Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció"

Átírás

1 Szolgáltatástervezési Koncepció Szociális Alap- és szakellátás

2 Kistérségi települések fıbb adatai 2

3 Tartalomjegyzék A Barcsi Kistérségi Társulás helyzetelemzése... 5 A Kistérség földrajzi jellemzıi... 5 Gazdasági háttér... 5 Turizmus... 7 Demográfia... 7 Nemzeti és etnikai kisebbségek... 8 Közlekedési hálózat... 9 Környezeti állapot Épített környezet Humán szolgáltatások Egészségügyi ellátás Közoktatás, iskolázottság Kulturális, közmővelıdési infrastruktúra Szociális ellátás Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás szociális ellátórendszere I. Bölcsıde II. Barcsi Alapszolgáltatási Központ II.1 Étkeztetés Szt II.2 Házi segítségnyújtás Szt II.3 Idısek Klubja II.4. Otthoni szakápolási szolgálat II.5 Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat II.5.1. Családsegítı Szolgálat II.5.2. Gyermekjóléti Szolgálat II.6. Közösségi pszichiátriai ellátás Barcsi Szociális Központ finanszírozási terve III. Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ III.1. Idısek Klubja III.2. Házi segítségnyújtás és étkeztetés III.3. Családsegítı Szolgálat III.4. Gyermekjóléti Szolgálat: III.5. Bölcsıdei ellátás III.6. Falugondnoki Szolgálat IV. Csokonyavisontai Alapszolgáltatási Központ IV.1 Nappali Ellátás IV.2. Családsegítés IV.3. Gyermekjóléti Szolgálat IV.4. Étkeztetés IV.5. Házi segítségnyújtás IV.6. Falugondnoki Szolgálat Szakosított szociális ellátás Barcsi Szociális Központ Idısek Otthona Idısek Otthona Csokonyavisonta A Kistérségi Társulás területén mőködı ellátások Jelzırendszeres házi segítségnyújtás a Kistérségben A szociális ellátások változása a Kistérségben Alapellátás Bentlakásos ellátás Megvalósult fejlesztések a kistérségben

4 Szolgáltatásfejlesztési tervek sz. melléklet sz. melléklet

5 A Barcsi Kistérségi Társulás helyzetelemzése A Kistérség földrajzi jellemzıi A Barcsi Kistérség a Dél-dunántúli régió dél-nyugati részén fekvı Somogy megye déli csücske. A Kistérséget egyik oldalról a Dráva folyó (mely egyúttal a természetes határt jelenti Horvátországgal), másfelıl a Csurgói, a Nagyatádi, illetve a Kaposvári Kistérség határolja. A kistérség települései: Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár. A Kistérségi társulás területe ha ben a Kistérség területén fı élt, 39 fı/km 2 -es népsőrőségével az ország egyik legritkábban lakott térsége ban a kistérség lakosságszáma fı, így a népsőrőség is tovább csökkent. (36 fı/km 2 ) A kistérség felszíne alkalmas a mezıgazdasági tevékenység folytatására, ezért az elmúlt évtizedekben is domináns szerepet játszott a mezıgazdasági tevékenység folytatása (családi gazdaságok, TSZ-ek) A területi felszíni és felszín alatti vizek, illetve a termálvízben gazdag terület egyik lehetısége a turizmus fejlesztése. A tájegység fontos természeti értékeit jelentik az itt található országos és helyi jelentıségő védet természeti területek, a bennük élı növényekkel és állatokkal. A legjelentısebbnek a Duna-Dráva Nemzeti Park tekinthetı, Európában egyedülálló a több hektáron elterülı babócsai Nárciszos. A kistérség valamennyi települését vadban gazdag erdı veszi közre, így jelentısnek bizonyul a vadász-turizmus is. A védett természeti területek mellett a nemzetközileg híres termál- és gyógyvizek, illetve a kiemelkedıen fontos történelmi-építészeti emlékek is gazdagítják a kistérség területét (Pl: Basa kút, kastélyok, templomok stb.) A kistérség településszerkezete kedvezıtlen, jellemzıek az aprófalvak és kistelepülések. Gazdasági háttér A Barcsi Kistérség a leghátrányosabb kistérségek közé tartozik. Összlakosságának száma fı. Ebbıl gazdaságilag aktív népesség becsült száma fı. A kistérségre jellemzı településszerkezet: Lakosság szám Település száma ban Település száma ban Település jellege feletti 1 1 város fı 5 3 falu fı között 7 8 falu fı között falu 100 fı alatt 1 1 falu A fenti adatokból jól kivehetı, hogy legnagyobb lakónépesség-veszteséget az és az fıs lakosú települések szenvedték el. Barcson 2005 és között kb fıvel csökkent a lakónépesség. 5

6 2006. november november július Lakónépesség Munkavállalói korú népesség Nyilvántartott munkanélküliek Tartós munkanélküliek (365 napot meghaladó száma aránya a munkavállalói korú népességhez képest száma Aránya a nyilvántar tott munkanél küliek közt fı fı fı 13,4 % 681 fı 30 % fı fı fı 16,25 % fı 36,19 % fı fı fı 16,87% fı 37,64 % Megvizsgálva a Munkaügyi Kirendeltség novemberi és júliusi adatait a foglalkoztatásban jelentısebb javulás egy településen sem volt. Elsısorban a közmunkaprogramnak köszönhetıen több településen is a munkanélküliek számában csökkenés tapasztalható. A kistérségben a jelentıs munkanélküliséget csökkentı foglalkoztató az elmúlt idıszakban nem települt. Sıt, folyamatos létszámleépítések jellemzik az elmúlt éveket. Az egykori virágzó ipar (fıleg vas-, fémipar és építıipar), mára visszaszorult, sıt, szinte meg is szőnt. A Dráva menti települések a XX. század elején a Drávai hajózásból és a vasútvonal kiépítésébıl adódóan fejlıdtek. Jelentıs gazdasági aktivitás adódott a kavics kitermelésébıl is. Több nagy foglalkoztató is bezárt az elmúlt években (pl.: Dráva-Parkett, Kemikál, stb.) A kistérségben mőködı vállalkozások többsége kisebb létszámmal mőködik. Jelentısebb létszámot csak néhány vállalkozás, de fıleg az Önkormányzatok és intézményeik foglalkoztatnak. A kistérség aprófalvainak leszakadása az elmúlt idıszakban is folytatódott. A munkanélküliség az aprófalvakban általában 2006-ban %, néhány esetben 30 % volt, júliusában %, de akár 79,2 %-ot is eléri (Somogyaracs 79,2, Heresznye 52 %, Istvándi 51,8 %). A kistérség területén halmozottan hátrányos helyzető, kirívó szegénységgel küzdı, általában kevésbé iskolázott, egyre öregedı népesség él. A kistérségi bruttó átlagkeresetek gazdasági áganként jelentısen differenciálódnak, a villamosenergia-, gáz- vízellátás ágazatok kivételével, valamennyi nemzetgazdasági ágban alacsonyabbak voltak, mint az országos. A legmagasabb keresetek a közigazgatásban, a védelmi ágazatokban voltak. A rendszerváltást követıen a gazdasági szerkezet lényegesen átalakult. Az ipar háttérbe szorulásával párhuzamosan erısödött a szolgáltatási szektor teljesítménye, míg a mezıgazdaságé ingadozással, de folyamatos csökkenést mutat. A Dél-Szláv háború idején a kistérség központja, Barcs, jelentıs bevásárlóturizmusa miatt vált ipari városból, kereskedı várossá. Mára, a kereskedık többsége bezárt, boltok megszőntek, azóta is üresen állnak. A kistérségben az 1990-es években jellemzı volt, hogy kereskedıket képeztek, hiszen ez volt az egyetlen, ahova el lehetett helyezkedni. Mára, a kistérségben élık jelentıs hányada rendelkezik kereskedı képesítéssel, de nem tud elhelyezkedni. A fejlıdés érdekében Barcson Ipari Parkot alakítottak ki, azonban a kedvezıtlen közlekedési viszonyokból eredıen, nem vonzó a vállalkozások számára a kistérség. 6

7 A vállalkozói övezet a jelenlegi infrasrtuktúrájával nem versenyképes, mivel nem nyújtanak komplex szolgáltatást, nem alakult ki a hatékony mőködtetésükhöz szükséges intézményrendszer. Hiányosak a kezdı vállalkozásokat segítı tanácsadási, oktatási programok, melyek kellı támogatást adnak az eredményes gazdasági tevékenységek megalapozásához. Így a kistérség további feladata a vállalkozási övezet tényleges szolgáltatási tartalommal való megtöltése, az ehhez szükséges intézményrendszer létrehozása és hatékony mőködtetése. Turizmus A kistérség kulturális és táji-természeti adottságai kedveznek a turizmus fejlıdésének, ennek következtében a turizmus fontos szerepet játszik a lakosság életében. Az adottságok azonban még mindig nincsenek kellıképpen kiaknázva. Ez adódik abból, hogy a turisztikai termékkínálat jelentıs része nem piacképes, valamint a különálló vonzerık komplex turisztikai termékké formálása nem valósult meg. Gyakran a szereplık közti együttmőködés hiányosságai, a humán tıke fejletlensége, a meglévı kínálat hatékony ismertetésének hiánya okozza, hogy a turisták elmaradnak, illetve nem is tudnak az itt található turisztikai lehetıségekrıl. Erıssége azonban a kistérségünknek, hogy az egyes településeken élı nemzetiségi csoportok, etnikai kisebbség hagyományırzésébıl adóan anyanyelvi szinten beszéli a nemzetiségi nyelveket (német, horvát, cigány). Turisztikai lehetıségek: - Termál- és gyógyfürdık - Vadászturizmus - Vízi sport - Túrázás - Falusi turizmus - Horgászturizmus A turisztikai termékek és szolgáltatások színvonala sem megfelelı minıségő. Nincs magas komfortfokozatú szálloda, alacsony a helyi specialitásokat és tájjellegő ételeket kínáló éttermek száma. Hiányzik az éttermi szolgáltatásokat értékelı minısítı rendszer is. A kistérség kulturális kínálata általában nem karakterisztikus, az események, fesztiválok általában a helyi közösségeket célzó események. A kistérség központjában Barcson elkészült a Gyógyfürdı és rekreációs központ, mely a térség legnagyobb beruházása volt, illetve bıvítése, fejlesztése folyamatban van. Elindultak, illetve elıkészítés alatt állnak a turizmusra épülı magánerıs fejlesztések is (panzió, szálloda) Demográfia A évi népszámlálás adatai alapján a kistérségben fı élt, 2004-ben fı, így 318 fıvel gyarapodott a kistérség lakossága, viszont január 1-én csak fı volt a lakosság száma, így 757 fıvel csökkent a kistérségi lakosságszám. Elmondható, hogy 2001 és 2005 között a kistérség lakosságszáma 439 fıvel csökkent júliusában a lakónépesség száma fı, így 2005-höz képest 1005 fıvel csökkent a lakosság a kistérségben. A kistérség települései közül szinte mindegyikben lakosságszám csökkenés volt 2001 és 2005 között. Ennek egyik oka az elvándorlás. Az elvándorlás fıként a megélhetés kereséssel indokolható. Az elvándorlás indokai között szerepel az elégtelen szolgáltatások, illetve az egészségtelen életmód és rossz életkörülmény is. 7

8 A sajátos korösszetételbıl adódóan (magas a gyermekkorú létszám) magas az aktív keresıkre jutó eltartottak száma is. (2004-ben aktív korúak: fı, 19 év alatti: fı, 60 év feletti: fı) Nemzeti és etnikai kisebbségek A kistérség három legjellemzıbb kisebbségi, illetve etnikai kisebbsége a német, a horvát és a cigány. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény államalkotó tényezıként ismeri el a Magyarországon élı nemzeti és etnikai kisebbségeket, azaz a kisebbségek helyi és országos önkormányzatot hozhatnak létre elıtt a kisebbségek közéleti szerepvállalása civil szervezetek keretében történt. A kistérségben élı nemzeti és etnikai kisebbségek ırzik hagyományaikat, nyelvüket, ellátják közösségük érdekvédelmét Önkormányzatukon, különbözı szervezeteiken, egyesületeiken keresztül. A kistérség több településén kisebbségi Önkormányzatok mőködnek, mindhárom kisebbség tekintetében. Település Cigány kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Babócsa x Barcs x x x Bélavár x Bolhó x x Csokonyavisonta X Darány x x Hereszbnye X Homokszentgyörgy X Istvándi X Kastélyosdomnbó x Lad x Lakócsa x x Potony x Rinyaújlak x Somogyaracs x Szentborbás x Szulok x Tótújfalu x Vízvár x x Összetartozás-tudatuk elsısorban közösségi életükben érhetı tetten. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális rendezvényeket, melyen nemzetiségi énekkarok, néptánc-együtteseik szerepelnek. Az 1990-es népszámlálás adatai alapján az ország lakosságának mintegy 10 %-a tartozik valamilyen kisebbséghez. A kistérségben élı kisebbségek közül a leghátrányosabb helyzetben a roma kisebbség van. A roma kisebbség társadalmi reintegrációjára több pályázati program is szervezıdött (elsısorban civil szerveztek pályáztak), azonban ez a kérdés további figyelmet érdemel. 8

9 Közlekedési hálózat A kistérség közlekedési szempontból hátrányos helyzetben van. Fı közlekedési út csak egy érinti (6-os út), mely Barcsról kiindulva Darányon és Istvándin megy keresztül. A többi településeket csak rossz minıségő mellékutakon keresztül lehet elérni ıszére készült el egy felújított, kiszélesített út a kistérségen belül (Barcs és Heresznye között) Általában elmondható, hogy az utakon az országos átlaghoz mérten kisebb forgalom jellemzı. Elmondható, hogy a mellékútvonal-hálózat rossz minıségő és hiányosan kiépített. A utak állapota folyamatosan és gyorsan romlik, amely ezen utakat balesetveszélyessé teszi, az egyik pontból a másikba jutáshoz szükséges idıt meghosszabbítja. Barcs városban az úthálózat közlekedésbiztonsági szempontból folyamatosan felújítás alatt volt az elmúlt idıszakban. A városban 2, a városon kívül 1 körforgalom épült. Elkészült az elkerülı út is. A kistérségben kirajzolódik a Dráva-mentén végighúzódó elzárt, rosszul megközelíthetı sáv. A kistérségben egy 2005-ben teljesen felújított, európai színvonalú határátkelıhely mőködik Barcson. A vasúti közlekedés csak néhány falut, illetve Barcsot érinti, azonban mőszaki színvonala szintén nem megfelelı ban a Barcs, Sellye vasúti vonalat lezárták, illetve annak megszőntetését jelezték. Jelenleg vonatpótló autóbuszok viszik a sellyei vonalon utazókat. Így a kistérségi vonatközlekedés kétirányú lehet: Szentlırinc-Pécs, illetve Gyékényes- Nagykanizsa felé. Ezekbıl a helységekbıl átszállással lehet továbbutazni. Barcsról, a fıvárosba (rövid átszállási idıvel) 4 4,5 óra utazási idıvel kell számolni A vasútállomások szintén lepusztultak, jegyeladás csak néhány helyen van. Barcs vasútállomását az elmúlt években újították fel, itt korszerő jegykiadás mőködik. A vasúti hálózat teljes egészében egyvágányú, a mellékvonalak utazási sebessége km/h. A vasúti pályák romlásával egyre inkább a vasúti szerelvények is elavulttá válnak. Ennek következtében a vasút szállító szerepét egyre kevésbé tudja betölteni: szerepe mind a személyszállításban, mind a teher fuvarozásban csökken. A busz közlekedést a Kapos Volán Zrt biztosítja a kistérségben. A Zrt. az elmúlt évek során folyamatosan lecserélte a régi buszait, ezért a kistérségben is modern, jól felszerelt buszok közlekednek, azonban az akadálymentesítés még nem valósult meg. A 26 településen sajnos nem minden helység könnyen megközelíthetı. Van olyan település, amelyrıl csak egyszeri, vagy kétszeri átszállással lehet eljutni pl: Barcsra, vagy a megyeszékhelyre. A buszok gyakorisága sem megfelelı, ezért sok helyen kénytelenek a falubuszokkal szállítani a gyermekeket óvodába, iskolába, idıseket az egészségügyi szakellátóhoz. A busz közlekedést nehezíti az utak rossz minısége is. Helyi tömegközlekedés Barcson mőködik. Az egyéni gépjármőforgalom aránya egyre nı a kistérségben is, mivel, mint fent már részleteztük, a tömegközlekedés minısége és mennyisége nem megfelelı. A tömegközlekedési infrastruktúra fejletlen, nincs megfelelı utastájékoztatási rendszer kiépítve. A kistérségben nincs meg az alternatív közlekedési eszközt jelentı kerékpáros közlekedés infrastuktúrális háttere. Nincsenek kiépített kerékpárutak, a csomópontokban kerékpár sávok. 9

10 Környezeti állapot A kistérség területének jelentıs hányada terül el a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, mely sokszínő élıvilágával teszi a kistérséget értékes természeti területté. A légszennyezettség, valamint a közlekedési zajártalmak tekintetében kevésbé veszélyeztetett területek közé tartozunk. A nagyobb forgalmú közutak közvetlen környezetében és a nagyobb települések levegıjének szennyezettségét a gépjármővekbıl származó kibocsátások azonban növelik, valamint a mezıgazdasági tevékenységbıl származó porterhelés idıszakosan magas eredményt mutat. A településeken az ivóvíz hálózat teljesen kiépített. A vízminıségi kifogások elsısorban a magas kémiai anyag tartalom miatt voltak (vas, mangán, ammónia) A szennyvíz beruházás befejezıdött. A településeken a szilárdhulladék elszállítása szervezett. Egyre több településen valósul meg a szelektív hulladékgyőjtés. A kistérség csatlakozott a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. A kistérség lakossága körében a környezettudatos magatartásformák még kevésbé elterjedtek, kevés a környezeti nevelési akció, projekt és az ilyen tevékenységet végzı szervezetek száma. Épített környezet Az elmúlt évek során a kistérségi települések törekedtek az épített környezet értékeinek megırzésére. A tereket, parkokat folyamatos gondozás, szépítés jellemzi. Azonban általában elmondható, hogy kevés a közösségi élet gyakorlására alkalmas közösségi tér. Valamennyi településen törekednek a mőemlékvédelemre, azonban a jelenlegi mőemlékvédelmi szabályozás nem segíti elı a mőemlékek hasznosítását, így sokszor a mőemléki státusz nem értéknövelı, hanem értékcsökkentı tényezıként jelenik meg. A települése peremén romló státuszú és állapotú településrészek, telepek találhatóak, ahol koncentrálódik a szegénység, a roma lakosság. Ezen a településrészeken magas a munkanélküliség is. A Kistérség néhány településén jelentek meg lakótelepek, ahol koncentráltan jelentkeznek a társadalmi-gazdasági és építészeti problémák. A lakótelepeket alkotó épületek jelentıs része felújításra szorul. Elindult, de még kezdeti állapotban van a lakótelepek lakosságának szegregációja: a tehetısebbek elköltöznek, így koncentráltabb lesz a szegényebb társadalmi rétegek jelenléte. A kistérségben mőködı közintézmények akadálymentesítése folyamatosan valósul meg. Humán szolgáltatások Egészségügyi ellátás A kistérségi népesség egészségi állapotának három legfontosabb mutatója: a születéskor várható átlagos élettartam, a mortalitási (halálozási) viszonyok és a morbiditási viszonyok. A kistérségben a fı egészségügyi problémák elsıdleges meghatározói egyrészt a magatartásbeli tényezık (dohányzás, alkoholfogyasztás, nem megfelelı étrend, mozgásszegény életmód, stb.), a környezeti problémák, a szociális-gazdasági helyzet, másrészt az egészségfejlesztés, a betegségmegelızés és a gyógyítás terén tett intézkedések. Ezek a faktorok egymással kölcsönhatásban alakítják az egészségi állapotot. A Barcsi kistérség jelenlegi társadalmi - gazdasági - szociális és infrastrukturális helyzete és az ezzel összefüggı - a jogszabályokban is definiált. - leghátrányosabb helyzető kistérségi besorolása, a kistérségben élı népesség egészségére, életkilátásaira és egészségesélyeire, valamint életminıségére nézve igen komoly tehertételt jelentenek. Tekintettel arra, hogy a Barcsi kistérség közvetlen saját kórházi ellátással nem rendelkezik, illetve a járóbeteg szakellátás aránylag kevés kapacitású szakrendelésekkel biztosított, a 10

11 kistérségi morbiditás értékelésénél a háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett gyermek és felnıtt korú lakosság megbetegedési jellemzıibıl és részben a járóbeteg szakellátás adataiból - járóbeteg - háziorvosi morbiditás alapú megítélés - indultunk ki. A járóbeteg szakellátás és háziorvosok nyilvántartásai szerint a magasvérnyomás-betegség gyakorisága kiemelkedıen magas, a kistérségi lakosság igen jelentıs része szenved ebben a gyakran igen komoly szövıdményekkel járó betegségben, nık közel 25 %-ának van magas vérnyomása, a férfiak esetében ez az arány 22,8 %. Bár a szívkoszorúér-betegségek gyakorisága magasabb a nıknél (7,4 %), mint a férfiaknál (5,9 %), a szívizominfarktus a férfiaknál gyakoribb (2,9 %), mint a nıknél (1,9 %). Az agyérbetegségek, amelyek fıleg az idıskor betegségei a nıknél valamelyest gyakrabban jelentkeznek, ugyanakkor az is megjegyzendı, hogy az érbetegségek sohasem csak egy meghatározott érbetegség formájában jelentkeznek, hanem az érbetegségben szenvedık, mindig több érbetegnek tekinthetıek, akinél egy meghatározott célszervi funkcionális fogyatkozással összefüggı keringési elégtelenség áll jellemzıen a klinikai kép elıterében. Megjegyzendı az, hogy a kistérség férfi és nınépessége körében a szív-és keringési rendszeri panaszokkal és a különbözı mérető és mértékő funkcionális keringési fogyatkozásokkal rendelkezı betegek vonatkozásában nagy gyakorisággal fordulnak elı az úgynevezett (több betegséggel is rendelkezı.) polimorbid betegek. (magasvérnyomásbetegség, súlyos elhízás, cukorbetegség, magas zsírsavszint elıfordulás stb.) Ezek az úgynevezett polimorbid betegek meghatározóan a középkorú és fıleg az idısebb korú lakosság körébıl kerülnek ki, halandósági vonatkozásokban magas kockázatú, orvosszakmai és egészségügyi kiadási értelemben nagy ráfordításigénnyel rendelkezı betegek. A magasvérnyomás-betegség, valamint az ischemiás szívbetegségek után a felnıtt lakosság körében legjelentısebbek a mozgásszervi megbetegedések (krónikus degeneratív gerincbetegségek, a felsı és alsóvégtagok valamint a vállöv és a medenceöv nagy ízületeinek krónikus degeneratív megbetegedései - hátfájással, nyakfájással, valamint derékfájdalommal és végtagi fájdalmakkal). Kiemelkedıen magas és növekvı a kistérségben a felfedezett cukorbetegségek száma, de ezeknél is fontosabb és lényegesebb a jelenleg még felderítetlen (nem ismert, ezért nem kezelt és nem is gondozott.), s emiatt még kezeletlen magasvérnyomás-betegségek, valamint cukorbetegségek (latens betegségek) vélelmezhetıen magas elıfordulási száma. Igen jelentıs a krónikus emésztıszervi és légzıszervi megbetegedések szenvedık, valamint a daganatos betegek elıfordulási gyakorisága is. A gyermek, valamint a vegyes betegellátású háziorvosokhoz bejelentkezett éves korúak - körében meghatározóak a vér és a vérképzırendszeri betegségek (ezen belül jelentıs súllyal a vashiányos anémiák), a látási fogyatkozásokkal járó szemizom, valamint a fénytörési betegségek, asthma betegségek és igen komoly egészségügyi problémát jelentenek a súlyos gerinctartási rendellenességekkel járó deformáló jellegő gerincelváltozások. (Forrás: Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények szakmai fejlesztési programja) A kistérségben élık egészségügyi mutatói az ország átlagos fejlettségi szintéjéhez viszonyítva kedvezıtlenek. A születéskor várható élettartam tekintetében mindkét nem vonatkozásában a Dél-dunántúli régió értékei valamivel elmaradnak az országos átlagtól. Tekintettel arra, hogy a születéskor várható életkilátások nagymértékben függnek az adott területi egység gazdasági fejlettségétıl, egészségügyi és szociális ellátottsági színvonalától, valamint kultúrájától, továbbá, hogy a régió az említett dimenziók szerint igen heterogén összetételő, a kistérségek szintjén számottevıbb különbségek valószínősíthetık. A régió annak ellenére a kedvezıtlen összhalálozású régiók közé tartozik, hogy az elmúlt években lassú, de folyamatos javulás volt megfigyelhetı. 11

12 Az egészségügyi alapellátás a kistérségi települések zömében hozzáférhetı. Jelentıs különbség van azonban a települések között a rendelések gyakoriságában, valamint a háziorvosok leterheltségében. Önálló orvosi rendelıvel több település is rendelkezik, azonban helyi orvossal nem. Fogorvosi rendelı csak néhány településen került kialakításra (pl: Szulok, Bolhó, Lakócsa) Gyermek háziorvosi ellátás csak Barcson mőködik, azonban a védınıi szolgálat valamennyi településre, meghatározott idıben, eljut. A kistérségben délután órától, másnap reggel 7.00 óráig segítséget a központi ügyelettıl várhatnak az itt élık. Ezen ellátásnak mind az elınyét, mind a hátrányát megtapasztalták a távolabbi és közelebbi településen élık. A központi ügyelettıl legtávolabb esı település Bélavár, amely 39 km-re fekszik. Ez nagyban nehezíti azt, hogy idıben segítséget tudjanak nyújtani a betegeknek. Azonban nem vitatható, hogy a központi ügyelet jól felszerelt, korszerő ellátást képes biztosítani. A lakosság által igényelt teljeskörő ellátást nehezíti, hogy hiányzik a szociális és egészségügyi területek összehangolt, egymás szolgáltatásait kiegészítı és erısítı együttmőködése. A hatékony együttmőködés fontosságának kihangsúlyozása azért fontos, mert csak így biztosítható az egyén munkavégzı képességének visszanyerése és munkaerıpiaci reintegrációja. A prevenciós szemléletet népszerősítı szőrıvizsgálatokban mind az ÁNTSZ, mind a Járóbetegellátó Intézmény nagy szerepet vállal. (A kistérség nıi lakosságának méhnyak rák szőrésének és mammográfiás szőrésének megszervezése) Közoktatás, iskolázottság A Barcsi Kistérség területén élık iskolai végzettség szempontjából az alábbiak szerint bontható: 10 X éves, az általános iskola elsı évfolyamát sem végezte el szám a megfelelı korúak százalékában 15 X éves, legalább általános iskola 8. évfolyam szám a megfelelı korúak százalékában 25 X éves, egyetem, fıiskola stb. oklevéllel szám a megfelelı korúak százalékában összesen 422 1, , ,6 férfi 185 1, , ,8 nı 237 1, , ,3 Mint látható, a 10 évesnél idısebb lakosság 1,8 %-a még az általános iskola 1. osztályát sem fejezte be. Az országos tendenciának megfelelıen itt is nehéz jól képzett szakmunkást találni, holott erre nagy szükség lenne. A kistérség 26 településének 53,8 %-án (14 településen) mőködik óvoda, iskola csupán 42 %- án (11 településen). Középiskola csak Barcson található Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Széchenyi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium, Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskola, TIT Alapítványi Középiskola és Szakképzı Iskola. 12

13 A kistérségben a tanulásban akadályoztatott gyermekek részére is biztosított a megfelelı oktatás a Szivárvány Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény révén, ezen kívül Pedagógiai Szakszolgálat mőködik a 26 település iskoláinak és óvodáinak munkáját segítve. Az alapfokú oktatás helyzetét meghatározzák a kistérség népesség- és település-földrajzi, valamint demográfiai adatai. A csökkenı születésszám és az elöregedı népesség következményeként az óvodai és alapfokú közoktatási intézmények szabad kapacitással rendelkeznek, s a folyamatosan csökkenı gyermeklétszám miatt fenntartásuk nem gazdaságos. Ezen kívül az intézmények eszköz- és infrastukturális ellátottsága nem megfelelı, ezáltal nem képesek lefedni a kompetencia alapú oktatás szükségleteit. A I. NFT ROP programja lehetıvé tette a nagyobb iskolák felújítását (pl.: Babócsa, Homokszentgyörgy), ez azonban csak némileg enyhíti a mostanra kialakult helyzetet. A fenntartási problémák megoldására elindult egy racionalizálási folyamat. A kistérség valamennyi települése mikrokörzeti intézményfenntartó társulásban, vagy a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján tartja fenn intézményét, vagy látja el közoktatási feladatait. Ez némely iskola megszőnését is jelenti, így az ott élı gyermekek más településre járnak iskolába. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztésére a DDOP /2 F Integráli kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázaton közel 1,2 milliárd forint támogatást nyert a fenntartó, melybıl három intézményegység újul meg a év folyamán. Kulturális, közmővelıdési infrastruktúra A kulturális fogyasztás szerkezetét az utóbbi 10 évben jelentısen befolyásolta az életszínvonal változása, a társadalmi különbségek növekedése, a naprakész tudás felértékelıdése és a szolgáltatások piacának ugrásszerő növekedése. A kulturális fogyasztást legerısebben az iskolai végzettség befolyásolja, de az elérhetıség is fontos szempontként jelenik meg. A kistérségben is tetten érhetı az ún. kulturális olló: minél kisebb egy település, annál kevesebb esélye van az ott lakónak iskolai végzettségtıl függetlenül a kulturális javakhoz való hozzáférés. Színház legközelebb Kaposváron és Pécsen található. Az apró falvakban általában alacsonyabb színvonalú/kevesebb számú szolgáltatás érhetı el. A kistérség központjában, Barcson mőködik Mővelıdési Központ Városi Könyvtár és Múzeum, a kistérség területén több településen is mőködik könyvtár, illetve falumúzeum. A különbözı klubok tükrözik a lakosság aktív részvételét is a teleházak szolgáltatásaira magas az igény. A barcsi könyvtár mozgókönyvtárat mőködtet a kistérség területén. A közkincs program keretében pályázati forrásból megkezdıdött a helyi értékek és hagyományok feltérképezése és felélesztése, melyben központi szerepet a városi közmővelıdési intézmények vállalnak. Szociális ellátás A Kistérségben élı népesség elöregedése, a munkanélküliség megjelenése és tartóssá válása, a jövedelmi viszonyok egyenlıtlensége és számos más tényezı következtében a népesség egyre nagyobb része szorul a társadalom segítségére, így a szociális intézményrendszer által nyújtott szolgáltatásokra. 13

14 Mind nagyobb feladat az idısek, a szegények, a tartósan betegek, a fogyatékkal élık, a gyermekek speciális szükségleteinek kielégítése, s a részükre nyújtott professzionális ágazatok közti együttmőködéssel megvalósított szolgáltatások biztosítása. Országosan és helyi szinten megjelenı, szociálpolitikával kapcsolatba hozható, indikátorok: - szegregáció - hajléktalanság megjelenése, - gyermekszegénység fokozódása, - depressziós betegek számának növekedése, - deviancia, - megélhetési bőnözés, - munkanélküliségbıl adódó szociális problémák kiélezıdése Azonban a szociális ellátásokra fordítható nemzeti jövedelem nem teszi lehetıvé, hogy a szociális ellátórendszert igénybe vevık teljes egészében az állam szerepvállalására támaszkodhassanak. Ennek érdekében a szociális szolgáltatásoknak az állami, önkormányzati szociálpolitikának keresni és meg kell találni a non-profit szféra, valamint a társadalomi tényezık azon egyéb lehetıségeit, amelyek ebbıl részt tudnak vállalni. A szociális alapellátási formák kialakítása és mőködtetése (vagy a szolgáltatáshoz való közvetlen vagy közvetett hozzáférés biztosítása) a települési önkormányzatok kötelezı feladata. Szőkös pénzügyi lehetıségeik azonban megnehezítik a szociális alapellátásokkal és gyermekjóléti ellátással összefüggı feladataik teljesítését. A szociális alapellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások megfelelı szintő szervezettségének hiánya (pl.: gyermekek napközbeni ellátása, bölcsıdei ellátás hozzáférhetetlensége) közvetve befolyásolják a foglalkoztathatóságot és sok esetben a munkanélküliséget ben befejezıdött a Szociális Felzárkóztató program, mely célja a korábban említett mőködési zavarok kiküszöbölése. A szolgáltatások egységes fejlesztési pályára történı állítása azt mutatja, hogy a kistérség felismerte e területek kis- és mikrotérségi szinten történı fejlesztésének/szervezésének fontosságát. Az 1993 évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, kötelezıen elıírja a települési önkormányzatok részére a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapés szakosított ellátásokat, ezáltal az Önkormányzat hatáskörébe utalja a személyes gondozás megszervezését és elvégzését. Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére, hogy saját otthonukban és lakókörnyezetükben tudják biztosítani, illetve fenntartani életvitelüket, valamint gondoskodik egészségi és mentális állapotuk, vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az önkormányzat az alapellátás keretében gondoskodik az idıskorúak, a fogyatékos személyek, pszichiátriai, szenvedélybetegek és a hajléktalan személyek ellátásáról. Ennek megvalósítására az alapellátást biztosító szociális intézmények vagy szolgáltatók együttmőködnek az egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve munkaügyi intézményekkel. 14

15 A személyes gondoskodás megszervezésére a települési önkormányzat köteles. A minden kistérségi település kötelezıen megszervezendı feladatai: - étkeztetést, - házi segítségnyújtást, - családsegítés, - Gyermekjóléti szolgáltatás - Gyermekek napközbeni ellátása A települési önkormányzat a lakosság számától függetlenül köteles megszervezni az évi III törvény /d. -ok szerinti alapellátást, valamint az alapellátás keretében nem gondozható rászorultak szakosított ellátásához való hozzájutását. Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer fınél több állandó lakos él, családsegítést, b) háromezer fınél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idısek nappali ellátását, c) tízezer fınél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat, jelzırendszeres házi segítségnyújtást december 31-ig és a b) pontban nem említett nappali ellátást, továbbá december 31-éig támogató szolgáltatást és közösségi ellátásokat, d) harmincezer fınél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, e) ötvenezer fınél több állandó lakos él, az a)-d) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és utcai szociális munkát köteles biztosítani. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások január 1-jétıl nem kötelezı önkormányzati feladatok. A települési önkormányzatok a szociális szolgáltatásokat társulás útján is biztosíthatják. Az aprófalvak területén a hiányos vagy alacsony fokú intézményi ellátottságból eredı települési hátrányok enyhítésére az egyes alapszolgáltatásokat falugondnoki rendszerben biztosítják a települési önkormányzatok. - Falugondnoki szolgálat (600 fı alatti településeken) A szociális ellátórendszer mőködését a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás a következıképpen szervezte meg. A szociális ellátások biztosítása érdekében a települések február 15-tıl mikrotársulásokat hoztak létre, melynek területén Alapszolgáltatási Központok látják el a szociális feladatok megszervezését, illetve elvégzését. Ezek a mikrotérségi társulások Alapszolgáltatási Központjai és területe: - Barcsi Szociális Központ Alapszolgáltatási Központ o Tagjai: Barcs, Komlósd, Péterhida, Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu - Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ o Tagjai: Babócsa, Bélavár, Bolhó, Heresznye, Homokszentgyörgy, Kálmáncsa, Lad, Patosfa, Rinyaújnép, Somogyaracs, Vízvár - Csokonyavisontai Alapszolgáltatási Központ o Tagjai: Csokonyavisonta, Darány, Szulok, Kastélyosdombó, Drávatamási, Drávagárdony, Istvándi, Rinyaújlak 15

16 A Barcsi Kistérségi társulás területén összesen 1642 fı él valamilyen fogyatékossággal (a lakosság 6,2 %-a). Ezt a magas számot befolyásolja a kistérségben mőködı szociális otthonok egyike. Bentlakásos ellátást biztosító otthonok a Kistérségben: a 33. oldalon. A Kistérségi Társulás területén a Szociális Törvényben meghatározott szociális tevékenység megvalósulását mutatja a következı táblázat. 16

17 Település Lakosság száma Gyermekjóléti alapellátás Falugondnok Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Nappali Ellátás Tartós bentlakás Átmeneti elhelyezés Bölcsıde Babócsa x x x x x x x Barcs x x x x x x x x x x Bélavár 384 x x x x x x Bolhó 789 x x x x x Csokonyavisonta x x x x x x x Darány 971 x x x x x Drávagárdony 150 x x x x x x Drávatamási 387 x x x x x x x Heresznye 286 x x x x x x Homokszentgyörgy x x x x x Istvándi 619 x x x x x x Kálmáncsa 675 x x x x x x Kastélyosdombó 270 x x x x x x Komlósd 202 x x x x x x x Lad 607 x x x x x Lakócsa 577 x x x x x x Patosfa 270 x x x x Péterhida 158 x x x x x x Potony 204 x x x x x x Rinyaújlak 313 x x x x x x Rinyaújnép 48 x x x x Somogyaracs 219 x x x x x x x Szentborbás 135 x x x x x x Szulok 637 x x x x Tótújfalu 209 x x x x x x Vízvár 610 x x x x x Összesen

18 Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás szociális ellátórendszere Barcs város szociális ellátórendszere Az önkormányzat kötelezı alapellátási feladata: A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formák: 1.) étkeztetés ( Szt.62.) 2.) házi segítségnyújtás (Szt. 63..) 3.) családsegítés minimum Szt ) speciális alapellátási feladatok Szt /A, 65/C, 65/F I. Bölcsıde Intézményegység vezetı: Gorjanácz Istvánné szakvizsgázott szociálpedagógus Elérhetıség: 82/ , A Bölcsıde vel a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egyik önálló szakmai egysége lett. Engedélyezett férıhelyszámunk jelenleg 50 fı. Jelenleg nincs alapellátáson túl a családok részére szolgáltatás. A bölcsıde a gyermekjóléti alapellátás része, olyan szolgáltató intézmény, amely alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. (1997. évi XXXI. Tv 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet). A bölcsıde egészségnevelési, preventív, egészségügyi, nevelési, szociális és családsegítı funkciót tölt be Feladatok Családban élı gyermekek életkorának megfelelı: nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkezését kell megszervezni. A bölcsıde végezheti a sérült gyermekek gondozását is. Bölcsıdében felvehetı minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény kiemeli olyan kisgyermek szociális, vagy egyéb ok miatt felvételi lehetıségét, akinek egészséges fejlıdése érdekében szükséges a bölcsıdei gondozás, nevelés. Bölcsıdei ellátásban azok a gyerekek részesülnek, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, munka-erıpiaci részvételt elısegítı programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 18

19 Statisztika Év ellátott Kihasználtság % telítettség % gyerekek száma % 98% 94 fı % 111% 99 fı % 106% 99 fı % 105% 87 fı A bölcsıde 1983-ban lett átadva, rendkívül leromlott állapotban van így egy átfogó felújítás és a fejlesztése a cél. Az egyenlı hozzáférés biztosítása érdekében az épület akadálymentesítése is megoldásra váró feladat, mert a bölcsıde akadálymentesítése nem történt meg. Nagy hangsúlyt helyeznénk az egészségmegırzésre és a prevencióra. További cél, még egy só szoba kialakítása a bölcsıdében, a só szoba speciális levegıje megelızı és gyógyító hatást vált ki. A bölcsıdékkel szemben támasztott társadalmi elvárások változásával egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az alapfeladatokon túli szolgáltatások, keresnünk kell a lehetıségét szolgáltatások bevezetésére. A Dél-Dunántúli Operatív Program 3.1.3/D intézkedések keretében pályázunk a bölcsıde kapacitásának növelésére, illetve a meglévı épületrészek rekonstrukciójára. A Program keretében az Intézményt bıvítjük, mintegy 240 m2 hasznos alapterülető épületrésszel, melyben csoportszobát, tornaszobát, és a hozzákapcsolódó kiszolgáló helyiségeket alakítunk ki. Ezen felül a meglévı építmény részeket teljes körően felújítjuk és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıvé tesszük. A beruházás tervezett összköltsége e Ft., melybıl a tervezett támogatás összege e Ft., a sajáterı mértéke pedig e Ft. A megvalósulás várható ideje évek. II. Barcsi Alapszolgáltatási Központ Vezetı: Varga Ilona Szociális Központ vezetı Diplomás Ápoló, Szakvizsgázott Szociálpolitikus Elérhetıség: 82/ , II.1 Étkeztetés Szt Azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetését biztosítja, akik önmaguknak, illetve eltartottjaik részére nem képesek, illetve aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésrıl gondoskodni, illetve a fogyatékos személy, pszichiátriai beteg, hajléktalan, szenvedély beteg részére lehetıséget kell biztosítani az étkezés igénybevételére. Barcs Város Önkormányzata Szociális Központ étkeztetési napok száma Megnevezés 2005 év 2006 év év év Konyha kapacitása* Ténylegesen lefızött adagok száma Ebbıl: Bentlakásos otthon Idısek klubja ebédadag Házi segítségnyújtásban házhozszállítás

20 Elvitel, szociális étkeztetés Alkalmazotti Értékesített Óvodai étkeztetés *ÁNTSZ által engedélyezett kapacitás Település Megjegyzés Barcs Autós szállítás Helyben fogyasztva, vagy elvitelre Komlósd Péterhida Lakócsa Potony Tótújfalu Szentborbás Komlósd, Péterhida a Barcsi Szociális Központ konyhájáról kapja az ebédet, melyet falugondnoki szolgálat szállít, a házigondozó segítségével. A Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu településein a Lakócsai Általános Iskola fızıkonyhájáról falugondnoki szolgálat segítségével juttatja el az ételt az ellátottaknak. II.2 Házi segítségnyújtás Szt Házi segítségnyújtásban azok az idıskorú személyek részesülnek, akik otthon önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, szenvedély betegekrıl, akik önálló életvitellel kapcsolatos segítséget igényelnek, vagy akik egészségi állapotuk miatt rászorulnak, esetleg bentlakásos intézmény elhelyezésére várnak. A házi segítség nyújtásban részesült személyek a Barcsi Alapszolgáltatási Központ területén: Település Szakmai létszám Komlósd Péterhida Lakócsa Potony Szentborbás Tótujfalú Barcs Otthonház: 34 Városi: 17 Összesen: Otthonház: 26 Városi: 19 Összesen: Otthonház: 40 Városi: 29 Összesen: fı márciusától 4 fı 1 20

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS

.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46 Pf.:62. Tel: 462-459.. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Szociális Központ mőködési engedélyének módosításával kapcsolatosan

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007. Bevezetés Recsk Önkormányzata a 14/2005.(III.24.) határozatával elfogadta Recsk nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Települési helyzetelemzés Császló

Települési helyzetelemzés Császló Települési helyzetelemzés Császló Budapest, 28 Február 24. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27.

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 9.. (4) bekezdésében, az Államháztartásról

Részletesebben

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki Határozati javaslat: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı szolgálat szakmai programját az alábbiak szerint módosítja: 1./A típus meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Külsı szolgáltatók és szolgáltatások 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

57/2012. (IV.05.) ÖH.

57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2012. április 05-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra.

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (VI. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2009. (IV. 27.) Kt. rendelet (továbbiakban R ) módosításáról 1.. Az R 2.. (1) bekezdése

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben