PHARE INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSZTÖNZÉSE C. PROGRAM NYERTES PROJEKTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PHARE 2002 2003 INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSZTÖNZÉSE C. PROGRAM NYERTES PROJEKTEK"

Átírás

1 PHARE INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSZTÖNZÉSE C. PROGRAM NYERTES PROJEKTEK

2 KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY U

3 TISZTELT OLVASÓ! Az Európai Unió a fejlõdés lehetõségét kínálja Magyarországnak. Mindenki tudja, hogy egy jó üzlet kölcsönös elõnyökkel jár. Magyarország csatlakozása az egységesülõ Európához jó üzlet. Magyarországnak Európa biztonsága, Európának pedig a magyarok találékonysága és szorgalma, az ország kultúrája, tájai, ízei lehetnek fontosak. A mi jövõképünk a fejlett, európai Magyarország. Az elmúlt közel egy évtizedben a Phare és azon belül is a területfejlesztési programok sok lehetõséget kínáltak számunkra amelyek segítségével ennek a jövõképnek a megvalósulásáért dolgozhattunk. Most az utolsó Phare területfejlesztési program támogatásával megvalósuló komplex beruházásokat indítjuk útjukra. Ezek a beruházások és fejlesztések a családok, közösségek, falvak, városok életét alapvetõen befolyásolják majd, kiszámíthatóbb jövõt, jólétet és biztonságot teremtve. Régi patinás városközpontok újulnak meg, hogy kulturális és történelmi örökségükkel a mai ember mindennapi környezetét gazdagítsák. Elavult épületek szépülnek meg, amelyek új funkcióval bõvülve új életre kelhetnek. Közutak újulnak meg, tehermentesítve a városközpontokat és elérhetõvé téve az idegenforgalmi célokra, pihenésre használható területeket. Összességében szebbé, élhetõbbé, gazdagabbá válnak városaink, településeink. Az Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése c. program kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetû térségekre, a komplex fejlesztési programokra: nemcsak építési beruházásokat támogatott, hanem javítani akarta a közlekedést és új munkahelyeket akart teremteni. Erre a figyelemre és támogatásra az uniós csatlakozást követõen is számíthatnak a magyarországi települések. Az unió területfejlesztési politikájának lényege ugyanis a versenyképesség növelése és a felzárkóztatás. Az elmaradott régióknak, kistérségeknek biztosított támogatás hosszú távon fejlõdést biztosító felhasználása, az ott lakók életkörülményeinek javítása, a helyi szellemi, kulturális értékek megõrzése a lakosok helyben maradásával és boldogulásával elérhetõ cél. Ezt az elvet követve a magyar kormány is segíteni fogja az ország lakóit, önkormányzati vezetõit, vállalkozásait, csakúgy, mint a regionális fejlesztések szereplõit. Ez a kiadvány fejlesztési elképzeléseket mutat be, amelyek 1-2 éven belül válnak valósággá, de már most olyan ötletet, példát, gyakorlatot mutatnak fel, amelyek más projekteknél is tanulságosak lehetnek. Ezeknek az ötleteknek a megvalósulása néhány éve még csak álom volt. Az Európai Unió Phare- programjának támogatásával mára mindez valóság lett. Kedves Olvasó! Kívánom, hogy haszonnal forgassa ezt a füzetet! DR. NAGY SÁNDOR Területfejlesztési Politikai Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal 1

4 INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSZTÖNZÉSE CÍMÛ 2002/2003 ÉVI TERÜLETFEJLESZTÉSI PHARE PROGRAM Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése címmel került kiírásra hazánk utolsó területfejlesztési Phare programja, mely egyben az eddigi legkomplexebb, legösszetettebb, teljesen innovatív támogatási konstrukció. A program célja helyi kezdeményezésekre és széles körû partnerségre épülõ integrált településfejlesztési akciók támogatása volt három egymásra épülõ, egymás hatását erõsítõ komponens megvalósításával, melyek az alábbiak voltak: 1. komponens: kihasználatlan gazdasági potenciállal rendelkezõ, leromlott állapotú településrészek, használaton kívüli vagy alulhasznosított városi, települési, ipari és katonai területek rehabilitációja, új funkciókkal történõ ellátása, munkahelyteremtõ tevékenységek fejlesztése érdekében 2. komponens: régión belüli elérhetõséget javító közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése (bekötõ utak, településeket összekötõ utak, csomópontok, kerékpárutak) 3. komponens: képzési programok megvalósítása, helyi kezdeményezéseken alapuló foglalkoztatás ösztönzése a tartós munkanélküliek munkaerõ-piacra történõ visszajutásának elõsegítése érdekében. Hazánkban ez volt az elsõ valamennyi régióra kiterjedõ területfejlesztési program, mely lehetõvé teszi, hogy a strukturális alapokra való felkészülés fõpróbájaként azon régiók szereplõi, szervezetei is gyakorlati tapasztalatot szerezzenek európai uniós irányelvek szerinti program és projekttervezés, pályázatírás illetve uniós eljárásrend alapú projekt megvalósítás terén, melyeknek az elmúlt években erre még nem volt lehetõsége. A program keretében 54,12 millió euró Phare forrás és 43,29 millió euró hazai társfinanszírozás összesen mintegy 25 milliárd Ft pályázati rendszerû elosztására került sor. A fejlesztések megvalósításához a pályázóknak minimálisan 10% önrészt kellett biztosítaniuk. A augusztus 14-én meghirdetett pályázati kiírásra a pályázatok beadási határidejéig, azaz november 7-ig országszerte 187 pályázatot adtak be, melyek együttes támogatási igénye megközelítõleg négyszeresen haladta meg a rendelkezésre álló forrásokat. A pályázók többsége a pályázati kiírással összhangban helyi önkormányzatok közül került ki, a bevont partnerek körében pedig non-profit szervezetek, munkaügyi központok, képzési intézmények is megtalálhatók voltak. Az Értékelõ Bizottság a benyújtott pályázatok közül 49 pályázatot részesített támogatásban, a rendelkezésre álló keret szinte maximálisan, 99,46%-ban lekötésre került. A támogatást elnyert pályázók és a VÁTI Kht., mint Szerzõdõ Hatóság július 6. és 19. között kötötték meg a támogatási szerzõdéseket, ezt követõen megkezdõdhetett a programok megvalósítása. GALOVICZ MIHÁLY programengedélyezõ ügyvezetõ VÁTI Kht. 2

5 DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ MÓRAHALOM VÁROSKÖZPONTJÁNAK INTEGRÁLT REHABILITÁCIÓJA A FOGLALKOZTATÁS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (1. ÉS 2. KOMPONENS) Mórahalom város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt célja a kistérségben a gazdasági és társadalmi egyenlõtlenségek kiküszöbölése, és a fejlettségi szintek kiegyenlítése. Ennek érdekében újítják meg a városközpontban lévõ volt mozi épületegyüttesét és környezetét, hoznak létre benne egy koordinációs és képzési központot és javítják a kistérség közlekedését. A fejlesztések megvalósulásával vonzóbbá válik a városközpont, ami kihathat a turizmus fejlõdésére is. A megújult épületegyüttesben új munkahelyek keletkeznek. A város központjában elhelyezkedõ, de nagyon rossz állapotban lévõ épületegyüttest, ami a Dél-Alföld elsõ, magántõkébõl megépült mozija volt teljesen felújítják. A szolgáltató rendszer központjaként a felújított épületben kap helyet a kistérségi koordinációs-információs központ, a felnõttképzési és szolgáltató központ, az internetkávézó, amelyek szolgáltatásaikkal megtartó erõt jelenthetnek a fiatalok számára. Sor kerül a volt mozi közvetlen környezetének, továbbá az autóbusz pályaudvarnak a teljes rehabilitációjára. Ennek felújítása azért is fontos, mert a település az Európai Unió elsõ határállomása lesz a schengeni határ mentén. Az épületegyüttes környezetében bõvülnek és megújulnak a zöldterületek. AZ ORPHEUS PROGRAM RÉVÉN MÓRAHALOM VÁROSA TÖRTÉ- NELMÉNEK EGYIK LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSI ÖSSZEGÉHEZ JUTOTT HOZZÁ. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA SZIMBOLIKUS, A SCHENGENI HATÁR MENTÉN ELHELYEZKEDÕ KISVÁROS ÉS TÉRSÉGE SZÁMÁRA KOMFORTOS LAKÓKÖRNYEZETET ÉS JOBB ÉLETMINÕSÉGET JELENT. ENYHÍTENI AKARJA AZ IFJÚSÁGI MUNKANÉLKÜLISÉGET ÉS AZT ÜZENI AZ IFJAK FELÉ, HOGY A KÖZÖSSÉG IGYEKSZIK PROBLÉMÁI- KAT ENYHÍTENI ÉS MEGTARTANI ÕKET A TÉRSÉGBEN. ÖSSZEKÖTÕ KAPOCSKÉNT ÉPÜL MEG A KERÉKPÁRÚT A KÜLTERÜLETI LAKOSSÁG FELÉ AZÉRT, HOGY A TANYAI EMBER IS ÉREZZE, AZ Õ ÉLETMINÕ- SÉGE IS FONTOS SZÁMUNKRA. A PROGRAM SZÉLESKÖRÛ KÖZÖS- SÉGI AKARAT SZIMBÓLUMA. NÓGRÁDI ZOLTÁN POLGÁRMESTER A közlekedési infrastruktúra javítása keretében a korábban felszámolt kisvasút nyomvonalán kerékpárutat építenek, amely a város és egyúttal a szolgáltató központ elérhetõségét biztosítja a tanyavilágban élõk számára. A városközpont megközelítése jelentõsen egyszerûsödik, az ott élõk számára lehetõvé válik, hogy aktívabban bekapcsolódjanak a település és a kistérség életébe. A települési kapcsolatok erõsödésével növekszik a térség kohéziós megtartó ereje. 1. Mórahalom volt Mozi épületének felújítása, bõvítése 2. Mórahalom Autóbusz pályaudvar teljes rehabilitációja 3

6 DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ SZARVAS VÁROSKÖZPONTJÁNAK INTEGRÁLT REHABILITÁCIÓJA A FOGLALKOZTATÁS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Szarvas Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt célja illeszkedve a kistérségi, megyei és regionális fejlesztési tervek prioritásához a területi egyenlõtlenségek kiküszöbölése, a helyi kezdeményezésekre alapozott vonzó társadalmi környezet kialakítása, a jövedelemteremtõ lehetõségek bõvítése, a lakosság életminõségének és elégedettségének javítása a régióban. A projekt keretében megvalósul a város központjában elhelyezkedõ, de nagyon rossz állapotban lévõ, 40 éve épült Vajda Péter Mûvelõdési Központ és Turul Mozi épületegyüttes és környezetének, továbbá a hozzá tartozó Kossuth térnek a teljes rehabilitációja. Az elmúlt évek beruházásainak és felújításainak köszönhetõen a belváros teljes egészében megújult, ebbõl mára csak a mûvelõdési ház maradt ki. Az épület kihasználatlanul áll jelenleg, infrastruktúrája képtelen a mai kor elvárásainak megfelelni. A felújított épületben kap majd helyet önkormányzati tulajdonként, önálló intézményként a kistérségi központ. Itt mûködik majd a kistérségi koordinációs központ, a felnõttképzési és szolgáltató központ és az internetkávézó. Az épületben színház- és elõadóterem is létesül, amely lehetõséget ad a kistérségben a konferenciaturizmus elindítására. A felnõtt- és átképzési programok keretében mezõgazdasági vállalkozókból falusi turizmusra szakosodó helyi vállalkozókat képeznek, akik SZARVASON TÖBB FEJLESZTÉSRE VAN SZÜKSÉG, MIVEL LESZAKA- DÓ TÉRSÉG VAGYUNK. A TELEPÜLÉSNEK SOK TERMÉSZETI ÉRTÉKE VAN, FONTOS, HOGY EZEK NE MENJENEK VESZENDÕBE. A DÉL- ALFÖLDI TELEPÜLÉSEK NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉGE ERÕSEN ROMLOTT AZ ELMÚLT IDÕSZAKBAN, MAGAS AZ ELVÁNDORLÁS. AZ EURÓPAI UNIÓ ELKÉPZELÉSEIVEL IS EGYBEHANGZÓAN AZ A VÁGYUNK, HOGY MEGTARTSUK A HELYI LAKOSSÁGOT, KÜLÖ- NÖSEN A FIATALOKAT. EHHEZ ARRA VAN SZÜKSÉG, HOGY A VÁROS TISZTA, KOMFORTOS LEGYEN, MUNKAHELYET ADJON, HOGY AZ ÁLLAMPOLGÁROK JÓL ÉS BIZTONSÁGBAN ÉREZZÉK ITT MAGU- KAT. A TELEPÜLÉSNEK EZ AZ ELSÕ ILYEN NAGYMÉRTÉKBEN TÁ- MOGATOTT PROJEKTJE, AMI REMÉLJÜK, HOGY EZEKNEK A CÉLOK- NAK AZ ELÉRÉSÉT SEGÍTI MAJD. BABÁK MIHÁLY POLGÁRMESTER a képzés részeként néprajzi ismereteket, idegen nyelvet tanulnak, informatikai oktatáson vesznek részt. A központban fõzõstúdió is helyet kap. A képzésbõl kikerülõk akítvan tudnak majd bekapcsolódni a falusi vendéglátásba és hozzájárulhatnak a kistérségben az idegenforgalom erõsödéséhez. A város és egyúttal a rendszer központjának elérhetõségét biztosítja a külterületeket és elszigetelt városrészeket összekötõ kerékpárút. A fejlesztés révén a városközpont megközelítése nagymértékben javul, az elszigetelt városrészek és a külterületek közvetlen kapcsolatba kerülnek a központtal Szarvas Vajda Péter Mûvelõdési Központ és a Turul Mozi épületegyüttesének teljes rehabilitációja 2. Szarvas Az épületegyüttes környezetének és a Kossuth térnek a teljes rehabilitációja

7 DÉL-KELETI KAPU II. ÜTEM DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Orosháza Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt távolabbi célja, hogy a közeli Orosháza-Gyopárosfürdõ, az Alföld Gyöngye termálgyógyászati és élményfürdõ centrum vonzerejét növelje, vendégeit magas színvonalon tudja kiszolgálni, valamint javítsa a modern szórakoztató és pihenõ központ létrehozásával a helyi lakosság életminõségét. Mindezek érdekében Orosháza Város Önkormányzata kidolgozta a Dél-keleti Kapu elnevezésû fejlesztési programját. A program I. ütemében a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával idegenforgalmi fõiskolai képzés indul, illetve tudásközpont jön létre. A II. ütemet jelentõ projekt keretében az Orosháza és Gyopárosfürdõ között elhelyezkedõ, és az élményfürdõ látványát közvetlenül befolyásoló, leromlott állapotú, a környezetre is veszélyt jelentõ laktanya és volt katonai létesítmény rehabilitációja valósul meg. OROSHÁZA AZ IPAR, A MEZÕGAZDASÁG, A KERESKEDELEM, A KÖZLEKEDÉS VÁROSA PÁRATLAN TERMÉSZETI ADOTTSÁGÁRA, A GYOPÁROSI TÓVIDÉKRE, AZ OTT TALÁLT TERMÁLVÍZKINCSRE, NEMZETKÖZI SZÍNVONALÚ GYÓGY-, STRAND- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ- JÉRE, S IMMÁR FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉSÉRE ALAPOZVA AZ IDE- GENFORGALMAT IS VÁROSFEJLESZTÕ ERÕVÉ KÍVÁNJA FORMÁLNI. AZ ÁLTALUNK SIKERESEN KINYITOTT DÉLKELETI KAPU TERMÉSZE- TESEN EGY MÁSIK KAPUHOZ IS ELVEZET: AHHOZ, MELY AZ EU- RÓPAI UNIÓVAL KÖT ÖSSZE BENNÜNKET. AMIT A MOST ELNYERT TÁMOGATÁS RÉVÉN NYERÜNK, NEM EGYSZERÛEN A MEGVALÓSÍ- TANDÓ LÉTESÍTMÉNYEK, TERVEK, FOGLALKOZTATÁSI LEHETÕSÉGEK MATEMATIKAI ÖSSZESSÉGE, HANEM OLYAN ERÕFORRÁS, MELY RÉ- VÉN MAGASABB PÁLYÁRA VEZÉRELHETJÜK JÖVÕNK ALAKÍTÁSÁT. Helyreállítják a volt legénységi szállást és tanszállodává alakítják át. A megújult épület közvetlen fedett folyosós kapcsolatban áll majd a város rendezvényei és a fejlõdõ tudományos élet által egyre inkább megkövetelt korszerû konferencia csarnokkal. A fõiskolai hallgatók, a tanszálloda vendégei, a konferenciák, továbbá a gyopárosfürdõi vendégkör kiszolgálására a háromcsillagos szálloda színvonalához illeszkedõ, HACCP tanúsítvánnyal rendelkezõ étterem és konyha létesül a volt katonai étkezdébõl. A létesítmény a városi intézmények igényeit is szolgálja majd, közétkeztetési feladatokat ellátva. FETSER JÁNOS POLGÁRMESTER Elkészülnek továbbá a program III. ütemében megvalósításra kerülõ fejlesztések engedélytervei, valamint megvalósul a laktanya területének lõszerés környezeti ártalmatlanítása, a gyógyfürdõhöz vezetõ utak és a kísérõ elemek felújítása. A felújítás során keletkezõ helyi munkaerõ szükségleteket olyan tartós munkanélküliek bevonásával tervezik megvalósítani, akik e segítség nélkül nem tudnának visszakerülni a munkaerõ-piacra. A tartós munkanélküliek közül a különösen hátrányos helyzetû személyek foglalkoztatását tûzték célul. 2. Orosháza Tanszálló kialakítása a volt laktanya területén 3. Orosháza Étterem és konyha létesítése 5

8 SZEGED, SZENT ISTVÁN TÉRI VÍZTORONY- ÉS TÉR-REHABILITÁCIÓ DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt elsõdleges célja, hogy a szegedi Szent István teret és az ott található ipari mûemlék jellegû víztornyot európai színvonalú turisztikai látványossággá alakítsa át, visszacsatolja a város vérkeringésébe, valamint a tér környezetében élõ lakosság és az ott mûködõ üzletek számára vonzó, korszerû igényeket kielégítõ településrészt hozzon létre. ÚJ VÁROSKÖZPONT VALÓSUL MEG SZEGEDEN A PATINÁS SZENT ISTVÁN TÉR ÚJJÁÉPÍTÉSÉVEL. SZEGEDEN HÁROM NAGY FELÚJÍTÁSI PROGRAMOT INDÍTUNK EBBEN AZ ÉVBEN ÖSSZESEN 2,5 MILLI- ÁRD FORINT ÉRTÉKBEN, AMELYBÕL EGY A VÍZTORONY ÉS KÖR- NYÉKÉNEK REHABILITÁCIÓJA. EZEKNEK KÖSZÖNHETÕEN SZEGED VÁROSÁHOZ MÉLTÓ, EURÓPAI SZÍNVONALÚ BELVÁROS JÖHET MAJD LÉTRE. DR. BOTKA LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A belvárosi tér, amely egykor a környezõ városrészek kedvelt színfoltja volt kispiaci hangulatával, zöldséges és gyümölcsstandjaival mára erkölcsileg és fizikailag is erõsen leromlott, zsibvásárrá korcsosult. Közepén található a dr. Zielinszki Szilárd mérnök által tervezett, 1904-ben megépített víztorony, amely az ország legidõsebb máig mûködõ vasbeton szerkezetû víztárolója. A jövõre 100 éves ipari mûemlék a lassú elhasználódás és a korrozív hatások következtében jelentõs károsodást szenvedett, így az építmény szerkezeti állapota kritikusnak minõsül, helyreállításának elodázása katasztrófát vonhat maga után. A projekt eredményeként a Szent István téri víztorony, mint kilátóhely, önmagában is vonzóvá teheti a turisták számára a városnak ezt a területét. A projekt keretében a téren és környezetében az alábbi munkákat végzik el: a mûemléki védettség alatt álló víztorony felújítása, környezetében városi díszpark, valamint idõszakos piac befogadására alkalmas térfelület kialakítása. A tér forgalmának csillapítása érdekében a közúthálózat rekonstrukciója, továbbá turisztikai célból kerékpárút kiépítése. A 11.sz. EuroVelo nemzetközi kerékpárút hiányzó nagyvárosi szakaszainak megépítésével és karbantartásával az aktív turizmus kedvelõinek térségbe vonzása is könnyebbé válik majd. A nemzetközi kerékpárút segítségével újszerû módon kapcsolják össze a térség, a régió idegenforgalmi attrakcióit (például: Szeged városa, fehér-tói természetvédelmi terület, Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark). Az építési projekthez képzési és a foglalkoztatási komponens kapcsolódik. A képzés során 12 fõ parkgondozó oktatását és betanítását valósítják meg. Közülük 10 fõ elhelyezkedését segítik. A foglalkoztatási támogatás segítségével bio-monitoring rendszert építenek ki, aminek segítségével a szakértõk képesek feltérképezni a város levegõszennyezettségét. 6

9 1. Szeged Szent István tér és a víztorony rekonstrukciója

10 1. Bátaapáti Gróf Apponyi Vendégház és Közösségi Centrum kialakítása a mûemlék kastély felújításával DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

11 GRÓF APPONYI VENDÉGHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI CENTRUM Bátaapáti Község Önkormányzata euró ( Ft) A pályázó célja a falu központjában található, jelenleg üresen álló, több mint 200 éves mûemlék kastély felújítása, majd közösségi ház és panzió kialakítása. Ezáltal a falu központja új, rendezettebb képet kap, ami az idegenforgalom szempontjából nagyon fontos tényezõ. Új foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetõségek jönnek létre a községben, felgyorsul a község infrastrukturális fejlõdése, új befektetõk jelentkezhetnek a térségben. A falusi lakosság és a gazdálkodók képzése, szakképzése bõvülhet. BÁTAAPÁTI SZÁMÁRA AZÉRT FONTOS AZ APPONYI KÚRA FELÚJÍ- TÁSA, MERT EZZEL ADÓZUNK ÕSEINKNEK ÉS VALAMIT NYÚJTUNK A JÖVÕ BÁTAAPÁTI GENERÁCIÓINAK. UGYANAKKOR AZ ELKÉSZÜLÕ VENDÉGHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONT A TELEPÜLÉS KELLEMES SZÍNFOLTJA LESZ, AMIVEL A MOST OTT ÉLÕ EMBEREK IS BÜSZ- KÉLKEDHETNEK. KRACHUN SZILÁRD POLGÁRMESTER A helyreállítás és felújítás célja az épületek megmentése, szerkezeteinek megóvása és olyan funkció megtervezése, amely az épületegyütteshez méltó és a mûködését a jövõben biztosítani képes. A fõépület szállásépületté alakítható át, úgy, hogy emellett az épület eredeti jellege és szerkezeti rendszere megtartható marad. A cél egy modern, minden igényt kielégítõ vendégház és közösségi ház létrehozása. Ez a megújuló épület egy, a térségben jelenleg hiányzó komplex turisztikai terméket is jelentene, javítva a településképet és közvetve vonzóbbá téve a dél-dunántúli régiót. Az épület déli végén gondnoki lakás céljára is alkalmas lakóegység kerül kialakításra, ami apartmanként vendégfogadásra is használható. A gazdasági épületben kapnak helyet a kiszolgáló funkciók, amelyeket a szállóvendégek és a helybeliek vagy a kirándulók külön is igénybe vehetnek: szauna, fitness terem, borozó, étterem, tekepálya, közösségi termek. Az önkormányzat célja az is, hogy a községben mûködõ egyesületek, baráti társaságok kulturált helyen tudjanak tevékenykedni. A helyi egyesületek térítésmentesen vehetik igénybe a közösségi ház bizonyos funkcióit. Az épületben helytörténeti kiállítás is helyet kap. 2. Bátaapáti Gondnoki lakás kialakítása a Vendégházban 9

12 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 1. Bóly - mûemlék malomépület felújítása

13 MALOM A VÁROS SZÉLÉN Bóly Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt célja Bóly déli városrész fejlõdésének elõmozdítása, a vállalkozások ösztönzése, lakóövezeti és idegenforgalmi fejlesztések generálása. A fejlesztéssel a városrész rehabilitációjának I. üteme valósul meg egy képzési programmal kiegészülve. A mûemléki környezetben lévõ, a fõutcát lezáró, erõsen leromlott állapotú volt németbólyi Mûmalom épületét eredeti, ipari mûemléki homlokzatának megjelenítésével újítják fel. Az épület a felújítást követõen új igényeket elégít majd ki. A földszinten 450m 2 -en vállalkozói kiskereskedelmi tevékenységek kapnak helyet. Ennek eredményeként bõvül az ipari parkhoz kapcsolódó szolgáltatások területe, új munkahelyek jönnek létre egyrészt az épületet bérlõ vállalkozások keretében, másrészt az Ipari Parkban már mûködõ vállalkozásoknál. A 3800 FÕS TELEPÜLÉS TÖRTÉNELMI MÚLTJÁNAK KÖSZÖNHETI SZÉP TELEPÜLÉSKÖZPONTJÁT. 80 MÉTER SZÉLES FÕUTCÁJÁT BÁRKI MEGIRIGYELNÉ. ENNEK AZ UTCÁNAK EGYIK OLDALÁN TA- LÁLHATÓ A VOLT KASZINÓ, MA KULTURÁLIS KÖZPONT. SZEMBEN VELE HELYEZKEDIK EL A VÁROS IPARI RÉSZÉT LEZÁRÓ KORÁBBI MALOM. AZ 1908-BEN ÉPÜLT MALOM 1992-IG MÛKÖDÖTT, JE- LENLEG ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON. EREDETI ÁLLAPOTÁBAN ÁL- LÍTJUK HELYRE, DE MIVEL GAZDASÁGOSAN MÁR MÛKÖDTETNI NEM LEHET, KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓKAT KAP. HÁRS JÓZSEF POLGÁRMESTER Az emeleti helyiségekben képzési központot alakítanak ki az Ipari Park vállalkozóinak igényeihez igazodva. Társulva az önkormányzati zöldterület gondozáshoz itt egyben a tartós és halmozottan hátrányos helyzetû munkanélküliek képzése is megvalósul. A harmadik szint 300m 2 -en civil közösségi igényeket kiszolgáló szervezetek számára biztosít mûködési lehetõségeket: Önkéntes Tûzoltóság, Polgárõrség, Kulturális Egyesület, Méhész Egyesület. A projekt keretében a volt malom és a fõ utca melletti környezetet is megújítják. A zöldfelületek felújításával, a parkosítással jobban elhatárolódik az ipari vállalkozási övezet a lakóövezettõl. A kellemes környezet újabb vállalkozásokat vonzhat a jelenleg 700 fõt foglalkoztató Bólyi Ipari Parkba. Egyben a környéken vonzóbb lakókörnyezet alakul ki, amely az épületek további felújítását, a lakóövezet kiépítést ösztönözheti az elöregedõ városrészben. 1. A bólyi malom megnyitása 1908-ban (archív) 11

14 NYITOTT VÁR, NYITOTT MÛHELY DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Dunaföldvár Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt általános célja a gazdasági és társadalmi szempontból elmaradott paksi kistérségben található Dunaföldvár város fejlesztése a jövedelemtermelõ foglalkoztatás javítása és a regionális területi egyenlõtlenségek kiküszöbölése érdekében. A fejlesztések közvetlen célterülete a város belvárosában található váregyüttes. A rehabilitáció a komplex városfejlesztési akcióterv elsõ ütemeként valósul meg. Az építési komponens sikeres megvalósítása hozzájárul a város általános turisztikai fejlesztéséhez, míg a közútfejlesztési komponens a város infrastrukturális hálózatának fejlesztését, a környezet általános színvonalának javítását eredményezheti. A beruházások megvalósulása hozzájárul ahhoz, hogy a város a lakosság számára vonzó életteret, a turisták számára vonzó turisztikai célterületet jelentsen. A projekt keretében felújítják a várat. A leromlott állapotú vár épületeinek komplex rehabilitációja a török torony, az összedõlõ félben lévõ ún. ispánház és a barokk pince felújítása is megtörténik. Elkészülnek a térburkolatok, a várudvarban lévõ szabadtéri színpad korszerûsítése és új burkolatot kap a területhez tartozó Rátkai köz is. Ez utóbbi, valamint a vár-együtteshez vezetõ belvárosi úthálózat felújítása óriási változást fog jelenteni a megközelíthetõség szempontjából. A VÁR TERÜLETÉN, ANNAK FELTÁRÁSA ÉS ÁTADÁSA ÓTA AZ EL- MÚLT TÖBB MINT 30 ÉVBEN ANYAGI OKOK MIATT JELEN- TÕSEBB FELÚJÍTÁS NEM VALÓSULHATOTT MEG. A JELENLEGI FEJ- LESZTÉSEKET KÖVETÕEN REMÉLJÜK, HOGY SZEBB, VONZÓBB ÉS SZÍNVONALASABB LESZ DUNAFÖLDVÁR EGYIK LEGSZEBB HELYÉN, A DUNA-PARTI LÖSZ DOMBON ÉPÜLT VÁRERÕDÍTMÉNY. NEMCSAK A VÁRÉPÜLET ÚJUL MEG, HANEM A MÛEMLÉKI KÖRNYEZETBEN TALÁLHATÓ, ODA VEZETÕ UTAK IS, AHOL A MÚLT SZÁZAD ELEJÉN ÉPÍTETT ÚTBURKOLATOKON NYOMOT HAGYOTT AZ IDÕ ÉS A SOK KÖZMÛÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS NEM MINDIG SZAKSZERÛ HELYRE- ÁLLÍTÁS IS. A SZÉPÜLÕ KÖRNYEZETTÕL AZ IDEGENFORGALOM NÖVEKEDÉSÉT VÁRJUK. NAGY GÁBORNÉ POLGÁRMESTER A várban található felújított ispánházban látványmûhelyt alakítanak ki. Ily módon a komplex belvárosi rehabilitáció új munkahelyek teremtésével kapcsolódik össze, ugyanakkor harmonikusan illeszkedik a vár történelmi miliõjéhez, és magas hozzáadott érték létrehozásával egyszerre járul hozzá egy õsi szakmakultúra fenntartásához és a turizmus kínálatbõvítéséhez Dunaföldvár a vár épületeinek komplex rehabilitációja 2. Dunaföldvár a várhoz vezetõ utak megújítása

15 3. Dunaföldvár Töröktorony felújítása

16 MEDITERRÁN DÉLI KAPU SIKLÓS DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Siklós Város Önkormányzata euró ( Ft) SIKLÓS LEGFORGALMASABB HELYE A MÁRIA UTCA ÉS A PIAC- TÉR. NAPRÓL NAPRA LÁTTAM, HOGY PUSZTUL A BELVÁROSUNK. HOGY TUDUNK ÍGY A VÁROSUNKBA CSALOGATNI BEFEKTETÕKET ÉS LÁTOGATÓKAT? EZEN SEGÍTETT A PHARE PROGRAM. A ME- DITERRÁN DÉLI-KAPU AZ ELSÕ JEL ARRA, HOGY VÁROSUNK FELÉBREDT CSIPKERÓZSIKA ÁLMÁBÓL. DR. MARENICS JÁNOS POLGÁRMESTER A projekt közvetlen célja Siklós város komplex városfejlesztési akciótervében meghatározott terület, a leromlott állapotú történelmi városközpont rehabilitációja épület-és infrastruktúra felújítással, korszerûsítéssel annak érdekében, hogy a belváros vonzó turisztikai célterületté válhasson és a helyi lakosság életminõsége javuljon. Az akcióterv által meghatározott feladatokból a projekt keretében a legsürgetõbbek valósulnak meg. Ez a belváros-rehabilitáció nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a város a Siklós Villány Harkány kistérség és a régió turisztikai központjává fejlõdjön. A kistérség határközeli elhelyezkedése, valamint nemzetközi szinten is különlegesnek számító összetett vonzerõstruktúrája kulturális-történelmi látnivalók (Siklós vár és belváros), gyógyfürdõ (Harkány) és borkultúra (Villány) alapján méltán törekedhet arra, hogy a régió és egyben az ország déli turisztikai kapujává váljon. Felújításra és átalakításra kerül a nagy forgalmat bonyolító piac-tér, a nyitott piaccsarnokot átépítik. Létrejön 19 árusítópavilon, 90 zárt téri és 50 szabadtéri õstermelõi árusítóhely. A piac turisták számára is élvezhetõ, zöldséget és virágot árusító látványpiacként is mûködhet majd. A piachoz csatlakozó Mária utcát sétáló utcává alakítják, térburkolattal látják el. A térre kihelyezendõ szökõkút, térvilágítás antik hangulatúvá varázsolja a környezetet. A területhez vezetõ legfontosabb út felújítása is megtörténik, ami a várost elkerülõ út és a belváros egyenes vonalú közvetlen összeköttetését biztosítja a helyi lakosság és a vendégek részére harmonikussá téve a város arculatát. Megvalósul 1300 m hosszúságú út és egy vasúti átjáró felújítása. A fejlesztések révén 10 új munkahely megteremtését, a város szociális társadalmi állapotának javulását is remélik a város vezetõi. A párhuzamos és késõbbi fejlesztések eredményeként kialakuló városszerkezet és szolgáltatási színvonal a záloga annak, hogy a kistérség már az évtized végére európai szinten is számottevõ turisztikai komplexumként szerepeljen Siklós Mária utca átalakítása sétáló utcává 2. Siklós piac átépítése, térrész rendezése

17 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ A VÁROSKÖZPONT RÉGI FÉNYE A NAGYATÁDI SZÉCHENYI PARK ÉS ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEINEK REHABILITÁCIÓJA A GAZDASÁGI FELLENDÜLÉSÉRT Nagyatád Város Önkormányzata euró ( Ft) A projekt célja, hogy a gyógyturizmus mentén megvalósított infrastrukturális beruházások ösztönözzék a település fejlõdését és az idegenforgalom mennyiségi és minõségi növelésével elõsegítsék a térség felzárkózását a régió fejlettebb területeihez. A projekt keretében a Nagyatád történelmi városközpontjában található Széchenyi parkban megvalósul a helyi védettség alatt álló, 1936-ban épült gyógyfürdõ épület külsõ felújítása. Lebontják a jelenlegi kiszolgáló pavilonsort, kicserélik a sétányok burkolatát. Megtörténik továbbá a park mellett, a fürdõ közvetlen közelében található, szintén helyi védettséget élvezõ, évek óta kihasználatlanul álló, háromszintes, volt posta épület teljes felújítása. Az épületben új funkciókat alakítanak ki: a földszinti részébe beköltözik a Turinform iroda, helyet kap egy színvonalas rendezvényterem és tanácsterem. A vendéglátóipari szakképzõ iskola A TÁMOGATÁS CÉLJÁNAK ÉS A TELEPÜLÉS TUDATOS FEJLESZTÉ- SÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSA, A SZÉCHENYI TÉR TELJES MEGÚJÍTÁSA, AZ ÉPÜLETEK ÉS A KÖZTERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ÚJ LENDÜ- LETET AD A VÁROSKÖZPONT ÉLETÉNEK. AZ EMBERLÉPTÉKÛ, KIS- VÁROSI ARCULAT MEGÕRZÉSE NAGYMÉRTÉKBEN HOZZÁJÁRUL A TURIZMUS FEJLÕDÉSÉHEZ ÉS A VÁROSLAKÓK ÉLETKÖRÜLMÉNYEI- NEK JAVÍTÁSÁHOZ. A PROGRAM HOZZÁJÁRUL, HOGY A VÁROSKÖZ- PONT ÚJBÓL ELNYERJE RÉGI RANGJÁT, EZZEL EMELVE A TERÜLET GAZDASÁGI EREJÉT ÉS IDEGENFORGALMI VONZEREJÉT. ORMAI ISTVÁN POLGÁRMESTER számára tanétterem és tankonyha létesül. A felsõ két szintet kereskedelmi szálláshelyként hasznosítják. A felújítások eredményeképpen a Széchenyi tér és park visszanyeri páratlan városközponti státuszát: egy kisváros centrumában egy óriási, õsfás park, egy hozzá minden szempontból illeszkedõ kis mûemlék gyógyfürdõ, körülötte pedig számos, elsõsorban gazdasági és közösségi funkciót betöltõ mûemlék jellegû épület. A kapcsolódó további városközponti fejlesztésekhez engedélyezési és kiviteli tervek készülnek. A fejlesztések eredményeképpen vonzó gazdasági és társadalmi környezet alakulhat ki Nagyatádon, amely egyszerre javítja a helyiek életviszonyait és a turizmusra építõ gazdasági tevékenységet a városban. Ez a térség fejlõdésére is ösztönzõleg hathat. A beruházások során jelentkezõ új feladatok ellátására a város hátrányos helyzetû és hosszú távon munkanélküli, inaktív munkaerõ kínálatára támaszkodva, képzési és szociális gazdaság típusú foglalkoztatási programot valósít meg. A program rövidtávon csökkenti a munkanélküliséget, növeli a város vonzerejét és turisztikai értékét, növeli a közvetlenül érintett családok életszínvonalát. 1. Nagyatád a gyógyfürdõ épületének külsõ felújítása 2. Nagyatád volt Posta épület teljes felújítása 15

18 TELEPÜLÉSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ SZEKSZÁRDON DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata euró ( Ft) A történelmi városközpont, és azon belül elsõ lépésként a Garay tér rekonstrukciójával egy olyan településdesign jöhet létre, amely már megfelelõ épített környezetet jelent az idegenforgalom fellendítéséhez és amelyre már jól felfûzhetõk a kistérség komplex idegenforgalmi termékei (pl. a borturizmus), kedvezõen befolyásolva egyben a város és a környék gazdasági fejlõdését, növelve a régió ismertségét. A rehabilitáció egyidejûleg a helyi lakosok számára is élhetõ városközpontot hoz létre és javítja a település lakosságának életminõségét. SZEKSZÁRD KÉTSZÁZ ÉVES BORKULTÚRÁVAL RENDELKEZIK, KUL- TURÁLIS KÖZPONT IS, EHHEZ MÉLTÓ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA A VÁROS ALAPVETÕ ÉRDEKE. A JELENLEGI VÁROSKÖZPONT ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ TÖMBFELTÁRÁSOK REKONSTRUKCIÓJA A MINÕSÉGI TURIZMUSNAK TEREMT OLYAN FOGADÓHELYET, AMELYET A SZEKSZÁRDI BOR ÉS A KULTÚRA MEGÉRDEMELNEK. KOCSIS IMRE ANTAL POLGÁRMESTER A projekt közvetlen területe Szekszárd belvárosának legjobb perspektívával rendelkezõ, de leromlott állapotú része, a Garay tér. A belváros további leromlásának megakadályozása, vonzó, turisztikai szempontból is értékes településkörnyezet kialakítása a tervezett projekt célja. Ennek keretében csillapítják a terület forgalmát, kicserélik a teljes térburkolatot a történelmi belvároshoz illõ térkõ burkolatra. A felújítás során az összes elavult energiaés vízközmû cseréje is megtörténik. Korszerûsítik a közvilágítást a történelmi belváros hangulatához illõ megvilágítók alkalmazásával, valamint új utcabútorokat helyeznek ki. Teraszokat, zöldterületeket, vízfelületeket alakítanak ki. A Garay tér kulcsterületnek tekinthetõ a belváros rehabilitációja szempontjából, mert az itt kialakuló megváltozott környezet olyan folyamatokat indíthat el, melyek elõsegítik a teljes belvárosi megújulást. Az építészeti akciótervben leírtak alapján a további fejlesztési tervek a belváros teljes rehabilitációját szolgálják Szekszárd Garay tér rekonstrukciója 2. Szekszárd térburkolat cseréje, forgalomelterelés

19 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ JÓKAI PARK FELÚJÍTÁSA SIÓFOKON ÉS A JÓKAI PARKTÓL INDULÓ SIÓ-PARTI KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉSE Pályázó neve: Siófok Város Önkormányzata euró ( Ft) A város története a XIX. század óta a fürdõ-idegenforgalommal fonódik össze. Siófok húzó iparága ma is az idegenforgalom, az ezt kiszolgálni hivatott infrastruktúrák azonban a változó, minõségi igények kielégítése érdekében folyamatos felújításra, bõvítésre szorulnak. A kor követelményeinek megfelelõen a korábbi tömeg-turizmussal szemben a minõségi turizmus feltételeinek kialakítása is célja az önkormányzatnak, különös tekintettel az egyre terjedõ konferencia- és wellness turizmusra. A Jókai park a város szívében fekszik, közel a kikötõhöz, az üdülõk ezen keresztül haladva közelítik meg a tópartot. A park a város történelmi üdülõközpontjának meghatározó eleme. Jelen állapotában azonban nem tudja betölteni azt a szerepet, ami központi fekvése és funkciója alapján elvárható lenne. A projekt célja ezért a Jókai park megújítása és egy onnan kiinduló kerékpárút megépítése, ami a Balatont körbeölelõ kerékpárút részévé válhat. A 4,5 hektáros park önmagában is a rekreáció helyszíne lehet majd az újonnan kialakított A VÁROS PARKJA EGYIDÕS SIÓFOK ÜDÜLÕHELLYÉ VÁLÁSÁVAL. TURISZTIKAI VONZERÕKÉNT LÉTESÍTETTÉK MÁR AKKOR IS. SIÓFOK CÉLJA, HOGY EURÓPA EGYIK KIEMELT IDEGENFORGALMI CÉL- PONTJÁVÁ VÁLJON, EZÉRT AZ EGYKORI VONZERÕ SZÍNVONALAS HELYREÁLLÍTÁSA ELENGEDHETETLEN. A PARK AZ ÜDÜLÕTERÜLET SZÍVÉBEN FEKSZIK, A VÁROS LEGNAGYOBB ÉS LEGRÉGIBB PARKJA BEN SIÓFOK ELNYERTE AZ ENTENTE FLORALE (EURÓ- PAI VIRÁGOS VÁROSOK) DÍJÁT. MÁR AKKOR ELKEZDTÉK A PARK ÁTTERVEZÉST, AMI SEGÍTETTE A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁT ÉS A TÁ- MOGATÁS ELNYERÉSÉT. EZ UTÓBBI NÉLKÜL AZ ÁTÉPÍTÉS NEM VA- LÓSULHATNA MEG. BALÁZS ÁRPÁD POLGÁRMESTER sétautak, a nagy és ápolt zöldfelület révén: a munkák során mesterséges tavat, japánkertet alakítanak ki, fát és cserjét és egynyári virágot ültetnek el. Zenepavilon épül a parkban, EU szabványnak megfelelõ fajátékokat helyeznek ki. Pihenõpadokat, utcabútorokat, sakk-asztalokat állítanak fel. Megújul a közvilágítás, öntözõrendszert telepítenek. A kerékpárút a Sió csatorna mellett haladva alternatív program lehetõséget jelent a turisták számára, és biztonságos, egyben jó minõségû megközelítést tesz lehetõvé kerékpáron Balatonszabadi, Siójut és Ádánd települések felé. A kerékpárút megépítése egybe esik a Siófok és Térsége Területfejlesztési Koncepciójával, valamint Stratégiai Programjával. Segítségével javul a háttértelepülések elérhetõsége is, illetve a tópart nyújtotta lehetõségek számukra és az oda érkezõ turisták számára is elérhetõvé válnak. A megújított környezet által életre hívott minõségi turizmus minõségi tereket és szolgáltatásokat igényel. A környék remélhetõleg ezt követõen vonzóbb lesz a vállalkozások számára is. 1. Siófok Jókai park megújítása 2. Siófok Jókai park megújítása 17

20 A TOLNAI VOLT HUSZÁRLAKTANYA INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Tolna Város Önkormányzata ,25 euró ( ,75 Ft) A projekt eredményeinek megvalósulása hosszútávon elõsegítheti a gazdasági és társadalmi egyenlõtlenségek csökkentését a szekszárd-tolnai kistérségben, valamint növeli az esélyegyenlõséget Tolna város és a környezõ települések lakói számára, különös tekintettel az idõskorú, ellátásra szoruló, valamint a munkanélküli népességre. A projekt célja a tolnai volt Huszárlaktanya fejlesztése, rendezett, vonzó gazdasági és szociális környezet kialakítása a laktanya területén. A fejlesztés elsõ ütemének köszönhetõen felújítják a mûemléki jelentõségû volt legénységi épületet, rendezik környezetét, és az épületben 40 férõhelyes, bentlakásos idõsotthont alakítanak ki. Ezzel javul az egyedülálló idõs emberek helyzete, az idõsellátás színvonala és kapacitása a településen és a kistérségben. Az idõsotthon hasznos alapterülete 1198,64 m 2 lesz. KÉT PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSNAK KÖSZÖNHETÕEN FEJEZÕDIK BE A MONARCHIA IDEJÉN ÉPÜLT EGYKORI HUSZÁRLAKTANYA 24 HEKTÁROS TERÜLETÉNEK KOMPLEX HASZNOSÍTÁSA TOLNÁN: AJE- LENLEG ELKÉSZÜLÕ IDÕSOTTHON MELLETT ÁLLAMI TULAJDONÚ GIMNÁZIUM, TÁRSASHÁZI TULAJDONÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉS MAGÁN- TULAJDONÚ SZÁLLODA KAP HELYET. A KORÁBBI GYAKORLÓPÁLYA TERÜLETÉN IPARI ÜZEMEK MÛKÖDHETNEK HAMAROSAN. DR. SZILÁK MIHÁLY POLGÁRMESTER Elõkészítik a laktanya területén megvalósítandó további beruházásokhoz (rendezvény- és konferenciaközpont, helytörténeti gyûjtemény kialakítása) szükséges engedélyezési és tenderterveket, kiépítik az ehhez szükséges közlekedési infrastruktúrát. A laktanya-rehabilitáció mellett sor kerül a terület elérhetõségét javító közlekedési infrastruktúra fejlesztésre, egy, a terület megközelítését lehetõvé tevõ közút (1086 m), valamint a tágabban vett laktanya területet megkerülõ, a terület biztonságos megközelítését lehetõvé tevõ kerékpárút (3090 m) megépítésére Tolna a kastélyt megkerülõ kerékpárút megépítése 2. Tolna Idõsotthon kialakítása a volt Huszárlaktanya területén

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

,, Szamostatárfalva belterületi

,, Szamostatárfalva belterületi ,, Szamostatárfalva belterületi és külterületi útfelújítás '' Tisztelt Olvasó! Szamostatárfalva Község Önkormányzat, és a helybeli lakosok számára is kiemelkedõen fontos a foglalkoztatottság növelése,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1

06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 2 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 3 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29.

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag Újbuda Kulturális Városközpont program Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve megfogalmazta az Újbuda Kulturális Városközpont létrehozásának

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17.

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Megyei Önkormányzat feladata Területfejlesztésről és területrendezésről szóló tv. 2012. évi módosítása a területfejlesztési

Részletesebben

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása Csongrád megyei turisztikai pályázatok bemutatása, aktuális Lorem ipsum kérdések megvitatása Turisztikai kiírások az Új Széchenyi Terv keretében a Dél-alföldön Kód Pályázat címe Beadott Nyert Cs. M-ben

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója keretében A Paulinyi Zoltán által tervezett és 1957-ben átadott Szabadtéri Színpad teljes rekonstrukciója keretén belül az alábbiakat szeretnénk

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik!

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik! A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából Egy iskola újjászületik! 1 Befektetés a jövőbe! Törökszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről AGÓRA AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Tárgy: INTERREG III/A pályázatok benyújtása

Tárgy: INTERREG III/A pályázatok benyújtása 1 / 6 I. 2-121/2005. Üi. Horváth Attila Tárgy: INTERREG III/A pályázatok benyújtása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Európai Unió által támogatott forrásból

Részletesebben

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza geopolitikai helyzete Három országhatár vonzásában 100 km-en belül

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött,

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött, Település adatlap Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Népesség:... Megye:... Turisztikai régió:... Polgármester:... Cím:... Telefon:... Zsűrizők neve:............... Összegzés:

Részletesebben