Záróvizsgakérdések Hidrogeológus-mérnöki mesterszak Hidrogeológia (MSc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Záróvizsgakérdések Hidrogeológus-mérnöki mesterszak Hidrogeológia (MSc)"

Átírás

1 Záróvizsgakérdések Hidrogeológus-mérnöki mesterszak Hidrogeológia (MSc) 1. Környezeti izotópok alkalmazási lehetőségei a hidrogeológiában. Radioaktív és stabil izotópok. Kormeghatározások, modell kalibrációk. 2. Mennyi a hazai üzemelő közműves ivóvízellátó kapacitás? Mennyi az éves termelt ivóvíz mennyisége Magyarországon? Mekkora a hazai éves ásványvíztermelés nagysága? Hogyan alakul az éves hazai balneológiai és energetikai célú hévíztermelés nagysága? A hazai közműves ivóvízellátás hány százaléka származik felszín alatti vízből? Felszín alatti víztesteink közül mennyi tekinthető határral osztottnak? 3. Hidrogeológiai alapfogalmak. Fontosabb felszín alatti vízadó típusok. 4. Felszín alatti áramlási rendszerek törvényszerűségei hidrogeológiai medencékben. 5. Kúthidraulikai alapösszefüggések nyílt tükrű és nyomás alatti kutak esetében. 6. Próbaszivattyúzási adatok értékelése. 7. Felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosítása. 8. Felszín alatti telített közegben történő transzport folyamatok. 9. Felszín alatti vizek geokémiai folyamatai és kémiai analízise. 10. Szennyezőanyagok a felszín alatti vizekben. 11. Felszín alatti vizeket érintő geológiai folyamatok. 12. Vízszivárgás meghatározása felszín alá süllyesztett, vízzáró oldalfalú medencéből. Az áramlási erő okozhat-e kárt a medence agyag szigetelésében? 13. Talajvízállások statisztikai értelmezése, kapcsolat a lehullott csapadék mennyiségével. Ismertesse, hogyan határozná meg egy 50 éves talajvízállás adatsorból a 100 évenként várható maximális talajvízállás értékét. 14. Felszíni lefolyás értékének meghatározása a csapadék és a talajvízállás adatok alapján.

2 Vízkutatás, vízkészlet-gazdálkodás 1. A kutatás alapelvei, típusai, a kutatás módszerei. Űrfelvételek, légifotók és kiértékelésük, továbbá távérzékelési módszerek alkalmazása a vízkutatásban 2. A földtani kutatás eszközei: Lekaparás, letisztítás, kutatógödör, kutatóárok, sekély és közepes mélységű kutatóaknák, kutatótárók. 3. A kutatófúrások típusai, fúrások eltömedékelése. A megfigyelőkutak típusai és kialakításuk 4. A felszíni geofizika alkalmazási lehetőségei (A vertikális elektromos szondázás VESZ és alkalmazási lehetőségei. A GP mérés elve és alkalmazása. Magnetotellurikus és gravitációs mérések alkalmazása a vízkutatásban. A szeizmikus mérések (hagyományos és sekélyszeizmika), valamint a földradar alkalmazása a vízkutatásban 5. Fúrólyuk-geofizikai mérések alkalmazása a vízkutatásban. A kutakban végzett termeltetéses vizsgálatok. A szivattyúk fontosabb típusai és jellemzőik. A slug teszt lényege 6. A egyszeri és a folyamatos vízszintmérés eszközei. A vízhozam-mérés eszközei 7. Hidraulikus gradiens fogalma és meghatározása, hidraulikus gradiens, Darcy-féle és valós szivárgási sebesség meghatározása vízszintmérések alapján. A Darcy-törvény, a Darcy féle és a valódis szivárgási sebesség. A szivárgási tényező és az áteresztőképesség fogalma és mértékegysége. A transzmisszivitás. 8. Szemcseméret-meghatározás eszközei és módszerei. A porozitás (hézagtérfogat) és hézagtényező fogalma és átszámítása, szabad hézagtérfogat. A szivárgási tényező meghatározás módszerei. Talajok víztartalmának meghatározása, a talajok konzisztencia jellemzői (folyáshatás, sodráshatár, zsugorodási határ, plasztikus és konzisztencia index). A lineáris zsugorodás 9. A potenciál meghatározása és értelmezése. A hidraulikus emelkedési magasság és a nyomómagasság értelmezése 10. A szivárgás alapegyenlete permanens és nem permanens helyzetben. A permanens szivárgási egyenlet megoldásai kútra és galériára Dupuit és Thiem szerint. A nem permanens szivárgási egyenlet megoldása Theis szerint, Jacob, Hantush és Walton módosításainak lényege 11. A szivárgás alapegyenletének numerikus megoldásai. A véges differencia és végeselem módszer összehasonlítása 12. A Tóth-féle egységmedence, a Tóth-féle megoldások és következményei. Beszivárgási és megcsapolási területek A nyomás-mélység profil és meghatározása. Alkalmazása áramlási rendszerek vizsgálata során. Az áramvonalak refrakciója, eltemetett lencsék hatása az áramtérre 13. A vízgazdálkodás ágazatai, sajátosságai és feladatai. A vízgazdálkodás jogi rendszere. A Vízügyi törvény. Az EU víz- és környezetvédelmi jogrendszerének alapjai. A vízkeret-irányelv (VKI) és következményei. A víztestek fogalma. A vízgyűjtő és vízgyűjtő-gazdálkodás. 14. A felszíni vízkészletek. Ariditás és lefolyás. Éghajlati vízhiány és felesleg alakulása az év folyamán, illetve sík és hegyvidéki területeken. Tavak vízháztartása. Átlagos vízkicserélődési idő. A hidrológiai hossz-szelvények típusai

3 15. Parti szűrésű vízkészletek jellemzői és védelmük. 16. Talajvízkészletek és talajvízdúsítás. Magyarország talajvízkészletei hasznosításának problémái 17. Rétegvíz-készletek. A kitermelhető statikus rétegvíz-készlet értelmezése, a dinamikus rétegvíz-készlet elemei. Magyarország rétegvíz-készleteinek bemutatása 18. Karszt és hasadékos képződmények vízkészleteinek jellemzése. Magyarország karsztos hideg vízadóinak jellemzése 19. Hévízkészletek, Magyarország geotermikus adottságai 20. Vízkészletek aktív és passzív védelme. Az elérési idő fogalma. A vízbázis-védelem jogszabályi háttere, a belső, külső és hidrogeológiai védőövezetek fogalma és meghatározása

4 Vízbeszerzés tantárgy tételek 1. A vízbeszerzés lehetséges műtárgyai 2. Fúrási eljárások osztályozása 3. Fúrt kutak osztályozása 4. Az öblítéses rotary fúrási eljárásnál alkalmazott öblítő közeg és öblítő rendszer bemutatása (főbb paraméterek, öblítő rendszer, mérési módszerek) 5. Kútszűrők típusai és a kútszűrőkkel szemben támasztott követelmények, kútszűrők igénybevétele 6. A kút üzembe állítása, rétegmegnyitás, tisztító szivattyúzás, próbaszivattyúzás 7. Kutak öregedési jelenségei, kútjavítási módszerek. 8. Milyen bükki karsztos forrásfoglalásokat ismer és vázolja fel a működésüket. 9. A bükki termálkarsztot feltáró fúrások milyen általánosítható vízföldtani információkat adnak? 10. Hogyan történik a lázbérci víztározó vizének ivóvízzé való tisztítása? 11. Mi a lényege a borsodsziráki talajvízdúsító működésének?

5 Mérnöki építéstan MSc vizsga kérdéssor 1. A betonkészítés technológiája. Összetétel, keverési arány, víz/cement-tényező, bedolgozhatóság, konzisztencia, adalékanyag megválasztása. (Finomsági modulus fogalma). 2. A beton jelölései, a különböző igények szerint készített betonok típusai. [1] A hangsúly a különböző igények felsorolásán, azoknak való megfelelésen van, 1 db példát megtanulni, melyik jelölés mit jelent, de nem kell tudni az összes jelölést!!! 3. A mérnöki méretezések alapgondolata. Modell-alkotás. Az osztott biztonsági tényező, a mértékadó igénybevétel, állandó terhelések, hasznos terhelések figyelembe vétele. A szilárdság fogalma a mérnöki szerkezeteknél. [2] [3] 4. Vasbeton szerkezetek A tartószerkezetekkel kapcsolatos alapfogalmak, a tartószerkezetek erőtani tervezésének lépései, a tartószerkezetekre ható terhek és hatások. A vasbeton anyagainak megkívánt minősége, méretei. A vasbeton lemez fogalma, vasalásának meghatározása. [4] [3] A vasalások tervezéséről csak nagyvonalakban kell beszélni, a fő szabályokról, de azok részleteiről nem! Azaz csak annyit, hogy milyen igénybevételekre kell tervezni. Rajz! 5. Vasbeton szerkezetek A vasbeton erőtani számításának alapjai. A vasbeton feszültségi állapotai. A vasbeton szerkezetek elemei. A vasbeton gerenda és vasbeton oszlop fogalma, vasalásának meghatározása. [4] [3] A vasalások tervezéséről csak nagyvonalakban kell beszélni, a fő szabályokról, de azok részleteiről nem! Azaz csak annyit, hogy milyen igénybevételekre kell tervezni. Rajz! 6. Dúcolt munkagödrök falára ható nyomás. A súlytámfalak méretezésének kérdései. Keresztmetszeti kialakítás. [5] Főként a keresztmetszeti kialakítás!!! Rajz! 7. A talajok tömörségének mérőszámai. A tömörségi fok és a relatív tömörségek. A talajok tömörségével is összefüggő egyéb vizsgálati lehetőségek. CBR, tárcsás terhelés. [6] [7] [8] 8. Jet-grouting szilárdítási eljárás lényege [9] Rajz! 9. Vasútépítés A vasúti pálya szerkezete. A vasúti felépítményre ható erők. Nyomtávolság, vágány-tengelytávolság. A vasúti kerékpár kialakítása. Űrszelvény és rakszelvény. A vasúti felépítmény fő szerkezeti elemei (ágyazat, keresztaljak, sín, sínleerősítések). [10] 10. Útépítés Az úttervezés menete, úttervek fajtái, tartalma 11. Útépítés A közutak osztályba sorolása, a környezeti körülmények meghatározása, a tervezés általános előírásai. Tervezési alapadatok, a vonalvezetés megtervezésének lépései. A helyszínrajzi tervezés, a magassági vonalvezetés megtervezése, valamint a helyszínrajz és a hossz-szelvény összehangolásának alapelvei. [11] 12. Vízellátó hálózatok építése Csővezetékekre ható külső és belső terhelések, megtámasztások 13. Vízellátó hálózatok építése Csőanyagok, idomok, kötések [12] [13] 14. Csatornázás Csatornázási rendszerek ismertetése. A gravitációs és a kényszeráramoltatású csatornahálózat működése, a helyszínrajzi és magassági vonalvezetés alapelvei, a csatornák lejtésének tervezése. A csatornahálózat műtárgyai. A csatornahálózat építésének és üzemeltetésének kérdései [12] [13]

6 [1-13]: a kötelező / ajánlott irodalom (a tanszéki segédanyagok, szakcikkek fénymásolatai mellett a következő oldalon lévő felsorolás az elküldött pdf tananyag) [1] Bálint Julianna: Építőanyagok I : Beton [2] Dr. Bárczi István - Falu Gyula - Dr. Zalka Károly.: Mechanika II. Szilárdságtan 7-15.: Alapfogalmak; Az erőtani tervezés alapelvei, az erőtani követelmények : Az erőtani modell előállítása; A mértékadó tehercsoportosítások [3] Antal Ákos - Dr. Szabó Lászlóné - Szentmihályi Tiborné: Segédletek a mechanika és tartószerkezetek c. tárgyhoz (segítség a megértéshez, de nem kell megtanulni!) 7; 9-15.: Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése; : Magasépítési szerkezetek terhei; : Vasbeton szerkezetek; : Vasbetonszerkezetek szerkesztési előírásai [4] Antal Ákos - Fazekas Zsolt - Szilvási Ferencné - Szűcs Sándor - Tápai Antal: Tartószerkezetek I. Vasbeton szerkezetek [5] Dr. Bartos Sándor - Králik Béla: Mélyépítés II. I. kötet Földművek : Dúcolt munkagödrök falára ható nyomás : Állandó szerkezetek (Támfalak, máglyafalak, rácsfalak, gabionok, erősített talajszerkezetek) [6] Kabai Imre: Geotechnika I [7] Dr. Bartos Sándor - Králik Béla: Mélyépítés I. Építésföldtan - Talajmechanika) [8] A földmű teherbírásának helyszíni és laboratóriumi vizsgálata 1-3. [9] Hídépítő-Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft.: A jet grouting alapvető módszerei (5 oldal) [10] Szandtner Gábor: Közlekedésépítés II. (Vágányépítés, műtárgyak) [11] Dr. Mári László: Közlekedésépítés III. úttervezési segédlet 1-62; [12] Dulovics Dezsőné dr. - Dr. Králik Béla - Dr. Szabó Tamás: Közmű- és mélyépítés II [13] Kovács Kálmánné: Utak-Közművek Tervezési segédlet II

Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak

Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak Tárgy Kód Oldal A mester szak tárgyai: Numerikus módszerek, optimálási eljárások...gemak712m Talajmechanika...MFKHT710003 Környezetföldtan...MFFAT710003

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar

MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar HIDROGEOLÓGIA Szakirányú Továbbképzési Szak Információs anyag leendő hallgatóink számára Szakvezető Intézet: ME, Környezetgazdálkodási Intézet Összeállította:

Részletesebben

Építőmérnöki és környezetmérnöki szakokon

Építőmérnöki és környezetmérnöki szakokon ZÁRÓVIZSGA-TÉTELEK Építőmérnöki és környezetmérnöki szakokon EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2015. BAJA ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) 2 MÉLYÉPÍTÉS 1. Vízépítési műtárgyak beton-és vasbeton szerkezeteinél felhasználható

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló. Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről

TÁJÉKOZTATÓ. az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló. Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről E Ö T V Ö S J Ó Z S E F F Ő I S K O L A VÍZELLÁTÁSI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET H 6500 Baja, Bajcsy Zs. út 14. Tel.: (79) 523 900, Fax: (79) 523 970 http://www.ejf.hu V Í Z E L L Á T Á S C S A T O R N

Részletesebben

Hidrogeológia alapfogalmak. www.hidrotanszek.hu

Hidrogeológia alapfogalmak. www.hidrotanszek.hu Hidrogeológia alapfogalmak www.hidrotanszek.hu Követelmények Minden gyakorlaton részt kell venni Minden gyakorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni Zárthelyit csak az írhat aki minden jegyzőkönyvet leadott

Részletesebben

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3 Siófok Április

Részletesebben

1. Előadás 1. Ismertesse a települési vízgazdálkodás idealizált rendszerét (ábra)! Mi értendő idealizált rendszer alatt? 2. 3.

1. Előadás 1. Ismertesse a települési vízgazdálkodás idealizált rendszerét (ábra)! Mi értendő idealizált rendszer alatt? 2. 3. 1. Előadás 1. Ismertesse a települési vízgazdálkodás idealizált rendszerét (ábra)! Mi értendő idealizált rendszer alatt? 2. 3. Ismertesse a települési vízgazdálkodás rendszerét, nyílt rendszerként (ábra)!

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2012. március 27 28. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XIX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2013. április 16 17. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

hír 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM

hír 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM hír CSATORNA 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Dr. Gayer József: A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyüjtõkerületben...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja március-április TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Dulovics Dezsõné dr.: Csatornahálózatok megfelelõsége... 3 Németh Zsolt, Dr. Kárpáti Árpád: Ultrahanggal

Részletesebben

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK A PAKS ALATTI DUNA-VÖLGYBEN File név: PAKSII_KHT_14_Dunavolgy 1/68 File név: PAKSII_KHT_14_Dunavolgy 2/68 TARTALOMJEGYZÉK 14 FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az érettségi vizsgán számon kérhető témakörök tartalma és terjedelme nem lépi túl a környezetvédelmivízgazdálkodási

Részletesebben

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE.../2013.(....) HATÁROZATÁVAL 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 6 A TERVLAPOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE. Szakértői szintű döntés-előkészítő tanulmány

BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE. Szakértői szintű döntés-előkészítő tanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve

Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve TANTÁRGYI RÖVIDPROGRAMOK 1180-06 Korszerű munkaszervezés modul Számítógépes és hálózati alapismeretek AUNF901 EK 1/1-1-0/f/3 Armbruszt Ferenc

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS ENVICOM ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS KÉSZÍTETTE ENVICOM Mérnöki és Számítástechnikai

Részletesebben

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2007) HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász

Részletesebben

A magyarországi vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervezésének főbb elemei

A magyarországi vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervezésének főbb elemei Minta terv készítése, minta tartalmi elemek a vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervének összeállításához A magyarországi vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervezésének főbb elemei 2. kiadás Készült

Részletesebben

NAPPALI TELEPÜLÉSMÉRNÖKI SZAK

NAPPALI TELEPÜLÉSMÉRNÖKI SZAK NAPPALI TELEPÜLÉSMÉRNÖKI SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS A szak megnevezése: nappali településmérnöki Az oklevélben feltüntetett szakképzettség: településmérnök településmérnöki szakirány (TELEP) építményfenntartó

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21.

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21. A víz élet, gondozzuk közösen! JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG 2015. június 21. JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG Készült a részvízgyűjtő és alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Részletesebben