Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata"

Átírás

1 Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Volán co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs, Agip u. 4.) által és a VOLÁN Egyesülés (1066 Budapest, Teréz krt. 38., a továbbiakban: "VOLÁN") közreműködésével működtetett törzsvásárlói rendszer alapját adó kártya, amellyel a Kártya Birtokosai az Agip kiemelt töltőállomásain vásárolt üzemanyagok (95 és 98 benzin, Diesel, DieselTech, E85, LPG) mennyisége alapján kedvezményt kapnak. 2. Alapfogalmak - Jelentkező A VOLÁN és tagjai (tagszervezetei) azon munkavállalója, aki a VOLÁN közreműködésével Kártyát igényel és szerződést köt a Kártya Kibocsátóval a Kártya megszerzésére, birtoklására és használatára. - Kártya A Flotta Plusz-Volán co-branded mágneskártya. - Kártya Birtokos a Kártya birtokosa és használója. - Kártya Kibocsátó A Kártya kibocsátója és tulajdonosa az Eni Hungaria Zrt. - Letiltás Az Üzemeltető által a Kártya felhasználásra alkalmatlanná tétele elektronikus úton. - Működési Szabályzat A Kártya megszerzésének, birtoklásának és használatának feltételeit tartalmazó jelen dokumentum, amely a Kártya Birtokos és az Üzemeltető közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Működési Szabályzatot az Üzemeltető különös tekintettel arra, hogy a Rendszer lényege az Üzemeltető által egyoldalúan nyújtott kedvezmények, valamint, hogy a Működési Szabályzat a kedvezmények igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza - a Kártya Birtokosok egyidejű értesítése mellett időről-időre egyoldalúan módosíthatja. Ehhez a Jelentkező, mint későbbi Kártya Birtokos a Kártya igénylése során, a Működési Szabályzatnak a Jelentkezési Lap kitöltésekor történő elfogadásával kifejezetten is hozzájárul. - Rendszer - A Kártyákat működtető rendszer, amely az Eni Hungaria Zrt. tulajdonát képezi. - Ügyfélszolgálat - Az Üzemeltető által működtetett ügyfélszolgálat, amelynek elérhetőségei: Tel: , Cím: 2040 Budaörs, Agip u Üzemeltető Az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs, Agip u. 4.). 3. A Kártya Birtokosokat érintő változásokról a Kártya Birtokosok az Üzemeltető és a VOLÁN weboldalain történő közzététel útján tájékozódhatnak, a Kártya Birtokosok tudomásul veszik, hogy személyre szóló értesítést nem kapnak. II. A Kártya igénylése 1. Kártya Birtokos lehet bármely természetes személy, aki a VOLÁN és tagjai (tagszervezetei) munkavállalója. Az Üzemeltető tisztségviselői és alkalmazottai, valamint a töltőállomások üzemeltetői és ezek tisztségviselői és alkalmazottai, illetve a fent hivatkozott tisztségviselők és alkalmazottak közeli hozzátartozói (Polgári Törvénykönyv 685. b) pont) Kártyát nem igényelhetnek, nem kaphatnak, illetve nem használhatnak.

2 2. Kártyát igényelni kizárólag a VOLÁN-on keresztül, a VOLÁN tagjainak iroda-, és egyéb, erre a célra biztosított helyiségeiben, a vonatkozó jelentkezési lap (a továbbiakban: "Jelentkezési Lap") kitöltésével lehet. A Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével egyidejűleg elfogadja a Működési Szabályzatot, amelynek mindenkor hatályos példánya a VOLÁN tagjainak erre a célra kijelölt iroda-, és egyéb helyiségeiben, valamint a VOLÁN és az Üzemeltető weboldalain is megtekinthető. A szerződés a Jelentkező és az Üzemeltető között, a jelentkezés Üzemeltető általi rögzítésével és a Kártya kibocsátásával jön létre. A Kártyát igénylő a Működési Szabályzat fentiek szerinti elfogadásával az abban felsorolt feltételeket és szabályokat magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Működési Szabályzatban foglaltak az Üzemeltetőre nézve is kötelező erővel bírnak. A Jelentkező egyetért azzal és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait a VOLÁN kezelje, rögzítse és azokat az Üzemeltető részére továbbítsa. Az Üzemeltető kizárólag a Jelentkező azon személyes adatait kezeli és dolgozza fel, amelyeket a VOLÁN az Üzemeltető részére a Kártya igénylése során megad. Az Üzemeltető a Jelentkező egyéb, a Kártya igényléséhez nem szükséges, a VOLÁN-nál egyéb célból megadott adatait nem kapja meg és nem kezeli. Az Üzemeltető a Jelentkező VOLÁN által megadott személyes adatait semmilyen más célból nem használja fel, harmadik személy részére nem adja át. Az Üzemeltető a fenti adatkezelés során az adatvédelemről szóló mindenkor hatályos jogszabályokat betartja. A Jelentkező kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatai a Kártya üzemeltetéséhez és az ahhoz kapcsolódó marketing tevékenységhez feltétlenül szükséges mértékben felhasználásra kerüljenek. A Kártya Birtokos az Üzemeltető és a VOLÁN által kezelt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kaphat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. A Kártya Birtokos az Üzemeltető és a VOLÁN által kezelt saját adataihoz bármikor hozzáférhet. A Kártya Birtokos az Üzemeltető Ügyfélszolgálatához intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti a Kártya letiltását és adatainak törlését az Üzemeltető rendszeréből. 3. Amennyiben a Jelentkező a VOLÁN-on keresztül történő regisztráció során valótlan adatokat ad meg, a jelentkezése érvénytelennek minősül, Kártya megszerzésére és használatára nem lesz jogosult. 4. A Jelentkező a Kártyát a jelentkezés megtörténtéről szóló értesítés Üzemeltetőhöz történő beérkezését követő 30 napon belül postán kapja meg, feltéve, hogy a Kártya kibocsátásához szükséges valamennyi adat az Üzemeltető rendelkezésére áll. 5. Azonnali hatállyal letiltható az a Kártya, amelynek érvénytelenségét az Üzemeltető felismeri, továbbá az a Kártya, amely a Kártya Birtokos bejelentése alapján kikerült a Kártya Birtokos birtokából, valamint annak a Kártya Birtokosnak a Kártyája, aki a jelen Működési Szabályzatot bármilyen módon megsérti, vagy más szerződésszegést követ el. III. A Kártya jellemzői 1. A Kártya egy sorszámmal ellátott mágneskártya, amely nem hitelkártya és nem fizetési eszköz, hanem az Üzemeltető és a Kártya Birtokos közötti szerződés bizonylata. A Kártya mindenkor az Üzemeltető tulajdonát képezi. 2. Minden Jelentkezőnek csak egy Kártyája lehet. 3. Ugyanaz a Kártya egy nap csak kétszer használható fel.

3 4. Alkalmanként maximum 100 liter üzemanyagot lehet ugyanazzal a Kártyával kedvezményesen tankolni. 5. A Kártya a kiemelt töltőállomásokon bármely üzemanyag tankolásakor a tankolás időpontjában érvényes, a jelen Működési Szabályzatban meghatározott kedvezményt biztosítja. A kiemelt töltőállomások változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja, az aktuális lista mindenkor megtekinthető az Üzemeltető és a VOLÁN weboldalain, valamint a kiemelt töltőállomások az üzlethelyiség ajtajánál az elfogadást jelző (Flotta Plusz) matricával vannak ellátva. IV. Elveszített, ellopott és sérült Kártyák 1. A Kártya Birtokos köteles a legrövidebb időn belül bejelenteni az Ügyfélszolgálatnak, ha Kártyáját eltulajdonítják vagy az elveszett. Az ellopott, vagy elveszett Kártyák letiltásra kerülnek. A Kártya Birtokos számára az Üzemeltető ezután 30 napon belül egy új Kártyát állít ki. Az így kiállított új Kártya a korábbi Kártya által biztosított azonos kedvezményre jogosít. A már letiltott Kártyát megtalálása esetén haladéktalanul el kell juttatni az Üzemeltető Ügyfélszolgálatának. 2. Ha a Kártya Birtokos bejelenti, hogy a Kártya megsérült vagy használhatatlanná vált, új Kártyára válik jogosulttá. A sérült vagy használhatatlanná vált Kártyát vissza kell juttatni az Ügyfélszolgálat címére. Az új Kártya kézbesítésére a sérült, vagy használhatatlan Kártya beszolgáltatásától számított 30 napon belül kerül sor. Az így kiállított új Kártya a korábbi Kártya által biztosított azonos kedvezményre jogosít. 3. Az új Kártya kiadását ugyanazon személynek az Üzemeltető meghatározott összegű költségtérítés megfizetéséhez kötheti. 4. A Kártyával történő esetleges visszaélésekért, illetve a Kártya jogtalan használatáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. 5. A nem a Működési Szabályzatban leírtak szerint megszerzett vagy használt Kártya Kártya Birtokosa, illetve a Kártyát használó személy ellen az Üzemeltető bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogszabálysértés (pl. károkozás) gyanúja esetén büntető, szabálysértési vagy polgári peres eljárást kezdeményezhet. 6. Az Üzemeltető a Kártyát bármikor jogosult letiltani, amennyiben a Kártyával történő visszaélés gyanúja merül fel. 7. Tilos a Kártyákat akár használat, akár megőrzés vagy bármilyen más indokból a töltőállomás személyzetének átadni. Az Üzemeltető az ellenőrzések kapcsán az így megtalált Kártyákat, - tekintettel arra, hogy az a Kártya Birtokos birtokából kikerült -, elveszett/ellopott Kártyaként kezeli, és azonnali hatállyal letiltja. Ezen eljárásban érintett Kártyákhoz kötődő kedvezmények, és mennyiségek elmaradásáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, az azok kapcsán felmerülő kártérítési igények az Üzemeltetővel szemben nem érvényesíthetőek.

4 V. Kedvezmények 1. Az Üzemeltető a Rendszerben a Kártya Birtokosok számára a valamennyi Kártya Birtokos által összesen generált forgalom alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja: Forgalom liter/hónap Bruttó Bruttó felett Bruttó 7 kedvezmény Ft/liter 2. Az elszámolás alapja a naptári hónap. Az adott naptári hónapban irányadó kedvezményszintet az előző naptári hónap forgalma határozza meg, azaz az egyes naptári hónapok forgalmai nem adódnak össze. Amennyiben kedvezménymódosításra kerül sor a forgalom növekedése vagy csökkenése miatt, az új kedvezményszint beállítására a naptári hónapot követő hónap első napjával kerül sor. Az aktuális kedvezményszinteket az Üzemeltető és a VOLÁN weboldalain lehet megtekinteni. 3. A Kártya más kedvezményre jogosító vagy hűségkártyával együtt nem használható, a Kártya által nyújtott kedvezmények a más kedvezményre jogosító vagy hűségkártyák által nyújtott kedvezményekkel és akciókkal nem vonhatók össze. 4. Kedvezmény kizárólag a tankolás fizetésekor érvényesíthető a Kártya átadásával. Utólag nincs mód a kedvezmény érvényesítésére. 5. A számítógépes rendszer esetleges hibájából nem érvényesített kedvezmények elmaradásáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. VI. Ügyfélszolgálat 1. A Kártya Birtokosok a Kártyával kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdéssel az Üzemeltetőhöz fordulhatnak. A VOLÁN a Kártya igénylésén kívül nem jogosult a Kártyákkal kapcsolatban felvilágosítást adni. Az érdeklődők a Kártyákkal kapcsolatban az Ügyfélszolgálattól kaphatnak felvilágosítást telefonon (Tel.: munkanapokon 09-17h-ig), ben vagy levélben (Cím: 2040 Budaörs, Agip u. 4.). 2. Az Ügyfélszolgálat jogosult és köteles a Kártya letiltások és a Kártyával kapcsolatos reklamációk ügyében is eljárni (Tel: , Cím: 2040 Budaörs, Agip u. 4.). VII. A Rendszer megszüntetése 1. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető a Kártyák rendszerét a VOLÁN-nal közösen működteti, az Üzemeltető és a VOLÁN között hatályban lévő, a Kártyák működtetésére vonatkozó kétoldalú megállapodás bármilyen okból történő megszűnése esetén az Üzemeltető jogosult a Kártyák azonnali letiltására és a Rendszer megszüntetésére. Ebben az esetben a Kártya

5 Birtokosok értesítésére csak utólag, a kiemelt töltőállomásokon, valamint az Üzemeltető és a VOLÁN weboldalán kerül sor. 2. Az 1. pontban foglalt megszüntetési jogosultságon túlmenően az Üzemeltető, tekintettel arra, hogy a Kártya csak az Üzemeltető által egyoldalúan nyújtott kedvezményeket biztosítja -, a Kártya Birtokosok egyidejű értesítése mellett a Kártyák és a Rendszer működtetését bármikor befejezheti azzal a feltétellel, hogy erről a Kártyák letiltása előtt legalább 60 nappal a töltőállomásokon, valamint a weboldalán keresztül tájékoztatást nyújt. A 60 napos határidő lejárta után a Kártya Birtokos elveszíti a kedvezményre vonatkozó jogosultságát, azzal, hogy ebből eredően kártérítési igényt nem támaszthat. Erről a jogosultságról történő lemondáshoz a Jelentkező a Kártya igénylése során a jelen Működési Szabályzat elfogadásával kifejezetten is hozzájárul. Általános feltételek Adatvédelem ENI HUNGARIA ZRT. Minden jog fenntartva.

6 Flotta Plusz-Volán kártya jelentkezési lap Kérjük, hogy az alábbi jelentkezési lapot a Flotta Plusz-Volán Működési Szabályzatának gondos áttanulmányozása után olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki és olvashatóan írja alá! A Flotta Plusz-Volán Működési Szabályzatát a és a honlapján megtekintheti. A jelentkezési lapon nagybetűvel írt kifejezések - amennyiben a jelentkezési lap eltérően nem rendelkezik - a Működési Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak. Vezetéknév Keresztnév Értesítési cím Irányítószám Település Út/Utca Házszám Lépcsőház Emelet Ajtó Telefonszám Mobilszám cím Ezen jelentkezési lap kitöltése kizárólag önkéntes. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Flotta Plusz-Volán kártya szolgáltatásainak igénybe vételéhez a vezetéknév, keresztnév, értesítési cím, telefonszám vagy cím megadása nélkülözhetetlen. A Jelentkező a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Eni Hungaria Zrt. mint Üzemeltető részére történő továbbításához, valamint az adatoknak a Működési Szabályzat szerinti kezeléséhez. A Jelentkezőnek/Kártya Birtokosnak jogában áll, hogy az általa közölt adatokat helyesbítse vagy töröltesse. A téves vagy valótlan adatok közléséből, továbbá az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából származó következményekért a felelősség az adatot szolgáltató személyt terheli. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a jelentkezésének az Üzemeltető által történő elfogadásával közte és az Üzemeltető között szerződés jön létre a Kártya használatára nézve. A Kártyára vonatkozó részletes szabályokat a Működési Szabályzat tartalmazza. Kérjük, jelölje be, hogy a jövőben kíván-e értesítést kapni aktuális akcióinkról! Igen Nem A jelentkezési lap aláírója a Flotta Plusz-Volán kártya használatára vonatkozó Működési Szabályzattal tisztában van és azt magára nézve kötelezően elfogadja. Kelt Aláírás

7 A Flotta Plusz-Volán kártyát elfogadó kutak listája Megye Város Cím Irsz Szélesség (GPS) Hosszúság (GPS) BUDAPEST BUDAPEST CSEPEL MŰVEK, SZÍNESFÉM U BUDAPEST BUDAPEST HELSINKI ÚT BUDAPEST BUDAPEST ÓGYALLA TÉR BUDAPEST BUDAPEST NAGYSZŐLŐS UTCA (4566/2 Hrsz.) BUDAPEST BUDAPEST VÁCI ÚT BUDAPEST BUDAPEST GYÁLI ÚT 38236/744 hrsz BUDAPEST BUDAPEST SOROKSÁRI ÚT BUDAPEST BUDAPEST SZABADKIKÖTŐ ÚT /1 hrsz BUDAPEST BUDAPEST SZENTENDREI ÚT BUDAPEST BUDAPEST MÉTA UTCA - ZÁDOR UTCA SAROK BUDAPEST BUDAPEST ADY ENDRE ÚT BUDAPEST BUDAPEST GÉMESKÚT U BUDAPEST BUDAPEST SZENTENDREI ÚT 59/A BUDAPEST BUDAPEST SZENTENDREI ÚT BUDAPEST BUDAPEST SZABADFÖLDI ÚT BUDAPEST BUDAPEST KEREPESI ÚT BUDAPEST BUDAPEST KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT 41/C BUDAPEST BUDAPEST MEZŐKÖVESD ÚT BUDAPEST BUDAPEST BUDAÖRSI ÚT BUDAPEST BUDAPEST VÁCI ÚT BUDAPEST BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 27/A BUDAPEST BUDAPEST ADY ENDRE ÚT BUDAPEST BUDAPEST ÜLLŐI ÚT BUDAPEST BUDAPEST SZENTMIHÁLYI ÚT BUDAPEST BUDAPEST CINKOTAI ÚT /5 HRSZ BARANYA PÉCS PÉCSVÁRADI ÚT BARANYA SZALÁNTA 58-AS FŐÚT KÜLTERÜLET 06/2hrsz BARANYA SZENTLŐRINC TÖRÖKFÖLD UTCA, HRSZ BÁCS-KISKUN AKASZTÓ FŐ U BÁCS-KISKUN KECSKEMÉT JÓKAI U BÁCS-KISKUN BAJA DÓZSA GYÖRGY ÚT BÁCS-KISKUN KECSKEMÉT IZSÁKI ÚT BÁCS-KISKUN KISKUNFÉLEGYHÁZA 5-ÖS FŐÚT 108. KM BÁCS-KISKUN KECSKEMÉT CEGLÉDI ÚT 27. KM (KATONATELEP) BÁCS-KISKUN CSÁVOLY DÓZSA GYÖRGY UTCA BÁCS-KISKUN JÁNOSHALMA HALASI UTCA 4099/3. hrsz BÁCS-KISKUN LAKITELEK SZIKRA 206/C BÁCS-KISKUN BÓCSA III. KÖRZET BÁCS-KISKUN KECSKEMÉT IZSÁKI ÚT 12/A BÁCS-KISKUN KECSKEMÉT SZEGEDI ÚT BÉKÉS KÖRÖSLADÁNY 0179/5. HRSZ BÉKÉS GYULA TEMESVÁRI ÚT 3469/2 hrsz BÉKÉS SZARVAS SZABADSÁG ÚT BÉKÉS BÉKÉSCSABA CORVIN UTCA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MISKOLC BOLDVA UTCA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KAZINCBARCIKA 26-OS FŐÚT B.C. 4-ES PORTA, 3928 hrsz BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN SZERENCS GYÁR ÚT BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MISKOLC KIRÁLY UTCA 1/A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MISKOLC ÚJGYŐRI FŐTÉR CSONGRÁD SZEGED VÁSÁRHELYI PÁL UTCA (HRSZ.25444) CSONGRÁD DOMASZÉK 55-ÖS FŐÚT KM CSONGRÁD SZEGED DOROZSMAI ÚT CSONGRÁD SZEGED MAKKOSHÁZI KÖRÚT FEJÉR CSÁKVÁR SZÉCHENYI U. 0147/3 HRSZ FEJÉR LOVASBERÉNY VÖRÖSMARTY U FEJÉR KÁPOLNÁSNYÉK 7. SZ. FŐÚT 43. KM FEJÉR CECE VASÚT U FEJÉR SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT FEJÉR SÁRKERESZTES 81-ES FŐÚT 8. KM, 0133 hrsz FEJÉR FÜLE M7 AUTÓPÁLYA 83. KM (ÉSZAK) FEJÉR FÜLE M7 AUTÓPÁLYA 83. KM (DÉL) FEJÉR MÓR NEMES UTCA FEJÉR SZÉKESFEHÉRVÁR SZT. FLÓRIÁN KÖRÚT GYŐR-MOSON-SOPRON SOPRON GYŐRI ÚT GYŐR-MOSON-SOPRON ABDA BÉCSI UTCA GYŐR-MOSON-SOPRON HEGYESHALOM MIKLÓSHALMI ÚT GYŐR-MOSON-SOPRON GYŐR SZENT IMRE ÚT GYŐR-MOSON-SOPRON GYŐRÚJBARÁT M1 AUTÓPÁLYA 119. KM (ÉSZAK) GYŐR-MOSON-SOPRON MOSONMAGYARÓVÁR KIRÁLYHIDAI ÚT HAJDÚ-BIHAR POLGÁR TISZAI ÚT 7/A HAJDÚ-BIHAR DEBRECEN-APAFA 4-ES FŐÚT 231. KM SZELVÉNY (02629/3hrsz.) HAJDÚ-BIHAR BERETTYÓÚJFALU BELTERÜLET 4489/18 hrsz., 42-ES ÉS 47-ES FŐÚT KERESZTEZŐDÉSE HAJDÚ-BIHAR DEBRECEN KASSAI ÚT HEVES HORT KOSSUTH U /6 HRSZ HEVES NAGYRÉDE KÜLTERÜLET 3-AS FŐÚT 76. KM (0237/5.hrsz) HEVES EGER KISTÁLYAI ÚT 1/A HEVES HATVAN CSÁNYI U. 0231/16 hrsz JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK KUNMADARAS ÖRSI U. (34. SZ. FŐÚT) JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK KARCAG NAGYVÉNKERT 2493 HRSZ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZOLNOK TÓSZEGI ÚT 18/A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK KENDERES PETŐFI ÚT 73/A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MARTFŰ FÖLDVÁRI ÚT KOMÁROM-ESZTERGOM LÁBATLAN RÁKÓCZI U KOMÁROM-ESZTERGOM OROSZLÁNY RÁKÓCZI FERENC ÚT 94/A KOMÁROM-ESZTERGOM VÉRTESSZŐLŐS HATÁR UTCA PEST NAGYKÁTA PERCZEL MÓR ÚT 136/A PEST BUDAÖRS GARIBALDI UTCA PEST BUDAÖRS AGIP UTCA PEST DUNAKESZI 2-ES FŐÚT 21. KM PEST VECSÉS FŐ ÚT 6011/2 hrsz PEST ZSÁMBÉK M1 AUTÓPÁLYA 28. KM (ÉSZAK) PEST ZSÁMBÉK M1 AUTÓPÁLYA 28. KM (DÉL) PEST NAGYKŐRÖS TÉGLAGYÁRI UTCA 1/A PEST BUDAKESZI BUDAÖRSI U. 2749/8 Hrsz PEST DIÓSD BALATONI ÚT PEST GÖDÖLLŐ DÓZSA GYÖRGY ÚT PEST TÁRNOK M7 AUTÓPÁLYA KM SZELVÉNY(ÉSZAK) PEST TÁRNOK M7 AUTÓPÁLYA KM SZELVÉNY (DÉL) PEST PILISCSABA 10-ES FŐ ÚT 1602/13 hrsz. (24. KM) PEST TÖRÖKBÁLINT RAKTÁRVÁROSI UTCA SOMOGY SÁGVÁR 65-ÖS FŐÚT, FŐ UTCA 2.HSZ SOMOGY KAPOSVÁR KANIZSAI U. KÜLTERÜLET 031/ SOMOGY DARÁNY BELTERÜLET 496/1 HRSZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG LEVELEK 41. SZ. FŐÚT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG NYÍREGYHÁZA VASGYÁR UTCA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG NYÍREGYHÁZA LÁSZLÓ UTCA 2722/3 HRSZ TOLNA BONYHÁD KOSSUTH LAJOS UTCA 79 (BONYHÁD ELKERÜLŐ ÚT) TOLNA KAPOSSZEKCSŐ 611-ES FŐÚT, 0103/27 HRSZ. (PETŐFI U.) TOLNA TOLNA - MÖZS BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA TOLNA SIMONTORNYA BELTERÜLET 1326/3 HRSZ VAS DUKA 8-AS FŐÚT 118 KM (010/3 hrsz.) VAS SAJTOSKÁL 84-ES FŐÚT 83. KM (091/19 hrsz) VAS SZENTGOTTHÁRD - RÁBAFÜZES 8-AS FŐÚT ELKERÜLŐ SZAKASZA, 0356/4 hrsz VAS SZOMBATHELY VIKTÓRIA UTCA 1., 1695/19. hrsz VAS BÖGÖTE 8-AS FŐÚT 124 KM, 037/9 hrsz VAS SZOMBATHELY MÁRKUS EMÍLIA UTCA VESZPRÉM BERHIDA 1784 HRSZ VESZPRÉM SIÓFOK M7 AUTÓPÁLYA 94. KM (ÉSZAK) VESZPRÉM SIÓFOK M7 AUTÓPÁLYA 94. KM (DÉL) VESZPRÉM BALATONEDERICS 71-ES FŐÚT (069. hrsz.) VESZPRÉM VESZPRÉM ALMÁDI UTCA 17/ VESZPRÉM HAJMÁSKÉR 8-AS FŐÚT 40. KM, 065/2 hrsz VESZPRÉM TAPOLCA GYULAKESZI UTCA VESZPRÉM VÁRPALOTA VESZPRÉMI ÚT VESZPRÉM VESZPRÉM BUDAPEST UTCA ZALA ZALAEGERSZEG GÖCSEJI UTCA 37/A

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

Premio Club katalógus. 99 Ft. Frissítve: 2012. július

Premio Club katalógus. 99 Ft. Frissítve: 2012. július +25 Premio pont Premio Club katalógus 99 Ft Frissítve: 2012. július Alfa Romeo autók Vásároljon Alfa Romeot! Most beszámítjuk Premio pontjait! Alfa Romeo MiTo 1.4 16V MultiAir 105 LE Distinctive felszereltség

Részletesebben

Agip. Stile italiano. Premio Club katalógus. Érvényes: 2008 2009/2. www.agip.hu

Agip. Stile italiano. Premio Club katalógus. Érvényes: 2008 2009/2. www.agip.hu Agip. Stile italiano. Premio Club katalógus Érvényes: 2008 2009/2. www.agip.hu EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT! Az Alapítvány 1999 óta segíti a Budapesti Tûzoltó utcai II. sz. Gyermekklinika Onkológiai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Agip EXPRESS elnevezésű üzemanyagkártya használatához Érvényes: 2010.12.06-tól

Általános Szerződési Feltételek Agip EXPRESS elnevezésű üzemanyagkártya használatához Érvényes: 2010.12.06-tól Eni Hungaria Zrt. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Agip u. 4. Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt. (1051 Bp., Váci u. 38.) Számlaszám: 10300002-20382681-00003285 Adószám: 10377772-2-44 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Posta Hűségprogram Pontgyűjtő Szabályzata

Posta Hűségprogram Pontgyűjtő Szabályzata Posta Hűségprogram Pontgyűjtő Szabályzata 1. Általános feltételek A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Posta) - székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. - (a továbbiakban: Szervező) Posta Hűségprogramot

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat A TESCO- Global Áruházak Zrt. által szervezett, Kuponos adománygyűjtés a paralimpiai sportolók megsegítésére adománygyűjtéshez kapcsolódó nyereményjáték hivatalos részvételi-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Csökmei és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (DocNET Internet) 5742 Elek Gerolzhofen negyed 15. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 1/120 oldal Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS ADATOK,

Részletesebben

MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat

MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat Az MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen rendelkezik az MVM PARTNER Zrt. (1031

Részletesebben

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Működési Szabályzat) célja a Dr. Weiss Patika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL AZ INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. ( SZOLGÁLTATÓ ) SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBE VÉTELE SORÁN (Figyelem!

Részletesebben

A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK Netsurf Távközlési Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Utolsó módosítás: 2014.08.04. Hatályos: 2014.09.04. Készítés

Részletesebben

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32. Cg. 01-10-043804)

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete. a Siófok Kártyáról

Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete. a Siófok Kártyáról Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete a Siófok Kártyáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2013. július 5. napjával.) Siófok

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. január 1-jétől Készítés időpontja: 2012.12.03. A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz 1 / 69 Általános Szerződési Feltételek... 1 Internet szolgáltatásokhoz... 1 1. Általános adatok, elérhetőség... 9 1.1. A Szolgáltató neve és címe:...9

Részletesebben

ÜZLETI KÁRTYA PROGRAM ÜZLETI FELTÉTELEK. I. Bevezető rendelkezések. Az Üzleti Kártya általános szabályai

ÜZLETI KÁRTYA PROGRAM ÜZLETI FELTÉTELEK. I. Bevezető rendelkezések. Az Üzleti Kártya általános szabályai ÜZLETI KÁRTYA PROGRAM ÜZLETI FELTÉTELEK I. Bevezető rendelkezések Az Üzleti Kártya Program a gazdasági élet szereplői részére kialakított, az Üzleti Kártya által biztosított, a HUNGUEST Hotels lánc magyarországi

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

iagency Kft. 1081 Budapest, Kisstáció utca 5. 3. em. 16. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

iagency Kft. 1081 Budapest, Kisstáció utca 5. 3. em. 16. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE iagency Kft. 1081 Budapest, Kisstáció utca 5. 3. em. 16. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készítés időpontja: 2006.01.02. Utolsó módosítás időpontja: 2012.02.20. Hatályos:

Részletesebben

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Praktiker Magyarország Építési- Barkácspiacok Kft. terméksorából kiválasztott árucikknek a) a www.praktikerwebshop.hu

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének,

Részletesebben

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Ebben a kivonatban a sorszámok után zárójelben jeleztük az Általános szerződési feltételek eredeti

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2012. január 1-jétől Készítés időpontja: 2011.11.30. A

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. április 2-ától Készítés időpontja: 2013.02.28. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H-1116 Budapest Hauszmann A. u. 2. www.evopay.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék I. A szerződő felek... 2 II. A szolgáltatás tárgya... 2 III. Általános rendelkezések... 2 IV. Az adatkezelésre

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2013. január 4. Utolsó módosítás: Hatálybalépés:

Részletesebben

Amennyiben a jelen ÁSZF a Természetjáró Kártya kifejezést használja, az alatt valamennyi fenti típusú kártyát érteni kell.

Amennyiben a jelen ÁSZF a Természetjáró Kártya kifejezést használja, az alatt valamennyi fenti típusú kártyát érteni kell. TERMÉSZETJÁRÓ KÁRTYA (TeKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Magyar Természetjáró

Részletesebben

INFOTEAM 95 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

INFOTEAM 95 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei INFOTEAM 95 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei Utolsó módosítás időpontja: 2014-07-17 Hatályos: 2014-08-22-től határozatlan ideig 1 Tartalomjegyzék (amely az elektronikus

Részletesebben