Városi bűnözés: új esélyek a megelőzésre 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városi bűnözés: új esélyek a megelőzésre 1"

Átírás

1 Barabás Tünde Városi bűnözés: új esélyek a megelőzésre 1 Magyarországon a bűncselekmények közel 80 százalékát a városokban, és azokon belül is elsősorban a sűrűn lakott városrészekben követik el. Érdemes ezért a megelőzés-védekezés kérdését az adott területekre, városrészekre koncentrálva vizsgálni és a bűnözést elősegítő helyzeteket feltárva kidolgozni. Erről számos nemzetközi dokumentum tartalmaz ajánlást, a hazai tudomány képviselői azonban eddig kevéssé érintették ezt a kérdést. 2 Az első hazai empirikus vizsgálatot ebben a témában az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) végezte, 2004 és 2007 között, az Európai Unió AGIS programjának támogatásával. Az épített környezet lakótelepi bűncselekmények megelőzésében betölthető szerepét vizsgálta a Crime Prevention Carousel (CPC) 3 nemzetközi kutatás, amely elsősorban a lakótelepek bűnözési helyzetének és az adott környezet átalakíthatóságának összefüggéseit tárta fel, a bűncselekményi szituációra és az arra adható válaszokra fókuszálva, elsősorban az áldozatok szemszögéből. 1. Elméleti és szabályozási háttér A szituációs bűnmegelőzés jelentősége egyre gyakrabban merül fel a prevenció kérdése kapcsán. Ebben szerepet játszhat a megoldás egyszerűsége, és az eredmény viszonylagosan gyors megmutatkozása (például a bűncselekmények számának erőteljes visszaesése a korábban sötét, zegzugos terület áttekinthetővé tételét követően). A nemzetközi szervezetek a 90-es évek óta foglalkoznak a szituációs megelőzéssel. Így például az ENSZ először az ECOSOC 1997/33. sz. ajánlásában a bűnmegelőzés koncepciója kapcsán dolgozott ki többszintű bűnmegelőzési modellt, amelyben megkülönböztette a társadalmi, a szituációs és az áldozatorientált megelőzést. 4 Az ENSZ Szociális és Gazdasági Tanácsa Bűnmegelőzéssel és Büntető Igazságszolgáltatással foglalkozó Bizottsága 2002-ben bécsi munkaülésén 5 tervezetet készített a bűnmegelőzésről, amelyben a szakaszokban tárgyalta a felelősségteljes bűnmegelőzés (Responsible Crime Prevention) legfontosabb elemeit. Eszerint a megelőzés három, egymással egyenrangú célterülete: a (potenciális) 1 A tanulmány az Európai Unió támogatásával végzett kutatás eredményeit vázolja. A kutatásról részletesen: Barabás T. (szerk.): Épített környezet bűnözés szituációs bűnmegelőzés. OKRI, Budapest, A téma hazai úttörője Korinek László, aki az építészeti bűnmegelőzés kérdéseiről először a 90-es években jelentetett meg cikket a Belügyi szemlében: Korinek L.-Hima T.: Az építészeti bűnmegelőzés. A bűn barrikádjai. Belügyi Szemle 1995/1-2. szám, pp A projekt angol címe: Sharing good practices in Crime Prevention based on the evaluation of rehabilitative schemes in the rehabilitation areas in Member and Accession State. Röviden: Crime Prevention Carousel (JAI/2004/AGIS/164), azaz Bűnmegelőzési körhinta) 4 Borbíró A.: Bűnmegelőzés, társadalmi bűnmegelőzési stratégia és az erre vonatkozó nemzetközi követelmények. p Prevention of Crime Report of the meeting of the Group of Experts on Crime Prevention. Draft. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Eleventh session Vienna, April 2002 Item 4 on the provisional agenda United Nations Economic and Social Council E/CN 15/2002/4 31. January Idézi: Irk F.: Szituációs bűnmegelőzés lakóövezetekben. In: Barabás T. (szerk.): Épített környezet bűnözés szituációs bűnmegelőzés. OKRI, Budapest, 2008., pp

2 bűnelkövető, a bűncselekményi szituáció és a közösség. 6 Hasonló hangsúlyt kap a szituációs megelőzés például az Európa Tanács büntetőpolitikai koncepciójában, illetve az Európai Unió ajánlásaiban is, mely utóbbiak harmonizációs kötelezettséget is jelentenek Magyarország számára, és kiemelten foglalkoznak többek között a városi biztonság kérdéseivel is. 7 Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy az ajánlásokban a különböző típusú cselekvési programok együttesen szerepelnek, mivel tényleges eredmény akkor várható, ha egységben alkalmazzák a bűnözés mélyebb okait csökkentő, a sértetté válást befolyásoló és a bűnalkalmak számát redukáló intézkedéseket. Az EU és az Európa Tanács dokumentumai az elmúlt években ennek ismeretében hangsúlyozták a komplex bűnmegelőzés jelentőségét. 8 A megelőzés három szintje: az elsődleges (primer) prevenció, amely a bűnözést a gyökerénél ragadja meg azzal, hogy világossá teszi a normákat, s ezáltal stabilizálja a jogtudatot (pozitív generálprevenció), és ideális esetben kiküszöböli a bűnözés mélyen fekvő okait (mint pl. szocializációs deficit, vagy szocio-strukturális hiányosságok). 9 A másodlagos (szekunder) prevenció a bűnözés ellen annak felületi szintjén küzd, elsődlegesen az elrettentés eszköztárával. Az aktuálisan veszélyeztetett, illetve támadó személyt a bűnalkalmak struktúrájának megváltoztatásával, vagy a normakövető magatartás vonzerejének megnövelésével tartja távol a bűncselekménytől. A harmadlagos (tercier) prevenció a tettesre összpontosít a büntetés, a kezelés és a reszocializáció eszközeinek alkalmazásával, a visszaesés elkerülése érdekében. 10 A kutatásunk során vizsgált szituációs és ezen belül is a környezeti megelőzés alapvetően a prevenció másodlagos szintén helyezhető el. Ugyanis a potenciális elkövetőt kívánja elkedvetleníteni a cselekmény elkövetésétől adott területen, valamint a potenciális áldozatot, illetve a közösséget segíti a megfelelő helyzeti prevenciós formák megtalálásában és alkalmazásában. A szituációs bűnmegelőzés Gönczöl Katalin megfogalmazásában: a bűnelkövetést elősegítő alkalmak számának csökkentését célzó törekvések összessége 11. Egyes megközelítések szerint a szituációs bűnmegelőzés a bűncselekmény közelebbi, míg a társadalmi bűnmegelőzés a távolabbi okaival kapcsolatos. 12 Elsősorban az elkövető kockázati felmérését célozza, azt, hogy megéri-e a cselekményt elkövetni, mekkora a lebukás veszélye. Vagyis mindazon konkrét intézkedések összessége, amelyek rövidebb távon mutatnak eredményt, mivel a növekvő lebukási veszély csökkentheti a bűnözési kedvet az adott területen Irk F.: Nagyvárosi félelem és szorongás. In: Barabás T. (szerk.): Épített környezet bűnözés szituációs bűnmegelőzés. OKRI, Budapest, pp ; Ez egyébként nagy hasonlóságot mutat a holland szakemberek, Jan J. M, van Dijk, Jaap de Waard és Hans M. Williemse féle megközelítéssel. 7 Borbíró A.: im. pp A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája. bunmegelozes.easyhosting.hu/dok/tars_bunmeg_nemz_strat.doc 9 Szabó András az elsődleges prevenciót mint társadalomtervezési feladatok összességét jellemzi. In: Szabó A.: Bűnmegelőzési stratégiák. In: Belügyi Szemle, 1985/6. sz. pp Irk F.: im. 11 Gönczöl K.: A bűnözés társadalmi reprodukciója. In: Gönczöl K.-Kerezsi K.-Korinek L.-Lévay M.: Kriminológia Szakkriminológia. Complex Kiadó, p Görgényi I.: Az áldozattá válás megelőzése. In: Ügyészek Lapja 2008/6. szám, pp Becker racionális döntés-elmélete éppen ezt a folyamatot ábrázolja: az ember és így a bűnelkövető is gazdaságosan és célracionálisan cselekszik, igyekszik kis kockázatot vállalni a haszonszerzés érdekében. Erről részletesen: Korinek L.: Bűnözési elméletek. Budapest, 2006., pp

3 Magyarországon a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája A városok biztonságának fokozása valamint Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja kérdéskörében foglalkozik a szituációs bűnmegelőzés egyes, főként a területpolitikához kapcsolódó kérdésével. A 2003-as Btk. módosítás Lévay Miklós értékelése szerint a defenzív büntető-igazságszolgáltatási modell dominanciáját eredményezte. Ennek fényében különleges szerepe van azoknak a megoldásoknak, amelyek a társadalmi problémákra, így a bűnözésre, gyorsan és adekvátan tudnak reagálni, és érzékelhető eredményeket hoznak egy-egy kérdés megoldása kapcsán. 14 A szituációs bűnmegelőzésnek számos eleme van, hiszen gyakorlatilag az összes, a konkrét bűncselekményi helyzet kialakulását megakadályozó technika idetartozik. 15 Ezek között kiemelt szerepe van az épített környezet átalakításának, és a környezeti tervezésnek amelynek külföldön már saját mozgalma van (Crime Prevention Through Environmental Design CPTED). Ez olyan megoldások és eljárások gyűjteményét tartalmazza, amely a közterületek (parkok, járókelők mozgásterei, tömegközlekedési megállóhelyek stb.) tervezésének vagy a meglévő struktúrák átalakításának a bűnelkövetés lehetőségét csökkentő módját foglalja össze. Lényegében tehát olyan multidiszciplináris tevékenység, aminek célja, hogy megfelelő építészeti környezet kialakításával sikerüljön elriasztani a bűnözőket valamely lakókörzetből. Magába foglalja mindazokat az építészeti, településfejlesztési, táj- és kertépítési, forgalomtechnikai, fénytechnikai, pszichológiai és kommunikációs módszereket és azok együttes alkalmazását, amelyek az épített környezet utólagos átalakításával, valamint az építendő tudatos tervezésével és megvalósításával a bűnelkövetés lehetőségeit csökkentik, illetve megszüntetik. 16 Mindezen módszerek elősegíthetik a közterületek biztonságát és növelhetik az e területeket használók biztonságérzetét. Az elmúlt évtizedekben ugyanis felerősödött az a nézet, hogy nem elég a bűnt megelőzni, hanem ugyanilyen fontos a bűnözéstől való félelmet csökkenteni. 17 Mind az elmélet, mind a tevékenység egészen a múlt század 60-as éveibe nyúlik vissza, szakirodalma csakúgy, mint a megvalósult projektek száma óriási. A kezdeményezések zöme részben az amerikai (USA és Kanada), részben az ausztrál kontinensről származik, ahol a rendőrség oroszlánrészt vállal nemcsak az elvek kidolgozásában, nem csupán a megfelelő szakember-képzésben, hanem az ún. forró pontok környezetében a minél gyorsabb és hatékonyabb megvalósításban is, ideértve a lakossági közreműködés kieszközlését. Hozzá kell tenni: a rendőrségi aktivitás Európa-szerte jellemző Az igazságszolgáltatási modellekről lásd: Lévay M.: A büntetőjog társadalmi szerepének változása Magyarországon ig. Magyar Jog 2006/12. szám, pp Így például az ENSZ értelmezésében az áldozatok informálása és segítése is a szituációs prevenció része. Görgényi I.: im. 16 Dallos Endre Rendőrtiszti Főiskola számára készített jegyzete és előadássorozata alapján. 17 A nagyvárosi bűnözéshez kapcsolódó megelőzés, biztonság, félelem kérdéskörrel több kutatás is foglalkozott az elmúlt években, lásd például Kerezsi K.-Finszter, G.- Kó, J.- Gosztonyi G. (2003): Nagyvárosi bűnözés. Bűnmegelőzés Budapest V., IX. és XXII. kerületében. OKRI - Bíbor Kiadó, Budapest, pp. 385., valamint A bűnmegelőzés, a bűnözéstől való félelem (társszerző: Irk Ferenc, Kovács Róbert) In: Félelem, bűnözés és bűnmegelőzés Európa öt nagyvárosában (szerk. Irk Ferenc), OKRI, Budapest, 2005.pp Irk F.: im.

4 Miként a nyugat-európai országok többségében, nálunk is a fővárosban a legmagasabb a bűnözés. Itt él a magyar lakosság 18 százaléka, de itt regisztrálják az összes ismertté vált bűncselekmény százalékát. Nem sokkal jobb a helyzet a többi hazai nagyvárosban sem. 1. számú ábra: Nagyvárosok bűnözése Magyarországon (2007) Bűncselekmények száma Kecskemét Pécs Békéscsaba Miskolc Szeged Székesfehérvár Győr Debrecen Eger Szolnok Tatabánya Salgótarján Budapest Kaposvár Nyíregyháza Szekszárd Szombathely Veszprém Zalaegerszeg Így tehát mindenképpen érdemes kiemelt figyelmet szentelni a városi biztonság fokozásának, amelyben kiemelt szerepet nyerhet az építészeti megelőzés, amely eddig meglehetősen mostoha szerepet foglalt el hazánkban. Az OKRI és a nemzetközi kutatócsoport Crime Prevention Carousel (CPC) programjának célja az épített környezet és a bűnözés, valamint a bűnözéstől való félelem kapcsolatának vizsgálata volt. A projekt kiemelt figyelmet szentelt az épített környezet megújítását célzó város-rehabilitációs programok bűnmegelőzési hatásainak. A nemzetközi teamben brit, holland, német, lengyel és magyar szakemberek vettek részt. A projekt minden országban egy kiválasztott problémákkal terhelt területen folyt. Ezáltal lehetővé vált, hogy az egyes országok képviselői, kutatói ne csak a saját városuk gyakorlatát elemezzék, hanem a külső szemlélő objektivitásával tegyenek fel kérdéseket a másik országgal kapcsolatban. 19 A bűnözés visszaszorításában nagy jelentősége van annak, hogy adott területen a problémákat feltárva az embereket, különösen a bűnelkövetők támadásának kitett személyeket felkészítsük a helyes védekezésre. Ehhez azonban nem elégséges a sértettekről vezetett rendőrségi, illetve bírósági adatbázis, hanem részben már a jogi eljárás során sértettnek minősült, de a nyilvántartásban nem szereplő 19 Windt Sz.: Szituációs és környezeti prevenció a lakótelepeken. In: Barabás T. (szerk.): Épített környezet bűnözés szituációs bűnmegelőzés. OKRI, Budapest, pp

5 veszélyeztetettekről és a hatóság látókörébe nem kerülő áldozatokról is több információra volna szükség. A Crime Prevention Carousel projekt ezért egy kérdésblokk kialakításával igyekezett információkat szerezni a vizsgált területeken a megkérdezettek áldozattá válásáról, annak körülményeiről, sérelmeikről, az eljárásról, ill. annak hiányáról, valamint arról, hogy az eseteket hol (lakóhelyükön, vagy attól távol, milyen szituációban szenvedték el. A kutatás alapját korábbi hasonló hazai, valamint a nemzetközi vizsgálatokban alkalmazott kérdések és tapasztalatok alkották. 2. Az áldozattá válás vizsgálata a Crime Prevention Carousel (CPC) projekt négy helyszínén 20 Vizsgálatunkban a résztvevő országok (Németország, Magyarország, Lengyelország és az Egyesült Királyság), illetve az adott városrészek bűnözési-áldozattá válási helyzetéről, valamint ennek kezeléséről kívántunk képet kapni. 21 Ehhez különböző módszereket vettünk igénybe. Az első lépésben a hivatalosan nyilvántartott statisztikai adatokat gyűjtöttük össze. 22 Ezek alapján röviden vázoltuk az áldozattá válás tendenciáit a négy országban (fő típusok, ráták, jellemzők). Ezután következett a négy vizsgálati terület empirikus adatainak feldolgozása. Az utolsó részben összeállítottunk egy kérdőívet, amely a résztvevő országok áldozatvédelmi intézményrendszerét, a nemzeti szabályozásokat és a sértett-segítésben közreműködő szerveket volt hivatott feltárni. 23 Az alábbiakban az áldozattá válás sajátosságaival foglalkozunk az érintett országokban A hivatalos adatok A négy résztvevő ország bűnözési helyzete meglehetősen eltérőnek mutatkozott. Ehhez kapcsolódóan a sértettek száma is különböző képet mutatott. Mint a 2. számú ábrán jól látszik, a legmagasabb a bűnözési ráta az Egyesült Királyságban, ahol bűncselekményt követnek el százezer lakosra számítva. A pozitív pólus ehhez képest Lengyelország, a százezer lakosra jutó 3617 bűncselekménnyel. Németország és Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el számú ábra: A százezer lakosra jutó bűncselekmények száma 20 A fejezet teljes terjedelmében megtalálható: Barabás T. (szerk.): Épített környezet bűnözés szituációs bűnmegelőzés. OKRI, Budapest, pp Sajnálatosan holland adatok nem voltak, mivel Amszterdamban nem került sor kérdőív lekérdezésére. 22 Kivéve a lengyel adatokat, lásd később. 23 Erről részletesen ír Barabás T.-Windt Sz.: Levels of victimisation. In: Lukas, T. (ed.): Crime Prevention in High- Rise Housing. MPI Duncker and Humblot, Berlin, 2007, pp Ezek a résztvevők által küldött hivatalos statisztikai adatok. Természetesen az értékelés során figyelembe kell venni a különböző jogrendszerek eltéréseiből fakadó különbségeket, így a büntethetőségi korhatár, vagy a klasszikus szabálysértések hiánya például az Egyesült Királyságban.

6 Egyesült Királyság Németország Magyarország Lengyelország A mélyebb elemzés érdekében megpróbáltuk vázolni a viktimizáció alakulását a résztvevő országokban. Erre nézve csak tájékoztató jellegű adatokat sikerült gyűjtenünk, mivel a hivatalos források egyrészt nagyon különbözőek voltak, másrészt például Lengyelországban ilyen jellegű adatnyilvántartás nincs. A különbözőség elsősorban az adatgyűjtés eltérő módszereinek következménye (lásd alább: központi adatok Németországban és Magyarországon, victim survey az Egyesült Királyságban 25 ). A lengyel riport az ismertetett ok miatt a hivatalos bűncselekményi adatokat tartalmazza. A sértetti adatok mindezek mellett hasonló tendenciákat tükröznek, mint a bűncselekményekre vonatkozók. Különböző aspektusból vizsgálva tehát ugyanazokkal a problémákkal találkozhatunk. A sértettek száma az Egyesült Királyságban a legnagyobb, a következő a sorban Németország, majd Magyarország a harmadik (3. számú ábra). 2. számú ábra: Az összes sértett száma Németország Magyarország Egyesült Királyság

7 Az adatokból kitűnik, hogy a sértettek száma 2005-ben növekedett az Egyesült Királyságban és Németországban, megtörve ezzel a korábbi pozitív tendenciákat (Magyarországon ez csak 2006-ban következett be). A lengyelországi sértettek száma feltehetően alacsonyabb, tekintve a hivatalos statisztikák szerinti alacsonyabb bűncselekményszámot (2. számú ábra) ban az UNICRI is végzett hasonló célú, az áldozattá válást az egyes európai országokban összehasonlító vizsgálatot a 2002-es év tekintetében. Ez egy korábbi UNICRI által végzett kutatás megismétlése volt. 26 Az összegző tanulmány az 1. számú táblázatban látható rangsort állította fel a résztvevő európai országok vonatkozásában számú táblázat 1. Egyesült Királyság 26,4% 8. Belgium 21,4% 2. Hollandia 25,2% 9. Franciaország 21,4% 3. Svédország 24,7% 10. Szlovénia 21,2% 4. Olaszország 24,6% 11. Finnország 19,1% 5. Málta 23,1% 12. Ausztria 18,8% 6. Dánia 23,0% 13. Svájc 18,2% 7. Lengyelország 22,7% 14. Portugália 15,5% Ezek az eredmények részben alátámasztották az általunk tapasztaltakat. Az első helyen az összes bűncselekmény által sértettek számát tekintve itt is az Egyesült Királyság áll. Ez azt jelenti, hogy itt a legnagyobb a viktimizációs ráta Európában, azaz az ott élők válnak a legnagyobb valószínűséggel áldozattá a felsorolt 14 ország közül. Az is látható, hogy Lengyelország itt a középmezőnyben helyezkedik el a maga 22,7%-os sértetti arányával Az empirikus kutatás adatai A magyarországi kvantitatív vizsgálatban 1500 lakost kérdeztünk meg körzetenként Budapest III. kerületében Békásmegyeren, illetve a Római-lakótelepen arról, hogy az interjút megelőző három évben a kérdezett volt-e áldozat, és ha igen, hányszor. A lengyel kvalitatív vizsgálatban hasonló módszert alkalmazva készültek az interjúk Krakkó Pradnik Czerwony körzetében. Németországban a résztvevők más módszerrel dolgoztak. A kutatás előtt hirdetéseket helyeztek el a helyi újságokban és egyes lakossági fórumokon, illetve az érintett lakóközösségeknél. Négy egyetemi hallgató dolgozott asszisztensként a körzetekben, akik a kérdőíveket a kérdezendőknek eljuttatták, majd azokat a kitöltés után össze is gyűjtötték. Az Egyesült Királyságban 497 önkitöltős kérdőívet terítettek szét nyolc hartcliffe-i lakótömbben, és ezeket a bristoli South Community Watch önkéntesei gyűjtötték be. Az eltérő módszertani megoldások miatt az adatokat országonként, nemzeti szinten és nem kérdéscsoportonkénti összehasonlító módszerrel vizsgáltuk Viktimizáció a lengyel vizsgálatban UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) Correspondence on data on crime victims. March, Turin. In: 27 A bűncselekmények által sértettek a teljes népesség százalékában. Ezek az adatok arra vonatkoznak, hogy a lakosok közül hányan jelölték egyszer vagy többször a következő 11 bűncselekmény elszenvedését: rablás, betörés, betörési kísérlet, kocsilopás, kocsirongálás, biciklilopás, szexuális zaklatás, kocsiból való lopás, személyes tulajdon ellopása, zaklatás és fenyegetés. Uo. 28 Czapska, J.-Krajewski, K.-Motak, M.: Polish National Report, CrimePrevention Carousel, Manuscript, pp

8 Lengyelországban a magyarországi kérdezési móddal megegyezően, de öt év távlatában vizsgálták a kérdezettek áldozattá válását. A válaszok alapján kiderült, hogy a kérdezettek 42%-ával egyetlen, a listán felsorolt eset sem történt a kérdezés előtti öt éven belül. Minden negyedik válaszoló (24,7%) jelölte meg, hogy a felsoroltak közül egy, és minden ötödik (18,3%), hogy két cselekményt szenvedett el. Emellett 15%-ban válaszolták a kérdezettek, hogy három vagy ennél több eset történt velük. A legmagasabb százalékban (23) a szándékos autórongálás sérelmét jelölték meg a válaszolók. Bár ezek általában nem nagyon magas kárértékű ügyek voltak, mégis gyakran jártak pszichés következményekkel. A sértettek közül azóta is többen érzik úgy, hogy ok nélkül bántották őket, és ráadásul a sérülés, amellyel járt, nem is jelentett hasznot az elkövetőnek. Ez az értelmetlen rongálás hasonló megdöbbenést váltott ki az érintettekben egyébként Budapesten és Berlinben is. A válaszolóknak csak 18,5%-a jelölte, hogy az autórádióját vagy más dolgát ellopták az autóból. A vizsgáltak 17%-a az elmúlt öt évben kisebb lopás áldozatává vált, 12,6%-át pedig becsapták, illetve csalás sértettje volt. Vagyis az elszenvedett bűncselekmények elsősorban anyagi jellegűek voltak, és nem irányultak közvetlenül a sértettek személye, élete, testi épsége ellen. Az esetek csupán 5,5%-ában említettek testi sértést, támadást vagy más hasonló élet- és testi épség elleni cselekményt. A kérdezettek 5%-a szenvedett el közúti balesetet, és csak 4%-uk említette, hogy erőszakkal kényszerítették valamire. A leggyakrabban előforduló válasz, vagyis a szándékos autórongálás hasonló mértékben fordult elő a válaszolók különböző anyagi helyzetű csoportjainál, tekintetbe véve természetesen azt, hogy ez csak az autótulajdonosokra vonatkozhatott. Mind a három jövedelmi kategóriában e cselekmény volt a leggyakrabb az autósok között (41,7; 43,9 és 42,3% a legalacsonyabb kereseti kategóriától indulva). A nők egyébként némileg többen számoltak be ilyen cselekmény elszenvedéséről, mint a férfiak. A nők a férfiakhoz képest gyakrabban válnak zseblopások áldozatává, nincs azonban szignifikánsan kimutatható kapcsolat a nem és e cselekménytípus között. Érdekes ezzel szemben a kor és a kisebb zseblopások közötti kapcsolat. Itt ugyanis az figyelhető meg, hogy több áldozat kerül ki az idősebbek csoportjából (24,8%) és kevesebb a fiatalabbak közül (14,4%). Az esetek többsége, mint a biciklilopás, autólopás, szándékos autórongálás, más vagyon elleni cselekmény és a betörés a lakókörnyezetben fordult elő (90%-ban). Eltekintve a csekélyebb lopásoktól, csak a közúti balesetek történtek inkább Krakkó más részein, mint a közvetlen lakókörnyezetben. Más szavakkal, az esetek többsége, amelyekről a sértettek beszámoltak, a kérdezés előtti öt évben a közvetlen környezetükben történtek Viktimizáció a magyar vizsgálatban 29 A magyarországi helyszín Budapest III. kerületében a békásmegyeri lakótelep volt, kontrollmintának a lakossági megkérdezés során a Római- (Pók utcai) lakótelepet választottuk. 29 Barabás T.-Irk F.-Kovács R.-Windt Sz.: Hungarian National Report, Crime Prevention Carousel, Manuscript

9 A lekérdezéskor az 1500 megkérdezett közül 342-en említették, hogy a kérdezést megelőző három évben bűncselekmény áldozatai voltak. A válaszolók 12%-a jelölte meg az egyszeri, míg több mint 25%-a a két alkalommal történő áldozattá válást. 30 Kiderült az is, hogy a lakótelepek közül az áldozattá válásban a vezető az ingatlanok tekintetében drágább és magasabb státusú lakossággal bíró Római-lakótelep (Pók utca) volt. A legkevesebb bűncselekmény elszenvedéséről a rosszabb anyagi körülmények között élők által lakott területen számoltak be (Békásmegyer Duna felőli oldal). Ez nyilvánvalóan összefügg az ott lakók anyagi helyzetével, hiszen az említett sérelmek túlnyomó része vagyon elleni (lopás, betörés, kerékpár- és autó-, illetve autóból való lopás és rongálás) volt, vagyis a lengyel tapasztalatokhoz hasonlóan a közvetlen, illetve a közeli lakókörnyezetben történt esetek fordultak elő leginkább. A vizsgálat egyik legjelentősebb, de a korábbi tapasztalatok alapján nem meglepő eredménye az a tény volt, hogy a sértettek 42%-a az ügyben nem tett feljelentést. Ennek okául a leggyakrabban a nem bízott abban, hogy elfogják az elkövetőt választ adták (a válaszoknak több mint felében). Emellett többen említették meg a korábbi eljárás folyamán maguk vagy családtagjuk által szerzett rossz tapasztalatokat, azt, hogy nem volt idejük az üggyel foglalkozni, valamint hogy egyáltalán nem, illetve kicsi volt a kár. A nem jelentők 4%-a említette, hogy az ügyet egymás között elrendezték (vagyis valamilyen házi konfliktusmegoldást alkalmaztak). A feljelentést tevőknek (197) csak 10%-a tudott arról, hogy az elkövetőt később elfogták, és 12-en nyilatkoztak arról, hogy tudnak az eljárás további menetéről (öten említették, hogy az elkövetőt elítélték). Ez a tapasztalat nyilván nem erősíti a sértettek feljelentési kedvét. A sértettek 89%-a nyilatkozott úgy, hogy kárt szenvedett el, és ebből 80%-uknak a kára egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben térült meg. A kár nagyságát illetően a kisebb, százezer forint alatti összegek voltak a jellemzők (67%), míg kimondottan jelentős kárt (egymillió forint felett) 1,2%-ban jelöltek meg. Ez alátámaszthatja azt a megállapítást, hogy viszonylag kisebbnek tekinthető kár elszenvedése esetén a sértettek inkább nem tettek feljelentést, részben a hatóságok eljárásának eredménytelenségét feltételezve. Érdekes összefüggések mutatkoztak a kérdezettek kora és neme, valamint az áldozattá válás között. A korábbi vizsgálathoz hasonlóan kiderült, hogy a sértettségről beszámoló 342 kérdezettből a nők nagyobb mértékben váltak bűncselekmény áldozatává. 31 Közülük jellemzően többen számoltak be nagyobb értékű vagyon elleni sérelemről, így például autólopásról, betörésről, míg a férfiak közül többen szóltak például kerékpárlopásról, autófeltörésről (szemben a lengyel eredményekkel). Rendőrségi feljelentést a férfiak körülbelül 50%-a tett, míg a nők 71%-a számolt be ennek megtörténtéről. Ez persze összefügghet azzal, hogy ők nagyobb és esetleg a biztosító által visszatéríthető jellegű károk elszenvedését említették. Szomorú azonban, hogy tettes elfogásáról egyaránt kevesen, kb. 10%-ban szereztek tudomást. A 30 A lakosság a lakótelepen elsősorban az elhagyatott, sötét helyektől tartott (például az aluljáró, a kocsmák és a piac környéke kelt félelmet a lakosságban). Összességében a mintaterület (Római) és vizsgálati terület (Békásmegyer) esetében a félelem mértékében nem volt észlelhető jelentős különbség. A lényegesen magasabb státusú lakosú Római-lakótelepen azonban kritikusabb volt a lakosság az intézményrendszerrel. Erről részletesen lásd: Kovács R.: Összefoglaló jelentés az empirikus vizsgálat eredményeiről Kézirat; Barabás, T.-Irk F.- Kovács R.-Windt Sz.: im. 31 Hasonló eredményeket mutatott, a statisztikáktól egyébként eltérő módon, a nemi arányokról az Áldozatok és vélemények c. vizsgálat is.

10 bizalom, a rossz tapasztalatok és más okok tekintetében nem mutatkoztak különbségek a nem és kor összefüggésében, és a kár elszenvedéséről is hasonló arányban számoltak be a válaszadók. Ehhez képest a kár megtérülése a nők körében rosszabb eredményt hozott, mert közöttük csak 8% körüli volt a nagyobb részben vagy teljesen megtérült válasz, míg ennek megtörténtéről a férfiak több mint 10%-a számolt be. A válaszokból az is kiderült, hogy a nők biztonságérzete a tett után jóval inkább romlik: több mint 50%-uk érezte veszélyben magát később, míg a férfiaknak csak kb. 30%-a. Mint az a szakértői interjúkból kiderült, a rendőrség és az önkormányzat között jó az együttműködés Békásmegyeren. Külön-külön számos kezdeményezést találtunk a bűnmegelőzési kezdeményezésekre (pl. körzeti megbízotti iroda helyben, kamerarendszer a középtávú fejlesztési tervben stb.). Szükség volna azonban egy átfogó szemléletű koncepcióra, amely a lakótelepi rehabilitáció kapcsán a bűnmegelőzési szempontok érvényesítésére is javaslatot tenne Viktimizáció a német vizsgálatban 32 Németországban 5065 kérdőívet osztottak szét Berlin két kiválasztott lakónegyedében. Ezek közül 1021 jutott vissza a kutatókhoz. A vizsgálat eredményei a magyar és lengyel tapasztalatokhoz hasonlóan azt mutatták, hogy a válaszadók között felülreprezentáltak voltak azok a 36 és 45 év közötti nők, akik valamilyen bűncselekmény elszenvedéséről számoltak be. 2. számú táblázat Gropiusstadt Marzahn Nord a környéken Berlin más kerületében Berlinen kívüli területeken Összesen a környéken Berlin más kerületében Berlinen kívüli területeken Összesen gépjárműlopás (autó, motorbicikli, kismotor) biciklilopás autórádió vagy más lopás az autóból gépkocsirongálás gépkocsin kívüli rongálás betöréses lopás, illetve kísérlete rablás, illetve kísérlete lopás (például zseblopás) szexuális zaklatás fenyegetés vagy támadás csalás közlekedési baleset Berlin két kerületében (Gropiusstadt és Marzahn Nord) a vizsgálat szerint a legjellemzőbb sérelem a motorbicikli rongálása és tönkretétele volt. 32 Lukas, T.-Enters, M.: Final National Report, Germany, Crime Prevention Carousel, Manuscript

11 Gropiusstadtban leginkább az 56 év feletti férfiak jelölték be a motorrongálást. Az autóból való lopás jelölése inkább 36 és 55 év közötti nőket jellemezte. Figyelemre méltó, hogy azok között, akiknek a biciklijét lopták el, kétszer annyi volt a nő, mint a férfi. Ebből valószínűleg az a következtetés vonható le leginkább, hogy a gropiusstadti lakónegyedben élők, vagy legalábbis a megkérdezettek valószínűleg viszonylag rosszabb anyagi helyzetűek voltak, ahol a férfiakra jellemző, hogy motorral, míg a nőkre, hogy biciklivel közlekednek. A Marzahn Nord területen az említett bűncselekmények száma kevesebb volt, mint Gropiusstadtban. A leggyakrabban jelölt cselekmények: a motorkerékpárok szándékos rongálása; biciklilopás, valamint a vagyontárgyak rongálása, illetve tönkretétele. Azon válaszolók között, akik a motorrongálást jelölték meg sérelemként, egyformán fordultak elő nők és férfiak, vagyis nem volt nemek szerinti eltérés, miközben érdekesen alakult a válaszolók kora. Legtöbbjük 36 és 55 év közötti volt, de több volt közöttük a fiatalabb nő, mint a férfi (akik jellemzően 56 év felettiek voltak). A Marzahn Nord-i válaszadók közül a vagyon elleni sérelmet vagy rongálást jelölők között kétszer annyi volt a nő, mint a férfi, és fiatalabbak voltak, mint a többi esetben (26 és 35 év között). Összességében a két vizsgált területen ismét a szűkebb környezetben elszenvedett cselekmények túlsúlyáról számolhatunk be. Jellemző még, hogy a többségében előforduló vagyon elleni cselekmények viszonylag kisebb súlyúnak tekinthetők Viktimizáció a bristoli körzetekben 33 Bristolban 497 önkitöltős kérdőívet küldtek szét a hartcliffe-i lakótelep nyolc házában, és ezeket a Bristol South Community Watch önkéntesei gyűjtötték be. Összesen 65 kérdőív került vissza így. Az önkéntesek arról számoltak be, hogy a lakosok nagyfokú apátiával fogadták, sőt számos esetben erőszakos viselkedéssel és szóhasználattal küldték el őket. Ezzel nemcsak az vált nyilvánvalóvá, hogy a vizsgálatban nem vesznek részt, hanem az is, hogy a változásnak és a lakók közösségbe bevonásának viszonylag kicsi az esélye. A válaszolókat arról kérdezték, hogy követtek-e el ellenük bűncselekményt a kérdezés előtti hat évben (2000-től). A 3. számú táblázat mutatja azokat a cselekményeket, amelyeket a kérdezettek a listából bejelöltek. 3. számú táblázat 33 Shaftoe, H.: National Report, Crime Prevention Carousel, Manuscript

12 Igen Igen, Hartcliffeban Igen, máshol Bristolban Igen, máshol az országban Nem értékelhető, nem volt válasz 13 (20%) 15 (23%) 2 (3%) 0 35 (53%) kocsilopás 22 (34%) 5 (8%) 2 (3%) 1 (2%) 35 (53%) járműből való lopás 17 (26%) 10 (15%) 3 (5%) 0 35 (53%) szándékos járműrongálás betörés, illetve 47 (72%) 11 (17%) (11%) kísérlete rablás, illetve 54 (83%) 5 (8%) 2 (3%) 0 4 (6%) kísérlete lopás 48 (74%) 8 (12%) 4 (6%) 1 (2%) 4 (6%) szexuális zaklatás 55 (85%) 4 (6%) 2 (3%) 0 4 (6%) támadás/fenyegetés 42 (65%) 16 (25%) 3 (5%) 0 4 (6%) csalás/becsapás 55 (85%) 5 (8%) 1 (2%) 0 4 (6%) A válaszok azt mutatják, hogy a sértettek a legtöbb esetben Hartcliffe-ben szenvedtek el bűncselekményt. A kérdezettek nagyobb arányban (25%) számoltak be támadásról vagy fenyegetésről. Ez jelentősen eltér a többi ország eredményétől, és érthetővé teszi, hogy ebben a körzetben miért ütközött ilyen nagy nehézségbe a vizsgálat. Sok válaszadónak nem volt saját gépjárműve, így nem is választhatta az erre vonatkozó cselekményeket, miközben akiknek volt autója, azok viszonylag gyakrabban jelölték az ebből való lopást és a szándékos járműrongálást is. Tizenegyen szenvedtek el betörést, illetve annak kísérletét a kérdezett hat évben. 34 A lakosok 47 százaléka jelölte, hogy a kérdezés előtti évben bűncselekmény áldozatává vált. A legtöbb ezek közül vagyon elleni cselekmény volt: 18%-nak a kocsiját törték fel, 16%-nak valamilyen vagyontárgyában okoztak kárt, 15% volt a betörés, 13% számolt be antiszociális viselkedés elszenvedéséről. Bár ezek az adatok messzemenő következtetéseket nem eredményezhetnek, az nyilvánvaló, hogy egy bűnügyi szempontból fertőzött, és slumosodó köznyékről van szó. A helyi információk szerint a korábbi években is a súlyos és erőszakos bűncselekmények (például lövöldözések) voltak a jellemzőbbek. Noha a közösség sokat tett annak érdekében, hogy változtasson a helyzeten, így például a helyi közlekedés megoldása érdekében saját buszjáratot indított más városrészekbe, és természetesen az Egyesült Királyságban szívesen alkalmazott kamerarendszert is széles körben építette ki, a helyi gondokat alapvetően nem sikerült megoldani. Ennek a területnek a problémái tehát nagyban különböztek a többi résztvevő országétól. 3. Összegzés A vizsgálat során képet kaptunk a résztvevő országok (Németország, Magyarország, Lengyelország és az Egyesült Királyság) adott városrészeinek bűnözési helyzetéről. Kiderült, hogy a vizsgált lakótelepek mindegyikében túlnyomórészt helyben történtek a megemlített bűncselekmények. Ez rámutat a szituációs bűnmegelőzés fontosságára 34 Hartcliffe, Bristol, UK, pp. 7-8.

13 és arra, hogy milyen jelentős szerepet játszhat az épített-ültetett környezet a sértetté válás megelőzésében, azaz milyen, viszonylag egyszerű és tervezhető eleme is van a bűnmegelőzés összetett folyamatának. A kutatás, amely eredményeinek értékelésében a kriminológusok mellett szociológus és mérnök szakember is részt vett, rámutatott arra, hogy bár idehaza országszerte nagy erővel folyik a paneldzsungelek rekonstrukciója, ez azonban többnyire a falak szigetelésére és a fűtési rendszer felújítására korlátozódik. Eközben Nyugat-Európában, éppen az ilyen felújítások során széles körben alkalmaznak új és korszerű biztonság- és biztonságérzet-növelő megoldásokat, mert igazolt tény, hogy a bűncselekmények egy része építészeti tervezéssel és átalakítással elkerülhető. A közösségi kontroll a környezeti bűnmegelőzés nélkülözhetetlen kiegészítője, hiszen az átláthatóvá tétel éppen a közösség ellenőrző szerepét kívánja erősíteni. A lakóövezet természetes felügyeletét nem lehet városi szinten kezelni, mert itt a tömeg miatt az egyén szerepe nem érvényesülhet, inkább kisebb, lakónegyed, lakóközösség, építmény szinten lehet eredményesen megvalósítani azt. Az alapfeladat tehát az, hogy a lakókörnyezetet olyan kisebb részekre bontsuk fel, amely lehetővé teszi, hogy az ott lakók eredményesen meg tudják különböztetni egymást az idegenektől. Ehhez az ilyen egységekben élőknek ismerniük kell egymást, amiben a kontroll alatt tartható terület helyesen megválasztott mérete is segítséget nyújthat. 35 A Crime Prevention Carousel kutatás számos olyan eredménnyel szolgált számunkra, amelyek egyrészt megerősítették korábbi tapasztalatainkat, másrészt új szempontokra hívták fel figyelmünket az áldozattá válás megelőzésében és kezelésében. Nyilvánvalóvá vált, hogy a lakosság felvilágosítása, támogatása és a közvetlen érintettek esetleges kezelése mellett sok olyan kérdést kell megoldani, ami már nem a viktimológia tárgykörébe tartozik. E területen tehát széles körű szakmai összefogásra lenne szükség. 36 A várostervezés, noha nem értékelhető jelentőségén felül, vagyis nem okolható a bűnözésért, számos bűncselekményt segíthet megelőzni. Nyilvánvaló, hogy a szituációs, és így a környezeti bűnmegelőzés, a rendőrség és a helyi civilszervezetek, önkormányzatok munkájának összhangja mellett olyan más megelőzési formák során eddig nem igényelt szakmák bevonását teszi szükségessé, mint a kriminológusok, pszichológusok, városépítészek, kertészmérnökök, tájtervezők. Egy ilyen projekt megvalósítása a vizsgált területeken nagyban hozzájárulhatna a lakótelepekhez társuló negatív elképzelések csökkentéséhez, miközben javíthatná az ott lakók közérzetét és erősíthetné a helyi közösségi aktivitásokat, visszahatva ezáltal is a lakók életminőségének alakulására. 4. Gyakorlat: Javaslatok a külföldiek szemével 37 Végezetül összefoglaljuk azokat az elképzeléseket és javaslatokat, amelyeket az AGIS-kutatás résztvevői (egy magyar tanulmányúton) a projekt végén Békásmegyer 35 Dallos E.: Építészeti bűnmegelőzés a mérnök szemével. In: : Barabás, T. (szerk.): Épített környezet bűnözés szituációs bűnmegelőzés. OKRI, Budapest, pp Javaslatokról lásd még: Németh Zs.: A városi biztonság fokozása. In: Fenyvesi Cs.-Herke Cs.-Mészáros B. (szerk.): Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára. Pécs, 2006, pp ; Jármy T.: Városi bűnözés, építészeti bűnmegelőzés. Rendészeti Szemle, 2006/11. szám, pp A fejezet teljes terjedelmében megtalálható: Barabás T.-Irk F.-Kovács R.-Windt Sz.: Az épített környezet szerepe a lakótelepi szituációs bűnmegelőzésben CPTED-elvek a lakótelepek rekonstrukciójában (külföld és Magyarország a CPC-projekt tükrében). Összegzések és javaslatok. In: Barabás, T. (szerk.): Épített környezet bűnözés szituációs bűnmegelőzés. OKRI, Budapest, pp

14 vonatkozásában megfogalmaztak. 38 Ilyen javaslatok egyébként minden résztvevő országnak készültek, tekintetbe véve a helyi sajátosságokat és problémákat. A következő pontok többsége az épített környezet olyan sajátosságain kíván javítani, amelyek jelenleg a szituációs bűnözés melegágyai, indikátorai lehetnek. Emellett olyan közösségépítő, kapcsolaterősítő szempontokat is figyelembe vesznek, amelyek már rövid távon is a bűnalkalmak csökkenését okozhatják. Ez a paletta nem helyettesítheti az önkormányzat által megfogalmazott, illetve az önkormányzat és a rendőrség kompetenciájába tartozó kérdéseknek a felelős hatóságok általi megoldását, de megfelelő helyi program esetén jól kiegészíthetik, és hozzásegíthetnek a bűnmegelőzés eredményesebbé tételéhez. Közösségi terek külső terek Ösztönözni kell a lakókat, hogy társasági életet éljenek, és vegyék birtokba a közösségi tereket. A közösségi terek fenntartásának nagyobb fontosságot kell tulajdonítani. Ha a lakosok érzik és látják a törekvést, a közösségi tereket nagyobb óvatossággal fogják kezelni (kis befektetés, nagy mellékes haszonnal). Újabb közösségi terek kialakítása, különösen az északi oldalon. A padok létesítésének fontos szerepe lenne. Jelenleg az egyszemélyes ülőhelyek nem jelentenek családias környezetet. Jó megoldás, ha több padot különböző módon helyeznének egymás mellé, így a padokra többen ülhetnek le, de a hajléktalanok nem alhatnak rajta. Érdemes társadalmi akciókat, programokat kezdeményezni, amelyek nem is igényelnek nagy anyagi ráfordítást, és aktivizálják a lakosságot. A Máltai Szeretetszolgálat játszótereihez hasonló, éjjel zárt, nappal felügyelt játszóterek létrehozása. Az épületek közé konyhakertet és virágágyást lehetne telepíteni. Egy pilotprojekt keretében ki kellene jelölni olyan területeket, ahol minden családnak saját kertje lenne, akár szerszámkamrával. A közterületet könnyen olyan közösségi térré lehetne alakítani, amelyet az emberek szívesen használnak. Olcsó megoldással fel lehetne élénkíteni a zöldterületeket növények ültetésével. A bejáratok, lakások és a raktárhelyiségek átalakítása, színesítése. A bokrok ne nőhessenek szemmagasságig. Szélesebb járdák kialakítása, ahol a gyerekek játszhatnak anélkül, hogy veszélyeztetnék őket az autók. Sövénykerítéssel kell körülvenni a parkolókat, hogy elkerített terület legyen. Meg kell bizonyosodni, hogy az autók nem parkolnak a kijelölt területen kívül. A megrongálódott köztéri padokat azonnal, a bejelentéstől számított egy héten belül meg kell javítani. Az autóroncsokat a bejelentéstől számított két héten belül el kell szállítani. Meg kell újítani a bevásárlóközpont környezetét. Kevesebb tűlevelű növény legyen, több virág, fa és bokor. Az erkélyek alatti részeket be kell zárni, hogy ittas emberek és hajléktalanok ne használhassák lakó-/alvóhelynek. Ne legyen több lehetőség újabb pavilonok nyitására közterületen. Az üzlettulajdonosoknak a jövőben az emeletes ház bejáratánál legyen üzletük. 38 Nicole Smits és Tobias Woldendorp összefoglalója alapján a békásmegyeri látogatás után március.

15 A belső tér Induljon projekt a lakótelepi lakások ajtajának és zárjainak kicserélésére (külső részen, a folyosókon, talán az egyes ajtókon is). A liftek, folyosók rendbehozatala és kifestése. A szociális problémák Több közösségi épületre van szükség, gyakrabban kell költeni karbantartásra, fejlesztésre és állagmegóvásra. A kátyúkkal ne a rendőrség foglalkozzon, így több ideje maradhat a bűnmegelőzésre. Vegyenek részt a lakók a fejlesztési projektekben: ezáltal jobban bevonódnak a közterület és a környék életében. Kérjék meg a rendőrséget, ne csak a statisztikát nézzék meg arról, hogy hol fordulnak elő problémák, hanem azok okait is vizsgálják. Ennek a területnek a jövője olyan lehet, mint az amszterdami Bijlmermeer története. Ha a gazdaság fejlődik, az embereknek magasabb lesz a fizetésük, és elköltöznek az emeletes házakból a külvárosba. Annak érdekében, hogy megóvjuk a környéket a pusztulástól, az önkormányzatnak, a rendőrségnek és a szociális szervezeteknek jobban meg kell vizsgálniuk a lakóövezet struktúrájának változását. Ezzel megelőzhető a további leromlás, és javítható az ott élők közérzete is, elősegítve, hogy a magukénak érezzék a környezetüket, és közösségi szinten is tegyenek a károkozások és bűnesetek csökkentése érdekében. Magyarország lakóháztervezőinek figyelembe véve a nemzetközi team részben írásban, részben fényképeken, részben szóban rögzített és közreadott élményeit, továbbá a CPTED általános érvényű megállapításait számos információ hasznos lehet. Ha elsősorban a folyamatosan zajló lakótelepi rehabilitációkra fókuszálunk: a következő megszívlelendő tanulságok adhatók közre. Közös jellemzőjük, hogy az épített környezet mind negatív, mind pozitív megközelítésben egyaránt befolyásolja a biztonságot és a lakossági biztonságérzetet.

16 Irodalom Barabás Tünde: A mediáció esélyei Magyarországon egy empirikus vizsgálat tükrében. In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, 33. OKRI, Budapest, 1996, o. Barabás Tünde Irk Ferenc Kovács Róbert Windt Szandra: Hungarian National Report, Crime Prevention Carousel, Manuscript Barabás Tünde Windt Szandra: Levels of victimisation. In: Tim Lukas (ed.): Crime Prevention in High-Rise Housing. Duncker and Humblot, Berlin, 2007, S Buda Béla: Az áldozattá válás és a pszichológia. Előadás február 13. Czapska, Janina Krajewski, Krzysztof Motak, Maciej: Polish National Report, Crime Prevention Carousel, Manuscript Fattah, Ezzat A.: Understanding Criminal Victimisation. Prentice-Hall, Canada Inc., 1991 Fehér Lenke: Az Európai Áldozatvédő Fórum tevékenységének hatása. In: Áldozatsegítés Európában. Igazságügyi Minisztérium, Budapest, 2005, o. Gönczöl Katalin: A helyreállító igazságszolgáltatás filozófiája. Büntetőjogi Kodifikáció, 2007/2. szám, 1 7. o. Görgényi Ilona: A viktimológia alapkérdései. Osiris Kiadó, Budapest, 2001 Irk Ferenc (szerk.): Áldozatok és vélemények I. kötet OKRI, Budapest, 2004 Irk Ferenc: Városi biztonság, nagyvárosi bűnmegelőzés. In: Félelem, bűnözés és bűnmegelőzés Európa öt nagyvárosában. Budapest, 2005, o. Irk Ferenc Barabás Tünde Kovács Róbert: National Report. In: Final Report. Irk Ferenc: Introduction. In: Irk Ferenc (ed.): Victims and opinions. OKRI, Budapest, 2004, pp Jármy Tibor: Városi bűnözés, építészeti bűnmegelőzés. Rendészeti Szemle, 2006/11. Kerezsi Klára: A média a büntetőpolitika szolgálatában. In: Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája. KJK-Kerszöv Kiadói Kft., Budapest, 2006, 57. o. Kiss Anna: A sértett eljárásjogi helyzetének erősítése, különös tekintettel a pótmagánvád intézményére. In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok, 39. OKRI, Budapest, 2002, o. Kó József: WP2, Kézirat Korinek László: Rejtett bűnözés. KJK, Budapest, 1988 Korinek László Hima Tamás: Az építészeti bűnmegelőzés. "A bűn barrikádjai" (II. rész). Falu, város, régió, sz old Kovács Róbert: Összefoglaló jelentés az empirikus vizsgálat eredményeiről Kézirat Kovács Róbert: WP5, Kézirat Lukas, Tim Enters, Mark: Final National Report, Germany, Crime Prevention Carousel, Manuscript Miers, David Williemsens, Jolien: Mapping Restorative Justice. Leuven, 2004 Németh Zsolt: A városi biztonság fokozása. In: Fenyvesi Csaba Herke Csongor Mészáros Bence (szerk.): Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára, Pécs, 2006, o. Roberts, Julian V. Hough, Mike (eds.): Changing Attitudes to Punishment, Public opinion, crime and justice. Willan Publishing, 2002 Sajó András: Társadalmi-jogi változás: a társadalmi változás jogszociológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988 Sessar, Klaus Herrmann, Heike Keller, Wolfgang Weinrich, Martin Breckner, Ingrid: Selected results in a summarised comparison. In: Inscurities in European Cities, vol 2. Budapest, 2005, pp (first published as the las chapter of the Final report of the InSec project) Sessar, Klaus: Public attitudes towards offender restitution in Germany. Paper presented at the annual meeting of the American Society of Criminology, Cincinatti. Idézi: Thomas Feltes: The police and the victims of everyday conflicts. In: Emilio Viano (ed.): Crime and its victims. Taylor & Francis, Philadelphia, 1989, pp Shaftoe, Henry: National report, Crime Prevention Carousel, Manuscript Ugljesa Zvekic Kertész Imre: Bűncselekmények áldozatai a rendszerváltás országaiban. UNICRI BM Kiadó, Róma Budapest, 2000

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17 Tartalom III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna... 11 Bevezetés...13 7. Az áldozatpolitika alapjai... 17 7.1. Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2003. évi publikációi Barabás Andrea Tünde 1. A pénzmosás fantomja újra Ügyészségi kiadvány. 2. Látszat és valóság Belügyi Szemle 2003. 7-8. szám 131-143. p. 3. InSec, Insecurities

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2006. évi munkaterve A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások 1. Első főirány: Tettes és áldozata 1.1. A sértett jogai, és azok érvényesülése a magyar büntetőeljárásban.

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2015. évi munkaterve KUTATÁSI FELADATOK A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Társadalom és bűnözés 1. A felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2007. évi publikációi Virág György: Halál egyenes adásban a büntető igazságszolgáltatás megjelenése a tömegkommunikációban. Egy kutatás margójára (Társszerzők: Gyurkó Szilvia-Barabás

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

ÉPÍTETT KÖRNYEZET BŰNÖZÉS SZITUÁCIÓS BŰNMEGELŐZÉS. A lakótelepi bűnmegelőzés alapkérdései

ÉPÍTETT KÖRNYEZET BŰNÖZÉS SZITUÁCIÓS BŰNMEGELŐZÉS. A lakótelepi bűnmegelőzés alapkérdései ÉPÍTETT KÖRNYEZET BŰNÖZÉS SZITUÁCIÓS BŰNMEGELŐZÉS A lakótelepi bűnmegelőzés alapkérdései OKRI, Budapest 2008 Hungarian Final Report A Crime Prevention Carousel (JAI/2004/AGIS/164) projekt keretében A projekt

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2008. évi publikációi Virág György 1. Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 45. OKRI, Budapest, 2008. Irk Ferenc 1. Nagyvárosi félelem és szorongás In: Barabás Tünde

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Gyermekkor A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 8. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európájában Nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2012. március 29 30. Siskáné Dr. Szilasi Beáta Piskóti Zsuzsa egyetemi

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2009. február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Válaszadó hajléktalanok száma 2009. február 3-án Település Szállón Utcán Együtt Budapest 2326

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁS A konferencia főbb következtetései Main conclusions from the conference Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections Mediáció és resztoratív

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek enerigamegtakarítási program célja, hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A közép-kelet-európai országok lakóinak felkészültsége az Euro bevezetésére

A közép-kelet-európai országok lakóinak felkészültsége az Euro bevezetésére Közép-európai közvélemény: A közép-kelet-európai országok lakóinak felkészültsége az Euro bevezetésére A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása 2001. október

Részletesebben

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit OGY határozat tervezet a prostitúciós célú kizsákmányolás és emberkereskedelem megelőzéséről és hatékony kezeléséről, a prostitúció, a szexuális erőszak, és a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19.

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19. Az ország harmada számol a hajléktalanná válással 2017. április 19. Összefoglaló A hajléktalanság inkább egy életmódot, életvitelt mintsem egy tartós élethelyzetet jelent a magyar lakosság többsége számára,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2010 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Válaszadó hajléktalanok száma 2010 február 3-án Település Szállón Utcán Együtt Budapest 2658 1252

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS 8. NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS Monostori Judit FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2011 legelején Magyarországon a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 2 millió 921 ezer fő volt. A nyugdíjasok

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28.

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Berki Márton Halász Levente MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés (TÁMOP-4.2.2.A- 11/1/KONV-2012-0069)

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

BIZTONSÁGBAN A BÍRÓSÁGOKON Svájci-Magyar Együttműködési Program ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

BIZTONSÁGBAN A BÍRÓSÁGOKON Svájci-Magyar Együttműködési Program ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL BIZTONSÁGBAN A BÍRÓSÁGOKON Svájci-Magyar Együttműködési Program ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 2 A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal. 3 4 Svájci-Magyar Együttműködési

Részletesebben

Bűnügyi statisztikai adatok térképi ábrázolása Pődör Andrea

Bűnügyi statisztikai adatok térképi ábrázolása Pődör Andrea Bűnügyi statisztikai adatok térképi ábrázolása Pődör Andrea Pödör Andrea: Bűnügyi statisztikai adatok térképi ábrázolása 1 A térinformatika felhasználása a bűnügyi statisztikai adatok megjelenítésében

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

szemle 509 Tudás és rugalmasság a diplomás foglalkoztatás európai esélyei hez vezetett, nem számol annak lehetőségével,

szemle 509 Tudás és rugalmasság a diplomás foglalkoztatás európai esélyei hez vezetett, nem számol annak lehetőségével, szemle 509 hez vezetett, nem számol annak lehetőségével, hogy az elmúlt években nőtt a magasabb intellektuális tevékenységet igénylő pozíciók száma. A bolognai folyamattal és következményeivel foglalkozó

Részletesebben

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Prof: Dr. Holló Péter, a KTI Nonprofit Kft. tagozatvezetője, a Széchenyi István Egyetem professzora, az MTA doktora Az 1.

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2011. évi munkaterve A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Erőszakos bűnözés 1.1. Fővárosi szórakozóhelyek erőszakos kriminalitási helyzetének vizsgálata

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN dr. jur. Ábrahám Katalin Témavezetők: Prof. Dr. Baranyi Béla az

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése A kutatás célja a természetgyógyászat néven összefoglalható, alternatív és komplementer gyógyító módszerek (röviden: alternatív

Részletesebben

The Project Traditional and wild

The Project Traditional and wild A projekt az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. The Project Traditional and wild Zámboriné dr. Németh Éva Corvinus University of Budapest Department of Medicinal and Aromatic

Részletesebben