Hideg napok a határon innen és túl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hideg napok a határon innen és túl"

Átírás

1 Hideg napok a határon innen és túl Hiszen magyar, oláh, szláv bánat Mindigre egy bánat marad (Ady Endre Magyar jakobinus dala) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. szerint Magyarországon 13 nemzeti és etnikai kisebbség honos, azaz legalább egy évszázada él az országban, vö. Dávid (1993), Sisák (2001). Ezek a német, a szlovák, a horvát, a szerb, a szlovén (vend), a román, a ruszin, az ukrán, a lengyel, a bolgár, az örmény, a görög és a roma (cigány). A sváb helyett a német megnevezés használatát (a politikai korrektség igényén túl) az indokolja, hogy a magyarországi németek nagy része etnikailag nem sváb. A ruszin (rutén) szó mellett a kárpátukrán, illetve az elavult rusznyák és kisorosz elnevezés is létezik. 1 Az elavult és adott esetben diszkriminatív tót, rác, oláh megnevezésekr l az ezen a honlapon olvasható etnoneurotikus dolgozatomban szólok. A törvény a roma (cigány) kisebbséget etnikai kisebbségnek nevezi, mivel nem rendelkezik anyaországgal. Az etnikum egy részének, a beásoknak az anyanyelve nem a romani, hanem egy román nyelvjárás. Talán sokak számára a cigány helyett a roma eufemisztikus kifejezésnek min sül, de tudnunk kell, hogy az etnikum egy része a roma megnevezést nem használja önelnevezésként. A 13 kisebbségi önkormányzat együttesen mintegy egymillió nemzetiségir l beszél, bár a népszámlálási adatok szerint ennek a harmada sem vallotta magát nemzetiséginek. Ha a magyarországi nemzetiségek esetében a becsült adatokra és a népszámlálási adatokra egyaránt tekintettel vagyunk, akkor talán a határon túli magyarság esetében sem csak a népszámlálási statisztikát kell mérvadónak tekinteni. Becsült adatok szerint Magyarországon ma számarányát tekintve a vélhet en félmilliós roma (cigány) kisebbség a legnagyobb (talán nél is több kétnyelv beszél vel), ezt követi az állítólag kétszázezres 2 német kisebbség mintegy beszél vel (Nelde 1991), majd az egyaránt százezerhez közeli szlovák és horvát népesség néhány tízezer beszél vel (Gyivicsán 1993, Gyurok 1998), a körüli etnikus román a nyelvet használók száma itt is sokezer (Borbély 1995, 2001). 3 1 A kárpátukrán megnevezés azt sugallja, hogy a ruszin (rutén) egy kárpátaljai ukrán nyelvjárás, ami vitatott. A ruszinok Északkelet-Magyarországon, f ként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élnek, és több településen (Mucsony, Komlóska stb.) meg rizték a nyelvüket. A többezer f s ruszin etnikumból talán 1000 f használja aktívan a nyelvet óta ismét létez nemzetiségnek tekintik ket, van ruszin nyelvet oktató iskola (Mucsonyban), tanárképz f iskolai ruszin tanszék (Nyíregyházán), vö. és a F városi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat honlapja: 2 Amint ezt a következ táblázat mutatja 2001-ben en vallották magukat német anyanyelv nek, an német nemzetiség nek, en mondták, hogy családi/baráti körben németül beszélnek (Lakatos 2003: 21). A kétszázezernyi magyarországi német kifejezés megkérd jelezhet 3 Goebl & al. ( : ) hat angol és német nyelv összefoglaló tanulmányt tartalmaz a magyar és nemzetiségi nyelvi kontaktusokról (magyar, német, szerbhorvát, szlovén, szlovák, román).

2 KISEBBSÉG ANYANYELVET VALLÓK NEMZETISÉGHEZ TARTOZÁST VALLÓK roma (cigány) német szlovák horvát és szerb és és román ruszin és ukrán és és szlovén lengyel görög bolgár Nemzetiségek Magyarországon a 2001-es népszámlálási adatok szerint (Lakatos 2003) A nemzetiségiek nagy része talán úgy véli, hogy a magyar közgondolkodásban még ma sincs helye az angolos kifejezéssel élve köt jeles magyaroknak, pl. valaki vagy magyar, vagy német, ezért elhallgatja az identitását. A félelem oka a történelem alapos ismerete. Tudjuk például, hogy Magyarországról ben mintegy 200 ezer német-magyart (azaz magyarországi németet ) telepítettek ki, de az nem közismert, hogy az decemberi törvény kritériumai között szerepelt a nyelv- és névhasználat is. 4 Sok történész ennek a szégyenteljes törvénynek a létét egyszer en a magyar kormányra nehezed külföldi nyomással magyarázza. Kiss (1995: 192) szerint is a magyar kormány ellenezte és szabotálta a végrehajtást. Ez azonban csak részben igaz. Gyöngyösi János külügyminiszter tiltakozott magyar állampolgároknak tisztán etnikai, származási ok miatti kitelepítése ellen, de a pártok egy része kampányt folytatott a svábok kitelepítése mellett: batyuval menjen, aki batyuval jött írta például egy cikkben Kovács Imre parasztpárti politikus. A kommunisták sem rejtették véka alá, hogy a dolog éppen kapóra jött, mert mint Rajk László megjegyezte a svábok tízezer katasztrális holdja az amire nekünk szükségünk van a magyar nemzetiség földm vesek és a Szlovákiából átjött magyarok betelepítéséhez. Jogosan lehetünk büszkék arra, hogy a magyar állam nemzetiségi politikáját 1867 után igaz, hogy csak egy igen rövid ideig felel s és felvilágosult politikusok formálták. A király december elején szentesítette el ször a népiskolai törvényt (1868. évi XXXVIII. tc.), amely megel zve a nyugat-európai hasonló törvényeket nem csupán a 6 12 év közötti általános tankötelezettséget mondta ki, hanem azt is, hogy minden növendék anyanyelvén nyerje az oktatást. Ezt követte az évi XLIV tc., amely hangsúlyozta ugyan a nemzet oszthatatlanságát (és persze voltak 4 Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki a legutolsó népszámlálás alkalmával német nemzetiség nek vagy anyanyelv nek vallotta magát, vagy aki magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, továbbá az, aki a Volksbundnak, vagy valamely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt. A Szövetséges Ellen rz Bizottság félmillió német kitelepítését irányozta el, de a kvóta teljesíthetetlen volt, hiszen az 1941-es népszámlálás adatai szerint még a trianoni Magyarország területén is csak mintegy 300 ezren vallották magukat németnek, illetve 480 ezren német anyanyelv nek.

3 fogyatékosságai is), de biztosította a nemzetiségi nyelvek használatát a községi és megyei politikai életben, az egyházakban, a bíróságokon (a magyar államnyelv mellett) mindenütt, ahol csak azt a törvényhatóság legalább egyötöde kívánta: Az ország minden polgára saját községéhez, egyházi hatóságához és törvényhatóságához, annak közegeihez s az államkormányhoz intézett beadványait anyanyelvén nyújthatja be. Nincs mód most részletezni azokat a változásokat, amelyek eredményeként 1875-ben Tisza Kálmán és köre már úgy vélte, hogy minden olyan nemzetiségi mozgalommal le kell számolni, mely nem csupán irodalmi s kulturális jelleg. 5 Nincs módunk most áttekinteni mindazokat az ostoba politikai lépéseket sem, amelyek az elmagyarosodás természetes folyamatát 6 lettek volna hivatottak gyorsítani (vö. Karády 1990), de csak arra voltak jók, hogy mérgezzék a magyarok és más nemzetiségek közötti viszonyt. Az évi XVIII. tc. kötelez vé tette a magyar nyelv tanítását minden elemi iskolában és tanítóképz ben. Ezt a törvényt önti új formába a hírhedt Lex Apponyi (1907. évi XXVII. tc.), vö. Dolmányos (1968). Gróf Csáky Albin vallás és közoktatásügyi miniszter egy évi rendeletéb l kiderül, hogy az ország tanítójának 6%-a nem tud magyarul, és 2387 népiskolában a magyar nyelv oktatása alig vagy egyáltalán nem létezik. Kés bb az 1902/30332 és 1905/72000 sz. minisztériumi utasítások el írják, hogy a tanfelügyel k szálljanak ki az iskolákba és büntessék meg a magyarul nem tudó tanárokat. Az évi XXX. tc. kötelez vé teszi a magyar nyelv és irodalom tanítását minden középiskolában, és középiskolai tanár csak az lehetett, aki magyarul volt képes letenni a képesít vizsgát, vö. Karády (2001). Beksics Gusztáv a korszak ismert publicistája (Pesti Napló, Magyar Nemzet), parlamenti képvisel (és a magyarosítás elkötelezett híve!) is rámutat arra, hogy az er szakos magyarosításnak igen súlyos következményei lehetnek, és az úgymond megvitathatatlan pontokra értelmetlen er t pazarolni, mert csak a vegyes lakosságú vidékeken van esély a magyar nyelv terjesztésére (Beksics 1883: 8 9). A vezet magyar politikusok azonban ezt másként gondolták, és 1914-re a nemzetiségekkel való viszony annyira megromlott, hogy már a tárgyalóasztalhoz sem ültek le a nemzetiségek és a magyar kormány képvisel i. A trianoni békeszerz dés természetesen nem következménye a megel z négy évtized magyar nemzetiségi politikájának, de azt is botorság volna állítani, hogy a korlátolt nemzetiségi politika semmiféle következménnyel nem járt volna a magyar és a régió más nemzetiségeinek viszonyára nézve június 4-én délután fél ötkor a versailles-i Trianon-palotában aláírták a békeszerz dés okmányait, és ezzel legalább 3 millió magyar valamelyik vele szemben többé-kevésbé ellenséges érzés ország állampolgára lett. Az ország területe (Horvátországot nem számítva) km -r l 5 Ezt a tézist tartalmazza a május 4-i belügyminiszteri rendelete, majd (már miniszterelnökként) ezt mutatja a turócszentmártoni szlovák egyesület, a Matica slovenská betiltása november 9-én ben az ország elemi iskolájából volt tisztán magyar, pedig vegyes tannyelv, azaz az iskolák csaknem felében nem használták a magyar nyelvet ben viszont iskolából már volt kizárólag magyar tannyelv. A magyar szent korona országaiban az év elején végrehajtott népszámlálás eredményei (Budapest, 1893) c. kiadvány szerint a magyar iskolai oktatás helyett a magyar vidékek népével való érintkezés szerepe dönt a magyar nyelv térnyerésében, amely igen el rehaladott a hazai németségben, de minimális például a románok között.

4 km -re, lakossága mintegy 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent (az 1910-es állapothoz képest) november 2-án az els bécsi döntés nyomán visszakerült Magyarországhoz a Felvidék és a Kárpátalja km területe mintegy zömében magyar lakossal március 14-én Szlovákia kikiáltotta függetlenségét: másnap a németek bevonultak Cseh- és Morvaországba, a magyar hadsereg pedig elfoglalta Kárpátalja maradék részét (amelynek magyar lakossága egyébként még 7%-ot sem tett ki). Ennek a huszáros megoldásnak és a katonai atrocitásoknak a következménye volt az, hogy Csehszlovákia április 5-i kassai kormányprogramja az állam ellenségeinek min síthette a magyarokat. Megszüntették a magyar szervezeteket, az iskolákat és a sajtót, s t tilos volt nyilvánosan magyarul megszólalni. Augusztusban már állampolgárságuktól is megfosztották és közmunkára kényszerítették ket. A magyarokra vagyonelkobzás, kilakoltatás és internálás várt. Menekültek áradata indult meg Magyarországra: 1945 végéig kb ember. Az februári lakosságcsere-egyezmény értelmében ugyan csak annyi magyart lehetett kötelezni a távozásra, amennyi szlovák önként áttelepült (ez f ), de a (vagy ) magyarhoz még legalább menekültet is hozzá kell számítani. Egy június 17-i rendelet szerint visszakaphatta állampolgárságát és jogait az, aki szlováknak vallotta magát ( f kérte, hogy nyilvánítsák szlováknak, és ebb l kérelmet bíráltak el kedvez en) t l a helyzet javult, de ezután is folyt a szlovákosítás (pl. mintegy 200 magyar iskola megszüntetése révén) ban Csehszlovákia kettévált, és a magyar kisebbségiek zöme szlovák állampolgár lett: ma az ország minden kilencedik lakosa magyar. Egy nacionalista kormányzati ciklus után ezalatt (1995 végén) született a hírhedt államnyelvtörvény is (vö. Kontra 1997) Szlovákiában 1998 szeptemberét l egy mérsékeltebb kormány került hatalomra. Az utóbbi évek kormányzati változásai és eseményei közvetlenül hatottak a szlovákiai magyar kisebbség helyzetére, de az identitás megtartása más szempontból sem könny. A magyar ajkú lakosság egy átlagosan mintegy 20 km (bár néhol 40 km) szélesség határmenti sáv mentén él, igen sok településen még többségben is vannak, de sok vegyesházasságban (kb. minden negyedik házasság az) a családok nyelve már inkább a szlovák. Kevés a magasabb iskolai végzettség magyar nemzetiségi: a fels oktatásban való részvétel, azaz a szlovák egyetemek hallgatói közötti magyarok részaránya átlagosan fele akkora, mint azt az etnikus arányok alapján várnánk szeptemberét l m ködik Komárnóban (Rév-Komáromban) a magyar tannyelv Selye János egyetem. A magyar nyelv helyzetét elemzi Lanstyák (2000) és Lanstyák & Szabómihály (2002). A szlovákiai magyar kisebbség eloszlását mutatja az alábbi ábra:

5

6 Erdély története nem kevésbé tragikus. A második bécsi döntés (1940. augusztus 30.) nyomán a magyar hadsereg birtokba vette Észak-Erdélyt, amelynek 2,58 millió lakosából hozzávet legesen egymillió román volt (az etnikai arányok: 53,5% magyar, 40% román). Közben mintegy magyar maradt Dél-Erdélyben. A magyar hadsereg atrocitásait a háború utáni román vérengzések (Szárazajta, Egeres, Gyanta) indokának tekintették. Az erdélyi magyar etnikum zsugorodása a legutóbbi id kig lassú, évszázadokon át tartó folyamat volt. A 16. század végén Erdély lakosságának még a fele, a 18. század elején csaknem 40%-a magyar (Kocsis 1997), 1910-ben a harmada, az 1930-as évekt l az 1970-es évekig a negyede az. A székely megyékb l Marosvásárhely központtal 1952-ben létrehozott Magyar Autonóm Tartományt 1960-ban átalakították, majd megszüntették (1968). A megyeszervezetet úgy alakították ki, hogy a magyarlakta vidékekhez román lakosságú területeket csatoltak, így a vegyes lakosságú tartományokban megkezd dhetett a magyar lakosság és a magyar intézmények elsorvasztása. Ennek volt része például a magyar tannyelv Bolyai egyetem egyesítése a Babe egyetemmel 1959-ben. A háború el tt megkezd dött betelepítéseket folytatta az 1972-ben meghirdetett egységesítési program: az iskolák románosítása, a külföldi könyvek és sajtótermékek behozatalának a tilalma stb. A magyar falvak helyett agrár-ipari centrumok létrehozása a Ceau escu-rendszer bukásának köszönhet en (1989) már nem valósult meg. A 2002-es cenzus adatai szerint Erdély lakosainak már csak az ötöde magyar. A magyarság Erdély két régiójában összpontosul, ahol a román lakosság van kisebbségben. A Székelyföldön (Hargita, Kovászna és Maros megyében) az erdélyi magyarok 36%-a, a határ mentén (Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyében) pedig 28%-a él. Az 1992-es népszámlálási adatok szerint az erdélyi magyar népesség száma önbevallásos felmérés szerint 1,6 1,7 millió volt, ezért kétmillió erdélyi magyarról lehetett beszélni (ezt a vallásfelekezetek adatai is meger sítették). Az utóbbi évtizedben azonban az Erdélyb l elvándorolt magyarok száma ezer f lehet. Ha Románia egészét tekintjük, az 1992-es népszámlálás adatait a 2002-es cenzus el zetes adataival összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a magyar népesség lélekszáma f r l f re, arányában pedig 7,1%-ról 6,6%-ra csökkent. A székelyföldi autonómiáért folytatott politikai harc megélénkülése ezzel a demográfiai drámával függ össze. Ma is vannak szinte kizárólag magyarlakta részek, de vannak olyan területek is, ahol csak igen kevés magyar él. Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagybánya, Nagyenyed, Torda és Zilah ma már román többség városok. Az 1991-es alkotmány kimondja, hogy Románia államnyelve a román, de rögzíti a kisebbségek jogát az etnikai identitáshoz, az anyanyelvi oktatáshoz, a parlamenti képviselethez és a jogeljárásban való anyanyelvhasználathoz (6, 32, 59, 127. ). Az ezeket a jogokat konkrét formába önt kisebbségi törvény azonban mindmáig nem született meg, tehát mindez csak korlátozottan valósulhat meg, vö. Zach (1998). Az 1999-es oktatási törvény például szavatolja az anyanyelven való tanulás jogát egészen az egyetemig, de önálló állami magyar egyetem nincs. A es tanévben több, mint kétezer intézményben folyt magyar tannyelv oktatás, amelyb l mintegy általános iskolás és 140 középiskolában középiskolás részesült. A romániai fels oktatásban mintegy magyar hallgató tanul, de magyar nyelv oktatás 2000-ig

7 csak három állami fels oktatási intézményben folyik Erdélyben: Kolozsvárott a Babe Bolyai Tudományegyetemen, illetve Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen és a Színm vészeti Akadémián. Mivel a román hatóságok egy önálló magyar állami egyetem megalapítását nem engedélyezik, az utóbbi években magyar magánegyetemek is létesültek: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Csíkszeredában, Vásárhelyen és Kolozsváron) és a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyváradon). A nyelvi helyzetr l sokat elárul egy 2000 nyarán készült felmérés (Ethnobarometer 2000), amely képet ad arról, hogy milyen az erdélyi magyarok és románok nyelvtudása és nyelvi attit dje. Eszerint a romániai magyarok háromnegyede tud románul (vagy pozitív a nyelvhez való viszonyulása), bár a Székelyföldön rosszabb a helyzet, az erdélyi románok háromnegyede viszont nem tud magyarul (vagy negatív a nyelvhez való viszonyulása). A táblázat Roth Endre: A nyelv, amely elválaszt és összeköt c. írásának internetes változata alapján készült (http://www.hhrf.org/epmsz/public/2002/roth_anyelv.htm): Tud magyarul? Tud románul? erdélyi románok (%) magyarok (%) székelyföldi magyarok (%) Anyanyelvem. 2,6 2,8 Tökéletesen. 3,1 22,8 9,8 Jól, bár akcentussal. 2,3 29, Meg tudom értetni magam. 7,1 23,4 29,4 Nehezen tudom megértetni magam. 9,6 17,0 29,4 Csupán néhány szót tudok. 23,8 4,4 7,2 Egy szót sem tudok. 51,5 0,5 1,3 (nem válaszolt) 0,5 Romániában Erdélyen kívül él egy negyedmilliós magyar közösség, amelynek már csak mintegy negyede beszél magyarul. Ezek a moldvai csángók, akiket a század között telepítettek a régióba. A csángókhoz vö. Benk (1989), Fodor (1995), Baker (1997), Tánczos (1997), Gunda (1988), Sándor (1996, 1999, 2000), Domokos ([1931] 1987) és Lük ([1936] 2002). Az erdélyi magyar kisebbség eloszlását mutatja az alábbi ábra:

8

9 A vajdasági magyarok története hasonlít a felvidéki és az erdélyi magyarokéhoz. A Vajdaság Szerbiához tartozik, részei: Bácska, Bánát (a Temesi Bánság nyugati része) és a Szerémség. A trianoni döntéssel a régi Magyarország déli területeinek jelent s részét (1,5 millió lakossal, akiknek harmada magyar volt) az 1918-ban létrejött Szerb Horvát Szlovén Királysághoz csatolták (1929-t l Jugoszlávia néven) április 10-én Horvátország kikiáltotta a függetlenségét. A magyar hadsereg másnap megindult és elfoglalta a szerbek által 1918-ban birtokba vett Bácskát, illetve a baranyai háromszöget, a Muraközt és a Muravidéket, amely területek egymilliós lakosságának a harmada volt magyar. A visszatért területeken rövidesen partizánakciók kezd dtek, amelyeket a magyar katonák és csend rök a polgári lakosságon toroltak meg (2500 szerbet és 800 zsidót öltek meg). Ez az januári újvidéki mészárlás a háttere Cseres Tibor Hideg napok c. regényének és Kovács András ebb l készült filmjének (1966) szén Bácskában viszont már a szerb partizánok rendeztek vérengzést, amely során sok ezer ártatlan magyart (és németet) l ttek halomra. 7 Err l szól Cseres Tibor 1991-ben keletkezett Vérbosszú Bácskában c. m ve. A második világháború után a Vajdaság autonóm tartomány lett. Az ezt követ évtizedekben félmilliónál jóval több délszláv betelepülésével a magyar etnikum arányszáma 14,3%-ra esett vissza ben lakos vallotta magát magyar nemzetiség nek a Vajdaságban: zömük Bácskában, ötödük a Bánátban él Jelenleg 81 település még magyar többség nek számít, amelyek közül Szabadka, Zenta és Óbecse nyújt a legtöbb magyarnak otthont. Jugoszlávia 1991-ben szétesett, és az 1992-ben újjáalakult Jugoszlávia (mai nevén Szerbia és Montenegró) Slobodan Milo evi miniszterelnöksége alatt agresszív politikát folytatott. Az 1990-es években több, a nemzetiségi nyelvhasználati jogokat korlátozó törvény született, csak Milo evi bukása (2001) után alkotott újra a jugoszláv szövetségi parlament a kisebbségi jogokat garantáló törvényeket, így 2002 februárjában a nemzeti kisebbségek jogainak védelmér l szóló törvényt nyarán a vajdasági magyarok súlyos atrocitásokat szenvedtek el. A szerb államelnök ugyan szégyenletes -nek nevezte a magyarok bántalmazását, de a széls ségesek elleni határozott fellépés nem történt meg. Egyébként a Vajdaságban is súlyos az értelmiségi utánpótlás és az iskolaügy problémája. A magyar általános iskolások zöme, a középiskolások kétharmada (összesen kb diák) magyar tannyelv oktatásban részesül, viszont a fels oktatásban kevesebb, mint 7% a magyar diákok részvétele, azaz itt is nagy az eltérés az etnikai arányoktól. A vajdasági magyar nyelvkérdés legátfogóbb elemzése Göncz (1999). Horvátországban is él a évi népszámlálási adatok szerint magyar (f ként a Drávaszögben és Kelet-Szlavóniában) ben a magyarok az önálló horvát államot támogatták, és sokan fegyverrel harcoltak a betör szerbek ellen. A szerbek által horvát (bár etnikailag jórészt szerb) területen létrehozott Krajinai Szerb Köztársaság a magyarlakta vidékeket is magába foglalta. A helyi magyarok negyede elmenekült, és sok magyart megöltek. A szerbiai (vajdasági) magyar kisebbség eloszlását mutatja az alábbi ábra: 7 A félmilliónál több vajdasági németnek a háborút túlél azaz a kisebbik felét Németországba deportálták.

10

11 A mai Szlovénia területén 6 7 ezer magyar él (6 243 a 2002-es adatok szerint): ezek a muravidéki magyarok, akiknek a száma egy évtized alatt az ötödével csökkent. A szlovén kormány demokratikus nemzetiségi politikát folytat, de az asszimiláció itt is igen gyors. Ugyanez mondható el a szintén néhány ezer f nyi ausztriai (burgenlandi) magyarról. A 2001-es népszámlálás szerint magyar él Ausztriában, ebb l az rvidéken (Burgenlandban). A kárpátaljai magyarok sorsáról is beszélnünk kell, akik ma a csaknem 50 milliós (1991-ben létrejött) független Ukrán Köztársaság lakosságának 0,3%-át teszik ki. Számuk meghaladja a f t: 2001-ben Ukrajnában magyar nemzetiség és magyar ananyelv élt, zömük a Kárpátalján, f ként a határ menti kb. 20 kilométeres sávban, ahol legnagyobb központjuk a 48%-ban magyar, 39%-ban ukrán lakosú Beregszász, de sokezer magyar lakik Ungváron és Munkácson is. A Kárpátalján a magyarok a népesség mintegy 13%-át teszik ki. Trianon után ez a ruszin-magyar-szlovák vegyes lakosságú terület Csehszlovákiához került, között visszatért Magyarországhoz, majd egy 1943-as szovjet csehszlovák megállapodás nyomán a Kárpátalja június 29-én a Szovjetunió részévé vált. A magyarok egy része már 1944-ben Magyarországra menekült (kb ember), de a szovjetek 1944 végét l kb magyar férfit munkatáborokba hurcoltak, ahonnan egy részük az 1955-ös amnesztia révén térhetett csak vissza. Egyharmaduk azonban ezt már nem érte meg. A háború után ukránok és oroszok tízezrei települtek a térségbe. A magyar kisebbség helyzete a hruscsovi id kben lassan javulni kezdett után már magyarországi könyveket és újságokat is szabad volt behozni, 1963-ban az Ungvári Állami Egyetemen Magyar Filológiai Tanszéket hoztak létre, de amikor 1972-ben ezer kárpátaljai magyar értelmiségi beadvánnyal fordult a szovjet vezetéshez a nemzetiségi jogok ügyében, a válasz az értelmi szerz k meghurcolása volt. Az 1989-es nyelvtörvény, az 1992-es nemzeti kisebbségi törvény, akárcsak az 1996-os alkotmány, majd az 1999-es középfokú oktatási törvény elismeri a magyar kisebbség jogait. A 2001/2002-es tanévben a Kárpátalján mintegy diák részesült magyar nyelv oktatásban kb. 50 önálló és több vegyes tannyelv általános iskolában, valamint 19 önálló és 16 vegyes tannyelv középiskolában. A Kárpátalja magyar nyelvhasználatának átfogó elemzését lásd Csernicskó (1998). Az alábbi ábra a magyar kisebbség eloszlását mutatja a Kárpátalján:

12

13 A határon túli kisebbségek helyzetéhez vö. Kontra (1991), Kassai (1995), Kocsis & Kocsis-Hodosi (1998), Kontra & Hattyár (2002), Kontra (2003), Nádor & Szarka (2003), februárjában a határon túli nyelvváltozatokról szóló kerekasztal-beszélgetés során Kontra Miklós foglalta össze a magyar kisebbségeknek a 20. század utolsó évtizedében való zsugorodásának adatait, a magyar beszél k számának változása a csökkenés mértéke Ukrajna (1989) (2001) 4% Szlovákia (1991) (2001) 8,2% Románia (1992) (2002) 11,73% Horvátország (1991) (2001) 25,8% Szerbia (1991) (2002) 15,5% Szlovénia 8053 (1991) 6243 (2002) 22,5% Ausztria (Burgenland) 4973 (1991) 4704 (2001) 5,5% Az etnikumok dinamizmusát ismét Kocsis Károly egy táblázatának segítségével mutatjuk be (Kocsis 2003):

14

15 Hivatkozások: BAKER, Robin On the Origin of the Moldavian Csángós. The Slavonic and East European Review 75: BEKSICS, Gusztáv Magyarság és magyarosítás. Budapest. BENK, Loránd A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögéb l. Magyar Nyelv 85: , = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai szám, BORBÉLY Anna A magyarországi románok nyelvhasználata a változások tükrében. Regio 6/3: BORBÉLY Anna Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Él nyelvi Osztálya. CSERNICSKÓ István A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris & MTA Kisebbségkutató M hely. DÁVID, Zoltán A magyarországi nemzetiségek 1990-ben. Valóság 10: DOMOKOS Pál Péter [1931] A moldvai magyarság. [Csíksomlyó] 5. kiadás, Budapest: Fekete Sas Kiadó, FODOR, Katalin A csángók identitásproblémájának nyelvi és nyelven kívüli okairól. In: Kassai I. szerk. Kétnyelv ség és magyar nyelvhasználat. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, GÖNCZ, Lajos A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest Újvidék: Osiris Kiadó, Forum Könyvkiadó, MTA Kisebbségkutató M hely. GUNDA Béla A moldvai magyarok eredete. Magyar Nyelv 84: GYIVICSÁN Anna Anyanyelv, kultúra, közösség: A magyarországi szlovákok. Budapest: Teleki László Alapítvány. GYUROK János A magyarországi horvátok. Pécs: Gálos Nyomdász kft. KARÁDY Viktor Egyenl tlen elmagyarosodás, avagy hogyan vált Magyarország magyar nyelv országgá. Történelmi-szociológiai vázlat. Századvég 2: 5 37; repr. in: Kövér Gy. szerk. Magyarország társadalomtörténete Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó I: KARÁDY Viktor Magyar kultúrfölény vagy iskolázási deficit? Újabb adatok a honi középiskolások dualizmuskori nemzetiségi összetételér l ( ). Korall. Társadalomtörténeti fokyóirat 3-4 (2001. Tavasz-Nyár). KASSAI Ilona szerk Kétnyelv ség és magyar nyelvhasználat. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. KISS Jen Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. KOCSIS Károly Erdély etnikai térképe Erdély változó etnikai arculata. Budapest: MTA FKI. KOCSIS Károly A Kárpát-medence változó etnikai arculata ( ). Kisebbségkutatás 12: KOCSIS Károly & KOCSIS-HODOSI Eszter Ethnic geography of the Hungarian minorities in the Carpathian Basin. Budapest: Földrajzi Kutató Intézet MTA Kisebbségi

16 Kutatói Programja. KONTRA Miklós szerk Tanulmányok a határainkon túli kétnyelv ségr l. Budapest: Magyarságkutató Intézet. KONTRA Miklós Szlovákiában szlovákul Amerikában angolul. Valóság 1997/5: 60 72, repr. Közérdek nyelvészet. Budapest: Osiris Kiadó, 1999, KONTRA Miklós A határon túli magyar nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc & Siptár Péter szerk. A magyar nyelv kézikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó, KONTRA Miklós & HATTYÁR Helga szerk Magyarok és nyelvtörvények. Budapest: Teleki László Alapítvány. LAKATOS Miklós A magyar társadalom átalakulásának f bb jellemz i a rendszerváltozást követ évtizedben. In: Gyurgyík László & Seb k László szerk., Népszámlálási körkép Közép-Európából Budapest: Teleki László Alapítvány, LANSTYÁK István A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest Pozsony: Osiris Könyvkiadó/Kalligram Könyvkiadó/MTA Kisebbségkutató M hely. LANSTYÁK István & SZABÓMIHÁLY Gizella Magyar nyelvtervezés Szlovákiában: Tanulmányok és dokumentumok. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. LÜK Gábor [1936] A moldvai csángók. 3. jav. kiadás (Lük Gábor m vei 2.) Budapest: Táton Kiadó. NÁDOR Orsolya és SZARKA László szerk Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Budapest: Akadémiai Kiadó (CD-melléklettel). NELDE, Peter szerk Deutsch als Muttersprache in Ungarn. Forschungsberichte zur Gegenwartslage. Stuttgart: Steiner. SÁNDOR Klára Apró Ábécé apró esély: A csángók nyelvélesztésének lehet ségei és esélyei. In: Csernicskó István & Váradi Tamás szerk. Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. Budapest: Tinta Könyvkiadó, SÁNDOR Klára Contempt for Linguistic Human Rights in the Service of the Catholic Church: The Case of the Csángós. In: M. Kontra & al. szerk. Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights. Budapest: CEU Press, SÁNDOR Klára National feeling or responsibility: The case of the Csángó language revitalization. Multilingua 19: SISÁK Gábor szerk Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén. Budapest: Osiris MTA Kisebbségkutató M hely. TÁNCZOS, Vilmos Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség 3: , b v. és jav. vált.: ZACH, Krista szerk Rumänien im Brennpunkt: Sprache und Politik, Identität und Ideologie im Wandel. München: Verlag Südostdeutsches Kulturwerk.

TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea

TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

EGY KÉNYSZERÛ TÚLÉLÉSI STRATÉGIA : A TÖBBSÉGI NYELVEN VALÓ TANULÁS

EGY KÉNYSZERÛ TÚLÉLÉSI STRATÉGIA : A TÖBBSÉGI NYELVEN VALÓ TANULÁS TARTALOM FINTA ÉVA: Haldokló elhalások (vers)... 2 VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ: A lélek útjai (Karácsonyi gondolatok)... NAGY ZOLTÁN MIHÁLY: Az utolsó hajó (novella)... 6 FODOR GÉZA: Porördög (vers)... 12 CSORDÁS

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN

MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN Milyen kérdésekre kereshet választ az Olvasó ebben a kötetben kik és hányan beszélik a magyar

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/bacsfaine-dr-hevizi-jozsa-etnikai-es-vallasimegoszlas-szerint-aranyositott-onkormanyzatok-a-magyar-kiralysagban-03-02-04/

Részletesebben

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Műhelytanulmányok I. 2013 DIDAKT - MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM Lektorálta: Dr. Teperics Károly ISBN-978-615-5212-15-4 Készült a Debreceni Egyetem tudományos

Részletesebben

Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon

Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon Jegyzet Összeállította Koller Inez 2008. május 6. 1 Tartalom 1. Etnikai struktúra Magyarországon 2. Kisebbségelméleti fogalmak, megközelítések

Részletesebben

NEMZETISÉGI ISKOLAÜGY KÁRPÁTALJÁN (1944 1990) Gabóda Béla Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Pedagógia és Pszichológia Tanszék

NEMZETISÉGI ISKOLAÜGY KÁRPÁTALJÁN (1944 1990) Gabóda Béla Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Pedagógia és Pszichológia Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 1. szám 109 132. (2001) NEMZETISÉGI ISKOLAÜGY KÁRPÁTALJÁN (1944 1990) Gabóda Béla Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Pedagógia és Pszichológia Tanszék Az iskolatörténeti

Részletesebben

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem)

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) A magyar nyelvet nyolc különböző

Részletesebben

A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága

A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága FORRÁSOK Részlet dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi neológ főrabbi beszédéből (1920) A zsidóság ne nemzet akarjon lenni. Legyen az, aminek lennie kell: vallási és erkölcsi alakulatnak. Vallás vagyunk és nem

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

(b) fokozatosan csökken annak a területnek a nagysága, ahol a nyelvet használják, (c) valamint a strukturális egyszerűsödés jellemzi.

(b) fokozatosan csökken annak a területnek a nagysága, ahol a nyelvet használják, (c) valamint a strukturális egyszerűsödés jellemzi. A VESZÉLYEZTETETT NYELVEKRŐL A magyar nyelv Burgenlandban I.1. Miért aktuális a veszélyeztetett nyelvek kérdése? Az UNESCO által közzétett adatok szerint a világon lévő kb. hatezer nyelv 52%-át tízezernél

Részletesebben

Magyar Tudomány. nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István

Magyar Tudomány. nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István Magyar Tudomány nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István Száz éve született Radnóti Miklós Biológiai hálózatok Magyar etológusok a Science-ben 2009 111 A

Részletesebben

Magyarok a Vajdaságban írta Bozóki Antal az ÁRGUS Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület elnöke

Magyarok a Vajdaságban írta Bozóki Antal az ÁRGUS Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület elnöke www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas Magyarok a Vajdaságban írta Bozóki Antal az ÁRGUS Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület elnöke AKTUÁLIS HELYZETKÉP

Részletesebben

Gönczi Andrea Magyarok és nemzetiségek az I. világháború elsõ szakaszában egy nélkülözhetetlen forrásgyûjtemény tükrében

Gönczi Andrea Magyarok és nemzetiségek az I. világháború elsõ szakaszában egy nélkülözhetetlen forrásgyûjtemény tükrében KRITIKA Gönczi Andrea Magyarok és nemzetiségek az I. világháború elsõ szakaszában egy nélkülözhetetlen forrásgyûjtemény tükrében 746 Adualizmus korának nemzetiségi problémakörét feldolgozó forráskiadvány

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN Csete Örs, Papp Z. Attila, Setényi János KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN Tanulmányunk a magyar oktatásügy jelen állapotát és jövőbeli mozgásterét méri fel. Magyar oktatás alatt elsősorban

Részletesebben

DR. MARÁCZ LÁSZLÓ (AMSZTERDAMI EGYETEM)

DR. MARÁCZ LÁSZLÓ (AMSZTERDAMI EGYETEM) LESZ-E A MAGYAR NYELV A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN LINGUA FRANCA? DR. MARÁCZ LÁSZLÓ (AMSZTERDAMI EGYETEM) A magyar nyelvet nyolc különböző kárpát-medencei országban beszélik: Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia,

Részletesebben

Hová tűntek a németjeink? A magyarországi német kisebbség története és kálváriája a XX. században. Konzulens: Kiss Mária Rita.

Hová tűntek a németjeink? A magyarországi német kisebbség története és kálváriája a XX. században. Konzulens: Kiss Mária Rita. Hová tűntek a németjeink? A magyarországi német kisebbség története és kálváriája a XX. században Konzulens: Kiss Mária Rita Kispál Richárd Szegedi Tudományegyetem: Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kisebbségpolitika

Részletesebben

I. ÉVFOLYAM 2. 2 KEDVES OLVASÓ!

I. ÉVFOLYAM 2. 2 KEDVES OLVASÓ! Mediterrán és Balkán Fórum I. ÉVFOLYAM 2. 2. SZÁM Köszöntő 2007. június 18. 1 KEDVES OLVASÓ! A PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (KMBTK) által útjára indított Mediterrán és Balkán Fórum

Részletesebben

M. CSÁSZÁR ZSUZSA KISEBBSÉG OKTATÁS POLITIKA A BALKÁNON

M. CSÁSZÁR ZSUZSA KISEBBSÉG OKTATÁS POLITIKA A BALKÁNON M. CSÁSZÁR ZSUZSA KISEBBSÉG OKTATÁS POLITIKA A BALKÁNON EGYESÜLET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA SZEGED, 2011 KÖZÉP-EURÓPAI MONOGRÁFIÁK Történészek, regionalisták és geográfusok tudományos könyvsorozata A SZERKESZTŐ

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

Áldozatok, elhurcoltak, menekülők, jogfosztottak. A magyar kisebbségek veszteségei (1944 1948)

Áldozatok, elhurcoltak, menekülők, jogfosztottak. A magyar kisebbségek veszteségei (1944 1948) FORRÁSOK A csehszlovák földművelésügyi miniszter nyilatkozata a magyarok csehországi áttelepítésével kapcsolatban, 1946. november 15. A kormány épp ezekben a napokban tárgyal arról, hogy véglegesen megoldjuk

Részletesebben

Az Eszék környéki magyarlakta falvak története a XX. században

Az Eszék környéki magyarlakta falvak története a XX. században Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Az Eszék környéki magyarlakta falvak története a XX. században Szentlászló száz éve Témavezető: Fejérdy Gergely Ph.D Egyetemi adjunktus

Részletesebben

Pedagógiai háttéranyag

Pedagógiai háttéranyag KÉSZÜLT: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2011. május 2 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÚTMUTATÓ... 5 A nemzeti összetartozás napja... 5

Részletesebben

Az osztrák nyelv- és kisebbségpolitika legújabb diskurzusai

Az osztrák nyelv- és kisebbségpolitika legújabb diskurzusai Az osztrák nyelv- és kisebbségpolitika legújabb diskurzusai Szoták Szilvia* Éppen tíz éve annak, hogy a jelenlegi Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tagjai közül többen A nyelvi jogok, kisebbségek Közép-Kelet

Részletesebben

NEMZETPOLITIKAI SAJTÓSZEMLE 2011. január 5.

NEMZETPOLITIKAI SAJTÓSZEMLE 2011. január 5. NEMZETPOLITIKAI SAJTÓSZEMLE 2011. január 5. Készítette: Lanczkor Kitti - kitti.lanczkor@gmail.com Soós Zoltán - zoltan.soos@kim.gov.hu Lukács Bence Ákos- akos.bence.lukacs@kim.gov.hu 1 Vezető hírek: A

Részletesebben

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben Doktori (PhD-) értekezés Szerzı: Fodor Gyula Témavezetı: Prof. Dr. Süli-Zakar István Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék Bölcsész Konzorcium Pécsi Tudományegyetem 2006 Ismeretek a romológia alapképzési

Részletesebben