VI. TENYÉSZTÉSES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. TENYÉSZTÉSES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK"

Átírás

1 VI. TENYÉSZTÉSES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A tenyésztéses módszerek egyrészt lehetıséget teremtenek mikroorganizmusok különbözı célra történı fenntartására és elszaporítására, másrészt ezen eljárások segítségével megoldható egyes mikrobacsoportok vagy fajok jelenlétének kimutatása. Ugyancsak ezen módszerek képezik az élısejtszám-meghatározás alapját. A mikroorganizmusok szaporodásának feltétele a megfelelı tápanyagellátás és környezeti tényezık (hımérséklet, ph, redoxpotenciál, vízaktivitás) biztosítása. Laboratóriumi körülmények között ezt a célt szolgálják a különbözı összetételő tápközegek, amelyekkel a vizsgált mikrobák tápanyag-, ph-, vízaktivitás- és redoxpotenciál-igénye kielégíthetı. A szükséges hımérséklet termosztátokkal állítható be. TÁPKÖZEGEK A táptalajoknak fedezniük kell a mikrobák változatos tápanyag- és energiaforrás-igényét, valamint biztosítaniuk a kívánt fizikai-kémiai körülményeket. l. A táptalajok összetétele A táptalajoknak tartalmazniuk kell mindazokat az anyagokat, amelyekre a mikroorganizmusoknak szüksége van, és amelyeket maguk szintetizálni nem képesek. Feltétlenül szükséges táptalajkomponensek: Víz: A víz az élı szervezet alapvetı komponense, szerepet játszik minden élılény anyagcsere-folyamataiban. Emellett a táptalajokban a mikroorganizmusok számára, mint környezeti tényezı is nélkülözhetetlen. A táptalajok készítéséhez általában egyszer desztillált vizet kell használni. Szén- és energiaforrás: a táptalajokban a redukált széntartalmú vegyületek kettıs célt szolgálnak: egyrészt asszimilatív oxidációs folyamataik révén energiát nyernek belıle, másrészt ezekbıl építik fel a mikroorganizmusok saját széntartalmú anyagaikat. Az autotróf mikroorganizmusok képesek a levegı szén-dioxid tartalmát is hasznosítani, a mikrobák döntı többsége azonban a kemoheterotróf csoportba tartozik. A számukra hasznosítható szerves szénforrások igen széles skálája mikrobafajonként eltér, s ez a tulajdonság vizsgálata a mikroorganizmusok azonosításának igen fontos lépése. A leggyakrabban használt szén- és energiaforrások az egyszerő cukrok (glükóz, laktóz stb.), a pepton és a húskivonat. (E két utóbbi egyben nitrogénforrás is.) Nitrogénforrás: az élı anyag bioszintéziséhez szükséges, igénytıl függıen szerves vagy szervetlen nitrogén-vegyületek. A levegı molekuláris nitrogéntartalmát csak néhány baktériumfaj képes hasznosítani (Rhizobium, Azotobacter fajok). A különbözı nitrogénforrások eltérı hasznosíthatósága - hasonlóan a szénforrásokhoz - diagnosztikai célokra kihasználható. A leggyakrabban használt szervetlen nitrogénforrások az ammónium-, nitrit- és nitrátsók, szervesek pedig a húskivonat, természetes fehérjék, peptonok, triptonok és az aminosavak. Ásványi anyagok: fontos szerepet játszanak egyrészt a sejt ozmotikus nyomásának kialakításában a sejthártya aktív transzportfolyamatai révén, valamint kofaktorként az enzimaktivitás szabályozásában. A mikroorganizmusok ásványianyag-igényét gyakran a

2 csapvíz is kielégíti, de a szervetlen foszforvegyületeket - a makroerg foszfátkötések révén a sejt energiaforgalmában betöltött döntı szerepe miatt - megfelelı mennyiségben a táptalajhoz kell adni. Feltételesen szükséges táptalajkomponensek: Vitaminok, biosz anyagok: a különbözı anyagcsere-folyamatokban - igen kis mennyiségben - szükséges anyagok, amelyeket a mikroorganizmus nem képes elıállítani. Ezek az anyagok elsısorban a koenzimként játszanak szerepet az anyagcserében. A baktériumoknak zsírban oldódó vitaminokra és C-vitaminra nincs szükségük. A legtöbbjük a B-vitaminokat is szintetizálni képes, azonban amelyek nem, azoknak ezeket készen kell kapniuk. A laboratóriumi gyakorlatban legáltalánosabban használt komplex vitaminforrás az élesztıkivonat.. Szervetlen és szerves hidrogén-donorok és -akceptorok: baktériumok légzési láncában képzıdı hidrogén-ionokat felvevı terminális anyagok. Csak akkor szükséges a táptalajhoz adni, ha a táptalajban lévı többi komponens egyike sem képes ezt a funkciót ellátni. 2. A táptalajok csoportosítása 2.1. A táptalajok csoportosítása összetétel szerint Összetétel szerint megkülönböztetünk természetes, félszintetikus és szintetikus táptalajokat. A természetes táptalajok természetes anyagok felhasználásával készülnek, ezért összetételük pontosan nem definiálható. Ebbe a csoportba tartozik a húsleves, a melasz vagy a maláta. Félszintetikus tápközegek összetevıinek egy része olyan természetes anyag, amelynek összetétele nem teljesen ismert, vagy alkotóinak aránya változó. Ebbe a csoportba tartozik minden olyan táptalaj, amely agart tartalmaz. A szintetikus táptalajok minden összetevıjét kvantitatíve és kvalitatíve is ismerjük. Hátrányuk, hogy igen drágák. 2.2 A táptalajok csoportosítása halmazállapot szerint Halmazállapot szerint beszélhetünk folyékony, félfolyékony és szilárd táptalajokról. A folyékony táptalajokra jellemzı, hogy a különbözı tápanyagokat szuszpenzióban, valódi vagy kolloid oldat formájában tartalmazzák. A folyékony halmazállapotú tápközegek közül a természetes vagy félszintetikus táptalajokat leveseknek nevezzük, a szintetikus táptalajokat pedig tápoldatnak. A szilárd táptalajok a folyékony táptalajokból származtathatók szilárdító anyagok (agar-agar, zselatin, szilikagél) hozzáadásával. Régebben a zselatin volt a legelterjedtebb szilárdító anyag, ma egyre inkább háttérbe szorul, ami egyrészt igen alacsony olvadáspontjával (35 C) magyarázható, másrészt azzal a ténnyel, hogy a zselatint számos baktériumfaj elfolyósítja zselatináz enzime révén. Éppen ezért ma már inkább csak diagnosztikai céllal használjuk. Az agar kétkomponenső gélképzı poliszacharid-keverék, amelyet egyes tengeri vörösalgákból vontak ki. Az agar nagy elınye, hogy C-on megdermed, olvadáspontja azonban 98 C. Mivel az agar természetes anyag, összetétele nem definiálható pontosan, csak természetes és félszintetikus táptalajokhoz használható. A szintetikus táptalajokban szilárdítóanyagként zömmel szilikagél szerepel. A szilárd táptalaj megjelenési formája szerint lehet kémcsıben elkészítve magas- vagy ferdeagar, Petri-csészébe leöntve pedig agarlemez. A félfolyékony

3 táptalajok is tartalmaznak szilárdítóanyagot, de lényegesen kevesebbet, mint a szilárd táptalajok A táptalajok csoportosítása a felhasználás célja szerint Alaptáptalajok: Az alaptáptalajok olyan médiumok, amelyek összetételüknél fogva általánosan (de nem univerzálisan) használhatók, a szaporodáshoz szükséges tápanyagokon kívül más speciális anyagot nem tartalmaznak. Elektív táptalajok: olyan táptalajok, amelyekben összetételüknél fogva csak bizonyos mikrobacsoportok minimális tápanyagigényét elégik ki, így azok a környezetükben élı kísérı mikroflórából kiemelhetık. Szelektív táptalajok: A szelektív táptalajok olyan kiegészítı komponenst tartalmaznak, amelyek egyes mikrobacsoportok szaporodását gátolják (pl. antibiotikumok, festékek, szulfonamidok stb.). Természetesen ezek a táptalajok gyakran tartalmaznak olyan alkotókat is, amelyek a keresett, mikrobacsoport szaporodását segítik. A szelektív táptalajok közé tartoznak a módosított ph-jú (erısen savas vagy lúgos) médiumok is. Differenciáló vagy indikátor táptalajok: a mikroorganizmusok differenciálására, azonosítására szolgáló táptalajok, amelyek kémiai indikátort, vagy egyéb jelzırendszert (pl. Durham-féle fermentációs csı) tartalmaznak, amely spciális reakciókat (pl. savtermelést) jelez. Jellemzıjük, hogy egyes komponenseik szabad szemmel is látható reakciót adnak a mikroorganizmusok bizonyos anyagcseretermékeivel vagy enzimeivel. Speciális táptalajok: különbözı vizsgálati céllal összeállított, különleges vizsgálatokat szolgáló tápközegek. 3. A táptalajok és hígítófolyadékok készítése és tárolása Táptalajok és hígítófolyadékok készítéséhez csak kifogástalan minıségő és tisztaságú, bakteriológiai célokra alkalmas alapanyagok használhatók fel. A hıkezelés nélkül felhasználásra kerülı alapanyagokat aszeptikusan kell kezelni. Az alapanyagokat tisztán tartott, száraz, rovaroktól és rágcsálóktól mentes helyiségben kell raktározni. A higroszkópos anyagokat légmentesen zárható edényben kell tárolni. A beméréseket tiszta eszközökkel, analitikai körülmények között kell elvégezni. A táptalajokat és hígítófolyadékokat csak tiszta, hıálló üvegedényben, rozsdamentes acélból készült vagy hibátlan tőzzománcos edényben szabad elkészíteni. A készítés során az alábbi mőveleti sorrendet kell betartani: az alapanyagok elıkészítése, - az alapanyagok bemérése, az alapanyagok oldása a receptekben megadott sorrend szerint, állandó keverés közben, ph-ellenırzés, szükség szerint beállítás - kiegészítés végsı térfogatra, agar táptalajoknál a szilárdsági próba elvégzése, - kiszerelés, sterilezés. A táptalaj ill. hígítófolyadék ph-mérése hımérsékletkompenzációs ph-mérıvel történjen, a ph-beállítását 1 n NaOH-, ill. HCI-oldattal kell végezni.

4 A táptalajok és hígítófolyadékok többségét telített, túlnyomásos gızzel, C-on autoklávban kell sterilezni 15 percig. A behatási idıt attól az idıponttól kell számítani, amikor a munkatér hımérséklete az adott nyomásnak megfelelı értéket elérte. Csavaros kupakkal záródó palackok sterilezése elıtt a zárókupakot meg kell lazítani, majd az autoklávból történı kiszedés után szorosra meg kell húzni. A rakomány felmelegítése minél gyorsabb legyen, a sterilezés után a túlnyomás megszüntetését viszont lassan kell végezni. Az autokláv ajtaját csak akkor szabad kinyitni, ha a táptalajok hımérséklete már Cra lehőlt. Bizonyos táptalajokat frakcionált sterilezésnek kell alávetni, tehát három egymás után következı napon C-os hımérsékleten 1-2 óra hosszat hıkezelni. A hıkezelés közötti idı alatt a táptalajokat a spórák germinációjának elısegítése céljából szobahımérsékleten kell tartani. Olyan táptalajokat vagy táptalaj-alapanyagokat, amelyeket még C-on sem lehet hıkezelni, szőréssel (0,2-0,45 µm pórusnagyságú membránszőrı) kell sterilezni. A nagyobb mennyiségben elkészült táptalajokat általában literes térfogatú, papírvattadugóval lezárt üvegekben kell tárolni. Az üvegben tárolt táptalajokat áramló gızben kell felolvasztani, és a még szükséges összetevık hozzáadása után további hevítés nélkül mielıbb szétmérni. Csak annyi alaptáptalajt szabad felolvasztani, amennyire szükség van; az ismételt felolvasztás a táptalajt károsíthatja! Az agar táptalajok hımérséklete a lemezekbe történı kiöntés alatt a kondenzvíz képzıdés csökkentése érdekében 60 C-nál nagyobb ne legyen. Az agar táptalajokból a szokványos Petri-csésze aljába kb. 20 ml-t kell önteni. A táptalajokat általában hőtıszekrényekben, 4-8 C-on kell tárolni. A Petri-csészébe fejtett szilárd táptalajokat fordított helyzetben, kell a hőtıszekrénybe helyezni. Kiszáradt, elszínezıdött, vagy baktériumos szennyezıdés jeleit mutató táptalajokat nem szabad felhasználni. A táptalaj készítésének napját a győjtıkosáron, ill. az egyedi táptalajedényen fel kell tüntetni. A hőtıszekrényben tárolt táptalajokat beoltás elıtt szobahımérsékletre kell felmelegíteni. OLTÁSI ÉS TENYÉSZTÉSI MÓDSZEREK Az oltás a mikroorganizmusok tenyésztését megelızı, alapvetıen fontos mikrobiológiai mővelet. Lényege: steril oltóeszköz segítségével steril tápkötegbe juttatjuk azokat a mikróbákat, amelyeket szaporítani kívánunk. Az oltáshoz felhasznált mikróba sejttömeget inokulumnak nevezzük. Tenyésztés alatt értjük a baktériumok és gombák meghatározott táptalajokon történı mesterséges szaporítását. A mikroba-tenyésztés célja lehet egy már meglévı tenyészet fenntartása, tiszta tenyészet készítése, a szükséges mikroorganizmusok tömeges elszaporítása, illetve egy vizsgálati minta élısejt-számának meghatározása. Ügyelnünk kell arra, hogy oltás és tenyésztés közben tenyészeteink ne fertızıdjenek be idegen mikroorganizmusokkal, ezért mindig be kell tartanunk az aszeptikus (fertızésmentes) munka követelményeit. Néhány gyakorlati tanács az oltási munkák helyes kivitelezéséhez: Ha lehetıségünk van rá, csírátlanítsuk ultraibolya sugárzású lámpákkal annak a helyiségnek a levegıjét, amelyben dolgozni fogunk. Munkaasztalunk felületét mossuk le fertıtlenítıszerrel.

5 Soha ne végezzünk oltási munkát nyitott ablak mellett, vagy huzatos helyiségben. Mindig gázláng mellett dolgozzunk. Tenyészetbıl inokulumot venni, oltást végezni csak steril oltoeszközzel szabad. Forró oltóeszközzel ne vegyünk inokulumot, mert a mikróbák elpusztulnak, s oltásra nem használhatók. Várjuk meg az oltóeszköz lehőlését, vagy hőtsük le azt oltás elıtt steril tápfolyadékba mártással, illetve steril tápközegbe való behúzással. Ha nagyobb mennyiségben, pipetta tartóban sterilezett pipettákat használunk, mindig gázláng közelében nyissuk és zárjuk a doboz fedelét egy-egy pipetta kivételekor. A kivett pipettát célszerő használat elıtt egyszer gázlángon áthúzni. Ha mikróba tenyészetet, vagy steril tápközeget tartalmazó üvegedényt inokulum kivételkor, oltáskor kinyitunk, majd lezárunk, az üvegedény száját lelángolással kell sterilizálnunk rögtön kinyitás után és bezárás elıtt is! A gázlángban történı lelángolás (flammálás) egyrészt csírátlanítja az üvegedény száját, másrészt melegítés hatására a kémcsıben lévı levegı kifele áramlik, így a külsı légtérbıl nem történhet levegıbeszívás. Ezzel kizárható az egyik legjelentısebb külsı fertızési forrás. Steril tápközeget vagy tenyészetet tartalmazó üvegedény kinyitásakor a vattadugót vagy kémcsı kupakot jobb kezünk kis és győrős ujjával a tenyerünkhöz szorítva vegyük ki, s tartsuk ott a kémcsı zárásáig. Vigyázzunk, hogy a dugó kémcsıbe kerülı részét ne fogjuk meg és ne érintsük semmihez. Petri-csészében való tenyésztéshez mindig szilárd tápközeget használunk. A légmentesen záró, steril Petri-csészét gázláng mellett és a tetı oldalra billentésével csak résnyire nyissuk fel, hogy a levegıbıl történı mikróba fertızést elkerüljük. A különbözı oltóeszközökkel végezhetı oltási típusok: Folyadék tenyészetbıl Szilárd tenyészetbıl oltókaccsal táptalaj felületére táplevesbe Folyadék tenyészetbıl pipettával felolvasztott, 45 C-ra visszahőtött tápagarba táplevesbe Szilárd tenyészetbıl oltótővel táptalajba szúrással táplevesbe Inokulálásról, beszélünk, ha a vizsgálati anyag egy részével (inokulum) beoltjuk a szaporításra szolgáló táptalajt. Minden olyan esetben, amikor hígítófolyadékból vagy tápközegbıl viszünk mikroorganizmust a szaporítást szolgáló táptalajra (törzsfenntartás, tiszta tenyészet készítése stb.) átoltásról beszélünk. A tenyésztés a mikroorganizmus oxigénigényének megfelelıen aerob vagy anaerob körülmények között történik. Aerob módon tenyészthetı minden olyan mikroorganizmus, amely anyagcseréjéhez oxigént igényel, vagy amelyek szaporodását az oxigén nem gátolja jelentıs mértékben (aerotolerans). Anaerob módon kell tenyészteni minden olyan mikrobát, amelynek anyagcseréjét, szaporodását az oxigén gátolja. A mikroorganizmusoknak egy

6 csoportja viszont csak csökkentett oxigénnyomáson, szén-dioxiddal dúsított légtérben képes szaporodni. Ezeket a mikrobákat mikroaerofiléknek nevezzük. l. Aerob tenyésztési eljárások Az aerob tenyésztési eljárásoknál biztosítani kell a szaporításra szolgáló közeg oxigénellátását. Ez a legtöbb esetben nem jelent problémát, mert a Petri-csészékbe öntött és megszilárdult, néhány mm vastag táptalajba a levegıbıl bediffundáló oxigén elegendı a szaporodáshoz. Hasonló módon, fémkupakkal, vagy laza papírvatta-dugóval lezárt kémcsövekben is elegendı az oxigén-ellátás ferde agaros tenyészetek vagy egyszerő levestenyészetek esetében. Nagyobb térfogatú folyadéktenyészeteknél a nyugvó folyadék felületén át történı oxigénátadás már nem elegendı, ezeket a tenyészeteket rázatással vagy steril levegıvel történı buborékoltatással kell "levegıztetni". Ezt a célt szolgálják a laboratóriumi rázógépek, vagy rázóvízfürdık, illetve a fermentorok, amelyek segítségével az intenzív oxigén-bevitel biztosítható. 2. Anaerob tenyésztési eljárások Az obligát anaerob baktériumok -330 mv-nál magasabb redoxpotenciálú környezetben nem szaporodik. Az atmoszférikus levegıvel egyensúlyban lévı vízben a redoxpotenciál +800 mv. Anaerob tenyésztési körülmények eléréséhez tehát csökkenteni kell a redoxpotenciált. A redoxpotenciál csökkenthetı az oxigén kizárásával, vagy redukálóanyagok hozzáadásával. A levegı kiszorításának egyik legegyszerőbb módja a tápközeg fedése paraffindugóval, vagy paraffinolajjal. Ezt az eljárást kémcsıben készített tenyészetek esetén célszerő alkalmazni. Agarlemezek esetében célszerőbb az un. anaerob edények alkalmazása. Az anaerob edények olyan légmentesen zárható edények, amelyekbıl az oxigént kémiai úton (pl. pirogalluszsav és kálium-hidroxid összekeverésével) vonjuk el. Az edénybe az anaerob körülmények meglétének ellenırzése céljából redoxindikátorral átitatott szőrıpapírt, kell helyezni. Nagy mintaszámmal dolgozó laboratóriumok esetében a legcélszerőbb az anaerob termosztát használata. Az anaerob termosztát légmentesítése a levegı kiszivattyúzásával, vagy kémiai úton az oxigén vízzé alakításával hidrogén jelenlétében palládium katalizátor segítségével történik. A táptalajhoz adott redukaló hatású adalékanyagként leggyakrabban merkapto-, vagy szulfhidril csoportot (-SH) tartalmazó anyagot (marhamáj, darált hús, cisztein, nátriumtioglikolát) adunk. TISZTATENYÉSZETEK KÉSZÍTÉSE (szélesztéses eljárás) Az elektív, szelektív és differenciáló táptalajok alkalmazásával csak a mikroorganizmusok egy-egy szőkebb csoportját tudjuk elkülöníteni, de ezek teljes körő azonosításra nem alkalmasak, ezt a célt a különbözı diagnosztikai vizsgálatok (biokémiai, szerológiai stb.) szolgálják. Az azonosíthatóságnak, a mikrobafaj meghatározásának minden esetben elıfeltétele a tiszta tenyészet elıállítása.

7 A tiszta tenyészet készítésé során egyetlen sejt elszaporodásából származó telepbıl kell kiindulni. Az átoltás során a vizsgálandó mikroorganizmusokat tartalmazó tenyészetbıl egysejt eredető mikroorganizmusokat viszünk át friss, steril táptalajra. A tiszta tenyészet készítésének számos formája használatos a kiindulási és a készítendı táptalaj típusának függvényében. A legelterjedtebb forma az elektív, szelektív vagy, differenciáló, folyékony, vagy szilárd táptalajból alaptáptalajra történı átoltás ritkító szélesztéssel. A ritkító szélesztés célja olyan "vonáskultúra" készítése, melynek eredményeként az inkubálást követıen szoliter telepeket is kapunk. A ritkító szélesztés technikáját az alábbi rajz mutatja: Különbözı szélesztéses technikák GYAKORLAT Szükséges anyagok és eszközök: oltókacs, krumpli-agarlemez (PDA: Potato-Dextrose Agar), YGC agarlemez Mikroorganizmusok: Saccharomyces cerevisiae és Penicillium expansum vegyes tenyészete szelektív élesztıkivonat-glükóz-chloramphenicol-agarlemezen (YGC) A gyakorlat menete: A gyakorlat célja Saccharomyces cerevisiae tiszta tenyészet elıállítása PDA-lemezen. A szelektív YGC-lemezen telepmorfológia alapján kell elkülöníteni az élesztı- és a penésztelepeket. A penészgombák által képzett valódi micélium vattaszerő, spórásodás elıtt fehér, utána szürke. Az élesztıgomba pszeudomicéliumai a baktériumtelepekhez hasonló, a penésztelepeknél kisebb, kompakt állományú telepek. Az átoltáshoz ki kell választani egy különálló élesztıgomba telepet, majd a lelángolt és kihőlt oltókaccsal a táptalaj felszínérıl leemeljük, és vonalkultúraként a PDA-lemezre felvisszük, majd a fenti ábra szerint elszélesztjük. A különbözı irányú szélesztések között az oltókacsot mindig le kell lángolni és kihőteni. A lemezeket szobahımérsékleten (24 C) 48 órán át kell inkubálni. Megfigyelések:

8 TÖRZSFENNTARTÁS (ferdeagaron) A mikrobiológiai munka elengedhetetlen feltétele, hogy a laboratóriumban mindenkor fellelhetık legyenek olyan azonosított mikrobatörzsek, amelyek a fajra jellemzı tulajdonságokat mutatják, és ezáltal kontroll-kultúraként alkalmazhatók. Ezeket a törzseket permanensen fenn kell tartani. Ez meghatározott idıközönkénti átoltást követel meg a táptalaj beszáradása, a káros anyagcseretermékek felhalmozódása, az egyes táptalajkomponensek-elfogyása következtében bekövetkezı "öregedés" kiküszöbölése érdekében. A törzseket általában kémcsövekben, folyékony táptalajban, vagy ferde agaron tenyésztik. A törzsfenntartáshoz használt táptalajok az alaptáptalajok közé tartoznak. GYAKORLAT Szükséges anyagok és eszközök: oltókacs, glükóz-élesztıkivonat-pepton (GYP) ferdeagar, vagy TSA (triptose-soya-agar) ferdeagar Mikroorganizmus: Saccharomyces cerevisiae GYP-ferdeagar tenyészete, vagy Bacillus subtilis TSA-ferdeagar tenyészete A gyakorlat menete: A Saccharomyces cerevisiae, (vagy Bacillus subtilis) tenyészetet tartalmazó csı nyakát a dugó körül lelángoljuk, majd belıle lelángolt és kihőtött oltókaccsal egy kacsnyi mennyiséget kiveszünk, és ezt a steril GYP-ferdeagar felszínére hullámos vonalban kikenjük. A kupak visszahelyezése elıtt a kémcsı száját lelángoljuk. A beoltott csövet 48 órán át szobahımérsékleten inkubáljuk, majd a tenyészet ellenırzése után 4-8 C-on tároljuk. A régi tenyészetet addig nem szabad megsterilezni és kidobni, amíg meg nem bizonyosodtunk arról, hogy az átoltás sikerült. Megfigyelések:

9 MOZGÁSVIZSGÁLAT FÉLFOLYÉKONY TÁPTALAJBAN A baktériumok mozgásának vizsgálatára többféle módszer alkalmazható. Ezek közül a függıcsepp-készítmény már az elızı gyakorlatok során bemutatásra került. A mozgásképesség kimutatható félfolyékony magasagarba szúrásos technikával történı oltással is. Az atrich baktériumok ugyanis csak a szúrási csatorna mentén növekednek, míg a csillós baktériumok a szúrási csatornától radiális irányban, rajzanak. 4 cm atrich csillós baktériumok GYAKORLAT Szükséges anyagok és eszközök: oltótő, félfolyékony mozgásképesség agar (FF MOT) Mikroorganizmus: Proteus vulgaris, vagy Proteus mirabilis ferdeagaros tenyészete A gyakorlat menete: A Proteus vulgaris ferdeagaros tenyészetébıl lelángolt és kihőtött oltótővel kis mennyiséget kiveszünk, majd az oltótőt beleszúrjuk a félfolyékony mozgásvizsgálat agarba. 37 C-on 48 órán át történı inkubálás után bíráljuk el a csöveket. Megfigyelések:

10 MIKROORGANIZMUSOK SZÁMÁMAK MEGHATÁROZÁSA l. Decimális hígítási sor készítése A vizsgálati mintában (élelmiszer-, víz-, talajminta stb.) a keresett mikroorganizmusok számát mindig a minta 1g-jára, vagy 1 ml-ére vonatkoztatva adjuk meg. A "Mintaelıkészítés" címő fejezetben már szó volt róla, hogy tekintettel a minták mikroflórájának egyenlıtlen eloszlására a vizsgálati anyagot elıször homogenizálni kell, célszerően kilencszeres mennyiségő higítóvízzel. Általában a vizsgálati anyag a minta 10 g- ja illetve 10 ml-re, egyes esetekben fıleg patogén mikroorganizmusok jelenlétének vizsgálatakor (Salmonella, Listeria monocytogenes)a vizsgálati anyag 25, esetleg 100 g illetve ml is lehet. A homogénezéssel elkészített un. alaphígítás (10-1 ) képezi az alapját az alábbiak szerint elkészítendı, un. decimális hígítási sornak: az alaposan összerázott alaphígításból steril pipettával 1 ml-t kell 9 ml hígítófolyadékhoz mérni a következı (2-es hígítás, 10-2 ) elkészítéséhez, majd a folyamatot folytatni a szükséges hígítási fokig. Minden hígítás elkészüléséhez új pipettát kell használni. A higítási fokokat úgy kell megválasztani, hogy telepszámlálásos módszer esetén a várható telepszám legyen, míg MPN-módszer esetén az utolsó hígításban feltételezhetıen már ne legyen a vizsgálandó mikroorganizmus. 2. Mikroorganizmusok számának meghatározása MPN-módszerrel Az MPN (Most Probable Number = legvalószínőbb élısejt szám) módszer használatakor a mikroorganizmusokat folyékony táptalajban szaporítjuk el, és a mikrobaszaporodást mutató csövek száma alapján, statisztikai alapon következtetünk a keresett mikroorganizmusok számára. Az MPN-módszer alkalmazhatóságnak alapfeltétele, hogy a sejtek eloszlása az alapszuszpenzióban véletlenszerő legyen, vagyis a sejtek a szuszpenzió bármely részében azonos valószínőséggel legyenek megtalálhatók, és a folyékony táptalajban mikrobaszaporodás legyen tapasztalható már 1 élı sejtet tartalmazó inokulum beoltása esetén is. A határhígításos módszer - a táptalajtól és a tenyésztési technikától függıen egyaránt alkalmazható az összes (aerob mezofil) élı csíraszám és valamely kiválasztott mikrobacsoport vagy mikroorganizmus számának meghatározására. A vizsgálandó anyagból alapszuszpenziót kell készíteni, majd ezt decimális alapon addig hígítani, míg az utolsó hígítás 1 ml-ében már valószínőleg már nem található a keresendı mikroorganizmus egyetlen sejtje sem. Ezért azt a technikát határhígításos módszernek is nevezik. Azt, hogy melyik az a hígítás, amelybıl kioltva már feltehetıleg nem tapasztalunk mikrobaszaporodást a minta jellege, és a keresett mikroorganizmus határozza meg. A hígításokból steril pipettával 1-1 ml-t kioltunk folyékony táptalajt tartalmazó csövekbe. Amennyiben a kioltást a hígabb szuszpenziótól kezdjük, a kioltás végrehajtható egy pipettával is. A sejtszám-meghatározás pontosságának megbízhatósága növelhetı a hígítás léptékének csökkentésével (pl. 2-es alapú hígítás), a hígítási fokokból történı leoltások (párhuzamosok) számának növelésével, és az ismétlések, vagyis az alaphígítások számának növeléséve. A mindennapi gyakorlatban általában a párhuzamosok számának növelésével emelik a megbízhatóságot. A megkívánt pontosságtól függıen 2-5 párhuzamos leoltására van

11 szükség. Leggyakrabban a 3-3 párhuzamos leoltással hajtják végre a legvalószínőbb élıcsíra-szám meghatározását. Az elbírálás elsı lépése az elıírt inkubálás után a kulcsszám meghatározása. A kulcsszám egy háromjegyő szám, amelyet három egymást követı hígítási szinten a mikrobaszaporodást mutató pozitív csövek számából határozunk meg. A kulcsszám elsı tagjának azt az utolsó hígítási szintet kell kijelölni, amelyen a pozitív csövek száma még maximális (ha pl. 3 párhuzamos leoltást végeztünk, akkor lehetıleg 3). A második számjegy az ezután következı hígítási lépcsıben talált pozitív csövek számát adja meg. A harmadik számjegy pedig a következı nagyobb higítás pozitív csöveinek számára utal. Elıfordulhatnak az értékelés során, hogy olyan kulcsszámot kapunk, amelyben a magasabb hígításhoz több pozitív csı tartozik. Ez a mikroorganizmusok egyenlıtlen eloszlására vagy a hígítás hibájára utal! Ezt követıen az un. Hoskins-féle táblázatból ki kell keresni a kapott kulcsszámhoz tatozó alapértéket, majd ezt meg kell szorozni a kulcsszám elsı tagjához tartozó hígítási fokkal. Az így kapott értéket normál alakba hozva adjuk meg a vizsgálat eredményét. 1. táblázat: Hoskins-féle táblázat a millliliterenkénti legvalószínőbb élısejtszám megállapításához (hígításonként 3-3 leoltás esetén) Kulcsszám Alapérték Kulcsszám Alapérték Tovább higítani! Például hígításonként 3-3 leoltással az alábbi eredményeket kapjuk: Hígítás Pozitív csövek száma A kulcsszám: (aláhúzott számok). Az ennek megfelelı alapérték (a táblázatból kikeresve): 15. A kulcsszám elsı tagjának hígítási szintje: Ezekbıl az adatokból az alapszuszpenzió legvalószínőbb élıcsíraszáma: 15x10 3 =1,5x10 4 sejt/ml

12 2.1. Mezofil (szulfitredukáló) anaerob spórás baktériumok vegetatív és spórás alakja számának meghatározása MPN-módszerrel. Mezofil(szulfitredukáló) spóraképzı anaerob baktériumok alatt azokat a Bacillaceae család Clostridium nemzetségébe tartozó, 30 C hımérsékleten anaerob körülmények között növekvı mikroorganizmusokat értjük, amelyek adott feltételek mellett a szulfitot szulfiddá redukálják. szulfit redukció (vas)-szulfid (fekete szín) A vizsgálathoz D-glükóz - nátrium-szulfit - vas-ammónium-citrát - B-polimixin tartalmú folyékony szelektív és differenciáló táptalajt (DRCM) használunk. A táptalaj szelektivitását a Bacillus polimixa által termelt polimixin nevő antibiotikum biztosítja, amely gátolja a nem spórásodó mikroflóra szaporodását. A Bacillus nemzetség tagjainak fejlıdését az anaerob; viszonyok akadályozzák. A táptalaj alkalmas a szulfitredukció kimutatására, amelynek alapanyaga a nátrium-szulfit; a keletkezı szulfidionokat a vas-ammónium-citrát "jelzi" oly módon, hogy a vas-ion a szulfid-ionokkal kapcsolódva feketére színezi a tápközeget. Az anaerobiozis ellenırizhetısége érdekében a táptalaj rezazurin nevő redoxindikátort tartalmaz. Az oxigénmentes táptalaj világos sárgásbarna színő, oxigén hatására pedig rózsaszínő. A táptalajból felhasználás elıtt az oxigénnyomokat forralással el kell távolítani. GYAKORLAT Szükséges anyagok és eszközök: Vízfürdı, steril pipetták, steril hígítóvíz 9 ml-ként csövekbe adagolva, DRCM-leves 10 mlként csövekbe adagolva, paraffinolaj Mikroorganizmus: Clostridium butyricum vizes szuszpenziója A gyakorlat menete: A vizsgálathoz két alapszuszpenziót kell készíteni, és az egyiket vízfürdıben 75 C-on 15 percen át hıkezelni a vegetatív alakok inaktiválása céljából. Ezt követıen mindkét alaphígításból decimális hígítási sort kell készíteni, majd a hígításokból 3-3 párhuzamos leoltást végezni DRCM-levest tartalmazó csövekbe. A beoltott csöveket az anaerob körülmények kialakítása érdekében 2-3 mm vastagságban parafinolajjal fedni kell, majd 30 C-on 44 ± 4 órán át inkubálni. Pozitív esetben a beoltott tápközeg fekete elszínezıdést mutat. A hıkezeletlen mintából kapott eredmény adja meg az összes (vegetatív és spórás) mezofil szulfitredukáló Clostridiumok számát, a hıkezelt mintából pedig a spórás alakok számát kapjuk meg. Eredmények:

13 2.2. Kóliform baktériumok és feltételezetten Escherichia coli számának meghatározása MPN-módszerrel Kóliform baktériumok alatt értjük azokat az Enterobacteriaceae családba tartozó aerob és fakultatív anaerob, G(-), spórát nem képzı baktériumokat, amelyek a laktózt 30 oc hımérsékleten óra alatt sav- és gáztermelés közben bontják. Ezek a baktériumok MPN-módszerrel szelektív, laktóztartalmú táptalajokban mutathatók ki. A kóliform baktériumok határhígításos módszerrel történı kimutatásához leggyakrabban a brillantzöld-epe-laktóz tartalmú szelektív levestáptalajt (BBL) használják. A brillantzöld és a szárított marhaepe gátolják a kísérıflóra szaporodását. A laktózbontást kísérı gáztermelés a táptalajba szájával lefelé elhelyezett Durham-féle fermentációs csı segítségével vizsgálható. A kóliform baktériumok csoportjába tartozik az egyik legjelentısebb ételmérgezı baktérium, az E. coli. Ennek kimutatása a kóliform baktériumokkal egyidejőleg a táptalajhoz adott "MUG" (4-metil-umbelliferil-ß-D-glükuronid) nevő adalékanyag segítségével történik. A MUG az E. coli baktériumok által termelt glükuronidáz enzim egyik lehetséges szubsztrátja. Az enzim a MUG-ról lehasítja a glükuronsavat, a visszamaradó 4-metil-umbelliferon nevő termék UV-fényben fluoreszkál. A fluoreszkálás mértéke néhány csepp 1 mólos nátrium-hidroxid oldattal felerısíthetı. GYAKORLAT Szükséges anyagok és eszközök: Steril pipetták, steril hígítóvíz 9 ml-ként csövekbe adagolva, MUG-ot tartalmazó BBL-leves 10 ml-ként csövekbe adagolva Mikroorganizmus: Kóliform baktériumok és E. coli vegyes vizes szuszpenziója A gyakorlat menete: A vizsgálathoz alaphígítást, majd abból decimális hígítási sort kell készíteni, és a hígításokból 3-3 párhuzamos leoltást végezni MUG-os BBL-levest tartalmazó, Durham-féle fermentációs csıvel ellátott csövekbe. A beoltott csöveket 30 C-on órán át kell inkubálni. Az értékelést a Hoskins-táblázat alapján kell elvégezni. Kóliformokra nézve pozitívnak kell tekinteni minden olyan csövet, amelyben a Durham-csınek legalább 1/10 részét gázbuborék tölti ki. A kóliform pozitív csövek közül E. coli baktériumot tartalmaznak a fluoreszkáló csövek. Megjegyzés: A címben a feltételezetten E. coli-szám meghatározás arra utal, hogy ez a vizsgálat nem teljes körő, az E. coli jelenlétét a továbbiakban még meg kell erısíteni. (Biokémiai vizsgálatok)

1.1. A baktériumok változatos anyagcsere-folyamatai

1.1. A baktériumok változatos anyagcsere-folyamatai 1. TENYÉSZTÉSES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A tenyésztéses módszerek egyrészt lehetıséget teremtenek mikroorganizmusok különbözı célra történı fenntartására és elszaporítására, másrészt ezen eljárások segítségével

Részletesebben

8.1. ÉLİ CSÍRASZÁM MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREK TENYÉSZTÉSES ELJÁRÁSSAL

8.1. ÉLİ CSÍRASZÁM MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREK TENYÉSZTÉSES ELJÁRÁSSAL 8.1. ÉLİ CSÍRASZÁM MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREK TENYÉSZTÉSES ELJÁRÁSSAL Az élısejtszám meghatározási módszerek lehetıvé teszik, hogy egy vizsgált közegben (élelmiszer, takarmány, talaj stb.) a számunkra hasznos,

Részletesebben

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA 2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0. 1 01/2008:20613 javított 6.0 2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

Részletesebben

A baktériumok szaporodása

A baktériumok szaporodása A baktériumok szaporodása Baktériumsejt növekszik, majd osztódik a populáció szaporodik - Optimális körülmények esetén a sejttömeg (sejtszám) exponenciálisan nõ az idõvel - Generációs idõ: az az idõ, ami

Részletesebben

MIKROBIOLOGIAI MUNKAVÉDELMI RENDSZABÁLYOK

MIKROBIOLOGIAI MUNKAVÉDELMI RENDSZABÁLYOK MIKROBIOLOGIAI MUNKAVÉDELMI RENDSZABÁLYOK A bakteriológiai laboratóriumokban dolgozók a mikroorganizmusok többféle terjesztı közegével kerülhetnek érintkezésbe. Bár a mikrobiológiai gyakorlatok során patogén

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1210/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum/Osztály

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

2.7.2. ANTIBIOTIKUMOK MIKROBIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉSE

2.7.2. ANTIBIOTIKUMOK MIKROBIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉSE 01/2009:20702 2.7.2. ANTIBIOTIKUMOK MIKROBIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉSE Az antibiotikumok hatóértékét úgy állapítjuk meg, hogy összehasonlítjuk a vizsgálandó antibiotikum és a referenciaanyag ismert koncentrációinak

Részletesebben

2. Festett készítmények vizsgálata

2. Festett készítmények vizsgálata 2. Festett készítmények vizsgálata A mikroszkópos gyakorlatban a sejtek színe általában gyenge és mikroszkóppal vizsgálva nem feltőnı. A sejt plazmája és egyes struktúrái azonban a festéket felveszik,

Részletesebben

Baktériumok tenyésztése

Baktériumok tenyésztése Baktériumok tenyésztése Koch posztulátumok A betegből a kórokozó izolálása Izolálás, tenyésztés, tápközegben fenntartás Kísérleti állatba oltva a betegségre jellemző tünetek kialakulása Ezen állatokból

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata KUTATÁSI JELENTÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet e részére DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata. E z ü s t k o l l o

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap

I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap Második forduló 4. feladat 2012. február. 24. 1 Kedves Versenyzık! Fontos információk a feladat végrehajtásához: A megoldásra rendelkezésetekre

Részletesebben

Scan 1200 teljesítmény-értékelés evaluation 1/5

Scan 1200 teljesítmény-értékelés evaluation 1/5 evaluation 1/5 interscience Feladat Összefoglalónk célja a Scan 1200 teljesítmény-értékelése manuális és automata telepszámlálások összehasonlításával. Az összehasonlító kísérleteket Petri-csészés leoltást

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Nyíregyházi Környezetanalitikai Laboratórium (4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

A mikroszervezetek izolálásának és tenyésztésének módszerei, eszközei

A mikroszervezetek izolálásának és tenyésztésének módszerei, eszközei 1 A mikroszervezetek izolálásának és tenyésztésének módszerei, eszközei 1. A mikroorganizmusok tenyésztése: Miért tenyésztjük őket? A mikrobiológiában csak az írható le, amit tenyészetbe vontunk. Hogyan

Részletesebben

A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük.

A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük. 8 1.2. Laboratóriumi eszközök A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük. 1.2.1. Üvegeszközök Kémcsövek Hıálló üvegbıl

Részletesebben

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből 2011/2012. B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A kémcsőben levő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid oldatot. Melegítse enyhén! Jellegzetes szagú gáz keletkezik. Tartson megnedvesített indikátor

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor

Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor TECHNOLÓGIAI MÓDSZEREGYÜTTES, AZ OPTIMÁLIS BIOTECHNOLÓGIÁHOZ TARTOZÓ PARAMÉTEREK: KABA, KUTRICAMAJOR...

Részletesebben

E-mail: mikromikomed@t-email.hu

E-mail: mikromikomed@t-email.hu A mérés célja: Végtermékként gyártott lábbeli-fertıtlenítı eszközök verifikáló dózisának igazolása (validálása), hatékonysági vizsgálat alapján. A minták elıélete Tudományosan igazolt tény, hogy az UV

Részletesebben

2.6.12. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: ÖSSZES ÉLETKÉPES AEROB MIKROORGANIZMUSSZÁM

2.6.12. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: ÖSSZES ÉLETKÉPES AEROB MIKROORGANIZMUSSZÁM 2.6.12. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.5.6. 1 01/2007:20612 2.6.12. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: ÖSSZES ÉLETKÉPES AEROB MIKROORGANIZMUSSZÁM Ez az általános

Részletesebben

MÜLLER ILDIKÓ Hagyományos erjesztésű zöldségek Funkcionális élelmiszerek Kistermelő MOBIL: +36-30-9420-665 i.muller@t-online.hu FERMENTÁLÁS A természet úgy alkotta meg a növényeket, hogy a bennük lévő

Részletesebben

A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA

A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA Az energiaforrás természete 1. Fototróf energia a fotokémiai reakciókból, energiforrás a fény 2. Kemotróf energia a fénytől független kémiai reakciókból, energiaforrás a környezetből

Részletesebben

I. Szennyvizekben, szennyezett talajokban a biológiai oxigénigény mérése

I. Szennyvizekben, szennyezett talajokban a biológiai oxigénigény mérése Talajok, természetes vizek, szennyvizek állapotának felmérése, a szennyezett területek tisztulási folyamatának nyomonkövetése Talajok, vizek minıségének meghatározása fizikai, kémiai, biológai vizsgálatok

Részletesebben

MIKROORGANIZMUSOK AZONOSÍTÁSA II.

MIKROORGANIZMUSOK AZONOSÍTÁSA II. MIKROORGANIZMUSOK AZONOSÍTÁSA II. 1.1.1. A baktériumok nitrogén-anyagcseréjének vizsgálata A nitrogén körforgása a bioszféra szempontjából kulcsfontosságú jelenség. Érdemes egy kicsit bıvebben is megismerkedni

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Challenge tesztek az élelmiszeriparban Gasparikné Reichardt J., Borókay Zs., Zoller L., Kovácsné Kis É., Reskóné Nagy M.

Challenge tesztek az élelmiszeriparban Gasparikné Reichardt J., Borókay Zs., Zoller L., Kovácsné Kis É., Reskóné Nagy M. Challenge tesztek az élelmiszeriparban Gasparikné Reichardt J., Borókay Zs., Zoller L., Kovácsné Kis É., Reskóné Nagy M. Hungalimentaria 2013. 04.17. A challenge teszt fogalma, célja Challenge teszt: oltásos

Részletesebben

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Készítette: Korányi Erika Környezettan Alapszakos Hallgató Témavezető: Majorosné Dr. Tóth Erika Mikrobiológia

Részletesebben

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetıje: A konzorcium tagjai: A

Részletesebben

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája Mohácsiné dr. Farkas Csilla Az élelmiszerek mikroökológiai tényezői Szennyeződés forrásai és közvetítői A mikroorganizmusok belső tulajdosnágai Belső tényezők (az

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz Aqua purificata Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA PURIFICATA Tisztított víz 01/2009:0008 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ A tisztított víz indokolt és engedélyezett esetek kivételével azon gyógyszerek előállítására

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

Lakossági ózongenerátorok

Lakossági ózongenerátorok Lakossági ózongenerátorok AQUTOS ózonos-víz előállító mikrogenerátor. A legkompaktabb ózongenerátor. A generátort könnyen, szerszám nélkül lehet a vízhálózathoz csatlakoztatni, használata, működtetése

Részletesebben

Mikrobiális ökológia

Mikrobiális ökológia Mikrobiális ökológia Mikroorganizmusok ökológiája Abiotikus (élettelen) tényezők (fizikai, kémiai) Biotikus (élő) tényezők Fizikai tényezők Nedvesség Hőmérséklet Fény és sugárzó energiák Nyomás, rázás

Részletesebben

2.6.1. STERILITÁSI VIZSGÁLAT

2.6.1. STERILITÁSI VIZSGÁLAT 2.6.1. Sterilitási vizsgálat Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.8-1 2.6.1. STERILITÁSI VIZSGÁLAT 07/2010:20601 Ezt a vizsgálatot azon gyógyszeranyagokra, gyógyszerkészítményekre és egyéb termékekre alkalmazzuk, amelyeknek

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2009:0169 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek előállításához

Részletesebben

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE Minden olyan optikai eszközt, amely arra szolgál, hogy a tiszta látás távolságán belül megnövelje a látószöget abból a

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

1. MIKROBIOLOGIAI MUNKAVÉDELMI RENDSZABÁLYOK

1. MIKROBIOLOGIAI MUNKAVÉDELMI RENDSZABÁLYOK 1. MIKROBIOLOGIAI MUNKAVÉDELMI RENDSZABÁLYOK A mikrobiológiai gyakorlatok során a laboratóriumokra vonatkozó általános rendszabályokat kell követni (savak, lúgok, mérgezı anyagok használata, elektromos-

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 51. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 3-1-86/424 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az étkezési kazeinek és kazeinátok

Részletesebben

Baktériumok biokémiai vizsgálata

Baktériumok biokémiai vizsgálata Baktériumok biokémiai vizsgálata Baktériumok jellemzése Mikroszkópos morfológia Biokémia Makroszkópos morfológia Biokémiai identifikálás => baktérium fajra jellemző enzimek kimutatása (bizonyos enzim megléte

Részletesebben

Doktori értekezés. Készítette: Ivanova Galina. Témavezetı: Prof. Kovács L. Kornél

Doktori értekezés. Készítette: Ivanova Galina. Témavezetı: Prof. Kovács L. Kornél HIDROGÉN TERMELÉS BIOLÓGIAI ALAPANYAGOKBÓL AZ EXTRÉM TERMOFIL CALDICELLULOSIRUPTOR SACCHAROLYTICUS SEGITSÉGÉVEL Doktori értekezés Készítette: Ivanova Galina Témavezetı: Prof. Kovács L. Kornél Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj és vízmintavétel A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj alapelvek szelvényt genetikai szintenként vagy egyenletes mélységközönként kell mintázni (céltól függıen) pl. mérlegszámításoknál

Részletesebben

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel készítette: Felföldi Edit környezettudomány szakos

Részletesebben

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol Rev. 08 Március 2007 MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK I II BEVEZETÉS A Sabouraud dextróz agar egy nem szelektív táptalaj patogén

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

a NAT-1-1013/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1013/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1013/2008 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstej Minõsítõ Laboratóriuma

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

SALMONELLA KIMUTATÁSA ELISA TESZTTEL 24 ÓRA ALATT

SALMONELLA KIMUTATÁSA ELISA TESZTTEL 24 ÓRA ALATT SALMONELLA KIMUTATÁSA ELISA TESZTTEL 24 ÓRA ALATT FODOR ANDREA, TABAJDINÉ DR. PINTÉR VERONIKA FOODMICRO KFT A SALMONELLA VIZSGÁLATOK IDŐIGÉNYE Élelmiszer 24-48 óra 48-52 óra IMS, ICS, PCR Fizikai mérés

Részletesebben

PREVENTÍV ÁLLOMÁNYVÉDELEM A GYAKORLATBAN. P. Holl Adrien Budapest Főváros Levéltára

PREVENTÍV ÁLLOMÁNYVÉDELEM A GYAKORLATBAN. P. Holl Adrien Budapest Főváros Levéltára PREVENTÍV ÁLLOMÁNYVÉDELEM A GYAKORLATBAN P. Holl Adrien Budapest Főváros Levéltára AZ ÁLLOMÁNYVÉDELEM FŐ FELADATAI: Preventív állományvédelem (Levéltárba kerülés előtt és a már levéltárban lévő iratoknál)

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

a NAT-1-1141/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1141/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1141/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FOODMICRO Minõségellenõrzõ, Termékfejlesztõ és Kutató- Mérnöki Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai Laboratórium (1136

Részletesebben

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai Laboratórium (1136

Részletesebben

1. ANYAG ÉS MÓDSZER. 1.1. Homogén mikrohullámú tér kialakítása

1. ANYAG ÉS MÓDSZER. 1.1. Homogén mikrohullámú tér kialakítása 1. ANYAG ÉS MÓDSZER 1.1. Homogén mikrohullámú tér kialakítása A mikrohullámú besugárzások során állandósult probléma, hogy a besugárzott anyagban a mikrohullám hatása nem egyformán, nem kiegyenlítetten

Részletesebben

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában 1. Graffiti falfesték eltávolítása vakolt fal felületérıl A Szegedi Tudományegyetem Irínyi épülettömbje,

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

A BAKTÉRIUMOK AZONOSÍTÁSA: BIOKÉMIAI REAKCIÓK. Krizsán Gergely dr.

A BAKTÉRIUMOK AZONOSÍTÁSA: BIOKÉMIAI REAKCIÓK. Krizsán Gergely dr. A BAKTÉRIUMOK AZONOSÍTÁSA: BIOKÉMIAI REAKCIÓK Krizsán Gergely dr. A nitrogén-anyagcserén alapuló tesztek UREÁZ-REAKCIÓ Az urea (karbamid) lebontását katalizálja NH 3 -ra és CO 2 -ra A keletkező NH 3 megnöveli

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntı Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyzı azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1007/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapest Fõváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (3),

Részletesebben

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK 2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK A biológiai ipar jellemzően mikroorganizmusokat, vagy állati és növényi szervezetek elkülönített sejtjeit szaporítja el, és ezek anyagcseréjét használja fel a kívánt folyamatok

Részletesebben

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Rohonczy Kata, Zoller Linda, Fodor Andrea, Tabajdiné, dr. Pintér Vera FoodMicro Kft. Célkitűzés Élelmiszerekben és takarmányokban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

ÖBLÍTÉSRE SZÁNT GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK cikkely változásai:

ÖBLÍTÉSRE SZÁNT GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK cikkely változásai: ÖBLÍTÉSRE SZÁNT GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK cikkely változásai: 704. oldal Új cikkelyszám: 01/2007:1116 A Definíció rész 2. bekezdésének utolsó mondata helyesen: Az öblítésre szánt oldatokat rendszerint úgy

Részletesebben

Élesztők típusai, jellemzőik. 2013.12.07 Bajkai Tibor

Élesztők típusai, jellemzőik. 2013.12.07 Bajkai Tibor Élesztők típusai, jellemzőik 2013.12.07 Bajkai Tibor Történelem Az élesztő az Indo-Európai nyelvben forrást, habot, buborékot jelentett. Az élesztők a valószínűleg legrégebben háziasított egysejtűek. Egyiptomi

Részletesebben

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Kedves Diákok! VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Köszöntünk Benneteket a Vasi Géniusz program II. évfolyamának

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

VÍZKEZLÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

VÍZKEZLÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS VÍZKEZLÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2008. A környezetgazdálkodási mérnöki, illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása

Részletesebben

UIS Ungarn Kurzanweisung Dokument: 17-KA-0017 GmbH Version: A Móvár Vízminták tartósítása Seite: 1/8. Tartalom

UIS Ungarn Kurzanweisung Dokument: 17-KA-0017 GmbH Version: A Móvár Vízminták tartósítása Seite: 1/8. Tartalom Móvár Vízminták tartósítása Seite: 1/8 Änderungshinweis: Tartalom 1. Cél...2 2. Leírás...2 3. A mintakonzerváláshoz felhasznált vegyszerek és reagensek...2 4. Eszközök és segédanyagok...4 5. Kivitelezés...4

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

Gyömbérsörtıl a kenyérig

Gyömbérsörtıl a kenyérig Gyömbérsörtıl a kenyérig Dr. Lepossa Anita tudományos munkatárs Pannon Egyetem Mőszaki Kémiai Kutató Intézet IV. Nyári Egyetem középiskolásoknak 2010. 06.27-07.02. Élelmiszer- és üzemanyag elıállítás Baktériumok

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA 5. előadás A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA Növekedés: a baktérium új anyagokat vesz fe a környezetből, ezeket asszimilálja megnő a sejt térfogata Amikor a sejt térfogat és felület közti arány megváltozik sejtosztódás

Részletesebben

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan 7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04. Az ecetsav biológiai előállítása 4. SZERVES SAVAK A bor után legősibb (bio)technológia: a bor megecetesedik borecet keletkezik A folyamat bruttó leírása: C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 COOH + H 2 O Az ecetsav baktériumok

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Hőkezelés az élelmiszeriparban

Hőkezelés az élelmiszeriparban Hőkezelés az élelmiszeriparban A HŐKEZELÉS CÉLJAI A sejtközi gázok eltávolítása, gyümölcsök és zöldségek húzatása Fagyasztás előtt, kellemes íz kialakítása, főtt állomány, enzim bénítás, előfőzés Gyümölcs

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben