64/2013. (X. 30.) NFM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "64/2013. (X. 30.) NFM rendelet"

Átírás

1 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 7-9., valamint az 1-2. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában, a 10. tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 2. pontjában, a , valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1. pontjában, a 14. tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló évi XXVI. törvény 13. (3) bekezdésében, a 15., valamint az 5. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés b) pontjában, a 16., valamint a 6. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában, a 18. tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A villamos energia rendszerhasználati díjakkal fedezett költségek 1. (1) Az átviteli-rendszerirányítási díj a) az átviteli hálózat indokolt és más bevételi forrásból nem fedezett működési költségeire, értékcsökkenésére és tőkeköltségére, b) az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének indokolt költségeire, valamint c) az átviteli rendszerirányítónak a jogszabályokban, az európai uniós jogi aktusokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban megfogalmazott kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt költségére nyújt fedezetet, kivéve a 2. -ban meghatározott költségeket. (2) A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 142/A. (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az elosztók által fizetendő átvitelirendszerirányítási díj mértékét az egyéb rendszerhasználók által a villamos energia rendszer vételezésre történő használatáért fizetendő átviteli-rendszerirányítási díjtól eltérő mértékben állapíthatja meg.

2 2. A rendszerszintű szolgáltatások díja nyújt fedezetet a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges következő résztevékenységeknek a nemzetgazdasági szintű legkisebb költség elvének megfelelő indokolt költségeire: a) a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerinti szabályozási tartalékok biztosítása, b) feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás, c) a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerinti üzembiztonsági szolgáltatások, és d) kiegyenlítő szabályozás, csökkentve az ennek fedezetére kapott külön bevételekkel. 3. Az elosztási díj nyújt fedezetet - figyelembe véve a VET 142/A. (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetéseket is - az elosztók (elosztó hálózat) indokolt működési költségeire, értékcsökkenésére és tőkeköltségére, az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének és az elismert hálózati veszteséggel kapcsolatban fizetendő átviteli-rendszerirányítási és rendszerszintű szolgáltatási díjak megfizetésének, valamint a profiltól való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségeire. 4. A közvilágítási elosztási díj nyújt fedezetet a közvilágítási elosztó hálózat indokolt költségeire, de nem nyújt fedezetet a VET pont a) alpontja szerinti közvilágítási berendezések, valamint a nem az elosztó tulajdonában lévő közvilágítási berendezések költségeire. 2. A villamos energia rendszerhasználati díjak szabályozása 5. (1) A január 1-jén kezdődött négyéves árszabályozási ciklus (a továbbiakban: árszabályozási ciklus) 2-4. évére a díjtételek adott évre vonatkozó aktualizált értékét úgy kell kialakítani, hogy az érintett hálózati engedélyesek a) ösztönzést kapjanak gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére, b) érdekeltté váljanak a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárások teljesítésében, c) ösztönzést kapjanak a fogyasztók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában, d) kockázatai ne lépjék túl az adott gazdasági viszonyok közötti ésszerű mértéket, e) kellő előrelátással tudják meghozni gazdasági és üzletpolitikai döntéseiket. (2) A mennyiségi változásokból adódó kockázatok csökkentése érdekében az árszabályozási ciklus 2-4. évének díjtételeit az ármegállapítással érintett évet két évvel megelőző év tényleges mennyiségi adataira alapozva kell meghatározni. 3. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel november 1-jén lép hatályba. (2) Az 1-5., a 11. (4) bekezdése és a január 1-jén lép hatályba. 7. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3 8. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 9. Az R1. a) 6. (4) bekezdésében a "fentiek szerint, valamint a 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 4. melléklet pontja" szövegrész helyébe a "fentiek szerint, valamint a 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 4. melléklet pontja" szöveg, b) 1. melléklet 5. pontjában a "banki napjain, a honlapon (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi ENDEX TTF GAS aktuális negyedévre vonatkozó futures adatok" szövegrész helyébe az "napjain, a Hivatal honlapján megjelölt honlap szerint (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi, az aktuális negyedévre vonatkozó TTF Gas Base Load Futures adatok" szöveg, az "az Endex TTF GAS futures piaci árának" szövegrész helyébe az "a TTF Gas Base Load Futures piaci árának" szöveg lép. 10. Hatályát veszti a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 4. -ában az ", és január 1-jén hatályát veszti" szövegrész. 11. (1) A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(4) A felhasználó kezdeményezésére a nem mért közvilágítási célú villamos energia vételezésének elszámolására - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló rendeletében (a továbbiakban: MEKH rendelet) meghatározott módon számított villamos energia mennyiségek figyelembevételével - az "A2" árszabást kell alkalmazni." (2) Az R (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 10. a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: "(3) A piaci alapú villamosenergia-beszerzés 8. (3) bekezdése szerinti árának évközi változása esetén a 4. mellékletben figyelembe veendő éves átlagos összehasonlító árat az éven belüli időarányos súlyozással kell megállapítani. (3a) A 8. (6) bekezdése szerinti kereskedelmi árrések évközi változása esetén az árréseknek a 4. mellékletben figyelembe veendő elismert éves átlagos értékeit az éven belüli időarányos súlyozással kell megállapítani." (3) Az R2. 2. melléklete helyébe az 3. melléklet lép. (4) Az R2. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 12. Az R2. a) 5. (1) bekezdésében az "a felhasználó" szövegrész helyébe a " - közvilágítási célra vételező felhasználó kivételével - a felhasználó" szöveg, b) 6. (5) bekezdésében a "villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló miniszteri rendeletben előírt" szövegrész helyébe a "MEKH rendeletben megállapított" szöveg, c) 8. (3) bekezdésében a "17,6 Ft/kWh" szövegrész helyébe a "15,15 Ft/kWh" szöveg, d) 4. melléklet 2. pontjában a "8. (7) bekezdés" szövegrész helyébe a "8. (6) bekezdés" szöveg lép. 13. Hatályát veszti az R2. 8. (8) bekezdése, (10) bekezdése és (11) bekezdése. 14. A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 3. (1) bekezdésében a "2014." szövegrész helyébe a "2015." szöveg lép. 15. (1) A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4 "(2) A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által október 31. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 11,1 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni." (2) Az R3. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (3) Az R3. 5. (5) bekezdésében a "beszámoló benyújtását" szövegrész helyébe a "beszámoló letétbe helyezését" szöveg lép. 16. (1) A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. (2) Az R4. 7. (1) bekezdésében a "támogatásról" szövegrész helyébe a "támogatást a számvitelről szóló törvénynek a költségek ellentételezésére vonatkozó szabályai szerint számolja el, és" szöveg, a "külön" szövegrész helyébe az "arról külön" szöveg lép. 17. A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "5. Az elosztási díj nyújt fedezetet - figyelembe véve a VET 142/A. (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetéseket is - az elosztók (elosztó hálózat) indokolt működési költségeire, értékcsökkenésére és tőkeköltségére, az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének és az elismert hálózati veszteséggel kapcsolatban fizetendő átviteli-rendszerirányítási és rendszerszintű szolgáltatási díjak megfizetésének, valamint a profiltól való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségeire." 18. A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet 3. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: "(1a) A földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult részére a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát ingyenesen köteles biztosítani." 19. (1) Hatályát veszti a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet. (2) Hatályát veszti a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről szóló 60/2012. (XI. 8.) NFM rendelet. Németh Lászlóné s. k., nemzeti fejlesztési miniszter 1. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez "3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez 1. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak 1.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C 1. Érintett vásárlói kör Alapdíj (éves) Ft Gázdíjak 2. <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói ,422

5 3. <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem ,968 lakossági 1.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C 1. Érintett vásárlói kör Alapdíj (éves) Ft Gázdíjak 2. <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói , <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem ,009 lakossági 1.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C 1. Érintett vásárlói kör Alapdíj (éves) Ft Gázdíjak 2. <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói , <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem ,957 lakossági 1.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C 1. Érintett vásárlói kör Alapdíj (éves) Ft Gázdíjak 2. <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói , <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem ,101 lakossági 2. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak 2.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C D E 1. Ár- Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) szabás 2. Ft Ft/m 3 /h 3. A1) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói 4. A2) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági 5. A3) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói Gázdíjak , , ,547

6 6. B1) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági 7. B2) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági , , C) Gázmérővel nem rendelkezők 2, Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C D E 1. Ár- Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) szabás 2. Ft Ft/m 3 /h 3. A1) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói 4. A2) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági 5. A3) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói 6. B1) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági 7. B2) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági Gázdíjak , , , , , C) Gázmérővel nem rendelkezők 2, A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C D E 1. Ár- Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) szabás 2. Ft Ft/m 3 /h 3. A1) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói 4. A2) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági 5. A3) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói 6. B1) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági 7. B2) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági Gázdíjak , , , , , C) Gázmérővel nem rendelkezők 2, A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C D E 1. Ár- Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) 2. szabás Ft Ft/m 3 /h Gázdíjak 3. A1) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági ,901

7 , kivéve fogyasztói 4. A2) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági 5. A3) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói 6. B1) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági 7. B2) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági , , , , C) Gázmérővel nem rendelkezők 2,729 " 2. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez "3. melléklet a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Egyetemes szolgáltatói árrések mértéke A B C 1. <20 m 3 /h 20 m 3 /h 2. Egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/GJ) 126,3 42,5 " 3. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez "2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh) A B C D E 1. Árszabások EDF DÉMÁSZ 2. A lakossági esetében 1320 kwh/év fogyasztásig 4. - lakossági esetében az éves fogyasztás 1320 kwh-t meghaladó részére E.ON Energiaszolgáltató ELMŰ Nyrt. ÉMÁSZ Nyrt. 16,35 15,44 16,20 16,02 17,28 17,47 17,30 17, nem lakossági esetében 21,77 22,02 21,80 21,56 6. A lakossági esetében 8. - csúcsidőszak 20,27 22,22 21,42 19, völgyidőszak 11,90 13,33 12,83 11, nem lakossági esetében csúcsidőszak 25,48 27,92 26,91 24, völgyidőszak 15,01 16,80 16,18 14, A csúcsidőszak 25,69 30,26 26,86 24,83

8 15. - völgyidőszak 15,13 19,02 16,13 14, B Alap lakossági esetében 11,85 12,22 11,91 11, nem lakossági esetében 12,69 13,08 12,74 12, H lakossági esetében 11,85 12,22 11,91 11, nem lakossági esetében 12,69 13,08 12,74 12,30 " 4. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez "3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei A B 1. Egyetemes szolgáltató Árrés (Ft/kWh) 2. EDF DÉMÁSZ 0, E. ON Energiaszolgáltató 0, ELMŰ Nyrt. 0, ÉMÁSZ Nyrt. 0,986 " 5. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez "1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez Az értékesítői díjak A B C D E Település Értékesítő megnevezése Távhőszolgáltató megnevezése 1. Ajka Bakonyi Erőmű Primer Ajkai Távhőszolgáltatási 2. Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Értékesítői teljesítmény díj (eft/mw/év) Értékesítői hődíj (Ft/GJ) Baja Bajatechnik Baja Energetika Balatonfüred Consorg-Energo Füredhő Távhőszolgáltatási Bokod Vértesi Erőmű Oroszlányi Szolgáltató Bonyhád Dalkia Energia "FŰTŐMŰ" Budaörs Dalkia Energia BTG Budaörsi

9 8. Budapest Alpiq Csepel - kombinált ciklusú erőmű Településgazdálkodási 9. Budapest Alpiq Csepel - kazán 10. Budapest Budapesti Erőmű - Kelenföldi Erőmű Budapest, Budafoki út Budapest Budapesti Erőmű - Kispesti Erőmű Budapest, Nefelejcs utca Budapest Budapesti Erőmű - Újpesti Erőmű Budapest, Tó utca Budapest Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 14. Budapest Budapesti Távhőszolgáltató 15. Budapest CHP-Erőmű 16. Budapest Főtáv-Komfort Budapest, Mogyoródi út Budapest Főtáv-Komfort Budapest, Lakatos utca 44/B 18. Budapest Főtáv-Komfort Budapest, Gyáli út Budapest Főtáv-Komfort Budapest, Tatai út Budapest Fővárosi Közterületfenntartó Csepeli Hőszolgáltató Budapest Green-R Energetika 22. Budapest Magyar Telekom Nyrt. 23. Budapest MVM Észak-Budai Fűtőerőmű 24. Budapest Sinergy 25. Budapest Zugló-Therm Energiaszolgáltató 26. Csongrád Csoterm Csongrádi Közmű Szolgáltató 27. Csorna Csornai Kogenerációs Erőmű 28. Debrecen Alföldi Nyomda Debreceni Hőszolgáltató Csornai Hőszolgáltató Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Debreceni Hőszolgáltató

10 Szerviz, Kereskedelmi és Szolgáltató 30. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti 31. Debrecen E.ON Energiatermelő Debreceni Hőszolgáltató 32. Dorog Dorogi Erőmű PROMTÁVHŐ Szolgáltató Dunakeszi DK Gázmotor Dunakeszi Közüzemi Dunaújváros Dunaújvárosi Hőszolgáltató 35. Dunaújváros Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató 36. Dunaújváros HF. Formula Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató 37. Dunaújváros ISD Power Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató 38. Eger EBT Energia EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő 39. Érd Dalkia Energia Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató 40. Esztergom Dorogi Erőmű PROMTÁVHŐ Szolgáltató 41. Gödöllő Dalkia Energia Gödöllői Távhőszolgáltató Gyöngyös Dalkia Energia Városgondozási Győr Győri Erőmű Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó 44. Hajdúszoboszló Dalkia Energia Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Inota VPP Energiatermelő Várpalotai Közüzemi Kaposvár E.ON Energiatermelő Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató 47. Kapuvár Zöld Láng Energetikai és Szolgáltató 48. Kazincbarcika Kazinc-Therm Fűtőerőmű 49. Kiskunfélegyháza Dalkia Energia Kapuvári Hőszolgáltató Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kiskunhalas Halas-T Halasi Városgazda Kisvárda Dalkia Energia KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató

11 52. Körmend Thermo-Med RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató 53. Kőszeg Heat Invest Kőszegi Távhőszolgáltató Mátészalka Dalkia Energia Szalkatávhő Miskolc Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Miskolci Hőszolgáltató Miskolc Miskolci Geotermia Miskolci Hőszolgáltató Miskolc MVM MIFŰ - Hold u. hrsz /9 és Tatár u. 29/a. hrsz /8 58. Miskolc MVM MIFŰ - Miskolc, Bánki Donát u Miskolc MVM MIFŰ - Miskolc, Szarkahegy u. 21. Miskolci Hőszolgáltató Miskolci Hőszolgáltató Miskolci Hőszolgáltató Mohács Dalkia Energia MOHÁCS-HŐ Mosonmagyaró vár MESZ Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Nagykőrös Perkons Kőrösi Vagyonkezelő Nyíregyháza E.ON Energiatermelő NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Oroszlány Vértesi Erőmű Oroszlányi Szolgáltató Ózd Ózdi Erőmű Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 66. Paks MVM Paksi Atomerőmű Duna Center Therm Pécs Pannon Hőerőmű PÉTÁV Pécsi Távfűtő Pétfürdő Nitrogénművek "PÉTKOMM" Püspökladány KISERŐMŰ PLD Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Salgótarján Perkons Bio Salgó Vagyon Salgótarján Perkons Tarján Salgó Vagyon Sárbogárd Perkons Cothec Sárvár Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató 74. Sárvár Rábahő Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató 75. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza 76. Siklós Perkons SKL SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Cothec Sopron Dalkia Energia Sopron Holding Sopron Soproni Erőmű Sopron Holding Százhalombatta Dunamenti Erőmű "SZÁKOM"

12 80. Szeged ALFA-NOVA Szeged, Erős János u Szeged ALFA-NOVA Szeged, Temető u Szeged ALFA-NOVA Szeged, Fűtőmű u. 1. Szegedi Hőszolgáltató Szegedi Hőszolgáltató Szegedi Hőszolgáltató Szeged Szegedi Vízmű Szegedi Hőszolgáltató Székesfehérvár Székesfehérvári Fűtőerőmű SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Szekszárd Pannon-Kogen ALFA-NOVA Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit 87. Szigetszentmiklós Dalkia Energia 88. Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató ALFA-NOVA Szolnok Dalkia Energia ALFA-NOVA Szombathely Szombathelyi Erőmű Szombathelyi Távhőszolgáltató 91. Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erőmű 92. Tatabánya Kórházi Energia Központ - Tatabánya Szent Borbála Kórház Tapolcai Városgazdálkodási T-Szol Tatabányai Szolgáltató 93. Tatabánya Tatabánya Erőmű T-Szol Tatabányai Szolgáltató 94. Tiszaújváros Tisza-Therm Fűtőerőmű TiszaSzolg Vác Dalkia Energia Váci Távhő Vác Poligen V Váci Távhő Vasvár Vasi Triász RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató 98. Veszprém Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő " "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató 6. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek A B C Település Távhőszolgáltató Lakosság értékesítés után kapott fajlagos támogatás (Ft/GJ)

13 1. Ajka PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Ajka Bakonyi Erőmű 0 3. Algyő Dalkia Energia Almásfüzitő ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Baj KOMTÁVHŐ Baja Baja Energetika Balatonfüred Füredhő Távhőszolgáltatási Berettyóújfalu Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Bokod Oroszlányi Szolgáltató Bonyhád "FŰTŐMŰ" Budaörs BTG Budaörsi Településgazdálkodási Budapest Alpiq Csepeli Erőmű Budapest Dalkia Energia Budapest Budapest Csepeli Hőszolgáltató Cegléd Dalkia Energia Celldömölk Cellenergo Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 19. Csongrád Csongrádi Közmű Szolgáltató Csorna Csornai Hőszolgáltató Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Debrecen DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Dombóvár Dalkia Energia Dorog PROMTÁVHŐ Szolgáltató Dunakeszi Dunakeszi Közüzemi Dunaújváros Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Eger EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Érd Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Esztergom PROMTÁVHŐ Szolgáltató Gödöllő Gödöllői Távhőszolgáltató Gyöngyös Városgondozási Győr Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Hajdúböszörmény Riáma-First Szolgáltató és Kereskedelmi Hajdúnánás Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Inota Várpalotai Közüzemi Kaposvár Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Kapuvár Kapuvári Hőszolgáltató Kazincbarcika Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató 3 729

14 Korlátolt Felelősségű Társaság 41. Kecskemét Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Keszthely Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kiskunfélegyháza Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kiskunhalas Halasi Városgazda Kisvárda KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Komárom Komáromi Távhő Komló Komlói Fűtőerőmű Körmend RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kőszeg Kőszegi Távhőszolgáltató Makó Makói Kommunális Nonprofit Kft Mátészalka Mátészalkai Távhőszolgáltató Mezőhegyes Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Miskolc Miskolci Hőszolgáltató Mohács MOHÁCS-HŐ Mór MÓRHŐ Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Nagyatád Cothec Nagykőrös Kőrösi Vagyonkezelő Nyergesújfalu DISTHERM Nyírbátor Nyírbátori Városüzemeltetési Kkh. Nonprofit Nyíregyháza NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Nyíregyháza Energocoop Oroszlány Oroszlányi Szolgáltató Ózd Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Paks Duna Center Therm Pécs PÉTÁV Pécsi Távfűtő Pétfürdő "PÉTKOMM" Pétfürdő Nitrogénművek Pornóapáti Pornóapáti Vagyonhasznosító Putnok Putnoki Városgondnokság Püspökladány Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Salgótarján Salgó Vagyon Sárbogárd Cothec Sárospatak Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Sárvár Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Sátoraljaújhely Cothec Siklós SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Siófok Termofok Sopron SOPRON Holding Sopron Soproni Erőmű 0

15 81. Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Százhalombatta "SZÁKOM" Szeged Szegedi Hőszolgáltató Székesfehérvár SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Szekszárd ALFA-NOVA Szentendre Városi Szolgáltató Szentes Szentes Városi Szolgáltató Szentgotthárd RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Szentlőrinc Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Szigetszentmiklós ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Szigetvár Szigetvári Távhő Szolgáltató Szolnok ALFA-NOVA Szombathely Szombathelyi Távhőszolgáltató Tapolca Városgazdálkodási Tata Tata Energia Termelő és Távhőszolgáltató Tatabánya T-Szol Tatabányai Szolgáltató Tiszaújváros TiszaSzolg Vác Váci Távhő Várpalota Várpalotai Közüzemi Vasvár RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Veresegyház Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 102. Veszprém "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Záhony Hőtáv Zirc Dalkia Energia 724 " 0 (Forrás:

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 145. szám 24797 A nemzeti fejlesztési miniszter 59/2012. (X. 31.) NFM rendelete a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2012.01.01-01.31. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás

Részletesebben

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. hosszabbítás. 2. hosszabbítás A hosszabbítás A kötelező átvétel utolsó napja. alatt átveendő mennyiség

1. hosszabbítás. 2. hosszabbítás A hosszabbítás A kötelező átvétel utolsó napja. alatt átveendő mennyiség 1. hosszabbítás 2. hosszabbítás A hosszabbítás A hosszabbítás A kötelező átvétel utolsó napja alatt átveendő mennyiség A kötelező átvétel utolsó napja alatt átveendő mennyiség Dátum MWh Dátum MWh Sorszám

Részletesebben

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez 73847 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 13., szombat Tartalomjegyzék 11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 75. szám 6739

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 75. szám 6739 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 75. szám 6739 A Kormány 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, kötelezettségvállaláshoz,

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

IX. évfolyam 3. szám 2010. április 1. GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM TÖRVÉNY

IX. évfolyam 3. szám 2010. április 1. GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM TÖRVÉNY GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség: 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Telefon: +36 1 374 2892 Fax: +36 1 374 2896 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

151. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. november 9., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

151. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. november 9., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A AGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. november 9., péntek 151. szám Ára: 1911, Ft TARTALOJEGYZÉK 295/2007. (XI. 9.) Korm. r. A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló

Részletesebben

151. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. november 9., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

151. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. november 9., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A AGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. november 9., péntek 151. szám Ára: 1911, Ft TARTALOJEGYZÉK 295/2007. (XI. 9.) Korm. r. A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP rövidített tájékoztatója Alapkezelő: ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Rt. Forgalmazó: ERSTE Bank Befektetési Rt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

a K&H világcégek tőkevédett származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H világcégek tőkevédett származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H világcégek tőkevédett származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 124. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 124. szám MAGYAR KÖZLÖNY 124. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 10., szerda Tartalomjegyzék 232/2014. (I. 10.) Korm. rendelet A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2013. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2014. ÁPRILIS 16. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 13. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 13. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök 13. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 10/2012. (III. 22.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezethez

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben