A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM"

Átírás

1 Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, november

2 Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ FEMI tudományos tanácsadója Szerzık: Dr. Báger Gusztáv Bogyó Tibor Dr. Goldperger István Dr. Hegedős Ágnes Dr. Kiss Daisy Dr. Örlıs László Dr. Pulay Gyula Dr. Roóz József Dr. Szorcsik Sándor Dr. Vigvári András Kiadásért felel: Dr. Pulay Gyula fıigazgató A kézirat lezárva november 20. Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet ISBN

3 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 9 BEVEZETİ A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGRÓL RÖVIDEN Az információs társadalom fogalma a legkimunkáltabb A tudásalapúság megragadható jelei A tudás értelmezése A tudástermelés, az innováció Tudásmenedzsment A tudásalapú társadalom gazdasági alapjairól Mitıl tudásalapú a gazdaság? A tudásalapú gazdaság modellje A tudásalapú gazdaság piacgazdasági keretei ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG KIÉPÍTÉSÉBEN Az állami szerepvállalás sajátosságai és újszerő vonásai Új követelmények a makrogazdasági irányításban A gazdasági versenyképesség erısítése A jövedelem-újraelosztás újragondolása Az oktatás komplex kezelése Szociális kohézió, közszolgáltatások és egészségügy A globális együttmőködés erısítése Hatékony közigazgatás a tudásalapú gazdaságban A közigazgatási szervezetek mint tudásszervezetek A közigazgatási szervezetek külsı kapcsolatrendszere mint tudásvagyon A közigazgatási szervezetek humántıkéje A közigazgatási szervezetek strukturális tıkéje A közigazgatási szervezetek eredményessége Teljesítménymérés a közigazgatásban Az eredményes közigazgatási szervezet kritériumai Jövıkép kialakítása, stratégiai szemlélet Értékalapú koordináció A tudásközpontú nemzeti stratégia Az ellenırzés szerepe a tudásalapú nemzeti stratégia kialakításában és megvalósításában A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM ASPEKTUSAI A JOGALKOTÁSBAN A Lisszaboni Stratégia a jogi szabályozás háttere A jogalkotás által legérzékenyebben érintett területek A költségvetés tervezése Oktatás, kutatás és fejlesztés (K+F), technológiai innováció A tudásalapú társadalom és a munkajog új munkavégzési formák Esélyegyenlıség a társadalmi kirekesztettség megelızése

4 3.3. Az IKT terjedése és a jogi szabályozás Az egységes európai információs tér megvalósítása Az információhoz jutás új útjai (az e-társadalom) Elektronikus kormányzás, elektronikus ügyintézés A szolgáltatáskereskedelem liberalizációja A szolgáltatáskereskedelem liberalizációja a WTO megalakulása elıtt A GATS létrejötte és fı szabályozási elemei A szolgáltatáskereskedelem liberalizációja és az Európai Unió Tudásalapú társadalom és a tulajdon szabályozása A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM MÉRÉSE A tudásalapú gazdaság mutatószámrendszerei OECD indikátorok Az Európai Unióban használt indikátorok A tudásalapú gazdaság és társadalom számokban A tudásalapú gazdaságba történı befektetések és a tudásalkotás Innovációs hajtóerık. Humán erıforrások a K+F-ben A tudásalapú gazdaság teljesítménye, tudáshasznosítás UTÓSZÓ HELYETT A TENNIVALÓKRÓL FÜGGELÉKEK Nemzetközi szervezetek a tudásalapú gazdaságról Az Európai Unióban használt indikátorok A felsıoktatás számára megnyílt lehetıségek az új felsıoktatási törvény hatálybalépése után A felsıoktatási K+F számbavételének problémái és továbbfejlesztésnek irányai Munkaerıpiac és oktatás IRODALOMJEGYZÉK AZ ÁSZ FEJLESZTÉSI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETÉNEK EDDIG MEGJELENT TANULMÁNYAI

5 Ábrák jegyzéke 1. sz. ábra Kommunikációs eszközök használata (ezer fıre) 2. sz. ábra Innovatív vállalatok 3. sz. ábra A gazdasági növekedés alakulása az OECD országokban (egy fıre jutó GDP átlagos évi változása 1980 és 1998 között) 4. sz. ábra Néhány ország egy fıre jutó GDP-jének alakulása (vásárlóerı-paritáson, USA dollárban) 5. sz. ábra A munkamennyiség és a munkatermelékenység szerepe a gazdasági növekedésben (a teljes gazdaság, ) 6. sz. ábra A tıkeintenzitás és a teljes termelékenység szerepe a gazdasági növekedésben (üzleti szektor, ) 7. sz. ábra Az adott évben beadott szabadalmak száma az Egyesült Államokban ( ) 8. sz. ábra Különbözı végzettségőek átlagos órabére az Egyesült Államokban (USA dollárban) 9. sz. ábra A vezetık és a dolgozók szerepének súlya az innovációban, illetve a folyamatok tökéletesítésben és fenntartásában 10. sz. ábra A K+F befektetések volumene (milliárd euró, folyó áron, ) 11. sz. ábra A bruttó K+F ráfordítás a GDP százalékában (néhány kiemelt országcsoport átlagában és a szélsı értéket képviselı országban, valamint Magyarországon) 12. sz. ábra Kormányzati K+F kiadások a GDP százalékában 13. sz. ábra Az üzleti szektor K+F-re fordított kiadásai a GDP százalékában 14. sz. ábra A évi BERD mutató megoszlása a különféle technikai követelményt támasztó feldolgozóipari ágazatcsoportok között (összes ráfordítás = 100) 15. sz. ábra Közpénzbıl innovációs támogatásban részesülı vállalatok aránya 16. sz. ábra Az iparban a felsı-közepes és csúcstechnikai K + F aránya a K + F kiadáson belül 17. sz. ábra A kockázati tıkebefektetések a GDP százalékában (2006-ban) 18. sz. ábra K+F kiadások áramlásai (2000-ben, millió euró, 1995-ös árakon) 19. sz. ábra Fiatalok tudásszintje (a éveseken belül a legalább felsı középfokú végzettségőek aránya százalékban) 5

6 20. sz. ábra A éves lakosságon belül a felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya 21. sz. ábra A éves korosztályra jutó új reál-tudományos és mőszaki diplomások száma 22. sz. ábra A éves korosztályra jutó új reál-tudományos és mőszaki diplomások száma Magyarországon 23. sz. ábra Részvétel az egész életen át tartó tanulásban (a éves korosztály százalékában) 24. sz. ábra Ezer munkavállalóra jutó kutatók száma 25. sz. ábra A K+F létszám és a kutatók évi száma 26. sz. ábra A high-tech ágazatok (feldolgozóipar és szolgáltatások) növekedési üteme ( évek átlaga) 27. sz. ábra A high-tech- és medium high tech feldolgozóipar bruttó hazai termék termelési arányai (2003, feldolgozóipari összes GDP = 100) 28. sz. ábra A high-tech és a tudásintenzív szolgáltatások bruttó hazai termék termelési arányai (2000, szolgáltatások összes GDP-je=100) 29. sz. ábra Foglalkoztatás a csúcstechnikai szolgáltatásban és iparban (az összes munkaerı százalékában) 30. sz. ábra A high-tech export az összes kivitel százalékában 2006-ban 31. sz. ábra High-tech termékek exportjának világpiaci részesedése (százalékban, ben) 32. sz. ábra A high-tech termékek exportjának éves átlagos növekedése (százalékban, ) 33. sz. ábra Az IKT ráfordítások aránya (a GDP százalékában, 2006-ban) 34. sz. ábra Internethasználók aránya a különbözı képzettségőek körében Németországban 35. sz. ábra A szélessávú Internet-elérés mutatószámai (100 lakosra vetítve) 36. sz. ábra Az egymillió fıre jutó tudományos publikációk száma 2002-ben 37. sz. ábra Az egy millió lakosra jutó bejelentett EPO és USPTO szabadalmak száma 6

7 Táblázatok jegyzéke 1. sz. táblázat Az IKT szektor ráfordításainak GDP-hez viszonyított évi arányai (százalékban) 2. sz. táblázat Munkaerıpiaci mutatók (százalékban) 3. sz. táblázat A kormányzat kiadásai funkcionális osztályozásban a GDP százalékában 4. sz. táblázat Jóléti kiadások a GDP százalékában 5. sz. táblázat A kompetenciák és a szervezeti teljesítmény kapcsolata 6. sz. táblázat A kormányok által követett értékek idıbeni hierarchiája 7. sz. táblázat Az értékek összehangolásának lehetıségei 8. sz. táblázat Innovációs teljesítményindikátorok 9. sz. táblázat A bruttó K+F ráfordítás (GERD) megoszlása pénzforrások szerint 10. sz. táblázat Az emberi erıforrásokra fordított kiadások a GDP százalékában 11. sz. táblázat A felsıoktatásban részt vevı hallgatók megoszlása ISCED képzési területek szerint 12. sz. táblázat A kutatók szektorok szerinti megoszlása és növekedési dinamikája (százalékban) 13. sz. táblázat A kutatóhelyek számának alakulása Magyarországon 14. sz. táblázat Egy foglalkoztatottra számított termelékenység (vásárlóerı-paritáson számított GDP; EU 27=100) 15. sz. táblázat Az egy órára számított éves termelékenységi indexek változásai az EU 15-ök és az USA esetében 7

8 8

9 Elıszó E tanulmány témaköre a tudásalapú gazdaság és társadalom rendkívül aktuális önmagában, de az EU-hoz való csatlakozás, a Lisszaboni Stratégia (nem maradéktalan) teljesülése, a gazdasági növekedés megtorpanása stb. még inkább aktuálissá tette és teszi azt. Mégis joggal adódik a kérdés, miért éppen az Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézete (a továbbiakban: ÁSZ FEMI) foglalkozott és foglalkozik vele vagy pontosabban: ez az intézet miért a tudásalapú gazdaság és társadalom kérdéseit emeli ki egy tanulmány keretében. Mindenekelıtt hangsúlyoznunk kell, hogy a téma egy szerves fejlıdés következtében került napirendre intézetünkben. Több olyan tanulmánykötetünk jelent meg korábban, amelyek már közvetlenül és sok szálon kapcsolódtak a tudásalapú gazdasághoz, társadalomhoz. Ilyenek a felsıoktatásról, a környezetvédelemrıl, a K+F tevékenységrıl és az innovációról készített és megjelent elemzéseink, amelyek számos részterületen igényelték a tudásalapúság átgondolását, értelmezését és elemzését, a vonatkozó követelmények érvényesítését, azt, hogy a kialakulási folyamat kibontakozását egy-egy adott területen miképpen lehet megalapozni, illetve meggyorsítani. Intézetünk érthetıen intenzíven foglalkozik az állami szerepvállalás kérdéseivel, aktuális problémáival mind a hazai speciális összefüggéseket, mind az átfogó, nemzetközileg általános szempontokat figyelembe véve. Nem kell nagyon részletesen bizonyítani, hogy a két téma mennyire szorosan összefügg, hogy a közszolgáltatások maguk is hogyan tolódnak el éppen a tudásalapúság kiépítésének szőkebb és tágabb területeire, különösen a társadalmi viszonyokat, illetve a tudásdiffúziót illetıen. Ezt még hangsúlyozottabban támasztotta alá, hogy az intézetben kimondottan foglalkozunk a közszolgálati szférával többek között éppen abból az aspektusból, hogy ez a szféra maga is tudásszektor (a közigazgatás maga is tudásszervezet), de hatásos és innovációbarát ügyintézése révén külsı részese is a tudásalapú gazdaság és társadalom kedvezı esetben gyors és hatékony kibontakoztatásnak. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy a jognak, a jogalkotásnak egyre több feladata van a tudásalapú társadalom, gazdaság jogi kereteinek megteremtésében, ezek fejlesztését szolgáló rész- és átfogó szakpolitikák hatásos érvényesítésének az elısegítésében, bizonyos területek például az Internet stb. mőködésének szabályozásában, s a szellemi javak tulajdonjogának fejlesztésében, akkor nem véletlenül kellett kitérnünk néhány jogi aspektusra is. 9

10 Arra is utalnék, hogy az ÁSZ ellenırzései során értelemszerően egyre gyakrabban találkozik a téma mindennapi aspektusaival, jellemzıivel, eredményeivel, de nem kívánatos hatásaival is. Az ellenırzés, különösen az átfogó és a teljesítményellenırzés hatásosságát szolgálhatja a témában való mélyebb eligazodás, az összefüggések feltárása és megismerése. E tanulmányban is természetesen fıleg ezeket a szálakat törekszünk megragadni és kibogozni, összefüggéseiket tisztábbá és érthetıbbé tenni. Még azt mindenképpen hangsúlyoznám, jóllehet nagy figyelmet fordítunk a szakirodalom ismertetésére, mégsem célunk egy, a témakörre vonatkozó elméleti szintézis elkészítése, hanem csak annak bemutatása, hogy mennyire tudásalapú ma a magyar gazdaság és mennyire nem, illetve milyen fıbb feladatokat kell még megoldani a szóban forgó követelmények jobb kielégítése végett. Munkánk eredményességét bizonyítaná, ha a kiadványunkat megismerı szőkebb szakértıi kör, de a szélesebben érdeklıdı társadalmi kör is úgy érzékelné és értékelné tevékenységünket, hogy hozzájárul e rendkívül fontos, mondhatni jövıt-meghatározó társadalmi-gazdasági probléma tisztázásához. Mi mindenképpen erre törekedtünk. Ezért hasznosítottuk azokat a véleményeket is, amelyek a tanulmány tervezetének szakmai vitáján elhangzottak, s amelyekért a kiváló szakembereknek közülük is kiemelten Vámos Tibor akadémikusnak és Tamás Pálnak, az MTA Szociológiai Intézete igazgatójának ezúttal is köszönetemet fejezem ki. Mindamellett azt is mondhatjuk: a témával úgy jártunk, mint a hegymászó a heggyel egyszer csak ott volt elıtte, s megkísérelte megmászni. Sikerül-e? Nem ez a legfontosabb bár messze nem közömbös része az ügynek, hanem a reakció, az önkéntelenül kiváltott cselekvés. Megtette, mert ott volt, elvárták tıle, hogy megmássza, ráadásul nagy volt a kihívás. A tudásalapú gazdaság, társadalom ma minden társadalomkutató, közgazdász számára a hegy! Amennyiben pusztán az elsı kiálló szikláig eljutottunk, hozzájárultunk ahhoz, hogy mások feljebb juthassanak. Báger Gusztáv 10

11 Bevezetı Ebben a rendkívül gyorsan változó világunkban talán abban mindenki egyetért, hogy a XXI. századdal szép új világ köszöntött az emberiségre. Pontosabban az emberiség szép új világot teremtett erre az ezredfordulóra. Olyan világot, amely a gazdasági lehetıségeket tekintve soha nem tapasztalt helyzetbe hozta a Föld lakóit, s ennyiben valóban gyökeresen új, a tényezı-hatékonyság oldaláról minıségileg is új világról van szó. Ugyanakkor számtalan olyan problémával, gonddal kénytelen az emberiség továbbra is küszködni kirívó szociális, jövedelmi, vagyoni egyenlıtlenségek, nagy és táguló esélyegyenlıtlenségek emberek, régiók, országok, világtájak között stb., amelyek a lehetıségek oldaláról szinte megmagyarázhatatlanok. Ezért is szép ez az új világ így idézıjelben. Az információs technológia és technika, a tudás, az ismeretek felhalmozódása a termelés technikai alapjait (és az azt mozgásba hozó munkaerıt) alapvetıen megváltoztatta. Ez mindenekelıtt abban jut kifejezésre, hogy az ember, s ezáltal a mai gazdaság termelıképessége soha nem látott szintre nıtt. Az 1950-es évek elejétıl a világ GDP termelése 6-8 szorosára bıvült, ezen belül a közismert gazdasági csodát mővelı országoké (Japáné, Németországé stb.) még gyorsabban, a fejlettség élvonalában haladóké pedig lassabban növekedett. A jelenlegi termelıerık hatásosságát jelzi, hogy becslések szerint ezek teljes kihasználásával a világ mai népességének a kétszeresét lehetne kielégítı szinten ellátni, fenntartani. Egyedül Észak-Amerika agrárkapacitása elegendı lehetne a jelenlegi népesség agráreredető élelmiszerrel történı megfelelı ellátására. Ezekben összegzıdnek a lehetıségek, az új világ eredményei. A valóság mégis az, hogy a világ mai népességének egy nagy hányada az úgynevezett szegénységi küszöb alatt, azaz kevesebb, mint napi egy USA dollárból él. A változások a munka világát is érintették: a foglalkoztatási ráta az EU 25-ökben 2005-ben nem érte el a 64 százalékot (1995-ben az EU 15-ökben mindössze 60 százalék volt, az EU 10- ekben kissé visszaesett), Japánban közelítette a 69 százalékot, s az Egyesült Államokban valamivel még jobb volt a helyzet, 71,2 százalékos foglalkoztatást mértek, amit nagyban befolyásolt a katonai (hadi) szféra nagy súlya. Európa több országában (többek között nálunk, Olaszországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában) e mutató 60 százalék alatt helyezkedik el, az úgynevezett fejlıdı, de különösen a lemaradó országokban pedig még kedvezıtlenebb a helyzet. Ez utóbbiak közül viszont egyre inkább kivételnek számít Kína, India, Brazília és jelentıs részben Oroszország is. A globalizáció hatására ugyanis a tömegtermelés, 11

12 így a foglalkoztatás egyre inkább ezekbe az országokba tevıdik át. Erre alapot ad mint azt a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2007-es foglalkoztatási jelentése megállapítja az a tény, hogy a világ munkaerejének 45 százaléka ezekben az országokban él, míg az OECD országokban csak 19 százaléka, a bérszínvonaluk a fejlett országokénak egy tizede körül mozog. Okot és ösztönzést a folyamatnak tehát az ad, hogy a szóban forgó országokban a munkaerı jóval olcsóbb, mint a fejlett országok munkaereje, ráadásul mindenekelıtt a kínai rendkívül szorgalmas, megbízható, tanulékony, mindent elvállaló és felvállaló. Ez vonatkozik a termelıerık anyagi elemeinek hasznosítására is. Mindeközben a világ felsı 10 százalékának jut a megtermelt jövedelem 40 százaléka, ez a decilis birtokolja az anyagi gazdagság (vagyon) 60 százalékát, nem is beszélve a szellemi termékekrıl, a vagyonról vagy éppen az információról. A jövedelemskála alsó decilisébe tartozók ez utóbbiakhoz gyakorlatilag semmilyen mértékben nem jutnak hozzá. Ezt az új világot a fentieken túl többek között az jellemzi, hogy az ember egyre jobban megismeri a világot, az életet, az anyagot. Ugyanakkor és egyidejőleg a megismerés e csodálatos folyamatának számos hordaléka, salakja van. Egyre több a hamis, a nem alátámasztott információ, amelyek között egyre nehezebb eligazodni. Az sem ritkaság manapság, hogy tudományos köntösbe bújtatva nem bizonyítható tételekrıl folyik a vita, hanem ideológiák között. Következésképpen a tudásalapúság nem pusztán némely anyagi-gazdasági probléma megoldásához nem adta még meg a kulcsot, de nem kevés szellemi hordalékkal is jár, pontosabban adott viszonyok között a tudásérvényesítés, -hasznosítás nem egyértelmően és nem mindenki számára biztosított. Ez különösen vonatkozik mint bizonyítani törekszünk a késıbbiekben a társadalmi viszonyokra, szegmensekre. Itt csupán annyit jeleznénk, hogy még nagy változások elıtt állunk, amelyeknek várhatóan túlsúlyban lesznek a pozitívumai, s ezek közül kiemelkedı lehet (lenne) a hatalmas, elmaradt kultúrterületek és néptömegek fokozatos, de gyors felemelkedése, ezen kultúrák ötvözıdése az euro-atlanti kultúra eredményeivel, az életmód átfogó és lényeges javulása stb. A XX. század végi, XXI. század eleji korszak, a szép új világ jellemzıjeként, a társadalmi fejlıdés új jelenségeinek leírására ma leggyakrabban olyan fogalmakat használnak a kutatók, a társadalomtudósok, de még a politikusok is, mint az információ, a kommunikáció, a tudás, a tudásmenedzsment, a tudomány, a kutatás-fejlesztés, az innováció vagy mint az információs, tudásalapú, tudás- vagy innovációs gazdaság, illetve társadalom. 12

13 Természetesnek tekinthetı, hogy ha új jelenségekkel találkozunk legyenek ezek gazdaságiak, társadalmiak vagy akár politikaiak, megkíséreljük azokat értelmezni, megmagyarázni. A köznapi ember mindenekelıtt hatásuk tekintetében akar eligazodni a jelenségek, folyamatok között, s attól függıen, hogyan hatnak rá ezek igyekszik kihasználni vagy elkerülni a következményeket. A tudós ember az új jelenségekhez a miért, hogyan kérdéseket feltéve közelít, rendszerez, csoportosít, tipizál, kutatja azok mélyebb gyökereit. Az ideologikus beállítottságú saját értékrendje szerint magyarázza a jelenséget, a politikus alkatú megpróbál gyakorlati választ adni vagy ilyen megoldásokat sürget, befolyásolni akarja gyorsítani vagy lassítani, ilyen vagy olyan irányba terelni az új jelenségek, folyamatok alakulását, ezek hatásait. Az adott válaszok természetesen minden esetben a különféle érdekek és értékek vagy ezeket kifejezı, érvényesítı ideológiák mentén is megfogalmazódnak. A más és más felfogásokban nyilvánvalóan nagy szerepe van az eltérı mőszaki, gazdasági, szociológiai, filozófiai stb. tudományterületi megközelítéseknek is. Természetesnek tekinthetı az is, hogy a tudományos életben a kutatók egy-egy új jelenséget különféleképpen, egymástól eltérıen értelmeznek. Gyakran hosszú idı telik el, amíg a fogalmak letisztulnak, az álláspontok közelednek, konszenzus jön létre a tudósok egy-egy csoportja között különösen a társadalomtudományok területén. Napjainkban hasonló a helyzet e kérdéskörben. Még mindig rengeteg a tisztázatlan kérdés. A nemzetközi és hazai szakirodalomban sokan még azt is vitatják, hogy van-e létjogosultsága az információs, tudásalapú vagy tudástársadalom kategóriákat használni. Sokszor még azok a fogalmak sem kiérleltek, amelyekkel leírjuk, értelmezzük az új jelenségeket. Még messze nem egy nyelven beszélünk. Tanulmányunkat a tudásalapú gazdaság rövid bemutatásával, kifejtésével, úgy is mondhatnánk értelmezésével kezdjük. Tudjuk, hogy a tudásalapú gazdaság és társadalom pontos leírása, a különféle értelmezések 1 körüljárása több éves szakmai munkát igényelne, amely meghaladja intézetünk lehetıségeit. Itt és most a tudásalapú gazdaság néhány általunk fontosnak vélt és az általánostól eltérıen megítélt összefüggését kíséreljük meg röviden bemutatni. 1 Ha az elmúlt tizenegynéhány év dokumentumait megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a társadalom kontextusában az alábbi kifejezéseket használják: információs társadalom (Information Society), tudásalapú társadalom (Knowledge Based Society), tudástársadalom (Knowledge Society), a tudás társadalma (Society of Knowledge), információ- és tudásalapú táradalom (Information and Knowledge Based Society) és a tudásalapú gazdaság társadalmi-gazdasági hatásai (Socio-economic Impacts of Knowledge Based Economy). 13

14 A problémakörrel foglalkozók ennek a kétségtelenül nagyon is ellentmondásos korszaknak az új jelenségeit, kimutatható trendjeit általában technikai-technológiai, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseikben közelítik meg, s a vizsgálatok folyamán hol egyikre, hol másikra, hol a harmadikra koncentrálnak, de jellemzıen összekapcsolódnak az információ és a tudás jelentıségének, mint e korszakot leginkább meghatározó tényezıknek a kiemelésével, döntı szerepének a hangsúlyozásával. Akik az információt, az információs technológiát és technikát, mint e korszak leginkább jellemzı, meghatározó tényezıjét hangsúlyozzák, azok információtechnológiáról, információs gazdaságról, információs társadalomról szólnak. Akik a tudást tartják e korszakra leginkább jellemzınek, e korszakot megalapozó tényezınek, azok jellemzıen tudástechnológiáról, tudásgazdaságról, tudástársadalomról beszélnek. Azokban az esetekben pedig, amikor a technológiai, gazdasági és társadalmi megközelítések tudásalapú elıtaggal egészülnek ki, a gazdaság fejlıdésének történelmi folyamat-jellege domborodik ki, hangsúlyozottan a technikai-technológiai nagy áttörések szerves egymásra épülése kerül elıtérbe, amelyek a XVIII. XIX. századhoz képest a második világháború óta nagyon felgyorsították a változások menetét, megnövelték ezek méreteit, felfokozták intenzitását. Nem vitatjuk a különféle megközelítések jogosságát, de nem érthetünk egyet azokkal, akik csak technológiai, csak gazdasági, csak társadalmi, kulturális stb. változásként kezelik az új jelenségeket, kiszakítva azokat bonyolult összefüggéseikbıl. A tanulmány keretében e korszakra jellemzı új jelenségeket nem egymástól elszigetelve, hanem társadalmi kontextusaikban vizsgáljuk. A technológiai, gazdasági változásokat társadalmi összefüggéseikben értelmezzük, azaz mint össztársadalmi folyamatot, változást fogjuk fel. Ebben az összefüggésrendszerben törekszünk érzékeltetni, hogy a társadalmi fejlıdés minıségi változásait, azaz azt, hogy egy komplex, a társadalmi lét minden területét átható folyamatról van szó. Ugyanakkor abból indulunk ki, hogy a gazdaság alapszerkezetében bár átstrukturálódik változatlan a magántulajdon, a profitérdek, a moderált piacgazdaság, s a társadalmi erık, a társadalmi viszonyok (szociális, kulturális, politikai stb. viszonyok) alapvetı meghatározói, rendezı elvei is ezek maradnak annak ellenére, hogy a folyamatok, a nagy változások a jelenleginél átfogóbb társadalmi szintő koordinációt igényelnének, sıt a globalizációból is eredıen a gazdasági folyamatok, azok következményei nemzetállamok feletti irányításra szorulnának, nem is beszélve a fenntarthatóság, ezzel összefüggésben a környezetvédelem garantálásáról. A fentiekbıl következıen azt tartottuk célszerőnek, hogy azoknak a folyamatoknak, jelenségeknek az elemzésére koncentráljunk, amelyek a tudásalapú gazdaság és társadalom mozgá- 14

15 sának, fejlıdésének a gazdaság (piacgazdaság), a globalizáció, az állami szerepvállalás erıterében zajlanak. A kötetben helyet kap a tudásalapúság gazdasági alapjainak kibontása. Alapvetı fontosságúnak tartjuk annak kiemelését, hogy a gazdasági fejlıdés gyújtópontjába egyre inkább az emberi szakértelem, a tudás, a tanulás kerül, s a gazdaság ma sokkal mélyebben és közvetlenül gyökerezik a tudás termelésében, elosztásában és felhasználásában, mint korábban bármikor. Ebben az összefüggésben elemezzük a gazdasági fejlıdés új szakaszát, amelyben elengedhetetlennek tartjuk a gazdasági növekedés új, endogén szemlélető modelljének alkalmazását, a növekedésfogalom újszerő tartalmi megközelítését, illetve meghatározását (például ebbıl a szempontból a hadi szféra teljesítményének kezelését). Ugyanakkor ismételten hangsúlyozzuk, hogy a tudásalapú gazdaság változatlanul piacgazdaság, s a legjelentısebb koordinációs tényezı belátható idın belül továbbra is a piac marad annak ellenére, hogy az maga is számos nem gazdasági, nem piaci tényezıtıl befolyásoltan funkcionál. A tudásalapú gazdaságban a teljesítmény, a foglalkoztatottság és a jólét növekedését a tudásintenzitás és a csúcstechnológia dinamikus fejlıdése viszi majd elıre, egyelıre piacgazdasági keretek között, egyenetlenül, nagyfokú differenciáltságot szülve, illetve azt tovább fokozva. Az is belátható, hogy az egyéni differenciálódás a nagyfokú tudásbeli különbségek folytán felgyorsul, bár méreteiben nem éri el, de hatásfokában messze felülmúlja, felülmúlhatja a kézmővességnek az eredeti tıkefelhalmozás korabeli differenciáló hatását. Ennek már ma is jó példái a garázs-vállalkozások, ezek kitörései. Már itt utalnunk kell arra, hogy tanulmányunk legalább két vonatkozásban hiányérzetet kelthet az olvasóban. Tudjuk, hogy jelentısége, de fıleg tisztázatlansága miatt foglalkoznunk kellett volna a mai piacgazdaság természetével, sajátosságaival. A kutatók, az elemzık számára teljesen világos, de a gondolkodó ember számára is kételyeket kelt: mennyiben valós, illetve mennyiben szabályozott (moderált), mennyiben szimulált (központi modell alapján csinált és mőködtetett), mennyiben monopolisztikus mai viszonyok között a piac. Alapvetı kérdések ezek, amelyekre a tudomány még nem adott átfogó, teljes és egyértelmő választ. Ugyanez vonatkozik a globalizáció által újjászült és felerısített duális gazdaság problémakörére, azon belül is elsısorban az elsorvasztott (elsorvadó) nemzetgazdasággal kapcsolatos, az ebbıl fakadó más kérdésekre is. Ezen nagy horderejő témákra terjedelmi, de mindenekelıtt tartalmi okokból nem térhettünk ki: ezek ugyanis önállóan megérnek nem egy, hanem több tanulmányt is. Végül nem zártuk ki, de direkt formában nem utaltunk arra, hogy tetszik, nem tetszik az adott viszonyok magukban hordják a válság, különösen a pénzügyi krízis 15

16 lehetıségeit, mi több szükségszerőségét, ami az ingatlanpiaci, a spekulációs tıkepiaci buborékok szétpukkanása nyomán be is következett. A tanulmányban érintjük az állami szerepvállalás fontosságát a tudásalapú gazdaság kibontakoztatásában. Az államra, mint történelmileg változó, fejlıdı intézményre a napjainkban érvényesülı folyamatok közül a globalizáción túl a tudás, az információ egyre inkább meghatározóvá válása gyakorolja az egyik legnagyobb hatást, mégpedig minden oldalról. Ez az össztársadalmiság újratermelésének szinte minden területét érinti. Az államnak közvetlenül a globálizációhoz kapcsolódó funkciói mellett bıvül a tudásalapú társadalom kiépítésével összefüggı feladatköre is, illetve az új fejlemények módosítják az állam gazdasági, szociális funkcióinak a tartalmát, az eddigi tapasztalatok szerint még az úgynevezett hagyományos államfunkciókat is kibıvítették, minıségben lényegesen átalakították. Korszakunk új jelenségei kétségtelenül kihívást jelentenek az államok, a kormányzatok számára. Nem hagyják érintetlenül az állam szerepét a fenntartható fejlıdés megvalósításának követelményei vagy a jövedelem-újraelosztás átgondolása csakúgy, mint az egész életen át tartó oktatás és tanulás elvének érvényesítése, a megfelelı szintő foglalkoztatás biztosítása stb. A tanulmányban önálló fejezetben foglalkozunk a tudásalapú társadalmat hatékonyan szolgáló, maga is tudásalapú közigazgatás néhány aspektusával. Kiindulópontunk az, hogy nemcsak a modern információs technikát és technológiát alkalmazó gazdaság szervezıdésére jellemzı a tudáshálózatok kialakulása, hanem a közigazgatási szervek tevékenységére is, hiszen korunkban az államnak már nem egyszerően társadalmi-gazdasági szférákat, hanem együttmőködı rendszereket kell szabályoznia úgy, hogy az állam maga is része e hálózatoknak. A képet még inkább tarkítja, összetettebbé teszi a civil társadalom önszervezıdése és fokozott társadalmi szerepe, többek között bonyolult kapcsolat- és viszonyrendszere magával az állammal. Ehhez kapcsolódik a közigazgatási szervezetek valódi tudásszervezetté válásának a folyamata, a mőködés hatékonysága, eredményessége, s a tudásszervezetté válásnak olyan kulcselemei, mint a tudásvagyon, a humántıke, a jövıkép felvázolása, a jövıkép mozgósító ereje stb. A tudásalapú gazdaságban az államnak tudásközpontú stratégiát kell folytatnia, a tudás felhalmozását és hasznosulását segítı politikát kell megvalósítania, ami több vonatkozásban új eszközrendszert is feltételez. A tudásközpontú nemzeti stratégia kidolgozása és érvényesítése, a tudásalapú gazdaság komplexitása az állami ellenırzést is új követelmények elé állítja. Egyre nı a jelentısége az átfogó, rendszerszemlélető, teljesítményorientációjú ellenırzésnek. Ezáltal az ellenırzés is 16

17 hozzájárulhat a tudásközpontú nemzeti stratégia kialakításához és eredményes megvalósításához. A tudásalapú gazdaságban a közigazgatás csak akkor lehet eredményes, ha a jó kormányzás elveit és értékeit követi, amelynek elengedhetetlen eleme a megfelelı ellenırzési rendszer, sıt, az ellenırzés a jó kormányzás kialakulását is segíti. A tanulmány azt is elemzi, hogy milyen módon jelennek meg a jogalkotásban a tudásalapú gazdaság és társadalom alapvetı elemei, problémái. Nyilvánvalóan a tudásalapú társadalom feltételeinek megteremtése és mőködtetése nem csupán a társadalmi és a gazdasági struktúrát befolyásolja, hanem a jogi szabályozás terén is indokolja a leképezést, a szükség szerinti beavatkozást. A tudásra épülı gazdaság és társadalom fejlıdése ugyanis elengedhetetlenül szükségessé teszi a szabályozást, emellett pedig számos olyan problémát is felvet, amelyeket alapvetıen a jogalkotás, a szabályozás útján lehet és kell megoldani. Ennek során megkíséreljük bemutatni, hogy a tudásalapú gazdaság és társadalom kiépítését, feltételeinek megteremtését, valamint az általa felvetett problémákkal kapcsolatos legfontosabb kérdések megoldását miként szolgálta és szolgálja a jogalkotás és a jogalkalmazás. A témához kapcsolódó közösségi célkitőzések ismertetésével bemutatjuk, hogy a hazai jogalkotásban milyen területeken jelentek meg a tudásalapú gazdaság és társadalom uniós szintő összefüggései, kérdései, s azok mennyiben befolyásolták a szabályozás alakulását. A tanulmányban nagy teret kap a tudásalapú gazdaság és társadalom mérése, illetve a mérésfejlıdés elemzése, ismertetve a nemzetközi gazdasági szervezeteknek a tudásalapú gazdaság teljesítményének mérésére kidolgozott mutatószámrendszerét. Mindenekelıtt gyakorlati megközelítésbıl törekedtünk a tudásalapú gazdaság és társadalom leírására, jellemzésére használatos statisztikai adatsorok, indikátorok sokszínő rendszerébıl olyan mutatószámrendszert összeállítani, amely lehetıséget ad mind nemzeti, mind nemzetközi alapon és szinten a helyzet összehasonlításra, átfogó értékelésére. Úgy ítéljük meg, hogy e mutatók (statisztikai indikátorok) alkalmasak a tudásalapú társadalom és gazdaság jövıbeli fejlıdése szempontjából meghatározónak számító elemek nyomon követésére, s mind a hazai, mind a nemzetközi környezetben egymással összehangoltan értékelhetı bemutatására. A tanulmányban, annak valamennyi részében foglalkozunk a tudásalapú gazdaság kiépítésének problémáival, e területen végbement változások bemutatásával, s a gyakorlati teendıket törekszünk összefoglalni, olyan viszonyítási pontokat igyekszünk megragadni, amelyek cselekvési vezérfonalként szolgálhatnak a mindennapok során a gyakorlati teendık számára. 17

18 Azt feltételezzük, hogy a társadalmi, politikai és katonai kettéosztottság megszőnésével, a globalizációval, valamint az uniós csatlakozással új esélyeket kap (kapott) hazánk. Az esély a társadalmi boldogulás új lehetıségeit jelenti, miközben potenciális a veszély: maga a lemaradás a nemzetközi versenyben. Az egységesülı Európa teljesítményénél fogva elismert és ezáltal nyertes társadalmai közé kerülhetünk ez korunk és jövınk történelmi tétje, amit megragadni kizárólag most van esélyünk. Ezért megkíséreljük nemzetközi versenyképességi keretbe helyezni az Európai Unió és Magyarország pozícióit a tudásalapú gazdaság és társadalom dimenziójában, bemutatva a hazai kiépülés helyzetét és a fejlıdés lehetséges és optimálisnak gondolt irányait. Az ugyanis teljesen természetes, hogy a tudásalapú gazdaság és társadalom hazai kiépülésének kereteit egyrészt az uniós csatlakozás jelentette kihívások és lehetıségek (az uniós tagországok közötti verseny), az uniós támogatások oldaláról, másrészt az EU-n keresztül a globális világgazdasági térben célszerő meghatározni. Magyarországnak egy uniós struktúrába ágyazódva, a Lisszaboni Stratégia annak továbbgondolt változata keretében kell kialakítania a tudásalapú társadalom és gazdaság hazai intézményi, jogi kereteit, figyelemmel a tágabb feltételekre, mindenekelıtt a világban végbemenı globalizációs jelenségekre és folyamatokra. A külsı feltételek és az ösztönzık oldaláról vizsgálva a tudásalapú társadalom kiépülését, megállapítható, hogy az állam minden szintjén 2 aktív szerepvállalásra van szükség, amely hozzájárul ahhoz, hogy a magánszektor, a külföldi tıke számára is vonzóvá tegye a befektetéseket, de egyúttal a foglalkoztatottak jóléte is megteremtıdjön, életmódja is javuljon, a szegénység minimalizálódjon, illetve annak érdemi társadalmi kezelése biztosított, megalapozható legyen. Fontos, hogy az állam hangsúlyos szerepe megjelenjen a szabályozók, az infrastrukturális, a kutatási és az innovációs rendszert érintı struktúrák meghatározásakor. Mindezt még nyomatékosabbá teszi az EU tagság érdemi megvalósulása, az ország társadalmigazdasági felzárkóztatása az Unió fejlett országaihoz. Ez mint ahogy a belépés jogiprocedurális folyamata is kizárólag kormányzati vezérléssel lehet sikeres, éppúgy, mint a felzárkóztatáshoz igénybe vehetı támogatások fogadása, hatásos, eredményes hasznosítása. A Lisszaboni Stratégia legfıbb jelszava, hogy az EU 2010-re legyen a világ legversenyképesebb régiója. Az eredeti cél megfogalmazásában nem kis része van azoknak az elemzéseknek és elméleti munkáknak, amelyek a XXI. század közeledtével kezdıdtek el és abból indultak 2 Ebbe a nemzetállamok együttesét, mi több a nemzetállamok felettiséget is beleértjük. 18

19 ki, hogy a XX. századi technikai fejlıdést követıen egy olyan új társadalmi-gazdasági korszak körvonalai kezdenek kirajzolódni, amelyben az innovációnak és a tudásnak meghatározó szerepe lesz. [Arcibugi, D. (2000)] A Stratégia félidıs értékelése, a tényleges helyzet megítélése nyomán ma már túlzottan optimista, maradéktalanul nem teljesíthetı célnak tőnik, ezért rendszeresen figyelemmel kell lenni a végrehajtásra, s az objektíve szükséges változtatásokat idıben meg kell lépni, amihez minden tagállamnak nemzeti szinten is hozzá kell járulni. * * * Tisztában vagyunk azzal, hogy az itt közreadott tanulmányunk nem zárhatja le a szóban forgó téma vizsgálatát, elvi-gyakorlati összefüggéseinek feltárását és tisztázását, annál is inkább, mert megítélésünk szerint egy sajátos, bizonyosan egész történelmi idıszakot átható és átfogó gazdasági-társadalmi viszonyrendszerrıl van szó. Ezért szakmai eredménynek tekintjük, ha gondolatfelvetéseinkkel, gondolatvitelünkkel sikerül a további elemzı, alkotó tevékenységeket megfelelı irányba befolyásolni, azok sikerességét, a gyakorlati teendık meghatározását elısegíteni. 19

20 20

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon Fejlesztési és Módszertani Intézet Kutatástól az innovációig a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon 2005. október Szerkesztette és a kutatást irányította:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete

Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete Szerzı: Z. Karvalics László Budapest, 2007. március-május A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság

Részletesebben

Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni Stratégia lehet ségei

Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni Stratégia lehet ségei Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 71-93. o. Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (89 109. o.) Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében CSONKA LÁSZLÓ A kutatás-fejlesztés és innováció hálózatosodása

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT A világháló különbözı keresıire kattintva, könyvtárnyi irodalmat olvashatunk a biztonság fogalmáról, valamint korszerő/újszerő/komplex/etc. értelmezésérıl.

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben