TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési Gyır, Baross G. u koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 1 9024 Gyır, Baross G. u. 61-63. koncepciója"

Átírás

1 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 1

2 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 2 Készítették: Felelıs tervezı: Németh Géza TT /2001 Tervezık: Leitner Attila É /2000 Szabó Dávid Tartalomjegyzék Készítették:... 1 Tartalomjegyzék... 2 Rajzjegyzék Elızmények, a fejlesztési koncepció célja Vizsgálatok Módszertan Kérdıívek Levél elhelyezkedése Történeti áttekintés Levél külsı környezete A regionális fejlıdés nemzetközi meghatározottságai, és azok lehetséges hatása A területi egység domináns gazdasági szektorainak nemzetközi és nemzeti fejlıdési irányai Levél térségi szintő kapcsolatai Népesség Demográfiai mutatók, élveszületések, halálozások, vándorlás Demográfiai prognózis Vallási megoszlás Nemzetiség Gazdasági bázis Foglalkoztatási mutatók Vállalkozások Kereskedelmi intézmények jelenléte Szolgáltató intézményekkel való ellátottság Földrajzi adottságok Földrajzi elhelyezkedés, domborzati adottságok Éghajlat Vízrajz Környezetvédelem Levegıtisztaság Zaj és rezgéshullámok Hulladékgazdálkodás A természeti környezet vizsgálata Belterületi zöldfelületek Külterületi zöldfelületek Természetvédelem hatálya alá esı területek Épített környezet Településszerkezet Lakásviszonyok Épületállomány Intézmények... 23

3 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési Üdülı, szabadidıs épületek Gazdasági épületek, állattartás Különleges területek Ipari épületek Népi építészet, mőemlékvédelem Vonalas infrastruktúra Közúti kapcsolatok Belterületi utak Tömegközlekedés Személygépkocsik Kerékpárút Közüzemi víz és szennyvízcsatorna hálózat Humán Infrastruktúra Egészségügyi intézményekkel való ellátottság Szociális intézményekkel való ellátottság Oktatási intézményekkel való ellátottság Egyéb intézmények: Kulturális intézményekkel, helyi szervezetekkel való ellátottság Térkapcsolatok Javaslattevı fázis A fejlesztés lehetséges irányai Az eddigi fejlıdést befolyásoló legfontosabb tényezık A települést érintı területfejlesztési dokumentumok és azok hatásainak értékelése Levél GYELV elemzése(swot analízis) A területfejlesztés fı célja, irányai Levél Célrendszere A fejlesztési elképzelések Településszerkezet Lakóterületek Településközpont, intézmények Üdülı és üdülıházas területek Gazdasági területek Különleges területek Közlekedés-fejlesztés Közúti, vasúti kapcsolatok fejlesztése Tömegközlekedés, kerékpárutak Közmő-fejlesztés A területfejlesztési koncepció megvalósítása következtében várható környezeti, társadalmi és gazdasági változások és társadalmi reakciók leírása Irodalomjegyzék... 40

4 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 4 Rajzjegyzék V-1 Belterület vizsgálat M 1:4 000 V-2 Területfelhasználási vizsgálat M 1: É-1 Áttekintı helyszínrajz M 1: É-2 Településfejlesztési koncepció M 1:10 000

5 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 5 1. E LİZMÉNYEK, A F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó C É L J A Levél község önkormányzata év folyamán úgy határozott, hogy az január 1- tıl hatályos, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvényben elıírtaknak megfelelıen elkészítteti a település rendezési tervét. A rendezési terv elkészítésével az önkormányzat cégünket a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. A település jelenleg rendelkezik egy összevont rendezési tervvel, melyet még a megyei tanács készíttetetett 1990-ben. A régi építési szabályzat szerint készült terv elavult, a helyi építési szabályzattal együtt hatályon kívül helyezendı. Az eltelt 10 évben több OÉSZ alapú rendezési tervmódosítás készült fıleg a külterületi fejlesztésekre vonatkozóan. A térség jelentıs gazdasági, társadalmi morfológiai változásokon ment keresztül, mely alapján a község rendezési tervének elkészítése halaszthatatlanná vált. Az új szabályzat az új rendezési tervvel szinkronban kerül megírásra a kitőzött célok lehetı legkönnyebb elérésének érdekében. A rendezési tervet megelızıen, az azt elıkészítı településfejlesztési koncepciót kell elkészíteni. Ebben, az önkormányzattal közösen, olyan jövıkép felvázolását tőztük ki célul, mely a község szerves fejlıdését biztosítja az elkövetkezendı 5-10 évben. Feladata az, hogy megfelelı feltételeket biztosítson a tervezett és a jövıben felmerülı fejlesztések számára. A koncepció elkészítésénél figyelembe vettük a következı dokumentumokat, térségi terveket: Gyır-Moson-Sopron Megye területrendezési terve Megyei Területfejlesztési Program Megyei Mellékúthálózat-fejlesztési Program Nyugati Kapu Kistérség Komplex Térségfejlesztési Koncepciója Megyei Turizmusfejlesztési Koncepció A település fejlesztésének alapelvei: A térségi kapcsolatok erısítése, a település fejlesztésének összehangolása a kistérségi (Szigetközi, M1 autópálya melletti) fejlesztési elképzelésekkel. Levél településszerkezetének és beépítési módjának megırzése, a további építések lehetıségének biztosítása meghatározott keretek között. Idegenforgalom, turizmus fejlesztése a természetközeli (öko) turizmus lehetıségeinek kiaknázása (falusi turizmus, kerékpáros, lovas turizmus) A népesség számának jelenlegi szinten tartása ill. lehetıség szerinti emelése a település megtartóerejének és a településpotenciáljának növelése Szolgáltatások fejlesztése polgári életkörülmények megteremtése, önálló gazdasági potenciál megteremtése, munkahelyteremtés Közlekedésfejlesztés a faluközi kapcsolatok fejlesztése a meglévı úthálózat általános minıségének javítása, turistautak, kerékpárutak kijelölése Természeti környezet megırzése a változatos mővelési ág szerkezet megtartása Környezetvédelem a fejlesztések során törekedni kell a környezetterhelések minimalizálására

6 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 6 2. V I Z S G Á L A T O K M Ó D S Z E R T A N A helyzetelemzés 2002 júniusában készült. Sajnálatos módon a Központi Statisztikai hivatal eddig az idıpontig nem adta ki a évi népszámlálás statisztikai győjteményét, így csak a évig bezárólag kiadott anyagokat, illetve az önkormányzat adatközlését tudjuk figyelembe venni a koncepciókészítés során. A évi KSH megyei évkönyvében módszertani változás történt. Az eddigi gyakorlattal ellentétben, amely szerint a demográfiai adatok év végi eredményeit közölték áttértek az év eleji közlésre. Így vannak területek, ahol az évi adatok megegyeznek a évi adatokkal, illetve csak kis eltérés tapasztalható. Az ún. profilelemzés során a település adatait több területi, illetve településhálózati kategóriával vetettük össze. Levél fekvésébıl adódóan a mosonmagyaróvári kistérségi statisztikai körzet tagja. A térség központjának, Mosonmagyaróvár adatainak feltüntetése mellett elengedhetetlen a megyeszékhely adatainak ismerete. A megyei adatok feltüntetése kézenfekvı. A lélekszám alapján történı településhálózati kategorizálás segít a hasonló nagyságú településekkel történı összehasonlításban. Az adatok megfelelı értelmezéséhez figyelembe kell venni a statisztikai kategóriák változásának történetét, hiszen a települések kiválása vagy átcsatolása befolyásolja az adatokat. Ezt legkönnyebben a kategóriánkénti településszám változással tudjuk nyomon követni. Látható, hogy ben két fıvel nıtt a községek száma a megyében. Ez nem okoz olyan mértékő változást az adatsorban, mely lehetetlenné tenné az összehasonlítást vagy a tendenciák megállapítását. Település db Terület km GYMS megye , , , , , , GYMS m. községei , , , , , , tel.-ek 1 n.a n.a. 875,0 862,0 868,0 868,0 843, Mosonmagyaróvár n.a M.óvár KSH körzet 2 n.a n.a Gyır ,8 174,8 174,8 174,8 174,8 174,8 174,8 Levél n.a. 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 1. Táblázat: Települések száma és terület lakosságszámú települések 2 Mosonmagyaróvári statisztikai körzet

7 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési K É R DİÍVEK A lakosság számára összeállítottunk egy kérdıívet, melyben a település jelenével és jövıjével kapcsolatos véleményekre és elképzelésekre vonatkozó kérdéseket tettünk fel. A beérkezı kérdıívek számának alacsony száma miatt statisztikát nem tudtunk alkotni, de a vizsgálatok során érintett pontoknál szerepeltetjük a kérdıívbıl származó fontos információkat is L E V É L E L H E L Y E Z K E D É S E Levél az ország északnyugati sarkában az 1-es sz. fıútvonal mentén az országhatártól 7 km-re, Mosonmagyaróvártól 5 km-re nyugatra fekszik. Határában az M1-es és az M15 autópálya húzódik. A Mosoni - síkság felıl a Lajta-folyó határolja T Ö R T É N E T I Á T T E K I N T É S Az egykori honfoglalókra és határırzı besenyıkre emlékeztetı névadás (lövı, lövér, Levél) a XV.századtól ismert. Ebbıl az idıbıl származik a német Chaltenstan névváltozat is, amely az óvári várbirtok hőbéresérıl, bizonyos J. Rawaser de Kalthostan-ról való névadás. Késıbbi lakói az óvári vár szekeresei, futárai és postásai voltak. A törökök 1529-es felvonuláskor elnéptelenedett községbe württenbergi szászokat telepítettek, velük állandósult a német nyelvő katolikus etnikum. A következı, 1594-es és a késıbbi, 1683-as török pusztítások után megint csak német területekrıl érkezett új lakosság. A colonusként bejegyzett település jobbágyok szorgalmas földmővelık és állattenyésztık voltak, akik még szılıtermesztéssel és méhészettel is foglalkoztak. Ezek a katolikus szászok építették fel a templomot, amelynek hajója egy korábbi, török idıkbıl származó ırtoronyhoz kapcsolódott. A katolikus templom építési ideje ismeretlen, de 1692 elıtt történt, mert ettıl kezdve vezetik az anyakönyvet. Az 1600-as években - rövid megszakításokkal 70 évig - a reformációban evangélikussá lett lakosság használta a templomot, amelyet aztán 1673-ban vissza kellett adniuk a katolikusoknak. A korábban a Forgách és a Zichy családok birtokában lévı falut 1763-tól a Habsburgok birtokolták. Mária Terézia rendelete nyomán 1773-ban urbárium készült Levélrıl is, amely szerint a falu akkori földesura Habsburg Mária Krisztina. II. József türelmi rendelete után 1789-ben evangélikus templom épült és 1844-ben kis tornyot is kapott. A XIX. század elsı felében sok természeti csapás, kolera, árvíz, tőz pusztította a községet. A jobbágyfelszabadítás után a határt felosztották a lakosság és az uradalom között. Az 1864-ben megnyílt Bécs-Buda-Pest vasútvonal révén a falu bekapcsolódhatott a gazdaság vérkeringésébe, ez jótékonyan ösztönözte az egyébként is jó kereskedelmi érzékkel megáldott lakosságot. Az ekkor már mezıgazdasági gépeket is használó heidebauerek Bécsbe és Pozsonyba kezdték szállítani termékeiket. A század végén jelentkezı újabb nagy fellendülés a magyaróvári akadémia tudós tanárának, Újhelvi Imrének volt köszönhetı. Közremőködésével híres siementhali szarvasmarhatenyészetet hoztak létre, ezzel a község nemzetközi hírnévre tett szert ben megalakult a községi Szarvasmarhatenyésztı Egyesület és a Tejszövetkezet. A tejszövetkezet, a gabonatermelés és a gyümölcstelepítés nemcsak gazdagságot, hanem virágzó társadalmi életet, kultúrát és kiemelkedıen szép faluképet varázsolt a nagyközségi rang mellé. A gazdagodással összefüggı életmódváltás jele a Fı utca (ma már helyi védelemben részesített) zártsorú beépítéső szép német házegyüttes. A falu városias képet kezdett mutatni.

8 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési elején villanyvilágítást kapott a község. A gazdasági válságban minden elveszett, a lakossági adómegtagadás miatt a község önkormányzatát 1934 júliusáig felfüggesztették. A késıbb újrateremtett vagyont egyaránt fosztogatták a németek és az oroszok. Az 1946-os kitelepítéskor elvitt csaknem 1500 (91) németajkú lakos helyébe Borsodból, Erdélybıl és a Felvidékrıl érkeztek telepesek. Az között erıszakkal alapított mezıgazdasági szövetkezetek a háború elıttieknél összehasonlíthatatlanul alacsonyabb szinten álltak ban az Erdélybıl és Szatmár megyébıl települt lakosságcsoport református egyházközséget alapított, elsı lelkészük az 1956-os mártír, Gulyás Lajos volt, akinek sírja a helyi temetıben, emléktáblája a református imaház (Újhelyi Imre tér 18.) falán található. Csak 1960 után indult meg a határszéli község fejlıdése: tőzoltószertár, szilárd burkolatú utcák és az akkori járásban elsıként felépült községi vízmő jelentette az urbanizációs változásokat. A község jótevıjének, Újhelyi Imrének emlékét Pátzay Pál mellszobra ırzi. A mártír lelkész emléktáblája és a háborús áldozatok, kitelepítettek Rieger Tibor által készített emlékmőve a mai falu tisztelgése a múlt elıtt. A községi közintézményeket a községházán kívül a távhívásos rendszerő postahivatal, a takarékszövetkezet jelenti. A község határ felé esı részén épült fel az ún. Levél-EXPO idegenforgalmi-kereskedelmi falu, amelyben motel, kemping, fogadó, panziók, csárda, büfék, benzinkút állt a vendégek rendelkezésére. Az utóbbi idıben jelentısen visszaesett a forgalom ezen a területen és ma már csak néhány kétes vállalkozás mőködik. A falu csak a 70-es, 80-as években indult újra fejlıdésnek, amely napjainkban is folytatódik. Levél község az ısi címerképet tartotta meg: kerek talpú pajzs, kék mezejében közepén elhelyezkedı (lebegı) arany színő, pántos, kereszttel ellátott gömb L E V É L K Ü L Sİ KÖRNYEZETE A r e g i o n á l i s f e j lıdés nemzetközi m e g h a t á r o z o t t s á g a i, é s a z o k l e h e t s é g e s h a t á s a A település fejlıdési lehetıségeit földrajzi fekvése határozza meg. Azon sávok egyikében található, amelyet az Európai Unió a gazdasági fejlıdés jelentıs zónáit összekötı közlekedési folyosók közül kitüntetettként kezel. A IV. Helsinki folyosó más néven korridor Mosonmagyaróvár Gyır irányban Közép Európát északnyugat-délkelet irányban szeli át. A többi folyosóval együtt ez a korridor is a kontinens gazdasági verıere, naponta jelentıs mennyiségő személy és áru halad át az autópályákon, vasútvonalakon és a levegıben. A települést ez a hatás csak áttételesen érinti, hiszen a korridor lecsapódási pontja a körzetközpontok: Mosonmagyaróvár, Gyır. Levél esetében esetleg az un. csóvahatás érvényesülhet, de ennél erısebb lehet a határ-mentiségbıl adódó hatások. A másik, lokálisabb jelentıségő tényezı a Gyır Pozsony - Bécs városokkal lehatárolható un. Arany Háromszög közelben fekvése. A jelenleg még csak a lehetıségeket magában rejtı településhálózati adottság a közeljövıben megsokszorozhatja a IV.-es folyosó lehetıségeit, és ezzel Levél gazdasági jövıje is biztató.

9 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési A t e r ü l e t i e g y s é g d o m i n á n s g a z d a s á g i s z e k t o r a i n a k n e m z e t k ö z i é s n e m z e t i f e j lıdési i r á n y a i A település hagyományos helyi gazdasági szektora a szántóföldi mezıgazdaság. A mezıgazdasággal szemben a nemzetközi versenyképesség megırzéséért az Unió a foglalkoztatottak számának csökkentését, a termelés hatékonyságának növelését és a teljes vertikumú termelés elıtérbe kerülését határozta el. Pályázati rendszerét is ennek megfelelıen alakította ki, amelyre reményeink szerint pár éven belül országunk lakossága is megvalósíthatja elképzeléseit. A fentiek miatt az Unió kifejezetten támogatja a mezıgazdaságból megélı réteg más, helyi orientációjú tevékenységeit (erdı- és vadgazdálkodás, falusi turizmus). A munkavégzık így a jövıben - a mezıgazdaságot kiváltó lágy ágazatok mellett - várhatóan továbbra is Mosonmagyaróvárra illetve Ausztriába járnak dolgozni. A szolgáltatási funkciók megerısödnek, a mezıgazdasági termelésre pedig az alacsony foglalkoztatottsági létszám melletti erıs gépesítettség lesz jellemzı L e v é l t é r s é g i s z i n tő kapcsolatai A település a Szigetközi Önkormányzatok Szövetségének tagja. Ugyanakkor a Nyugati Kapu Térségfejlesztési Társulásban is szerepel N É P E S S É G Az alábbi táblázatokban bemutatjuk Levél és összehasonlításképpen a megye, a megyében lévı községek és a városok lakónépességének alakulását az 1900-as évektıl napjainkig. Az adatokat az önkormányzat szolgáltatta ÉV Levél Levél táblázat: Levél népességszámának alakulása A vizsgálati évben a település lakosságszáma fı. Ez az adat az önkormányzat által megadott adat, melyben néhol némi eltérés adódik a KSH adataihoz képest, ennek oka abban lehet, hogy a KSH által számolt lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkezı, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkezı személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkezı személyek együttes száma. Tehát azok a diákok vagy dolgozók, akik más városokban tartózkodnak, ık nem szerepelnek a statisztikai hivatal által számolt népességszámban.

10 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 10 ÉV Megye Községek Városok táblázat: A megyei népességszám alakulása Megye Községek Városok A demográfiai adatokat figyelve örömmel állapítható meg, hogy Levél népessége az 1960-as mélypont után folyamatosan nı. A növekedés máig sem állt meg és várhatóan tovább tart. Korcsoport Férfiak Nık Összesen Férfiak Nık Összesen Változás - ban Változása táblázat: Levél lakosságának nemek szerinti megoszlása Egy település népességszámának változása egy szám negatív vagy pozitív irányba való elmozdulása, melynek több oka lehet. Ezeket a demográfiai tényezıket (születés, halálozás, vándorlás) a késıbbiekben tárgyaljuk, de elıtte vizsgáljuk meg a korcsoportok változását. Ezzel nem csak a település korcsoportos összetételét ismerjük meg, hanem azt is, hogy mely korcsoportban történt a népességszámon tapasztalható változás. Pl.: elvándorlás, születési hullám vagy éppen meddı, születésekben szegényebb korszak X 300 Öszszese n 116

11 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési Férfiak 2000 Nık 1990 Férfiak 1990 Nık X 1. ábra: Levél lakosságának nemek szerinti eloszlása 1990-ben és 2002-ben Levél esetében 1990-ben a éves korosztály és a 35 év körüli korosztály hulláma figyelhetı meg. Ezek a korosztályok 2002-ben a 12 évvel idısebbek lettek, tehát a diagrammon a hullám 12 évvel eltolódva kellene, hogy megjelenjenek. A es hullám tehát a eseknél keresendı. Azonban ez a hullám letört, ami arra enged következtetni, hogy ez a korosztály elvándorolt a településrıl. İk vannak most szülıképes korban, tehát az ı csökkenésük egy hullámvölgyet feltételez a születések számában, mely a népességszámon is alakít. A 35 év körüliek korosztálya viszont itt maradt, sıt 2002-ben a számuk 240-kal több mint várható lett volna. Ez a növekedés csak külsı erıforrásokból lehetséges, tehát valószínősíthetı, hogy 1990 után nagy számú 35 év körüli népesség érkezett a településre. A nemek megoszlása 1990-ben tipikus volt, a fiatalabb korosztályokban férfi, az öregekben nıi többlet tapasztalható ben a nıi többlet megnıtt, csak a középsı korosztályokban maradt meg a férfi többlet. Az összetétel mind a korcsoportos, mind az összesített adatok a magyarországi átlagnak felel meg. A település elöregedettségét, az un. öregedési index jelzi, amely a fiatalkorúak és az idısek korcsoportjának arányszáma. Ezek az ún. nem mobil korosztályok, ezért kell ıket vizsgálni. Az index a 65 év felettiek és a 14 év alattiak hányadosa. Levél esetében az arányszám a következıképpen alakul: X= 65 ÉV FELETTIEK SZÁMA: 199 Fİ Y= 14 ÉV ALATTIAK SZÁMA: 354 Fİ Ζ= ÖREGEDÉSI INDEX: =Y/X =354/199=1,78 A település öregedési indexe alapján nagyon fiatalnak mondható, amely a születések számának magas, tehát a családalapítási kedv jónak mondható a fiatalok elvándorlása mellett.

12 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési D e m o g r á f i a i m u t a t ó k, é l v e s z ü l e t é s e k, h a l á l o z á s o k, v á n d o r l á s GYMS megye GYMSM. köz Gyır M.óvár M.óvár KSH k tel Levél táblázat: Népességszám alakulása A település lakosságszámát befolyásoló tényezıket (születések, halálozások, vándorlásegyüttesen demográfiai mutatókat) nominális és 1000 lakosra vetített adatok segítségével vizsgáltuk. Élveszületés fı Élveszületés /1000 fı GYMS megye ,56 9,60 9,20 8,90 8,70 9,00 GYMSM. köz ,78 10,04 9,17 9,34 8,49 8,70 Gyır ,21 9,21 8,99 8,58 8,83 9,50 M.óvár ,60 10,00 10,80 9,30 9,60 8,70 M.óvárKSH k ,40 10,50 10,20 9,60 9,30 9, tel ,70 8,70 9,40 9,10 8,30 8,50 Levél ,50 12,83 13,97 13,34 6,62 15,06 6. táblázat: Élveszületések száma és aránya A születések számának csökkenése minden kategóriában jellemzı, néhány ingadozástól eltekintve. Különbséget csak a csökkenés mértékében lehet tenni. Levélen a hasonló nagyságú településekhez képest kiugróan magas a születések száma, ha azt nézzük, hogy 48 db ekkora település van és az így leosztott átlaguk mindig 10 alatt marad. Visszaesés csak 1999-ben van. A 1000 fıre számított születések számának magas értéke magyarázható lenne a népesség csökkenésével, de ez nem igaz, így az adatok mindenképpen bíztatóak az országos demográfiai helyzethez képest. Ebben az idıszakban került szülıképes korba az 1973-as un. GYES hullám néven ismert korcsoport, ennek hatása itt szerencsére nem érzıdik. Szomorú a megyei folyamatok tekintetében, hogy a korosztály gazdasági okok miatt nem tud magasabb születésszámot generálni.

13 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 13 A halálozási mutatók tekintetében az országos trend az, hogy magasabb értékekkel jelennek meg, mint a születési adatok. Ez Levélen csak 1999-ben igaz. Halálozás fı Halálozás /1000 fı GYMS megye ,84 12,70 12,20 12,60 12,70 12,21 GYMSM. köz ,78 14,28 13,58 14,17 13,94 13,34 Gyır ,50 11,49 11,34 11,20 11,93 11,30 M.óvár ,30 10,60 10,40 11,10 11,50 10,60 M.óvár KSH k ,80 11,80 11,30 12,00 12,20 11, tel ,90 13,50 13,49 13,40 12,91 12,40 Levél ,60 15,89 10,33 10,31 12,65 8,43 7. táblázat: Halálozások száma és aránya Mivel a halálozások bekövetkeztének nincsenek korcsoportokhoz köthetı hullámai, az adatok jóval esetlegesebbek, mint a születési mutatók. A hullámzó tendenciát adó idısoros adatok erısen befolyásolja az 1000 lakosra vetített képletek nevezıjében található kategória tömege. A születések és a halálozások együttesen a természetes szaporodási mutatóban jelentkeznek. Természetes szaporodás illetve fogyás Természetes szaporodás illetve fogyás 1000 fıre GYMS megye ,27-3,10-3,00-3,70-4,00-3,16 GYMSM. köz ,00-4,24-4,41-4,83-5,45-4,60 Gyır ,29-2,28-2,35-2,62-3,11-1,81 M.óvár ,33-0,53 0,36-1,81-1,91-1,90 M.óvár KSH k ,4-1,3-1,1-2,4-2,9-2, tel ,70-3,10-4,70-4,29-4,30-3,90 Levél ,94-3,06 3,65 3,03-6,02 6,63 8. táblázat: Természetes szaporodás száma és aránya Minthogy az élveszületések és a halálozások adatsoraiból elıre jelezhetı volt, a természetes szaporodás tekintetében Levél kiváló adatokkal rendelkezik. Csak 1996-ban és 1999-ben negatív ez az érték. Érdekes, hogy ezekben az években egybe esik az alacsony születésszám és a magas halálozási ráta. A mutató segítségével látható, hogy a vizsgált település mennyire képes önerejébıl növelni lakosságszámát. Jól látható, hogy a népességfogyás általános tendencia, ám a kisebb településeken ez erısebb, Levéllel ellentétben. Vándorlási egyenleg fı Vándorlási egyenleg /1000 fı GYMS megye ,2 1,5 2,1 2,8 2,2 GYMSM. köz ,9 2,8 3,9 4,9 6,4 Gyır ,5 1,3 2,5 1,9-4,6 M.óvár ,4-0,8-1,7-0,5 0,8 M.óvár KSH k ,5 1,3-1,3 0,1 1, tel ,0 3,3 4,7 8,2 5,3 Levél ,39 2,43-1,21 2,41 8,43 9. táblázat: Vándorlások száma és aránya

14 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 14 A természetes szaporodás mellett a vándorlási tényezık alakítják ki egy csoport lakosságszámát. Ez az adat az egyetlen mellyel a legkönnyebb befolyásolni a népességszámot. Az elvándorlást megakadályozni vagy betelepülıket idevonzani településirányítási illetve gazdasági eszközökkel is lehet, míg a születések és a halálozások számát befolyásolni nehezebb. A vizsgált csoportok többsége pozitív vándorlási egyenleggel rendelkezik egy-két kivétellel. Levél a pozitív mutatókban kiemelkedik. Az 1996-os év során Levél lakossága nagyot nıtt, annak ellenére, hogy ekkor a demográfiai mérleg negatív volt a születések alacsony és a halálozások magas számával D e m o g r á f i a i p r o g n ó z i s A következıkben a település természetes szaporodásának durva megbecslésére teszünk kísérletet. A becslés alapját az átlagos természetes szaporodási érték adja, amit az egy szülıképes korú nıre várható születésszámmal ellenırzünk. A várható népesség növekedés az elmúlt 6 év természetes szaporodási értékének átlaga alapján: 5,16*20=103,2, ami 20 év múlva 1823 fıt jelent. Szülıképes korba kerülı nık az elkövetkezendı 20 évben: 247 fı Várható halálozás az elmúlt 6 év átlaga alapján: 17,3*20=346 fı Különbség a jelenlegi állapothoz képest: múlva (jelenleg1720 Várható lakónépesség 20 év fı): Születendı gyermekek száma: 1,3 gyermek esetén: 321 fı -25 fı 1695 fı 1,5 gyermek esetén: 370 fı +24 fı 1744 fı 2,0 gyermek esetén: 494 fı +148 fı 1868 fı 2,3 gyermek esetén: 568 fı +222 fı 1942 fı 10. táblázat: demográfiai prognózis A számításokból látható, hogy abban az esetben, ha a vándorlási egyenleg nulla, tehát ugyanannyian vándorolnak be a településre, ahányan elhagyják azt, akkor minimálisan átlag 1,5 gyermeket kell szülnie az anyáknak a település lakosságszámának minimális növeléséhez. Természetesen az átlaggal való számolások nem veszik figyelembe a lakosság jelenlegi korfáját, mely a halálozások számát jelentısen befolyásolja csakúgy, mint a szülıképes nık számát is. A településrendezési terv munkálatai során feltételezzük, hogy a születési kedv jelentısen meghaladja a jelenlegi 1,3-as magyarországi átlagot. Feltételezünk egy optimista, 2 gyermekes születésszámot, illetve egy gyenge bevándorlást, amely húsz éven belül évente egy családdal, azaz négy lakossal növeli a település számát V a l l á s i m e g o s z l á s 3 Levél vallási tekintetben vegyes képet mutat. Ennek oka a történeti leírásban található. Ugyanis a település jelenlegi lakosainak ısei az ország vallásilag különbözı területeirıl származnak. Vallás Arány Római katolikus 85 Evangélikus 7 Református 8 3 Önkormányzati adatközlés alapján

15 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési N e m z e t i s é g 11. táblázat: Levél felekezeti megoszlása (becsült adat) A település lakosságából 150 fı német nemzetiségőnek vallja magát. Ez érthetı is, ha a település Ausztriához közeli fekvését és a történelmét tekintjük G A Z D A S Á G I B Á Z I S F o g l a l k o z t a t á s i m u t a t ó k Az önkormányzati adatközlés alapján Levél munkaképes korú lakossága kb.1100 fı, az aktív keresık száma kb. 600 fı. A munkanélküliek száma 20 fı, arányuk 1,8 amely minimálisnak mondható. Nagyobb foglalkoztatók: Foglalkoztató Típus Foglalkoztatottak száma Nyugati Kapu Mgtsz Vállalkozás 36 fı Levéli Mgi Kereskedı és Szolgáltató Szövetkezet Vállalkozás 26 fı Magyar Posta Vállalkozás 4* fı Egyéni vállalkozók Vállalkozás Kb.100* fı Óvoda Önkormányzat 7 fı Általános Iskola Önkormányzat 22 fı Polgármesteri Hivatal Önkormányzat 10 fı A *-gal jelölt adatok becsült értékek Összesen: 205 fı 12. táblázat: Levél legnagyobb foglalkoztatói és a foglalkoztatottak száma A településen a szolgáltatott adatok alapján elmondható, hogy minimum 205 fı dolgozik helyben. Ez a szám a munkaképes korúak 19-a, mely azt a következtetést vonja maga után, hogy Levélen a munkaképes korúak többsége a település közigazgatási határain kívül végzi mindennapi munkáját, így életében az ingázás meghatározó jelentıségő V á l l a l k o z á s o k Mőködı vállalkozás összesen Mőködı vállalkozások számának változása (1996=100) GYMS megye GYMSM. köz Gyır M.óvár M.óvár KSH k tel Levél táblázat: Mőködıképes vállalkozások Jól látható, hogy 1995-höz képest drasztikus visszaesés tapasztalható minden kategóriában. Ezért az 1996-os adatokhoz hasonlítjuk a többi évet tól lassú növekedés tapasztalható mindenhol, Levélen ez a regenerálódás nem indult meg, a 2000-es adat remélhetıleg egy növekedési periódus elindulását jelzi.

16 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 16 Mőködı vállalkozások ezer lakosra Mőködı vállalkozások ezer lakosra GYMS megye 70,30 72,57 78,56 81,95 88,42 M.óvár 87,74 91,63 98,91 104,6 112,0 0 4 GYMSM. köz. 47,73 49,82 52,34 54,14 58,02 M.óvár KSH k. 62,51 65,35 69,56 72,55 76,81 Gyır 93,51 95,56 106,59 112,93 123, tel. 48,58 51,60 53,45 54,39 58, táblázat: Mőködı vállalkozások ezer lakosra Levél 55,62 52,86 50,94 50,00 56,02 A mőködı vállalkozások abszolút értékeit ezer fıre leosztva kapunk jó összehasonlítási arányt a többi településhez képest. Levél nem marad el sokkal a többi értéktıl. Társas vállalkozások Társas vállalkozások számának változása ( ) Társas vállalkozások aránya a mőködı vállalkozásokon belül GYMS megye ,6 31,6 37,2 36,4 37,7 GYMSM. köz ,8 21,1 23,2 24,6 26,6 Gyır ,6 38,9 47,3 44,4 44,5 M.óvár ,7 33,9 40,9 39,8 40,4 M.óvár KSH k ,7 29,3 33,9 33,6 35, tel ,2 24,4 24,6 26,5 28,3 Levél ,4 26,4 32,2 33,3 33,7 15. táblázat: Társas vállalkozások A társas vállalkozások a legproduktívabb gazdasági egységek. Hiszen a társas vállalkozások esetében nem a család fenntartása a cél, hanem produktívabb gazdasági eredményeket tesz lehetıvé a jogi környezet. A társas vállalkozások esetében a település csak 27-os növekedést ért el, amely az átlagosnál rosszabb eredmény, de ha a társas vállalkozások a mőködı vállalkozásokhoz képest számított arányát nézzük, akkor elmondható, hogy jobb, mint a hasonló népességő településeken: Egyéni vállalkozók Egyéni vállalkozók számának változása ( ) GYMS megye GYMSM. köz Gyır M.óvár M.óvár KSH k tel Levél táblázat: Egyéni vállalkozók Az egyéni vállalkozók száma csökkenı tendenciát mutat, bár a 2000-es adat itt is kecsegtet egy növekedési szakasz reményével.

17 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 17 Vendéglátóipar 33 Mezõgazdaság 7 Ipar 25 Gazdasági szolgáltatás 9 Kereskedelem táblázat: A mosonmagyaróvári körzet társas vállalkozásainak megoszlása tevékenységi körük szerint K e r e s k e d e l m i i n t é z m é n y e k j e l e n l é t e Levélen jelenleg 29 kiskereskedelmi bolt található, ebbıl 11 élelmiszerüzlet. A vendéglátóhelyek száma az önkormányzati adatközlés alapján - 2 darab. Kiskereskedelmi boltok összesen Kiskereskedelmi boltok összesen 1000 lakosra GYMS megye ,08 16,86 14,73 16,35 17,25 17,74 GYMSM. köz ,82 12,33 11,58 11,82 11,79 11,46 Gyır ,51 11,17 12,91 16,33 18,05 19,91 M.óvár ,29 43,09 22,39 24,28 26,43 26,87 M.óvár KSH k ,09 25,05 16,08 17,19 18,20 22, tel ,38 11,73 11,06 11,14 10,98 - Levél ,49 25,67 19,44 19,41 17,47 16, táblázat: Kiskereskedelmi boltok A kiskereskedelmi bolthálózat a községek lakosságának ellátásában az egyik legfontosabb elem. Sajnálatos módon a gyorsan kiépülı szuper és hipermarketek ezt a hálózatot tépázták meg leginkább, fıleg a Gyır és a hozzá hasonló nagyvárosok környezetében ellátottságukkal és alacsonyabb áraikkal. Levél a hozzá hasonló településekhez képest jól ellátott kiskereskedelmi hálózattal rendelkezik, annak ellenére, hogy számuk csökken. A boltok magas számát magyarázza, hogy a határ közelsége ellensúlyozhatja a Mosonmagyaróvári hipermarketek vonzását. Élelmiszerboltok száma Élelmiszerboltok 1000 lakosra GYMS megye ,20 5,14 4,60 5,15 4,17 4,09 GYMSM. köz ,31 5,12 4,80 5,10 4,49 4,45 Gyır ,16 2,96 3,51 4,60 3,85 3,93 M.óvár ,73 9,30 5,49 5,74 4,58 4,14 M.óvár KSH k ,63 3,87 2,28 2,39 1,91 1, tel ,75 4,78 4,46 4,58 4,10 - Levél ,06 10,39 8,51 8,49 6,63 6, táblázat: Élelmiszerboltok Az élelmiszerboltok száma is csökkent, és amint a bemutatott arányszámok mutatják, a kiskereskedelmi boltokon belül az élelmiszerboltok aránya csappant meg jelentısen. Mivel ezt a

18 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 18 típusú kiskereskedelmi egységet a piac erısen szabályozza, a változás oka a kereslet visszaszorulásában keresendı. A többi csoporthoz képest a levéli arány jó értéknek számít. Vendéglátóhelyek száma Vendéglátóhelyek száma 1000 lakosra GYMS megye ,49 5,75 4,88 5,36 5,68 5,85 GYMSM. köz ,10 4,99 4,74 4,93 5,08 5,10 Gyır ,39 3,95 3,58 4,49 5,02 5,52 M.óvár ,81 14,45 7,93 8,53 8,89 8,75 M.óvár KSH k ,33 9,58 6,81 7,30 7,54 7, tel ,89 4,81 4,67 4,81 5,13 - Levél ,93 16,50 10,33 9,70 6,63 10, táblázat: Vendéglátóhelyek Az általános tendencia, hogy a kis lélekszámú településeken stagnált vagy csökkent a vendéglátóhelyek száma, míg a megyeszékhelyen nıtt. Mosonmagyaróvár és körzetében történt viszszaesés, ez Levélen is tapasztalható. Az ezrelékes számok viszont még mindig megnyugtatóan magasak. Ez a szám kevésbé a lakosság számának a függvényében változik, mint inkább a turizmus vagy a fizetıképes kereslet a meghatározó. Ezt igazolja a gyıri adat, ahol megnıtt az igény a vendéglıhelyekre S z o l g á l t a t ó i n t é z m é n y e k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g A településen a következı szolgáltatások érhetık el: Fodrászat Videotéka Virágbolt Temetkezési vállalkozás kirendeltsége Szállítás - fuvarozás Zöldségfelvásárlás Gáz és vízszerelés Villanyszerelı Asztalos Kımőves Karosszéria lakatos Építıipari szolgáltató Szálláshely (motel.panzió) Vendéglátás (fogadó, étterem)

19 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési F Ö L D R A J Z I A D O T T S Á G O K F ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s, d o m b o r z a t i a d o t t s á g o k Levél a Kisalföld északnyugati részén a Mosoni-síkságon, az M1-es fıútvonal osztrák határ és Mosonmagyaróvár közötti szakaszának felénél fekvı község kis liget és ártéri erdık természetes környezetében található. Határa változatos: a Lajta és a Hanság által kialakított lösz-, öntés-, lápi és mocsári talajok változatának az erdıs részekkel. A 70-ban jó-közepes talaj átlagértéke 21 aranykorona. Fı terményei az étkezési búza és a takarmánykukorica É g h a j l a t A táj éghajlatilag egységes, túlnyomó része a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telő körzethez tartozik. A napsütés évi, Mosonmagyaróváron mért, összege 1915 óra. Éghajlatának jellemzı tulajdonsága a ködszegénység. Tele az ország egyéb tájaihoz képest enyhe, csak a Lajta torkolatának vidékén találunk 1,5 C alatti januári átlaghımérsékletet. A téli napok száma csak a vidék Ny-i peremén haladja meg a 25-öt, ami szintén azt bizonyítja, hogy országunk egyik leggyengébb telő körzete. Az enyhe tél oka a táj földrajzi helyzetébıl adódik: az Atlanti óceánhoz hazánknak ez a része van a legközelebb. Korai tavaszodás jellemzı, mely a fagyveszély korai megszőnését jelenti. Nyara mérsékelten meleg, a július havi középhımérséklet ezen a területen 20 C. Nyáron a hıségnapok száma 10-15, ez kevesebb, mint az Alföld hasonló földrajzi szélességő tájain. İsszel az elsı fagy ideje október között tehetı. Uralkodó szele az ÉNY - i, a Dévényi-kapun át nagy sebességgel behatoló légáramlás miatt hazánk legszelesebb tája. A csapadék évi összege mm között változik. Május a legcsapadékosabb hónap, a legszárazabb január és február V í z r a j z A Gyıri-medence a hazánknak felszíni és felszín alatti vizekben leggazdagabb középtája. Levél a Lajta vízgyőjtı területéhez tartozik, melynek vízminısége III. osztályú, szennyezett. Ez a folyó a Mosoni-Duna elsı jelentısebb jobb oldali mellékfolyója. Talajvíz átlagos mélysége a Duna mentén a 200 cm-t sem éri el, a Moson-sík felsıpleisztocén hordalékkúp-mezıjén 4-6 m-ig süllyed a talajvíz mélysége. Sókoncentrációja alacsony K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M L e v e gıtisztaság A települést északról az 10.sz. fıútvonal érinti, aminek a forgalma átterelıdött az autópályára, így a szennyezıanyag kibocsátás lecsökkent. A település környékén nem található nagyobb üzem vagy szennyezı forrás, ezért a levegı minısége jónak mondható Z a j é s r e z g é s h u l l á m o k A település mellett elhaladó 10.sz. fıútvonal jelenthet az út mellett lakók számára zajforrást. A vasútvonal a települést délrıl érinti, így a nem állandó jellegő közlekedési zaj az ezen a ré-

20 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 20 szen élıket zavarhatja, de a vasút melletti területnek csak kis része beépített. A település környékén nem található nagyobb üzem, ami zavarhatná zaj vagy rezgéskibocsátásával a települést H u l l a d é k g a z d á l k o d á s A településen keletkezett háztartási szilárd hulladékot a mosonmagyaróvári Rekultiv Kft. szállítja a jánossomorjai szemétlerakóba. A szelektív hulladékgyőjtés is megindult próbaszerően, kezelése sajnos nem megoldott, hasonlóan az országos helyzethez. Dögtér a településen a 0432 hrsz. területen található. A folyékony hulladékkezelés 2001-tıl megoldott. Illegális hulladéklerakó nincs a településen. Kijelölt törmeléklerakóval sem rendelkeznek A T E R M É S Z E T I K Ö R N Y E Z E T V I Z S G Á L A T A B e l t e r ü l e t i z ö l d f e l ü l e t e k A belterület nagysága 120 ha. A területen összefüggı erdı vagy rét nincsen mezıgazdasági jellegénél fogva. Dicséretes azonban, hogy parkokkal, illetve parkosításra alkalmas területekkel tőzdelt településrıl van szó. A Május 1. utcai park illetve a temetı elıtti zöld terület megtöri az amúgy is fákkal övezett utcák sorát. A Fı utca fásításával a falu egyébként parkosított fıteréhez szervesen illeszkedhetne. A sportpálya és a környezetében fekvı parlagon hagyott területek is lazítják a sőrő beépítést. A belterületi rendszerben a kemping területe és a Kerék-fogadó alkot egybefüggı karbantartott zöldfelületet. Jelentıs még a Május 1 utcai részben karbantartott zöldterület a csapadékvíz tározó tóval K ü l t e r ü l e t i z ö l d f e l ü l e t e k A település külterületét (2360 ha) csaknem kizárólag szántóterületek alkotják, melyeket legelık, rétek tarkítanak. A külterület nagy része jelenleg mezıgazdasági mővelés alatt áll T e r m é s z e t v é d e l e m h a t á l y a a l á e sı területek Levél közigazgatási határain belül nincsenek természetvédelmi területek É P Í T E T T K Ö R N Y E Z E T T e l e p ü l é s s z e r k e z e t A községre a négyzethálós úthálózat a jellemzı. A falut északról az 10.sz fıút, délrıl a vasút övezi. Az úthálózat nagyjából erre merıleges. Egy-két helyen jellegzetes irányokban nyíltak utcák. Megfigyelhetı, hogy a gazdasági tevékenységek miatt a telkek végében hátsó elérést biztosító utcák alakultak ki. Keletrıl a volt termelıszövetkezet befolyásolta a település terjeszkedését. A falu terjeszkedésének nyugati irányát a fıút melletti expo-falu törte meg, de maradt még beépítésre alkalmas terület ettıl délebbre, fıleg a jelenlegi zártkertek helyén. A Fı utca intenzív zártsorú beépítése a területre jellemzı mezıvárosi jegyeket mutatja, mely a településközpont jellegzetes szerkezeti eleme.

Tér-Háló Építésziroda Sikátor Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu

Tér-Háló Építésziroda Sikátor Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu ALÁÍRÓLAP 1 TARTALOMJEGYZÉK I. KIINDULÁSI ADATOK...5 1. ELÕZMÉNYEK...5 1.1. A rendezési terv céljai...5 1.2. A település eddigi fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk...5 1.3. A települést érintõ

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Településrendezési terv felülvizsgálata 2010. október Jóváhagyott dokumentáció TH-09-02-11

VÁMOSSZABADI Településrendezési terv felülvizsgálata 2010. október Jóváhagyott dokumentáció TH-09-02-11 1 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv felülvizsgálata 2010. október Jóváhagyott dokumentáció TH-09-02-11 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Szabó Lilla

Részletesebben

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 1. Bevezetés, elızmények 2. Helyzetfeltárás A település helyzetének, adottságainak és erıforrásainak feltárása 2.1.

Részletesebben

Ravazd Településrendezési terv 2007 ALÁÍRÓLAP. Felelõs tervezõ: Németh Géza. TT-1 08/0065/06. Tervezõk: Leitner Attila..

Ravazd Településrendezési terv 2007 ALÁÍRÓLAP. Felelõs tervezõ: Németh Géza. TT-1 08/0065/06. Tervezõk: Leitner Attila.. ALÁÍRÓLAP Felelõs tervezõ: Németh Géza. TT-1 08/0065/06 Tervezõk: Leitner Attila.. É3-08-0386 Szabó Roland.. Közlekedéstervezõ: Bogár Zsolt.. K-1-1/08-0014 Közmûtervezõ: Kazó Pál.. 08-0064 Elektromos tervezõ:

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 2009. december GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és Terra Studio Kft Felelıs

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 A Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék:

ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék: ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék: A településfejlesztési koncepciót Zalakomár Község Képviselı-testülete./2012.(..) számú határozatával elfogadta. Papné Szabó Mónika körjegyzı

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. A város társadalmi- gazdasági helyzete...

Részletesebben

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Egyeztetési változat 2006. október 16. Az Operatív Program a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2006. augusztus 28-án elfogadott harmadik olvasat

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 2008. május Integrált Városfejlesztési Stratégia 2 Tartalomjegyzék Bevezetı... 6 1. Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2008 Hódmezıvásárhely Mártély Mindszent Székkutas TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Fenntarthatósági programja 2009-2014 "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük,

Részletesebben

Helytörténeti füzetek 1. szám. Kenderes város lett

Helytörténeti füzetek 1. szám. Kenderes város lett Helytörténeti füzetek 1. szám Kenderes város lett Készítették: Baranyi Mihály polgármester Pádár Lászlóné jegyzı A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi: Horváth Mihályné Fodor Imre Lódi Jánosné Mikes

Részletesebben

TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA /TERVEZET/ 2008. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ...4 1 A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...4 1.1 Tata szerepe a régióban...4 1.2

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ:... 4 HELYZETELEMZÉS... 8 I. ALAPVETİ GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK... 8 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ:... 4 HELYZETELEMZÉS... 8 I. ALAPVETİ GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK... 8 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A A TAMÁSI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁS FEJLESZTÉSI TERVE 2007 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ:... 4 HELYZETELEMZÉS... 8 I. ALAPVETİ GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK... 8 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz Észak-Alföldi Operatív Program Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések ÉAOP-2009-5.1.1.D ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

Részletesebben

Vidékünk a Jövınk Szövetség

Vidékünk a Jövınk Szövetség Vidékünk a Jövınk Szövetség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vidékünk nem csak İseink öröksége, hanem kölcsön Unokáinktól 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 3 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

SZANK. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllıi út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu

SZANK. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllıi út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu SZANK BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIA Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllıi út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Alapfogalmak és alapelvek...4 3. A jelenlegi állapotok felmérése:...9 3.1. Környezet állapota:...10 3.1.1. Hidrogeológiai

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Budapesti Corvinus Egyetem Margó esettanulmányi verseny A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Erıs Tamara Meleg Viktória Szegedi Balázs II. évfolyam Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki Bsc Budapest,

Részletesebben

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Készítette: Falucskai Anikó Jancsurák Gergı Páll Liliána Tartalom A térség általános jellemzése...3 Az Edelényi kistérség rövid jellemzése...4 A kistérség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program Szıc Község Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. Bevezetı Az Európai Unióban és Magyarországon is elvárt az egyenlı bánásmód elveinek betartása. A Parlament

Részletesebben

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 1. kötet 2008. 04. 09. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Urbanrenewal & Development of Józsefváros Plc. H-1083 Budapest,

Részletesebben