JEGYZŐKÖNYV. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató a Közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató a Közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Amely készült a Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság (1225 Budapest, Nagytétényi út ) ("Társaság") április 29-én délelőtt 10 órai kezdettel, a budapesti Marriott Hotel (Budapest, V. Apáczai Csere János u. 4.) tartott évi rendes közgyűlésről ("Közgyűlés"). Az ülésen jelen volt: jelenléti íven részletezett részvényesek, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló képviselője. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen, az Alapszabály és a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény ("Gt.") előírásaival összhangban történt. A közgyűlési hirdetmény a Magyar Tőkepiac március 29-i számában jelent meg. A Társaság gazdálkodására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat a Magyar Tőkepiac április 13-i számában került meghirdetésre. Ezeket az információkat a Társaság elektronikus formában és a részvényesi irodán, illetve a BÉT Információs Központján keresztül is hozzáférhetővé tette. Megállapítja, hogy a Társaságnak a Közgyűlés időpontjában ( ) db szavazásra jogosító részvénye van. A Társaság tulajdonában szavazásra nem jogosító saját részvény nincs. Így szavazás szempontjából db részvény vehető figyelembe. A jelenléti ívek összegzése alapján megállapítja, hogy a Közgyűlésen db részvénnyel rendelkező részvényes/részvényesi képviselő jelent meg, amely az összes szavazó részvény 56,92 %- ának felel meg, így a Közgyűlés határozatképes. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató a Közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató kéri, hogy az alapszabály 29. pontja értelmében a jelenlévők közül az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság együttes javaslata alapján Zoltán Csaba elnök-vezérigazgatót válasszák meg a Közgyűlés levezető elnökévé. Zoltán Csaba a jelölést Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit, hogy a Közgyűlés teljes időtartama alatt a Közgyűlés munkájáról hangfelvétel készül, amely lehetővé teszi a jegyzőkönyvi rögzítés mellett a részvényesi hozzászólások teljes szövegének megőrzését. Ismerteti a szavazás menetét, a Társaság alapszabályának 28. pontja értelmében minden részvény egy szavazatot ér. Ez azt jelenti, hogy a Közgyűlésen résztvevő db részvényszám összesen szavazatot jelent. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a határozathozatal elektronikus úton nyílt szavazással történjen. A DCN Rental Kft. képviselője ismerteti az elektronikus szavazás menetét. A szavazás a Közgyűlés előtt átvett nyomógombos készülékek segítségével történik, amelyek tartalmazzák a részvényes tulajdonában lévő részvényeket megillető szavazatszámot. A szavazás megkezdésére és befejezésére a levezető elnök ad jelet db szavazatot képviselő részvényes a Közgyűlésen nem kíván szavazni, készülékét nem vette át, így a Közgyűlésen leadható maximális szavazat db. Ezt követően a szavazás módjáról és Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató levezető elnökké történő megválasztásáról döntött a Közgyűlés. 1

2 A Közgyűlés igen szavazattal, 72 tartózkodással és 0 db nem szavazattal 1/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a április 29-i Közgyűlésen a szavazás elektronikus úton nyílt szavazással történjen. A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és 0 db nem szavazattal 2/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a április 29-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató lássa el. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató kijelöli a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Takács Pál ügyvéd urat, a Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda partnerét. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére Szakáll Gábor részvényes és Palcsek Attila részvényesi képviselő személyében. Javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a szavazatszámlálással Zseli Ilonát, Farkas Antalt és Matuz Lajost, a DCN Rental Kft. képviselőjét bízza meg. A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és 72 db nem szavazattal 3/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésével Szakáll Gábort bízza meg. A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és 72 db nem szavazattal 4/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésével Palcsek Attilát bízza meg. A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és db nem szavazattal 5/I/2004. sz. közgyűlési határo zat: A Közgyűlés szavazatszámlálással Zseli Ilonát bízza meg. A Közgyűlés igen szavazattal, 0 tartózkodással és db nem szavazattal 6/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés szavazatszámlálással Farkas Antalt bízza meg. A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és db nem szavazattal 7/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés szavazatszámlálással Matuz Lajost bízza meg. 2

3 1. napirendi pont: Alapszabály módosítása a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény január 1-től hatályos rendelkezései, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény június 30-tól alkalmazandó előírásai szerint, illetve a BÉT Felelős Vállalatirányítási Szabályainak való megfelelés céljából; Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató előadja, hogy a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ("Tpt.") 411. (2) bekezdése értelmében, ha a nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya e törvény hatálybalépésekor eltérő rendelkezéseket tartalmaz a vételi ajánlattételi kötelezettség küszöbértéke, illetve a vételi ajánlatban meghatározott ellenérték legkisebb összege tekintetében a Tpt. harmadik részében szereplő rendelkezésekhez képest, a részvénytársaság az alapszabály e rendelkezéseit legkésőbb június 30. napjáig köteles hatályon kívül helyezni, illetve e törvényben meghatározott szabályoknak megfelelően módosítani. Mivel a Társaság Alapszabálya mind a vételi ajánlattételi kötelezettség küszöbértéke, illetve a vételi ajánlatban meghatározott ellenérték legkisebb összege tekintetében eltérő rendelkezéseket tartalmaz, ezért az alapszabály e tekintetben módosítandó. Az Alapszabály részletes szabályokat tartalmaz, hogy egy részvényes esetében a vételi ajánlati küszöbérték szempontjából, hogyan kell számításba venni a részvényes esetlegesen fennálló közvetett befolyását. Az Alapszabály ezen rendelkezései is törlendőek, hiszen a Tpt. megfelelően szabályozza a közvetett befolyásszerzés fogalmát. Feleslegessé váltak így azon szabályok is, amely az Alapszabály közvetett befolyás gyakorlására vonatkozó szabályainak érvényesülését kívánták biztosítani. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tpt (2) bekezdésének való megfelelés érdekében törölje az Alapszabály 11.2 pont első bekezdésének e) alpontját, 11.3 pontja negyedik bekezdését, 11.6 pontját, 11.7 pontját, pontját, 12.1 pontját, 13.1 pontját, 13.2 pontját illetve módosítsa az Alapszabály 11.5 pontját, 11.9 pontját az alábbiaknak megfelelően. A 11.5 pont javasolt szövege: "11.5 A Társaságban történő befolyásszerzés esetén a tőkepiacról szóló évi CXX. tv. 67 (1), (3), (5) és (7) bekezdéseiben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség a kettő százalékot elérő befolyásszerzés, illetve befolyás kettő százalék alá történő csökkenése esetén is fennáll." A 11.9 pont javasolt szövege: "11.9 Az Igazgatóság jogosult a Részvénykönyvbe történő bejegyzést megtagadni vagy megtiltani, továbbá a tudomására jutásától haladéktalanul a megfelelő részesedést törölni vagy töröltetni, ha a részvényes a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg." Szécsényi Bálint részvényes hozzászólásában kifejti, hogy az 5 %-os befolyásszerzésre vonatkozó bejelentési kötelezettség 2 %-ra csökkentése véleménye szerint csökkentené a Társaság részvényeinek a likviditását, és ennek következtében nem áll a Társaság részvényeseinek az érdekében. 3

4 Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató kifejti, hogy a likviditás fontos szempont, de az igazgatóság a transzparenciát kívánta előtérbe helyezni. Zoltán Csaba elnök- gombot vezérigazgató a részvényesi indítványt szavazásra tette fel, azzal, hogy az igen azon részvényesek nyomják meg akik nem támogatták az 5 %-os befolyásszerzésre vonatkozó bejelentési kötelezettség 2 %-ra csökkentését, a nem gombot pedig azok, akik támogatják a csökkentést. A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és db nem szavazattal 7A/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés úgy határozott, hogy a befolyásszerzésre vonatkozó bejelentési kötelezettség ne legyen alkalmazandó a 2%-os befolyásszerzés esetén, hanem csak az 5 %-os befolyás elérésekor. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály 11.2 pont első bekezdésének e) alpontjának, 11.3 pontja negyedik bekezdésének, 11.6 pontjának, 11.7 pontjának, pontjának, 12.1 pontjának, 13.1 pontjának, 13.2 pontját törölje, illetve az Alapszabály 11.5 pontjának, 11.9 pontjának módosítását az előterjesztés szerint fogadja el, azzal a kiegészítéssel, hogy a 11.5 pont módosítására vonatkozó előterjesztésben szereplő, a befolyásszerzés bejelentésével és közzétételével kapcsolatos 2 %-os mérték az 5 %. A Közgyűlés igen szavazattal, 1 tartózkodással és 20 db nem szavazattal 8/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály 11.2 pont első bekezdésének e) alpontjának, 11.3 pontja negyedik bekezdésének, 11.6 pontjának, 11.7 pontjának, pontjának, 12.1 pontjának, 13.1 pontjának, 13.2 pontjának törlését, illetve az Alapszabály 11.5 pontjának, 11.9 pontjának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a 11.5 pont módosítására vonatkozó előterjesztésben szereplő, a befolyásszerzés bejelentésével és közzétételével kapcsolatos 2 %-os mértéket a Közgyűlés 5 %-ra módosította. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató előadja, hogy az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló évi XLIX. törvény 35. (1) bekezdése alapján a működő részvénytársaságok június 30. napjáig kötelesek alapszabályuk módosításáról gondoskodni, illetve a változásbejegyzés iránti kérelmet a cégbírósághoz beterjeszteni. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Gt. új szabályainak való megfelelés érdekében módosítsa az Alapszabály 17. pontját, 19. pontját, 27. pontját az alábbiaknak megfelelően, azzal, hogy a 19. o) pont törlése csak akkor lép hatályba, ha a Közgyűlés jóváhagyja a Társaság részvényeinek dematerializációját a következő napirendi pont tárgyalásakor. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató előadja, hogy bár a 19. pont módosításának fő oka a Gt. módosításnak való megfelelés, bizonyos esetekben a 4

5 módosítás oka technikai jellegű pontosítás, illetve a 19 o) pont feleslegessé válik, ha a Közgyűlés dönt a részvények dematerializációjáról. A 17. pont javasolt szövege: "17.1 A Társaság alaptőkéjének pénzbeli hozzájárulás útján történő felemelése esetén a Társaság részvényeseit nyilvános forgalomba hozatal esetén jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal került sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő A Társaság Igazgatósága az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követő 2 (kettő) munkanapon belül kezdeményezi a Társaság hirdetményi lapjaiban és a Cégközlönyben hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A kezdő nap nem lehet korábbi, mint a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő nap. A Társaság a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik össznévértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy azon részvények vonatkozásában, amelyek nem oszthatók ki a részvény tulajdon arányában történő elosztás során anélkül, hogy töredék részvénytulajdon ne keletkezne, az elosztás úgy történik, hogy a Társaság részvényeseit részvényeik össznévértéke alapján sorba rendezik, oly módon, hogy a legkisebb részvénytulajdonnal rendelkező részvényesek kerülnek a sor elejére, míg a legnagyobb részvényesek kerülnek a sor végére, majd a részvényesek a sorrendnek megfelelően kapnak egy egész részvényt, mindaddig amíg az újonnan kibocsátott részvények el nem fogynak." A 19. po nt javasolt szövege: "19. A T ársaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, az alapszabály megállapítása és módosítása, b) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés alaptőke felemeléséről, c) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, e) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, g) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, 5

6 h) döntés minden olyan beruházásról vagy eladásról, amelynek az értéke a Társaság legutolsó konszolidált mérleg szerinti saját tőkéjének 30%-át meghaladja, i) az elfogadott éves terven felül bármely olyan pénzügyi döntés meghozatala a szokásos üzleti tevékenységbe tartozó ügyletek kivételével (beszerzés, termékértékesítés) amelynek az értéke a Társaság legutolsó konszolidált mérleg szerinti saját tőkéjének 30%-át meghaladó összegű kölcsön felvételére, garancia vállalására vagy más pénzügyi kötelezettség vállalására vonatkozik, j) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés dolgozói részvények kibocsátásáról, k) l) döntés a részvények típusainak átalakításáról, döntés a Társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésének, illetve a részvények a tőzsdéről történő kivezetésének kérelmezéséről (a Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően - azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt a részvényeik eladása mellett döntenek), m) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásról, n) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés osztalékelőleg fizetéséről, o ) p) [törölve] döntés a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, q) ha a Gt eltérően nem rendelkezik, döntés az alaptőke leszállításáról, r) s) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról, döntés (i) a vezetői részvény opciós program (és más a társaság igazgatósága tagjainak vagy a menedzsmentnek opció vagy részvényjuttatással járó program) elfogadásáról, módosításáról, megszüntetéséről; és (ii) a Társaság által az Igazgatóság és a menedzsment tagjainak történő hitelnyújtás keretfeltételeiről; és (iii) egyéb, az Igazgatóság vagy a menedzsment tagjainak adott, a szokásostól eltérő juttatások keretfeltételeiről, t) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a törvény, illetve az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal." A 27. pont javasolt szövege: "27. 1 A Közgyűlés határozatait az V. 19. (a), (c), (d) (k), (l), (q) (r) pontjaiban felsorolt ügyekben valamint jogszabály által előírt egyéb esetekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével hozza meg A Közgyűlés szintén háromnegyedes többséggel dönthet a Társaság részvényeinek megszerzésére irányuló nyilvános vételi ajánlatról való tudomásszerzést követően annak megzavarásáról. A szavazati jog kizárására vagy korlátozására vonatkozó rendelkezések ebben az esetben nem alkalmazhatók, kivéve a saját részvény vonatkozó szavazati jog kizárását. A tartózkodás nem minősül leadott szavazatnak. 6

7 27.3 Ha a Társaság eltérő részvénysorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, ebben az esetben a Közgyűlésnek az alaptőke felemelésével kapcsolatos határozata csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke felemelésében érintett részvénysorozatok részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a Közgyűlési hirdetmény megjelenésével egyidejűleg szabott - 15 napos határidőn belül hozott írásbeli szavazatával - ehhez előzetesen hozzájárul. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó jogszabályi vagy alapszabályi rendelkezések nem alkalmazhatók." Dr. Gyárfás Péter részvényes kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy 10 perc késés miatt a regisztrációja elmaradt, így részvényesi jogaival a Közgyűlésen nem élhet, majd előadja, hogy a Gt. módosítás értelmében a közgyűlés dönthet a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról és hiányolja, hogy ez nem került be az Alapszabály módosítások közé, továbbá előadja, hogy az elfogadott éves terven felül bizonyos pénzügyi döntések meghozatala a Közgyűlés hatásköre, ugyanakkor azonban az éves tervet a részvényesek számára nem nyilvános. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató felkéri Takács P. Pál ügyvédet, hogy válaszoljon a kérdés első részére. Takács P. Pál előadja, hogy az Alapszabály módosítás tervezete tartalmazza az összes szükséges módosítást, a nem változó alapszabályi rendelkezések pedig megfelelően világosak. Zoltán Csaba elnökvezérigazgató a kérdés második részével kapcsolatosan előadja, hogy a Társaság könyvvizsgálója, illetve az Igazgatóság ülésén résztvevő elnöke a Felügyelő Bizottságnak a garancia arra, hogy a közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések a Közgyűlés elé kerülnek. A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és 72 szavazattal db nem 9/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály 17. pontjának, 19. pontjának, 27. pontjának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy a 19. o) pont törlése csak akkor lép hatályba, ha a Közgyűlés jóváhagyja a Társaság részvényeinek dematerializációját a következő napirendi pont tárgyalásakor. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy törölje az Alapszabály 11.1 pont negyedik bekezdését, tekintettel arra, hogy a dematerializáció folyamatát a Tpt. megfelelően rendezi, így egyfelől felesleges az Alapszabályban rendelkezni ezen kérdésről, másfelől az Alapszabály jelenleg hatályos szövege alapján a részvények benyújtására jóval a jogszabályban előírt határidőt meghaladó határidő van meghatározva, aminek változatlanul hagyása esetén a dematerializáció folyamata indokolatlanul elhúzodhatna. A Közgyűlés igen szavazattal, 1 tartózkodással és 112 db nem szavazattal 10/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály 11.1 pontja negyedik bekezdésének törlését az előterjesztés szerint 7

8 Tekintettel arra, hogy a Társaság célszerűségi okokból meg kívánja bízni a KELER-t a Részvénykönyvvezetésével, illetve a részvényesi meghatalmazottal kapcsolatosan pontosítandó az Alapszabály ezért Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa az Alapszabály 11.2 pontja első bekezdését és 12.2 pontját az alábbiak szerint, illetve törölje a 11.2 pont h) alpontot, azzal, hogy a Részvénykönyvben a nyomdai úton kibocsátott részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításának napjáig a részvények sorszámát fel kell tüntetni. A 11.2 pont első bekezdésének a javasolt szövege,: "11.2 A Társaság Igazgatósága vagy a Társaság Igazgatóságának megbízása alapján a vonatkozó jogszabályok által a részvénykönyv vezetésére felhatalmazott szervezet a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza: a) részvénytulajdonos vagy a részvényesi meghatalmazott neve (cége), a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő neve (cége); b)a részvénytulajdonos vagy a részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye), a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő lakcíme (székhelye); c)részvénysorozatonként a részvényes (részvényesi meghatalmazott esetén az általa képviselt részvényes(ek)) részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma (tulajdoni részesedésének mértéke); d)a részvényszerzés időpontjai (a szerzett darabszámokat külön feltűntetve) a bejegyzés időpontjával együtt; e) törölve f) törölve g) törölve h) törölve A 12.2 pont javasolt szövege: "12.2.Az Igazgatóság vagy a részvénykönyv vezetéssel megbízott szervezet a bejegyzési kérelmeket azok érkezési sorrendjében bírálja el. Az azonos napon érkezett kérelmek tetszés szerinti sorrendben bírálhatók el." A Közgyűlés igen szavazattal, 1 tartózkodással és 0 db nem szavazattal 11/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály 11.2 pontja első bekezdésének és 12.2 pontja módosítását, illetve a 11.2 pont h) alpontjának a törlését az előterjesztés szerint elfogadja, azzal, hogy a Részvénykönyvben a nyomdai úton kibocsátott részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításának napjáig a részvények sorszámát fel kell tüntetni. Bokorovics Balázs, a Lazarus Vagyonkezelő Rt. képviseletében javasolja, hogy mivel valamennyi részvényes rendelkezésére áll, az Alapszabály módosítás tervezete, ezért csak a módosítás indoklása kerüljön ismertetésre és a Közgyűlés a részvényesi indítványok, hozzászólások meghallgatását követően közvetlenül szavazzon az előterjesztésről. 8

9 A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és db nem szavazattal 11A/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Közgyűlés lebonyolításának gyorsítása érdekében a Közgyűlésen az Alapszabály módosítás tervezett szövege ne kerüljön ismertetésre, hiszen azok írásbeli formában kiosztásra kerültek a Társaság részvényesei között, hanem csak az Alapszabály módosítás indoka kerüljön ismertetésre. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató előadja, hogy a Gt (3) bekezdése értelmében a Társaságnak az Alapszabályban meghatározott mértékű kötbérfizetési kötelezettségre kell köteleznie a Részvénykönyvbe bejegyzett részvényest ha az a részvénye átruházásától számított 8 napon belül nem jelenti be a részvényátruházását a Társaságnak. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa az Alapszabály 11.3 pontjának második bekezdését az alábbiak szerint, és egy 100 Ft névértékű részvény tekintetében írjon elő 1 fillér/nap késedelmi kötbér fizetési kötelezettséget. A 11.3 pont második bekezdésének a javasolt szövege: "Ha a részvényest korábban a Részvénykönyvbe bejegyezték, a szerző fél eljárásától függetlenül - köteles a részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a Társaságnak bejelenteni. Ha a részvényes ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a késedelmes bejelentés teljesítéséig a bejelentési kötelezettséggel érintett részvényei össznévértéke 0,01 %-nak megfelelő késedelmi kötbért köteles a részvényes naponta megfizetni a Társaságnak." A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és 112 db nem szavazattal 12/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály pont második bekezdésének a módosítását az előterjesztés szerint Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja az Alapszabály pont harmadik bekezdésének, mivel a módosított Alapszabály nem tartalmaz kivételt azon szabály alól, hogy részvényesnek az a személy tekintendő akinek a neve a részvénykönyvben szerepel. A 11.3 pont harmadik bekezdésének a javasolt szövege: "Részvényesnek az a személy tekintendő, akinek a neve a Részvénykönyvben szerepel. Az értékpapír-számlavezető, a letétkezelő, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként, saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhatja. " A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és 40 db nem szavazattal 9

10 13/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály pont harmadik bekezdésének a módosítását az előterjesztés szerint Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa az Alapszabály 11.3 pontja ötödik bekezdését részben technikai okokból, részben a dematerializáció miatt az alábbiak szerint, azzal, hogy a Részvénykönyvbe bejegyzést kérő részvényes köteles a részvények sorszámát megadni, illetve köteles a részvények letéti igazolásának, vagy ha ilyen nincs, akkor a forgatmánnyal ellátott részvény bemutatására a nyomdai úton kibocsátott részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításának napjáig. A 11.3 pont ötödik bekezdésének a javasolt szövege: "A bejegyzést kérő a bejegyzési kérelmében, illetve ahhoz kapcsolódóan a következőket köteles megadni, illetve teljesíteni: -részvénysorozatonként a részvények darabszáma; -az elszámolóház vagy az értékpapír számlavezető által kiállított számlakivonatot arra vonatkozóan, hogy a részvények a részvényes értékpapírszámláján jóváírásra kerültek -részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott cége/neve; -részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott székhelye/lakcíme; a részvényszerzés időpontja(i); - törölve" A Közgyűlés igen szavazattal, 0 tartózkodással és 112 db nem szavazattal 14/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály 11.3 pontja ötödik bekezdésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, azzal, hogy a Részvénykönyvbe bejegyzést kérő részvényes köteles a részvények sorszámát megadni, illetve köteles a részvények letéti igazolásának, vagy ha ilyen nincs, akkor a forgatmánnyal ellátott részvény bemutatására a nyomdai úton kibocsátott részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításának napjáig. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy technikai okokból törölje az Alapszabály 11.4 pontja második bekezdését. A Közgyűlés igen szavazattal, 72 tartózkodással és 0 db nem szavazattal 15/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály 11.4 pontja második bekezdésének törlését az előterjesztés szerint Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy technikai okokból módosítsa az Alapszabály 21. pontját, tekintettel arra, hogy az Alapszabály 21. pontjának jelenlegi szövegével szemben a Gt. bizonyos esetekben a kisebbségi jogok gyakorlását a szavazatok egytizedét képviselő részvényeseknél helyett annál kisebb hányadot képviselő részvényesek részére is lehetővé teszi. 10

11 A 21. pont javasolt szövege: "21. Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, - ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja a Felügyelő Bizottság, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint a Cégbíróság a Társasági törvényben meghatározott esetekben, végül a szavazatok legalább egytizedét, vagy eltérő jogszabályi előírás esetén annál kisebb hányadát képviselő részvényesek az ok és cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolásával. A Könyvvizsgáló a Gt-ben meghatározott esetekben kérheti a Közgyűlés összehívását." A Közgyűlés igen szavazattal, tartózkodással és db nem szavazattal 16/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály 21. pontjának a módosítását az előterjesztés szerint Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy technikai okokból módosítsa az Alapszabály 23. pont első bekezdését, tekintettel arra, hogy az Alapszabály 23. pontjának első bekezdése utal az Alapszabály már hatályon kívül helyezett szavazatkorlátozásra vonatkozó rendelkezéseire. A 23. pont első bekezdésének a javasolt szövege: "23. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a Közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni." Várhegyi Miklós részvényes felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy a Társaság Alapszabályának 27.2 pontja alapján a tartózkodás le nem adott szavazatnak minősül és a háromnegyedes többség meglétét az igen és a nem szavazatok arányában kell vizsgálni. A Közgyűlés igen szavazattal, 0 tartózkodással és 40 db nem szavazattal 17/I/2004. sz. közgyűlé si határozat: A Közgyűlés az Alapszabály 23. pontja első bekezdésének a módosítását az előterjesztés szerint Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatékony lebonyolítása végett módosítsa az Alapszabály 26. pontját, egyértelműsítve, hogy a szavazás gépi úton történik. A 26. pont javasolt szövege: "26. A Közgyűlésen a szavazás elsősorban szavazógépes (gépi) úton történik. Ha bármely okból a szavazógépes szavazás nem lehetséges, akkor a szavazás szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálásával is történhet. Ez utóbbi esetben a 11

12 Közgyűlés elnökének javaslatára a Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság 3 tagból áll. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a Közgyűlés elnöke ismertet és csatol a Közgyűlési jegyzőkönyvhöz." A Közgyűlés igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 db nem szavazattal 18/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály 26. pontjának a módosítását az előterjesztés szerint Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa az Alapszabály 29. pontját, mivel megítélése szerint a Közgyűlés lebonyolíthatóságának hatékonysága javítható, ha az Igazgatóság elnöke látja el a Közgyűlés levezető elnökének a feladatait. A 29. pont javasolt szövege: "29. A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke. Az Igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén a Közgyűlés elnökét az Igazgatóság javaslata alapján a jelenlévők közül a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja. Ellenjelölésnek helye van. A jelölt miden esetben a szavazás előtt nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja-e. Ugyanez az eljárás irányadó a Közgyűlés elnöke által javasolt szavazatszámlálók (ha van ilyen) és jegyzőkönyv hitelesítők választására is azzal, hogy a Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak képviselője lehet." A Közgyűlés igen szavazattal, 0 tartózkodással és db nem szavazattal 19/I/2004. sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Alapszabály 29. pontjának a módosítását az előterjesztés szerint Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató javasolja a Közgyűlésnek, hogy a BÉT Felelős Vállaltirányítási Ajánlásainak való megfelelés, illetve az Alapszabály egyszerűsítése érdekében módosítsa az Alapszabály 32. pontját. A 32. pont javasolt szövege: "32.1 Az Igazgatóság felelős a Társaság irányításáért. Ennek részeként meghatározza a Társaság stratégiai irányelveit, felügyeli a menedzsment működését. Az Igazgatóság a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, a részvényesek és az érintett felek jogait és lehetőség szerint az érintett felek érdekeit is szem előtt tartva kellő szorgalommal és gondossággal jár el Az Igazgatóság legalább 3, és legfeljebb 7 tagból áll (igazgatók). Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja három éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. 12

Előterjesztések, határozati javaslatok a. Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság (székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218.

Előterjesztések, határozati javaslatok a. Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság (székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218. Előterjesztések, határozati javaslatok a Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság (székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218.) 2004. április 29-i éves rendes közgyűlésére 2004. április 14. 2 Mellékletek:

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

részvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű

részvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű KÖZZÉTÉTEL A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-10-043872) Igazgatósága, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2014. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Az alapszabályt a Közgyűlés a 2/1998.(07.02.) számú határozatával fogadta el, és azóta a 12/1999.(04.14.) számú, továbbá

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2006. MÁJUS 29 30-i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. december 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. december 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Közgyűlés határozati javaslatok Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

RT. 2012. április 21.

RT. 2012. április 21. RT. 2012. április 21. I. részvény 177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. - tagsági jogok - névre szóló - Névértékkel rendelkezik - értékpapír

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

3/2009. (04. 29.) sz. határozat

3/2009. (04. 29.) sz. határozat AZ ECONET.HU MÉDIA, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2009. (04. 29.) sz. határozat

Részletesebben

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i. rendkívüli Közgyűlésének. előterjesztései

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i. rendkívüli Közgyűlésének. előterjesztései Rába Járműipari Holding Nyrt. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i rendkívüli Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2012. május 31. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt.")

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPSZABÁLY. ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPSZABÁLY ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, IDOTARTAMA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1.) A Társaság cégneve:

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a Társaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. május 25-én 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. folytatólagos közgyűléséről. Jelen vannak: -

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS 9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA, DÖNTÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2010. július 28-i rendkívüli közgyűléséről Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a társaság székhelye) Időpont: 2010. július 28.

Részletesebben

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 30. napján megtartott, a 2013. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS Az 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére 11. napirendi pont Tárgy: Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. október 10-én tartandó rendkívüli közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2010. október 10.

Részletesebben

Közgyűlési Eljárási Elvek

Közgyűlési Eljárási Elvek Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és magyar leányvállalatai Közgyűlési Eljárási Elvek Verziószám: 3.0 Hatálybalépés: 2008

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban a 08-10- 000224 cégjegyzékszám

Részletesebben

A Közgyűlés 4/2009. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés 4/2009. (04.28.) sz. határozata KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. ÁPRILIS 19. NAPJÁN

Részletesebben

8/2014. (05.21.) sz. határozat. A folytatólagos közgyűlés napirendje: szabályozása. továbbműködéséről. 9/2014. (05.21.) sz.

8/2014. (05.21.) sz. határozat. A folytatólagos közgyűlés napirendje: szabályozása. továbbműködéséről. 9/2014. (05.21.) sz. A Geo Professional Portfolio Zártkörűen működő Részvénytársaság 2014. május 21-én folytatta a 2014. május 7-én felfüggesztett évi rendes közgyűlését, melyen az alábbi határozatok születtek: 8/2014. (05.21.)

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága Az Igazgatósága C sányi Sándor elnök-vezérigazgató péder Zoltán S alelnök, vezérigazgató-helyettes aumstark Mihály Belnök-vezérigazgató Villányi Borászat Rt. Bíró Tibor tanszékvezetô Budapesti Gazdasági

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A Díjbeszedő Faktorház Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Díjbeszedő Faktorház Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Hatályos: 2012. április 5. napjától ALAPSZABÁLY amely összhangban a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Részvénytársaság Kezdő vállalkozások számára kevéssé kedvelt forma a részvénytársaság. Az ebben lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. A részvény

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi Irodaház (136. számú épület, hrsz: 2119/3) cégjegyzékszám: 05-10-000065 ALAPSZABÁLY 4/1992. (04.16.)

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján készült Alapszabálya megállapította a közgyűlés

Részletesebben