LEXIKA ÁTTEKINTÉS. Kronológia: , 1323, 1325, 1327, 1335, 1336, , 1351, , , 1467

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEXIKA ÁTTEKINTÉS. Kronológia: 1308-1342, 1323, 1325, 1327, 1335, 1336, 1342 1382, 1351, 1387 1437, 1458 1490, 1467"

Átírás

1 1. TÉMAKÖR: Magyarország gazdasága a XIV XVII. században LEHETSÉGES TÉTELCÍMEK: 1, A Károly Róbert által kijelölt úton: vegyesházi királyaink gazdaságpolitikája 2, A magyar gazdaság jellemzői a késő középkorban (XIV XV. század) 3, Gazdaság a három részre szakadt Kárpát-medencében (XVI XVII. század) LEXIKA Kronológia: , 1323, 1325, 1327, 1335, 1336, , 1351, , , 1467 Személyek: I. Károly (Róbert), Nekcsei Dömötör, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás, Ernuszt János Fogalmak: árutermelés, pénzgazdálkodás, regálé, nemesérc-monopólium, urbura, ezüstdénár, aranyforint, kamara haszna, kapuadó, tárnokmester, pénzverő kamara, bányakamara, visegrádi királytalálkozó, harmincad, sóregálé, államháztartás, rendkívüli adó, királyi kincstár adója, koronavám, huszad, kincstartó, nyomásos gazdálkodás, aszimmetrikus nehézeke, jobbágy, tized, kilenced, rideg állattartás, céh, import, export, pusztásodás, hódoltság, kettős adóztatás, árforradalom, agrárkonjunktúra, tőzsér, hajdú, cívis, marhakereskedelem, harmincéves háború, terményjáradék, robot, allódium, monopólium, merkantilizmus Topográfia: Szepesség, délnémet városok, Észak-Itália, Levante, Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, Aranyosbánya, Erdély, Máramaros, Alföld, Debrecen ÁTTEKINTÉS Károly Róbert uralkodása a pénzgazdálkodás és az árutermelés terjedését, a kincstári bevételek növekedését és a városok megerősödését vonta maga után. Reformjai bő egy évszázadra meghatározták a Magyar Királyság gazdasági fejlődésének irányát. Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikai döntései Károly Róbert reformjaihoz mérhető ugyanakkor hatásaiban csak időleges átalakulást eredményeztek. A késő középkori magyar gazdaságban megjelentek a nyugat-európai minták, de nem váltak általánossá, és területileg rendkívül egyenlőtlenül terjedtek el. A politikai széttagoltság és a rendszeres harcok ellenére a magyar gazdaság a kora újkor elején szerves része maradt az európai gazdasági vérkeringésnek, sőt az egyes országrészek közötti összetartozás-tudat erősítéséhez is hozzájárult. A XVI. században még meglévő pozitív tendenciákat követően a XVII. században stagnálás következett, és a magyar gazdaság hátrányai rögzültek. 11

2 1, A Károly Róbert által kijelölt úton: vegyesházi királyaink gazdaságpolitikája 12 A XIV. századba lépő Magyar Királyság gazdasági helyzete aggasztó képet mutatott. Külföldi érmék túlsúlya a pénzforgalomban, az árutermelés és pénzgazdálkodás jelentőségét fel nem ismerő, zömében természeti gazdálkodást folytató kiskirályok, valamint megcsappanó uralkodói bevételek alkották azokat a körülményeket, melyekkel az Anjou-dinasztia képviseletében trónra lépő Károly Róbertnek ( ) számolnia kellett. Reformjaihoz csak azt követően kezdhetett hozzá, hogy a tartományurak hatalmát felszámolta. Az ellenfelektől elkobzott földterületek jelentősen megnövelték a királyi birtokállományt és az uralkodó földesúri jogon szedett (domaniális) jövedelmeit, ennek ellenére Károly Róbert első pillanattól a királyi jogon szedett bevételekre (regálé) helyezte a hangsúlyt. A regálék (bányabér, adók, vámok, monopóliumok stb.) szerepét már a XIII. századi uralkodóink is felismerték, de törekvéseik akkor még csak részleges eredményekkel jártak. Hogy elképzeléseit megvalósíthassa, Károly Róbert 1325-ben nemesérc-monopóliumot vezetett be, ami a felszínre hozott nemesérc vert pénzre történő beváltására kötelezte a bányászokat. A kényszerbeváltás árfolyamát persze igyekezett úgy megszabni, hogy az lehetőleg 30-40%-os hasznot hajtson számára. Szorosan kapcsolódott a nemesérc-monopóliumhoz az 1327-ben végrehajtott bányareform. Az uralkodó érdekeltté akarta tenni a nemeseket új bányák feltárásában, ezért a bányászok által fizetett bányabér (urbura) harmadát átengedte az adott terület birtokosának. (Ezüst esetében a kibányászott mennyiség nyolcadát, arany esetében annak tizedét képezte az urbura.) A földesurak ösztönzését szolgálta az is, hogy a korábbi gyakorlatot megszüntetve, a birtokosoknak már nem kellett pénz vagy cserebirtok fejében az uralkodó javára lemondaniuk az érintett terület tulajdonjogáról. A gazdasági élet kiszámíthatósága, a külkereskedelem ösztönzése és a külföldi érmék kiszorítása érdekében Károly Róbert 1323-ban a váltópénz szerepét betöltő, állandó értékű ezüstdénár kibocsátását rendelte el. A valutareformot 1325-ben firenzei mintát követő, értékálló aranyforint verésével egészítette ki. Bár a reformmal csak részben érte el céljait a király, az évenkénti pénzújítás és az azzal járó kötelező pénzcsere megszüntetése önmagában is fontos eredménynek számított. A kincstár viszont elesett a pénzrontásból származó közvetett bevételtől, a kamara hasznától (lucrum camerae). Ezt pótlandó jobbágytelkenként fizetett, 18 dénáros (1/5 forint) közvetlen adó bevezetésére került sor (1336). A jobbágyok első rendszeres állami adójának számító új bevételi forrás a történetírásban kapuadóként rögzült. A reformokban meghatározó szerepet játszott Nekcsei Dömötör tárnokmester, aki az esztergomi érsekkel közösen látta el a bánya- és pénzverő kamarák felügyeletét. Hogy a gazdasági kérdések milyen komoly súlyt képviseltek Károly Róbert politikájában, azt a visegrádi királytalálkozó (1335) is bizonyította, ahol Bécs árumegállító jogának semlegesítése céljából megállapodás született alternatív külkereskedelmi útvonalak támogatásáról. A külkereskedelem serkentése egyúttal a vámbevételek emelkedését eredményezte, melyek közül a XIII. században már alkalmazott harmincad (tricesima) vált meghatározóvá. A király pénzügyi mozgásterét a sóregálé, valamint a zsidók, a szászok és a városok adói tovább növelték, de az államháztartás egyensúlyát alkalmanként az egyházi jövedelmek megadóztatása, illetve a rendkívüli adó (collecta, subsidium) kivetése is biztosította. Károly Róbert uralkodása végeredményben a pénzgazdálkodás és az árutermelés terjedését, a kincstári bevételek növekedését és a városok megerősödését vonta maga után. Reformjai bő egy évszázadra meghatározták a Magyar Királyság gazdasági fejlődésének irányát. Nagy Lajos ( ) folytatta apja tudatos kereskedelemösztönző és várospártoló politikáját (árumegállító jogot kapott például Kassa és Brassó), megalapozta a főkincstartói méltóság tekintélyét, ugyanakkor rendszeres hadjárataival jelentősen megterhelte az államháztartást. Luxemburgi Zsigmond ( ) uralkodása a középkori magyar városfejlődés mérföldkövét jelentette, de ambiciózus nemzetközi

3 szerepvállalása alternatív bevételi forrásokat tett szükségessé. Visszatért a pénzrontás módszeréhez, az egyházi bevételeket sűrűn megadóztatta, és az elzálogosítás is megjelent az eszköztárában (13 szepességi várost adott zálogba a lengyel királynak). Károly Róbert reformjaihoz mérhető átalakítással jártak Hunyadi Mátyás ( ) gazdaságpolitikai döntései. A fekete sereg fenntartása vagy a reneszánsz udvar kiépítése óriási öszszegeket igényelt. Mátyás legnagyobb bevételét az általában 1 forintos rendkívüli (hadi)adó jelentette, amelybe 1468-tól a kapuadót felváltó királyi kincstár adóját is beszámította. A harmincad nevét megváltoztatta koronavámra, mértékét pedig a délkeleti kereskedelmet már korábban is megvámoló huszadhoz igazította, vagyis 5%-ra növelte. Megszüntette a pénzrontást, és egy aranyforint átváltási értékét száz ezüstdénárban rögzítette. Kísérletet tett az adófizetés alapjának kibővítésére, ugyanis a jobbágytelkek helyett az ott élő családokat akarta megadóztatni (innen a pontatlanul rögzült füstpénz elnevezés), de ez a próbálkozása rövid időn belül megbukott. Ettől eltekintve következetes gazdaságpolitikája sikeres volt, mert a királyi jövedelmek megháromszorozódtak. A rendszer hatékonyságát növelte az egységes pénzügyigazgatás kiépítése, aminek élére a főkincstartói méltóságot felváltó kincstartó került (1467). Mátyás uralkodása alatt ezt a tisztséget mindössze három személy viselte, közöttük a sorban első Ernuszt János. A reformok azonban csak részben élték túl megalkotójukat, és a Jagelló-korban a kincstári bevételek drasztikusan visszaestek, épp akkor, amikor az ország az addigi legnagyobb török kihívással találta szembe magát. 2, A magyar gazdaság jellemzői a késő középkorban (XIV XV. század) Magyarországon az évi pestisjárvány arányaiban jóval kevesebb áldozatot követelt, mint Európa sűrűbben lakott nyugati régióiban. Éppen ezért a népességcsökkenést követő agrárválság is mérsékeltebben éreztette hatásait a Kárpát-medencében. A mezőgazdaság átalakulásának bizonyítékaként a XIV. század elején felbukkantak a két- és háromnyomásos gazdálkodás első jelei, és megkezdődött az aszimmetrikus nehézeke használata (bár a szimmetrikus könnyűeke még évszázadokig használatban maradt). Eközben Nagy Lajos 1351-es törvényei elősegítették a jogilag egységes jobbágyság kialakulását, megszilárdult a telekrendszer és egységesültek a legfontosabb jobbágyi terhek (tized az egyháznak, kilenced a földesúrnak, kapuadó és rendkívüli adó a királynak). Bár az istállót széles körben ismerték és alkalmazták, a korban végig a rideg állattartás volt jellemző. A városokon kívüli kézműipar a XIV. század során elvált a mezőgazdaságtól, a vidéki kézművesek már nem törekedtek önellátásra, felhagytak a mezőgazdasági tevékenységgel. Eközben a városokon belül, bár a kézművesség alárendelt szerepet játszott a kereskedelemhez képest, megjelentek és gyarapodásnak indultak a céhszerveződések. A hazai igények kielégítésére ugyan a magyar kézműipar többnyire elégségesnek bizonyult, differenciáltságban azonban messze elmaradt a nyugat-európai viszonyoktól és még a cseh kézművességtől is, bizonyos termékekből pedig jelentős behozatalra szorult. A külkereskedelemben a délnémet városok irányába vezető nyugati, a Csehországba igyekvő északnyugati, a Lengyelországba tartó északi, az észak-itáliai régiókhoz futó délnyugati, valamint a Balkánra vezető délkeleti útvonalak voltak a legfontosabbak. Utóbbiak súlyát növelte, hogy a levantei termékek döntően rajtuk keresztül jutottak el Magyarországra, mert Velence a dalmát városok kereskedelmét minden eszközzel akadályozni igyekezett. A behozatalt (import) és a kivitelt (export) mérlegre téve valószínűsíthető, hogy a XV. század közepéig külkereskedelmi hiány jellemezte az országot, ami az élőállat exportjának köszönhetően jelentős többletbe fordult a század végére. A külkereskedelem szerkezete ugyanakkor mindvégig egészségtelen képet mutatott: zömében késztermékek (fémipari áruk, posztók, luxuscikkek) és fűszerek érkeztek az országba, miközben nyerster- 13

4 14 mékek (élő állat, bor, réz, bőr, viasz, méz) és vert pénz formájában nemesfémek szerepeltek a kiviteli oldalon. A bányászat szerepét mutatja a középkor gazdasági életében, hogy becslések szerint a világ aranytermelésének mintegy harmadát (Körmöcbánya, Aranyosbánya, Felsőbánya), ezüsttermelésének pedig hozzávetőlegesen negyedét (Selmecbánya, Besztercebánya, Gölnicbánya, Radna) a magyarországi bányák adták. Ehhez társult a szintén jelentős rézbányászat, valamint a döntően máramarosi, illetve erdélyi sóbányászat. A késő középkor végeredményben a Nyugat-Európához viszonyított különbségek csökkenését eredményezte Magyarország és általában a térség gazdasági életében. 3, Gazdaság a három részre szakadt Kárpát-medencében (XVI XVII. század) A politikai széttagoltság és a rendszeres harcok ellenére a magyar gazdaság a kora újkor elején szerves része maradt az európai gazdasági vérkeringésnek, sőt a reformációhoz hasonlóan az egyes országrészek közötti összetartozás-tudat erősítéséhez is hozzájárult. Történt mindez annak ellenére, hogy a török jelenlét visszafordíthatatlan károkat okozott a településszerkezetben, egész térségek etnikai arculatváltozását eredményezte, visszafogta a népességnövekedést, és a korábban virágzó alföldi mezőgazdasági területek pusztásodását hozta magával. A hódoltságban élők helyzetét ráadásul a kettős adóztatás is nehezítette. Paradox módon azonban ezek a körülmények szerepet játszottak a külső piacokra irányuló állattenyésztés felfutásában. Miközben a XVI. századi nyugat-európai népességnövekedés felfokozott keresletet támasztott a magyar és a közép-európai élő állatokra (döntően a marhára), a puszták lehetőséget adtak a tömeges tenyésztésre, a hódoltságban és a határvidékeken élők pedig a helyismeretüket tudták kamatoztatni, mert a külföldi kereskedők óvakodtak a számukra zavaros kárpát-medencei viszonyoktól. (Az élénk kereslet a mezőgazdasági termékek iránt európai szinten az ún. árforradalom jelenségéhez vezetett, amit az Újvilágból beáramló nemesfémek is fokoztak.) A XVI. századi agrárkonjunktúrának köszönhették létüket az olyan új foglalkozások és társadalmi csoportok, mint a tőzsérek (marhakereskedők) és a hajdúk (marhahajtók). A marhakereskedelem sikeréhez az is hozzájárult, hogy a tehetős jobbágyoktól a mezővárosok (pl. Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös, Karcag, Debrecen) parasztpolgárain (cívisek) át a nemesekig szinte bárki részese lehetett, mert a csupán vámfizetéssel terhelt és saját magukat lábon kiszállító marhacsordák alacsony kockázatú befektetésnek számítottak. A mezőgazdaság bővüléséhez a végvárak ellátása miatt megugró gabona- és bortermelés is hozzájárult. Utóbbi jelentőségét növelte, hogy abba az állattenyésztéshez hasonlóan társadalmi hovatartozástól függetlenül bárki bekapcsolódhatott. Változást a harmincéves háború ( ) hozott, ami Nyugat-Európában népességcsökkenést, Közép-Európában pedig az agrárkonjunktúra végét jelentette. A földbirtokosok a majorságaik (allódium), a robot és a terményjáradékok növelésével, illetve a jobbágyok szabad költözésének korlátozásával igyekeztek kompenzálni a visszaesést. Állami szinten mind a Magyar Királyságban, mind az Erdélyi Fejedelemségben kizárólagos jogot (monopólium) vezettek be a legfontosabb exportcikkekre, ami nehéz helyzetbe hozta az épp megerősödött magyar kereskedőket. Helyzetüket csak nehezítette az ekkoriban megjelenő örmény, görög és zsidó konkurencia, akik gyakran bérleti jogot szereztek az egyes monopóliumokra. Közben a bécsi merkantilizmus és a külföldi termékek versenye által sújtott magyar kézművesség képtelennek bizonyult a céhes keretek meghaladására, amiben az is szerepet játszott, hogy a marhakereskedelemből származó jövedelmeket tulajdonosaik jellemzően ingatlanokba, nem vállalkozásokba fektették. Az amerikai nemesfémek Európába áramlása miatt a kárpát-medencei bányászat veszített nemzetközi jelentőségéből, de a magyar gazdaságon belüli szerepét megőrizte. Összességében a XVII. századra a stagnálás vált jellemzővé. A XVI. században még meg-

5 lévő pozitív jelenségek visszaszorultak, s mire a politikai egység újra helyreállt, a magyar gazdaság hátrányai rögzültek. FORRÁSOK 1, Elrendeljük, hogy ha az egyházak vagy nemesek bármelyikének földjén arany-, illetve ezüstbányát fognak találni, s amennyiben nem tagadják le azok létezését és nem tagadják meg a feltárásukat, akkor ugyanők örökre élvezzék azon földjeik változatlan birtoklását, amelyeken ezek az arany- és ezüstbányák találhatók, sőt a földjükön talált arany-, illetve ezüstbányákból származó, a bányászok szokása szerint befolyó királyi jövedelmek harmadrészét is kapják meg. (Károly Róbert bányareformmal kapcsolatos rendelete, 1327) 1, 1. Hanem az egész aranyat és ezüstöt, a melyet és a mennyit országunk területén bárhol ásnak és találnak, minden kisebbítés nélkül az eddig meghatározott árban vagy árakban a kamara és a királyi arany s ezüst pénzek elnökéhez, tudniillik a királyi kamaráshoz kell beszolgáltatni. 2. Továbbá, más személytől sem szabad aranyat vagy ezüstöt, kereskedés avagy áruba bocsátás céljából nyilván vagy titkon venni, avagy annak eladni, még akkor sem, ha azt az aranyat és ezüstöt idegen vidékről hozták volna ebbe az országba; hanem az, aki bármikor el akarja adni, azt a pénzverőhely elnökének, a királyi kamarásnak kell eladnia, és nem másnak; a kamarásnak pedig az árt nem a bányászok becsűjéhez, hanem ahhoz képest kell megadni, melyet az eladás helyén állapítanak meg. (Luxemburgi Zsigmond évi I. decretuma, XXI. törvénycikk, részletek) 2, Ezenkívül minden, bármely néven nevezendő szabad községben, valamint az udvarnoki és királynői községekben levő összes szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól (kivéve a falakkal bekerített városokat) minden terményüknek és boruknak kilencedét beszedetjük és a királyné asszony is be fogja szedetni. És a fönt nevezett bárók és nemesek bármely birtokaikon levő minden szántóvető és szőlővel bíró jobbágyoktól ezek minden terményének és borának kilenced részét a maguk szükségére hasonlóképen hajtsák és szedjék be. ( ) 2. És a kik a mondottak beszedése tekintetében másként járnak el, az olyan ellenszegülőknek és a jelen rendeletünket megszegőknek birtokain a terményeknek és bornak ama kilenced részét minden lejjebb szállítás és leengedés nélkül mimagunk fogjuk saját használatunkra behajtani. (Nagy Lajos évi VI. törvénycikke, részletek) 3, Borból olyan sok van, hogy Magyarország csaknem minden vidéke (kivéve azokat a sík vidékeket, melyek a Tiszán innen és túl Várad felé vannak, illetve a Bács vidéket és néhány más helyet) terem nemes borokat, édeset és savanykásat, a kettő köztit, erőset, könnyűt, mérsékelten hatót, de fehéret jóval többet, mint vöröset. A sört a borbőség miatt csak a birodalom kis részén ismerik ( ) Megesik többször, hogy a kedvező időjárás és a jó évszak akkora mennyiségű bort ad, hogy alig lehet a bor tárolásához szükséges hordókat találni, hanem a más házi használatra készült edényeket kell a bor felfogására felhasználni, és üres edényért más, borral teli edénnyel kell fizetni. Ezt én Baranya megyében, mikor Pécsett voltam, saját szememmel láttam. ( ) Nemkülönben annyi a marhacsorda, kecske- és juhnyáj, akkora a bőség mindenféle vadban, hogy nemcsak Magyarország érzi ennek előnyét, de a vele szomszédos tartományok is részesülnek belőle. A marhák egyrészt Itáliának Velence környékére eső teljes területét, másrészt Ausztriát, Morvaországot, Bajorországot, a Sváb hercegséget és Németország népeit egész széltében ellátják élelemmel. (Oláh Miklós: Hungária ) 15

6 2. TÉMAKÖR: A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei 16 LEHETSÉGES TÉTELCÍMEK: 1, Az európai felfedezések és a gyarmatosítás első szakasza 2, Az európai és a világgazdaság a XVI XVII. században 3, Két világ találkozása: hosszú távú változások a mindennapi élet lehetőségeiben LEXIKA Kronológia: , 1492, 1494, 1498, , 1529, 1557, , 1607 Személyek: Tengerész Henrik, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Kolumbusz Kristóf, Amerigo Vespucci, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Alvarado, Atahualpa, II. Moctezuma, Ferdinand Magellán, John Cabot, Giovanni da Verrazzano, Jacques Cartier, Henry Hudson, II. Fülöp Fogalmak: selyemút, reconquista, karavella, faktorátus, indián, gyarmatosítás, konkvisztádor, maja, tordesillasi szerződés, zaragozai szerződés, privatér, korzár, terra incognita, északnyugati átjáró, Moszkvai Társaság, búrok, államcsőd, Ibériai Unió, export, import, kereskedelmi mérleg, merkantilizmus, monopólium, részvénytársaság, Angol Kelet-indiai Társaság, transzatlanti, rabszolga, ültetvény, infláció, árforradalom, világkereskedelem, urbanizáció, kapitalizmus, manufaktúra, árutőzsde, globális világ, musztáng Topográfia: Guineai-öböl, Jóreménység foka, Zanzibár, Goa, Makaó, Malakka, Fűszer-szigetek, Aragónia, Kasztília, Karib-szigetek, Kuba, Azték Birodalom, Inka Birodalom, Fülöp-szigetek, portugál és spanyol gyarmatok, Németalföld, Québec, Jamestown, Virginia, New England, Szibéria, Antwerpen, Amszterdam, Brazília, a levantei kereskedelem útvonala, Hanza-városok ÁTTEKINTÉS Nyugat-Európa tengerparti országait a muszlim és velencei kereskedők monopolhelyzete ösztönözte alternatív kereskedelmi utak felfedezésére. A vállalkozásokat az uralkodók és a korszak kereskedelmi központjainak magánbefektetői finanszírozták. A XVI. századra az európai hajók a nyugat-afrikai és dél-ázsiai kereskedelemben játszott fontos szerepük mellett az újonnan felfedezett amerikai kontinens által lehetővé tett transzatlanti útvonalak alkotta háromszögben is közlekedtek. Az európaiak megjelenése tragikus következményekkel járt a szolgasorba hajtott és járványok tizedelte amerikai őslakosok, illetve az afrikai államokból eladott rabszolgák számára. A felfedezéseknek köszönhetően átalakult az Ó- és Újvilág mezőgazdasága, ezzel a közvetlen politikai következmények mellett hosszú távú társadalmi-gazdasági átalakulások számára teremtve lehetőséget.

Kovács György 1. Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet

Kovács György 1. Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet Kovács György 1 Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet Tanulmányunkban a magyar pénztörténet három kitüntetett szakaszával kívánunk foglalkozni, három olyan korszakkal, amikor a

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István)

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) Az adózás története majdnem egyidős az emberiség történetével. Amióta létezik az, hogy emberek nagyobb csoportjai együtt, közösségben élnek, és valamiféle

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

XII. Hejõbába társadalma

XII. Hejõbába társadalma XII. HEJÕBÁBA TÁRSADALMA 167 XII. Hejõbába társadalma Bába a feudalizmus idõszakában A korai középkortól az újkorig a gazdaság meghatározó alapja a termõföld, illetve annak nagysága volt. A nemzetségi

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre MTA világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 160. szám, 2002. december Éltető Andrea Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

Emeld fel a fejed, Magyarország!

Emeld fel a fejed, Magyarország! Emeld fel a fejed, Magyarország! 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 1. NEGYEDSZÁZADOS HINTA MAGYARORSZÁG MAI ROMLÁSA 2. Három év pusztítás alkotmányos és jogállami kudarc 3. Három

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN

UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN ly- DÜM A KÉ K I r A l v s A g UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN DÜMMERTH DEZSÓ A KÉT HUNYADI p a n o r á m a TARTALOM l-.lső fejezet A szereplők felv o n u ln ak... 9 A magyar királyeszme megtörése...

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Általánosan elterjedt jelenség, hogy az egyes országok saját nemzeti fizetőeszközzel rendelkeznek. A saját valuta gyakorta mint a nemzeti

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.*

TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.* ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG ETNIKAI TÁRSADALOM KISS TAMÁS TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.* Tanulmányunk egy nagyobb léptékű, az erdélyi etnikai rétegződési rendszer változására

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

A LEGÚJABB KOR GAZDASÁGTÖRTÉNETE

A LEGÚJABB KOR GAZDASÁGTÖRTÉNETE A LEGÚJABB KOR GAZDASÁGTÖRTÉNETE ÍRTA BALLA ANTAL KIADJA A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA ELŐSZÓ A gazdasági kérdések talán sohasem voltak olyan fontosak, mint napjainkban. Az esztendők óta tartó s eddig alig

Részletesebben