A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.138/22/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntıbizottság a Renault Hungária Kft. (1135 Budapest, Róbert Károly körút , a továbbiakban: kérelmezı) által Országos Rendır-fıkapitányság Gazdasági Fıigazgatóság (1139 Budapest, teve u. 4-6., a továbbiakban: ajánlatkérı Flottakezelési szolgáltatást is tartalmazó bérleti szerzıdés tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeknek részben helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 120. (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 58. (7) bekezdését, ezért a Döntıbizottság ajánlatkérı ajánlattételi dokumentációját és a közbeszerzési eljárásban azt követıen hozott valamennyi döntését megsemmisíti. A Döntıbizottság ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárást megszünteti. A Döntıbizottság kötelezi ajánlatkérıt, hogy a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül fizessen meg kérelmezı számára Ft, azaz százötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. Ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat jogorvoslati eljárást megszüntetı rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétıl számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthetı elı. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel lehet kérni. A külön jogorvoslati kérelmet, illetve a keresetlevelet a Fıvárosi Törvényszékhez címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok, a felek szóbeli és írásbeli nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Az ajánlatkérı a december 9-én feladott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S számon december 13-án megjelent részvételi felhívásával hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a rendelkezı részben írt árubeszerzés megvalósítására. A felhívásban ajánlatkérı rögzítette, hogy más ajánlattevık nevében is folytatja az eljárást. A felhívás II.1.5) pontja szerint ajánlatkérı flottakezelési szolgáltatást és casco biztosítást is tartalmazó bérleti szerzıdést kíván kötni a Rendırség, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint a BM irányítása alá tartozó meghatározott költségvetési szervek részére különbözı szolgálati jármővek bérlése mőködéséhez szükséges autó flotta biztosítására. Ajánlatkérı a felhívás II.1.8) pontja szerint lehetıvé tette a részekre történı ajánlattételt, valamennyi részre. A felhívás II.2.1) pontja szerint a teljes mennyiség a következı: 1. rész: személygépjármő: db (F-01-00/6. (közép) kategória *). 2. rész: személygépjármő: db (F-01-00/2. (alsó *) - F-01-00/3 (alsóközép kategória *). Személygépjármő: db (F-01-00/4. (alsó-közép) vagy F-01-00/5. (közép) kategória *). 3. rész: kis áruszállító haszongépjármő: db (F-01-00/1-2) kategória *). 4. rész: áruszállító haszongépjármő: db. Variálható utasterő személygépjármő (9 fıs mikrobusz): db. Terepjáró (összkerékmeghajtású - Pick up): db. * az állami normatíva szerinti besorolás a 8002/2007. MeHVM tájékoztató alapján. A részenként megadott alapmennyiségtıl ajánlatkérı részenként, illetve tételenként az ott megjelölt plusz mennyiséggel eltérhet a szerzıdés teljesítése során. A szerzıdést ajánlatkérı határozott idıre december 31.-ig terjedıen kívánja megkötni.

3 3 A felhívásban a részekre vonatkozó információk körében ajánlatkérı megismételte a II.2.1) pontban rögzítetteket. Ajánlatkérı a felhívás III. pontjában a részvételi feltételek között meghatározta a kizáró okokat és igazolásukat, a pénzügyi és gazdasági, valamint a mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasság igazolásának módját és az alkalmasság minimum feltételeit. A felhívás IV.2.1) pontjában ajánlatkérı bírálati szempontként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást jelölte meg. Ajánlatkérı meghatározta a releváns eljárási határidıket. A részvételi határidı január 11., a részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett idıpontja február óra., az ajánlatételi felhívás megküldésének tervezett idıpontja a részvételi szakasz eredményhirdetésétıl számított 5 munkanapon belül. Ajánlatkérı tájékoztatott az ajánlattétellel kapcsolatos további tartalmi és formai elvárásairól, a hiánypótlás lehetıségérıl. Ezzel összefüggésben rögzítette, hogy az eljárás során dokumentációt készít (írásban), amely elektronikusan nem hozzáférhetı (54. (8) bekezdés). Igénylés esetén a dokumentációt vagy annak részét a megadott címre megküldi, illetve arról intézkedik kizárólag a jelentkezés elkészítésének idıigényét csökkentendı az ajánlatkérınél rendelkezésre álló informatikai lehetıségek alapján, mellyel kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni. Amennyiben az elektronikus üzenet nem, vagy nem idıben érkezik meg vagy informatikailag nem megfelelı a formátuma a jelentkezı számára, illetve tartalmi eltérés esetén kizárólag az írásban átvett dokumentáció és annak tartalma az irányadó a jelentkezés benyújtása során ennek megfelelıen kell a jelentkezést elkészíteni. Ajánlatkérı az elektronikus úton (a részvételi jelentkezés elkészítésének idıigényét csökkentendı) megküldött dokumentumokért felelısséget nem vállal, ezzel összefüggésben reklamációt nem fogad el. Ajánlatkérı felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlattételi szakaszban ajánlattevı csak azon részre tehet (érvényes) ajánlatot, amely részre vonatkozóan a részvételi szakaszban az alkalmasságát igazolta. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételre felkért részvételi jelentkezı - közös jelentkezés esetén a közös jelentkezık - csak a részvételi jelentkezésben meghatározott összeállításban tehet ajánlatot. Az ajánlattételi (tárgyalási) szakaszban ajánlattevı a megajánlott részek tekintetében csak azon kategóriába sorolható (típusú, illetve típuscsaládba tartozó) gépjármővekre tehet ajánlatot, amelyek megfelelnek az adott részben felsorolt (II.2.1. pont szerinti) kategóriának, illetve az ajánlattételi szakaszban a dokumentációban elıírt mőszaki követelményeknek.

4 4 Az eljárásban az alábbi ajánlatkérık vesznek részt, eredményes eljárás esetében a szerzıdés(ek) megkötésre jogosultak az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint: Országos Rendır-fıkapitányság, 1139 Budapest, Teve u (az eljárás bonyolítója a többi ajánlatkérı megbízásából), Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, 1135 Budapest, Lehel u Rendırtiszti Fıiskola, 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. A részvételi dokumentáció a részvételi felhíváson kívül tartalmazott útmutatót a jelentkezések benyújtásának elısegítése érdekében, valamint a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos további tartalmi és formai elvárásokat, formanyomtatványokat. A részvételi szakaszban hét részvételre jelentkezı nyújtotta be a jelentkezését, az Arval Magyarország Jármőkezelı Kft., az ALD Automotive Magyarország Kft., a LeasePlan Hungária Zrt., az MKB-Euroleasing Autópark Zrt., a K&H Autópark Kft., a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft., valamint a Merkantil Bérlet Kft. Ajánlatkérı a részvételi szakasz eredményét január 30-án megtartott eredményhirdetésen közölte. Az összegezés szerint valamennyi részvételi jelentkezı alkalmas a szerzıdés teljesítésére és ajánlatkérı valamennyi jelentkezıt felhívta ajánlattételre a február 1. napján megküldött ajánlattételi felhívással. A felhívott ajánlattevık, így a LeasePlan Hungária Zrt február 2.-án átvette az ajánlattételi felhívást is tartalmazó ajánlattételi dokumentációt. Az ajánlattételi felhívás szerint a beszerzés tárgya és annak teljes mennyisége azonos a részvételi felhívásban meghatározottakkal. Ajánlatkérı a felhívásban többek között rögzítette, hogy az ajánlattételi határidı február óra, az eredményhirdetés idıpontja a tárgyalások lezárásának napját (végsı ajánlat), azaz az ajánlati kötöttség beálltának napját követı elsı naptól számított 15. nap. A szerzıdéskötés tervezett ideje az eljárás eredményérıl szóló írásbeli összegezés eredményhirdetésen történı átadását, illetıleg a megküldését követı naptól számított 10. napon.

5 5 Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásban megismételte, hogy a bírálat szempontja a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. Ajánlatkérı tájékoztatott az ajánlattal együtt benyújtandó iratok körérıl, a tárgyalás tervezett menetérıl, annak szabályairól, az ajánlati ár licit keretében történı csökkentésének lehetıségérıl, az ajánlati kötöttség idıtartamáról. Az egyéb információk között rögzítésre került, hogy a megajánlandó gépjármőveknek meg kell felelniük a 8002/2007. MeHVM tájékoztató mellékletét képezı 6. sz. függelék F számú állami normatíva 4-6. kategóriára vonatkozó elıírások figyelembe vétele mellett az ajánlatkérı által meghatározott (az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban) foglalt követelményeknek. Az ajánlattételi szakaszban a flottaüzemeltetési szolgáltatásnak meg kell felelnie a 8002/2007. MeHVM tájékoztató 6. sz. függelékében a Gépjármőflottaüzemeltetési szolgáltatások kiemelt termékre vonatkozó elıírások figyelembe vétele mellett az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek. Ajánlatkérı definíciója szerint gyári eredetinek az a felszereltség minısül, amelyet a gyártás során a gyártósoron építettek be. Az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta az ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános útmutatót, a kereskedelmi ajánlattal kapcsolatos elvárásokat. Ez utóbbiban ajánlatkérı meghatározta, hogy a kereskedelmi ajánlat megadása során az adott részre vonatkozó táblázatot kell teljes körően kitölteni. A tárgyalások lezárását követıen kialakult végsı ajánlat szerinti áraknak teljes körően tartalmaznia kell valamennyi, a mőszaki leírásban és a szerzıdésben rögzített, illetve az elıírt folyamatos és idıszaki kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges költséget. Arról is tájékoztatott a dokumentáció, hogy a casco biztosítás értéke a flottakezelési díj része. A mőszaki ajánlat tartalma körében ajánlatkérı elıírta, hogy azt a mőszaki adatlap táblázatainak értelemszerő felhasználásával és kitöltésével, részenként kell megadni. A mőszaki ajánlat keretében a megajánlott rész(ek) tekintetében kitöltött, illetve az ajánlathoz csatolt mőszaki adatlapnak tételesen tartalmaznia kell a mőszaki leírásban elıírt követelményeknek való megfelelés részletes ismertetését a mőszaki leírás pontjait követve. Tartalmaznia kell, hogy a megajánlott személygépjármő az adott követelményeknek megfelel-e (igen/nem), illetve tartalmazza a megajánlott személygépjármő adott követelménnyel érintett paraméterének konkrét értékét (ahol ez értelmezhetı). A dokumentáció tartalmazta a gépjármő bérleti és flottakezelési szerzıdés tervezetét.

6 6 A tervezet 2.2 pontja tartalmazta a díjazásra vonatkozó elıírásokat. E szerint a bérlı a bérbeadónak havonta 1 db gépjármőre lebontva fizeti meg a bérleti díjat Ft/hó+Áfa összegben. A bérlet díjat utólagosan kell megfizetni. A flottakezelési szolgáltatásért havonta 1 db gépjármőre lebontva minden hónapban Ft/hó+áfa díjat utólagosan fizet meg az ajánlatkérı. A mőszaki leírás a következı releváns elıírásokat tartalmazta. A megajánlott gépjármőnek - a dokumentációban jelzett eltérésekkel - meg kell felelniük az 8002/2007 (XI. 21.) MeHVM tájékoztatóban az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról a személygépkocsi kategóriára meghatározott soroló paramétereknek, valamint az ajánlattételi felhívásban, és a dokumentáció e fejezetében meghatározott mőszaki követelményeknek. Az ajánlat kizárólag új gépkocsira vonatkozhat. A személygépjármő a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet l. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezetı ülését is beleértve legfeljebb kilenc állandó ülıhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik. A személygépkocsi rendeltetése az intézmények általános utazási, személyszállítási, ügyintézıi feladatainak ellátása, valamint az állami vezetık és az állami vezetıi juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítása. Személygépkocsikra vonatkozó mőszaki követelmények A személygépjármővek kategóriába sorolásának mőszaki tulajdonságai: - Hosszúság (mm) - Magasság (mm), amelynek maximális mértéke: 1570 mm - Szélesség (mm) - Tengelytáv (mm), amelynek elvárt minimális értéke: 2350 mm. A személygépkocsi kizárólag abba a kategóriába sorolható, amely kategóriára vonatkozó személygépjármő-kategória besoroló értéknek megfelel. Közrendvédelmi járır személygépkocsi: - funkcionális meghatározás: közrend, közbiztonság fenntartása, baleseti helyszínelıi tevékenységek. - az alkalmazási területek: közlekedésrendészeti járırözés, közúti intézkedések - a gépjármővek speciális igénybevételi jellemzıi: rendıri feladatokból adódó fokozott igénybevétel. - A jármővek jellemzı üzemviszonyai a normál forgalmi rendben való részvétel, azonban rendszeres jelleggel várható a KRESZ szabályai alóli mentességbıl adódó nagyobb sebesség, dinamikusabb használat, a sérült útburkolaton történı nagysebességő haladás, illetve a megkülönböztetı jelzés használatakor fellépı megnövelt áramfelvétel, az akkumulátor és a generátor erıs leterheltsége. Emellett, ezen jármőkategória jellemzı üzemeltetési viszonya az álló motorú

7 7 jármő esetében is használt megkülönböztetı fényjelzés gyakori használata, ami fokozott terhelést jelent az akkumulátorra nézve (átlagosan szállított személyek száma 2-3 fı, csomagtartóban szállított teher átlagos nagysága kg). Bőnügyi/ügyintézıi személygépkocsi: - funkcionális meghatározás: rendıri alaptevékenység végrehajtása. - az alkalmazási területek: bőnügyi. - a gépjármővek speciális igénybevételi jellemzıi: az általánosnál erısebb, de nem fokozott igénybevétel, azaz, megegyezik a taxi rendszerben használt polgári üzemeltetési feltételekkel (átlagosan szállított személyek száma 1-3 fı). l. rész: közbiztonsági járır gépkocsi Kedvezményezett Kategória/sorszám Mennyiség Opció Futamidı Km ORFK Közép/ A szerzıdés aláírásának dátuma az elsı 400 db-os kontingens megrendelésének tekintendı, szállítási határidı felszerelt megkülönböztetı jelzésekkel max. 150 nap. - A további ütemek szállítási határidejének igazodnia kell a rendszerben lévı Ford Focusok leadási határidejéhez. - Az ORFK a következı ütemek és az opciós mennyiség tekintetében legalább 150 nappal korábban megrendelést ad fel. - A szállítási határidıben megkülönböztetı jelzések felszerelése is benne foglaltatik. - Az ORFK a megkülönböztetı jelzéseket külön közbeszerzési eljárásban szerzi be, a nyertesnek feladatául szabja, hogy a munkálatokkal illeszkednie kell a járır gépkocsik forgalomba helyezési üteméhez, és határidejéhez, azaz a 110 napot nem hátráltathatja. A felek közti koordinációért az ORFK felel. - Az opciós mennyiség megrendelhetıségének határideje: december 31. A 2000 db+500 db opciós mennyiség keretmennyiségként funkcionál. Azt jelzi, hogy a korábbi bérlet tender során visszaadandó személygépkocsik várhatóan milyen volumenben és határidıben indokolják a cseréket. Az elsı 1500 db-ra vonatkozó idıpontok a már bérelt járır gépkocsik átadási ütemével egyeznek meg, ezért ezen idıpontokban közel azonos mennyiségő jármő átadása várható. Normatíva szerinti kategória: F-01-00/6. (közép kategória) Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltı nyílás Audió berendezés (CD-s rádió)

8 8 Vezetı oldali elsı légzsák Oldallégzsák elıl Automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez (kivéve: hátsó középsı ülés) Indításgátló (biztosítók által elfogadott) Állítható fejtámlák az elsı ülésekhez Belülrıl állítható külsı visszapillantó tükrök Állítható magasságú, övfeszítıs biztonsági öv elsı, szélsı ülésen Főthetı hátsó szélvédı Dönthetı hátsó ülés (elegendı az üléstámla döntése) Blokkolásgátló (ABS) Szervokormány Belsı levegıkeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve középsı) Utas oldali elsı légzsák Távirányítású központi zár Pollenszőrı Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsıt) Elektromos ablakemelı elıl Ködlámpa elsı Állítható magasságú vezetıülés Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6. kategóriától felfelé magasság és távolságállítással) Légkondicionáló berendezés Főthetı, motoros állítású külsı visszapillantó tükrök Hátsó ablaktörlı és mosó berendezés (kivéve 4 ajtós) Fényszórómosó berendezés Függönylégzsák elıl és hátul (többlet igény) Elektronikus stabilitásvezérlés (ESP) (többlet igény) További követelmények: Minimum 1351 cm 3 maximum 2000 cm 3 hengerőrtartalmú motor Minimális teljesítmény: 90 KW (122 LE) Karosszéria: 5 ajtós, vagy kombi Csomagtartó mérete minimum: 450 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve) a csomagteret az utastértıl fekete színő fém ráccsal kell elválasztani (oldható kötéssel) Mechanikus váltó Fényezés fehér színben Az elsı üléseken kiegészítı szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülıfelület jobb oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességő erıs bır bevonattal (a kialakítás a mintadarab bemutatásával módosulhat) Megkülönböztetı jelzés piros/kék (stabil), csak a felszereléshez szükséges objektumot kell biztosítani Rendıri jelzetek Rendırségi rádió elıkészítés és beszerelés Alsó motorvédı fémlemez, amely védi az olajteknıt és a motorteret a kıfelverıdéstıl, egyéb mechanikai sérülésektıl Elsı és hátsó gumiszınyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

9 9 2. rész: bőnügyi/ügyintézı gépkocsi Kedvezményezett Kategória/sorszám Mennyiség Opció Futamidı Km ORFK OKF Alsó kategória / 2 - Alsó közép BV Összesen: A szerzıdés aláírása megrendelésének tekintendı, elvárt szállítási határidı max: 120 nap. Az opciós mennyiség megrendelhetıségének határideje: december 31. Az opciós mennyiség, illetve az OKF és BV részére az elvárt szállítás határidı a megrendeléstıl (szerzıdés aláírásától) számítva max. 120 nap. I. tétel Normatíva szerinti kategória: F-01-00/2. (alsó kategória) és F-01-00/3. (alsó - közép kategória Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltı nyílás Audió berendezés (CD-s rádió) Vezetı oldali elsı légzsák Oldallégzsák elıl Automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez (kivéve: hátsó középsı ülés) Indításgátló (biztosítók által elfogadott) Állítható fejtámlák az elsı ülésekhez Belülrıl állítható, főthetı külsı visszapillantó tükrök (többlet igény) Állítható magasságú, övfeszítıs biztonsági öv elsı, szélsı illésen Főthetı hátsó szélvédı Dönthetı hátsó illés Blokkolásgátló (ABS) Szervokormány Belsı levegıkeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve középsı) Utas oldali elsı légzsák Távirányítású központi zár Pollenszőrı Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsıt), (többlet igény) Elektromos ablakemelı elıl (többlet igény) Ködlámpa elsı

10 10 Állítható magasságú vezetıülés Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6. kategóriától felfelé magasság és távolságállítással) Légkondicionáló berendezés Hátsó ablaktörlı és mosóberendezés További követelmények: Minimum 1151 cm3 maximum 1450 cm3 hengerőrtartalmú motor Minimális teljesítmény: 46 KW (63 LE), maximális 60 KW (82 LE) Karosszéria: 5 ajtós (nem kombi) Csomagtartó mérete minimum: 270 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve) Mechanikus váltó Fényezés minimum 3 kiválasztott színben (metál szín nem kötelezı, de tiltott a feltőnı szín) Alsó motorvédı fémlemez, amely védi az olajteknıt és a motorteret a kıfelverıdéstıl, egyéb mechanikai sérülésektıl Elsı és hátsó gumiszınyeg garnitúra, csomagtér tálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben II. tétel Kedvezményezett Kategória/sorszám Mennyiség Opció Futamidı Km ORFK Rendırtiszti Fıiskola HMFHH Alsó-közép /4, - Közép kategória / 5. l Összesen: A gépkocsik átadásának lehetıség szerint igazodniuk kell a rendszerben lévı Opel Astrák leadási határidejéhez, ezért az átadás optimális kezdete az ORFK részére február (I. ütem: minimum 202 db), két ütemben. A pontos ütemezést és mennyiségeket a részteljesítésre vonatkozó szerzıdés tartalmazza majd. - A HM FHH esetében szállítási határidı július 1-tıl. - Az opciós mennyiség megrendelhetıségének határideje: december Az opciós mennyiség szállítás határideje a megrendeléstıl számítva max. 90 nap. Normatíva szerinti kategória: F-1-00/5. (közép kategória) Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltı nyílás Audió berendezés (CD-s rádió)

11 11 Vezetı oldali elsı légzsák Oldallégzsák elıl Automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez (kivéve: hátsó középsı ülés) Indításgátló (biztosíték által elfogadott) Állítható fejtámlák az elsı ülésekhez Belülrıl állítható külsı visszapillantó tükrök Állítható magasságú, övfeszítıs biztonsági öv elsı, szélsı ülésen Főthetı hátsó szélvédı Dönthetı hátsó ülés (elegendı az üléstábla döntése) Blokkolásgátló (ABS) Szervokormány Belsı levegıkeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve középsı) Utas oldali elsı légzsák Távirányítású központi zár Pollenszőrı Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsıt), (többlet igény) Elektromos ablakemelı elıl (többlet igény) Ködlámpa elsı Állítható magasságú vezetıülés Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6. kategóriától felfelé magasság és távolságállítással) Légkondicionáló berendezés (többlet igény) Főthetı, motoros állítású külsı visszapillantó tükrök Hátsó ablaktörlı és mosóberendezés Fényszórómosó berendezés (többlet igény) Függönylégzsák elıl és hátul (többlet igény) Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) (többlet igény) Normatíva szerinti kategória: F-01-00/4. (alsó-közép kategória) Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltı nyílás Audió berendezés (CD-s rádió) Vezetı oldali elsı légzsák Oldallégzsák elıl Automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez (kivéve: hátsó középsı ülés) Indításgátló (biztosítók által elfogadott) Állítható fejtámlák az elsı ülésekhez Belülrıl állítható külsı visszapillantó tükrök Állítható magasságú, övfeszítıs biztonsági öv elsı, szélsı ülésen Főthetı hátsó szélvédı Dönthetı hátsó ülés Blokkolásgátló (ABS)

12 12 Szervokormány Belsı levegıkeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve középsı) Utas oldali elsı légzsák Távirányítású központi zár Pollenszőrı Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsıt) Elektromos ablakemelı elıl Ködlámpa elsı Állítható magasságú vezetıülés Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6. kategóriától felfelé magasság és távolságállítással) Légkondicionáló berendezés (többlet igény) Főthetı, motoros állítású külsı visszapillantó tükrök Hátsó ablaktörlı és mosóberendezés Fényszórómosó berendezés Függönylégzsák elıl és hátul (többlet igény) Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) (többlet igény) További követelmények: Minimum 1351 cm 3 maximum 1700 cm 3 hengerőrtartalmú motor Minimális teljesítmény: 90 KW (122 LE), maximális 129 KW (175 LE) Karosszéria: 5 ajtó (nem kombi) Csomagtartó mérete minimum: 270 liter (a hátsó ülések alaphe1yzetében mérve) Mechanikus váltó Fényezés minimum 3 kiválasztott színben (metál szín nem kötelezı, de tiltott a feltőnı szín) Alsó motorvédı fémlemez, amely védi az olajteknıt és a motorteret a kıfelverıdéstıl, egyéb mechanikaisérü1ésektıl Elsı és hátsó gumi szınyeg garnitúra, csomagtér tálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben 3. rész: kis áruszállító haszongépjármő Kedvezményezett Kategória / sorszám Mennyiség Opció Futamidı Km ORFK Kis haszongépjármő Összesen: A szerzıdés aláírása megrendelésének tekintendı, szállítás határidı max: 150 nap. - Az opciós mennyiség megrendelhetıségének határideje: december 31.

13 13 - Az opciós mennyiségre és a második ütemre vonatkozó szállítás határidı a megrendeléstıl számítva max. 150 nap. A megajánlott gépjármőveknek meg kell felelniük a 8002/2007. (XI. 21.) MeHVM tájékoztató mellékletét képezı F sz. állami normatíva elıírásainak, valamint a részvételi felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek. A kis áruszállító gépjármő leírása: - funkcionális meghatározás: rendıri alaptevékenység végrehajtása. - az alkalmazási területek: bőnügyi, igazgatási, ellátási. - a gépjármővek speciális igénybevételi jellemzıi: az általánosnál erısebb, fokozottabb igénybevétel, azaz, megegyezik a taxi rendszerben használt polgári üzemeltetési feltételekkel (átlagosan szállított személyek száma 1-2 fı). A kis haszongépjármővek kategóriába sorolásának mőszaki tulajdonságai: - Szállítható személyek száma - Gépjármő normatív felszereltsége - Teljesítmény - Terhelhetıség - Raktérfogat (Csomagtartó). Normatíva szerinti kategória: Kis áruszállító 2 kategória - Motor hengerőrtartalma cm 3 diesel üzemő - Motor teljesítménye: minimum 66 KW (90 LE). 4. rész: I. tétel: áruszállító haszongépjármő Kedvezményezett Mennyiség Opció Futamidı Km OKF A szerzıdés aláírása megrendelésének tekintendı, az elvárt szállítási határidı a szerzıdés aláírásától számítva 180 nap. - Az opciós mennyiség megrendelhetıségének határideje: december Az opciós mennyiség szállítás határideje a megrendeléstıl számítva max. 180 nap. A megajánlott gépjármőveknek meg kell felelniük a (XI. 21.) MeHVM tájékoztatómellékletét képezı F sz. állami normatíva elıírásainak, valamint a részvételi felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek.

14 14 Áruszállító gépjármő leírása: - funkcionális meghatározás: katasztrófavédelmi alaptevékenység végrehajtása. - az alkalmazási területek: kárelhárítási, szállítási. - A gépjármővek speciális igénybevételi jellemzıi: az általánosnál erısebb, fokozottabb igénybevétel, azaz, megegyezik a taxi rendszerben használt polgári üzemeltetési feltételekkel (átlagosan szállított személyek száma 1-3 fı). Általános mőszaki követelmények A kis haszongépjármővek kategóriába sorolásának mőszaki tulajdonságai: - Szállítható személyek száma - Gépjármő normatív felszereltsége - Teljesítmény - Terhelhetıség - Raktérfogat Soroló paraméterek: H- Hosszúság (mm) 7000<H M- Hasznos belmagasság (mm) 1850<M V- Hengerőrtartalom (cm 3 ) 1950<V m- Össztömeg (kg) 3500<m Teljesítmény (KW) 77< Rakodótér térfogat (m 2 ) 8 < Szállítható személyek száma a vezetıfülkében minimum 3 fı. Az eljárásban ajánlattevık kiegészítı tájékoztatásokat kértek, melyre ajánlatkérı megadta válaszát. A kiegészítı tájékoztatás iránti kérelem érintette a hengerőrtartalom kérdését is. Ajánlatkérı erre azt a tájékoztatást adta, hogy a belügyi jármővek használatáról és üzemeltetésérıl szóló 15/2011. (V. 23.) BM utasítás (továbbiakban: Utasítás) határozza meg a jármővek hengerőrtartalmát, ezért nem módosítja az erre vonatkozó elıírását. A 4. rész I. tételével összefüggésben rákérdeztek az ajánlattevık, hogy a minimumhosszúságra vonatkozó mm-rıl nem lehet-e az elıírást mm-re csökkenteni. Ajánlatkérı válasza szerint nem kívánt az elıírástól eltérni, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a tárgyalásos eljárásra tekintettel lehetıség van bármilyen kérdés részletes tisztázására. Ajánlatkérı az ajánlattételi határidıt február órára halasztotta. A fenti határidıben a felhívott ajánlattevık közül a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. ajánlattevın kívül valamennyi ajánlattevı nyújtott be ajánlatot.

15 15 Ajánlatkérı február 24-én hiánypótlási felhívásokat küldött ajánlattevıknek, és február 28-án és március 7-én tárgyalt ajánlattevıkkel. Ajánlatkérı ezen utóbbi tárgyaláson pontosította a gyári beépítésre vonatkozó elıírását. E szerint gyári beépítés alatt a gyártó vagy forgalmazója által a gyártási folyamat során vagy azt követıen beépített vagy megbízásukból harmadik személy által beépített eszközöket kell érteni, melyek nem veszélyeztetik a garanciális jogosultságot és az üzembiztonságot. Ajánlatkérı közölte, hogy március 14-éig megküldi a véglegesnek tartott szerzıdéstervezetet és ezt követıen március 21-én óráig kéri az ajánlattevıktıl a végsı típusokat megadni. A kérelmezı február 23. napján órakor nyújtott be jogorvoslati kérelmet, melyben kérte a jogsértés megállapítását, a részvételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció mőszaki leírása, továbbá az azt követı ajánlatkérıi döntések megsemmisítését, valamint ajánlatkérı kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj és az eljárási költségek viselésére. A Döntıbizottság hiánypótlást rendelt el a jogorvoslati kérelemmel összefüggésben, majd annak teljesítését követıen a jogorvoslati eljárást március 5-én indította meg. A kérelmezı jogorvoslati kérelmét pontosítva az alábbi kérelmi elemeket terjesztette elı: 1) Kérelmezı álláspontja szerint a mőszaki leírás az 1-3. részek tekintetében jogsértı, mert ajánlatkérı a Kbt. 58. (7) bekezdésébe ütközıen határozza meg a beszerzendı gépjármővek mőszaki paramétereit oly módon, hogy a hengerőrtartalom meghatározásával indokolatlanul hátrányban részesítette azon gépjármőveket, amelyek bár funkcionálisan azonos vagy nagyobb teljesítményre képesek, kisebb hengerőrtartalmú motorral érik el a meghatározott teljesítmény értékeket. A hengerőrtartalom meghatározása vagy korlátozása önmagában is indokolatlan akkor, ha a teljesítménykövetelményt az ajánlatkérı már másik mőszaki paraméterrel meghatározta. A beszerzendı gépjármővek hengerőrtartalma minimális értékének meghatározása kérelmezı álláspontja szerint indokolatlan, és hatását tekintve versenyt korlátozó. Mindezek alapján a mőszaki leírásnak a minimális hengerőrtartalomra vonatkozó paraméterei az l-3. részek tekintetében a Kbt. 58. (7) bekezdésébe ütköznek. Ajánlatkérı arra hivatkozott az észrevételében, hogy rá kötelezıen vonatkozik a 15/2011. sz. BM utasítás és annak is a szolgálati gépjármő kategóriái, illetıleg az egyéb elıírásai. Ezzel összefüggésben a kérelmezı álláspontja szerint a Kbt. 3. (2) bekezdésének alkalmazásával a Kbt. elıírásait kellett volna alkalmaznia

16 16 ajánlatkérınek, erre figyelemmel alaptalanul hivatkozott ajánlatkérı az Utasítás elıírásaira. Az Utasítás elıírásaival összefüggésben az ajánlatkérı nem volt következetes, mert az Utasítás a szolgálati gépkocsi kategóriáknál nemcsak a hengerőrtartalmat határozta meg, hanem azt is, hogy szívó vagy feltöltıs rendszerő-e a motor, ám ezek sem kerültek pontosan meghatározásra. 2) Kérelmezı álláspontja szerint a mőszaki leírás a 4. rész l. tétele vonatkozásában jogsértı, mert a beszerzendı gépjármő minimális hosszúságát úgy állapítja meg, hogy a piacon fellelhetı, azonos kategóriába tartozó, megközelítıleg 12 márka közül kizárólag 2 preferált márka gépjármővei felelnek meg az elıírásnak. A minimálisan 7 méterben meghatározott gépjármőhosszúság elıírása indokolatlan, tekintettel arra, hogy nincs olyan speciális funkcionális cél, amely szükségessé tenné azt, hogy ajánlatkérı a 8002/2007. MeHVM tájékoztatóban meghatározott paramétereket szőkítse le olyan módon, hogy az azt eredményezze, hogy kizárólag 2 gyártmányra lehet az eljárás során ajánlatot tenni. A kifogásolt jármőhosszúság jelentısen eltér a piaci igényektıl kérelmezı álláspontja szerint, illetve ez a speciális igény indokolatlan, mert még a mőszaki leírásban meghatározottak sem utalnak arra, hogy a jármő funkciójának ellátásához szükséges lenne a legalább 7 méteres hosszúság. A mőszaki leírás szerint a gépjármővet katasztrófavédelmi alaptevékenység végrehajtására alkalmazza majd az ajánlatkérı, az alkalmazási területek: kárelhárítási, szállítási. A gépjármővek speciális igénybevételi jellemzıi: az általánosnál erısebb, fokozottabb igénybevétel, azaz, megegyezik a taxi rendszerben használt polgári üzemeltetési feltételekkel (átlagosan szállított személyek száma 1-3 fı). Mindezek alapján a kérelmezı szerint a 4. rész 1. tétele vonatkozásában a mőszaki leírásban meghatározott minimális jármőhosszúság indokolatlanul részesít elınyben 2 márkát, és emiatt a Kbt. 58. (7) bekezdésébe ütközik. 3) Kérelmezı álláspontja szerint a mőszaki leírás az 1. rész vonatkozásában jogsértı, és a Kbt. 58. (7) bekezdésébe ütközik, mert ajánlatkérı elıírta a gyári beépítéső fényszórómosó berendezést kötelezı mőszaki paraméterként. Amellett, hogy ez az elıírás mőszaki szempontból indokolatlan (figyelemmel arra, hogy a gépjármővek megajánlható köre nem xenon fényszóróval szerelt, így a fényszórómosó berendezés mőszakilag indokolatlan), a piacon fellelhetı versengı márkák túlnyomó többségét eleve kizárja az érvényes ajánlattétel lehetıségébıl azzal, hogy a gyári beszerelést a gyártó soron való beszereléssel azonosítja. A gépjármőimportırök- és forgalmazók ugyanis képesek lennének a gyártósorról való lekerülés után is felszerelni a gépjármőre különféle tartozékokat (pl. fényszórómosó berendezést) úgy, hogy az mőszakilag és a szavatosság szempontjából egyenértékő legyen a gyártósoron beépített

17 17 berendezéssel. Ennek kizárása pedig indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozza azon - egyébként többségben lévı - gépjármőgyártókat, amelyek nem a gyártósoron szerelik be a fényszórómosó berendezést. Ajánlatkérı az ajánlattételi dokumentációban egyértelmően rögzítette szemben az észrevételében foglalt hivatkozással, hogy mit ért gyári beépítésen. Ez a meghatározás pedig egyértelmően jogsértı a kérelmezı érvelésében. Mindezek alapján a mőszaki leírásban az 1. rész tekintetében meghatározott gyári beépítéső fényszórómosó berendezés elıírása indokolatlanul hátrányos a kérelmezıre nézve, és ezért a Kbt. 58. (7) bekezdésébe ütközik. 4) Kérelmezı álláspontja szerint a részvételi felhívás egésze, valamennyi rész tekintetében jogsértı, mert ajánlatkérı nem érvényesíti a 48/2011. Kormányrendelet 3. -ban meghatározott szempontokat. Mindez pedig egyben a Kbt. 1. (5) bekezdését is sérti, mivel a kötelezı elıírás ellenére nem veszi figyelembe a környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontokat a gépjármőbeszerzés során, s ezzel alapelvi jogsérelmet okoz. Mindezek alapján a részvételi felhívás valamennyi rész tekintetében jogsértı, és a 48/2011. Kormányrendelet 3. -ába, valamint a Kbt. 1. (5) bekezdésébe ütközik. Az ügyfélképesség körében elıadta kérelmezı, hogy elsısorban közvetlen gazdasági érdeke sérült. Amennyiben ajánlatkérı a Kbt. és hivatkozott Korm. rendeletnek megfelelıen állítja össze a részvételi felhívását, akkor kérelmezı olyan helyzetbe került volna, hogy valamely lízingcégen keresztül az általa lényegében Magyarországon kizárólagosan forgalmazott Renault és Dácia típusú gépkocsikkal is lehetett volna érvényes ajánlatot tenni és ebbıl a kérelmezınek az eladások után számszerősíthetı bevétele származhatott volna. Az ügyfélképesség tekintetében arra is hivatkozott, hogy az azért is fennáll, mert ha valamely felhívás, vagy dokumentáció elzárja a potenciális ajánlattevıket a részvételi jelentkezés benyújtásától vagy megfelelı ajánlattételtıl, az jogsértı. Minden egyes esetben ezeket a feltételeket egyedileg kell vizsgálni és az adott tényeket kell figyelembe venni, nem pedig valamely régebbi és más tényeken alapuló döntıbizottsági határozatban rögzítetteket. Ügyfélképességét az is alátámasztja, hogy a piacon közismertek az általa forgalmazott gépkocsik környezetkímélı tulajdonságai. Azt is hangsúlyozta, hogy semmilyen jogszabály nem kötelezi a kérelmezıt arra, hogy állandóan figyelemmel kövesse a közbeszerzési felhívásokat. Ez alapján pedig nem kérhetı rajta számon sem az ügyfélképesség, sem az elkésettség körében ennek elmaradása. Kérelmezı a dokumentáció megküldését követıen tekintette meg a részvételi felhívást, azaz annak tartalma ekkor jutott a tudomására. A Kbt. által meghatározott 90 napos objektív határidıt - figyelemmel valamennyi körülményre - nem haladta meg a kérelem benyújtásakor.

18 18 A kérelmezı február 8-án kapta meg a LeasePlan Hungária Zrt. ajánlatevıtıl a mőszaki leírást, a normatíva besoroló táblát, valamint a karbantartási ajánlatot. Az MKB Euroleasing Autópark Zrt. és az Arval Magyarország Zrt február 9-én küldte meg részére többek között a mőszaki leírást. A Merkantil Bérlet Kft február 13-án, az ALD Automotive Magyarország Kft február 14-én küldte meg szintén többek között számára a mőszaki leírást. Ezen tények alapján állította kérelmezı, hogy a tudomásra jutás idıpontja február 8. napja volt. Ajánlatkérınek azon észrevétele vonatkozásában, amely szerint a jelen közbeszerzés tárgya nem gépjármőbeszerzés rámutatott arra, hogy a beszerzés tárgyában a gépjármővek bérleti díjának értéke dominál, az a Kbt. 28. (1) bekezdés alapján árubeszerzésnek, pontosabban gépjármőbeszerzésnek minısül. Az ajánlattételi dokumentáció szerint az ajánlatkérı által a nyertes ajánlattevı részére megfizetendı szolgáltatási díj magában foglalja (1) a gépjármővek bérleti díját, valamint (2) a flottakezelés díját, amely tartalmazza a casco biztosítás, csereautó, karbantartás stb. díját is. A gépjármővek bérleti díja a Kbt. 24. szerint minısülı árubeszerzésre vonatkozik, az egyéb flottakezelési szolgáltatások díja pedig a Kbt. 27. szerint minısülı szolgáltatás megrendelésnek minısül. A Kbt. 28. (1) bekezdése szerint olyan tárgyú közbeszerzés esetén, amely több beszerzési tárgyra irányul, a meghatározó értékő közbeszerzési tárgy szerint kell a szerzıdést minısíteni. Ajánlatkérı beszerzésében egyértelmően a bérleti díj értéke dominál a flottakezelési díjjal szemben, így a közbeszerzés tárgya árubeszerzésnek minısül. Kérelmezı hivatkozott több példára is és azt a következtetést vonta le ezekbıl, hogy casco biztosítást, karbantartást és flottakezelési szolgáltatást is tartalmazó operatív lízing esetén a gépjármő bérletének értéke dominált a többi szolgáltatás értékével szemben, vagyis a fenti közbeszerzés tárgya a Kbt. 28. (1) bekezdés szerint árubeszerzés. Rámutatott arra is, hogy ajánlatkérı értelmezésével ellentétben a Korm. rendelet alkalmazása nem csak a tulajdonjog megszerzése esetén kötelezı, hiszen a Kbt. beszerzési tárgyakra vonatkozó meghatározása alapján az árubeszerzés a tulajdonjog más részjogosítványára is vonatkozik, ezért ebben a tekintetben is alkalmazandó. Álláspontját a 2009/33 Tanácsi irányelv preambuluma is alátámasztja, és a Korm. rendeletet a közösségi jogból kiindulva kell értelmezni. A Kbt. 1. (5) bekezdésének sérelmével összefüggésben a kérelmezı azt adta elı, hogy ez a törvényi rendelkezés egyértelmően ajánlatkérı kötelezettségévé teszi a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételét. Ajánlatkérı ennek ellenére a fentiek szerint nem alkalmazta a 48/2011. Korm. rendelet vonatkozó elıírásait, amelyek szintén a környezetvédelmi szempontok érvényesítését szolgálják és a dokumentáció egyetlen elıírása sem utalt arra, hogy ajánlatkérı milyen módon érvényesíti eljárásában a környezetvédelmi szempontokat.

19 19 Ajánlatkérı észrevételében a 4. kérelmi elem tekintetében ügyfélképesség hiányának, illetve elkésettségének megállapítását, ezért a jogorvoslati eljárás e körben történı megszüntetését, továbbá az alaptalan jogorvoslati kérelmek elutasítását kérte. Ajánlatkérı elıadta az 1. kérelmi elemmel összefüggésben, hogy a korábban hivatkozott Utasítás rendelkezéseit kellett jelen beszerzés vonatkozásában az1-3. részben alkalmaznia. Az Utasítás az alábbiak szerint határozza meg a hatályát: "1. Az utasítás hatálya kiterjed a) a Belügyminisztériumra (továbbiakban: minisztérium) hivatali egységeire és a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetekre (a továbbiakban együtt: belügyi szervek); b) a minisztérium és a belügyi szervek kormány-tisztviselıi, köztisztviselıi, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló munkavállalóira (a továbbiakban együtt: munkavállaló); e) a belügyi szerv által üzemeltetett (vagyonkezelésében lévı, lízingelt, bérelt) jármővek (a továbbiakban: szolgálati jármő) hivatali (szolgálati) és magáncélú használatára; d) a belügyi szervek munkavállalóinak saját tulajdonú személygépjármőveire a hivatali (szolgálati) igénybevétel vonatkozásában. " Az Utasítás 8. sz. melléklete definiálja a szolgálati személygépkocsi kategóriáit. Ennek megfelelıen - a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan - az alábbi kategóriákhoz az alábbi határértékeket rendeli: rész 1. rész: bőnügyi és megkülönböztetı jelzéssel ellátott jármővek minimális hengerőrtartalom (liter) kategória (maximum) 1,4 feltöltıs 6 2. rész l. tétel általános ügyintézı 1,2 szívó 3 2. rész 2. tétel bőnügyi és megkülönböztetı jelzéssel ellátott jármővek 1,4 feltöltıs 6 Ajánlatkérı az eljárás során ezen értékek alapján kívánta a kerekítés általános szabályai szerint meghatározni az elvárt értékeket. Azonban figyelmen kívül hagyta, hogy az egyes gyártók saját termékeiket 1.2 típusjellel ellátva kínálják, közben a motor hengerőrtartalma cm és cm között van. Erre tekintettel a kifogásolt rendelkezés túlzott korlátozást tartalmazhat, de

20 20 ajánlatkérıt nem az a cél vezérelte, hogy gépjármő típusokat kizárjon a beszerzésbıl. Az 1. és 2. részben ajánlatkérı szerint a hengerőrtartalom és a teljesítmény követelmény együttes elıírása nem jogsértı, mivel a teljesítmény meghatározása a feladat ellátásából fakadó követelmény, a hengerőrtartalmat pedig az Utasítás írja elı kötelezıen. A két feltétel együttes elıírása nem szőkíti le három márkára a lehetséges gépjármőveket, ajánlatkérı szerint ennek az együttes feltételnek megfelel az 1. rész tekintetében a KIA Ceed SW KW, Opel Astra H kombi 1.7 CDTI 92 KW, Peugeot 308 kombi KW, Renault Megane kombi 1.4 TCE 96 KW, Ford Focus kombi KW, Skoda Octavia 1.4 TSI 90 KW. Ajánlatkérı felsorolt továbbá a 2. résszel összefüggésben 13 gépkocsit, a 3. résszel kapcsolatosan 14 gépkocsit, közöttük a Renault Megane t 1.4 TCE 96 KW értékkel. Az Utasítás és a Kbt. kapcsolata tekintetében azt az álláspontot képviselte, hogy azok nem ellentétesek egymással, így az Utasítás alkalmazásának a Kbt. 3. (2) bekezdése sem képezte akadályát. A 3. részre vonatkozóan arra mutatott rá, hogy az nem tartozik az Utasítás hatálya alá, így ebben az esetben az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 8002/2007. MeHVM tájékoztató (továbbiakban: Normatíva) elıírásait vette figyelembe. Mivel a Normatíva egységesen az összes, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezet számára határoz meg elıírásokat nem veszi figyelembe a rendıri felhasználásból fakadó speciális igényeket. A speciális igények többek között az alábbiak lehetnek: - felszerelés szállítása rendıri intézkedés helyszínére (soron kívül), - utánpótlás szállítása bevetésen lévı rendıri egységek részére. Ajánlatkérı a dokumentációban kötelezı jelleggel elıírta a mobil megkülönböztetı jelzés elıkészítését, amivel jelezte a fenti, a felhasználás specialitásából fakadó igényeket. Ennek megfelelıen ajánlatkérı a jármővek maximális teljesítményének minimum értékét a Normatívában meghatározott 40 kw értékrıl 66 kw értékre növelte. A hengerőrtartalom megadásával ajánlattevık ajánlattételét kívánta elısegíteni, mivel tisztában van az ajánlati ár meghatározásával kapcsolatosan a maradványérték jelentıségével és olyan feltételeket kívánt teremteni, melyek a megfelelı maradványértéket biztosítják a teljesítés végén. Az ajánlatkérı szándéka ellenére megállapítható az elıírás versenykorlátozó jellege. A 2) kérelmi elemre reagálva ajánlatkérı azt hangsúlyozta, hogy ennél a tételnél a hivatkozott Normatíva elıírásai nem irányadóak, arra csak a fogalom meghatározás miatt utalt a dokumentációban.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.1006/14/2011. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1221

Részletesebben

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S Ikt. sz.: D.118/9/2013. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TİB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.93/4 /2007. Tárgy:

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/136.

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 155-279310

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 155-279310 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279310-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 155-279310 Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel).

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel). Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások alapján biztonságos közlekedés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében új gépjárművekből álló flotta beszerzése az Eszterháza Központ részére

Adásvételi szerződés keretében új gépjárművekből álló flotta beszerzése az Eszterháza Központ részére Adásvételi szerződés keretében új gépjárművekből álló flotta beszerzése az Eszterháza Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Adásvételi szerződés keretében új gépjárművekből Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17.

Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17. Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17. Dr. Littmann Éva közbeszerzési tanácsadó Jogszabályi struktúra Kbt. - 2011.: CVIII.tv.

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: neve: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címe: 1096 Budapest, Haller u. 29. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szıtt

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 6. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmenykozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Nagyrécse

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/144.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.115/15/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege

II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 144 Ajánlatkérı: Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Balázs - Diák Kft Teljesítés helye: Puskás Ferenc Általános Iskola

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1 / 7 2010.04.09. 17:10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 6 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 70 Ajánlatkérı: Mátrai Gyógyintézet Nyertes ajánlattevı: Budatech Hőtı és Klímatechnikai Kft és SZIN-KER Kereskedelmi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Fax: :

Fax: : 2. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 115 Ajánlatkérı: Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Teljesítés helye: Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7.

Teljesítés helye: Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/36. lapszám

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 77 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: E-ON Energiaszolgáltató Kft. Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Debreceni Közterület-felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A 2010. évi meleg étkezési utalványok

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet

GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet Hovány- Carlion Kft. Ügyintéző: Szakács Gyula Tárgy: Előszetes vitarendezés a GYEMSZI részére hivatali gépjárművek beszerzése

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75. lapszám

Részletesebben

Tapasztalatok a támogatásból megvalósuló közbeszerzések

Tapasztalatok a támogatásból megvalósuló közbeszerzések Tapasztalatok a támogatásból megvalósuló közbeszerzések ellenırzése során Jogszabályi háttér 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet 23. cím 92/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 9. (1) Az ellenırzés rendszere ún.

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Rendőrségi ügyintézői és járőr használatra kialakított gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával tárgyú eljárás felhívásának 2. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Adásvételi szerződés nagyteljesítményű, szolgálati jelleggel kialakított járőr személygépkocsik beszerzése érdekében a KÖZOP-1.5.0-09.11.2015.0001 projekt keretében tárgyú eljáráshoz Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal

Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/16.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

MÓD AF - Forster Központ - 5 db pickup adásvétele. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/19

MÓD AF - Forster Központ - 5 db pickup adásvétele. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/19 MÓD. 2. - AF - Forster Központ - 5 db pickup adásvétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/19 1 Beszerzés tárgya: II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben