64/2013. (X. 30.) NFM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "64/2013. (X. 30.) NFM rendelet"

Átírás

1 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 7-9., valamint az 1-2. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában, a 10. tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 2. pontjában, a , valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1. pontjában, a 14. tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló évi XXVI. törvény 13. (3) bekezdésében, a 15., valamint az 5. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés b) pontjában, a 16., valamint a 6. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában, a 18. tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A villamos energia rendszerhasználati díjakkal fedezett költségek 1. (1) Az átviteli-rendszerirányítási díj a) az átviteli hálózat indokolt és más bevételi forrásból nem fedezett működési költségeire, értékcsökkenésére és tőkeköltségére, b) az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének indokolt költségeire, valamint c) az átviteli rendszerirányítónak a jogszabályokban, az európai uniós jogi aktusokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban megfogalmazott kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt költségére nyújt fedezetet, kivéve a 2. -ban meghatározott költségeket. (2) A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 142/A. (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az elosztók által fizetendő átvitelirendszerirányítási díj mértékét az egyéb rendszerhasználók által a villamos energia rendszer vételezésre történő használatáért fizetendő átviteli-rendszerirányítási díjtól eltérő mértékben állapíthatja meg.

2 2. A rendszerszintű szolgáltatások díja nyújt fedezetet a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges következő résztevékenységeknek a nemzetgazdasági szintű legkisebb költség elvének megfelelő indokolt költségeire: a) a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerinti szabályozási tartalékok biztosítása, b) feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás, c) a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerinti üzembiztonsági szolgáltatások, és d) kiegyenlítő szabályozás, csökkentve az ennek fedezetére kapott külön bevételekkel. 3. Az elosztási díj nyújt fedezetet - figyelembe véve a VET 142/A. (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetéseket is - az elosztók (elosztó hálózat) indokolt működési költségeire, értékcsökkenésére és tőkeköltségére, az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének és az elismert hálózati veszteséggel kapcsolatban fizetendő átviteli-rendszerirányítási és rendszerszintű szolgáltatási díjak megfizetésének, valamint a profiltól való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségeire. 4. A közvilágítási elosztási díj nyújt fedezetet a közvilágítási elosztó hálózat indokolt költségeire, de nem nyújt fedezetet a VET pont a) alpontja szerinti közvilágítási berendezések, valamint a nem az elosztó tulajdonában lévő közvilágítási berendezések költségeire. 2. A villamos energia rendszerhasználati díjak szabályozása 5. (1) A január 1-jén kezdődött négyéves árszabályozási ciklus (a továbbiakban: árszabályozási ciklus) 2-4. évére a díjtételek adott évre vonatkozó aktualizált értékét úgy kell kialakítani, hogy az érintett hálózati engedélyesek a) ösztönzést kapjanak gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére, b) érdekeltté váljanak a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárások teljesítésében, c) ösztönzést kapjanak a fogyasztók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában, d) kockázatai ne lépjék túl az adott gazdasági viszonyok közötti ésszerű mértéket, e) kellő előrelátással tudják meghozni gazdasági és üzletpolitikai döntéseiket. (2) A mennyiségi változásokból adódó kockázatok csökkentése érdekében az árszabályozási ciklus 2-4. évének díjtételeit az ármegállapítással érintett évet két évvel megelőző év tényleges mennyiségi adataira alapozva kell meghatározni. 3. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel november 1-jén lép hatályba. (2) Az 1-5., a 11. (4) bekezdése és a január 1-jén lép hatályba. 7. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3 8. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 9. Az R1. a) 6. (4) bekezdésében a "fentiek szerint, valamint a 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 4. melléklet pontja" szövegrész helyébe a "fentiek szerint, valamint a 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 4. melléklet pontja" szöveg, b) 1. melléklet 5. pontjában a "banki napjain, a honlapon (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi ENDEX TTF GAS aktuális negyedévre vonatkozó futures adatok" szövegrész helyébe az "napjain, a Hivatal honlapján megjelölt honlap szerint (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi, az aktuális negyedévre vonatkozó TTF Gas Base Load Futures adatok" szöveg, az "az Endex TTF GAS futures piaci árának" szövegrész helyébe az "a TTF Gas Base Load Futures piaci árának" szöveg lép. 10. Hatályát veszti a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 4. -ában az ", és január 1-jén hatályát veszti" szövegrész. 11. (1) A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(4) A felhasználó kezdeményezésére a nem mért közvilágítási célú villamos energia vételezésének elszámolására - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló rendeletében (a továbbiakban: MEKH rendelet) meghatározott módon számított villamos energia mennyiségek figyelembevételével - az "A2" árszabást kell alkalmazni." (2) Az R (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 10. a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: "(3) A piaci alapú villamosenergia-beszerzés 8. (3) bekezdése szerinti árának évközi változása esetén a 4. mellékletben figyelembe veendő éves átlagos összehasonlító árat az éven belüli időarányos súlyozással kell megállapítani. (3a) A 8. (6) bekezdése szerinti kereskedelmi árrések évközi változása esetén az árréseknek a 4. mellékletben figyelembe veendő elismert éves átlagos értékeit az éven belüli időarányos súlyozással kell megállapítani." (3) Az R2. 2. melléklete helyébe az 3. melléklet lép. (4) Az R2. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 12. Az R2. a) 5. (1) bekezdésében az "a felhasználó" szövegrész helyébe a " - közvilágítási célra vételező felhasználó kivételével - a felhasználó" szöveg, b) 6. (5) bekezdésében a "villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló miniszteri rendeletben előírt" szövegrész helyébe a "MEKH rendeletben megállapított" szöveg, c) 8. (3) bekezdésében a "17,6 Ft/kWh" szövegrész helyébe a "15,15 Ft/kWh" szöveg, d) 4. melléklet 2. pontjában a "8. (7) bekezdés" szövegrész helyébe a "8. (6) bekezdés" szöveg lép. 13. Hatályát veszti az R2. 8. (8) bekezdése, (10) bekezdése és (11) bekezdése. 14. A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 3. (1) bekezdésében a "2014." szövegrész helyébe a "2015." szöveg lép. 15. (1) A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4 "(2) A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által október 31. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 11,1 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni." (2) Az R3. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (3) Az R3. 5. (5) bekezdésében a "beszámoló benyújtását" szövegrész helyébe a "beszámoló letétbe helyezését" szöveg lép. 16. (1) A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. (2) Az R4. 7. (1) bekezdésében a "támogatásról" szövegrész helyébe a "támogatást a számvitelről szóló törvénynek a költségek ellentételezésére vonatkozó szabályai szerint számolja el, és" szöveg, a "külön" szövegrész helyébe az "arról külön" szöveg lép. 17. A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "5. Az elosztási díj nyújt fedezetet - figyelembe véve a VET 142/A. (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetéseket is - az elosztók (elosztó hálózat) indokolt működési költségeire, értékcsökkenésére és tőkeköltségére, az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének és az elismert hálózati veszteséggel kapcsolatban fizetendő átviteli-rendszerirányítási és rendszerszintű szolgáltatási díjak megfizetésének, valamint a profiltól való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségeire." 18. A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet 3. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: "(1a) A földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult részére a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát ingyenesen köteles biztosítani." 19. (1) Hatályát veszti a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet. (2) Hatályát veszti a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről szóló 60/2012. (XI. 8.) NFM rendelet. Németh Lászlóné s. k., nemzeti fejlesztési miniszter 1. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez "3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez 1. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak 1.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C 1. Érintett vásárlói kör Alapdíj (éves) Ft Gázdíjak 2. <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói ,422

5 3. <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem ,968 lakossági 1.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C 1. Érintett vásárlói kör Alapdíj (éves) Ft Gázdíjak 2. <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói , <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem ,009 lakossági 1.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C 1. Érintett vásárlói kör Alapdíj (éves) Ft Gázdíjak 2. <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói , <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem ,957 lakossági 1.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C 1. Érintett vásárlói kör Alapdíj (éves) Ft Gázdíjak 2. <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói , <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem ,101 lakossági 2. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak 2.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C D E 1. Ár- Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) szabás 2. Ft Ft/m 3 /h 3. A1) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói 4. A2) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági 5. A3) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói Gázdíjak , , ,547

6 6. B1) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági 7. B2) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági , , C) Gázmérővel nem rendelkezők 2, Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C D E 1. Ár- Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) szabás 2. Ft Ft/m 3 /h 3. A1) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói 4. A2) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági 5. A3) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói 6. B1) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági 7. B2) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági Gázdíjak , , , , , C) Gázmérővel nem rendelkezők 2, A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C D E 1. Ár- Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) szabás 2. Ft Ft/m 3 /h 3. A1) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági, kivéve fogyasztói 4. A2) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági 5. A3) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói 6. B1) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági 7. B2) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági Gázdíjak , , , , , C) Gázmérővel nem rendelkezők 2, A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak: A B C D E 1. Ár- Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) 2. szabás Ft Ft/m 3 /h Gázdíjak 3. A1) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági ,901

7 , kivéve fogyasztói 4. A2) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági 5. A3) <20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói 6. B1) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági 7. B2) 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági , , , , C) Gázmérővel nem rendelkezők 2,729 " 2. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez "3. melléklet a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Egyetemes szolgáltatói árrések mértéke A B C 1. <20 m 3 /h 20 m 3 /h 2. Egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/GJ) 126,3 42,5 " 3. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez "2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh) A B C D E 1. Árszabások EDF DÉMÁSZ 2. A lakossági esetében 1320 kwh/év fogyasztásig 4. - lakossági esetében az éves fogyasztás 1320 kwh-t meghaladó részére E.ON Energiaszolgáltató ELMŰ Nyrt. ÉMÁSZ Nyrt. 16,35 15,44 16,20 16,02 17,28 17,47 17,30 17, nem lakossági esetében 21,77 22,02 21,80 21,56 6. A lakossági esetében 8. - csúcsidőszak 20,27 22,22 21,42 19, völgyidőszak 11,90 13,33 12,83 11, nem lakossági esetében csúcsidőszak 25,48 27,92 26,91 24, völgyidőszak 15,01 16,80 16,18 14, A csúcsidőszak 25,69 30,26 26,86 24,83

8 15. - völgyidőszak 15,13 19,02 16,13 14, B Alap lakossági esetében 11,85 12,22 11,91 11, nem lakossági esetében 12,69 13,08 12,74 12, H lakossági esetében 11,85 12,22 11,91 11, nem lakossági esetében 12,69 13,08 12,74 12,30 " 4. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez "3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei A B 1. Egyetemes szolgáltató Árrés (Ft/kWh) 2. EDF DÉMÁSZ 0, E. ON Energiaszolgáltató 0, ELMŰ Nyrt. 0, ÉMÁSZ Nyrt. 0,986 " 5. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez "1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez Az értékesítői díjak A B C D E Település Értékesítő megnevezése Távhőszolgáltató megnevezése 1. Ajka Bakonyi Erőmű Primer Ajkai Távhőszolgáltatási 2. Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Értékesítői teljesítmény díj (eft/mw/év) Értékesítői hődíj (Ft/GJ) Baja Bajatechnik Baja Energetika Balatonfüred Consorg-Energo Füredhő Távhőszolgáltatási Bokod Vértesi Erőmű Oroszlányi Szolgáltató Bonyhád Dalkia Energia "FŰTŐMŰ" Budaörs Dalkia Energia BTG Budaörsi

9 8. Budapest Alpiq Csepel - kombinált ciklusú erőmű Településgazdálkodási 9. Budapest Alpiq Csepel - kazán 10. Budapest Budapesti Erőmű - Kelenföldi Erőmű Budapest, Budafoki út Budapest Budapesti Erőmű - Kispesti Erőmű Budapest, Nefelejcs utca Budapest Budapesti Erőmű - Újpesti Erőmű Budapest, Tó utca Budapest Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 14. Budapest Budapesti Távhőszolgáltató 15. Budapest CHP-Erőmű 16. Budapest Főtáv-Komfort Budapest, Mogyoródi út Budapest Főtáv-Komfort Budapest, Lakatos utca 44/B 18. Budapest Főtáv-Komfort Budapest, Gyáli út Budapest Főtáv-Komfort Budapest, Tatai út Budapest Fővárosi Közterületfenntartó Csepeli Hőszolgáltató Budapest Green-R Energetika 22. Budapest Magyar Telekom Nyrt. 23. Budapest MVM Észak-Budai Fűtőerőmű 24. Budapest Sinergy 25. Budapest Zugló-Therm Energiaszolgáltató 26. Csongrád Csoterm Csongrádi Közmű Szolgáltató 27. Csorna Csornai Kogenerációs Erőmű 28. Debrecen Alföldi Nyomda Debreceni Hőszolgáltató Csornai Hőszolgáltató Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Debreceni Hőszolgáltató

10 Szerviz, Kereskedelmi és Szolgáltató 30. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti 31. Debrecen E.ON Energiatermelő Debreceni Hőszolgáltató 32. Dorog Dorogi Erőmű PROMTÁVHŐ Szolgáltató Dunakeszi DK Gázmotor Dunakeszi Közüzemi Dunaújváros Dunaújvárosi Hőszolgáltató 35. Dunaújváros Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató 36. Dunaújváros HF. Formula Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató 37. Dunaújváros ISD Power Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató 38. Eger EBT Energia EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő 39. Érd Dalkia Energia Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató 40. Esztergom Dorogi Erőmű PROMTÁVHŐ Szolgáltató 41. Gödöllő Dalkia Energia Gödöllői Távhőszolgáltató Gyöngyös Dalkia Energia Városgondozási Győr Győri Erőmű Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó 44. Hajdúszoboszló Dalkia Energia Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Inota VPP Energiatermelő Várpalotai Közüzemi Kaposvár E.ON Energiatermelő Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató 47. Kapuvár Zöld Láng Energetikai és Szolgáltató 48. Kazincbarcika Kazinc-Therm Fűtőerőmű 49. Kiskunfélegyháza Dalkia Energia Kapuvári Hőszolgáltató Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kiskunhalas Halas-T Halasi Városgazda Kisvárda Dalkia Energia KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató

11 52. Körmend Thermo-Med RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató 53. Kőszeg Heat Invest Kőszegi Távhőszolgáltató Mátészalka Dalkia Energia Szalkatávhő Miskolc Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Miskolci Hőszolgáltató Miskolc Miskolci Geotermia Miskolci Hőszolgáltató Miskolc MVM MIFŰ - Hold u. hrsz /9 és Tatár u. 29/a. hrsz /8 58. Miskolc MVM MIFŰ - Miskolc, Bánki Donát u Miskolc MVM MIFŰ - Miskolc, Szarkahegy u. 21. Miskolci Hőszolgáltató Miskolci Hőszolgáltató Miskolci Hőszolgáltató Mohács Dalkia Energia MOHÁCS-HŐ Mosonmagyaró vár MESZ Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Nagykőrös Perkons Kőrösi Vagyonkezelő Nyíregyháza E.ON Energiatermelő NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Oroszlány Vértesi Erőmű Oroszlányi Szolgáltató Ózd Ózdi Erőmű Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 66. Paks MVM Paksi Atomerőmű Duna Center Therm Pécs Pannon Hőerőmű PÉTÁV Pécsi Távfűtő Pétfürdő Nitrogénművek "PÉTKOMM" Püspökladány KISERŐMŰ PLD Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Salgótarján Perkons Bio Salgó Vagyon Salgótarján Perkons Tarján Salgó Vagyon Sárbogárd Perkons Cothec Sárvár Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató 74. Sárvár Rábahő Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató 75. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza 76. Siklós Perkons SKL SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Cothec Sopron Dalkia Energia Sopron Holding Sopron Soproni Erőmű Sopron Holding Százhalombatta Dunamenti Erőmű "SZÁKOM"

12 80. Szeged ALFA-NOVA Szeged, Erős János u Szeged ALFA-NOVA Szeged, Temető u Szeged ALFA-NOVA Szeged, Fűtőmű u. 1. Szegedi Hőszolgáltató Szegedi Hőszolgáltató Szegedi Hőszolgáltató Szeged Szegedi Vízmű Szegedi Hőszolgáltató Székesfehérvár Székesfehérvári Fűtőerőmű SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Szekszárd Pannon-Kogen ALFA-NOVA Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit 87. Szigetszentmiklós Dalkia Energia 88. Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató ALFA-NOVA Szolnok Dalkia Energia ALFA-NOVA Szombathely Szombathelyi Erőmű Szombathelyi Távhőszolgáltató 91. Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erőmű 92. Tatabánya Kórházi Energia Központ - Tatabánya Szent Borbála Kórház Tapolcai Városgazdálkodási T-Szol Tatabányai Szolgáltató 93. Tatabánya Tatabánya Erőmű T-Szol Tatabányai Szolgáltató 94. Tiszaújváros Tisza-Therm Fűtőerőmű TiszaSzolg Vác Dalkia Energia Váci Távhő Vác Poligen V Váci Távhő Vasvár Vasi Triász RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató 98. Veszprém Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő " "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató 6. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek A B C Település Távhőszolgáltató Lakosság értékesítés után kapott fajlagos támogatás (Ft/GJ)

13 1. Ajka PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Ajka Bakonyi Erőmű 0 3. Algyő Dalkia Energia Almásfüzitő ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Baj KOMTÁVHŐ Baja Baja Energetika Balatonfüred Füredhő Távhőszolgáltatási Berettyóújfalu Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Bokod Oroszlányi Szolgáltató Bonyhád "FŰTŐMŰ" Budaörs BTG Budaörsi Településgazdálkodási Budapest Alpiq Csepeli Erőmű Budapest Dalkia Energia Budapest Budapest Csepeli Hőszolgáltató Cegléd Dalkia Energia Celldömölk Cellenergo Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 19. Csongrád Csongrádi Közmű Szolgáltató Csorna Csornai Hőszolgáltató Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Debrecen DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Dombóvár Dalkia Energia Dorog PROMTÁVHŐ Szolgáltató Dunakeszi Dunakeszi Közüzemi Dunaújváros Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Eger EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Érd Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Esztergom PROMTÁVHŐ Szolgáltató Gödöllő Gödöllői Távhőszolgáltató Gyöngyös Városgondozási Győr Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Hajdúböszörmény Riáma-First Szolgáltató és Kereskedelmi Hajdúnánás Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Inota Várpalotai Közüzemi Kaposvár Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Kapuvár Kapuvári Hőszolgáltató Kazincbarcika Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató 3 729

14 Korlátolt Felelősségű Társaság 41. Kecskemét Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Keszthely Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kiskunfélegyháza Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kiskunhalas Halasi Városgazda Kisvárda KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Komárom Komáromi Távhő Komló Komlói Fűtőerőmű Körmend RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kőszeg Kőszegi Távhőszolgáltató Makó Makói Kommunális Nonprofit Kft Mátészalka Mátészalkai Távhőszolgáltató Mezőhegyes Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Miskolc Miskolci Hőszolgáltató Mohács MOHÁCS-HŐ Mór MÓRHŐ Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Nagyatád Cothec Nagykőrös Kőrösi Vagyonkezelő Nyergesújfalu DISTHERM Nyírbátor Nyírbátori Városüzemeltetési Kkh. Nonprofit Nyíregyháza NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Nyíregyháza Energocoop Oroszlány Oroszlányi Szolgáltató Ózd Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Paks Duna Center Therm Pécs PÉTÁV Pécsi Távfűtő Pétfürdő "PÉTKOMM" Pétfürdő Nitrogénművek Pornóapáti Pornóapáti Vagyonhasznosító Putnok Putnoki Városgondnokság Püspökladány Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Salgótarján Salgó Vagyon Sárbogárd Cothec Sárospatak Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Sárvár Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Sátoraljaújhely Cothec Siklós SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Siófok Termofok Sopron SOPRON Holding Sopron Soproni Erőmű 0

15 81. Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Százhalombatta "SZÁKOM" Szeged Szegedi Hőszolgáltató Székesfehérvár SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Szekszárd ALFA-NOVA Szentendre Városi Szolgáltató Szentes Szentes Városi Szolgáltató Szentgotthárd RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Szentlőrinc Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Szigetszentmiklós ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Szigetvár Szigetvári Távhő Szolgáltató Szolnok ALFA-NOVA Szombathely Szombathelyi Távhőszolgáltató Tapolca Városgazdálkodási Tata Tata Energia Termelő és Távhőszolgáltató Tatabánya T-Szol Tatabányai Szolgáltató Tiszaújváros TiszaSzolg Vác Váci Távhő Várpalota Várpalotai Közüzemi Vasvár RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Veresegyház Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 102. Veszprém "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Záhony Hőtáv Zirc Dalkia Energia 724 " 0 (Forrás:

Az értékesítő díjak. A B C D E F Értékesítői Sor- Település Értékesítő megnevezése Távhőszolgáltató megnevezése

Az értékesítő díjak. A B C D E F Értékesítői Sor- Település Értékesítő megnevezése Távhőszolgáltató megnevezése 1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez Az értékesítő díjak A B C D E F Értékesítői Sor- Település Értékesítő megnevezése Távhőszolgáltató megnevezése teljesítménydíj szám eft/mw/év 1 Ajka Bakonyi

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelete az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelete az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 39/ (IX. 30.) NFM rendelete az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2012.11.01-12.31. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített

Részletesebben

6. Bonyhád Dalkia Energia Zrt. Fűtőmű Kft Budaörs Dalkia Energia Zrt. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

6. Bonyhád Dalkia Energia Zrt. Fűtőmű Kft Budaörs Dalkia Energia Zrt. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 2011.11.30

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2012.01.01-01.31. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás

Részletesebben

1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez. A támogatás mértéke. 1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez. A támogatás mértéke. 1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek 1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez 1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek Sorszám A támogatás mértéke A B C D E F Település Távhőszolgáltató Értékesítő

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatály: 2016.I.1. - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott

Részletesebben

14. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez 1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

14. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez 1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez 14. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez 1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez Az értékesít i díjak A B C D E F Sorszám Település Értékesít megnevezése Távh szolgáltató megnevezése

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető

Részletesebben

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 145. szám 24797 A nemzeti fejlesztési miniszter 59/2012. (X. 31.) NFM rendelete a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott

Részletesebben

Callis-R Energetika ZRt. Rákoskeresztúri Erőmű 2011.11.30 46 917 829

Callis-R Energetika ZRt. Rákoskeresztúri Erőmű 2011.11.30 46 917 829 Engedélyes VESZPRÉM - KOGENERÁCIÓ" Energiatermelő Zrt. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Telephely Veszprémi Kogenerációs József Attila fűtőmű A kötelező átvétel idejének lejárati

Részletesebben

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 30., szerda Tartalomjegyzék 4/2013. (X. 30.) KüM rendelet A konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet módosításáról

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A jelek a bekezdések múltbeli és jövıbeli változásait jelölik. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhıszolgáltatónak értékesített távhı árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

MHK Jogszabály szolgáltatás

MHK Jogszabály szolgáltatás 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 2013.11.01

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 2012.05.01

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke Hatály: 2016.I.1. - 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

g) pontjában, a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (3) bekezdés

g) pontjában, a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (3) bekezdés A nemzeti fejlesztési miniszter 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek, valamint az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.)

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott

Részletesebben

Magyar joganyagok - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lak1. oldal

Magyar joganyagok - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lak1. oldal Magyar joganyagok - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lak1. oldal 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának,

Részletesebben

1. hosszabbítás. 2. hosszabbítás A hosszabbítás A kötelező átvétel utolsó napja. alatt átveendő mennyiség

1. hosszabbítás. 2. hosszabbítás A hosszabbítás A kötelező átvétel utolsó napja. alatt átveendő mennyiség 1. hosszabbítás 2. hosszabbítás A hosszabbítás A hosszabbítás A kötelező átvétel utolsó napja alatt átveendő mennyiség A kötelező átvétel utolsó napja alatt átveendő mennyiség Dátum MWh Dátum MWh Sorszám

Részletesebben

2. A támogatás mértéke

2. A támogatás mértéke 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról Megjelent: MK 2011/112. (IX. 30.) Hatályos: 2011. 10. 01 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról

Részletesebben

MHK Jogszabály szolgáltatás

MHK Jogszabály szolgáltatás 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 2013.10.01

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott

Részletesebben

Magyar joganyagok - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lak1. oldal

Magyar joganyagok - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lak1. oldal Magyar joganyagok - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lak1. oldal 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának,

Részletesebben

MHK Jogszabály szolgáltatás

MHK Jogszabály szolgáltatás 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 2014.02.01

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lak1. oldal

Magyar joganyagok - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lak1. oldal Magyar joganyagok - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lak1. oldal 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának,

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten I 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak a külön kezelt intézménynek nyújtott

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. 2. A támogatás mértéke

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. 2. A támogatás mértéke 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 1. oldal 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A jelek a bekezdések múltbeli és jövıbeli változásait jelölik. 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhıszolgáltatási támogatásról A távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 31., szerda Tartalomjegyzék 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 271/2012. (X.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 30., kedd Tartalomjegyzék 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 13750 29/2014.

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 1. oldal 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 11. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 31., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 11. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 31., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 31., kedd 11. szám Tartalomjegyzék 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet 2/2012. (I. 31.) NFM rendelet 3/2012. (I. 31.) VM rendelet 24/2012. (I. 31.)

Részletesebben

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez 73847 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám 36705 A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 11. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 31., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 11. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 31., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 31., kedd 11. szám Tartalomjegyzék 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet 2/2012. (I. 31.) NFM rendelet 3/2012. (I. 31.) VM rendelet 24/2012. (I. 31.)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 13., péntek Tartalomjegyzék 3/2014. (VI. 13.) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 30., péntek Tartalomjegyzék 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Kiosztandó egységmennyiség 8 357,00 8 212,00 8 065,00 7 917,00 7 767,00 7 615,00 7 462,00 7 308,00 62 703,00

Kiosztandó egységmennyiség 8 357,00 8 212,00 8 065,00 7 917,00 7 767,00 7 615,00 7 462,00 7 308,00 62 703,00 A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés közzétételéről szóló 1022/2014. (I.29.) Korm. határozatban foglaltak értelmében a Nemzeti Végrehajtási Intézkedésben szereplő létesítmények részére ingyenesen kiosztható

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: július 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: július 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Műszaki, szakmai elvárások új szempontrendszere

Műszaki, szakmai elvárások új szempontrendszere Műszaki, szakmai elvárások új szempontrendszere Előadó: Hajnal Zsolt András szakmai vezérigazgató-helyettes 2016. november 23. Közszolgáltatók 2016. elején Társulások - 2016 Optimalizált közszolgáltatói

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben