Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására"

Átírás

1 PENDOLA TELECOM KFT Budapest Víg utca Cg.: Adószám: Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest, Garay tér 20. hétköznap: Tel.: Fax.: ÁSZF elérhetısége: ÁSZF hatályba lépésének dátuma: február 26. Felügyeleti szerv: Nemzeti Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u , tel: )

2 T a r t a l o m j e g y z é k 1 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI ÉS KORLÁTAI A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, HATÁLYBA LÉPÉSE A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, KORLÁTAI AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT KIÉPÍTÉSÉNEK (LÉTESÍTÉSÉNEK) VÁLLALÁSI IDEJE A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ CÉLÉRTÉKEK, A CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS MÉRÉSE A SZERZŐDÉSKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSES IDŐSZAK A SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ELŐFIZETŐI ADATOK LISTÁJA A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSES IDŐSZAK A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGA, ÉS AZ ELŐFIZETŐ TÁJÉKOZTATÁSA AZ EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSRÓL ÁTÍRÁS MÁS ELŐFIZETŐRE ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTHELYEZÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE KAPCSOLATTARTÓ BEJELENTÉSE DÍJCSOMAGMÓDOSÍTÁS EGYES FELTÉTELEI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, A KÉRHETŐ SZÜNETELÉS IDŐTARTAMA ÉS A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ELŐFIZETŐ ÁLTAL KÉRHETŐ SZÜNETELÉS SZÜNETELTETÉS A SZOLGÁLTATÓ ÉRDEKKÖRÉBE TARTOZÓ OKBÓL SZÜNETELÉS A FELEKTŐL FÜGGETLEN OKBÓL VISSZAKAPCSOLÁSI DÍJ A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK ESETEI ÉSFELTÉTELEI A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ VISSZAFIZETÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN RENDES FELMONDÁS RENDKÍVÜLI FELMONDÁS A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE A HIBABEJELENTÉSI NYILVÁNTARTÁS A HIBAJAVÍTÁS...17 Oldal: 2 / 32

3 12 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK, DÍJREKLAMÁCIÓK, KÖTBÉR- ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SZÁMLÁZÁS ÉS SZÁMLAREKLAMÁCIÓ A KÖTBÉRIGÉNYEK RENDEZÉSE AZ ELŐFIZETŐ JOGAI HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN, A KÖTBÉR ÉS DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, VITARENDEZÉS VITARENDEZÉS HÍRKÖZLÉSI FOGYASZTÓI JOGOK KÉPVISELŐJE SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE KÖTBÉREK AZ ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI, A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI BERENDEZÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ELŐFIZETŐI KÖTELEZETTSÉGEK A VÉGBERENDEZÉS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA ÉS ÜZEMKÉPESSÉGE A SZOLGÁLTATÁS-HOZZÁFÉRÉSI PONT ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS A HIBAELHÁRÍTÁSÁNAK A LEHETŐVÉ TÉTELE ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYOK A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ, DÍJKEDVEZMÉNY BIZTOSÍTÁSA ÉS ELVESZTÉSE A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGFIZETÉSE KEDVEZMÉNYEK VISSZAFIZETÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE VEGYES RENDELKEZÉSEK AZ ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS TŰRÉSE, HIBAELHÁRÍTÁS LEHETŐVÉ TÉTELE SZOLGÁLTATÓ ÉRTESÍTÉSE ADATVÁLTOZÁSRÓL A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK TOVÁBBADÁSA ÉS ÁTENGEDÉSE KÖZREMŰKÖDŐK IGÉNYBEVÉTELE ÉRTESÍTÉSEK VIS MAIOR ESEMÉNY A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET...25 SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET...26 DÍJSZABÁS SZÁMÚ MELLÉKLET...28 SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉG...28 IV. 229/2008. (XI. 12.) KORM. RENDELET SZERINTI KÖVETELMÉNYEK SZÁMÚ MELLÉKLET...30 SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ CSATOLANDÓ IRATOK ÉS ADATOK NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ELŐFIZETŐK ESETÉN...30 Oldal: 3 / 32

4 5. SZÁMÚ MELLÉKLET...32 HÁLÓZATI ETIKAI IRÁNYELVEK...32 Oldal: 4 / 32

5 1 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzıdésben használt nagybetős kifejezések a következı jelentéssel bírnak. ÁSZF: a jelen általános szerzıdési feltételeket jelenti helyhez kötött Internet szolgáltatások nyújtására. Díjszabás: A Szolgáltatónak a Szolgáltatásokra vonatkozóan közzétett díjszabása, amelynek a Szerzıdés megkötésékor hatályos változatát Szolgáltató az Egyedi Szerzıdéshez csatolja. Egyedi Szerzıdés: A Szolgáltató és az Elıfizetı között kötött egyedi elıfizetıi szerzıdés, amely az ÁSZF feltételeivel együtt alkotja a Szerzıdést. Elıfizetı: a Szerzıdés alapján nyújtott Szolgáltatások elıfizetıje. Elıfizetıi Hozzáférési Pont ( EHP ): a Szolgáltató hálózatának az a végpontja, amelyhez az Elıfizetı az elektronikus hírközlı végberendezését (pl. PC, router) csatlakoztatva a Szolgáltatást igénybe veheti. Fél, Felek: Elıfizetı vagy Szolgáltató, illetve Elıfizetı és Szolgáltató együttesen. Szerzıdés: Elıfizetıi szerzıdés Internet szolgáltatás nyújtására, amelynek részét képezi az ÁSZF és az Egyedi Szerzıdés. Szolgáltatás: az ÁSZF alapján nyújtott elektronikus hírközlési és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Szolgáltatási Díj: a Szolgáltatások nyújtásának a Díjszabásban meghatározott ellenértéke, ide nem értve az Elıfizetı által a Szolgáltatónak okozott károk megtérítését (egyszeri díj, rendszeres díj, egyszeri bekapcsolási díj) Szolgáltató: Pendola Telecom Kft., 1084 Budapest, Víg u , Cg.: Adószám: A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2.1 Szolgáltatás leírása A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján elektronikus hírközlési szolgáltatásként Internet hozzáférési szolgáltatást (SZJ ) nyújt A Szolgáltatás keretében Elıfizetı az Elıfizetıi Hozzáférési Ponthoz csatlakoztatott végberendezéssel TCP/IP alapú adatátviteli szolgáltatást vehet igénybe az Egyedi Szerzıdésben meghatározott sávszélességben (le-, és feltöltési sebességgel) Szolgáltató a hálózatába küldött Elıfizetıi adatforgalmat a nemzetközi, illetve a hazai IP hálózatokba továbbítja, az érkezı forgalmat pedig az EHP-ra irányítja, lehetıvé téve ezzel a hazai és külföldi nyilvános Internethez való hozzáférést. Oldal: 5 / 32

6 2.1.4 További igénybevételi feltételeket tartalmaz különösen az ÁSZF 3.3 pontja, és mellékletei, valamint az Egyedi Szerzıdés A Szolgáltatáshoz nyújtott kiegészítı szolgáltatások leírását a 3. melléklet tartalmazza. 3 A SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI ÉS KORLÁTAI 3.1 A Szerzıdés megkötésének módja A Szerzıdést az Elıfizetı és a Szolgáltató írásban, az Egyedi Szerzıdés mindkét Fél általi aláírásával köthetik meg. Szolgáltatót Szerzıdés megkötésére vonatkozó kötelezettség nem terheli A Szerzıdés megkötésére a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen van lehetıség az igénybejelentéskor azonnal A Szerzıdés megkötésekor Szolgáltató az Egyedi Szerzıdés egy példányát, az ÁSZF kivonatát vagy az Elıfizetı kérése esetén annak teljes példányát Elıfizetı részére átadja A természetes személy Elıfizetı a Szerzıdés megkötésekor írásban köteles nyilatkozni az Egyedi Szerzıdésben arról, hogy a Szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy üzleti elıfizetıként veszi igénybe A Szerzıdés létrejöttét követıen határozatlan idejő Szerzıdés esetén Elıfizetı bármikor kizárólag írásban a Szolgáltató felé való tértivevényes levél megküldésével vagy személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán módosíthatja az elıfizetıi minıségére (egyéni/üzleti) vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben a Szerzıdés határozott idıre szól, úgy a határozott idı alatt a nyilatkozat módosítására az alábbiak mellett van lehetıség: az Elıfizetı a határozott idejő szerzıdésre tekintettel kapott egyszeri bekapcsolási díj kedvezményt megfizeti és a Szerzıdés a módosítás napjától határozatlan idejővé alakul VAGY; az Elıfizetı a módosított nyilatkozatának megfelelı (egyéni/üzleti) újabb határozott idejő Szerzıdést köt a jövıre nézve az elızı Szerzıdése megszüntetése mellett (ebben az esetben Elıfizetınek a megszőnt szerzıdésre tekintettel díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik) Nem természetes személy kizárólag üzleti elıfizetıként veheti igénybe a Szolgáltatásokat. 3.2 A Szerzıdés létrejötte, hatályba lépése A Szerzıdés mindkét Fél általi aláírásával jön létre. Amennyiben a Szerzıdés megkötésekor az Elıfizetı egyszeri bekapcsolási díj megfizetésére nem köteles, úgy a Szerzıdés a létrejöttekor nyomban hatályba Tekintettel arra, hogy a Szerzıdés az ügyfélszolgálaton azonnal aláírásra kerül, a Szerzıdés hatályba lépésének napja megegyezik az igénybejelentés napjával. 3.3 A Szolgáltatás igénybevételének módja, korlátai A Szolgáltatás Elıfizetıi Szerzıdés megkötése esetén vehetı igénybe A Szolgáltatások az ÁSZF hatályba lépésekor az 1. mellékletben felsorolt helyszíneken és területeken vehetıek igénybe ott ahol Szolgáltató Szolgáltatás nyújtására alkalmas elıfizetıi hozzáférési hálózat tulajdon-, vagy használati jogával rendelkezik. Szolgáltató fenntartja a Oldal: 6 / 32

7 magának a jogot az 1. számú mellékletben foglalt helyszínek és területek egyoldalú az ÁSZF módosítása nélküli módosítására, a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztatással Lakásonként vagy létesítési címenként Szolgáltató egy EHP aljzat mőködését biztosítja, további EHP esetén Felek egyedi megállapodása alapján és egyedi megoldás kerül alkalmazásra, az egyedi megállapodásban rögzített díj ellenében Amennyiben Elıfizetı a Szolgáltatótól vezetékes telefon szolgáltatást is igénybe vesz az Internet hozzáférési szolgáltatással párhuzamosan, úgy a Szolgáltatások közös aljzatról való igénybevételét lehetıvé tevı átalakító eszközt Szolgáltató biztosítja a telefonszolgáltatásra vonatkozó elıfizetıi szerzıdés szerint Az elıfizetıi végberendezést amennyiben az Egyedi Szerzıdés kifejezetten másképp nem rendelkezik Elıfizetı biztosítja és gondoskodik annak megfelelı üzemeltetésérıl A Szolgáltatás igénybevétele Elıfizetı az Internet hozzáférésre TCP/IP kapcsolat létesítésére és fenntartására alkalmas végberendezést csatlakoztat az Elıfizetıi Hozzáférési Ponthoz. Az elıfizetıi végberendezés lehet pl. személyi számítógép Ethernet hálókártyával, router, WiFi router, stb Az Elıfizetıi végberendezést az EHP-hoz RJ-45 interfésző aljzaton kell csatlakoztatni A Szolgáltatás igénybevételekor alapesetben az elıfizetıi végberendezés számára a Szolgáltató központja IP címet oszt ki, és ezzel teszi lehetıvé a végberendezés Internetes kommunikációját. Alapesetben az IP cím dinamikusan kerül kiosztásra a Szolgáltató által és Szolgáltató jogosult a kapcsolatot idırıl idıre, de legfeljebb 12 óránként megszakítani majd újra felépíteni. Fix IP cím külön díjazás ellenében igényelhetı Szolgáltatótól Amennyiben Szolgáltató az Elıfizetınek a Szolgáltatás igénybevételéhez, jelszót, felhasználónevet vagy egyéb biztonsági kódot adott át, azt Elıfizetı köteles megırizni és titokban tartani. A kód nyilvánosságra vagy harmadik jogosulatlan személy tudomására jutásáért Szolgáltató minden felelısséget kizár és ennek következményeiért az Elıfizetı a felelıs Szolgáltató a Szolgáltatás keretében nem biztosítja, hogy Elıfizetı a Szolgáltatást extrém mértékben kihasználja. Extrém használatnak minısül, ha az adott idıpontot megelızı 12 hónap legnagyobb forgalmú 3 hónapjában Elıfizetı átlagos adatforgalma a 150 gigabyte forgalmi mennyiséget (le és feltöltés együttesen) meghaladja. Az extrém használat alapjául szolgáló forgalom-mennyiséget a felhasználói szokások figyelembe vételével a Szolgáltató megfelelı idıközönként felülvizsgálja, de ez nem lehet az elızı idıszakban alkalmazott értéknél kevesebb. Az extrém használatról a Szolgáltató értesítést küld Elıfizetı számára és felszólítja az extrém használat megszüntetésére. Az Elıfizetı értesítésének tartalmaznia kell a figyelmeztetést arra, hogy ha az Elıfizetı a forgalmazási szokásait a figyelmeztetés ellenére fenntartja, azaz az értesítés után bármely hónapban az extrém használatnak minısülı forgalmi mennyiséget meghaladja, a Szolgáltató jogosult rendes felmondással a Szerzıdést felmondani Elıfizetı tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag az 1. mellékletben meghatározott földrajzi helyeken veheti igénybe, ahol Szolgáltató elıfizetıi hozzáférési hálózattal rendelkezik és képes az EHP kiépítésére. Az 1. melléklet szerinti földrajzi helyek listáját Szolgáltató folyamatosan bıvíti és weboldalán közzéteszi. Oldal: 7 / 32

8 3.3.9 Elıfizetı tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag az Elıfizetıi Hozzáférési Pont helye szerinti lakásban vagy ingatlanban vehetı igénybe, azt másik lakásba/ingatlanba továbbítani tilos és a Szerzıdés Szolgáltató részérıl való korlátozását és rendkívüli felmondását vonhatja maga után. 4 AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT KIÉPÍTÉSÉNEK (LÉTESÍTÉSÉNEK) VÁLLALÁSI IDEJE A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az Egyedi Szerzıdésben másként nem állapodik meg Elıfizetıvel legkésıbb az Elıfizetıi igény bejelentésétıl számított 30 naptári napon belül az EHP-t kiépíti, amelyen az Elıfizetı a Szolgáltatást igénybe veheti a Szerzıdés idıtartama alatt Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja vagy ha a Felek az EHP létesítésére vagy a Szolgáltatás megkezdésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg Szolgáltató kérésére az Elıfizetı a kiépítés és bekapcsolás megtörténtét, továbbá a végberendezés átadását a Szolgáltató jelen lévı képviselıjének jegyzıkönyv aláírásával igazolja Amennyiben a Felek által megállapodott kiépítési/bekapcsolási idıpont Elıfizetı érdekkörébe tartozó okból (így különösen lakás-átadás vagy beköltözés csúszása miatt) szenved késedelmet és errıl Szolgáltatót írásban ( ben vagy faxon) nem értesíti legalább 5 munkanappal a megállapodott bekapcsolási idıpont elıtt, úgy a megállapodott bekapcsolási idıponttól Elıfizetı havonta a Díjszabás szerinti rendszeres (havi) díjat köteles fizetni és a Szerzıdés határozott idejének eltelése is megindul. 5 A SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGÉRE VONATKOZÓ CÉLÉRTÉKEK, A CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS MÉRÉSE A Szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások minıségére vonatkozó mutatókat az ÁSZF 3. melléklete tartalmazza. 6 A SZERZİDÉSKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK, A SZERZİDÉS LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSES IDİSZAK 6.1 A szerzıdéskötéshez szükséges elıfizetıi adatok listája A Szerzıdés megkötéséhez Szolgáltató Elıfizetıtıl a következı adatok megadását igényli: Természetes személy Elıfizetı esetén Elıfizetı nevét (leánykori nevét), anyja nevét, személyi igazolvány számát, Elıfizetı bejelentett lakcímét és ha van ettıl eltérı, értesítési címét, Elıfizetı bankszámlaszámát (ha ilyennel rendelkezik), Elıfizetı Egyedi Szerıdésben megadott kifejezett hozzájárulása esetén a személyi igazolványa vagy egyéb igazolványa fénymásolásra kerül. Oldal: 8 / 32

9 Nem természetes személy elıfizetı esetén: Elıfizetı székhelyét, és ha van ettıl eltérı, értesítési címét, Elıfizetı cégszerő megnevezését a 4. mellékletben foglalt, azonosításhoz szükséges nyilvántartási adatokat, Elıfizetı bankszámlaszámát, Elıfizetı kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, telefaxszámát Elıfizetı aláírásra (cégjegyzésre) jogosult képviselıjének nevét Mindkét Elıfizetıi típus esetén: az EHP létesítésének helye, amennyiben az EHP helye szerinti lakásnak vagy egyéb helyiségnek Elıfizetı nem tulajdonosa, úgy Szolgáltató kérheti a helyiség használatára vonatkozó jogosultság igazolását (pl. bérleti szerzıdés bemutatása, tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata) egyéb, az Elıfizetı hozzájárulása esetén megadott adatokat, illetve Elıfizetı hozzájárulását az Eht (2) alapján kezelt adatokon túli adatok kezeléséhez, továbbá az adatállományben szereplı adatainak az Eht-ban meghatározott céloktól eltérı kezeléséhez A fenti pont szerinti esetben (ha az Elıfizetı nem a helyiség tulajdonosa) Szolgáltató kérheti, hogy a lakás tulajdonosa(i) a vele nem azonos Elıfizetı esetleges díjtartozásaiért vállaljanak kezességet vagy Elıfizetıtıl más biztosítékot (óvadékot) kérhet Amennyiben az egyéni Elıfizetı korlátozottan cselekvıképes, úgy a fent említett adatokat a törvényes képviselıje vonatkozásában kell megadni Mindkét Elıfizetıi kategória esetén meg kell adni az igénybe venni kívánt Szolgáltatás(csomag) megnevezését Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdésben Elıfizetı és számlafizetı személye eltérı, úgy a vállalt jogok és kötelezettségek teljesítéséért a Szolgáltató irányába az Elıfizetı és a számlafizetı egyetemlegesen felelnek. 6.2 A Szerzıdés létrejötte A Szerzıdés a megkötésével együtt jön létre, az erre, valamint a hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseket lásd a 3.2 pontban. 6.3 A legrövidebb szerzıdéses idıszak Legrövidebb szerzıdéses idıszakot Felek az Egyedi Szerzıdésben rögzítenek, a Szolgáltató által nyújtott kedvezmények összegétıl függıen. Ha az Egyedi Szerzıdés legrövidebb szerzıdéses idıszak tartamát nem határozza meg, a legrövidebb szerzıdéses idıszak a Szolgáltatás kiépítésétıl számított 12 naptári hónap, az elsı legrövidebb szerzıdéses idıszak kezdete pedig a Szolgáltatás tényleges nyújtásának kezdınapja (a rendszeres díj vagy forgalmi díj elsı számlázási idıszakjának elsı napja) A legrövidebb idıszak határozott szerzıdéses idıtartamnak minısül, amely idıtartam lejárta után a Szerzıdés automatikusan határozatlan idıre meghosszabbodik, ha az idıtartam lejártát megelızıen legalább 15 nappal bármely Fél írásban (tértivevényes levélben vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán) eltérıen nem nyilatkozik. Oldal: 9 / 32

10 7 A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI 7.1 A Szerzıdés egyoldalú módosításának joga, és az Elıfizetı tájékoztatása az egyoldalú módosításról Figyelembe véve az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdések tömegesen megkötött jellegét, Szolgáltató a a szolgáltatási környezet feltételeinek változására tekintettel csak úgy tudja vállalni a Szolgáltatások nyújtását, ha fenntartja magának az ÁSZF és az Egyedi Szerzıdés egyoldalú, Elıfizetı elızetes értesítését követıen hatályos módosítását a következı esetekben: a) megváltoznak a társszolgáltatók díjai vagy szerzıdési feltételei; b) megváltoznak a Szolgáltatás nyújtásának mőszaki feltételei; c) a Szolgáltató meg kívánja változtatni a szolgáltatási portfólióját vagy a szolgáltatásaival megcélzott elıfizetıi kört, így különösen, ha egyes szolgáltatásait ki kívánja vonni a piacról; d) a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályok megváltoznak; e) bármely hatáskörrel rendelkezı hatóságnak a Szolgáltatást érintı döntése miatt, így különösen ha a hatóság a Szolgáltatóra új elektronikus hírközlési szolgáltatói kötelezettséget szab ki, vagy a társszolgáltatókra kiszabott kötelezettségeket módosítja (eltérı költségő díjakat vagy referencia ajánlatot hagy jóvá, eltérı díjakat állapít meg, megváltoznak a közös eszközhasználat és helymegosztás feltételei, stb.) vagy ha az Elıfizetıi Szerzıdésben vállaltakhoz képest a Szolgáltatás igénybevételének körülményei mőszaki okból megváltoznak; f) a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változások indokolják Szolgáltató az egyoldalú módosításra abban az esetben jogosult, ha errıl az Elıfizetıt a módosítás hatályba lépése elıtt legalább 30 nappal elıre, írásban (levélpostai küldeményben, vagy az Elıfizetı által megadott es kapcsolattartói címen) értesítette Az egyoldalú módosításról szóló értesítés a következıket tartalmazza: a) utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire; b) a módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének idıpontját; d) a közzétett ÁSZF elérhetıségét; e) ha a Szolgáltató a Szolgáltatási Díjat módosítja, a módosított díj összegét; f) azt az ÁSZF szerinti feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, vagy a körülményekben bekövetkezett más lényeges változást, amely a módosítást indokolja; g) az Elıfizetıt az egyoldalú módosítás esetén a pont szerint megilletı jogosítványokat Szolgáltató nem köteles az Elıfizetıt a Szerzıdés azon módosításairól 30 nappal elıre értesíteni, amely módosítások a) új szolgáltatás bevezetése miatt válnak szükségessé, és amely módosítások a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdési feltételeket nem érintik, vagy b) Szolgáltatási Díj csökkentését jelentik. Oldal: 10 / 32

11 7.1.5 Az egyoldalú módosítási jog gyakorlása során Szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének tisztességtelen általános szerzıdési feltétételekre vonatkozó elıírásait, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVI. törvény rendelkezéseit betartani A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga esetén az Elıfizetı jogosult a Szerzıdést pont szerint felmondani A Szolgáltató egyoldalú módosítási jogára tekintettel az egyoldalú módosítás hatálybalépéséhez nincsen szükség az Elıfizetı elfogadó nyilatkozatára, sem hallgatólagos, sem kifejezett formában. Erre figyelemmel a nyilatkozattétel elmulasztása mint ráutaló magatartás a Szerzıdésben szabályozott egyoldalú szerzıdésmódosítási joggal összefüggésben joghatással nem bír, szabályozást nem igényel. 7.2 Átírás más elıfizetıre és az átírás teljesítésének határideje Ha Elıfizetı személyében jogutódlás következett be, vagy a Szolgáltatás igénybevételének helyén földrajzi helyén tulajdonos-, illetve bérlıcsere történt, Elıfizetı és a jogutód közösen ha az Elıfizetı idıközben jogutódlással megszőnt, a jogutód önállóan, a jogutódlás hitelt érdemlı igazolásával kezdeményezheti a Elıfizetıi Szerzıdés jogutódra történı átírásával kapcsolatos feltételek megvizsgálását Az átírással kapcsolatos feltételek megvizsgálásának kérelmezésétıl számított 8 napon belül Szolgáltató megvizsgálja a jogutód hitelképességét, és ha a Szolgáltató az elıfizetıi kötelezettségek teljesítését csak bizonyos további feltételek teljesülése esetén (vagyoni biztosíték, igazolások, nyilatkozatok) látja biztosítottnak, az értesítéssel egyidejőleg ezekrıl a feltételekrıl tájékoztatja az átírást kezdeményezıt. A jogutód hitelképességének megfelelısége esetén Szolgáltató tájékoztatja a jogutódot arról, hogy az átírás feltételei teljesülnek, és az átírási díjat kiszámlázza a jogutódnak Az átírási díj megfizetésétıl (azaz az átírás hatályos kérelmezésétıl) számított 15 napon belül a Szolgáltató az átírást végrehajtja. Ha a Szolgáltató e határidıt az átírási díj megfelelı kérelmezésétıl (ideértve az átírási díj megfizetését is) számított 15 napon túl sem teljesíti, a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díja egyharmadának megfelelı összegő kötbért köteles fizetni, de legfeljebb az átírási díjnak megfelelı összeget A polgári jogi szabályoknak megfelelıen ha Elıfizetı a Szolgáltatás igénybevételének földrajzi helyérıl elköltözik, mindaddig köteles az adott helyen igénybevett Szolgáltatások teljes díját megfizetni, amíg a Szerzıdést nem mondta fel vagy azt másra a fentiek szerint nem íratja át, függetlenül attól, hogy az Elıfizetı elköltözése után ki vette igénybe a Szolgáltatásokat Az átírás díja a Díjszabásban kerül meghatározásra. Átírás esetén az Elıfizetı nem köteles egyszeri bekapcsolási díjat fizetni Szolgáltató az átírás teljesítésének idıpontját követı naptári hónap elsı napjától nyújtott Szolgáltatások tekintetében köteles a számlát a jogutód Elıfizetı nevére kiállítani, így az átírás teljesítésének hónapjában kiállított számlát jogelıd köteles megfizetni Szolgáltatónak Szolgáltató a számla visszavonására és új számla kiállítására nem köteles. 7.3 Áthelyezés és az áthelyezés teljesítésének határideje Szolgáltató köteles Elıfizetıt az áthelyezés végrehajtásának ütemezésérıl tájékoztatni, és az áthelyezés mőszaki lehetıségei függvényében az áthelyezést 30 napon belül teljesíteni. Áthelyezés csak olyan fölrajzi területre hajtható végre, ahol a Szolgáltatás nyújtásának feltételei fennállnak. Oldal: 11 / 32

12 7.3.2 Szolgáltató az áthelyezés végrehajtására csak akkor köteles, ha az új helyszínen az Elıfizetıi Hozzáférési Pont kiépítése mőszakilag megvalósítható és az a Szolgáltató által ellátott földrajzi területen helyezkedik el. Amennyiben az áthelyezési igény nem teljesíthetı, Szolgáltató errıl a tényrıl 15 napon belül Elıfizetıt tájékoztatja Az áthelyezésért Elıfizetı a Díjszabásban meghatározott díj megfizetésére köteles a kérelmével egyidejőleg. A kérelem akkor tekintendı hatályosnak, amikor az áthelyezési díj Szolgáltatónak megfizetésre került. Ha a Szolgáltató e határidıt az áthelyezési díj megfelelı kérelmezésétıl (ideértve az átírási díj megfizetését is) számított 15 napon túl sem teljesíti, a Szolgáltató minden késedelmes nap után az áthelyezés díja egyharmadának megfelelı összegő kötbért köteles fizetni, de legfeljebb az áthelyezési díjnak megfelelı összeget Amennyiben Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott határozott idıtartam alatt kéri az áthelyezést, illetve a Szolgáltatást kedvezményes (akciós) értékesítés során megkötött Elıfizetıi Szerzıdés keretében veszi igénybe, úgy felek az Elıfizetıi Hozzáférési Pont áthelyezésérıl egyedileg állapodnak meg. 7.4 Kapcsolattartó bejelentése A szerzıdéskötésre jogosult aláírásával egyoldalú írásbeli bejelentéssel módosíthatják az Egyedi Szerzıdés kapcsolattartóra (és nem az Elıfizetıre) vonatkozó adatait. 7.5 Díjcsomag-módosítás egyes feltételei Határozatlan idejő Szerzıdés esetén Elıfizetı jogosult a már igénybevett díjcsomagról másik díjcsomagra szerzıdésmódosítással áttérni Amennyiben Elıfizetı határozott idejő szerzıdéssel vesz igénybe valamely díjcsomagot, úgy a határozott idı alatt kizárólag olyan díjcsomagra jogosultak áttérni, amelynek havi elıfizetési díja magasabb összegő mint az eredetileg igénybevett díjcsomag. Alacsonyabb díjú díjcsomagra áttérésnél a kapott kedvezmények tekintetében a pont jogkövetkezményeit jogosult Szolgáltató alkalmazni Felek eltérı megállapodása hiányában a díjcsomag módosítása a következı naptári hónap elsı napjától hatályos. 8 SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, A KÉRHETİ SZÜNETELÉS IDİTARTAMA ÉS A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS 8.1 Elıfizetı által kérhetı szünetelés Szolgáltató köteles a Szolgáltatások nyújtását az Elıfizetı kérésére szüneteltetni, amennyiben ezt a Szolgáltatás sajátosságai lehetıvé teszik. Az Elıfizetı a szünetelést írásban kérheti, legalább a szünetelés kért idıtartamát 5 munkanappal megelızıen Az üzleti Elıfizetı által kérhetı szüneteltetés idıtartama egy naptári évben összesen nem haladhatja meg az egy hónapot, a nem üzleti Elıfizetı által kérhetı szünetelés pedig egy naptári évben összesen a hat hónapot. A szüneteltetés idıtartamát Elıfizetı köteles megjelölni. A szüneteltetés idıtartamának elteltét követıen az Elıfizetıt minden az Elıfizetıi Szerzıdésbıl eredı kötelezettség automatikusan (külön jognyilatkozat tétele nélkül) terheli és az azt követı idıtartamra a teljes Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni Az Elıfizetı által kért szünetelés idıtartama alatt az Elıfizetı díj fizetésére nem köteles. A szünetelés ideje alatt a határozott idejő Szerzıdésben meghatározott határozott idıtartam nem telik tovább (a határozott idıtartam nyugszik), annak eltelése a szünetelés megszőnését követıen folytatódik. Oldal: 12 / 32

13 8.1.4 Egy naptári éven belül kért második szüneteltetéstıl (szüneteltetési alkalmanként) a szüneteltetésért Szolgáltató szüneteltetési díjat jogosult felszámítani. 8.2 Szüneteltetés a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását szüneteltetni, ha a Szolgáltató hálózatának rendszeres karbantartására, felújítására, átalakítására, cseréjére van szükség, feltéve, hogy Szolgáltató az Elıfizetıt a szüneteltetést megelızıen 15 nappal elıre értesítette a szünetelés kezdetérıl, valamint annak várható idıtartamáról, és ennek idıtartam nem haladja meg alkalmanként a 8 órát, és naptári évenként 24 órát. Elıfizetı a Szolgáltató honlapján tájékozódhat a Szolgáltatás várható kiesésérıl. Ilyen esetekben a szünetelés Elıfizetı díjfizetési kötelezettségét nem érinti Ha a pontban foglaltakon kívül a szünetelésre a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból, vagy egyik Fél érdekkörébe sem tartozó okból kerül sor, az Elıfizetı a szünetelés idıtartamára nem köteles díjat fizetni. Egyébként a pont szerinti kivétellel a szünetelés Elıfizetı díjfizetési kötelezettségét nem érinti Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a szünetelés idıtartama egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató az adott hónapra vonatkozó rendszeres díjat az Elıfizetı részére visszatéríti, kivéve, ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó szünetelés oka elıre nem látható és el nem hárítható ok (Vis Maior Esemény, lásd 8.3 és 17.7). 8.3 Szünetelés a Felektıl független okból A Szolgáltatás szünetelhet még a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (Vis Maior Esemény) (háború, földrengés stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által elıírt módon. A szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidıben megtette. 8.4 Visszakapcsolási díj A Szolgáltatás szünetelése vagy korlátozása utáni visszakapcsolás esetén Elıfizetı az alábbi esetekben a Díjszabás szerinti Visszakapcsolási díj fizetésére köteles: a) Ha a Szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel (ld. 8.1 pont); vagy b) Ha a Szolgáltatás az Elıfizetı által elıidézett korlátozás miatt került leállításra (ld pont). 9 A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK ESETEI ÉSFELTÉTELEI Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével jogosult a Szolgáltatások igénybe vételének lehetıségét részben (idıben, sávszélesség csökkentéssel vagy teljes korlátozással) vagy egészében korlátozni, ha (a) (b) (c) (d) az Elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató tulajdonában álló végberendezés vagy a Szolgáltató hálózatának mőködését, az Elıfizetınek lejárt díjtartozása van, és nem adott a Szolgáltató által elfogadott, a díjtartozást fedezı értékő biztosítékot (így különösen óvadékot); az Elıfizetı a Szolgáltatást törvénybe ütközı módon vagy célokra használja, Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi; Oldal: 13 / 32

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁSZF készítésének dátuma: 2009.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-48-48-128

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: INTEGRANET

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 2161 Csomád, József utca 85. (ügyintézés helye: 1052 Budapest, Vármegye utca

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó módosítás: 2009. május 31. Hatályos: 2009.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest, 2008.12.09. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 5 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2008. december 1-től 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2012. május 02. Hatályos: 2013. október

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Vital-Comp Kft 1037 Budapest, Laborc köz 9. Kék szám: 06-40-200-941 Telefon: 06-1-453-0749

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

SMA Rendszerház Szolgáltató és kereskedelmi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

SMA Rendszerház Szolgáltató és kereskedelmi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) SMA Rendszerház Szolgáltató és kereskedelmi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.sma.hu/ weblapon, illetve az SMA Rendszerház

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben