PHARE INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSZTÖNZÉSE C. PROGRAM NYERTES PROJEKTEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PHARE 2002 2003 INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSZTÖNZÉSE C. PROGRAM NYERTES PROJEKTEK"

Átírás

1 PHARE INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSZTÖNZÉSE C. PROGRAM NYERTES PROJEKTEK

2 KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY U

3 TISZTELT OLVASÓ! Az Európai Unió a fejlõdés lehetõségét kínálja Magyarországnak. Mindenki tudja, hogy egy jó üzlet kölcsönös elõnyökkel jár. Magyarország csatlakozása az egységesülõ Európához jó üzlet. Magyarországnak Európa biztonsága, Európának pedig a magyarok találékonysága és szorgalma, az ország kultúrája, tájai, ízei lehetnek fontosak. A mi jövõképünk a fejlett, európai Magyarország. Az elmúlt közel egy évtizedben a Phare és azon belül is a területfejlesztési programok sok lehetõséget kínáltak számunkra amelyek segítségével ennek a jövõképnek a megvalósulásáért dolgozhattunk. Most az utolsó Phare területfejlesztési program támogatásával megvalósuló komplex beruházásokat indítjuk útjukra. Ezek a beruházások és fejlesztések a családok, közösségek, falvak, városok életét alapvetõen befolyásolják majd, kiszámíthatóbb jövõt, jólétet és biztonságot teremtve. Régi patinás városközpontok újulnak meg, hogy kulturális és történelmi örökségükkel a mai ember mindennapi környezetét gazdagítsák. Elavult épületek szépülnek meg, amelyek új funkcióval bõvülve új életre kelhetnek. Közutak újulnak meg, tehermentesítve a városközpontokat és elérhetõvé téve az idegenforgalmi célokra, pihenésre használható területeket. Összességében szebbé, élhetõbbé, gazdagabbá válnak városaink, településeink. Az Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése c. program kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetû térségekre, a komplex fejlesztési programokra: nemcsak építési beruházásokat támogatott, hanem javítani akarta a közlekedést és új munkahelyeket akart teremteni. Erre a figyelemre és támogatásra az uniós csatlakozást követõen is számíthatnak a magyarországi települések. Az unió területfejlesztési politikájának lényege ugyanis a versenyképesség növelése és a felzárkóztatás. Az elmaradott régióknak, kistérségeknek biztosított támogatás hosszú távon fejlõdést biztosító felhasználása, az ott lakók életkörülményeinek javítása, a helyi szellemi, kulturális értékek megõrzése a lakosok helyben maradásával és boldogulásával elérhetõ cél. Ezt az elvet követve a magyar kormány is segíteni fogja az ország lakóit, önkormányzati vezetõit, vállalkozásait, csakúgy, mint a regionális fejlesztések szereplõit. Ez a kiadvány fejlesztési elképzeléseket mutat be, amelyek 1-2 éven belül válnak valósággá, de már most olyan ötletet, példát, gyakorlatot mutatnak fel, amelyek más projekteknél is tanulságosak lehetnek. Ezeknek az ötleteknek a megvalósulása néhány éve még csak álom volt. Az Európai Unió Phare- programjának támogatásával mára mindez valóság lett. Kedves Olvasó! Kívánom, hogy haszonnal forgassa ezt a füzetet! DR. NAGY SÁNDOR Területfejlesztési Politikai Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal 1

4 INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSZTÖNZÉSE CÍMÛ 2002/2003 ÉVI TERÜLETFEJLESZTÉSI PHARE PROGRAM Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése címmel került kiírásra hazánk utolsó területfejlesztési Phare programja, mely egyben az eddigi legkomplexebb, legösszetettebb, teljesen innovatív támogatási konstrukció. A program célja helyi kezdeményezésekre és széles körû partnerségre épülõ integrált településfejlesztési akciók támogatása volt három egymásra épülõ, egymás hatását erõsítõ komponens megvalósításával, melyek az alábbiak voltak: 1. komponens: kihasználatlan gazdasági potenciállal rendelkezõ, leromlott állapotú településrészek, használaton kívüli vagy alulhasznosított városi, települési, ipari és katonai területek rehabilitációja, új funkciókkal történõ ellátása, munkahelyteremtõ tevékenységek fejlesztése érdekében 2. komponens: régión belüli elérhetõséget javító közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése (bekötõ utak, településeket összekötõ utak, csomópontok, kerékpárutak) 3. komponens: képzési programok megvalósítása, helyi kezdeményezéseken alapuló foglalkoztatás ösztönzése a tartós munkanélküliek munkaerõ-piacra történõ visszajutásának elõsegítése érdekében. Hazánkban ez volt az elsõ valamennyi régióra kiterjedõ területfejlesztési program, mely lehetõvé teszi, hogy a strukturális alapokra való felkészülés fõpróbájaként azon régiók szereplõi, szervezetei is gyakorlati tapasztalatot szerezzenek európai uniós irányelvek szerinti program és projekttervezés, pályázatírás illetve uniós eljárásrend alapú projekt megvalósítás terén, melyeknek az elmúlt években erre még nem volt lehetõsége. A program keretében 54,12 millió euró Phare forrás és 43,29 millió euró hazai társfinanszírozás összesen mintegy 25 milliárd Ft pályázati rendszerû elosztására került sor. A fejlesztések megvalósításához a pályázóknak minimálisan 10% önrészt kellett biztosítaniuk. A augusztus 14-én meghirdetett pályázati kiírásra a pályázatok beadási határidejéig, azaz november 7-ig országszerte 187 pályázatot adtak be, melyek együttes támogatási igénye megközelítõleg négyszeresen haladta meg a rendelkezésre álló forrásokat. A pályázók többsége a pályázati kiírással összhangban helyi önkormányzatok közül került ki, a bevont partnerek körében pedig non-profit szervezetek, munkaügyi központok, képzési intézmények is megtalálhatók voltak. Az Értékelõ Bizottság a benyújtott pályázatok közül 49 pályázatot részesített támogatásban, a rendelkezésre álló keret szinte maximálisan, 99,46%-ban lekötésre került. A támogatást elnyert pályázók és a VÁTI Kht., mint Szerzõdõ Hatóság július 6. és 19. között kötötték meg a támogatási szerzõdéseket, ezt követõen megkezdõdhetett a programok megvalósítása. GALOVICZ MIHÁLY programengedélyezõ ügyvezetõ VÁTI Kht. 2

5 DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ MÓRAHALOM VÁROSKÖZPONTJÁNAK INTEGRÁLT REHABILITÁCIÓJA A FOGLALKOZTATÁS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (1. ÉS 2. KOMPONENS) Mórahalom város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt célja a kistérségben a gazdasági és társadalmi egyenlõtlenségek kiküszöbölése, és a fejlettségi szintek kiegyenlítése. Ennek érdekében újítják meg a városközpontban lévõ volt mozi épületegyüttesét és környezetét, hoznak létre benne egy koordinációs és képzési központot és javítják a kistérség közlekedését. A fejlesztések megvalósulásával vonzóbbá válik a városközpont, ami kihathat a turizmus fejlõdésére is. A megújult épületegyüttesben új munkahelyek keletkeznek. A város központjában elhelyezkedõ, de nagyon rossz állapotban lévõ épületegyüttest, ami a Dél-Alföld elsõ, magántõkébõl megépült mozija volt teljesen felújítják. A szolgáltató rendszer központjaként a felújított épületben kap helyet a kistérségi koordinációs-információs központ, a felnõttképzési és szolgáltató központ, az internetkávézó, amelyek szolgáltatásaikkal megtartó erõt jelenthetnek a fiatalok számára. Sor kerül a volt mozi közvetlen környezetének, továbbá az autóbusz pályaudvarnak a teljes rehabilitációjára. Ennek felújítása azért is fontos, mert a település az Európai Unió elsõ határállomása lesz a schengeni határ mentén. Az épületegyüttes környezetében bõvülnek és megújulnak a zöldterületek. AZ ORPHEUS PROGRAM RÉVÉN MÓRAHALOM VÁROSA TÖRTÉ- NELMÉNEK EGYIK LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSI ÖSSZEGÉHEZ JUTOTT HOZZÁ. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA SZIMBOLIKUS, A SCHENGENI HATÁR MENTÉN ELHELYEZKEDÕ KISVÁROS ÉS TÉRSÉGE SZÁMÁRA KOMFORTOS LAKÓKÖRNYEZETET ÉS JOBB ÉLETMINÕSÉGET JELENT. ENYHÍTENI AKARJA AZ IFJÚSÁGI MUNKANÉLKÜLISÉGET ÉS AZT ÜZENI AZ IFJAK FELÉ, HOGY A KÖZÖSSÉG IGYEKSZIK PROBLÉMÁI- KAT ENYHÍTENI ÉS MEGTARTANI ÕKET A TÉRSÉGBEN. ÖSSZEKÖTÕ KAPOCSKÉNT ÉPÜL MEG A KERÉKPÁRÚT A KÜLTERÜLETI LAKOSSÁG FELÉ AZÉRT, HOGY A TANYAI EMBER IS ÉREZZE, AZ Õ ÉLETMINÕ- SÉGE IS FONTOS SZÁMUNKRA. A PROGRAM SZÉLESKÖRÛ KÖZÖS- SÉGI AKARAT SZIMBÓLUMA. NÓGRÁDI ZOLTÁN POLGÁRMESTER A közlekedési infrastruktúra javítása keretében a korábban felszámolt kisvasút nyomvonalán kerékpárutat építenek, amely a város és egyúttal a szolgáltató központ elérhetõségét biztosítja a tanyavilágban élõk számára. A városközpont megközelítése jelentõsen egyszerûsödik, az ott élõk számára lehetõvé válik, hogy aktívabban bekapcsolódjanak a település és a kistérség életébe. A települési kapcsolatok erõsödésével növekszik a térség kohéziós megtartó ereje. 1. Mórahalom volt Mozi épületének felújítása, bõvítése 2. Mórahalom Autóbusz pályaudvar teljes rehabilitációja 3

6 DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ SZARVAS VÁROSKÖZPONTJÁNAK INTEGRÁLT REHABILITÁCIÓJA A FOGLALKOZTATÁS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Szarvas Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt célja illeszkedve a kistérségi, megyei és regionális fejlesztési tervek prioritásához a területi egyenlõtlenségek kiküszöbölése, a helyi kezdeményezésekre alapozott vonzó társadalmi környezet kialakítása, a jövedelemteremtõ lehetõségek bõvítése, a lakosság életminõségének és elégedettségének javítása a régióban. A projekt keretében megvalósul a város központjában elhelyezkedõ, de nagyon rossz állapotban lévõ, 40 éve épült Vajda Péter Mûvelõdési Központ és Turul Mozi épületegyüttes és környezetének, továbbá a hozzá tartozó Kossuth térnek a teljes rehabilitációja. Az elmúlt évek beruházásainak és felújításainak köszönhetõen a belváros teljes egészében megújult, ebbõl mára csak a mûvelõdési ház maradt ki. Az épület kihasználatlanul áll jelenleg, infrastruktúrája képtelen a mai kor elvárásainak megfelelni. A felújított épületben kap majd helyet önkormányzati tulajdonként, önálló intézményként a kistérségi központ. Itt mûködik majd a kistérségi koordinációs központ, a felnõttképzési és szolgáltató központ és az internetkávézó. Az épületben színház- és elõadóterem is létesül, amely lehetõséget ad a kistérségben a konferenciaturizmus elindítására. A felnõtt- és átképzési programok keretében mezõgazdasági vállalkozókból falusi turizmusra szakosodó helyi vállalkozókat képeznek, akik SZARVASON TÖBB FEJLESZTÉSRE VAN SZÜKSÉG, MIVEL LESZAKA- DÓ TÉRSÉG VAGYUNK. A TELEPÜLÉSNEK SOK TERMÉSZETI ÉRTÉKE VAN, FONTOS, HOGY EZEK NE MENJENEK VESZENDÕBE. A DÉL- ALFÖLDI TELEPÜLÉSEK NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉGE ERÕSEN ROMLOTT AZ ELMÚLT IDÕSZAKBAN, MAGAS AZ ELVÁNDORLÁS. AZ EURÓPAI UNIÓ ELKÉPZELÉSEIVEL IS EGYBEHANGZÓAN AZ A VÁGYUNK, HOGY MEGTARTSUK A HELYI LAKOSSÁGOT, KÜLÖ- NÖSEN A FIATALOKAT. EHHEZ ARRA VAN SZÜKSÉG, HOGY A VÁROS TISZTA, KOMFORTOS LEGYEN, MUNKAHELYET ADJON, HOGY AZ ÁLLAMPOLGÁROK JÓL ÉS BIZTONSÁGBAN ÉREZZÉK ITT MAGU- KAT. A TELEPÜLÉSNEK EZ AZ ELSÕ ILYEN NAGYMÉRTÉKBEN TÁ- MOGATOTT PROJEKTJE, AMI REMÉLJÜK, HOGY EZEKNEK A CÉLOK- NAK AZ ELÉRÉSÉT SEGÍTI MAJD. BABÁK MIHÁLY POLGÁRMESTER a képzés részeként néprajzi ismereteket, idegen nyelvet tanulnak, informatikai oktatáson vesznek részt. A központban fõzõstúdió is helyet kap. A képzésbõl kikerülõk akítvan tudnak majd bekapcsolódni a falusi vendéglátásba és hozzájárulhatnak a kistérségben az idegenforgalom erõsödéséhez. A város és egyúttal a rendszer központjának elérhetõségét biztosítja a külterületeket és elszigetelt városrészeket összekötõ kerékpárút. A fejlesztés révén a városközpont megközelítése nagymértékben javul, az elszigetelt városrészek és a külterületek közvetlen kapcsolatba kerülnek a központtal Szarvas Vajda Péter Mûvelõdési Központ és a Turul Mozi épületegyüttesének teljes rehabilitációja 2. Szarvas Az épületegyüttes környezetének és a Kossuth térnek a teljes rehabilitációja

7 DÉL-KELETI KAPU II. ÜTEM DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Orosháza Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt távolabbi célja, hogy a közeli Orosháza-Gyopárosfürdõ, az Alföld Gyöngye termálgyógyászati és élményfürdõ centrum vonzerejét növelje, vendégeit magas színvonalon tudja kiszolgálni, valamint javítsa a modern szórakoztató és pihenõ központ létrehozásával a helyi lakosság életminõségét. Mindezek érdekében Orosháza Város Önkormányzata kidolgozta a Dél-keleti Kapu elnevezésû fejlesztési programját. A program I. ütemében a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával idegenforgalmi fõiskolai képzés indul, illetve tudásközpont jön létre. A II. ütemet jelentõ projekt keretében az Orosháza és Gyopárosfürdõ között elhelyezkedõ, és az élményfürdõ látványát közvetlenül befolyásoló, leromlott állapotú, a környezetre is veszélyt jelentõ laktanya és volt katonai létesítmény rehabilitációja valósul meg. OROSHÁZA AZ IPAR, A MEZÕGAZDASÁG, A KERESKEDELEM, A KÖZLEKEDÉS VÁROSA PÁRATLAN TERMÉSZETI ADOTTSÁGÁRA, A GYOPÁROSI TÓVIDÉKRE, AZ OTT TALÁLT TERMÁLVÍZKINCSRE, NEMZETKÖZI SZÍNVONALÚ GYÓGY-, STRAND- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ- JÉRE, S IMMÁR FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉSÉRE ALAPOZVA AZ IDE- GENFORGALMAT IS VÁROSFEJLESZTÕ ERÕVÉ KÍVÁNJA FORMÁLNI. AZ ÁLTALUNK SIKERESEN KINYITOTT DÉLKELETI KAPU TERMÉSZE- TESEN EGY MÁSIK KAPUHOZ IS ELVEZET: AHHOZ, MELY AZ EU- RÓPAI UNIÓVAL KÖT ÖSSZE BENNÜNKET. AMIT A MOST ELNYERT TÁMOGATÁS RÉVÉN NYERÜNK, NEM EGYSZERÛEN A MEGVALÓSÍ- TANDÓ LÉTESÍTMÉNYEK, TERVEK, FOGLALKOZTATÁSI LEHETÕSÉGEK MATEMATIKAI ÖSSZESSÉGE, HANEM OLYAN ERÕFORRÁS, MELY RÉ- VÉN MAGASABB PÁLYÁRA VEZÉRELHETJÜK JÖVÕNK ALAKÍTÁSÁT. Helyreállítják a volt legénységi szállást és tanszállodává alakítják át. A megújult épület közvetlen fedett folyosós kapcsolatban áll majd a város rendezvényei és a fejlõdõ tudományos élet által egyre inkább megkövetelt korszerû konferencia csarnokkal. A fõiskolai hallgatók, a tanszálloda vendégei, a konferenciák, továbbá a gyopárosfürdõi vendégkör kiszolgálására a háromcsillagos szálloda színvonalához illeszkedõ, HACCP tanúsítvánnyal rendelkezõ étterem és konyha létesül a volt katonai étkezdébõl. A létesítmény a városi intézmények igényeit is szolgálja majd, közétkeztetési feladatokat ellátva. FETSER JÁNOS POLGÁRMESTER Elkészülnek továbbá a program III. ütemében megvalósításra kerülõ fejlesztések engedélytervei, valamint megvalósul a laktanya területének lõszerés környezeti ártalmatlanítása, a gyógyfürdõhöz vezetõ utak és a kísérõ elemek felújítása. A felújítás során keletkezõ helyi munkaerõ szükségleteket olyan tartós munkanélküliek bevonásával tervezik megvalósítani, akik e segítség nélkül nem tudnának visszakerülni a munkaerõ-piacra. A tartós munkanélküliek közül a különösen hátrányos helyzetû személyek foglalkoztatását tûzték célul. 2. Orosháza Tanszálló kialakítása a volt laktanya területén 3. Orosháza Étterem és konyha létesítése 5

8 SZEGED, SZENT ISTVÁN TÉRI VÍZTORONY- ÉS TÉR-REHABILITÁCIÓ DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt elsõdleges célja, hogy a szegedi Szent István teret és az ott található ipari mûemlék jellegû víztornyot európai színvonalú turisztikai látványossággá alakítsa át, visszacsatolja a város vérkeringésébe, valamint a tér környezetében élõ lakosság és az ott mûködõ üzletek számára vonzó, korszerû igényeket kielégítõ településrészt hozzon létre. ÚJ VÁROSKÖZPONT VALÓSUL MEG SZEGEDEN A PATINÁS SZENT ISTVÁN TÉR ÚJJÁÉPÍTÉSÉVEL. SZEGEDEN HÁROM NAGY FELÚJÍTÁSI PROGRAMOT INDÍTUNK EBBEN AZ ÉVBEN ÖSSZESEN 2,5 MILLI- ÁRD FORINT ÉRTÉKBEN, AMELYBÕL EGY A VÍZTORONY ÉS KÖR- NYÉKÉNEK REHABILITÁCIÓJA. EZEKNEK KÖSZÖNHETÕEN SZEGED VÁROSÁHOZ MÉLTÓ, EURÓPAI SZÍNVONALÚ BELVÁROS JÖHET MAJD LÉTRE. DR. BOTKA LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A belvárosi tér, amely egykor a környezõ városrészek kedvelt színfoltja volt kispiaci hangulatával, zöldséges és gyümölcsstandjaival mára erkölcsileg és fizikailag is erõsen leromlott, zsibvásárrá korcsosult. Közepén található a dr. Zielinszki Szilárd mérnök által tervezett, 1904-ben megépített víztorony, amely az ország legidõsebb máig mûködõ vasbeton szerkezetû víztárolója. A jövõre 100 éves ipari mûemlék a lassú elhasználódás és a korrozív hatások következtében jelentõs károsodást szenvedett, így az építmény szerkezeti állapota kritikusnak minõsül, helyreállításának elodázása katasztrófát vonhat maga után. A projekt eredményeként a Szent István téri víztorony, mint kilátóhely, önmagában is vonzóvá teheti a turisták számára a városnak ezt a területét. A projekt keretében a téren és környezetében az alábbi munkákat végzik el: a mûemléki védettség alatt álló víztorony felújítása, környezetében városi díszpark, valamint idõszakos piac befogadására alkalmas térfelület kialakítása. A tér forgalmának csillapítása érdekében a közúthálózat rekonstrukciója, továbbá turisztikai célból kerékpárút kiépítése. A 11.sz. EuroVelo nemzetközi kerékpárút hiányzó nagyvárosi szakaszainak megépítésével és karbantartásával az aktív turizmus kedvelõinek térségbe vonzása is könnyebbé válik majd. A nemzetközi kerékpárút segítségével újszerû módon kapcsolják össze a térség, a régió idegenforgalmi attrakcióit (például: Szeged városa, fehér-tói természetvédelmi terület, Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark). Az építési projekthez képzési és a foglalkoztatási komponens kapcsolódik. A képzés során 12 fõ parkgondozó oktatását és betanítását valósítják meg. Közülük 10 fõ elhelyezkedését segítik. A foglalkoztatási támogatás segítségével bio-monitoring rendszert építenek ki, aminek segítségével a szakértõk képesek feltérképezni a város levegõszennyezettségét. 6

9 1. Szeged Szent István tér és a víztorony rekonstrukciója

10 1. Bátaapáti Gróf Apponyi Vendégház és Közösségi Centrum kialakítása a mûemlék kastély felújításával DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

11 GRÓF APPONYI VENDÉGHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI CENTRUM Bátaapáti Község Önkormányzata euró ( Ft) A pályázó célja a falu központjában található, jelenleg üresen álló, több mint 200 éves mûemlék kastély felújítása, majd közösségi ház és panzió kialakítása. Ezáltal a falu központja új, rendezettebb képet kap, ami az idegenforgalom szempontjából nagyon fontos tényezõ. Új foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetõségek jönnek létre a községben, felgyorsul a község infrastrukturális fejlõdése, új befektetõk jelentkezhetnek a térségben. A falusi lakosság és a gazdálkodók képzése, szakképzése bõvülhet. BÁTAAPÁTI SZÁMÁRA AZÉRT FONTOS AZ APPONYI KÚRA FELÚJÍ- TÁSA, MERT EZZEL ADÓZUNK ÕSEINKNEK ÉS VALAMIT NYÚJTUNK A JÖVÕ BÁTAAPÁTI GENERÁCIÓINAK. UGYANAKKOR AZ ELKÉSZÜLÕ VENDÉGHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONT A TELEPÜLÉS KELLEMES SZÍNFOLTJA LESZ, AMIVEL A MOST OTT ÉLÕ EMBEREK IS BÜSZ- KÉLKEDHETNEK. KRACHUN SZILÁRD POLGÁRMESTER A helyreállítás és felújítás célja az épületek megmentése, szerkezeteinek megóvása és olyan funkció megtervezése, amely az épületegyütteshez méltó és a mûködését a jövõben biztosítani képes. A fõépület szállásépületté alakítható át, úgy, hogy emellett az épület eredeti jellege és szerkezeti rendszere megtartható marad. A cél egy modern, minden igényt kielégítõ vendégház és közösségi ház létrehozása. Ez a megújuló épület egy, a térségben jelenleg hiányzó komplex turisztikai terméket is jelentene, javítva a településképet és közvetve vonzóbbá téve a dél-dunántúli régiót. Az épület déli végén gondnoki lakás céljára is alkalmas lakóegység kerül kialakításra, ami apartmanként vendégfogadásra is használható. A gazdasági épületben kapnak helyet a kiszolgáló funkciók, amelyeket a szállóvendégek és a helybeliek vagy a kirándulók külön is igénybe vehetnek: szauna, fitness terem, borozó, étterem, tekepálya, közösségi termek. Az önkormányzat célja az is, hogy a községben mûködõ egyesületek, baráti társaságok kulturált helyen tudjanak tevékenykedni. A helyi egyesületek térítésmentesen vehetik igénybe a közösségi ház bizonyos funkcióit. Az épületben helytörténeti kiállítás is helyet kap. 2. Bátaapáti Gondnoki lakás kialakítása a Vendégházban 9

12 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 1. Bóly - mûemlék malomépület felújítása

13 MALOM A VÁROS SZÉLÉN Bóly Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt célja Bóly déli városrész fejlõdésének elõmozdítása, a vállalkozások ösztönzése, lakóövezeti és idegenforgalmi fejlesztések generálása. A fejlesztéssel a városrész rehabilitációjának I. üteme valósul meg egy képzési programmal kiegészülve. A mûemléki környezetben lévõ, a fõutcát lezáró, erõsen leromlott állapotú volt németbólyi Mûmalom épületét eredeti, ipari mûemléki homlokzatának megjelenítésével újítják fel. Az épület a felújítást követõen új igényeket elégít majd ki. A földszinten 450m 2 -en vállalkozói kiskereskedelmi tevékenységek kapnak helyet. Ennek eredményeként bõvül az ipari parkhoz kapcsolódó szolgáltatások területe, új munkahelyek jönnek létre egyrészt az épületet bérlõ vállalkozások keretében, másrészt az Ipari Parkban már mûködõ vállalkozásoknál. A 3800 FÕS TELEPÜLÉS TÖRTÉNELMI MÚLTJÁNAK KÖSZÖNHETI SZÉP TELEPÜLÉSKÖZPONTJÁT. 80 MÉTER SZÉLES FÕUTCÁJÁT BÁRKI MEGIRIGYELNÉ. ENNEK AZ UTCÁNAK EGYIK OLDALÁN TA- LÁLHATÓ A VOLT KASZINÓ, MA KULTURÁLIS KÖZPONT. SZEMBEN VELE HELYEZKEDIK EL A VÁROS IPARI RÉSZÉT LEZÁRÓ KORÁBBI MALOM. AZ 1908-BEN ÉPÜLT MALOM 1992-IG MÛKÖDÖTT, JE- LENLEG ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON. EREDETI ÁLLAPOTÁBAN ÁL- LÍTJUK HELYRE, DE MIVEL GAZDASÁGOSAN MÁR MÛKÖDTETNI NEM LEHET, KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓKAT KAP. HÁRS JÓZSEF POLGÁRMESTER Az emeleti helyiségekben képzési központot alakítanak ki az Ipari Park vállalkozóinak igényeihez igazodva. Társulva az önkormányzati zöldterület gondozáshoz itt egyben a tartós és halmozottan hátrányos helyzetû munkanélküliek képzése is megvalósul. A harmadik szint 300m 2 -en civil közösségi igényeket kiszolgáló szervezetek számára biztosít mûködési lehetõségeket: Önkéntes Tûzoltóság, Polgárõrség, Kulturális Egyesület, Méhész Egyesület. A projekt keretében a volt malom és a fõ utca melletti környezetet is megújítják. A zöldfelületek felújításával, a parkosítással jobban elhatárolódik az ipari vállalkozási övezet a lakóövezettõl. A kellemes környezet újabb vállalkozásokat vonzhat a jelenleg 700 fõt foglalkoztató Bólyi Ipari Parkba. Egyben a környéken vonzóbb lakókörnyezet alakul ki, amely az épületek további felújítását, a lakóövezet kiépítést ösztönözheti az elöregedõ városrészben. 1. A bólyi malom megnyitása 1908-ban (archív) 11

14 NYITOTT VÁR, NYITOTT MÛHELY DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Dunaföldvár Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt általános célja a gazdasági és társadalmi szempontból elmaradott paksi kistérségben található Dunaföldvár város fejlesztése a jövedelemtermelõ foglalkoztatás javítása és a regionális területi egyenlõtlenségek kiküszöbölése érdekében. A fejlesztések közvetlen célterülete a város belvárosában található váregyüttes. A rehabilitáció a komplex városfejlesztési akcióterv elsõ ütemeként valósul meg. Az építési komponens sikeres megvalósítása hozzájárul a város általános turisztikai fejlesztéséhez, míg a közútfejlesztési komponens a város infrastrukturális hálózatának fejlesztését, a környezet általános színvonalának javítását eredményezheti. A beruházások megvalósulása hozzájárul ahhoz, hogy a város a lakosság számára vonzó életteret, a turisták számára vonzó turisztikai célterületet jelentsen. A projekt keretében felújítják a várat. A leromlott állapotú vár épületeinek komplex rehabilitációja a török torony, az összedõlõ félben lévõ ún. ispánház és a barokk pince felújítása is megtörténik. Elkészülnek a térburkolatok, a várudvarban lévõ szabadtéri színpad korszerûsítése és új burkolatot kap a területhez tartozó Rátkai köz is. Ez utóbbi, valamint a vár-együtteshez vezetõ belvárosi úthálózat felújítása óriási változást fog jelenteni a megközelíthetõség szempontjából. A VÁR TERÜLETÉN, ANNAK FELTÁRÁSA ÉS ÁTADÁSA ÓTA AZ EL- MÚLT TÖBB MINT 30 ÉVBEN ANYAGI OKOK MIATT JELEN- TÕSEBB FELÚJÍTÁS NEM VALÓSULHATOTT MEG. A JELENLEGI FEJ- LESZTÉSEKET KÖVETÕEN REMÉLJÜK, HOGY SZEBB, VONZÓBB ÉS SZÍNVONALASABB LESZ DUNAFÖLDVÁR EGYIK LEGSZEBB HELYÉN, A DUNA-PARTI LÖSZ DOMBON ÉPÜLT VÁRERÕDÍTMÉNY. NEMCSAK A VÁRÉPÜLET ÚJUL MEG, HANEM A MÛEMLÉKI KÖRNYEZETBEN TALÁLHATÓ, ODA VEZETÕ UTAK IS, AHOL A MÚLT SZÁZAD ELEJÉN ÉPÍTETT ÚTBURKOLATOKON NYOMOT HAGYOTT AZ IDÕ ÉS A SOK KÖZMÛÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS NEM MINDIG SZAKSZERÛ HELYRE- ÁLLÍTÁS IS. A SZÉPÜLÕ KÖRNYEZETTÕL AZ IDEGENFORGALOM NÖVEKEDÉSÉT VÁRJUK. NAGY GÁBORNÉ POLGÁRMESTER A várban található felújított ispánházban látványmûhelyt alakítanak ki. Ily módon a komplex belvárosi rehabilitáció új munkahelyek teremtésével kapcsolódik össze, ugyanakkor harmonikusan illeszkedik a vár történelmi miliõjéhez, és magas hozzáadott érték létrehozásával egyszerre járul hozzá egy õsi szakmakultúra fenntartásához és a turizmus kínálatbõvítéséhez Dunaföldvár a vár épületeinek komplex rehabilitációja 2. Dunaföldvár a várhoz vezetõ utak megújítása

15 3. Dunaföldvár Töröktorony felújítása

16 MEDITERRÁN DÉLI KAPU SIKLÓS DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Siklós Város Önkormányzata euró ( Ft) SIKLÓS LEGFORGALMASABB HELYE A MÁRIA UTCA ÉS A PIAC- TÉR. NAPRÓL NAPRA LÁTTAM, HOGY PUSZTUL A BELVÁROSUNK. HOGY TUDUNK ÍGY A VÁROSUNKBA CSALOGATNI BEFEKTETÕKET ÉS LÁTOGATÓKAT? EZEN SEGÍTETT A PHARE PROGRAM. A ME- DITERRÁN DÉLI-KAPU AZ ELSÕ JEL ARRA, HOGY VÁROSUNK FELÉBREDT CSIPKERÓZSIKA ÁLMÁBÓL. DR. MARENICS JÁNOS POLGÁRMESTER A projekt közvetlen célja Siklós város komplex városfejlesztési akciótervében meghatározott terület, a leromlott állapotú történelmi városközpont rehabilitációja épület-és infrastruktúra felújítással, korszerûsítéssel annak érdekében, hogy a belváros vonzó turisztikai célterületté válhasson és a helyi lakosság életminõsége javuljon. Az akcióterv által meghatározott feladatokból a projekt keretében a legsürgetõbbek valósulnak meg. Ez a belváros-rehabilitáció nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a város a Siklós Villány Harkány kistérség és a régió turisztikai központjává fejlõdjön. A kistérség határközeli elhelyezkedése, valamint nemzetközi szinten is különlegesnek számító összetett vonzerõstruktúrája kulturális-történelmi látnivalók (Siklós vár és belváros), gyógyfürdõ (Harkány) és borkultúra (Villány) alapján méltán törekedhet arra, hogy a régió és egyben az ország déli turisztikai kapujává váljon. Felújításra és átalakításra kerül a nagy forgalmat bonyolító piac-tér, a nyitott piaccsarnokot átépítik. Létrejön 19 árusítópavilon, 90 zárt téri és 50 szabadtéri õstermelõi árusítóhely. A piac turisták számára is élvezhetõ, zöldséget és virágot árusító látványpiacként is mûködhet majd. A piachoz csatlakozó Mária utcát sétáló utcává alakítják, térburkolattal látják el. A térre kihelyezendõ szökõkút, térvilágítás antik hangulatúvá varázsolja a környezetet. A területhez vezetõ legfontosabb út felújítása is megtörténik, ami a várost elkerülõ út és a belváros egyenes vonalú közvetlen összeköttetését biztosítja a helyi lakosság és a vendégek részére harmonikussá téve a város arculatát. Megvalósul 1300 m hosszúságú út és egy vasúti átjáró felújítása. A fejlesztések révén 10 új munkahely megteremtését, a város szociális társadalmi állapotának javulását is remélik a város vezetõi. A párhuzamos és késõbbi fejlesztések eredményeként kialakuló városszerkezet és szolgáltatási színvonal a záloga annak, hogy a kistérség már az évtized végére európai szinten is számottevõ turisztikai komplexumként szerepeljen Siklós Mária utca átalakítása sétáló utcává 2. Siklós piac átépítése, térrész rendezése

17 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ A VÁROSKÖZPONT RÉGI FÉNYE A NAGYATÁDI SZÉCHENYI PARK ÉS ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEINEK REHABILITÁCIÓJA A GAZDASÁGI FELLENDÜLÉSÉRT Nagyatád Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt célja, hogy a gyógyturizmus mentén megvalósított infrastrukturális beruházások ösztönözzék a település fejlõdését és az idegenforgalom mennyiségi és minõségi növelésével elõsegítsék a térség felzárkózását a régió fejlettebb területeihez. A projekt keretében a Nagyatád történelmi városközpontjában található Széchenyi parkban megvalósul a helyi védettség alatt álló, 1936-ban épült gyógyfürdõ épület külsõ felújítása. Lebontják a jelenlegi kiszolgáló pavilonsort, kicserélik a sétányok burkolatát. Megtörténik továbbá a park mellett, a fürdõ közvetlen közelében található, szintén helyi védettséget élvezõ, évek óta kihasználatlanul álló, háromszintes, volt posta épület teljes felújítása. Az épületben új funkciókat alakítanak ki: a földszinti részébe beköltözik a Turinform iroda, helyet kap egy színvonalas rendezvényterem és tanácsterem. A vendéglátóipari szakképzõ iskola A TÁMOGATÁS CÉLJÁNAK ÉS A TELEPÜLÉS TUDATOS FEJLESZTÉ- SÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSA, A SZÉCHENYI TÉR TELJES MEGÚJÍTÁSA, AZ ÉPÜLETEK ÉS A KÖZTERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ÚJ LENDÜ- LETET AD A VÁROSKÖZPONT ÉLETÉNEK. AZ EMBERLÉPTÉKÛ, KIS- VÁROSI ARCULAT MEGÕRZÉSE NAGYMÉRTÉKBEN HOZZÁJÁRUL A TURIZMUS FEJLÕDÉSÉHEZ ÉS A VÁROSLAKÓK ÉLETKÖRÜLMÉNYEI- NEK JAVÍTÁSÁHOZ. A PROGRAM HOZZÁJÁRUL, HOGY A VÁROSKÖZ- PONT ÚJBÓL ELNYERJE RÉGI RANGJÁT, EZZEL EMELVE A TERÜLET GAZDASÁGI EREJÉT ÉS IDEGENFORGALMI VONZEREJÉT. ORMAI ISTVÁN POLGÁRMESTER számára tanétterem és tankonyha létesül. A felsõ két szintet kereskedelmi szálláshelyként hasznosítják. A felújítások eredményeképpen a Széchenyi tér és park visszanyeri páratlan városközponti státuszát: egy kisváros centrumában egy óriási, õsfás park, egy hozzá minden szempontból illeszkedõ kis mûemlék gyógyfürdõ, körülötte pedig számos, elsõsorban gazdasági és közösségi funkciót betöltõ mûemlék jellegû épület. A kapcsolódó további városközponti fejlesztésekhez engedélyezési és kiviteli tervek készülnek. A fejlesztések eredményeképpen vonzó gazdasági és társadalmi környezet alakulhat ki Nagyatádon, amely egyszerre javítja a helyiek életviszonyait és a turizmusra építõ gazdasági tevékenységet a városban. Ez a térség fejlõdésére is ösztönzõleg hathat. A beruházások során jelentkezõ új feladatok ellátására a város hátrányos helyzetû és hosszú távon munkanélküli, inaktív munkaerõ kínálatára támaszkodva, képzési és szociális gazdaság típusú foglalkoztatási programot valósít meg. A program rövidtávon csökkenti a munkanélküliséget, növeli a város vonzerejét és turisztikai értékét, növeli a közvetlenül érintett családok életszínvonalát. 1. Nagyatád a gyógyfürdõ épületének külsõ felújítása 2. Nagyatád volt Posta épület teljes felújítása 15

18 TELEPÜLÉSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ SZEKSZÁRDON DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata euró ( Ft) A történelmi városközpont, és azon belül elsõ lépésként a Garay tér rekonstrukciójával egy olyan településdesign jöhet létre, amely már megfelelõ épített környezetet jelent az idegenforgalom fellendítéséhez és amelyre már jól felfûzhetõk a kistérség komplex idegenforgalmi termékei (pl. a borturizmus), kedvezõen befolyásolva egyben a város és a környék gazdasági fejlõdését, növelve a régió ismertségét. A rehabilitáció egyidejûleg a helyi lakosok számára is élhetõ városközpontot hoz létre és javítja a település lakosságának életminõségét. SZEKSZÁRD KÉTSZÁZ ÉVES BORKULTÚRÁVAL RENDELKEZIK, KUL- TURÁLIS KÖZPONT IS, EHHEZ MÉLTÓ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA A VÁROS ALAPVETÕ ÉRDEKE. A JELENLEGI VÁROSKÖZPONT ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ TÖMBFELTÁRÁSOK REKONSTRUKCIÓJA A MINÕSÉGI TURIZMUSNAK TEREMT OLYAN FOGADÓHELYET, AMELYET A SZEKSZÁRDI BOR ÉS A KULTÚRA MEGÉRDEMELNEK. KOCSIS IMRE ANTAL POLGÁRMESTER A projekt közvetlen területe Szekszárd belvárosának legjobb perspektívával rendelkezõ, de leromlott állapotú része, a Garay tér. A belváros további leromlásának megakadályozása, vonzó, turisztikai szempontból is értékes településkörnyezet kialakítása a tervezett projekt célja. Ennek keretében csillapítják a terület forgalmát, kicserélik a teljes térburkolatot a történelmi belvároshoz illõ térkõ burkolatra. A felújítás során az összes elavult energiaés vízközmû cseréje is megtörténik. Korszerûsítik a közvilágítást a történelmi belváros hangulatához illõ megvilágítók alkalmazásával, valamint új utcabútorokat helyeznek ki. Teraszokat, zöldterületeket, vízfelületeket alakítanak ki. A Garay tér kulcsterületnek tekinthetõ a belváros rehabilitációja szempontjából, mert az itt kialakuló megváltozott környezet olyan folyamatokat indíthat el, melyek elõsegítik a teljes belvárosi megújulást. Az építészeti akciótervben leírtak alapján a további fejlesztési tervek a belváros teljes rehabilitációját szolgálják Szekszárd Garay tér rekonstrukciója 2. Szekszárd térburkolat cseréje, forgalomelterelés

VÁROSREHABILITÁCIÓ A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

VÁROSREHABILITÁCIÓ A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci, 2009. november KERTES 1997KFT. TOLNAI Jánosié DR. TUBA - TERV KFT. ADROVITZ MIKLÓS FM STAT KFT. LINZENBOLD MARIANN 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁS

4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁS 4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁS 4.1 HELYZETÉRTÉKELÉS A négy országgal határos Nyugat-Dunántúli Régióban több nagy forgalmú és sok kisebb határállomás (közúti, vasúti, vízi, légi) található. Az országban

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Borsodnádasd Város Önkormányzata Borsodnádasd Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Borsodnádasd 2013. február Integrált Városfejlesztési Stratégia Borsodnádasd, 2012 E-mail: info@projmenkft.hu oldal 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KŐRÖSHEGY KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA ÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2007. március 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. A dokumentum célja... 2 1.1. Vezetői összefoglaló... 2 1.2. A dokumentum

Részletesebben

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető 6 2 Vezetői összefoglaló 7 3. A pályázattal érintett

Részletesebben

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Integrált Településfejlesztési Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény Carpathia Tanácsadó Zrt 2015.02.08. Tartalom 1. Bevezető és előzmények... 3 2. Az

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV. Kisköre 2010 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010

AKCIÓTERÜLETI TERV. Kisköre 2010 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010 AKCIÓTERÜLETI TERV Kisköre 2010 1 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010 Tartalomjegyzék Stratégiai fejezet... 4 Vezetői összefoglaló... 4 A város egészére vonatkozó helyzetértékelés a megadott mutatókkal... 5 A város

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zsolt Polgári István Babos Anikó főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező GENERÁL TERVEZŐ ACZÉL VÁROSÉPÍTÉSZ

Részletesebben

BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018

BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018 Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében HURO/0901/241/2.1.3. BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018 Főpályázó:

Részletesebben

Pannonhalma városközpont megújításának előzetes akcióterületi terve

Pannonhalma városközpont megújításának előzetes akcióterületi terve Pannonhalma városközpont megújításának előzetes akcióterületi terve 2009.10.30. Tartalomjegyzék 1.Vezetői összefoglaló...3 2.Akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...8 Az akcióterület kijelölése...8

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5 1. A megye jövőképe... 6 2. A megye célrendszerének

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet részéről: Dr. Horváth Teréz kabinetvezető Cservenka Dóra

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

SZEKSZÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MUNKAKÖZI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTUM 2013. DECEMBER

SZEKSZÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MUNKAKÖZI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTUM 2013. DECEMBER SZEKSZÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MUNKAKÖZI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTUM 2013. DECEMBER Készitette: Dr. Balogh Ákos okl. tájépítészmérnök K1/11-0008 TK1/11-0008 TT1/11-0008 TR1/11-0008 Balogh Zsombor

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/297/2015. ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019 című dokumentum elfogadása

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/297/2015. ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019 című dokumentum elfogadása 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/297/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program című dokumentum elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015. március - 2020. március -TERVEZET- 2015. április xx. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település infrastruktúrája... 4 Közlekedés... 4 Közmű infrastruktúra...

Részletesebben

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. május HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben