MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM október 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2006. október 16."

Átírás

1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM október 16.

2 2

3 TARTALOM 1 BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS STRATÉGIA PRIORITÁSI TENGELYEK PÉNZÜGYI TÁBLA (ELİZETES) AZ EURÓPAI MEZİGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP ÉS AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAP INTÉZKEDÉSEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉS AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÓ RENDELKEZÉSEI NAGY PROJEKTEK PARTNERSÉGI MENETREND

4 1 BEVEZETÉS A Közép-magyarországi régió operatív programja az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódva az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával között megvalósuló fejlesztéseket tartalmazza. Kidolgozásának alapját egyrészt a régió as idıszakra vonatkozó stratégiai terve, másrészt a kapcsolódó ágazati fejlesztési programok jelentik. A Közép-magyarországi régió (KMR) 2007-tıl - az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK számú Tanácsi Rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott - 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitőzés hatálya alá tartozik, az egy fıre jutó GDP értéke alapján. A régió 2006-ig az 1. Konvergencia célkitőzés alá esett, ezért ún. phasing in régióként, valamint az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások eredményeként speciális elbánásban részesül. A Közép-magyarországi régióban a társfinanszírozás 85%-os felsı határa, és a támogatható tevékenységek a Konvergencia régiókéhoz hasonló. Ugyanakkor a támogatás szintje a régióban fokozatosan csökkenve, 2011-re eléri a Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitőzés átlagos, egy fıre jutó támogatásintenzitási szintjét. A csökkenı allokáció a régiónak juttatott EU-támogatások pénzügyi elkülönítését és megfelelı nyomon követését igényli. A Közép-magyarországi régióra önálló operatív program készül, amely integráltan tartalmazza a régió területén ERFA forrásokból megvalósuló ágazati és regionális fejlesztéseket. A Közép-magyarországi régió operatív programjához hat további operatív program kapcsolódik: - Az Államreform operatív program és a Végrehajtás operatív program szintén a régió ERFA forrásait terheli; - A Társadalmi megújulás operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program a régió ESZA forrású fejlesztéseit tartalmazza; - A Közlekedés operatív program és a Környezet és energia operatív program ad keretet a régió területén Kohéziós Alapból megvalósuló nagy közlekedési és környezetvédelmi projekteknek. 4

5 2 HELYZETELEMZÉS 2.1. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÁLTALÁNOS HELYZETE A Közép-magyarországi régió általános földrajzi helyzete A Közép-magyarországi régió, Budapestbıl és Pest megyébıl álló területe km 2. A régió népessége január 1-jén fı volt, ami az ország népességének 28 százalékát adta. A régió ásványkincsekben szegény, talajának termıképessége és a csapadékviszonyok nem elınyösek a mezıgazdaság számára. A régió helyzetét meghatározza Kárpát-medencei központi fekvése, ahol a középhegységi vonulatok, az Alföld, valamint a Duna határán fekszik. Ezek alakítják alapvetıen a közlekedési útvonalak fı irányait, amelyek a történelmi fejlıdés során kijelölték a térség központi szerepét. A régió meghatározó térszervezı ereje a régiót átszelı Duna, amely kiemelkedı jelentıségő ivóvízbázis, vízi szállítási és közlekedési útvonal, partjai üdülı és rekreációs, valamint lakóterületek. A két partját összekötı hidak és kompátkelık közlekedési valamint logisztikai fejlesztési csomópontok. A folyó lehetıséget kínál a vízi sportokat kedvelıknek is. Településrendszer A Közép-magyarországi régió településrendszere három eltérı jellegő részre tagolható. Ezek a fıváros, a fıvárosi agglomeráció 80 települése, és a Pest megye fıvárosi agglomeráción 5

6 kívül esı területe. A központi szerep egyaránt megnyilvánul a népességkoncentráció, a gazdaság, az infrastruktúra, valamint a különbözı feladatú intézményrendszerek terén. Ennek hatására alakult ki a fıváros körül egy kiterjedt agglomerációs győrő, amelynek településszáma folyamatosan bıvül. A régió népességének túlnyomó része (86%) Budapesten és a budapesti agglomerációban él. A társadalmi-gazdasági átalakulás által felgyorsult szuburbanizáció többirányú szegregációt indított el. Egyrészt erısödik a fıváros belsı területeit érintı szegregáció, másrészt, mivel gyakran a vagyonosabb társadalmi csoportok hagyják el a várost, a társadalmi elkülönülés a város és a városkörnyéki területek között is jelentkezik; az agglomeráció északi és északnyugati részein. Megjelent a hátrányos helyzető társadalmi csoportok városból történı kiáramlása is, ami érinti a régió agglomeráción kívül esı településeit is. A régió városhálózatát a kisvárosok alkotják, amelyek többsége funkcióhiányos. A városok, illetve a nagyobb népességő települések a fıvárost megközelítı utak mentén találhatók, a fı közlekedési útvonalak közti területeken pedig falvas térségek jellemzıek. A fıvárosból kiinduló útvonalak mentén fekvı nagyobb települések (például Vác, Gödöllı, Szentendre, Cegléd) térszervezı hatása csak közvetlen környezetükre terjed ki, egymás közti kapcsolataik erısítését pedig a haránt irányú, összekötı közlekedési kapcsolatok hiánya gátolja. A Budapest környéki falvak sokszor felduzzadt népességük eredményeképp emelkednek városi rangra. A régió északi és nyugati részén, a középhegységi és dombvidéki területeken (Börzsöny, Visegrádi-hegység, Pilis-hegység) a kisfalvas településtípus dominál, míg a déli, alföldi jellegő területeken a nagyfalvak vannak túlsúlyban (Dabas térsége, Tápió-vidék). A és azt meghaladó számú lakost számláló települések számának növekedése, a városi jogállású települések növekvı száma a régió fokozódó városiasodását jelzik. Ennek ellenére az alföldi területek mezıvárosai, valamint a felduzzadt agglomerációs települések történeti fejlıdésük okán gyakran falusi arculatot mutatnak. 6

7 A régión belüli fejlettségi különbségeket jellemzi, hogy amíg a fıváros fejlett szolgáltató szektorral rendelkezik, addig a régió egyes térségei alapvetı társadalmi problémákkal, gazdaságszerkezeti gondokkal küzdenek. A Közép-magyarországi régió térszervezı ereje a fıvárosnak tulajdoníthatóan átnyúlik a régió határain és olyan, többnyire nagyvárosi szerepkörrel rendelkezı városokat érint, mint Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét és Szolnok. A régió gazdasági helyzete Budapest és agglomerációja az ország gazdaságilag legfejlettebb térsége: 2004-ben az ország GDP-jének 44,5%-a származott a Közép-magyarországi régióból. Az egy fıre jutó GDP 2004-ben a régióban az országos átlag 159%-a, Budapesten 205%-a, Pest megyében 89%-a, (a megyék átlagához viszonyítva Budapesten 261%, Pest megyében 114%). A GDP 78%-át Budapest, 22%-át Pest megye adja. Az egy fıre jutó személyi jövedelemadó-alapot képezı jövedelem az országos átlag 125%-a volt (Budapest 133%, Pest megye 95%). A regionális GDP több mint háromnegyedét a tercier szektor termeli, ami az országos bruttó hozzáadott érték felét teszi ki, továbbá az alkalmazásban állók közel háromnegyedét foglalkoztatja ben Budapesten foglalkoztatták a pénzügyi tevékenységeket végzık több, mint felét, a szállítás, posta és távközlési ágban dolgozók egyharmadát. Budapesten koncentrálódnak a gyógyszergyárak, a távközlés, IT és média vállalatai. A kedvezı helyzet fennmaradását biztosíthatja, hogy az egy lakosra jutó beruházások értéke Budapesten megközelíti az országos érték másfélszeresét (144%). A külföldi érdekeltségő vállalkozások 62%-a, a külföldi mőködıtıke 64%-a található a régióban a 2004-es adatok szerint, döntı hányaduk (86%) Budapesten. Ágazati megoszlását tekintve 2004-ben a külföldi tıke 14,5%-a a kereskedelem területére, 24,4 százaléka az ingatlan szektor és üzleti szolgáltatások területére, 26,3%-a az ipar, 1,2%-a az építıipar területére áramlott ban az ipar a bruttó hozzáadott-értéket tekintve 18,5%-kal részesedett a régió GDPjébıl, ugyanakkor 32,6%-kal az ország ipari termelésébıl. A régió szerepe az ipari foglalkoztatás területén országos összehasonlításban is meghatározó, például a vegyiparban, a fa-, papír- és nyomdaiparban, valamint a gépiparban. A gépipar részesedése a feldolgozóipari foglalkoztatásban Budapesten 30, Pest megyében közel 40 százalék. A második legnagyobb foglalkoztató Budapesten a vegyipar, Pest megyében az élelmiszeripar. Az újonnan települt ipari beruházások jelentıs része az agglomerációs településeket választotta, ezért Budapesten az ipar fokozatos visszaszorulása figyelhetı meg. A Közép-magyarországi régió az ország összes mezıgazdasági termıterületének 7 százalékával rendelkezik, a mezıgazdasági szektor súlya 1% körüli, azonban az országos hozzáadott érték 10%-át termeli. A fıváros közelében, az intenzív kertészeti kultúrák dominálnak, a távolabbi, elsısorban alföldi területeken pedig a hagyományos állattartás és szántóföldi növénytermesztési kultúrái. Országos viszonylatban kiemelkedı a régió zöldségés gyümölcstermesztése, valamint a tejtermelés. 7

8 Foglalkoztatás, munkanélküliség A Közép-magyarországi régióban a foglalkoztatási szint 2004-ben 56,3% volt. A régió fejlett gazdasága hazai viszonylatban magas foglalkoztatottsági szintet biztosít, a munkanélküliség alacsonyabb az országos átlagnál. A gazdaság koncentrációja nyomán a foglalkoztatási helyzet az országos átlaghoz képest kedvezı óta növekszik az aktív népesség száma, a foglalkoztatási arány hazai viszonylatban magas (Budapesten 58,1%, országosan 50,5%, 2004). Kiemelkedıen magas, 56,7% a szellemi foglalkozásúak aránya, s ugyancsak magas a költségvetési szervezeteknél dolgozók részaránya (37%). Munkanélküliség, jövedelem és foglalkoztatás Ország összesen Ország Bp. nélkül Budapest Agglomeráció Nem agglomeráció Közép- Mao. régió Regisztrált munkanélküliek száma Egy adózóra jutó jövedelem az átlag százalékában Foglalkoztatottak a éves férfi népességbıl ,8 57,2 66,1 64,6 58,3 64,6 Foglalkoztatottak a éves nıi népességbıl ,5 45,8 55,1 51,7 44,6 52,9 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya ,9 41,6 38,0 31,3 41,1 37,0 Vezetı, értelmiségi foglalkozásúak aránya (%) 20,5 17,8 31,0 22,1 13,0 26,7 Egyéb szellemi foglalkozásúak aránya (%) 20,3 18,5 27,4 22,8 17,4 25,1 Ipari, építıipari foglalkozásúak aránya (%) 31,5 34,7 18,9 29,7 37,2 23,7 Forrás: KSH A munkanélküliségi ráta 2004-ben Budapesten 4,4%, Pest megyében 4,7%, erıs szezonális ingadozásokkal és jelentıs területi különbségekkel. Pest megyében a Ceglédi (7,5%), Dabasi (7,1%), Szobi kistérségek (6,0%) rendelkeznek a legmagasabb munkanélküliségi értékekkel. A regisztrált pályakezdı munkanélküliek száma 2001 óta folyamatosan növekszik, végén 2250 fı volt. Problémát jelent, hogy a munkaadók a pályakezdı munkavállalók esetében is elvárják az alapvetı gyakorlati ismereteket, egyes felsıfokú végzettséget igénylı pozíciók telítıdtek (jogász, közgazdász), valamint a közép- és felsıfokú képzési rendszer nem alkalmazkodik a munkaadók elvárásaihoz. Gyakorlatilag strukturális munkanélküliség alakul ki, hiszen Budapesten és az agglomerációban alig létezik szabad munkaerı az elérhetıség, a jövedelmek és az aktivitási hajlandóság jelenlegi szintjén, és bizonyos szakmákban óriási kereslet mutatkozik (villanyszerelı, fémmegmunkáló szakmák szinte mindegyike, elektromőszerész stb.). 8

9 A m unkanélküliségi r áta ter ületi k ülönbségei, 2004 Jelmagyar ázat Mu nkanélküliségi ráta, (%) A Közép-magyarországi régióban a lakossági jövedelmek magas szintje tapasztalható. A régióban elért lakossági jövedelmeknek 70%-a Budapesten keletkezik, több mint ötöde az agglomeráció lakosait gazdagítja, az agglomeráción kívüli területekre kevesebb, mint 10% jut. A régión belüli hagyományos különbségek részben magyarázhatók a jövedelemtulajdonosok képzettségi szerkezetének eltérésébıl, részben a foglalkoztatási szerkezet következménye, de nem elhanyagolható a budapesti és vidéki munkahelyek bérszínvonala közötti, hagyományos 30% körüli eltérésbıl fakadó különbség sem. Demográfia A Közép-magyarországi régió népességszáma január 1-jén fı volt, az ország népességének 28,1%-a. A természetes szaporodás és a vándorlás alakulása a KMR-ben ( ) Születések Halálozások Természetes Bevándorlás Elvándorlás Vándorlási Népesség fogyás egyenleg változása Budapest Agglomeráció Pest megye többi része KMR Adatok forrása: T-star, KSH Budapesten a demográfiai folyamatok az országos mértéket többszörösen meghaladóan negatívak, nagyon erıteljes az elöregedés folyamata, soha nem látott mértékő az elvándorlás, elsısorban az agglomeráció településeire költözés. A természetes fogyás több mint 160 ezer fıs, az elvándorlás közel 105 ezer fıs negatív egyenleget eredményezett 1990 és 2004 között a fıvárosban. A város számára ez adóforintokban is megjelenı veszteség, hiszen az átlagosnál jóval módosabb és képzettebb csoportok tudják csak megfizetni az életmódváltás költségeit. 9

10 Jellemzı a belsı kerületek kiüresedése, a lakófunkciók helyett intézményi, gazdasági tevékenységek megtelepedése. A klasszikus downtown szerep terjedése utcáról utcára, kerületrıl kerületre halad. A fıváros ipari zónájában lévı barna és rozsdaövezetek költséges rekonstrukciója lassan halad, a gazdasági szuburbanizáció nem kedvez ezek megújulásának. Az agglomeráció elmúlt másfél évtizedének meghatározó folyamata a szuburbanizáció. A Budapestrıl kiköltözık elsıdleges célterülete az agglomerációs övezet. A kilencvenes évek közepétıl felfutó lakossági szuburbanizáció jóvoltából a népesség az 1990-es 567 ezer fırıl 2005-re 719 ezer fıre növekedett. Az agglomerációs övezet, az országos folyamatokkal szemben, fiatalabb korszerkezetővé vált, ugyanakkor jelen van az elöregedés is, de a beköltözı, zömében fiatalabb generáció növekvı súlya elfedi ezt a jelenséget. Sajátos megosztott/hasadt társadalmak alakultak ki az agglomeráció gyorsan növı falvaiban, ahol az elöregedı ıslakosság és a betelepülı módosabb középosztály gyökeresen eltérı életmódja konfliktusokat gerjeszt. A beköltözık tömegei miatt az egy évtizeddel korábban a létéért küzdı önkormányzati és egészségügyi intézmények szőkössé váltak, a szolgáltatási színvonaluk emelése is elvárt. Az erıltetett ütemben lezajlott infrastruktúra-építést követıen sajátos kontraszt figyelhetı meg az alulfinanszírozott önkormányzatok, a közösség szegénysége és a privát szféra gazdagsága között. A lakossági szuburbanizáció során az agglomerációba kitelepedett lakosság nem adja fel fıvárosi kötıdéseit, és ez a mobilitás növekedésével járt együtt. A tömegközlekedés nehézkessége a motorizált közlekedés felfutását eredményezte, ám a Budapesten belüli úthálózat nem alkalmas a megnövekedett forgalom elvezetésére. A közlekedés körül generálódó és súlyosbodó konfliktusok kezelése sürgıs és a fenntartható struktúrák felé elmozduló fejlesztéseket igényel. A mobilitás megnehezedése miatt megindult a visszaköltözés is, különösen azokról a területekrıl, ahol nincs kötöttpályás tömegközlekedés, hiányosak és nem megfelelıek az elérhetı szolgáltatások. Pest megyében az agglomeráción kívüli területeken a demográfiai folyamatok hajszálnyival kedvezıbbek, mint az országos átlag. A területre jellemzı az elöregedés, a természetes fogyás, és az utóbbi néhány év jótékony hatása következtében a vándorlás is pozitív egyenleggel zárt. A szuburbanizációt tápláló folyamatok lassan kifulladóban vannak, hiszen a fıvárosi ingatlanok értékesítésébıl származó jövedelembıl ma már komoly hitelek felvételével sem lehet az agglomeráció frekventált településein ingatlanhoz jutni. A fıvárosba történı napi ingázás az utak telítettsége és a közösségi közlekedés lassúsága miatt olyan idıráfordítást igényel, amit már kevésbé vállalnak a kiköltözık, nem is beszélve a 10 évvel ezelıttinél lényegesen kevésbé falusias környezetrıl és a városi életmódhoz tartozó kulturális, sport és szabadidı tevékenységek szők kínálatáról. Az agglomeráció településein egész utcák lakosai cserélıdtek le tíz év alatt, a lelkes építkezık visszaköltöztek a fıvárosba. A pilisvörösvári és a szentendrei térség telítıdni látszik, a parcellázható területek hiánya, a közlekedés nehézségei mellett már az utóbbi pár évben is erıteljesen csökkent a kiköltözések üteme. A Budapesten belüli szuburbanizáció fıleg a szabad területekkel rendelkezı pesti kerületekben vált fokozottabbá, ám a város határában épült lakóparkokról, új parcellázású területekrıl is tapasztalható a menekülés (pl. Helikopter-telep). A lakosság korösszetétele alapján a következı programozási idıszak kezdetére a fıvárosi lakosság további elöregedése prognosztizálható. Budapest a születéskor várható átlagos 10

11 élettartam tekintetében a jobb életesélyő területekhez tartozik (férfiak: 70,5 év, nık:77,4 év), Pest megyében ezek a mutatók némileg elmaradnak (férfiak: 69,1 év, nık: 77,05 év). Az öregedési index a régiókat tekintve a Közép-magyarországi régióban a legmagasabb (112,3%, a fıvárosban 145,5%). A halálozásokat tekintve, a fıvárosi és a pest megyei lakosság körében a leggyakoribb halálokok 2004-ben a keringési rendszeri betegségek (49,8%), daganatos betegségek (25,8%), emésztırendszeri betegségek (7,4%), morbiditás és mortalitás külsı okai (sérülések, mérgezések, balesetek, öngyilkosságok: 6,4%) és a légzırendszer betegségei (3,7%) voltak. A régió etnikai összetételének jelentıs elemét képezik a romák, akik nagyobb arányban Budapest belsı kerületeiben és Pest megye perifériális fekvéső településein fordulnak elı. A nemzeti kisebbségek közül német és szlovák csoportok elszórtan, szerbek Szentendre és Ráckeve térségében találhatók. Az Észak-Amerikából és Nyugat-Európából érkezett munkavállalók mellett magas a délkelet-európai bevándorlók száma. Humán tıke A Közép-magyarországi régióban Közép-Európában egyedülálló humántıke-koncentráció jött létre, amely a fizikai feltételekkel együtt Budapesten egy kimagaslóan fejlett központot hozott létre. A régió legfıbb versenytársainak (Bécs, Prága, Pozsony) fejlettsége már a csatlakozás elıtt lényegesen meghaladta a Konvergencia célkitőzés kritériumát. Hozzá kell tenni, hogy Budapest már a kilencvenes évek közepén is meghaladta az EU 15-ök átlagának 75%-át. Pest megye 1995-ben egyike volt a legkevésbé fejlett megyéknek, 2002-ben viszont már a negyedik helyre került a megyék rangsorában. Az egy lakosra jutó GDP összege (euro, vásárlóerı paritáson) Terület * Budapest Pest KMR Magyarország EU EU Austria Wien Slovakia Bratislavský kraj CZ Praha Forrás: EUROSTAT, *Nemzeti számlák , KSH A Közép-magyarországi régióban a humán erıforrások koncentrációja egyedülállóan magas. Budapest a legnépesebb város a versenytársak közül, és a felsıfokú végzettségőek aránya is magasabb, mint Bécsben, Prágában vagy Pozsonyban. Budapesten és Pest megyében több mint félmillió felsıfokú és 1,2 millió középfokú végzettségő lakos él. A humán erıforrás hasznosításának gátja az alacsony aktivitás, ami az újonnan csatlakozott országokhoz viszonyítva legfeljebb a középmezıny aljára elengedı. A humán tıke felhasználása, 11

12 különösen a felsıfokú végzettségőeké, a Közép-magyarországi régióban alacsony: a felsıfokú végzettségőek közül csak 290 ezer fı (56,5%) folytat rendszeres jövedelemszerzı tevékenységet! Terület Állandó Közép-magyarországi régió súlya az országban Munkavállalási korú népesség (fı) Felsıfokú végzettségő Felsıfokú végzettségő foglalkoztatottak száma Munkahelyek száma Kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások Mőködı jogi személyiségő vállalkozások száma Jegyzett tıkéje Bruttó hozzáadott értéke APEH Társasági adóbevallások BM KSH Népszámlálás 2001 T-Star adatai (milliárd Ft) Budapest Pest megye KMR Magyarország Ország KMR KMR % 27,7 27,7 43,8 42,8 32,5 52,9 62,9 67,0 53,9 57,4 Budapest % 16,5 16,4 34,3 32,9 24,4 41,6 58,4 46,2 49,0 47,5 Mint a fenti táblázatból látható, a humán források hasznosítása a térségben mégis viszonylag sikeres, hiszen a gazdaság foglalkoztató képessége a legerısebb az országban, a lakosság vállalkozási aktivitsa magas, a régió, különösen Budapest tıkevonzása erıteljes A RÉGIÓ VERSENYKÉPESSÉGÉT MEGHATÁROZÓ GAZDASÁGI TÉNYEZİK Vállalkozások Az ezer lakosra jutó mőködı vállalkozások száma a régióban az országos átlag 180%-a, Budapesten több, mint kétszerese az országos értéknek, Pest megyében az átlaghoz hasonló (Budapest 232%, Pest megye 105%). A régióra az országos átlagnál is inkább jellemzı, hogy arányában kevés a középvállalkozás. A mőködı társas vállalkozások túlnyomó része 0-9 fıt foglalkoztató szolgáltató és kereskedı kisvállalkozás. A 250 fınél többet foglalkoztató vállalkozások aránya 0,2 százalék. A régióban 140 ezer egyéni vállalkozás van, melyek jelentısége, bevétele az esetek túlnyomó többségében elmarad a társas vállalkozásokétól. Az átlagot meghaladó számban találhatók egyéni vállalkozások az agglomeráción kívül esı területeken és az agglomerációhoz tartozó alföldi településeken. A mőködı vállalkozások gazdasági ág szerint, 2004 Régió / Ágazat Mezıgazdaság Ipar és építıipar Szolgáltatás Közép-Magyarország 1,3 17,1 81,6 Ország összesen 4,5 18,2 77,3 Forrás: KSH A kis- és középvállalkozások hatékonysága országszerte alacsony: a GDP-bıl való részesedésük csak 45%, annak ellenére, hogy ez a szektor a magángazdaságban 12

13 foglalkoztatottak 2/3-ának, azaz több mint másfélmillió embernek biztosít munkahelyet. A kis- és középvállalati szektor alacsony termelékenységének egyik fı oka, hogy a vállalkozások jelentıs hányada technológiailag elavult termelı-berendezésekkel, IKT eszközökkel és alkalmazásokkal rendelkezik, K+F kapacitásuk és innovatív tevékenységük is alacsony. Ennek ellenére a KKV-k az alacsony költségő alkalmazásokat már használják (könyvelıprogramok, internet, irodai szoftverek). Komolyabb fejlesztéseket ugyanakkor korlátozott tıkeerejük, alacsonyabb informatikai felkészültségük és alacsonyabb kockázatviselési szintjük miatt nem vállalnak, így a vállalati adatbázisok szétszórtak, az információk, a tudásbázis széttagolt, vállalatok közötti integrált, elektronikus üzleti rendszerek szinte csak a Magyarországra települt multinacionális cégek között fordulnak elı Kutatás fejlesztés és innováció A rendszerváltás után a hazai kutatás-fejlesztés volumene jelentısen csökkent: 2004-ben a teljes K+F ráfordítás Magyarországon a GDP 0,9 %-a (1988-ban 2,3%), ez kevesebb, mint fele az EU-25 átlagának (1,9 %). A Közép-magyarországi régióban a GDP 1,4%-át fordítják K+F-re, míg a vidéki régiókban a 0,6%-ot sem éri el ez az arány. Az elmúlt években a régió súlya a K+F ráfordítások terén tovább nıtt. Budapest a K+F területén meghatározó szerepet tölt be Magyarországon ben a kutatóhelyek közel fele, a K+F-létszám kétharmada, a doktori fokozattal rendelkezı kutatók 60%-a, a K+F ráfordítások 60,2%-a koncentrálódott Budapesten. A kutató-fejlesztık aktív keresıkhöz mért aránya Budapesten 3,2%. A budapesti agglomeráció súlya meghatározó az üzleti jellegő kutatásokban is, a ráfordítások 80%-a, a foglalkoztatottak 75%-a itt koncentrálódik. Budapesten és agglomerációjában a K+F dolgozók száma meghaladja a 17 ezer fıt, számuk 1997 és 2003 között 30%-kal növekedett. Az MTA doktorainak 72%-a a fıvárosi agglomerációban dolgozik. A kutatás-fejlesztési területek nagy részének a fıváros a fı kutatóbázisa, míg az agrártudományoké Gödöllı. A K+F szektor legfontosabb adatai, 2004 Közép- Magyarország Budapest Pest megye Magyarország összesen K+F ráfordítás (mft) ,3 Kutatóhelyek száma ,4 K+F létszám (fı) ,9 Ebbıl kutató: ,6 Tudományos fokozattal Régió aránya (%) ,5 rendelkezık száma K+F tevékenységek folytató vállalkozások száma (2002) ,8 K+F témák száma (db) ,3 Forrás: KSH A kutatóhelyi hálózatban a legjelentısebb szerepük a felsıoktatási intézményeknek és az MTA kutatóintézeteinek van. A kutatóintézetek jelentıs hányada azonban más állami 13

14 intézményekhez (pl. kormányzati szervek, KSH, Honvédség, egészségügyi intézmények stb.) tartozik, vagy magántulajdonban van. A vállalati K+F helyek K+F ráfordítása Magyarországon alacsony, részesedésük a K+F kiadásokból (38%) messze elmarad a fejlett európai országok 50-80% közötti arányától. Az ezer alkalmazottra esı vállalati kutatók számának aránya az EU átlagának 40%-a. A vállalati kutatóhelyeken dolgozó szakemberek száma 1996 óta kétszeresére nıtt, mely jellemzıen néhány ágazatra és nagyvállalatra koncentrálódik (gyógyszeripar, IT, távközlés, gépipar). Magyarországon 2003-ban az összes vállalkozás 19%-a volt innovatív 1. Míg a legalább 250 fıt foglalkoztató szervezetek körében az innovatív vállalkozások aránya az átlag kétszerese, 41% volt, addig az 50 fı alatti szervezeteknél mindössze 17%. Az ipartól eltérıen a szolgáltatási szektorban a közepes ( fıt foglalkoztató) vállalkozások innovativitása volt a legerısebb. Az iparban átlagosan 21,4% volt az innovatív cégek aránya. Kiemelkedı volt a vegyi anyagok és termékek gyártásával foglalkozó cégek innovativitása (45%), valamint a gép-, berendezésgyártóké (33,2%). A szolgáltató szektorban a pénzügyi tevékenység minden negyedik, a számítástechnikával, K+F-fel, illetve mérnöki tevékenységgel foglalkozóknál pedig minden harmadik újított. Az innovációs tevékenység csaknem fele (47%-a) kizárólag termék-innovációval volt kapcsolatos, az eljárás-innováció ennek alig több mint harmada Turizmus A Közép-magyarországi régió idegenforgalmi adottságai kedvezıek: Budapest történelmi épületei, gyógyvizei és a Dunakanyar jelentıs turisztikai vonzerıt jelentenek. A régió nemzetközi összehasonlításban egyedülállóan nagyszámú, bıviző, magas hıfokú termálvizet kínáló fürdıkkel rendelkezik. A Dunakanyar legfıbb vonzerejét természeti adottságainak változatossága, országos jelentıségő kulturális-történelmi nevezetességei, a vízi sportolási lehetıségek, a termálvíz, a természetjárás lehetısége és a fıváros közelsége jelenti. A ráckevei Duna körzete elsısorban a fıvárosi lakosság üdülıövezeteként mőködik. A régióban található a magyar kereskedelmi szálláshelyek 11%-a. Budapesten a kereskedelmi szálláshelyek 87%-a szálloda vagy panzió. A budapesti kereskedelmi szálláshelyi férıhely 83%-át (34 ezer férıhely) a szállodák adják. A budapesti szállodák közel fele (47%) három-és négycsillagos egységként mőködött. A fıváros kiemelkedı részesedést mondhat magáénak a minıségi (üzleti-, konferencia- és gyógyturizmus) turizmus terén (KSH, 2005). A régión belül elkülönül a fıváros és a Dunakanyar idegenforgalmi aktivitása, Pest megye kistérségeiben nagyon kevés szálláshely mőködik. Magyarországon 2004-ben összesen 22 millió vendégéjszakát regisztráltak, amibıl 18,9 milliót a kereskedelmi, 3,1 milliót pedig a magán szálláshelyeken töltöttek el. Az országban 1 A KSH definíciója szerint innovatív szervezetnek minısül az a vállalkozás, amely új vagy jelentısen korszerősített termékeket vezetett be a piacra, illetve szervezeti keretei között új vagy jelentısen továbbfejlesztett technológiát alkalmazott. Az is innovatív cégnek minısül, amely, bár nem tudott újdonsággal piacra lépni, korszerőbb technológiát bevezetni, de elkezdett ilyen jellegő tevékenységet, csak vagy idı hiányában nem tudta azt a vizsgált periódusban befejezni, vagy valamilyen oknál fogva kezdeményezése meghiúsult. 14

15 eltöltött vendégéjszakák 27,9, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák 43,3 százaléka Budapesten realizálódott (KSH, 2005) Információs társadalom Magyarországon 2005 végére az internet-elıfizetések száma meghaladta a 907 ezret, egy év alatt 22-kal növekedve.,az elıfizetık 72%-a választotta a szélessávú, xdsl, vagy a kábeltévés csatlakozást. Az internet-elıfizetéssel rendelkezı háztartások aránya 20,1% volt. Az összes elıfizetés 29,1%-át a Közép-magyarországi régióban kötötték Összes háztartás (%) PC-ellátottság Internet hozzáférés Szélessávú kapcsolat Közép-magyarországi régió 47,2 29,1 17,1 Budapest 48,4 31,4 18,8 Magyarország 38,8 20,1 10,1 A közösségi hozzáférésre a teleházak és az e-magyarország pontok bizonyos helyeken térítés ellenében - nyújtanak lehetıséget. A teleházak száma országosan 436, míg a régióban 42. Közösségi I nternet hozzáfér ési pontok, 2006 Jelmagyarázat Intézményi ellátott ság Csak E-Magyarország pont Csak teleház Teleház és E-magyarország pont Egyiksem A régióban mőködı 10 fınél többet foglalkoztató gazdasági szervezetek 84%-a rendelkezik internet-hozzáféréssel, 55%-nak van honlapja, 19% használ belsı hálózatot és 12% rendelkezik integrált vállalatirányítási rendszerrel. Az információs eszközök használata a pénzügyi közvetítés és a villamosenergia-, gáz-, gız- és vízellátás ágakban a legmagasabb. A legalacsonyabb elterjedtséget az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás és a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágakban találjuk. A közigazgatási intézmények a évi országos adatok szerint szinte kivétel nélkül rendelkeznek számítógéppel, melyeknek 97%-a személyi számítógép. A helyi hálózat elsısorban az államigazgatásban, illetve a nagyobb települések önkormányzatainál elterjedt. Az internet-használat terén még mindig észrevehetı a kistelepülési önkormányzatok lemaradása a nagy intézményekkel szemben (90%, illetve 99% az elterjedtség), a különbség azonban gyorsan csökken. 15

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Egyeztetési változat 2006. október 16. Az Operatív Program a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2006. augusztus 28-án elfogadott harmadik olvasat

Részletesebben

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 1. kötet 2008. 04. 09. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Urbanrenewal & Development of Józsefváros Plc. H-1083 Budapest,

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 2009. december GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és Terra Studio Kft Felelıs

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 1/71

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 1/71 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KözOP) Egyeztetési változat 2006. október 16. 1/71 TARTALOMJEGYZÉK A közlekedés a magyar gazdaságban... 4 Kiinduló szakmapolitikai és szakmai

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. Elkészítésében közremőködtek: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Intézményfenntartói Fıosztálya

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. A város társadalmi- gazdasági helyzete...

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 2007-2013 Verzió: NYDOP_070704.doc Oldalszám összesen: 145 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 1 PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 2 3 A tanulmánykötet a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával,

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

TÁMOP 5.2.3 - KISTÉRSÉGI TÜKÖR. Hevesi kistérség

TÁMOP 5.2.3 - KISTÉRSÉGI TÜKÖR. Hevesi kistérség TÁMOP 5.2.3 - KISTÉRSÉGI TÜKÖR Hevesi kistérség Bevezetés... 2 1. A kistérség általános jellemzése... 4 1.1. Földrajzi elhelyezkedés, településszerkezet és közlekedés... 4 1.2. Lakáshelyzet, lakókörnyezet...

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 A Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Közös munkaerő-piaci információs rendszer A munkaerőpiac felmérése és elemzése Magyarország szlovák határ menti régióiban TANULMÁNY

Közös munkaerő-piaci információs rendszer A munkaerőpiac felmérése és elemzése Magyarország szlovák határ menti régióiban TANULMÁNY Közös munkaerő-piaci információs rendszer A munkaerőpiac felmérése és elemzése Magyarország szlovák határ menti régióiban TANULMÁNY A munkaerőpiac felmérése és elemzése Magyarország szlovák határ menti

Részletesebben

TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA /TERVEZET/ 2008. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ...4 1 A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...4 1.1 Tata szerepe a régióban...4 1.2

Részletesebben

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve Készítette: Dölles Lászlóné Szekszárd 2010 SZEKSZÁRD VÁROS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Könnyő a gyógyítás a baj elején,

Részletesebben