A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.138/22/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntıbizottság a Renault Hungária Kft. (1135 Budapest, Róbert Károly körút , a továbbiakban: kérelmezı) által Országos Rendır-fıkapitányság Gazdasági Fıigazgatóság (1139 Budapest, teve u. 4-6., a továbbiakban: ajánlatkérı Flottakezelési szolgáltatást is tartalmazó bérleti szerzıdés tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeknek részben helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 120. (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 58. (7) bekezdését, ezért a Döntıbizottság ajánlatkérı ajánlattételi dokumentációját és a közbeszerzési eljárásban azt követıen hozott valamennyi döntését megsemmisíti. A Döntıbizottság ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárást megszünteti. A Döntıbizottság kötelezi ajánlatkérıt, hogy a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül fizessen meg kérelmezı számára Ft, azaz százötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. Ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat jogorvoslati eljárást megszüntetı rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétıl számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthetı elı. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel lehet kérni. A külön jogorvoslati kérelmet, illetve a keresetlevelet a Fıvárosi Törvényszékhez címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok, a felek szóbeli és írásbeli nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Az ajánlatkérı a december 9-én feladott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S számon december 13-án megjelent részvételi felhívásával hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a rendelkezı részben írt árubeszerzés megvalósítására. A felhívásban ajánlatkérı rögzítette, hogy más ajánlattevık nevében is folytatja az eljárást. A felhívás II.1.5) pontja szerint ajánlatkérı flottakezelési szolgáltatást és casco biztosítást is tartalmazó bérleti szerzıdést kíván kötni a Rendırség, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint a BM irányítása alá tartozó meghatározott költségvetési szervek részére különbözı szolgálati jármővek bérlése mőködéséhez szükséges autó flotta biztosítására. Ajánlatkérı a felhívás II.1.8) pontja szerint lehetıvé tette a részekre történı ajánlattételt, valamennyi részre. A felhívás II.2.1) pontja szerint a teljes mennyiség a következı: 1. rész: személygépjármő: db (F-01-00/6. (közép) kategória *). 2. rész: személygépjármő: db (F-01-00/2. (alsó *) - F-01-00/3 (alsóközép kategória *). Személygépjármő: db (F-01-00/4. (alsó-közép) vagy F-01-00/5. (közép) kategória *). 3. rész: kis áruszállító haszongépjármő: db (F-01-00/1-2) kategória *). 4. rész: áruszállító haszongépjármő: db. Variálható utasterő személygépjármő (9 fıs mikrobusz): db. Terepjáró (összkerékmeghajtású - Pick up): db. * az állami normatíva szerinti besorolás a 8002/2007. MeHVM tájékoztató alapján. A részenként megadott alapmennyiségtıl ajánlatkérı részenként, illetve tételenként az ott megjelölt plusz mennyiséggel eltérhet a szerzıdés teljesítése során. A szerzıdést ajánlatkérı határozott idıre december 31.-ig terjedıen kívánja megkötni.

3 3 A felhívásban a részekre vonatkozó információk körében ajánlatkérı megismételte a II.2.1) pontban rögzítetteket. Ajánlatkérı a felhívás III. pontjában a részvételi feltételek között meghatározta a kizáró okokat és igazolásukat, a pénzügyi és gazdasági, valamint a mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasság igazolásának módját és az alkalmasság minimum feltételeit. A felhívás IV.2.1) pontjában ajánlatkérı bírálati szempontként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást jelölte meg. Ajánlatkérı meghatározta a releváns eljárási határidıket. A részvételi határidı január 11., a részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett idıpontja február óra., az ajánlatételi felhívás megküldésének tervezett idıpontja a részvételi szakasz eredményhirdetésétıl számított 5 munkanapon belül. Ajánlatkérı tájékoztatott az ajánlattétellel kapcsolatos további tartalmi és formai elvárásairól, a hiánypótlás lehetıségérıl. Ezzel összefüggésben rögzítette, hogy az eljárás során dokumentációt készít (írásban), amely elektronikusan nem hozzáférhetı (54. (8) bekezdés). Igénylés esetén a dokumentációt vagy annak részét a megadott címre megküldi, illetve arról intézkedik kizárólag a jelentkezés elkészítésének idıigényét csökkentendı az ajánlatkérınél rendelkezésre álló informatikai lehetıségek alapján, mellyel kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni. Amennyiben az elektronikus üzenet nem, vagy nem idıben érkezik meg vagy informatikailag nem megfelelı a formátuma a jelentkezı számára, illetve tartalmi eltérés esetén kizárólag az írásban átvett dokumentáció és annak tartalma az irányadó a jelentkezés benyújtása során ennek megfelelıen kell a jelentkezést elkészíteni. Ajánlatkérı az elektronikus úton (a részvételi jelentkezés elkészítésének idıigényét csökkentendı) megküldött dokumentumokért felelısséget nem vállal, ezzel összefüggésben reklamációt nem fogad el. Ajánlatkérı felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlattételi szakaszban ajánlattevı csak azon részre tehet (érvényes) ajánlatot, amely részre vonatkozóan a részvételi szakaszban az alkalmasságát igazolta. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételre felkért részvételi jelentkezı - közös jelentkezés esetén a közös jelentkezık - csak a részvételi jelentkezésben meghatározott összeállításban tehet ajánlatot. Az ajánlattételi (tárgyalási) szakaszban ajánlattevı a megajánlott részek tekintetében csak azon kategóriába sorolható (típusú, illetve típuscsaládba tartozó) gépjármővekre tehet ajánlatot, amelyek megfelelnek az adott részben felsorolt (II.2.1. pont szerinti) kategóriának, illetve az ajánlattételi szakaszban a dokumentációban elıírt mőszaki követelményeknek.

4 4 Az eljárásban az alábbi ajánlatkérık vesznek részt, eredményes eljárás esetében a szerzıdés(ek) megkötésre jogosultak az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint: Országos Rendır-fıkapitányság, 1139 Budapest, Teve u (az eljárás bonyolítója a többi ajánlatkérı megbízásából), Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, 1135 Budapest, Lehel u Rendırtiszti Fıiskola, 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. A részvételi dokumentáció a részvételi felhíváson kívül tartalmazott útmutatót a jelentkezések benyújtásának elısegítése érdekében, valamint a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos további tartalmi és formai elvárásokat, formanyomtatványokat. A részvételi szakaszban hét részvételre jelentkezı nyújtotta be a jelentkezését, az Arval Magyarország Jármőkezelı Kft., az ALD Automotive Magyarország Kft., a LeasePlan Hungária Zrt., az MKB-Euroleasing Autópark Zrt., a K&H Autópark Kft., a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft., valamint a Merkantil Bérlet Kft. Ajánlatkérı a részvételi szakasz eredményét január 30-án megtartott eredményhirdetésen közölte. Az összegezés szerint valamennyi részvételi jelentkezı alkalmas a szerzıdés teljesítésére és ajánlatkérı valamennyi jelentkezıt felhívta ajánlattételre a február 1. napján megküldött ajánlattételi felhívással. A felhívott ajánlattevık, így a LeasePlan Hungária Zrt február 2.-án átvette az ajánlattételi felhívást is tartalmazó ajánlattételi dokumentációt. Az ajánlattételi felhívás szerint a beszerzés tárgya és annak teljes mennyisége azonos a részvételi felhívásban meghatározottakkal. Ajánlatkérı a felhívásban többek között rögzítette, hogy az ajánlattételi határidı február óra, az eredményhirdetés idıpontja a tárgyalások lezárásának napját (végsı ajánlat), azaz az ajánlati kötöttség beálltának napját követı elsı naptól számított 15. nap. A szerzıdéskötés tervezett ideje az eljárás eredményérıl szóló írásbeli összegezés eredményhirdetésen történı átadását, illetıleg a megküldését követı naptól számított 10. napon.

5 5 Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásban megismételte, hogy a bírálat szempontja a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. Ajánlatkérı tájékoztatott az ajánlattal együtt benyújtandó iratok körérıl, a tárgyalás tervezett menetérıl, annak szabályairól, az ajánlati ár licit keretében történı csökkentésének lehetıségérıl, az ajánlati kötöttség idıtartamáról. Az egyéb információk között rögzítésre került, hogy a megajánlandó gépjármőveknek meg kell felelniük a 8002/2007. MeHVM tájékoztató mellékletét képezı 6. sz. függelék F számú állami normatíva 4-6. kategóriára vonatkozó elıírások figyelembe vétele mellett az ajánlatkérı által meghatározott (az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban) foglalt követelményeknek. Az ajánlattételi szakaszban a flottaüzemeltetési szolgáltatásnak meg kell felelnie a 8002/2007. MeHVM tájékoztató 6. sz. függelékében a Gépjármőflottaüzemeltetési szolgáltatások kiemelt termékre vonatkozó elıírások figyelembe vétele mellett az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek. Ajánlatkérı definíciója szerint gyári eredetinek az a felszereltség minısül, amelyet a gyártás során a gyártósoron építettek be. Az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta az ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános útmutatót, a kereskedelmi ajánlattal kapcsolatos elvárásokat. Ez utóbbiban ajánlatkérı meghatározta, hogy a kereskedelmi ajánlat megadása során az adott részre vonatkozó táblázatot kell teljes körően kitölteni. A tárgyalások lezárását követıen kialakult végsı ajánlat szerinti áraknak teljes körően tartalmaznia kell valamennyi, a mőszaki leírásban és a szerzıdésben rögzített, illetve az elıírt folyamatos és idıszaki kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges költséget. Arról is tájékoztatott a dokumentáció, hogy a casco biztosítás értéke a flottakezelési díj része. A mőszaki ajánlat tartalma körében ajánlatkérı elıírta, hogy azt a mőszaki adatlap táblázatainak értelemszerő felhasználásával és kitöltésével, részenként kell megadni. A mőszaki ajánlat keretében a megajánlott rész(ek) tekintetében kitöltött, illetve az ajánlathoz csatolt mőszaki adatlapnak tételesen tartalmaznia kell a mőszaki leírásban elıírt követelményeknek való megfelelés részletes ismertetését a mőszaki leírás pontjait követve. Tartalmaznia kell, hogy a megajánlott személygépjármő az adott követelményeknek megfelel-e (igen/nem), illetve tartalmazza a megajánlott személygépjármő adott követelménnyel érintett paraméterének konkrét értékét (ahol ez értelmezhetı). A dokumentáció tartalmazta a gépjármő bérleti és flottakezelési szerzıdés tervezetét.

6 6 A tervezet 2.2 pontja tartalmazta a díjazásra vonatkozó elıírásokat. E szerint a bérlı a bérbeadónak havonta 1 db gépjármőre lebontva fizeti meg a bérleti díjat Ft/hó+Áfa összegben. A bérlet díjat utólagosan kell megfizetni. A flottakezelési szolgáltatásért havonta 1 db gépjármőre lebontva minden hónapban Ft/hó+áfa díjat utólagosan fizet meg az ajánlatkérı. A mőszaki leírás a következı releváns elıírásokat tartalmazta. A megajánlott gépjármőnek - a dokumentációban jelzett eltérésekkel - meg kell felelniük az 8002/2007 (XI. 21.) MeHVM tájékoztatóban az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról a személygépkocsi kategóriára meghatározott soroló paramétereknek, valamint az ajánlattételi felhívásban, és a dokumentáció e fejezetében meghatározott mőszaki követelményeknek. Az ajánlat kizárólag új gépkocsira vonatkozhat. A személygépjármő a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet l. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezetı ülését is beleértve legfeljebb kilenc állandó ülıhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik. A személygépkocsi rendeltetése az intézmények általános utazási, személyszállítási, ügyintézıi feladatainak ellátása, valamint az állami vezetık és az állami vezetıi juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítása. Személygépkocsikra vonatkozó mőszaki követelmények A személygépjármővek kategóriába sorolásának mőszaki tulajdonságai: - Hosszúság (mm) - Magasság (mm), amelynek maximális mértéke: 1570 mm - Szélesség (mm) - Tengelytáv (mm), amelynek elvárt minimális értéke: 2350 mm. A személygépkocsi kizárólag abba a kategóriába sorolható, amely kategóriára vonatkozó személygépjármő-kategória besoroló értéknek megfelel. Közrendvédelmi járır személygépkocsi: - funkcionális meghatározás: közrend, közbiztonság fenntartása, baleseti helyszínelıi tevékenységek. - az alkalmazási területek: közlekedésrendészeti járırözés, közúti intézkedések - a gépjármővek speciális igénybevételi jellemzıi: rendıri feladatokból adódó fokozott igénybevétel. - A jármővek jellemzı üzemviszonyai a normál forgalmi rendben való részvétel, azonban rendszeres jelleggel várható a KRESZ szabályai alóli mentességbıl adódó nagyobb sebesség, dinamikusabb használat, a sérült útburkolaton történı nagysebességő haladás, illetve a megkülönböztetı jelzés használatakor fellépı megnövelt áramfelvétel, az akkumulátor és a generátor erıs leterheltsége. Emellett, ezen jármőkategória jellemzı üzemeltetési viszonya az álló motorú

7 7 jármő esetében is használt megkülönböztetı fényjelzés gyakori használata, ami fokozott terhelést jelent az akkumulátorra nézve (átlagosan szállított személyek száma 2-3 fı, csomagtartóban szállított teher átlagos nagysága kg). Bőnügyi/ügyintézıi személygépkocsi: - funkcionális meghatározás: rendıri alaptevékenység végrehajtása. - az alkalmazási területek: bőnügyi. - a gépjármővek speciális igénybevételi jellemzıi: az általánosnál erısebb, de nem fokozott igénybevétel, azaz, megegyezik a taxi rendszerben használt polgári üzemeltetési feltételekkel (átlagosan szállított személyek száma 1-3 fı). l. rész: közbiztonsági járır gépkocsi Kedvezményezett Kategória/sorszám Mennyiség Opció Futamidı Km ORFK Közép/ A szerzıdés aláírásának dátuma az elsı 400 db-os kontingens megrendelésének tekintendı, szállítási határidı felszerelt megkülönböztetı jelzésekkel max. 150 nap. - A további ütemek szállítási határidejének igazodnia kell a rendszerben lévı Ford Focusok leadási határidejéhez. - Az ORFK a következı ütemek és az opciós mennyiség tekintetében legalább 150 nappal korábban megrendelést ad fel. - A szállítási határidıben megkülönböztetı jelzések felszerelése is benne foglaltatik. - Az ORFK a megkülönböztetı jelzéseket külön közbeszerzési eljárásban szerzi be, a nyertesnek feladatául szabja, hogy a munkálatokkal illeszkednie kell a járır gépkocsik forgalomba helyezési üteméhez, és határidejéhez, azaz a 110 napot nem hátráltathatja. A felek közti koordinációért az ORFK felel. - Az opciós mennyiség megrendelhetıségének határideje: december 31. A 2000 db+500 db opciós mennyiség keretmennyiségként funkcionál. Azt jelzi, hogy a korábbi bérlet tender során visszaadandó személygépkocsik várhatóan milyen volumenben és határidıben indokolják a cseréket. Az elsı 1500 db-ra vonatkozó idıpontok a már bérelt járır gépkocsik átadási ütemével egyeznek meg, ezért ezen idıpontokban közel azonos mennyiségő jármő átadása várható. Normatíva szerinti kategória: F-01-00/6. (közép kategória) Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltı nyílás Audió berendezés (CD-s rádió)

8 8 Vezetı oldali elsı légzsák Oldallégzsák elıl Automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez (kivéve: hátsó középsı ülés) Indításgátló (biztosítók által elfogadott) Állítható fejtámlák az elsı ülésekhez Belülrıl állítható külsı visszapillantó tükrök Állítható magasságú, övfeszítıs biztonsági öv elsı, szélsı ülésen Főthetı hátsó szélvédı Dönthetı hátsó ülés (elegendı az üléstámla döntése) Blokkolásgátló (ABS) Szervokormány Belsı levegıkeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve középsı) Utas oldali elsı légzsák Távirányítású központi zár Pollenszőrı Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsıt) Elektromos ablakemelı elıl Ködlámpa elsı Állítható magasságú vezetıülés Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6. kategóriától felfelé magasság és távolságállítással) Légkondicionáló berendezés Főthetı, motoros állítású külsı visszapillantó tükrök Hátsó ablaktörlı és mosó berendezés (kivéve 4 ajtós) Fényszórómosó berendezés Függönylégzsák elıl és hátul (többlet igény) Elektronikus stabilitásvezérlés (ESP) (többlet igény) További követelmények: Minimum 1351 cm 3 maximum 2000 cm 3 hengerőrtartalmú motor Minimális teljesítmény: 90 KW (122 LE) Karosszéria: 5 ajtós, vagy kombi Csomagtartó mérete minimum: 450 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve) a csomagteret az utastértıl fekete színő fém ráccsal kell elválasztani (oldható kötéssel) Mechanikus váltó Fényezés fehér színben Az elsı üléseken kiegészítı szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülıfelület jobb oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességő erıs bır bevonattal (a kialakítás a mintadarab bemutatásával módosulhat) Megkülönböztetı jelzés piros/kék (stabil), csak a felszereléshez szükséges objektumot kell biztosítani Rendıri jelzetek Rendırségi rádió elıkészítés és beszerelés Alsó motorvédı fémlemez, amely védi az olajteknıt és a motorteret a kıfelverıdéstıl, egyéb mechanikai sérülésektıl Elsı és hátsó gumiszınyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

9 9 2. rész: bőnügyi/ügyintézı gépkocsi Kedvezményezett Kategória/sorszám Mennyiség Opció Futamidı Km ORFK OKF Alsó kategória / 2 - Alsó közép BV Összesen: A szerzıdés aláírása megrendelésének tekintendı, elvárt szállítási határidı max: 120 nap. Az opciós mennyiség megrendelhetıségének határideje: december 31. Az opciós mennyiség, illetve az OKF és BV részére az elvárt szállítás határidı a megrendeléstıl (szerzıdés aláírásától) számítva max. 120 nap. I. tétel Normatíva szerinti kategória: F-01-00/2. (alsó kategória) és F-01-00/3. (alsó - közép kategória Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltı nyílás Audió berendezés (CD-s rádió) Vezetı oldali elsı légzsák Oldallégzsák elıl Automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez (kivéve: hátsó középsı ülés) Indításgátló (biztosítók által elfogadott) Állítható fejtámlák az elsı ülésekhez Belülrıl állítható, főthetı külsı visszapillantó tükrök (többlet igény) Állítható magasságú, övfeszítıs biztonsági öv elsı, szélsı illésen Főthetı hátsó szélvédı Dönthetı hátsó illés Blokkolásgátló (ABS) Szervokormány Belsı levegıkeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve középsı) Utas oldali elsı légzsák Távirányítású központi zár Pollenszőrı Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsıt), (többlet igény) Elektromos ablakemelı elıl (többlet igény) Ködlámpa elsı

10 10 Állítható magasságú vezetıülés Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6. kategóriától felfelé magasság és távolságállítással) Légkondicionáló berendezés Hátsó ablaktörlı és mosóberendezés További követelmények: Minimum 1151 cm3 maximum 1450 cm3 hengerőrtartalmú motor Minimális teljesítmény: 46 KW (63 LE), maximális 60 KW (82 LE) Karosszéria: 5 ajtós (nem kombi) Csomagtartó mérete minimum: 270 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve) Mechanikus váltó Fényezés minimum 3 kiválasztott színben (metál szín nem kötelezı, de tiltott a feltőnı szín) Alsó motorvédı fémlemez, amely védi az olajteknıt és a motorteret a kıfelverıdéstıl, egyéb mechanikai sérülésektıl Elsı és hátsó gumiszınyeg garnitúra, csomagtér tálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben II. tétel Kedvezményezett Kategória/sorszám Mennyiség Opció Futamidı Km ORFK Rendırtiszti Fıiskola HMFHH Alsó-közép /4, - Közép kategória / 5. l Összesen: A gépkocsik átadásának lehetıség szerint igazodniuk kell a rendszerben lévı Opel Astrák leadási határidejéhez, ezért az átadás optimális kezdete az ORFK részére február (I. ütem: minimum 202 db), két ütemben. A pontos ütemezést és mennyiségeket a részteljesítésre vonatkozó szerzıdés tartalmazza majd. - A HM FHH esetében szállítási határidı július 1-tıl. - Az opciós mennyiség megrendelhetıségének határideje: december Az opciós mennyiség szállítás határideje a megrendeléstıl számítva max. 90 nap. Normatíva szerinti kategória: F-1-00/5. (közép kategória) Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltı nyílás Audió berendezés (CD-s rádió)

11 11 Vezetı oldali elsı légzsák Oldallégzsák elıl Automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez (kivéve: hátsó középsı ülés) Indításgátló (biztosíték által elfogadott) Állítható fejtámlák az elsı ülésekhez Belülrıl állítható külsı visszapillantó tükrök Állítható magasságú, övfeszítıs biztonsági öv elsı, szélsı ülésen Főthetı hátsó szélvédı Dönthetı hátsó ülés (elegendı az üléstábla döntése) Blokkolásgátló (ABS) Szervokormány Belsı levegıkeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve középsı) Utas oldali elsı légzsák Távirányítású központi zár Pollenszőrı Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsıt), (többlet igény) Elektromos ablakemelı elıl (többlet igény) Ködlámpa elsı Állítható magasságú vezetıülés Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6. kategóriától felfelé magasság és távolságállítással) Légkondicionáló berendezés (többlet igény) Főthetı, motoros állítású külsı visszapillantó tükrök Hátsó ablaktörlı és mosóberendezés Fényszórómosó berendezés (többlet igény) Függönylégzsák elıl és hátul (többlet igény) Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) (többlet igény) Normatíva szerinti kategória: F-01-00/4. (alsó-közép kategória) Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltı nyílás Audió berendezés (CD-s rádió) Vezetı oldali elsı légzsák Oldallégzsák elıl Automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez (kivéve: hátsó középsı ülés) Indításgátló (biztosítók által elfogadott) Állítható fejtámlák az elsı ülésekhez Belülrıl állítható külsı visszapillantó tükrök Állítható magasságú, övfeszítıs biztonsági öv elsı, szélsı ülésen Főthetı hátsó szélvédı Dönthetı hátsó ülés Blokkolásgátló (ABS)

12 12 Szervokormány Belsı levegıkeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve középsı) Utas oldali elsı légzsák Távirányítású központi zár Pollenszőrı Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsıt) Elektromos ablakemelı elıl Ködlámpa elsı Állítható magasságú vezetıülés Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6. kategóriától felfelé magasság és távolságállítással) Légkondicionáló berendezés (többlet igény) Főthetı, motoros állítású külsı visszapillantó tükrök Hátsó ablaktörlı és mosóberendezés Fényszórómosó berendezés Függönylégzsák elıl és hátul (többlet igény) Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) (többlet igény) További követelmények: Minimum 1351 cm 3 maximum 1700 cm 3 hengerőrtartalmú motor Minimális teljesítmény: 90 KW (122 LE), maximális 129 KW (175 LE) Karosszéria: 5 ajtó (nem kombi) Csomagtartó mérete minimum: 270 liter (a hátsó ülések alaphe1yzetében mérve) Mechanikus váltó Fényezés minimum 3 kiválasztott színben (metál szín nem kötelezı, de tiltott a feltőnı szín) Alsó motorvédı fémlemez, amely védi az olajteknıt és a motorteret a kıfelverıdéstıl, egyéb mechanikaisérü1ésektıl Elsı és hátsó gumi szınyeg garnitúra, csomagtér tálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben 3. rész: kis áruszállító haszongépjármő Kedvezményezett Kategória / sorszám Mennyiség Opció Futamidı Km ORFK Kis haszongépjármő Összesen: A szerzıdés aláírása megrendelésének tekintendı, szállítás határidı max: 150 nap. - Az opciós mennyiség megrendelhetıségének határideje: december 31.

13 13 - Az opciós mennyiségre és a második ütemre vonatkozó szállítás határidı a megrendeléstıl számítva max. 150 nap. A megajánlott gépjármőveknek meg kell felelniük a 8002/2007. (XI. 21.) MeHVM tájékoztató mellékletét képezı F sz. állami normatíva elıírásainak, valamint a részvételi felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek. A kis áruszállító gépjármő leírása: - funkcionális meghatározás: rendıri alaptevékenység végrehajtása. - az alkalmazási területek: bőnügyi, igazgatási, ellátási. - a gépjármővek speciális igénybevételi jellemzıi: az általánosnál erısebb, fokozottabb igénybevétel, azaz, megegyezik a taxi rendszerben használt polgári üzemeltetési feltételekkel (átlagosan szállított személyek száma 1-2 fı). A kis haszongépjármővek kategóriába sorolásának mőszaki tulajdonságai: - Szállítható személyek száma - Gépjármő normatív felszereltsége - Teljesítmény - Terhelhetıség - Raktérfogat (Csomagtartó). Normatíva szerinti kategória: Kis áruszállító 2 kategória - Motor hengerőrtartalma cm 3 diesel üzemő - Motor teljesítménye: minimum 66 KW (90 LE). 4. rész: I. tétel: áruszállító haszongépjármő Kedvezményezett Mennyiség Opció Futamidı Km OKF A szerzıdés aláírása megrendelésének tekintendı, az elvárt szállítási határidı a szerzıdés aláírásától számítva 180 nap. - Az opciós mennyiség megrendelhetıségének határideje: december Az opciós mennyiség szállítás határideje a megrendeléstıl számítva max. 180 nap. A megajánlott gépjármőveknek meg kell felelniük a (XI. 21.) MeHVM tájékoztatómellékletét képezı F sz. állami normatíva elıírásainak, valamint a részvételi felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek.

14 14 Áruszállító gépjármő leírása: - funkcionális meghatározás: katasztrófavédelmi alaptevékenység végrehajtása. - az alkalmazási területek: kárelhárítási, szállítási. - A gépjármővek speciális igénybevételi jellemzıi: az általánosnál erısebb, fokozottabb igénybevétel, azaz, megegyezik a taxi rendszerben használt polgári üzemeltetési feltételekkel (átlagosan szállított személyek száma 1-3 fı). Általános mőszaki követelmények A kis haszongépjármővek kategóriába sorolásának mőszaki tulajdonságai: - Szállítható személyek száma - Gépjármő normatív felszereltsége - Teljesítmény - Terhelhetıség - Raktérfogat Soroló paraméterek: H- Hosszúság (mm) 7000<H M- Hasznos belmagasság (mm) 1850<M V- Hengerőrtartalom (cm 3 ) 1950<V m- Össztömeg (kg) 3500<m Teljesítmény (KW) 77< Rakodótér térfogat (m 2 ) 8 < Szállítható személyek száma a vezetıfülkében minimum 3 fı. Az eljárásban ajánlattevık kiegészítı tájékoztatásokat kértek, melyre ajánlatkérı megadta válaszát. A kiegészítı tájékoztatás iránti kérelem érintette a hengerőrtartalom kérdését is. Ajánlatkérı erre azt a tájékoztatást adta, hogy a belügyi jármővek használatáról és üzemeltetésérıl szóló 15/2011. (V. 23.) BM utasítás (továbbiakban: Utasítás) határozza meg a jármővek hengerőrtartalmát, ezért nem módosítja az erre vonatkozó elıírását. A 4. rész I. tételével összefüggésben rákérdeztek az ajánlattevık, hogy a minimumhosszúságra vonatkozó mm-rıl nem lehet-e az elıírást mm-re csökkenteni. Ajánlatkérı válasza szerint nem kívánt az elıírástól eltérni, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a tárgyalásos eljárásra tekintettel lehetıség van bármilyen kérdés részletes tisztázására. Ajánlatkérı az ajánlattételi határidıt február órára halasztotta. A fenti határidıben a felhívott ajánlattevık közül a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. ajánlattevın kívül valamennyi ajánlattevı nyújtott be ajánlatot.

15 15 Ajánlatkérı február 24-én hiánypótlási felhívásokat küldött ajánlattevıknek, és február 28-án és március 7-én tárgyalt ajánlattevıkkel. Ajánlatkérı ezen utóbbi tárgyaláson pontosította a gyári beépítésre vonatkozó elıírását. E szerint gyári beépítés alatt a gyártó vagy forgalmazója által a gyártási folyamat során vagy azt követıen beépített vagy megbízásukból harmadik személy által beépített eszközöket kell érteni, melyek nem veszélyeztetik a garanciális jogosultságot és az üzembiztonságot. Ajánlatkérı közölte, hogy március 14-éig megküldi a véglegesnek tartott szerzıdéstervezetet és ezt követıen március 21-én óráig kéri az ajánlattevıktıl a végsı típusokat megadni. A kérelmezı február 23. napján órakor nyújtott be jogorvoslati kérelmet, melyben kérte a jogsértés megállapítását, a részvételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció mőszaki leírása, továbbá az azt követı ajánlatkérıi döntések megsemmisítését, valamint ajánlatkérı kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj és az eljárási költségek viselésére. A Döntıbizottság hiánypótlást rendelt el a jogorvoslati kérelemmel összefüggésben, majd annak teljesítését követıen a jogorvoslati eljárást március 5-én indította meg. A kérelmezı jogorvoslati kérelmét pontosítva az alábbi kérelmi elemeket terjesztette elı: 1) Kérelmezı álláspontja szerint a mőszaki leírás az 1-3. részek tekintetében jogsértı, mert ajánlatkérı a Kbt. 58. (7) bekezdésébe ütközıen határozza meg a beszerzendı gépjármővek mőszaki paramétereit oly módon, hogy a hengerőrtartalom meghatározásával indokolatlanul hátrányban részesítette azon gépjármőveket, amelyek bár funkcionálisan azonos vagy nagyobb teljesítményre képesek, kisebb hengerőrtartalmú motorral érik el a meghatározott teljesítmény értékeket. A hengerőrtartalom meghatározása vagy korlátozása önmagában is indokolatlan akkor, ha a teljesítménykövetelményt az ajánlatkérı már másik mőszaki paraméterrel meghatározta. A beszerzendı gépjármővek hengerőrtartalma minimális értékének meghatározása kérelmezı álláspontja szerint indokolatlan, és hatását tekintve versenyt korlátozó. Mindezek alapján a mőszaki leírásnak a minimális hengerőrtartalomra vonatkozó paraméterei az l-3. részek tekintetében a Kbt. 58. (7) bekezdésébe ütköznek. Ajánlatkérı arra hivatkozott az észrevételében, hogy rá kötelezıen vonatkozik a 15/2011. sz. BM utasítás és annak is a szolgálati gépjármő kategóriái, illetıleg az egyéb elıírásai. Ezzel összefüggésben a kérelmezı álláspontja szerint a Kbt. 3. (2) bekezdésének alkalmazásával a Kbt. elıírásait kellett volna alkalmaznia

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.498/7/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.443/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.340/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.212/21/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt. sz.: D.469/15/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.150/8/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.241/18/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 800/ 16 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Vállalkozási szerződés a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez kapcsolódó új és használt

Részletesebben

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-START

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Horváth bva PSZAF0000021935S3 2012 MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'". '

Horváth bva PSZAF0000021935S3 2012 MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'. ' V 4'". ' Ikt.szám: 26472- /2012 Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS A?-.?.SSA./20\2 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérı: Budakeszi Város Önkormányzat cím: 2092 Budakeszi, Fı u. 179. fax: 36 /23 535-712 képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia kapcsolattartó: e-mail: varoshaza@budakeszi.hu

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122/A. szerinti eljárás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122/A. szerinti eljárás 1 Építési beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍMÉS KAPCSOLATTARTÁSIPONT(OK) Hivatalos név: Kisgyőr Község Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben