Grajczjár István. Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz. Doktori Disszertáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grajczjár István. Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz. Doktori Disszertáció"

Átírás

1 Grajczjár István Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz Doktori Disszertáció ELTE Társadalomtudományi Kar, Doktori Iskola Szociológia 2008 Konzulens: Dr. Tóth András, Ph.D

2 Tartalomjegyzék Elöljáróban... 4 Köszönetnyilvánítás... 4 Társadalmi-gazdasági változások és a radikális jobboldali populista pártok felemelkedése... 6 I. Társadalmi-gazdasági változások: növekvő egyenlőtlenség és bizonytalanság Gazdasági átalakulás Foglalkoztatottság, munkanélküliség A közszféra Fejlődő szektorok Flexibilitás és bizonytalanság Bevándorlás II. Szélsőjobboldaliság, radikális jobboldali populizmus In-group favorizálás és nacionalizmus Rasszizmus és új rasszizmus Tekintélyelvűség, törvény és rend programja Karizmatikus vezér Xenofóbia Antielitizmus III. A szélsőjobboldal újjászületése Európában IV. Kapcsolat a társadalmi-gazdasági változások és a szélsőjobboldali nézetek terjedése között A neoliberalizmus logikája és a szociális dominancia orientáltság (az új rasszizmus) elmélete A modernitás krízise A modernizáció vesztesei A deklasszálódástól való félelem A szociális dezintegráció A társadalmi és kulturális depriváció veszélye A társadalmi identitás megrendülése A szimbolikus világ Az autoriter személyiség, a tekintélyelvűség elmélete Az etnikai verseny A politikai elégedetlenség és a tiltakozó szavazás A bizonytalanság, az igazságtalanság és a harag Az elméletek újraértelmezése ) Szociológiai-politológiai elméletek közös attitüdinális háttere ) Nyertes-vesztes törésvonal ) A kollektív és egyéni identitás megrendülése, az elbizonytalanodás és depriváció érzése, illetve az identitás megerősítésnek igénye V. A kutatás hipotézisei és elméleti modellje VI. A kvalitatív fázis módszerei és főbb eredményei Az interjúk értékelése és elemzése Az egyéni életutakból kialakuló mintázatok ) Felívelők ) Veszélyeztetettek ) Deklasszálódottak Az eredmények értékelése VII. A kvantitatív fázis módszerei és főbb eredményei Kutatási kérdések, a hipotézisek finomítása

3 Módszer, a minta kialakítása A kérdőív felépítése és a vizsgálat menete Eredmények A munkafeltételekben bekövetkezett változások A jelenlegi helyzet percepciója Bivariáns hatások a munkahelyi változásokra és a jelenlegi helyzet percepcióira A szélsőjobboldalhoz köthető attitűdök és a szélsőjobb szimpátia operacionalizációja 107 Bivariáns hatások a szélsőjobboldalhoz köthető attitűdökre Regressziós hatások a szélsőjobboldalhoz köthető attitűdökre és a szélsőjobb szimpátiára Az útmodellek VIII. Összefoglalás és konklúzió A kutatási eredmények összefoglalása Konklúzió Utószó: A magyar helyzet sajátossága Irodalom Mellékletek

4 Elöljáróban A dolgozat a SIREN EU-5-ös kutatási program keretében készített mélyinterjúk és országos reprezentativitású kérdőíves vizsgálatok eredményeire épül, amely a társadalmi-gazdasági változások foglalkoztatásra, illetve a munkafeltételek alakulására gyakorolt hatását, valamint az ezzel kapcsolatos szubjektív percepciókat és egyéni reakciókat vizsgálta nyolc európai országban 2001 és 2004 között. 1 Ezen időszak alatt a nyolc országot átfogó SIREN projekt két főből álló magyar kutatói teamjének tagjaként részt vettem a kutatási projekt elméleti megalapozásában és operacionalizálásában, a magyarországi kutatási feladatok elvégzésében és az eredmények értékelésében, a riportok megírásában, valamint a nemzeti riportok alapján készített összefoglaló tanulmányok megírását előkészítő vitákban. A dolgozatom alapjául szolgáló kutatás egy nemzetközi kutatói csoport közös munkájának eredménye, ezért fontos megemlítenem, hogy a kutatásban meghozott számos döntés a nemzeti teamek saját döntése, illetve a kutatók összességéé volt, a maga óhatatlan kompromisszumaival együtt. A közösen hozott döntések meghatározták a kutatás célcsoportjait, illetve számos esetben a SIREN projekt módszereit és kulcsdefinícióit. Ugyanakkor e dolgozat nem a SIREN projekt megírt és publikált eredményeinek új formába öntése, hanem a kutatás során elsajátított tudás és kutatási tapasztalatok birtokában az elméletek, a kvalitatív és a kvantitatív adatok újraelemzése. E dolgozatban a SIREN kutatást megalapozó elméleti keret újraelemzésének segítségével részben új hipotéziseket állítok fel és új értelmezési keretben elemzem az adatokat. A dolgozat emellett összehasonlítja a teljes nemzetközi minta és a magyar alminta adatait, amely elemzésre egyáltalán nem került sor a SIREN kutatás során. Köszönetnyilvánítás Mint említettem e dolgozat eredményei közvetve a SIREN projektben részt vevő országok szakembereinek közreműködésével jöttek létre, akikkel a SIREN projekt négy éve alatt lehetőségem nyílt együtt dolgozni, az eredményekről folyamatosan konzultálni, a szintézis riportokat közösen megírni, ajánlásokat megfogalmazni. Különösen sokat segítettek a 1 A projektben a következő országok vettek részt: Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország és Svájc. 4

5 személyes kutatói találkozók, workshopok és konferenciák Brüsszelben, Recklinghausenben, Párizsban, Bécsben, Milánóban, Genfben, Koppenhágában és Budapesten. Ezért szeretném köszönetemet kifejezni a SIREN projektben részt vevő összes munkatársnak, akik közül különösképpen a következő kutatók segítségét emelném ki: Tóth András, a SIREN kutatás hazai vezetője, a dolgozatom konzulense MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest Gabrielle Balazs, Jean-Pierre Faguer és Pierre Rimbaud, Centre d'etudes de l'emploi (CEE), Noisy le Grand (Franciaország) Gudrun Hentges, Cassandra Ellerbe-Dück, Malte Mayer és Christoph Butterwege Seminar für Sozialwissenschaften, Abteilung für Politikwissenschaft, Kölni Egyetem (Németország) Patrizia Milesi, Vera R. Martinelli és Patrizia Catellani Laboratorio di Psicologia Sociale Applicata, Milánói Katolikus Egyetem (Olaszország) René Karpantschof, Henning Hansen, Eva Thoft és Edvin Griderslev, Centre for Alternative Social Analysis (CASA), Koppenhága (Dánia) Jörg Flecker, Christine Wagner, Sabine Kirschenhofer és Ulrike Papouschek, Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA), Bécs (Ausztria) Yves de Weerdt, Hans de Witte és Guy van Gyes, Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA), K.U. Leuven (Belgium) Fabrice Plomb, Francesca Poglia Mileti, Riccardo Tondolo és Franz Schultheis, Institut de Sociologie, Neuchateli Egyetem (Svájc) Nagyon köszönöm a segítségét azon szakembereknek, akik a témával kapcsolatos korábbi publikációimban segítségemre voltak, átolvasták azokat, ötleteikkel segítették a munkámat. Ezért köszönetemet fejezem ki Örkény Antalnak (és az ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszékének), aki lehetővé tette, hogy két féléves kurzust tartsak a témáról az ELTE Társadalomtudományi Karán és ahol fontos visszajelzéseket kaptam a kurzus hallgatóitól is. Külön köszönetemet fejezem ki az MTA Politikai Tudományok Intézete vezetésének, kutatóinak, munkatársainak, köztük is Bayer Józsefnek, Tölgyessy Péternek, Fricz Tamásnak, Boda Zsoltnak, akik a fiatal kutatói konferenciákon értékes ötleteikkel, kritikáikkal, opponensi véleményükkel hozzájárultak a dolgozat megszületéséhez. 5

6 Bevezetés Társadalmi-gazdasági változások és a radikális jobboldali populista pártok felemelkedése A tömegek diktálta kortendenciát Európának a politikai, morális, intellektuális területen jelentkező fasiszta beszivárgás iránti pszichológiai fogékonyságára vezethetjük vissza 2 Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a kilencvenes években és az új évezred elején az európai szociális modell foglalkoztatási és szociális biztonságának megroppanása összefüggésben állte a szélsőséges radikális jobboldali populista nézetekhez való vonzódás kialakulásában fontos szerepet játszó xenofób, nacionalista és rasszista attitűdök megerősödésével, s ennek nyomán a szélsőjobboldali és radikális jobboldali populista üzenetek iránti fogékonyság növekedésével nyolc európai ország munkavállalóinak körében? A dolgozatot megalapozó kutatás indokoltságát két jelenség azonos időben való jelentkezése támasztotta alá: az európai szociális és foglalkoztatási modell megroppanása és ezzel párhuzamosan a szélsőjobboldali pártok megerősödése. Európában a nyolcvanas évek második felétől felgyorsult a liberalizáció és megbomlott az a hagyományos biztonság, amelyet az európai szociális modell nyújtott a nyolcvanas évek közepéig. A globalizáció, a neoliberális gazdaságpolitika terjedése, az ipari és foglalkoztatási struktúraváltás, a dezindusztrializáció, a gyorsan változó menedzsment technikák és a flexibilizáció napjainkra jelentősen átalakították a munka világának realitásait. Sok tekintetben és sokak számára megroppant a második világháború után kialakult szociális Európa életminta modellje, amelyet a II. Világháború után többek között a munkaerőhiány következtében kialakuló magas foglalkoztatottsági szint, állásbiztonság, szociális biztonság, 2 Thomas Mann: Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Frankfurt am Main, 1960, Band XII. s Idézi Nolte, Ernst (2003): A fasizmus korszaka Kairosz Kiadó p.28. 6

7 folyamatos életszínvonal növekedés és az egyre bővülő jóléti állam védelme jellemzett. Az elmúlt két évtized változásai egyre szélesebb körben kérdőjelezték meg a biztos álláshoz, a biztos jövedelemhez, a növekvő jóléthez fűzött elvárásokat, a tisztességes munkáért tisztességes bér tradicionális koncepcióját. A foglalkoztatási struktúraváltás következtében a hagyományosan jól fizető ipari állások megszűnése nyomán a munkavállalók egy része kiszorult a munkaerőpiacról, a munkavállalók egy másik része pedig csak alacsonyabb jövedelem és hosszú távú biztonsági garanciák nélkül tudta megőrizni állását. A foglalkoztatási frusztráció mellett a gyorsuló világ, az immigráció, a multikulturális világlátás igénye, a gyors társadalmi-gazdasági változások gyakran olyan kihívások elé állították az embereket, amelyeknek egyes csoportok nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudtak megfelelni. A jelenlegi átalakulásban fontos jelenségnek számít, hogy a változások vesztesei mellett sokan a nyertesek világába tartoznak. A változások nyerteseinek jövedelme, munkaautonómiája növekedett és a szakmai tudásuk iránti kereslet foglalkoztatási biztonságot kínál számukra. Esetükben még a rövidtávú szerződések is virtuális biztonságot jelentenek a szaktudásuk iránti kereslet növekedése következtében. E radikális társadalmi-gazdasági, munkaerőpiaci átalakulással párhuzamosan az EU több tagállamában jelentősen nőtt a szélsőjobboldali, vagy radikális jobboldali populista pártok támogatottsága a helyi és országos szintű választásokon. Az ezredfordulóra számos európai országban, illetve régióban például Franciaországban, Dániában, Németországban, Ausztriában, Észak-Olaszországban, vagy Belgiumban, ahol a Flamand Blokk (VB) 2003-ban Flandriában a szavazatok egyötödét szerezte meg, vagy Svájcban, ahol a Svájci Néppárt (SVP), 26.6%-ot szerzett a 2003 októberi választásokon, a szélsőjobboldali, illetve a radikális jobboldali populista pártok támogatottsága jelentősen növekedett. A kilencvenes években a kis szélsőséges jobboldali pártok kitörtek a pártrendszer perifériájáról, s tömegtámogatással bíró pártokká váltak. Számos kutatásból ismert, hogy a kékgalléros munkavállalók szavazatai a baloldalról átvándoroltak a radikális jobboldali populista, gyakran szélsőjobboldali jelszavakkal operáló pártokhoz, amellett, hogy e pártok jelentős sikereket értek el a középosztályi szavazók táborában is. 3 Magyarországon a rendszerváltás okozta társadalmi- 3 Például 1988-ban a kiskereskedők, kisiparosok, vállalkozók 27%-a, míg a munkások 19%-a voksolt a francia Nemzeti Frontra (FN). A kilencvenes évek közepén és 2002-ben már a munkások közel egyharmada Le Pen-re szavazott, hasonló arányban, mint a kiskereskedők, kisvállalkozók, vagy a vállalati adminisztratív dolgozók (Gabrielle Balazs, Jean-Pierre Faguer and Pierre Rimbaud : French national report, Míg 1995-ben az osztrák munkások csupán egyharmada voksolt az Osztrák Szabadságpártra (FPÖ), addig 1999-ben ez az arány már elérte az 50%-ot! (Plasser Fritz and Ulram Peter A. - eds Wahlverhalten in Bewegung: Analysen zur Nationalratswahl Vienna: WUV.). 7

8 gazdasági krízissel párhuzamosan tűnt fel a jobboldal szélén a soviniszta, antiszemita, rasszista és irredenta párt a MIÉP, amely 1998-ban parlamenti pozícióhoz jutott. A MIÉP 1998 és 2002 között az ellenzék ellenzékeként számos esetben együtt szavazott a jobboldalikonzervatív kormányzó pártokkal, amelynek következtében szavazatarányánál nagyobb befolyást szerzett a politikai életben és a médiában is. 4 A radikális gazdasági átalakulás és az európai jóléti modellre jellemző szociális és foglalkoztatási biztonság megroppanása, valamint ezzel párhuzamosan a szélsőjobboldali és radikális jobboldali populista pártok felemelkedése hasonlít a két világháború közötti időkre, amikor Olaszországban és Németországban az első világháború és a nagy gazdasági világválság okozta mély gazdasági és szociális válság nyomán kerültek hatalomra szélsőjobboldali, fasiszta és náci pártok. Ez a párhuzam szembetűnő akkor is, ha az elmúlt évtizedek munkaerőpiaci változásai nem hasonlíthatóak a két világháború közötti korszak kataklizmaszerű válságához, s számos tekintetben más a társadalmi és politikai atmoszféra, mint a múlt század húszas-harmincas éveiben. Emellett napjaink szélsőjobboldali és radikális jobboldali populista pártjai sem feleltethetőek meg a nyílt utcai erőszakot alkalmazó, magánhadseregeket fenntartó fasiszta és náci pártoknak. A szélsőjobboldali és radikális jobboldali populista pártok előretörése és sikere ismét felvetette az elemzők között azt a kérdést, vajon van-e kapcsolat a társadalmi-gazdasági változások következtében átalakuló munkafeltételek és a szélsőjobboldal növekvő népszerűsége között? A szakirodalomban általánosan elfogadott nézet szerint létezik kapcsolat a két jelenség között, bár találunk kivételeket is. 5 Annak ellenére, hogy a gazdaság válságjelenségei és a szélsőséges jobboldali pártok sikeressége közötti kapcsolat feltételezése széleskörben elfogadott állítás mind a publicisztikában, mind a szakirodalomban, eddig nem volt olyan empirikus vizsgálat, amely hitelt érdemlően feltárta volna a kapcsolatot a társadalmi-gazdasági változások következtében átalakuló munka világa és a szélsőjobboldal népszerűségének növekedése között, s kölönösképpen azt, hogy milyen mechanizmusokon keresztül érvényesül ez a kapcsolat. A szélsőjobboldali pártok előretörését kutató empirikus vizsgálatok többsége a választók szocio-demográfiai jellemzőinek feltárásával foglalkozik, 1989/1, p Szente Péter (2002): A közszolgálati média lehetetlensége. Médiakutató, 2002 tavasz-jog rovat 5 Lásd pl.: Borsányi György (1989) A budapesti munkások választói magatartása ( ), Valóság 8

9 így nagyon ritkán találkozunk olyan kutatással, amely a háttérben lezajló folyamatokat részleteiben vizsgálná. E dolgozat erre a hiátusra kíván választ adni. A választói magatartás hátterében meghúzódó mélyebb folyamatok megragadása érdekében a szociálpszichológiai irodalomhoz fordultam, hiszen a szociálpszichológia segítségével lehet a társadalmi-gazdasági változások, az egyéni percepciók és rekaciók kölcsönhatását tanulmányozni. Az elmúlt ötven évben gazdag szociálpszichológiai kutatási tapasztalatok gyűltek fel, amelyek a nácizmus, illetve tágabb értelemben a radikális jobboldal sikerének lélektani okaira kerestek és adtak magyarázatot. Mind az akkori kortársak, mind a szociálpszichológusok későbbi generációi keresték a választ, Mérei Ferenc szavaival élve arra, hogy miként lehetett milliós tömegeket úgy befolyásolni, hogy a huszadik század derekán emberi mészárszéket állítottak fel Európa közepén. 6 Az e témában lefolytatott szociálpszichológiai kutatások legfontosabb eredménye az, hogy vannak bizonyos attitűdök, amelyek megteremtik a nyitottságot, ha úgy tetszik az igényt, a keresletet a szélsőjobboldali üzenetek és hívószavak iránt. 7 A szociálpszichológiai kutatások eredményeire építve a dolgozat azt vizsgálja meg, hogy a radikálisan megváltozott munkafeltételek egyéni percepciója milyen pszichológiai folyamatokat generál a munkavállalók körében, s ezen 6 Mérei Ferenc (1947): Az együtes élmény. in. Pataki Ferenc, szerk. Csoportlélektan, Gondolat, Budapest, Lásd pl: Staub, E. (1989): The roots of evil: The psychological and cultural origins of genocide and other forms of group violence, Cambridge University Press, New York Pratto, Sidanius, Stallworth and Malle (1994): Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes, Journal of Personality and Social Psychology, 67: Betz, Hans-Georg (1994): Radical Right Wing Populism in Western Europe, 1. ed. New York Kinder and Sanders (1996): Devided by colour: Radical politics and democratic ideal Chicago: University of Chicago Press Altemeyer (1998): The other authoritarian personality in L. Berkowitz (ed.) Advances in Experimental Social Psychology, vol. 30. Orlando, FL: Academic Press Hogg, Michael A. (2000): Subjective uncertainty reduction through self-categorisation: A motivation theory of social identity processes; in Stroebe, Wolfgang/Hewstone, Miles (eds.), European Review of Social Psychology, 11, p Tajfel, Henri (1969): Cognitive aspects of prejudice; in: Journal of Social Issues, 25, p Turner, John C./Hogg, Michael A./Oakes, Penelope J./Reicher, Stephen D./Wetherell, Margaret S. (1987): Rediscovering the social group: A self-categorisation theory, Blackwell, Oxford Sennett, Richard (1998). The corrosion of character, the personal consequences of work in the new capitalism, W.W. Northon and Company, New-York Tajfel and Turner (1979): An integrative theory of intergroup conflict, W.G. Austin& S. Worchel (eds): The social psychology of intergroup relations, Monterery, CA: Brooks/Cole Van den Brug, Fennema and Tillie (2000): Anti-immigrant parties in Europe: Ideological or protest vote, European Journal of Political Research, 37(1):

10 pszichológiai folyamatok miként hatnak azokra az attitűdökre, amelyek fogékonnyá tehetik őket a szélsőjobboldali, vagy radikális jobboldali populista üzenetekre. A dolgozat azt próbálja bizonyítani, hogy a munka világában bekövetkezett változásokra adott reakcióként kialakul és/vagy felerősödik egy sajátos jellegzetességgel bíró attitüdinális potenciál. A szélsőséges nézetekhez köthető attitűdök jelzik a társadalomban az anómia elterjedését, a korábbi munkaértékrend megroppanását, a demokráciába vetett hit kiüresedését, a politikából és a demokratikus intézményrendszerből való kiábrándulást, a munkaerőpiaci bizonytalanságból fakadó erőteljes bűnbakkeresést, a másságtól, a változásoktól való félelmeket, az out-group elutasítását, vagy az in-group erősítésének igényét. Ezen attitűdök jelenléte rávilágíthat a kollektív relatív depriváció elterjedésére és a szolidaritás, illetve a munkahelyi integráció és identifikáció hiányának problematikájára, vagy az új rasszizmus jelenségére, amely a meritokratikus attitűd segítségével a társadalom hierarchikus felépítményének igazságosságát legitimálja. A kialakuló attitüdinális potenciál az, amely megteremti a piacot a szélsőjobboldali üzenetekkel házaló pártok és politikusok számára. Ez a kialakuló attitüdinális prediszpozíció magyarázhatja meg a radikális társadalmigazdasági változások és válságok időszakaiban a tömeges szavazatvándorlást a szélsőjobboldalra, amikor a változások érzékelése nyomán felerősödő bizonytalanság és félelem érzése egybeesik egy az attitűdökre reagáló hívószavakkal operáló karizmatikus személy politikai színpadra lépésével. E dolgozat segíthet annak megvilágításában, hogy a munka világának bizonyos változásai, a változások egyéni percepciói és az azokra adott reakciók, akár pártpreferenciától függetlenül, olyan attitűdök jelenlétét erősíthetik meg, amelyek növekvő szélsőjobboldali, vagy radikális jobboldali populista hívószavak iránti igényt, keresletet indukálhatnak, illetve szélsőjobb szimpátiát jelenthetnek. A szélsőjobboldali szavazói magatartást megelőző attitűdök kialakulásának és jelenlétének vizsgálata azért fontos tehát, mert ezen attitűdök gyakorisága és az attitűdök feltérképezése segíthet annak megértésében, hogy miért képesek radikális üzenetekkel operáló pártok válságos helyzetekben hirtelen népszerűségre szert tenni? A dolgozat kvalitatív és kvantitatív módszerekkel vizsgálja meg nyolc európai ország munkavállalóinak körében, hogy milyen összefüggés tapasztalható a társadalmi-gazdasági változások következtében átalakuló munkafeltételek egyéni percepciója és a szélsőjobboldali nézetekhez kapcsolódó attitűdök kialakulása, és/vagy felerősödése között, illetve milyen 10

11 kapcsolatban állnak ezek a sajátos attitűdök a szélsőjobboldali, vagy radikális jobboldali populista pártok hívószavai és programjai iránt érzett szimpátiával. A dolgozat ennek során a választói keresleti piac kialakulásának folyamatát vizsgálja, amely révén kialakulhat a modern társadalmakban a szélsőjobboldali attitüdinális potenciál. A dolgozat első fejezete bemutatja a legfontosabb társadalmi-gazdasági változásokat Európában, amelyek növekvő egyenlőtlenséghez és bizonytalansághoz vezettek. A második fejezet a nemzetközi és hazai szakirodalom és publicisztika segítségével a szélsőjobboldaliság és a jobboldali radikális populizmus fogalmainak elméleti tisztázására tesz kísérletet, a harmadik fejezet pedig a szélsőjobboldal újjászületésének legfontosabb jellemzőit és a pártok hívószavait tárgyalja. A negyedik fejezet mutatja be azokat az elméleteket, amelyek a társadalmi-gazdasági változások és a szélsőjobboldalhoz köthető attitűdök közötti kapcsolatról szólnak, s az elméletek elemzésének segítségével az ötödik fejezetben fogalmazom meg hipotéziseimet. A hatodik fejezet a kvalitatív mélyinterjúk elemzéséből kialakított mintázatokat és azok elemzését mutatja be. A kvalitatív kutatási eredmények segítségével finomítom hipotéziseimet, amelyeket a hetedik fejezetben, a kvantitatív vizsgálat során tesztelek. E fejezetben megvilágítom a nemzetközi minta és a magyar alminta eredményei közötti hasonlóságokat és különbségeket, valamint magyarázó modellek segítségével bemutatom a szélsőjobb pártok programjai iránti vonzódás legfontosabb folyamatait, jellegzetességeit Magyarországon és a nemzetközi mintában. Az utolsó fejezetben összegzem a kutatás eredményeit és fogalmazom meg a dolgozat konklúzióit. I. Társadalmi-gazdasági változások: növekvő egyenlőtlenség és bizonytalanság Ebben a fejezetben röviden összefoglalom a társadalmi-gazdasági és munkaerőpiaci változások főbb irányvonalait Nyugat-Európában és Magyarországon a 80-as évek közepétől a 90-es évek végéig. E fejezetnek nem egy minden részletre kiterjedő áttekintés és elemzés a célja, hanem az, hogy érzékeltesse azokat a legfontosabb változásokat és jelenségeket, amelyek széleskörű egyenlőtlenséget és bizonytalanságot alakítottak ki a munka világában, és amelyek gyakran megjelennek a szélsőjobboldali és radikális jobboldali populista pártok hívószavaiban is. 11

12 Gazdasági átalakulás Európa jelentős gazdasági változáson ment keresztül az elmúlt évben. A meghatározó trend Európa nemzeti gazdaságainak a globalizáció folyamatába való bekapcsolódása volt. E folyamat legfontosabb jellegzetességének az európai egységes piacba való integráció tekinthető. A globalizáció és az egységes piac által gerjesztett gazdasági versenyben való megfelelés arra kényszerített szinte minden EU tagállamot, hogy egyre növekvő mértékben alkalmazza a neoliberális gazdaságpolitikát és lebontsa a II. Világháború után kialakított modellt, amelynek jellegzetessége az állami és magántulajdonra épülő vegyes-gazdaság, a keynesianus gazdaságpolitika és a munkaerőpiac rigid szabályozása volt. 8 A gazdaság szerkezetében az egyik legnagyobb változást a dezindusztrializáció okozta (1. Táblázat). Szinte minden vizsgált országban a kilencvenes évek végére 10-15%-os ipari foglalkoztatottság-csökkenést figyelhettünk meg, míg Svájcban ez az arány majdnem elérte a 20%-ot. Magyarországon 1989 és 1993 között az iparban foglalkoztatottak 26%-a más munkahelyet kellett, hogy keressen. A technológiai változások, a szervezeti átstrukturálódás és az egyre növekvő igény a munkahelyi flexibilitás és mobilitás iránt a munkavállalók egy részénél munkahelyi bizonytalansághoz vezetett Táblázat Ipari munkavállalók aránya az összfoglalkoztatottak között a vizsgált országokban Ausztria Belgium Dánia Franciaország Németország 1) Magyarország Olaszország Svájc EU ) Az 1974 és1988-as adatok csak Nyugat-Németországra vonatkoznak 8 Streeck, Wolfgang/Kathleen Thelen (2005): Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies, in: Wolfgang Streeck/Kathleen Thelen (eds.): Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies, Oxford, Flecker (eds. 2007): Changing Working Life and the Appeal of the Extreme Right, Ashgate 12

13 Forrás: OECD Historical Statistics, OECD 2000 A dezindusztrializáció folyamata együtt járt az ipari vállalatok struktúrájának átalakulásával. A nagyvállalatok decentralizációja és a közép- és kisvállalkozások számának gyors növekedése átalakította a munkaviszony jellegét azok számára is, akik meg tudták őrizni állásukat az iparban. Az ipari foglalkoztatottság csökkenését a szolgáltató szektor növekedése ellensúlyozta (2. Táblázat): e szektorban minden vizsgált ország esetében 15-20%-os foglalkoztatottságnövekedés figyelhető meg. Kivétel talán Dánia és Belgium, ahol már a 70-es évek közepén is viszonylag magas volt a szolgáltató szektor dolgozóinak aránya az összes foglalkoztatott között. 2. Táblázat A szolgáltató szektorban dolgozó munkavállalók aránya a vizsgált országokban Ausztria Belgium Dánia Franciaország Németország 1) Magyarország Olaszország Svájc EU ) Az 1974 és1988-as adatok csak Nyugat-Németországra vonatkoznak Forrás: OECD Historical Statistics, OECD 2000 A gazdasági szerkezetváltás egybeesett a 90-es évek elejének dekonjunktúrájával, amely minden vizsgált országot jelentősen érintett (3. Táblázat). Az 1997-es és 1998-as év ismét a konjunktúra időszaka volt (kivétel Dánia és Olaszország, ahol a gazdasági produktivitás 1997 után folyamatos csökkenést mutatott), míg 1999-ben valamelyest mérséklődött az európai országok gazdaságának fejlődése. Míg Dánia gazdasága hosszú időn keresztül (1987 és 1993 között) stagnált, addig Ausztria viszonylag jól vészelte át a recessziós időszakot. Míg 1994-től a gazdaság minden vizsgált országban magához tért, addig Svájcban 1997-ig nem mutatható 13

14 ki számottevő GDP növekedés. Egyes országokban, különösen Németországban, Olaszországban és Belgiumban a regionális gazdasági fejlettségi különbségek jelentős feszültségekhez vezettek. A volt Kelet-Németország jelentős gazdasági terhet jelentett az egyesült Németországnak, attól függetlenül, hogy a nyugat-német befektetők számára óriási piaci lehetőséget teremtett a német egyesülés. Az észak-olasz régiók egyre távolodtak gazdasági és foglalkoztatási értelemben a fejletlenebb déltől. Flandria high tech-re alapozott ipara a rohamosan fejlődő szolgáltatási szektorral karöltve messze megelőzte az elmaradott, a hagyományos nehézipar leépülésével küzdő Vallóniát. 10 Magyarországon a 80-as évek gazdasági krízise után, a rendszerváltást követően a mindenkori kormányok elsősorban a privatizáció felgyorsításával próbáltak a gazdasági gondokon enyhíteni. Ezzel együtt járt a gazdaság liberalizációja, a piacgazdaság bevezetése, amely a költségvetés helyzetét volt hivatott stabilizálni. A privatizáció három fő fázisban zajlott: 1990 és 1992 között a nagy iparvállalatok kerültek főleg külföldi befektetők kezébe, 1992 és 1994 között a közepes méretű állami vállalatok privatizációja, majd 1995 és 1996 között a főbb közszolgáltató cégek, köztük a telekommunikációban érdekelt cégek privatizációja zajlott. 11 A közép-kelet-európai régióban Magyarország volt az egyik legnagyobb felvevőpiaca a külföldi befektető tőkének. A kilencvenes évek végére a külföldi cégek a hozzáadott érték 45%-át termelték az iparban, a magán szektor munkavállalóinak 25%-át foglalkoztatták és Magyarország bruttó exportjának 72%-át adták. 12 Ebben az időszakban a textil-, papír-, és vegyiparban, valamint a gépiparban a külföldi érdekeltségű cégek játszották a domináns szerepet. 13 Természetesen a külföldi cégek szerepe meghatározó volt a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban is, gondoljunk csak a külföldi érdekeltségű hipermarket hálózatokra, amelyek erőteljes visszaesést eredményeztek a hazai kereskedelmi, kiskereskedelmi szektorban. A vizsgált időszakban Magyarországon a magánszektor hozzájárulása a GDP-hez több, mint 80%-os volt és a munkavállalók több, mint kétharmada a magánszektorban dolgozott. A privatizációnak, a külföldi tőkebeáramlásnak és az új menedzsment 10 Flecker ibid. (eds. 2007) 11 Commission (2000) Hungary 2000, Regular report from the Commission on Hungary s progress towards accession, 8. November OECD (1999) Economic Surveys, Hungary OECD, Paris, p Hunya, G. (2000): Foreign penetration in central European manufacturing in.: Hunya, G. (ed.). Integration Through Foreign Direct Investment. Making Central European Industries Competitive. Edward Elgar: Cheltenham, UK and Norhtampton, MA, USA. P

15 technikáknak köszönhetően a vállalkozások határozott fejlődésnek indultak. 14 Ezzel együtt Magyarország gazdasága a rendszerváltás utáni években mély recessziós folyamatokon ment keresztül, amely 1990 és 1993 között 17%-os GDP csökkenéshez vezetett. Hasonlóképpen 1993-ban és 1994-ben a költségvetési deficit a GDP 10%-ával nőtt márciusában a kormány hosszútávú stabilizációs programot hirdetett. A program a gyors strukturális reformoknak volt alárendelve; így a bruttó jövedelmek 1995-ben 8.9%-kal, 1996-ban 2.6%- kal csökkentek. A gazdasági fejlődés csak 1997-től indult meg jelentősebb mértékben Táblázat GDP változás 1986 és 1999 között a vizsgált országokban Ausztria Belgium Dánia Franciaország Németország 1) Magyarország Olaszország Svájc EU Forrás: OECD Historical Statistics, OECD 2000 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes évek elejének gazdasági recessziója ellenére a foglalkoztatottság alakulása nem volt negatív. A kilencvenes évek végére az EU15 országaiban a foglalkoztatottság szintje átlagosan több mint tíz százalékkal nőtt, amely főként a határozott idejű és részmunkaidős foglalkoztatás növekedésének volt köszönhető. 16 Az átlagnál valamivel jobb volt a helyzet Ausztriában (11.6%), míg alacsonyabb szintű növekedés figyelhető meg Belgiumban (3.8%), Dániában (2.4%), Franciaországban (4.4%) és a nem EU tag Svájcban (4.6%). A vizsgált EU 14 Country Brief. 15 Bagó József (2000): Furthering Employment in Hungary 16 European Commission DGV ( ): Employment Observatory, MISEP, Policy measures

16 tagállamok közül egyedül Olaszországban csökkent a foglalkoztatottság (-1.6%). 17 Ennek ellenére az összes régi tagállamban a munkanélküliség jelentősen növekedett a 70-es évek közepétől a nyolcvanas évek végéig (majd a munkanélküliség szintje némi ingadozást mutatott a kilencvenes években), különösen érintve a hagyományos ipari munkásságot. A munkanélküliek aránya a kilencvenes évek végére Olaszországban, Belgiumban és Franciaországban is meghaladta az EU15 átlagát (4. Táblázat). Magyarországon a kilencvenes évek elején a munkahelyek száma radikálisan csökkent. Számítások szerint közel 1.8 millió állás szűnt meg a transzformációs krízis során, amely a teljes foglalkoztatottság 22,3%-os csökkenését eredményezte. A munkanélküliség szintje négy év alatt 12%-ra emelkedett. 18 A kilencvenes évek közepétől a lassan növekvő munkahelyteremtésnek köszönhetően csökkent ugyan a munkanélküliek aránya, de a munkaerőpiaci részvétel mélyen az EU átlag (64,3%) alatt volt (56%). Ez főleg a fiatalokat és az idősebb korosztályokat érintette, amely utóbbi munkaerőpiaci részvétele az EU átlag nagyjából felének, egyharmadának felelt meg. A fiatalok munkanélküliségi aránya az összes munkanélküli között minden országban jelentősen csökkent a 90-es évek végére, noha Olaszországban és Magyarországon így is viszonylag magas maradt. 19 A fiatalok és az idősebbek mellett az alulképzettek is túlreprezentáltak voltak a munkanélküliek között és Magyarországot jellemezte a hosszútávú munkanélküliség is. A kilencvenes évek végére Dánia, Magyarország, Ausztria és Svájc munkanélküliségi szintje mérséklődött, míg a többi vizsgált országban viszonylag magas szinten maradt. 17 OECD Historical Statistics, 2001:16 18 Kiss, J. (1996): The development and the prospect of Hungarian agricultural emplyoment. Institure of World Economy, Budapest, August 19 OECD Historical Statistics, OECD

17 4. Táblázat A munkanélküliség aránya a vizsgált országokban Ausztria Belgium Dánia Franciaország Németország 1) Magyarország Olaszország Svájc EU ) Az 1974 és1988-as adatok csak Nyugat-Németországra vonatkoznak Forrás: OECD Historical Statistics, OECD 2000 A közszféra A SIREN kutatás során külön figyelmet fordítottunk a közszféra átalakulására. Ennek oka, hogy a közszférában dolgozók túlnyomó többsége hagyományosan biztos állással rendelkezett. Ugyanakkor a nyolcvanas évek közepétől bekövetkezett változások, mint például a dereguláció, a privatizáció, az állami kiadások csökkentése és konszolidációja relatív bizonytalansághoz, a lecsúszás (veszélyének) érzéséhez vezettek. Németországban a 90-es években jelentősen csökkentek a közszféra munkahelyei (majdnem 30%-kal). 20 Ausztriában 1993-ig nőtt, 1994 és 1996 között csökkent, 1996 és 1999 között ismét nőtt, majd 2000-ben újra csökkent a közszféra dolgozóinak száma. 21 A közszférában minőségi változások történtek a foglalkoztatási feltételekben és a szervezeti struktúrában egyaránt. Az új menedzsment szemlélet a hatékonyság növelését tűzte ki célul. Olaszországban a fontosabb telekommunikációs cégek, biztosítók, olajipari társaságok és bankok privatizációja a kilencvenes évek közepén vette kezdetét. Németországban a vasútnál 10 év alatt a dolgozók 85%-át építették le. 22 Természetesen ez nem jelentette feltétlenül azt, Wiesbaden, Statistisches Bundesamt (2001): Statistisches Jahrbuch 2001 für die Bundesrepublik Deutschland, 21 Felcker ibid. (2007) 22 Gudrun Hentges, Cassandra Ellerbe-Dück, Malte Mayer (2001): German national report. 17

18 hogy az említett dolgozók közül mindenki munkanélkülivé vált. A szakszervezetek segítségével sikerült a dolgozók egy részének más munkát felajánlani. Ugyanakkor letagadhatatlan, hogy a változások következtében a közszférában is jelentősen nőtt a bizonytalanság érzése. Magyarországon körülbelül munkavállaló dolgozott a vizsgált időszakban a közszférában. Köztük a köztisztviselők aránya 13%-os volt. A közalkalmazottak aránya 72%-ot tett ki, majdnem kétharmaduk az oktatásban és az egészségügyben dolgozott a vizsgált időszakban. Magyarországon az 1995-ös stabilizációs program a közszférát jelentősen kurtította: az e szférában dolgozó munkavállalók aránya 15%-kal csökkent, 1997-re a jövedelmüket is a GDP 7,3%-ával csökkentették ben a közalkalmazottak jövedelme 65%-kal volt alacsonyabb, mint a köztisztviselőké. 23 Emellett 2001-ben tovább emelték a köztisztviselők bérét, azonban a közalkalmazottak bére nem változott, ami további elégedetlenséghez vezetett különösen az oktatási és egészségügyi szférában dolgozók körében. Fejlődő szektorok A fejlődő szektorokban dolgozó munkavállalók, különösen a vezetői pozícióban dolgozók a változások nyerteseinek tekinthetők. E munkavállalók egyéni percepcióihoz gyakran társulhat a nyertes identitás és az ezen keresztül kialakított sajátos győztes attitűd. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a pszichológiai fenyegetettség ugyanolyan fontos lehet, mint a materiális, vagy a már bekövetkezett munkaerőpiaci törés a szélsőjobboldalhoz köthető attitűdök kialakulásában, ezért elengedhetetlen néhány szót ejteni azokról, akik ugyan felívelő ágazatokban dolgoznak, a változások relatív nyerteseinek tekinthetők, mégis frusztrációt, fenyegetettséget, stresszt élhetnek át a változások következtében. 24 A szolgáltató szektor nagyarányú expanziója figyelhető meg minden vizsgált országban, így Magyarországon is a struktúraváltás során. Minden vizsgált ország tekintetében a legnagyobb fejlődésen az üzleti, a kereskedelmi szolgáltatói, a biztosítási és bankszféra, valamint az ingatlanpiac ment keresztül. Valamivel kisebb mértékben fejlődött a kiskereskedelem és a vendéglátóipar is. Az IT szektor és IT tanácsadás is óriási fejlődésen ment keresztül. Az Internet elterjedésével az Internetes szolgáltatások elengedhetetlenné váltak az üzleti és az állami szféra számára is, újszerű lehetőségeket kínálva a szolgáltatások igénybevételére, új 23 ILO (1997) Hungary Employment and Sustainable Livelihoods. ILO CEET, Budapest, p.22. Vienna 24 Mileti et al. (2002): SIREN Workpackage I. Modern Sirens and their populist songs. Neuchatel and 18

19 üzleti lehetőségek megnyitására. Emellett a hagyományos ipari szektor is új, e-üzleti alapú technológiákat vezetett be. Az említett szektorokban nemcsak nőtt a munkalehetőségek száma, hanem a kapcsolódó ágazatokban is növelte a foglalkoztatottságot. A telekommunikációs szférában például a 90-es évek második felében a mobiltelefonok gyors elterjedése új üzleti és munkalehetőségeket nyitott meg. A szolgáltató szektorban dolgozók munkahelyi biztonsága és keresetei azonban sok esetben egyáltalán nem nevezhetők kiemelkedőnek, sőt a korábbi, hagyományos ipari munkahelyek hosszútávú foglalkoztatási lehetőségeitől és kereseteitől jórészt elmaradnak. 25 Flexibilitás és bizonytalanság A munkaerőpiaci biztonságról szóló viták a flexibilis és bizonytalan munkavégzés elterjedésére fókuszálnak. Minden vizsgált országban megfigyelhető ez a jelenség, amely főként a részmunkaidős foglalkoztatás növekedésének köszönhető. Összességében a részmunkaidős munkahelyek aránya 10%-kal növekedett az EU-ban 1994 és 1999 között. 26 Ausztriában, Dániában és Németországban a 80-as évek közepe óta egyre több nő dolgozik részmunkaidőben. A vizsgált országok közül Dániában volt a 90-es években a legmagasabb a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya, Belgiumban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Svájcban és Magyarországon 27 pedig a részmunkaidős foglalkoztatás egyenletes növekedést mutatott. 28 Emellett a határozott munkaidejű szerződések száma is növekedett az EU-ban. Franciaországban a munkavállalók csupán 65%-a dolgozik stabil, sztenderd foglalkoztatás keretében, 15%-kal kevesebben mint 20 évvel ezelőtt. Ezzel együtt a 70-es évek közepe óta a határozott munkaidejű szerződéssel dolgozók aránya 10%-ra nőtt, főleg a fiatalok és a nők körében. A nem sztenderd foglalkoztatás növelte a bizonytalanságot. A sztenderd foglalkoztatásban ugyanakkor a korábbiakhoz képest nőttek a munkaterhek, a munkaidő, a mobilitási igény a munkaadók részéről a munkavállalók felé Mileti et al. Ibid. (2002) 26 Mileti et al. ibid. (2002) 27 A foglalkoztatás atipikus formái ugyanakkor csekély mértékben voltak jelen Magyarországon a vizsgált időszakban: munkavállaló dolgozott 2001 októberében részmunkaidőben, rel többen, mint a megelőző évben. Ez ugyanakkor nem jelentett új munkaerőpiaci részvétel növekedést, pusztán a teljes foglalkoztatottságú dolgozók száma csökkent hasonló arányban. (a mai foglalkoztatottsági adatokat lásd: 28 Mileti et al. ibid. (2002) 29 Gabrielle Balazs, Jean-Pierre Faguer and Pierre Rimbaud ibid. (2001) 19

20 Az atipikus foglalkoztatás növekedése együtt járt a munkafeltételek romlásával és a flexibilitás növekedésével. A munkaszervezés új formái a gazdaság egy részében növekvő egyéni felelősséghez, nagyobb munkaterhekhez, hosszabb munkaidőhöz és növekvő döntéshozatali lehetőséghez/kényszerhez vezetett. Ez gyakran együtt járt a bizonytalanság növekedésével: a bizonytalan foglalkoztatottság kombinálódott a szociális, jövedelmi biztonság hiányával. Az EU-ban 1995 és 2000 között nőtt azon munkavállalók száma, akik rosszabbodó munkafeltételekről számoltak be. 30 Belgiumban, Olaszországban, Svájcban és Ausztriában a legnagyobb problémát a munkaidő és a munkaterhek növekedése jelentette. Az ezzel együtt járó stressz további problémaforrás, amellyel a különböző kutatások során megkérdezett munkavállalók szerint hosszútávon kell szembesülniük. 31 Az informális foglalkoztatás szintén jelentős problémát jelentett minden országban. Olaszországban a munkaképes korú munkaerő legalább 15%-a illegálisan dolgozott, mindenféle szociális biztonsági garanciák nélkül. 32 Dél-Olaszországban a munkavállalók legalább egyharmada dolgozott szabálytalan körülmények között (gyakran nem is kaptak másképp munkát). Köztük főleg fiatalokat, munkanélkülieket találhatunk. Magyarországon a mikro- és kisvállalkozásoknál volt tapasztalható a feketemunka jelentős növekedése. Becslések szerint az informális gazdaság produkciója évente a GDP egyharmadával egyenlő mértékű. Bizonyos iparágakban mint az építőiparban, a textil- és cipőiparban, vagy az élelmiszeriparban, illetve a kiskereskedelemben és a szolgáltató szektorban az informális munka helyettesíti a legális atipikus, szabályozott, flexibilis munkavégzést. Különböző becslések alapján azt mondhatjuk, hogy a regisztrálatlan foglalkoztatás ideje megfelel teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóénak. 33 A szegénység, vagy annak veszélye minden vizsgált országban növekedett a 90-es években. Ez leginkább a tartós munkanélkülieket, az alacsony iskolai végzettségűeket, az alkalmi munkából élőket, a bevándorlókat és az egyedülálló szülőket, főként a gyermeküket egyedül nevelő anyákat sújtotta/sújtja. A magyar háztartáspanel felmérése szerint 1994-ben a magyar 30 Lásd pl. 3. European Survey on Working Conditions of the European Foundation, Mileti et al. ibid. (2002) 32 Ministero del Lavoro (2001): Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, (White book on the job market in Italy); in: idézi: Patrizia Milesi, Vera R. Martinelli and Patrizia Catellani (2001) Italian national report, 33 Lásd: például Hárs, Á. (1995) Migration and the Labour Market in.: Fullerton, M. Sik, E. Tóth, J. (eds.) Refugees and Migrants: Hungary on the Crossroads, MTA PTI, Budapest. 20

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL...

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL... Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Czeglédi Csilla Okleveles közgazdász A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon Doktori értekezés Konzulens: Prof. Dr. Józsa

Részletesebben

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Keserű Dávid Pécs, 2011 Új

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

REJTETT GAZDASÁG. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai

REJTETT GAZDASÁG. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai REJTETT GAZDASÁG Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai KTI IE KTI Könyvek 11. Sorozatszerkesztő LAKI MIHÁLY REJTETT GAZDASÁG Be nem

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSAI ÉS A RÁ ADOTT VÁLASZOK KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI LÉPTÉKEKEN. Bevezetés

A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSAI ÉS A RÁ ADOTT VÁLASZOK KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI LÉPTÉKEKEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 1. pp. 17 32. A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSAI ÉS A RÁ ADOTT VÁLASZOK KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI LÉPTÉKEKEN BOROS LAJOS PÁL VIKTOR THE EFFECTS OF THE ECONOMIC CRISIS AND POLICY RESPONSES

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYEK ÁTALAKULÁSA ÉS A FEJLETT GAZDASÁGOK UTOLÉRÉSE

AZ INTÉZMÉNYEK ÁTALAKULÁSA ÉS A FEJLETT GAZDASÁGOK UTOLÉRÉSE AZ INTÉZMÉNYEK ÁTALAKULÁSA ÉS A FEJLETT GAZDASÁGOK UTOLÉRÉSE NAGY ANDRÁS Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest 2002. január KTK/IE Műhelytanulmányok 2002/1. Magyar Tudományos

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján

A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján A tanulmány a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által, A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában tárgyában közzétett KÉ-12350/2004

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 4. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben I.

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben