A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő"

Átírás

1 A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő

2 Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) Kihirdette: Magyar Közlöny 2011/162. sz. /2011. dec. 29./ személyi hatálya: a köznevelés valamennyi résztvevőjére területi hatálya: Magyarország területén valamennyi, a törvény 7. (1) bekezdésében nevesített intézményre tárgyi hatálya: a köznevelési intézményekben folyó nevelés-oktatás jogilag szabályozott életviszonyaira terjed ki, míg időbeli hatálya: a felmenő rendszer elve szerint alakul. Főszabály szerint szeptember 1-jén lépett hatályba az érvényes normaszöveg azzal, hogy mindazon szabályozási területeken, ahol még e törvény normái nem léptek hatályba a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény hatályában fenntartott rendelkezései irányadóak a jogalkalmazás vonatkozásában, így jogszabályi dichotómia érvényesül

3 A kódex időbeli hatálya A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény hatályba lépése szeptember 1. és január 1. között ötlépcsős felmenő rendszerben történik, ehhez igazodik az évi LXXIX. törvény hatályon kívül helyezése is. Ennek stádiumai a következők: I. szakasz szeptember december 31. II. szakasz január augusztus 31. III. szakasz szeptember augusztus 31. IV. szakasz szeptember augusztus 31. V. szakasz szeptember 1. Vonatkozó jogszabályhely: 2011:CXC. tv. 95. (1)-(5) bekezdései

4 Az I. periódus: szeptember 1- december 31. Az óvodai nevelés köznevelési alapfeladatként történő definiálása [Nkt a), b), r) és s)] A nem csak a körzetben lakó két és féléves gyermekek óvodába való felvétele [Nkt. 8. (1)] Az alternatív óvoda intézményi léte [Nkt. 9. (8)-(10)] A kiemelt figyelmet érdemlő gyermek (benne a különleges bánásmódot igénylő gyermek, kiemelten tehetséges gyermek és az SNI-gyermek megváltozott törvényi definíciója [Nkt és 25.] Az óvoda helyi pedagógiai programja [Nkt. 5. (2)] A szakmai jogszabálysértés fogalma [Nkt. 21. (11)] Az intézményi közzétételi lista [229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1)-(2)] A szakmai alapdokumentumok megváltozott legitimációs eljárásrendje [Nkt. 25. (4), 26. (1) és a 32. (1) i)] A gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos tanulói adatnyilvántartási kötelezettség (oktatási azonosító) [Nkt. 41. (4) d) da)-dg)] A gyermekekkel kapcsolatosan nyilvántartott adatok köre és kezelésük protokollja [Nkt ]

5 A II. periódus: január 1 augusztus 31. Az óvodai nevelés kizárólag települési önkormányzat által kötelezően ellátandó köznevelési alapfeladatként való definiálása [Nkt. 74. (2)] A pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó normák, melyek kötelező szakszolgálati feladatként határozzák meg az óvodapszichológiai ellátást, a tehetséges gyermekek gondozását [Nkt. 18. ] A köznevelési intézmény jogi státusát érintő alapvető változás: az óvodák önálló költségvetéssel rendelkező intézményként működhetnek csak [Nkt. 21. (1)] Az alapító okiratra vonatkozó új elemek (alapfeladat jogszabály szerinti elnevezése [Nkt ], gazdálkodással összefüggő jogosítványok) [Nkt. 21. (3)] A járási hivatalok működésének megkezdése (rendkívüli szünet, ált. szabálysért. hat. jogkör) [Nkt. 30. (5), 2012:II. tv. 38. (1)] A tankötelezettség kezdetére vonatkozó új szabály [Nkt. 45. (2),(4)] A tankerületek mint tanügyigazgatási szervezeti egységek megjelenése az óvoda életében [Nkt. 50. (7)] A köznevelési intézmény vezetői megbízására vonatkozó összeférhetetlenségi szabály hatályba lépése [Nkt. 67. (2)] A nem az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények vezetőinek megbízására vonatkozó új szabály [Nkt. 68. (2)]

6 A III. periódus: szeptember augusztus 31. Az óvodai nevelés új finanszírozott foglalkoztatási időkerete, amely magába foglalja a heti 50 órás foglalkoztatási kereten túl a speciális nevelési szükségletű gyermekek heti 11 órás foglalkoztatását is - így az engedélyezett óvodai foglalkoztatás teljes időkerete heti 61 óra [Nkt. 8. (3) és a 6. sz. mell. 3. sor] Kollégiumi ellátás igénybevételének lehetősége az SNI- és a nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek esetében az óvodai nevelés kezdetétől [Nkt. 17. (2)] Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszáma, továbbá a csoportszervezés új szabálya, melynek értelmében a BTM-gyermek nem számíthat kétszeres szorzósnak, s a maximális létszámtól csak a nevelési év közben és nem a nevelési év kezdetén a gyermek felvétele illetve átvétele miatt lehet eltérni [Nkt. 25. (7), 47. (7) és a 4. sz. mell. 3. sor] Az óvodában foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők körének meghatározása és finanszírozott létszáma [Nkt sz. melléklete]

7 A III. periódus: szeptember augusztus 31. A technikai alkalmazottak létszámának limitálására vonatkozó szabály /a teljes munkaidőre számított pedagóguslétszám max. 20 %- a/ [Nkt. 61. (5)] A pedagógusok foglalkoztatásának új szabályai (kötelező óraszám helyett kötött munkaidő, melyet a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra kell fordítani: ez az óvodában továbbra is heti 32 óra marad) [Nkt. 62. (8)] A pedagógus életpálya modell keretében garantált előmeneteli és illetményrendszer [Nkt és a 7. sz. melléklet] A pedagógusok magasabb bérezésére vonatkozó szabály (az óvodapedagógusok garantált illetményének és pótlékainak illetményalapja a legkisebb kötelező munkabér 180 %-a lesz) [Nkt. 65. (2) és a 7-8. melléklet] A minősítési eljárás kezdete, melynek munkajogi relevanciája a magasabb fizetési kategóriába lépésben fogalmazható meg [Nkt. 97. (19)-(21)]

8 A III. periódus: szeptember augusztus 31. Az óvodavezető munkaidejére és a címzetes vezetői pótlékra vonatkozó új szabályok [Nkt. 69. (5)-(6)] A kistelepüléseken megszervezendő óvodai és nemzetiségi óvodai csoportindítás kötelezősége legalább 8 gyermek szülőjének kérelme esetén [Nkt. 89. (1)-(2)] A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek mint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek alcsoportja fogalmának meghatározása innentől kezdődően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik [Nkt b)] A teljesítménypótlék helyett már csak a Mt.-ben meghatározott rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlék alkalmazható [2012:I. tv ] Az intézményvezetők létszámára és óraszámára vonatkozó új rendelkezések [Nkt. 1. és 5. sz. mellékletei]

9 A IV. periódus: szeptember 1-től Az óvodáztatási kötelem 3. életéves korhoz kötése és a felmentésre vonatkozó új szabályok [Nkt. 8. (2)] Az óvodai elhelyezés megszűnésének új szabályai: új jogcím a jegyző által megadott engedély a gyermek óvodából való kimaradására, míg az igazolatlan mulasztás, a szülő írásbeli bejelentése, a fizetési hátralék elmaradása és a gyermek nyolcadik életévének iskolai felvétel nélküli betöltése kikerül az óvodai jogviszony megszűnésének esetköréből [Nkt. 53. (1)] Ekkortól kötelező a fejlesztő nevelés a következők szerint: ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben vesz részt, melyet a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési intézmény lát el egyéni vagy csoportos formában saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban vagy otthoni ellátás keretében, vagy abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja [Nkt. 97. (5)]

10 A köznevelés közszolgálatisága: paradigmaváltás az ágazati kerettörvényben A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény három alapvető jellemzője: a) kerettörvény jelleg, melynek alapján a részletszabályozást rendeleti szintre helyezi a jogalkotó a két legfontosabb szabályozó norma: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról b) a köznevelés nem szolgáltatás, hanem közszolgálat, melyet a nevelést előtérbe helyező értékalapú szemléletközpontúság jellemez c) az állam meghatározó szerepe, mely a köznevelés szakszerű és törvényes működésének ellenőrzésében, valamint az intézményrendszer működtetésében érvényesül

11 A köznevelési törvény céljai A törvény célja a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének elősegítése készségeinek, képességeinek, ismereteinek, jártasságainak, érzelmi és akarati tulajdonságainak, műveltségük életkori sajátosságainak megfelelő, tudatos fejlesztése erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére való ösztönzése a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes emberekké, felelős állampolgárokká nevelése társadalmi leszakadásának megakadályozása tehetséggondozása

12 A köznevelés ágazati törvényben foglalt alapelvei Közszolgálatiság elve: a köznevelés a magyar állam közszolgálati feladata közfeladat, melynek ellátási kötelezettsége az állam és a települési önkormányzatok között oszlik meg. Értékalapú szemléletközpontúság elve: a köznevelés egészét és a pedagógiai kultúrát áthatják a keresztény világnézet és emberi magatartás alapvető értékei, így a szeretet, bizalom, empátia, igazságosság, méltányosság, tudás, szolidaritás, egymás elfogadása, egyéniesítés stb. A köznevelési intézmények alapításának pluralizmusa: az óvodai nevelés kivételével az állam a feladatellátásra kötelezett, míg szélesedik az intézményalapításra jogosultak köre a nem egyéni vállalkozó természetes személlyel. Kötelességek és jogok egységének elve: a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő kötelezettségei és jogosultságai egymástól el nem választhatóan érvényesülhetnek.

13 A köznevelés ágazati törvényben foglalt alapelvei A gyermek, a tanuló, a szülő és a pedagógus vallási és világnézeti meggyőződésének tiszteletben tartása. Szakmai autonómia elve, mely megtestesül a nevelőtestületek kiszélesített, csak törvény által korlátozható jogosítványaiban. A nemzetiségek kulturális autonómiájának elve. A köznevelési intézmény működésének alapvető keretét alkotó törvényesség (legalitás) elve. A térítésmenetesség elve: Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban részt vevő nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt vevő, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára térítésmentes [Nkt. 2. (2) bek.]. Az iskolarendszer átjárhatóságának elve (transzparencia).

14 A köznevelés más jogágak által meghatározott garanciális alapelvei A nemzetközi közjog hazai jogszabályok felett álló alapvető elve a gyermek mindenek felett álló érdekének respektálása a nevelés-oktatás egészében /a gyermekek jogairól szóló nov. 20-án kelt egyezmény, kihirdette: 1991: LIV. tv./ Munkajogi relevanciájú fundamentum a munkavállalók kötelező bérezésének és a túlmunka kötelező anyagi elismerésének elve /Mt / A közfeladatnak a köz(igazgatási) jog egységes, átfogó fogalmi rendszerében jogszabályban expressis verbis nem definiált fogalma: állami és helyi önkormányzati feladat, amely részben vagy egészben közpénzből, közérdek ellátása végett kerül megvalósulásra.

15 Új jogintézmények megváltozott fogalmak A köznevelés alapfeladata az alaptevékenység fogalmának helyébe lép. A január 1. után kiadott alapító okiratban nem az alaptevékenységet és szakfeladat szerinti megnevezést, hanem az Nkt pontjában foglalt alapfeladatot kell feltüntetni, mely az óvodák vonatkozásában lehet: óvodai nevelés; nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése; többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése; azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátása, akik a többi gyermekkel nem foglalkoztathatók együtt. Az óvodai felvétellel létrejövő, az óvoda és a gyermek közötti jogilag szabályozott társadalmi kapcsolatot a jogszabály óvodai jogviszonyként határozza meg, s előírja az oktatási azonosító szám igénylését (okt. 30-ig).

16 Új jogintézmények megváltozott fogalmak Kiemelt figyelmet igénylő gyermek: Kiemelt bánásmódot igénylő gyermek: sajátos nevelési igényű gyermek: az a gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján (testi) mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd [Nkt ]. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek: aki a (nevelési tanácsadó szakvéleménye) szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek [Nkt ]. kiemelten tehetséges gyermek: aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség [Nkt ]

17 Új jogintézmények megváltozott fogalmak Az alternatív óvodák az általuk készített és jóváhagyott alternatív óvodapedagógiai programban meghatározottak alapján készítik el a pedagógiai programjukat, melyekben meghatározhatják az általános szabályoktól eltérő, sajátos, az adott intézményben folyó óvodai nevelés és az óvodai élet megtervezésének elveit, a nevelés tevékenységi formáit és az óvodapedagógus feladatait, a pedagógusok kötött és kötetlen munkaidejének szabályait, az alkalmazott építésügyi előírásokat, eszközöket és felszereléseket, a minőségpolitika rendszerét, módszereit és eszközeit, a működő vezetési modellt, nevelés- és oktatásszervezést, az elfogadott pedagógus végzettséget és szakképzettséget. [Nkt. 9. (8)-(10)]

18 Új jogintézmények megváltozott fogalmak feladatellátási hely: az a cím, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátása történik [Nkt ] magánintézmény: nem állami, nem önkormányzati és nem egyházi fenntartású intézmény [Nkt ] minősítési eljárás: a pedagógus teljesítményét értékelő eljárás, amely a magasabb fokozatba lépéséhez szükséges, kormányrendeletben meghatározottak alapján [Nkt ] intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat következő elemeit érinti: o az intézmény típusát, o az intézmény feladatellátási helyét, o alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését o nevelési feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot, o a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát, o az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat ide nem értve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges [Nkt ]

19 Az óvoda mint köznevelési intézmény: szervezeti normák Kt a és Nkt. 8. és 45. -ai Az óvoda mint köznevelési intézmény: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a nem csak a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető (e feladatellátási kötelezettség a 2014/2015. nevelési évtől kezdve terheli a települési önkormányzatot).

20 Az óvoda mint köznevelési intézmény: szervezeti normák Kt. 24. és 6. -ai és az Nkt. 8. és 45. -ai Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás, étkeztetés [Gyvt. 41. (1)-(2)]) is. A tankötelezettség kezdetére vonatkozó a Kt. 6. (2) bekezdése szerinti szabály december 31-ig változatlan. Az óvodai foglalkozási időkerete (50 óra, melyet a napközbeni ellátással összefüggő feladatokhoz szükséges idővel meg kell növelni) a 2012/2013. nevelési év végéig irányadó. A gyermek ötödik életévének betöltéséhez kötött óvodáztatási kötelem a 2013/2014. nevelési év végéig alkalmazandó.

21 A tankötelezettségi klauzula A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. nem május 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tehát amikor a hetedik életévét tölti be tankötelessé válik (ius generale). Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság s nem a nevelési tanácsadó javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé melyhez nem szükséges feltétel a szülő kérelme és az óvodai nevelőtestület egyetértése, s nincs a szakértői bizottságnak az illetékes jegyző felé értesítési kötelezettsége így megállapítható, hogy utoljára a gyermek abban az évben kezdhet nevelési évet az óvodában (ius speciale), amelyben nyolcadik életév betölti. [Nkt. 45. (2)]

22 A tankötelezettségi klauzula A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére a szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség kezdetéről a) az óvoda vezetője (és nem az iskola igazgató) b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

23 A tankötelezettségi klauzula Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményezheti: a) az óvoda (ha a gyermek iskolaérettsége nem megítélhető) b) a szülő (ha nem ért egyet az óvoda szakvéleményével vagy döntésével c) az iskola igazgatója (szülői kérésre, ha a szakértői bizottság nem hozott döntést). Az óvodavezető és az óvodapedagógus feladata és felelőssége az óvodai szakvélemény kiállításában: Az óvodavezető feladata a szakvélemény elkészítésének megszervezése, az óvodai szakvélemény aláírása (tanügyigazgatási aktus), felelőssége abban áll, hogy a szakvélemény kiállítása a törvényességi kritériumoknak megfeleljen. A szakvélemény elkészítése az óvodapedagógus feladata, az irányelv szerinti útmutatások betartása egyben a szakmai felelőssége.

24 Az óvoda intézményi státusát érintő változás jan. 1. A köznevelési intézmény jogi személy, amely - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. [Nkt. 21. (1)] Ebből következően mint önálló költségvetéssel rendelkező köznevelési intézmény: alapító okirata tartalmazza a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat; nyilvántartásba vételi bejegyzése tartalmazza adószámát, valamennyi pénzforgalmi számlaszámát, melyek meglétéről nyilvántartásba vételét követően az intézmény képviselője nyolc napon belül köteles gondoskodni; feladatai ellátásához kizárólag a fenntartó biztosítja a pénzeszközöket; vezetője felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelésioktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért.

25 Az óvoda mint köznevelési intézmény: szervezeti normák Az óvodai nevelés heti hatvanegy órában maximált finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. [Nkt. 8. (3) és 6. sz. melléklet]

26 Az óvodáztatási kötelem három éves kortól től A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét és nem az ötödiket betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. [Nkt. 8. (2) bek.]

27 Foglalkoztatás az óvodában A foglalkoztatás új rendjére, a magasabb mértékű finanszírozásra, valamint a vezetők, a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámára vonatkozó szabályok a 2013/2014. nevelési évben lépnek hatályba. Az óvodapedagógusok munkaidejének a gyermekekkel történő közvetlen foglalkozásra fordított időkerete (kötött munkaidő) a heti teljes munkaidő 80 %-a (32 óra), a fennmaradó 20 % (8 óra) az óvodai nevelési feladatok előkészítésére és eseti helyettesítésre fordítandó [Nkt. 62. (6)]. Az óvodai csoportok finanszírozott foglalkoztatási időkerete két részből áll: 1. a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható 50 óra időkeretéből és a 2. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának 11 óra időkeretéből. Az óvodai pedagógusállomány létszámszámítási képlete: P létszám = összes gyermeklétszám/csoport átlag létszáma x fogl. együttható + segítők száma x fő/20 szorozva 1,56 plusz dajkák és egyéb foglalkoztatottak száma

28 Foglalkoztatás az óvodában Óvodai nevelésben pedagógus munkakörben főszabály szerint óvodapedagógus végzettségű és szakképzettségű szakember foglalkoztatható. Óvodapedagógus-munkakörben továbbra is alkalmazható az, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, ha annak megszerzése óta szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett [Nkt. 99. (6) b) pont] DE 2004 óta új belépéssel óvodapedagógusi álláshely már nem tölthető be középiskolai végzettséget szerzett óvópedagógussal! A korábban felsőfokú intézetben megszerzett okleveles óvónői végzettség továbbra is elfogadott főiskolai szintű végzettségnek, szakképzettségnek [Nkt. 98. (8) b) pont].

29 Foglalkoztatás az óvodában VÁLTOZÁSOK Nem alkalmazható óvodapedagógusi munkakörben az az óvodapedagógusi álláshely betöltésére jelentkező pályázó: 1. aki az óvodapedagógusi végzettséghez, szakképzettséghez szükséges államvizsgáját abszolválta ugyan, de a diplomáját nyelvvizsga teljesítésének hiányában nem szerezte meg. 2. aki az óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség megszerzéséhez szükséges felsőfokú tanulmányainak utolsó éves hallgatója. Nemzetiségi óvodában speciális szabály vonatkozik az óvodapedagógusi álláshely betöltésének eljárására.

30 A nevelő munkát közvetlenül segítők köre A nevelő munkát közvetlenül segítő óvodai alkalmazottak köre bővül szeptember 1-től (kötelezően finanszírozott létszámról van szó): az óvodatitkár az egyéb munkakörből átkerül e foglalkoztatási állományba (100 gyermek után 1 fő gyermekenként) dajka, továbbra is csoportonként 1fő, mindenképpen kötelező a gondozónő és takarító nem a dajka helyett, hanem a dajkával együtt kötelező (intézményenként 1 fő + telephelyenként, ahol min. 3 óvodai csoport működik).(gyógy)pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként (min. 39 gyermekre) 1fő óvodapszichológus mindenképpen kötelező: 500 gyermekig 0,5 státus, 500 felett 1 teljes státus, melyet a pedagógiai szakszolgálatoknak kell biztosítaniuk rendszergazda mindenképpen kötelező intézményenként 1 fő. A többletfeladatok a létszámarány szabályai szerint a dajka és a pedagógiai asszisztens között oszlanak meg.

31 Az óvodai pedagógiai asszisztens Az óvodai pedagógiai asszisztens új szereplő a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak listáján [Nkt. 2.sz. mell.]. Munkakörének megállapítása a képzés OKJ-n alapuló modulkövetelményeiből, a képesítés jellegéből fakadóan - a munkáltató (óvodavezető) diszkrecionális jogkörébe tartozik, mely az Nkt. 85. (4) bekezdés harmadik fordulata értelmében korlátozhatatlan. Az asszisztens munkaköre a dajka feladatainál annyiban több, hogy adminisztratív teendőkkel is megbízható, hiszen erre a képzés felkészíti e szakembereket (pl. gyermekre vonatkozó nyilvántartások vezetése, segítség a dokumentumok elkészítésében). Az óvodai pedagógiai asszisztens jellemző munkaköri tevékenységei közül több a dajka feladatköréhez áll közel, így a rábízott gyermekek felügyelete, tevékeny részvétel a gyermek öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában, a csoportos étkezések szervezése, felügyelete, egyénileg nyújtott segítség a gyermekek foglalkozásain, szabadidős programok szervezésében történő közreműködés stb.

32 Központi szint Kormány oktatásért felelős miniszter Oktatási Hivatal Fenntartói szint Működtetői szint Állami intézményfenntartó központ Kormányhivatal (ágazati és területi szegmens) JÁRÁSI HIVATAL települési nemzetiségi egyházi és állami önkormányzat magánfenntartó intézmény KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Intézményi szint

33 A tankerület az óvoda életében Az állami intézményfenntartó központ (tankerületi igazgatóságként): meghatározza azt az időszakot, amely alatt az első évfolyamra a tanköteles tanulókat be kell íratni (márc. 1 ápr. 30 között, de a közleményt a kormányhivatal teszi közzé), megszervezi és működteti az utazó gyógypedagógusi hálózatot, működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét, az állami intézményfenntartó központ az Oktatási Hivatallal együtt véleményezi azt a gyermeklétszámot, amelynek felvételét nem tagadhatja meg a kormányhivatal által nyilvántartott óvoda az adott nevelési évben, évente köteles felmérni az érintett első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával a magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt, Gondoskodik arról, hogy a településen kötelezően megszervezendő óvodai csoport helyben működjék.

34 A 2012/2013. nevelési év jogszabályban nevesített óvodavezetői teendői okt. 15. OSAP határideje okt. 30. intézményi közzétételi lista elkészítése és publikálása a KIR felé okt. 31. valamennyi óvodás gyermek számára okt. azonosító igénylése dec. 31. gyermek és alkalmazott adatainak változásáról jelentés a KIR-en keresztül febr. 15. tájékoztató az óvoda nyári zárva tartásáról a szülő felé 20/2012. EMMI rend. 3. (7) márc. 15 továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése

35 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

2013. jan. 1-vel hatályba lépő normák a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben (normaszöveg-gyűjtemény)

2013. jan. 1-vel hatályba lépő normák a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben (normaszöveg-gyűjtemény) 2013. jan. 1-vel hatályba lépő normák a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben (normaszöveg-gyűjtemény) Tartalmi áttekintő: állami intézményfenntartó központ, mint a tanügyigazgatás új térségi

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A megújuló köznevelési rendszer jellemzői

A megújuló köznevelési rendszer jellemzői A megújuló köznevelési rendszer jellemzői Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Köznevelésért Felelős Államtitkárság Alapelvek Nagyobb állami szerepvállalás az egységesen magas minőség

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) Oktatásért Felelős Államtitkárság A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) 2012. március 2. Zalaegerszeg Dr. Madarász Hedvig 1 Alapvetés Kerettörvény jelleg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 7. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

7. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

7. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 7. napirendi pont Tárgy: A Szivárvány Óvoda és Bölcsöde alapító okiratának a létszám és csoportszám változása folytán történő módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester

Részletesebben

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában RPI Országjáró Debrecen - Budapest, 2014. augusztus 28-29. Óvodai szekció Jogszabályi háttér 2013. évi LV. törvény

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász. Munkajog: kérdések-válaszok 1. Kérdés

Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász. Munkajog: kérdések-válaszok 1. Kérdés Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász Munkajog: kérdések-válaszok 1 Jelenleg beosztott óvónőként dolgozom, de hamarosan óvodavezetői feladataim lesznek. Egy két csoportos óvodában dolgozunk hárman, (a kolléganőnek

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben