Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez"

Átírás

1 Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez A javaslatok az Autonómia Alapítvány OSI Planning (Szakpolitikai javaslatok a as Európai uniós támogatási periódus tervezéséhez), Helyi gazdaságfejlesztés projekt keretében készült esettanulmányok és összefoglaló anyag alapján kerültek megfogalmazásra. Az ajánlás egyetlen eleme sem számít teljesen újnak, példanélkülinek a hazai fejlesztéspolitikában. Az egyes elemek korábban megjelenhettek akár az LHH, akár a LEADER vagy más, specifikus gazdaságfejlesztési programban. Javaslatunk fı mondanivalója a felsorolt eszközök együttes, következetes, hosszútávon kiszámítható és rugalmas alkalmazásában rejlik. A javaslat négy fı eleme 1. Humán erıforrás-fejlesztés (helyi hıs és motiválás) 2. Közösségfejlesztés 3. Tıkejuttatás 4. Gazdasági-társadalmi integráció Sikeres helyi gazdaság-fejlesztı projektet csak a négy elem együttes alkalmazásával lehet végrehajtani. Azt azonban, hogy az egyes helyi projektek esetében mely elemek legyenek hangsúlyosabbak és mi legyen a konkrét tartalmuk, milyen kombinációban kerüljenek megvalósításra, a helyi igényeken alapuló tervezés során kell meghatározni. Javaslat helyi gazdaság projekteket támogató programra Célcsoport Olyan települések lakói, közösségei, amelyek gazdaságilag elmaradottnak számítanak, helyben nincs jelentısebb foglalkoztatás. A településen élık jövedelme kiáramlik (pl. más települések szolgáltatóihoz, helyi uzsoráshoz). - A munkaerı-piacról kiszorult, de aktív korú személyek. - tartós munkanélküliek; - közhasznú foglalkoztatásban résztvevık. Várt eredmények 1. Jövedelemgeneráló tevékenység, ami hosszútávon elvezethet a foglalkoztatáshoz is. Nı a külsı piacról származó bevétel, jövedelem. 2. Aktívvá váló, a jövedelemgeneráló tevékenységbe bekapcsolódó emberek. 3. Helyi, kistérségi gazdasági hálózatokba integrálódó vállalkozói tevékenységek / Gazdálkodó közösségek, majd ezekbıl kinövı vállalkozások. 4. Valódi és mőködı tıkebefektetés tıkehiányos településeken, közösségekbe. 5. Tulajdonjogi viszonyok rendezése 6. Térségi mobilitás (áru, szolgáltatás, munkaerı) fokozása Általános elvek Nincs egységesen sikerrel alkalmazható modell. A legtöbb megismert modell a mezıgazdasághoz kötıdik, ami egyrészt determinálja a tevékenységet (helyi adottságok, hagyomány), másrészt le is szőkíti a támogatandó helyi gazdaság fogalmát kizárólag a mezıgazdaságra. A konkrét és ajánlott projekt-tartalmak helyett támogatási elvek, konstrukciók meghatározása tőnik célszerőnek: o A fejlesztés bár felülrıl támogatott, kezdeményezett, mindenképp támaszkodnia kell a helyi akaratra. Enélkül nem lehet helyi gazdaságról beszélni. o A helyi gazdaság tulajdonképpeni hiányával jellemezhetı állapotból nagyon nehéz elérni a mőködı (és fenntartható) helyi gazdaságot. Ehhez a következık szükségesek: 1

2 o A jelenlegi gyakorlathoz képest jóval hosszabb fejlesztési idıszak (akár 6-7 év is egyegy helyi projekt esetében). o Különbözı, világosan elválasztható fejlesztési lépcsık (helyi közösség fejlesztése, humán erıforrás fejlesztése, szervezetfejlesztés és támogatás, termelés-támogatás, marketing stb.) o Kiszámítható átmenet biztosítása az egyes szintek közt; ez igaz a finanszírozásra, elvárt bevételekre is. Annak lehetıvé tétele, hogy a fokozatosan növekvı bevételek fokozatosan épüljenek be a projektek finanszírozásába, de a rendszer mindenképp a jövedelem-generálásra és ne a jövedelem elrejtésére motiváljon. o A szociális gazdaság és helyi gazdaság fogalmának elválasztása világosan jelenjen meg a támogatási rendszerben is: Amíg a szociális gazdaság egyik jellemzıje, hogy a termelı tevékenységbıl származó bevétel nem jelenthet profitot, azaz felosztható nyereséget a tulajdonosok közt, addig a helyi gazdaság esetében ez a megkötés épp a fenntarthatóságot, fejlıdést kockáztatná. A szociális gazdaság típusú és helyi gazdaság projektek nem versenytársai egymásnak, nem összehasonlítható fogalmak: Minden szociális gazdaság projekt megvalósulhat a helyi gazdaságban, de jelen javaslatunk fókuszában nem a szociális foglalkoztatás, hanem a helyi erıforrásokon alapuló, de piaci logikán alapuló kezdeményezések állnak. o A közösségi gazdálkodás és tulajdonosi szemlélet (individuális motiváció) nem áll feloldhatatlan ellentétben. A helyi gazdaság életre keltése túlmutat az egyéni erıfeszítésektıl várható eredményeken. Azokon a településeken, ahol már most is megvan az egyéni vállalkozói-gazdálkodói potenciál, a fejlesztés és támogatás célcsoportját természetesen ez a kör kell, jelentse. Ahol viszont ez hiányzik, ott a közösségi alapú, de az egyéni fejlıdésre, hosszú távú önállóvá válásra felkészítı gazdasági programok tőnnek ígéretesebbnek. o Folyamatos szakmai támogatás a projekt helyi végrehajtói és a lebonyolító szervezet munkatársai részére egyaránt. o A rugalmas támogatási struktúra nemcsak az elvekben és egyes részkérdésekben jelenjen meg, hanem új és a probléma összetettségéhez alkalmazkodó modell jöjjön létre. o A támogatási rendszer támaszkodjon a korábbi, hasonló problémát kezelni szándékozott programok tapasztalataira (LEADER és LHH). Többszintű programstruktúra (Helyi gazdaság, pilot program) Elıkészítı elemek 1. Települések kiválasztása Hat település kiválasztását javasoljuk a pilot-szakaszban. A kiválasztás alapjának alkalmasnak tartjuk a kutatásban is alkalmazott módszert, azaz annak a tıke, társadalmi tıke, közjavak dimenziónak érvényesítését. Azaz olyan települések bevonását javasoljuk, amelyek tıke-ellátottsága és legalább a másik két dimenzióból az egyik érték alacsony. A kiválasztás másik szempontja a korábbi (máig tartó hatással bíró) lokális gazdaságfejlesztı projektek hiánya kell, legyen. Azaz valóban olyan helyszínek bevonása célszerő (ilyeneket a kutatásunkban is azonosítottunk: Tikos, Sajógalgóc), ahol nincs elızménye a helyi gazdaságfejlesztı projektnek. 2. Települési (közösségi) mentorok alkalmazása Minden település esetében saját mentort biztosít a program. A mentor végigkíséri a többéves fejlesztési folyamatot, részt vesz a felmérésben, tervezésben, megvalósításban. A települések mentorai közös felkészítésen vesznek részt, egységes szakmai standardokat alkalmaznak. Lehetıség szerint támaszkodni kellene a korábban vagy most hasonló szervezeti struktúrában, hasonló célokkal mőködött programok szervezeti hátterére, személyi kapacitására. 2

3 3. Helyzetfelmérés A bevont településekrıl helyzetfelmérés készül, ami kitér a település fenti három dimenzióban vett részletes jellemzésére, humán- és infrastrukturális adottságaira. A felmérés meghatározza azoknak a körét, akiket a programba közvetlenül be kell vonni, a képzések, fejlesztés résztvevıi lesznek. Továbbá meghatározza a települési adottságok körét: Földterületek, épületek, géppark, szaktudások, korábbi jellemzı tevékenységek, települési hagyományok stb. Itt szükséges pontosan és számonkérhetıen meghatározni a projektek célcsoportját, ami helyenként eltérhet. 4. Fejlesztési projekt készítése, részletes intézkedési terv kidolgozása A fejlesztési terv különbözik az esetleges korábbi stratégiáktól, akciótervektıl annyiban, hogy a fejlesztés minden eleméhez konkrét felelıst és forrást jelöl meg a program költségvetésébıl. A programnak ez a része az LHH tervezési metódusához hasonlít azzal a különbséggel, hogy nem pályázati keretben juthatnak a települések a forrásokhoz hozzá, hanem a települési tervek elfogadásáról egy vegyes összetételő (helyi gazdaság projekt lebonyolításában tapasztalt vezetı, vállalkozás-fejlesztı és közösségfejlesztı szakemberek) bizottság dönt. A tervek elkészítéséhez a mentor (és szükség esetén) vállalkozás- és-vagy közösségfejlesztésben jártas szakemberek nyújtanak segítséget. A tervek elkészítésében a helyi közösség tagjai, a majdani lebonyolítók is aktív szerepet kapnak. Már ez a tervezetési szakasz igen fontos szerepet játszik, mely egyben a késıbbi fejlesztési projektek elıszobája is egyben. Ekkor adott esetben el is bukhat egy kezdeményezés, amennyiben nem a fenti elveket követve, és nem megfelelı minıségben készül el a fejlesztési terv. 5. Humán erıforrás-fejlesztés Mint az esettanulmányok is rámutatnak, helyi hısök nélkül sehol nem valósulhatna meg helyi gazdaság projekt. Mindenütt jelen kell, hogy legyen legalább egy olyan személy, aki kitalál, motivál, szervez, tárgyal és kézben tartja a projektet. Az lehetetlen feladatnak tőnik, hogy ezeket a helyi szereplıket képzéssel pótolják, felülrıl küldjék ezekre a településekre. Lehetetlen ez azért is, mert ezeknek az embereknek a fı erényük a helyi bizalmon alapul, azon, hogy elfogadják ıt, hallgatnak a szavukra, hitelük van. Ez többéves helyi jelenlétet, ha nem helyi származást feltételez. Javaslatunk szerint támogatni kell ezeket a helyi aktorokat, mégpedig többelemő programmal. A következı támogatásformák nyújtását tartjuk indokoltnak: - képzések: Közösségfejlesztés, közösségi tervezés, gazdaságfejlesztés (pénzügyi, menedzsment alapok), projekttervezés és lebonyolítás; - tapasztalatszerzés (itthon és külföldön megvalósult helyi gazdaság projektek, jó gyakorlatok), a képzés-központú felkészítés helyett a tapasztalatszerzésen legyen a hangsúly; - szakmai támogatás (folyamatos gazdaságfejlesztı és szupervízori segítségnyújtás a megvalósítás idıszakában); - hálózatszervezés helyi projekteket lebonyolító helyi hısökbıl, tapasztalatszerzési lehetıség biztosítása. A szervezı-vezetı mellett legalább annyira fontos, hogy a helyi közösség is támogatást kaphasson, ami túlmutat a pénzbeni támogatáson. Ezt indokolja, hogy a helyi hıs csak akkor lehet sikeres, ha a helyi közösség 1. érti, mi és miért történik: ezért be kell a helyi közösséget vonni a tervezésbe; 2. ha motivált a részvételre; 3. ha a helyi vezetı személyét elfogadják, annak hitelessége nem kérdıjelezıdik meg; 4. konkrét és kézzelfogható javakat szereznek a projektbıl; 5. a fejlıdés kiszámítható, elıre tervezhetıek és vonzóak a projekt céljai. A programnak ebbıl a szempontból is rugalmasnak kell lennie. Minden egyes közösség számára egyedi fejlesztési tervet kell készíteni, azaz fel kell mérni, hogy milyen támogatásforma, mely elemek illeszkednek a legjobban a helyi igényekhez. A helyi közösség támogatásának legfontosabb alapelve a folyamatos jelenlét. A fejlesztı program csak abban az esetben lehet sikeres, ha a résztvevık számára egyértelmő a program kiszámíthatósága, az, hogy 3

4 tervezhetı a támogatás és az elırelépés. Azok a programok, amelyek egy-két évig biztosítanak támogatást képzésre, átképzésre, támogatott foglalkoztatásra, majd az indikátorok teljesülésével eltőnnek a közösségek életébıl, arra ösztönzik a résztvevıket, hogy maximalizálják rövid távon a megszerezhetı hasznukat, de semmiképp ne bízzanak és fektessenek be többet egy-egy ilyen projektbe, mint a minimálisan elvárt feltétel. A sikeres helyi gazdaság projektekben megjelenik a tulajdonosi szemlélet és a résztvevıknek a projektidıszakon túlmutató egyéni és közös terveik vannak. A közösség motiválására, fejlesztésére is tervet kell készíteni, és olyan elemeket rendelni a terv megvalósításához, amely illeszkedik az adott közösség állapotához. Így egy (helyi) gazdaságfejlesztı program keretében helyet kaphatnak akár olyan elemek is, amelyeknek közvetlenül nincs gazdaságfejlesztı hatásuk, de hozzájárulnak a helyi közösség kialakulásához és fejlıdéséhez. Termelő tevékenységet támogató eszközök Esettanulmányaink szerint a hátrányos helyzető települések problémája nem írható le egyszerően a tıkehiányos állapottal. Nemcsak a közös vagy egyéni gazdálkodásba vonható szabad földterület hiányzik (birtokkoncentráció, kultúrsivatag ), hanem hiányzik sok esetben a géppark, a szaktudás, a motiváció, a piacképes termékre vagy szolgáltatásokra vonatkozó ötlet de legfıképp a piac. A termelıtevékenység elindulásához ezek mind szükségesek, így minden hiányra reagálni kell egy támogató programnak. Mőködési feltételek biztosítása a projekt teljes idıszakában. igazítva az adott projektszakaszhoz (érdemes lenne az egyes projektszakaszokhoz, a támogatott tevékenységek és igénybe vehetı támogatások listáját, mint menüt összeállítani, melybıl rugalmasan választhatnak annak megfelelıen épp mire van szükségük!! bér és infrastruktúra: megfontolandó a korábbi infrastrukturális fejlesztésekhez illeszteni a programot: pl. IKSZT, közösségi házak stb.). 1. Tıkejuttatás Azok a helyi közösségek, amelyeket megcélozhatna egy tervezett program, semmiféle tıkével nem rendelkeznek. A történeti okok mellett a jelenlegi támogatáspolitika is kiszolgáltatottá teszi ezeket a közösségeket, mivel amellett, hogy elvárja a projektek fenntarthatóságát, az elveken túl gyakorlatilag nem biztosít olyan javakat, amelyek egy hosszabb távú fejlıdés alapját jelenthetnék. A támogatások ezeknek a településeknek az esetében csak ritkán válnak valóban tıkévé. Az ún. innovatív foglalkoztatási konstrukciók (TÁMOP 1.4.3, alig teszik lehetıvé a valódi befektetési célú támogatás-felhasználást, ingatlan-vásárlást: az elsı konstrukció esetében a támogatás maximum 25%-át lehet erre fordítani, de csak, ha munkahelyet hoz létre a támogatott, míg a második kiírás még erre sem ad lehetıséget). Abban az esetben, ha mégis lehetséges volna az ingatlan-beruházás, az elidegenítési tilalom a szerzett tıke mobilizálhatóságát (tıkeként való használatát) korlátozzák (pl. az ún. EQUAL Program). Nem javasoljuk az effajta korlátozások eltörlését minden esetben, csupán rámutatunk arra, hogy ahhoz, hogy helyi termelı (jövedelemgeneráló) tevékenység induljon, olyan tıkebefektetés szükséges, amire ezek a konstrukciók, támogatási formák nem adnak lehetıséget. (Mivel ez az érvényes uniós szabályozás miatt ez jelenleg nem megoldható, meg kell fontolni itt állami és-vagy piaci források kiegészítı bevonhatóságát a program finanszírozásába). Erre az ellentmondásra talán részben feloldást jelenthet a javaslatunkban megfogalmazott programstruktúra (fejlesztési folyamat). A tulajdon valódi közösségi kontrollja ugyanolyan akadálya lehet a rosszhiszemő elidegenítésnek, mint az egyébként kijátszható jelenlegi szabályozás. Ehhez azonban olyan közösségek kellenek, amelyek valóban képesek a saját tulajdonukról felelıs közösségi döntéseket hozni 1. Erre elvileg modellt jelenthetnek az elmúlt években egyre népszerőbbé váló közösségi tulajdonú vállalkozások melyekhez a legtöbb mintát az USA-ban találjuk. Ez azonban azt is jelenti, hogy azt a finanszírozási mechanizmust nem lehet közvetlenül átültetni a magyarországi környezetbe. 1 Community Development Investment Review, 2009; 4

5 A közösségi tulajdonú éttermek, könyvesboltok mintája két okból nem lehet közvetlenül adaptálható: Ezek a gazdasági tevékenységek olyan piacot céloznak, ahol fellelhetı valamilyen már meglévı fizetıképes kereslettel. A mi példáink arra mutattak rá, hogy az érintett települések egyik legnagyobb problémája éppen a helyi piac hiánya megoldást csak a külsı piacokra történı belépés jelenthet, hosszútávon. A másik eltérés a befektetıi tıke forrása. Az Egyesült Államokban legjellemzıbb módon a közösség tagjai járulnak hozzá a közösségi vállalkozás alaptıkéjéhez, ezt egészíti ki a befektetıi magántıke (aminek megszerzéséhez ezeknek a vállalkozásoknak a for-profit vállalkozások esetében megszokott kockázati minısítések próbája mellett a szociális vagy környezeti hasznokat is alá kell támasztani). Az állam szerepe fıként a finanszírozást ösztönzı szabályozás kialakításában és a szabályozást kiegészítı, szolgáltatói szerepében érhetı tetten. A Community Reinvestment Act of 1977 (CRA) nemcsak arról rendelkezik, hogy a kereskedelmi bankoknak a befektetéseiket vissza is kell téríteniük azokba a közösségekbe, ahonnan a forrásaikat győjtik, de hozzá is járul ezeknek a befektetéseknek a biztonságához (megtérülés és haszon) azzal, hogy szabályozza a befektetıi célt jelentı kis- és közösségi vállalkozások (nagy hitelminısítı cégek mőködéséhez hasonló) minısítését. Egy másik, új típusú, tıkehiányos kis- vagy közösségi vállalkozásokat segíteni képes tıkejuttatási forma az internet alapú közösségi hitelközvetítés. Talán a legismertebb ezek közül a kiva.org, amely segít a bankok által hitellel ki nem szolgált mikrovállalkozásoknak hitelhez jutni egy meglehetısen innovatív rendszert alkalmazva. Ehhez hasonló kezdeményezés létezik Magyarországon is (noba.hu), de ez a rendszer a bankokra vonatkozó szigorúbb szabályozás miatt tulajdonképpen nem tudott igazán elindulni. A jelenlegi magyar gazdasági viszonyok mellett nem lehet reálisan elvárni, hogy a célcsoport maga rendelkezzen a közösségi (vagy saját) vállalkozás indításához szükséges tıkével. Ugyanakkor annak is jelentıs kockázata van, ha a tıke csupán közforrásból, kívülrıl érkezik. Ennek az ellentmondásnak a feloldására két út kínálkozik. Az elsı a már említett lehetıség, miszerint a magántıke számára vonzóvá válnak ezek a vállalkozások. Ez azonban rövid távon nem várható, legalábbis az a befektetıi attitőd, amely a megtérülés és haszon mellett a befektetései esetében a társadalmi hasznot is mérlegeli, nem jelentıs Magyarországon. A másik lehetıség a szintén az USA-ból származó, kiegészítı támogatás elve. Ebben az esetben a külsı forrás függetlenül attól, hogy az állami vagy magán kiegészíti a célcsoport által összegyőjtött forrást. Ez a támogatási forma fıként, mint feltételhez kötött támogatás szociálpolitikai transzferként mőködik, de van vállalkozásfejlesztı alkalmazására is példa. Javaslatok: - Közösségi gazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtése gazdálkodó közösségek esetében. (A jelenlegi uniós támogatási rendszer szabályozási környezetének áttekintésével, esetleges módosítások kezdeményezésével.) - A támogatásból származó javak elidegenítésének tilalma melletti alternatív megoldások kidolgozása a hosszútávú közösségi felhasználás érdekében. - A lépcsızetesség / fokozatosság elvének következetes érvényesítése a támogatás kihelyezésében. (A támogatottak a szervezeti és szakmai fejlettségi szintüknek megfelelı nagyságú és idıben is tervezhetı forráshoz jussanak. - A szociális befektetés jogi és szervezeti kereteinek megteremtése. - Egységes referenciarendszer kidolgozása és mőködtetése a közösségi vállalkozások esetében (egységes indikátor- és hitelesítı rendszer). - A közösségi termelésbe történı befektetés ösztönzése, innovatív finanszírozási megoldások tesztelése és engedélyezése (ld. közösségi hitel portálok). - Kiegészítı támogatási rendszer kidolgozása helyi (közösségi) vállalkozások finanszírozásának ilyen módon való lehetıvé tételére.(a saját erı, saját bevétel kiegészítése támogatással: Feltételhez kötött támogatás, ami különbözik a jelenlegi, pályázatos rendszer miatt elıre meghatározott támogatástól. A támogatási keret lehívása és mértéke a projekt termelési szakaszában az elıre, a projekt-tervezés során meghatározott mutatók (köztük fıként a saját bevétel) teljesítésétıl függ. 5

6 - A jelenleg szociális transzferekbıl élı célcsoport számára a fokozatos átlépés lehetıvé tétele a for-profit tevékenységet végzı státuszba. Azaz ne szőnjön meg a jogosultság a jövedelemtermelı tevékenység elindulásával Termelési és értékesítési hálózatokhoz kapcsolódás támogatása Belecskán, Besencén és Kisvejkén a siker titka az, hogy olyan értékesítési csatornát tudtak feltárni, ami a termelés színvonalának emelkedését is képes elıre hajtani. A rendszeres bevétel lehetısége mellett a folyamatos minıségi és szállítási pontosság elvárása kikényszeríti a termelés volumenének növekedését, a munkaszervezet és technológia professzionalizálódását. Az integrátori rendszer a technológia biztosításával képes pótolni emellett a hiányzó helyi szakmai tudást, s részben a finanszírozáson keresztül a tıkehiányra is választ tud adni. A helyi gazdálkodás egyik lehetséges útja, mozgatója a termeltetési-értékesítési rendszerekben lévı, eddig még nem kihasznált potenciál feltárása és a helyi projektek erre építése. (Az Autonómia Alapítvány a 2000-es évek elején több intenzív konzerv-uborka termesztı helyi projektnek volt finanszírozója, tanúja volt. A tapasztalat ezekkel kapcsolatban is alátámasztja a korábban leírtakat, miszerint ezek a kezdeményezések még egy erıs integrátori háttérrel is csak akkor lehetnek sikeresek, ha nem nulláról indulnak; a közösségen belül kialakult a munkamegosztás és a résztvevıket a közösségi összefogás mellett az egyéni boldogulás tulajdonosi szemlélet is motiválja.) Ahhoz, hogy ezekhez a hálózatokhoz a fejleszteni kívánt közösségek kapcsolódni tudjanak, segíteni kell az információáramlást és a kapcsolatteremtést termeltetık, szolgáltatást vásárlók és helyi közösségek közt. Nem elvárható, hogy a korábban nem gazdálkodó helyi közösségek maguk találják meg ezeket a csatornákat, így a program egyik szolgáltatása a keresett szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó információ-győjtés és szolgáltatás lehet. Erısíteni kell a direkt értékesítés csatornáit, azokat a kezdeményezéseket, melyek össze tudják kötni a termelıket (szolgáltatásnyújtókat) a fogyasztókkal, vásárlókkal. A helyi termelés-gazdálkodás nem a kiskereskedelmi láncok ellenében, hanem azok mellett, meglévı (vagy feltárandó) piaci kereslet kielégítésével kell, hogy megvalósuljon. 3. Szakképzés Tekintve, hogy az elmúlt programozási idıszak egyik fı támogatási területe a szakképzés volt, célszerőnek tőnik megvizsgálni, a hátrányos helyzető, helyi munkaerı-piaccal nem bíró települések lakosainak ezek a programok mennyiben jelentettek esélyt a munkaerı-piacra történı be- vagy visszakerülésre. Esettanulmányaink alapján elmondható, hogy a sikeres helyi gazdaság projektek esetében a résztvevık esetében sokkal inkább a szaktudás, mint a szakképzés (szakmai végzettség) volt a meghatározó. Kétségtelen, hogy bizonyos feladatkörök, vezetési szintek indokolttá teszik bizonyos végzettségek megszerzését (pl. gépkezelıi), de általában a termelésbe ágyazott tapasztalatszerzés, felnıttoktatási formák hatékonyabb ismeretátadási módszernek tőnnek. A képzési programelemek tervezésekor számolni kell még a további szempontokkal is: Jóllehet, a helyi gazdaság fogalomkörét nem szőkítettük le a mezıgazdaságra, a szóba jöhetı elképzelések esetében nagyobbrészt ilyen projektekre lehet számítani. Ez pedig azt jelenti, hogy a szaktudás megszerzésének formájának is a mezıgazdasági ciklushoz kell alkalmazkodni. (A képzések megtartására inkább a téli idıszakban van lehetıség és ez sokkal méltánylandóbb szempont, mint például a támogatási rendszer belsı határidıi, finanszírozási ütemterve.) 4. Motiválás A szaktudás mellett legalább ennyire hangsúlyosnak kell lennie a résztvevık bevonására, motiválására hivatott programelemeknek. A bevonás-motiválás céljára a három, már említett programelem (közösségfejlesztés, tulajdonosi szemlélet, mentorok) mellett további lehetıséget jelent a teljesítményalapú bérezés. A közfoglalkoztatási program problémája a nagyon alacsony bérek, rövid futamidejő foglalkoztatás mellett a motiváció hiánya is, azaz az, hogy a résztvevık gyakorlatilag ugyanarra a javadalmazásra számíthatnak az elvégzett munka mennyiségétıl és minıségétıl függetlenül. 2 Lásd a Polgár Alapítvány Kiút Programjának tapasztalatait a Start kártya esetében: (2013). Továbbá: 6

7 A motiválás lehetséges formáinak tekintjük a bevétel közvetlen és gyors megjelenését a résztvevıknél. Ha a gazdasági aktvitás nem kapcsolódik közvetlen módon a bevételhez, akkor elveszti ösztönzı hatását. A jelenleg is alkalmazott hetibér elmozdulás lehetne ebbe az irányba, ha a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó bevételhez lehetne kötni. (Azaz a jövedelem legalább egy része függjön a termelt bevételtıl.) Emellett ösztönözni kell a megtakarítás, jövedelem gazdasági tevékenységbe történı visszaforgatásának formáit: Lásd kiegészítı támogatási formák. Figyelembe kell venni, hogy egy önfenntartó módon mőködı gazdálkodó projektben sem várható az, hogy a résztvevık egybıl (de még hosszabb távon sem) akkora jövedelemre tegyenek szert, amely jelentısen javítani tudna életszínvonalukon, háztartási gazdálkodásuk egyenlege gyorsan javulni tudna. Azzal, ha a program részét képezik a háztartások kiadási oldalát kezelni hivatott programelemek (pénzügyi tudatosság képzés, energiahatékonysági programelemek, megtakarítások ösztönzése, természetbeni javadalmazás de nem a készpénzbeni kiváltásaként!), növelni lehet a gazdálkodói programban résztvevık motivációját, elégedettségét, így érdemes a program komplexitását ebben az irányba is elmozdítani. Az általunk ismert projektekben a tulajdonosi szemlélet mellett fontos hangsúlyt kap a munkavállalóirészvétel individuális jellege, a személyre szabott munkakörök, munkaidı-beosztás, feladat-kiosztás. Mindez nemcsak a pályázati kiírásokban is megjelenı tartós munkaerı-piaci dezintegráció kezelése miatt fontos, hanem mert ezekben a programokban sok esetben lehetıvé válik a munkavállalók motiválása a személyes élményszerzésen, a feladatok megértésén, az azokkal való azonosuláson is keresztül. A tartósan munkanélküli, munkatapasztalattal nem rendelkezı személyek esetében természetesen nem minden esetben várható, hogy megtapasztalják a munkavégzés flow-élményét, de véleményünk szerint lehet és kell is építeni arra, hogy a résztvevık, projektekbe bevontak ne csak kötelezı elvárásként tekintsenek a kiadott feladatokra, hanem maguk is formálhassák a munkavégzés körülményeit, a munkaszerveztet, az együttmőködés kereteit, de ami a legfontosabb, hogy értsék meg az egész projekt célját, az egyes feladatok egymáshoz kapcsolódását, személyes munkavégzésük jelentıségét. (Véleményünk szerint a közhasznú munkavégzés hatékonyságának a rövid idejő munkaviszony mellett az egyik korlátja épp a személytelen, az egyéni motivációt csupán a jelenlétért-részvételért megszerezhetı jövedelem jelenti.) Forráselosztás, intézményi háttér Bár voltak és vannak olyan támogatási konstrukciók, amelyekben a fenti szempontok megjelentek, vagy megjelenhettek volna az egyes támogatott projektekben, a fent javasolt támogatásformák és szempontok együttesen eddig nem jelentek meg egy konstrukcióban. Különösen fontos ez a tıkejuttatás kérdése esetében. Javasoljuk, hogy egy olyan kísérleti (pilot) támogatási konstrukció kerüljön kidolgozásra, amely az alábbi általános elveken nyugszik: 1. Hosszú távú fejlesztést tesz lehetıvé Programelemek 1. A projekt lebonyolításának elıkészítése (lebonyolítók szakmai felkészítése; konstrukcióra szabott eljárásrendek, dokumentumok, képzési anyagok stb. kidolgozása; pilot-ba bevonandó települések kiválasztása nem nyitott pályázati rendszerben). 2. Elıkészítı szakasz (közösség felkészítése és helyi HR-erıforrások felkészítése; termelési projekt részleteinek kidolgozása; projekt jogi és szervezeti hátterének megteremtése; tanulmányutak, tapasztalatcsere) 3. Megvalósítás (résztvevık bevonása a termelı tevékenysége; egyéni fejlesztési tervek készítése; helyi gazdálkodás projekt; értékesítés megszervezése) 4. Kiegészítı programelemek (mentorálás; egyéni gazdálkodást ösztönzı eszközök; tapasztalatcsere; energiahatékonysági beavatkozások) 5. Értékelés és monitoring (a program teljes futamideje alatti szakmai monitoring, amelynek célja a támogató és támogatottak közti folyamatos információáramlás és a program helyi szintő eseményeinek nyomon követése, dokumentálása) Szükséges időtartam hónap 6 hónap hónap hónap (párhuzamos a megvalósítással) A program teljes futamideje alatt 7

8 2. A forrásfelhasználás az egyes projektek valós forrásigényétıl függjön és ne külsı szempontoktól (abszorpciós kényszer, pályázat rendszer önjáró jellege, pályázatírói profitmaximalizálás stb.). Az egész pilot programra célszerő volna egy elızetes a már megvalósult, mintajellegő projektek gazdasági elemzésén alapuló költségbecslést készíteni, amely irányadó lenne az egyes projektekre fordítható keretösszeg tekintetében, de a végleges összegek tárgyalásos eljárásban lennének meghatározva. A forráslehívás rugalmasan, az egyes teljesített projektszakaszokhoz és monitoringeredményekhez igazodjon. 3. A program lebonyolítója egy kizárólag ezzel a programmal foglalkozó szervezet, de legalábbis a jelenlegi támogatási rendszertıl, szervezeti formáktól független, terepmunkában tapasztalt szervezet legyen, mely képes biztosítani a folyamatos helyi jelenlétet és a megfelelı lebonyolítói rugalmasságot. A lebonyolítást, illetve a lebonyolító szervezet kiválasztását global grant konstrukcióban javasoljuk megvalósítani. 4. A lebonyolítás támaszkodjon a különbözı szervezetformák erényeibıl származó szinergiákra (a civil szervezetek részvétele a monitoringban, közösségfejlesztésben; gazdasági szereplık az üzleti terv elkészítésében, helyi menedzsment mőködtetésében, marketingben; állami szereplık a monitoringban, minıségbiztosításban, adaptációban). 5. A program lebonyolítása során folyamatos és nyilvánosan követhetı monitoring. 6. A program értékelését támogassa köztes adatfelvétel, kontrollcsoport alkalmazása a hatásértékelésben. Az értékelés külsı, mind a helyi gazdaságban, mind az uniós programlebonyolításban tapasztalatot szerzett közremőködı végezze. 8

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

ProjekttámogatóProgramok

ProjekttámogatóProgramok OSI-Planning ProjekttámogatóProgramok - Műhelymunka - A projekt célja Korábbi projekttámogató programok tanulságának összefoglalása Ajánlás készítése olyan projekttámogató programra, amely lehetővé teszi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló Pályázati azonosító: TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Kedvezményezett neve: HELP-Esıemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. Idıszak,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Összefoglaló 1. A TÁMOP foglalkoztatási szelete - rövid áttekintés 3. Eredmények, tervek 2010-re 5. A TÁMOP viszonya az árnyékfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Autonómia Alapítvány Foglalkoztatási szakmapolitikai műhelymunka. Problémák, megoldási javaslatok. Általános elvek

Autonómia Alapítvány Foglalkoztatási szakmapolitikai műhelymunka. Problémák, megoldási javaslatok. Általános elvek Autonómia Alapítvány Foglalkoztatási szakmapolitikai műhelymunka Problémák, megoldási javaslatok Problémák Általános elvek A roma foglalkoztatással kapcsolatos politikák, programok eleve kudarcra vannak

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az Ügyfél bemutatása...

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó.

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó. Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

TAMOP 5.5.3.-08/2-0026 - Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

TAMOP 5.5.3.-08/2-0026 - Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TÁMOP -5.5.3.-08/02 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TAMOP 5.5.3 08/02-0026 sz. projekt Szakmai beszámoló

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science Hungarian Interview Protocols Interjú protokoll Institute of Sociology - Centre for Social Policy Hungarian Academy of Science Contenido Döntéshozói interjú protokoll... 3 Interjú protokoll Oktatók számára...

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Regionális gazdaságtan

Regionális gazdaságtan 1 Regionális gazdaságtan 4. Erıforrások szerepe a területhasználatban Tıkejavak, technológia, innováció 2 Tıkejavak A legmobilabb termelési tényezı Formái: A reáltıke nemzetközi/régióközi áramlása: közvetlen

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Várhalmi Zoltán. ICCR Budapest

Várhalmi Zoltán. ICCR Budapest Migráns gazdaságok Várhalmi Zoltán ICCR Budapest Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület Tartalom Migráns gazdasági klaszterek létrejöttének

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 1 2009.10.02. EMIR bemutatása Egységes Monitoring Információs Rendszer Egyes pályázatok írása Pályázati projektek menedzselésének nyomon

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) képviseletében Aros János polgármester mint Megbízó, másrészrıl az ATALA

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei Az aktív idıskor támogatása önkormányzati szinten A Minıségi idıskor városi környezetben (Q-AGEING: Quality Ageing in Urban Environment) ) címő nemzetközi

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18..

A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18.. A szociális szövetkezetek fenntarthatósága SOLTÉSZ ANIKÓ A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18.. MIRŐL FOGOK

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08.

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08. Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció 2010.02.08. A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban,

Részletesebben

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680 Telefon:(94) 314-040,

Részletesebben

HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28.

HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28. HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28. Miért vagyunk itt? Mi alapozhatja meg egy szociális szövetkezet létrehozását? Átlagon felül teljesítő, jó gyakorlatot folytató, mintaként nevesíthető közfoglalkoztatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Innovatív megoldás a logisztikában

Innovatív megoldás a logisztikában Innovatív megoldás a logisztikában flottamenedzsment rendszer bevezetése az érintett vállalatok hatékonyságának növelése érdekében Budapest, 2010-09-06 Karmazin György ügyvezetı igazgató BI-KA LOGISZTIKA

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa LEADER tájékoztató 2011.08.19. Jogszabályi háttér 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2007. évi XVII. Törvény 23/2007. (IV.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 1/2010 Azonosító: 1-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben