Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez"

Átírás

1 Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez A javaslatok az Autonómia Alapítvány OSI Planning (Szakpolitikai javaslatok a as Európai uniós támogatási periódus tervezéséhez), Helyi gazdaságfejlesztés projekt keretében készült esettanulmányok és összefoglaló anyag alapján kerültek megfogalmazásra. Az ajánlás egyetlen eleme sem számít teljesen újnak, példanélkülinek a hazai fejlesztéspolitikában. Az egyes elemek korábban megjelenhettek akár az LHH, akár a LEADER vagy más, specifikus gazdaságfejlesztési programban. Javaslatunk fı mondanivalója a felsorolt eszközök együttes, következetes, hosszútávon kiszámítható és rugalmas alkalmazásában rejlik. A javaslat négy fı eleme 1. Humán erıforrás-fejlesztés (helyi hıs és motiválás) 2. Közösségfejlesztés 3. Tıkejuttatás 4. Gazdasági-társadalmi integráció Sikeres helyi gazdaság-fejlesztı projektet csak a négy elem együttes alkalmazásával lehet végrehajtani. Azt azonban, hogy az egyes helyi projektek esetében mely elemek legyenek hangsúlyosabbak és mi legyen a konkrét tartalmuk, milyen kombinációban kerüljenek megvalósításra, a helyi igényeken alapuló tervezés során kell meghatározni. Javaslat helyi gazdaság projekteket támogató programra Célcsoport Olyan települések lakói, közösségei, amelyek gazdaságilag elmaradottnak számítanak, helyben nincs jelentısebb foglalkoztatás. A településen élık jövedelme kiáramlik (pl. más települések szolgáltatóihoz, helyi uzsoráshoz). - A munkaerı-piacról kiszorult, de aktív korú személyek. - tartós munkanélküliek; - közhasznú foglalkoztatásban résztvevık. Várt eredmények 1. Jövedelemgeneráló tevékenység, ami hosszútávon elvezethet a foglalkoztatáshoz is. Nı a külsı piacról származó bevétel, jövedelem. 2. Aktívvá váló, a jövedelemgeneráló tevékenységbe bekapcsolódó emberek. 3. Helyi, kistérségi gazdasági hálózatokba integrálódó vállalkozói tevékenységek / Gazdálkodó közösségek, majd ezekbıl kinövı vállalkozások. 4. Valódi és mőködı tıkebefektetés tıkehiányos településeken, közösségekbe. 5. Tulajdonjogi viszonyok rendezése 6. Térségi mobilitás (áru, szolgáltatás, munkaerı) fokozása Általános elvek Nincs egységesen sikerrel alkalmazható modell. A legtöbb megismert modell a mezıgazdasághoz kötıdik, ami egyrészt determinálja a tevékenységet (helyi adottságok, hagyomány), másrészt le is szőkíti a támogatandó helyi gazdaság fogalmát kizárólag a mezıgazdaságra. A konkrét és ajánlott projekt-tartalmak helyett támogatási elvek, konstrukciók meghatározása tőnik célszerőnek: o A fejlesztés bár felülrıl támogatott, kezdeményezett, mindenképp támaszkodnia kell a helyi akaratra. Enélkül nem lehet helyi gazdaságról beszélni. o A helyi gazdaság tulajdonképpeni hiányával jellemezhetı állapotból nagyon nehéz elérni a mőködı (és fenntartható) helyi gazdaságot. Ehhez a következık szükségesek: 1

2 o A jelenlegi gyakorlathoz képest jóval hosszabb fejlesztési idıszak (akár 6-7 év is egyegy helyi projekt esetében). o Különbözı, világosan elválasztható fejlesztési lépcsık (helyi közösség fejlesztése, humán erıforrás fejlesztése, szervezetfejlesztés és támogatás, termelés-támogatás, marketing stb.) o Kiszámítható átmenet biztosítása az egyes szintek közt; ez igaz a finanszírozásra, elvárt bevételekre is. Annak lehetıvé tétele, hogy a fokozatosan növekvı bevételek fokozatosan épüljenek be a projektek finanszírozásába, de a rendszer mindenképp a jövedelem-generálásra és ne a jövedelem elrejtésére motiváljon. o A szociális gazdaság és helyi gazdaság fogalmának elválasztása világosan jelenjen meg a támogatási rendszerben is: Amíg a szociális gazdaság egyik jellemzıje, hogy a termelı tevékenységbıl származó bevétel nem jelenthet profitot, azaz felosztható nyereséget a tulajdonosok közt, addig a helyi gazdaság esetében ez a megkötés épp a fenntarthatóságot, fejlıdést kockáztatná. A szociális gazdaság típusú és helyi gazdaság projektek nem versenytársai egymásnak, nem összehasonlítható fogalmak: Minden szociális gazdaság projekt megvalósulhat a helyi gazdaságban, de jelen javaslatunk fókuszában nem a szociális foglalkoztatás, hanem a helyi erıforrásokon alapuló, de piaci logikán alapuló kezdeményezések állnak. o A közösségi gazdálkodás és tulajdonosi szemlélet (individuális motiváció) nem áll feloldhatatlan ellentétben. A helyi gazdaság életre keltése túlmutat az egyéni erıfeszítésektıl várható eredményeken. Azokon a településeken, ahol már most is megvan az egyéni vállalkozói-gazdálkodói potenciál, a fejlesztés és támogatás célcsoportját természetesen ez a kör kell, jelentse. Ahol viszont ez hiányzik, ott a közösségi alapú, de az egyéni fejlıdésre, hosszú távú önállóvá válásra felkészítı gazdasági programok tőnnek ígéretesebbnek. o Folyamatos szakmai támogatás a projekt helyi végrehajtói és a lebonyolító szervezet munkatársai részére egyaránt. o A rugalmas támogatási struktúra nemcsak az elvekben és egyes részkérdésekben jelenjen meg, hanem új és a probléma összetettségéhez alkalmazkodó modell jöjjön létre. o A támogatási rendszer támaszkodjon a korábbi, hasonló problémát kezelni szándékozott programok tapasztalataira (LEADER és LHH). Többszintű programstruktúra (Helyi gazdaság, pilot program) Elıkészítı elemek 1. Települések kiválasztása Hat település kiválasztását javasoljuk a pilot-szakaszban. A kiválasztás alapjának alkalmasnak tartjuk a kutatásban is alkalmazott módszert, azaz annak a tıke, társadalmi tıke, közjavak dimenziónak érvényesítését. Azaz olyan települések bevonását javasoljuk, amelyek tıke-ellátottsága és legalább a másik két dimenzióból az egyik érték alacsony. A kiválasztás másik szempontja a korábbi (máig tartó hatással bíró) lokális gazdaságfejlesztı projektek hiánya kell, legyen. Azaz valóban olyan helyszínek bevonása célszerő (ilyeneket a kutatásunkban is azonosítottunk: Tikos, Sajógalgóc), ahol nincs elızménye a helyi gazdaságfejlesztı projektnek. 2. Települési (közösségi) mentorok alkalmazása Minden település esetében saját mentort biztosít a program. A mentor végigkíséri a többéves fejlesztési folyamatot, részt vesz a felmérésben, tervezésben, megvalósításban. A települések mentorai közös felkészítésen vesznek részt, egységes szakmai standardokat alkalmaznak. Lehetıség szerint támaszkodni kellene a korábban vagy most hasonló szervezeti struktúrában, hasonló célokkal mőködött programok szervezeti hátterére, személyi kapacitására. 2

3 3. Helyzetfelmérés A bevont településekrıl helyzetfelmérés készül, ami kitér a település fenti három dimenzióban vett részletes jellemzésére, humán- és infrastrukturális adottságaira. A felmérés meghatározza azoknak a körét, akiket a programba közvetlenül be kell vonni, a képzések, fejlesztés résztvevıi lesznek. Továbbá meghatározza a települési adottságok körét: Földterületek, épületek, géppark, szaktudások, korábbi jellemzı tevékenységek, települési hagyományok stb. Itt szükséges pontosan és számonkérhetıen meghatározni a projektek célcsoportját, ami helyenként eltérhet. 4. Fejlesztési projekt készítése, részletes intézkedési terv kidolgozása A fejlesztési terv különbözik az esetleges korábbi stratégiáktól, akciótervektıl annyiban, hogy a fejlesztés minden eleméhez konkrét felelıst és forrást jelöl meg a program költségvetésébıl. A programnak ez a része az LHH tervezési metódusához hasonlít azzal a különbséggel, hogy nem pályázati keretben juthatnak a települések a forrásokhoz hozzá, hanem a települési tervek elfogadásáról egy vegyes összetételő (helyi gazdaság projekt lebonyolításában tapasztalt vezetı, vállalkozás-fejlesztı és közösségfejlesztı szakemberek) bizottság dönt. A tervek elkészítéséhez a mentor (és szükség esetén) vállalkozás- és-vagy közösségfejlesztésben jártas szakemberek nyújtanak segítséget. A tervek elkészítésében a helyi közösség tagjai, a majdani lebonyolítók is aktív szerepet kapnak. Már ez a tervezetési szakasz igen fontos szerepet játszik, mely egyben a késıbbi fejlesztési projektek elıszobája is egyben. Ekkor adott esetben el is bukhat egy kezdeményezés, amennyiben nem a fenti elveket követve, és nem megfelelı minıségben készül el a fejlesztési terv. 5. Humán erıforrás-fejlesztés Mint az esettanulmányok is rámutatnak, helyi hısök nélkül sehol nem valósulhatna meg helyi gazdaság projekt. Mindenütt jelen kell, hogy legyen legalább egy olyan személy, aki kitalál, motivál, szervez, tárgyal és kézben tartja a projektet. Az lehetetlen feladatnak tőnik, hogy ezeket a helyi szereplıket képzéssel pótolják, felülrıl küldjék ezekre a településekre. Lehetetlen ez azért is, mert ezeknek az embereknek a fı erényük a helyi bizalmon alapul, azon, hogy elfogadják ıt, hallgatnak a szavukra, hitelük van. Ez többéves helyi jelenlétet, ha nem helyi származást feltételez. Javaslatunk szerint támogatni kell ezeket a helyi aktorokat, mégpedig többelemő programmal. A következı támogatásformák nyújtását tartjuk indokoltnak: - képzések: Közösségfejlesztés, közösségi tervezés, gazdaságfejlesztés (pénzügyi, menedzsment alapok), projekttervezés és lebonyolítás; - tapasztalatszerzés (itthon és külföldön megvalósult helyi gazdaság projektek, jó gyakorlatok), a képzés-központú felkészítés helyett a tapasztalatszerzésen legyen a hangsúly; - szakmai támogatás (folyamatos gazdaságfejlesztı és szupervízori segítségnyújtás a megvalósítás idıszakában); - hálózatszervezés helyi projekteket lebonyolító helyi hısökbıl, tapasztalatszerzési lehetıség biztosítása. A szervezı-vezetı mellett legalább annyira fontos, hogy a helyi közösség is támogatást kaphasson, ami túlmutat a pénzbeni támogatáson. Ezt indokolja, hogy a helyi hıs csak akkor lehet sikeres, ha a helyi közösség 1. érti, mi és miért történik: ezért be kell a helyi közösséget vonni a tervezésbe; 2. ha motivált a részvételre; 3. ha a helyi vezetı személyét elfogadják, annak hitelessége nem kérdıjelezıdik meg; 4. konkrét és kézzelfogható javakat szereznek a projektbıl; 5. a fejlıdés kiszámítható, elıre tervezhetıek és vonzóak a projekt céljai. A programnak ebbıl a szempontból is rugalmasnak kell lennie. Minden egyes közösség számára egyedi fejlesztési tervet kell készíteni, azaz fel kell mérni, hogy milyen támogatásforma, mely elemek illeszkednek a legjobban a helyi igényekhez. A helyi közösség támogatásának legfontosabb alapelve a folyamatos jelenlét. A fejlesztı program csak abban az esetben lehet sikeres, ha a résztvevık számára egyértelmő a program kiszámíthatósága, az, hogy 3

4 tervezhetı a támogatás és az elırelépés. Azok a programok, amelyek egy-két évig biztosítanak támogatást képzésre, átképzésre, támogatott foglalkoztatásra, majd az indikátorok teljesülésével eltőnnek a közösségek életébıl, arra ösztönzik a résztvevıket, hogy maximalizálják rövid távon a megszerezhetı hasznukat, de semmiképp ne bízzanak és fektessenek be többet egy-egy ilyen projektbe, mint a minimálisan elvárt feltétel. A sikeres helyi gazdaság projektekben megjelenik a tulajdonosi szemlélet és a résztvevıknek a projektidıszakon túlmutató egyéni és közös terveik vannak. A közösség motiválására, fejlesztésére is tervet kell készíteni, és olyan elemeket rendelni a terv megvalósításához, amely illeszkedik az adott közösség állapotához. Így egy (helyi) gazdaságfejlesztı program keretében helyet kaphatnak akár olyan elemek is, amelyeknek közvetlenül nincs gazdaságfejlesztı hatásuk, de hozzájárulnak a helyi közösség kialakulásához és fejlıdéséhez. Termelő tevékenységet támogató eszközök Esettanulmányaink szerint a hátrányos helyzető települések problémája nem írható le egyszerően a tıkehiányos állapottal. Nemcsak a közös vagy egyéni gazdálkodásba vonható szabad földterület hiányzik (birtokkoncentráció, kultúrsivatag ), hanem hiányzik sok esetben a géppark, a szaktudás, a motiváció, a piacképes termékre vagy szolgáltatásokra vonatkozó ötlet de legfıképp a piac. A termelıtevékenység elindulásához ezek mind szükségesek, így minden hiányra reagálni kell egy támogató programnak. Mőködési feltételek biztosítása a projekt teljes idıszakában. igazítva az adott projektszakaszhoz (érdemes lenne az egyes projektszakaszokhoz, a támogatott tevékenységek és igénybe vehetı támogatások listáját, mint menüt összeállítani, melybıl rugalmasan választhatnak annak megfelelıen épp mire van szükségük!! bér és infrastruktúra: megfontolandó a korábbi infrastrukturális fejlesztésekhez illeszteni a programot: pl. IKSZT, közösségi házak stb.). 1. Tıkejuttatás Azok a helyi közösségek, amelyeket megcélozhatna egy tervezett program, semmiféle tıkével nem rendelkeznek. A történeti okok mellett a jelenlegi támogatáspolitika is kiszolgáltatottá teszi ezeket a közösségeket, mivel amellett, hogy elvárja a projektek fenntarthatóságát, az elveken túl gyakorlatilag nem biztosít olyan javakat, amelyek egy hosszabb távú fejlıdés alapját jelenthetnék. A támogatások ezeknek a településeknek az esetében csak ritkán válnak valóban tıkévé. Az ún. innovatív foglalkoztatási konstrukciók (TÁMOP 1.4.3, alig teszik lehetıvé a valódi befektetési célú támogatás-felhasználást, ingatlan-vásárlást: az elsı konstrukció esetében a támogatás maximum 25%-át lehet erre fordítani, de csak, ha munkahelyet hoz létre a támogatott, míg a második kiírás még erre sem ad lehetıséget). Abban az esetben, ha mégis lehetséges volna az ingatlan-beruházás, az elidegenítési tilalom a szerzett tıke mobilizálhatóságát (tıkeként való használatát) korlátozzák (pl. az ún. EQUAL Program). Nem javasoljuk az effajta korlátozások eltörlését minden esetben, csupán rámutatunk arra, hogy ahhoz, hogy helyi termelı (jövedelemgeneráló) tevékenység induljon, olyan tıkebefektetés szükséges, amire ezek a konstrukciók, támogatási formák nem adnak lehetıséget. (Mivel ez az érvényes uniós szabályozás miatt ez jelenleg nem megoldható, meg kell fontolni itt állami és-vagy piaci források kiegészítı bevonhatóságát a program finanszírozásába). Erre az ellentmondásra talán részben feloldást jelenthet a javaslatunkban megfogalmazott programstruktúra (fejlesztési folyamat). A tulajdon valódi közösségi kontrollja ugyanolyan akadálya lehet a rosszhiszemő elidegenítésnek, mint az egyébként kijátszható jelenlegi szabályozás. Ehhez azonban olyan közösségek kellenek, amelyek valóban képesek a saját tulajdonukról felelıs közösségi döntéseket hozni 1. Erre elvileg modellt jelenthetnek az elmúlt években egyre népszerőbbé váló közösségi tulajdonú vállalkozások melyekhez a legtöbb mintát az USA-ban találjuk. Ez azonban azt is jelenti, hogy azt a finanszírozási mechanizmust nem lehet közvetlenül átültetni a magyarországi környezetbe. 1 Community Development Investment Review, 2009; 4

5 A közösségi tulajdonú éttermek, könyvesboltok mintája két okból nem lehet közvetlenül adaptálható: Ezek a gazdasági tevékenységek olyan piacot céloznak, ahol fellelhetı valamilyen már meglévı fizetıképes kereslettel. A mi példáink arra mutattak rá, hogy az érintett települések egyik legnagyobb problémája éppen a helyi piac hiánya megoldást csak a külsı piacokra történı belépés jelenthet, hosszútávon. A másik eltérés a befektetıi tıke forrása. Az Egyesült Államokban legjellemzıbb módon a közösség tagjai járulnak hozzá a közösségi vállalkozás alaptıkéjéhez, ezt egészíti ki a befektetıi magántıke (aminek megszerzéséhez ezeknek a vállalkozásoknak a for-profit vállalkozások esetében megszokott kockázati minısítések próbája mellett a szociális vagy környezeti hasznokat is alá kell támasztani). Az állam szerepe fıként a finanszírozást ösztönzı szabályozás kialakításában és a szabályozást kiegészítı, szolgáltatói szerepében érhetı tetten. A Community Reinvestment Act of 1977 (CRA) nemcsak arról rendelkezik, hogy a kereskedelmi bankoknak a befektetéseiket vissza is kell téríteniük azokba a közösségekbe, ahonnan a forrásaikat győjtik, de hozzá is járul ezeknek a befektetéseknek a biztonságához (megtérülés és haszon) azzal, hogy szabályozza a befektetıi célt jelentı kis- és közösségi vállalkozások (nagy hitelminısítı cégek mőködéséhez hasonló) minısítését. Egy másik, új típusú, tıkehiányos kis- vagy közösségi vállalkozásokat segíteni képes tıkejuttatási forma az internet alapú közösségi hitelközvetítés. Talán a legismertebb ezek közül a kiva.org, amely segít a bankok által hitellel ki nem szolgált mikrovállalkozásoknak hitelhez jutni egy meglehetısen innovatív rendszert alkalmazva. Ehhez hasonló kezdeményezés létezik Magyarországon is (noba.hu), de ez a rendszer a bankokra vonatkozó szigorúbb szabályozás miatt tulajdonképpen nem tudott igazán elindulni. A jelenlegi magyar gazdasági viszonyok mellett nem lehet reálisan elvárni, hogy a célcsoport maga rendelkezzen a közösségi (vagy saját) vállalkozás indításához szükséges tıkével. Ugyanakkor annak is jelentıs kockázata van, ha a tıke csupán közforrásból, kívülrıl érkezik. Ennek az ellentmondásnak a feloldására két út kínálkozik. Az elsı a már említett lehetıség, miszerint a magántıke számára vonzóvá válnak ezek a vállalkozások. Ez azonban rövid távon nem várható, legalábbis az a befektetıi attitőd, amely a megtérülés és haszon mellett a befektetései esetében a társadalmi hasznot is mérlegeli, nem jelentıs Magyarországon. A másik lehetıség a szintén az USA-ból származó, kiegészítı támogatás elve. Ebben az esetben a külsı forrás függetlenül attól, hogy az állami vagy magán kiegészíti a célcsoport által összegyőjtött forrást. Ez a támogatási forma fıként, mint feltételhez kötött támogatás szociálpolitikai transzferként mőködik, de van vállalkozásfejlesztı alkalmazására is példa. Javaslatok: - Közösségi gazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtése gazdálkodó közösségek esetében. (A jelenlegi uniós támogatási rendszer szabályozási környezetének áttekintésével, esetleges módosítások kezdeményezésével.) - A támogatásból származó javak elidegenítésének tilalma melletti alternatív megoldások kidolgozása a hosszútávú közösségi felhasználás érdekében. - A lépcsızetesség / fokozatosság elvének következetes érvényesítése a támogatás kihelyezésében. (A támogatottak a szervezeti és szakmai fejlettségi szintüknek megfelelı nagyságú és idıben is tervezhetı forráshoz jussanak. - A szociális befektetés jogi és szervezeti kereteinek megteremtése. - Egységes referenciarendszer kidolgozása és mőködtetése a közösségi vállalkozások esetében (egységes indikátor- és hitelesítı rendszer). - A közösségi termelésbe történı befektetés ösztönzése, innovatív finanszírozási megoldások tesztelése és engedélyezése (ld. közösségi hitel portálok). - Kiegészítı támogatási rendszer kidolgozása helyi (közösségi) vállalkozások finanszírozásának ilyen módon való lehetıvé tételére.(a saját erı, saját bevétel kiegészítése támogatással: Feltételhez kötött támogatás, ami különbözik a jelenlegi, pályázatos rendszer miatt elıre meghatározott támogatástól. A támogatási keret lehívása és mértéke a projekt termelési szakaszában az elıre, a projekt-tervezés során meghatározott mutatók (köztük fıként a saját bevétel) teljesítésétıl függ. 5

6 - A jelenleg szociális transzferekbıl élı célcsoport számára a fokozatos átlépés lehetıvé tétele a for-profit tevékenységet végzı státuszba. Azaz ne szőnjön meg a jogosultság a jövedelemtermelı tevékenység elindulásával Termelési és értékesítési hálózatokhoz kapcsolódás támogatása Belecskán, Besencén és Kisvejkén a siker titka az, hogy olyan értékesítési csatornát tudtak feltárni, ami a termelés színvonalának emelkedését is képes elıre hajtani. A rendszeres bevétel lehetısége mellett a folyamatos minıségi és szállítási pontosság elvárása kikényszeríti a termelés volumenének növekedését, a munkaszervezet és technológia professzionalizálódását. Az integrátori rendszer a technológia biztosításával képes pótolni emellett a hiányzó helyi szakmai tudást, s részben a finanszírozáson keresztül a tıkehiányra is választ tud adni. A helyi gazdálkodás egyik lehetséges útja, mozgatója a termeltetési-értékesítési rendszerekben lévı, eddig még nem kihasznált potenciál feltárása és a helyi projektek erre építése. (Az Autonómia Alapítvány a 2000-es évek elején több intenzív konzerv-uborka termesztı helyi projektnek volt finanszírozója, tanúja volt. A tapasztalat ezekkel kapcsolatban is alátámasztja a korábban leírtakat, miszerint ezek a kezdeményezések még egy erıs integrátori háttérrel is csak akkor lehetnek sikeresek, ha nem nulláról indulnak; a közösségen belül kialakult a munkamegosztás és a résztvevıket a közösségi összefogás mellett az egyéni boldogulás tulajdonosi szemlélet is motiválja.) Ahhoz, hogy ezekhez a hálózatokhoz a fejleszteni kívánt közösségek kapcsolódni tudjanak, segíteni kell az információáramlást és a kapcsolatteremtést termeltetık, szolgáltatást vásárlók és helyi közösségek közt. Nem elvárható, hogy a korábban nem gazdálkodó helyi közösségek maguk találják meg ezeket a csatornákat, így a program egyik szolgáltatása a keresett szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó információ-győjtés és szolgáltatás lehet. Erısíteni kell a direkt értékesítés csatornáit, azokat a kezdeményezéseket, melyek össze tudják kötni a termelıket (szolgáltatásnyújtókat) a fogyasztókkal, vásárlókkal. A helyi termelés-gazdálkodás nem a kiskereskedelmi láncok ellenében, hanem azok mellett, meglévı (vagy feltárandó) piaci kereslet kielégítésével kell, hogy megvalósuljon. 3. Szakképzés Tekintve, hogy az elmúlt programozási idıszak egyik fı támogatási területe a szakképzés volt, célszerőnek tőnik megvizsgálni, a hátrányos helyzető, helyi munkaerı-piaccal nem bíró települések lakosainak ezek a programok mennyiben jelentettek esélyt a munkaerı-piacra történı be- vagy visszakerülésre. Esettanulmányaink alapján elmondható, hogy a sikeres helyi gazdaság projektek esetében a résztvevık esetében sokkal inkább a szaktudás, mint a szakképzés (szakmai végzettség) volt a meghatározó. Kétségtelen, hogy bizonyos feladatkörök, vezetési szintek indokolttá teszik bizonyos végzettségek megszerzését (pl. gépkezelıi), de általában a termelésbe ágyazott tapasztalatszerzés, felnıttoktatási formák hatékonyabb ismeretátadási módszernek tőnnek. A képzési programelemek tervezésekor számolni kell még a további szempontokkal is: Jóllehet, a helyi gazdaság fogalomkörét nem szőkítettük le a mezıgazdaságra, a szóba jöhetı elképzelések esetében nagyobbrészt ilyen projektekre lehet számítani. Ez pedig azt jelenti, hogy a szaktudás megszerzésének formájának is a mezıgazdasági ciklushoz kell alkalmazkodni. (A képzések megtartására inkább a téli idıszakban van lehetıség és ez sokkal méltánylandóbb szempont, mint például a támogatási rendszer belsı határidıi, finanszírozási ütemterve.) 4. Motiválás A szaktudás mellett legalább ennyire hangsúlyosnak kell lennie a résztvevık bevonására, motiválására hivatott programelemeknek. A bevonás-motiválás céljára a három, már említett programelem (közösségfejlesztés, tulajdonosi szemlélet, mentorok) mellett további lehetıséget jelent a teljesítményalapú bérezés. A közfoglalkoztatási program problémája a nagyon alacsony bérek, rövid futamidejő foglalkoztatás mellett a motiváció hiánya is, azaz az, hogy a résztvevık gyakorlatilag ugyanarra a javadalmazásra számíthatnak az elvégzett munka mennyiségétıl és minıségétıl függetlenül. 2 Lásd a Polgár Alapítvány Kiút Programjának tapasztalatait a Start kártya esetében: (2013). Továbbá: 6

7 A motiválás lehetséges formáinak tekintjük a bevétel közvetlen és gyors megjelenését a résztvevıknél. Ha a gazdasági aktvitás nem kapcsolódik közvetlen módon a bevételhez, akkor elveszti ösztönzı hatását. A jelenleg is alkalmazott hetibér elmozdulás lehetne ebbe az irányba, ha a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó bevételhez lehetne kötni. (Azaz a jövedelem legalább egy része függjön a termelt bevételtıl.) Emellett ösztönözni kell a megtakarítás, jövedelem gazdasági tevékenységbe történı visszaforgatásának formáit: Lásd kiegészítı támogatási formák. Figyelembe kell venni, hogy egy önfenntartó módon mőködı gazdálkodó projektben sem várható az, hogy a résztvevık egybıl (de még hosszabb távon sem) akkora jövedelemre tegyenek szert, amely jelentısen javítani tudna életszínvonalukon, háztartási gazdálkodásuk egyenlege gyorsan javulni tudna. Azzal, ha a program részét képezik a háztartások kiadási oldalát kezelni hivatott programelemek (pénzügyi tudatosság képzés, energiahatékonysági programelemek, megtakarítások ösztönzése, természetbeni javadalmazás de nem a készpénzbeni kiváltásaként!), növelni lehet a gazdálkodói programban résztvevık motivációját, elégedettségét, így érdemes a program komplexitását ebben az irányba is elmozdítani. Az általunk ismert projektekben a tulajdonosi szemlélet mellett fontos hangsúlyt kap a munkavállalóirészvétel individuális jellege, a személyre szabott munkakörök, munkaidı-beosztás, feladat-kiosztás. Mindez nemcsak a pályázati kiírásokban is megjelenı tartós munkaerı-piaci dezintegráció kezelése miatt fontos, hanem mert ezekben a programokban sok esetben lehetıvé válik a munkavállalók motiválása a személyes élményszerzésen, a feladatok megértésén, az azokkal való azonosuláson is keresztül. A tartósan munkanélküli, munkatapasztalattal nem rendelkezı személyek esetében természetesen nem minden esetben várható, hogy megtapasztalják a munkavégzés flow-élményét, de véleményünk szerint lehet és kell is építeni arra, hogy a résztvevık, projektekbe bevontak ne csak kötelezı elvárásként tekintsenek a kiadott feladatokra, hanem maguk is formálhassák a munkavégzés körülményeit, a munkaszerveztet, az együttmőködés kereteit, de ami a legfontosabb, hogy értsék meg az egész projekt célját, az egyes feladatok egymáshoz kapcsolódását, személyes munkavégzésük jelentıségét. (Véleményünk szerint a közhasznú munkavégzés hatékonyságának a rövid idejő munkaviszony mellett az egyik korlátja épp a személytelen, az egyéni motivációt csupán a jelenlétért-részvételért megszerezhetı jövedelem jelenti.) Forráselosztás, intézményi háttér Bár voltak és vannak olyan támogatási konstrukciók, amelyekben a fenti szempontok megjelentek, vagy megjelenhettek volna az egyes támogatott projektekben, a fent javasolt támogatásformák és szempontok együttesen eddig nem jelentek meg egy konstrukcióban. Különösen fontos ez a tıkejuttatás kérdése esetében. Javasoljuk, hogy egy olyan kísérleti (pilot) támogatási konstrukció kerüljön kidolgozásra, amely az alábbi általános elveken nyugszik: 1. Hosszú távú fejlesztést tesz lehetıvé Programelemek 1. A projekt lebonyolításának elıkészítése (lebonyolítók szakmai felkészítése; konstrukcióra szabott eljárásrendek, dokumentumok, képzési anyagok stb. kidolgozása; pilot-ba bevonandó települések kiválasztása nem nyitott pályázati rendszerben). 2. Elıkészítı szakasz (közösség felkészítése és helyi HR-erıforrások felkészítése; termelési projekt részleteinek kidolgozása; projekt jogi és szervezeti hátterének megteremtése; tanulmányutak, tapasztalatcsere) 3. Megvalósítás (résztvevık bevonása a termelı tevékenysége; egyéni fejlesztési tervek készítése; helyi gazdálkodás projekt; értékesítés megszervezése) 4. Kiegészítı programelemek (mentorálás; egyéni gazdálkodást ösztönzı eszközök; tapasztalatcsere; energiahatékonysági beavatkozások) 5. Értékelés és monitoring (a program teljes futamideje alatti szakmai monitoring, amelynek célja a támogató és támogatottak közti folyamatos információáramlás és a program helyi szintő eseményeinek nyomon követése, dokumentálása) Szükséges időtartam hónap 6 hónap hónap hónap (párhuzamos a megvalósítással) A program teljes futamideje alatt 7

8 2. A forrásfelhasználás az egyes projektek valós forrásigényétıl függjön és ne külsı szempontoktól (abszorpciós kényszer, pályázat rendszer önjáró jellege, pályázatírói profitmaximalizálás stb.). Az egész pilot programra célszerő volna egy elızetes a már megvalósult, mintajellegő projektek gazdasági elemzésén alapuló költségbecslést készíteni, amely irányadó lenne az egyes projektekre fordítható keretösszeg tekintetében, de a végleges összegek tárgyalásos eljárásban lennének meghatározva. A forráslehívás rugalmasan, az egyes teljesített projektszakaszokhoz és monitoringeredményekhez igazodjon. 3. A program lebonyolítója egy kizárólag ezzel a programmal foglalkozó szervezet, de legalábbis a jelenlegi támogatási rendszertıl, szervezeti formáktól független, terepmunkában tapasztalt szervezet legyen, mely képes biztosítani a folyamatos helyi jelenlétet és a megfelelı lebonyolítói rugalmasságot. A lebonyolítást, illetve a lebonyolító szervezet kiválasztását global grant konstrukcióban javasoljuk megvalósítani. 4. A lebonyolítás támaszkodjon a különbözı szervezetformák erényeibıl származó szinergiákra (a civil szervezetek részvétele a monitoringban, közösségfejlesztésben; gazdasági szereplık az üzleti terv elkészítésében, helyi menedzsment mőködtetésében, marketingben; állami szereplık a monitoringban, minıségbiztosításban, adaptációban). 5. A program lebonyolítása során folyamatos és nyilvánosan követhetı monitoring. 6. A program értékelését támogassa köztes adatfelvétel, kontrollcsoport alkalmazása a hatásértékelésben. Az értékelés külsı, mind a helyi gazdaságban, mind az uniós programlebonyolításban tapasztalatot szerzett közremőködı végezze. 8

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-10/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Termék mintaprogram megvalósításával összefüggésben a TÁMOP-1.4.3-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Közös gondok-közös megoldások

Közös gondok-közös megoldások Közös gondok-közös megoldások Jövőteremtő fejlődési utak hátrányos helyzetű falvainkban Zalaszentmárton, 2015. augusztus 24. Hogyor Veronika referens Herman Ottó Intézet Helyi gazdaságfejlesztés Szociális

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pályázó konzorcium elnevezése: Diófa PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerı-piaci program kidolgozásának és megvalósításának támogatására

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben