A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő"

Átírás

1 A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő

2 Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) Kihirdette: Magyar Közlöny 2011/162. sz. /2011. dec. 29./ személyi hatálya: a köznevelés valamennyi résztvevőjére területi hatálya: Magyarország területén valamennyi, a törvény 7. (1) bekezdésében nevesített intézményre tárgyi hatálya: a köznevelési intézményekben folyó nevelés-oktatás jogilag szabályozott életviszonyaira terjed ki, míg időbeli hatálya: a felmenő rendszer elve szerint alakul. Főszabály szerint szeptember 1-jén lépett hatályba az érvényes normaszöveg azzal, hogy mindazon szabályozási területeken, ahol még e törvény normái nem léptek hatályba a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény hatályában fenntartott rendelkezései irányadóak a jogalkalmazás vonatkozásában, így jogszabályi dichotómia érvényesül

3 A kódex időbeli hatálya A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény hatályba lépése szeptember 1. és január 1. között ötlépcsős felmenő rendszerben történik, ehhez igazodik az évi LXXIX. törvény hatályon kívül helyezése is. Ennek stádiumai a következők: I. szakasz szeptember december 31. II. szakasz január augusztus 31. III. szakasz szeptember augusztus 31. IV. szakasz szeptember augusztus 31. V. szakasz szeptember 1. Vonatkozó jogszabályhely: 2011:CXC. tv. 95. (1)-(5) bekezdései

4 Az I. periódus: szeptember 1- december 31. Az óvodai nevelés köznevelési alapfeladatként történő definiálása [Nkt a), b), r) és s)] A nem csak a körzetben lakó két és féléves gyermekek óvodába való felvétele [Nkt. 8. (1)] Az alternatív óvoda intézményi léte [Nkt. 9. (8)-(10)] A kiemelt figyelmet érdemlő gyermek (benne a különleges bánásmódot igénylő gyermek, kiemelten tehetséges gyermek és az SNI-gyermek megváltozott törvényi definíciója [Nkt és 25.] Az óvoda helyi pedagógiai programja [Nkt. 5. (2)] A szakmai jogszabálysértés fogalma [Nkt. 21. (11)] Az intézményi közzétételi lista [229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1)-(2)] A szakmai alapdokumentumok megváltozott legitimációs eljárásrendje [Nkt. 25. (4), 26. (1) és a 32. (1) i)] A gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos tanulói adatnyilvántartási kötelezettség (oktatási azonosító) [Nkt. 41. (4) d) da)-dg)] A gyermekekkel kapcsolatosan nyilvántartott adatok köre és kezelésük protokollja [Nkt ]

5 A II. periódus: január 1 augusztus 31. Az óvodai nevelés kizárólag települési önkormányzat által kötelezően ellátandó köznevelési alapfeladatként való definiálása [Nkt. 74. (2)] A pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó normák, melyek kötelező szakszolgálati feladatként határozzák meg az óvodapszichológiai ellátást, a tehetséges gyermekek gondozását [Nkt. 18. ] A köznevelési intézmény jogi státusát érintő alapvető változás: az óvodák önálló költségvetéssel rendelkező intézményként működhetnek csak [Nkt. 21. (1)] Az alapító okiratra vonatkozó új elemek (alapfeladat jogszabály szerinti elnevezése [Nkt ], gazdálkodással összefüggő jogosítványok) [Nkt. 21. (3)] A járási hivatalok működésének megkezdése (rendkívüli szünet, ált. szabálysért. hat. jogkör) [Nkt. 30. (5), 2012:II. tv. 38. (1)] A tankötelezettség kezdetére vonatkozó új szabály [Nkt. 45. (2),(4)] A tankerületek mint tanügyigazgatási szervezeti egységek megjelenése az óvoda életében [Nkt. 50. (7)] A köznevelési intézmény vezetői megbízására vonatkozó összeférhetetlenségi szabály hatályba lépése [Nkt. 67. (2)] A nem az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények vezetőinek megbízására vonatkozó új szabály [Nkt. 68. (2)]

6 A III. periódus: szeptember augusztus 31. Az óvodai nevelés új finanszírozott foglalkoztatási időkerete, amely magába foglalja a heti 50 órás foglalkoztatási kereten túl a speciális nevelési szükségletű gyermekek heti 11 órás foglalkoztatását is - így az engedélyezett óvodai foglalkoztatás teljes időkerete heti 61 óra [Nkt. 8. (3) és a 6. sz. mell. 3. sor] Kollégiumi ellátás igénybevételének lehetősége az SNI- és a nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek esetében az óvodai nevelés kezdetétől [Nkt. 17. (2)] Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszáma, továbbá a csoportszervezés új szabálya, melynek értelmében a BTM-gyermek nem számíthat kétszeres szorzósnak, s a maximális létszámtól csak a nevelési év közben és nem a nevelési év kezdetén a gyermek felvétele illetve átvétele miatt lehet eltérni [Nkt. 25. (7), 47. (7) és a 4. sz. mell. 3. sor] Az óvodában foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők körének meghatározása és finanszírozott létszáma [Nkt sz. melléklete]

7 A III. periódus: szeptember augusztus 31. A technikai alkalmazottak létszámának limitálására vonatkozó szabály /a teljes munkaidőre számított pedagóguslétszám max. 20 %- a/ [Nkt. 61. (5)] A pedagógusok foglalkoztatásának új szabályai (kötelező óraszám helyett kötött munkaidő, melyet a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra kell fordítani: ez az óvodában továbbra is heti 32 óra marad) [Nkt. 62. (8)] A pedagógus életpálya modell keretében garantált előmeneteli és illetményrendszer [Nkt és a 7. sz. melléklet] A pedagógusok magasabb bérezésére vonatkozó szabály (az óvodapedagógusok garantált illetményének és pótlékainak illetményalapja a legkisebb kötelező munkabér 180 %-a lesz) [Nkt. 65. (2) és a 7-8. melléklet] A minősítési eljárás kezdete, melynek munkajogi relevanciája a magasabb fizetési kategóriába lépésben fogalmazható meg [Nkt. 97. (19)-(21)]

8 A III. periódus: szeptember augusztus 31. Az óvodavezető munkaidejére és a címzetes vezetői pótlékra vonatkozó új szabályok [Nkt. 69. (5)-(6)] A kistelepüléseken megszervezendő óvodai és nemzetiségi óvodai csoportindítás kötelezősége legalább 8 gyermek szülőjének kérelme esetén [Nkt. 89. (1)-(2)] A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek mint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek alcsoportja fogalmának meghatározása innentől kezdődően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik [Nkt b)] A teljesítménypótlék helyett már csak a Mt.-ben meghatározott rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlék alkalmazható [2012:I. tv ] Az intézményvezetők létszámára és óraszámára vonatkozó új rendelkezések [Nkt. 1. és 5. sz. mellékletei]

9 A IV. periódus: szeptember 1-től Az óvodáztatási kötelem 3. életéves korhoz kötése és a felmentésre vonatkozó új szabályok [Nkt. 8. (2)] Az óvodai elhelyezés megszűnésének új szabályai: új jogcím a jegyző által megadott engedély a gyermek óvodából való kimaradására, míg az igazolatlan mulasztás, a szülő írásbeli bejelentése, a fizetési hátralék elmaradása és a gyermek nyolcadik életévének iskolai felvétel nélküli betöltése kikerül az óvodai jogviszony megszűnésének esetköréből [Nkt. 53. (1)] Ekkortól kötelező a fejlesztő nevelés a következők szerint: ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben vesz részt, melyet a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési intézmény lát el egyéni vagy csoportos formában saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban vagy otthoni ellátás keretében, vagy abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja [Nkt. 97. (5)]

10 A köznevelés közszolgálatisága: paradigmaváltás az ágazati kerettörvényben A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény három alapvető jellemzője: a) kerettörvény jelleg, melynek alapján a részletszabályozást rendeleti szintre helyezi a jogalkotó a két legfontosabb szabályozó norma: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról b) a köznevelés nem szolgáltatás, hanem közszolgálat, melyet a nevelést előtérbe helyező értékalapú szemléletközpontúság jellemez c) az állam meghatározó szerepe, mely a köznevelés szakszerű és törvényes működésének ellenőrzésében, valamint az intézményrendszer működtetésében érvényesül

11 A köznevelési törvény céljai A törvény célja a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének elősegítése készségeinek, képességeinek, ismereteinek, jártasságainak, érzelmi és akarati tulajdonságainak, műveltségük életkori sajátosságainak megfelelő, tudatos fejlesztése erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére való ösztönzése a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes emberekké, felelős állampolgárokká nevelése társadalmi leszakadásának megakadályozása tehetséggondozása

12 A köznevelés ágazati törvényben foglalt alapelvei Közszolgálatiság elve: a köznevelés a magyar állam közszolgálati feladata közfeladat, melynek ellátási kötelezettsége az állam és a települési önkormányzatok között oszlik meg. Értékalapú szemléletközpontúság elve: a köznevelés egészét és a pedagógiai kultúrát áthatják a keresztény világnézet és emberi magatartás alapvető értékei, így a szeretet, bizalom, empátia, igazságosság, méltányosság, tudás, szolidaritás, egymás elfogadása, egyéniesítés stb. A köznevelési intézmények alapításának pluralizmusa: az óvodai nevelés kivételével az állam a feladatellátásra kötelezett, míg szélesedik az intézményalapításra jogosultak köre a nem egyéni vállalkozó természetes személlyel. Kötelességek és jogok egységének elve: a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő kötelezettségei és jogosultságai egymástól el nem választhatóan érvényesülhetnek.

13 A köznevelés ágazati törvényben foglalt alapelvei A gyermek, a tanuló, a szülő és a pedagógus vallási és világnézeti meggyőződésének tiszteletben tartása. Szakmai autonómia elve, mely megtestesül a nevelőtestületek kiszélesített, csak törvény által korlátozható jogosítványaiban. A nemzetiségek kulturális autonómiájának elve. A köznevelési intézmény működésének alapvető keretét alkotó törvényesség (legalitás) elve. A térítésmenetesség elve: Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban részt vevő nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt vevő, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára térítésmentes [Nkt. 2. (2) bek.]. Az iskolarendszer átjárhatóságának elve (transzparencia).

14 A köznevelés más jogágak által meghatározott garanciális alapelvei A nemzetközi közjog hazai jogszabályok felett álló alapvető elve a gyermek mindenek felett álló érdekének respektálása a nevelés-oktatás egészében /a gyermekek jogairól szóló nov. 20-án kelt egyezmény, kihirdette: 1991: LIV. tv./ Munkajogi relevanciájú fundamentum a munkavállalók kötelező bérezésének és a túlmunka kötelező anyagi elismerésének elve /Mt / A közfeladatnak a köz(igazgatási) jog egységes, átfogó fogalmi rendszerében jogszabályban expressis verbis nem definiált fogalma: állami és helyi önkormányzati feladat, amely részben vagy egészben közpénzből, közérdek ellátása végett kerül megvalósulásra.

15 Új jogintézmények megváltozott fogalmak A köznevelés alapfeladata az alaptevékenység fogalmának helyébe lép. A január 1. után kiadott alapító okiratban nem az alaptevékenységet és szakfeladat szerinti megnevezést, hanem az Nkt pontjában foglalt alapfeladatot kell feltüntetni, mely az óvodák vonatkozásában lehet: óvodai nevelés; nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése; többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése; azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátása, akik a többi gyermekkel nem foglalkoztathatók együtt. Az óvodai felvétellel létrejövő, az óvoda és a gyermek közötti jogilag szabályozott társadalmi kapcsolatot a jogszabály óvodai jogviszonyként határozza meg, s előírja az oktatási azonosító szám igénylését (okt. 30-ig).

16 Új jogintézmények megváltozott fogalmak Kiemelt figyelmet igénylő gyermek: Kiemelt bánásmódot igénylő gyermek: sajátos nevelési igényű gyermek: az a gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján (testi) mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd [Nkt ]. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek: aki a (nevelési tanácsadó szakvéleménye) szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek [Nkt ]. kiemelten tehetséges gyermek: aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség [Nkt ]

17 Új jogintézmények megváltozott fogalmak Az alternatív óvodák az általuk készített és jóváhagyott alternatív óvodapedagógiai programban meghatározottak alapján készítik el a pedagógiai programjukat, melyekben meghatározhatják az általános szabályoktól eltérő, sajátos, az adott intézményben folyó óvodai nevelés és az óvodai élet megtervezésének elveit, a nevelés tevékenységi formáit és az óvodapedagógus feladatait, a pedagógusok kötött és kötetlen munkaidejének szabályait, az alkalmazott építésügyi előírásokat, eszközöket és felszereléseket, a minőségpolitika rendszerét, módszereit és eszközeit, a működő vezetési modellt, nevelés- és oktatásszervezést, az elfogadott pedagógus végzettséget és szakképzettséget. [Nkt. 9. (8)-(10)]

18 Új jogintézmények megváltozott fogalmak feladatellátási hely: az a cím, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátása történik [Nkt ] magánintézmény: nem állami, nem önkormányzati és nem egyházi fenntartású intézmény [Nkt ] minősítési eljárás: a pedagógus teljesítményét értékelő eljárás, amely a magasabb fokozatba lépéséhez szükséges, kormányrendeletben meghatározottak alapján [Nkt ] intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat következő elemeit érinti: o az intézmény típusát, o az intézmény feladatellátási helyét, o alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését o nevelési feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot, o a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát, o az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat ide nem értve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges [Nkt ]

19 Az óvoda mint köznevelési intézmény: szervezeti normák Kt a és Nkt. 8. és 45. -ai Az óvoda mint köznevelési intézmény: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a nem csak a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető (e feladatellátási kötelezettség a 2014/2015. nevelési évtől kezdve terheli a települési önkormányzatot).

20 Az óvoda mint köznevelési intézmény: szervezeti normák Kt. 24. és 6. -ai és az Nkt. 8. és 45. -ai Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás, étkeztetés [Gyvt. 41. (1)-(2)]) is. A tankötelezettség kezdetére vonatkozó a Kt. 6. (2) bekezdése szerinti szabály december 31-ig változatlan. Az óvodai foglalkozási időkerete (50 óra, melyet a napközbeni ellátással összefüggő feladatokhoz szükséges idővel meg kell növelni) a 2012/2013. nevelési év végéig irányadó. A gyermek ötödik életévének betöltéséhez kötött óvodáztatási kötelem a 2013/2014. nevelési év végéig alkalmazandó.

21 A tankötelezettségi klauzula A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. nem május 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tehát amikor a hetedik életévét tölti be tankötelessé válik (ius generale). Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság s nem a nevelési tanácsadó javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé melyhez nem szükséges feltétel a szülő kérelme és az óvodai nevelőtestület egyetértése, s nincs a szakértői bizottságnak az illetékes jegyző felé értesítési kötelezettsége így megállapítható, hogy utoljára a gyermek abban az évben kezdhet nevelési évet az óvodában (ius speciale), amelyben nyolcadik életév betölti. [Nkt. 45. (2)]

22 A tankötelezettségi klauzula A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére a szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség kezdetéről a) az óvoda vezetője (és nem az iskola igazgató) b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

23 A tankötelezettségi klauzula Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményezheti: a) az óvoda (ha a gyermek iskolaérettsége nem megítélhető) b) a szülő (ha nem ért egyet az óvoda szakvéleményével vagy döntésével c) az iskola igazgatója (szülői kérésre, ha a szakértői bizottság nem hozott döntést). Az óvodavezető és az óvodapedagógus feladata és felelőssége az óvodai szakvélemény kiállításában: Az óvodavezető feladata a szakvélemény elkészítésének megszervezése, az óvodai szakvélemény aláírása (tanügyigazgatási aktus), felelőssége abban áll, hogy a szakvélemény kiállítása a törvényességi kritériumoknak megfeleljen. A szakvélemény elkészítése az óvodapedagógus feladata, az irányelv szerinti útmutatások betartása egyben a szakmai felelőssége.

24 Az óvoda intézményi státusát érintő változás jan. 1. A köznevelési intézmény jogi személy, amely - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. [Nkt. 21. (1)] Ebből következően mint önálló költségvetéssel rendelkező köznevelési intézmény: alapító okirata tartalmazza a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat; nyilvántartásba vételi bejegyzése tartalmazza adószámát, valamennyi pénzforgalmi számlaszámát, melyek meglétéről nyilvántartásba vételét követően az intézmény képviselője nyolc napon belül köteles gondoskodni; feladatai ellátásához kizárólag a fenntartó biztosítja a pénzeszközöket; vezetője felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelésioktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért.

25 Az óvoda mint köznevelési intézmény: szervezeti normák Az óvodai nevelés heti hatvanegy órában maximált finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. [Nkt. 8. (3) és 6. sz. melléklet]

26 Az óvodáztatási kötelem három éves kortól től A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét és nem az ötödiket betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. [Nkt. 8. (2) bek.]

27 Foglalkoztatás az óvodában A foglalkoztatás új rendjére, a magasabb mértékű finanszírozásra, valamint a vezetők, a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámára vonatkozó szabályok a 2013/2014. nevelési évben lépnek hatályba. Az óvodapedagógusok munkaidejének a gyermekekkel történő közvetlen foglalkozásra fordított időkerete (kötött munkaidő) a heti teljes munkaidő 80 %-a (32 óra), a fennmaradó 20 % (8 óra) az óvodai nevelési feladatok előkészítésére és eseti helyettesítésre fordítandó [Nkt. 62. (6)]. Az óvodai csoportok finanszírozott foglalkoztatási időkerete két részből áll: 1. a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható 50 óra időkeretéből és a 2. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának 11 óra időkeretéből. Az óvodai pedagógusállomány létszámszámítási képlete: P létszám = összes gyermeklétszám/csoport átlag létszáma x fogl. együttható + segítők száma x fő/20 szorozva 1,56 plusz dajkák és egyéb foglalkoztatottak száma

28 Foglalkoztatás az óvodában Óvodai nevelésben pedagógus munkakörben főszabály szerint óvodapedagógus végzettségű és szakképzettségű szakember foglalkoztatható. Óvodapedagógus-munkakörben továbbra is alkalmazható az, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, ha annak megszerzése óta szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett [Nkt. 99. (6) b) pont] DE 2004 óta új belépéssel óvodapedagógusi álláshely már nem tölthető be középiskolai végzettséget szerzett óvópedagógussal! A korábban felsőfokú intézetben megszerzett okleveles óvónői végzettség továbbra is elfogadott főiskolai szintű végzettségnek, szakképzettségnek [Nkt. 98. (8) b) pont].

29 Foglalkoztatás az óvodában VÁLTOZÁSOK Nem alkalmazható óvodapedagógusi munkakörben az az óvodapedagógusi álláshely betöltésére jelentkező pályázó: 1. aki az óvodapedagógusi végzettséghez, szakképzettséghez szükséges államvizsgáját abszolválta ugyan, de a diplomáját nyelvvizsga teljesítésének hiányában nem szerezte meg. 2. aki az óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség megszerzéséhez szükséges felsőfokú tanulmányainak utolsó éves hallgatója. Nemzetiségi óvodában speciális szabály vonatkozik az óvodapedagógusi álláshely betöltésének eljárására.

30 A nevelő munkát közvetlenül segítők köre A nevelő munkát közvetlenül segítő óvodai alkalmazottak köre bővül szeptember 1-től (kötelezően finanszírozott létszámról van szó): az óvodatitkár az egyéb munkakörből átkerül e foglalkoztatási állományba (100 gyermek után 1 fő gyermekenként) dajka, továbbra is csoportonként 1fő, mindenképpen kötelező a gondozónő és takarító nem a dajka helyett, hanem a dajkával együtt kötelező (intézményenként 1 fő + telephelyenként, ahol min. 3 óvodai csoport működik).(gyógy)pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként (min. 39 gyermekre) 1fő óvodapszichológus mindenképpen kötelező: 500 gyermekig 0,5 státus, 500 felett 1 teljes státus, melyet a pedagógiai szakszolgálatoknak kell biztosítaniuk rendszergazda mindenképpen kötelező intézményenként 1 fő. A többletfeladatok a létszámarány szabályai szerint a dajka és a pedagógiai asszisztens között oszlanak meg.

31 Az óvodai pedagógiai asszisztens Az óvodai pedagógiai asszisztens új szereplő a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak listáján [Nkt. 2.sz. mell.]. Munkakörének megállapítása a képzés OKJ-n alapuló modulkövetelményeiből, a képesítés jellegéből fakadóan - a munkáltató (óvodavezető) diszkrecionális jogkörébe tartozik, mely az Nkt. 85. (4) bekezdés harmadik fordulata értelmében korlátozhatatlan. Az asszisztens munkaköre a dajka feladatainál annyiban több, hogy adminisztratív teendőkkel is megbízható, hiszen erre a képzés felkészíti e szakembereket (pl. gyermekre vonatkozó nyilvántartások vezetése, segítség a dokumentumok elkészítésében). Az óvodai pedagógiai asszisztens jellemző munkaköri tevékenységei közül több a dajka feladatköréhez áll közel, így a rábízott gyermekek felügyelete, tevékeny részvétel a gyermek öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában, a csoportos étkezések szervezése, felügyelete, egyénileg nyújtott segítség a gyermekek foglalkozásain, szabadidős programok szervezésében történő közreműködés stb.

32 Központi szint Kormány oktatásért felelős miniszter Oktatási Hivatal Fenntartói szint Működtetői szint Állami intézményfenntartó központ Kormányhivatal (ágazati és területi szegmens) JÁRÁSI HIVATAL települési nemzetiségi egyházi és állami önkormányzat magánfenntartó intézmény KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Intézményi szint

33 A tankerület az óvoda életében Az állami intézményfenntartó központ (tankerületi igazgatóságként): meghatározza azt az időszakot, amely alatt az első évfolyamra a tanköteles tanulókat be kell íratni (márc. 1 ápr. 30 között, de a közleményt a kormányhivatal teszi közzé), megszervezi és működteti az utazó gyógypedagógusi hálózatot, működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét, az állami intézményfenntartó központ az Oktatási Hivatallal együtt véleményezi azt a gyermeklétszámot, amelynek felvételét nem tagadhatja meg a kormányhivatal által nyilvántartott óvoda az adott nevelési évben, évente köteles felmérni az érintett első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával a magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt, Gondoskodik arról, hogy a településen kötelezően megszervezendő óvodai csoport helyben működjék.

34 A 2012/2013. nevelési év jogszabályban nevesített óvodavezetői teendői okt. 15. OSAP határideje okt. 30. intézményi közzétételi lista elkészítése és publikálása a KIR felé okt. 31. valamennyi óvodás gyermek számára okt. azonosító igénylése dec. 31. gyermek és alkalmazott adatainak változásáról jelentés a KIR-en keresztül febr. 15. tájékoztató az óvoda nyári zárva tartásáról a szülő felé 20/2012. EMMI rend. 3. (7) márc. 15 továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése

35 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. TÁJÉKOZTATÓ Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország 2016.

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Békési Református Egyházközség kérelme Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: IV/2 Egyéb

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, valamint Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204. május 28-i ülésére Tárgy: Az óvodai nevelés szakmai feladatellátásához köthető személyi változások, és az ehhez kapcsolódó kiadások

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre

Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben való részvétel szabályozása

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézményátszervezése

Részletesebben

2013. jan. 1-vel hatályba lépő normák a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben (normaszöveg-gyűjtemény)

2013. jan. 1-vel hatályba lépő normák a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben (normaszöveg-gyűjtemény) 2013. jan. 1-vel hatályba lépő normák a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben (normaszöveg-gyűjtemény) Tartalmi áttekintő: állami intézményfenntartó központ, mint a tanügyigazgatás új térségi

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A megújuló köznevelési rendszer jellemzői

A megújuló köznevelési rendszer jellemzői A megújuló köznevelési rendszer jellemzői Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Köznevelésért Felelős Államtitkárság Alapelvek Nagyobb állami szerepvállalás az egységesen magas minőség

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó Városi

Részletesebben