Első Magyar Családmentor Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Első Magyar Családmentor Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Első Magyar Családmentor Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Nyilvántartási szám (OID): A Szabályzat hatályának kezdőnapja: augusztus 1. Oldalak száma: , azaz tizennyolc Copyright Első Magyar Családmentor Kft Minden jog fenntartva Jóváhagyta: Agócs-Fehér Tímea Ügyvezető Jóváhagyás dátuma: Jóváhagyom: PH.

2 OID Változás leírása Hatályba lépés Készítő Ellenőrző

3 Tartalomjegyzék 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI A Szolgáltató adatai Az Általános Szerződési Feltételek adatai FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Szerződés hatálya A Szerződés tárgyi hatálya A Szerződés személyi hatálya A Szerződés területi hatálya Közzététel A Szolgáltatások meghatározása Szerződéskötés A Szerződés teljesítése A szolgáltatási feltételek módosítása A Szerződés megszűnése SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Szolgáltató kötelességei Szolgáltató jogai Szolgáltató felelőssége Felhasználó kötelességei Felhasználó jogai Felhasználó felelőssége EGYÉB RENDELKEZÉSEK Díjak és fizetési feltételek Reklamációk rendezése Kapcsolattartás Titoktartási kötelezettség Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás... 18

4 1. Szolgáltató adatai 1.1 A Szolgáltató adatai Név: Első magyar Családmentor Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék szám: Székhely, telephely: Budapest, Dolmány 12. Telefonszám: (70) Internet cím: Központi cím: Panaszok bejelentésének helye: A panaszokat a Szolgáltató levélben, e- mailben az címen, telefonon és személyesen fogadja. Ügyfélfogadás: munkanapokon 9-17 óráig 1.2 Az Általános Szerződési Feltételek adatai Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) verziószáma: a fedőlapon található egyedi azonosító (OID) Az ÁSZF hatályba lépése: a fedőlapon található időpontban Hatályának megszűnése: visszavonáskor vagy új verzió változat hatályba lépésekor Az ÁSZF hiteles és aktuális verziója megtalálható és letölthető a Szolgáltató internetes oldaláról: 2 Fogalmak, meghatározások ARYON Életút Kártya rendszer (rövidítve: AÉK) = törzsvásárlói- és hűségprogram rendszer, amelyben a Rendszertulajdonos által meghatározott, és a Kedvezményadó által alkalmazandó, különböző technológiai megoldásokon és az azokhoz kapcsolódó árkedvezmény elszámolási módokon keresztül férhet hozzá a Fogyasztó a Kedvezményadó Partner által regisztrált és a Kedvezményadó helyen biztosított árkedvezményhez. Kedvezménykártya = a meghatározott árkedvezmény igénybevételére jogosító plasztikkártya. A plasztikkártyán megtalálható: (1) az árkedvezmény igénybevételének módját azonosító márkalogó (ARYON Életút Program, EDC logó); (2) a kártyabirtokos neve; (3) a kártya sorszáma; (4) az alkalmazott elektronikus elszámolást lehetővé tévő technológia (pl.: mágnescsík, RFID, vonalkód, PayPass, chip); (5) az érvényességi idő. 4

5 Kedvezmény = a kedvezményadók által előre szerződésben meghatározott %-os vagy forintosított árkedvezmény. Hordozó = a kedvezményrendszer hozzáférést biztosító eszköz (pl.: kártya). Kedvezményt adó partner = szerződött vállalkozás, amely a által meghatározott technológiai megoldás és az ahhoz kapcsolódó árkedvezmény elszámolási mód alkalmazásával a szerződésben vállalt árkedvezményt a jogosultak, mint Fogyasztók részére regisztrált kedvezményadó helyein, a kedvezmény kártya által biztosított mértékű kedvezményt biztosítani köteles. Kedvezményadó hely = a kedvezményadó által meghatározott helyszín Licence partner = az a vállalkozás vagy szervezet, amely kedvezményrendszer használati (licenc) jogot vásárol ügyfelei vagy saját részre. kedvezményt igénybevevő (továbbiakban: Partner) = érvényes kártya-, rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az árkedvezmény igénybevételére jogosult. Kedvezmény kártya értékesítő = az ARYON Életút Programot üzemeltető céggel szerződött megbízott, és/vagy Megbízó levéllel rendelkező magyánszemély, aki teljes körű saját felelősségvállalása mellett jogosult az ARYON Életút kártyát (kedvezmény kártyát) értékesíteni harmadik fél részére. Kibocsájtó partner = az értékesítő azon Partnere, amely saját arculatú, az árkedvezmény igénybevételére alkalmas kártyát, a Program tulajdonos által az AÉK törzsvásárlóirendszerében engedélyezett kedvezményrendszer hozzáférést biztosító hordozót bocsát ki. AÉK-ÁSZF-KP = ARYON Életút Program Általános Szerződési Feltételek kedvezményt igénybevevők részére AÉK-KSZ = a ARYON Életút Program Kártyaszabályzata Programgazda = Aryon ÉLetútProgram tulajdonosa az Első Magyar Családmentor Kft. 5

6 Felek = szolgáltató és a kedvezményt igénybe vevő családpartner Kártyatulajdonos = az igénylő (akinek a neve a kártyán megtalálható) Adat = adat, doku, infó,, függetlenül attól, hogy szóban írásban, vagy közvetítő útján jutott a Programgazda birtokába Honlap = az Programgazda üzemeltetésében álló, az Internet világméretű hálózatán a domain-név alatt elérhető, a Programgazda mentorálási tevékenységének ismertetésére, az ezzel kapcsolatos felvilágosítás nyújtására szolgáló honlap, amely Írásbeli nyilatkozat = regisztrált postai küldeményben vagy távmásolat útján továbbított, illetve fokozott biztonságú elektronikus aláírással (és időbélyegzővel) ellátott elektronikus okiratba foglalt és elektronikus levélben továbbított nyilatkozatot Személyes adat = Kártyatulajdonos személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, a Társaság által vezetett számlájának forgalmára, egyenlegére, a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot Banktitok = a Programgazdát terhelő titoktartási kötelezettség, vagyis a Programgazda a Kártyatulajdonos személyes adatait banktitokként kezeli és azokat időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni. A Programgazda banktitkot a jogszabályban meghatározott eseteken kívül csak akkor ad ki harmadik személynek, ha az Kártyatulajdonos vagy törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan meghatározva, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre a Programgazdának felhatalmazást ad. Üzleti titok = az Kártyatulajdonos et terhelő titoktartási kötelezettség, vagyis a Kártyatulajdonos kötelezi magát, hogy a Programgazdával való üzleti kapcsolata során a Programgazda tevékenységéhez kapcsolódó tényt, információt, megoldást vagy adatot, melyek a Programgazdával való kapcsolata során tudomására jutottak, üzleti titokként kezeli és időbeli korlátozás nélkül megőrzi. Ezen kötelezettségének megszegésével a Programgazdának okozott kár megtérítéséért felelős Belépési Nyilatkozat = alapvetően az ÁSZF és a Szabályzatok elfogadását jelző, aláírt dokumentum 6

7 Szabályzat = A működést leíró, keretbe foglaló dokumentum. A felekre jogokat és kötelezettségeket megfogalmazó irat. Munkatárs = természetes személyek azon köre, amelyeket egy adott szervezet saját magához tartozóként ismer el. Ezek lehetnek értékesítő, mentor, vezető, call centerben dolgozó, adminisztratív területen tevékenykedő munkatársak. Ügyfélszolgálat = a közvetlen ügyfélkapcsolat-tartásra létrehozott szervezeti egységek összefoglaló neve, ezen egységek a cc, az ügyfélszolgálati iroda, a vevőszolgálat,. stb.. Hozzájárulás = az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Tiltakozás = az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Adatkezelő =az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelés = az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása. zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. Adattovábbítás = ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal 7

8 = ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. Adattörlés = az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Adatzárolás = az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele. Adatmegsemmisítés = az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Adatfeldolgozó = az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végző. Harmadik személy = olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Regisztráció = együttműködést írásban (on-line vagy papíralapú) kifejező, és aláírással hitelesített szándék Hírlevél = olyan, a regisztrált Ügyfeleink részére küldött elektronikus levél, amelyben az Első magyar családmentor Kft tájékoztatást küld aktuális programjairól, új kedvezményt adó partnereiről, a szolgáltatási területet érintő aktualitásokról, nyereményjátékairól, szolgáltatásai bővítéséről. Családpartner = a kedvezményt igénybe vevő, Belépési Nyilatkozatot aláíró, perszonalizált ARYON Életút Program kártyával rendelkező magánszemély. 8

9 3 A Szerződés általános rendelkezései 3.1 A Szerződés hatálya A Szerződés tárgyi hatálya Jelen ÁSZF célja a Magyarországon élő családok ARYON Életút Programba történő akvirálása. A Programban részt vevő családok részére az Első Magyar Családmentor Kft válogatott partnerei útján, fogyasztásuk és egyéb, a család igényei által generált szolgáltatások igénybevétele során azonnali kedvezményt biztosít. A Szolgáltató a kedvezmény realizálására a kedvezményt igénybe vevőnek és igény esetén családtagjai számára perszonalizált, Aryon azonosítóval és vonalkóddal ellátott egy évre szóló ARYON Életút kártyát biztosít. A partnercsaládnak rendelkeznie kell a szolgáltatás igénybevételéhez ARYON Életút kártyával, amely segítségével a szolgáltatások igénybe vehetőek. A szolgáltatási területek: - egészségi, - képzési, - életviteli, - karrier, - jogi, - pénzügyi, - szociális - egyéb a családok életéhez kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő tevékenység. A Szolgáltató a rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel biztosítja a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat. Nem tartoznak a Szerződés hatálya alá az egyediesített, nem formalizált megállapodások, melyeknél a teljesítés feltételeit a megkötött szerződés tartalmazza; viszont ezen esetekben sem lehet eltérni a szerződés tárgyára vonatkozó Szolgáltatási Szabályzat előírásaitól A Szerződés személyi hatálya A Szolgáltatásokat természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyaránt igénybe veheti a Szolgáltató szabályzataiban foglalt korlátozásokkal. Az ÁSZF személyi hatálya a kedvezményt igénybe vevőre és a Szolgáltatóra terjed ki A Szerződés területi hatálya Jelen ÁSZF területi hatálya Magyarország területére terjed ki. A Szolgáltató működését a mindenkori hatályos magyar jogszabályok alapján végzi. oldal 9

10 3.2 Közzététel Jelen szerződési feltételeket a Szolgáltató elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi a honlapon, illetve megtalálható a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban is. 3.3 A Szolgáltatások meghatározása A Szolgáltató jelen ÁSZF alapján a következő főszolgáltatásokat nyújtja: - üzleti alapon (profit orientáltan), egy olyan rendszer üzemeltetése, mellyel megvalósul a TELJESKÖRŰ (egészség, szociális, jogi, pénzügyi, egyéb) családmentorálási, családképviseleti ARYON Életút Program. - Az Életút Programon keresztül végigkísérjük a családokat az életútjukon, melynek elsődleges célja, hogy a bizalmi híd kiépítését követően felkészítsük és képessé tegyük Őket a kiszámítható és a kiszámíthatatlan élethelyzetek megoldására. - ARYON Életút kártya használatával partner szolgáltatóink azonnali, egyedi kedvezményt biztosítanak csak a Programban részt vevő családoknak. - Az Életút Program célja továbbá, hogy a családoknak a szokásaikon keresztül profitot biztosító külső és belső eredményeket produkáljon. (Családi kiadások csökkentése) - A Program fontos része, hogy a családi funkciókat egyensúlyba hozva, kiemelt figyelmet fordítson a családok fogyasztói funkciójának tudatosabbá tételére, valamint a termelői funkciójának megerősítése. - Új család létrehozása során tevékenységünkkel megteremteni kívánjuk a családok biztonságának fokozását, tudatosabb, tervezettebb életutat, jövőképet, életminőség javulás. - Alaptevékenységünk része a társadalmi felelősségvállalás, mert az országosan működő Programunkban, munkahelyeket teremtünk, illetve ehhez kapcsolódóan megvalósítjuk a helyben foglalkoztatást. Továbbá, biztosítja ezek kapcsolódó és kiegészítő szolgáltatásait, melyek pontos leírása a különböző Szolgáltatási Szabályzatokban található. A Szolgáltatások igénybevételéhez a Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik mindazon személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a különböző jogszabályokban, illetve a Szolgáltató szerződéses vállalásaiban meghatározásra kerültek. 3.4 Szerződéskötés A Szolgáltatás igénybevételére a Felek Belépési Nyilatkozat aláírásával együttműködési szándékukat fejezik ki az ARYON Életút kártya használatára és a mentori szolgáltatás igénybe vételére. A Szolgáltató folyamatosan nyilvános tájékoztatást nyújt szolgáltatásairól honlapján keresztül, amely nem minősül ajánlattételnek. oldal 10

11 A különböző Szolgáltatások igénylésének módját a Szolgáltatási Szabályzatok, illetve az egyes szolgáltatások üzletszabályzatai tartalmazzák. A Programban részt vevőnek a szolgáltatás igénybe vétele előtt rendelkeznie kell a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelen ÁSZF-ben, valamint a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott feltételekkel. A Szolgáltatási Szerződés aláírásával egyidejűleg a Felhasználó kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltakat is. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő feltételekkel is köthet szerződést. Ilyen esetekben a Szerződésben pontosan meg kell határozni az ÁSZF-től való eltéréseket. A Szolgáltató a szerződéskötéssel kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a Szolgáltatások megfelelnek a mindenkori hatályos hatósági és jogszabályi előírásoknak. A Szolgáltató a hozzá beérkező igényeket nyilvántartásba veszi. A Szolgáltató a beérkezett igényre 15 napon belül a következőképpen reagálhat: o igények elfogadása, o a Családpartner felszólítása hiánypótlásra, pontosításra, o a Szolgáltató döntése szerint az igény visszautasítása, amennyiben a Szolgáltatást igénybevevő a hiánypótlási, pontosítási felszólításnak 15 napon belül nem tesz eleget, a Szolgáltatóval szemben a Szolgáltatás korábbi igénybevételéből eredően díjtartozása van, vagy amennyiben a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltaknak az igénylő nem tud eleget tenni. Amennyiben a Szolgáltató a hozzá beérkezett ajánlatra 15 napon belül nem reagál az, az ajánlat visszautasításának tekintendő. 3.5 A Szerződés teljesítése Ha a Felhasználó ajánlata/megrendelése alapján a Felek között Szerződés jön létre, a Szolgáltató a szerződéskötést követően legkésőbb 10 munkanapon belül köteles a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtani. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha a szolgáltatás nyújtása a 30 napos határidőn belül azért nem teljesül, mert a Programban részt vevő a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételeket nem teljesíti. A Szolgáltató fogadja és feldolgozza a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat. A szolgáltatás során kitöltött adatlapok adatait és a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott azonosítási eljárások végrehajtása során okiratokról készült másolatokat papír alapon és/vagy elektronikus úton tárolja, ezekről nyilvántartásokat vezet. A Szolgáltató saját szabályzatait és a nyilvános regisztrációs adatokat honlapján bárki számára hozzáférhető és folyamatosan elérhető módon közzéteszi. oldal 11

12 A Szolgáltató csak a Programban részt vevő közvetlenül, vagy annak egyértelmű előzetes hozzájárulásával gyűjt személyes adatokat. Az adatokat kizárólag olyan célra használja fel, amelyhez a Partner előzetesen egyértelműen hozzájárult. 3.6 A szolgáltatási feltételek módosítása A Szolgáltató az ÁSZF-et és a Szolgáltatási Szabályzatait közzéteszi Internetes honlapján. A Szolgáltató jogosult a szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, amennyiben olyan jogszabály-módosítás történik, amely az adott szerződési feltétel tekintetében nem teszi lehetővé a jogszabályban foglaltaktól való eltérést. A módosítást a Szolgáltató köteles a honlapján a módosítás hatályba lépését megelőző 30 nappal közzétenni, és arra külön is felhívni a Partnerek figyelmét. A Szabályzatok változásáról a Szolgáltató a Partnereket internetes honlapján értesíti. Azok a Partnerek, akik a módosítást nem fogadják el, jogosultak a Szerződést legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjától számított 15 napon belül 15 napos felmondási idővel felmondani. A Szerződés felmondása egyben az ARYON Életút Programban való részvétel visszavonási kérelemének is tekintendő. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Partner személyében történő változása (pl. jogutódlás) esetén jogosult átírást kezdeményezni, amennyiben szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. Az átírást a Szolgáltató megtagadhatja, ha az új Partner nem felel meg a Szerződésben, továbbá az ÁSZF-ben, illetve a Szolgáltatási Szabályzatban leírt feltételeknek. 3.7 A Szerződés megszűnése A Szerződés, amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg megszűnik: Partner vagy Szolgáltató által (jelen ÁSZF szerint) történő Szerződés rendes, vagy rendkívüli felmondásakor, a Partner kifejezett vagy hallgatólagos elállásakor, a Partner elhalálozásával, jogutód nélküli megszűnésével, a Partner tevékenységének befejezésével, az ARYON Életút kártya visszavonáskor, az ARYON Életút kártya érvényességi idejének lejártával, közös megegyezéssel, amennyiben a Partner díjfizetési kötelezettségének felszólításra, határidőn belül nem tesz eleget. 4 Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 4.1 Szolgáltató kötelességei oldal 12

13 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor a hivatkozott dokumentumokban meghatározottak szerint jár el szolgáltatásai nyújtásai során, amelynek keretében köteles különösen az alábbiakra: a Szolgáltató a megbízott értékesítői munkatársain keresztül az igénylés előtt tájékoztatja a Partnert az aktuális kedvezményekről, kedvezményt adó partnerekről a kedvezmény mértékéről és a szolgáltatás éves díjáról. a Szolgáltató mindenkor a Partner / kedvezményt igénybevevő által szolgáltatott adatok alapján bocsátja ki az ARYON Életút Program kártyát. Amennyiben a Szolgáltató észlelése vagy megállapítása szerint az adatok nem felelnek meg a valóságnak, ezt jelzi az Partner / kedvezményt igénybevevő részére és kéri az adatok kiigazítását. Ellenkező esetben visszautasítja a kedvezmény kártyakérelmet, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hivatkozott dokumentumok előírásai szerint szükséges ellenőrzések a lehető leghamarabb, de legalább az ajánlatnak a hivatkozott szabályzatok előírásai szerinti benyújtását követő 10 munkanapon belül megtörténnek; melyet Szolgáltató mentorai személyesen juttatnak el a Partnerhez. Szolgáltató Partnerei részére Call Centert üzemeltet. Szolgáltató köteles minden tőle elvárhatót megtenni azért, hogy az ARYON Életút Program kártya mögött működtetett általa felügyelt kedvezmény rendszerének folyamatos működését biztosítsa; Szolgáltató köteles a lejáró kedvezmény kártyáról a Partner részére legalább 30 nappal a lejárat előtt, amennyiben lehetséges elektronikus formában, értesítést küldeni és kérni a Partner további intézkedését a kedvezmény kártya meghosszabbításával kapcsolatban. Amennyiben a Partner a kedvezmény kártya lejártáig nem intézkedik a Szolgáltató felé, az esetben a szerződéses viszony jelen dokumentum vonatkozó pontja alapján megszűnik, a kedvezmények és a családmentori szolgáltatás nem vehető a továbbiakban igénybe. Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, illetve tudomására jutott adatokat harmadik személynek csak a Szolgáltatási Szabályzatban megjelölt esetekben adja át. A Partner tudomásul veszi, hogy hozzájárulása esetén a regisztrációhoz, illetve a kedvezménykártyához szükséges adatai a Szolgáltató bizalmasan kezelt, nem nyilvános nyilvántartásába kerül elhelyezésre, amelyhez bármely harmadik fél a Partner kifejezett kérésére, a mentor közreműködésével férhet hozzá; a regisztráció során a szolgáltatott adatok ugyan önkéntesek, de a már kibocsátott kedvezmény kártyákhoz tartozó adatok a regisztrációs adatbázisból a évi XXXV. Törvény (Eat.) 9. (7) bekezdése alapján a kötelező megőrzési idő alatt nem törölhetők, még írásbeli kérés alapján a tanúsítvány egyidejű visszavonása mellett sem; A Szolgáltató a beérkezett partner igényekkel kapcsolatban betartja a Szolgáltatási Szabályzataiban foglalt adatvédelmi és titoktartási kötelezettségeit; oldal 13

14 Szolgáltató köteles a Szolgáltatási Szabályzataiban tovább részletezett kötelezettségeit is betartani; A Szolgáltató kötelessége, hogy az általában elvárható magatartás szerint szabályzatait betartsa, illetve a PKI közösség többi elemével betartassa, betartását ellenőrizze. Szolgáltató munkatársai kötelesek az Etikai Kódexben meghatározott magatartási normák maximális betartásával munkájukat ellátni. 4.2 Szolgáltató jogai A Partner hozzájárulása esetén a Szolgáltató jogosult a kiadott kedvezmény kártyák, illetve a visszavont kedvezmény kárytákat a Szolgáltatás céljainak elérése érdekében saját kedvezmény kártya nyilvántartásba tárolni; a Szolgáltató jogosult a Partner által megadott, illetve a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat saját nyilvántartásában tárolni, valamint a jogszabályban nem meghatározott adatkör esetén, a Partner kifejezett hozzájárulásával azokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és céllal partnerszolgáltatóinak, megbízottainak átadni. Ilyen célnak minősül a mentori szolgáltatás megoldási javaslatában a Partnerrel közösen megfogalmazott és a Partner által elfogadott megvalósítási tervhez kapcsolódó végrehajtási intézkedési sorba bevont partner szolgáltatókkal való együttműködés. Szolgáltató speciális szolgáltatásokat is jogosult nyújtani, vállalásokat is tehet (pl. rendelkezésre állási vállalások, mennyiségi garanciák, speciális szolgáltatás elérési módok és profilok), az általános paraméterű szolgáltatástól való eltérés feltételeit azonban külön megállapodásban kell rögzíteni; A Szolgáltató jogosult a hivatkozott dokumentumok rendelkezéseinek megszegése esetén saját döntése alapján eljárásokat foganatosítani, a Szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni, korlátozni, Szerződést bontani, annak minden következményével együtt; Jogosult szolgáltatásaiért szolgáltatási díjat kérni; Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szabályzataiban tovább részletezett jogait is gyakorolni. 4.3 Szolgáltató felelőssége A Szolgáltató felelős kötelezettségei megszegéséért. A részletes szabályokat a Szolgáltatási Szabályzatok tartalmazzák. A Szolgáltató felelős a rábízott és sikeresen befogadott dokumentumok és adatok biztonságos megőrzéséért és az Adatvédelmi Szabályzatban leírt módon történő kezeléséért. A Szolgáltató korlátozza felelősségét a dokumentumok sérülése, vagy megsemmisülése által okozott kár tekintetében. A korlátozás mértékét a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza. oldal 14

15 4.4 Partner kötelességei A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Partnerek a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak az alábbi rendelkezések betartására: Partner megismeri és elfogadja a vonatkozó Szolgáltatási Szabályzatokat, az ÁSZF-et, és egyéb, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előírásokat, üzletszabályzatokat; Partner köteles a hivatkozott dokumentumokat áttanulmányozni, és azok rendelkezéseit betartani különösen a Szolgáltatói Szabályzatban foglaltakra. Partner köteles a valóságnak megfelelő adatot vagy adatokat szolgáltatni a Szolgáltatónak a szolgáltatások igénylése és teljesítése során, valamint az adatok ellenőrzése érdekében Szolgáltatóval együttműködni és mindent megtenni azért, hogy a megvalósítás a lehető leghamarabb befejeződhessen; Partner köteles a szolgáltatásokat kizárólag a jogszabályok által megengedett, vagy nem tiltott célokra, a Szolgáltatási Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően használni. Partner köteles biztosítani, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokhoz és eszközökhöz kizárólag az arra jogosult személyek férhessenek hozzá. A Partner ezen kötelezettsége elmulasztásából eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Partner köteles a Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben valamely, a szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatban jogvita indul; Partner köteles a szolgáltatásokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, jóhiszeműen, más partnerek kiszolgálását és a szolgáltatások rendelkezésre állását nem akadályozó módon igénybe venni; Partner köteles a Szerződésben nyilvántartott bármely adatában bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni Szolgáltató részére. Amennyiben az adatváltozás bejelentésének elmulasztása kárt okoz, vagy emiatt a Szolgáltatót hátrány éri, ez felmondási okul szolgálhat Szolgáltató részére. A Partner ezen kötelezettsége elmulasztásából eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 4.5 Felhasználó jogai Partner a hivatkozott dokumentumokban foglaltak maradéktalan betartása, valamint Szolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatási díjak megfizetése esetén jogosult a Szolgáltatások teljes körű igénybevételére. A Partner a szerződéstől a szolgáltatás teljesítését megelőzően jogosult az általános elállási joga alapján elállni. Abban az esetben, amennyiben a Partner a Belépési Nyilatkozat aláírását követően a oldal 15

16 szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, jelen ÁSZF-ben meghatározott további együttműködési kötelezettségének a Szolgáltató felhívása ellenére nem tesz eleget, úgy azt a Felek a Partner általános elállási jogaként fogadják el. A Partner amennyiben akár kifejezetten, akár a fentiek szerint hallgatólagosan a megrendeléstől eláll, úgy a Szolgáltatót a hatályos díjszabásban foglalt adminisztrációs díj minden költség, kár bizonyítása nélkül megilleti a rendelkezésre állására tekintettel. Partner jogosult a Szolgáltatási Szabályzatokban tovább részletezett jogait is gyakorolni. A Partner a róla nyilvántartott adatokba betekinthet. 4.6 Partner felelőssége A Partner felelős kötelezettségei megszegéséért. A részletes szabályokat a Szolgáltatási Szabályzatok tartalmazzák. A Szolgáltatási Szabályzatban nem szabályozott esetekben, a felelősségre vonatkozóan, a polgári jog szabályai az irányadóak. 5 Egyéb rendelkezések 5.1 Díjak és fizetési feltételek A mindenkor érvényes szolgáltatási díjakat a Szolgáltató Internet honlapján található Árlistában közzéteszi. A Szolgáltató jogosult az Árlistát egyoldalúan módosítani. A módosítást Szolgáltató köteles az Internet honlapján közzétenni. A módosított Árlista a közzétételt követő 15. napon lép hatályba. Azok a Partnerek, akik a módosítást nem fogadják el, jogosultak a Szerződést legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjától számított 15 napon belül 15 napos felmondási idővel felmondani. A Szerződés felmondása egyben a kiadott kedvezmény kártya iránti visszavonási kérelemnek is tekintendő. Szolgáltató, a Partner által benyújtott igényt követően jogosult a mindenkori Árlista szerinti kedvezmény kártya díját évente egyszer egy összegben, valamint a mentori szolgáltatás havi díját egy összegben kedvezmény kártya érvényességi időtartamára leszámlázni Partner részére. A Partner által igényelt kedvezmény kártya legyártásának egyik feltétele, hogy a számla kiegyenlítésre kerüljön és a szolgáltatás ellenértékét Szolgáltató számláján jóváírják. Egyes akciókhoz kapcsolódóan a Szolgáltató részletfizetési, illetve egyéb fizetési feltételeket is meghatározhat ezekről az akció közzétételével egyidejűleg honlapján tesz közzé tájékoztatást. A Partner által igénybe vett egyéb, a Szolgáltató partnerinek tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat Szolgáltató üzleti partnerei a teljesítést követően jogosultak leszámlázni Partner részére. Partner a Szolgáltató díját köteles 3 munkanapon belül kiegyenlíteni pénztári befizetéssel, vagy banki átutalással a Szolgáltató megjelölt oldal 16

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.20.1.2 Verzió: 1.2 Első verzió hatálybalépése: 2006-11-19 Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS

Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.20.1.2 Verzió: 1.2 Első verzió hatálybalépése: 2006-11-19 Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem minősített elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatásra és nem minősített időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.20.1.2

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29.

WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29. A WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2012. november 29. oldal 1 / 17 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Weyland-Yutani Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza

Részletesebben

Az általános szerződési feltételek kivonata

Az általános szerződési feltételek kivonata Az általános szerződési feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: 1.1 A szolgáltató neve: OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft. Rövidített neve: OPTICON Kft. Cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-105950

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Tevékenységi

Részletesebben

A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata

A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata 3. számú melléklet A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

DELTAKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

DELTAKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. [ DELTAKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató Általános szerződési feltételek Mobil Internet és ADSL Internet Szolgáltatások Igénybevételére Magyarország területén Hatályba lépés kelte: 2015.08.30.

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Általános szabályok: Az Osztrák Intézet Budapest Nonprofit Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. 2. emelet.; cégjegyzékszáma: 01-09-921720) jelen adatvédelmi

Részletesebben

Ügyfél-és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF119.

Ügyfél-és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF119. Ügyfél-és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF119.) Alkalmazandó: 2015. január 1-jei vagy azt követő kockázatviselési

Részletesebben

Belső Adatvédelmi Szabályzat

Belső Adatvédelmi Szabályzat Belső Adatvédelmi Szabályzat KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Kaposvár, Áchim A. u. 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

KIVONAT a UPC DTH S.à r.l. upc direct szolgáltatása Általános Szerződési Feltételeiből 1. A SZOLGÁLTATÓRA ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁRA VONATKOZÓ ADATOK

KIVONAT a UPC DTH S.à r.l. upc direct szolgáltatása Általános Szerződési Feltételeiből 1. A SZOLGÁLTATÓRA ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁRA VONATKOZÓ ADATOK KIVONAT a UPC DTH S.à r.l. upc direct szolgáltatása Általános Szerződési Feltételeiből 1. A SZOLGÁLTATÓRA ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁRA VONATKOZÓ ADATOK Neve: Székhelye: Postai címe: UPC DTH S.à r.l ( Szolgáltató

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat 2013.

Adatkezelési szabályzat 2013. Bevezető A MURMUCZOK Kft. a Honlap használatával összefüggésben folytatott adatkezelését az adatvédelemre vonatkozó és azzal kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban azok betartásával végzi. Az

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet.

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet. Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. szeptember 10. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2013.03.05 Készült: 2006.09.01 szolgáltató cégszerű

Részletesebben

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA FTC SZURKOLÓI KÁRTYA Általános Szerződési Feltételek Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129.; cégjegyzékszám: 01-10-044877; adószám: 12956661-2-43; a

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. augusztus 1. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok,

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Telefon (VOIP) szolgáltatáshoz Berente, Boldva, Edelény, Hangács, Nyomár, Ziliz

Általános Szerződési Feltételek Telefon (VOIP) szolgáltatáshoz Berente, Boldva, Edelény, Hangács, Nyomár, Ziliz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Telefon (VOIP) szolgáltatáshoz Berente, Boldva, Edelény, Hangács, Nyomár, Ziliz települések területén Hatályba lépés kelte: 2012.08.26-tól Utolsó módosítás

Részletesebben