c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc"

Átírás

1 c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés A program háttere, szükségessége II. A város egészségügyi helyzete 1. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezk 1.1. Demográfiai adatok 1.2. Foglalkoztatás, munkanélküliség 1.3. Természeti és épített környezet 1.4. Szociális helyzet 1.5. A lakhatás, lakásállomány 1.6. A lakosság életmódja 2. A lakosság egészségi állapotának jellemzi 2.1. Morbiditás 2.2. Mortalitás 3. Az egészségügyi ellátó rendszer bemutatása 3.1. Az egészségügyi ellátás intézményei, szolgáltatásai 4. A helyi segíthálózat jellemzése 4.1. Hivatásos segítk 4.2. Civil segítk 5. A fbb problémák, kockázati tényezk összefoglalása III. A város egészségfejlesztési programja 1. Az egészségfejlesztés célkitzései 2. Az egészségfejlesztési cselekvési terv javaslatai 2.1. A betegségek megelzése érdekében javasolt programok 2.2. Az egészségkárosító magatartások visszaszorítása érdekében javasolt programok 2.3. Az egészséges életmód népszersítés érdekében javasolt programok 2.4. A környezeti feltételek alakítása érdekében javasolt programok 2.5. Az egészségtudatos magatartás fejlesztési érdekében javasolt programok c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 2

3 I. Bevezetés A program háttere, szükségessége Az évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya az egészséghez való jogot az alábbiak szerint rögzíti: 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élknek joguk van a lehet legmagasabb szint testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. Az egészség tehát alapvet emberi jog, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelent, és nem egyszeren a betegség, vagy fogyatékosság hiányát. Az egészséghez való jog tágabb értelm, mint az egészségügyi ellátáshoz való jog. Az egészségügyrl szóló évi CLIV. törvény alapelvei körében az alábbiak szerint fogalmaz: Az egészség fejlesztését, megrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak a szociális ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a társadalmi és gazdasági környezettel együttesen, továbbá az egészséget támogató társadalmi gyakorlattal és politikával kiegészülve képes szolgálni. A lakóhelyi életfeltételek, a helyi közszolgáltatások biztosítása az önkormányzat feladata. Ennek körérl és mikéntjérl a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -a rendelkezik az alábbiak szerint: A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természetes környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemet fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tzvédelemrl, a közbiztonság helyi feladatairól; közremködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésrl, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása, közmveldési, tudományos, mvészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elsegítése. Az Önkormányzat feladata elssorban tehát az egészséges életfeltételek biztosítása és az egészséget befolyásoló tényezk kedvez alakítása. A népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatokat konkrétan az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrl szóló évi XI. törvény az ÁNTSZ-ek tevékenységeként rögzíti, a késbbiekben részletesen ismertetett módon. c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 3

4 Az egészségügyhöz kapcsolódó jogszabályok jól körülhatárolóan szabályozzák a lakosság egészségi állapota érdekében eljáró szervek körét és a teend intézkedéseket, feladatokat. Ennek ellenére a lakosság egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi és gazdasági fejlettségébl adódóan elvárható szinttl. A jelenlegi helyzet megváltoztatása érdekében a Parlament a 46/2003. (IV. 16.) OGY határozatával elfogadta az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programját a lakosság egészségi állapotának további javítása érdekében. A Program a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az alábbi négy területen kíván fellépni: - az egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása, - az egészséges életmód programjai az emberi egészség rizikófaktorainak csökkentése, - az elkerülhet halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelzése, - az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése. Az országos program eredményességét, a rögzített elvek mentén, a helyi szintekre lebontott konkrét tevékenységek alapozhatják meg. Ennek érdekében szükséges megtervezni a település kompetenciájába tartozó legfontosabb tennivalókat. E célt szolgálja az alábbiakban kidolgozott Zalaegerszeg városra kiterjed települési egészségterv. Az egészségterv célja Zalaegerszeg város lakosai életfeltételeinek, életminségének, s ezen keresztül az itt él emberek egészségi állapotának javítása az élet minségét befolyásoló tényezk változtatásán keresztül. Az egészségterv megvalósítása a zalaegerszegiek testi, lelki és szociális jól-létét kell, hogy szolgálja. A önkormányzat döntései során mérlegeli azok egészségügyre gyakorolt hatását, valamint szervez, koordináló, támogató tevékenysége révén a helyi közösségek számára olyan feltételeket megteremtésére törekszik, hogy a maguk területén hatékonyan tudjanak fellépni az egészségkárosító magatartások ellen, eredményesen mködjenek közre a betegségek megelzésében, az egészséges életmód népszersítésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Zalaegerszeg város települési egészségterve a helyi állapotfelmérés adataira, sajátosságaira építve határozza meg a települési színtéren elérend célokat, és az azok elérése érdekében szükséges helyi tennivalókat. Mivel az egészségi állapotot meghatározó tényezk nagy része az egészségügy kompetenciáján kívül esik, más ágazatok hatáskörébe tartozik, ennek megfelelen a környezetvédelem, közlekedés, oktatás, szociális és ifjúságvédelem, munkaügy, sport tevékenységek, ágazatközi együttmködésével határozhatók meg a stratégiai célok, a fejlesztési szükségletek. Az egészségi állapot kedvez irányú befolyásolása nehéz és rendkívül összetett feladat, amely az e területeken érintett valamennyi közremköd átgondolt, összehangolt cselekvésével valósítható csak meg. Célunk valamennyi érintett, tenni akaró hivatalos szerv, hivatásos szakember, civil szervezet és magánszemély megnyerése a város egészségtervének végrehajtása érdekében. c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 4

5 II. A város egészségügyi helyzete Az állapotfelmérés célja az életminséget, az egészségi állapotot befolyásoló tényezk feltérképezése, a feltárt tényekbl problémalista összeállítása a további stratégiai célok, illetve cselekvési programok meghatározása érdekében. II.1. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezk. Régió lakosságának egészségügyi állapota Az egészség fogalmát, az egészségi állapotot befolyásoló, meghatározó tényezket a szken vett egészségügy és ezen belül a gyógyításügy eszközein és gyakran a kompetenciáján is túlmutató, lényegesen szélesebb körben érdemes értelmezni. Az alábbi 1. ábra szemléletesen mutatja be az egyének egészségi állapotát meghatározó tényezket, az egyes hatások nagyságrendjét is érzékeltetve. 1. Ábra Az egészségügyi statisztikák és kutatások eredményeinek elemzése kapcsán levonható az a következtetés, hogy az egészség komplex hatások eredményeként jön létre vagy vész el-, melyek között meghatározó szerepe van a velünk született öröklött tulajdonságokon kívül az életmódnak, és a környezeti hatásoknak. A gyógyítás nagyon fontos tényez az egészség gyors, eredményes és hatékony helyreállítása érdekében, - de az egészség nem a gyógyításban keletkezik, és nem ott tnik el. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezk %-os megoszlását a 2. ábra szemlélteti. c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 5

6 11% 43% 19% 27% egészségügyi ellátás környezeti hatások genetikai tényezk életmód 2. Ábra. Az egészségi állapotot elssorban tehát az életmód határozza meg (43%-ban), majd sorrendben befolyásolják még a genetikai tényezk (27%), a környezeti hatások (19%) és nem utolsó sorban az egészségügyi ellátás (11%). Az életmód alakítása elssorban az egyén hozzáállásától függ, de természetesen ezt a hozzáállást jelentsen befolyásolja a kulturális környezet, az iskolázottság, a gazdasági lehetségek és korlátok. Az embert körülvev környezet is jelentsen befolyásolja a lakosság egészségi állapotát és életkilátásait. Ugyanakkor az emberi tevékenység is megváltoztatja a környezetet és ez a kölcsönhatás mind az emberi egészségre, mind a környezetre komoly hatással van. II.1.1. Demográfiai adatok A népesség számának alakulása, összetétele, egészségi állapota jelentsen befolyásolja az egészségügyi és szociális ellátórendszer szükségleteit, dönten meghatározza a lakosság foglalkoztathatóságát és ezzel összefüggésben kiemelt jelentséggel bír a társadalom eltartó képességét érinten. Zalaegerszeg lakónépessége az elmúlt 15 év statisztikai adatai alapján stagnáló tendenciát mutat. Az 1980-as években bekövetkezett utolsó nagyobb népességnövekedés óta f körül alakul. Csökken tendenciát mutat a születések száma, a természetes fogyást az utóbbi évek pozitív vándorlási különbözete kompenzálja. Élveszületések és halálozások számának alakulása élveszületés halálozás c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 6

7 3. Ábra A természetes fogyás az 1992-es évtl jellemz Zalaegerszegre. A vándorlási különbözet a vizsgált idszak szélein pozitív, a közepén, az 1990-es évek derekán negatív egyenleget mutatott.a korosztályok aránya átrendezdést mutat: a fiatal népesség aránya csökken, a közép- és idskorú lakosság aránya növekszik, és ez a tendencia egy elöreged zalaegerszegi Állandó népesség kor szerinti összetétele 100% 80% 60% 40% 20% 0% éves éves éves 60-x éves társadalom képét vetíti elre. Az 0-14 éves korú népesség aránya az évi közel 20 %-ról, 2003-ra 13,4 %-ra csökkent. 4. Ábra Korfa (2005. jan.) éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 5-9 éves 0-4 éves Férfi N 5. Ábra Mint ahogy a fenti korfa is jól érzékelteti, a 0-34 éves korosztályban a férfiak képviselik a többséget, míg ez az arány 35 éves korcsoportoktól kezdve megfordul, és a nk száma haladja meg a férfiakét. c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 7

8 Felntt korú népesség kor szerinti összetétele 1. sz. táblázat Kohorszok május férfi n összesen % férfi n összesen % férfi n összesen % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Összesen: , , ,0 Forrás: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város népesség nyilvántartása A zalaegerszegi lakosság korösszetételérl három év részletes adatsorai segítségével kapunk képet. az 1995-ös, 2001-es és májusi ötéves kohorszok összehasonlítása legalább két fontos folyamatra mutat rá: 1. Az 1995-ben éves korosztály létszáma között minimális növekedést, között csökkenést mutat. Ennek egyik oka lehet az elvándorlás, valamint az ideiglenesen vagy véglegesen más településen való munkavállalás (diplomás munkaposztok hiánya). 2. A vizsgált tíz év alatt kis mértékben, de folyamatosan csökken tendenciát mutat az aktív kohorszok létszáma. A férfiak és nk aránya a népességen belül enyhe ntöbbletet mutat a vizsgált idszakban. A házasságkötések és a válások száma is tendenciaszeren csökkent az elmúlt 15 év alatt, bár az egyébként hasonlóan változó két adatsor az utóbbi idben kismértékben emelkedett. Az egyes városrészek demográfiai adatairól a évi népszámlálás alapján kapunk képet. E szerint a belvárosban és a hagyományos beépítés bels lakóterületeken alacsony a gyermekkorúak aránya, egyúttal magasabb az idskorúaké, míg a kertvárosi lakóövezetekben fordított a helyzet. A fiatal aktívak (-39 évesek) részesedése ugyanakkor magasabb a belvárosban, amely összefügghet a nagymérték belvárosi lakásépítésekkel. A Zalaegerszeget övez kistérség demográfiai folyamatai némiképp eltérnek a városétól. Jól kivehet az a szk településkör (2-3 település), amely aktív részese a szuburbanizációnak, népessége dinamikusan növekedik, kvázi alvóvárosi funkciót betöltve. A várost övez többi kistelepülés esetében demográfiai értelemben hanyatló településekrl beszélhetünk. c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 8

9 2. sz. táblázat Zalaegerszegi kistérség és a városhoz közvetlenül kapcsolódó települések lakónépesség változása között Zalaegerszeg Statisztikai térség Bagod Bocfölde Boncodfölde Csatár Kiskutas Kispáli Nagypáli Sárhida Teskánd Zalaszentgyörgy Zalaszentiván Forrás: Zala megye Statisztikai Évkönyve A város területén lakó veleszületett vagy szerzett fogyatékossággal él személyek - a KSH évi népszámlálási adatai szerint száma f (ebbl férfi és n), ez a város lakónépességének ( f) 3,9 %-a, ami kedvezbb, mint az országos arány (5,7%). A fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemz, hogy közöttük jelentsebb számban vannak idskorúak, mivel a fogyatékos személyek nagyrésze nem születésétl fogva sérült, hanem életkora elrehaladtával betegség vagy baleset következtében vált azzá. A évi népszámlálás adatai szerint a városunkban él fogyatékkal élk fogyatékossági típus szerinti megoszlása a következképpen alakult: mozgássérültek: 1007 f 41% vak illetve gyengénlátó: 336 f 13.6% siket és nagyothalló: 264 f 10,7% értelmi fogyatékos: 261 f 10,6% egyéb: 594 f 24,1% A fogyatékos személyek iskolai végzettsége összességében alacsonyabb, mint a népesség egészéé. A népszámlálás adatai szerint a fogyatékos személyek 32%-a nem fejezte be az általános iskolát, s befejezett alapfokú iskolázottsággal csak 39%-uk rendelkezett. Ez ugyan jelents, 9%-os emelkedés, mégis a nem fogyatékos személyek iskolai végzettségének arányától messze elmarad. Szakképesítéssel, illetve érettségivel 25%-uk rendelkezik, míg egyetemi, fiskolai végzettsége a fogyatékos személyek 5%-ának van. Magyarországon ezer fre becsülik a cigányok számát, de egyes vélemények 800 ezer 1 millió fs lélekszámra utalnak. A 15 éven aluli gyerekek száma kétszer akkora, míg a 60 és annál idsebbek aránya egyötöde a teljes népesség azonos korcsoportjához viszonyítva. Jellemz a jóval fiatalabb korösszetétel, és kiemelkeden magas a halálozási arány. Az ország területén a cigányok meglehetsen egyenltlen eloszlásban élnek. Számuk és arányuk ersen növekedett az északi régióban, valamint a Nyugat Dunántúlon. Helyi szociológiai kutatások c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 9

10 alapján Zala megyében a roma népesség aránya ( f) 7-8 %, a városunkban kb.: 6 % ( f). Az évi népszámlálás során f (a becsült cigány lakosság 32 százaléka), a évi népszámlálás során f (33 34 százalék) vallotta magát cigány nemzetiségnek, míg városunkban 627 f (18 százalék). Egy 2001-ben készült zalaegerszegi vizsgálat adatai alapján térségünkben néhány kivételtl eltekintve nem jellemz a romák telepszer elkülönülése. A felntt cigány népesség %- ának van állása, kevesen tanulnak, 70 % az inaktívak aránya. Kevés az öregségi nyugdíjas, az inaktívak három legnagyobb csoportját a munkanélküliek, a gyesen és gyeden lévk, valamint a rokkantnyugdíjasok alkotják. A romák iskolázottsága elmarad az átlagtól, a munkaer-piaci pozíciók is gyengébbek másokhoz képest. A munkából szerzett jövedelem alig haladja meg a minimálbért és sok családban a szociális támogatások, segélyek alkotják a háztartások bevételeit. II.1.2. Foglalkoztatás, munkanélküliség A foglalkoztatottság, a munkaer-piaci helyzet, valamint természetesen ebbl adódóan a jövedelmi helyzet egészségre és mentális állapotra gyakorolt hatása vitathatatlan. Az emberek gazdasági, társadalmi körülményei jelentsen befolyásolják egészségi állapotukat. Az alacsonyabb társadalmi szinten él emberek esetében gyakoribb a súlyos betegség az id eltti elhalálozás veszélye. Ennek f oka a hátrányos anyagi helyzet, a létbizonytalanság, a szorongás, a társadalmi beilleszkedés hiánya, vagy kirekesztettség. Minél tovább élnek az emberek megterhel szociális és gazdasági körülmények között, annál kisebb a valószínsége, hogy egészséges, ders öregkort érnek meg. Ezen összefüggések okán szükséges áttekinteni a városlakók gazdasági helyzetét tükröz foglalkoztatási, munkaer-piaci helyzetét. A munkanélküliséget, mint az egyik legsúlyosabb következményekkel járó társadalmi jelenséget a regisztrált munkanélküliek és a tartós munkanélküliek számának alakulásával mérjük. Vizsgálati szempont a pályakezd munkanélküliség alakulása, továbbá a munkanélküliség nemek szerinti megoszlása. Zala megyében egy év alatt (2005. szeptember szeptember között) közel 8%-kal csökkent a regisztrált álláskeresk száma, a nyilvántartott álláskeresk aránya 9,3-ról 8,4 %-ra csökkent. Zala megyében szeptemberében a szeptember havinál 974 fvel kevesebb, összesen álláskerest regisztráltak a munkaügyi központban. Az állástalanok többsége fizikai munkás, és jelentsen ntt a munkanélküli szellemi foglalkozásúak, diplomások száma. A regisztrált munkanélküliek számának alakulása az 1990-es évek elején tetzött Zalaegerszegen, és egészen 2001-ig dinamikusan csökkent tl ismét emelked tendenciát mutat. Az álláskeresk arányát tekintve - munkaügyi központ statisztikáiból - látszik, hogy a megyében a Keszthely, és Lenti térsége mellett a zalaegerszegi kistérségben tartósan kedvezbb a helyzet az átlagosnál. A pályakezdk munkanélkülisége az utóbbi öt év adatait vizsgálva emelkedést mutat, c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 10

11 különösen az utóbbi három év trendje tnik dinamikusan emelkednek. A bels szerkezetet vizsgálva, a diplomás munkanélküliek száma a két évvel ezeltti drasztikus emelkedést követen nagyjából stagnál az utóbbi három évben, a középfokú végzettséggel rendelkezké és a szakképesítéssel rendelkezké szintén stagnál, a szakképesítéssel nem rendelkezké erteljesen növekedett. A részletes adatsorokból kiderül: a diplomások közül a közgazdászok között emelkedett igen jelentsen az elhelyezkedni nem tudók száma, a középfokúak között az irodai foglalkozásokkal rendelkezk nem találnak munkát, míg a szakképesítéssel rendelkezk közül például a szolgáltatási szektor nem tud fogadni elegend fodrászt, eladót. Ha tendenciájában csökken mértékben is, de a vizsgált idszak egészére jellemz a 180 napon túli munkanélküliek magas aránya a regisztrált munkanélküliek között. A bejelentett munkahely megsznések száma bizonyos létszámleépítés felett köteles a munkáltató bejelenteni az elbocsátást az utóbbi években emelkedett jelentsen. Ennek oka a nagy foglalkoztatók krízise. A 2002-ben készült szociális térkép vizsgálatai szerint, a gazdasági aktivitás növekv tendenciát mutat, ami fként a demográfiai átrendezdésnek az aktív korosztályok aránya emelkedik a népesség egészén belül köszönhet. Ennek oka a születésszám országosan is rendkívül alacsony alakulása. II.1.3. A természeti és épített környezet A környezeti hatások 19 %-ban befolyásolják a lakosság egészségi állapotát. Az egyes környezeti ártalmak betegségek kialakulását okozhatják, illetve hozzájárulhatnak a betegségek kialakulásához. Az egészséges környezet ugyanakkor hozzájárul a kedvez egészségi állapot fenntartásához. A környezet állapota, a környezeti tényezk egészségre gyakorolt hatása okán foglalkozunk a legfontosabb környezeti tényezk bemutatásával az alábbiakban. Levegminség, zajterhelés A környezet állapotát, a település környezetminségét dönten a természeti adottságok, valamint a környezetterhelés befolyásolják. Zalaegerszeg levegminségére az ipar és a közlekedés gyakorolja a legnagyobb hatást. A közlekedés a porterhelésben játszik szerepet. Az ipar területén a legjelentsebb kibocsátó a MOL Zalai Finomítója, amely kén-dioxid, szénmonoxid, nitrogén-oxidok, valamint korom tekintetében jelents szennyez. Az Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltak alapján december 31-ig kötelesek megszüntetni a határértéken felüli szennyezanyag kibocsátás mértékét. Az emisszió ugyanakkor mindig alatta volt a megengedett határértéknek. A légszennyezés biológiai tényezi közül az inhalatív allergének játsszák a legnagyobb szerepet. Közülük is kiemelkedik a parlagf, amelynek pollenaránya az összes pollenszámhoz viszonyítva Zalaegerszegen 24 százalékos (országosan 21 %). Különösen az augusztus és szeptember hónap tekinthet fertzöttnek (62 %-os, illetve 88 %-os értékkel). Az egészségi állapotra gyakorolt hatást jól mutatja, hogy amíg 1995-ben 870, addig 2001-ben már 3837 beteget tartott nyilván az Allergológiai Gondozó. Az allergiás asztmások száma 1995-ben 741, 2001-ben 1280 volt. Mindezek alátámasztják a parlagf-mentesítési program jelentségét és fontosságát. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat elemzése alapján a környezeti zajok forrásai elssorban közlekedési eredet zajok, de lokális zajforrást jelentenek az ipari c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 11

12 létesítmények és a szórakozóhelyek is. Az elkerül utak megépítésével ugyan a belváros terhelése csökkent, ám miután a tranzitforgalom az összes forgalomnak csak %-át teszi ki, átüt változásról nem beszélhetünk. A nagy forgalmú belvárosi útszakaszokon a terhelés csúcsidben rendszeresen meghaladja a határértéket. Vízbázis Zalaegerszeg vízellátását a város keleti részén 26, nyugati részén 8 kút biztosítja. A kutak túlnyomó többségébl magas vastartalmú víz nyerhet. A vízbázisok állapotáról nyarán készült átfogó vizsgálat. Ennek fbb megállapításai a keleti vízbázissal kapcsolatban, hogy a védterületén szennyez források találhatóak, amelyek hatása már közvetlen beavatkozást is igényel. A nyugati vízbázison, amely fejleszthet, potenciális szennyez forrás nem veszélyeztet, azonban arzén megjelenésére lehet számítani. A vízbázisok kapacitása megfelel, viszont védelmük halaszthatatlan. A keleti vízbázis diagnosztikai vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a kapacitás mintegy 35 %-a nehezen megvédhet, sérülékeny földtani közegben van. A jelenleg még kevéssé kihasznált nyugati vízbázis mostani állapotában jelents mennyiség és jó minség vizet tartalmaz, amely hosszú távon is biztosítani képes a térség vízellátását. Városi zöldterületek Zalaegerszegen országos viszonylatban is kiemelkeden magas a zöldterületek aránya. A közhasználatú zöldterületek nagysága közel 5 millió m², amely háromszor nagyobb Nagykanizsa értékénél. A játszóterek száma 2003-ban 48, ezek összes területe meghaladja a 2 hektárt. Jelenleg 74 játszótér található a városban, melybl 9 újtelepítés (EU-szabványnak megfelel). A belterületi parkok területe mintegy 1,5 millió m², vagyis 150 hektár és nagyjából ugyanekkora a belterjesen gondozott zöldterületek nagysága is. A közigazgatási területen jóléti erd, parkerd és arborétum is található. A mesterségesen kialakított azáleás völgy a város büszkesége, ahogy jelképe lehet Zalaegerszegnek a Zalarét ritkasága a kockásliliom is. Zalaegerszeg város területének megoszlása mvelési áganként 3. Táblázat mvelési ág összes alrészlet terület (m2) erd fásított terület gyep (legel) gyep (rét) gyümölcsös halastó 3464 kert kivett szántó szl Forrás: Hulladékgazdálkodás A város területén keletkez kommunális hulladékok gyjtését, szállítását, elkezelését és lerakását a Zala-Depó Kft. végzi. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos elírásokat, díjakat önkormányzati rendelet szabályozza. A 2001-ben átadott korszer kommunális lerakó elméleti kapacitása m ben a lerakón fogadott összes hulladék mennyisége tonna volt. A geodéziai felmérés december 28-i eredménye alapján a depónián c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 12

13 tömörített hulladékok mennyisége m 3 volt, ami m 3 -rel több mint a január 6-án történt megelz felmérés eredménye. A szelektív gyjtés a város számos pontján (48 helyen) bevezetésre került. A hulladékszigeteken három frakció külön gyjtésére van mód (papír, manyag és üveg). A Zalaegerszeg Települési Környezetvédelmi Programja keretében elvégzett felmérés alapján a város közigazgatási területén közel 100 illegális lerakó található, amelyek felszámolása egyben újraképzdésük folyamatos. A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejldését a folyamatban lév nagytérségi hulladékgazdálkodási program nyomán prognosztizálhatjuk. II.1.4. Szociális helyzet A városlakók szociális ellátottságának fontos mutatója a számukra pénzben és természetben nyújtott ellátások köre, valamint az igénybe vehet szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások. Az alábbiakban errl nyújtunk rövid összefoglaló képet. A pénzbeli, illetve természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokat szemlélteti az alábbi 12. tábla, a kötelez, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban. 4. Táblázat Kötelez ellátások: rendszeres szociális segély, idskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, normatív lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, köztemetés, közgyógyellátás, Önként vállalt ellátások: Bursa Hungarica Felsoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, helyi lakásfenntartási támogatás kiegészít lakásfenntartási támogatás szociális kölcsön szabadulási segély hulladékdíj támogatás nyugdíjasok támogatása méltányossági (átmeneti) segély fogszabályozási támogatás rendszeres gyermekvédelmi segély A kötelez, illetve önként vállalt pénzben és természetben nyújtott ellátások komplex biztosításával sikerült egy olyan személyre szabott, többszint támogatási rendszert megvalósítani, amellyel a rászorult családokat célzottan, az egyéni élethelyzetükhöz igazodóan lehet segíteni. Önkormányzatunk 2003-ban fogadta el a város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyben a már mköd ellátások ismertetése mellett, meghatározta az igényeknek és a jogszabályi elírásoknak megfelelen a szociális szolgáltatások és intézményi ellátások c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 13

14 fejlesztésének jövbeni irányát. Az önkormányzat évben értékelte a megvalósult fejlesztéseket és sor került a Szolgáltatástervezési Koncepció kiegészítésére aktualizálására is. Úgy véljük, hogy az elmúlt idszakban a szolgáltatásfejlesztések expanzív szakasza lezárult, mennyiségi fejlesztésre néhány ellátotti csoport esetében (a gyermekek, a fogyatékkal élk, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek), elssorban az intézményi ellátások terén van lehetség. A továbbiakban hangsúlyt a szolgáltatások minségének fejlesztésére, a kistérségi körzetközponti szerepbl adódó feladatok ellátására kell helyezni. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 5. Táblázat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által - saját intézményében vagy ellátási szerzdés útján biztosított szociális szolgáltatások Szolgáltatási forma megnevezése Szolgáltatást nyújtó intézmény Megnevezése szociális információs szolgáltatás Családsegít Szolgálat és Gyermekjóléti Központ étkeztetés Gondozási Központ házi segítségnyújtás Gondozási Központ családsegítés Családsegít Szolgálat és Gyermekjóléti Központ jelzrendszeres házi segítségnyújtás Gondozási Központ támogató szolgáltatás 1 Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete utcai szociális munka 2 Hajléktalnok Átmeneti Gondozási Központja közösségi ellátások Családsegít Szolgálat és Gyermekjóléti Központ idskorúak nappali ellátása Gondozási Központj fogyatékos személyek nappali ellátása Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élk Nappali Intézménye hajléktalan személyek nappali ellátása Hajléktalnok Átmeneti Gondozási Központja pszichiátriai betegek nappali ellátása Gondozási Központ szenvedélybetegek nappali ellátása Gondozási Központ idskorúak gondozóháza Gondozási Központ hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 3 Hajléktalnok Átmeneti Gondozási Központja idsek otthona Gondozási Központ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 1 Ellátási szerzdés keretében biztosított ellátás 2 Ellátási szerzdés keretében biztosított ellátás 3 Ellátási szerzdés keretében biztosított ellátás c:\documents and settings\tferi\asztal\temp\egeszsegterv_2007.doc 14

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS...1 II. ELVI ALAPOK...1 II.1. Jövkép...1 II.2. Alapelvek...2 II.3. Értékek...2 II.4. A szolgáltatástervezési koncepció célja...2 II.5. A szolgáltatástervezési

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

PAPKESZI KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE PAPKESZI KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 376/2009. (XI.4.) számú határozatával elfogadta. Papkeszi, 2009. 1 I. Bevezetı A program háttere, szükségessége Az 1949.

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Pályázati azonosító: TÁMOP- 6.1.2-11/1/-2012-0772 Pályázat címe: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programoklokális

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. Testben, lélekben egészséges Bátaszék TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0914 Tartalom 1. A TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE, SZÜKSÉGESSÉGE, KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 214. a 153/214. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3. oldal 1. A települési egészségterv háttere,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné Helyi Esélyegyenlségi Program BODONHELY Bodonhely Község Önkormányzata 2013 2018 Készítette: Szabó Tamás Csabáné Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. Egészségre nevelő életmódprogram Bogyiszló településen TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1178 Készítette Bogyiszló Község Önkormányzata megbízásából a Kapos-Faktor

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlségi Program Kisbajcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés 3 A település bemutatása.....3 Öregedési index...7 Természetes szaporodás...8

Részletesebben

Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Egészségterve. Az egészségterv készítése a TÁMOP-6.1,2-11/1-2012-0057 pályázat részeként EU-s támogatással valósult meg.

Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Egészségterve. Az egészségterv készítése a TÁMOP-6.1,2-11/1-2012-0057 pályázat részeként EU-s támogatással valósult meg. Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Egészségterve Az egészségterv készítése a TÁMOP-6.1,2-11/1-2012-0057 pályázat részeként EU-s támogatással valósult meg. 1 Az egészség az Egészségügyi Világszervezet (VHO) szerint:

Részletesebben

EGÉSZSÉGTERV. Bóly Város Önkormányzata 2013.

EGÉSZSÉGTERV. Bóly Város Önkormányzata 2013. EGÉSZSÉGTERV Bóly Város Önkormányzata 2013. Tartalomjegyzék: Bevezető 3 A program háttere, szükségessége 3 I. Állapotleírás 5 A település bemutatása 5 A település demográfiai jellemzői, sajátosságai 5

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Vácszentlászló Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Vácszentlászló Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenl ség-elv fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenl ségi Program Vácszentlászló Község Önkormányzata 2013. május 21. Türr István Képz és Kutató

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV. 2013. év

BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV. 2013. év BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV 2013. év Készítette: Global Hr Partner Kft. 1 Tartalom I. Bevezetés... 3 Az egészség fogalma, általános helyzetkép... 3 A Települési Egészségterv...

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

ÉRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA. Bevezetés

ÉRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA. Bevezetés Bevezetés Érd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III, törvény 92. -ban foglalt kötelezettségének eleget téve megalkotta a város Szociális Szolgáltatásszervezési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 1 PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. A koncepció felülvizsgálva: 2007. július

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

EGÉSZSÉGTERV GYÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGÉSZSÉGTERV GYÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGTERV GYÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2018. készítette: Gajdos Kft. 1 Tartalomjegyzék: Bevezető 3 I. Állapotleírás 5 1. A település bemutatása 5 2. Demográfiai adatok 6 3. Jövedelmi és vagyoni helyzet

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010.

Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010. Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010. Felülvizsgált, aktualizált változat. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 I.1. Célok megfogalmazása 3 I.2. A koncepció célja 3 I.3. Jogszabályi

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2004 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1.A város társadalmi- gazdasági helyzete...

Részletesebben

Homokmégy Község Önkormányzata 2013.

Homokmégy Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokmégy Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Homokmégy település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK

LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009 évi FELÜLVIZSGÁLATA Szerkesztette: Vénusz Zoltánné szoc.pol. feladó Tartalom Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció... 3 A nemek szerinti

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye. 15 CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.hu) Ügyiratszám: 1063-11/2010. Témafelelős: Makhult Zoltán Tárgy:

Részletesebben