevételével a panasz kivizsgálása az alábbi módszer szerint történik: (a) A javítás mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban (megrendelés) rögzített és a Megrendelő tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását. (b) A jármű megbontása és javítása során előállte olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett és erről a Megrendelő kapotte tájékoztatást. (c) A számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapíthatóe a felhasznált alkatrészek és anyagok szükségessége.

18 Oldalszám: 18/26 (d) Helyesen kerülte megállapításra, a javításra vonatkozó jótállás mértéke. (e) A javítás eredményeként bekövetkezette a javított részegységek javulása, és ha a beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári, javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek. (f) A jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés, illetve a futáspróba szolgál. Ennek során vizsgálni kell az egyes szerkezeti részek működőképességét, a külső és belső szerkezeti zajokat, valamint a járműre jellem ző menettulajdonságokat. 10.) Amennyiben a panasztevő a vizsgálatkor jelen kíván lenni, úgy ezt számára a Vállalkozó biztosítja. Ha a panaszos értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy magát ki nem menti, úgy a Vállalkozó az esetet véleményegyezőségnek tekinti. A vizsgálat eredményér ől a Vállalkozó a Megrendelővel közösen jeg y zőkönyvet vesz f el, ahol mindkét f él közli a vizsgálat megtörténte utáni észrevételeit. 11.) A vizsgálat eredményéről a Vállalkozó a Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet vesz f el, ahol m indkét f él közli észr evételeit. Véleménykülönbség esetén a jegyzőkönyv egy példányát a Vállalkozó köteles a panaszt továbbiakban elbíráló külső szer v (a terület ileg illetékes Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatósága) részére megküldeni. 12.) Ha a szolgáltatás minőségével kapcsolatban, különösen a javítás módjával kapcsolatban lényeges műszaki kérdésben vita merül fel a Megrendelő és a Vállalkozó között, akkor a f elek megállapodnak a vita elrendezésének módjáról, a kifogás elbírálásához elfogadott szervezetekről. A Vállalkozó kikérheti a saját telephelye szerint területileg illetékes Közlekedési Felügyelet szak véleményét.

19 Oldalszám: 19/26 13.) Lényeges műszaki kérdésnek a következők tekinthetők: A javítás, vagy beszabályozás után a fő illetve a részegység működésében nem következett be javulás, illetve a javítással összefüggésben újabb hiba állt elő. A sérült, vag y elhasználódott járművek kocsiszekrényén végzett javítások után a jármű főbb gépészeti egységeinek (motor, futóművek, kormány, hor dozó szerkezetek, önhordó karosszéria, vagy alváz) f elfüggesztési pontjai a gyári előírásokban megengedett tűréshatáron kívülre esnek, továbbá az ajtók, ablakok zárása nem megfelelő, az utas, vagy csomagtér beázik. 14.) A minőségi kif ogás elbír álására egyéb szakértői szer vezet csak akkor vehető igénybe, ha a javítást vég ző műhely vag y területi műszaki vizsgálóállomás (Nem zet i Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóság a) f eltételi körülményei a f elek között f elmerülő vita eldöntéséhez nem megf elelőek, mert objektív szakvélemény kialakításához laboratóriumi feltételek szükségesek (anyaghibából eredő kifogások) A MINŐSÉGTANÚSÍTÁS MÓDJA, A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI 1.) A Vállalkozó az MSZ EN ISO 9001:20XX szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben végzi tevékenységét. Területei: A közúti járművek javítása. Gépjárművek műszaki, környezetvédelmi vizsgálata.

20 Oldalszám: 20/26 2.) A Vállalkozó által elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó jótállás mértéke a: 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet (az egyes tartós f ogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról), 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet (az egyes javítókarbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról), az új járművek eset ében a vevőszolgálati szer ződésben m eghatározott gyártóműi garanciavállalás (teljes jár mű+hajtáslánc) tör vényi előírásainak megfelelően történik. A Vállalkozó az ált ala elvégzett javítási munkáért és a javítás során beépített alkatrészekért kivételt képez azon járműveken elvégzett javító karbantartó szolgáltatás, amelyek gyártóműi jótállás, szavatosság hatálya alatt állnak (Márkaszerviz tevékenység keretében elvégzett vevőszolgálati szolgáltatás), az alábbi feltételek mellett jótállást vállal: A jótállás időtartama: 1. Személygépkocsik 1. Az egyes javítókarbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VI II. 27.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, a jótállás időtartama hat hónap.

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Fehér-Truck Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1173 Budapest, Tápiószecső u. 1. VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Ez a vállalási szabályzat az egyes kereskedelmi és javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Qwheel kft. Szegedi telephely I. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Qwheel kft. Szegedi telephely I. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Qwheel kft. Szegedi telephely I. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 1. A megrendelés felvétele során a járműfenntartó vagy javító tevékenységet folytató szervezet (továbbiakban Qwheel kft.) vizsgálja

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Bubuvill-Plusz kft 2040 Budaörs, Törökbálinti utca 21 Pf.:309 Tel:0623/500-509 e-mail: bubuvill@bubuvill.hu www.bubuvill.hu VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyás dátuma: 2008. augusztus 26. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 1 Az AutoCarma Zrt. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 1. számú módosított változat Telephelyei: AutoCarma Zrt. Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: (24) 443 443 Telefax: (24) 540 350 E-mail:

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK. Felügyeleti szervek: Az 1. számú mellékletben, és a kifüggesztett hirdetményben találhatók.

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK. Felügyeleti szervek: Az 1. számú mellékletben, és a kifüggesztett hirdetményben találhatók. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK Vállalkozás neve: EDC Service Autótechnikai Kft. Telephely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. Felügyeleti szervek: Az 1. számú mellékletben, és a kifüggesztett hirdetményben találhatók.

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 12. sz. melléklet Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 1. rész: Kienzle típusú menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 2. rész: FH12 típusú menetíró készülékek javítása,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft. TOYOTA Buda márkakereskedés és márkaszerviz 1112 Budapest, Budaörsi út 185-195. VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Személy- és tehergépkocsik, egytengelyes pótkocsik javításához és

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT 1. A KÉT MÁRTON KFT. VERSENYAUTÓ-KAROSSZÉRIA ÉPÍTŐ MŰHELYÉNEK TEVÉKENYSÉGI KÖRE közúti gépjármű gyártása fém épületelem gyártása fémalakítás, porkohászat fém felületkezelése fémmegmunkálás

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET!

FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET! FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET! Amely létrejött, egyrészt.. másrészt IMSZI-M Kft. 1122 Budapest Krisztina krt. 31-33. között, az alulírott helyen és időben a mellékletben felsorolt

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS Mercedes, Renault és egyéb 3,5 tonna feletti gépjárművek karbantartásának, javításának elvégzése (BKV Zrt. T-94/16) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS 2016. Közbeszerzési Útmutató MŰSZAKI

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

2013. május 1-től hatályba lépő változások:

2013. május 1-től hatályba lépő változások: Tisztelt Partnerük! A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 71. (4) szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája

Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája A5_garancia.indd 1 2010.10.26. 21:45 A5_garancia.indd 2-3 2010.10.26. 21:45 Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája A motor beszerelését, beüzemelését csak márkaszerviz, vagy olyan

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata 97/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete Tartalom 1. Az üzemeltetett gépjármű és a gépjármű rendeltetése... 3 2.

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Szabályzat a BM HEROS Zrt. Vállalási Szabályzata Eredetiben kapja

Szabályzat a BM HEROS Zrt. Vállalási Szabályzata Eredetiben kapja B M H E R O S J a v í t ó, G y á r t ó, S z o l g á l t a t ó é s K e r e s k e d e l m i Z r t. Sz: 03-09 Szabályzat a BM HEROS Zrt. Vállalási Szabályzata Eredetiben kapja Sz. Beosztás Dátum Aláírás Visszavonva

Részletesebben

DTP biztonsági ajtó. Garanciális feltételek

DTP biztonsági ajtó. Garanciális feltételek DTP biztonsági ajtó Garanciális feltételek 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 3 1. Általános Garanciális Feltételek... 4 2. Garancia időtartama és kiterjedése... 4 3. A garancia érvényessége...

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK II. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK II. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS Régi típusú és speciális felépítményű zavarelhárító gépjárművek karbantartása, javítása (BKV Zrt. T-132/16) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK II. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS 2016. MŰSZAKI LEÍRÁS Ajánlattevőnek két résznél

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 8302 Gépjármű rendszáma: YCM-391 Gépjármű típusa: ZETOR UN 53 Megbízó: Magyar Közút Nonprofit

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Havi felvonó karbantartási szerződés

Havi felvonó karbantartási szerződés Havi felvonó karbantartási szerződés Megrendelő: Budapest, Vállalkozó: Liftmester Kft. Szerződés tárgya: 1131 Budapest, E-mail: info@liftmester.hu Tel: 06/30-2679-976 1 db. 500kg.-os, 6 személyes személyfelvonó

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452, Szőc, Kossuth L.u. 41. Tel./Fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu TERVEZET Ügyiratszám: /2014 GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának tulajdonában,

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Alfa biztonsági ajtó. Garanciális feltételek

Alfa biztonsági ajtó. Garanciális feltételek Alfa biztonsági ajtó Garanciális feltételek 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 3 1. Általános Garanciális Feltételek... 4 2. Garancia időtartama és kiterjedése... 4 3. A garancia érvényessége...

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Konzultációs

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLAT NEVE ÉS CÍME: A/z/ gyártmányú típusú, Magyarország területén vásárol új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 72//2005. (IV.21.)

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat 1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat Hatályos: 2014. április 1. 2 I. BEVEZETŐ A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben