TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési Gyır, Baross G. u koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 1 9024 Gyır, Baross G. u. 61-63. koncepciója"

Átírás

1 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 1

2 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 2 Készítették: Felelıs tervezı: Németh Géza TT /2001 Tervezık: Leitner Attila É /2000 Szabó Dávid Tartalomjegyzék Készítették:... 1 Tartalomjegyzék... 2 Rajzjegyzék Elızmények, a fejlesztési koncepció célja Vizsgálatok Módszertan Kérdıívek Levél elhelyezkedése Történeti áttekintés Levél külsı környezete A regionális fejlıdés nemzetközi meghatározottságai, és azok lehetséges hatása A területi egység domináns gazdasági szektorainak nemzetközi és nemzeti fejlıdési irányai Levél térségi szintő kapcsolatai Népesség Demográfiai mutatók, élveszületések, halálozások, vándorlás Demográfiai prognózis Vallási megoszlás Nemzetiség Gazdasági bázis Foglalkoztatási mutatók Vállalkozások Kereskedelmi intézmények jelenléte Szolgáltató intézményekkel való ellátottság Földrajzi adottságok Földrajzi elhelyezkedés, domborzati adottságok Éghajlat Vízrajz Környezetvédelem Levegıtisztaság Zaj és rezgéshullámok Hulladékgazdálkodás A természeti környezet vizsgálata Belterületi zöldfelületek Külterületi zöldfelületek Természetvédelem hatálya alá esı területek Épített környezet Településszerkezet Lakásviszonyok Épületállomány Intézmények... 23

3 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési Üdülı, szabadidıs épületek Gazdasági épületek, állattartás Különleges területek Ipari épületek Népi építészet, mőemlékvédelem Vonalas infrastruktúra Közúti kapcsolatok Belterületi utak Tömegközlekedés Személygépkocsik Kerékpárút Közüzemi víz és szennyvízcsatorna hálózat Humán Infrastruktúra Egészségügyi intézményekkel való ellátottság Szociális intézményekkel való ellátottság Oktatási intézményekkel való ellátottság Egyéb intézmények: Kulturális intézményekkel, helyi szervezetekkel való ellátottság Térkapcsolatok Javaslattevı fázis A fejlesztés lehetséges irányai Az eddigi fejlıdést befolyásoló legfontosabb tényezık A települést érintı területfejlesztési dokumentumok és azok hatásainak értékelése Levél GYELV elemzése(swot analízis) A területfejlesztés fı célja, irányai Levél Célrendszere A fejlesztési elképzelések Településszerkezet Lakóterületek Településközpont, intézmények Üdülı és üdülıházas területek Gazdasági területek Különleges területek Közlekedés-fejlesztés Közúti, vasúti kapcsolatok fejlesztése Tömegközlekedés, kerékpárutak Közmő-fejlesztés A területfejlesztési koncepció megvalósítása következtében várható környezeti, társadalmi és gazdasági változások és társadalmi reakciók leírása Irodalomjegyzék... 40

4 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 4 Rajzjegyzék V-1 Belterület vizsgálat M 1:4 000 V-2 Területfelhasználási vizsgálat M 1: É-1 Áttekintı helyszínrajz M 1: É-2 Településfejlesztési koncepció M 1:10 000

5 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 5 1. E LİZMÉNYEK, A F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó C É L J A Levél község önkormányzata év folyamán úgy határozott, hogy az január 1- tıl hatályos, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvényben elıírtaknak megfelelıen elkészítteti a település rendezési tervét. A rendezési terv elkészítésével az önkormányzat cégünket a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. A település jelenleg rendelkezik egy összevont rendezési tervvel, melyet még a megyei tanács készíttetetett 1990-ben. A régi építési szabályzat szerint készült terv elavult, a helyi építési szabályzattal együtt hatályon kívül helyezendı. Az eltelt 10 évben több OÉSZ alapú rendezési tervmódosítás készült fıleg a külterületi fejlesztésekre vonatkozóan. A térség jelentıs gazdasági, társadalmi morfológiai változásokon ment keresztül, mely alapján a község rendezési tervének elkészítése halaszthatatlanná vált. Az új szabályzat az új rendezési tervvel szinkronban kerül megírásra a kitőzött célok lehetı legkönnyebb elérésének érdekében. A rendezési tervet megelızıen, az azt elıkészítı településfejlesztési koncepciót kell elkészíteni. Ebben, az önkormányzattal közösen, olyan jövıkép felvázolását tőztük ki célul, mely a község szerves fejlıdését biztosítja az elkövetkezendı 5-10 évben. Feladata az, hogy megfelelı feltételeket biztosítson a tervezett és a jövıben felmerülı fejlesztések számára. A koncepció elkészítésénél figyelembe vettük a következı dokumentumokat, térségi terveket: Gyır-Moson-Sopron Megye területrendezési terve Megyei Területfejlesztési Program Megyei Mellékúthálózat-fejlesztési Program Nyugati Kapu Kistérség Komplex Térségfejlesztési Koncepciója Megyei Turizmusfejlesztési Koncepció A település fejlesztésének alapelvei: A térségi kapcsolatok erısítése, a település fejlesztésének összehangolása a kistérségi (Szigetközi, M1 autópálya melletti) fejlesztési elképzelésekkel. Levél településszerkezetének és beépítési módjának megırzése, a további építések lehetıségének biztosítása meghatározott keretek között. Idegenforgalom, turizmus fejlesztése a természetközeli (öko) turizmus lehetıségeinek kiaknázása (falusi turizmus, kerékpáros, lovas turizmus) A népesség számának jelenlegi szinten tartása ill. lehetıség szerinti emelése a település megtartóerejének és a településpotenciáljának növelése Szolgáltatások fejlesztése polgári életkörülmények megteremtése, önálló gazdasági potenciál megteremtése, munkahelyteremtés Közlekedésfejlesztés a faluközi kapcsolatok fejlesztése a meglévı úthálózat általános minıségének javítása, turistautak, kerékpárutak kijelölése Természeti környezet megırzése a változatos mővelési ág szerkezet megtartása Környezetvédelem a fejlesztések során törekedni kell a környezetterhelések minimalizálására

6 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 6 2. V I Z S G Á L A T O K M Ó D S Z E R T A N A helyzetelemzés 2002 júniusában készült. Sajnálatos módon a Központi Statisztikai hivatal eddig az idıpontig nem adta ki a évi népszámlálás statisztikai győjteményét, így csak a évig bezárólag kiadott anyagokat, illetve az önkormányzat adatközlését tudjuk figyelembe venni a koncepciókészítés során. A évi KSH megyei évkönyvében módszertani változás történt. Az eddigi gyakorlattal ellentétben, amely szerint a demográfiai adatok év végi eredményeit közölték áttértek az év eleji közlésre. Így vannak területek, ahol az évi adatok megegyeznek a évi adatokkal, illetve csak kis eltérés tapasztalható. Az ún. profilelemzés során a település adatait több területi, illetve településhálózati kategóriával vetettük össze. Levél fekvésébıl adódóan a mosonmagyaróvári kistérségi statisztikai körzet tagja. A térség központjának, Mosonmagyaróvár adatainak feltüntetése mellett elengedhetetlen a megyeszékhely adatainak ismerete. A megyei adatok feltüntetése kézenfekvı. A lélekszám alapján történı településhálózati kategorizálás segít a hasonló nagyságú településekkel történı összehasonlításban. Az adatok megfelelı értelmezéséhez figyelembe kell venni a statisztikai kategóriák változásának történetét, hiszen a települések kiválása vagy átcsatolása befolyásolja az adatokat. Ezt legkönnyebben a kategóriánkénti településszám változással tudjuk nyomon követni. Látható, hogy ben két fıvel nıtt a községek száma a megyében. Ez nem okoz olyan mértékő változást az adatsorban, mely lehetetlenné tenné az összehasonlítást vagy a tendenciák megállapítását. Település db Terület km GYMS megye , , , , , , GYMS m. községei , , , , , , tel.-ek 1 n.a n.a. 875,0 862,0 868,0 868,0 843, Mosonmagyaróvár n.a M.óvár KSH körzet 2 n.a n.a Gyır ,8 174,8 174,8 174,8 174,8 174,8 174,8 Levél n.a. 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 1. Táblázat: Települések száma és terület lakosságszámú települések 2 Mosonmagyaróvári statisztikai körzet

7 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési K É R DİÍVEK A lakosság számára összeállítottunk egy kérdıívet, melyben a település jelenével és jövıjével kapcsolatos véleményekre és elképzelésekre vonatkozó kérdéseket tettünk fel. A beérkezı kérdıívek számának alacsony száma miatt statisztikát nem tudtunk alkotni, de a vizsgálatok során érintett pontoknál szerepeltetjük a kérdıívbıl származó fontos információkat is L E V É L E L H E L Y E Z K E D É S E Levél az ország északnyugati sarkában az 1-es sz. fıútvonal mentén az országhatártól 7 km-re, Mosonmagyaróvártól 5 km-re nyugatra fekszik. Határában az M1-es és az M15 autópálya húzódik. A Mosoni - síkság felıl a Lajta-folyó határolja T Ö R T É N E T I Á T T E K I N T É S Az egykori honfoglalókra és határırzı besenyıkre emlékeztetı névadás (lövı, lövér, Levél) a XV.századtól ismert. Ebbıl az idıbıl származik a német Chaltenstan névváltozat is, amely az óvári várbirtok hőbéresérıl, bizonyos J. Rawaser de Kalthostan-ról való névadás. Késıbbi lakói az óvári vár szekeresei, futárai és postásai voltak. A törökök 1529-es felvonuláskor elnéptelenedett községbe württenbergi szászokat telepítettek, velük állandósult a német nyelvő katolikus etnikum. A következı, 1594-es és a késıbbi, 1683-as török pusztítások után megint csak német területekrıl érkezett új lakosság. A colonusként bejegyzett település jobbágyok szorgalmas földmővelık és állattenyésztık voltak, akik még szılıtermesztéssel és méhészettel is foglalkoztak. Ezek a katolikus szászok építették fel a templomot, amelynek hajója egy korábbi, török idıkbıl származó ırtoronyhoz kapcsolódott. A katolikus templom építési ideje ismeretlen, de 1692 elıtt történt, mert ettıl kezdve vezetik az anyakönyvet. Az 1600-as években - rövid megszakításokkal 70 évig - a reformációban evangélikussá lett lakosság használta a templomot, amelyet aztán 1673-ban vissza kellett adniuk a katolikusoknak. A korábban a Forgách és a Zichy családok birtokában lévı falut 1763-tól a Habsburgok birtokolták. Mária Terézia rendelete nyomán 1773-ban urbárium készült Levélrıl is, amely szerint a falu akkori földesura Habsburg Mária Krisztina. II. József türelmi rendelete után 1789-ben evangélikus templom épült és 1844-ben kis tornyot is kapott. A XIX. század elsı felében sok természeti csapás, kolera, árvíz, tőz pusztította a községet. A jobbágyfelszabadítás után a határt felosztották a lakosság és az uradalom között. Az 1864-ben megnyílt Bécs-Buda-Pest vasútvonal révén a falu bekapcsolódhatott a gazdaság vérkeringésébe, ez jótékonyan ösztönözte az egyébként is jó kereskedelmi érzékkel megáldott lakosságot. Az ekkor már mezıgazdasági gépeket is használó heidebauerek Bécsbe és Pozsonyba kezdték szállítani termékeiket. A század végén jelentkezı újabb nagy fellendülés a magyaróvári akadémia tudós tanárának, Újhelvi Imrének volt köszönhetı. Közremőködésével híres siementhali szarvasmarhatenyészetet hoztak létre, ezzel a község nemzetközi hírnévre tett szert ben megalakult a községi Szarvasmarhatenyésztı Egyesület és a Tejszövetkezet. A tejszövetkezet, a gabonatermelés és a gyümölcstelepítés nemcsak gazdagságot, hanem virágzó társadalmi életet, kultúrát és kiemelkedıen szép faluképet varázsolt a nagyközségi rang mellé. A gazdagodással összefüggı életmódváltás jele a Fı utca (ma már helyi védelemben részesített) zártsorú beépítéső szép német házegyüttes. A falu városias képet kezdett mutatni.

8 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési elején villanyvilágítást kapott a község. A gazdasági válságban minden elveszett, a lakossági adómegtagadás miatt a község önkormányzatát 1934 júliusáig felfüggesztették. A késıbb újrateremtett vagyont egyaránt fosztogatták a németek és az oroszok. Az 1946-os kitelepítéskor elvitt csaknem 1500 (91) németajkú lakos helyébe Borsodból, Erdélybıl és a Felvidékrıl érkeztek telepesek. Az között erıszakkal alapított mezıgazdasági szövetkezetek a háború elıttieknél összehasonlíthatatlanul alacsonyabb szinten álltak ban az Erdélybıl és Szatmár megyébıl települt lakosságcsoport református egyházközséget alapított, elsı lelkészük az 1956-os mártír, Gulyás Lajos volt, akinek sírja a helyi temetıben, emléktáblája a református imaház (Újhelyi Imre tér 18.) falán található. Csak 1960 után indult meg a határszéli község fejlıdése: tőzoltószertár, szilárd burkolatú utcák és az akkori járásban elsıként felépült községi vízmő jelentette az urbanizációs változásokat. A község jótevıjének, Újhelyi Imrének emlékét Pátzay Pál mellszobra ırzi. A mártír lelkész emléktáblája és a háborús áldozatok, kitelepítettek Rieger Tibor által készített emlékmőve a mai falu tisztelgése a múlt elıtt. A községi közintézményeket a községházán kívül a távhívásos rendszerő postahivatal, a takarékszövetkezet jelenti. A község határ felé esı részén épült fel az ún. Levél-EXPO idegenforgalmi-kereskedelmi falu, amelyben motel, kemping, fogadó, panziók, csárda, büfék, benzinkút állt a vendégek rendelkezésére. Az utóbbi idıben jelentısen visszaesett a forgalom ezen a területen és ma már csak néhány kétes vállalkozás mőködik. A falu csak a 70-es, 80-as években indult újra fejlıdésnek, amely napjainkban is folytatódik. Levél község az ısi címerképet tartotta meg: kerek talpú pajzs, kék mezejében közepén elhelyezkedı (lebegı) arany színő, pántos, kereszttel ellátott gömb L E V É L K Ü L Sİ KÖRNYEZETE A r e g i o n á l i s f e j lıdés nemzetközi m e g h a t á r o z o t t s á g a i, é s a z o k l e h e t s é g e s h a t á s a A település fejlıdési lehetıségeit földrajzi fekvése határozza meg. Azon sávok egyikében található, amelyet az Európai Unió a gazdasági fejlıdés jelentıs zónáit összekötı közlekedési folyosók közül kitüntetettként kezel. A IV. Helsinki folyosó más néven korridor Mosonmagyaróvár Gyır irányban Közép Európát északnyugat-délkelet irányban szeli át. A többi folyosóval együtt ez a korridor is a kontinens gazdasági verıere, naponta jelentıs mennyiségő személy és áru halad át az autópályákon, vasútvonalakon és a levegıben. A települést ez a hatás csak áttételesen érinti, hiszen a korridor lecsapódási pontja a körzetközpontok: Mosonmagyaróvár, Gyır. Levél esetében esetleg az un. csóvahatás érvényesülhet, de ennél erısebb lehet a határ-mentiségbıl adódó hatások. A másik, lokálisabb jelentıségő tényezı a Gyır Pozsony - Bécs városokkal lehatárolható un. Arany Háromszög közelben fekvése. A jelenleg még csak a lehetıségeket magában rejtı településhálózati adottság a közeljövıben megsokszorozhatja a IV.-es folyosó lehetıségeit, és ezzel Levél gazdasági jövıje is biztató.

9 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési A t e r ü l e t i e g y s é g d o m i n á n s g a z d a s á g i s z e k t o r a i n a k n e m z e t k ö z i é s n e m z e t i f e j lıdési i r á n y a i A település hagyományos helyi gazdasági szektora a szántóföldi mezıgazdaság. A mezıgazdasággal szemben a nemzetközi versenyképesség megırzéséért az Unió a foglalkoztatottak számának csökkentését, a termelés hatékonyságának növelését és a teljes vertikumú termelés elıtérbe kerülését határozta el. Pályázati rendszerét is ennek megfelelıen alakította ki, amelyre reményeink szerint pár éven belül országunk lakossága is megvalósíthatja elképzeléseit. A fentiek miatt az Unió kifejezetten támogatja a mezıgazdaságból megélı réteg más, helyi orientációjú tevékenységeit (erdı- és vadgazdálkodás, falusi turizmus). A munkavégzık így a jövıben - a mezıgazdaságot kiváltó lágy ágazatok mellett - várhatóan továbbra is Mosonmagyaróvárra illetve Ausztriába járnak dolgozni. A szolgáltatási funkciók megerısödnek, a mezıgazdasági termelésre pedig az alacsony foglalkoztatottsági létszám melletti erıs gépesítettség lesz jellemzı L e v é l t é r s é g i s z i n tő kapcsolatai A település a Szigetközi Önkormányzatok Szövetségének tagja. Ugyanakkor a Nyugati Kapu Térségfejlesztési Társulásban is szerepel N É P E S S É G Az alábbi táblázatokban bemutatjuk Levél és összehasonlításképpen a megye, a megyében lévı községek és a városok lakónépességének alakulását az 1900-as évektıl napjainkig. Az adatokat az önkormányzat szolgáltatta ÉV Levél Levél táblázat: Levél népességszámának alakulása A vizsgálati évben a település lakosságszáma fı. Ez az adat az önkormányzat által megadott adat, melyben néhol némi eltérés adódik a KSH adataihoz képest, ennek oka abban lehet, hogy a KSH által számolt lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkezı, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkezı személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkezı személyek együttes száma. Tehát azok a diákok vagy dolgozók, akik más városokban tartózkodnak, ık nem szerepelnek a statisztikai hivatal által számolt népességszámban.

10 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 10 ÉV Megye Községek Városok táblázat: A megyei népességszám alakulása Megye Községek Városok A demográfiai adatokat figyelve örömmel állapítható meg, hogy Levél népessége az 1960-as mélypont után folyamatosan nı. A növekedés máig sem állt meg és várhatóan tovább tart. Korcsoport Férfiak Nık Összesen Férfiak Nık Összesen Változás - ban Változása táblázat: Levél lakosságának nemek szerinti megoszlása Egy település népességszámának változása egy szám negatív vagy pozitív irányba való elmozdulása, melynek több oka lehet. Ezeket a demográfiai tényezıket (születés, halálozás, vándorlás) a késıbbiekben tárgyaljuk, de elıtte vizsgáljuk meg a korcsoportok változását. Ezzel nem csak a település korcsoportos összetételét ismerjük meg, hanem azt is, hogy mely korcsoportban történt a népességszámon tapasztalható változás. Pl.: elvándorlás, születési hullám vagy éppen meddı, születésekben szegényebb korszak X 300 Öszszese n 116

11 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési Férfiak 2000 Nık 1990 Férfiak 1990 Nık X 1. ábra: Levél lakosságának nemek szerinti eloszlása 1990-ben és 2002-ben Levél esetében 1990-ben a éves korosztály és a 35 év körüli korosztály hulláma figyelhetı meg. Ezek a korosztályok 2002-ben a 12 évvel idısebbek lettek, tehát a diagrammon a hullám 12 évvel eltolódva kellene, hogy megjelenjenek. A es hullám tehát a eseknél keresendı. Azonban ez a hullám letört, ami arra enged következtetni, hogy ez a korosztály elvándorolt a településrıl. İk vannak most szülıképes korban, tehát az ı csökkenésük egy hullámvölgyet feltételez a születések számában, mely a népességszámon is alakít. A 35 év körüliek korosztálya viszont itt maradt, sıt 2002-ben a számuk 240-kal több mint várható lett volna. Ez a növekedés csak külsı erıforrásokból lehetséges, tehát valószínősíthetı, hogy 1990 után nagy számú 35 év körüli népesség érkezett a településre. A nemek megoszlása 1990-ben tipikus volt, a fiatalabb korosztályokban férfi, az öregekben nıi többlet tapasztalható ben a nıi többlet megnıtt, csak a középsı korosztályokban maradt meg a férfi többlet. Az összetétel mind a korcsoportos, mind az összesített adatok a magyarországi átlagnak felel meg. A település elöregedettségét, az un. öregedési index jelzi, amely a fiatalkorúak és az idısek korcsoportjának arányszáma. Ezek az ún. nem mobil korosztályok, ezért kell ıket vizsgálni. Az index a 65 év felettiek és a 14 év alattiak hányadosa. Levél esetében az arányszám a következıképpen alakul: X= 65 ÉV FELETTIEK SZÁMA: 199 Fİ Y= 14 ÉV ALATTIAK SZÁMA: 354 Fİ Ζ= ÖREGEDÉSI INDEX: =Y/X =354/199=1,78 A település öregedési indexe alapján nagyon fiatalnak mondható, amely a születések számának magas, tehát a családalapítási kedv jónak mondható a fiatalok elvándorlása mellett.

12 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési D e m o g r á f i a i m u t a t ó k, é l v e s z ü l e t é s e k, h a l á l o z á s o k, v á n d o r l á s GYMS megye GYMSM. köz Gyır M.óvár M.óvár KSH k tel Levél táblázat: Népességszám alakulása A település lakosságszámát befolyásoló tényezıket (születések, halálozások, vándorlásegyüttesen demográfiai mutatókat) nominális és 1000 lakosra vetített adatok segítségével vizsgáltuk. Élveszületés fı Élveszületés /1000 fı GYMS megye ,56 9,60 9,20 8,90 8,70 9,00 GYMSM. köz ,78 10,04 9,17 9,34 8,49 8,70 Gyır ,21 9,21 8,99 8,58 8,83 9,50 M.óvár ,60 10,00 10,80 9,30 9,60 8,70 M.óvárKSH k ,40 10,50 10,20 9,60 9,30 9, tel ,70 8,70 9,40 9,10 8,30 8,50 Levél ,50 12,83 13,97 13,34 6,62 15,06 6. táblázat: Élveszületések száma és aránya A születések számának csökkenése minden kategóriában jellemzı, néhány ingadozástól eltekintve. Különbséget csak a csökkenés mértékében lehet tenni. Levélen a hasonló nagyságú településekhez képest kiugróan magas a születések száma, ha azt nézzük, hogy 48 db ekkora település van és az így leosztott átlaguk mindig 10 alatt marad. Visszaesés csak 1999-ben van. A 1000 fıre számított születések számának magas értéke magyarázható lenne a népesség csökkenésével, de ez nem igaz, így az adatok mindenképpen bíztatóak az országos demográfiai helyzethez képest. Ebben az idıszakban került szülıképes korba az 1973-as un. GYES hullám néven ismert korcsoport, ennek hatása itt szerencsére nem érzıdik. Szomorú a megyei folyamatok tekintetében, hogy a korosztály gazdasági okok miatt nem tud magasabb születésszámot generálni.

13 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 13 A halálozási mutatók tekintetében az országos trend az, hogy magasabb értékekkel jelennek meg, mint a születési adatok. Ez Levélen csak 1999-ben igaz. Halálozás fı Halálozás /1000 fı GYMS megye ,84 12,70 12,20 12,60 12,70 12,21 GYMSM. köz ,78 14,28 13,58 14,17 13,94 13,34 Gyır ,50 11,49 11,34 11,20 11,93 11,30 M.óvár ,30 10,60 10,40 11,10 11,50 10,60 M.óvár KSH k ,80 11,80 11,30 12,00 12,20 11, tel ,90 13,50 13,49 13,40 12,91 12,40 Levél ,60 15,89 10,33 10,31 12,65 8,43 7. táblázat: Halálozások száma és aránya Mivel a halálozások bekövetkeztének nincsenek korcsoportokhoz köthetı hullámai, az adatok jóval esetlegesebbek, mint a születési mutatók. A hullámzó tendenciát adó idısoros adatok erısen befolyásolja az 1000 lakosra vetített képletek nevezıjében található kategória tömege. A születések és a halálozások együttesen a természetes szaporodási mutatóban jelentkeznek. Természetes szaporodás illetve fogyás Természetes szaporodás illetve fogyás 1000 fıre GYMS megye ,27-3,10-3,00-3,70-4,00-3,16 GYMSM. köz ,00-4,24-4,41-4,83-5,45-4,60 Gyır ,29-2,28-2,35-2,62-3,11-1,81 M.óvár ,33-0,53 0,36-1,81-1,91-1,90 M.óvár KSH k ,4-1,3-1,1-2,4-2,9-2, tel ,70-3,10-4,70-4,29-4,30-3,90 Levél ,94-3,06 3,65 3,03-6,02 6,63 8. táblázat: Természetes szaporodás száma és aránya Minthogy az élveszületések és a halálozások adatsoraiból elıre jelezhetı volt, a természetes szaporodás tekintetében Levél kiváló adatokkal rendelkezik. Csak 1996-ban és 1999-ben negatív ez az érték. Érdekes, hogy ezekben az években egybe esik az alacsony születésszám és a magas halálozási ráta. A mutató segítségével látható, hogy a vizsgált település mennyire képes önerejébıl növelni lakosságszámát. Jól látható, hogy a népességfogyás általános tendencia, ám a kisebb településeken ez erısebb, Levéllel ellentétben. Vándorlási egyenleg fı Vándorlási egyenleg /1000 fı GYMS megye ,2 1,5 2,1 2,8 2,2 GYMSM. köz ,9 2,8 3,9 4,9 6,4 Gyır ,5 1,3 2,5 1,9-4,6 M.óvár ,4-0,8-1,7-0,5 0,8 M.óvár KSH k ,5 1,3-1,3 0,1 1, tel ,0 3,3 4,7 8,2 5,3 Levél ,39 2,43-1,21 2,41 8,43 9. táblázat: Vándorlások száma és aránya

14 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 14 A természetes szaporodás mellett a vándorlási tényezık alakítják ki egy csoport lakosságszámát. Ez az adat az egyetlen mellyel a legkönnyebb befolyásolni a népességszámot. Az elvándorlást megakadályozni vagy betelepülıket idevonzani településirányítási illetve gazdasági eszközökkel is lehet, míg a születések és a halálozások számát befolyásolni nehezebb. A vizsgált csoportok többsége pozitív vándorlási egyenleggel rendelkezik egy-két kivétellel. Levél a pozitív mutatókban kiemelkedik. Az 1996-os év során Levél lakossága nagyot nıtt, annak ellenére, hogy ekkor a demográfiai mérleg negatív volt a születések alacsony és a halálozások magas számával D e m o g r á f i a i p r o g n ó z i s A következıkben a település természetes szaporodásának durva megbecslésére teszünk kísérletet. A becslés alapját az átlagos természetes szaporodási érték adja, amit az egy szülıképes korú nıre várható születésszámmal ellenırzünk. A várható népesség növekedés az elmúlt 6 év természetes szaporodási értékének átlaga alapján: 5,16*20=103,2, ami 20 év múlva 1823 fıt jelent. Szülıképes korba kerülı nık az elkövetkezendı 20 évben: 247 fı Várható halálozás az elmúlt 6 év átlaga alapján: 17,3*20=346 fı Különbség a jelenlegi állapothoz képest: múlva (jelenleg1720 Várható lakónépesség 20 év fı): Születendı gyermekek száma: 1,3 gyermek esetén: 321 fı -25 fı 1695 fı 1,5 gyermek esetén: 370 fı +24 fı 1744 fı 2,0 gyermek esetén: 494 fı +148 fı 1868 fı 2,3 gyermek esetén: 568 fı +222 fı 1942 fı 10. táblázat: demográfiai prognózis A számításokból látható, hogy abban az esetben, ha a vándorlási egyenleg nulla, tehát ugyanannyian vándorolnak be a településre, ahányan elhagyják azt, akkor minimálisan átlag 1,5 gyermeket kell szülnie az anyáknak a település lakosságszámának minimális növeléséhez. Természetesen az átlaggal való számolások nem veszik figyelembe a lakosság jelenlegi korfáját, mely a halálozások számát jelentısen befolyásolja csakúgy, mint a szülıképes nık számát is. A településrendezési terv munkálatai során feltételezzük, hogy a születési kedv jelentısen meghaladja a jelenlegi 1,3-as magyarországi átlagot. Feltételezünk egy optimista, 2 gyermekes születésszámot, illetve egy gyenge bevándorlást, amely húsz éven belül évente egy családdal, azaz négy lakossal növeli a település számát V a l l á s i m e g o s z l á s 3 Levél vallási tekintetben vegyes képet mutat. Ennek oka a történeti leírásban található. Ugyanis a település jelenlegi lakosainak ısei az ország vallásilag különbözı területeirıl származnak. Vallás Arány Római katolikus 85 Evangélikus 7 Református 8 3 Önkormányzati adatközlés alapján

15 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési N e m z e t i s é g 11. táblázat: Levél felekezeti megoszlása (becsült adat) A település lakosságából 150 fı német nemzetiségőnek vallja magát. Ez érthetı is, ha a település Ausztriához közeli fekvését és a történelmét tekintjük G A Z D A S Á G I B Á Z I S F o g l a l k o z t a t á s i m u t a t ó k Az önkormányzati adatközlés alapján Levél munkaképes korú lakossága kb.1100 fı, az aktív keresık száma kb. 600 fı. A munkanélküliek száma 20 fı, arányuk 1,8 amely minimálisnak mondható. Nagyobb foglalkoztatók: Foglalkoztató Típus Foglalkoztatottak száma Nyugati Kapu Mgtsz Vállalkozás 36 fı Levéli Mgi Kereskedı és Szolgáltató Szövetkezet Vállalkozás 26 fı Magyar Posta Vállalkozás 4* fı Egyéni vállalkozók Vállalkozás Kb.100* fı Óvoda Önkormányzat 7 fı Általános Iskola Önkormányzat 22 fı Polgármesteri Hivatal Önkormányzat 10 fı A *-gal jelölt adatok becsült értékek Összesen: 205 fı 12. táblázat: Levél legnagyobb foglalkoztatói és a foglalkoztatottak száma A településen a szolgáltatott adatok alapján elmondható, hogy minimum 205 fı dolgozik helyben. Ez a szám a munkaképes korúak 19-a, mely azt a következtetést vonja maga után, hogy Levélen a munkaképes korúak többsége a település közigazgatási határain kívül végzi mindennapi munkáját, így életében az ingázás meghatározó jelentıségő V á l l a l k o z á s o k Mőködı vállalkozás összesen Mőködı vállalkozások számának változása (1996=100) GYMS megye GYMSM. köz Gyır M.óvár M.óvár KSH k tel Levél táblázat: Mőködıképes vállalkozások Jól látható, hogy 1995-höz képest drasztikus visszaesés tapasztalható minden kategóriában. Ezért az 1996-os adatokhoz hasonlítjuk a többi évet tól lassú növekedés tapasztalható mindenhol, Levélen ez a regenerálódás nem indult meg, a 2000-es adat remélhetıleg egy növekedési periódus elindulását jelzi.

16 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 16 Mőködı vállalkozások ezer lakosra Mőködı vállalkozások ezer lakosra GYMS megye 70,30 72,57 78,56 81,95 88,42 M.óvár 87,74 91,63 98,91 104,6 112,0 0 4 GYMSM. köz. 47,73 49,82 52,34 54,14 58,02 M.óvár KSH k. 62,51 65,35 69,56 72,55 76,81 Gyır 93,51 95,56 106,59 112,93 123, tel. 48,58 51,60 53,45 54,39 58, táblázat: Mőködı vállalkozások ezer lakosra Levél 55,62 52,86 50,94 50,00 56,02 A mőködı vállalkozások abszolút értékeit ezer fıre leosztva kapunk jó összehasonlítási arányt a többi településhez képest. Levél nem marad el sokkal a többi értéktıl. Társas vállalkozások Társas vállalkozások számának változása ( ) Társas vállalkozások aránya a mőködı vállalkozásokon belül GYMS megye ,6 31,6 37,2 36,4 37,7 GYMSM. köz ,8 21,1 23,2 24,6 26,6 Gyır ,6 38,9 47,3 44,4 44,5 M.óvár ,7 33,9 40,9 39,8 40,4 M.óvár KSH k ,7 29,3 33,9 33,6 35, tel ,2 24,4 24,6 26,5 28,3 Levél ,4 26,4 32,2 33,3 33,7 15. táblázat: Társas vállalkozások A társas vállalkozások a legproduktívabb gazdasági egységek. Hiszen a társas vállalkozások esetében nem a család fenntartása a cél, hanem produktívabb gazdasági eredményeket tesz lehetıvé a jogi környezet. A társas vállalkozások esetében a település csak 27-os növekedést ért el, amely az átlagosnál rosszabb eredmény, de ha a társas vállalkozások a mőködı vállalkozásokhoz képest számított arányát nézzük, akkor elmondható, hogy jobb, mint a hasonló népességő településeken: Egyéni vállalkozók Egyéni vállalkozók számának változása ( ) GYMS megye GYMSM. köz Gyır M.óvár M.óvár KSH k tel Levél táblázat: Egyéni vállalkozók Az egyéni vállalkozók száma csökkenı tendenciát mutat, bár a 2000-es adat itt is kecsegtet egy növekedési szakasz reményével.

17 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 17 Vendéglátóipar 33 Mezõgazdaság 7 Ipar 25 Gazdasági szolgáltatás 9 Kereskedelem táblázat: A mosonmagyaróvári körzet társas vállalkozásainak megoszlása tevékenységi körük szerint K e r e s k e d e l m i i n t é z m é n y e k j e l e n l é t e Levélen jelenleg 29 kiskereskedelmi bolt található, ebbıl 11 élelmiszerüzlet. A vendéglátóhelyek száma az önkormányzati adatközlés alapján - 2 darab. Kiskereskedelmi boltok összesen Kiskereskedelmi boltok összesen 1000 lakosra GYMS megye ,08 16,86 14,73 16,35 17,25 17,74 GYMSM. köz ,82 12,33 11,58 11,82 11,79 11,46 Gyır ,51 11,17 12,91 16,33 18,05 19,91 M.óvár ,29 43,09 22,39 24,28 26,43 26,87 M.óvár KSH k ,09 25,05 16,08 17,19 18,20 22, tel ,38 11,73 11,06 11,14 10,98 - Levél ,49 25,67 19,44 19,41 17,47 16, táblázat: Kiskereskedelmi boltok A kiskereskedelmi bolthálózat a községek lakosságának ellátásában az egyik legfontosabb elem. Sajnálatos módon a gyorsan kiépülı szuper és hipermarketek ezt a hálózatot tépázták meg leginkább, fıleg a Gyır és a hozzá hasonló nagyvárosok környezetében ellátottságukkal és alacsonyabb áraikkal. Levél a hozzá hasonló településekhez képest jól ellátott kiskereskedelmi hálózattal rendelkezik, annak ellenére, hogy számuk csökken. A boltok magas számát magyarázza, hogy a határ közelsége ellensúlyozhatja a Mosonmagyaróvári hipermarketek vonzását. Élelmiszerboltok száma Élelmiszerboltok 1000 lakosra GYMS megye ,20 5,14 4,60 5,15 4,17 4,09 GYMSM. köz ,31 5,12 4,80 5,10 4,49 4,45 Gyır ,16 2,96 3,51 4,60 3,85 3,93 M.óvár ,73 9,30 5,49 5,74 4,58 4,14 M.óvár KSH k ,63 3,87 2,28 2,39 1,91 1, tel ,75 4,78 4,46 4,58 4,10 - Levél ,06 10,39 8,51 8,49 6,63 6, táblázat: Élelmiszerboltok Az élelmiszerboltok száma is csökkent, és amint a bemutatott arányszámok mutatják, a kiskereskedelmi boltokon belül az élelmiszerboltok aránya csappant meg jelentısen. Mivel ezt a

18 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 18 típusú kiskereskedelmi egységet a piac erısen szabályozza, a változás oka a kereslet visszaszorulásában keresendı. A többi csoporthoz képest a levéli arány jó értéknek számít. Vendéglátóhelyek száma Vendéglátóhelyek száma 1000 lakosra GYMS megye ,49 5,75 4,88 5,36 5,68 5,85 GYMSM. köz ,10 4,99 4,74 4,93 5,08 5,10 Gyır ,39 3,95 3,58 4,49 5,02 5,52 M.óvár ,81 14,45 7,93 8,53 8,89 8,75 M.óvár KSH k ,33 9,58 6,81 7,30 7,54 7, tel ,89 4,81 4,67 4,81 5,13 - Levél ,93 16,50 10,33 9,70 6,63 10, táblázat: Vendéglátóhelyek Az általános tendencia, hogy a kis lélekszámú településeken stagnált vagy csökkent a vendéglátóhelyek száma, míg a megyeszékhelyen nıtt. Mosonmagyaróvár és körzetében történt viszszaesés, ez Levélen is tapasztalható. Az ezrelékes számok viszont még mindig megnyugtatóan magasak. Ez a szám kevésbé a lakosság számának a függvényében változik, mint inkább a turizmus vagy a fizetıképes kereslet a meghatározó. Ezt igazolja a gyıri adat, ahol megnıtt az igény a vendéglıhelyekre S z o l g á l t a t ó i n t é z m é n y e k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g A településen a következı szolgáltatások érhetık el: Fodrászat Videotéka Virágbolt Temetkezési vállalkozás kirendeltsége Szállítás - fuvarozás Zöldségfelvásárlás Gáz és vízszerelés Villanyszerelı Asztalos Kımőves Karosszéria lakatos Építıipari szolgáltató Szálláshely (motel.panzió) Vendéglátás (fogadó, étterem)

19 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési F Ö L D R A J Z I A D O T T S Á G O K F ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s, d o m b o r z a t i a d o t t s á g o k Levél a Kisalföld északnyugati részén a Mosoni-síkságon, az M1-es fıútvonal osztrák határ és Mosonmagyaróvár közötti szakaszának felénél fekvı község kis liget és ártéri erdık természetes környezetében található. Határa változatos: a Lajta és a Hanság által kialakított lösz-, öntés-, lápi és mocsári talajok változatának az erdıs részekkel. A 70-ban jó-közepes talaj átlagértéke 21 aranykorona. Fı terményei az étkezési búza és a takarmánykukorica É g h a j l a t A táj éghajlatilag egységes, túlnyomó része a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telő körzethez tartozik. A napsütés évi, Mosonmagyaróváron mért, összege 1915 óra. Éghajlatának jellemzı tulajdonsága a ködszegénység. Tele az ország egyéb tájaihoz képest enyhe, csak a Lajta torkolatának vidékén találunk 1,5 C alatti januári átlaghımérsékletet. A téli napok száma csak a vidék Ny-i peremén haladja meg a 25-öt, ami szintén azt bizonyítja, hogy országunk egyik leggyengébb telő körzete. Az enyhe tél oka a táj földrajzi helyzetébıl adódik: az Atlanti óceánhoz hazánknak ez a része van a legközelebb. Korai tavaszodás jellemzı, mely a fagyveszély korai megszőnését jelenti. Nyara mérsékelten meleg, a július havi középhımérséklet ezen a területen 20 C. Nyáron a hıségnapok száma 10-15, ez kevesebb, mint az Alföld hasonló földrajzi szélességő tájain. İsszel az elsı fagy ideje október között tehetı. Uralkodó szele az ÉNY - i, a Dévényi-kapun át nagy sebességgel behatoló légáramlás miatt hazánk legszelesebb tája. A csapadék évi összege mm között változik. Május a legcsapadékosabb hónap, a legszárazabb január és február V í z r a j z A Gyıri-medence a hazánknak felszíni és felszín alatti vizekben leggazdagabb középtája. Levél a Lajta vízgyőjtı területéhez tartozik, melynek vízminısége III. osztályú, szennyezett. Ez a folyó a Mosoni-Duna elsı jelentısebb jobb oldali mellékfolyója. Talajvíz átlagos mélysége a Duna mentén a 200 cm-t sem éri el, a Moson-sík felsıpleisztocén hordalékkúp-mezıjén 4-6 m-ig süllyed a talajvíz mélysége. Sókoncentrációja alacsony K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M L e v e gıtisztaság A települést északról az 10.sz. fıútvonal érinti, aminek a forgalma átterelıdött az autópályára, így a szennyezıanyag kibocsátás lecsökkent. A település környékén nem található nagyobb üzem vagy szennyezı forrás, ezért a levegı minısége jónak mondható Z a j é s r e z g é s h u l l á m o k A település mellett elhaladó 10.sz. fıútvonal jelenthet az út mellett lakók számára zajforrást. A vasútvonal a települést délrıl érinti, így a nem állandó jellegő közlekedési zaj az ezen a ré-

20 TÉR-HÁLÓ Kft. Levél településfejlesztési 20 szen élıket zavarhatja, de a vasút melletti területnek csak kis része beépített. A település környékén nem található nagyobb üzem, ami zavarhatná zaj vagy rezgéskibocsátásával a települést H u l l a d é k g a z d á l k o d á s A településen keletkezett háztartási szilárd hulladékot a mosonmagyaróvári Rekultiv Kft. szállítja a jánossomorjai szemétlerakóba. A szelektív hulladékgyőjtés is megindult próbaszerően, kezelése sajnos nem megoldott, hasonlóan az országos helyzethez. Dögtér a településen a 0432 hrsz. területen található. A folyékony hulladékkezelés 2001-tıl megoldott. Illegális hulladéklerakó nincs a településen. Kijelölt törmeléklerakóval sem rendelkeznek A T E R M É S Z E T I K Ö R N Y E Z E T V I Z S G Á L A T A B e l t e r ü l e t i z ö l d f e l ü l e t e k A belterület nagysága 120 ha. A területen összefüggı erdı vagy rét nincsen mezıgazdasági jellegénél fogva. Dicséretes azonban, hogy parkokkal, illetve parkosításra alkalmas területekkel tőzdelt településrıl van szó. A Május 1. utcai park illetve a temetı elıtti zöld terület megtöri az amúgy is fákkal övezett utcák sorát. A Fı utca fásításával a falu egyébként parkosított fıteréhez szervesen illeszkedhetne. A sportpálya és a környezetében fekvı parlagon hagyott területek is lazítják a sőrő beépítést. A belterületi rendszerben a kemping területe és a Kerék-fogadó alkot egybefüggı karbantartott zöldfelületet. Jelentıs még a Május 1 utcai részben karbantartott zöldterület a csapadékvíz tározó tóval K ü l t e r ü l e t i z ö l d f e l ü l e t e k A település külterületét (2360 ha) csaknem kizárólag szántóterületek alkotják, melyeket legelık, rétek tarkítanak. A külterület nagy része jelenleg mezıgazdasági mővelés alatt áll T e r m é s z e t v é d e l e m h a t á l y a a l á e sı területek Levél közigazgatási határain belül nincsenek természetvédelmi területek É P Í T E T T K Ö R N Y E Z E T T e l e p ü l é s s z e r k e z e t A községre a négyzethálós úthálózat a jellemzı. A falut északról az 10.sz fıút, délrıl a vasút övezi. Az úthálózat nagyjából erre merıleges. Egy-két helyen jellegzetes irányokban nyíltak utcák. Megfigyelhetı, hogy a gazdasági tevékenységek miatt a telkek végében hátsó elérést biztosító utcák alakultak ki. Keletrıl a volt termelıszövetkezet befolyásolta a település terjeszkedését. A falu terjeszkedésének nyugati irányát a fıút melletti expo-falu törte meg, de maradt még beépítésre alkalmas terület ettıl délebbre, fıleg a jelenlegi zártkertek helyén. A Fı utca intenzív zártsorú beépítése a területre jellemzı mezıvárosi jegyeket mutatja, mely a településközpont jellegzetes szerkezeti eleme.

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Települési helyzetelemzés Császló

Települési helyzetelemzés Császló Települési helyzetelemzés Császló Budapest, 28 Február 24. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 B Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu

Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu ALÁÍRÓLAP 1 TARTALOMJEGYZÉK I. KIINDULÁSI ADATOK 5 1. ELÕZMÉNYEK...5 1.1. A rendezési terv céljai...5 1.2. A település eddigi fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk...5 1.3. A települést érintõ

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN DR. LADOS MIHÁLY MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Területfejlesztési stratégiák (Rt21) Széchenyi István Egyetem VÁZLAT 1. A területfejlesztés

Részletesebben

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a É P Í T É S Z M Ő H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelıs tervezı: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

A Program készítéséért felelıs:

A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2011-2016 évekre Budapest, 2011. 1 A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata A Program elkészítésében

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RUDABÁNYA VÁROS 2015-2020

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RUDABÁNYA VÁROS 2015-2020 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RUDABÁNYA VÁROS 2015-2020 Borsod-Tender Kft. Tartalom I. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ RÉSZ... 8 1. A település helye tágabb és szűkebb térségében, településhálózati összefüggések...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

II. Stratégiai program 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3

II. Stratégiai program 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3 II. Stratégiai program TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3 2.1 ERİSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...3 2.1.1 FÖLDRAJZI KÖRNYEZET ÉS TÉRSZERKEZETI KAPCSOLATRENDSZER,

Részletesebben

Kedvezményezett térségek a hazai területfejlesztési politikában

Kedvezményezett térségek a hazai területfejlesztési politikában Kedvezményezett térségek a hazai területfejlesztési politikában NAGY András vezetı tervezı VÁTI Nonprofit Kft Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda Kedvezményezett térségek lehatárolása Hatályba

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 1 Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Szabó Lilla településmérnök

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

HVS település szintő adatok a helyzetelemzéshez

HVS település szintő adatok a helyzetelemzéshez HVS település szintő adatfelmérés HVS település szintő adatok a helyzetelemzéshez Tájékoztató A település szintő adatok begyőjtéséért minden település valamely képviselıje (például a polgármester) felel.

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás A MAGYAR RÉGIÓK, MEGYÉK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAPMUTATÓI ÉS ALAPTÉNYEZİI A téma vázlata Régiók sikerességének tényezıi A magyar régiók, megyék versenyképességének alapmutatói

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. április 26-án (kedden) 18,30 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken Lipták Katalin Ph.D., dr.jur., egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben