MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET (Mozgóképkultúra, filmmvészet, média, televízió, Intenet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET (Mozgóképkultúra, filmmvészet, média, televízió, Intenet)"

Átírás

1 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET szöveggyjtemény Összeállította: Tálos András 2006 július 3. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET (Mozgóképkultúra, filmmvészet, média, televízió, Intenet) - SZÖVEGGYJTEMÉNY - Szerkeszt: Gelencsér Gábor A Magyar Elektronikus Könyvtár és az Országos Közoktatási Intézet kiadványai alapján szerkesztette és kibvítette: Tálos András 2006 július 3.

2 TARTALOM Filmkép, filmképzelet 4 Roland Barthes: Világoskamra (részlet) 6 André Bazin: A fénykép ontológiája (részlet) 9 Hevesy István: A filmhatás realizmusa (részlet) 11 Balázs Béla: Az alkotó kamera (részlet) 13 J. M. Lotman: A filmkép (részlet) 15 Edgar Morin: Az ember és a mozi (részletek) 18 Balassa Péter: A fényírástudók felelssége 23 Gelencsér Gábor: Képtelen képek 26 Bíró Yvette: A kép: ez a titokzatos tárgy 30 Mi a film? 38 Balázs Béla: A látható ember (részlet) 40 Ger György: Film 44 Hevesy Iván: A filmjáték szerkezete (részletek) 48 Erwin Panofsky: A mozgókép stílusa és közege (részletek) 54 Hauser Arnold: A film jegyében (részletek) 61 Edgar Morin: Az ember és a mozi (részletek) 65 André Bazin: Korunk nyelve 70 A montázs 75 Lev Kulesov: A montázs mint a filmmvészet alapja 77 Dziga Vertov: A Filmszem (részlet) 84 Szergej Mihajlovics Eizenstein: Montázs 1938 (részlet) 85 Viktor Sklovszkij: A montázs. Általános eszmefuttatás 96 André Bazin: A filmnyelv fejldése 100 Andrej Tarkovszkij: A megragadott id (részlet) 105 Erdély Miklós: Montázs-éhség 108 Mozgóképkultúra 115 A mozi 115 Babits Mihály: Mozgófénykép 116 Mándy Iván: A mozi 118 Ingmar Bergman: Laterna magica (részlet) 121 Luis Buñuel: Az els mozi 124 Fellini: Mesterségem, a film (részlet) 126 Karinthy Frigyes: A rekonstruált ember 128 Lajta Andor: A Lumière-testvérek (részlet) 130 Filmtípusok, filmmfajok 135 Zalán Vince: Fejezetek a dokumentumfilm történetébl (részletek) 137 Földényi F. László: Buñuel tekintete 141 Moholy-Nagy László: Nyílt levél a filmrl 144 Hevesy István: Az amerikai filmburleszk (részlet) 146 Wall Wright: A western film struktúrája (részletek) 150 Truffaut/Hitchcock (részletek) 156 Király Jen: A nyers és a hamu 163 Hirsch Tibor: A mély, ha hallgat 171 CSINÁLD MAGAD JAMES BOND-MOZI 175 2

3 Filmtörténetek 177 Kovács András Bálint: A film mvészettörténete 179 Lotte H. Eisner: A démoni filmvászon (részletek) 193 Luis Buñuel: Az andalúziai kutya (1929) 202 Carlo Lizzani: Új társadalom, új film 204 Bikácsy Gergely: Az új hullám (részletek) 208 Ardai Zoltán: A macska nyolc éve 213 Báron György: Hollywood és Marienbad 221 Michael Pye - Linda Myles: A játszótér 233 Médiaismeret 238 Képkorszak 240 Susan Sontag: A képvilág 240 Pintér Judit: A láthatatlan láthatóvá tétele 242 Vilém Flusser: Képeink 245 Televíziós mfajok 248 Babarczy Eszter: Szeressétek Fridit! 248 Bóna László: Dallas-univerzum 258 Anthony Pratkanis - Elliot Aronson: A rábeszél hitelessége: az igazi és a gyártott (részlet) 262 György Péter: A metaforák vége 269 Almási Miklós: A hír, a titok és az információrobbanás 274 A képerny kora 279 Hans Magnus Enzensberger: A nullmédium avagy miért bántjuk a televíziót? 279 Umberto Eco: Már nem átlátszó a képerny 284 Neil Postman: Halálba szórakozzuk magunkat 294 Szilágyi Ákos: Ufó-jelenség a Kossuth Lajos téren 297 Szép új világkép 305 Hirsch Tibor: Randevú a kompjuterrel 305 Havass Miklós: A Világhálózat és a Személy 308 György Péter: Szép új világkép 312 A hír igaz 317 Kárpáti Ildikó: A médiaismeret alapjai jellegzetes msortípusok 317 Vermes Gábor: Hírügynökségek kialakulása és fejldése 336 Média, közszolgálatiság, érték, jöv 348 Terestyéni Tamás: A magyar média jelenében feltárható kulturális és morális értékkultivációk 348 Cinzia Padovani, Michael Tracey, Lustyik Katalin: A közszolgálati média helyzete 386 Fridrik Szabolcs: A média jövformáló ereje 395 3

4 Filmkép, filmképzelet Mozgófénykép, mozgókép - az újra felfedezett kifejezés ma a többféle módon (fotografikusan, elektronikusan, digitálisan) elállított film gyjtfogalma. A filmtörténet kezdetén viszont e szóösszetétel még a film közvetlen eldjére, a fotokémiai úton rögzített fényképre, a fotográfiára vonatkozott. A Mi a film? cím fejezetben láthattuk, miféle rokonság után kutatott a mozgókép a mvészetek körében, hogy maga is része lehessen az elkel társaságnak. Érdekes módon a filmet felemelni kívánó gondolkodók kevésbé utaltak fotó és film kézenfekv összefüggésére, annál nagyobb figyelemmel fordultak a fotómvészethez azok az avantgárd alkotók és teoretikusok, akik a film önállóságát ünnepelték. (Nem egy közülük, például a szöveggyjteményünkben is szerepl Moholy-Nagy László, a fotózás terén is jelentset alkotott.) Annak ellenére, hogy a kinematográf közvetlen technikai elzménye a fényképezés - a filmfelvevgépet úgy is leírhatjuk, mint egy másodpercenként 24 felvételt készít fényképezgépet, továbbá kémiai szempontból a kamera is lényegileg ugyanolyan nyersanyagra forgat, mint amire a fényképezgép felvételei kerülnek -, szóval e szoros rokonság ellenére fotó és film kapcsolata igen bonyolult kérdéseket vet fel, a film alapvet tulajdonságaira világít rá. S bizonyára az sem véletlen, hogy csak a filmrl való gondolkodás késbbi szakaszában, az ötvenes évektl fordult a gondolkodók - nem is mindig elssorban filmesztéták, hanem filozófusok, irodalmárok - figyelme a fotográfia, illetve a fotó és a film kapcsolata felé. A fénykép, csakúgy mint a mozi, a valóság illúzióját nyújtja: kétdimenziós keretbe foglalja a valóság képét. A fénykép realitása tehát továbbhagyományozódik a filmmvészetre, st a valóság még egy igen fontos elemével gazdagodik, az idével. Az id kérdésének összefüggésében beszél a fotóról és a filmrl az elssorban irodalomelméleti mveirl és esszéirl ismert Roland Barthes, amikor a fotó megfagyott idejét, ez volt -ját, pillanatnyiságát hangsúlyozza. Barthes a könyve elején kijelenti, hogy a film ellenében szereti a fotográfiát, de nem tudja különválasztani a kettt. És a mi szempontunkból most a két dolog összetartozása a fontos, ami a filmrl - a fotóval szemben - elmondható: a film idfolyama, ez van -ja, a pillanat folyamatossága. A film idbelisége e tanulmány szerint nemcsak vagy nem elssorban a film realitását növeli, hanem a filmhez való érzelmi-gondolati beállítódásunkat is megváltoztatja. A megmozdult kép a világról való gondolkodás új lehetségeit tárja fel - minderre visszatérünk még a Médiaismeret Képkorszak cím fejezetében. André Bazin tanulmánya elssorban a fénykép és a film realizmusának mvészettörténeti-mvészetelméleti következményeit vizsgálja. Számunkra az idézett részlet legfontosabb gondolata a tanulmány mintegy mellékes következtetése: a fénykép festészetet megváltó objektivitásánál már csak a filmé nagyobb. Ebben a vonatkozásban a film a fénykép objektivitásának az id felé való kiteljesedését jelenti. Mint látható, a film objektivitása, realizmusa az idben megvalósuló mozgásnak köszönhet. S hogy a mozgóképi kifejezés soha nem látott realizmusa nem pusztán elvont spekuláció, hanem a modern filmmvészetet is közvetlenül megtermékenyít gondolat, azt pontosan jelzi a bazini kijelentést igen szemléletesen átfogalmazó Jean-Luc Godard, amikor A kis katona cím 1960-ban forgatott filmjének fényképez fszerepljével a következt mondatja: A film az igazság másodpercenként 24-szer. A film fotóval szembeni idbelisége tehát a mozgókép objektivitására, realizmusára, valóságosságára hívja fel a figyelmet. Ez a realitás azonban illuzórikus, azaz látszólagos. Hevesy Iván a színpadi játékkal összehasonlítva ragadja meg a filmjáték realizmusának ellentmondásosságát: a valóság képei a látható - és ma már hozzátehetjük: a hallható - világ reprodukálása nyomán tárulnak elénk. A filmkép illuzórikusságát legjobban a közelkép érzékelteti: a részletek kiemelése nézpontváltással, közelítéssel, mozgással jár - pontosabban 4

5 mindennek az illúziójával, hiszen a közönség a néztéren - csakúgy, mint a színházban - mozdulatlanul ül a helyén. Nem véletlen, hogy a montázs segítségével létrejöv közelképet, azaz kiemelést Balázs Béla a film kitüntetett kifejezeszközének tekinti. Ám nemcsak a közelképben érhet tetten a film valóságábrázolásának illuzórikussága, hanem a film valamennyi képén. Meg kell tanulnunk helyesen látni a film képeit, értenünk kell a kiemelésbl adódó torzításokat, el kell tudnunk képzelni, hogy egy tárgy vagy egy testrész hogyan folytatódik a vászon keretén túl, hogy a képen látható dolgok mérete hogyan viszonyul a valóságos arányokhoz és így tovább. Ráadásul mindezt a filmkép esetében folyamatos mozgásban, állandó változásban kell nyomon követnünk, hiszen - ahogyan ezt Lotman ötven évvel késbbi nyelvi analógiája hangsúlyozza - az önálló filmkép csak a film folyamatában (idejében) nyerheti el végs értelmét - csakúgy, ahogyan egy önmagában értelmes szó jelentése is módosul a mondatban, a szöveg egészében, azaz az t befogadó magasabb szerkezeti egységben. A filmkép illuzórikussága azonban messze túlmutat a kompozíció, illetve a képolvasás kérdésein. A filmnek azon tulajdonsága, hogy a környez világ tér és idbeli reprodukálása nyomán a valóság illúzióját nyújtja, az emberi megismerés, képzelet, gondolkodás mintájául - vagy éppen kiinduló pontjául - szolgálhat. Ezért érdemes elgondolkodnunk Edgar Morin segítségével a filmképnek a képzeldéssel, az álommal, a mágikus gondolkodással való kapcsolatáról. Függetlenül attól, hogy ezeket az állításokat mennyire lehet alátámasztani szigorú tudományos érvekkel, a mozgókép helye és hatása mindennapi életünkben egyre sürgetbben teszi fel a fejezet három utolsó írásában megfogalmazódó kérdést: vajon jut-e még hely a képek mellett a képzeletnek? 5

6 Roland Barthes: Világoskamra (részlet) * Elször is alaposan végig kellett gondolnom, és lehetleg világosan meg kellett fogalmaznom (még ha ez egyszernek tnik is), hogy mennyiben különbözik az, amit a fotográfia ábrázol attól, amit a többi ábrázolási rendszerek ábrázolnak. Fotográfiai ábrázoltnak nem azt a fakultatíve + valóságos dolgot nevezem, amelyre egy kép vagy jel utal, hanem a fényképezgép lencséje elé állított szükségszeren valóságos dolgot, azt, aminek híján fotográfia sincs. A festészet a sosem látottat is képes imitálni. A beszédben olyan jelek kombinálódnak, amelyeknek van ábrázolt-juk, de ezek önkényesek is lehetnek, és nagyon gyakran valóban azok. Ezzel szemben a Fotográfiát nézve soha nem tagadhatom le, hogy a dolog ott volt. Benne a valóság és a múlt együtt van jelen. Minthogy ez a kényszerhelyzet csak a Fotográfiára jellemz, kizárásos alapon ezt kell a Fotográfia lényének, noémájának tartanunk. Egy fényképen nem a Mvészetet, nem a Kommunikációt keresem, hanem a Referenciát; azt, amit az ábrázoltról elmond; ez a Fotográfia alaprendeltetése. (...) Elfordulhat, hogy a fényképek mindennapos áradatában az Ez volt noémát nem visszaszorítjuk (a noémát nem lehet visszaszorítani), hanem közömbösen fogadjuk, éppen azért, mert ezek a képek ezerféleképpen válthatnak ki valamilyen érdekldést, mintha magától értetd volna. Ebbl a közönybl zökkentett ki a Télikertben készült Fotó. ++ A szokásostól eltéren, hiszen rendszerint elbb bizonyosságot szerzünk a dolgokról, és aztán nyilvánítjuk igaznak ket; én egy új tapasztalat, az intenzíven átélt érzelem hatására, a kép bens igazságából eredetijének valóságosságára következtettem. Összemosódott igazság és valóság, és ezentúl ebben láttam a Fotográfia valódi természetét (szellemét), mivel egyetlen festett portré sem tudta velem elhitetni - még ha igaznak tnt is -, hogy az, akit ábrázol, valóban létezett. * Más szavakkal: a Fotográfia természetét a szándékos vagy szándéktalan póz, a beállítás adja meg. Mindegy, hogy meddig tart, lehet akár egyetlen ezredmásodperc, mint H. D. Edgerton képén a tej lecsöppenése, póz mindig volt; ez a szó ugyanis itt nem a céltáblahelyzetet, testtartást jelenti, nem is az Operator valamelyik eljárását, hanem az olvasati intenciót : amikor egy fotót nézek, tekintetemmel elkerülhetetlenül befogadom azt a (bármily futó) pillanatot, amikor egy valóságos dolog a lencse eltt mozdulatlanná dermedt. A jelenbeli fotó mozdulatlanságát átviszem a múltbeli felvételre, az így megállított pillanat a póz. Ez magyarázza, hogy a Fotográfia noémája azonnal módosul, amint a Fotó megmozdul és filmmé válik; a Fotóban valami oda állt a kis lyuk elé, és örökre ott maradt (én legalábbis így érzem); de a moziban valami történt ugyanezen kis lyuk eltt, a képek folyamatos egymásutánja elsodorja, megszünteti a pózt; ez már másfajta fenomenológia, +++ következésképpen új mvészet, amely most születik, jóllehet a fotográfiából eredeztethet. A Fotográfiában a dolog (egy adott elmúlt pillanatban) sohasem metaforikus értelemben van jelen, s az éllények sem metaforikus értelemben élnek, kivéve akkor, ha valaki holttesteket fényképez, a fotó ilyenkor azért szörny, mert bizonyítja - ha szabad így mondani -, hogy a holttest él mint holttest, egy halott dolog él képe. A fotó mozdulatlansága ugyanis mintegy eredménye két fogalom, a Valóságos és az Él visszás keveredésének; amikor a fénykép azt tanúsítja, hogy a tárgy valóságos volt, és csalafintán azt mondja, hogy most is él, * A szerz 1980-ban megjelent kötetébl idézünk (Európa, Budapest, 1985, , ). + fakultatíve = tetszés szerint (A szerk.) ++ A szerz itt egy néhány oldallal korábban leírt fotóra utal, amely Édesanyját ábrázolta öt éves korában a szüli ház télikertjében. (A szerk.) +++ fenomenológia = a közvetlenül észlelhet dolgok leírása (A szerk.) 6

7 ezt azért teheti, mert mi nagyon nagyra tartjuk, szinte örök értéknek a Valóságot; de ugyanakkor azzal, hogy ezt a valóságost a múltba számzi (Ez volt), azt sugallja, hogy már halott. Még helyesebb így fogalmaznunk: a Fotográfia utánozhatatlan jellegzetessége (noémája) abban áll, hogy valaki látta az ábrázoltat teljes életnagyságban, st személyesen (még ha tárgyról van is szó). A Fotográfia egyébként történetileg úgy indult, mint a Személyiség mvészete, mint az ember identitásának, # egyéni sajátosságának, azaz annak a mvészete, amit a szó összes értelmében az ábrázolt lényegének nevezhetnénk. Fenomenológiai szempontból a film ezen a ponton is különbözik a Fotográfiától; (képzelt történetet feldolgozó) filmben két póz van egyszerre jelen, a színész és a szerep Ez volt-ja, olyannyira, hogy egy filmet soha nem tudok egyfajta melankólia, azaz a Fotográfiára jellemz melankólia nélkül nézni, viszontlátni olyan színészeket, akikrl tudom, hogy már halottak. (Ugyanezt érzem, ha elhunyt énekesek hangját hallom.) Megint eszembe jut a rabszolgának született William Casby portréja, Avedon fotográfiája. Itt nagyon ers a noéma, mert akit látok, az rabszolga volt, tanúsítja, hogy a rabszolgaság valóban létezett, még nem is olyan régen; nem történeti tanúbizonyságot adva tanúsítja, hanem valamiképpen újfajta tapasztalati (noha a múltról van szó), és nem csupán kikövetkeztetett bizonyítékokkal, a feltámadt-krisztust-megéinteni-akaró-szent-tamás-tanúbizonyságával. Emlékszem, nagyon sokáig rizgettem egy képes újságból kivágott fotót - azóta elveszett, mint minden olyan dolog, amit nagyon gondosan elteszünk valahova -, rabszolgaeladást ábrázolt; az úr kalapban, áll, a rabszolgák ágyékkötben, k ülnek. Hangsúlyozom, fénykép volt, nem metszet; az váltotta ki gyermeki elszörnyedésem és kíváncsiságom, hogy ez a jelenet biztosan lejátszódott a múltban; nem pontos, hanem valóságos képet láttam, már nem volt szükség történész közvetítre, ez a kép minden közvetítés nélkül mutatta a rabszolgaságot, a tény megállapíttatott módszer nélkül. (...) * A Fotográfia nem (vagy nem feltétlenül) arról beszél, ami nincs többé, hanem csak arról, ami egészen biztosan volt. Ez az árnyalatnyi különbség dönt jelentség. Egy fotó sem készteti szükségszeren nosztalgikus emlékezésre tudatunkat (sok fotográfia kívül esik az egyéni idn), de a világon készített valamennyi fotó a bizonyosságot adja, a Fotográfia lényege, hogy bizonyítja annak létét, amit ábrázol. Egyszer egy fényképész elküldte nekem egyik fényképem; hiába erlködtem, képtelen voltam visszaemlékezni, hol készült; alaposan megnéztem a nyakkendt, a pulóvert, hátha rájövök, mikor és hol viseltem, de hiába. De minthogy fényképen láttam magam, nem tagadhattam, hogy ott voltam (még akkor sem, ha nem tudtam, hogy hol). Szédülés fogott el a bizonytalanság és a feledés e furcsa kettsségétl; már-már bnügyi filmbe ill szorongást éreztem (nem is vagyunk olyan messze a Nagyítás ## témájától); úgy mentem a megnyitóra, mint valami kihallgatásra, hogy végre megtudjam magamról azt, amire már nem emlékeztem. Semmiféle írás nem képes ilyen bizonyosságot adni. A nyelv f baja (de talán gyönyörsége is) az, hogy nem tudja hitelesíteni önmagát. Talán éppen ez a tehetetlenség a nyelv noémája; vagy másként kifejezve: a nyelv természeténél fogva fiktív, ### s ha ezt a fiktív jelleget meg akarjuk szüntetni, roppant rendszabályokat kell hoznunk, a logikát vagy hitet kell segítségül hívni; a Fotográfiára azonban nem hat semmiféle közvetít, a fotó nem kitalál, hanem hitelesít, maga a hitelesítés. Az a néhány fogás, amelyet olykor megenged, nem bizonyító erej, hanem ellenkezleg, szemfényvesztés; a fotográfia csak akkor nehézkesen bonyolult, ha csal. Ugyanúgy nem hazudik soha, mint Kasszandra, de nem a jövrl prófétál, # identitás = azonosság (A szerk.) ## Michelangelo Antonioni 1966-ban készült filmje. (A szerk.) ### fiktív = kitalált, képzeletbeli (A szerk.) 7

8 hanem a múltra szegezi tekintetét. Az persze elfordulhat, hogy hazudik a dolog jelentését illeten, éppen azért, mert természeténél fogva tendenciózus, de a dolog létét illeten soha. Bár általános gondolatokra (fikcióra) képtelen, mégis nagyobb hatású mindennél, amit az emberi szellem valaha is kieszelt annak érdekében, hogy biztosítson minket a valóságról - ez a valóság azonban mindig csak esetlegesség ( Így, Semmi több ). Minden fotográfia jelenlétet bizonyít. Ez a bizonyító er az az új gén, amelyet a fotó hozott a képek családjába. Az az ember, aki az els fényképeket nézte (például Niepce a Terített asztal cím képét), arra gondolhatott: a megtévesztésig hasonlítanak ezek a festményekre (még mindig a camera obscura); de azt azért tudta, hogy valamilyen mutánssal került szembe (egy Mars-lakó hasonlíthat az emberre); tudata mindenfajta analógián kívül helyezte ezt a tárgyat, ektoplazmájaként annak, ami volt: a tárgy nem kép többé, nem is valóság, új dolog, olyan valóság, amit már nem lehet megérinteni. Lehet, hogy él bennünk valami leküzdhetetlen ellenállás, ezért nem tudunk hinni a múltban, a Történelemben; csak akkor hiszünk benne, ha mítosz formában jelentkezik. A Fotográfia elször törte meg ezt az ellenállást: a múlt a fotó megjelenésétl kezdve ugyanolyan bizonyosság, mint a jelen; amit a papíron látunk, az ugyanolyan biztos, mint amit megérintünk. Sokak véleményével ellentétben a Fotográfia és nem a film megjelenése jelenti egy új korszak kezdetét. (...) (Ferch Magda fordítása) 8

9 André Bazin: A fénykép ontológiája (részlet) * (...) A fényképnek a festészettel szembeni eredetisége tehát maradéktalan objektivitásában rejlik. Nem véletlen, hogy az emberi szem helyébe lép fényképez szem is, illetve az azt alkotó lencserendszer az objektív nevet kapta. Elször történik, hogy semmi sem iktatódik be az ábrázolás tárgya és az ábrázolás közé. Elször történik, hogy a küls világ képe az ember teremt beavatkozása nélkül, szigorú determinizmus jegyében, automatikusan formálódik meg. A fényképezés személyisége csak a jelenség kiválasztásában, elrendezésében és gondozásában kap szerepet, és ha a keze nyoma bizonyos mértékben ott is van az elkészült képen, szerepe egészen más természet, mint a fest munkájában. Valamennyi mvészet az ember jelenlétére van alapozva, egyedül a fényképészetbl hiányzik az ember. Éppen ezért teljes mértékben úgy hat ránk, mint valamilyen természeti jelenség, olyan, mint egy virágnak vagy egy kristálynak a növényi vagy ásványi eredetét már az els pillanatban eláruló szépsége. Ez az automatikus eredet gyökeresen felforgatta a kép pszichológiáját. Az objektivitás ugyanis az elhihetség olyan erejével ruházza fel a fényképet, amelyet hiába keresnénk a festménynél. Bármilyen ersek legyenek is kritikai érzékünk ellenvetései, kénytelenek vagyunk elfogadni az ábrázolt, azaz a térben és idben ténylegesen jelenvalóvá tett dolgok létezését. A fényképezés azzal a jó tulajdonsággal rendelkezik, hogy a dolgok valóságát magára az ábrázolásra képes átvinni. A modell hséges bemutatásának lehetsége az ilyen igénnyel készült rajzokból sem hiányzik, kritikai állásfoglalásunk ellenére sem rendelkezik azonban a fénykép irracionális elhitet erejével. Ettl fogva a festmény is egycsapásra megsznt a hasonlóság megragadására szolgáló alacsonyabb rend technika, a reprodukálás pótléka lenni. A tárgy képét egyedül csak az objektív képes a tudatalatti mélyétl elszakítani, egyedül csak az képes kielégíteni azt a szükségletet, amely az eredetit a többé-kevésbé megközelít másolatok helyett magával az idbeliség esetlegességeitl megszabadított tárggyal akarja helyettesíteni. Még a leggyengébb, a deformált, a színtelen, a dokumentumérték nélküli fénykép is a modell ontológiájában + gyökerezik, magával a modellel azonos. A fényképalbumoknak épp ezért van olyan ellenállhatatlan varázsuk. Ezek a szürke vagy szépia, kísértetszer, csaknem teljesen homályba vesz árnyékok tulajdonképp nem is a hagyományos családi portrékhoz hasonlítanak, rajtuk keresztül az élet folyamatosságában, az idben megállított és a sorsuktól megszabadított embereknek meghökkent jelenlétével találkozunk. S ezt nem a mvészet tekintélye, hanem csak a mechanikus eljárás szenvtelensége teheti lehetvé, hiszen a fénykép a mvészi alkotással ellentétben nem az örökkévalóságot ragadja meg, hanem csak az idt balzsamozza be és menti meg az elmúlástól. * Ebben a vonatkozásban a film a fénykép objektivitásának az id felé való kiteljesedését jelenti. Nem elégszik meg azzal, hogy a tárgyat csak egy adott pillanatban ragadja meg, mint a letnt geológiai korszakoknak a borostyánkben megrzött bogarait, hanem a barokk mvészet görcsösen megmerevedett mozgásának felszabadítására vállalkozik. Els * Az 1945-ben megjelent írást a szerz esszéibl és tanulmányaiból válogató Mi a film? cím magyar kiadás nyomán idézzük (válogatta és szerkesztette: Zalán Vince, Osiris, Budapest, 1995, ). A szerzi és a magyar kiadáshoz kapcsolódó szerkeszti jegyzeteket elhagytuk. + ontológia = itt: egy adott dolog lényege, önmagában való tulajdonsága 9

10 alkalommal történik meg, hogy a dolgok ábrázolása idtartamuk rögzítésével jár együtt, és így mintegy a változások bebalzsamozott múmiájává válik. A fénykép sajátos hasonlóságértékének kategóriái egyben a festészethez viszonyított esztétikáját is meghatározzák. Esztétikai lehetségei a való megmutatásában állnak. A nedves járdán megjelen fény csillogását, a játszó gyermekek mozdulatait ugyanis nem magam választom ki a küls világ szövevényébl, ezt egyedül csak a tárgyat a szokásos, elítéletekkel teli környezetétl és az emberi szemlélet által ráhúzott spirituális máztól felszabadító objektív teheti meg, mert ez és csak ez teheti az egészet érintetlenné és kedvessé elttem. A fényképen, vagyis annak a világnak a természeti képén keresztül, amelyet mi nem látunk vagy nem is akarunk látni, a természet végre már nem a mvészet puszta utánzásaképp jelenik meg, most már magát a mvészt utánozza, és ami alkotóerejét illeti, még túl is juthat rajta. A fest esztétikai világa más természet, mint az t körülvev világ. A keret a szubsztanciális ++ lényeget tekintve mindig más mikrokozmoszt foglal magába. A fényképezett tárgy léte viszont éppúgy részese a modell létének, mint egy ujjlenyomat. Ezáltal magához a természethez kapcsolódik, és nem egy másik alkotással helyettesíti azt. A szürrealizmus épp erre épített, amikor a fényérzékeny lemezt a maga plasztikus szörnyszülötteinek megteremtésére használta fel. A kép ránk gyakorolt mechanikus jelleg hatása ugyanis szorosan összefügg esztétikai célkitzéseivel. A szürrealizmus esztétikájában elmosódik a reális és a képzeletbeli közötti különbség. Minden tárgyat képnek kell tekintetnünk, minden képet pedig tárgynak. A szürrealista alkotás számára a fényképészet tehát privilegizált technikát jelentett, mert a természet részeként megjelen képet, egy valódi hallucinációt hoz létre. Ennek ellenpróbáját a szürrealista festészetnek szemfényvesztésén és a részletek aprólékos pontosságán alapuló technikája jelenti. A fényképezés megjelenését tehát a képzmvészet-történet legjelentsebb eseményének tekintjük. Egyszerre felszabadulás és beteljesedés. Lehetvé tette, hogy a nyugati festészet véglegesen lerázza magáról a realizmus nyomasztó követelményét, és megtalálja a maga esztétikai önállóságát. Az impresszionista realizmus és természettudományos alibije szembehelyezkedést jelent a részleteket is aprólékosan kidolgozó ábrázolással. A szín azonban csak olyan mértékig tudta magába olvasztani a formát, hogy ez többé már nem rendelkezett eredeti jelentésével. És amikor Cézanne-nal a forma újra birtokba veszi a vásznat, ez többé már nem a perspektíva illuzionista geometriájának a jegyében történik. A fénykép tehát a modell megjelenítésének a barokk illuzionizmuson túlmutató megoldásai révén ebben a vonatkozásban a festészet fölé emelkedett és arra kényszerítette, hogy a maga részérl is autonóm valósággá változzék. És ettl kezdve hiábavalókká váltak Pascal elítél szavai, mert a fényképezés nem arra ad lehetséget, hogy a világot olyan hiteles ábrázolásban csodálhassuk, amilyet a magunk szemével sohasem láthatunk, a festészetet pedig ugyanakkor a természet másolását feleslegessé tev tárgyi valósággal ruházza fel. (...) (Baróti Dezs fordítása) ++ szubsztanciális = alapvet 10

11 Hevesy István: A filmhatás realizmusa (részlet) * Le kell vonni az eddigi gondolatmenetek konzekvenciáit, hogy a filmjátéknak egy olyan jellegzetes és bels paradoxonjára bukkanjunk rá, amelyhez hasonlóan érdekeset a mvészet egyéb területein sehol sem találunk. És ez a bels paradoxon egyben egy újabb példát szolgáltat arra, hogy milyen téves felfogások származnak abból, ha valamely mvészi formát a priori + keletkez elítéletekkel szemlélnek késbbi fejldésében is. Általánosan elterjedt vélemény és felfogás a filmjátékot olyan drámai kifejezésnek tekinteni, amely szinte gyökerétl már naturalizmusra van korlátozva. Nem nehéz meglátni ennek az elítéletnek a keletkezési okát: abból indulnak ki, hogy a film reproduktív technikája révén vissza tudja adni a valóságot. Itt tévesztik össze a lehetséget a szükségszerséggel. A film visszaadja a valóságot is, de még sok mindent, ami túl van a valóságon. Veheti a környezetét a természetbl, az adott külvilágból, fölépítheti azonban mesterséges kulisszákból, amelyek lehetnek éppen olyan mvészien stilizáltak és absztraktak, mint a színpadi drámánál. A filmjáték naturalisztikus lehetségei csak többletet jelentenek, nem pedig a kifejezési terület szkítését. És a probléma különlegessége éppen itt bontakozik ki és itt toppan el a filmhatás furcsa paradoxonja is. Már a mozizene szerepének elemzése is elháríthatatlanul erre mutatott: a filmjáték nemcsak hogy nincs eredenden a realizmus birtokában, hanem ellenkezleg még a legkerülbb utakon is csak most igyekszik feléje törni. Itt van tehát a súlyos ellentét látszat és valóság között. Az élet közvetlen reprodukciója naturalisztikusnak és a naturalizmus révén realisztikusnak mutatja a filmet és mégis a filmjáték egész eddigi története nem állt egyébbl, mint küzdelembl a realitásért. Éppen itt van a paradoxon: a filmjáték minden naturalisztikus lehetségével sem tud olyan reális hatást kiváltani, mint más, a naturalista eszközöktl távolabb es mformák. Így például a színház, amely már technikája és formája által is jóval távolabb esik a természetvisszaadástól, mint a film. Nyomban felbukkan azonban itt egy kérdés: valóban ennyire híjával van a filmhatás a realizmusnak? Nemcsak az elvi analízis feleli a határozott igent erre a kérdésre, hanem a filmjáték nézjének szubjektív és elemzetlen, de kétségbe nem vonható ervel jelentkez érzése. Az értelmes és komoly mozilátogató, akit színházban teljes ervel tudnak megragadni a drámai lendületek, a moziban nagyobb tartózkodással ül és gyakran panaszkodik, hogy a dráma nagy, sorsszer ervel ható pillanatait, elhatalmasodó atmoszféráját a filmjátékokban soha vagy csak igen kivételes esetekben tudja átérezni. Ennek a különbségnek az okát nem szabad és nem is lehet a két drámai kifejezés, illetve az egyes színpadi drámák és az egyes filmdrámák közötti nívókülönbségben keresni, mert ez a különbség a realisztikus hatás különböz lehetségeibl n ki. Ha pedig nem ezt a negatív esetet nézzük, amelyben nem tud igazi drámahatás kiváltódni, hanem a pozitívet, amikor a filmjáték is eléri a színpad szuggesztióját, akkor nem nehéz rájönni arra, hogy a filmjátékban a drámaszuggesztió egészen más eszközökkel teremtdik meg, mint a színpadon. És ezen a ponton a filmjáték alapjellemvonása, alaptulajdonsága az, amelybl éppen úgy levezethetk a realitás kialakulását akadályozó körülmények, mint ahogy ebbl a technikai alapkarakterbl következtek a filmjáték összes szerkezeti sajátosságai. Vizuális reprodukció a filmjáték és ennek a jelölésnek mindkét szava, jelz és jelzett szó, más-más oldalról mutat rá a realitás hézagaira. Vizuális: azt hangsúlyozza most ez a szó, hogy a realitás * A filmjáték esztétikája és dramaturgiája cím 1925-ben megjelent kötet IV. részének (A filmjáték hatáspszichológiája) 3. fejezetébl idézünk (Magyar Filmintézet - Múzsák Közmveldési Kiadó reprint kiadása, Budapest, 1985, ). + a priori = a tapasztalatot megelz (A szerk.) 11

12 küls megnyilvánulásának csak az optikai felét reprodukálja a filmjáték. Éppen a filmet kísér zene feladatának diszkussziója ++ mutatta meg, hogy milyen ösztönös erfeszítéseket végzett a filmjáték már kezdettl fogva, hogy a hiányzó akusztikai tényezt legalább valami szurrogátummal +++ pótolja és így a realitás teljességének látszatát kelthesse. A másik szó: reprodukció szintén olyan magyarázatokat rejt a mélyében, mint jelzje, hogy a realitás akadályainak más okaira világítson rá. Mert a valóság mvészi illúziójához az kellene, hogy a néz elhihesse, legalább is a dráma legfontosabb pillanataiban, hogy ami eltte folyik, az maga az élet realitása. Éppen a reprodukció reprodukcióvoltáról kellene megfeledkezni tudni. És érdekes, hogy a színház mesterkélt kulisszáival, mesterkélt világításaival, illetve azok ellenére is mily könnyszerrel meg tudja teremteni a nézkben azt az illúziót, hogy a drámai történet nem elre megadott történet, amelynek már a konklúziói is változatlanul le vannak szögezve már a történet megindulása eltt és azt az érzést tudja kelteni, hogy a dráma cselekménye ott indul meg a nézk eltt és ott alakul elre meg nem kötve, szabad lehetségekkel. A drámai szabadságnak ezt az illúzióját a dráma térben, idben, testiségben való jelenvalósága okozza, az a körülmény, hogy a cselekmény milije és szerepli a maguk kézzelfogható realitásukban a nézkkel egyugyanazon térben és idben vannak. Bizonyítani sem kell, hogy a filmjáték eladásánál a helyzet egészen más. Az eszünkkel a színpadi drámánál is tudjuk, hogy ami elttünk történik, az nem valóság és tudjuk, hogy a drámai történet minden fordulatával, minden konklúziójával változhatatlanul készen áll már a játék megkezdése eltt és tisztában vagyunk azzal is, hogy az egész dráma nem megismételhet. A színpad teljes realitása elfelejteti velünk azt, hogy a dráma élethez hasonló mvészi reprodukció. A filmjáték fotografáltsága azonban ébren tartja azt a tudatot, hogy a filmdráma kétszeresen reprodukció: mvészi értelemben, mint a színpad, vagyis hogy életvalóságot ábrázoló koncepció és azonkívül reprodukció a szó technikai értelmében. A valóságreprodukáló drámának fotográfikus reprodukciója. A filmjáték a maga drámai idbeliségében térbelileg is, a filmszalagon, meg van rögzítve. Éppen ez a térbeli lerögzítettsége adott neki olyan egyértelmséget, amely eddig csak a térbeli mvészetek privilégiuma volt. És most ez a térben lerögzítettsége, reprodukált volta, mint a teljes realitás egyik legfbb akadályozója mutatkozik meg. Egyszeren azért, mert igen gyakran a tudatunkba jut az, hogy amit látunk, az egy filmszalagra megváltoztathatatlanul rá van helyezve. Ahányszor a tudatunkba bukkan ez a körülmény, valami predesztináltságot # érzünk a filmdrámában, valami olyan könyörtelen, fizikailag is lehetetlen változtathatatlanságot, amely a hitünket veszi el, mert megfosztott bennünket a dráma szabad voltának illúziójától. (...) ++ diszkusszió = vita (A szerk.) +++ szurrogátum = pótanyag (A szerk.) # predesztinál = eleve meghatároz, elrendel (A szerk.) 12

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZÖVEGGYŰJTEMÉNY MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZÖVEGGYŰJTEMÉNY TARTALOM Filmkép, filmképzelet... 4 Roland Barthes: Világoskamra (részlet)... 6 André Bazin: A fénykép ontológiája (részlet)... 9 Hevesy István: A filmhatás

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

Els internetes közlés: www.fantasycentrum.hu. Magyar fantasycentrum Könyvespolc magyar fantasy-világokhoz. 1998-tól

Els internetes közlés: www.fantasycentrum.hu. Magyar fantasycentrum Könyvespolc magyar fantasy-világokhoz. 1998-tól Els internetes közlés: www.fantasycentrum.hu Magyar fantasycentrum Könyvespolc magyar fantasy-világokhoz 1998-tól 1 Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Fiskola Pedagógiai Fiskolai Kar A FANTASY ÉS

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Színügyek. Magyar Képz!m"vészeti Egyetem Doktori Iskola. Komplementaritás a fotóban DLA értekezés. Eperjesi Ágnes. 2010. április

Színügyek. Magyar Képz!mvészeti Egyetem Doktori Iskola. Komplementaritás a fotóban DLA értekezés. Eperjesi Ágnes. 2010. április Magyar Képz!m"vészeti Egyetem Doktori Iskola Színügyek Komplementaritás a fotóban DLA értekezés Eperjesi Ágnes 2010. április Témavezet!: Maurer Dóra 1. Bevezetés 1.1 Mi az, ami a fotóban érdekel? 1.2 Miért

Részletesebben

Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei

Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei A mozgókép egy viszonylag új jelenség az emberi kultúrában.

Részletesebben

Ismeretlenbe révedő tekintetek

Ismeretlenbe révedő tekintetek Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Ismeretlenbe révedő tekintetek Rendellenes pszichés állapotok ábrázolása a játékfilmben doktori disszertáció Mátyássy Áron 2015 Témavezető: Grunwalsky Ferenc

Részletesebben

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS MIKLAUZIC BENCE VILÁGOK HARCA

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS MIKLAUZIC BENCE VILÁGOK HARCA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MIKLAUZIC BENCE VILÁGOK HARCA Három kortárs magyar irodalmi mű megfilmesítésének kérdései a rendezői gyakorlat szemszögéből TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ

VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ Peter Berger * Mikor a hagyomány külsődleges, tehát társadalmilag elérhető tekintélye meggyengül, az ember kénytelen reflektívebbé válni, s feltenni önmagának

Részletesebben

Almási Tamás. AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka. Témavezető Kálmán Gábor. SZFE. Budapest 2005.

Almási Tamás. AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka. Témavezető Kálmán Gábor. SZFE. Budapest 2005. Almási Tamás AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka Témavezető Kálmán Gábor SZFE. Budapest 2005. Tartalomjegyzék Összefoglaló...3 1. Bevezető...5 2. A dokumentumfilm,

Részletesebben

SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ. Az operajátszás színészi alapproblémái

SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ. Az operajátszás színészi alapproblémái SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ Az operajátszás színészi alapproblémái 2006.október Témavezető: Babarczy László 1 TARTALOM: Előszó

Részletesebben

Jézus Krisztus kommunikációja, mint az emberi kommunikáció mintája

Jézus Krisztus kommunikációja, mint az emberi kommunikáció mintája Baptista Teológiai Akadémia Jézus Krisztus kommunikációja, mint az emberi kommunikáció mintája Szakdolgozat Készítette: Sinka Csaba Témavezet tanár: Dr. Veres Sándor Budapest 2001 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI

A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI RUDOLF STEINER A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI * * * CLUSIUM 1993 Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Rudolf Steiner: A világ és az ember szellemi megismerésének

Részletesebben

BRANDENSTEIN BÉLA EMLÉKKÖNYV

BRANDENSTEIN BÉLA EMLÉKKÖNYV BRANDENSTEIN BÉLA EMLÉKKÖNYV Szerkeszt: VERES ILDIKÓ Miskolci Egyetem, BTK, Filozófiatörténeti Tanszék Mikes International Hága, Hollandia 2005. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága,

Részletesebben

A történeti érdeklődés pályája kezdetétől nyomon követhető, díjnyertes lett diplomamunkája, az egri Tetemvár városrész rehabilitációja.

A történeti érdeklődés pályája kezdetétől nyomon követhető, díjnyertes lett diplomamunkája, az egri Tetemvár városrész rehabilitációja. Hegyre épített város Beszélgetés Sugár Péter Ybl-díjas építésszel Sugár Péter 1956-ban született Sárospatakon. A Rákóczi Gimnázium elvégzése után 1980-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen diplomázott. Az

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA Gerd Haeffner Filozófiai tanfolyam 1. kötet. Második, javított kiadás. Fordította Gáspár Csaba László * * * BEVEZETÉS 1 A. AZ ANTROPOLÓGIAI VIZSGÁLÓDÁS KIINDULÓPONTJÁNAK KÉRDÉSE

Részletesebben

www.lajtner.com Dr. Lajtner Tamás: Cseppben a tenger Tartalomjegyzék 1. MIR L SZÓL EZ A KÖNYV?... 3 2. TUDÁS - VÁGY... 5

www.lajtner.com Dr. Lajtner Tamás: Cseppben a tenger Tartalomjegyzék 1. MIR L SZÓL EZ A KÖNYV?... 3 2. TUDÁS - VÁGY... 5 Édesapámnak, aki a világ egyik legkreatívabb embere Dr. Lajtner Tamás Cseppben a tenger A kreatív magyar jöv kép (avagy a magyarok olyanok, mint mások csak egy kicsit mások) Kézirat lezárva: Budapest,

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ PACSKOVSZKI JÓZSEF KÉZJEGYEK A SZERZŐI FILM KÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI KÉRDÉSEI ÉS MUNKAMÓDSZERE AZ ÖTLETTŐL A FILMIG TÉMAVEZETŐ: SCHULZE

Részletesebben

A történet peremén - Posztmodern narratív stratégiák József Attila Szabad ötletek című művében

A történet peremén - Posztmodern narratív stratégiák József Attila Szabad ötletek című művében 1 Bókay Antal A történet peremén - Posztmodern narratív stratégiák József Attila Szabad ötletek című művében 1. A pszichoanalitikus narrativa In:"Szintézis nélküli évek" - Nyelv, elbeszélés és világkép

Részletesebben

Magyar Waldorf Szövetség PROGRAM. A program szerz!i: Annette Stroteich dr. Takácsné Ivaskó Ilona Strazicky Ágnes

Magyar Waldorf Szövetség PROGRAM. A program szerz!i: Annette Stroteich dr. Takácsné Ivaskó Ilona Strazicky Ágnes Magyar Waldorf Szövetség WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM A program szerz!i: Annette Stroteich dr. Takácsné Ivaskó Ilona Strazicky Ágnes Budapest, 2012 Az 1997-es WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM megírásában

Részletesebben

Bélafalvy Balázs. A magyar operatőriskola. Témavezető: Kende János

Bélafalvy Balázs. A magyar operatőriskola. Témavezető: Kende János Magyar Színház és Filmművészeti Egyetem DLA Egyéni képzés Doktori pályamunka Bélafalvy Balázs A magyar operatőriskola Témavezető: Kende János Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A magyar film és az operatőri

Részletesebben

Az észlelési tapasztalat *

Az észlelési tapasztalat * Farkas katalin Az észlelési tapasztalat * i. Az észlelésben MEGJElEnŐ tapasztalatfüggetlen ViláG A külvilágról szerzett tudásunk fő forrása az észlelés, és ebben az írásban az észlelés egy filozófiai elméletét

Részletesebben

beköszöntő Az abszurd és az Isten (Páskándi Géza) 3

beköszöntő Az abszurd és az Isten (Páskándi Géza) 3 szcenárium II. évfolyam 7. szám, 2014. október tartalom beköszöntő Az abszurd és az Isten (Páskándi Géza) 3 kultusz és kánon Juhász Kristóf: Mi a báb? 5 Szász Emese: A báb mint régi-új színpadi médium

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar A tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezk vizsgálata az általános iskola 6 7. osztályos tanulói körében az iskolai alulteljesítés

Részletesebben

Boros János. Filozófia!

Boros János. Filozófia! Boros János Filozófia! ISBN 978-963-693-177-3 ISSN 1586-202X 2009 Boros János 2009 Iskolakultúra Felelõs vezetõ: Bácskai István Olvasószerkesztõ: Rátkay Ildikó Nyomdai elõkészítés: VEGA 2000 Bt. www.iskolakultura.hu

Részletesebben

Kérd íves kutatáson alapuló helyzetkép a hazai fotográfusok technikahasználatáról

Kérd íves kutatáson alapuló helyzetkép a hazai fotográfusok technikahasználatáról Doboviczki Attila T. Készman József. A digitális fotótechnika és a számítógépes alkalmazások térhódításának következményei az alkotói magatartás változásaiban a fotóm vészet területén 2. A képz m vészeti

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

EMBER ÉS ÉLET A BÖLCSELETI ANTROPOLOGIA ALAPVONALAI ÍRTA

EMBER ÉS ÉLET A BÖLCSELETI ANTROPOLOGIA ALAPVONALAI ÍRTA EMBER ÉS ÉLET A BÖLCSELETI ANTROPOLOGIA ALAPVONALAI ÍRTA : Dr. Málnási Bartók György egyetemi tanár Mikes International Hága, Hollandia 2005. BARTÓK GYÖRGY : EMBER ÉS ÉLET Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL'

Részletesebben

Efemer szobrászat. Alkotói gondolat anyagválasztás kifejezés. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori iskola. Sörös Rita Apollónia.

Efemer szobrászat. Alkotói gondolat anyagválasztás kifejezés. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori iskola. Sörös Rita Apollónia. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori iskola Sörös Rita Apollónia Efemer szobrászat Alkotói gondolat anyagválasztás kifejezés DLA-értekezés Témavezető: Rétfalvi Sándor szobrászművész, egyetemi tanár

Részletesebben