Bódi Erzsébet * A NYITOTT GAZDASÁG MAKROÖKONÓMIÁJA EGY LEHETSÉGES MEGOLDÁS A TANTÁRGYI PROGRAM KIALAKÍTÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bódi Erzsébet * A NYITOTT GAZDASÁG MAKROÖKONÓMIÁJA EGY LEHETSÉGES MEGOLDÁS A TANTÁRGYI PROGRAM KIALAKÍTÁSÁHOZ"

Átírás

1 Bódi Erzsébet * A NYITOTT GAZDASÁG MAKROÖKONÓMIÁJA EGY LEHETSÉGES MEGOLDÁS A TANTÁRGYI PROGRAM KIALAKÍTÁSÁHOZ EL SZÓ F iskolánkon 2002 óta tanítunk a kötelez tantárgyak között nemzetközi gazdaságtant. Azóta évente tartalmilag és módszertanilag mélyítve, ill. b vítve összeállt egy féléves kurzushoz rendelhet tananyag, kézirat formájában. Ezzel párhuzamosan elkészültek óravázlatok, el adások power point feldolgozásban, a dolgozatokhoz kérdések és feladatok, igen nagy adatbázisban. A hallgatók lehet séget kaptak a webtanon alapuló gyakorláshoz. A hagyományos képzésben ezt a tantárgyi tematikát a TVSZ el írása szerint még három szemeszterben hirdethetjük meg. A ciklusos képzésben új tantárgy veszi át a helyét, Nemzetközi gazdaságtan és integrációs ismeretek címmel. E tantárgy programja jelenleg nem tartalmazza a nyitott gazdaság makroökonómiáját. Tanulmányom célja, hogy felhívjam a figyelmet erre a mulasztásra. Olyan tudással kell rendelkeznünk és tanárként, szül ként olyan információkat kell közvetítenünk a fiataloknak, amelyek bárhol is vannak a világon segíti ket tájékozódni a gazdasági, társadalmi események szövevényes rendszerében. A közgazdaságnak, mint tudománynak kitüntetett szerepe van ebben. Minden olyan tudás felértékel dött ami segíti a gazdasági folyamatok, események értését legalább olyan szinten, hogy ne érezhessük magunkat a teljes kívülálló státuszában. Tudjuk, hogy a piaci koordinációs mechanizmusok az áruvilágban, a pénzvilágban egyaránt kijelölik a játékszabályokat, ismernünk kell tehát azokat. A világ fejlett országainak többsége kis és nyitott nemzetgazdaság. Magyarország is közéjük tartozik. Ezekre az országokra jellemz, hogy a nemzetközi áru- és t keforgalomban elenyész súllyal szerepelnek, így nem játszanak dönt szerepet a világpiaci árak, árarányok, kamatok kialakításában. Nyitottságuk következtében azonban jelent s az alkalmazkodási kényszerük, a világpiac gazdasági eseményeihez és az ezekt l lényegesen függ világgazdasági változókhoz. A nemzetközi összefüggésekt l nem képesek függetleníteni gazdaságpolitikájukat sem. Ez is indokolja, hogy a zárt gazdaságra felépített makroökonómiai modellek ismerete és alkalmazási készségének elsajátítása önmagában nem ad elegend tudást a jelenlegi fejlett országok gazdasági folyamatainak elemzéséhez. A nyitott makrogazdaság elemzési rendszere segíti a közgazdász hallgatókat a változó világgazdaság folyamatainak, a nemzetközi aktuális gazdaságpolitika céljainak, eseményeinek megértésében A hazai tankönyvek jellemz en a zárt gazdaságok modelljeiben értelmezik az összefüggéseket, olyan konzisztens elméleti rendszerig eljutva, amelyben a világgazdasági folyamatok hatásának semmilyen szerepe nem lehet. A f iskolánkon alkalmazott makroökonómiai tantárgy hasonlóan a * BGF Pénzügyi és Számviteli F iskolai Kar, közgazdaságtan tanár, dékánhelyettes. 5

2 fentiekhez, az elmélettörténeti szempontból jelent s iskolák paradigmájának bemutatására építve (neoklasszikusok, monetaristák, keynesisták a hivatkozott és bemutatott modellek) a keynesi eszközrendszer alkalmazásával statikus zártgazdaságú kereslet oldali egyensúlyi modellt épít fel. Ezt követ en az egyensúlytalansági helyzetek levezetése (infláció, munkanélküliség, költségvetési hiány, dekonjunktúra, nem megfelel növekedési ütem stb.) is a zárt gazdaságra felállított modellben történik. A következetesség megkívánja, hogy az egyensúlytalansági helyzetek kezelésére alkalmazható gazdaságpolitikai eszközök rendszerének bemutatása és hatásának értelmezése is a nemzetgazdaságon belül és annak makrováltozóin keresztül történjék. Mivel mindennapjainkban jelen vannak a nemzetközi gazdaság változói, jelenségei a fizetési mérleg egyensúlytalansága, az árfolyamváltozás, a külföldi árak növekedésének hatása, az euróbetétek hozamának alakulása stb. így elkerülhetetlen, hogy az alapozó elméleti közgazdaságtanban ezekkel ne foglalkozzunk. 1 Nemzetközi gazdaságtan vagy világgazdaságtan? Gyakran felmerül kérdés a tantárgy programjának kialakításában. Nemzetközi gazdaságtant nem lehet ért módon világgazdasági folyamatok, tények szemléltetése nélkül oktatni. A hallgató akkor érti meg pl. egy kamatparitás feltételére épül devizapiaci egyensúlyi helyzet bemutatására felállított modell jelent ségét, ha a napi információ szintjén hallottakhoz, olvasottakhoz kapcsolni tudja. Akkor tudjuk motiválni a bemutatott modellek logikájának elsajátítására, ha pl. segítségével el tudja dönteni, hogy devizában vagy hazai valutában érdemes hitelt felvenni, vagy megtakarítani. Vagy a gondolkodó típusú hallgató, aki látja az adatokból a forint/euró árfolyamának változása és a kamat változása közötti összefüggést, de nem tudja kitalálni a köztük lév viszony algoritmusát, és ehhez megtanulja azt az elemzési módszert, azt a gondolatmenetet amellyel tovább is léphet újabb következtetések felé. Tanulmányomban a nyitott gazdaság makroökonómiájának elemzési technikái közül azokkal foglalkozom, amelyeket még nem építettem be az eddig kézirat formájában összeállított tananyagba. A már korábban elkészített, a tanításban kipróbált, de részben módosított tematikát is közlöm terjedelmi korlátok miatt csak vázlatosan A tanulmány terjedelmi korlátai kényszerítettek arra a stílusbeli eklektikára, amelyet az alábbiakban a dolgozat olvasásakor tapasztalhat az érdekl d. Célom els sorban a nyitott gazdaság makroökonómiájának átmentése a ciklusos képzési rendszerbe. Ennek alárendelve szerkesztettem egy konzisztens anyagrészt, amit kifejteni 5-10 oldalban nem lehet, így csak a tartalomjegyzékét közlöm. Az alábbiakban egységes szerkezetben olvasható az a tantárgyi program, amellyel szeretném felhívni a figyelmét kollégáimnak, akiknek belátása szükséges ahhoz, hogy véglegesítsük kollektív munkával azt a tananyagot, amit öröm és hasznos tanítani és tanulni. Csak másodlagos célja munkámnak azon dilemmáimnak bemutatása, amelyek a tananyag korszer sítésének kutatómunkája során felmerültek. Ez utóbbi kérdésekkel részletesebben foglalkozom. E fejezetrészeket az ajánlott tantárgyi tematikán belül külön jelölöm. Témájuk: 1. Az árfolyam-alakulás áru- vagy t kepiaci megközelítése (levezetés és értelmezés) 2. A nyitott gazdaság egyensúlyi modelljének felállítása IS-BP és LM rendszerben vagy IS-LMvalutapiac rendszerében. 1 Egyik megoldás ami már a középiskolákban oktatott tankönyvekben is évek óta alkalmazott gyakorlat, a makroökonómiai tankönyvek utolsó fejezetében a nyitott gazdaság gazdaságpolitikája fix és lebeg árfolyam rendszerben kerül bemutatásra. Ez a fejezet a tankönyv el z részeinek tartalmából nem következik, tudniillik a nyitott gazdaság egyensúlyi modelljét nem tartalmazza a tankönyv. Szervetlenül árválkodik utolsó fejezetként. Ebben a pozíciójában a tanulók körében a leginkább érthetetlen és haszontalan tanulni valóvá válik. Ezt a gyakorlatot a f iskolák egyetemek nem vették át. 6

3 Nemzetközi gazdaságtan és integrációs ismeretek tantárgyi program önálló részeként A nyitott gazdaság makroökonómiája I. fejezet: Alapfogalmak és alapösszefüggések 1. Nemzeti jövedelem elszámolása nyitott gazdaságban 1.1. Fizetési mérleg- felépítése; számlavezetés szabályai 1.2. Fizetési mérleg és a nemzeti számlarendszer összefüggése Nyitott gazdaság alapegyenlete: S(Y-T)+T+IM(E r ; Y d ) = I+G+EX(E r ; Y * d) 1.3. Folyó fizetési mérleg egyenlege (CA) és a reálárfolyam (E r =EP*/P) Nettó export alakulása EX N =EX N (EP*/P; Yd) J görbe MARSHALL-LERNER összefüggés Esettanulmány, hazai adatokkal: fizetési mérleg felépítése és adatai; GNP, C, I, G és CA Függelék: Fogyasztás és beruházás intertemporális megközelítésben és a folyó fizetési mérleg 2. Valutapiac kétféle megközelítésben árfolyam-alakulás árupiaci és t kepiaci megközelítésben 2.1. A valutapiaci egyensúly t kepiaci megközelítésben, kamatparitás; 2.2. Aktívahozamok (kockázat, likviditás); árfolyam és a várható aktívahozam kapcsolata; 2.3. Pénzkínálat-változás és árfolyam változás; jöv beli várható árfolyam és aktívahozam; kamatláb-változás és aktuális árfolyam Esettanulmány: aktívahozam, azonnali és határid s árfolyamok; futures ügyletek, devizaopciók; 3. Árfolyamrendszerek történelmi áttekintés a Bretton Wood-i rendszert l napjainkig 3.1. Megoldási alternatívák a szigorúan rögzített l a köztes megoldásokon keresztül a tiszta lebegtetésig 3.2. Rögzített árfolyam mellett a valutapiaci egyensúly; jegybanki intervenció; sterilizált intervenció; 3.3. Valutapiaci intervenció és a hazai pénzkínálat; intervenció és tartalékdeviza; pénzkínálat és fizetési mérleg egyenlege 3.4. Különböz árfolyamrendszerek mellett és ellen szóló érvek Esettanulmány: Magyarországon alkalmazott árfolyamrendszer miért pont ez? II. fejezet: A nyitott gazdaság egyensúlyi modellje 1. A nyitott gazdaság egyensúlyát kifejez változók 1.1. Árupiaci egyensúly IS levezetése és értelmezése, elmozdulásai 1.2. A fizetési mérleg egyensúlya BP elmozdulásai 1.3. A pénzpiaci egyensúly LM értelmezése, elmozdulásai 2. IS-LM-BP vagy IS-LM-valutapiac választható modellek bemutatása 2.1. Modellek m ködtetése néhány kiemelt változó alapján Pénzkínálat növekedése Állami költekezés egyszeri növelése A t ke határtermék értékének várható növekedése (termelékenység növekedés) Adónövelés Külföldi jövedelem növekedése Belföldi árszínvonal emelkedése Külföldi kamatláb emelkedése Esettanulmányok: A forint euróban mért tartós árfolyamváltozásának hatása a kamatlábra. A kamatláb növekedése által indukált változások a makrogazdaság folyamataiban. Függelék: Fedezett kamatparitás mellett kialakult egyensúlyi árfolyam 7

4 III. fejezet: A gazdaságpolitika lehet ségei a különböz árfolyamrendszerekben 1. Gazdaságpolitika célja a nyitott gazdaságban 1.1. Stabilizációs politika a lebeg árfolyamrendszer mellett A monetáris politika eredményessége A fiskális politika lehet ségei 1.2. Stabilizációs politika a fix árfolyamrendszer mellett A fiskális politika eredményessége A monetáris politika lehet ségei Az árfolyam-kiigazítás Esettanulmányok: Hogyan tükröz dik hazánk gazdaságpolitikai rendszerében a világpiaci gazdasági változókhoz való alkalmazkodási kényszer? Milyen gazdaságpolitikai eszközök válnak jelent ssé ebben a gazdasági folyamatban? Megjegyzés: Az esettanulmányok témájának kijelölése csak ajánlás, választása tetsz leges. A felvázolt tantárgyi program feldolgozása a hallgatót segíti, hogy a tananyag elsajátítása után a fenti és ahhoz hasonló elemz tanulmányokat megértse. Az alábbiakban a tematika egyes alfejezeteit részletesebben bemutatom. A VALUTAÁRFOLYAMOK ÁRUPIACOKON ÉS T KEPIACOKON ALAPULÓ MEGKÖZELÍTÉSE A kétféle megközelítés közötti különbséget modelleken keresztül vezetem le. Az összefüggésekre a közgazdaságtanban gyakran használt függvényeket alkalmazom. I. AZ ÁRFOLYAM ALAKULÁSÁNAK ÁRUPIACI MEGKÖZELÍTÉSE 1. A valutakereslet és -kínálat levezetése 1.1. A valutakínálat levezetése az árupiaci túlkínálatból 1. ábra Valuta kínálati függvény levezetése Jelölések: D és S = hazai áruk kereslete és kínálata; P(Ft)= forintban kifejezett ár E(Ft/ ); SX(E1) = adott árfolyam mellett áruexport kínálata euróban számított ár függvényében; S = euró kínálata; P( )= euróban kifejezett ár; Dx= külföld által meghatározott kereslet az export árura ; 8

5 1.2. Valutakereslet levezetése az árupiaci túlkeresletb l 2. ábra Valuta keresleti függvény levezetése Jelölések: D m = import termékek hazai kereslete; D me1 = euróban mért ár függvényében E 1 árfolyam melletti import termék kereslet; S m = az importálandó termékek adott külföldi kínálata; D = euró keresletet az árfolyam függvényében 1.3. Áruexport és áruimport által meghatározott valutakínálat és valutakereslet. Valutapiac 3. ábra Valutapiac E*(Ft/ ) egyensúlyi árfolyam mellett határozódik meg az export és import, amelyet figyelembe veszünk a BP függvény szerkesztésénél. 9

6 2. A fizetési mérleg egyensúlyi helyzetének kijelölése a BP függvény szerkesztésével 4. ábra Jelölések: Im (E0) = IM 0 +my, m = Im/ Y, azaz az import termékek kereslete adott árfolyam mellett a hazai rendelkezésre álló jövedelem függvényében ; Y = hazai makrojövedelem; i = i* a belföldi és külföldi kamatláb egyenl ; Kas+X = a t kemérleg többlete ; Kas+X (E0,Y*) = adott árfolyam és külföldi jövedelem mellett a t kemérleg többlete; Bp = a i és Y azon kombinációi, ahol a fizetési mérleg egyensúlyban van. Fizetési mérleg helyzete javul Hazai valuta leértékel dése (E ) Belföldi makrojövedelem csökkenése (Y ) Belföldi kamatszínvonal növekedése (i ) Külföldi kamatszínvonal csökkenése (i* ) Fizetési mérleg helyzete romlik Hazai valuta felértékel dése (E ) Belföldi makrojövedelem növekedése(y ) Belföldi kamatszínvonal csökkenése (i ) Külföldi kamatszínvonal növekedése(i* ) EGY KIS KITÉR J görbe a folyó fizetési mérleg alakulása a leértékelés hatására 5. ábra A J görbe. A hazai valuta reálleértékel dése és a folyó fizetési mérleg kapcsolata 10

7 A hazai valuta reálleértékel dése a folyó fizetési mérleg egyenlegét javító hatása csak késleltetve érkezik. A valuta leértékelését követ en kezdetben a folyó fizetési mérleg egyenlege (EX N = nettó export, egyéb tételeit l eltekintünk) romlik, az id függvényében alakuló EX N J alakot ír le. Az 1. és 2 pont melletti export és import még a régi árfolyamon kötött szerz dések szándékát fejezi ki. A negatív egyenleg magyarázata, hogy az import termékekért az új árfolyam mellett többet kell fizetni. Az alkalmazkodási folyamatot követhetjük nyomon a függvény mentén. Megfigyelések szerint egy éven túl már pozitívvá válik a valuta leértékel désének következtében ceteris paribus a folyó fizetési mérleg egyenlege. MARSHALL-LERNEL feltétel: az árfolyam reálleértékel dése növeli a folyó fizetési mérleg (CA) egyenlegét egyéb tényez változatlanságát feltételezve, ha az export és az import megfelel rugalmassággal reagál az árfolyamváltozásra. Ha alaphelyzetben a folyó fizetési mérleg egyensúlyban volt, az árfolyam reálleértékel dése pozitív egyenleget eredményez, ha az export- és az importkereslet relatív árrugalmassági értékeinek összege nagyobb, mint egy. Árfolyam rugalmasság jelentése, 1%-os reálárfolyam-változás hány százalékos export-, ill. importkereslet változást eredményez. ( + *>1, = az exportkereslet reálárfolyam szerinti rugalmassága, *= az importkereslet reálárfolyam szerinti rugalmassága.) A tétel bizonyításától itt eltekintek. A BP függvény, mint a fizetési mérleg egyensúlyi pontjainak halmaza elmozdul a reálárfolyam változásának okán (E P*/P), az el z ekben ismertetett feltétel érvényesülése esetén. Ezen kívül külföld jövedelmének (Y*) és a külföldi kamatláb (i*) változásának hatására is megváltozik az egyensúlyi pontok elhelyezkedése. 3. Az árupiac egyensúlya a nyitott gazdaságban 6. ábra Jelölések: IS = azon kamatláb jövedelem kombináció, ahol a nyitott gazdaság árupiaca adott árfolyam mellett egyensúlyban van; I+G+X = az árupiac keresleti oldala (beruházás + állami költekezés + áruexport); S+T+Im = az árupiac kínálati oldala (megtakarítás + adó + áruimport); I+G+X (E0) = keresleti oldal adott árfolyam mellett; S+T+Im (E0) = kínálati oldal adott árfolyam mellett. 11

8 3.1. IS görbe elmozdulásai S(Y-T)+T+Im(E r,y)=i+g+x(e r,y*) helyzete változik. Endogén változók hatására, mint pl. a jöv ben várható termelékenység, ezáltal a beruházási kereslet I(i)=I 0 -ai értéke; kormányzati vásárlások; autonóm adó; autonóm fogyasztás C(Y)=C 0 +cy; fogyasztási határhajlandóság (c= C/ Y); a beruházás kamatérzékenységének (a= I/ i); import autonóm értéke Im=Im 0 +my; import határhajlandóság (m= Im/ Y). Exogén változók hatására: külföldi árszínvonal növekedése a reálárfolyam növekedésén keresztül (E P*/P) növeli az exportot, ill. fordítva belföldi árszínvonal csökkenés a reálárfolyamon keresztül növeli az exportot (E P*/P), ill. fordítva a külföldi kamatláb emelkedése a külföldi valuta keresletének növekedése miatti árfolyam növekedés (hazai valuta leértékel dése) export növekedés, ill. fordítva árfolyam emelkedése és csökkenése- export és import változás hazai kamatláb emelkedése növeli a külföldi valuta kínálatát, hazai valuta felértékel dése export csökkenés, import növekedés (kamatláb csökkenés esetén fordítva) 4. A nyitott gazdaság egyensúlyi modelljének felállítása Adott árfolyam mellett az árupiac, a pénzpiac és a fizetési mérleg ugyanazon kamatláb és jövedelem mellett kerül egyensúlyba (E). 7. ábra Megjegyzés: LM = azon kamatláb és jövedelem kombinációk, ahol a pénzpiac egyensúlyban van. LM M s /P = L(Y,i) a nyitott és a zárt gazdaságban ugyanazon összefüggések alapján határozódik meg, így annak levezetését l itt eltekintek. 12

9 II. AZ ÁRFOLYAM ALAKULÁSÁNAK T KEPIACOKON ALAPULÓ MEGKÖZELÍTÉSE 1. A devizaeszközök kereslete A deviza keresletét ugyanazok a tényez k befolyásolják, mint bármely más aktíva keresletét. A jelenbeni vásárlóer nket nagyobb érték jöv beni értékké akarjuk alakítani, vagyonunk gyarapítása céljából. Akár részvény, kötvény, készpénz, nemesfém a vagyonunk tartásának formája, a választásnál a legfontosabb információ az eszköz jöv beni értékére vonatkozó várakozások. Ezen eszközök két id pontbeli értékét hasonlítjuk össze. Az értékkülönbséget reálértékben kell meghatározni, hiszen az eszköztartás célja nem öncél, hanem a nagyobb fogyasztási lehet ség elérése. 2 Két aktíva hozamát csak akkor tudjuk összevetni, ha azonos mértékegységben fejezzük ki. A devizabetét jöv beni értéke két tényez függvényében alakul: az egyik az adott deviza kamatlába, míg a másik a devizaárfolyam várható alakulása. Ezekt l függ várható hozama (értékének százalékos) változása. Alább az euróbetét forinthozamának kiszámítására olvashatunk egy példát. A jelenlegi árfolyam 270 forint/euró, ami várhatóan egy év múlva 300 forint/euró lesz. A forintkamatláb évi 8%, míg az eurókamatláb 5%, tehát 100 forint 108 forintot, míg 100 euró 105 eurót ér év végén. Melyik bankbetét ad magasabb hozamot? Megoldás: az euróhozam forinthozammá alakítása, hogy választani lehessen a két befektetési forma között. A mai árfolyam 270 forint/euró. Egy 1 eurós bankbetét ára 270 Ft. 1 eurós betétünk 1,05 eurót ér év végén. A várakozások szerint a forint leértékel dik az euróval szemben, vagyis 1 euró 300 Ftot ér, így az euróbetétet (300 1,05=) 315 Ft-ra becsüljük. A fenti adatokból következik, hogy a forint euróhozama ( )/270 = 0,166 azaz 16%. A 16%-kal szemben a forint hozama 8%, tehát el re láthatóan érdemesebb euróbetétben tartani a megtakarításunkat. A forint hozama 3 százalékponttal meghaladja az euró kamatláb nagyságát, de az euró felértékel dése a forinthoz képest az euró tulajdonosainak árfolyamnyereséget biztosít, ami várhatóan felülkompenzálja a kisebb euró kamatlábat. A forint leértékel dési üteme az euróval szemben ( )/270=0,11, ami évi 11%-ot jelent. Az euróbetét forinthozama megközelít leg azonos az euró kamatláb és a forint euróval szembeni leértékel dési ütemének összegével, azaz 11+5=16 %. A kétféle pénznemben denominált betétek hozamát össze tudjuk hasonlítani az alábbiak szerint: i* = egyéves euróbetét mai kamatlába; Az euróbetét forintban várt hozama E Ft / = a mai forint/euró árfolyam; i i*+(e e Ft/ E Ft / )/E Ft /,. A negatív E e Ft/ = az egy év múlva várható forint/euró árfolyam; érték az euróbetét magasabb várható i = forinthozam; hozamát jelenti. Variációk i i* (E e Ft/ -E Ft / ) E Ft /, i- i*+( E e Ft/ - E Ft / )/ E Ft /, 1 0,08 0,04 0,00 0,04 2 0,08 0,04 0,05 0,09 3 0,08 0,04-0,10-0,06 2 A reálhozam várható alakulása mellett az aktívák keresletét meghatározza még a befektetés kockázata és a likviditása. A magas kockázatú befektetéseknél a vagyon értéke változékonnyá válik, amit csak akkor érdemes vállalni, ha nagy a reálhozam várható értéke. Az eszköz likviditásától függ, hogy milyen gyorsan és mekkora tranzakciós költséggel lehet eladni. E két változótól a dolgozatomban eltekintek. 13

10 1.1. Devizapiaci egyensúly egyensúlyi árfolyam E(Ft/ ) Kamatparitás érvényesül ha a különböz devizában denominált betét, azonos devizában kifejezve, várhatóan ugyanazt a hozamot biztosítja. A valutapiaci egyensúlyt a hozamkülönbségek kihasználása, a valutapiaci kamatarbitrázs hozza létre. i=i*+(e e Ft/ - E Ft / )/ E Ft / Megjegyzés: a fenti formula megfelel elnevezése a fedezetlen kamatparitás, mivel nem feltételeztük, hogy a befektet k az idegen valutában denominált értékpapírok árfolyamkockázatát lefedezték volna a határid s piacon. Ez azonban a következtetésünket nem befolyásolja, hiszen az egyensúlyi feltétel az értékpapírok tökéletes helyettesíthet ségén alapul. Kamatparitás a devizapiaci egyensúly alapfeltétele. A devizapiaci egyensúly azt jelenti, hogy valamennyi deviza várható hozama azonos devizában mérve megegyezik. Ekkor a devizatulajdonosok nincsenek motiválva, hogy a különböz devizában tartott vagyonukat más formában tartsák, a devizapiaci egyensúly számukra biztosítja az elérhet maximális hozamot. 1. pontban a kamatparitás érvényesül: i=i*+(e e -E)/E, hiszen az euróbetétek várható hozama forintban kifejezve egyenl a hazai forintbetétek hozamával. i*+(e e -E)/E egy negatív lejtés függvény, a hazai kamatláb emelkedése a forint felértékel déséhez, azaz az árfolyam csökkenéséhez vezet. A negatív lejtés oka, hogy a forint jelenlegi felértékel dése miatt egyre nagyobb a várakozás a jöv beli leértékel désre. Egyre többen spekulálnak a folyamat megfordulására (E e FT/ ), ez az euróbetéteket vonzóbbá teszi. 8. ábra 1.2. Hogyan hat az aktuális árfolyam megváltozása a várható hozamra? A választ a 8. ábra 2. és 3. pontjához tartozó összefüggésb l olvashatjuk le. 2. egyensúlyinál magasabb árfolyam i>i*+( E e Ft/ -E Ft/ ) /E Ft/ 3. egyensúlyinál alacsonyabb árfolyam i<i*+( E e Ft/ -E Ft/ ) /E Ft/ A kamatlábak és a jöv beli árfolyamra vonatkozó várakozások nem változnak: E e Ft/ =270, i * =4. 14

11 Mai forint/euró árfolyam E Ft/, Az euróbetét kamatlába i* A forint euróval szembeni leértékel dési üteme (270-E Ft/ ) /E Ft/, Az euróbetét várható forinthozama i*+(270-e Ft/ ) /E Ft/, 260 0,04 0,038 0, ,04 0,00 0, ,04-0,035 0, ,04-0,068-0,028 A forint folyamatos leértékel dése ceteris paribus csökkenti az euróbetétek hazai pénzben mért várható hozamát. 9. ábra A kamatláb és az árfolyam összefüggése 1.3. Hogyan hat a jöv beli árfolyam várható alakulása a várható hozamra? A kamatlábak és az aktuális árfolyam nem változnak: E Ft/ = 270, i * = 4. Jöv beli árfolyam várható alakulása, forint/euró E e Ft/, Az euróbetét kamatlába i* A forint euróval szembeni leértékel dési üteme (E e Ft/ -270) /E Ft/, Az euróbetét várható forinthozama i*+(e e FT/ -270)/E FT/ 260 0,04-0,038 0, ,04 0,00 0, ,04 0,037 0, ,04 0,074 0,114 A forint jöv beli árfolyamának várható növekedése ceteris paribus az euróbetétek forintban mért hozamának a várható növekedését mutatja. 15

12 10. ábra Jöv beli árfolyam várható növekedésének hatása az euróbetét forintban kifejezett várható hozamára A várható jöv beli árfolyam emelkedése a jelenbeli árfolyam emelkedését okozza. 2. Egyensúlyi modell a nyitott makrogazdaságban, a kamatparitáson alapuló devizapiaci egyensúlyt feltételezve 11. ábra Mindkét aktíva piac egyensúlyban van. A hazai pénzpiac meghatározza a forintkamatlábat, majd adott árfolyam várakozás (E e mellett meghatározódik a jelenlegi (E FT/ ) árfolyam ceteris paribus. FT/ ) 16

13 A két régió viszonylatában adott árszínvonal (P és P*) és makrojövedelem (Y és Y*) feltételezésével, a pénzpiacokon kialakult egyensúlyi kamatlábak (i és i*) és a forintárfolyamra vonatkozó várakozás (E e FT/ ) mellett a kamatparitás meghatározza az aktuális árfolyamot. A devizapiaci egyensúly mellett a hazai kamatláb növekedése felértékeli a forintot (ceteris paribus) és fordítva. M ködtessük a modellt! 2.1. A pénzkínálat változása hat az aktuális árfolyamra 12. ábra A 12. ábrából leolvasható: M S LM jobbra i i*+(e +E)/E E e A központi bank a pénzkínálatot növeli, a kibocsátás és az árszínvonal változatlansága mellett a pénzkereslet nem változik, túlkínálat keletkezik a pénzpiacon. Alacsonyabb lesz az egyensúlyi kamatláb. Ekkor az alacsonyabb forint kamatláb és a változatlan árfolyam az euróbetéteket vonzóbbá teszi, ezért forintbetét helyett az eurót keresik, a forint leértékel dik. Minél nagyobb a forint leértékel - dése, annál inkább arra számítanak, hogy a jöv ben az árfolyama csökkenni fog (elindul egy felértékel dés), ami kiegyenlíti a forint és euróbetét várható hozamát, azaz érvényesül a kamatparitás Hogyan hat az euró kínálatának növekedése az árfolyamra? 13. ábra A 13. ábrából leolvasható: M S i* i*+(e e +E)/E E. 17

14 Az euró kínálatának növekedése (ceteris paribus) csökkenti az euró kamatot, így az euró betétek forinthozamát. A forint felértékel dik az euróval szemben. Minél nagyobb az euró gyengülése, annál inkább várható a folyamat megfordulása. Végeredmény a hozamok kiegyenlít dése, a devizapiaci egyensúly. Terjedelmi korlátok miatt dolgozatomban nem tudtam szisztematikusan végigvinni az árupiacon, a pénzpiacon és a devizapiacon értelmezhet makrováltozók értékváltozásának hatását a makrogazdasági egyensúly alakulására. A modell m ködik, segítségével könnyedén végig tudjuk gondolni logikai baklövések nélkül a gazdaság makrováltozóinak egymásra hatását. Meggy z désem, ha hallgatóink elsajátítják a készséget az absztrakt gondolkodásra és a gazdasági folyamatok megértéséhez a modellalkotás módszerét alkalmazzák, olyan tudást szereznek, amely képessé teszi ket az id t l, helyt l és a konkrét eseményekt l független is ért bben szemlélni a gazdaságot. FELHASZNÁLT IRODALOM KRUGMAN, P. R. (2000): Nemzetközi gazdaságtan. Panem. BOCK GY., MARTIN HAJDÚ GY., RÉZ A., TÓTH F. (2002): Nemzetközi gazdaságtan. Aula, Budapest. BOCK GY., MISZ J. (2006): Nemzetközi közgazdaságtan. TriMester, Tatabánya. CSÁKI GYÖRGY (2002): Nemzetközi gazdaságtan alapjai. Napvilág. MANKIW, G. (2002): Makroökonómia. Orisis, Budapest. MADÁR PÉTER (2001): Monetáris szabályozás. Unió Kiadó. 18

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Makroökonómia - 3. elıadás

Makroökonómia - 3. elıadás Makroökonómia - 3. elıadás A makrogazdaság árupiaci egyensúlya 1 IM Y A makrogazdaság összjövedelme TERMELÉS termékek, szolgáltatások Fogyasztási javak Termelési célú javak Jövıbeli termeléshez Jelen termelésben:

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként:

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként: Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei Témák és ezek ismertetése szintenként: TÉMÁK A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában 17. lecke Az állami beavatkozás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu

A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A nemzetközi fizetési mérlegelső megközelítés, fogalom Pénzforgalmi

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris Politika Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris politika vitele (árfolyampolitika, kamatpolitika, pénzmennyiség szabályozása, a monetáris rezsim kialakítása) Pénzügyi stabilitás biztosítása

Részletesebben

Gazdasági és jogi ismeretek. 10. o

Gazdasági és jogi ismeretek. 10. o Gazdasági és jogi ismeretek 10. o A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 22 óra A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. A makrogazdaság szereplői,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Hozamfelhalmozó (Range Accrual - RAC) strukturált befektetések esetében a hozam

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac Mikroökonómia szeminárium Bevezetés, a piac Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011 szeptember 21. A témakör alapfogalmai Keresleti (kínálati) görbe - kereslet (kínálat) fogalma - kereslet

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia Közgazdaságtan Tanszék NÉV: Neptun kód:. KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia M I/1a Oldja meg a következő feladatokat és jelölje meg X-szel a helyes megoldást az alábbi táblázatban! Csak egyértelmű jelöléseket

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Makroökonómia. 10. hét

Makroökonómia. 10. hét Makroökonómia 10. hét Jövő héten ZH! Multiplikátor hatás Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor IS-görbe Nem lesz benne pénzkínálat! Könyvet érdemes tanulmányozni, Igaz- Hamis, definíció előfordulhat Könnyű

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM:

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM: GAZDASÁGPOLITIKA I. 1 AJÁNLOTT IRODALOM: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából AULA 2004, ill. 2005. Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények AULA 2003.

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell)

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makroökonómia - 7. elıadás Bacsi Makro 7 1 Hosszútávú makroökonómiai egyensúly Hosszú távon a bérek képesek alkalmazkodni

Részletesebben

QFT20171220A12 KÖTVÉNY

QFT20171220A12 KÖTVÉNY QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK IV/1.

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A monetáris rendszer Monetáris rendszer fogalma, elemei, pénzteremtés mechanizmusa 1. A bankrendszer alapjai 2. A pénzteremtés folyamata 3. Endogén-egzogén pénzteremtés

Részletesebben

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 5. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 5. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat Pénzügy feladatok 1. feladat Egy vállalkozás devizaszámláján 25.000 GBP található, amelyet a vállalkozás USD-re szeretne átváltani. A vállalkozás számlavezető bankja az alábbi árfolyamokat jegyzi: 366,2495

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív A válaszadó intézmény neve: Adatszolgáltató kódja: Felmérés időpontja Tovább a felmérésre MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 173. szám 43547 43548

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Származtatott Alap I: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-34 Tipusa Zártkörű,

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Túlreagálás - Az átlaghoz való visszatérés

Túlreagálás - Az átlaghoz való visszatérés Kerényi Péter http://www.cs.elte.hu/ keppabt 2011. április 7. T kepiaci hatékonyság 1. Fama: Ecient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work Egységes modellé gyúrta a korábbi eredményeket.

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV: 2009-2010 FÉLÉV: IV I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT A PÉNZ TÖRTÉNETE Önellátó gazdálkodás Árucsere Árupénz Pénz Helyettesítők A PÉNZ Értékmérő Fizetési eszköz Világpénz Forgalmi eszköz Felhalmozási eszköz

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Dr Lakatos Mária BME Pénzügyek Tanszék. Lakatos Mária

Dr Lakatos Mária BME Pénzügyek Tanszék. Lakatos Mária Dr BME Pénzügyek Tanszék Általában az adó- illetve társadalombiztosítási elvonási rendszer két külön, egymástól független rendszerként jelenik meg, kettőjük kölcsönhatását alig, vagy nem elemezték eddig

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Mikroökonómia I. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét EGYENSÚLY A KERESLET ÉS A KÍNÁLAT ELEMZÉSE

Mikroökonómia I. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét EGYENSÚLY A KERESLET ÉS A KÍNÁLAT ELEMZÉSE MIKROÖKONÓMIA I. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia I. B EGYENSÚLY A KERESLET ÉS A KÍNÁLAT ELEMZÉSE K hegyi Gergely, Horn Dániel, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010.

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 21. számú melléklet KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 1. ELİZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS A Tata Város Önkormányzata 2008. február 28-án összességében 22.300.000,-

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András Magyarország 2009-ben A 2009-es válság a hazai gazdaságot legyengült állapotban érte A 2000-es évek elejétől folyamatosan

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter 3. szemináriumi ZH A csoport Név: NEPTUN-kód: A feladatlapra írja rá a nevét és a NEPTUN kódját! A dolgozat feladatainak megoldására maximálisan 90 perc áll rendelkezésre. A helyesnek vált válaszokat a

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Általános bevezető Fogalmak a mai alkalomra: - kereslet/keresleti függvény/keresleti görbe - kínálat/kínálati függvény/keresleti görbe

Részletesebben